Page 1

Licensed to post without Prepayment No. J/Nellore/003/12-14 R.N.I.No.25359/74 - PLG/NL/9-10/03

e´ekÕú|ü≈£î\T : ‘·T+>± sê»>√bÕ\¬s&ç¶ dü+Á>±Vü≤≈£î\T : ‘·T+>± •eÁ|üuÛ≤‘Y¬s&ç¶

HÓ\÷¢s¡T, 08.03.2013, X¯óÁø£yês¡+

dü+|ü⁄{Ï : 32 dü+∫ø£ : 40

ù|J\T : 12, yÓ\ : 4

www.lawyerteluguweekly.com

sêuÀj˚T ø±˝≤ìøÏ ø±uÀj˚T Á|ü<Ûëì mes¡T...? á Á|üX¯ï≈£î $ì|ædüTÔqï ù|s¡T¢ s¬ +&˚...! ˇø£{Ï sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ, s¬ +&ÉT qπs+Á<äy÷Ó &û...! eT] á Ç<ä]› ˝À Á|ü<Ûëì nj˚T´<Óes¡T...? á Á|üX¯ï≈£î sêuÀj˚T ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À <˚X¯Á|ü»˝Ò düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘ês¡T. Ä Á|ü»\ yÓT|üqT bı+<ä&ÜìøÏ, Ä Á|ü»\ z≥¢qT <äøÏÿ+#·Tø√e&ÜìøÏ M[¢<ä›s¡÷ ø£‹ÔkÕeTT≈£î dæ<äΔeTj·÷´s¡T. |üs¡düŒs¡ $eTs¡Ù\ u≤D≤\qT m≈£îÿô|{Ϻ dü÷{Ï>± e<äT\T‘·THêïs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ≈£î eTT+<ädüTÔ mìïø£˝§ùdÔ á @&Ü~ ∫es√¢ mìïø£\T+{≤sTT. ìØí‘· >∑&ÉTe⁄ Á|üø±s¡yÓTÆ‘˚ 2014e÷]à ˝Ò<ë @Á|æ˝Ÿ˝À mìïø£\T+{≤sTT. 2004˝À j·T÷|æ@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ @s¡Œ&É|¶ Œü {ÏøÏ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì Á|ü<Ûëìì #˚j·÷\qï Ä˝À#·q ˝Ò<Tä . Äj·Tq ej·TdüT n+<äT≈£î dü]b˛ø£ k˛ìj·÷>±+BÛì Ä |”sƒ¡+ møÏÿ+#ê\qT ≈£îHêïs¡T. ø±ì sêC≤´+>∑ |üsy¡ TÓ qÆ nuÛ´Ñ +‘·

sê\T n&=¶∫à eTH√àVü≤Hédæ+>¥qT Á|ü<Ûë ì>± #˚dæ ‘ê´>∑eTsTT nqï _s¡T<äTqT ÄyÓT ‘·q U≤‘ê˝À »eT#˚düT≈£î+~. 2009˝À ‹]– j·T÷|æ@ ¬>*∫+~ ø±ã{Ϻ eTH√àVü≤Hédæ+>¥H˚ Á|ü<Ûëì>± ø=qkÕ–+#ê*‡ e∫Ã+~. s¬ +&√ ≥sYà‘√ Äj·Tq≈£î >∑&TÉ e⁄ |üPs¡sÔ TTq≥¢sTT´+~. Çø£ ns¡®+{Ÿ>± sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì Á|ü<Ûëìì #˚j·÷\H˚ ‘ê|üÁ‘·j·T+ ø±+Á¬>dt Hêj·T

n≥T ñÁ>∑yê<ä+... Ç≥T y˚sêŒ≥Tyê<ä+... n+‘·sê®rj·T q>∑s¡+>± m<äT>∑T‘·Tqï ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìï <ës¡TD+>± <Óã“rdüTÔHêïsTT. <˚XÊìøÏ ¬s+&√sê»<Ûëì>± ôV’≤<äsêu≤<éqT e÷sêÃ\ì ~e+>∑‘·H˚‘· yÓ’.j·Tdt.sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ø£èwæ #˚ùdÔ, Ç|üŒ{Ï bÕ\≈£î\T <ëìì ñÁ>∑yê<ä #·s¡´\≈£î ¬ s +&√q>∑ s ¡ + >± e÷s¡ T dü T Ô H êïs¡ T . <˚X¯+˝À eTT+u…’ ‘·sê«‘· ñÁ>∑yê<ä #·s¡´\≈£î y˚~ø£e⁄‘·Tqï ¬s+&√ q>∑s¡+ ôV’≤<äsêu≤<˚! y˚sêŒ≥Tyê<ä+, ñÁ>∑yê<ä+, eT‘· |òüTs¡¸D\T ˝Ò≈£î+fÒ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ n‘·´+‘· n+<äyÓTÆq q>∑s¡+>± ôV’≤<äsê u≤<é s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+≥T+~. ø=ìï ÁbÕ+‘ê\qT rdæ |üø£ÿqô|&ç‘˚ #ÓHÓ’ï, u…+>∑Tfi¯Ss¡T, ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+ e+{Ï q>∑sê\ø£+fÒ ôV’≤<äsêu≤<é m+‘√ n+<ä+>± e⁄+≥T+~. #·+Á<äu≤ãT, yÓ’.j·Tdt.sê»X‚Ks¡¬s&ç¶\T ôV’≤<äsê u≤<éqT n+‘·>± n_Ûeè~Δ #˚kÕs¡T. yê‘êes¡D+ Á|üXÊ+‘·+>± e⁄+fÒ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\T uÛ≤Ø>± e∫à n_Ûeè~Δ|üs¡+>± Ç+ø± m+‘√ eTT+<äT≈£îb˛j˚T~. ø±ì ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ôV≤’ <äsê u≤<éqT ˇø£s¡ø£+>± HêX¯q+ #˚ùdÔ, ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)

≈£î˝À¢ #ê˝≤ø±\+ qT+&˚ yÓTT<ä˝…’+~. Á|ü<Ûëì≈£îØÃ˝À Ç+~s¡eTà ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ≈£Ls¡TÃ+fÒ ‘·|挑˚ Ç+¬øes¡T ≈£îs¡TÃHêï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ ø£fió¯ ,¢ ≈£&TÉ |ü⁄ zs¡TÃø√˝Ò<Tä . dü«j·T+>± k˛ìj·÷>±+BÛ m+|æø£ #˚dæ+~ ø±ã{Ϻ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ øÏ+<ä eT+≥ô|≥º˝Ò<äT Mfi¯ó¢. 2014 mìïø£\˝À sêVüQ˝ŸqT Á|ü<Ûëìì #˚j·÷ \qï \ø£å´+ ã\+>± eTT<äs¡&É+‘√ Ç{° e˝Ò Äj·TqqT ø±+Á¬>dtbÕغøÏ ñbÕ

<Ûä´≈£åî&ç>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. n+fÒ Á|ü<Ûëì sπ dt˝ÀøÏ ~+ù| ]Vü‰s¡‡˝Ÿ‡˝À Ç~ yÓTT<ä{Ï n&ÉT>∑T. Çø£ πs|ü⁄ Á|ü#ês¡u≤<Ûä´‘· n+‘ê ≈£L&Ü Äj·Tq<˚! Çø£ ¬s+&√ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&û! eT+∫>±H√, #Ó&ÉT>±H√ ás√E <˚X¯eT+‘ê e÷s√à>∑T‘·Tqï ù|s¡T. >∑T» sê‘Y n\¢s¡¢ø£sTTHê, >∑T»sê‘Y n_Ûeè~Δ ø¬ H’ ê Ä<äT´&ÉT, u≤<äT´&ÉT Äj·TH˚! nsTT‘˚

eT‘·yê~ qT+&ç n_Ûeè~Δyê~>± ‘·qqT ‘êqT eT\#·Tø√e&É+˝À yÓ÷&û #ê˝≤ es¡≈£î $»j·Te+‘·eTj·÷´&Éì #Ó|üŒ e#·TÃ. yÓ÷&ûì eT‘·+ $wüj·T+˝À <ä÷wæ+#˚yêfi¯ó¢, <˚«wæ+#˚yêfi¯ó¢ ôd’‘·+ Äj·Tq n_Ûeè~Δ |ü+<ÛëqT Á|üX¯+dæ+#· ≈£î+&Ü e⁄+&É˝Òs¡T. m+<äTø£+fÒ n$˙‹ s¡Væ≤‘· n_Ûeè~ΔøÏ Äj·Tq qeT÷Hê˝≤ ì*#ês¡T. H˚{Ï ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)

sêÁwüº+˝À sê»ø°j·T yê‘êes¡D+ #ê˝≤ Vü‰{Ÿ>± e⁄+~. mes¡÷ e÷s¡Ã˝Òq+‘·>± e÷] b˛sTT+~. Á|üuÛÑT‘ê«H˚ï ø±<äT, sêÁwüº+˝Àì Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø±å ìï ≈£L&Ü ‘·]$Tø={≤º\H˚+‘· ø£d‘æ √ »q+ e⁄Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+\≈£î Á|ü‘ê´e÷ï j·T+>± Á|ü»\T »>∑Hé ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. »>∑H˚ dü«j·T+>± e∫à ø±+Á¬>dtø√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ø√ zfÒj·TeTì #Ó|æŒHê Á|ü»\T $ì|æ+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. »>∑Hé≈£î nqT≈£L\+>± Ç+‘· ã\+>± e÷]b˛sTT+~ yê‘êes¡D+. Á|ü»\˝À »>∑Hé Çy˚TCŸqT ‘·–Z+#· &ÜìøÏ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+\ e<ä› m˝≤+{Ï Äj·TT<Ûë\T ˝Òe⁄. Çø£ $T– *q ∫e] Äj·TT<ÛäeT˝≤¢ eT‘·y˚T! Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\‘√ eTT&ç|ü&çq düTìï‘·yÓTÆq n+X¯$T~. yêdüÔe+>± Á|ü»\ Ä˝À#·Hê <Û√s¡D˝Ï À n‹‘·≈î£ ÿe düeTj·T+˝À e÷s¡TŒ ‘˚>∑*–+~ eT‘· eTH˚ ôd+{ÏyTÓ +fÒ! Ç|ü&ÉT Ä Äj·TT<ÛëH˚ï Ä<Ûës¡+>± #˚dTü ≈£îH˚ »>∑Hé Çy˚TCŸqT ‘·–+Z #˚+<äT≈£î Á|ü‘·´]úbÕغ\T ø£èwæ #˚düTÔHêïsTT. á <˚XÊìï |üs√ø£å+>± XÊdædüTÔqï k˛ìj·÷>±+BÛ »qà‘·V≤ü Á¬ød’ eÔü eT‘·dTü ú sê\T. sêJyé>±+BÛì $yêVü≤e÷&Üø£ ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)


2

dæ◊`: &çmd”qT+&ç dæ ◊ &ç ø Ï Œ>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q sê+u≤ãT :` mes¡T ùdwº Hü ˝é À e⁄Hêïs¡+fÒ sê»ø°jT· ô|’ s ¡ M ø±s¡ T \T nø£ ÿ &ç ø Ï sêe&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&É‘ês√, mes¡T s√&ÉT¶ MT<ä≈£î e#êÃs¡ + fÒ nø£ ÿ &É T qï E˝≤sTT\T, |æø˘bÕ¬ø≥s¡T¢ |üs¡T>∑T\T rkÕÔs√, mes¡T >∑d”Ô ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡+fÒ <=+>∑\T Ä @]j·÷˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ »+≈£î‘ês√ Ä b˛©düT n~Ûø±πs yêø± lsê+u≤ãT. n+<ä]ø° ‘Ó*dæq ù|s¡T b˛©düT sê+u≤ãT. ˝≤؃ <ëø± ø±<äT H√{Ï e÷≥‘√H˚ nsê#·ø£ X¯≈£îÔ\ bòÕ´+≥T¢ ‘·&ç#˚˝≤ #˚ùd Ø˝Ÿ kÕsTT ≈£îe÷sY ø±<äT ]j·T˝Ÿ kÕsTT≈£îe÷sY sê+u≤ãT. HÓ\÷¢s¡T md”Œ ø±´+|t ø±sê´ \j·T+˝À ôdŒwü˝Ÿ Áu≤+#Y ÇHé‡ô|ø£ºsY>± |üì#˚düTÔqï Äj·Tq≈£î Ç{°e˝Ò &çmd”Œ>± |ü<√qï‹ \_Û+∫+~. &çõ|æ ~H˚ws¬t &ç¶ e<ä› e⁄qï eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ nsTT‘˚H˚MT, md”Œ $.j·Tdt.sê+u≤ãTqT dü‘·ÿ]düTÔqï md”Œ _.$.s¡eTD≈£îe÷sY _.$.s¡eTD≈£îe÷sY≈£î Äj·Tq |ü≥¢ e⁄qï qeTàø£yTÓ ‘Æ H˚ M˚ T HÓ\÷¢sT¡ ˝ÀH˚ dæ◊&ç &çmd”Œ>± Äj·Tq≈£î b˛dæ+º >¥ Ç#êÃs¡T. áy˚Ts¡≈î£ Äj·Tq $~Û ìs¡«Vü≤D ˝ÀøÏ ≈£L&Ü ~–b˛j·÷s¡T. >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢ #Ós¡T≈£î|ü*¢øÏ #Ó+~q sê+u≤ãT 1989˝À b˛©düT eè‹Ô˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. mdt◊>± ø£*–], _Á≥>∑T+≥, >∑÷&É÷s¡T eHé{ÖHé, ãT∫Ã, ø±e*, yÓ+ø£≥–], HÓ\÷¢s¡T Ár{ÖHé, HÓ\÷¢s¡Ts¡÷s¡˝Ÿ˝À |üì#˚kÕs¡T. Ä ‘·sê«‘· dæ◊>± |ü<√qï‹ MT<ä dæ◊&ç dæ◊>± ôV’≤<äsêu≤<é, ‹s¡T|ü‹\˝À |üì#˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ HÓ\÷¢s¡Tq>∑s¡+, n<ä›+øÏ, ø√ePs¡T\˝À ˝≤ n+&é Äs¡¶sY dæ◊>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ôdŒwü˝Ÿ Áu≤+#Y dæ◊>± |üì#˚dü÷Ô &çmd”Œ>± |ü<√qï‹ bı+<ës¡T. eTTK´+>± HÓ\÷¢s¡T Ár{ÖHé, s¡÷s¡˝Ÿ˝À |üì#˚dæq|ü&ÉT b˛©düTXÊK˝À eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ës¡T. >∑‘·+˝À md”Œ\T>± |üì#˚dæq ¬ø.lìyêdü¬s&ç¶, ¬ø.$.sêCÒ+Á<äHê<∏é¬s&ç¶\ e<ä› ‘·q |üìrs¡T‘√ Á|üX¯+dü\T bı+<ës¡T. ¬ø.$.sêCÒ+Á<äHê<∏é¬s&ç¶ md”Œ>± e⁄qï düeTj·T+˝À dü+#·\q+ düèwæº+∫q πø<∏ä*ø˘ dæ]j·THé u≤´+≈£î˝Àì ø√{Ïs¡÷bÕj·T\ q>∑\T <√|æ&û πødüT˝À Ç+{Ï<=+>∑qT |ü≥º&É+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫+~ n|ü&ÉT Ár{ÖHé mdt◊>± e⁄qï sê+u≤uÒ! b˛©düTeè‹Ô˝À mH√ï dü+#·\q πødüT\qT XÀ~Û+∫ #Û˚~+∫q ]ø±s¡T¶ Äj·Tq~. dæ◊&ç &çmd”Œ>± ≈£L&Ü n˝≤+{Ï |üìrs¡T‘√ sêDÏ+#ê\ì ª˝≤j·TsYμ n_Ûq+~k˛Ô+~.

