Page 1

KARBIL/2012/44454 Volume - I - Issue - V Regd.No.Dwd/147/2012-2014

Bonding Bhavsars Kannada, English Monthly Rs 10/-

November - 2012

¨sÁªÀ¸ÁgÀ «dí£ï EArAiÀiÁ £ÀgÀUÀÄAzÀ ±ÁSÉAiÀÄ GzÁÏl£É

Mahasabha Elections-Issues Samaj Bhusan Sri Kalyandas Gadale

PAGE 02

Tarun Bhavsar

Navratri celebrations by BVI - Nasik PAGE 03 PAGE

BVI - Osmanabad - In the service of pilgrims visiting Tuljapur 03

FREE MEDICAL CAMP

BVI - SHIMOGA

PAGE 02

From the desk of Chief Editor A Simple Man's Exemplary Dedication Sri K.G.Tikare Gen.Secretary ABBK Mahasabha PAGE 03

GULBARGA - NEW SRI YELLAMMA DEVI MURTI STHAPANA

Bhavsar Vision India (BVI), Shimoga of Area 102 organizes medical camps for needy Bhavsar people in Tulaja Bhavani Temple on second Sunday of every month. The doctors from Bhavsar community with the help of few other willing doctors treat the patients and give suggestions on the regular basis. BVI, Shimoga always wanted to extend this medical service to rural areas as a part of the mega project for the year 2012. So, Bhavsar Vision India, Shimoga, in association with Sankara Eye Hospital, Sharavathi Dental College, Family Planning Association of India (FPAI) and the local (Holehonnur) Bhavsar Samaj organized a Mega Medical camp in Holehonnur village on 4th November 2012. About 700 people attended the camp and made use of the free check up and treatments provided by doctors belonging to different specialties. Along with the Bhavsars, the people belonging to other communities had also attended the camp. The team work of BVI, Shimoga and other volunteers has resulted in a successful camp, which has made all of us very proud.

PAGE 04

Declaration of final list of candidates contesting for ABBK mahasabha Election for the year 2013 -2017 Final list of candidates after withdrawl as on 20 -10 2012 for ABBK Mahasabha Election for the year 2013 -2017.

For ABBK Mahasabha National President S/B. Sri Narayan Rao B.Tatuskar, Hubli. For ABBK Mahasabha State Presidents For Andhra Pradesh: S/B. Sri Mahadev patangay ,Hyderabad For Gujrat: S/B. Sri Prabhakar karode,Ahemadabad For Karnataka: S/B. Sri Ramesh Mahindrakar, Bijapur For Madhya Pradesh: Sri. Daulal Bhavsar, Indore For Tamil nadu: Sri. K. Voicker Sarboji Rao, Chennai For Maharashtra: following Two candidates are contesting for Election of Maharashtra State President . 1 ) S/B.Dr. Ratnakar Haribhau Fulzele, wardha 2) Sri . Milind Madhukar kshirsagar, Sholapur Sri Shiv Kumar Mahendrakar Chief Election Officer ABBK Mahasabha S/B. Sri Arjun Gite Dy.CEO ABBK Mahasabha For Election Committee ABBK Mahasabha

Hearty Diwali wishes to all valuable Readers ! May this Diwali bring happiness in all your lives HAPPY DIWALI !!!

TEAM TARUN BHAVSAR With Best Wishes

SHAKTI GROUP OF COMPANIES Chairman:Shri Narayanrao B Tatuskar

Adi Shakti Cars Pvt Ltd, Shimoga Authorised Dealers for Tata Motors and Fiat Cars.

Adi Shakti Cars Pvt Ltd, Davangere Authorised Dealers for Tata Motors and Fiat Cars.

Adi Shakti Cars Pvt Ltd, Sagar Authorised Dealers for Tata Motors.

Shakti Enterprises, Hubli Authorised Wholesale Distributors for Hero Moto Corp Genuine Spares.

Shakti Enterprises, Hubli Authorised Retail Showroom for Hero Moto Corp Genuine spares.

Shakti Enterprises, Belgaum Authorised Retail Showroom at Belgaum for Hero Moto Corp Genuine Spares.

Shakti AutoMart, Hubli Exclusive Stockiest North Karnataka for Maruti Genuine Spares.

Shakti Auto Mart, Hubli Authorised Retail Showroom for Maruti Genuine Spares.

Shakti AutoMart, Shimoga Authorised Exclusive Stockiest for Maruti Genuine Spares.

Shakti Auto Mart, Shimoga Authorised Retail Showroom for Maruti Genuine Spares.

Shakti Auto Mart, Belgaum Authorised Retail Showroom for Maruti Genuine Spares.

Shakti Automotive, Shimoga Authorised Wholesale Distributors for Hero Moto Corp Genuine Spares.

Shakti Automotive, Shimoga Authorised Retail Showroom for Hero Moto Corp for Genuine Spares.


2

November 2012 TARUN BHAVSAR "¨sÁªÀ¸ÁgÀ ¸ÀªÀiÁd ²¹Û£À ¸ÀªÀiÁd"

Editorial

£ÀgÀUÀÄAzÀzÀ ±Á¸ÀPÀ ¸À£Áä£Àå ²æà ¹.¹ ¥Ánî ¨sÁªÀ¸ÁgÀ «dí£ï EArAiÀiÁ,£ÀgÀUÀÄAzÀ

Chief Editor

Srinivas Devale + 91 9964265707 srinivasbly@gmail.com

Dear Bhavsars Wishing everyone a Very Happy Diwali. May the Festival of Lights bestow you with happiness and prosperity. I am sure that 'Tarun Bhavasar' is reaching out and is playing its part of bonding, giving opportunity to leaders to express themselves and happenings being published with as much support from possible sources like All Vision Clubs, Local Samaj...etc The feedback received for previous 'Tarun Bhavasar' regarding the modest print quality is noted and will be rectified from this issue. The outcome is due to limited financial resources. This issue has a different design layout and I hope this is more appealing to the reader. Jai Ho Bhavsar

Tarun Bhavsar Editorial Board Founder - Editor in Chief Sri Shrinivas Devale 206, Balavenkata Swamy St., Kambali Bazaar, Bellary -583101.

Cell: +91 9964265707

Editor & Publisher Shri Ganesh Mandre Editorial Shri Tippanna Bagare Dr. Prabhakar Mandre Shri K R Mandre Shri Shivajirao Belmakar Advisors SB Shri Narayanrao B. Tatuskar SB Shri K G Tikare SB Shri Satish Jadhav SB Shri Anil Dhawale SB Shri Manoj Puthane SB Shri T G Shridharrao SB Ar. Ramesh Mahendrakar Mrs Anjali Mokashi Layout Design Shri Prashant Mandre Circulation Shri Santosh Mahendrakar DTP Om Graphics, Bellary Address

Tarun Bhavsar

Office ’ChennaBasav Krupa’ Vastrad Building, Near Bank of Baroda, Mahantesh Nagar, Sadankeri Road, Dharwad-580008, Karnataka Mob No : 07760892442

Email : ganesh.mandre@yahoo.co.in

The opinions expressed in the articles are of authors and the Publishers / Editorial Team are not responsible for any of the content Published in TARUN BHAVSAR Pl Watch ABBKM Video Clips on www. youtube.com Search with key word " ABBKM " Pl visit official website of ABBKM www.bhavsarkshatriya.org Pl Join Official Group of ABBKM Yuva Parishad www.facebook.com/groups/abbkyuva/

Mahasabha Elections - Issues Mahasabha Elections for the post of National President and State Presidents are in process. To conduct elections initially 3 places were identified, Pune, Bangalore Hyderabad and our first preference was Pune. After long discussions, our Pune Mandali decided that election office should locate at Hyderabad and accordingly place was approved and Mr Siva Kumar Mahenderkar was appointed as the Chief Election Officer in the Working Committee Meeting held at Bangalore on 27.5.2012. As per our Constitution Election Officer constituted committee for assisting smooth elections and they are rendering sincere services for fair elections.

£ÀgÀUÀÄAzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨sÁªÀ¸ÁgÀ «dí£ï EArAiÀiÁ PÀè¨ï £À GzÁÏl£ÉAiÀÄÄ gÀ«ªÁgÀ ¢£ÁAPÀ 28-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6PÉÌ £ÀUÀgÀzÀ UÀÄgÀ¥Àà zÀAr£À ªÉĪÉÆÃjAiÀÄ¯ï ºÁ¯ï£À°è £ÉÃgÀªÉÃjvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¢ªÀå¸Á¤zsÀå ªÀ»¹zÀÝ ²æà ¹zÀÝ«ÃgÀ ²ªÁZÁAiÀÄð ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwæªÀ£ÀªÀÄoÀ £ÀgÀUÀÄAzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ «dí£ï EArAiÀiÁ PÀè¨ï £À ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CT® ¨sÁgÀwAiÀÄ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PàëwæAiÀÄ ªÀĺÁ¸À¨sÁ ºÀħâ½î EzÀgÀ gÁ¶ÖçAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ DzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªï ©, vÁvÀĸÀÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀUÀÄAzÀzÀ d£À¦æAiÀÄ ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ¸À£Áä£Àå ²æà ¹.¹ ¥Ánî ºÁUÀÆ £ÀgÀUÀÄAzÀ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PàëwæAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ J®è PÀÄ®¨ÁAzsÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÄQäÃt 2. Few months before elections, I received leaflets printed in the name of few Bhavsars one on ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ, ¨sÁªÀ¸ÁgÀ «dí£ï EArAiÀiÁ, ºÀħâ½î EªÀgÉ®ègÀ G¥À¹ÜwAiÀÄ°è eÉÆåÃw Mahasabha “Political Forum” and other in the name ¨ÉüÀV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ZÁ®£É ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. of “Mahasabha Bachav Samithi”. It appears members PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀwæªÀ£À ªÀÄoÀPÀÆÌ ºÁUÀÆ of both the Samithis have been holding their ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PàëwæAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÀÆÌ §ºÀ¼À »A¢¤AzÀ®Æ C«£Á¨sÁªÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÉ ºÁUÀÆ meetings at various places to ventilate their ¤gÀAvÀgÀªÁV EgÀÄvÀÛzÉ, CvÀåAvÀ ²¸ÀÄÛ, ¸ÀAiÀÄAªÀÄPÉÌ ºÉ¸ÀgÁzÀ F ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EAzÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ grievances against the President and Mahasabha. Some of the members of the above Samithies §AzÀ F ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ²RgÀªÀ£ÉßÃj GvÀÛªÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ personally met me and required action, to save Mahasabha/Mahasabha Bachav. Elections since are ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʹzÀgÀÄ. being conducted and are in the process I suggested ¨sÁªÀ¸ÁgÀ «dí£ï EArAiÀiÁ PÀè¨ï £À ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªï © to them you should modify, your slogan “Save Mahasabha by Ballot/Mahasabha Bachav Ballotse”. vÁvÀĸÀÌgÀ ªÀiÁvÀ£Ár , ¨sÁªÀ¸ÁgÀ «dí£ï EArAiÀiÁ PÀè¨ï ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð¢AzÀ Accordingly I expected many of the members of the EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ EzÀgÀ ¸ÀzÀÄzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À«¸ÁÛgÀªÁV above 2 Samithies would contest Mahasabha elections w½¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ EzÉà ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ vÁ®ÆPÁ ªÀÄlÖzÀ°è F PÀè¨ï DgÀA©ü¹zÀÝPÉÌ vÁªÀÅ PÀAqÀ for the post of National President and State Presidents and take the rinse/control in their hands PÀ£À¸ÀÄ ¸ÁPÁgÀªÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. and administer Mahasabha as required by them ¨sÁªÀ¸ÁgÀ «dí£ï EArAiÀiÁ PÀè¨ï £À £ÀgÀUÀÄAzÀ «¨sÁUÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ CzÀåPÀëgÁV ²æà 3. From the final list of candidates contesting elections displayed by the Chief Election Officer, I ¸ÀwñÀ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï, ªÀÄÄzsÉÆÃ¼É ,PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ²æà «PÁ¸À CgÀÄtgÁªï,ªÀÄÄzsÉÆÃ¼É was surprised to note that none of the above two ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ «dí£ï EArAiÀiÁ PÀè¨ï £À Samithi Members have made any attempt to file JjAiÀiÁ UÀªÀ£Àðgï DzÀ ²æà qÁ|| ¸ÀÄgÉñÀ PÀ¥ÀlPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà PÉ.f nPÁgÉ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À Nomination forms and contest elections. It appears having regard to the developmental activities ¨ÉÆâü¹zÀgÀÄ. undertaken by the President and Mahasabha their PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÄRåCwy ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß C®APÀj¹zÀÝ £ÀgÀUÀÄAzÀzÀ d£À¦æAiÀÄ slogan “Mahasabha Bachav” has been totally rejected ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ¸À£Áä£Àå ²æà ¹.¹ ¥Ánî ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ fêÀ£ÀzÀ°è PÀÄlÄA§ ¤ªÀðºÀuÉAiÉÄ by Bhavsars. Many have conveyed that the above Samithi Members were interested in tall talks with ªÀÄÄRåªÁVgÀzÉà £ÀªÀÄä ¸ÀAQÃtð §zÀÄPÀ£ÀÄß EAvÀºÀ PÀè¨ïUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É¬ÄAzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀªÀiÁd misleading statements, criticize and abuse Mahasasbha and its functionaries in their meetings, ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ºÁUÀÆ DyðPÀªÁV ªÀÄÄAzɧgÀ®Ä only to get popularity/identity among Bhavsars. C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¸Àȶ×AiÀiÁV ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉý When there was a golden opportunity to become £ÀÆvÀ£À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ±ÀĨsÀPÉÆÃjzÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ§ðzÀ°è ¨sÁªÀ¸ÁgÀ «dí£ï EArAiÀiÁ elected PÀè¨ï £ÀgÀUÀÄAzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PàëwæAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd £ÀgÀUÀÄAzÀ ªÀw¬ÄAzÀ d£À¦æAiÀÄ ±Á¸ÀPÀgÀ ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ Ôã½ããããâ¦ã ‚ãããä©ãÇ㊠ÒÓ›¾ãã „ÞÞã ÌãØãà , ½ã£¾ã½ã ÌãØãÃ, ‚ãããä¥ã ‡ãŠãä¶ãÓ›ÌãØãÃ, ‚ããÖñ¦ã.

