Page 1

27.3-15.6.2018

Γεωμετρίες

Σε συνεργασία με:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS


Συμμετέ χουν: Omar Amiralay, ARE A Architecture Re se ar ch At hens, A n a Vaz, Πά κ υ Βλ α σ σ οπο ύλ ο υ, Ά γ γ ε λ ο ς N . Γο υ λ α ν δ ρ ή ς , E π ά ρ κ ε ι α , C e v d e t E r e k , Metin Erksan, Dimitri Zenghelis, Φαίη Ζήκα, Α θ η ν ά Ι ω ά ν ν ο υ , Τά κ η ς Κ α ν ε λ λ ό π ο υ λ ο ς , Βλάσ ης Κανιάρης, Βα λ εν τίνα Κάργα, Kassandras, Carolina Caycedo, Céline Condorelli, D a v id L e on ar d, Γι άν ν ης Μανέ τ ας, Μ ί λτ ο ς Μ α ν έ τ α ς , Σ ά κ η ς Μ α ν ι ά τ η ς , Jumana Manna, Νίκος Μάρκου, A n g e l a M e l i t o p o u l o s , M oY S t u d i o , B e a t riz S ant i a g o Muñoz, Γι άν ν ης Μπα ζι ώτ ης, Yto B arrada, Πηνελόπ η Μπεμπέλη, Will Benedict, Tr i s t a n B e r a , M i c h e l B e r t h e t , B e t t y ’ s B a k e r y , Ν α τ ά σ α Μ π ι ζά , U r s u l a B i e m a n n , W a n g B i n g , Δημο σ θέν ης Μπογι ατ ζής, A nn a Boghiguian, Πέτρος Μώρης, Peter Nadin, Ίρις Νικολάου, V it torio De S e t a,Ντόρ α Ο ι κονόμο υ, Urie l O r l ow, Natsuko Uchino, Χ ρισ τόδουλος Παναγιώτου, Μαρία Παπαδημητρίου, Βούλ α Παπαϊ ωάν νου, Ανδριάνα Παπανικολ άου, Ρένα Παπασ π ύρου, Vé r é n a P a r a v e l , Ν α υ σ ι κ ά Π ά σ τ ρ α , D i d e m P e k ü n , A r t a v a z d P e l e c h i a n , Το Π ε λ ί τ ι , M a r j e t i c a P o t r č , Fi lip a Ramos, Hir oshi S u g imoto, Στ αγόνε ς, Standar t Think ing, Σχολ είο Εδάφους, S e r k a n Ta y c a n , L u c i e n C a s t a i g n -Ta y l o r, Ρο ί κο ς Θανόπο υλ ο ς, Γι άν ν ης Θε o δ ω ρ όπο υλ ο ς, A i m é e To l e d a n o , M a r i o G a r c í a To r r e s , Θ α ν ά σ η ς Τό τ σ ι κ α ς , Tr o ō F o o d L i b e r a t i o n , Γ ι ώ ρ γ ο ς Τσ ε μ π ε ρ ό π ο υ λ ο ς , Ρ ε β έ κ κ α Τσ ι λ ι γ κ α ρ ί δ ο υ , C hou s ka, Α λ έ κο ς Φ α σ ι ανό ς, Jor g e Fur t a do, Inas Halabi, Peter Halley, Federico Herrero, Χ ρήσ τος Χ ρυσόπουλος.


Γεωμετρίες Geometries

Έκθεση | Σινεμά | Εργαστήρια | Περίπατοι

Exhibition | Screenings | Workshops | Walks

27 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2018

27 March to 15 June 2018

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75

Agricultural University of Athens Iera Odos 75

Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.

Free entrance to all the events.

Διοργάνωση/Παραγωγή:

Produced/Organised by:

Επιμέλεια:

Curated by:

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση locus athens Οργάνωση:

Κωνσταντίνα Σουλιώτη Συνεργάτης Επιμέλειας:

Γιώργος Καλύβης

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και σήμανση:

AREA, Architecture Research Athens

Onassis Cultural Centre-Athens locus athens Coordination:

Konstantina Soulioti Assistant Curator:

George Kalivis

Architectural design & signage:

AREA, Architecture Research Athens

Σε συνεργασία με:

In collaboration with:

Οι δράσεις του φαγήτου υποστηρίζονται από το Betty’s Bakery

The food events are supported by Betty’s Bakery

ΠΩΣ ΦΤΑΝΩ →

GETTING HERE →

Με μετρό: Στάση Κεραμεικός | Μπλε γραμμή Με λεωφορείο: Στάση Γεωπονική Σχολή (856, A16) Με ΙΧ: Yπάρχει διαθέσιμο πάρκινγκ εντός του Πανεπιστημίου

By metro: “Keramikos” station | Blue Line By bus: Βuses 856 and A16 | “Geoponiki Sholi” stop By car: Parking space is available in the University grounds

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Agricultural University of Athens


Φωτογραφία © Δημήτρης Παρθύμος Photo © Dimitris Parthimos


Οι Γεωμετρίες αποτελούν μια αφορμή για προβληματισμό όλων των «ανήσυχων» πολιτών αναφορικά με έννοιες όπως το κλίμα, το περιβάλλον, το οικοσύστημα. Η κλιματική αλλαγή μάς αφορά όλους. Η στάση μας απέναντι στο φαινόμενο είναι πολιτική πράξη. Βλέπουμε ότι η σχέση μεταξύ τοπικού και παγκόσμιου αποτελεί ζήτημα που μας απασχολεί ολοένα και περισσότερο, όχι μόνο σε θεωρητικές συζητήσεις, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Γι’ αυτό και η Στέγη, σε συνεργασία με τον βρετανικό οργανισμό Julie’s Bicycle, έχει δρομολογήσει την ανάπτυξη ενός συστήματος αειφόρου πολιτιστικής διαχείρισης και διερευνά τρόπους για να καταστήσει τη σύγχρονη δημιουργική πρακτική πεδίο αντίστοιχων προβληματισμών. Η έκθεση Γεωμετρίες και το παράλληλο πρόγραμμα δράσεων αποτελούν την αφετηρία για να σκεφτούμε γύρω από αυτά τα ζητήματα με έναν τρόπο έμμεσο, ενώ συγχρόνως μας υπενθυμίζουν την απόλαυση της επαφής με τη φύση και της περιήγησης σε έναν «κρυμμένο θησαυρό» της Αθήνας, τους κήπους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Το Ίδρυμα Ωνάση έχει θέσει διαχρονικά στον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων του την πόλη και την ενεργοποίηση του αστικού περιβάλλοντος. Ακολούθως, η Στέγη επιδιώκει να δραστηριοποιείται «εκτός των τειχών», ορίζοντας την πόλη ως σημείο συνάντησης με το αναπάντεχο, το άγνωστο, το ενδιαφέρον. Η συνεργασία μας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ευτυχή συγκυρία, καθώς μας δίνει την ευκαιρία, όχι μόνο να γνωρίσουμε ακόμα μία γωνιά της πόλης, αλλά και να συμπράξουμε με μια πολύ δυναμική κοινότητα, αυτήν των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που θα μας καλωσορίζουν καθημερινά στο «σπίτι» τους. Οι παράλληλες δράσεις είναι συμμετοχικές και αυτό μας κάνει ανυπόμονους για τις συναντήσεις που μας επιφυλάσσει η νέα αυτή εξόρμηση. Χρήστος Καρράς Γενικός Διευθυντής της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση


Geometries is an opportunity for all critical citizens to interrogate our society’s attitudes to the notions of climate, environment and ecosystem. Climate change affects us all. Our stance regarding this phenomenon is a political act. The relationship between the local and the global is also clearly an issue that arises more and more frequently not only in the context of theoretical debates, but also in our everyday life. That is why the Onassis Cultural Centre, in collaboration with UK organization Julie’s Bicycle, has embarked on a programme to embed environmental sustainability into its operations and find ways to make contemporary creative practice a terrain for such concerns. The Geometries exhibition, along with the parallel events programme, provide a starting point to reflect on these issues in an indirect manner, whilst at the same time reminding us of the pleasure of being in nature and wandering through an Athenian “hidden gem” – the gardens of the Agricultural University of Athens.

The Onassis Foundation has constantly made the city and the energizing of the urban environment core elements of its actions. It is therefore no surprise that the Onassis Cultural Centre strives to be active extra muros, defining the city as the fascinating point of contact with the unknown and the unexpected. Our collaboration with the Agricultural University of Athens is a positive moment, since it gives us the opportunity not only to get to know another part of the city but especially to interact with a very dynamic community, the students of the University, who will welcome us into their home every day. The parallel events are participatory in nature, and this makes us impatient to experience the encounters that this new excursion will provide. Christos Carras General Director at the Onassis Cultural Centre-Athens


Γεωμετρίες

ή πώς αναμετριόμαστε με τη γη Από πού προέρχονται αυτές οι λέξεις από την απαρχή του χρόνου; «Η πτώση του ουρανού, Τα λόγια ενός σαμάνου των Γιανομάμι» – Davi Kopenawa

Μια κάθετη γραμμή τέμνει μια οριζόντια. Άνθρωπος και γη. Οι δύο αυτοί άξονες είναι η ιστορία μας. Η κίνηση από τη γη προς τα πάνω και προς τα κάτω. Η γη ως αρχή και ως τέλος και, ενδιαμέσως, η δυνατότητα ορισμού και προσδιορισμού όσων μας είναι γνωστά. Καθ ώς ξύνουμε την επιφάνεια, κυνηγάμε, συλλέγουμε, καλλιεργούμε, χαράσσουμε ή αποσπούμε ποντάροντας στη δύναμή μας, διαλαλούμε την ύπαρξή μας στο διηνεκές. Η έκθεση αυτή διαπραγματεύεται την ολοένα αυξανόμενη περιπλοκότητα της σχέσης της ανθρωπότητας με το έδαφος, με το περιβάλλον. Οι Γεωμετρίες ξετυλίγονται στο Γεωργικό Μουσείο, στο κτίριο διοίκησης και στους κήπους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με έτος ίδρυσης το 1920, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έγινε συνώνυμο της σταδιακής μετάβασης στη γεωργία μεγαλύτερης κλίμακας, που συστηματοποιήθηκε για να ενισχύσει μια κατεξοχήν αγροτική και φτωχή χώρα και για να θεμελιώσει την ασφάλεια της τροφής. Παράλληλα με τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις που στόχευαν στην κοινωνική ενσωμάτωση των πληθυσμών από τη Μικρά Ασία, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο προσέδωσε μια επιστημονική προσέγγιση στην αγροτική παραγωγή. H έκθεση θέτει στο επίκεντρό της την ανθρωποκεντρική βεβαιότητα της νεωτερικότητας και το ερώτημα κατά πόσο μπορούμε να απομακρυνθούμε από το οικείο μας γνωστικό πλαίσιο και να μας οραματιστούμε ως ένα με το περιβάλλον. Εξερευνώντας τη δυάδα «άνθρωπος – φύση», αναρωτιόμαστε αν και κατά πόσο μπορούμε να ορίσουμε ένα τοπίο δράσης και πολιτισμού δίχως

