Page 1

→ Woonpremies

Ontwerp: Grafische dienst stad Ieper | mei 2011

in Ieper

Stad Ieper Grote Markt 34 | 8900 Ieper tel. 057 239 200 | fax 057 239 295 huisvesting@ieper.be | leefmilieu@ieper.be


Inhoud |3|

▪ Gemeentelijke premies

1. Premie gemeentelijke sanering en klein comfort..........................................................p. 4 2. Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie.....................................................p. 6 3. Gemeentelijke aankooppremie sociale woning.............................................................p. 6 4. Hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen ............................................................p. 7 5. Afkoppeling hemelwater.................................................................................................p. 7 6. Zonne-energie..................................................................................................................p. 8 7. FSC-hout...........................................................................................................................p. 9 8. Groendaken......................................................................................................................p. 9 9. Ecoluiers...........................................................................................................................p. 10 10. Kleine landschapselementen...........................................................................................p. 10

▪ Provinciale premies

1. Premie ter voorkoming van koolstofmonoxidevergiftiging..........................................p. 12

1. Renovatiepremie..............................................................................................................p. 13 2. Verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden................................................p. 14 3. Verbeteringspremie voor verbouwingswerkzaamheden...............................................p. 15 4. Verbeteringspremie voor isolatie van dak of zoldervloer..............................................p. 16 5. Aanpassingspremie..........................................................................................................p. 16 6. Vlaamse premie voor dakisolatie....................................................................................p. 17 7. Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs.....................................................................p. 18

▪ Gewestelijke premies

▪ Verzekering gewaarborgd inkomen..................................................................p. 20 ▪ Verminderde onroerende voorheffing voor een gehuurde woning................................................................................................p. 21 ▪ Federale tegemoetkomingen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fiscale aftrek voor energiezuinige investeringen .........................................................p. 22 Belastingvermindering voor beveiliging van woningen tegen diefstal en brand .......p. 23 Belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten ...............................................p. 24 Verlaagd btw-tarief bij renovatie ....................................................................................p. 26 Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil...................................................p. 27 Intrestbonus voor energieleningen.................................................................................p. 27

▪ Eandis

1. Huishoudelijke premies bij nieuwbouw........................................................................p. 28 2. Huishoudelijke premies bij bestaande woningen.........................................................p. 28


Gemeentelijke premies

GEMEENTELIJKE PREMIES

|4|

1. Premie gemeentelijke sanering en klein comfort Welke werken? → Aansluiting op het openbaar drinkwaternet en voorzien van een aansluiting in het keukengedeelte van de woning voor zover het bestaande circuit voor regenwater, dat niet bestemd is voor gebruik als drinkwater (zoals in badkamer, toilet, garage en tuin), niet wordt gesloopt. → Het installeren van een eerste binnen-wc met spoeling en noodzakelijke rioleringswerken en verbouwingswerken: - de werkzaamheden bestaan uit het installeren van een basisuitrusting, namelijk een wc met spoeling, een efficiënt verluchtingssysteem, alle leidingen en afvoeren en aansluiting op de riolering. Eventuele ruwbouwwerken, indien de installatie niet gebeurt in bestaande ruimtes, komen eveneens in aanmerking; - de wc in kwestie is voorzien van een waterspaarsysteem. → Het installeren van een eerste sanitaire voorziening en de noodzakelijke ruwbouwwerken. Hieronder wordt verstaan: het installeren van een bad of douche, het voorzien van een warmwatervoorziening (vervanging van een versleten warmwatervoorziening zonder andere werken aan de sanitaire installaties komt niet in aanmerking), alle noodzakelijke leidingen voor aansluiting op het waterleidingsnet en riolering, het bijhorend kraanwerk en de nodige hulpstukken. De badkamer moet uitgerust zijn met een geschikt verluchtingssysteem. Eventuele ruwbouwwerken, indien de installatie niet gebeurt in bestaande ruimtes, komen eveneens in aanmerking. De kosten voor vloeren en betegeling komen niet in aanmerking. De verwarming van het water gebeurt via een veilig geplaatst doorstroomtoestel of zonneboiler. → Het bestrijden van opstijgend grondvocht (hetzij door onderkappen en voorzien van ondoordringbaar membraan hetzij door injecteren onder druk). → Het verbeteren van onveilige of onvoldoende zware elektrische installaties voor huishoudelijk gebruik. Voorwaarden? → De woningen moeten meer dan 20 jaar oud zijn en het kadastraal inkomen bedraagt minder dan 750 EUR (het betreft het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het laatste aanslagjaar voor de start van de werken). → Deze premie kan voor een zelfde woning maar éénmaal uitbetaald worden, per categorie van werken. → De premie kan aangevraagd worden door de eigenaar of door de huurder. In dit laatste geval moet er een schriftelijk akkoord zijn van de eigenaar over de uit te voeren werken.


→ Een eigenaar van verschillende woningen kan slechts voor één woning de gemeentelijke premie aanvragen. → Tweede verblijven en vakantiewoningen worden uitgesloten voor deze premie. Hoeveel bedraagt de premie?

Aard der werken

Minimum bedrag van de voor te leggen factuur (btw incl)

aansluiting op het waternet en voorzien van aansluiting 250 EUR tot in keukengedeelte

installeren of naar binnen brengen van een eerste wc met waterspoeling

125 EUR

Subsidiebedrag

250 EUR

bedrag van de facturen met een minimum van 125 EUR en maximum van 250 EUR

installeren van eerste sanitaire voorziening

750 EUR

500 EUR

bestrijden van grondvocht

1.250 EUR

750 EUR

verbeteren van onveilige of onvoldoende zware elektriciteitsvoorziening

750 EUR

500 EUR

Hoe aanvragen? → De premie moet vóór de start van de werken aangevraagd worden aan de hand van het aanvraagformulier. Hierna volgt mogelijk een plaatsbezoek. → De aanvraag tot uitbetaling van de premie wordt aangevraagd op het daartoe bestemde formulier samen met de facturen (kasticketten, bestelbons, verzendingsnota’s komen niet in aanmerking). → Facturen ouder dan 1 jaar op datum van de aanvraag komen niet in aanmerking (met uitzondering van de facturen voor werken mbt opstijgend grondvocht. Deze facturen mogen tot 3 jaar oud zijn ingevolge gefaseerde uitvoering van de werken). De facturen moeten op naam van de aanvrager opgemaakt zijn; zowel facturen van aangekochte materialen als facturen voor uitgevoerde werken komen in aanmerking.

GEMEENTELIJKE PREMIES

|5|


Waar kan ik terecht? Bij de dienst huisvesting, Stadhuis Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271.

2. Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie

GEMEENTELIJKE PREMIES

|6| Wie komt in aanmerking? Personen die genieten van de gewestelijke verbeterings- of aanpassingspremie. Hoeveel bedraagt de premie? 30% van het bedrag van de gewestelijke verbeterings- of aanpassingspremie. Hoe aanvragen? De aanvraag moet gebeuren binnen het jaar na de definitieve toekenning van de gewestpremie. Het aanvraagdossier bevat het aanvraagformulier, de originele berekeningsnota van het Vlaams Gewest en de originele begeleidingsbrief. Waar kan ik terecht? Bij de dienst huisvesting, Stadhuis Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271.

3. Gemeentelijke aankooppremie sociale woning Wie komt in aanmerking? Personen die een sociale woning hebben aangekocht bij een erkende sociale huisvestingsmaatschappij. Voorwaarden? → Een bewijs voorleggen dat voldaan werd aan de voorwaarden om een sociale woning te kopen door het voorleggen van een voor eensluidend verklaarde kopie van de aankoopakte van de woning. → Op datum van de eenzijdige belofte tot aankoop, voldoen aan de inkomensvoorwaarde bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode. De bedragen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex van december 2005 en worden jaarlijks aangepast. Hoe aanvragen? → Binnen het jaar na de datum van het verlijden van de aankoopakte bij de notaris. → Om als volledig te worden beschouwd, dienen bij het ingevulde aanvraagformulier de volgende stukken gevoegd: - Een attest afgeleverd door de verkopende sociale bouwmaatschappij waarin is vermeld: de datum van het verlijden van de aankoopakte bij de notaris en een verklaring waaruit blijkt dat betrokkene aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. - Een kopie van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting van het gezinsinkomen. - Een attest van de kinder-bijslag (indien van toe-passing).


Hoeveel? 1.000,00 EUR te verhogen met 125,00 EUR per persoon ten laste.

Waar kan ik terecht? Bij de dienst huisvesting, Stadhuis Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271.

4. Hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen Een hemelwaterput is een reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op drinkwater en een vertraagde afvoer naar oppervlaktewater of riolering. Een infiltratievoorziening zorgt voor het doorsijpelen van hemelwater (dakwater) in de bodem, zodat dit regenwater vertraagd wordt afgevoerd. Wie komt in aanmerking? Enkel voor bestaande woningen en renovaties. Nieuwbouw en hernieuwbouw komen hier niet in aanmerking. Hoeveel? 500 EUR (= maximum 50% van het factuurbedrag, incl. btw). Hoe aanvragen ? Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be. Gelieve de kopie van de factuur toe te voegen.

5. Afkoppeling hemelwater Afkoppelen van hemelwater van het afvalwaterriool op privaat domein bij een bestaande woning vraagt een onvoorziene investering. Aanvullend wordt daarom een toelage voorzien voor de afkoppeling tot het gescheiden stelsel (gebieden groen of oranje ingekleurd op het zoneringsplan). Bij de aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel in de straat dienen de woningen die op deze riool lozen hun huishoudelijk afval- en hemelwater te ontkoppelen op perceelsniveau en gescheiden aan te bieden op het gescheiden stelsel. De eigenaars van de woningen dienen zelf in te staan voor de kosten van deze afkoppeling op privaat domein.

|7|

GEMEENTELIJKE PREMIES

Als persoon ten laste wordt beschouwd: → het inwonend kind dat op de aanvraagdatum geen 18 jaar is of waarvoor op dezelfde datum aan de aanvrager kinderbijslag of wezenrente wordt uitbetaald of dat, op voorlegging van bewijzen, door de minister wordt beschouwd als zijnde ten laste; → de aanvrager en elk familielid, met een handicap van meer dan 66% dat deel uitmaakt van zijn gezin en met hem de premiewoning betrekt of zal betrekken.


De uitvoering van deze werken kan gebeuren door een geregistreerd aannemer naar keuze of door de eigenaar, maar dienen onder toezicht van het stadsbestuur of een door het stadsbestuur aangewezen instantie te gebeuren.

GEMEENTELIJKE PREMIES

|8|

Wie komt in aanmerking? Wanneer de openbare weg uitgerust wordt met een nieuw gescheiden rioolstelsel kent het College van Burgemeester en Schepenen een premie toe aan de eigenaars van de woningen voor het gescheiden afkoppelen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en de werken hiertoe vereist op privaat domein. Deze premie geldt alleen indien de aanleg van een gescheiden afvoersysteem niet reeds was opgelegd door een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening en/of via de stedenbouwkundige vergunning. Hoeveel? De premie voor het afkoppelen van hemelwater/huishoudelijk afvalwater voor werken uitgevoerd op het privaat domein bedraagt maximaal de helft van de gefactureerde kostprijs met een maximum van 200,00 EUR voor rijwoningen en maximum van 1.000 EUR voor halfopen of open bebouwing. Hoe aanvragen? Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be. De premieaanvraag voor het afkoppelen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater dient ingediend uiterlijk 10 werkdagen vóór het uitvoeren van de werken via een aanvraagformulier door het stadsbestuur ter beschikking gesteld, te gebeuren. Gelieve de kopie van de factuur toe te voegen.

6. Zonne-energie Zonne-energie is een belangrijk alternatief voor verbranding van fossiele brandstoffen. Fotovoltaïsche cellen zetten zonlicht om in elektriciteit. Een zonneboiler produceert warm water. Voor wie? Elke woning (nieuw of bestaand) komt in aanmerking als er fotovoltaïsche cellen en/of zonnecollector met zonneboiler worden geplaatst. Hoeveel? 15% van de aangetoonde kostprijs (inclusief btw) van de installatie, met een maximum van 620 EUR. Andere toelagen: → Eandis (enkel zonneboiler) → Vlaamse Overheid (groenestroomcertificaten) → Federale Overheid (voor beide belastingsvermindering)


Hoe aanvragen? Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be. Gelieve de kopie van de factuur toe te voegen.

FSC staat voor Forest Stewardship Council, een niet- gouvernementele organisatie die wereldwijd streeft naar een duurzaam bosbeheer. Het winnen van dit hout gebeurt met respect voor de wetgeving, rechten van inheemse volkeren, economische functie van het bos, ecologische en sociale betekenis. Voor wie? Elke woning komt in aanmerking voor deze toelage. Indien de aanvrager geen eigenaar is van de woning, dient de eigenaar zich via mede-ondertekening akkoord te verklaren. Hoeveel? Voor daktimmerwerk: 30 EUR per m³ met maximum 250 EUR. Voor buitenschrijnwerk: 10% van de factuur met een maximum van 250 EUR. Beide zijn cumuleerbaar. Hoe aanvragen? Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be. Indienen voor de aanvang van de werken. Gelieve de kopie van de factuur van de werken met vermelding FSC-registratie-nummer toe te voegen.

