Page 1

arbete

SSU:s 36:e fรถrbundskongress. Stockholm 2-5 augusti 2011.

s e r g n


A1 Arbete åt alla A2 Vår syn Arbete bidrar till människors frihet och är grunden för en jämlik samhällsutveckling. Arbete skapar

5

ekonomisk självständighet och är en viktig del för människans sociala identitet, självförtroende, hälsa och utveckling. Arbete är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och ökad rättvisa. När sysselsättningen är hög stärks löntagarnas position gentemot arbetsgivarna. Därför är full sysselsättning ett övergripande mål för socialdemokratisk politik. Socialdemokraterna behöver utforma en ny modern politik för full sysselsättning som skapar

10

förutsättningar och tar tillvara på alla människors önskan och möjlighet till ett eget arbete. Den måste grunda sig i flera steg som solidariskt håller ihop och som bidrar till ökad jämlikhet. Det går exempelvis inte att särskilja utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik eller finanspolitik om man vill skapa en politik för full sysselsättning. Vi i SSU tror att en expansiv finanspolitik är ett sätt att öka sysselsättningen och minska utslagningen under lågkonjunkturer.

15

Utbildningspolitiken måste ge studenter verktyg att utveckla morgondagens arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitiken måste rusta arbetssökande för den existerande arbetskraftsbristen och finanspolitiken måste stimulera framväxandet av nya och goda jobb. Sverige ska aktivt investera i nya jobb som bidrar till den gröna omställningen, ökar svensk konkurrenskraft och som möjliggör en uthållig tillväxt.

20

Kommunerna har också ett särskilt ansvar för de unga som saknar utbildnings- eller jobbmöjligheter. SSU vill skärpa kommunernas ansvar att söka upp unga som lämnat gymnasiet. Vi vill att kommunerna tar ansvar för att det råder nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. A3 Utmaningar på dagens arbetsmarknad

25

Svensk arbetsmarknad präglas många gånger idag av motsatsen. Dagens arbetslinje kan sammanfattas med låg ersättning till de arbetslösa, hårda tag mot sjukskrivna och lägre skatter för den som arbetar. Detta slår hårt mot fackföreningsrörelsen och en oorganiserad ungdomsgeneration. Den förda politiken syftar till att åstadkomma högre sysselsättning genom att trycka ned de lägsta lönerna och försämra arbetsvillkoren samt öka incitamenten att ta jobb genom att försämra olika ersättningar.

30

Arbetslösheten ses som frivillig och den som vill arbeta får arbeta bara man accepterar att lönen sjunker och villkoren försämras till nivåer som arbetsgivaren finner rimliga. Denna politik har visat sig ge flera negativa effekter och bekämpar inte alls den höga arbetslösheten.. Istället har diskrimineringen och den strukturella rasismen på arbetsmarknaden ökat. Unga och personer med utomnordisk bakgrund hänvisas till en alternativ arbetsmarknad med mycket

35

svåra arbetsvillkor och lägre löner. Massarbetslösheten har förvärrat detta. Unga och utlandsfödda

1


svenskar hänvisas i hög grad till en alternativ arbetsmarknad med mycket svåra arbetsvillkor och med låga löner. • Den ekonomiska politiken ska ha full sysselsättning som övergripande målsättning.

40

• Sverige ska investera i utbildning, forskning och grön omställning för att skapa förutsättningar för fler jobb. •

SSU vill utveckla välfärden och samtidigt bryta arbetslösheten genom att anställa fler i vård, skola och omsorg.

45

SSU vill att Sveriges kommuner tar ansvar för att det råder nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.

Sverige ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik för att bryta arbetslösheten för dem som står längs från jobb.

Vi tror på en ständigt pågående strukturomvandling för att simulera tillkomsten av morgondagens jobb.

50

Vi vill se en solidarisk lönepolitik, rikstäckande kollektivavtal och trygga villkor för löntagarna.