κυριότητα και επιβολή. Αν μπορούμε στην εύθραυστη γη να αντιληφθούμε την ύπαρξή μας μέσα στην αμφισημία. Αν μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε τις κλίμακες και να γίνουμε μάρτυρες ενός κόσμου όπου ο άνθρωπος συνυπάρχει αρμονικά με τα άλλα είδη. Αν μπορούμε να διανοηθούμε ότι τα επιστημονικά συστήματα, που είναι η μετεξέλιξη της αγροτικής επανάστασης –της οποίας τα εργαλεία, η γλώσσα και το οπλοστάσιο μας έχουν οχυρώσει από το άγριο–, μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν για μια νέα συζήτηση, η οποία να θεμελιώνεται σε ένα μεταβαλλόμενο έδαφος. Ξεκινώντας από μια επισκόπηση του τοπίου και της ιστορίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και λαμβάνοντας την πολυεπίπεδη γνώση της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας, η έκθεση ορίζεται με το βλέμμα προς τα κάτω, από το αποτύπωμά μας στη γη και με το βλέμμα προς τον ουρανό, ενώ ακούμε ιστορίες για τη γεωργία μικρής κλίμακας, για διαφορετικές γεωγραφίες, για τη σκοτεινή μας γη, για την αυτόχθονη γνώση και ενώ συνδέουμε το τοπικό με το παγκόσμιο σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε καλύτερα τις αποστάσεις. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο βρίσκεται στον Ελαιώνα, μια αρχαία ονομασία η οποία προήλθε από τα αμέτρητα ελαιόδεντρα που ποτίζονταν από τον Κηφισό. Σήμερα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο είναι το μόνο πράσινο στοιχείο σε μια ευρεία ζώνη, μεγάλο μέρος της οποίας είναι μη ανεπτυγμένο και μολυσμένο. Ένας περίπατος στους κήπους του προσφέρει ένα νέο και ζωτικό όραμα για το πώς ήταν η Αθήνα


και πώς θα μπορούσε να γίνει. Πολυεπίπεδες ιστορίες συνθέτουν μια ξεχωριστή στρωματογραφία ενός τοπίου πάνω στην Ιερά Οδό, καθοδόν για την Ελευσίνα, με την ελιά του Πλάτωνα τοποθετημένη στο κεντρικό κτίριο, με τα οθωμανικά υπολείμματα και την κρήνη του βοεβόδα Χασεκή, με τις γενιές των φοιτητών να θέτουν ερωτήματα και με έναν πανύψηλο φοίνικα να υπερέχει όλων. Άραγε, σε πόσα ακόμα πράγματα να υπήρξε μάρτυρας αυτό το μέρος; Οι Γεωμετρίες, πέρα από μια έκθεση, είναι ένα πλαίσιο σήμανσης ερωτημάτων για το πού οδεύουμε. Μέσα από ένα παράλληλο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο θα απλωθεί σε επτά μη διαδοχικές Κυριακές, ανάμεσα στο άνοιγμα και στο κλείσιμο της έκθεσης, ενεργοποιούνται διαφορετικά σημεία του Πανεπιστημίου (ο αμπελώνας, το δενδροκομείο, το ανθοκομείο,

το Μουσείο κ.ά.). Σας καλούμε να περπατήσετε, να ακούσετε, να αντικρίσετε και να γίνετε μέτοχοι, αντλώντας απόλαυση, αλλά και με συνείδηση του ηθικού λογισμού της εποχής μας. Πιστεύουμε ότι η έκθεση και το πρόγραμμα αυτό θα κατορθώσουν να θέσουν νέες συντεταγμένες στην προσέγγιση της σχέσης μας με το πού ζούμε: με τη γη μας. Οι Γεωμετρίες είναι ένας διαλογισμός για το ποιοι είμαστε και πού βρισκόμαστε ως ανθρώπινο σύνολο και ως χώμα. Ελλείψει ενός καλύτερου κόσμου, ελλείψει μιας ισχυρότερης γλώσσας. locus athens

H locus athens είναι ένας ανεξάρτητος και ευέλικτος οργανισμός σύγχρονης τέχνης, αποτελούμενος από τις Μαρία-Θάλεια Καρρά και Όλγα Χατζηδάκη. Μας ενδιαφέρει το φυσικό και αστικό τοπίο της πόλης, στο οποίο δημιουργούμε νέες αφηγήσεις με τη γλώσσα της σύγχρονης τέχνης. Αναζητούμε διαρκώς νέα μέσα έκφρασης, τα οποία να διευρύνουν τα όρια της τέχνης και την επικοινωνία με το κοινό. Βασική μας επιδίωξη είναι οι νέες παραγωγές έργων, μέσα από τις οποίες να διερευνάται το ιστορικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο του τόπου μας, καθώς και της ευρύτερης ζώνης στην οποία ανήκουμε. Οι δράσεις μας ποικίλλουν σε κλίμακα, σε είδος και σε μορφή: εκθέσεις, παιδικές εκδόσεις, κατάλογοι, ομιλίες, community projects είναι μερικές από αυτές. www.locusathens.com


Geometries

or how we measure ourselves vis a vis the earth Where do these words from the beginning of time come from? “The Falling Sky, Words of a Yanomami Shaman” – Davi Kopenawa

Draw a vertical line across a horizontal one. Humankind and Earth. These axes measure the sum of our story. From earth, upwards and onwards; the earth as a beginning and end, and in between the possibility of marking and framing everything we know. As we scratch the surface, hunt, gather, cultivate, grow, carve into and extract from, staking our power and politics, we shout out our own existence in continuum: This is an exhibition that explores humanity’s increasingly complex relationship to its standing ground. Geometries unfolds in the gardens, the museum and the central building of the Agricultural University of Athens. Founded in the 1920’s, the University is synonymous with new models of large-scale farming, engineered to feed a primarily agricultural but poor nation and to establish food security. In parallel with radical agrarian reforms aimed at incorporating refugees of that period into the social fabric, the University provided a scientific approach to agricultural production. Set in these grounds, the exhibition investigates this anthropocentric promise of modernity, asking instead whether we can step out of our knowledge systems and networks and re-imagine ourselves at one with our surroundings. Exploring the straight-jacket dyad of humanity and nature, we ask whether we can see our cultural landscapes without domination or ownership and live in ambiguity on this fragile earth; to try and recalibrate the scales and be witnesses of a world where (wo)man kind and other kinds live in kindness together.

To understand that the scientific systems that are the logical development of the agricultural revolution, and with whose tools, words and weapons we have fortified ourselves from ‘the wild’, might now be used for a new discussion based on shifting grounds. Starting with an investigation on site and into the history of the University, and learning from the diverse knowledge produced through the University’s academic and student community and its grounds, the exhibition will both look down at our footprint on this earth and up to the sky as we listen to stories about small-scale farming, cyclical resources, the mapping of geographies, our dark earth and indigenous knowledge, whilst connecting the local and the global in an attempt to better understand our proximity. The Agricultural University lies in the center of the Attica basin, Elaionas, so named due to the olive groves that used to flourish there, watered by the nearby Kifissos river. Now the University is the only remaining green space in the whole area, most of which is an underused, polluted dumping ground. A walk through the University’s gardens is a refreshing take of what Athens was and what could be. Layers of combined history create a distinct stromatography: situated on the Sacred Way to Eleusis, with Plato’s fractured olive tree in the central hall, the residues of the Ottoman governor Haseki’s fountain, generations of students asking questions and a tall swaying palm tree – who knows what it has seen?


Geometries, apart from an exhibition, is also a framework for asking questions about where we go from here. Through a dense parallel programme which will run through seven Sundays, from the opening to the closing of the exhibition, activating different sites of the University (the orchard, the vineyards, the various halls etc.) we invite you to walk, listen, look, come together and become active participants in asking and making, finding pleasure whilst being aware of the moral calculus of our times. We hope that the exhibition and the programme can try and set some tentative coordinates for mapping a new approach to our relationship to where we live: our land. Geometries is a meditation on who we are and where we are, together as humans or humus. For lack of a better word. For lack of a better world. locus athens

locus athens is an independent contemporary arts organization run by Maria-Thalia Carras and Olga Hatzidaki. locus athens is primarily interested in urban and public spaces through which new narratives occur in dialogue with contemporary art. We are constantly seeking to broaden our approach through new productions based on investigations into the historical, political and cultural complexities of our locality and the broader region; in order to expand the conversation between contemporary art and the public sphere. www.locusathens.com


Σημείωμα

από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι Γεωμετρίες αποτελούν το ευτυχές –και επιτυχές, θέλουμε να πιστεύουμε– επιστέγασμα μιας πρωτοβουλίας του Γεωργικού Μουσείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την προβολή και ανάδειξη του σημαντικού πνευματικού και πολιτιστικού αποθέματος του Πανεπιστημίου μας στο ευρύτερο κοινό. Πρόκειται για το ελπιδοφόρο εγχείρημα της ώσμωσης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών μονάδων εντός και εκτός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Με αφετηρία το 5ο συνέδριο για τα μουσεία που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη τον Νοέμβριο του 2015 και με τίτλο «Τα Μουσεία είμαστε Εμείς», η δράση των προσώπων λειτούργησε καταλυτικά και δημιουργικά για την έμπνευση και υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για μια πρωτοποριακή για τα δεδομένα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου πολύμηνη συνεργασία με επιφανείς πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, όπως είναι η locus athens και, φυσικά, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, προς τους οποίους απευθύνουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες. Οι Γεωμετρίες έρχονται να φωτίσουν χώρους, πρόσωπα και αντικείμενα του Πανεπιστημίου μας, μέσα από τις ιστορίες που τα ίδια τα αντικείμενα αφηγούνται, υπό το πρίσμα της σύγχρονης τέχνης. Πρόκειται για την «έντεχνη» απόδειξη ότι «Τα Μουσεία είμαστε Εμείς», τα μέλη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και οι επισκέπτες του, που καλούμαστε μέσα από τις εικαστικές περιηγήσεις και τα δρώμενα του προγράμματος να συστηθούμε και να συνυπάρξουμε ως περιπατητές και θεατές σε αυτό το χωροταξικά, επιστημονικά, ιστορικά και πολιτιστικά

σημαντικό τοπόσημο. Οι προκλήσεις που εγείρονται για τους εμπλεκόμενους φορείς μέσα από την τρίμηνη αυτή δράση είναι πολλές. Πρώτιστα, για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το οποίο ως εκπαιδευτικός και ερευνητικός θεσμός, που διαχειρίζεται για σχεδόν εκατό χρόνια την παραγωγή αλλά και την αναπαραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συστήνεται εκ νέου ως ένας θεσμός διατήρησης και διαχείρισης της ιστορικής του μνήμης, άρρηκτα συνδεδεμένης με την ιστορία της γεωπονικής εκπαίδευσης και της πολιτιστικής της κληρονομιάς, αλλά και για το Γεωργικό Μουσείο του Πανεπιστημίου, που καλείται να διευρύνει τον σύγχρονο ρόλο του στo πλαίσιo του αιτήματος της κοινωνίας για εκδημοκρατισμό της γνώσης. Καθηγητής Σταύρος Ζωγραφάκης Αντιπρύτανης, Διευθυντής Γεωργικού Μουσείου Γ.Π.Α.