¦¾ããÊãã ¼ããÌãÔããÀ Ôã½ããã ‚ã¹ãÌã㪠‡ãŠÔãã ÀãÖãèÊã. ! ¼ããÌãÔããÀ Ôã½ãããã¦ããèÊã „ÞÞã ‚ãããä©ãÇ㊠54£Éà ºÀÄlÄÖºÀ§âªÀ£ÀÄß PÉÃPÀ PÀvÀÛj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ DZÀj¹ ±Á¸ÀPÀjUÉ ±ÀĨsÀPÉÆÃgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉ ,ªÀÄÄzsÉÆÃ¼É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉAiÀÄ£ÀÄß ²æ ÌãØããæããèÊã ½ãìÊãâ, ½ãìÊããè, ¹ã¦ããè-¹ã¦¶ããè ÔãÖ ¶ããñ‡ãŠÀãè, £ãâ²ãããä¶ããä½ã¦¦ã ¹ãÀªñÍããâ¦ã ØãñÊãñÊãñ ‚ãÔã¦ããâ¦ã . ¦ããè©ãñÞã ¦¾ããâÞããè ½ãìÊãâ-ºããßâ 㶽ããÊãã ¾ãñ¦ããâ¦ã, ¦¾ããâ¶ãã ¦¾ãã ªñÍããÞãñ ¶ããØããäÀ‡ãŠ¦ÌãÖãè ãä½ãߦãñ. «PÁ¸À ªÀÄÄzsÉÆÃ¼É ªÀiÁrzÀgÀÄ ¦¾ããâÞãñ ‚ããƒÃÌã¡ãèÊã - ‚ããããñºãã ƒ. ‡ã슛îâºããÞãñ ½ãÖ¦ÌããÞãñ Ü㛇㊠Ìã𣪦Ìãã½ãìßñ ¼ããÀ¦ãã¦ãÞã ÀÖã¦ã ‚ãÔã¦ããâ¦ã .‡ãŠãõ›îãäºã‡ãŠ ÔããõŒ¾ã-‚ãã¶ã⪠¾ããâÔã ¦ãñ ½ãì‡ãŠÊãñÊãñ ‚ãÔã¦ããâ¦ã. ãÌãß ½ãìÊãØãã, ¶ãã¦ãî¹ã¥ã¦ãî ÔÌã¦ã:Þ¾ãã ½ãìÊããè ‡ãŠãñ¥ããèÖãè ¶ãÔã¦ããâ¦ã, ‚ãã¾ãìÓ¾ããÞããè ªãñÀãè ¹ã‡ãŠ¡î¶ã ¹ã¦ããè-¹ã¦¶ããè ½ãÀ¦ããâ ¾ãñ¦ã ¶ããÖãè ½Ö¥ãî¶ã ãØã¦ã ‚ãÔã¦ããâ¦ã, ¦¾ããâÞ¾ãã ããèÌã¶ãã¦ããèÊã ‚ãã¶ã⪠¹ãî¥ãùã¥ãñ Êããñ¹ãÊãñÊãã ‚ãÔã¦ããñ, ¾ããâ¦ããèÊã †‡ãŠ ãÀãè ªñÌããÊãã ãä¹ãƾ㠢ããÊãã, ¦ãÀ ¦¾ãã Ìãð£ªãÞãñ ããèÌã¶ã ¹ããÀ „£ÌãÔ¦ã Öãñ…¶ã ¼ã‡ãŠãÔã ¢ããÊãñÊãñ ‚ãÔã¦ãñ. ¦¾ããâ¶ãã ãØããÌãÔãâ Ìã㛦ãÞã ¶ããÖãè. ‚ãÍãã ¹ããäÀãäÔ©ã¦ããè¦ã ..¦¾ããâ¶ãã ÖÌãã ‚ããÖñ ‚ãã¶ãâªãÑã½ã - Ìãð£ªãÑã½ã ããèÌã¶ããÞãã ¹ãÆÌããÔã ‚ãã¶ãâªã¶ãñ ¹ããÀ ¹ãã¡¥¾ããÔããŸãè. ! z¼ããÌãÔããÀ Ôã½ããããÞ¾ã㠽㣾ã½ã ÌãØããê¾ãã½ã£¾ãñ ‚ãããä©ãÇ㊠ÒÓ›¾ãã ÌãÀãèÊã ¹ãƽãã¥ãñÞã ‡ãŠãõ›îâºããè‡ãŠ ‚ãÌãÔ©ãã ‚ãÔã¦ãñ. ½ãìÊãâ- ‚ãã¹ãÊããè ¹ã¦¶ããè ‚ãããä¥ã ½ãìÊãã-ºããßãÔãÖ ¹ãÀØããâÌããè ÜãÀ ‡ãŠÁ¶ã ÀÖã¦ã ‚ãÔã¦ãã¦ã. ÔãâÔããÀãÞãã Øãã¡ã ÞããÊãÌããè¦ã ‚ãÔã¦ããâ¦ã. Ìã𣪠½ãã¦ãã-ãä¹ã¦¾ããâ¶ãã ½ãìÊãØãã 1 ‚ãÔããñ Ìãã ‚ã¶ãñ‡ãŠ ¦ãñ ªñŒããèÊã ¾ããâÞ㠹㣪¦ããè¶ãñ ããèÌã¶ã ãØã¦ã ‚ãÔã¦ããâ¦ã. Ìãð£ªãâ¶ãã - ‚ãã¹ãʾããÞã 㶽ãªã¦¾ããâ¶ãã Ôããâ¼ããßãÌã¾ããÔã ‡ãŠãñ¥ããèÖãè ¦ã¾ããÀ Öãñ¦ã ¶ããÖãè. ¦ãñ „¹ãñàããè¦ããâÞã ããèÌã¶ã ãØã¦ã ‚ãÔã¦ããâ¦ã, ¼ããè‡ãŠ ¶ã‡ãŠãñ ¹ã¥ã ‡ã슨ãâ ‚ããÌãÀ ‚ãÍããè ¦¾ããâÞããè ½ã¶ããäÔ©ã¦ããè ¢ããÊãñÊããè ‚ãÔã¦ãñ. ‚ãÍãã Ìãñßãè ¦¾ããâ¶ãã ÖÌãã ‚ãÔã¦ããñ ‚ãã£ããÀ ‚ãããä¥ã ¦ããñ ‚ãã£ããÀ ½Ö¥ããñÞã ‚ãã¶ãâªãÑã½ã- Ìãð£ªãÑã½ã .! ‚ããÌããÖ¶ã ! ! ! ¼ããÌãÔããÀ Ôã½ãããã¦ããèÊã ‚ãããä©ãÇ㊠ÒÓ›¾ãã ‡ãŠãä¶ãÓ› ÌãØããæããèÊã, ‚ããƒÃ-Ìã¡ãèÊã ‚ãã¹ãʾãã ½ãìÊãã-ºããßãâÔãÖ ‡ãŠãºãã¡ ‡ãŠÓ› „¹ãÔãî¶ã „ªÀ ãä¶ãÌããÃÖ ¼ããØãÌãî¶ã ½ãìÊããâ¶ãã Íã‡ã‹¾ã ÖãñƒÃÊã ¦ãñÌã¤ñ ãäÍãàã¥ã Ìãã ̾ããÌãÔãããä¾ã‡ãŠ ãã¶ã ªñ¥¾ããÞãã ¹ãƾ㦶㠇ãŠÀ¦ããâ¦ã. ¦¾ããâÞ¾ãã ½ãìÊããâ¶ãã ½ãìÊã + ½ãìÊããè ÊãÖã¶ãÔãâ ½ããñŸ ‡ãŠÁ¶ã ¹ããñ› ¼ãÀ¥¾ããÔããŸãè ¶ããñ‡ãŠÀãè / ̾ãÌãÔãã¾ããÔã ÊããÌãî¶ãÊãضã ÊããÌãî¶ã ¦¾ããâ¶ãã ½ããØããê ÊããÌã¦ã ‚ãÔã¦ããâ¦ã. ¦¾ãã Ìã𣪠½ãã¦ãã-ãä¹ã¦¾ããâ¶ããè ‚ãã¾ãìÓ¾ã¼ãÀ ‡ãŠãºãã¡ ‡ãŠÓ› „¹ãÔãî¶ã ¦¾ããâÞãñ ÍãÀãèÀ ‚ãããä¥ã ½ã¶ã ¹ããÀ ãäŒãßâ..ãäŒãßâ.. ¢ããÊãñÊã SB Smt Prabhatai Bhavsar National President ‚ãÔã¦ãâ . „ªÀ ãä¶ãÌããÃÖãÔããŸãè ½ãìÊãâ ÌãñØãßãè ¢ããÊãñÊããè ‚ãÔã¦ããâ¦ã. ¦¾ãã Ìã𣪠½ãã¦ããâ-ãä¹ã¦¾ããâ‡ãŠ¡ñ ABBKM Mahila Parishad ‡ãŠãñ¥ããèÖãè ¤ìâ‡ã㠹ãÖã¦ã ¶ããÖãè¦ã. ‚ãÍãã¹ãƇãŠãÀñ Ìã𣪠ÔãìŒã-ªì:Œã, ‚ããÍãã ãä¶ãÀãñÍãñÞ¾ãã ¼ããñÌã¾ããâ¦ã ‚㡇ãŠÊãñÊãñ ‚ãÔã¦ããâ¦ã. ¦¾ããâ¶ãã ½ãÀñ¹ã¾ãĦã ãäÌãÑããâ¦ããèÞã ¶ããÖãè. ‚ãÍããè ÍããñÞã¶ããè¾ã ‚ãÌãÔ©ãã ¢ããÊãñÊããè ‚ããÖñ. ‚ãÍãã Ìãð£ªãâ¶ããè ããèÌã¶ããâ¦ããèÊã ¹ãì¤ãèÊã ‚ãã¾ãìÓ¾ããÞãã ‡ãŠãß ÔãìŒãã¶ãñ, ‚ãã¶ãâªã¶ãñ ¹ããÀ ¹ãã¡¥¾ããÔããŸãè ÖÌãñ ‚ããÖñ ½ãã¶ãÌããè և㋇ã‹ãâÞããè ããñ¹ããÔã¶ãã ‡ãŠÀ¥ããÀñ ã䟇ãŠã¥ã ½Ö¥ããñ ‚ãã¶ãâªãÑã½ã - Ìãð£ªãÑã½ã ! ÔãÀ‡ãŠãÀ¶ãñ ¾ãñÓŸ ¶ããØããäÀ‡ãŠãÔããŸãè ‚ã¶ãñ‡ãŠ ‡ãŠã¾ãªñ ‡ãñŠÊãñ ‚ããÖñ¦ã. ¹ã¥ã ¦¾ãã ‡ãŠã¾ãª¾ããâÞãã ‚ãã£ããÀ †‡ãŠÖãè Ìã𣪠Üãñ¦ããâ¶ãã ãäªÔãî¶ã ¾ãñ¦ã ¶ããÖãè. ¦¾ããÞãñ ‡ãŠãÀ¥ã ‡ãŠãè, ‚ãã¹ãʾãã ¹ããñ›Þ¾ãã ½ãìÊããâÌãÀ ‡ãŠã¾ã²ããÞãã ºã¡Øãã ‡ãŠã ½Ö¥ãî¶ã „ØããÀãÌãã ? ¦¾ããÔããŸãè ŒãÀâÞã ãä¶ã¦ããâ¦ã ØãÀã ‚ããÖñ Ìãð£ªãÑã½ããÞããè - ‚ãã¶ãâªãÑã½ããÞããè. !