Page 1

ARCHA

December 2011

8

Informačný občasník neziskovej organizácie Archa v Bánovciach nad Bebravou

Benefičný koncert – všeobecná spokojnosť Pred organizovaním tohtoročnej verejnej zbierky sme sa v Arche zamýšľali, ako ju úspešne rozbehnúť. Okrem toho nám išlo aj o to, aby sme sa opäť dostali do povedomia bánovskej verejnosti, zároveň sa poďakovali za priazeň občanov, ktorú nám vyjadrili svojou aktívnou podporou v minuloročnej zbierke a zároveň im dokázali, ako nám stavba pokročila a teda, aby sme ich presvedčili, že ich prostriedky sme skutočne využili na to, na čo sme sľubovali. Súčasne sme sa im chceli aj nejakým spôsobom za ich priazeň odmeniť. Tým najlepším riešením sa nám zdal benefičný koncert. Preto sme ho zaradili ako súčasť tohtoročnej verejnej zbierky. Hneď koncom leta sme sa rozbehli od snov k činom. Áno, od snov, pretože slová tu boli už zbytočné. Po takmer trojmesačnom, postupne sa zvyšujúcom úsilí a tlaku na našu psychiku sa nám nakoniec na 26. novembra 2011 podarilo zabezpečiť sálu

Prezentovali sme sa v Trenčíne V trenčianskom obchodnom centre Laugaricio sa 28. 10. 2011 uskutočnil 1. ročník podujatia Deň sociálnych služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji - deň prezentácie činnosti v rámci sociálnych služieb a jednotlivých zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti TSK. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného roka dobrovoľníctva a pri príležitosti októbra – Mesiaca úcty k starším. Jeho hlavnými organizátormi boli n. o. Lepší svet z Bratislavy, ktorý má svoju pobočku aj v Trenčíne, Trenčiansky samosprávny kraj a Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Pilotného projektu podobnej aktivity na Slovensku vôbec, sa zúčastnilo 9 sociálnych zariadení rôzneho zamerania v pôsobnosti TSK. Medzi nimi sa nestratili ani zástupcovia nášho DSS Archa so svojou prezentáciou vlastných výrobkov klientov a tiež prezentáciou projektu SPOLU POD JEDNOU STRECHOU. (pokračovanie na 2. strane)

O

sem rokov existujeme. Je to veľa, alebo málo? Je to už dosť na to, aby sme sa mohli obzrieť späť. Prakticky z jednej väčšej miestnosti, ktorú sme dostali od mesta do prenájmu sme sa za tento čas prepracovali k bývaniu „SPOLU POD JEDNOU STRECHOU“. Teda k jeho stavaniu. Nemyslite si, že to boli ľahké roky. Práve naopak. Boli to roky presviedčania, vysvetľovania, prosenia, chodenia, žiadania, ale aj nepochopenia a beznádeje. V dnešnej dobe za všetkým stoja peniaze... Rodiny zdravotne postihnutých ich majú len len že na to základné pre aký taký život, často žijú na hranici chudoby a ťažko znášajú každé navýšenie cien potravín, energií a ostatných základných životných potrieb. Verte, z opatrovateľského príspevku štátu sa žije ťažko. Napriek tomu sa s láskou o svoje deti starajú a chcú im zabezpečiť aj budúcnosť. Je im to možné zazlievať? Alebo sa majú v dnešnej dobe spoliehať na štát? Veď takýto osud si sami nezavinili! Počas ôsmych rokov pôsobenia v sociálnej oblasti sa stretávame s ľuďmi, ktorí so zdravotne postihnutými nechcú mať nič, veď oni sú zdraví, celkom dobre sa im vodí, tak načo už?!

v MsKS na sídlisku Sever a účinkujúcich - opernú speváčku Petru Záhumenskú a metalistu Paľa Drapáka. K nim sa vďaka pochopeniu pani riaditeľky ZUŠ DK K. Verešovej podarilo získať žiakov školy - klaviristu Ľubomíra Zelenáka a recitátorku Dianu Škerdovú, ktorých v programe doplnili malí Šmolkovia z tanečného odboru Súkromnej ZUŠ vo Veľkých Uherciach - pobočka Bánovce n. Bebravou vedení Z. Danišovou. Záštitu nad celým koncertom prevzal primátor mesta Marián Chovanec. O k r e m spomínaných účinkujúcich v programe vystúpili aj samotní klienti Archy a ich vtipné vystúpenie z dielne našich praktikantiek Aleny Tomašovychovej, Zuzany Žitňanskej a Petry Čačkovej podfarbené priliehavou videoprojekciou našej Elišky Kováčovej z činnosti Archy (pokračovanie na 4. strane) Vedia čo bude zajtra? Sú našťastie aj ľudia, ktorí po bezprostrednom stretnutí s nami pochopia, aké obrovské šťastie mali, keď ich rodina je zdravá a rozhodli sa darovať kúsok zo svojho šťastia aj nám. Sme im neskutočne vďační. Veď len vďaka nim môžeme organizovať a financovať stavbu nášho spoločného bývania.