A note

from the Agricultural University of Athens

Geometries is the happy and, hopefully, successful outcome of an initiative taken by the Agricultural Museum of the Agricultural University of Athens for showcasing its important cultural history. This exhibition is the result of a positive collaboration between several educational and cultural bodies from within and beyond the University. We were inspired to start this programme by a chance meeting at the 5th conference “We Are Museums” (Benaki Museum, 26/11/2015). Geometries is without a doubt a first for the University, with months long collaboration between cultural organizations such as locus athens and the Onassis Cultural Centre, to whom thanks are due. Geometries has come to shed light on places, people and objects that form the backbone of our University, through the perspective that contemporary art gives to the stories that this site has to tell. This is the proof that “We (really) Are Museums,” we the academic community, and the visitors to the exhibition are called on to meet each other, walk together and to share both as participants and as viewers this important cultural, historical and academic site. There have been numerous challenges in working on such a large-scale three-month project for all the institutions involved. First and foremost for an institution like the University, an educational and research centre which for nearly one hundred years has been working on the ground, producing and sharing academic knowledge inextricably linked with the history of agricultural education and its cultural heritage; and even more so perhaps for the Agricultural Museum, which faces the task of broadening its relevance to answer the public’s demand for a democratization of knowledge. Professor Stavros Zografakis Deputy Rector and Director of the Agricultural Museum of the A.U.A.


Πρόγραμμα παράλληλων δράσεων Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε ορισμένες δράσεις, χρειάζεται να γίνει προκράτηση θέσης με αποστολή email (δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα).

Public Programme Free entrance to all the events, on a strictly first come, first served basis. Some events require reservation (see the programme of the parallel events).


ΑΛΑΤΙ Κυριακή 1 Απριλίου 12:00 | Ένα Όραμα για τη Γεωργία του Αύριο: Ένα εργαστήριο από τον Μάριο Δεσύλλα Το εργαστήριο διερευνά πώς η βιοδυναμική ανοίγει τον δρόμο για έναν τρόπο καλλιέργειας της γης που αναγεννά τα εδάφη, φέρεται με ασυνήθιστα βαθύ σεβασμό στη φύση και το οικο-σύστημα, και παράγει, όπως σιγά-σιγά γίνεται ευρύτερα αποδεκτό, την ανώτερη δυνατή ποιότητα προϊόντων. Μοιάζει με όνειρο; Ελάτε να το διαπιστώσουμε! Ο Μάριος Δεσύλλας του Σχολείου Εδάφους, σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας και εδώ και 30 χρόνια συμβάλλει ώστε να έρθει η γεωργία πιο κοντά στη φύση, εκπαιδεύοντας και συμβουλεύοντας εκείνους που η καρδιά τους χτυπά σε ανάλογο ρυθμό. Χώρος: Πυραμίδα Διάρκεια: 60 λεπτά

14:00 | Soul Food: Νηστίσιμο μεσημεριανό από τους Troō Food Liberation & ηπειρώτικo ψωμί από το Betty’s Bakery Μοναστηριακές συνταγές με τη γεύση της πνευματικότητας των ημερών της νηστείας. Οι Troō Food Liberation είναι μια κολεκτίβα που δραστηριοποιείται στη δημιουργία «αληθινού φαγητού». Μανιφέστο της ομάδας είναι πως η τροφή που είναι απαλλαγμένη από τεχνικές επεξεργασίες και προέρχεται από βιώσιμους τρόπους παραγωγής εξελίσσει θετικά την κοινωνικοπολιτική, οικολογική και συλλογική συνειδητότητα. Το Betty’s Bakery είναι ένα βιοπιστοποιημένο μικρό αρτοποιείο, που δουλεύει αποκλειστικά με φυσικό προζύμι και άλευρα αλεσμένα σε πετρόμυλους. Στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, σέβεται το περιβάλλον και καινοτομεί στις συνταγές και τον τρόπο δουλειάς.

13:00 | Food is Energy: Μια ξενάγηση από τις Βαλεντίνα Κάργα και Marjetica Potrč

Χώρος: Αμπελώνας

Ένα πυραμιδοειδές θερμοκήπιο-σκιοκήπιο, υβριδικής μορφής, μας εισάγει στην έννοια του δασόκηπου. Ο δασόκηπος είναι έννοια της περμακουλτούρας που προάγει τη συνύπαρξη και την αμοιβαία σχέση των φυτών.

17:00 | For All Party Occasions: Discussion over Coffee and Cookies με τη Νατάσα Μπιζά

Η Βαλεντίνα Κάργα είναι καλλιτέχνης που ζει στο Βερολίνο. Η δουλειά της κινείται μεταξύ εννοιολογικής τέχνης, αρχιτεκτονικής και κοινωνικά εφαρμοσμένης πράξης. H Marjetica Potrč είναι καλλιτέχνης και αρχιτέκτονας που ζει ανάμεσα στη Λιουμπλιάνα και το Βερολίνο. Η δουλειά της περιλαμβάνει σχέδια, αρχιτεκτονική σκέψη και δημόσια έργα.

Πρόσκληση σε συζήτηση, με καφέ και μπισκότα, γύρω από τη συλλογή αντικειμένων του Σχεδίου Μάρσαλ που βρέθηκε στην αποθήκη του Γεωργικού Μουσείου. Μια περφόρμανς με 7 προσκεκλημένους ομιλητές και την καλλιτέχνη, με ελεύθερη παρακολούθηση από το κοινό της έκθεσης.

Χώρος: Πυραμίδα Διάρκεια: 30 λεπτά

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο infotickets@sgt.gr (συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας).

Συμμετέχοντες: Ελεάνα Γιαλούρη, Σταύρος Ζωγραφάκης, Jean Marie Hoffmann, Κατερίνα Κωνσταντίνου, Αντωνία Ματάλα, Ελένη Μπενέκη, Εσθήρ Σολομών Χώρος: Γεωργικό Μουσείο, 1ος όροφος Διάρκεια: 90 λεπτά


SALT Sunday 1 April 12:00 | A Vision for Tomorrow’s Agriculture: Α workshop by Marios Desillas

14:00 | Soul Food: Α Lenten meal by Troō Food Liberation, with bread from Epirus by Betty’s Bakery

The workshop will take place around the Pyramid and is an introductory workshop to biodynamic farming, a process that respects the environment and our ecosystems whilst regenerating our earth.

Monastic recipes creating a nutritious communion for the last days of Lent.

Marios Desillas from Scholio Edafous studied at the Agricultural University of Athens. For the last 30 years he has been dedicated to bringing agriculture closer to natural processes, advising and teaching those whose heart beats in a similar rhythm. Location: Pyramid Duration: 60 minutes

13:00 | Food is Energy: Α tour by Marjetica Potrč and Valentina Karga A pyramidal greenhouse-shadehouse, promoting the co-existence and mutual support between plants in food forest gardening, and raising questions about large-scale industrial agriculture. Berlin-based Valentina Karga’s artistic practice draws from conceptual art, architecture and socially engaged practice. Marjetica Potrč is a Ljubljana and Berlin-based artist and architect whose work includes drawing, architecture, and public art projects. Location: Pyramid Duration: 30 minutes

Troō Food Liberation is a collective that creates “Real Food”. The group’s key manifesto is that unprocessed foods from sustainable harvesting, contributes towards a positive evolution of our sociopolitical, ecological, and collective consciousness, offering a tangible “way out” for the future. Betty’s Bakery is a bio-certified artisanal bakery working exclusively with sourdough and stone milled organic flour. It supports local communities, respects the environment and innovates in its recipes and work ethic. Location: Vineyard Reservation is required (please contact infotickets@sgt.gr providing name, surname and mobile phone number).

17:00 | For All Party Occasions: Discussion over Coffee and Cookies with Natasa Biza An invitation for a gathering with coffee and biscuits where selected speakers will talk about a collection of objects from the Marshall Plan that through serendipity found their way into the warehouse of the Agricultural Museum. With 8 speakers including the artist, open to a broader audience. Participants: Jean Marie Hoffmann, Katerina Konstantinou, Antonia Matala, Eleni Mpeneki, Esther Solomon, Eleana Yalouri, Stavros Zografakis Location: Agricultural Museum, 1st floor Duration: 90 minutes


ΚΗΠΟΣ Κυριακή 22 Απριλίου 14:00 | Eat My Garden: Μεσημεριανό από τους Troō Food Liberation & ψωμί ολικής άλεσης από το Betty’s Bakery Ένα ανθισμένο μενού με ό,τι μπορεί να φαγωθεί από τον κήπο μας, αντικατοπτρίζοντας τη χαρά της ζωής και τις μυρωδιές της άνοιξης! Οι Troō Food Liberation είναι μια κολεκτίβα που δραστηριοποιείται στη δημιουργία «αληθινού φαγητού». Μανιφέστο της ομάδας είναι πως η τροφή που είναι απαλλαγμένη από τεχνικές επεξεργασίες και προέρχεται από βιώσιμους τρόπους παραγωγής εξελίσσει θετικά την κοινωνικοπολιτική, οικολογική και συλλογική συνειδητότητα. Το Betty’s Bakery είναι ένα βιοπιστοποιημένο μικρό αρτοποιείο, που δουλεύει αποκλειστικά με φυσικό προζύμι και άλευρα αλεσμένα σε πετρόμυλους. Στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, σέβεται το περιβάλλον και καινοτομεί στις συνταγές και τον τρόπο δουλειάς. Χώρος: Αμπελώνας Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο infotickets@sgt.gr (συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας)

17:00 | Ο Κήπος ως Κόσμος και Μικρόκοσμος: Μια ομιλία από τη Φαίη Ζήκα Μετά από μια σειρά περιπετειών στο παγκοσμιοποιημένο τοπίο του 18ου αιώνα, ο Καντίντ του Βολταίρου τελειώνει με την προτροπή: «Πρέπει να καλλιεργήσουμε τον κήπο μας». Ενώ ο Βολταίρος χρησιμοποιεί τον κήπο ως κριτική αντιπαράθεση στα δεινά μιας παγκοσμιοποίησης, η ομιλία στοχεύει να αναδείξει πώς, μέσω της μετανάστευσης των φυτών και της καλλιέργειας, ο μικρόκοσμος του κήπου συνδέει το τοπικό με το παγκόσμιο. Η Φαίη Ζήκα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας και θεωρίας της τέχνης στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Χώρος: Κτίριο Διοίκησης, Αμφιθέατρο Β’ Διάρκεια: 60 λεπτά

18:00 | Συναυλία για διάφορα αντικείμενα από τον Pierre Berthet Ο Pierre Berthet θα αυτοσχεδιάσει με τα πιο απίθανα ηχητικά αντικείμενα και κατασκευές (σταγόνες, μπαλόνια, σωλήνες, πέτρες, ηλεκτρική σκούπα κ.ά). H περφόρμανς πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Borderline Festival 2018, το φεστιβάλ πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής που πραγματοποιείται για όγδοη χρονιά από τη Στέγη. Παρουσιάζονται ακόμη 2 έργα του στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου: η ηχητική εγκατάσταση Η καλή θέληση του Αιόλου (Αμπελώνας, 20-22 Απριλίου) και η περφόρμανς Galileo (21 Απριλίου, δωρεάν με προκράτηση θέσης στο infotickets@sgt.gr). Χώρος: Κτίριο Διοίκησης Διάρκεια: 60 λεπτά


GARDEN Sunday 22 April 14:00 | Eat My Garden: Lunch by Troō Food Liberation with wholemeal bread by Betty’s Bakery A blossoming feast foraged from your garden, with the joy of life and the scent of Spring! Troō Food Liberation is a collective that creates “Real Food”. The group’s key manifesto is that unprocessed foods from sustainable harvesting, contributes towards a positive evolution of our sociopolitical, ecological, and collective consciousness, offering a tangible “way out” for the future. Betty’s Bakery is a bio-certified artisanal bakery working exclusively with sourdough and stone milled organic flour. It supports local communities,respects the environment and innovates in its recipes and work ethic. Location: Vineyard Reservation is required (please contact infotickets@sgt.gr providing name, surname and mobile phone number).