ÌããäÀÊã ‚ãããä©ãÇ㊠ÌãØããæããèÊã Ìãð£ªãâÞãñ ¹ãƽãã¥ã Ôã½ãããã¦ã ‚ãâªããñ 10 ¦ãñ 12 ›‡ã‹‡ãñŠ ‚ããÖñ. ‚ãã¶ãâªãÑã½ã - Ìãð£ªãÑã½ã Þ¾ãã ¹ãÆ¥ãñ¦¾ãã Ñããè½ã¦ããè ¹ãƼãã¦ããƒÃ ¼ããÌãÔããÀ ‚ãã¶ãâªãÑã½ã - Ìãð£ªãÑã½ã Þ¾ãã ¹ãÆ¥ãñ¦¾ãã Ñããè½ã¦ããè ¹ãƼãã¦ããƒÃ ¼ããÌãÔããÀ, ‚ããõÀâØããºã㪠¾ãã ‚ã.¼ãã.¼ãã. àããä¨ã¾ã ½ãÖãÔã¼ãã ½ããäÖÊãã ¹ããäÀÓãªñÞ¾ãã ÀãÓ›Èãè¾ã ‚㣾ãàãã ‚ããÖñ¦ã. ÔãâÜãÓãýã¾ã ããèÌã¶ããâ¦ã ''¼ããÌãÔããÀ Ôã½ããã ãäÌã‡ãŠãÔã ÖãÞã ½ãã¢ãã £¾ããÔã'' ÖñÞã ããèÌã¶ããÞã ¦ã¦Ìã Ôã½ããî¶ã ¦¾ããâ¶ããè ‚ã¶ãñ‡ãŠ ÌãÓããùããÔãî¶ã ¼ããÌãÔããÀ Ôã½ããã ÔãñÌãñ¦ã ÔÌã¦ã:Êãã ¢ããñ‡ãã ãäªÊãñ ‚ããÖñ. ¦ãÔãñÞã Ñããè½ã¦ããè ã¾ãÑããè ¦ãã¦ãìÔ‡ãŠÀ ¾ããâ¶ããè ¹ã¥ã ¢ãâìããÀ Ìãð-¦ããè¶ãñ ‚ãã¹ãʾãã ‡ãŠã¾ãÇãŠãßã¦ã ‚ãã¶ãâªãÑã½ã ¹ãî¥ãà ‡ãŠÀ¥¾ããÞãã Ò¤ãä¶ãÏÞã¾ã ‡ãñŠÊãã. ¦¾ãã ‚ãã¶ãâªãÑã½ããÞ¾ãã ¹ãƽãìŒã ÔããäÞãÌãã ‚ããÖñ¦ã. Smt Jayashritai Tatuskar Ñããè½ã¦ããè ¹ãƼãã¦ããƒÄ¶ããè ‚ããõÀâØããºã㪠¾ãñ©ãñ ¼ããÌãÔããÀ Ôã½ããããÞ¾ãã ãäÌããäÌã£ã „­ãèÓ› General Secretary ABBKM Mahila Parishad ¹ãì¦ãæãñÔããŸãè ‚ã¶ãñ‡ãŠ ÔãâÔ©ãã Ô©ãã¹ã¶ã ‡ãñŠÊ¾ãã ¹ãõ‡ãŠãè ¼ããÌãÔããÀ ¹ãÆØã¦ããè ½ãâ¡ß ‚ããõÀâØããºããª, ãä ÖâØãÊããã ½ãã¦ãã ØãðÖ-ãä¶ã½ããÃ¥ã ÔãâÔ©ãã Øã› ¶ãâ. 218 ¹Êããù› ¶ãâ. 66, ªñÌãßãƒÃ ½Öã¡ã ‡ãŠãùÊã¶ããè ‚ãã¶ãâªãÑã½ã - Ìãð£ªãÑã½ããÞããè ãä¶ã¦ããâ¦ã ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã ! ãÌãß, Ôã¦ããÀã ¹ããäÀÔãÀ ‚ããõÀâØããºãã㪠¾ãã ÔãâÔ©ãñ‡ãŠ¡î¶ã †‡ãŠ ¹Êããù› ‚ãã¶ãâªãÑã½ããÔããŸãè ‚ãããÞ¾ãã £ã‡ãŠã£ã‡ãŠãèÞ¾ãã ããèÌã¶ããâ¦ã - ¦¾ããâ¦ãÖãè - ¹ãÆØã¦ããèÍããèÊã -ãäÌã‡ãŠÔã¶ãÍããèÊã ‚ãÍãã ‚ãã¹ãʾãã ¼ããÀ¦ã ªñÍããâ¦ã .. ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ‡ã슛îâºã ‚ãã¹ãʾãã ‡ã슛îâºããÞ¾ãã „ÌãÊã ¼ããäÌã¦ã̾ããÔããŸãè .. ‚ãã¹ãʾãã ¼ããÌããè ãä¹ã¤ãèÔããŸãè ..¦ããèÞ¾ãã Üãñ…¶ã, ‡ãŠã¾ãªñÍããèÀ Ôããñ¹ãÔ‡ãŠãÀ, ¹ãÀÌãã¶ãؾãã, ƒ½ããÀ¦ããèÞãñ ¹Êãù¶ã, ƒÔ›ãè½ãñ› ƒ.½ãâãîÀãè „¦‡ãŠÓããÃÔããŸãè .. ‚ãØãªãè ããèÌã ¦ããñ¡î¶ã ‡ãŠÓ› „¹ãÔ㥾ããÞ¾ãã ¹ããŸãè½ããØãñ ÊããØãÊãñÊãã ‚ãÔã¦ããñ. ¹ãÆØã¦ããèÔããŸãè ÖÌãã Üãñ…¶ã ºããâ£ã‡ãŠã½ã ÌãñØãã¶ãñ ÞããÊãî ‡ãñŠÊãñ ‚ããÖñ. ‚ã .¼ãã.¼ãã. àã. ½ãÖãÔã¼ãã ÀãÓ›Èãè¾ã ‚㣾ãàããâÞãã ½ãÖã¶ã ãä¶ã¥ãþã. ‚ãÔã¦ããñ ¹ãõÔãã..! ¹ãõÔãã !á! ‚ãããä¥ã ¹ãõÔãã !!! ¦¾ããÔããŸãèÞ¾ãã £ããâÌã¹ãßãè¦ã ‚ãã¹ãʾãã ‡ã슛âîºãã¦ããèÊã ‚ããƒÃ..Ìã¡ãèÊã.. ãã¶ãñ ÌããÀãè 2008 ½ã£¾ãñ „ãõ¶ã ‚ããä£ãÌãñÍã¶ãã¦ã ‚ã.¼ãã.¼ãã.àã.½ãÖãÔã¼ãã ÀãÓ›Èãè¾ã ‚ããããñºãã..ƒ. ¾ããâÞ¾ããÔããŸãè ¹ãìÀñÔãã ÔãÌããéããĶããè ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀãÌã¾ãÊãã ÌãñßÞã ¶ãÔã¦ããñ. ¾ãã Ìã𣪠½ãâ¡ßãéÞãñ ½ãìÊããâ-Ôãì¶ããâÌãÀ ¼ããÀ ½Ö¥ãî¶ã..ª¡¹ã¥ã ½Ö¥ãî¶ã.. ¦¾ããâÞ¾ãã ÔãìŒãªì:Œã, ‚ããÍãã-ãä¶ãÀãÍãã, ‚ããÀãñؾã, ƒ. ‚㣾ãàã ½ãã.Ñããè. ¶ããÀã¾ã¥ãÀãÌã ¦ãã¦ãìÔ‡ãŠÀããé¶ããè ‚ãñ‡ãŠ ƒâãäã¶ããè¾ãÀãéØã ‡ãŠãùÊãñã, ¦ãìßãã¹ãîÀ ããèÌã¶ããÌã;ã‡ãŠ Ü㛶ããâ‡ãŠ¡ñ ªìÊãÃàã Öãñ¦ã ÀÖã¦ã ‚ãÔã¦ãñ. Öñ ‡ãŠãñ¥ããèÖãè ½ãì­ã½ã ‡ãŠãäÀ¦ã ¶ããÖãè¦ã, ¦ãÀ ½ãìÊããâ¶ãã ¾ãñ©ããèÊã £ã½ãÃÃÍããßã Ìã ‚ããõÀâØããºã㪠¾ãñ©ããèÊã ‚ãã¶ãâªãÑã½ã - Ìãð£ªãÑã½ã ºããâ£ã¥¾ããÞããè ÜããñÓã¥ãã ,Ôãì¶ããâ¶ãã ½ãìÊããé¶ãã ¹ãÆ㹦㠹ããäÀãäÔ©ã¦ããèÊãã ¦ããò¡ ªñ¦ããâ ªñ¦ããâ ¶ãã‡ãŠãè ¶ã… ‚ããÊãñÊãñ ‚ãÔã¦ãñ, Ìãð£ªãâÞ¾ãã ªì:ŒããÌãÀ ‡ãŠÁ¶ã †õãä¦ãÖããäÔã‡ãŠ ½ãÖã¶ã ãä¶ã¥ãþã Üãñ¦ãÊãã. Ñããè½ã¦ããè ¹ãƼãã¦ããƒÃ ¼ããÌãÔããÀ Ìã Ñããè½ã¦ããè ã¾ãÑããè .. ÖãÊã ‚ã¹ãñÓ›ãâÌãÀ .. ¦¾ããâÞ¾ãã ½ã¶ããâ¦ããèÊã ¼ããÌã¶ããâÞããè - Ôãâ¦ãã¹ããÞããè ‚ããØã Íã½ããäÌ㥾ããÔããŸãè.. „ÌãÃãäÀ¦ã ¦ãã¦ãìÔ‡ãŠÀ ¾ããâ¶ããè ÔãÌããöãì½ã¦ãñ ‚ãã¶ãâªãÑã½ããÞãñ ºããâ£ã‡ãŠã½ã ‚ã.¼ãã.¼ãã.àããä¨ã¾ã ½ãÖãÔã¼ãã ããèÌã¶ã ÔãìŒãã - Ôã½ãã£ãã¶ãã¶ãñ, ‚ããÀãñؾã Ôãâ¹ã¸ã¦ãñ¶ãñ.. ããèÌã¶ããÞ¾ãã ‚ãŒãñÀÞ¾ãã „âºãÀŸ¾ããÌãÀ „¼ãñ ÀãÖî¶ã ½ããäÖÊãã ¹ããäÀÓãªñ½ãã¹ãʦ㠺ããâ£ã¥¾ããÞ¾ãã ¹ãÆÔ¦ããÌããâÔã ÀãÓ›Èãè¾ã ‚㣾ãàããâ¶ããè ½ã㶾ã¦ãã ¹ã¥ã Ôã½ãÌã¾ãÔ‡ãŠãâÞ¾ãã Ôãããä¶ã£¾ããâ¦ã ÀãÖî¶ã .. ¶ã̾ãã ãäÌãÍÌãã‡ãŠ¡ñ ÖÓãñãæ¹ãìŠÊÊã ¼ããÌã¶ãñ¶ãñ Ôã½ãÀÔã Öãñ¥¾ããÔããŸãè ãäªÊããè. ½ãã.Ñããè.¶ããÀã¾ã¥ãÀãÌã ¦ãã¦ãìÔ‡ãŠÀ, ÀãÓ›Èãè¾ã ‚㣾ãàã , ‚ã.¼ãã.¼ããÌãÔããÀ àã. ÖÌãñ ‚ããÖñ, և㋇ãŠãÞãñ ã䟇ãŠã¥ã..! ŒãÀâÞã ãä‡ãŠ¦ããè ãä‡ãŠ¦ããè ØãÀã ‚ããÖñ ¦¾ãã ã䟇ãŠã¥ããÞããè ‚ãããä¥ã ¦ãñ ã䟇ãŠã¥ã ‚ããÖñ ½ãÖãÔã¼ãã ¾ããâÞãñ ÔÌ㹶ã '' ‚ãã¶ãâªãÑã½ã - Ìãð£ªãÑã½ã ''