dæ◊&ç &çmd”Œ sê+u≤ãT≈£î |òTü qdü‘êÿs¡+: HÓ\÷¢s¡T dæ◊&ç $uÛ≤>∑+˝À &çmd”Œ>± |ü<√qï‹ bı+~q $.j·Tdt.sê+u≤ãTqT k˛eTyês¡+ b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T |òTü q+>± dü‘ÿ· ]+#ês¡T. q>∑s+¡ ˝Àì ñy˚Twt#+· Á<ä ø±qŒ¤s¬ Hé‡ Vü‰\T˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À sê+u≤ãT b˛©düTXÊK˝À n+~+∫q |ü\Tùde\qT >∑T]+∫ n~Ûø±s¡T\T ø=ìj·÷&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ md”Œ _$ s¡eTD≈£îe÷sY Áf…Æ˙ ◊m|òtmdt n~ø±] ÁoìyêdüT\T¬s&ç¶, @md”Œ m˝Ÿ{Ï #·+Á<äX‚KsY, @ÄsY @md”Œ @dæ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, &çmd”Œ\T |æ.yÓ+ø£≥Hê<∏é¬s&ç¶, u≤\yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, sê»eTùV≤+Á<äHêj·Tø˘, ôdŒwü˝Ÿ Áu≤+#Y n~Ûø±s¡T\T dæ◊\T, môd’‡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±\<Ûäs¡à+ #Óq÷ïs¡T yÓ+ø£≥ø£ècÕí¬s&ç¶ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢ eTqTuÀ\T eT+&É\+ #Ós√¢|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #Óq÷ïs¡T yÓ+ø£≥ø£ècÕís¬ &ç¶ ‘·q 76e j˚T≥ e÷]à 4e ‘˚B k˛eTyês¡+ y˚≈£îes¡a≤eTTq ø±\<Ûäs¡à+ #Ó+<ës¡T. Äj·Tq≈£î uÛ≤s¡´ Ç<ä›s¡T dü+‘êq+ e⁄Hêïs¡T. Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT #Óq÷ïs¡T yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ õ˝≤¢ yêdüT\øÏ düT|ü]∫‘·T&˚. X¯ã] lsêeTπøåÁ‘·+ e´ekÕú|üø£ #ÛÓ’¬sàHé>±, Á|üU≤´‘· ìsêàD dü+düú n|üs¡í ø£HéÁdüºø£åHé‡ &Ós’ ø¡ sº£ >Y ±, õ˝≤¢ uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ˝À n‹ø°\ø£ e´øÏ>Ô ± yÓ+fÒX«¯ s¡s¬ &çì¶ ‘Ó*j·Tì yês¡T ˝Òs¡T. yÓ+ø£≥ø£ècÕí¬s&ç¶ ‘·eT dü«Á>±eT+ #Ós√¢|ü*¢˝À ¬s’‘·T>± e⁄+≥÷ <ë<ë|ü⁄ 3<äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·+ yê´bÕs¡ ì$T‘·Ô+ HÓ\÷¢s¡Tø=∫à dæús¡|ü&çb˛j·÷&ÉT. e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q yê´bÕsêH˚ï mqTï≈£îì ¬s’dt$T˝ŸqT ÁbÕs¡+_Û+∫ q>∑s¡ ìyêkÕìøÏ n\yê≥T |ü&çq|üŒ{Ïø° Äj·Tq Á>±e÷ìï $düà]+#·˝Ò<äT. ‘·eT eP] qT+&ç mes=∫ÃHê yêfi¯¢ nedüsê\qT rπsÃyê&ÉT. M\sTTq+‘· es¡≈î£ ‘·q≈£î #˚‘H· q’Ó düV‰ü j·T+ #˚ùdyê&˚ ‘·|Œü me]˙ H=|æŒ+#˚yê&ÉT ø±<äì Äj·Tq düV≤ü #·sT¡ \T #ÓbÕŒs¡T. #Ós√¢|*ü ˝¢ À |üø±ÿ Çfi¯fl ìsêàD ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± m+‘√eT+~ ù|<äyêfi¯¢≈£î ‘êqT ≈£L&Ü Ä]Δø£ düV‰ü j·÷ìï n+~+∫ yê]øÏ >∑÷&ÉTqT @sêŒ≥T #˚XÊ&ÉT. m~π>ø=~› ˇ<ä>±\qï HÓ’»+‘√H˚ ‘êqT m+‘· dü+bÕ~+∫Hê n‹ kÕe÷q´ ¬s’‘·T>±H˚ ‘·q J$‘·+ >∑&çù| yê&ÉT. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± nHês√>∑´+‘√ e⁄+≥÷ ‘·q 76e j˚T≥ yÓ+ø£≥ø£ècÕís¬ &ç¶ ø£qTïeT÷XÊ&ÉT. ‘·+Á&ç n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&ç#˚ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡s¬ &ç¶ ≈£L&Ü n‹ kÕ<ë d”<ë>± e⁄+{≤&ÉT. mes¡T @ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |æ*∫Hê ‘·|Œü ø£ Vü‰»sö‘ê&ÉT. yê´bÕs¡ ì$T‘·+Ô ôV≤’ <äsêu≤<äT˝À e⁄+≥Tq|üŒ{Ïø° ‘·eT ne÷àHêqï\ ø√dü+ ‘·s#¡ ÷· HÓ\÷¢s¡T≈£î Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü edü÷Ôe⁄+{≤&ÉT. õ˝≤¢˝À nìï bÕغ\ yê]‘√q÷ Äj·Tq≈£î eT+∫ |ü]#·j÷· \THêïsTT. nC≤‘·XÁ¯ ‘·Te⁄>± ù|s¡T+&É&+É ‘√ nH˚øe£ T+~ Á|üeTTKT\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ì ø£*dæ |üsêeT]Ù+#ês¡T. ;CÒ|” C≤rj·THêj·T≈£î&ÉT yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT‘√ düVü‰ |ü\T bÕغ Hêj·T≈£î\T, bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ \Ô· T, õ˝≤¢ Á|üeTTKT\T Äj·TqqT H˚sT¡ >±qT, bò˛H√¢q÷ |üsêeT]Ù+#ês¡T. dæ.$.¬s&ç¶ ≈£î≥T+u≤ìøÏ eTH√ôd’úsê´ìï ø£\T>∑CÒj·÷\ì uÛÑ>∑e+‘·T&çì ø√s¡T≈£î+≥÷ Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó\T|ü⁄‘√+~ ªª˝≤j·TsYμμ.

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 08, 2013

≈£î

+ ¡ ÿs ê ‘ ü d T · j à r Ä T\ T · j Ø ¢ ÷ \ Ó H ï ’ Ó #ÓH <ë<ë|ü⁄ 30dü+e‘·‡sê\T>± ªª˝≤j·TsYμμ |üÁ‹ø£ y˚~ø£>± kÕVæ≤‘·´ s¡+>∑+‘√ bÕ≥T kÕ+düÿè‹ø£, Ä<∏ë´‹àø£, kÕe÷õø£ ùdyêø±s¡´Áø£e÷\‘√ mH√ï dü‘øY ±s¡´Áø£e÷\≈£î yês¡~>Û ± ì\TdüTqÔ ï ª˝≤j·TsYμ |üÁ‹ø£ dü+bÕ<ä≈î£ &ÉT ‘·T+>± •eÁ|üu≤Û ‘Ys¬ &ç¶ ùde\≈£î >∑Ts¡T>Ô ± n+‘·sê®rj·T y˚~ø£\ô|q’ ªHê{≤μ eT]j·TT ªÄ{≤μ dü+düú\T nyês¡T¶\‘√ dü‘·ÿ]+∫q $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚! HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢ U≤´‹ì n+‘·sê®rj·TkÕúsTT˝À ‘Ó*j·TCÒd,æ õ˝≤¢ kÕúìø£ |üÁ‹ø±s¡+>±ìπø eHÓï‘Ó∫Ãq dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì >∑‘+· ˝À u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À ìedædüTÔqï HÓ\÷¢Øj·TT\+‘ê ø£\dæ Á|üeTTK <ë‘·, bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ Ô· C….j·Tdt.s¬ &ç¶ Ä<Û«ä s¡´+˝À ª˝≤j·TsYμ kÕs¡~Û ªÁ|üuTÑÛ μqT u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝Àì Ç+~s¡q>∑søY u¢£ Ÿ˝À dü‘·ÿ]+#ês¡T. H˚&TÉ n<˚ ÄqyêsTTr‘√ #ÓHï’Ó ˝À ìedædTü qÔ ï HÓ\÷¢Øj·TT\+‘ê ˇø£ÿf…Æ düTÁ|üd<æ Δä yÓ<’ ´ä •s√eTDÏ &Üø£sº Y dæ.j·T+.¬ø.¬s&ç¶ n<Û´ä ø£‘å q· ªMT{Ÿ Á^{Ÿμ ù|s¡T‘√ •eÁ|üu≤Û ‘Ys¬ &çì¶ n_Ûq+~+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|{ü ≤ºsT¡ . e÷]Ã10e ‘˚B Ä~yês¡+ eTVü‰•esêÁ‹ |üs¡«~q+s√E {Ï.q>∑sY˝Àì Ä+Á<Ûëø£¢uŸ ÁbÕ+>∑D+˝Àì >√<ëe] Vü‰˝Ÿ˝À kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥˝≤ 5ìeTTcÕ\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ á ø±s¡´Áø£eT+˝À HÓ\÷¢s¡T Á|üeTTKT\T, #ÓHï’Ó ˝À ìyêdüeTT+≥Tqï ;CÒ|” C≤rj·T Hêj·T≈£î\T, sê»´düudÑÛ uü TÑÛ ´\T eTT|üŒes¡|⁄ü yÓ+ø£jT· ´ Hêj·TT&ÉT, dæ˙ H˚|<ü ´ä∏ >±j·T≈£î\T, |ü<àä uÛ÷Ñ wüDY j·Tdt.|æ.u≤\düTÁãVü≤àD´+, ø¬ HÓ‡dtÁ>∑÷|t #Ûs¬’Ó àHé ø¬ .qs¡kÕ¬s&ç,¶ Á|üeTTK dæ˙<äs¡Ù≈£î\T dæ+^‘·+ lìyêdüsêe⁄\T n‹<∏äT\T>± bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. leT‹ mdt.|æ.XË’\» ÁbÕs¡qú ‘√ ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj˚T´ ø±s¡´Áø£eT+˝À •eÁ|üu≤Û ‘Ys¬ &çì¶ düu≈ÑÛ î£ |ü]#·jT· + #˚ùd ø±s¡´Áø£e÷ìï yÓHïÓ \ø£+{Ï ìs¡«Væ≤kÕÔsT¡ . Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ Ô· ø¬ .nì˝Ÿ≈î£ e÷sYs¬ &ç¶ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕ«>∑‘+· |ü\T≈£î‘ês¡T. düTÁ|üd<æ Δä Ä&ç≥sY C….¬ø.¬s&ç¶ e+<äq düeTs¡ŒD #˚kÕÔs¡T. <√sêï<äT\ Vü≤]u≤ãT kÕs¡<Ûä´+˝Àì Vü≤]$\T¢ ÁøÏj˚TwüHé‡ yê] qe⁄«\ dü+<ä&‘ç √ ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj˚T´ á n|ü⁄s¡÷|ü ªªÄràj·Tμμ düe÷y˚X+¯ ˝À #ÓHï’Ó ˝À ìyêdüeTT+≥Tqï HÓ\÷¢Øj·TT\+<äs¡÷ bÕ˝§ZHê\ì ]ôd|ü¸Hé ø£$T{° |üøå±q &Üø£ºsY dæ.j·T+.¬ø.¬s&ç¶ ø√s¡T‘·THêïs¡T.