17:00 | The Garden as Cosmos and Microcomos: A lecture by Fay Zika Following a series of adventures in the globalized landscape of the 18th century, Voltaire’s Candide closes with the suggestion that “we cultivate our garden.” Although Voltaire uses gardens as a critique of the problematics of globalization, the lecture tries to show how through the migration of plants and cultivating techniques, a garden microcosm connects the local with the global. Fay Zika is Associate Professor of Philosophy and Theory of Art in the Theory Department of the Athens School of Fine Art. Location: University’s Central Building, Amphitheatre B Duration: 60 minutes

18:00 | Concert for various objects by Pierre Berthet Music with drops, balloons, tubes, stones, vacuum cleaner, snail and mussel shells, hooks, dry plants, seeds etc. Blowing, hitting, shaking, moving, singing and more. This performance is part of Borderline Festival 2018, the electronic and experimental music festival that is held by the Onassis Cultural Centre-Athens for the 8th consecutive year. Two more works by Pierre Berthet are presented at the Agricultural University: A sound installation (Vineyard, 20-22 April) and the performance Galileo (21 April, Free entrance, Reservation is required at infotickets@sgt.gr). Location: University’s Central Building Duration: 60 minutes


ΣΠΟΡΟΙ Κυριακή 6 Μαΐου 12:00-14:00 | Οι Σπόροι: Από το Πελίτι Ελάτε να γνωρίσουμε τους σπόρους με δωρεάν διανομή από το μποστάνι μας, με ένα εργαστήριο δημιουργίας σπορείου για παραδοσιακές ποικιλίες και με ένα παιχνίδι με ανθισμένα λαχανικά. Το Πελίτι ασχολείται με την αναγέννηση των παραδοσιακών φυτικών ποικιλιών από το 1995. Οι 14 τοπικές ομάδες του Πελίτι αναζητούν τις παραδοσιακές ποικιλίες, τις αναπαράγουν και τις διαδίδουν, μαζί με τη γνώση που τις συνοδεύει. Χώρος: Δενδροκομείο Διάρκεια: 2 ώρες

13:00 | Τοπικές Ποικιλίες: Από το Παρελθόν στο Μέλλον – Μια ομιλία από την Πηνελόπη Μπεμπέλη και τον Ροίκο Θανόπουλο Στο παρελθόν, οι τοπικές ποικιλίες δημιουργούνταν από τις επιλογές των αγροτών και από την προσαρμογή τους σε πολλά μικροπεριβάλλοντα. Στον 20ό αιώνα η δημιουργία των βελτιωμένων ποικιλιών μείωσε δραστικά τον αριθμό των τοπικών ποικιλιών, ενώ κάποιες χάθηκαν για πάντα. Τις τελευταίες δεκαετίες αυτό αλλάζει. Η Πηνελόπη Μπεμπέλη είναι Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Ο δρ Ροίκος Θανόπουλος είναι γεωπόνος και εργάζεται στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Αγροκτημάτων & Γεωργικών Εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χώρος: Δενδροκομείο Διάρκεια: 20 λεπτά

We Are All Seeds: 13:00 | Εργαστήριο μαγειρικής 14:00 | Γεύμα από τους Troō Food Liberation με Perfect 10 ψωμί χωρίς γλουτένη από το Betty’s Bakery Οι Troō Food Liberation στήνουν ένα εργαστήριο μαγειρικής σπόρων και παρουσιάζουν ένα μενού εμπνευσμένο από την έννοια της έκφρασης «ο σπόρος της ζωής». Οι Troō Food Liberation είναι μια κολεκτίβα που δραστηριοποιείται στη δημιουργία «αληθινού φαγητού». Μανιφέστο της ομάδας είναι πως η τροφή που είναι απαλλαγμένη από τεχνικές επεξεργασίες και προέρχεται από βιώσιμους τρόπους παραγωγής εξελίσσει θετικά την κοινωνικοπολιτική, οικολογική και συλλογική συνειδητότητα. Το Betty’s Bakery είναι ένα βιοπιστοποιημένο μικρό αρτοποιείο, που δουλεύει αποκλειστικά με φυσικό προζύμι και άλευρα αλεσμένα σε πετρόμυλους. Στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, σέβεται το περιβάλλον και καινοτομεί στις συνταγές και τον τρόπο δουλειάς. Χώρος: Αμπελώνας Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο infotickets@sgt.gr (συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας).


16:00 | Wild Relatives (2018): Προβολή της ταινίας και παρουσίαση από τη Jumana Manna Η ταινία είναι ο απολογισμός δώδεκα μηνών από τη ζωή ανθρώπων στον Λίβανο, τη Συρία και τη Νορβηγία, που απασχολούνται στη γη με διαφορετικούς τρόπους. Παρακολουθεί τις συναλλαγές σπόρων μεταξύ δύο μακρινών και έρημων σημείων που δεν έχουν σχέση το ένα με το άλλο – το Σβάλμπαρντ στον Αρκτικό Κύκλο και την κοιλάδα Μπεκάα στον Λίβανο. Παράλληλα με την καταγραφή αυτή, πολλές άλλες ιστορίες αποκαλύπτονται. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην 68η Berlinale, το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου. Η Jumana Manna είναι Παλαιστινο-αμερικανίδα καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Χώρος: Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο Διάρκεια: 90 λεπτά H παρουσίαση θα γίνει στα αγγλικά, χωρίς διερμηνεία στα ελληνικά

21:30 | Ecodrome Επιμέλεια: Céline Condorelli και Filipa Ramos To Ecodrome είναι ένα υπαίθριο πρόγραμμα ταινιών σε 5 Κυριακές. Αποτελείται από ντοκιμαντέρ και από μικρού και μεγάλου μήκους εικαστικές και κινηματογραφικές ταινίες που σχολιάζουν τις κλιματικές μεταλλάξεις στο φυσικό τοπίο και στη ζωή. Αυτή την Κυριακή γίνεται αφιέρωμα στον ΣΠΟΡΟ: - A Film, Reclaimed, των Ana Vaz και Tristan Bera, 2015, Γαλλία, HD Video, 19΄ - Seasons of the Year, του Artavazd Pelechian, Αρμενία, 1975, 35 mm, 29΄ - Μέγαρα, των Σάκη Μανιάτη και Γιώργου Τσεμπερόπουλου, Ελλάδα, 1973/1974, ψηφιακό βίντεο από μετατροπή του φιλμ 35 mm, 69΄ - Inhabitants, του Artavazd Peleshian, 1970, Αρμενία, ψηφιακό βίντεο από μετατροπή του φιλμ 35 mm, 9΄ Θα προηγηθεί εισαγωγή από τον σκηνοθέτη Tristan Bera (στα αγγλικά, χωρίς διερμηνεία στα ελληνικά). To Ecodrome παρουσιάζεται στο Cinema Zagara της Céline Condorelli που είναι ένα υπαίθριο σκηνικό μικρών αρχιτεκτονικών δομών με σημείο αναφοράς το Jantar Mantar, ένα αστεροσκοπείο στο Δελχί της Ινδίας. Χώρος: Cinema Zagara Διάρκεια: 2 ώρες και 20 λεπτά


Χάρτης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Cinema Zagara

Πάτση Σπύρου atsi str P Spyrou

Δενδροκομείο Arboretum

Φυτώριο Plant

Ανθοκομείο Nursery

προς Μετρό Κεραμεικός to Keramikos Metro Station

Β

Ιερά Οδός Iera Odos


Map Agricultural University Of Athens

Αμπελώνας Vineyard

Troō Food Liberation Betty’s Bakery Κήποι Γεωπονικού University’s Gardens Πυραμίδα Pyramid

Γεωργικό Μουσείο Agricultural Museum WC ΑμεA Wheelchair Accessible WC

wc

wc

Parking

Κτίριο Διοίκησης Central Building Είσοδος Entrance

Αναψυκτήριο Canteen

Έξοδος Exit

προς Ελευσίνα to Eleysina

Έκθεση Exhibition


SEEDS Sunday 6 May 12:00-14:00 | Seeds by Peliti Peliti invites you to a free distribution of traditional seeds, leading a workshop for the creation of a seedbank with traditional varieties and a game with vegetables camouflaged, in full bloom. Peliti has been involved with the regeneration of traditional varieties since 1995. Fourteen local groups seek out traditional varieties, reproduce them and share them along with the knowledge involved in seed saving. Location: Οrchard Duration: 2 hours

12:00 | Local Varieties: From the Past to the Future – Α lecture by Penelope Bebeli & Roikos Thanopoulos Local varieties were created in the past by the choices farmers made, amongst hundreds of plant species and their ensuing adaptation to different micro-environments: these formed the basic ingredients of people’s diet. In the 20th century the creation of improved varieties greatly reduced the number of local ones whilst others have disappeared for good. Now things are changing again. Penelope Bebeli is a Professor at the Agricultural University of Athens, where she directs the laboratories of Crop Production & Plant Breeding and Biometry. Dr Roikos Thanopoulos is an agronomist, head of a department at the Agricultural University of Athens. Location: Οrchard Duration: 20 minutes

We Are All Seeds: 13:00 | Cooking workshop 14:00 | Lunch by Troō Food Liberation & Perfect 10 gluten free bread from Betty’s Bakery A workshop with sprouting seeds followed by a feast inspired by the phrase “the seeds of life”. Troō Food Liberation is a collective that creates “Real Food”. The group’s key manifesto is that unprocessed foods from sustainable harvesting, contributes towards a positive evolution of our sociopolitical, ecological, and collective consciousness, offering a tangible “way out” for the future. Betty’s Bakery is a bio-certified artisanal bakery working exclusively with sourdough and stone milled organic flour. It supports local communities, respects the environment and innovates in its recipes and work ethic. Location: Vineyard Reservation is required (please contact infotickets@sgt.gr providing name, surname and mobile phone number).


