Az első pesti magyarországi bölcsőde alapszabályai

Page 1

|

AZ E L S Ő >i_

»

? PESTI MAGYARORSZÁGI BÖLCSŐDE

ALAPSZABÁLYAI. B 362/339

S t a t u t e n ber erften itt itngani pt Sátiöíitiö^

gegrüitbeten ^fitfittí

(Créche).

a CCV


AZ ELSŐ PESTIÉ

MAGYARORSZÁGI BÖLCSŐDE

ALAPSZABÁLYAI. % J x

§ t fl t tt t ti bér evfíen

itt Ungatrt p $eftí? gegviuibeten Záni\iint\*^c\in\hv

M n f i ú l i (Créche).

EMICII ÉS

PESTEN , EISENFELS KÖNYVNYOMDÁJA. 1853.


1. §.

A bölcsőde czélja. A bölcsődének kettős czélja vagyon: 1. A szegény anyákat keresztény szeretettel g y á molítani, a mennyiben nekik lehetségessé teszi, lioo-y napikereset után láthassanak. 2. A szeg-ény elhagyatott kisdedeket, kik eddig a tarsadalom minden segedelmét nélkülözték, fogyatkozások-, szenvedések-, betegségektől, mellyekre gyakran halál következett, felügyelés és ápolás által megóvni.

Kellékek. 2. §. a) E kettős czél tekintetéből a bölcsőde csekély napidíjért felügyelés és napi ápolás alá veszi olly szegény munkások kisdedeit, kik lakásukon kívül kénytelenek kenyeröket keresni. b ) A gyermek anyjának s z e g é n y n e k és j á m b o r-életünek kell lennie. Alamizsnát ugyan vakon minden éhezőnek kell adnunk;—-de segedelemben csak az részesítendő, ki arra méltó. E feltétel által a bölcsőde a köz erkölcsiségre annyiban hat, a m e nyiben minden anya köteles magát jol viselni, ha kisdedét a bölcsödében felvétetni óhajtja. Ezen keresztény intézkedés által a vagyonos és szegényebb nép osztály ^közt egy sziv-kapocs létesít-


4 tik.t.i. a jotekonysag- és háladatosság'kapcsa; melly hat, hatosan elősegíti a közegyetértést, a közboldogságot. hirÁ^ Mmden,.fnya tartozik i«ető plébános vagy bnosag részéről, arról hiteles bizonyítványt hozni hogy s z e g é n y és j á m b o r m u n k á s an Ya tartozik az illető tiszti orvostól . 1 a r r o l h o z n i bizonyítványt, hogy kisdede b e v a g y o n o j t v a és e g é s z s é g e s . e ) A bölcsödébe bevétetnek 14-napos kisdedek 1 egészén 2-évesekig. ^ueuen 0 Az anya reggel a bölcsödébe hozván gyermeket e napra szükséges alkendőcskével (pelenka), napi felugyeles és ápolás fejében letesz egy-évésné nem f f e d é n 3 p k r t ' e 8T~évesnél korosabb gyermekert 1 pgarast. g) Ha a kisded még az édes anya tejét megkívánja> ugy a Z édes anya, déli munkaszünet alatt k ö teleztetik a bölcsödében megjelenni, és kisdedét megszoptatni. lu&ueaet h) Minden anya estve, munkaszünetkor, gyermekét öY a bölcsődéből ruhácskáival haza viszi.

Gondviselés és ápolás. 3. §. 1. A bölcsödében minden kisded, egy külön és tiszteséges ágyat nyer. 2. Minden kisdedre éber figyelem fordittatik < így ott minden gyermek e g y a r á n t f L t á z t a Í S " g ! kep furosztetik, pólyáztatik, s a menyire a kisded még csecsemös, a szükséges testi- és agyi/ruhával e l l á t t a d * ^ n d e n g * e i r k 9 ^ v é t e l k o r az intézet o r vosa által megvizsgaltatik, s folyvást orvosi felüoyeö 3 t lesben részesül. 4 Minden gyermek, a szoptatást kivéve, korához képest apoltatik és pedig illy rendben ;