A4 En grön ekonomi skapar jobb Sverige är ett glest befolkat land. Vi behöver bygga om och bygga ihop Sverige om vi ska kunna minska arbetslösheten och öka sysselsättningen i hela landet. Sverige behöver investera i grön

55

infrastruktur. För att underlätta både för samhälle och näringsliv samt för att minska privatbilismen, som tillsammans med inrikesflyget har ökat de senaste åren, behöver Sverige storsatsa på järnvägen. SSU vill att Sverige bygger höghastighetsbanor i Sverige, något som redan byggs i ett antal länder i Europa. I framtiden ska det vara mer effektivt både i tid och pengar att välja tåget på inrikesresor, framöver också till en del andra länder. Detta kommer att binda samman arbetsmarknanden i Sverige

60

och ge grund för fler arbetstillfällen. Många är irriterade över tågförseningarna i landet, de leder till svårigheter att ta sig till jobbet och bidrar till att människor känner osäkerhet inför att ta jobb långt från hemmet. Fungerande tåg är en förutsättning för att bygga ihop arbetsmarknaden. Ansvaret för underhåll av spåren fallit mellan stolarna, som en konsekvens av utförsäljningar, avregleringar och brist på investeringar. Vi måste

65

därför återreglera järnvägsnätet samt förbättra och bygga ut detsamma. SSU vill att Svenska företag ska vara de mest miljövänliga i världen. Vi tror att svensk exportindustri gynnas om vi politiskt uppmuntrar och stimulerar miljövänliga val. Vi måste från politiskt håll göra det enklare och mindre byråkratiskt för näringslivet att satsa på mer klimatsmarta lösningar. Vi behöver också sätta press mot näringslivet och fasa ut farliga kemilkalier och utsläpp.

70

SSU vill se en grön skatteväxling i Sverige för att skapa förutsättningar för Svenska miljövänliga företag att bli världsledande.

2


SSU vill investera i hållbara energilösningar. Vi anser att vinsteffekter ges då ny teknik utvecklas och att tusentals jobb kan skapas under investeringstiden. Vi har fortfarande långt kvar tills vi har nått vår fulla potential när det gäller att bygga ut förnyelsebara energikällor. Politiken får inte

75

överlåta detta endast till marknaden utan måste använda sin kraft som samhällsförändrare. Att ställa tuffare miljökrav och regler och på det sättet skapa en större arena för nya teknologier och cleantechföretag. På det sättet tror vi att vi får bärkraftiga företag inom energibranschen och att tuffare miljökrav på det sättet kan skapa ökad tillväxt. Det ska inte vara gratis att skräpa ner miljön men samtidigt ska vi skapa verktyg som gör det lättare att ställa om.

80 • SSU vill bygga ut höghastighetsbanor i hela landet, till år 2040 vill vi att det helt har ersatt inrikesflyget. • SSU vill använda ha en grön skatteväxling för att stimulera gröna branscher i Sverige. • SSU vill ställa om hela Sverige till förnyelsebara energikällor till år 2040.

85

• SSU anser att järnvägen ska återregleras A5 Utbildning skapar jobb Länder som storsatsar på utbildning och forskning kommer att stå starkare i vår globaliserade värld. SSU vill med kraft satsa på att höja hela Sveriges utbildningsnivå. Sverige har halkat efter i

90

förhållande till många andra länder i världen. Det är dags att höja målsättningen för befolkningens utbildningsnivå. Både andelen som klarar gymnasienivån och andelen som läser vidare i yrkesutbildning eller i högre utbildning måste öka. Morgondagens jobb, utvecklingsmöjligheter och klimatomställning kräver både en bred och en djup satsning på utbildning och forskning. Tillämpad forskning ger förutsättningar för jobb och tillväxt. Detta kräver ett betydligt mer målmetvetet arbete

95

för samverkan mellan högskola, näringsliv, arbetsmarknadens parter och den offentliga sektorn. Varje högskola eller universitet ska vara tillväxt- och utvecklingsmotorn i sin region. Idag står många ungdomar så långt från arbetsmarknaden att det inte spelar någon roll för deras möjlighet till sysselsättning om efterfrågan på arbetskraft ökar. De saknar ofta slutbetyg från gymnasiet, har dålig självkänsla, vissa har missbruksproblem, andra har funktionshinder som

100

försämrar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Ingen av dem ska lämnas i sticket. SSU ställer sig positiva till att en utbildningsgaranti införs som ger alla unga möjlighet att slutföra gymnasiet och en väg in på arbetsmarknaden. SSU vill att alla elever ska få högskolebehörighet. För oss handlar den frågan om att ge alla löntagare så goda villkor som möjligt att klara omställningar på arbetsmarknanden. SSU vill också

105

öka ambitionen för hur många som ska utbildas i högre utbildning till 60 procent av befolkningen. Vi anser att framtidens arbetsmarknad kommer att gynnas om fler får den självsäkerhet och den kunskap som högre utbildning innebär.