8. Groendaken Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Een groendak werkt isolerend, beschermt het dak, buffert het hemelwater en vormt een microbiotoop in een verstedelijkte omgeving. Voor wie? Voor de toelage komen zowel particulieren, bedrijven, vzw’s als verenigingen in aanmerking. Zowel voor platte als (licht) hellende daken. Hoeveel? 31 EUR per m² groendak. Minimumaanvraag 6 m² groendak. Maximum bedrag van 3.100 EUR per adres.

|9|

GEMEENTELIJKE PREMIES

7. FSC-hout


9. Ecoluiers

GEMEENTELIJKE PREMIES

| 10 |

Een ecoluier is een voorgevormde katoenen luier waarin een katoenen inlegger met een papieren inlegger wordt gelegd. Comfortabel en niet te verwarren met de ouderwetse katoenen doek. Op die manier vermindert de afvalberg én bespaar je op de afvalfactuur. Voor wie? Voor elk kind geboren vanaf 01/01/2009. Toelage voor wie een startpakket luiers aankoopt van minimum 150 EUR. Hoeveel? 75 EUR (= max. 50 % van het aankoopbedrag), éénmalig per kind. Hoe aanvragen? Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be. Bijlagen: → Kopie van je geboorteakte; → Kopie van factuur van het startpakket.

10. Kleine landschapselementen De stad Ieper betoelaagt sinds 1997 het beheer van Kleine Landschapselementen (KLE) bij landbouwers. Vanaf 2009 voorziet de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) nieuwe en interessante toelagen voor het inrichten en het beheer van kleine landschapselementen bij erkende landbouwers. Vanaf 2009 voorziet de stad ook voor niet-landbouwers een toelage voor het onderhoud van knotbomen. Nieuw voor landbouwers is de toelage voor het aanplanten en het onderhoud van hagen, houtkanten en poelen. Dit gebeurt via een beheersovereenkomst die telkens 5 jaar loopt. Deze toelagen zijn dus enkel bedoeld voor actieve landbouwers. Meer info: VLM, mevr. Ria Cardoen, via 0499 994 336, ria.cardoen@vlm.be of VLM Brugge, tel. 050 458 117. Het onderhoud van knotbomen wordt door de VLM echter niet betoelaagd. Omdat knotbomen in onze streek erg belangrijk zijn als typerend landschapselement, blijft deze toelage, zoals in het verleden, wel beschikbaar vanuit de stad Ieper.


De Ieperse landbouwers die knotbomen beheren kunnen dus blijven rekenen op een tussenkomst van 12,50 EUR per knotboom, met een maximum van 20 bomen per jaar. De minimale stamomtrek van elke boom moet minstens 50 cm bedragen.

Nieuw voor niet-landbouwers De stad Ieper voorziet een toelage voor het beheer van knotbomen, voor zover de knotboom zich bevindt binnen het landelijk gebied (op het gewestplan: gele en groene zones). De voorwaarden zijn dezelfde als bij landbouwers: 12,50 EUR per knotboom, met een maximum van 20 bomen per jaar. De minimale stamomtrek van elke boom moet minstens 50 cm bedragen. De toelage wordt betaald in het jaar dat het werk (knotbeheer) wordt uitgevoerd, en kan maximaal één keer om de 5 jaar aangevraagd worden. Door deze nieuwe maatregelen wil de stad, naast de landbouwers, nu ook de particulieren steunen die op het platteland wonen en er op hun percelen knotbomen behouden en goed beheren. Ook hiervoor kan men terecht bij de stadsdiensten. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de dienst Leefmilieu, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 273, leefmilieu@ieper.be, de Groendienst, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 530 of de dienst Milieueducatie en landschapszorg, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 535.

| 11 |

GEMEENTELIJKE PREMIES

Deze toelage wordt betaald in het jaar dat het werk (knotbeheer) wordt uitgevoerd, en kan maximaal één keer om de 5 jaar aangevraagd worden.


Provinciale premies

PROVINCIALE PREMIES

| 12 |

1. Premie ter voorkoming van koolstofmonoxidevergiftiging Wie komt in aanmerking? → Eigenaars-bewoners (of toekomstige bewoners) → Eigenaars-verhuurders → Vruchtgebruikers → Huurders Welke werken? De vervanging van onveilige geisers met een open verbrandingsruimte opgesteld in badkamer of doucheruimte door: - gasgeisers met een gesloten verbrandingsruimte (Type C); - elektrische waterverwarmers met goede aarding; - centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte waarbij een waterverwarmingstoestel geïncorporeerd is. De vervanging van kolenkachels met een open verbrandingsruimte door: - verwarmingstoestellen met een gesloten verbrandingsruimte; - elektrische verwarmingstoestellen met goede aarding; - centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte. Voorwaarden? → De woning moet gebruikt worden als hoofdverblijfplaats; → De woning moet minimum 25 jaar oud zijn; → De woning moet in West-Vlaanderen gelegen zijn.

Hoeveel bedraagt de premie? → 50% van de kostprijs der uitgevoerde, betoelaagbare werken met een maximum van 250 EUR voor de vervanging van badgeisers. → 50% van de kostprijs der uitgevoerde, betoelaagbare werken met een maximum van 250 EUR voor de vervanging van kolenkachels. Hoe aanvragen? Aan de hand van het aanvraagformulier ten laatste 1 jaar na factuurdatum. Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen www.west-vlaanderen.be of bij de dienst Huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (St.-Andries), tel. 050 403 324, wonen@west-vlaanderen.be


Gewestelijke premies

1. Renovatiepremie Wie komt in aanmerking ? → Eigenaars-bewoners die op de aanvraagdatum en in de periode tot drie jaar voor die datum geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik gehad hebben en die voldoen aan de inkomensvoorwaarde; inkomen 2008 (aanslagjaar 2009). Inkomen: - 38.070 EUR voor een alleenstaande. - 54.390 EUR voor een alleenstaande met één persoon ten laste. Dit bedrag wordt vanaf de tweede persoon ten laste verhoogd met 3.050 EUR per extra persoon. - 54.390 EUR voor gehuwden en wettelijke of feitelijke samenwonenden, verhoogd met 3.050 EUR per persoon ten laste Als persoon ten laste wordt beschouwd: kinderen jonger dan 18 jaar of kinderen van 18 jaar en ouder voor wie u kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, een inwonende ernstig gehandicapte (66% of meer), voor wie een geldig attest kan worden voorgelegd. → Eigenaar-verhuurders die hun woning minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor Hierop zijn volgende uitzonderingen voorzien: → de woning is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onteigeningsbesluit → de woning is op de aanvraagdatum gesloopt en u of uw partner heeft op deze datum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik → de woning is op de aanvraagdatum volledig vervreemd → de woning valt onder toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (dit zijn woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de afgifte van een conformiteitsattest werd geweigerd, die niet in aanmerking komen voor renovatie- verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden. U geeft vervolgens een andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot sloop) en u was de laatste bewoner ervan. Welke woningen ? → gelegen in het Vlaamse Gewest → minstens 25 jaar oud op de aanvraagdatum Hoeveel bedraagt de premie ? → 30 % van de aanvaarde kostprijs (excl. BTW) van de werken, indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 2008 niet meer bedraagt dan 27.200 EUR (te verhogen met 1.420 EUR per persoon ten laste).