Osem rokov a čo je za nimi Je toho ešte veľa, čo treba urobiť. So všetkými problémami sa boríme sami. Všetky peniaze, ktoré sme od vás v minuloročnej verejnej zbierke získali, sme investovali do našej stavby, ale minimálne takú sumu ešte budeme potrebovať. Preto sme boli nútení znova obnoviť verejnú finančnú zbierku, usporiadali sme benefičný koncert, prosíme vás o 2 percentá z daní z príjmov... Prosím, pomôžte nám uskutočniť náš sen! Veď pohľad na naše zariadenie a spokojných klientov vás bude denne presviedčať, že vaša pomoc nebola zbytočná. Už teraz vám ĎAKUJEME. Mgr. Anna Laluchová


ARCHA

2

Rok 2011 v hospodárení Archy v kocke Rok 2011 bol už ôsmym rokom existencie a teda aj hospodárenia DSS Archa. Aký teda bol pre Archu v základných ekonomických číslach? Základným zdrojom príjmu DSS Archa bola aj v tomto roku dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 2011 predstavovala čiastku 26 tis. 493,28 €. Táto príjmová položka však nie je ani zďaleka dostačujúca. Platby klientov za poskytovanie sociálnych služieb predstavujú príjem vo výške 5129,96 € a príjem za stravu sumu 1309,44 €. Veľmi dôležitý príjem pre DSS Archa bola čiastka z poukázania 2 percent z dane z príjmov od fyzických a právnických osôb, zaplatenej v roku 2010. Táto položka predstavovala sumu 12 940,26 €. Vďaka príspevkom mesta vo forme podporných účelových transferov DSS Archa získala 800,00 €. Ostatné príjmy a finančné dary činili v roku 2011 pre DSS Archa sumu 514,94 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu DSS Archa tvorili najväčšiu položku mzdové náklady a povinné odvody a to celkovo vo výške 19 893,20 €. Za nájom a spotrebu energií v roku 2011 DSS Archa zaplatil sumu 1907,17 €. Doúčtovanie nákladov za spotrebovanú energiu v roku 2010 činilo 2787,40 €. Náklady na nákup potravín predstavujú čiastku 1454,46 € a na nákup čistiacich a hygienických potrieb DSS Archa minula 60,71 €. Za využívanie telefonických služieb zaplatila 510,31 €. Kultúrna a relaxačná činnosť stála Archu 1385,65 €. Ostatné výdavky zaťažili výdavkovú časť rozpočtu DSS Archa sumou 31 560,55 €. V roku 2011 DSS Archa intenzívne pracovala aj na projekte rekonštrukcie a rozšírenia kapacity domova nazvaného Spolu pod jednou strechou. Nákup časti stavebného materiálu na rekonštrukciu DSS Archa predstavoval sumu 5532,00 €.

Prezentovali sme sa v Trenčíne

(pokračovanie z 1. strany) Svojou prítomnosťou toto nevšedné podujatie podporil aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý vyslovil poďakovanie všetkým, ktorým nie sú ľahostajní ľudia, odkázaní na pomoc pri riešení zložitých zdravotných i životných situácií. Pripomenul, že TSK aj tento rok vyčlenil na sociálnu oblasť 18 miliónov Eur na 26 zariadení v pôsobnosti TSK a ďalší 1 milión

Náklady súvisiace s projektom ROP boli v sume 1403,58 € a jeho spolufinancovanie činilo 23 913,31 €. Suma vrátená do rozpočtu TSK po celkovom zúčtovaní prevádzkových nákladov za rok 2010 predstavuje čiastku 1060,39 €. Financie získané z benefičného koncertu predstavujú sumu 2435,00 €. Sú súčasťou verejnej zbierky, ktorá trvá do konca februára 2012 a bude vyhodnotená po jej skončení. Mgr. Jozef Mišina

Ešte k vlaňajšej zbierke Vlani DSS Archa zorganizovala na prelome rokov 2010 – 2011 verejnú zbierku na podporu projektu nadstavby a rekonštrukcie svojho domova nazvaný SPOLU POD JEDNOU STRECHOU. Počas takmer piatich mesiacov sa podarilo vyzbierať celkovú sumu 7 273,46 €. Táto suma bola preinvestovaná do splátok vykonaných prác a použitého materiálu ako súčasť čerpania eurofondov, z ktorých je projekt financovaný. Ar.

Opäť verejná zbierka

V zmysle povolenia k verejnej zbierke, ktoré vydal tunajší Obvodný úrad Rozhodnutím č. ObU-BN-OVVS/2011/01839 zo dňa 5.10.2011 organizuje nezisková organizácia Archa v Bánovciach nad Bebravou verejnú zbierku. Je organizovaná v súvislosti s potrebou dokončiť rekonštrukciu Domova sociálnych služieb ARCHA v rámci projektu SPOLU POD JEDNOU STRECHOU. Verejná zbierka začala 10.10.2011 a potrvá do 29.2.2012. A uskutoční sa tak, ako v minulom roku zbieraním finančných príspevkov do prenosných urien na verejných priestranstvách mesta, zbieraním do pevnej urny v sídle Archy na Ul. 5. apríla 792/14 a zasielaním príspevkov v hotovosti na číslo účtu: 4012437208/7500. O výške výnosu verejnej zbierky bude verejnosť po jej skončení informovaná prostredníctvom videotextu BTV, Bánovských novín, BIN a na webovej stránke Archy. Za vaše príspevky už teraz srdečne ĎAKUJEME. - archa -

Príspevok komisie

700 tisíc aj pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Počas celého dňa sa občania mohli oboznámiť so sociálnymi službami, poskytovanými v rámci nášho kraja. Na podujatí bolo zabezpečené aj sociálne poradenstvo. Záujemcovia si tiež mohli zakúpiť výrobky klientov jednotlivých zariadení a podporiť tak sociálne služby v rámci regiónu. Pre samotné sociálne zariadenia to bola tiež výborná príležitosť vzájomne sa oboznámiť s činnosťou a poslaním ostatných zariadení a nadviazať bližší kontakt. Súčasťou bohatého programu boli vystúpenia známych osobností, ale i klientov sociálnych zariadení. v.laluch

Boli sme približne v polovici vlaňajšej verejnej zbierky, keď nás začiatkom januára milo prekvapil poslanec MsZ Mgr. Miroslav Libič. Do pevnej urny v našej Arche priniesol finančnú hotovosť 100 € ako dar Komisie pre riešenie problematiky tatrováckych bytov, zriadenej pri mestskom zastupiteľstve. Komisia ho tým poverila ako svojho člena a zároveň poslanca MsZ. Všetkým v komisii patrí naša srdečná vďaka. Ar.