@ bÕ|ü+ #˚XÊeTì á ø£s¬ +≥T XÊ|ü+

sêÁwüº ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·« ø£s¬ +≥T #êØ®\ <√|æ&ìû e´‹πsøÏd÷ü Ô ø£s¬ +≥Tø√‘·\T <äTsêàsêZìï Á|ü•ïdü÷Ô õ˝≤¢ yÓ.’ j·Tdt.ÄsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø√≥+¬s&ç¶ Áo<Ûsä s¬Y &ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’.j·Tdt.ÄsY.ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+˝À $q÷‘·ï ìs¡dqü e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. 2e‘˚B ø√≥+¬s&ç¶ Áo<Ûsä s¬Y &ç¶ Ä<Û«ä s¡´+˝À q\¢u≤&û\® T <Ûä]+∫ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+≈£î #˚s¡T≈£îqï yÓ.’ j·Tdt.ÄsY.ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s\Ô¡ T õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\øÏ ≥÷´uŸ˝…’≥T¢, ã\TŒ\T, $düqø£Ás¡\T n+<äCÒXÊs¡T. ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+ ñ<˚›•+∫ ø√≥+¬s&ç¶ Áo<ÛäsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ÿs¡÷bÕsTT ø£¬s+≥T #êØ® ô|+#·

≈£î+&Ü ø£s¬ +≥Tø√‘·\T ˝Ò≈î£ +&Ü y˚d$ü ø±\+˝À ôd‘’ +· eTT+<ädTü Ô |üø±ÿ Á|üD≤[ø£\‘√ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+∫ ø£s¬ +≥T ø=qT>√\T #˚dæ ~e+>∑‘· eTVü‰H˚‘· yÓ.’ j·Tdt ø£¬s+≥T ø£cÕº˝Ò¢ì bÕ\qqT Á|ü»\≈£î n+~+#ê&Éì ø±ì eTVü‰H˚‘· yÓ’.j·Tdt. eTs¡D+ ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq s¬ ø£ÿ\ ø£w+ºü ‘√ n~Ûø±s¡+ nqTuÛ$Ñ düTqÔ ï ø±+Á¬>dtbÕغ Á|üC≤dü+πøåe÷ìï >±*øÏ e~˝Òdæ+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq yÓ+≥ e÷Jøöì‡\sY ¬ø.$.sê|òüTe¬s&ç¶, õ˝≤¢ d”º]+{Ÿ ø£$T{° düuÛÑT´\T qs¡ dæ+Vü≤j·T´ eTT~sêCŸ, eT+<ë u≤_®, ã‘·Ô\ yÓ+ø£fÒ X¯«s¡T¢, >∑T+&Ü\ eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

CÒd”dt n<Ûä´≈£åî&ç>± _.ÄsY.ÁoìyêdüT\T Äj·Tq Ç+{Ïù|s¡T ª‘·yê«μ nsTTHê Äj·Tq n+<ä]ø° _.ÄsY. lìyêdüT\T>±H˚ |ü] #·jT· +. >∑‘· 3<ä X Êu≤› \ T>± n&É « ¬ s ’ º õ +>¥ s¡+>∑+˝À ˇø£ Á|ü‘˚´ø£>∑T]Ô+|ü⁄ì ‘Ó#·TÃ≈£îì _.ÄsY j·÷&é‡ dü+düúì Á|ü>∑‹ |ü<∏ä+˝À q&ç|ædüTÔqï ‘·yê« lìyêdüT\T HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ CÒd”dt 33e n<Û´ä ≈£îå &ç>± e÷]à 3e ‘˚B Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ |ü<äM u≤<Ûä´ ‘·\T #˚|ü{≤º&ÉT. eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ #ÛÓsTTsY|üs¡‡Hé>± leT‹ ‘·yê« jÓ÷>∑ e*¢ ≈£L&Ü n<˚s√E u≤<Ûä´‘·\qT #˚|ü{≤ºs¡T. _.ÄsY.j·÷&é‡ oqj·T´qT dü‘·ÿ]düTÔqï $$<Ûä |üÁ‹ø£\ Áu≤+#Yy˚TH˚»s¡T¢ m+‘√ø±\+>± CÒd”dt <ë«sê ùdyêø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§Z+≥Tqï|üŒ{Ïø° lìyêdüT\T eT+∫ ùdyêø±s¡´Áø£e÷\‘√ Á|ü»\˝ÀøÏ yÓfi¯óÔ+<äì nHêïs¡T. |ü<eä ⁄\≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+&˚yê&ÉT. Äj·Tq≈£îqï |ü]#·j÷· \T, ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä |üÁ‹ø£\ n&É«¬s’ºõ+>¥ $uÛ≤>±\ Á|ü‹ ø±s¡´<äø£å‘·, |ü≥Tº<ä\ dü+düú n_Ûeè~ΔøÏ <√Vü≤<ä|ü&É>∑\eqï ì<ÛTä \T, |üÁ‹ø± ø±sê´\j·T dæã“+~, Áu≤+#Y y˚TH˚»s¡T¢ bÕ˝§Zì >∑{Ϻ qeTàø£+‘√ CÒd”dt düuÛÑT´\+‘ê |ü≥Tº|ü≥º&É+‘√ n<Ûä´ø£å lìyêdüT\Tì n_Ûq+~+#ês¡T. kÕúHêìï n\+ø£]+#ê&ÉT. dü+düú ø±s¡´<ä]Ù ø¬ .$.düTsπ wtu≤ãT, ø√XÊ~Ûø±] j·T+.dürwt CÒd”dt uÛÑeHé˝À »]–q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ uÛ≤s¡Z$ Ä{À H˚‘è· ‘·«+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À lìyêdüT\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ yÓTTu…˝’ ‡Ÿ n~ÛH‘˚ · ø=+&Ü ìs¡+»Hés¬ &ç¶ eTTK´n‹~∏>± $#˚Ãj·T>± ‘·qô|’ Ç+‘·ô|<ä› u≤<Û´ä ‘·\qT ô|{Ïqº dü+düú düuTÑÛ ´\ düV≤ü ø±s¡+‘√ ˇ+>√\T qT+&ç Á|ü‘˚´ø£+>± e∫Ãq u≤*H˚ì Ä+»H˚j·TT\T dü+düú n_Ûeè~Δ ø√dü+ |üì#˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. $•wü˜ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêï&ÉT. ø±s¡´Áø£eT+ ÄkÕ+‘·+ Äràj·T oqj·T´≈£î z|æø£ m≈£îÿe, düV≤ü q+ ≈£L&Ü C≤ùd,Ô Ç˝≤+{Ï uÛÑ]‘·+>± »]–+~. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï eø£Ô\T oqj·T´ \ø£Då ≤\T ø£*–qyêfi¯ó¢ ùdyêdü+dü\ú ≈£î eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘˚>\∑ s¡T. >∑TD>∑D≤\qT $e]dü÷Ô nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#˚es¡≈£L e~* ÇHêïfi¯ó¢ düãú T›>± e⁄qï ªªCÒdd” μt μ lìyêdüT\T n<Û´ä ø£‘å q· eT+∫ ô|≥º&Éì #ÓbÕŒs¡T. Ç˝≤+{Ï j·TTe≈£î\ Hêj·Tø£‘·«+˝À dü+düú |ü⁄s√>∑‹ì kÕ~Û+#ê\ì Äø±+øÏdå ÷ü Ô ªª˝≤j·TsYμμ n_Ûq+<äq\T.


3 ○

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 08, 2013 ○

$XÊ\yÓTÆq ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T... n+‘·ø£+fÒ $XÊ\

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ù|<ä$<ë´s¡Tú\qT ø±s=Œπs{Ÿ ø±˝ÒJ\˝À #˚]ŒkÕÔeTì ø£˝…ø£ºπs dü«j·T+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. n+fÒ Á|üuÛÑT‘·« ø±˝ÒJ\T <ä+&É>∑ e÷*qeì Äj·Tq #Ó|Œü ø£H˚ #ÓbÕŒs¡T. ñqï‘ê~Ûø±s¡T˝Ò ø±s=Œπs{Ÿ $<ä´qT &ÉãT“ø£{ºÏ eTØ Áb˛‘·‡Væ≤düT+Ô fÒ, Ä ø±˝ÒJ\≈£î Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY\T>± e÷s¡T‘·T+fÒ Çø£ kÕe÷q´ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T e÷Á‘·+ ‘·eT _&É\¶ qT düsêÿsY ø±˝ÒJ\˝À m+<äT≈£î #˚]ŒkÕÔsT¡ . ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁwüº+˝À z õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‘·q ø=&ÉT≈£îqT Á|üuTÑÛ ‘·« ÁbÕ<∏$ä Tø£ bÕsƒX¡ Ê\˝À #˚]Œ+∫ m+<äs√ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<äsÙ¡ +>± ì*#ês¡T. ø£˝ø… sº£ Y ø=&ÉT≈£î nø£ÿ&É #˚]q+<äTe\¢ Ä bÕsƒ¡XÊ\ u≤>∑T|ü&ç+~. <Ûäqe+‘·T\T ôd’‘·+ ‘·eT |æ\¢\qT Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #˚]Œ+#ês¡T. Ç{°e\ ∫‘·÷Ôs¡Tõ˝≤¢˝À z ñqï‘ê~Ûø±] uÛ≤s¡´ Á|ü‹s√p z Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\≈£î yÓ[¢ $<ë´s¡Tú\≈£î bÕsƒê\T uÀ~Û+#˚~. eTq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.l<ÛäsY ≈£L&Ü ‘·≈£îÿy˚MT ø±<äT. »\TãT, »«s¡+ e∫Ãqyêfi¯ó¢ ≈£L&Ü HÓ\÷¢s¡T˝À ô|<ë›düT|üÁ‹øÏ b˛yê\+fÒ uÛÑj·T|ü&É‘ês¡T. ∫qïs√>±ìøÏ ≈£L&Ü Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î b˛sTT y˚\T ‘·>˝∑ dÒ Tü +Ô {≤s¡T. n˝≤+{Ï~ ø£˝ø… sº£ Y l<ÛäsY ‘·q ø=&ÉTøÏÿ {≤ì‡˝Ÿ‡ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡qT HÓ\÷¢s¡T˝Àì ô|<ë›dTü |üÁ‹˝À #˚sTT+∫ Á|üuTÑÛ ‘·« yÓ<’ ´ä + |ü≥¢ Á|ü»\˝À qeTàø£+ ô|+#ês¡T. yÓ’<ä´+ $wüj·T+˝À ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)

HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢˝Àì ø=ìï pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À¢ |ü~, |ü~ùV≤H˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ d”≥T <=s¡ø±\Hêï #ê˝≤ ø£wüº+>± e⁄+&˚~. d”≥T ø√dü+ ô|’s¡M\T, dæbòÕs¡T‡\T ã\+>± e⁄+&˚$. eT]|ü&ÉT... Á|üuTÑÛ ‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À¢ d”≥T¢ n&ç>π yêfi‚¢ ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷s¡T. düsêÿsY ø±˝ÒJ n+fÒ $<ë´s¡Tú˝Ò ø±<äT, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ≈£L&Ü HêyÓ÷w”>± |ò”\e⁄‘·THêïs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ ø±˝ÒJ˝À¢ #·~$‘˚H˚ yê]#˚‘· u≤>± ‘√$T+#·T≈£î+fÒH˚ #·<äTe⁄ u≤>± e+≥|ü&ÉT‘·T+<äH˚ ÁuÛÑeT˝À¢ e⁄Hêïs¡T. ø±ãfÒº $XÊ\yÓTqÆ Á|üuTÑÛ ‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJ\≈£î b˛≈£î+&Ü ø£eT]¸jT· ˝Ÿ ø±+ô|ø¢ ‡˘ ˝≤¢+{Ï ø±s=Œπs{Ÿ ø±˝ÒJ\˝À #˚sT¡ ‘·÷ u≤Á‘·÷+ n+‘· e⁄+&˚ ‘·s>¡ ‹∑ >∑<Tä ˝À¢ H˚{‘Ï s· +¡ #·<Tä e⁄\T yÓ\>∑u&… TÉ ‘·THêïs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ bò˛_j·÷ πøe\+ $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT ˝À¢H˚ e⁄+<ä+fÒ ÄX¯Ãs¡´b˛yê*‡+<˚MT ˝Ò<äT. ø±ì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T>± e⁄+≥÷ Á|üuÛÑT‘·« $<ä´qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê *‡q yêfi‚¢ <ëìì e~˝Òdæ ø±s=Œπs{Ÿ $<ä´≈£î ¬s&éø±¬sŒ{Ÿ |üsT¡ düT+Ô &É&+É $#ês¡øs£ +¡ . ù|<ä$<ë´s¡T\ú ≈£î eT+∫$<ä´qT n+~+#ê\H˚ ñ<˚X› ´¯ +‘√ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ªdüs¡dü«‹ì~Ûμì ô|{≤ºs¡T. á ì~ÛøÏ $sêfi≤\T ≈£L&Ü uÛ≤Ø>±H˚ e#êÃsTT. n+‘ê u≤>±H˚ e⁄+~. á ì~Û MT<ä e#˚à e&û¶‘√ Á|ü‹ @{≤ ø=+‘·eT+~ Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ø√‘·\T... ˇø£fÒ ø√‘·\T... esê¸ø±\+, m+&Üø±\+ nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò<äT... y˚fi≤bÕfi≤ ˝Ò<äT... m|ü&ÉT|ü&ç‘˚ n|ü&ÉT ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\T... @&Ü~ s√E\T>± sêÁwüº+˝À ø£¬s+{Ÿø√‘· ˝Òì s√»+≥÷ ˝Ò≈£î+&Üb˛j·TT+~. esê¸ø±\+˝À ø√‘·\T, #·*ø±\+˝Àq÷ ø√‘·\T. ø£¬s+{Ÿ yê&Éø£+ ‘·≈£îÿe⁄>± e⁄+&˚ á ¬s+&ÉT d”»Hé\˝ÀH˚ ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\T rÁe+>± e⁄+fÒ, Çø£ ø£¬s+{Ÿ ñ‘·Œ‹Ô ‘·≈î£ ÿe⁄>± $ìjÓ÷>∑+ m≈£îÿe⁄>± e⁄+&˚ m+&Üø±\+˝À ø√‘·\T Ç+¬ø+‘· <ës¡TD+>± e⁄+&ÉuÀ‘·THêïsTT? n~>√ m+&Üø±\+... ôd>∑ n|ü&˚ yÓTT<ä˝…’+~. |ü˝…¢≥÷s¡¢˝À 12>∑+≥\T, eT+&É\ øπ +Á<ë˝À¢ 8>∑+≥\T, |ü≥Dº ≤˝À¢ 6>∑+≥\T, HÓ\÷¢sT¡ q>∑s+¡ ˝À 4>∑+≥\T... Á>±e÷\˝À nsTT‘˚ |ü>∑\+‘ê ø£¬s+{Ÿ e⁄+&É&É+ ˝Ò<äT. sêÁ‹fi¯ó¢ ø£s¬ +{Ÿ Ç∫ÃHê eT∞¢ m|ü&ÉT b˛‘·T+<√ ‘Ó*j·Tì |ü]dæ‘ú T· \T HÓ\ø=HêïsTT. |ü+≥ #˚‹ø=düTÔqï düeTj·T+˝À ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\T rÁe+ ø±e&É+‘√ ¬s’‘·T\T |ü&ÉT‘·Tqï Çã“+~ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. ˙fi¯ó¢ ˝Òø£ #˚‹ø=∫Ãq ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)

yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ˝À @ Hêj·T≈£î&ç˙ Á|üXÊ+‘·+>± e⁄+&É˙j·T&É+ ˝Ò<äT y˚Tø£bÕ{Ï k˛<äs¡T\T. »>∑Hé qT+&ç õ˝≤¢ bÕغì yÓTT‘·Ô+>± nÁ–yÓT+{Ÿ #˚düT≈£îqï≥T¢>± e⁄+~ yêfi¯¢ e´eVü‰s¡+. y˚TeTT, e÷ eTqTwüß\T ‘·|Œæ ‘˚ bÕغ˝À Ç+¬øes¡÷ e⁄+&É&ÜìøÏ M˝Ò<¢ qä ï≥T¢>± e´eVü≤]düTHÔ êïs¡T. HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+, s¡÷s¡˝Ÿ, ø±e*, düπs«|ü*¢, dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥, Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£ esêZ\˝À u≤>± ø£\u…{Ϻ bÕغì ø£\>∑÷s¡>∑+|ü #˚dæô|{≤ºs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T˝À ø=$Tà \ø£àå j·T´Hêj·TT&ÉT ã\yÓTqÆ Hêj·T≈£î&ÉqT≈£î+fÒ, Äj·Tq ‘·eT¬øø£ÿ&É |ü⁄+&ÉT ne⁄‘ê&√qì ‘ê{≤≈£î\T ø£{ºÏ yÓ+ø£≥–]øÏ ‘·]e÷s¡T. yÓ+ø£≥–]ì ø=$Tàπø Ksês¡T #˚kÕs¡ì ≈£L&Ü ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ ø=$Tà nø£ÿ&É≈£î yÓ[¢Hê Á|üXÊ+‘·+>± e⁄+&É˙j·T&É+ ˝Ò<äT. ø=$TàøÏ nø£ÿ&Ü |ü⁄\\¢ T ô|≥º&+É yÓTT<ä\Tô|{≤ºsT¡ . ø=$TàøÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± &Üø£sº Y kÕsTTeTTs¡[ì y˚Tø£bÕ{Ï k˛<äs¡T\T ‘·eT nuÛÑ´]ú>± Á|ü‹bÕ~düTÔqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. kÕsTTeTTs¡[ >∑‘·+˝À yÓ+ø£≥–] ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ {Ϭøÿ{Ÿ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+∫ e⁄Hêï&ÉT. Ç|ü&ÉT »>∑Hé >±* ã\+>± e⁄+~ ø±ã{Ϻ á }|ü⁄˝À nsTT‘˚ myÓTà˝Ò´ ø±e#·ÃqT≈£î+≥Tqï≥T¢Hêï&ÉT. »>∑Hé >±* e⁄+~ ø±ã{Ϻ me]øÏ d”{|Ï Œæ +#·T≈£îHêï >¬ *#˚kÕÔsH¡ ˚ BÛe÷˝À y˚Tø£bÕ{Ï k˛<äsT¡ \Tqï≥T¢Hêïs¡T. »>∑Hé >±* ˇø£kÕ] |üì#˚dTü +Ô ~. dæsú y¡ TÓ qÆ sê»ø°j÷· \T #˚j÷· \+fÒ, bÕغ Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àq÷ dæsú |¡ &ü Ü\+fÒ bÕغøÏ Á|ü»\‘√ dü+ã+<Ûë\T+&˚ Hêj·T≈£î\T nedüs¡+. Ä dü+>∑‹ì y˚Tø£bÕ{Ï Áã<äsY‡ $düà]düTÔqï≥T¢Hêïs¡T.

eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ õ˝≤¢ |üs¡´≥q Ç|üŒ{ÏøÏ 5kÕs¡T¢ yêsTT<ë |ü&+ç ~. Äj·Tq edüTHÔ êï&Éì #Ó|Œæ n~Ûø±s¡T\T ôV≤’ sêHê |ü&&É +É , b˛©düT\T Á≥j·T˝Ÿ ø±Hê«jYTì ìs¡«Væ≤+#·&É+ ‘·|æŒ+∫ Ç+πø ñ|üjÓ÷>∑+ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+~. |üs¡´≥q ÇìïkÕs¡T¢ yêsTT<ë |ü&&É +É ‘√ »q+ n~>√|ü⁄* nH˚ ø£<qä∏ T >∑Ts¡TÔ #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T. ákÕ] d”m+ |üs¡´≥q ì»+>± Ksê¬s’ ì»+>± e∫ÃHê ≈£L&Ü »q+ qy˚Tà |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT d”m+ ekÕÔs¡q&É+, n~ yêsTT<ë |ü&É&É+ »s¡T>∑T‘·÷ edüTÔ+~. ∫esêKs¡≈£î 7, 8, 9‘˚B\˝À øÏs¡DY ªÇ+~s¡eTàu≤≥μ Ksê¬s’+<äHêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À s√&É¢qT m+‘√ n+<ä+>± eTTkÕÔãT #˚kÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T ô|<ë›düT|üÁ‹˝À yÓ’<ä´ø£fi≤XÊ\ ìsêàD≤ìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq ø√dü+ bı&Éyê{Ï ô|’˝≤Hé ≈£L&Ü ì]à+#ês¡T. ô|<ë›düT|üÁ‹ >√&É\≈£î düTqï+ ø={Ϻ+#ês¡T. ø±*b˛sTTq #√≥ düú+uÛ≤\≈£î ø=‘·Ô ˝…’≥T¢ _–+#ês¡T. d”m+ edüTHÔ êï&Éì #Ó|Œæ ø£˝ø… sº£ ,Y C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ ,Y md”Œ, @md”Œ e+{Ï ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ‘·eT |üqT\qT e÷qT≈£îì Äj·Tq |üs¡´≥q @sêŒ≥¢ ø√dü+ ‘Ó>∑ ‹]>±s¡T. ˇø£ÿ HÓ\÷¢sT¡ ˝ÀH˚ ø±<äT... Ä‘·à≈£Ls¡T, yÓ+ø£≥–], ø√ePs¡T, >∑÷&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ≈£L&Ü d”m+ |üs¡´≥q e⁄+<äì #Ó|üŒ&É+‘√ nø£ÿ&Ü @sêŒ≥T¢ #˚kÕs¡T. ø±ì ákÕ] ≈£L&Ü Äj·Tq |üs´¡ ≥q s¡<Tä › ø±e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\≈£î z|æø£ #·∫Ãb˛sTT+~. Ç+ø√kÕ] d”m+ edüTÔHêï&É+fÒ.. eùdÔ sê˙j·T+&ç˝Ò, e∫à #·÷düT≈£îì b˛‘ê&ÉT nì nH˚≥≥T¢Hêïs¡T.

d”m+ |üs¡´≥q Á|ü#ês¡+ n~Ûø±s¡T\≈£î ôV’≤sêHê $T–*Ã+~

yÓTÆq ˝≤´uŸ\T... düT•øÏå‘·T˝…’q n<Ûë´|ü≈£î\T... Áø°&Ü yÓTÆ<ëq+... ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+... Á|üuÛÑT‘·« ˝Ò < ë msTT&Ó & é pìj· T sY ø±˝Ò J \T á yê‘ê es¡D+˝À e⁄+{≤sTT. düe÷»+˝À ]j·T˝Ÿe÷¬sÿ{Ÿ dü + dü ÿ è‹ sêø£ e TT+<ä T m+<ä s √ <ë‘· \ T eT+∫ eTqdüT‘√ <ëq+ #˚dæq $XÊ\yÓTÆq düú˝≤\˝À mH√ï pìj·TsY ø±˝ÒJ\qT ì]à+∫, yê{Ï˝À nìï s¡ø±\ dü<äTbÕj·÷\qT düeT≈£Ls¡Ã&É+ »]–+~.

uÛ≤s¡‘· <˚X¯eTTq+<ä* nH˚ø£ |ü⁄D´ πøåÁ‘·eTT\˝À lø±fi¯Vü≤dæÔ eTVü‰πøåÁ‘·eTT |üs¡eT |ü$Á‘·yÓTÆq Á|üdæ<äΔ •eπøåÁ‘·eTT. Ç~ <äøÏåD ¬ø’˝≤düeTT>±qT, dü<√›´eTTøÏÔ πøåÁ‘·eTT>±qT Á|üdæ~Δ #Ó+~q~. |ü+#·uÛÑ÷‘· πøåÁ‘·eTT\˝À lø±fi¯Vü≤dæÔ yêj·TTπøåÁ‘·eTT>± Á|üdæ~ΔH=+~q~.

l kÕ«$Tyê] eTVü‰ •esêÁ‹ ÁãVü≤√à‘·‡eeTT\T ‘˚~ 05`03`2013 qT+&ç 17`03`2013 es¡≈£î n‘·´+‘· yÓ’uÛÑeeTT>± »s¡T|üã&ÉTqT. 10`3`2013 eTVü‰ •esêÁ‹

sꈈ 9.00 >∑+.\≈£î q+~ ùde 12`3`2013 l kÕ«$Tyês¡¢ ø£fi≤´D√‘·‡eeTT 14`3`2013 –] Á|ü<äøÏåDeTT

11`3`2013

ñˆˆ 3.00>∑+.\≈£î *+>√<䓤eeTT ñˆˆ 9.30>∑+.\≈£î s¡<∏√‘·‡eeTT sꈈ 8.00 >∑+.\≈£î ‘Ób˛Œ‘·‡eeTT

ô|’ ñ‘·‡eeTT\ j·T+<äT Á|üU≤´‹>±+∫q eT+>∑fi¯+|ü*¢ u≤\eTTs¡∞ø£èwüí, mdt.|æ.XË’\», dü‘·´+, ˝≤¬sHé‡ ` &Ü´Hé‡ e÷düºs¡T, ø√{Ï ` dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T, sêeTø£èwüí ‘·~‘·s¡ yê]#˚ uÛÑøÏÔ $uÛ≤e], uÛÑs¡‘·Hê≥´+ ø±s¡´Áø£eTeTT\T eT]j·TT l >∑]ø£bÕ{Ï qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ >±]#˚ Ä<∏ë´‹àø£ ñ|üHê´düeTT\T @sêŒ≥T #˚j·Tã&çq$. uÛÑ≈£îÔ˝…\¢s¡T l kÕ«$T neTàyês¡¢qT <ä]Ù+∫ ø£èbÕ ø£{≤ø£åeTT\T bı+<äT<äTs¡T>±ø£. <˚ekÕúqeTT˝À $$<Ûä $sêfi¯eTT\ |ü<∏äø£eTT\≈£î $sêfi¯eTT\T Çe«e\dæq~>± uÛÑ≈£îÔ\qT ø√s¡&ÉyÓTÆq~. ô|’ ÁãVü≤√à‘·‡eeTT\ dü+<äs¡“¤+>± @ $<ÛäyÓTÆq Ä]®‘·ùde\T »s¡T|üã&Ée⁄. sêVüQπø‘·T |üP»\T eTVü‰•esêÁ‹ s√Eq ‘·|üŒ $T–*q nìï s√E\ j·T+<äT j·T<Ûë$~Û>± »s¡T|üã&ÉTqT. eTVü‰•esêÁ‹ s√Eq sêÁ‹ 10.00>∑+.\ qT+&ç ñ<äj·T+ 5.00 >∑+.\ es¡≈£î düs¡«<äs¡ÙqeTT ˝Ò<äT. $es¡eTT\≈£î 08578 ` 222240, ôd˝Ÿ HÓ+. 9949491764(|æ.ÄsY.z), 9989908382 eT]j·TT email: eo_srikalahasthi@yahoo.co.in