3


Sverige står på flera strategiska ben. Vi behöver bland annat fortsätta att utveckla våra tätpositioner i högteknologiska branscher som läkemedelsindustri, kommunikation som utveckla den

110

framväxande tjänstesektorn. Detta kräver en högutbildad befolkning och satsningar på forskning inom nämnda områden. Framtidens jobb kommer också att finnas i en modern industri som klarat att ställa om sig i en miljövänligare riktning. Samtidigt som unga saknar jobb så behöver industrin locka till sig ny arbetskraft för att klara pensionsavgångar i framtiden. Då är det viktigt att unga attraheras av yrkesutbildningar för industrijobb. SSU vill att Sverige utvecklar teknikcentrum i strategiska delar

115

av landet för att utgöra en samlande kraft för en modern industri. Det ska både innebära utvecklingsmöjligheter för framtidens industriföretag och samtidigt innehålla ett college för yrkesutbildningar och därmed samla de unga som ska jobba i industrin. Omvärldens förändringar i form av globalisering och teknisk utveckling ställer allt högre krav på arbetstagarens utbildning och kunskap. Det finns inte längre samma självklara samband mellan

120

arbetskraftsutbud och efterfrågan på arbetskraft. Idag har många arbetsgivare svårt att hitta rätt personer att anställa, trots hög arbetslöshet. För att klara finansieringen av välfärd och pensioner åt den växande äldre delen av befolkningen hörs krav på högre pensionsålder och fler arbetade timmar per person. Det är en ekvation som är svår att få ihop utan ett inflöde av arbetskraft. För att Sverige både ska vara konkurrenskraftigt internationellt och klara välfärdens

125

finansiering nationellt måste det bli lättare för utomeuropeisk arbetskraft att ta arbete i Sverige. Öppnare gränser och större rörlighet på den globala arbetsmarknaden tjänar alla på. En utökad arbetskraftsinvandring ska tillfredställa bristsektorer och ske i partgemensamma överenskommelser.

• SSU vill att alla under 25 år som saknar gymnasiekompetens erbjuds ett kunskapslyft,..

130

• SSU vill höja ambitionen för högre utbildning så att 60 procent av de unga under 25 år ska ha påbörjat högre utbildning. • SSU vill se teknikcentrum med college för yrkesutbildningar i strategiska städer • SSU vill göra det lättare för utomeuropeisk arbetskraft att ta arbete i Sverige.

135

A6 Den moderna arbetsmarknaden Arbetsmarknaden har förändrats, det är mindre människor sysselsatta inom industrisektorn idag än på 1970-talet, det har även vuxit fram många andra arbeten inom till exempel tjänstesektorn. Den våg av borgerlig opinionsbildning som präglat debatten de senaste 30 åren har inneburit att arbetarrörelsen fackligt som politiskt intagit en defensiv roll, som inneburit att vi delvis försvarat utvecklingen, men

140

även gjort eftergifter som i förlängningen fått konsekvenser på arbetsmarknaden. Det handlar både om ekonomisk politik, men även om vårt socialförsäkringssystem, fackföreningsrörelsen har också genom kollektivavtal intaget en mer defensiv roll som inneburit en del försämringar. Arbetsmarknadspolitiken har under flera år inte heller fungerat på ett tillfredställande sätt, eftersom

4


flera människor blir kvar i arbetslöshet, trots att det finns behov inom vissa sektorer. Vårt

145

socialförsäkringssystem har under lång tid blivit urholkat med lägre ersättningar och försämrade villkor. Anställningstryggheten är idag obefintlig för många, det finns ett antal olika anställningsformer idag som omöjliggör en stabil tillvaro för många människor. Det finns även flera näringsgrenar och arbetsplatser där kollektivavtal knappt existerar och facklig anslutning är minimal. Utmaningarna är

150

idag många när det gäller arbetsmarknaden. Bemanningsföretag används idag systematiskt för att kringgå lagen om anställningsskydd, men även som temporär arbetskraft. Fackförbundens möjligheter är idag begränsade när det gäller att via förhandlingar påverka utlokalisering av personal till bemanning, därför måste medbestämmandelagen stärkas så att de fackliga organisationerna ges möjlighet att stoppa utlokalisering av arbetskraft som endast syftar till att kringgå lagen om