3

ARCHA

Archa - a bez Trenčianskych Teplíc?

Nevšedné stretnutie s diakonom

Keď sa povie Trenčianske Teplice, nám v Arche sa vybaví takmer každoročný víkendový pobyt v neďalekom kúpeľnom mestečku. Aj v polovici marca sme taký opäť zažili. Tento raz sme využili návrh pani Sýkorovej zo Sevatouru v T. Tepliciach, ktorá nám ponúkla možnosť pobytu v hoteli Flóra, kde sme si v plnej miere užívali tamojší wellness bazén so saunami a masážami v jednom areáli. Okrem toho aj prechádzky v jeho okolí. K tomu vynikajúca strava, tak čo nám mohlo chýbať?... Azda len aby trval dlhšie ako tri víkendové dni a možno trochu teplejšie počasie, lebo sme zažili aj pravú zimnú fujavicu. Ale v bazéne a teplých izbách nám to vôbec nevadilo. Dúfame, že takýto pobyt si zopakujeme opäť aj v budúcom roku. Text a foto: V. Laluch

Z času na čas k nám do Archy príde na besedu niekto, kto má zaujímavú profesiu, či koníčka. Naposledy sme mali takéto stretnutie 16. septembra a bolo veľmi špecifické a zaujímavé. Veď koho by nezaujímalo rozprávanie mladého človeka, ktorý by už o pol roka mal byť kňazom... Len niekoľko dní pred odchodom do kňazského seminára v Nitre, na štúdiá do svojich posledných semestrov nás navštívil diakon z nášho mesta Andrej Filin. Veru, nevedeli sme aké to bude stretnutie, lebo takí ľudia sa nestretávajú každý deň. Boli sme však milo prekvapení jeho bezprostrednosťou, zaujímavým rozprávaním a jeho záujmom o nás. Dozvedeli sme sa mnoho nového, o čom mnohom nevedeli ani naše pani učiteľky a opatrovateľky. Napríklad, že taký adept na štúdiá za kňaza je celkom normálny človek, ktorému sa páčia aj dievčatá, čo musí ovládať, keď sa chystá na štúdium na bohosloveckej fakulte, aký je život a režim v kňazskom seminári, aké predmety sa tam prednášajú a mnoho ďalších nevšedných vecí. V odpovediach na naše zvedavé otázky nám dal nahliadnuť aj do liturgickej symboliky pri niektorých cirkevných obradoch. Oboznámil nás aj o mníšskych rádoch ako aj o ďalších, pre bežných ľudí, menej známych veciach v hierarchii katolíckej cirkvi. Ani sme nevnímali ako okolo nás prebehol čas a my sme sa s ním museli rozlúčiť. Veľmi pekne sme sa mu poďakovali, odovzdali sme mu náš malý darček ako spomienku na stretnutie s nami a zaželali sme mu aby mu Pán Boh pomohol úspešne doštudovať aby mohol byť na záver štúdií vysvätený. Ďakujeme aj našej tete Laluchovej, ktorá mu bola na ZŠ triednou a ktorá nám stretnutie v.l. s ním umožnila.

Verejnosť iste postrehla že v médiách z času na čas prebehne, akoby kampaňovite, téma o potrebe vyrovnania finančných dotácií medzi neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a verejnými poskytovateľmi. V preklade - medzi neštátnymi, či súkromnými a štátnymi. S podobným usporiadaním sa však stretávame aj v iných odvetviach, čerpajúcich prostriedky z verejných zdrojov, napríklad v školstve, či zdravotníctve. Všeobecne je vo verejnosti zaužívaný názor, že súkromné je vždy drahšie ako to štátne... V podstate je to aj tak. Zamýšľal sa však niekto z laického pohľadu o príčiny tohto stavu?

majú neverejní poskytovatelia rovnaký prístup k verejným zdrojom! V dôsledku toho sú neverejní poskytovatelia a obecné sociálne zariadenia zaregistrované po júli 2002 v rovnakej situácii ako pred novelou zákona. Majú voľné miesta a hoci je žiadateľov o službu veľa nedostávajú sa k nim, lebo orgány VÚC a príslušných zložiek bránia aplikácii novely zákona o sociálnych službách. Administratívne aj ekonomicky sú znevýhodňovaní prijímatelia služieb neverejných poskytovateľov! Veď ako nazvať odmietanie, alebo predlžovanie hranice príspevkov na odkázanosť a úhradu prevádzkových nákladov týmto prijímateľom?! Úrady to zdôvodňujú nedostatkom financií, ale iným prijímateľom služieb vo verejných zariadeniach prispievajú na úhradu nákladov vo výške 60 až 70 percent z celkových nákladov na sociálne služby. Tak sú, alebo nie sú peniaze?! Tvrdenia, že prijímatelia sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov majú nastúpiť ako samoplatcovia a čakať až sa dostanú na rad na príspevky sú nielen že nezákonné, ale aj nemorálne a takéto riešenia na základe nerovnoprávnosti navyše vedú neverejné zariadenia k platobnej neschopnosti a ekonomickej likvidácii! Čo potom s tými, ktorí sú umiestnení v neverejných zariadeniach sociálnych služieb? A tu kdesi je vlastne vysvetlenie, prečo je v tomto prípade súkromné drahšie, ako štátne.