6 a) A szoptatós gyermekek naponkint reggeli 10 órakor, s délutáni 2 és 5 órakor péplevest (Panadesuppe) kapnak, melly kétszersült- vagy fehérkenyérből, és vizes tejből készül, italuk leend télen : langyos árpáié, kevés czukorral (Farinzucker), nyáron pedig vizes tej. Ezen italok naponkint frisek készíttetnek. b) A már 7-hónapos es azon felüli gyermekek, ha még el nem választattak, délutáni 2 órakor pépleves helyett soványabb marhahúslevet kapnak b e főtt darával, mellyben kolompér nem foglaltatik. c ) Az anyai melltől elválasztott kisdedek 10 és 5 órakor valamivel táplálóbb péplevest kapnak, délben pedig marhahusievet kapnak dara-, r i z s - , vagy árpakásával , és mellékételül zöldséget, mint sárgarépát , fejérrépát, spinátot. Ugyan egy zöldséget h e tenkint csak kétszer szabad használni. Italül fris víz szolgál.

Házi rendtartás. 1 . A bölcsődei á p o l ó n ő a háznak rendes felügyel ő j e , s a házirendnek fentartója, de ez az igazgató bizottság felügyelése alatt áll, mellynek tagjai s az orvos naponkint egymást felváltva az intézetet l á togatva , a szabott rendre felvigyáznak,

2. A bölcsödét az ápolónő, szolgálójával együtt, tisztán tartják, tehát havonkint kisikálják, naponkint kisöprik , és reggel és estende kiszellőztetik. 3. Gondjok lesz rá, hogy az ablakszelelő (Windfang, Ventilateur) szüntelenül nyitva legyen.


8 4. Légvonalt a bölcsödében meg- nem szenvednek. 5. Ha a gyermekek haza vitetnek, még1 az ágy— neműek is szellözendök. 6. A bölcsödében télen nyáron 15 R. foknyi meleg leend. 7. A szükség-edények illően mindig tisztán tartandók. 8. Minden gyermek naponkint egyszer fésülendő, és naponkint kétszer hideg vizzel megmosandó, de e mosás csak evés után egy óra múlva eszközlendő. Májustól, September végéig első etetés után 2 óra múlva a kisdedek hetenkint kétszer langyos vízben förösztendők, s akkor a fürdőben csak 10 perczig maradnak. Ezen mosáshoz a kisded egészen levetkeztetendö, ez ablaktól távol történik, és tiszta kendövei megtörlendő. — Minden gyermek számára külön szivacs , kendő, csésze és kanál tartatik.

9. Ha valamelly kisdeden betegségnek nyoma mutatkoznék, a többi gyermecskétől azonnal elkülönözendő, s iránta az orvos értesítendő. 10. Nyári szakban ,'a bölcsőde reggeli 5 órától esti 8 óráig, télben pedig reggeli 6 órától esti: 6 óráig nyitva áll. 11. Ünnep- és vasárnapokon egész nap, és minden éjjel a bölcsőde be van zárva. 12. A bölcsödében minden látogató szívesen láttatik, de a gyermekeknek felkarolása Csókolffatása meg nem engedhető. 13. Minden látogató a vendégkönyvbe nevét feljegyzi. 14. A leltár, mint az igazgató bizottság elnökénél , ugy az ápolónőnél létezik,


10 Bánásmód. 5. §. 1. A kisdedekkel nyájas szeretetlel kell bánni, szabad ugyan velők édesdeden enyelegni, de nem kell sokat csókolgatni. 2. A gyermekeket nem szabad elégedetlenekké tenni, sem őket ríkatni, ingerelni. 3. A kisdedeket keveset kell ringatni, többel körülhordozni, s a nagyobbacskákat járásra ösztönözni. 4. A kisdedeket minél ritkábban kell feddni, soha sem verni, hanem velők szüntelenül xtürelmes szelídséggel kell bánni. 5. Nem kell a gyermeket soká egy oldalon f e küdni hagyni, fejecskéje kevéssé emeltebben, és teste mindig födve legyen. 6. Altalán a gyermekeket nem kell soká egy állapotban hagyni, sem szorosan bepólyázni, sem egy karján emelni; feje hüvesen, lába melegen tartandó. 7. A kisded álmát nem szabad félbeszakasztani. 8. Festett, hegyes, éles játékszerek a bölcsődébe nem valók. 9. A nagyobb kisdedek kedvök szerint játszani engedtessenek; értetődvén, hogy az alvókat háborítható nagy zsibaj eltávolítandó. 10. Valamint a szülőktől megkívántatik, hogy a bölcsődei személyzettel tiszteségesen bánjanak, s a netaláni sérelmeket az igazgató bizottság elnökének bejelentsék, ugy minden szülő, minden vendég, Hiedelemmel kell hogy fogadtassák.