4

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 08, 2013

ªÁ|üuÛ≤μ‘·+ <˚X¯ Væ≤‘·+ ø√dü+ eT‘êìï, ≈£î˝≤ìï |üøÿ£ q ô|≥º&+É ˝À ‘·|ü ˝Ò<Tä . e´øÏ>Ô ‘ ∑ · Ä˝À∫+#ê\ì 2008˝ÀH˚ düTÁ|”+ø√s¡Tº øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï dü÷∫+∫+~. düTÁ|”+ Á|üj÷Ó »Hê\ø£+fÒ Á>±eTÁ|üj÷Ó »Hê\T, Á>±eT+ ø£+fÒ õ˝≤¢, õ˝≤¢ Á|üj÷Ó »Hê\ dü÷#·q y˚Ts¡πø πø+Á<ä+ ÄsY.¬ø.|ü#Í] kÕs¡<Ûä´+˝À ì|ü⁄DT\ ø£$T{°ì @sêŒ≥T ø£+fÒ sêÁwüº Á|üjÓ÷»Hê\T, sêÁwüº+ ø£+fÒ C≤rj·T Á|üjÓ÷»Hê\T... ÁbÕ<Ûëq´‘· #˚d+æ ~. j·T÷|æ@ @sêŒ≥T#˚dqæ ø£$T{°jT˚ ùd‘·TdüeTTÁ<ä+ ÁbÕC…øº˘ e<äì› #Ó_‘˚, Áø£eT+ Ç~. <˚XÊ_Ûeè~Δ ø√dü+, C≤rj·T Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ eT‘· $<˚«cÕ\qT Ä ø£$T{° e÷≥H˚ j·T÷|æ@ ô|<ä\› T N|ü⁄s¡T|ü⁄\¢ e÷~]>± rdæbÕπskÕs¡T. Bììã{Ϻ >±ì, e´øÏÔ>∑‘· Á|üjÓ÷»Hê\qT >±ì ‘√dæ|ü⁄#·Ã&É+˝À m˝≤+{Ï sêJ|ü&Ü*‡q sêeTùd‘·TqT ≈£L˝≤Ã\H˚ <ëìπø πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îqï≥T¢>± nedüs¡+ ˝Ò<äT. ø±ì |òü˝≤Hê |üì #˚ùdÔ ñ+&˚ ñ|üjÓ÷>∑+ ø£+fÒ e#˚à nqs¡Δy˚T ‘Ó\TdüT+Ô ~. sêeTT&ÉT mes¡T? Äj·Tq @ Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ˝À |ü{≤ºbı+<ë&ÉT m≈£îÿeì ‘Ó*dæq|ü&ÉT ≈£L&Ü yÓTT+&ç>± n<˚ |üìì |üP]Ô#˚j·÷\H˚ |ü+‘·+ n+≥÷ >∑T&ç¶ Á|üX¯ï\T y˚dæ ø£fi¯ó¢qï ø£uÀ~Û˝≤ e´eVü≤]+∫q &çm+¬ø Hêj·T≈£î&ÉT m+<äT≈£î? øπ +Á<ä+˝Àì j·T÷|æ@ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ #ê˝≤eT+~ y˚T<Ûëe⁄\T dü+~ÛdTü qÔ ï ø£sT¡ D≤ì~Û ˇ‹Ô&yç T˚ s¡øπ øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ á $wüjT· +˝À >∑T&Ó<¶ Tä #› ˝˚ À |ü&≥ ¶É T¢>± Á|üXï¯ Ç~! e´eVü≤]düT+Ô ~. uÛ≤s¡‘,Y l\+ø£\ eT<Û´ä ùd‘·TdüeTTÁ<ä+ ÁbÕC…øº˘ dü]ø±<ä+≥÷ ÄsY.ø¬ .|ü#Í] eT‘· $XÊ«kÕ\qT |üø£ÿqô|&ç‘˚ ns¡®+{Ÿ>± ùd‘·TdüeTTÁ<ä+ ÁbÕC…ø˘º |üP]Ô Ç∫Ãq ìy˚~ø£qT øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡«Δ +<ä+>± ‘√dæ|⁄ü ∫Ã+~. |ü#Í] ø£$T{Ï ‘·q #˚ùdÔ e#˚à ñ|üjÓ÷>±\T ≈£L&Ü n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T. ùd‘·T ÁbÕC…ø˘º |üPs¡ÔsTT‘˚ ìy˚~ø£˝À á ÁbÕC…øº˘ e\¢ ñ|üj÷Ó >±\ø£+fÒ qcÕº˝Ò m≈£îÿeì düŒwü+º >± ù|s=ÿ+~. $<˚XÊ\ qT+&ç eTq <˚XÊìøÏ e#˚à HÍø£\≈£î 424Hê{Ïø˝£ Ÿ yÓTfiÆ ó¯ (¢ 780øÏ˝ÀMT≥s¡T)¢ nsTTHê eTq j·T÷|æ@ Á|üuTÑÛ ‘·« ô|<ä\› ≈£î Ä $wüjT· + ‘·\ø¬ ø£ÿ&É+ ˝Ò<Tä . <˚X+¯ ˝À <ä÷s¡+ ‘·–Z, 30>∑+≥\ ø±\+ Ä<ë ne⁄‘·T+~. $<˚XÊ\ qT+&ç e#˚à HÍø£\T |ü]wüÿ]+#ê*‡q düeTdü´\T mH√ï l\+ø£ #·T≥÷º ‹]– eTq <˚XÊìøÏ e⁄+&É>±, yê≥ìï+{Ïì |üø£ÿqô|{Ϻ sêyê*‡q nedüs¡+ e⁄+&É<äT. á #ê˝≤ ns¡®+{Ÿ>± ùd‘·TdüeTTÁ<ä+ e÷s¡+Z <ë«sê @{≤ 3y˚\ HÍø£\T ekÕÔ ÁbÕC…øqº˘ T |üP]Ô #˚j÷· \H˚ |ü≥Tº<\ä ‘√ j·Tì, e+<ä\ ø√≥¢ Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T Ä]Δø£+>± ô|<ä› Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äì Ä]Δø£ ‘·T+<äì wæ|Œæ +>¥ ø±s=ŒπswüHé n+#·Hê! e⁄Hêïs¡T. n+<äTø£H˚ á <˚X¯ dü+düÿè ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêï... Bìì ≈£L*ùdÔ |üsê´ $$<Ûä Hê´j·T|üsy¡ TÓ qÆ düeTdü´\ eT÷\+>± ‹ì, ø√{≤¢~eT+~ Á|ü»\ $XÊ«kÕìï es¡ D≤ìøÏ ô|qTeTT|ü ‘·|üŒ<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ø±\e´e~Û ø±s¡D+>± ùd‘·TdüeTTÁ<ä+ ôd’‘·+ |üD+>± ô|≥º&ÜìøÏ πø+Á<ä ôV≤#·Ã]düTÔHêï... sêeTùd‘·TqT ≈£L*Ãy˚dæ ùd‘·T ÁbÕC…øº˘ e´j·T n+#·Hê 24,700ø√≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓqTø±&É&É+ ˝Ò<äT. uÛ≤s¡ rj·T dü+düÿè‹øÏ, düT|ü]bÕ\q≈£î düeTTÁ<ä+ ÁbÕC…≈£îº‘√ ø£s¡TD≤ì~Ûì Á|üdüqï+ #˚düTø√e&ÜìøÏ qT+&ç 45y˚ \ ø√≥¢ ≈ £ î #˚ ] +~. Ä<äsÙ¡ |ü⁄s¡Twüß&ÉT>± uÛ≤$+#˚ lsêeT j·T÷|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îqï≥T¢>± ø£ì|ædüTÔ+~. nsTT‘˚ Ç+‘· Ks¡Tà #˚dæHê ùd‘·T #·+Á<äT&çì ôd’‘·+ ˇø£ nuÛÑ÷‘· düeTTÁ<ä+ ÁbÕC…øº˘ >∑T+&Ü 32000 &ç&É ø£\Œq>± πø+Á<ä+ ø√s¡Tº≈£î #·÷|æ+∫ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT rÁe+>± >±j·T ã÷¢´{ÏøÏ $T+∫q s¡yêD≤ HÍø£\T yÓfi˝¢¯ eÒ ⁄. Á|üdTü ‘ Ô +· nìï <˚XÊ\T ≈£L&Ü 60y˚\ |üs∫¡ +~. &ç&ãÉ ÷¢´{Ï(&Ó&yé sÓ TT{Ÿ ≥H˚ïCŸ) HÍø£\H˚ ñ|üj÷Ó –düTHÔ êïsTT. á HÍø£\T sêe&ÜìøÏ Á‘˚‘êj·TT>∑+˝À sêeDT&ÉT n|üV≤ü ]+∫q d”‘· ø√dü+ nH˚«wæd÷ü Ô sêeTT&ÉT, Mfi‚q¢ |ü&ÉT Ç|ü&ÉT ø±≈£îHêï uÛ$Ñ wü´‘Y˝À á ÁbÕC…øº˘ e\¢ ô|<ä› ˝≤uÛeÑ TT+&É<Tä . Äj·Tq ôd’q´+ sêy˚TX¯«s¡+ e<ä› qT+&ç \+ø£≈£î yês¡~Û ì]à+∫+<äì sêe÷ Çø£ sêeTùd‘·T≈£î qwü+º ø£*–ùdÔ düeTTÁ<ä>s∑ “¡ +¤ ˝Àì ns¡T<Óq’ Je, eèø£Cå ≤‘·T\T j·TD+˝À #·~yê+. ø±\Áø£eT+˝À ªHêkÕμ ñ|üÁ>∑V‰ü \T rdæq ∫Á‘ê\˝À ì»+>± n+‘·]kÕÔsTT. düeTTÁ<ä+˝À ø±\Twü´+ô|]– rs¡ÁbÕ+‘ê\ô|’ Ä Á|üuÛ≤e+ Çø£ÿ&É sê‹e+‘Óq e⁄+<äH˚ $wüj·T+ ãj·T≥|ü&ç+~. ø=ìï y˚\dü+e‘·‡sê\ |ü&ÉT‘·T+~. ˙{Ï˝À ÄMT¢ø£s¡D ô|s¡T>∑T‘·T+~. eTTK´+>± 2004˝À e∫Ãq ÁøÏ‘y· T˚ Á>∑+<∏ë\˝À Çø£ÿ&É sê‹ e+‘Óq ì]à+∫q≥T¢ Áyêdæe⁄+&É&+É , á Ä<ÛTä ìø£ düTHêMTì sêeTùd‘·T ã\+>± n&ÉT¶≈£î+~. XÊÁdüÔy˚‘·Ô˝Ò Bìì ìsêΔ]+#ês¡T. ø±\+˝À nø£ÿ&É e+‘Óq e⁄+<äì ‘˚\&É+‘√ Bìì sêeT<ä+&ÉT ì]à+∫q e+‘Óq |üs´¡ ekÕHê\qT Ä˝À∫+#·≈î£ +&Ü øπ +Á<ä+ >∑T&ç>¶ ± sêeTùd‘·qT ≈£L˝≤Ã\ì #·÷ùdÔ >±H˚ Á|ü»\T qeTTà‘·THêïs¡T. Ç|ü&ÉT Bìì Ä&ÉyéT‡Á_&ç®>± #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. á n~ eTq y˚\T‘√ eTq ø£qTï bı&ÉT#·Tø√e&ÉyT˚ ne⁄‘·T+~. e+‘Óq˝Àì sêfi¯¢qT ôd’‘·+ |üØøÏå+∫ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T M{Ïì ns¡T<Ó’q C≤‹sêfi¯ó¢>± z≥Tu≤´+≈£î sê»ø°j÷· \ô|’ ‘Ó>∑ eTeTø±s¡+ #·÷ù| ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ ìsêΔ]+#ês¡T. ø±ã{Ϻ Ç~ sêeTT&ÉT ì]à+∫q yês¡<q˚Û ì ø√{≤¢~eT+~ Væ≤+<äT yÓTC≤غ˝q’… Væ≤+<äTe⁄\ eTH√uÛ≤ yê\‘√ Ä≥ Ä&ÉTø√e&É+ ‘·e÷cÕ>± e÷]+~! e⁄\T qeTTà‘·THêïs¡T. sêeTùd‘·TqT ≈£L\Ã&Üìï ø√{≤¢~eT+~ Væ≤+<äTe⁄\‘√ Ç<˚ sêeTùd‘·T yês¡~Û Ç+ø√ eT‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q $XÊ«kÕ\‘√ eTT&ç|&ü eç ⁄+fÒ bÕ≥T Á|ü<ÛëqÁ|ü‹|üø£å+ ;CÒ|”, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì »j·T\*‘· düsêÿsY ≈£L&Ü j·T÷|æ@ düsêÿsY Bìï ≈£L\<√j·T&ÜìøÏ n+‘·>± kÕVü≤dæ+#˚<ë? Væ≤+<äTe⁄\T rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔHêïsTT. ø√{≤¢~eT+~ $XÊ«kÕ\‘√ eTT&ç|ü&ɶ sêeTùd‘·T ‹s¡>∑ã&˚<ëø£ j·T÷|æ@ Ç˝≤+{Ï ìsê«ø±\qT yÓ\>∑u…fÒº≥≥T¢+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê yês¡~ÛøÏ qwüº+ ø£*–+#·≈£î+&Ü ùd‘·TdüeTTÁ<ä+ ÁbÕC…ø˘º≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ sêeTùd‘·T $wüjT· +˝À eT÷s¡‘ â «· + e<äT\T≈£î+fÒ eT+∫~.

dü+düÿè‘˚>±ì eT‘·+ ø±<äT

áeT<Û ä ´ Væ ≤ +<ä ÷ eT‘√ Hêà<ä+, Væ≤+<ä÷ ñÁ>∑yê<ä+ nì sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ø=‘·Ôø=‘·Ô ù|s¡T¢ ô|&ÉT‘·THêïs¡T. Væ≤+<ä÷‘·«+ nH˚~ dü+düÿè‘˚ ø±ì eT‘·+ ø±<äT. á uÛÑ÷MTà<ä nìï+{Ïø£+fÒ |ü⁄sê‘· qyÓTÆq dü+düÿè‹ eTq~. ø±\Áø£ eT+˝À mH√ï eT‘ê\T |ü⁄{≤ºsTT. ne˙ï e#êÃø£H˚ Væ≤+<ä÷ dü+düÿè ‹ì eT‘·+>± #·÷düTÔHêïs¡T. _.dæ.¬ø.Ä#ê], ‘ÓHê*.

@$T ªùd‘·Tμsêe÷!

<äTu≤sê ‘·–+Z #·+&ç

≈£ L s¡ > ±j· T \T, ì‘ê´edü s ¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\ ø£+fÒ ≈£L&Ü á eT<Û ä ´ ø±\+˝À ô | Á { À˝Ÿ , &û õ ˝Ÿ <Ûäs¡\T sƒ¡+#·Hé>± ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ $ìjÓ÷>∑+ ≈£L&Ü m≈£îÿe⁄>±H˚ e⁄+≥T+~. eTTK´+>± Ç+<Ûäq <äTu≤sê m≈£îÿee⁄‘·T+~. ˇø√ÿ $◊|æøÏ mkÕÿsYº>± e#˚à ø±s¡¢≈£î nj˚T´ Ç+<Ûäq+ <ä+&É>∑ KπsÃ. |ü_¢ø˘ Á{≤Hé‡b˛s¡TºqT ô|+∫ e´øÏÔ>∑‘·+>± yêVü ≤ Hê\qT yê&É & É + ‘· – Z ù d Ô Ç+<ÛäHêìï bı<äT|ü⁄ #˚j·Te#·TÃ. #Ós¡T≈£î|ü*¢ ø£ècÕí¬s&ç¶, bÕeT÷s¡T.