16:00 | Wild Relatives (2018): Screening of the film and an introduction by Jumana Manna Wild Relatives is the account of twelve months in the lives of people from Lebanon, Syria and Norway, who engage with the land in various ways. It follows a transaction of seeds between two distant geographies, semi-deserts that seemingly have little to do with one another; Svalbard, in the Arctic Ocean and the Bekaa Valley of Lebanon. While tracing this event, many other stories unfold. The film premiered at the 68th Berlin International Film Festival. Jumana Manna is a Palestinian-American artist based in Berlin. Location: University’s Cental Building, Ground Floor Duration: 90 minutes

21:30 | Ecodrome: Curated by Céline Condorelli and Filipa Ramos Ecodrome is a film programme spread out across five screening sessions which combine documentaries, artists’ films and feature-length films that deal with the consequences of living in a dangerously warmer world for people, animals and landscape alike. This Sunday a series of films dedicated to SEED: - A Film, Reclaimed, Ana Vaz and Tristan Bera, 2015, France, HD Video, 19 min. - Seasons of the Year, Artavazd Pelechian, Armenia, 1975, 35 mm., 29 min. - Megara, Sakis Maniatis and Yorgos Tsemberopoulos, Greece, 1973/1974, 35 mm transferred to digital, 69 min. - Inhabitants, Artavazd Peleshian, 1970, Armenia, 35 mm transferred to digital video, 9 min. With an introduction by the artist Tristan Bera. Hosted in Cinema Zagara, designed by Céline Condorelli, as a set of mini-architectural structures that pay tribute to Jantar Mantar, an astronomic observatory located in Delhi, India. Location: Cinema Zagara Duration: 2 hour and 20 minutes


ΝΕΡΟ Κυριακή 13 Μαΐου 11:00-14:00 | Ένα κάλεσμα στον Κηφισό: HydroLab Attica του Serkan Taycan

17:00 | Dry Summer (Susuz Yaz, 1964): Μια ταινία του Metin Erksan

O Serkan Taycan ενορχηστρώνει έναν περίπατο ανθρώπων, η οποία ξεκινά από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και καταλήγει στον Κηφισό – συνδέοντας την πόλη με τον αρχαίο ποταμό. Ακολουθώντας τους ήχους από τα πνευστά των Chouska, το κοινό θα διασχίσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, τον Ελαιώνα, το Μοσχάτο και θα καταλήξει στον Κηφισό, για να παρακολουθήσει έναν πρωτότυπο αγώνα κωπηλασίας ανάμεσα σε φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

To Dry Summer αποκαταστάθηκε το 2008 από το World Cinema Foundation στη Cineteca di Bologna/L’Immagine Ritrovata και είναι μια ταινία πάθους. Πάθος για το νερό και για τον απαγορευμένο έρωτα. Σε ποιον ανήκει το νερό; Μπορεί να ανήκει σε κάποιον αυτό το θεμελιώδες αγαθό, «το αίμα της γης» όπως το περιγράφει ο σκηνοθέτης του;

O Serkan Taycan είναι καλλιτέχνης και ενδιαφέρεται για τον μετασχηματισμό αστικών και οικιστικών περιοχών και για τις κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις αυτής της διεργασίας. Εκφραστικά του μέσα είναι η φωτο-γραφία, οι χάρτες, αλλά και το περπάτημα. Ζει και εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη. Η δράση υποστηρίζεται: Verve Juices Τα Magic Food-Boxes των Troō Food Liberation με ψωμί σίκαλης από το Betty’s Bakery θα σας συνοδεύσουν στον περίπατο, υποστηρίζοντας την ενέργεια και την καλή σας διάθεση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αφετηρία: Ιερά Οδός 75, στην είσοδο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Διάρκεια περίπατου: 2 ώρες Προτείνουμε το κοινό να φοράει άνετα ρούχα και παπούτσια.

Το 1964 ο Metin Erksan κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου για την ταινία αυτή. Οι τουρκικές αρχές της εποχής έφεραν πολλά εμπόδια στους συντελεστές της, μια και δεν ήθελαν να εκπροσωπήσει η ταινία αυτή την Τουρκία διεθνώς. Παρά τη βράβευσή της, η ταινία απαγορεύτηκε και ξεχάστηκε για τα επόμενα 45 χρόνια. Χώρος: Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο Διάρκεια: 75 λεπτά


19:00-21:00 | 21:30 | Ecodrome Η προέλευση της γεωργίας Επιμέλεια: Céline Condorelli και Filipa Ramos και της κτηνοτροφίας: Μια εξελικτική και κοινωνιολογική To Ecodrome είναι ένα υπαίθριο πρόγραμμα ταινιών σε 5 Κυριακές. Αποτελείται από προσέγγιση στη συμβιωτική ντοκιμαντέρ και από μικρού και μεγάλου περιπέτεια ανθρώπων, ζώων μήκους εικαστικές και κινηματογραφικές ταινίες που σχολιάζουν τις κλιματικές και φυτών – Ένα σεμινάριο μεταλλάξεις στο φυσικό τοπίο και στη ζωή. από τον Γιάννη Μανέτα Η Νεολιθική Επανάσταση θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία της ζωής και του πλανήτη. Εκεί εντοπίζονται όλα τα βιολογικά χαρακτηριστικά μιας συμβίωσης, όπου ο άνθρωπος και τα εξημερωμένα ζώα και φυτά αλληλοεξαρτώνται σχεδόν απόλυτα. Πώς όμως συνέβησαν όλα αυτά; Τι ανάγκασε τον παλαιολιθικό άνθρωπο να εξημερώσει ζώα και φυτά; Σχεδιασμένο επίτευγμα ή τυχαία δαρβινική εξέλιξη; Γιατί εξημέρωσε τόσο λίγα είδη; Γιατί αυτά και όχι άλλα; Πώς επηρεάστηκαν η ανθρώπινη βιολογία και η ιστορία της ανθρωπότητας από αυτή τη συμβίωση; Ο Γιάννης Μανέτας είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Πέρα από το ερευνητικό του έργο, έχει εκδώσει το πανεπιστημιακό μυθιστόρημα Τη νύχτα που αγκάλιασε το Ginkgo biloba (Εκδόσεις Αιώρα, 2017), καθώς και τρία εκλαϊκευμένα επιστημονικά βιβλία: Τι θα έβλεπε η Αλίκη στη χώρα των φυτών (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2010), Περί φυτών αφηγήματα: Μικρές ιστορίες για φυτά που άλλαξαν τον κόσμο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014) και Η ζωή σήμερα, άλλοτε, αλλού και στο μέλλον: Η λογική των βιολογικών συστημάτων (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018). Χώρος: Κτίριο Διοίκησης, Αμφιθέατρο Β’ Διάρκεια: 2 ώρες Το σεμινάριο έχει 3 συναντήσεις, την Κυριακή 13, την Τρίτη 15 και την Πέμπτη 17 Μαΐου, ώρες 19:00-21:00. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο infotickets@sgt.gr (συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας).

Αυτή την Κυριακή γίνεται αφιέρωμα στο ΝΕΡΟ: - Θάσος, του Τάκη Κανελλόπουλου, Ελλάδα, 1961, φιλμ 16 mm από μετατροπή του φιλμ 35 mm, 20΄ - Lu Tempu di li pisci spada, του Vittorio De Seta, Ιταλία, 1954, DVD από μετατροπή του φιλμ 35 mm, 11΄ - Leviathan, των Lucien Castaign Taylor και Verena Paravel, Γαλλία/ Ηνωμένο Βασίλειο/ ΗΠΑ, 2012, HD, 87΄ - Inhabitants, του Artavazd Peleshian, 1970, Αρμενία, ψηφιακό βίντεο από μετατροπή του φιλμ 35 mm, 9΄ To Ecodrome παρουσιάζεται στο Cinema

Zagara της Céline Condorelli που είναι ένα υπαίθριο σκηνικό μικρών αρχιτεκτονικών δομών με σημείο αναφοράς το Jantar Mantar, ένα αστεροσκοπείο στο Δελχί της Ινδίας. Χώρος: Cinema Zagara Διάρκεια: 2 ώρες και 20 λεπτά


WATER Sunday 13 Μay 11:00-14:00 | A Call to Kifissos: HydroLab Attica, by Serkan Taycan

17:00 | Dry Summer (Susuz Yaz, 1964): A film by Metin Erksan

A parade-procession starting from the Agricultural University of Athens will lead all the way to the Kifissos – linking the city to its ancient river. Walking to the rhythms of a festive brass band, Chouska, the parade starting from the University, will walk through Elaionas and Moshato, culminating in a rowing competition by the students of the Agricultural University.

Restored in 2008 by The World Cinema Foundation at Cineteca di Bologna/L’Immagine Ritrovata, Dry Summer is a film of passion. A passion for water as well as the obsessive passion created by forbidden love. Who does water belong to? Can anyone actually own this fundamental life element, “the blood of the earth” as the director describes it?

Serkan Taycan focuses on the transformation of urban and rural spaces, and the physical, social and ecological impact of this transformation. He works primarily with photography and maps, and also engages with walking. He lives and works in Istanbul. The event is supported by Verve Juices Magic Food-Boxes by Troō Food Liberation and rye bread by Betty’s Bakery will accompany you on your walk, giving you energy and good spirits. The food boxes will be offered on a first-come, first-served basis. Starting point: Iera Odos 75, entrance to University Duration: 2 hours Wear comfortable clothes and shoes.

In 1964, Metin Erksan won the Golden Bear at the Berlin Film Festival with the film. Turkish authorities at the time objected to Dry Summer representing the country overseas and placed all kinds of obstacles for its nomination to the Berlin Film Festival. The film walked away with the Golden Bear, but before success could even be celebrated it was ‘taken captive’ and completely forgotten for the next 45 years. Location: University’s Central Building, Ground Floor Duration: 75 minutes


19:00-21:00 | The Origins of Agriculture: An evolutionary and anthropological approach to the symbiotic adventures of man, animals and plants – A lecture by Yannis Manetas The Neolithic Revolution is considered one of the most important landmarks in the history of life on our planet. It has all the biological characteristics of a symbiosis, where humans and domesticated animals and plants were almost completely codependent. How did this come about? What pushed Paleolithic man to domesticate animals and plants? A strategic achievement or a chance Darwinian evolutionary encounter? Why were so few species domesticated and why these and not others? How was human biology and the history of humanity affected by this codependence? Yannis Manetas is Emeritus Professor of the Department of Biology at the University of Patras. Besides his academic research, he has published three books of popular science: What Would Alice see in the Land of Plants? (2010), Narratives about Flora: Small stories about Plants that Changed the World (2014), Life Today, Then, Elsewhere and in the Future: The Logic of Biological Systems (2018), all with the University of Crete Publications. Location: University’s Central Building, Amphitheatre B Duration: 2 hours The lecture is part of a 3-day seminar, held on the following dates: Sunday 13, Tuesday 15 and Thursday 17 May, at 19:00-21:00. Reservation is required (please contact infotickets@sgt.gr providing name, surname and mobile phone number).

21:30 | Ecodrome: Curated by Céline Condorelli and Filipa Ramos Ecodrome is a film programme spread out across five screening sessions which combine documentaries, artists’ films and feature-length films that deal with the consequences of living in a dangerously warmer world for people, animals and landscape alike. This Sunday a series of films dedicated to WATER: - Thassos, Takis Kanellopoulos, Greece, 1961, 35mm transferred to 16mm, 20 min. - Lu Tempu di li pisci spada, Vittorio De Seta, Italy, 1954, 35mm transferred to DVD, 11 min. - Leviathan, Lucien Castaign Taylor and Verena Paravel, France/UK/US, 2012, HD, 87 min - Inhabitants, Artavazd Peleshian, 1970, Armenia, 35 mm transferred to digital video, 9 min Hosted in Cinema Zagara, designed by Céline Condorelli, as a set of mini-architectural structures that pay tribute to Jantar Mantar, an astronomic observatory located in Delhi, India. Location: Cinema Zagara Duration: 2 hours and 20 minutes


ΓΗ Κυριακή 27 Μαΐου 12:00-21:00 | Cob – Εργαστήριο Φυσικής Δόμησης από τις Σταγόνες Φυσική δόμηση αποκαλείται η κατασκευή βιοκλιματικών καταλυμάτων χαμηλού οικολογικού αποτυπώματος και μικρότερων κατασκευών (χωμάτινα δάπεδα,ξυλόφουρνοι, πάγκοι, κιόσκια) από πηλό, άχυρο και πέτρα. Οι Σταγόνες δημιουργήθηκαν από μια ομάδα ανθρώπων που θέλησαν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο ζωής τους και να λειτουργήσουν με άξονα τον σεβασμό στη φύση και στους ανθρώπους. Χώρος: Στους κήπους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Για όλες τις ηλικίες