Aby sme neplietli jedno s druhým zostaňme v sociálnej oblasti. Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách uznáva duálny systém v poskytovaní sociálnych služieb, dokonca obe zložky poskytovateľov pokladá za rovnocenné a poberateľom sociálnych služieb ponúka právo slobodného výberu ich poskytovateľa. To platí po novele tohto zákona, ktorou reagoval na nález ústavného súdu z mája 2010, ktorý konštatoval, že pôvodný zákon o sociálnych službách neverejných poskytovateľov diskriminoval. Zákon hovorí jednoznačne: Ak si občan slobodne vyberie poskytovateľa sociálnej služby a ten má voľné miesto, obec, alebo VÚC má s poskytovateľom pristúpiť k podpísaniu zmluvy o poskytnutí sociálnej služby a má jej prijímateľovi prispievať príspevkom. V skutočnosti však mnohé samosprávne kraje siahli po zavedení tzv. „poradovníka na príspevky“, ktorý nie je nikde zverejnený a nie je na požiadanie prístupný ani poskytovateľom ani prijímateľom sociálnych služieb. Ale hlavne aplikácia „poradovníka“ je protizákonnou obštrukciou zabraňujúcou občanom rovnocenný a slobodný prístup k poskytovaniu služby, na ktorú majú nárok. Rovnako však zabraňuje uplatneniu ducha novely, podľa ktorej

Verejní, versus neverejní, alebo o čo nám ide

Na základe vyššie spomenutých legislatívnych pravidiel a „opatrení“ vláda rozhodla, že neverejným poskytovateľom sociálnych služieb budú ich dotácie dorovnané. Sú však oprávnené obavy, či nedôjde k tomu, že im nebude pridané na úroveň verejných, ale že sa verejným zoberie a zrovná sa to obom narovnako. To je od tejto dosluhujúcej vlády ľahko možné očakávať. Doteraz sa bránili neverejní poskytovatelia. Dá sa ale očakávať, že po takomto opatrení by prišli na rad aj verejní, pričom by oba tábory spájalo iba jedno – spoločná nespokojnosť... V. Laluch.


ARCHA

4

Benefičný koncert – všeobecná spokojnosť Na záver ďakujeme každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžil o prípravu a zvládnutie tohto milého a prospešného projektu. Určite splnil naše očakávania z úvodu článku. V. Laluch foto: Rastislav Kubrický a V. Laluch

(pokračovanie z 1. strany) aj s vyjadrením rodičov klientov na adresu užitočnosti tohto zariadenia pre ich deti navodilo veľmi priateľskú atmosféru. Aby bol program ešte zaujímavejší, rozhodli sme sa doň zaradiť aj verejnú dražbu výtvarných diel bánovských, zväčša amatérskych, ale tiež aj profesionálnych umelcov. Popri dražení výtvarných diel boli v ponuke aj športové trofeje. Slovanistický dres Mira Šatana a zarámované foto Zdena Cháru so Stanly Cupom v Trenčíne. Obe ceny vlastnoručne podpísané. Sme radi, že sme sa u všetkých darcov stretli s porozumením a ochotou venovať nám na tento účel niečo zo svojej tvorby, za čo sme im nesmierne vďační. Keď na náš koncert nečakane prišli aj štyria poslanci NR SR za Smer- SD vedení D. Čaplovičom, ktorí sa zastavili na ceste zo spomienkovej slávnosti na A. Dubčeka v Uhrovci a sála bola celkom slušne zaplnená, vedeli sme, že snáď sme sa nenamáhali zbytočne. Aj vďaka emotívnemu prejavu moderátorky B. Kodajovej mal program dôstojný priebeh a aj niektoré ponúkané výtvarné diela sa podarilo úspešne predať. Okrem toho príjemne prekvapili tri darované symbolické šeky kryté peniazmi v celkovej hodnote 1200 €, venované tromi súkromnými spoločnosťami. Celkový výťažok z vydareného benefičného koncertu a podľa ohlasov aj pekného podujatia, bol 2435 €. Zaiste k nemu prispel aj výťažok z predaja drobných, milých darčekových predmetov, na výrobe ktorých sa podieľali aj klienti DSS Archa.

UPOZORNENIE Diela, ktoré sa v aukcii neminuli, ponúkame k odpredaju na webovej stránke www.archa-banovce.sk. Ak máte záujem o kúpu niektorého z nich, kontaktujte nás na našej e - mailovej adrese archa.bn@gmail.com , prípadne na tel. č. 7600085, alebo 0915 781 774. Ich kúpou podporíte našu verejnú zbierku.

Z ohlasov na náš koncert Silvia Kubišová: „Ja mám s handicapovanými deťmi svoje skúsenosti z Brezolúp, kde som istý čas pracovala na tamojšej škole pre nepočujúcich, preto som išla podporiť aj tie naše v Bánovciach. Bola som aj so sestrou a neľutujeme. Koncert bol veľmi dobre pripravený, nebolo v ňom hluchého miesta a dozvedeli sme sa o Arche, o jej poslaní, o jej klientoch, ale aj o samotnej stavbe. Koncert bol pre mňa inšpiratívny aj ako pomôcť...“