GEWESTELIJKE PREMIES

| 13 |


→ 20 % van de aanvaarde kostprijs (excl. BTW) van de werken, indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 2008 meer bedraagt dan 27.200 EUR (te verhogen met 1.420 EUR per persoon ten laste). De premie bedraagt maximum 10.000 EUR.

GEWESTELIJKE PREMIES

| 14 |

Welke werken ? → funderingen en binnen- en buitenmuren - facturen voor maximum 15.000 EUR → draagvloeren - facturen voor maximum 15.000 EUR → dakwerkzaamheden - facturen voor maximum 15.000 EUR → buitenschrijnwerk - facturen voor maximum 15.000 EUR → vervangen van een veilige binnentrap - facturen voor maximum 3.750 EUR → elektriciteit - facturen maximum 3.750 EUR → sanitair - facturen voor maximum 3.750 EUR → centrale verwarming - facturen voor maximum 7.500 EUR Let wel: → minimum kostprijs van de werkzaamheden 10.000 EUR (excl. BTW) → facturen max. 3 jaar oud Hoe aanvragen? Je kan de premie aanvragen van zodra de werken voltooid zijn en gefactureerd zijn en als je in de woning woont. Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen, Werkhuisstraat 9,8000 Brugge, tel. 050 442 880. Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be.

2. Verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden Wie komt in aanmerking? Eigenaars-bewoners, huurders met een huurcontract van meer dan drie jaar, eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Voorwaarden? Je gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan: → Voor eigenaar-bewoners: 27.200 EUR te verhogen met 1.420 EUR per inwonende persoon ten laste. → Voor eigenaar-verhuurders: 54.390 EUR. De woning moet minstens 20 jaar oud zijn. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner of gelijk aan 1.200 EUR.


Om deze premies te kunnen genieten moet je een factuur kunnen voorleggen voor een bedrag dat minstens het dubbele is van de premie. Let wel: facturen max. 1 jaar Hoe aanvragen? Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 050 442 880. Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be.

3. Verbeteringspremie voor verbouwingswerkzaamheden Wie komt in aanmerking? Eigenaars-bewoners, huurders met een huurcontract van meer dan drie jaar, eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Voorwaarden? Je gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan: - voor eigenaar-bewoners: 27.200 EUR te verhogen met 1.380 EUR per inwonende persoon ten laste. - voor eigenaar-verhuurders: 54.390 EUR. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner of gelijk aan 1.200 EUR. Welke werken? Je kan een verbeteringspremie aanvragen om werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op het vergroten of het herbouwen van de woon-, kook- of slaapvertrekken van je woning. Let wel: facturen maximum 1 jaar oud. Hoeveel bedraagt de premie? Deze verbeteringspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal 1.250 EUR en minimaal 600 EUR.

| 15 |

GEWESTELIJKE PREMIES

Welke werken en hoeveel bedraagt de premie ? → dakwerkzaamheden (1.250 EUR) → buitenschrijnwerk (1.250 EUR) → werkzaamheden aan gevels (1.500 EUR) → optrekkend vocht behandelen (750 EUR) → sanitaire installatie (750 EUR) → elektrische installatie (750 EUR) → plaatsing waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte (250 EUR) → plaatsing verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte (250EUR/toestel/max.3) → installatie van of overschakeling op centrale verwarming (1.000 EUR) → bouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal (500 EUR)


Hoe aanvragen? Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 050 442 880.

GEWESTELIJKE PREMIES

| 16 |

Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst Huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be.

4. Verbeteringspremie voor de isolatie van het dak of de zoldervloer Wie komt in aanmerking? Eigenaars-bewoners, huurders met een huurcontract van meer dan drie jaar, eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Voorwaarden? Je gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan: - voor eigenaar-bewoners: 27.200 EUR te verhogen met 1.380 EUR per inwonende persoon ten laste. - voor eigenaar-verhuurders: 54.390 EUR. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner of gelijk aan 1.200 EUR. Welke werken? Je kan deze premie aanvragen als je je dak of je zoldervloer, die gelegen is onder een hellend dak, laat isoleren door een geregistreerde aannemer. Hoeveel bedraagt de premie? Deze verbeteringspremie bedraagt 100 EUR als je minstens 40 m² isolatie laat plaatsen, 300 EUR als je minstens 100 m² isolatie laat plaatsen en 500 EUR als je minstens 150 m² laat plaatsen. Hoe aanvragen? Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 050 442 880. Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst Huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be.

5. Aanpassingspremie Wie komt in aanmerking? Als je de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende 65+er, dan kunt u daarvoor een aanpassingspremie aanvragen.


Voorwaarden? Je gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan 27.200 EUR te verhogen met 1.420 EUR per inwonende persoon ten laste. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner of gelijk aan 1.200 EUR.

Hoeveel bedraagt de premie? De aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal 1.250 EUR en minimaal 600 EUR. Hoe aanvragen? Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 050 442 880. Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst Huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be.

6. Vlaamse premie voor dakisolatie Wie komt in aanmerking? → Zowel doe-het-zelvers als mensen die een beroep doen op een geregistreerde aannemer. → Zowel eigenaars als huurders.

| 17 |

GEWESTELIJKE PREMIES

Welke werken? → Het maken van een badkamer die of het toilet dat aangepast is aan de noden van de bejaarde. Een tweede badkamer of toilet kan enkel betoelaagd worden als dit zich op een andere verdieping bevindt; → Het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift; → Het aanbrengen van vast verankerde electromichanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning; → Het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen; → Het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken; → Het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden, al dan niet met automatische bediening, en hinderlijke drempels weg te werken; → Het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van de woonvertrekken of sanitaire lokalen; → Het verhogen of verlagen van vloeren in de woning zodat niveauverschillen verdwijnen op de woonverdieping; → Het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen; → Verbouwings- en inrichtings-werkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.


Welke werken? → De isolatie van het dak of de zoldervloer van een woning, waarbij de facturen dateren vanaf 1 januari 2009.