‚ããäŒãÊã ¼ããÀ¦ããè¾ã ¼ããÌãÔããÀ àããä¨ã¾ã ½ãÖãÔã¼ãã

½ããäÖÊãã ¹ããäÀÓ㪠¹ãìÀÔ‡ãðŠ¦ã

‚ãã¶ãâªãÑã½ã - Ìãð£ªãÑã½ã ‚ããõÀâØããºããª

S/B Sri Kalyandas Gadale

Presidents in democratic way, for the reasons best known to the said Samithi Members, none of them have contested elections. This might create an adverse impact on them.

October - 2012

4. Sri Shiv Shanker Sutrave President AP Graduates Association at the request of Election Committee readily extended courtesy and permitted the Committee to locate Election office at his office premises at Sri Venkateshwara Colony and Mahasabha greatly acknowledges his help. 5. Mahasabha over a period of 100 years scaling to reach peak heights. Our past presidents have made strenuous efforts to keep Mahasabha alive by rendering dedicated services for the growth of our community. Today we have established network in all States in terms of infrastructure, connectivity, reach, range and scope. Over a period we have developed Vision and Leadership. Awareness brought by Mahasabha among Bhavsars had resulted in several noteworthy events and we have registered considerable progress. Mahasabha properties were secured with documentation and registration. A world class web-site: www.bhavsarkshtriya.org was launched with the help of Sri Kamal Nazera and Sri Satish Jadhav of Bangalore. A Documentary film prepared by Shri Satish Jadhav about our culture and progress. To keep space with the present developments of our community objectives of Mahasabha have undergone change and have been redefined. Bonding Bhavsars, empowering youth & women, create forums for professionals addressing health needs, creation of wealth, establishment of Shaktipeeth, construction of Hostels, Vrudhasram at Aurangabad and so on. Few more projects of Mahasabha are under pipeline and among them development of Mahajanwadi property Mumbai is foremost important for us. 6. It is our endeavor that each Bhavsar should consider that he is an important link and a ring in the chain in the developmental activities. Unless every Bhavsar participates in Mahasabha programmes, development will not be accelerated and we will not be able to alleviate poverty and meet the aspirations where Bhavsars live happily with peace, prosperity and good health.