12:00 | H Ιστορία της Πέτρας: Εργαστήριο από τη Γεωργία Ντούσικου, την Ανδριάνα Παπανικολάου και τον Μάριο Δεσύλλα Ένα βιωματικό εργαστήριο για την πέτρα: ποια είναι η διαδρομή της, τι πέρασε και τι συνάντησε; Πώς αποτελεί μέρος της τροφικής αλυσίδας; Η Γεωργία Ντούσικου είναι ψυχολόγος υγείας που δημιουργεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό τη βαθύτερη σύνδεση με τη φύση και τον εαυτό μας. Η Ανδριάνα Παπανικολάου είναι χορεύτρια και καθηγήτρια κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χορού καθώς και ελληνικού κλασικού χορού. Ο Μάριος Δεσύλλας του Σχολείου Εδάφους, σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας και εδώ και 30 χρόνια συμβάλλει ώστε να έρθει η γεωργία πιο κοντά στη φύση, εκπαιδεύοντας και συμβουλεύοντας εκείνους που η καρδιά τους χτυπά σε ανάλογο ρυθμό. Χώρος: Δενδροκομείο Διάρκεια: 60 λεπτά

14:00 | Mama Feed Me: Πικνίκ με τους Troō Food Liberation & ψωμί με λεβάντα από το Betty’s Bakery Καθισμένοι αναπαυτικά στη μητέρα Γη, θα φάμε εξοχικά και ξέγνοιαστα τις εκδρομικές μας λιχουδιές σε έναν αστικό αμπελώνα στο κέντρο της Αθήνας. Ελάτε να μοιραστείτε μαζί μας και τα δικά σας φαγητά. Οι Troō Food Liberation είναι μια κολεκτίβα που δραστηριοποιείται στη δημιουργία «αληθινού φαγητού». Μανιφέστο της ομάδας είναι πως η τροφή που είναι απαλλαγμένη από τεχνικές επεξεργασίες και προέρχεται από βιώσιμους τρόπους παραγωγής εξελίσσει θετικά την κοινωνικοπολιτική, οικολογική και συλλογική συνειδητότητα. Το Betty’s Bakery είναι ένα βιοπιστοποιημένο μικρό αρτοποιείο, που δουλεύει αποκλειστικά με φυσικό προζύμι και άλευρα αλεσμένα σε πετρόμυλους. Στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, σέβεται το περιβάλλον και καινοτομεί στις συνταγές και τον τρόπο δουλειάς. Χώρος: Αμπελώνας Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο infotickets@sgt.gr (συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας).


20:00 | Ο Ήχος της Σιωπής: 21:30 | Ecodrome Μια ομιλία από τον Γιάννη Επιμέλεια: Céline Condorelli και Filipa Ramos Μπαζιώτη Ο Γιάννης Μπαζιώτης μόλις επέστρεψε από τη θρυλική αποστολή της NASA για τον εντοπισμό μετεωριτών (Antarctic Search for Meteorites / ANSMET), καθιερωμένη από το 1976. Παρέμεινε για 6 εβδομάδες στα παγωμένα πεδία της Ανταρκτικής μέσα σε σκηνή τύπου Σκοτ, χωρίς πρόσβαση στο Ίντερνετ, με μόνη επικοινωνία μέσω δορυφορικών τηλεφώνων. Ο Γιάννης Μπαζιώτης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στην ΟρυκτολογίαΠετρολογία. Χώρος: Κτίριο Διοίκησης, Αμφιθέατρο Β’ Διάρκεια: 45 λεπτά

To Ecodrome είναι ένα υπαίθριο πρόγραμμα ταινιών σε 5 Κυριακές. Αποτελείται από ντοκιμαντέρ και από μικρού και μεγάλου μήκους εικαστικές και κινηματογραφικές ταινίες που σχολιάζουν τις κλιματικές μεταλλάξεις στο φυσικό τοπίο και στη ζωή. Αυτή την Κυριακή γίνεται αφιέρωμα στη ΓΗ: - Isle of Flowers, του Jorge Furtado, Βραζιλία, 1989, 35 mm, 12΄31΄΄ - Toilets Not Temples, των Will Benedict και David Leonard, Νορβηγία, 2014, HD, 25΄31΄΄ - The Chickens, του Omar Amiralay, Συρία, 1977, 35 mm, 42’ - First Mark, των Peter Nadin, Aimee Toledano και Natsuko Uchino, ΗΠΑ, 2008, βίντεο από μετατροπή των φιλμ Super 8 και 16 mm, 9΄ - Inhabitants, του Artavazd Peleshian, 1970, Αρμενία, ψηφιακό βίντεο από μετατροπή του φιλμ 35 mm, 9΄ To Ecodrome παρουσιάζεται στο Cinema Zagara της Céline Condorelli που είναι ένα υπαίθριο σκηνικό μικρών αρχιτεκτονικών δομών με σημείο αναφοράς το Jantar Mantar, ένα αστεροσκοπείο στο Δελχί της Ινδίας. Χώρος: Cinema Zagara Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά


EARTH Sunday 27 May 12:00-21:00 | Cob Workshop 14:00 | Mama Feed Me: based on building with A picnic with Troō Food natural materials, by Stagones Liberation and lavender bread by Betty’s Bakery Participants will encounter materials such as clay, straw and stone, building together bioclimatic structures with a low ecological footprint as well as smallscale constructions from materials found in nature.

Stagones was formed by a group of people that wanted to renegotiate their way of living with respect to nature and humans. Location: University Gardens The workshop is aimed at all ages

12:00 | The Story of Stones: A workshop by Georgia Dousikou, Andriana Papanikolaou & Marios Desillas Α physical workshop with geological stones – asking questions about their history. What is their role in our food cycle and ecosystem? Georgia Dousikou is a health psychologist who creates educational programmes based on reconnecting with the land. Andriana Papanikolaou is a dancer and dance teacher trained in classical ballet and Greek dances. Marios Desillas from Scholio Edafous studied at the Agricultural University of Athens. For the last 30 years he has been dedicated to bringing agriculture closer to natural processes, advising and teaching those whose heart beats in a similar rhythm. Location: Orchard Duration: 60 minutes

Seated comfortably on Mother Earth, country eating in an urban vineyard at the centre of Athens. Come share with us your food as well. Troō Food Liberation is a collective that creates “Real Food”. The group’s key manifesto is that unprocessed foods from sustainable harvesting, contributes towards a positive evolution of our sociopolitical, ecological, and collective consciousness, offering a tangible “way out” for the future. Betty’s Bakery is a bio-certified artisanal bakery working exclusively with sourdough and stone milled organic flour. It supports local communities, respects the environment and innovates in its recipes and work ethic. Location: Vineyard Reservation is required (please contact infotickets@sgt.gr providing name, surname and mobile phone number).


20:00 | The Sound of Silence: 21:30 | Ecodrome: A lecture by Yannis Baziotis Curated by Céline Condorelli and Filipa Ramos Yannis Baziotis just returned from NASA’s famed voyage to Antarctica in search of meteorites (Antarctic Search for Meteorites / ANSMET), a trip first established in 1976. For six weeks, Antarctica was his frozen home. He will share with us the thrills, beauty and geological discoveries found at the end of the world – the only place where there is absolute silence.

Yannis Baziotis is an Assistant Professor at the Agricultural University of Athens, department of Geology. Location: University’s Central Building, Amphitheatre B Duration: 45 minutes

Ecodrome is a film programme spread out across five screening sessions which combine documentaries, artists’ films and feature-length films that deal with the consequences of living in a dangerously warmer world for people, animals and landscape alike. This Sunday a series of films dedicated to EARTH: - Isle of Flowers, Jorge Furtado, Brazil, 1989, 35 mm, 12 min. 31 sec. - Toilets Not Temples, Will Benedict and David Leonard, Norway, 2014, HD, 25 min. 31 sec. - The Chickens, Omar Amiralay, Syria, 1977, 35 mm, 42 min. - First Mark, Peter Nadin, Aimee Toledano and Natsuko Uchino, US, 2008, Super 8 and 16mm film transferred video, 9 min. - Inhabitants, Artavazd Peleshian, 1970, Armenia, 35 mm transferred to digital video, 9 min. Hosted in Cinema Zagara, designed by Céline Condorelli, as a set of mini-architectural structures that pay tribute to Jantar Mantar, an astronomic observatory located in Delhi, India. Location: Cinema Zagara Duration: 1 hour and 30 minutes


ΦΩΤΙΑ Κυριακή 3 Ιουνίου 19:00 | Το σώμα ως τοπίο: Μια περφόρμανς από τις Ίρις Νικολάου, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου και τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου Μια περφόρμανς που βασίζεται σε ένα αυτοσχεδιαστικό εργαστήριο οχτώ δίωρων συναντήσεων, στο οποίο πήραν μέρος φοιτητές και καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές σύγχρονου χορού, Butoh, viewpoints συγκέντρωσης και διαλογισμού με σκοπό οι συμμετέχοντες να ξανακοιτάξουν το τοπίο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Το σώμα ως τοπίο μπορεί και αφηγείται. Η Ίρις Νικολάου είναι ηθοποιός και κινησιολόγος, που διδάσκει κίνηση και αυτοσχεδιασμό σε επαγγελματίες και μη, ενήλικες και παιδιά. Η Ρεββέκκα Τσιλιγκαρίδου είναι ηθοποιός και διδάσκει viewpoints (μέθοδος αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης) σε ερασιτέχνες, ηθοποιούς, φοιτητές και παιδιά. Χώρος: Δενδροκομείο Διάρκεια: 45 λεπτά

20:00 | ΠΑΝΑΚΕΙΑ εστία > σκεύη > βρώσιμα: Ένα γεύμα από τους Standart Thinking Ολοκληρώνοντας ένα εργαστήριο δύο εβδομάδων, στο οποίο αναζητήθηκαν οι θεμελιώδεις διαδικασίες μεταξύ τροφής και φαγητού, δημιουργείται ένα καταληκτικό γεύμα μαγειρεμένο σε παραδοσιακό καμίνι με κεραμικά σκεύη που δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο. Οι πρώτες ύλες του γεύματος προέρχονται από τις καλλιέργειες του πανεπιστημίου. Επίσης, θα γίνει ένα αφιέρωμα στην παρασκευή ψωμιού και στο δίκοκκο σιτάρι, από την ομάδα Επάρκεια. Η ομάδα Standart Thinking είναι ένα συνεργατικό πρότζεκτ που παίρνει τη μορφή δράσης, έρευνας και εκπαίδευσης σε ένα κοινωνικο-οικολογικό πλαίσιο.Η ομάδα Επάρκεια είναι μια συνεργατική κοινότητα στην Ξάνθη, που επιδιώκει αυτονομία στην τροφή και την ενέργεια. Ξεκίνησαν να καλλιεργούν δίκοκκο αλεύρι δίχως χημικές ουσίες και έχουν κατασκευάσει δικά τους αποφλοιωτικά μηχανήματα και πετρόμυλο με πέτρες λείανσης. Χώρος: Δενδροκομείο Η δράση απευθύνεται μόνο στους συμμετέχοντες του εργαστηρίου. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο infotickets@sgt.gr (συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας).