ÄÁø£eTD\T sê≈£î+&Ü #·÷&Ü* ªn+‘·sYμC≤rj·T+ HÓ\÷¢s¡T˝À õmHé{Ïs√&ÉT¶qT y˚<ëj·TbÕ˝…+ qT+&ç $düÔ]dü÷Ô edüTÔHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘YqT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì á s√&ÉT¶qT Ç|ü&˚ $düÔ ]+#·&+É n_Ûq+<ä˙j·T+. Ç|ü&ÉT á s√&ÉT¶ m+‘√ $XÊ\+>± ø£ì|æ düTÔ+~ ≈£L&Ü! nsTT‘˚ s√&ÉT¢ y˚j·T >±H˚ dü]ø±<äT, yê{Ï |üø£ÿq |òü⁄{Ÿ bÕ‘Y\T ø£{Ϻ+#˚dæ y˚dæq s√&ÉT¢ ÄÁø£ eTD\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü*. õ.mdt.sêe⁄, HÓ\÷¢s¡T.

yÓ÷&ûj˚T sêyê*

uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ uÛ ≤ $Á | ü < Û ë ì>± qπs+Á<ä yÓ÷&û mìïø£ ø±yê*. yêCŸ ù|sTT e+{Ï düT>∑TD≤\T, n<ë«˙ ˝≤>± <ÛÓ’s¡´+ e⁄qï Hêj·T≈£î&ÉT yÓ÷&û. nìï $<Ûë˝≤ düeTs¡TΔ&ÉT. Äj·Tq dü«‘·+Á‘· Á|ü<Ûëì>± b˛{° #˚ùdÔ Væ≤+<äTe⁄˝Ò ø±<äT eTTdæ¢+\T, Á ø Ï d æ º j · T qT¢ ≈£ L &Ü zfÒ ¢ k ÕÔ s ¡ T . Äj· T q n_Û e è~Δ π ø Á b Õ<Û ë q´‘· ìkÕÔ & É T . z≥T u≤´+≈£ î sê»ø° j·÷\T Äj·Tq≈£î |ü&Ée⁄. yêdüTÔ sêeT#·+Á<ä, HÓ\÷¢s¡T.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

z

Á_≥Hé sêDÏ m*»u…‘Y dü«\Œ nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. á ø±s¡D+>± ÄyÓT n~Ûø±s¡ |üs¡´≥q\T s¡<ä›j·÷´sTT. z ã+>±¢<˚XŸ˝À e÷qe‘ê«ìπø eT#·Ã>± ì*∫q H˚sê\˝À »e÷‘˚ ÇkÕ¢$T H˚‘· ~˝≤esY VüQùd‡Hé düj·T´<éøÏ ñ]•ø£å $~Û+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À »]–q n\¢s¡¢˝À 50eT+~øÏ ô|’>± eTs¡DÏ+#ês¡T. Væ≤+<äTe⁄\ Çfi¯¢ô|’, <˚yê\j·÷\ô|’ »e÷‘˚ ÇkÕ¢MT ø±s¡´ø£s¡Ô\T <ë&ÉT\T #˚kÕs¡T. z 2014˝À ;CÒ|j ” T˚ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüT+Ô <äì Ä bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT sêCŸHê<∏dé +æ >¥ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . Äj·Tq n<Û´ä ≈£îå &ç>± u≤<Û´ä ‘·\T d”«ø£]+#êø£ ‘=*kÕ]>± &Û©ç ˝¢ À »]–q bÕغ C≤rj·T eT+&É* düe÷y˚X¯+˝À sêCŸHê<∏é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêeTT&ÉT #˚‹˝À sêeDT&ÉT, ø£èwüßí&ÉT #˚‹˝À ø£+düT&ÉT, ˇu≤e÷ #˚‹˝À ˇkÕe÷ #·∫ÃqfÒ¢ Á|ü»\ #˚‹˝À ø±+Á¬>dt #êe&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. z uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹>± Á|üDuŸeTTKØ® ‘=* $<˚o |üs¡´≥q e÷]à 3e ‘˚B ã+>±¢<X˚ Ÿ˝À yÓTT<ä˝+’… ~. eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T Äj·Tq ã+>±¢<X˚ Ÿ˝À |üs´¡ {Ï+#ês¡T. &ÛÜø±˝Àì ã+>±¢ $eTTøÏÔ ñ<ä´eT+˝À neTs¡T˝…’q yê] kÕàs¡ø£ ìsêàD+ e<ä› Äj·Tq ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. z π ø +Á<ä e T+Á‘· T \ Á|ü j · ÷ DKs¡ T Ã\≈£ î π ø +Á<ä + 2013`14 ã&Ó ® { Ÿ ˝ À 270.05ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫+~. $$◊|æ\ s¡ø£åD u≤<Ûä´‘·\T #·÷ùd mdt|æõøÏ 386.27ø√≥T¢ á ã&Ó®{Ÿ˝À πø{≤sTT+#ês¡T. z uÛ≤s¡‘Y`ÄÁùdº*j·÷\ eT<Ûä´ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q ¬s+&√ f…dtº˝À uÛ≤s¡‘Y Çìï+>¥‡ 135|üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. z k˛eTyês¡+ |ü+C≤uŸ sêÁwüº+ »\+<ÛäsY õ˝≤¢ CV”≤sê Á>±eT+ düMT|ü+˝À m<äTs¡T>± edüTÔqï Á≥≈£îÿqT dü÷ÿ˝Ÿ yê´Hé &Ûûø=qï <äs¡TÈ≥q˝À 12eT+~ ∫Hêïs¡T\T eTè‹#Ó+<ës¡T. z k˛ìj·÷>±+BÛ ≈£îe÷¬sÔ Á|æj·÷+ø£ >±+BÛøÏ 4e ‘˚B &Ûç©¢˝Àì >∑+>±sê+ ÄdüT|üÁ‹˝À X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ #˚dæ |æ‘êÔX¯j·T+˝À sêfi¯¢qT ‘=\–+#ês¡T. ÄyÓT Äs√>∑´+ u≤>∑T+<äì yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´

:` :` :` :` :` :` :` :` :` :`

yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô

:` :` :` :` :` :` :` :` :`

yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´

:` :` :` :` :`

eT<Ûä´e]Ô‘·«+‘√ πødüT\ |ü]cÕÿs¡+. ` N|òt»dæºdt Ä\ÔeTdt ø£;sY. eTsê´<äsêeTqï |ü<äΔ‘·qïe÷≥. {°&û|”ì #·+Á<äu≤uÒ düe÷~Û #˚kÕÔs¡T. ` \ø°åàbÕs¡«‹. n~ ≈£L&Ü bÕ\sê‹ düe÷~Û...! nedüs¡yÓTÆ‘˚ n$XÊ«dü+. ` #·+Á<äu≤ãT. ø±+Á¬>dt≈£î nedüs¡yÓTÆ‘˚Hê? ¬s’‘·T eT∞¢ sê»j˚T´s√E\T ekÕÔsTT. ` wü]à\. sêE ø±≈£îHêï |òüsê«˝Ò<äT... ã÷E|ü≥º≈£î+fÒ #ê\T. e#˚à »qà+≥÷ e⁄+fÒ $˝Òø£]qe⁄‘ê. ` n$T‘êuŸ. n|üŒ{ÏøÏ $˝Òø£]>± m+<äT≈£î e⁄HêïqTsê nqT≈£îH˚ |ü]dæú‘·T\T ekÕÔsTT. ù|\Tfi¯¢≈£î eT‘·+ s¡+>∑T˝Òj·Tø£+&ç. ` ndü<äTB›Hé. Á|ü»\≈£î y˚ùdÔ #ê˝≤! ø±+Á¬>dt b˛‘˚H˚ düTsê»´+. ` qπs+Á<ä yÓ÷&û. b˛≈£î+fÒ ≈£î≥T+ãsê»´e÷! e´ekÕj·÷ìï ª◊{°μ˝≤ #˚kÕÔ. ` #·+Á<äu≤ãT. n˝≤ #˚kÕs¡H˚ ¬s’‘·T\T ˇø£kÕ] yê‘·\T ô|{≤ºs¡T MT≈£î. yÓ÷&ûøÏ C≤rj·TkÕúsTT ˝Ò<äT. ` ø±+Á¬>dt. Ä kÕúsTT ≈£î+uÛÑø√D≤\T #˚j·T˝Ò&ÉHê? uÛÑ÷eTT*ï ø±bÕ&Éø£b˛‘˚ nqï+ ≈£L&Ü <=s¡ø£<äT. ` »dæºdt áX¯«s¡j·T´. Ä ‘·sê«‘· |ü#·ÃH√≥T¢ ‹ì ã‘·ø±*‡+<˚! <√X¯ y˚dæq+‘· ‘˚*>±Z<äT. ` ‘Ó\+>±Dô|’ ej·T˝≤sY s¡$ yê´K´. <√X¯|æ+&ç s¡T_“q+‘· ø£wüºeT+{≤sê? {°#·s¡¢ |üìrs¡T ÄXÊ»qø£+>± ˝Ò<äT. ` eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é. Á|üuÛÑT‘·« |üìrs¡T u≤>∑T+fÒ ø£<ë?


5

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 08, 2013

Vü≤s¡¸D°j·T‘·≈£î H√#·Tø√ì kÕ<ëd”<ë ã&Ó®{Ÿ ø£+ô|’ ø±´|æ≥˝Ÿ ¬>sTTHé‡ {≤´ø˘‡ |ü&˚~ ø±<äT. <ëìï düe]+∫ |ü≥Dº ≤\≈£î n+fÒ eTTì‡bÕ*{°øÏ ¬s+&ÛÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢˝À|ü⁄ |ü~y˚\ qT+&ç \ø£å »HêuÛ≤ es¡≈£î ñqï uÛÑ÷$Tì e´ekÕj·T uÛÑ÷$T>± |ü]>∑DÏ+ #·s¡T. n˝≤+{Ï uÛÑ÷$Tì n$Tà‘˚ Ä<ë j·T|ü⁄ |üqTï #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. n˝≤π> 6øÏ˝ÀMT≥s¡¢˝À|ü⁄ \ø£å qT+∫ |ü~\ø£å\ eT<Ûä´>∑\ »HêuÛ≤ ÁbÕ+‘·+˝À

sTT+|ü⁄‘√ u≤≥T eTs√ \ø£ås¡÷bÕj·T\ n<äq|ü⁄ $TqVü‰sTT+|ü⁄qT Á|üø£{Ï+∫ ø=‘·>Ô ± Ç\T¢ ø£fºÒ yê]ô|’ ‘·q W<ësê´ìï #ê{Ï#ÓbÕŒ&ÉT ∫<ä+ãs¡+. nsTT‘˚ Ç+{Ï ø√dü+ bı+<˚ ãTTDdü<äTbÕj·T+ 25 \ø£\å ≈£î $T+#·≈L£ &É<Tä . ]j·T˝Ÿmùdº{Ÿ s¡+>∑+ô|’ <äèwæºkÕ]+ ∫q Á|üuÛÑT‘·«+ dæúsêdæú $Áø£j·T<ës¡T\ qT+∫ Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï edü÷\T ø√dü+ dü]ø=‘·Ô #·s´¡ \≈£î Áoø±s¡+ #·T{Ï+º ~. ø=‘·Ô ôdø£¸qT 194`1@qT Ä<ëj·T|ü⁄|üqTï #·≥+º ˝ÀøÏ Á|ü‹bÕ~+∫+~. BìÁ|üø±s¡+ 50\ø£\å ô|q’ Ädæìú neTàø£+ »]|æq e´øÏÔ e<ä› ˇø£ XÊ‘·+ kıeTTàqT Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê˝ÀøÏ ª{Ï&çmdtμ s¡÷|ü+˝À »eT #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. n+fÒ dü<äs¡T neTàø±ìï Á|üuÛÑT‘·« <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêe &Éy˚T ne⁄‘·T+~. <ë+‘√ 50\ø£å\ ô|’u&çq dæúsêdæú neTàø£+<ës¡T\T Ä<ë j·T|ü⁄ |üqTï #Ó*¢+#·≈£î+&Ü ‘·|æŒ+#·Tø√ ˝Òì dæ‹ú ì ø£*Œ+∫+~ Á|üuTÑÛ ‘·«+. Bìe\¢ Ädæú ø=qT>√\T<ës¡T\ô|’ {Ï&mç dt u≤<Û´ä ‘· |ü & É T Ô + ~. n˝≤π > e´ekÕj· T uÛ Ñ ÷ $T neTàø£+ {≤´ø˘‡ |ü]~Û˝À sê<äT. @~ e´ekÕj·T uÛ÷Ñ yÓ÷ @~ ø±<√ nH˚ ìs¡«#· Hêìï ôd’ ‘ · + e÷]à ]j· T \º s ¡ ¢ ô |’ H ê e´ekÕj·TuÛÑ÷$T neTàø£+<ës¡¢ô|’Hê |ü q Tïb˛≥T ÁbÕs¡ + _Û + #ê&É T Ä]ú ø £ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+. ìqï{Ï es¡≈î£ 8øÏ˝À MT≥s¡¢ ˝À|ü⁄ 10,000y˚\ »HêuÛ≤ ñqï ÁbÕ+‘·+˝Àì e´ekÕj·TuÛÑ÷$T neTà

○ ○ ○ ○ ○ ○

{≤´ø˘‡ ø£≥º≈£î+&Ü ]≥s¡Tï<ëK\T #˚ùd yê]ô|’ ø=s¡&Ü $~Û+#ê*‡q nedüsêìï Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á>∑Væ≤+#·&É+ X¯óuÛÑ |ü]D≤eT+. ùdyê|üqTï ù|s¡ Á|üuÛÑT‘·«+ |üqTï\T $~Û+#·&É+ |ü]bÕf…Æ+~. sêqTsêqT ùdyê|üqTï $düèÔ‘· s¡÷|ü+˝À edü÷fi¯ófl kÕ–düTÔqï~. Çø£ MT<ä≥ @sYø£+&çwüHé¶ uÛÀ»qXÊ\\ô|’ ùdyê|üqTï $~Û+∫+B Á|üuÛÑT‘·«+. e÷eT÷\T>± Á|üuTÑÛ ‘·« ˝≤yê<˚M\≈£î b˛kÕº|d”ò Tü qT ÄÁX¯sTTkÕÔsT¡ . á ã&Ó{® Ÿ˝À e÷Á‘·+ Çø£ MT<ä≥ n+^ø±s¡+ bı+~q ø=]j·TsY düØ«düT*ï ≈£L&Ü nqTeT‹düTÔ qï≥T¢ #Ó b ÕŒ&É T ∫<ä + ãs¡ + B+‘√ b˛kÕº|ò”düT ùde\|ü≥¢ ‘·q ndü+‘·è|æÔ‘√ u≤≥T ø=]j·Ts¡¢ |ü≥¢ qeTàø±˙ï e´ø£Ô |üs¡∫q≥¢sTT+~. Ç˝≤ ø±≈£î+&Ü b˛kÕº |ò”düT Á|üøå±fi¯q≈£î düT>∑eT+#˚dæ ñ+fÒ u≤>∑T+&˚~. <ëìï ø=]j·TsY düØ«düT˝≤ |üsT¡ >¬ ‹Ô+#·&ÜìøÏ e÷s¡HZ «˚ wüD Á|üø{£ +Ï ∫ ñ+fÒ eT]+‘· u≤>∑T+&˚~. $˝≤düe+‘·yÓTÆq ø±s¡T¢ $<˚XÊ\ qT+∫ ~>∑ T eT‹ #˚ d ü T ø=+≥Tqï <Ûqä e+‘·T\ qT+∫ eT]+‘· Ä<ëj·÷ìï Áb˛~#˚ùd ñ<˚X› ´¯ +‘√ ∫<ä+ãs¡+ yê{Ïô|’ ~>∑eT‹ düT+ø£+ e+<äXÊ‘·+ ô|+#ê&ÉT. <ë+‘√ á ø±s¡¢ <ë«sê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT]+‘· Ä<ëj·T+ #˚≈£Ls¡qT+~. C≤rj·T |æ\¢\ ì~ÛøÏ Ç#˚à $sêfi≤ \≈£î Ç~ es¡˝À 80õ ôdø£¸qT ÁøÏ+<ä

ø£j·T´+ yÓTT<ä\T (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

‘·q kı+‘· _&Éøπ¶ düsêÿsY yÓ<’ ë´ìï q$Tàq ø£˝…ø£ºsY $<ä´ $wüj·T+˝À n<˚ #=s¡e #·÷bÕ*. ø±s=Œπs{Ÿ $<ä´qT e´‹πsøÏ+#· ã˝Ò¢<äT. Á|üuÛÑT‘·« $<ä´qT |üP]Ô>± |ü&ç b˛˙j·T≈£î+&Ü #˚ùdÔ #ê\T. ø±s=Œπs{Ÿ ø±˝ÒJ\≈£î b˛ùd &ÉãT“‘√ Á|üuTÑÛ ‘·« ø±˝ÒJ \qT Áã‹øÏùdÔ n<˚ |ü~y˚\T.