¼ããÌãÔããÀ Ôã½ããã ºãâ£ãî-¼ããäØã¶ããéÞãñ Ìã𣪦ÌããÞ¾ãã „âºãÀŸ¾ããÌãÀãèÊã ããèÌã¶ããÞãã ¹ãì¤ãèÊã ¹ãÆÌããÔã ÔãìŒã‡ãŠÀ ‚ãã¶ã⪽ã¾ããè, ‚ããÀãñؾã Ôãâ¹ã¸ã¦ãñ¶ãñ ã㥾ããÔããŸãè ‚ãã¶ãâªãÑã½ã Ìãð£ªãÑã½ã Öãè ‡ãŠãßãÞããè ØãÀã ‚ããÖñ.Ìãð£ªãÑã½ãã¦ã ‚ããÀãñؾã, Ìãõ²ããä‡ãŠ¾ã ½ãª¦ã, ÔãìÏãðÓãã, Œãñß, ̾ãã¾ãã½ã, ¾ããñØããÔã¶ãñ, Ôãããä¦Ìã‡ãŠ‚ããÖãÀ, ÔããâÔ‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ, Ôãã½ãããäã‡ãŠ , £ãããä½ãÇ㊠„¹ã‰ãŠ½ã, Ìãð£ªãâÞ¾ãã „¹ãã¦ã ‡ãŠÊããØãì¥ããâ¶ãã ÌããÌã, ‚ã¶ãì¼ãÌããÞããè ‡ãŠªÀ, Öãñ½ã ãä©ã†›À, ÌããÞã¶ããÊã¾ã, ‚ãÍãã ãäÌããäÌã£ã „¹ã‰ãŠ½ã ´ãÀñ ‚ãã¶ãâªãÑã½ãã¦ã Ìãð£ªãâÞããè ÔãñÌãã ÖãñƒÃÊã Öñ ½ãã¢ãñ ÔÌ㹶ã Ôãã‡ãŠãÀ ÖãñƒÃÊã ¾ããÞãã ½ãÊãã ‚ã㦽ããäÌãÏÌããÔã ‚ããÖñ ! Ñããè½ã¦ããè ¹ãƼãã¦ããƒÃÞããè ‚ããÌããÖ¶ããÞããè ‚ãã¦ãà Öãâ‡ãŠ - ! ‚ãã¶ãâªãÑã½ããÞãñ ºããâ£ã‡ãŠã½ã ÌãñØãã¶ãñ Ìãã›ÞããÊã ‡ãŠÀãè¦ã ‚ããÖñ. ãäªÌãÔãñãäªÌãÔã ºããâ£ã‡ãŠã½ã ÔããÖã覾ããÞãñ ¼ããÌã-Ìã㤦ãÞã ‚ããÖñ. ‡ãŠã½ããÊãã ÌãñØã ‚ããÖñ, ¹ã¥ã ¹ãõÍããÞãã ‚ããñÜ㠇㊽ããè ¹ã¡¦ã ‚ããÖñ. ¹ãƼãã¦ããƒÄÞãñ †‡ãŠ Ìãã‡ã‹¾ã ½ãÊãã ‚ããŸÌã¦ãñ '' ½ãã¢ãñ ¡ãñßñ ãä½ã›¥¾ããÞ¾ãã ‚ããâ¦ã ½ããè ‚ãã¶ãâªãÑã½ããÞãñ ‡ãŠã½ã ¹ãî¥ãà ‡ãŠÀãè¶ãÞã '' ‡ãñŠÌã¤ãè ½ããñŸãè ãäã­ ! Ôã½ããã ºãâ£ãî - ¼ããäØã¶ããè, ¼ããÌãÔããÀ Ôã½ããããÞ¾ãã ãäÌããäÌã£ã ÔãâÔ©ãã, ØãÀãèºã ÌãØããùããÔãî¶ã- „ÞÞã¦ã½ã ‚ãããä©ãÇ㊠ÌãØããæããèÊã-Ôã½ããã ºããâ£ãÌã, ¼ããäØã¶ããè, ªã¶ãÍãîÀ ̾ããä‡ã‹¦ã ¾ããâ¶ããè ½ããñŸ¾ãã ¹ãƽãã¥ããâ¦ã ªñ¥ãؾãã ºããâ£ã‡ãŠã½ããÔããŸãè ªñ…¶ã ‚ã¶ãñ‡ãŠ Ìãð£ªãâÞãã ‚ãâ¦ãÃ:½ã¶ããÞãã ‚ãããäÍãÌããê ܾãã ! ‚ãÍããè ½ãã¢ããè ‚ãã¦ãà Öãâ‡ãŠ ‚ããÖñ. ‚ãããÞã ãä¶ã¥ãþã ܾãã ½ããñŸñ ªã¶ã ‡ãŠÀã. ¾ããâ¶ãã ½ããñŸñ ªã¶ã ªñ¥ãñ Íã‡ã‹¾ã ¶ãÔãñÊã ¦¾ããâ¶ããè ªÀ½ãÖã ŸÀããäÌã‡ãŠ À‡ã‹‡ãŠ½ã ªñ¥ãØããè / ªã¶ã Á¹ãã¶ãñ ¹ããŸÌãã. ‚ãã¹ã¥ã ÔÌã¦ã: ‚ãÍãã ¹ãƇãŠãÀñ ‚ãã¶ãâªãÑã½ããâÔã ºããâ£ã‡ãŠã½ããÔ㠽㪦㠇ãŠÀãÊãÞã ¹ãÀâ¦ãì ¾ãã ºãÀãñºãÀ ‚ãã¥ãŒããè ãä‡ãŠ½ãã¶ã 2 ̾ããä‡ã‹¦ãâ¶ãã ¾ãã ½ãÖã¶ã Ôã½ããã ‡ãŠã¾ããÃÔã ¹ãÆãñ¦ÔããÖãè¦ã ‡ãŠÁ¶ã ãä¶ã£ããè ¹ããŸãäÌ㥾ãã ‚ãããä¥ã Öñ Ôã죪ã Êãàããâ¦ã ŸñÌãã .. ½ãã¥ãÔããÞãâ ããèÌã¶ã Öñ àã¥ã¼ãâØãîÀ ‚ããÖñ. ‚ãã¹ã¥ã ‚ãã¹ãʾãã ‡ã슛îâºããè¾ããâÔããŸãè, ¦¾ããâ¦ããèÊã ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ̾ããä‡ã‹¦ãÞ¾ãã ¼ããäÌã¦ã̾ããÔããŸãè ãØãÊããâ¦ã, ‚ãã¦ãã ÔÌã¦ãã:ÔããŸãè Ìã ¼ããÌãÔããÀ Ôã½ããããÔããŸãè ãØãã ! ½ãã¥ãÔããÊãã ‚ãã¾ãìÓ¾ãã¦ã ‚ã¶ãñ‡ãŠ ¨ãÉð¥ã ¹ãñŠ¡ãÌã¾ããÞãñ ‚ãÔã¦ãã¦ã, ¦¾ããâ¦ããèÊã Ôã½ããã-¨ãÉð¥ã Öñ ªñŒããèÊã ¹ãñŠ¡ãÌã¾ããÞãñ ‚ãÔã¦ãñ ! Ôã½ããããÔããŸãè ¦ãì½Öãè ‚ããÖã¦ã ‚ãããä¥ã Ôã½ããã ¦ãì½ãÞ¾ãã ÔããŸãè ‚ããÖñ. ¾ãã Ôã½ããããâ¦ã ‚ãã¹ã¥ã Ìãã¤Êããñ, ÊãÖã¶ããÞãñ ½ããñŸñ ¢ããÊããñ, ¹ãÆØã¦ããèÞããè ããèÌã¶ã¼ãÀ Ìãã›ÞããÊã ‡ãñŠÊããè. ! ¾ããÞããè ãã¥ã ½ã¶ããâ¦ã ºããßØãã. Ìã𣪦Ìã Öñ ããèÌã¶ãã¦ã Ö½ãŒããÔã ¾ãñ¦ãñÞã, ¦¾ããÔã Ôãã½ããñÀñ ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠãÔã ããÌãñ ÊããØã¦ãñ. Ìãð£ªã¹ã‡ãŠãß Öã ÔãÌãà ¹ãƇãŠãÀñ ãäÌãÀãä‡ã‹¦ãÞãã ‡ãŠãß ‚ããÖñ ! ¦ããñ ÖÔã¦ã Œãñߦã, ‚ãã¶ãâªãÞãñ àã¥ã „¹ã¼ããñØã¦ã .. ÔÌã¦ã: ‚ãã¶ãâªãè ÀãÖî¶ã ªìÔã-¾ããâ¶ãã ‚ãã¶ãâªãè ‡ãŠÀ¥¾ãã¦ãÞã ããèÌã¶ããÞãñ ÔããÀñ Ñãñ¾ã †‡ãŠÌã›ÊãñÊãñ ‚ãÔã¦ãñ. ‚ãããä¥ã ¦¾ããÔããŸãèÞã ‚ãã¹ãÊãã ÔããÀŒ¾ãã Ôã½ãÌã¾ãÔ‡ãŠãâÞ¾ãã Ôãããä¶ã£¾ãã¦ã ÀãÖî¶ã .. ‚ãã¶ãâªãÑã½ããâ¦ã - Ìãð£ªãÑã½ãã¦ã ¹ãì¤ãèÊã ããèÌã¶ããÞããè Ìãã›ÞããÊã ‡ãŠÀã ! ‚ãããä¥ã ¦¾ããÔããŸãè ¾ãã ½ãÖã¶ã ¹ãƇãŠÊ¹ããÔã Ôã½ãããã¦ããèÊã ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ Ü㛇ãŠã¶ãñ ½ããñÊããÞãã Öã¦ã ²ãã ! ‚ã¶ã ÊãÌã‡ãŠÀã¦ã ÊãÌã‡ãŠÀ Öã ‚ãã¶ãâªãÑã½ã ºããâ£ãî¶ã ããèÌã¶ãã¦ããèÊã ½ããñŸ¾ãã¦ã ½ããñŸã ‚ã㦽ãã¶ã⪠ãä½ãßÌãã.! ‚ãã¶ãâªãÑã½ããÞãñ ̾ãÌãÔ©ãã¹ã¶ã (Ìãð£ªãÑã½ããÞãñ ) ãäÌãÍÌãԦ㠽ãâ¡ß 1) Ñããè.¶ããÀã¾ã¥ãÀãÌã ¦ãã¦ãìÔ‡ãŠÀ 2) Ñããè½ã¦ããè ¹ãƼãã ¼ããÌãÔããÀ 3) Ñããè½ã¦ããè ã¾ãÑããè ¦ãã¦ãìÔ‡ãŠÀ 4) Ôã.¼ãì. ‡ãŠÊ¾ãã¥ãªãÔãããè Øã¡ãßñ 5) Ôã.¼ãî. ƒÞœãÀã½ã ¼ããÌãÔãããÀ 6)Ñããè½ã¦ããè ‡ãŠÊããÌã¦ããè ¹ã슛ã¥ãñ 7) Ñããè ½ãÖãªñÌãããè ¹ã¦ãâØãñ 8) Ñããè. ‡ãñŠ.ããè. ã䛇ãŠãÀñ 9) Ñããè½ã¦ããè ¹ãÆñÀ¥ãã ¼ããÌãÔããÀ ÔãªÔ¾ã - 1) Ñããè½ã¦ããè ãã¶ã‡ãŠãèºããƒÃ Øããâñª‡ãŠÀ 2) Ñããè½ã¦ããè ¹ãª½ãã ºããñÖã¡ñ 3) Ñããè½ã¦ããè „Óãã¦ããƒÃ ¹ã¦ãâØãñ 4) Ñããè½ã¦ããè ÀãñÖãè¥ããè ¹ãìÁÓããñ¦¦ã½ã 5) Ñããè½ã¦ããè ‚ãÁ¥ãã ÌããâØãÀñ 6) Ñããè½ã¦ããè ÔãìÊããñÞã¶ãã ¼ããÌãÔããÀ 7) Ñããè½ã¦ããè ãä¶ãÁºãñ¶ã ¼ããÌãÔããÀ 8) Ñããè½ã¦ããè ãäØã¦ããâãÊããè Üã¶ãã¦ãñ 9)Ñããè½ã¦ããè „ÓããÀã¶ããè ½ãâ£ãÀ‡ãŠÀ Ô©ãããä¶ã‡ãŠ ÔãâÞããÊã‡ãŠ ½ãâ¡ß ‚ããõÀâØããºã㪠- Ñããè½ã¦ããè ÔÌãã¦ããè ¤Ìãßñ, Ñããè½ã¦ããè ãäÌãã¾ãã ÌãßÔãñ, Ñããè½ã¦ããè ãä½ã¶ãã¦ããƒÃ ‚ã¹ããäÔãâØãñ‡ãŠÀ, Ñããè½ã¦ããè ã¾ãÑããè ‚ãÌãÔãñ‡ãŠÀ, Ñããè½ã¦ããè ãäÔ½ã¦ãã ½ãìÔãßñ, Ñããè ¹ãƪãè¹ã ¼ããÌãÔããÀ, Ñããè. ¶ããÀã¾ã¥ã ÌãßÔãñ. Ñããè ‚ãÂ¥ã Øã¥ããñÀñ, Ñããè Ôãì£ããèÀ ãäàãÀÔããØãÀ, Ñããè Êãà½ããè‡ãŠãâ¦ã ‚ã¹ããäåÔãØãñ‡ãŠÀ, Ñããè ‚ãÍããñ‡ãŠ ÌãßÔãñ , Ñããè ¹ãìÁÓããñ¦¦ã½ã ‚ãÌãÔãñ‡ãŠÀ, Ñããè½ã¦ããè ªãè¹ãã ºããòªã¡ñ ÔãÊÊããØããÀ Ôããä½ã¦ããè - Ñããè ¶ããØã¶ãã©ãããè ¹ãŠ›ãÊãñ, Ñããè ãäªÊããè¹ã £ããÁÀ‡ãŠÀ,Ñããè ‚ã¶ããèÊã ¤Ìãßñ, Ñããè. ½ã¶ããñã ¹ã슛ã¥ãñ - ‚ãã¹ãÊããè ªñ¥ãØããè / ªã¶ã ‚ãÍã㠹㣪¦ããè¶ãñ ¹ããŸÌãã ªñ¥ãØããè Þãñ‡ãŠ / ªã¶ã Þãñ‡ãŠ / ¡ãè.¡ãè./ ‡ãùŠÍã ºãú‡ãñŠÞ¾ãã Œã㦾ãã½ãã¹ãʦ㠹ããŸÌãî Íã‡ãŠ¦ããâ¦ãºãÞã¦ã Œãã¦ãñ ‰ãŠ.- 27810 10000 7036 ‡ãŠãñ¡ - Code BARB0GARAUR ºãú‡ãŠ ‚ããù¹ãŠ ºã¡ãñªã ØããÀŒãñ¡ã ÍããŒãã, ‚ããõÀâØããºã㪠( ½ãÖãÀãÓ›È) : ¹ã¨ã ̾ãÌãÖãÀãÞã㠹㦦ãã- Ñããè½ã¦ããè ¹ãƼãã ¼ããÌãÔããÀ , ºããè-7, ÔãÀÔÌã¦ããè ‡ãŠãùÊã¶ããè ( ¹ããäÏÞã½ã ) ‚ããõÀâØã¹ãìÀã, ‚ããõÀâØããºã㪠431101 ¹ãŠãñ¶ã (0240 ) 2325474 ½ããñºãã. 9420285115 e- mail : pradip 288 @ gmail.com. ÌããÞãã ..ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀã .. ‡ãðŠ¦ããè ‡ãŠÀã .. ªìÔã-¾ããÔã ÌããÞããÌã¾ããÔã ²ãã ! ! !


