Page 1


ÿ\õµuõ ©Pκ PÀ¿› (Accredited with "B" Grade by NAAC with CGPA of 2.76) (A Branch of Sri Ramakrishna Tapovanam, Tirupparaitturai.)

\õµuõ |Pº, ©Pµõáõ |Pº Ag\À, A›¯SÍ®, v¸ö|À÷Á¼ & 627 011. E-mail : srisaradatvl@gmail.com sarada_eit@dataone.in Web : www.saradacollege.org Phone : 0462-2520129 / 8903004534 Fax : 0462-2520129

©õn¯›ß Aߦ, AÔÄ, BØÓø», ÷u\£Uv, öu´Á£Uv, |Àö»õÊUP® BQ¯ÁØÔß Ai¨£øh°À ÁͺUS® £s£õmkU PÀÂø¯ ÁÇ[SQÓx ö|Àø» ÿ \õµuõ ©Pκ PÀ¿›. GÈÀªS C¯ØøPa `ǼÀ Aø©¢xÒÍ CUPÀ¿›°À öu´ÃP® ö£õ¼²® Põ¢v©v A®©ß v¸U÷Põ°ø» ø©¯©õPU öPõsk, uØPõ» öuõÈÀ~m£ E£Pµn[PÒ öPõsh B´ÄU Th[PЮ, ¡»P•®, EhØ£°Ø]U PÀÂUPõÚ Á\vPЮ Aø©UP¨ ö£ØÖÒÍÚ. £ÀPø»U PÇP¨ £õh[P÷Íõk ]Ó¨¦¨ £°Ø]¯õP øu¯À ÷£õßÓ øP÷Áø»¨£õkPЮ, ÷¯õPõ\Ú® BQ¯øÁ²® PØÖz uµ¨£kQßÓÚ. ÷Áø» Áõ´¨¦US HØÓ ÁøP°À ÷£õmiz ÷uºÄUPõÚ £°Ø], B[Q» ÷£a_zvÓß £°Ø], Tally 9.2 Version Po¨ö£õÔ¨ £°Ø], Short Term Course, umha_¨ £°Ø] ÷£õßÓøÁ £õhÁS¨¤ØS¨ ¤ß¦ AÎUP¨£kQÓx. \©ìQ¸uzvÀ Bµ®£¨ £õh® PØÖU öPõkUP¨£k®. RÌUPsh ÁS¨¦UPÎÀ ©õn¯º ÷\ºzxU öPõÒͨ£kÁõºPÒ. Under Graduate Courses (Semester System) 1. B.A. Economics 4. B.Sc.Physics 7. B.Sc. Information Technology 10. B.Com. (CA)

2. B.A. English 5. B.Sc.Chemistry 8. BCA 11. BBA

3. B.Sc. Mathematics 6. B.Sc. Computer Science 9. B.Com.

Post Graduate Courses

Eligibility 1. M.C.A., - Lateral entry (2 years) for B.Sc., Comp. Sc., I.T., BCA Students; M.C.A. (3 years) 2. M.Sc. Mathematics 3. M.Com (C.A.) 4. M.A. English 5. M.Sc. Physics** (**subject to approval) Research Course : M.Phil. (Commerce)

Âsn¨£¨ £iÁ® ÷|›À u£õ¼À £mh¨£i¨¦UPÒ ¹. 100/& ¹. 110/& £mh÷©Ø£i¨¦ ¹. 200/& ¹. 210/& G®L¤À ¹. 300/& ¹. 310/& u£õ¼À ö£Ó ¸®¦÷Áõº E›¯ öuõøPø¯ •uÀÁº ö£¯¸US ©o¯õºhº AÀ»x i©õsk iµõ¨k Aݨ¤¨ ö£Ó»õ®. £mh¨£i¨¤ØS¨ §ºzv ö\´u Âsn¨£[PÒ, uªÌ|õk ÷©À{ø»z ÷uºÄ •iÄPÒ öÁίõÚ 10 |õmPÐUSÒЮ, £mh÷©Ø£i¨¤ØS¨ §ºzv ö\´u Âsn¨£[PÒ, £mh¨£i¨¦z ÷uºÄ •iÄPÒ öÁίõÚ 10 |õmPÐUSÒЮ PÀ¿› A¾Á»PzvØS Á¢x ÷\µ ÷Ásk®. 5 ö\©ìhºPÎÀ ö£ØÓ ©v¨ ö£sPÐhÝ® Aݨ£»õ®. MCA £õhzvØS TANCET ©ØÖ® A[RP›UP¨£mh ¤Ó \[P[PÒ |hzx® ö£õx ~øÇÄz ÷uºÂÀ ö£ØÓ ©v¨ö£sqhß Âsn¨¤UP ÷Ásk®. ¤.Gì.ê Po¨ö£õÔ AÔ¯À, Po¨ö£õÔ £¯ß£õk ©ØÖ® uPÁÀ öuõÈÀ~m£Â¯À £°ßÓ ©õn¯º ÷|µi¯õP Cµshõ® Bsk MCA (Lateral Entry) £õh¨¤›ÂÀ ÷\º¢x öPõÒÍ»õ®.

{ºÁõQ


DHARMA CHAKRAM, May - 2015, Page : 44, PRICE Rs. 8-00 / RNI No. M-6022 / Postal REGN. No. TRY/077/ JAN.,2015 to DEC., 2017, Licenced to Post at Tirupparaitturai S.O., - 639 115. On every 1st Day of Tamil Month.

EDITED BY SRIMATH SWAMI SADANANDA, PRINTED & PUBLISHED BY SWAMI SATYANANDA AT TAPOVANAM PRINTING SCHOOL, TIRUPPARAITTURAI - 639 115. Phone : (0431) 2614351 email : srktapovanam@gmail.com

2015 வைகாசி மாத இதழ்  

May 2015 issue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you