21:30 | Ecodrome 23:00 | PURELAND: Μια Επιμέλεια: Céline Condorelli ανάγνωση από την Ντόρα και Filipa Ramos Οικονόμου To Ecodrome είναι ένα υπαίθριο πρόγραμμα ταινιών σε 5 Κυριακές. Αποτελείται από ντοκιμαντέρ και από μικρού και μεγάλου μήκους εικαστικές και κινηματογραφικές ταινίες που σχολιάζουν τις κλιματικές μεταλλάξεις στο φυσικό τοπίο και στη ζωή. Αυτή την Κυριακή γίνεται αφιέρωμα στη ΦΩΤΙΑ: - Coal Money, του Wang Bing, Κίνα, 2009, HD, 53΄ - Forest Law, της Ursula Biemann, 2014, Ελβετία, HD, 38΄ - Inhabitants, του Artavazd Peleshian, 1970, Αρμενία, ψηφιακό βίντεο από μετατροπή του φιλμ 35 mm, 9΄ Θα προηγηθεί εισαγωγή από την επιμελήτρια Filipa Ramos (στα αγγλικά, χωρίς διερμηνεία στα ελληνικά). To Ecodrome παρουσιάζεται στο Cinema Zagara της Céline Condorelli που είναι ένα υπαίθριο σκηνικό μικρών αρχιτεκτονικών δομών με σημείο αναφοράς το Jantar Mantar, ένα αστεροσκοπείο στο Δελχί της Ινδίας. Χώρος: Cinema Zagara Διάρκεια: 1 ώρα και 40 λεπτά

Ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ημερολόγια μιας νέας οδηγού και ερασιτέχνιδας οριγκαμίστριας, ενώ προσπαθεί να παρακολουθήσει, να αναπαραγάγει και να μεταφράσει τις οδηγίες του GPS και τα διάφορα YouTube Tutorials, συνοδευόμενη από προβολή slides με χαρακτηριστικές στιγμές και λάθη των διαδρομών. Χώρος: Cinema Zagara Διάρκεια: 40 λεπτά


FIRE Sunday 3 June 19:00 | The Body as Landscape: Α performance by students of the Agricultural University following a workshop by Iris Nikolaou & Rebecca Tsiligaridou The final performance will be based on an eight-week improvisational workshop for students and professors using contemporary dance, Butoh, viewpoints, mindfulness and meditation techniques in which the participants will have investigated anew their relationship to the Agricultural University’s landscape. Iris Nikolaou is an actress and movement coach, and teaches movement and improvisation to professionals and amateurs, adults and children. Rebecca Tsiligaridou is an actress and viewpoints teacher (improvisation and composition method) for amateurs, actors, students and children. Location: Orchard Duration: 45 minutes

20:00 | PANACEA hearth > utensils > edibles: A feast by Standart Thinking Following a two-week workshop exploring fundamental processes and interactions between food and eating, a final feast will be held, cooked in ceramic utensils and a hearth made during the workshop. Locally sourced food will be shared alongside bread from an Emmer workshop by Eparkia, a cooperative based in Thrace. Standart Thinking is a collaborative project rooted in action research and education set within a socio-ecological framework. Eparkeia is a social cooperative enterprise in Xanthi, Greece, aiming to promote self-sufficiency in food and energy. Location: Orchard The event is addressed only to workshop participants. Reservation is required (please contact infotickets@sgt.gr providing name, surname and mobile phone number).


21:30 | Ecodrome: Curated by Céline Condorelli and Filipa Ramos

23:00 | PURELAND: A reading by Dora Economou

Ecodrome is a film programme spread out across five screening sessions which combine documentaries, artists’ films and feature-length films that deal with the consequences of living in a dangerously warmer world for people, animals and landscape alike.

A reading of excerpts from the diary of a newish driver and origami dilettante while she attempts to follow, reproduce and translate directions from GPS and various YouTube tutorials, accompanied by slides of odd moments and mishaps on the road.

This Sunday a series of films dedicated to FIRE: - Coal Money, Wang Bing, China, 2009, HD, 53 min. - Forest Law, Ursula Biemann, 2014, Switzerland, HD, 38 min. - Inhabitants, Artavazd Peleshian, 1970, Armenia, 35 mm transferred to digital video, 9 min. With an introduction by the curator Filipa Ramos. Hosted in Cinema Zagara, designed by Céline Condorelli, as a set of mini-architectural structures that pay tribute to Jantar Mantar, an astronomic observatory located in Delhi, India. Location: Cinema Zagara Duration: 1 hour and 40 minutes

Location: Cinema Zagara Duration: 40 minutes


ΑΕΡΑΣ Κυριακή 10 Ιουνίου 18:00 | Practicing Pleasure Where Possible, an Act: Μια δράση από την Πάκυ Βλασσοπούλου Ένας μουσικός αυτοσχεδιασμός με τσαμπούνες, σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Δημοσθένη Μπογιατζή, θα ενεργοποιήσει την εγκατάσταση της καλλιτέχνιδας. Κεραμικά γλυπτά μετατρέπονται σε κρουστά για να συνοδεύσουν τους τσαμπουνιέρηδες και προθήκες έργων γίνονται καθίσματα για τους μουσικούς και τους καλεσμένους. Είστε ευπρόσδεκτοι να συμμετέχετε όλοι, μουσικοί, φίλοι, αλλά και περαστικοί. Χώρος: Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος Διάρκεια: 40 λεπτά

19:00 | Sustainable Cities are Productive, Inclusive Cities: Mια ομιλία του Dimitri Zenghelis Πόλεις όπως η Αθήνα μπορούν να γίνουν πιο υποφερτές, πιο βιώσιμες, αν αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η καινοτομία ώστε να καταφέρουν να απευθυνθούν στην παγκόσμια αστική εφευρετικότητα και στις κλιματικές προκλήσεις. Ο Dimitri Zenghelis είναι Senior Visiting Fellow του ερευνητικού ινστιτούτου Grantham του London School of Economics, όπου ήταν επικεφαλής της πολιτικής για το κλίμα από το 2013 έως το 2017. Το 2014 ήταν ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Οικονομία και το Κλίμα. Έχει υπάρξει επικεφαλής Οικονομικών Προβλέψεων του βρετανικού Υπουργείου Οικονομίας και ενημέρωνε τακτικά τον τότε υπουργό Gordon Brown και τον πρωθυπουργό Tony Blair. Χώρος: Cinema Zagara Διάρκεια: 45 λεπτά H ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, χωρίς διερμηνεία στα ελληνικά.

20:00 | Think Global Eat Local: Ένα δείπνο από τους Troō Food Liberation & ψωμί με χαρουπάλευρο από το Betty’s Bakery Ένα γευσιγνωστικό δείπνο στον αμπελώνα, με τροφές και συστατικά που ταξίδεψαν πολύ λίγο για να φτάσουν στα πιάτα μας. Χώρος: Αμπελώνας Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο infotickets@sgt.gr (συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας)

21:30 | Ecodrome Επιμέλεια: Céline Condorelli και Filipa Ramos To Ecodrome είναι ένα υπαίθριο πρόγραμμα ταινιών σε 5 Κυριακές. Αποτελείται από ντοκιμαντέρ και από μικρού και μεγάλου μήκους εικαστικές και κινηματογραφικές ταινίες που σχολιάζουν τις κλιματικές μεταλλάξεις στο φυσικό τοπίο και στη ζωή. Αυτή την Κυριακή γίνεται αφιέρωμα στον ΑΕΡΑ: - Crossings, της Angela Melitopoulos, 2017, Γερμανία, HD video, 109΄ - Inhabitants, του Artavazd Peleshian, 1970, Αρμενία, ψηφιακό βίντεο από μετατροπή του φιλμ 35 mm, 9΄ Εισαγωγή & συζήτηση με τις εικαστικούς Céline Condorelli & Angela Melitopoulos (στα αγγλικά, χωρίς διερμηνεία στα ελληνικά). To Ecodrome παρουσιάζεται στο Cinema Zagara της Céline Condorelli που είναι ένα υπαίθριο σκηνικό μικρών αρχιτεκτονικών δομών με σημείο αναφοράς το Jantar Mantar, ένα αστεροσκοπείο στο Δελχί της Ινδίας. Χώρος: Cinema Zagara Διάρκεια: 2 ώρες και 20 λεπτά


AIR Sunday 10 June 18:00 | Practicing Pleasure 20:00 | Think Global Eat Where Possible, an Act: Local: Α dinner by Troō Food Αn event by Paki Vlassopoulou Liberation και carob bread by Betty’s Bakery An intimate musical improvisation with Dimosthenis Bogiatzis, with bagpipes that activate elements of the installation. Ceramic sculptures are transformed into percussion instruments and accompany the bagpipe players, whilst the sculptures function as seating arrangements for both musicians and guests. Musicians, friends and passersby are all welcome to join in. Location: University’s Central Building, 1st floor Duration: 40 minutes

19:00 | Sustainable Cities are Productive, Inclusive Cities: Α lecture by Dimitri Zenghelis Cities like Athens can become more inclusive, livable and sustainable if they embrace the opportunities from innovation to address global urban resource and climate challenges. Dimitri Zenghelis is a Senior Visiting Fellow at the Grantham Research Institute at the LSE where from 2013 to 2017 he was Head of Climate Policy. In 2014 he was Acting Chief Economist for the Global Commission on the Economy and Climate. Before working on climate change, Dimitri was at HM Treasury as Head of Economic Forecasting where he provided regular briefings to the Chancellor Gordon Brown and Prime Minister Tony Blair. Location: Cinema Zagara Duration: 45 minutes

Α dinner in the vineyard, with food sourced in the vicinity of the University – travelling only a short distance to your plate. Location: Vineyard Reservation is required (please contact infotickets@sgt.gr providing name, surname and mobile phone number).

21:30 | Ecodrome: Curated by Céline Condorelli and Filipa Ramos Ecodrome is a film programme spread out across five screening sessions which combine documentaries, artists’ films and feature-length films that deal with the consequences of living in a dangerously warmer world for people, animals and landscape alike. This series of films is dedicated to AIR: - Crossings, Angela Melitopoulos, 2017, Germany, HD video, 109 min - Inhabitants, Artavazd Peleshian, 1970, Armenia, 35 mm transferred to digital video, 9 min. Introduction & discussion with the artists Céline Condorelli & Angela Melitopoulos. Hosted in Cinema Zagara, designed by Céline Condorelli, as a set of mini-architectural structures that pay tribute to Jantar Mantar, an astronomic observatory located in Delhi, India. Location: Cinema Zagara Duration: 2 hours and 20 minutes


Θερμές Ευχαριστίες:

Επίσης, ευχαριστούμε τους:

[Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών]