12 Fentartása. 6. §. 1. A bölcsőde részint 35-pftos kegyes alapítványok-, részint különös ajánlatok-, ugy az intézetben lévő persel-jövedelem- és napi krajczárokból tartatik f e n , szükség esetén a tagok gyűjtésre köteleztetnek, 2. Az alapítványok tökesittetnek, s az igazgató bizottság által kezeltetnek. 3. A számodások az intézet évkönyvében közzéteendők.

Kormányzat. 7. §. 1. A bölcsőde felsőbb helyen jóváhagyott társulat által kormányoztatik, 2. A bölcsőde-társulat élén egy a közgyűlés megkeresésére magát felajánlott tekintélyes f ő s z e mély mint p á r t f o g ó n ő leend, kinek az igazgató bizottság elnöke és titoknoka időszakonkint kimerítő jelentést adand. 3. Ki e sz. czélra egyszerre, vagy három évi részletekben 10 pengő forintot áldoz, az a bölcsőde társulatnak p á r t o l ó t a g j a . 4. Ki 35 pftot ajánl, az a l a p i t ó - t a g. 5. A kevesebbet ajándékozók a d a k o z ó k n a k czimeztelnek. 6. Az alapító és pártoló tagok évenkintpíarácson előtt egy cs. kir. rendőr biztos jelenlétében k ö z gyűlést tartanak, igazgató-bizottságot neveznek. az ügyállás javításáról gondoskodnak, s a számadást átnézik, 7. Az igazgató-bisottság áll egy elnök, egy alelnök, orvos, 6 férfi é s ! 2 n ö bizottsági „tagból, kik-


14 nek egyike pénztárnok, és egy titoknokból, ki e g y szersmind a gyűlések to llvivője.

Az igazgató-bizottság teendője. Az e l n ö k . 1. Az elnök közgyülésileg választott igazgatója a bölcsödének, s mint illyen az orvossal és napos v á lasztmányi tag- vagy al-elnökkel a kisdedeket b e f o gadja. 2. Ő a szabott rendfentartását eszközli. 3. Apróbb eltéréseket ön tekintélyével lielyreiit, ugy a rögtön bajokban intézkedik. 4. Nagyobb ügykérdéseket a választmányi ülés elejébe terjeszt. 5. Az intézetet minél gyakrabban, s minden héten legalább kétszer okvetlenül meglátogatja, 6. Minden hónap első hétfőjén rendes választmányigyülést tart. 7. Rendkivüli esetekben a választmányt rendkivülileg is egybegyűjti. 8. 10 pengő forintig utalványozhat, s a rendes fizetéseket is megrendeli. 9. Az intézetben szükségeseket megszerzi, vagy ha nagyobbszerüek, a választmány elé terjeszti. 10. A pénztárt belátása szerint megvizsgálja. 11. Évenkint Kárácson ünnepe előtti napok e g y i kén a cs. kir. rendörbiztos meghívása mellett, k ö z gyűlést hirdet, abban a p á r t f o g ó n ő távollétében elnököl * a mikor az ügyállásról kimerítő jelentést ád, s a megvizsgált számadást bemutatja.


16 12. Az évkönyv szerkesztését eszközli és kinyomatja , és az illetőknek szétosztja. 13. A bölcsőde p á r t f o g - ó j á t a titoknokkal együtt aláirt jelentéssel az íigyállapotról évnegvee j denkint értesitendi. 14. Ugyanilly módon a p á r t f o g ó t a közerüJ lesre meghívja. 15. Valamint a városi hatóságnak, ugy ez általa magas kormánynak a bölcsődéről az igazgató-választmany által helyeselt jelentését fölterjeszti. A z a l - e 1 n ö k. 9. §. 1. Az al-elnök gyakran megtekinti az intézetet, s észrevételeit az elnökkel közli. 2. Az elnök elfoglaltsága esetében annak tisztjét viseli. Az

orvos.

10. §. 1. Az orvos a bölcsödét lehetségig sürün látogatja. 2. A beveendő kisdedeket megvizsgálja. 3. Az egészségi intézkedéseket az elnökkel egyetértve eszközli. Titoknok. 1 1 . §.