Anton Škvarenina: „Ja som síce na koncert nemohol ísť, ale keď som sa o ňom dozvedel, nahovoril som ženu, aby išla aj so susedou. Viem, čo je Archa a vedel som, že to je na dobrú vec. Keď sa vrátili, boli veľmi nadšené, program sa im veľmi páčil a boli mi povďačné, že som ich naň upozornil. Boli rady, že prostredníctvom koncertu vedia o Arche viac“. Anežka Wlachovská: „Ešte spracúvam v mysli zážitky z benefičného koncertu a musím skonštatovať, že to bol , ako sa dnes hovorí, super večer. Nejdem hodnotiť profesionálov, ale celé to bolo príjemné, pekne zostavené, proste výborný projekt. Veľmi sa mi páčil program Archy. Jednoduchý, vtipný, pekný na pohľad, prezentoval, čo mal. Dievčatá sú šikovné. Dúfam, že splnil to, na čo bol určený. Vďaka za pekný večer. Prajem veľa zdravia a síl do ďalšej práce.“ Marta Čaplánová: „Prosím vás, kto zostavoval program koncertu? Bol to totiž program na vysokej profesionálnej úrovni. Pri jeho sledovaní sa mi tisli slzy dojatia do očí. A nie len mne. Bola som už aj na benefičnom koncerte v Bratislave, ale s takou bezprostrednosťou a srdečnosťou celého ducha programu som sa tam nestretla. Preto obdivujem tých ľudí v Arche, nielen za to, čo a ako vymysleli, ale vôbec za to, ako sa o tieto deti - dospelých ľudí, starajú, čo pre nich robia.“


5

ARCHA

Už 2 roky je ústrednou témou v živote a dianí v Arche spoločné bývanie. Nejde však o novú tému, pretože otázkou spoločného bývania sa v Arche zaoberáme prakticky už od vzniku Archy. Bol to jeden z našich dlhodobých cieľov, ku ktorým sme sa chceli časom dopracovať. Tým druhým je zriadenie chránenej dielne. V otázke spoločného bývania sme po rokoch hľadania riešení, zdá sa, blízko k odpovedi. Aj vďaka tomu, že bola pre nás prioritou.

Náš sen a súčasná skutočnosť

V napredovaní za týmto cieľom nám bránil nedostatok vhodných priestorov na zriadenie takéhoto zariadenia v meste. Jedným z možných východísk bola nadstavba tých, v ktorých Archa sídli v prenájme. Na ňu sme však nemali peniaze ani my, ani mesto. A tak koncom roka 2009 zasvietila iskierka nádeje v podobe výzvy na predkladanie projektov na rekonštrukciu a rozširovanie existujúcich z a r i a d e n í sociálnych služieb poskytujúcich verejnoprospešné služby. So súhlasom mesta a s jeho pomocou sa nám podarilo vypracovať projekt zameraný na nadstavbu existujúceho zariadenia a zaslať do grantovej súťaže o eurofondy na financovanie jeho realizácie. A – uspeli sme. Boli sme medzi 24 vybranými zariadeniami spomedzi takmer 250, ktoré sa o túto formu pomoci uchádzali. Po následnom vysúťažení dodávateľa stavby a splnení všetkých zákonom stanovených formalít, vrátane podpísania potrebných zmlúv bolo v závere roka 2010 stavenisko otvorené a odovzdané k realizácii stavby. Po roku stavebných prác je stavba zvonku hotová a do jej ukončenia v máji budúceho roka zostáva ešte dokončiť ju zvnútra a dovybaviť zariadením podľa projektu.

Srdečne ĎAKUJEME

Je isté, že prvý benefičný koncert, ktorý usporiadala Archa n. o. mal veľký úspech vo verejnosti. Vyjadrovali sa tak o ňom návštevníci nielen tesne po ňom. Ďakujem preto všetkým, ktorí sa na jeho realizácii podieľali za to, že okrem pobavenia splnil aj benefičný zámer. Chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli. Naša vďaka patrí aj všetkým tím, ktorí nám darovali výtvarné diela a predmety do aukcie a to: pani Žatkovej, Kontšekovej, Motusovej, Paulovičovej a pánom Velčickému, Drozdíkovi, Krškovi, Makýšovi, Motusovi, Chudobovi, Ševčíkovi, Novotnému, Bulíkovi a Želiezkovi. Obzvlášť ďakujem pani Kozákovej, pánu Krškovi a spoločnosti Europrofit za priame venovanie finančných prostriedkov formou symbolického šeku. Ešte raz srdečná vďaka! Mgr. Anna Kutišová, štatutárny zástupca DSS Archa

A čo od spoločného bývania očakávame? Do vzniku neziskovej organizácie Archa boli naše deti s rôznym druhom zdravotného postihnutia známe iba svojmu blízkemu okoliu ako „anonymné“ postavy pozerajúce na svet z okien svojich bytov. Vďaka Arche a jej domovu sociálnych služieb (Denný stacionár) sa ocitli v komunite seberovných kamarátov, v ktorej dostali príležitosť prospešne využívať svoj čas, osobnostne rásť a spieť k plnohodnotnému životu primerane k svojim danostiam. Ďalej im však môže výrazne pomôcť spoločné bývanie. Ide vlastne o bývanie pre dospelých občanov telesne, či mentálne postihnutých po dovŕšení veku 16 a viac rokov, najlepšie vo svojej komunite. Veď ako každý zdravý jedinec túži po vlastnom osamostatnení a má vlastné predstavy o svojom napredovaní v živote, majú ich aj ľudia hendicapovani. K ich naplneniu však potrebujú naše pochopenie a pomoc. A v neposlednom rade máme ako rodičia na pamäti zákony o ľudskej pominuteľnosti a preto chceme, aby boli naše deti zabezpečené aj do vzdialenejšej budúcnosti. Najradšej v prostredí a s okolím, ktoré im je blízke, seberovné a v ktorom sú „doma“. Veríme, že sa nám to podarí! Naše snímky dávajú k tomu nádej... V. Laluch