GEWESTELIJKE PREMIES

| 18 |

Hoeveel bedraagt de premie? → De premie bedraagt 500 EUR. → Het totale bedrag van alle bekomen premies kan nooit groter zijn dat het factuurbedrag. → Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Wie is beschermde afnemer? → Iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten. → Personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. → Personen in collectieve schuldenregeling. → Personen in budgetbegeleiding of -beheer bij het OCMW. Wat zijn de voorwaarden? → De geïsoleerde dakoppervlakte bedraagt minstens 40 m². → Je moet voldoen aan de voorwaarden die je netbeheerder oplegt. Wat moet ik doen om de premie te bekomen? Om de Vlaamse dakisolatiepremie te bekomen, moet je het subsidieaanvraagformulier voor een dakisolatiepremie van je elektriciteitsdistributienetbeheerder gebruiken en bij hem indienen. Het aanvraagformulier kan je bij je netbeheerder aanvragen of downloaden van zijn website. Op dit formulier kan je de toelating geven aan de netbeheerder om je gegevens te bezorgen aan de Vlaamse overheid voor de aanvullende dakisolatiepremie. Indien de netbeheerder je op basis van je premieaanvraag dakisolatie een premie toekent én de geïsoleerde dakoppervlakte (in dat dossier) bedraagt minstens 40 m², zal de Vlaamse overheid automatisch een bijkomende premie uitbetalen. Je hoeft hiervoor met andere woorden geen apart aanvraagformulier in te vullen.

7. Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs De tegemoetkoming in de huurprijs is een tussenkomst die bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie. Wie komt in aanmerking? De tegemoetkoming is steeds gekoppeld aan een verhuizing. Je komt dus alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort zult verhuizen. Er moet bovendien aan een aantal voorwaarden worden voldaan op het vlak van inkomen, huurprijs, eigendom en kwaliteit van de verlaten en/of nieuwe woning. Huurders die vroeger al een huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs hebben ontvangen, komen niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurprijs. Hoeveel mag je verdienen? Als je je aanvraag indient in 2011, mag je inkomen van 2008 niet meer bedragen dan 15.830 EUR, persoon ten laste mag je je inkomen met 1.420 EUR verminderen. Er wordt zowel rekening gehouden met het belastbaar inkomen als met eventuele niet-belastbare vervangingsinkomsten.


Voorwaarden nieuwe huurwoning De woning moet zich in het Vlaamse Gewest bevinden en mag geen gesubsidieerde sociale woning zijn. De woning moet bovendien voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode (geen gebreken, veilig, voldoende groot, aangepast aan leeftijd of handicap). Voor aanvragen in 2011 mag de maandelijkse huurprijs van uw woning niet hoger zijn dan 530 EUR. Per persoon ten laste (tot en met de vierde) mag je 37,10 EUR bij dat bedrag tellen. Hoeveel bedraagt de huursubsidie en/of installatiepremie? De huursubsidie wordt berekend op basis van je inkomen. Ze wordt maximaal 9 jaar uitbetaald en neemt af in de loop van die periode. De installatiepremie is eenmalig en bedraagt driemaal het bedrag van de eerste huursubsidie. Wanneer en hoe aanvragen? Je vraagt de tegemoetkoming in de huurprijs het best aan voordat je naar je nieuwe woning verhuist. Of anders ten laatste 9 maanden nadat je in je nieuwe woning ingeschreven bent. Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 050 442 880. Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan u vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be.

| 19 |

GEWESTELIJKE PREMIES

In welke gevallen aanvragen? 1. Je verlaat een woning die door de burgemeester onbewoonbaar, overbewoond, ongeschikt verklaard werd. Of je verlaat een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd is, zoals een loods, garage, kelder, schuur, enzovoort en waarvoor de Vlaamse wooninspectie een proces-verbaal heeft opgesteld wegens een gezondheids- of veiligheidsrisico. Of je verlaat een te kleine woning die je gedurende tenminste 1 jaar bewoond hebt. Je verhuist samen met alle medebewoners naar de nieuwe huurwoning. Of je verlaat een camping waar je als sinds 1 januari 2001 je hoofdverblijfplaats had. 2. Je bent niet langer dakloos en ontvangt van het OCMW een installatiepremie of verhoging van leefloon. 3. Jijzelf of een inwonend gezinslid is op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of erkend als persoon met een handicap en je verlaat een onaangepaste woning in het Vlaamse Gewest. 4. Je wordt huurder van een sociaal verhuurkantoor.


Verzekering gewaarborgd inkomen VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN

| 20 |

Gratis verzekering gewaarborgd wonen vanaf 01/04/2009. Wie een hypothecaire lening aangaat voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan vanaf 1 april 2009 een verzekering gewaarborgd wonen afsluiten voor een periode van 10 jaar. Deze verzekering vangt het inkomensverlies op dat je zou lijden ingevolge ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. De verzekeringskosten worden door het Vlaamse Gewest gedragen: je hoeft als aanvrager dus geen premie te betalen. Als je na het afsluiten van deze verzekering werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van 3 maanden gedurende maximum drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van je hypothecaire lening. De tegemoetkoming die de verzekeraar zal uitkeren aan jouw kredietinstelling is afhankelijk van: - het werkelijk geleden inkomensverlies; - de maandelijkse afbetaling; - de duur van de periode dat je beroep hebt gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar. Om in aanmerking te komen voor de verzekering dien je jouw eerste kapitaalsopname op 1 april 2008 of later te hebben gedaan. Ze mag ook niet langer dan een jaar voor het indienen van de aanvraag hebben plaatsgevonden. De aanvraagdocumenten en het toelichtingsformulier met meer informatie betreffende de voorwaarden en het bedrag van de tegemoetkoming kunnen aangevraagd worden bij: → Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. → www.bouwenenwonen.be