Carmen Accaputo, Μαντώ Αριστοπούλου, Κρίτωνα Αρσένη, Σταύρο Βέμμο, Σάββα Βέρδη, Βαγγέλη Βλάχο, Δήμο Γαγάνη, Ελεάννα Γιαλούρη, Γεράσιμο Γιαννόπουλο, Ιωάννη Γούσιο, Νικόλαο Δέρκα, Παναγιώτη Δεφτεραίο, Διοχάντη, Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ιωσήφ Ευφραιμίδη, Γιώργο Ζεβελάκη, Jean Marie Hoffmann, Ροίκο Θανόπουλο, Κωνσταντίνα Θεοδώρου, Βάσω Κανελλοπούλου, Χρήστο Καραβίτη, Θεοδώρα Καράμπελα, Λυδία Καρρά, Χαράλαμπο Κασίμη, Alexi Kaye Campbell, Δημήτρη Κερκινό, Δώρα Κεχαγιά, Ελισάβετ Κουλούρη, Κατερίνα Κουτσινά, Κωνσταντίνο Κριμπά, Lara Khaldi, Κατερίνα Κωνσταντίνου, Αλέξανδρο Λεκατσά, Σοφία Λένη, Δήμητρα Λιατίρη, Παρασκευή Λόντρα, Κωνσταντίνο Λυμπερόπουλο, Γιώργο Μακρή, Νίκο Μάμεση, Nico Marzano, Αντωνία Μάταλα, Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, Margarita Mendes, Χριστίνα Μιγκίρου, Αλέξανδρο Μιστριώτη, Μιχάλη Μοσχούτη, Σάντρα Μπάκη, Χάρη Μπακιρτζή, Ευάγγελο Μπαλτά, Pablo Leon de la Barra, Ελένη Μπενέκη, Δημήτρη Μπιλάλη, Κατερίνα Μπινιάρη, Δημοσθένη Μπογιατζή, Δέσποινα Μπούζα, Βασίλη Μπουρίκα, Γιώργο Μυλωνά, Γαλήνη Νόττι, Κωνσταντίνο Νουτσόπουλο, Γαρυφαλλιά Οικονόμου, Θάνο Παγώνη, Μιλτιάδη Παγώνη, Ελένη Πάνου, Αυγουστίνο Πανταζίδη, Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, Χρήστο Παπαδά, Γρηγόρη Παπαδόπουλο, Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Νταίζη Παπαζήση, Μαρία Παπαϊωάννου, Παναγιώτη Παπανικολάου, Μαρία Παπαφωτίου, Anna Paterson, Didem Pekün, Hila Peleg, Muriel Piquet, Ζαχαρία Πορταλάκη, Marjetica Potrč, Filipa Ramos, Sarah Rifky, Πέτρο Ρούσσο, Δημήτρη Σάββα, Desiree Domac Sanoja, Hrair Sarkissian, Γιώργο Σαχίνη, Ιωάννα Σκαλτσά, Έστερ Σολομών, Χρήστο Στασινό, Κατερίνα Στεμπίλη, Νίκο Συγριμή, Νίκο Τριανταφύλλου, Ρούλα Τρίγου, Γιώργο Τριλίβα, Δάφνη Τσάτσου, Σταμάτη Τσικνιαδόπουλο, Αλίκη Τσίργιαλου – Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Γιάννη Τσίρο, Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, Μάρθα Χατζηγιάννη, Χρήστο Χρυσόπουλο

Στον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Γ.Π.Α.), Καθηγητή Γεώργιο Παπαδούλη, στον Αντιπρύτανη και Διευθυντή του Γεωργικού Μουσείου του Γ.Π.Α., Αναπληρωτή Καθηγητή Σταύρο Ζωγραφάκη, για τη διαρκή υποστήριξη και καθοριστική συμβολή του στην υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και στην Αντιπρύτανη του Γ.Π.Α., Καθηγήτρια Μαρία Καψοκεφάλου, για την αμέριστη συμπαράστασή της. Στην Καθηγήτρια Μαρία Παπαφωτίου, Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α., στον Καθηγητή Γεράσιμο Αράπη για την ενεργό συμμετοχή του, στην Καθηγήτρια Πηνελόπη Μπεμπέλη, στον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Μπαζιώτη, στον Ομότιμο Καθηγητή του Γ.Π.Α., Ιωάννη Χρονόπουλο, Πρόεδρο του Συλλόγου Αποφοίτων του Γ.Π.Α., καθώς και στον Δρ. Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, Ιστορικό και Υπεύθυνο του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας, για την επιστημονική τους συμβολή. Στην Ευρυδίκη Σπυροπούλου, Υπεύθυνη του Γεωργικού Μουσείου του Γ.Π.Α., για την πρωτοβουλία αυτής της συνεργασίας και τη συνεισφορά της στην υλοποίηση του προγράμματος. Σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα, στο Γραφείο Διασύνδεσης, στο Τμήμα Κηποτεχνίας, στην Ομάδα Εθελόντισμού, στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

Τους AREA, Architecture Research Athens για την πολύτιμη συνεργασία. Τον Γιώργο Καλύβη για τη στενή συνεργασία και τις λύσεις που έδωσε όπου χρειαζόταν. Τους καλλιτέχνες της έκθεσης και τους συμμετέχοντες στο δημόσιο πρόγραμμα.


Acknowledgements: [Agricultural University of Athens] We would like to thank the Rector of the Agricultural University of Athens (A.U.A.), Professor George Th. Papadoulis, as well as the Deputy Rector for Financial Structure, Research & Development, and Director of the Agricultural Museum of A.U.A., Associate Professor Stavros Zografakis, for his unwavering support and definitive contribution to this project, and the Deputy Rector for Student Welfare, Academic Partnerships & Outreach, Professor Maria Kapsokefalou, for her full corroboration. Sincere thanks also to Professor Maria Papafotiou, Head of the Crop Science Department, Professor Gerassimos D. Arapis, Professor Penelope Bebeli, Assistant Professor Ioannis Baziotis, Emeritus Professor Ioannis Chronopoulos and Dr. Dimitris Panagiotopoulos, Historian at the Documentation Center of the History of Greek Agriculture, for their academic advice on all aspects of the project. We would like to warmly thank Evrydiki Spyropoulou, responsible for the Agricultural Museum of the A.U.A., for the initiative and for her contribution to the fulfillment of this collaboration. Thanks to all the administrative services involved, especially the Career Services Office, the AUA Volunteering Team, the Gardening Department, the International and Public Relations Office and the Technical Services of the Agricultural University.

We also thank: Carmen Accaputo, Manto Aristopoulou, Kriton Arsenis, Sandra Baki, Haris Bakirtzis, Evangelos Baltas, Pablo Leon de la Barra, Dimitris Bilalis, Katerina Biniari, Dimosthenis Bogiatzis, Vassilis Bourikas, Despoina Bouza, Lydia Carras, Yannis Charalampopoulos, Christos Chrissopoulos, Panagiotis Defteraios, Nikolaos Derkas, Diohandi, Iosif Effraimides, Elliniki Etairia – Society for the Environment and Cultural Heritage, Jean Marie Hoffmann, Dimos Gaganis, Ioannis Gousios, Hellenic Ornithological Society, Vasso Kanellopoulou, Theodora Karambela, Christos Karavitis, Charalambos Kasimis, Alexi Kaye Campbell, Dora Kehagia,

Με την υποστήριξη With the Support

Dimitris Kerkinos, Lara Khaldi, Katerina Konstantinou, Elisavet Koulouri, Katerina Koutsina, Konstantinos Krimbas, Alexandros Lekatsas, Sophia Leni, Dimitra Liatiri, Konstantinos Limberopoulos, Paraskevi Lontra, Yiorgos Makris, Nikos Mamesis, Nico Marzano, Antonia Matala, Emmanouil Mavrommatis, Margarita Mendes, Christina Migirou, Alexandros Mistriotis, Michalis Moschoutis, Eleni Mpeneki, Yiorgos Mylonas, Galini Notti, Konstantinos Noutsopoulos, Garifalia Oikonomou, Miltiades Pagonis, Thanos Pagonis, Eleni Panou, Avgoustinos Pantazides, Christos Papadas, Grigoris Papadopoulos, Panagiotis Papadopoulos, Maria Papafotiou, Konstantinos Papageorgiou, Maria Papaioannou, Panagiotis Papanikolaou, Daizi Papazissi, Anna Paterson, Didem Pekün, Hila Peleg, Muriel Piquet, Zacharias Portalakis, Marjetica Potrč, Filipa Ramos, Sarah Rifky, Petros Roussos, Yiorgos Sachinis, Desiree Domac Sanoja, Hrair Sarkissian, Dimitris Savvas, Ioanna Skaltsa, Esther Solomon, Christos Stasinos, Katerina Stembili, Nikos Sygrimis, Roikos Thanopoulos, Konstantina Theodorou, Nikos Triantafyllis, Roula Trigou, Giorgos Trilivas, Daphne Tsatsou, Stamatis Tsikniadopoulos, Aliki Tsirgialoy – Benaki Museum Photographic Archives, Yannis Tsiros, Stavros Vemmos, Savvas Verdis, Vangelis Vlahos, Eleanna Yialouri, Yerassimos Yiannopoulos, Yiorgos Zevelakis Thanks to AREA, Architecture Research Athens for their deeply valued collaboration. Thanks to George Kalivis for his enthusiasm and for helping us find all the necessary solutions whenever needed. Last but definitely not least we would like to thank all the artists and participants in the parallel program without whom this project would not have been the same.


Χορηγοί Επικοινωνίας Media Sponsors

azz online.gr

All about jazz life in Greece

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών Official Air Carrier Sponsor

Με την Υποστήριξη With the support

Χορηγός Φιλοξενίας Hospitality Sponsor

Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής Medical Cover


Par ticipants: Omar Amiralay, AREA Architecture R e s e a r c h A t h e n s , Y t o B a r r a d a , Ya n n i s B a z i o t i s , P e n e l o p e B e b e l i , W i l l B e n e d i c t , Tr i s t a n B e r a , Michel Ber thet, Bet ty’s Bakery, Ursula Biemann, Wang Bing, Natasa Biza, Dimosthenis Bogiatzis, Anna Boghiguian, Vlassis Caniaris, Carolina Caycedo, Chouska, Christos Chrissopoulos, Céline Condorelli, Vit torio De Seta, Eparkeia, Cevdet Erek, Me t in Erks a n, Al e kos Fa s s i a nos , Jor g e Fur t a do, Angelos N. Goulandris, Inas Halabi, Peter Halley, Federico Herrero, Athina Ioannou, Ta k i s K a n e l l o p o u l o s , V a l e n t i n a K a r g a , Kassandras, David Leonard, Miltos Manetas, Ya n n i s M a n e t a s , S a k i s M a n i a t i s , J u m a n a M a n n a , Nikos Markou, Angela Melitopoulos, Petros Moris, M oY S t u d i o , B e a t r i z S a n t i a g o M u ñ o z , P e t e r N a d i n , Iris Niko l a ou, Dor a Ec onomou, Urie l O r l ow, Christodoulos Panayiotou, Maria Papadimitriou, Vo u l a P a p a i o a n n o u , A n d r i a n a P a p a n i k o l a o u , R e n a P a p a s p y r o u , Vé r é n a P a r a v e l , Nausica Pastra, Didem Pekün, Artavazd Pelechian, to peliti, Marjetica Potrč, Filipa Ramos, Scholio Edafous, Stagones, Standart Thinking, Hiroshi Sugimoto, S e r k a n Ta y c a n , L u c i e n C a s t a i n g -Ta y l o r, R o i k o s T h a n o p o u l o s , Ya n n i s T h e o d o r o p o u l o s , A i m é e To l e d a n o , M a r i o G a r c í a To r r e s , T h a n a s i s To t s i k a s , Tr o ō F o o d L i b e r a t i o n , Yo r g o s Ts e m b e r o p o u l o s , R e b e k k a Ts i l i g a r i d o u , N a t suko Uchino, A n a Vaz, Pak i V l a s sopou l ou, Dimitris Zenghelis, Fay Zika.


sgt.gr

Cover Photo © Giorgos Kaplanidis

Φωτογραφία Εξωφύλλου © Γιώργος Καπλανίδης

ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ "GEOMETRIES"  

Έκθεση Εκτός Στέγης | Γεωμετρίες| 27 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2018 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | http://www.sgt.gr/gre/SPG2017/

ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ "GEOMETRIES"  

Έκθεση Εκτός Στέγης | Γεωμετρίες| 27 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2018 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | http://www.sgt.gr/gre/SPG2017/