Vláčiky boli stopercentné! Nedávno si bánovská železničná trať pripomenula 110 rokov od svojho otvorenia. Pri tej príležitosti sme navštívili výstavu železničných rekvizít v MsKS na sídlisku Sever. Bola naozaj bohatá a prezreli sme si množstvo vecí zo železničnej prevádzky z čias parných lokomotív. Ujo sprievodca nám povysvetľoval, na čo ktorý predmet slúžil, aké lístky, či skôr kartičky sa vtedy používali pri cestovaní. Ukázal nám aj sprievodcovské kliešte na ich štikanie, no zaujali nás aj lampáše, ktorými sa v noci železničiari dohovárali prostredníctvom signálov. Z vešiakov na nás „hľadeli“ historické uniformy železničiarov. Nechýbali ani červená výpravcovská čapica a píšťalka, rôzne tabule s nápismi, ktorými sa vyznačovali vozne určené na špeciálne účely a ďalšie veci zo železničného náradia. Na paneloch sme mohli obdivovať lokomotívy, ktoré v minulosti na tratiach premávali. Niektoré z nich sme mohli vidieť aj naživo, len zmenšené v podobe modelárskej železnice. Na stoloch, kde boli tieto trate postavené, sme mohli oči nechať. Bolo to všetko veľmi zaujímavé a keby podobných výstav bolo v našom meste viac, určite by sme ani jednu nevynechali. Za klientov V. Laluch


ARCHA

6

Keď auto, tak Mercedes! Určite sa nenájde človek, ktorému sa nepáčia krásne a luxusné autá. Také je možné kúpiť si aj v našom meste. Pravda, tomu, kto na ne má. Nám sa však naskytla príležitosť v takých aspoň sedieť, čo sa tiež nepodarí každému bežnému smrteľníkovi. A nielen to... Pri vlaňajšej verejnej zbierke sme sa stretli s veľmi ústretovým prístupom pani Paulovičovej zo spoločnosti Autosalón Krška, ktorá okrem pomoci pri našej zbierke spolu s pánom Krškom vyslovila zaujímavú myšlienku, že totiž niekedy by sme sa mohli my, z Archy, prísť pozrieť ako to v tom ich autosalóne beží. Sme radi, že nezostalo len pri rečiach, ale došlo

aj k naplneniu tejto myšlienky. A tak v jedno októbrové dopoludnie prifrčali pre nás do Archy tri veľké vozidlá od pána Kršku a všetkých nás odviezli do jeho firmy. Po milom privítaní pánom majiteľom spoločnosti a jej pánom riaditeľom sme si mohli pozrieť vnútorné priestory autosalónu, vrátane diagnostického strediska, opravárskych dielní, oddelenia príjmov a objednávania opráv až po voľný pohyb po vyblýskaných predajných priestoroch s vystavenými modelmi jednotlivých tried automobilky Mercedes Benz. Pán riaditeľ, ktorý nás exkurziou sprevádzal, nám všetko podrobne poukazoval a vysvetlil a nakoniec nám dovolil posadať si do hociktorého z vystavených mercedesov. Bol to teda zážitok, sedieť v širokom, pohodlnom, kožou potiahnutom kresle priestranného auta s množstvom krásnych detailov vo svojej vnútornej výbave! Hneď sme sa v duchu rozbehli s týmito autami do rôznych končín sveta. Najbližšie do Prahy, najďalej na Bahamy. Z výletu po svete nás vrátilo až pozvanie pani Paulovičovej k stolíkom v ich bufete pre zákazníkov, kde nás čakali podnosy plné obložených chlebíčkov, čerstvo upečených koláčikov a malinovky na zapitie. Svedkom všetkej tejto parády a skvelého dňa v autosalóne bola aj kamera Bánovskej televízie. Odchádzali sme plní dojmov a s prísľubom pána Kršku, že takúto návštevu si určite ešte niekedy zopakujeme. V.L.

Športový deň k MDD Tohtoročný Medzinárodný deň detí sme oslávili športovým dňom. Za krásneho letného počasia sme 13. júla v záhradke za farským „domčekom“ súťažili vo vybraných športových disciplínach, v zručnosti a vo vedomostnej súťaži. Na záver sme si „pošmákli“ na opečených špekáčikoch a na výbornom guláši, ktorý pripravila teta Sabová. Všetko sme ukončili slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním sladkých i vecných odmien. Ar.


7

ARCHA

Radosť v domove dôchodcov Naše vystúpenia v domove dôchodcov sa už stali tradíciou. V máji, keď sa slávi Deň matiek a v októbri, ktorý je Mesiacom úcty k starším nás už obyvatelia bánovského domova dôchodcov netrpezlivo očakávajú. Vždy si pripravíme kultúrny program a starkých ideme potešiť. Najkrajšie stretnutia v domove však bývajú vždy v predvianočnom období, na ktorých vystupujeme spoločne aj so speváckym zborom AVE. To sú už Vianoce za dverami a navodená vianočná atmosféra tlačí slzy dojatia do očí všetkým. Tak tomu bolo aj v tohtoročných adventných dňoch. v.l.

V Bojniciach po siedmich rokoch Ako každý rok aj teraz sme sa v Arche tešili na náš tradičný, letný, celodenný výlet. Teta Laluchová aj s pani riaditeľkou na tento rok pripravili výlet do neďalekých Bojníc. Hoci sme tam boli pred siedmimi rokmi na našom prvom výlete všetci sme sa naň veľmi tešili. Bol stanovený už na začiatok prázdnin na 7. júla 2011. Bolo pekne, slnečno a teplo, tak ako sa na leto patrí. Keď sme nastupovali do autobusu slniečko svietilo na našu Archu. Po vystúpení na parkovisku v Bojniciach sme sa vydali po ceste