Verminderde onroerende voorheffing voor een gehuurde woning

Je bent huurder van een woning gelegen in het Vlaams Gewest en je hebt 2 of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen. Wist je dat je ook als huurder recht kan hebben op een vermindering van de onroerende voorheffing? Aangezien je zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst worden toegekend aan de eigenaar-verhuurder die deze dan moet verrekenen met de maandelijkse huurprijs. Let wel op: het is steeds de toestand op 1 januari die in aanmerking wordt genomen. Dit betekent dat de vermindering waarop je recht hebt, toegekend wordt aan de verhuurder van de woning waar je woonde op 1 januari van het aanslagjaar. Ben je intussen verhuisd, dan is er uiteraard geen verrekening met de huurprijs meer mogelijk. De vroegere verhuurder moet je het bedrag van de vermindering in dat geval gewoon overmaken. Naast de vermindering voor (minstens) 2 kinderbijslaggerechtigde kinderen, kom je als huurder ook in aanmerking voor vermindering wanneer je gezin één of meerdere gehandicapte personen telt. Deze vermindering wordt niet automatisch aan de verhuurder-eigenaar toegekend. Je moet zich als huurder dus zelf éénmalig melden. Je moet deze melding éénmalig doen. Eens je gegevens bij de Vlaamse Belastingdienst gekend zijn, wordt de vermindering jaarlijks automatisch toegekend aan de verhuurder, ook als je zou verhuizen. Je krijgt als huurder telkens schriftelijk bericht van het bedrag van de vermindering. Je moet het meldingsformulier vóór 1 mei van het aanslagjaar terugsturen om nog datzelfde aanslagjaar je vermindering automatisch te krijgen. Let op: Huur je een sociale woning dan hoeft je zelf niets te ondernemen. De sociale huisvestingsmaatschappijen vragen zelf jaarlijks de verminderingen voor hun huurders aan en verrekenen die dan vervolgens met de huurprijs. Meer informatie Via www.onroerendevoorheffing.be kan je de vermindering digitaal melden of kan je een aanvraagformulier downloaden. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de dienst huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be.

VERMINDERDE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN GEHUURDE WONING

| 21 |


Federale tegemoetkomingen FEDERALE PREMIES

| 22 |

1. Fiscale aftrek voor energiezuinige investeringen Wie komt in aanmerking? De eigenaars, huurders, erfpachters en/of vruchtgebruikers op voorwaarde dat je de investeringen in een woning kunt bewijzen met een factuur op je naam. Welke investeringen komen in aanmerking? 1. Vervanging of onderhoud van oude stookketels (niet voor nieuwbouwwoningen). 2. Geothermische warmtepompen. 3. Plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing. 4. Plaatsing van dakisolatie. 5. Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling. 6. Energieaudit. 7. Installatie van een zonneboiler. 8. Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen. 9. Lage energiewoning. 10. Passiefwoning. 11. Nul energiewoning. Hoeveel bespaar je? Wie investeert in energiebesparende maatregelen wint twee keer. Allereerst bespaar je flink op je toekomstige energiefacturen. Alle energie die je niet langer verbruikt, hoef je ook niet te betalen. Een jaarlijkse winst dus. Je winst kan oplopen tot honderden euro’s per jaar. Vervolgens krijg je bij de eindafrekening van jouw belastingaangifte ook nog eens een flinke bonus. Voor maatregel 1 tot 7 krijg je 40% van het geïnvesteerde bedrag terug, met een maximum van 2.830 EUR voor het inkomstenjaar 2011 (per woning per jaar voor alle maatregelen samen). Als de investering betrekking heeft op fotovaltaïsche zonnepanelen (maatregel 8), verhoogt de maximale belastingvermindering tot 3.680 EUR. Dat bedrag moet nog verhoogd worden met het percentage gemeentelijke opcentiemen die je anders op dat bedrag had moeten betalen. Vanaf inkomstenjaar 2011 daalt het maximum voor een zonneboiler naar 2.830 EUR (i.p.v. 3.600 EUR in 2010). In woningen die minstens 5 jaar in gebruik genomen zijn, kunt u in 2011 bovendien nog genieten van de overdraagbaarheid van de uitgaven naar de volgende drie jaren, indien het maximumbedrag overschreden wordt.


Voor dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en de vervanging van een cv-ketel door een condensatieketel of plaatsing van thermostatische kranen is er bovendien een belastingskrediet van toepassing. Indien je weinig of geen belastingen betaalt, kan je op die manier toch genieten van dezelfde fiscale voordelen. Opgepast: dit belastingskrediet loopt nog tot eind 2012.

Voor de fiscale aftrek bij een passiefhuis met passiefhuiscertificaat bedraagt de belastingsvermindering 600 EUR/jaar gedurende een periode van 10 jaar (het geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2011 bedraagt 850 EUR). Voor de fiscale aftrek van een nul energiewoning bedraagt de belastingsvermindering gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken telkens zo’n 1.200 EUR (het geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2011 bedraagt 1.700 EUR). Wat moet ik doen om deze fiscale aftrek te bekomen? → Alle werkzaamheden moeten uitgevoerd en gefactureerd zijn door een geregistreerd aannemer. → Om de fiscale aftrek voor het uitvoeren van een energieaudit te bekomen, moet deze audit uitgevoerd en gefactureerd worden door een erkende energiedeskundige en volstaat het dat de belastingplichtige het desbetreffende vakje invult in de belastingaangifte. → Je hoeft op voorhand geen formulieren in te vullen. Het volstaat dat je beschikt over een factuur met de correcte vermeldingen over de uitgevoerde investeringen en een betalingsbewijs ter beschikking te houden. → De factuur vermeldt: - het adres waar de werken werden uitgevoerd. - in geval van plaatsing van een zonneboiler, zonnepanelen, geothermische warmtepomp: de datum van de aanvang van die werken. - de verdeling van de kosten opgegeven tussen de verschillende energiebesparende maatregelen afzonderlijk en eventuele andere werken - volgende formulering: “verklaring met toepassing van artikel 63-11 van het KW/ WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die bedoeld zijn in artikel 145-24 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992” en “Ik, ondergetekende, ........, bevestig dat ........ (per maatregel moeten de vermeldingen overgenomen worden die worden opgelegd door bijlage Ibis van het KW/WIB 92). Let wel: 2011 is het laatste jaar waarin je nog een groene lening met interestbonificatie kan afsluiten voor je energiebesparende investeringen. Je krijgt hierdoor 1,5% korting op je interestvoet en bijkomend krijg je een belastingvermindering van 40% op de rest van je interest.

2. Belastingvermindering voor beveiliging van woningen tegen diefstal en brand Wie komt in aanmerking? De eigenaars, bezitters, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruiker of huurder van een onroerend goed.

| 23 |

FEDERALE PREMIES

Voor de fiscale aftrek van de bouw van een lage energiewoning bedraagt de belastingsvermindering gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken telkens zo’n 300 EUR (het geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2011 bedraagt 420 EUR).