(3e ù|J ‘·s¡TyêsTT)

n\TùdHê?

|üØø£å\≈£î $<ë´s¡Tú\T Á|æù|sY ø±yê*. sêÁ‹y˚fi˝¯ À¢ ø£s¬ +{Ÿ ø√‘·\T $~ÛùdÔ $<ë´ s¡Tú\≈£î Çø£ÿ≥T¢ ‘·|üŒe⁄. yÓTT‘êÔìøÏ m+&Üø±\+ yÓTT<ä\T ø±ø£ eTT+<˚ ø£s¬ +{Ÿ ø√‘· \ T »HêìøÏ dæ ì e÷ ø£ c Õº \ T #·÷|ædTü HÔ êïsTT.

ô|s’ T¡ H√{Ï <ëø± sê≈£î+&Ü mø£ÿ&É b˛‘·T+ <√qì s¬ ‘’ T· \T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. |ü≥ºD≤\T, eT+&É\ πø+Á<ë\˝À ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\ Á|üuÛ≤e+ |ü]ÁX¯eT\T, yê´bÕs¡, yêDÏ»´ dü+düú\ô|’ rÁe+>± |ü&ÉT‘·T+~. ndü˝Ò Ä]Δø£ ˝≤yê<˚M\T n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± »s¡T>∑T‘·T+&É>±, ø£ ¬ s +{Ÿ ø√‘· \ T eT÷*π > qø£ ÿ MT<ä f…+ø±j·T\T |ü&ɶ≥T¢>± e÷sêsTT. e÷]ÃHÓ\ yÓTT<ä{À¢H˚ ø√‘·\T Ç+‘· <ës¡TD≤‹ <ës¡TD+>± e⁄+fÒ @Á|æ˝Ÿ, y˚T HÓ\˝À¢ |ü]dæú‹ @+≥H˚~ ePVæ≤+#·T ≈£î+fÒH˚ uÛÑj·Ty˚TdüTÔ+~. á HÓ\˝ÀH˚ Ç+≥sY, |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ eTe⁄‘·THêïsTT. n˝≤π> &çÁ^ |üØø£å\T, $$<Ûä m+Á≥Hé‡f…d\ºt T e⁄+&ÉuÀ‘·THêïsTT.

(3e ù|J ‘·s¡TyêsTT)

n\TeTT≈£î+≥Tqï Nø£≥T¢

ñÁ>∑yê<ä#·s¡´\T Ç+ø√ s¡÷|ü+˝À bÕ&ÉT #˚düTÔHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ ñÁ>∑yê<äT\T ‘·j÷· s¡e⁄‘·THêïs¡T. yêfi¯ó¢ nø£ÿ&˚ ñÁ>∑#s· ´¡ \≈£î Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~düTHÔ êïs¡q&ÜìøÏ Ç{°e\ »]–q u≤+ãTù|\Tfi‚¢ ô|<ä› ñ<ëVü≤s¡D. á ù|\Tfi¯¢≈£î dü+ã+<ÛäeTTqï ]j·÷CŸ uÛ‘Ñ êÿ˝Ÿ, eT≈£L“˝Ÿ, ÇÁe÷Hé, s¡sT÷qTB›H\é T ôV≤’ <äsêu≤<é‘√ dü+ã+<Ûeä TTqïyêfi‚!¢ >∑‘·+˝À C…’\T˝À e⁄qï eT≈£L“˝Ÿ≈£î >∑‘· eTTK´eT+Á‹ s√X¯j·T´ Vü≤j·÷+˝À ø£åe÷_Ûø£å Á|ükÕ~+#·&+É , n‘·qT eT∞¢ ãj·T≥ø=∫à ñÁ>∑#s· ´¡ \≈£î bÕ\Œ&É&+É #·÷düT+Ô fÒ bÕeTT≈£î bÕ|ü+ nì bÕ\Tb˛j·T&É+ m+‘· ne÷j·Tø£‘·«yÓ÷ ns¡Δ+ #˚düTø√e#·TÃ. >∑‘·+˝À eT≈£L“˝Ÿ≈£î ø£åe÷_Ûø£å yÓqTø£ ˇø£ sê»ø°j·T bÕغ Vü≤düÔeTTqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. 1989 eT‘· |òTü s¡¸D\˝À @dæ|æ n~Ûø±]ì ø±*Ã#·+|æq eTTJuŸ nH˚ H˚sd¡ Tü &ú øç Ï ôd‘’ +· ø£eå ÷_Ûøå£ ô|{≤ºs¡T. ‘·sê«‘· n‘·qT rÁeH˚sê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ <=]ø±&ÉT. z≥Tu≤´+≈£î sê»ø°j÷· \ ø√D+˝À Hêj·T≈£î\T #˚dTü qÔ ï ‘·|ü \≈£î Á|ü»\T ã\e⁄ ‘·THêïs¡T. sêÁwüº sê»<Ûëì n_Ûeè~Δì ã*#˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#ê*. ôV’≤<äsêu≤<é˝À nDTeDTe⁄ >±*+∫ nø£ÿ&É ‹wüºy˚dæe⁄qï s¡ø|Ô£ Xæ Ê#ê\qT @]bÕπsùdHÔ ˚ sê»<Ûëì˝À XÊ+‹, sêÁwüÁº |ü»\≈£î eTqXÊÙ+‹ e⁄+≥T+~.

nsTTHê nø£ÿ&É HÓ\ø=qï uÛÑ÷$Tô|’Hê |üqTïb˛≥T Á|ü‹ bÕ~+|üã&ç+~. |üqTï #Ó*¢+#·≈£î+&Ü ÇHéø£+{≤≈£î‡ ]≥s¡Tï <ëK\T#˚ùd yê]ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºô|{Ϻ n˝≤ <ëK\T #˚ùd ]≥s¡Tï ‘=*kÕ]>± n~ ‘·|ü&ÉT ]≥s¡Tï>± |ü]>∑D+Ï #˚˝≤ #·{≤ºìï e÷sêÃs¡T. ]≥s¡Tï <ëK\T#˚ùd≥|ü&ÉT |üqTïø£≥ºø£b˛sTTHê <ë+‘√ u≤≥T ø£{≤º*‡q e&û¶ ø£≥ºø£ b˛sTTHê n~ ˝À|üuÛÑ÷sTTwüº+>± |ü]>∑ DÏ+∫ <ëìï #Ó\¢ì~>± rsêàìkÕÔs¡T.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

#ês¡ºsY¶ nøö+f…+{Ÿ

s¡ø£Ô|æXÊ#ê\T

∫ìï ÁXÊeDY≈£îe÷sY

mH√ï ÄX¯ ˝ ‘√ esê\»\T¢ > ± mìïø£\ ã&Ó®{ŸqT Ä•+∫q »Hêe[øÏ m˝≤+{Ï ‘êsTT˝≤\T n+~+#·øH£ ˚ yÓTT+&ç #˚sTT #·÷bÕ&ÉT øπ +Á<ä Ä]úøe£ T+Á‹ ∫<ä+ ãs¡ + . 2013`14 Ä]ú ø £ dü + e‘· ‡ sêìøÏ>±qT eT>∑, Ä&É ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü 2\ø£å\ Ä<ëj·T+ es¡≈£î >∑*Zq Ä<ëj·T esêZ\T {≤ø˘‡ |ü]~Û˝ÀøÏ sês¡ì >∑‘· dü+e‘·‡s¡ ã&Ó®{Ÿ˝À Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. Á<äy√´\“D+ ø±s¡D+>± á |ü]$T‹ì ô|+#·T‘ês¡ì n+<äs¡÷ }Væ≤+#ês¡T. n+<ä] }Vü≤*ï ‘·\ÁøÏ+<äT\T #˚dü÷Ô nsTT<äT\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T˝À|ü⁄ ñqï Ä<ëj·TesêZ\≈£î øπ e\+ ˇø£ s¬ +&ÉTy˚\T $TqVü‰sTT+|ü⁄ e÷Á‘·+ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT Ä]úøe£ T+Á‹. B+‘√ z e´øÏÔ 2,20,000/ ` es¡≈£î m˝≤+{Ï Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï #Ó*¢+#ê*‡q nedüs¡+˝Ò<äT. Ç+‘· ∫qï $TqVü‰sTT+|ü⁄‘√ dü]ô|≥º&É+ m+‘Ó’Hê >∑sΩ˙¡ j·T+ n~Ûø£ Ä<ëj·TesêZ\ô|’q Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]ô|{Ϻ {≤ø˘‡ edü÷\T u≤D+ dü+~Û+ ∫+~. ˇø£ ø√{Ï <ë{Ïq Ä<ëj·TesêZ\T |ü~XÊ‘·+ düsY#ê]® #Ó*¢+#˚˝≤ Ä<˚ •+∫+~. ‘=*kÕ]>± Ç\T¢ø£{Ϻ Ä Ç\T¢ 40 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\˝À|ü⁄ ñqï e´≈£îÔ\≈£î u≤´+≈£î e&û¶˝À ˇø£ \ø£å sêsTTrì ô|+#·&É+ »]–+~. ø=‘·Ô ôdø£¸Hé 80ÇÇ ÁøÏ+<ä Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ñqï s¡÷.1,50,000\T $TqVü‰

j·TTe‘· ø√s¡T≈£î+≥Tqï <˚X¯ Hêj·Tø£‘·« \ø£ å D ≤\T Äj· T q˝À |ü ⁄ wü ÿ \+>± e⁄HêïsTT. ás√E <˚XÊìøÏ <äè&ÛÉyÓTÆq, dæús¡yÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+ ø±yê*. n$ yÓ÷&û˝À e⁄Hêïj·Tì Á|ü»\T qeTTà‘·T Hêïs¡T. $eTs¡Ù≈£î\≈£î Äj·Tq˝À eT‘√ Hêà~ ø£ì|æ+∫Hê s√&É¢ $düsÔ D¡ ≈£î n&ÉT>¶ ± e⁄qï <˚yê\j·÷\qT ôd’‘·+ ≈£L\>={Ϻ+ ∫q Á|ü>∑‹ kÕs¡~Û>± #ê˝≤eT+~ Äj·T qqT uÛ≤$kÕÔs¡T. n_Ûeè~ΔH˚ \ø£å´+>± #˚dTü ≈£îqï yÓ÷&ûô|’ eT‘·yê~ nqï eTTÁ<ä m|ü&√ ∫qï<Ób’ ˛sTT+~. <˚X+¯ ˝À Á|üC≤ _ÛÁbÕj·Tùdø£s¡D »]|æq |ü\T dü+düú\ düπs«\T ôd’‘·+ Á|ü<Ûëìπsdt˝À yÓ÷&ûj˚T eTT+<äTHêï&ÉH˚ $wüj·÷ìï ãj·T≥ ô|{≤ºsTT. >∑T»sê‘Y˝À d”m+>± eT÷&ÉT kÕs¡T¢ dü¬ø‡dt nsTTq yÓ÷&û <˚XÊ_Ûeè~ΔøÏ ≈£L&Ü n<˚ bòÕs¡Tà˝≤qT Á|ü‹bÕ~dü÷Ô ‘·q+‘·≥‘êqT Á|ü<Ûëì b˛{°˝ÀøÏ <ä÷düT ø=#êÃ&ÉT. <˚X¯+˝À nìïyÓ’|ü⁄\ qT+&ç, eTTK´+>± j·TTe‘· qT+&ç Ä<äs¡D nq÷Vü≤´+>± \_ÛdTü qÔ ï H˚|<ü ´ä∏ +˝À ;CÒ|” ôd’‘·+ Äj·Tq nuÛÑ´]ú‘ê«ìøÏ eT<䛑·T ‘Ó\|üø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. yÓTTqï &Ûç©¢˝À »]–q ;CÒ|” C≤rj·T eT+&É* düe÷y˚ X¯+˝À n‘·´~Û≈î£ \T yÓ÷&û nuÛ´Ñ ]ú‘«· +yÓù’ | yÓTT>∑T#Z ÷· bÕs¡T. Ç{°e\ &Û©ç ˝¢ Àì lsêyéT j·T÷ìe]Ù{°˝À Á|üdü+–+∫q yÓ÷&û C≤rj·T sê»ø°j·÷\qT, n_Ûeè~Δì >∑T]+#˚ m≈£îÿe⁄>± #·]Ã+#ês¡T. ìqï{Ï &Û©ç ¢ bÕغ C≤rj·T eT+&É* düe÷y˚X+¯ ˝À Ç+~s¡eTà ≈£î≥T+ã+ô|’ H˚s¡T>± $eT s¡Ù\T #˚j·T&É+ <ë«sê Á|ü<Ûëì πsdüT˝À H˚qTHêïH˚ ‘·q ñ<˚X› Êìï #ê{≤s¡T. ;CÒ|”

qT+&ç Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]ú>± yÓ÷&ûjT˚ e⁄+{≤ &ÉH˚~ q÷{ÏøÏ q÷s¡TXÊ‘·+ U≤j·TeTqT ø√e#·TÃ. ø±ø£b˛‘˚ sêVüQ˝Ÿ`qπs+Á<ä yÓ÷&û\ eT<Ûä´ e´‘ê´dü+ ˇø£≥T+~. j·T÷|æ@≈£î |üP]Ô yÓTC≤غ eùdÔ eTs√ nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü sêVüQ˝Ÿ Á|ü<Ûëì ne⁄‘ê&ÉT. eT] qπs+Á<äyÓ÷&û Á|ü<Ûëì