BVI - Osmanabad

November 2012 TARUN BHAVSAR

In the service of pilgrims visiting Tuljapur Governor Area -103

BVI - Dharwad

Official Visit to BVI Hyderabad

3

Blood, Bone Density camp

Camp was organised by BVI Dharwad, total 30 members have donated blood and performed 150 bone density tests, ( From Left Smt Jayashri Lokhande , President, Sri Venkatesh Karne, Vision Services Director, Sri Dr. Suresh Kapatkar, Governor Area 101, Sri Ram Navale, Secretary)

Free Distribution of Food, Tea,Fruits and Mineral Water Pockets along with Medicines to Devotees of Tulaja Bhavani of Tulajapur programme was organised by Bhavsar Vision India, Osmanabad The President of Club Sri Umakant Fulse along with all Members of the club were actively Participated during the programme, Medicines were sponsopred by Dr Shrinivas Hambire

MERA BHAVSAR MAHAN

BVI - Nasik Free Sewing Machine Distribution & Pratibha Puraskar Programmes by Bhavsar Vision India Hyderabad

Dr Sunil Musale hoist KarnatakaFlag in Antarctica Honoured by BVI - Banashankari Dr.Sunil Musale was selected from Karnatakaka for the 31st Indian Scientific Expedition to Antarctica (the South Pole Earth) in 2011-2012 along with other polar men and scientists from India and other countries. Only 50 people of 120 crore Indian population get this chance once a year and He is from bhavsar Kshatriya Community from Karnataka to hoist Karnataka Flag in Antarctica to have achieved and to be part of this expedition

Navratri celebrations

BVI-Hyderabad distributed four sewing machines to poor & needy Bhavsar ladies on the occasion of “Governors' Official Visit” to club.BVI-Hyderabad and also awarded two talented students who have scored 90 & above percentage in SSC