FEDERALE PREMIES

| 24 |

Welke investeringen komen in aanmerking? → Water- en poederblussers van 6 kg. → Automatisch blustoestel in lokalen van verwarmingsketels op stookolie. → Deuren met een brandweerstand van een half uur: - tussen de garage en woning; - aan de binnenkant van de keuken; - tussen het slaap- en woongedeelte van de woning; - aan de binnenkant van het verwarmingslokaal. → Inbraakvertragende elementen: - inbraakvertragende gevel-elementen (bijv. gepantserde deuren, inbraakvertragende ramen, …); - specifiek inbraakwerend glas met een gelaagde kant veiligheidssloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. → Diefstaldetectie: - alarmsystemen; - kosten voor de aansluiting op een alarmcentrale (abonnement); - camera’s uitgerust met een registratiesysteem. Hoeveel bespaar je? 50% van de werkelijk betaalde uitgaven. Voor het aanslagjaar 2012 - inkomstenjaar 2011 bedraagt het maximumbedrag van de belastingvermindering 710 EUR per woning. Let wel: deze tegemoetkoming is NIET cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die voor hetzelfde geplaatste materieel zouden gelden. Wat moet ik doen om deze fiscale aftrek te bekomen? → Alle werkzaamheden moeten uitgevoerd en gefactureerd zijn door een geregistreerd aannemer. → Het volstaat dat de belastingplichtige het desbetreffende vakje invult in de belastingaangifte. → Je moet de factuur met het attest van de aannemer alsook het betalingsbewijs van deze factuur ter beschikking houden van de belastingcontrole. → Op de factuur moet de aannemer aangeven waar de werken werden uitgevoerd en een verklaring afleggen over de kwaliteit van de installatie.

3. Belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten Voor wie? Wie geld leent aan een (klein)kind of familielid dat of aan een vriend(in) die, een onroerend goed wil renoveren (om er zelf in te gaan wonen), dat een beperkte tijd als leegstaand of verwaarloosd of als een ongeschikte of onbewoonbare woning geregistreerd is, kan een belastingvermindering krijgen zolang de gerenoveerde woning bewoond blijft door de ontlener en de lening loopt. Hoeveel? De belastingvermindering bedraagt maximaal 625 euro per jaar gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats heeft. Ze bedraagt 2,5 % op het ontleende bedrag tot 25.000 euro, en wordt berekend op het


gemiddelde van de bedragen die respectievelijk op 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar (jaar dat voorafgaat aan het aanslagjaar) opgenomen zijn.

Voorwaarden: 1. Het gebouw moet op het ogenblik van het sluiten van de renovatieovereenkomst opgenomen zijn in een of meer van volgende registers of lijsten: - het leegstandsregister dat beheerd wordt door de gemeente - de inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten, die beheerd wordt door RO-Vlaanderen; - de lijsten van ongeschikte of onbewoonbare woningen of van verwaarloosde gebouwen of woningen, die beheerd worden door Wonen Vlaanderen. 2. Als het goed op de datum van de overeenkomst langer dan 4 jaar opgenomen is in voorgaande registers of lijsten, komt het niet meer in aanmerking voor de belastingvermindering. 3. Het gebouw moet na de renovatie voor een periode van minimaal 8 jaar dienen als hoofdverblijfplaats van ten minste een van de kredietnemers. 4. De duur van de renovatieovereenkomst mag maximaal 30 jaar bedragen. 5. De kredietgever mag noch in de periode van 5 jaar voor het sluiten van de renovatieovereenkomst, noch tijdens de duurtijd van de overeenkomst zakelijke rechten (vb. eigendom of vruchtgebruik) hebben op het gebouw. 6. Als er voor de lening interesten bedongen worden, mag de rentevoet niet meer bedragen dan de referentierentevoet die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zes maanden vóór de datum van de renovatieovereenkomst hanteerde voor haar leningen aan particulieren die een woning kopen of renoveren. 7. Gedurende de looptijd van de overeenkomst mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere renovatieovereenkomst. De kredietnemer mag tijdens de looptijd van de overeenkomst noch kredietgever noch kredietnemer zijn bij een andere renovatieovereenkomst. 8. Zowel de kredietgever als de kredietnemer moeten natuurlijke personen zijn (geen vennootschappen of verenigingen). Hoe aanvragen? → Renovatieovereenkomst opstellen aan de hand van het modelformulier en laten ondertekenen door kredietgever en kredietnemer. → De ondertekende overeenkomst binnen de 45 dagen na de datum ervan: - OF opsturen per aangetekende brief naar Wonen Vlaanderen, Koning Albert II-Laan 19, bus 40, 1210 Brussel. - OF afgeven op het volgend adres tegen ontvangstbewijs: Wonen Vlaanderen, Phoenixgebouw, Koning Albert II-Laan 19, bus 40, 1210 Brussel. Als Wonen Vlaanderen vaststelt dat aan de gestelde voorwaarden voldaan is, worden zowel kredietnemer als kredietgever op de hoogte gebracht. De kredietgever krijgt in dat geval ook het registratienummer van de renovatieovereenkomst.

| 25 |

FEDERALE PREMIES

Voordelen De kredietnemer verkrijgt een goedkope lening waaraan buiten de eventuele interesten geen kosten verbonden zijn. Bij de aankoop van het te renoveren pand kan hij bovendien genieten van een vermindering van 30.000 EUR van de heffingsgrondslag voor de berekening van de registratierechten, als hij er binnen twee jaar na de aankoop gaat wonen.


FEDERALE PREMIES

| 26 |

Als Wonen Vlaanderen vaststelt dat niet aan de voorwaarden voldaan is, wordt alleen de kredietgever daarvan op de hoogte gebracht. Hij kan dan eventueel een bezwaar indienen, waarna de administrateur-generaal van Wonen Vlaanderen binnen 30 dagen een beslissing zal nemen over de registratie. → Aan de hand van het gekregen registratienummer Wonen Vlaanderen op de hoogte brengen van: - de data waarop de renovatiewerkzaamheden gestart en voltooid zijn; - de datum en het bedrag van elke kapitaalsopname door de kredietnemer; - de datum waarop het onroerend goed als hoofdverblijfplaats van een kredietnemer in gebruik wordt genomen. Hoe krijgt men de belastingmindering? Vóór 31 mei van het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin Wonen Vlaanderen in kennis is gesteld van de ingebruikname van de woning als hoofdverblijfplaats van een kredietnemer, bezorgt Wonen Vlaanderen aan de kredietgever het eerste attest van belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten. Om aanspraak te kunnen maken op de belastingvermindering vult de kredietgever op zijn aangifteformulier in de personenbelasting de vereiste gegevens aan en voegt er het attest bij dat hij van Wonen Vlaanderen ontvangen heeft. Vervolgens bezorgt Wonen Vlaanderen voor 31 mei van elk aanslagjaar een nieuw attest zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats blijft bewonen binnen de looptijd van de renovatieovereenkomst.

4. Verlaagd BTW-tarief BTW-tarief bij renovatie is definitief 6% Voorwaarden: → het gaat om werken aan een privé-woning. → de woning minstens 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen. → de werken uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer. → de werken worden rechtstreeks aan de eigenaar of huurder gefactureerd.