Odtiaľ sme sa vydali k pavilónu opíc, z ktorých väčšina sa pre veľké teplo zdržovala v tieni vnútorných priestorov. A tak sme si pozreli ako opice „bývajú“. Čakala nás okružná cesta do kopca a potom z kopca, na ktorej sme si mohli pozrieť ohradené výbehy s rôznymi zvieratami od pštrosov, cez vlka, jelenej a srnčej zvery až po antilopy, zebry, ťavy a malé poníky. Tie mali úspech hlavne u najmenších návštevníkov ZOO. Ešte ale pred tým sme odbočili za slonmi. Tu sme sa aj dlhšie zdržali a obdivovali tieto statné a na pohľad pokojné zvieratá. Dobre nám tu padla možnosť občerstvenia a oddychu na lavičkách v tieni. Dokonca sme niektorí mali aj šťastie vidieť pri práci redaktora televízie JOJ Pavla Čertíka, ktorý práve nakrúcal svoj príspevok o slonoch do spravodajstva. Okrem spomínaných zvierat sme mali možnosť vidieť v klietkach množstvo ďalších drobných i väčších zvierat žijúcich u nás ale aj v zahraničí a na iných kontinentoch. Kto bol šikovnejší a cez ZOO „bleskovo prefrčal“, mohol sa pozrieť aj do pýšiaceho sa štýlového zámku, kde každá komnata rozpráva svoju históriu.

k zoologickej záhrade. Cestou sme míňali množstvo stánkov s rôznymi suvenírmi, hračkami, tričkami a ďalšími lákadlami, no našej pozornosti neunikol ani tamojší krásny zámok, či areál kúpaliska a nová atrakcia – Dinosaurium. V našom pláne však bola v prvom rade návšteva ZOO a tak po zakúpení vstupeniek sme sa vydali za jej brány. Hneď po vstupe sme si všimli, že sa zmenila časť, kde boli umiestnené vodné vtáky. Vzápätí sme sa so zvedavosťou pozreli dolu do betónového dvojvýbehu medveďov, na ktorých vystrájaní vo vodnej priekope sme sa pobavili. Len sme si nechceli predstaviť, keby sme sa s nimi mali stretnúť v lese... Hneď vedľa medveďov sme sa boli trochu schladiť v budove s teráriami hadov, krokodílov a žiab, no boli tam aj akváriá s pestrým výberom cudzokrajných rýb.

„Mám veľmi rád históriu“ – vraví jeden z klientov našej Archy, Radko Buchel a pokračuje: „Chcel by som povedať mladým ľuďom, aby si históriu vážili, hlavne tú našu. Aby ju vnímali srdcom, ako ju vnímam ja. Keď navštívia Bojnice, alebo iný kút Slovenska uvidia, že máme krásne hrady, zámky, kaštiele, ktoré svedčia nielen o našej histórii, ale predstavujú aj kus bohatstva našej zeme. Keď si budeme toto bohatstvo vážiť, chrániť a starať sa oň, tak ho zanecháme aj pre budúce generácie.“ Škoda, že čas bežal tak rýchlo a nedovolil nám navštíviť spomenuté Dinosaurium, z ktorého sa ozýval rev verných kópií pravekých obrovských tvorov, ktoré sme obdivovali len cez pletivo jeho ohrady. Autobus na nás už totiž čakal, aby nás odviezol domov. Snáď sme v Bojniciach neboli naposledy a tak nabudúce si určite budeme môcť pozrieť aj túto atrakciu... a možno sa aj okúpať v kúpalisku Čajka. V. Laluch a R. Buchel


ARCHA

8

DSS Archa ďakuje

všetkým svojim priaznivcom, dobrým ľuďom a sponzorom za ich priazeň a podporu v roku 2011. Všetkým želá pokojné a požehnané Vianoce, veľa šťastia, zdravia a úspechov v roku 2012

Zážitok z MEDRANA Začiatkom prázdnin k nám zavítal taliansky cirkus MEDRANO. Bol to asi prvý veľký zahraničný cirkus, ktorý v našom meste bol. Boli sme šťastní, že sme dostali vstupenky na program plný zaujímavých vystúpení, v ktorom prevládali exotické zvieratá. No nechýbali ani žongléri, artisti na visutých hrazdách, či na lane a vtipní šašovia. Hádam najnapínavejšie bolo vystúpenie motorkárov v guli z oceľových pásov, v ktorej krúžili krížom krážom aby si to postupne zopakovali vždy o jedého viac. Našťastie sa nikomu nič nestalo a všetci štyria odvážlivci si získali zaslúžený potlesk obecenstva. Taliansky cirkus nás naozaj nadchol a my ďakujeme všetkým, ktorí to pre nás zariadili, za možnosť zažiť nevšedný zážitok. archa

Naše úprimné poďakovanie patrí firme M.I.R.A photo&design Bánovce nad Bebravou za pomoc pri vydaní tohto čísla občasníka.

O pár dní skončí rok 2011. Bol to už ôsmy rok úspešnej plavby našej Archy na vlnách života. Chceme sa preto v závere tohto roka poďakovať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o činnosť Archy v roku 2011 a pomohli jej, aby prekonala všetky príkoria na svojej plavbe so svojimi pasažiermi. Keďže nie je možné osobitne poďakovať všetkým organizáciam a jednotlivcom za konkrétnu pomoc, ďakujeme im aspoň týmto spôsobom všetkým spoločne.

