El bulletí. Març-abril 2019 (monogràfic especial interins)

Page 1

3

UN APUNT: El PORH a l’IMAS L’STEI ha demanat l’exclusió de l'IMAS del PORH proposat pel Consell de Mallorca. Després d’haver passat per un dèficit d’inversions conjuntural emparat per polítiques de neodreta, ara en patim les conseqüències: un dèficit estructural en el qual falten més mitjans, més recursos i més persones a disposició de la principal administració gestora del sistema públic de serveis socials a Mallorca.

març-abril de 2019 monogràfic especial interins

El pla presentat romp amb l’autonomia que marquen els Estatuts de l’IMAS i deixa sense efecte la feina feta de dos anys de negociació dels distints processos de provisió de llocs de feina (pla d’estabilitat, reclassificació professional, taxes addicionals d’ocupació i ofertes públiques) que hi havia prevists a l’IMAS, ara en mans d’un altre Departament. Sembla que un acord polític en el marc del Consell Executiu ensorra la capacitat de la Mesa Sectorial de l’IMAS i deixa Recursos Humans desproveït de continguts destacables. L’STEI INTERSINDICAL es posiciona manifestament en contra de la ingerència de Funció Pública del CIM que suposa el PORH, ja que no revisa ni s’adapta a les circumstàncies pròpies del personal de l’IMAS.

La qüestió dels interins (i que interessa a tothom)

Sense entrar a valorar la solució que preveu el Pla per a interins, que recordem que a l’IMAS superen el 80 %, l’STEI ha demanat a la presidència de l’Institut que es retirin les referències a l’IMAS que fa l’acord. Fins ara, aquesta pretensió només s’ha aconseguit per a les ofertes públiques de 2016 i 2017, a l’espera de l’Acord final que prendrà el Consell Executiu del CIM.

1

El col·lectiu interí és estructural Les necessitats de personal no deixen d’evolucionar, motiu pel qual sempre hi haurà interinatges, molts o pocs. Aspiram al fet que la gestió d’aquest col·lectiu sigui àgil i eficient en benefici tant de l’Administració com del conjunt dels administrats.

Tots, tant interins com funcionaris de carrera i personal laboral fix, som personal del Consell de Mallorca i de l’IMAS. Per això, qualsevol proposta de l’STEI es fa pensant en la millora de les condicions laborals de tots els treballadors i les treballadores.

2

No hi ha d’haver treballadors en precari Els interins pateixen la temporalitat, la inestabilitat i la incertesa professional i familiar. Al Consell de Mallorca (amb un 47 % d’interinatge) i a l’IMAS (amb un 83 %), aquesta situació s’ha cronificat.

3

L’estabilitat és essencial

DL: PM-1604-2018

L’estabilitat dels interins i interines en l’Administració facilita que se’n sentin part, coneguin millor la seva realitat, s’hi impliquin i garanteixin la qualitat del servei a la ciutadania. L’estabilitat laboral repercuteix de manera positiva en la qualitat del servei i, a més, és un dret que tenen tots els treballadors i treballadores en totes les empreses.


Comencem pel famós...

Tornant al PORH, dubtam

… Pla d’Ordenació de Recursos Humans (PORH)

que els concursos oposició que preveu es puguin dur a terme a curt termini.