1. A titoknok az elnöknek, s illetőleg alelnöknek segéde. 2, A társulat történeti- és iilési jegyzökönyvét vezeti,


18 3. A levelezésekben az 5 elnöknek segédkezet nyújt, s a pártfogóhozi időszakonkinti jelentéseket az elnökkel együtt szerkeszti s aláírja. 4. A hirdetéseket, leltárt, s a társulat minden irományait szerkeszti, s a közlendőket a közönséggel tudatja , az évkönyvet szerkeszti. Pénztárnok. 1 2 . §.

1. A pénztárnok a társulat minden pénzét kezeli, a napi bevételeket az ápolónő könyve szerint bejegyzi, az uj ajánlatokról a választmányi ülésben jelentést tesz , mellyeket a titoknok hirlapokban hálásan közöl. 2. A tőkésített alapítványokat tisztában tartja. 3. Minden választmányi ülésen a pénztár állapotjárói írásbeli jelentést tesz. 4. Csak az elnök vagy illetőleg alelnök utalványára tesz fizetést. 5. Évenkint a közgyűlés előtt számol, melly számadása különösen megbízott két választmányitag által számvevőleg megvizsgáltatik, s kivonatban az évkönyvbe iktattatik. Választmányi

tagok.

13. §. 1. A bizottsági férfitagok a bölcsőde ügykezelését figyelemmel kisérik és elősegítik. 2. A bizottsági nőtagok közül meghatározott rendben, naponkint egy'tag a bölcsödében hosszabban időz, s a kisdedek körül kegyesen forgolódik.


20 3. A szabott rend szerint működvén, ha netán szembetűnő hiányt vagy rendetlenséget tapasztalna, azt az elnöknek orvoslás végett bejelenti. 4. A raelly tag napját meg nem tarthatná, az e l nöknek előre bejelenti, miszerint más helyettesittessék. 5. Minden tag a bizottsági és közgyűlésen szavazattal bir. 6. Nemes feladatuk az intézet iránti bizalmat és részvétet minden módon gyarapítani; és szükség esetén a bölcsőde gyárnolitását kéregetés által is e s z közölni. 7. Mint a bizottsági tagok, ugy a bölcsődei tisztviselők becsületből, díj nélkül szolgálnak, s a közgyűlés által választatnak.

Ápolónő. 14. §. 1. Az ápolónő egy tisztes és tapasztalt asszony, kit az elnök f o g a d , s róla a választmányt értesiti, ez szüntelenül az intézetben lakik, s arra gondot visel.

2. Az intézetet tisztázni, a kisdedekre vigyázni, takarítani, őket ápolni tisztéhez tartozik, valamint az idegeneket fogadni, és a cseléddel intézkedni, a ruhát leltár szerint fentartani, mosatni, foltozni, a napi krajczárokat jegyzék szerint beszedni, a bejelentelt kisdedeket az elnöknél bemondani, s ugy eljárni, miként azt a 3. 4. 5 - i k §§-ok értelmében szerkezendő utasítás tartalmazandja


22 3. Illy szolgálatért az intézettől illő lakszobát, használatára szükséges tűzifát, s élelmezésre évenkint 100 pftot kap, azon felül a kisdedek ápolására, azok számához képest, naponkint bizonyos mennyiségű tejet, — zsemlyét, darát, árpakását,hust, zöldséget , s ó t , s, a. t. 4. Minden vasár- és ünnepnap templomba menend, s minden másod vasárnap délután saabad kimenete vagyon, nyáron esti 8 óráig, télen 7 óráig. Ezenkívül csak az elnök engedelmével mehet ki az intézetből. Szolgáló. 15. §. 1. A szolgálót az elnök fogadja. 2. Az az ápolóné rendelkezése alá bocsájtatik. 3. Az intézetben nyerendő élelmen kivül kap havonkint 4—5 pgöftnyi fizetést. 4. Köteleztetik minden munkát végezni u. in. a kisdedeket mosni, ápolni, az intézetet és szereit sikálni , söpreni, a ruhát mosni, fűteni, főzni, s. a. t. 5. Minden vasárnap- és ünnepen reggel a templomba menend, s minden másod vasárnapon, ugy mint az ápolónőnek szabad kimenetele leend.

Megerősítve a n. m. cs. kir. Helytartóság

által.

1 8 5 2 - k i raártius 8 - k á n , 3 6 6 5 . szám alatt.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.