Naše tohtoročné poďakovanie Za finančnú, materiálnu a inú pomoc ďakujeme inštitúciám, organizáciám a spoločnostiam: TSK Trenčín, MsÚ Bánove n. B., Obv.Ú Bánovce n. B., ÚPSV a R Partizánske - pracovisko Bánovce n. B., OÚ Uhrovec, Dolné Naštice, Timoradza, Ľutov, V.Držkovce, SZZP č1. Bánovce n.B., Farský rím.-katol. úrad Bánovce n. B., ZŠ Školská, ZŠ Gorazdova, ZŠ Komenského, ZUŠ DK v Bánovciach n. B., Súkromná ZUŠ Veľké Uherce, pobočka Bánovce n. B., Gymnázium J. Jesenského v Bánovciach n. B., Stredná odborná škola Bánovce n. B., SOU J. Ribaja Bánovce n. B., MO SČK Bánovce n. B., Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach n. B., Bánovské televízne vysielanie, ČSOB, a.s. Bratislava, ZP Dôvera, a.s. Bratislava, TESCO STORES SR, a.s. Bratislava - OD Bánovce n. B., Kaufland SR v.o.s. Bratislava, MAN LKW Komponent Bánovce n. B., Agency Gemini, s.r.o. Bánovce n. B., Reklamná agentúra KoKa, s.r.o. Bánovce n. B., Prvá bánovská informačná spoločnosť, s.r.o. Bánovce n. B., KTS, s.r.o. Bánovce n. B., CA SEVATOUR Trenčianske Teplice, TESSARA, s.r.o. Bratislava, Consul, s.r.o. Bánovce n. B., IsJ, s.r.o. Bánovce n. B., Autodoprava MINA, s.r.o. Bánovce n. B., BANCESTAV, s.r.o. Bánovce n. B., Autosalón Krška Bánovce n. B., Kord Slovakia, a.s. Bánovce n. B., BKV s.r.o. Bánovce n. B., Proizol, s.r.o. Bánovce n. B., Precioza, s.r.o. Bánovce n. B., FMB, s.r.o. Bánovce n. B., PÖTTINGER STROJE, s.r.o. Bánovce n. B., Ján Ondruška VTP – Ondruška, Bánovce n. B., Kovyt, s.r.o. Bánovce n. B., Vesico, s.r.o. Bánovce n. B.,

Naše letné opekačky Aj keď lekárska veda tvrdí, že letné opekačky nie sú z tých najzdravších, predsa občas nezaškodia. Tohto pravidla sa v Arche držíme aj my a tak občas si doprajeme aj takúto pochúťku. Počas leta sme tak urobili trikrát. Najskôr sme využili možnosť opekania na jednej zo záhradiek pri splave na Radiši za bývalou Tatrovkou. Umožnila nám to vtedajšia naša praktikantka Danka Sladkayová, kde sme sa mohli pohodlne skryť aj pred slnečnou páľavou pod prístrešok za záhradnou chatkou. No a dvakrát sme zasa využili možnosť opekania v záhrade za domčekom na Sládkovičovej ulici, ktorý patrí do správy farského úradu. Dokonca, raz nás tam navštívil aj pán dekan D. Gurín. v.l.

Stavebná keramika, Ing. M. Mikulovský, Bánovce n. B., VOTEP, s.r.o. Bánovce n. B., Autobazár Griač Bánovce n. B., U Omara, s.r.o. Bánovce n.B., LIONEX, s.r.o Bánovce .B. Za rovnakú pomoc ďakujeme jednotlivcom: Magde Košútovej, Dušanovi Čaplovičovi, Dušanovi Bublavému, Ľubomírovi Želiezkovi – poslancom NR SR, Zuzane Mačekovej, Petrovi Bulíkovi, Richardovi Makýšovi – poslancom zastupiteľstva TSK, Monike Geletovej, Emílii Kšiňanovej, Ľubomírovi Ševčíkovi, Jindřichovi Novotnému všetkým z Bánoviec n. B., Ľubomírovi Soldánovi zo Slatinky, Jánovi Turčanovi, Rudolfe Novotnej obom z Bánoviec n. B., Alici Jarošovej z Trenčína, Márii Čerňanskej z Miezgoviec, Eve Sýkorovej z Trenčianskych Teplíc, Eve Matéfyovej, Jane Jánošíkovej, Ide Paulenovej, Jánovi Paulenovi a Michalovi Pulenovi z Bánoviec n. B., Miroslavovi Mikušovi a Miroslave Mikušovej z Timoradze , Jurajovi Trgyňovi z Miezgoviec, Elene Čuvalovej, Blažene Križanovej, Jane Kamencayovej, Rudolfovi Králikovi z Bánoviec n. B., Eve Červenej z Timoradze, Ľuboslave Dzuríkovej z D.Naštíc, manželom Bártovcom, Angele Hoffmanovej, Marte Čaplánovej, Marte Pilchovej, Marte Paulovej, Helene Kmeťovej, Mons. Dominikovi Gurínovi, Blanke Žatkovej, Mariánovi Drozdíkovi, Viktorovi a Irene Motusovcom, Jánovi Krškovi, Františkovi Chudobovi, Dušanovi Sabovi a Marekovi Kasalovi všetkým z Bánoviec n. B., Anne Paulovičovej, Ive Kontšekovej z Pečenian a Jaroslavovi Velčickému z Uhrovca. a p. Pilkovi Za dobrovoľnícke práce, vedenie terapií a spoluprácu ďakujeme: Zuzane Gieciovej, Renáte Madziovej, Viere Hronkovičovej, Marte Čaplánovej, Jane Bačkovej, Antonovi Bulíkovi a Jolane Chromíkovej . Naše osobitné poďakovanie patrí Vám všetkým, súkromným, alebo právnickým osobám, ktorí nám venovali 2% z dane z príjmov a tak podporili aktivity a činnosť nášho domova sociálnych služieb Archa. Ešte raz, srdečne ďakujeme!

Archa, n.o.

ARCHA – vydáva Archa n. o., Bánovce nad Bebravou – domov sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti a dospelých. Adresa: ul. 5. apríla 749/14, Bánovce nad Bebravou 957 01, tel. č.: 038 7600085, 0915 781774, www.archa-banovce.sk; e-mail: archa.bn@gmail.com; Grafická úprava a tlač: M.I.R.A photo&design, Bánovce nad Bebravou. Neprešlo jazykovou úpravou. Nepredajné.

Archa 12 2011  

Archa 12 2012

Advertisement