Navratri celebrations took place from 16th October to 24th October at Hinglaj mata mandir Bhavsar Bhavan Govind nagar Nasik. gurba th on 20 October was organized by Bhavsar vision Nasik. It started with a round of gurba. All young and old took active part in it. Games like musical chairs, tie the pin, G.k. quiz, were arranged for children, couples and aged people. People voluntarily participated in it. Antakshari took place between men and women. Aarti of hingalaj mata followed games. Prasad and snacks was served to all members. Prizes were given to all the winners. This programme was organized by Mrs. Deepa Bhavsar, Mrs. Srisha Junagade and Mrs. Archana Kangokar. Other BoD members helped them in making the night entertaining and successful. Report by bulletin editor Mrs. Nandita P. Bhavsar

Second Inning and New Century Of Prosperity The Centennial Celebrations was indeed a milestone event in the history of ABBKMahasabha and in the life of every Bhavsarians yours and mine.It is also time to reflect on ABBKM proud 100 years of bonding of Bhavsars, a time to look to the future of Mahasabha and to visualize what the new century holds for us. What has been accomplished is now Mahasabha history. It is now our time to add to our glorious history. What is said of us in the future will be determined by you and me. We are all aware of Mahasabha's modest beginning 100 years ago. In its 100 years, Mahasabha growth has been phenomenal. Its progress dwarfs the dream of its past Presidents. I invite all of to join me to make Bhavsar Samaj amongst the leading samaj in the country by 2020. We have before us many challenges to face and tackle. It is important to remember that Bhavsar samaj is not just another ordinary samaj. Bhavsar Samaj is a way of life, an attitude of the mind, a posture of soul. It is an old voice in the new century calling upon every Bhavsarians, everywhere to reinforce our timeless principles by reshaping the samaj in a progressive way. Are we ready to accept the challenges of next 100 years? If so, let us not regard the Centennial Conference merely as celebration but, “let us celebrate Mahasabha by performing countless act of achievements” And in doing so, let us ask ourselves, Are we willing to ignore what the samaj owes us and to think about what we owe to our samaj?. Are we willing to acknowledge that the best reason for our existence is not what we are going to get out of life but what we are going to give to our life? If the answer is yes, we have committed in our hearts. We can then go forward, not reluctantly shakily with our eyes towards the past, but with chest pointing at the clouds that will usher in the sunrise of a new day, a new century. To me, the richness in life is measured by its breadth, its heights, and its depths. It has been my honor to serve my samaj and to serve Mahasabha. There is a saying that “the light of serving does not have to burn brightly, but it must burn constantly”. How true it is! I humbly request all th Bhavsars to keep the light of your serving samaj burning constantly, so that with the passing of our Mahasbha's first 100 years and the entry in to our second Century. We can be confident that the work and spirit of Mahasabha, so well accomplished through the efforts of every Bhavsarians, will continue undimished, unabated, and with renewed energy for years and years to come. I wish all of you the very best as you begin the journey that will lead in to the dawn of second century of prosperity. Jai Ho Bhavsar !! Sri Narayanrao B.Tatuskar From the Desk of Chief Editor Tarun Bhavsar.

Sri K.G.Tikare.....A Simple Man Exemplary Dedication Gaining of success is dedication of service in excelling Shri. K. G. Tikare born on 4th January 1945. His primary and collegiate education completed at Dharwad Karnataka; He got his Degree from Karnataka University Dharwad. He was appointed in Govt. Service in the Revenue Department He actively involved in public service and he got good relation with officers as well with public. He walked various fields in different places and he was the president of BKS at Navanagar Hubli Looking to his dedicated service the ABBKM Karnataka appointed him as District president. And during his period he has organized the samaj and organized number of programmes. And brought awareness to the Bhavsars reg., to uplift the community in various fields. educationally socially and financially Subsequntly he has been assigned the responsibility of Addl Gen., Secretary of ABBKM and he was a Trustee of KT Boarding., He was dedicated his service to the Mahila Parishad Conference at Dharwad., th and KT Boarding Shrinivasrao Tikare Janmotsava organized on 27 May 2007 with all the local Bhavsars of Dharwad Hubli and Mahasabha in a very large scale for two days., He has been awarded Lifetime achievement Award at Ujjain on 24th conference in 2008. He has assisted in registering the Trusts of Bhavsar Hostel Hubli., K.T. Boarding Dharwad and so on.along with the President and shri Kalyandas Gadale., For improvement of Bhavsar Hostel., Hubli and K.T. Boarding College Building his follow-up was continuous and today we are able to see the structure and asset of Mahasabha His involvemt was there in all the programmes of Mahasabha, In the mean time he the member of BVI Hubli in the year 2001 where he worked as a secretary President, Dy, Governor and Governor of area 101and now he is NEC Member. The community service and leadership gave him the honor of General Secretary ship of ABBK Mahasabha and has worked hand in hand with shri Narayan B Tatuskar to execute the work assigned to him in launching Centennial programme in February and as well of Centennial celebration held in th th December 17 and 18 2011 at Hubli and has been honoured with Samaj Bhushan Award .He always say "Karmannye Vadhikarachaya Naa Phale Kadachana"


4

November - 2012

TARUN BHAVSAR

BHAVSAR KSHATRIYA SAMAJ- PAMDI PHAND & SRI YELLAMMA TEMPLE TRUST GULBARGA NEW SRI YELLAMMA DEVI MURTI STHAPANA th On 5 Nov 2012 Devi's Pran-Pratishta . Programme was Conducted on this occasion Central Union Minister Sri Mallikarjun Kharge, Local M.L.A, Samaj Guru Sri Bodhale Maharaj of Pandharpur, Sri Shanabasaveshwar Peethadi Sri. Sharanabasappa Appa, Local Politicians, Officers and Rotary Members were present on this special and auspicious occasion and appreciated our Samaj President and Trust Chairman Sri Raju Jawalkar and his Team and the Samaj Members for the wonderful work. Report By: Anil Jawalkar,Secretary

TARUN BHAVSAR CLASSIFIEDS

TARIFF

zÁªÀtUÉgÉ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæAiÀÄ zÉʪÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ºÉƸÀzÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ PÀ«ÄnAiÀÄ ¸ÀªÀð ¸ÀzsÀ¸ÀåjUÉ

For Each Edition 3 X 4 Inch Colour 3 X 4 Inch B/W 6 X 4 Inch Colour 6 X 4 Inch B/W Wishes With Photo Colour Wishes With Photo B/W Matrimonial Colour 1.5 x 2 Inch Matrimonial B/W 1.5 x 2 Inch

Rs 2000/Rs 1250/Rs 3500/Rs 2000/Rs 1500/Rs 750/Rs 500/Rs 250/-

Need to provide Artworks in CDR or PSD Format only For Your Classified Needs pl contact Srinivas Devale, Cell No 9964265707 Email: tarunbhavsarnews@gmail.com

±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ Samaj Bhusan Sri Suhas Gite

Best Wishes From:

Bijlee 1957 2011

Dealers in: Everything in Electricals

337, Budhwar Peth, Pune- 411002. Phone: 2445 4430/6602 9549

"Chhabai" 411, Shaniwar Peth, Pune - 411030 Phone: 2449 2512/ 6602 9550

Email:bijlee@ymail.com | www.bijleeelectical.com

OBITUARY

Smt Jayashree Vasant Sulakhe

Was beloved wife of Samajbhushan Shri Vasantrao L. Sulakhe Goa and loving mother / mother-in-law of Pavitra / Govind Jawalkar of Belgaum, Pramod / Meghana Sulakhe and doting grandmother of Shreeya, Sahil & th Atharv.She peacefully passed away on 24 October 2012 (Dussehra Day)at Panaji Goa.We pray the departed soul rest in peace BHAVSAR MATTER

BHAVSAR MATTER

BHAVSAR MATTER

Tarun Bhavsar - Founder & Chief Editor: Sri Srinivas Devale, & Printed, Published, Edited and Owned by Sri Ganesh Mandre , Printed at Duniya Printers, # 90/5, 2nd cross, 2nd main, Indl, Town, Rajajinagar, Bangalore-44. Published at# 109/7, 1 st Floor, 18th C Main, WCR, 5th Block, Rajajinagar, Bangalore-10, Regional Office: Bhavsar Mangal Karyalaya, Collage Campus, P.B.Road, Dharwad - 08

TB NOVEMBER 2012  

Chief Editor: Srinivas Devale

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you