Aquests dies n’hem sentit a parlar prou, del PORH, un pla presentat pel Departament de Modernització i Funció Pública i aprovat només per dos sindicats. Per què deu ser? L’STEI no ha participat ni negociat el PORH, ja que no tenim representació a la Mesa General Conjunta. Això no obstant, consideram que és necessari disposar d’un pla d’estabilitat, però no a qualsevol preu. El PORH preveu, tant per al col·lectiu de funcionaris interins com per al col·lectiu de laborals interins, i entre d’altres aspectes, un sistema de concurs oposició com a sistema d’ingrés, amb una proporció del 40 % per a la fase de concurs i d’un 60 % per a la d’oposició. En una situació normal, per a l’ingrés de nous funcionaris, la proporció ens sembla raonable. Però la situació és excepcional, ja que el col·lectiu d’interins és molt nombrós i requereix un tractament especial. Liquidar-ho amb un concurs oposició ens sembla temerari. Molts dels treballadors interins, tant funcionaris com laborals, del Consell de Mallorca i de l’IMAS ocupen places estructurals en la RLT. Per tant, és molt fàcil de veure que no podem parlar estrictament de treballadors temporals, sinó de treballadors que podríem considerar en frau de llei, sigui perquè l’Administració no ha complert convocant periòdicament oposicions com preveu la llei (recordem que el darrer procés selectiu es va convocar el 2006, excepte per a la categoria de bomber/a conductor/a), sigui perquè ha abusat, pels motius que siguin, de la contractació temporal. L’Administració s’ha convertit en el braç executor d’un legislador obsessionat a bloquejar, any rere any, mitjançant lleis òmnibus o amb lleis de pressuposts, la reposició de les taxes d’ocupació. Fins ara, pels resultats que han evidenciat multitud de processos selectius en altres administracions illenques, veim que només una part dels interins de llarga durada han consolidat la seva ocupació, i, a més, sembla que no s'ha produït una reducció significativa de la interinitat en l'ocupació pública; més aviat al contrari, es manté, si tenim en compte el conjunt de programes per obra i servei o acumulació de tasques. Un fet que demostra la ineficiència dels Acords per a la millora que varen signar els sindicats estatals a Madrid.

I fins que no vegem la convocatòria en ferm…

QUÈ PROPOSA L’STEI EN RELACIÓ AMB ELS INTERINS? Funcionaris interins El Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP, art. 61.6) estableix que "Només en virtut de llei es pot aplicar, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs per als funcionaris". És a dir, la possibilitat hi és, encara que sigui de manera excepcional. Aquesta llei a què fa referència el TREBEP no existeix ara per ara, per la qual cosa la solució passa per fer que aquesta llei sigui una realitat. L’STEI treballa per exigir que es legisli perquè, com a mesura extraordinària i excepcional, es pugui fer un concurs de mèrits, i no un concurs oposició com preveu el PORH. Això permetria els aspirants posar damunt la taula totes les seves competències en base a mèrits relatius a àrees en les quals duen anys fent feina. Serà un camí complicat, perquè el que cal és una llei del Govern central que li doni cobertura, però la Confederació Intersindical, de la qual fa part l’STEI, ja fa força en aquest sentit. L’STEI entén que si fa anys que ocupen un lloc de feina, estan perfectament capacitats per dur a terme les funcions que els corresponen, i que ells no han triat aquesta situació. Si l’Administració hagués complert amb la seva obligació de treure oposicions cada dos anys, ara no ens trobaríem amb aquest berenar. Els funcionaris de carrera varen tenir la sort de poder opositar en el seu moment, cosa que no s’ha permès als interins. I l’Administració som tots i totes, el Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms són els treballadors funcionaris de carrera i els que són interins, els dos col·lectius fan feina conjunta per donar servei a la ciutadania, són companys de feina des de fa anys, molts d’anys en molts casos. Els funcionaris de carrera no hi perden res, en canvi els interins hi tenen molt a perdre (cal que pensem que n’hi ha molts que es troben propers a una jubilació).

Laborals interins En el cas dels laborals, l’article 61.7 del TREBEP sí que preveu l’opció de concurs de mèrits sense necessitat de situació excepcional ni de cap llei específica. Els nostres serveis jurídics també han estudiat a fons aquesta situació i l'STEI defensarà que no puguin cesar laborals interins de llarga durada que, a més, suposarien unes indemnitzacions molt costoses. Nombroses sentències avalen aquest posicionament, ja que entenen que en el cas de cessament es tracta d’acomiadaments improcedents. Demanarem, per a aquest col·lectiu, el sistema de concurs de mèrits, com preveu legalment el TREBEP.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.