Wat moet je doen? → Voordat de btw opeisbaar wordt (dus voor de facturatie of betaling van een voorschot) dient de verkoper een verklaring (formulier 121.2) in bij het bevoegde btw-controlekantoor. De koper moet de verklaring mee ondertekenen. → Dit formulier kan bekomen worden bij de bevoegde btw-dienst of via www.myminfin.be. Verlaagd BTW-tarief van 6% op een schijf van 50.000 EUR bij nieuwbouw, bij aankoop van een nieuwe woning of bij afbreken en heropbouwen werd niet meer verlengd. Hiervoor geldt opnieuw de BTW-tarief van 21%.


5. Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil

Woningen die niet onder de EPB-regelgeving vallen (aanvraag bouwvergunning voor 1 januari 2006) kunnen niet genieten van deze maatregel. De termijn kan ten vroegste aanvangen vanaf 2009. Dat geldt ook voor gebouwen waarvan het vereiste E-peil werd toegekend v贸贸r 2008. De termijn van 10 jaar wordt in dat geval niet verminderd met de reeds verlopen jaren.

6. Intrestbonus voor energieleningen Vanaf 1 januari 2009 neemt de federale overheid de intrest ten belope van 1,5% ten laste bij leningen die natuurlijke personen voor priv茅doeleinden tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 aangaan voor energiebesparende uitgaven. De rest van de intresten op die leningen die de personen zelf betalen, genieten een belastingsvermindering van 40%. Deze belastingsvermindering bedraagt 40% van de betaalde intresten, na aftrek van de bonificatie. Er is geen maximumbedrag bepaald. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt deze verminderd omgedeeld over de echtgenoten in functie van het inkomen van elk van de echtgenoten. Intresten die in 2012 en later worden betaald voor deze leningen blijven recht geven op een belastingsvermindering.

| 27 |

FEDERALE PREMIES

Behaalt je nieuwbouwwoning het E-peil 60, dan krijg je vanaf 2009 gedurende 10 jaar een korting van 20% op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Behaalt je woning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot 40%. De vermindering wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, die aanvangt in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd toegekend aan het gebouw.


Eandis

EANDIS

| 28 |

1. Huishoudelijke premies bij nieuwbouw → → → →

E-peil (van 400 EUR tot 4.100 EUR) Domotica (100 EUR) Aardgaswasdroger (250 EUR) CO-melder (25 EUR/stuk)

Het energieprestatiepeil of E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning en de vaste installaties ervan. De energiescore van je woning staat vermeld op het energieprestatiecertificaat dat voor nieuwbouwwoningen verplicht is sinds 1 januari 2006. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is en hoe lager de energiefactuur.

2. Huishoudelijke premies bij bestaande woningen → → → → → → → → → → → → → → → →

Condensatieketel op aardgas (125 EUR). Warmtepomp (min. 850 EUR, max. 1.680 EUR). Thermostaatkraan op radiatoren (5 EUR/stuk). Zonneboilervoor sanitair warm water en ruimteverwarming (75 EUR/m² zonnecollectoroppervlakte met een min. van 525 EUR en een max. van 1.500 EUR). Zonneboiler uitsluitend voor sanitair warm water (75 EUR/m² zonnecollectoroppervlakte met een min. van 525 EUR). Keukengeiser op aardgas (100 EUR). Ventilatiesysteem met warmterecuperatie (150 EUR). Superisolerend glas (10 EUR/m²). Dakisolatie (4 EUR/m² of 2 EUR/m² indien zelf geplaatst + 500 EUR van de Vlaamse overheid vanaf 40 m²). Buitenmuurisolatie (4 EUR/m² of 2 EUR/m² indien zelf geplaatst). Buitenzonwering (10 EUR/m²). Domoticasysteem (150 EUR). Verbouwen van een woning volgens het ‘Passiefhuis’-principe (2.000 EUR). Verbouwen van een appartement volgens het ‘Passiefhuis’-principe (700 EUR). Aardgaswasdroger (250 EUR). CO-melder (25 EUR/stuk).

Wat zijn de algemene voorwaarden? → De acties zijn geldig binnen het gebied van de gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit in Vlaanderen: Gaselwest, IMEAn Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. Neem een kijkje op www.vreg.be om na te gaan wie jouw distributienetbeheerder is.


Wie is beschermd afnemer? Iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten. → → → →

Iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten. Personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Personen in collectieve schuldenregeling. Personen in budgetbegeleiding of -beheer bij het OCMW.

Wat moet ik doen om de tegemoetkoming te bekomen? → Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. → Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. → Laat, indien gevraagd, de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. → Voeg de factuur bij de aanvraag, met vermelding van de gegevens gevraagd in de actievoorwaarden. Indien de gevraagde gegevens niet worden vermeld, kan Eandis niet overgaan tot de uitbetaling van de premie. → Stuur dit alles naar: Eandis REG-afdeling, Postbus 50, 9700 Oudenaarde (fax 09 263 48 56) of ga langs bij het kantoor in Ieper, Stationsstraat 39, 8900 Ieper.

| 29 |

EANDIS

→ De premie geldt enkel voor REG-maatregelen in een woning die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van bovenstaande distributienetbeheerders en is strikt gebonden aan het installatieadres. → De premie is geldig voor facturen met datum tussen 01/01/2011 en 31/12/2011 en moeten aangevraagd worden voor 01/07/2012. Premies betreffende facturen opgemaakt in 2010 kunnen nog aangevraagd worden tot 01/07/2011. → Een bestaande woning is minstens 3 jaar aangesloten op het distributienet elektriciteit. → Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd (behalve voor aardgaswasdroger).


Nuttige adressen dienst Huisvesting Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271 huisvesting@ieper.be | 30 |

dienst Leefmilieu Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 273 leefmilieu@ieper.be, duurzaam@ieper.be Provincie West-Vlaanderen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (St.-Andries) tel. 050 403 324, wonen@west-vlaanderen.be Wonen Vlaanderen Wonen West-Vlaanderen Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 050 442 880 www.bouwenenwonen.be Federale Overheidsdienst FinanciĂŤn Arsenaalstraat 4A, 8900 Ieper, tel. 057 227 280 btw-diensten, tel. 057 227 355, www.myminfin.be Eandis Stationsstraat 39, 8900 Ieper, www.eandis.be

Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de premies die na de uitgave van deze brochure plaatsvinden.


mei 2011

Stad Ieper Grote Markt 34 | 8900 Ieper | tel. 057 239 200 communicatie@ieper.be

folder_woonpremies.pdf  

folder woonpremies stad Ieper

folder_woonpremies.pdf  

folder woonpremies stad Ieper

Advertisement