155

anställningsskydd eller skapa otrygghet bland personalen. Idag bedriver utländska entreprenadföretag massvis av olika projekt runt om i landet, framförallt inom byggbranschen, men även andra näringsgrenar. I många fall har de anställda i dessa bolag betydligt sämre villkor än gängse löne- och anställningsvillkor i Sverige. Fackföreningsrörelsen har idag genom olika domstolsbeslut på europanivå sämre förutsättningar att teckna kollektivavtal

160

samt att bevaka att de efterföljs. Facket måste få bättre redskap för att kontrollera och bevaka så att kollektivavtal tecknas och efterlevs innanför landets gränser. Medbestämmandelagen måste stärkas så att de fackliga organisationerna ges ett större inflytande vid anlitande av underentreprenörer, krav på kollektivavtal ska kunnas ställas på de företag som anlitas som underentreprenörer i flera led.

165

• Vi vill sänka provanställningstiden från sex till max tre månader. • Vi anser att det ska krävas en saklig grund för uppsägning under provanställning. • Papperslösa arbetare måste få rätt att organiseras fackligt. • SSU ska verka för att delade turer upphör på arbetsmarknaden. • Vi vill införa avdragsrätt för fackföreningsavgift och A-kassa

170

• SSU vill stärka medbestämmandelagen så att facket kan ställa krav på kollektivavtal i flera led av underentreprenörer. • SSU vill att det ska finnas regler kring hur många procent av arbetet som arbetsgivaren kan anlita bemanningsföretag att utföra. • SSU vill verka för att man redan från dag ett ska få ett anställningsbevis då många unga endast

175

jobbar korta perioder under den tiden är rättslösa. A7 Den jämställda arbetsmarknaden Kvinnor och män arbetar i ungefär lika stor utsträckning. Däremot är löneuttaget för de olika könen påtagligt ojämställt. Idag har kvinnor upp till 20 procent lägre lön inom

5


180

samma yrke. SSU anser att man måste betrakta löneskillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden i sin helhet, då ser man att löneskillnaderna mellan vissa arbetsområden är omotiverade och främst drabbar kvinnor. Andra sätt att bryta segregationen på arbetsmarknaden är positiv särbehandling och kvotering Vi anser att det underrepresenterade könet ska få förtur vid anställningar, förutsatt att

185

kvalifikationerna i övrigt är likvärdiga. Det handlar inte om att låta kön gå före kompetens, utan att verka för en jämställd arbetsmarknad och en solidarisk lönebildning. Detta gäller självklart även vid tillsättandet av högre chefstjänster där kvinnor idag är kraftigt underrepresenterade. Idag diskrimineras kvinnor utifrån det faktum att det är de som föder barn och därefterantas ta huvudansvaret för dessa barn. Detta är ett av skälen till att kvinnor halkar efter både på karriär- och

190

lönestegen och bidrar starkt till kvinnors underordning i samhället. Ett viktigt medel för att bekämpa detta är att individualisera föräldraförsäkringen fullt ut. Könsmaktsordningen genomsyrar hela samhället, även arbetsmarknadspolitiken. Fortfarande finns en föreställning om män som familjeförsörjare och att de är i större behov av arbete än kvinnor. Vi menar att satsningarna på att minska arbetslösheten bland kvinnor måste ske proportionerligt till

195

den del av de arbetslösa som de utgör. I strävan efter att bekämpa arbetslösheten i Sverige, måste resurserna fördelas utifrån behov. Den ofta dolda arbetslösheten bland deltidsanställda kvinnor får inte glömmas bort. Anställningstryggheten måste förbättras så att normen blir tillsvidareanställning, heltid ska vara en rättighet.

200

Den offentliga sektorn har inneburit stora möjligheter för kvinnor har den också befäst patriarkala strukturer då könsarbetsdelningen faktiskt bara flyttat med in i arbetslivet.

SSU anser att heltid ska vara en rättighet

Den offentliga sektorn ska vara en mönsterarbetsgivare, därför ska kvotering tillämpas vid

205

anställningar. •

Socialdemokraterna ska driva opinion för att det oavlönade arbetet i hemmet delas lika.

210

En helt delad och individualiserad föräldraförsäkring ska införas

SSU vill höja arbetsgivaravgifterna med 0,5 procent för att skapa en jämställdhetspott för att utjämna löneskillnader.

6

Kongress 2011: Arbete  

Handlingar inför SSU:s 36:e förbundskongress 2–5 augusti 2011.

Advertisement