πøe\+ dü>∑+ e÷Á‘·y˚T sêsTTr Çe« ã&˚~. ˇø£ÿkÕ]>± |æ\\¢ ô|’ |ü⁄≥Tºø=∫Ãq Áù|eT‘√ Çø£ô|’ áì~Û e+<äXÊ‘·+ sêsTTrøÏ H√#·Tø√qT+~. ìC≤sTTrì nee÷ì+#·&É+ ø±+ Á¬>dt≈î£ n\yêf…bÆ ˛sTT+~. yÓTT˙ï eT<Û´ä ˝À ãTTDe÷|ò” »]–‘˚ Ç|ü&ÉT 2013˝À eTs√ d”ÿeTT Á|üyX˚ ô¯ |{Ϻ ùdyê|üqTï m>∑y‘˚ · kıeTTàqT n|üsê<Ûsä T¡ düT+˝Òì #Ó*+¢ |ü⁄qT Á|üyX˚ ô¯ |≥º&+É ìC≤sTTrøÏ q&ç¶ $s¡T|ü⁄>± ù|s=ÿqe#·TÃ. n‘·´+‘· $\TyÓq’ f…ø±ï\J‘√ {≤ø˘‡ #Ó*+¢ |ü⁄<ës¡T\≈£î mH√ï $\TyÓq’ ùde\T n+~düTqÔ ï≥T¢ #Ó|ü ø=düTqÔ ï Ä]úøe£ T+Á‹ Ä#·s¡D˝À e÷Á‘·+ yê{Ï neT\T˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\eTj·÷´s¡T. y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ]|òü+&É¢qT Çe«≈£î+&Ü ø±\ πøå|ü+ #˚j·T&É+ Á|ü»*ï Çã“+~ô|{ϺqfÒ¢ ø£<ë! m+‘· f…ø±ï\J ñ+fÒ e÷Á‘·+ @+˝≤uÛÑ+? u≤´+≈£î*ï Çq÷‡¬sHé‡ @C…+≥T¢>± n+^ø£]+#·&É+ ãTTDÁ>∑V”≤‘·\≈£î #ê˝≤ Çã“+~ø£s¡yÓTÆq |ü]D≤eT+. Ç|üŒ{Ïπø u≤´+≈£ î \T ‘· e T ãTTDÁ>∑ V ” ≤ ‘· \ ô|’ Çq÷‡¬sHé‡ y˚≥TqT y˚j·T&É+ eTq+ #·÷düTÔHêï+ Çø£ MT<ä≥ á u≤<äT&ÉT n~Ûø£+>± ñ+&ÉuÀ‘·T+~. Ç˝≤ nH˚ø£ nyê+#Û˙· j·T n+XÊ\‘√ n˝≤Œ<ëj·T esêZ\≈£î m˝≤+{Ï }s¡≥ ˝Òì kÕ<ëd”<ë ã&Ó®{Ÿ>± 2013`14 ã&Ó{® Ÿ Vü≤s¡¸Dj ° T· ‘·≈î£ H√#·Tø√˝Òøb£ ˛sTT+~. ø±yê\+fÒ m˙¶@≈£î |üP]Ô yÓTC≤غ ø±<äT. ;CÒ|”ø=ø£ÿ <ëìπø |üP]ÔyTÓ C≤غ sêyê*. m˙¶@˝Àì <äfiŸ(j·TT) e+{Ï uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\T qπs+Á<äyÓ÷&û nuÛÑ´]ú‘ê«ìï e´‹ sπ øÏdTü HÔ êïsTT. yÓ÷&ûøÏ Ç<=ø£ Á|ü‹ã+<Ûøä +£ ø±e#·TÃ. n|ü&ÉT ø=‘·Ôù|s¡T¢ ‘Ós¡MT<ä≈£î sêe#·TÃ. j·T÷|æ@≈£î d”≥T¢ eùdÔ n$ sêVüQ˝Ÿ Á|ü<ëÛ ì ø±e&ÜìøÏ ñ|üj÷Ó >∑|&ü É ‘êsTT. ø±ì yÓ÷&û Çy˚TCŸ‘√ ;CÒ|ø” Ï |üP]Ô yÓTC≤غ sêyê*. n<Ó+‘·es¡≈£î kÕ<Ûä´+?

u≤D≤\T (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

uÛ≤s¡rj·T dü+Á|ü<ëj·÷\qT nqTdü]+#·kÕ–+~. sêJyé>±+BÛ #·ìb˛j·÷ø£ ‘·q Ç<ä›s¡T _&ɶ\qT ôd’‘·+ ÄyÓT Á¬ø’düÔe+˝ÀøÏ e÷]Ã+~. nsTT‘˚ Á|üC≤Jeq+˝À e⁄Hêïs¡T ø±ã{Ϻ Ä ≈£î≥T+ãyÓT|ü&É÷ ãVæ≤s¡+>∑ eT‘·Á|ü#êsê\ CÀ*øÏ b˛˝Ò<Tä . m+<äTø£+fÒ ˇø£ eT‘·+ |ü≥¢ |üøbå£ Õ‘·+ #·÷|ædTü HÔ êïs¡H˚ uÛ≤e+ Á|ü»\˝À eùdÔ $T>∑‘ê eT‘ê\ Á|ü»\˝À yê]|ü≥¢ e´‹πsø£uÛ≤e+ @s¡Œ&˚ neø±X¯+ ≈£L&Ü e⁄+~. sêÁwüº+˝À yÓ’.j·Tdt.≈£î≥T+u≤ìøÏ Á|ü»\˝À eT+∫ Ä<äs¡D e⁄+~. eT‘ê\ø£r ‘·+>± n+<äs¡÷ Ä ≈£î≥T+u≤ìï >ös¡$düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À yÓ’.j·Tdt. ≈£L&Ü ‘·eT ≈£î≥T+ã+ MT<ä eT‘·|sü y¡ TÓ qÆ eTTÁ<ä |ü&≈É L£ &É<ìä nìï eT‘ê\ Ä#êsê\qT bÕ{Ïd÷ü ,Ô >ös¡$dü÷Ôe#êÃs¡T. <˚yê\j·÷\T, eTd”<äT\≈£î >±´|t˝Ò≈£î+&Ü ‹]>±s¡T. Á|ü»\˝À ‘êqT |òü˝≤Hê eT‘êìøÏ #Ó+~qyê&çqqï uÛ≤eq ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊs¡T. Äj·Tq ãVæ≤s¡+>∑ eT‘·Á|ü#ês¡düuÛÑ\≈£î b˛j˚Tyê&ÉT ø±<äT. eT‘·$XÊ«kÕ\qT ˇ+{ÏøÏ, Ç+{ÏøÏ |ü]$T‘·+ #˚düT≈£îì ndü\Tdædü˝…’q Á|üC≤Hêj·T≈£î&ç>± m~>±&ÉT. ø±ì Ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q Áã<äsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY #˚düTÔqï ñ<äè‘·eT‘·Á|ü#ês¡+ e÷Á‘·+ ø=ìï esêZ\ Á|ü»\˝À ndü+‘·è|æìÔ ø£*–düT+Ô <äì #Ó|Œü ø£ ‘·|Œü <äT. Ç~ Ç|ü&ÉT {°&|û ,” ;CÒ|” yêfi¯≈¢ î£ nÁdüyÔ TÓ +Æ ~. yÓ’.j·Tdt.≈£î n\T¢&Ó’q Áã<äsY nì˝Ÿ≈£îe÷sYqT \ø£å´+>± #˚düT≈£îì eT‘·+ eTTdüT>∑T˝À Äj·Tq nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡+≥÷ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T rÁekÕúsTT˝À <ë&çøÏ dæ<äΔ|ü&ܶs¡T. s¡ø£åD d”º˝Ÿ‡, eTDÏø=+&É uÛÑ÷eTT\T, >∑qT\ ©E\T e+{Ï e´eVü‰sê\˝À nì˝Ÿ bÕÁ‘·ô|’ Äs√|üD\T eTTeTàs¡+ #˚kÕs¡T. Ç+‘·≈î£ eTT+<˚ yÓ.’ j·Tdt. $»j·TeTàô|’ eT‘·|üs¡yÓTÆq <ë&çøÏ ~–q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ;CÒ|”\≈£î Ç|ü&ÉT nì˝Ÿ <=]ø±&ÉT. wü]à\ Áã<äsìY {≤¬s{Z Ÿ#ù˚ d |üì˝À uÛ≤>∑+>± á n\T¢&TÉ ªÁã<äsμY ô|’ u≤D≤ìï >∑T]ô|{≤ºs¡T Á|ü‹|üø£å H˚‘·\T. nì˝ŸqT n&ɶ+ ô|≥Tº≈£îì Á|ü»\˝À eT‘·|üs¡yÓTÆq ôd+{ÏyTÓ +{ŸqT s¬ #·Ã>={Ϻ Á|ü»\˝À »>∑Hé bÕ|ü⁄˝≤]{°ì ‘·–+Z #ê\ì #·÷düTqÔ ï Á|ü‘´· s¡T\ú Á|üj·T‘·ï+ m+‘·es¡≈£î |òü*düTÔ+<√ #·÷&Ü*.


6

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 08, 2013

ã~©øÏ ôd’...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á{≤|òæø˘ô|’ ne>±Vü≤q

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

eT<ÛäTy˚TVü≤ u≤\\≈£î

ñ∫‘·+>± ÇqT‡*Hé

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H˚Á‘·<ëq+‘√ |ü⁄qs¡®qà

ùdº&çj·T+ ªªyêø£sY‡μμ s¡ø£Ô<ëq+

k˛ºHéVü≤Ödtù|≥˝À...

○ ○ ○ ○ ○ ○

eT÷\kÕúH˚X¯«s¡Tì Ä<ëj·T+

$y˚ø± $X¯«Á|üj·T‘·ï+

ø£MTwüqsYqT ø=qkÕ–+#·&É+ ø√dü+

n&éVü≤ø˘ ø£$T{Ï |üsêeTs¡Ù

sê»ø°jT· ˇ‹Ôfió¯ ¢ nsTT‘˚HM˚ T, ‘·qqT #·T≥Tº eTT&ÉT‘·Tqï Äs√|üD\ e\¢HÓ’‘˚H˚MT Çø£ÿ&É qT+&ç ã~© ø±e&ÜìøÏ õ˝≤¢ md”Œ _.$.s¡eTD≈£îe÷sY dæ<äΔ+>± e⁄qï≥T¢, áy˚Ts¡≈£î Äj·Tq &çõ|æ ~H˚wt¬s&ç¶ì ø£*dæ $qï$+#·T≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. õ˝≤¢ eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ Á|üyT˚ j·T+ ˝Ò≈î£ +&Ü s¡eTD≈£îe÷sY á õ˝≤¢≈£î md”Œ>± sêe&É+ »]–+~. ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢ eT+Á‹ Äq+≈£î Äj·Tq+fÒ |ü&É≈£î+&Ü e∫Ã+~. >∑‘·+˝À myÓTà˝Ò´ $y˚ø± ôd’‘·+ ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ õ˝≤¢ b˛©düT\ô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. s¡eTD≈£îe÷sYqT ã~© #˚j·T&ÜìøÏ eT+Á‹>± Äq+ >∑{Ϻ>±H˚ Á|üj·T‹ï+∫Hê d”m+, &çõ|æ\ e<ä› e⁄qï eT+∫ù|s¡T‘√ s¡eTD≈£îe÷sY ã~© sê≈£î+&Ü #˚düT≈£îHêïs¡T. ªø±´|tμ ÁbÕC…ø˘º≈£î e∫Ãq Á|ü#ês¡+ Äj·Tq ã~©ì #ê˝≤ø±\+ n&ÉT¶≈£î+~. á HÓ\ 3e ‘˚Bq HÓ\÷¢sT¡ ˝Àì sê»qïuÛeÑ Hé˝À yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á>¬ dtbÕغ Hêj·T≈£î\T ø√≥+¬s&ç¶ l<Ûsä s¬Y &ç,¶ |æ.nì˝Ÿ≈î£ e÷sYj÷· <äy\é düeTø£+å ˝À yÓø’ ±bÕ˝À #˚]q |Á >ü ‹∑ q>∑sY ø±s¡´ø£s\Ô¡ T nsTT‘˚ Ç{°e\ ø±\+˝À õ˝≤¢ b˛©düT\ô|’ $eTs¡Ù\T m≈£îÿej·÷´sTT. áeT<Ûä´ ø±\+˝À õ˝≤¢˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î rÁe $|òü÷‘·+ ø£*–+~. <=+>∑‘·Hê\T, <ë]<√|æ&û\T, u…’ø˘\ Äq+ $y˚ø±≈£î #√Ø\T m≈£îÿej·÷´sTT. HÓ\÷¢s¡T˝À Á{≤|òæø˘ dü]~<ä›˝Òq+‘· n<Ûë«qï+>± e÷]+~. Çø£ k˛eT\πs>∑&É Vü≤‘ê´ø±+&É, Vü≤s¡Hê<∏ä|ü⁄s¡+˝À ‘·©¢, ≈£L‘·Ts¡¢ <ës¡TDVü≤‘·´\ H˚|ü<∏ä´+˝À md”Œ˙ \ø£å´+>± #˚düT≈£îì ô|<ä›m‘·TÔq $eTs¡Ù\T e#êÃsTT. z |üø£ÿ HÓ\÷¢sT¡ s¡÷s¡˝Ÿ XÊdüqdüuTÑÛ ´\T Äq+ sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯ó¢, eTs√|üø£ÿ |üÁ‹ø£˝À¢ $eTs¡Ù\ H˚|ü<∏ä´+˝À s¡eTD≈£îe÷sY ‘·q+‘·≥ $y˚ ø ±q+<ä¬s&ç¶ì Ä~yês¡+ õ˝≤¢ ‘êH˚ ã~©øÏ dæ<äΔ|ü&ܶ&Éì $X¯«dü˙j·TesêZ\ ø£<∏äq+. HÓ\÷¢s¡T k˛ºHéVü≤Ödtù|≥˝À Á{≤|òæø˘ düeTdü´ô|’ q>∑s¡ &çmd”Œ yÓ+ø£≥Hê<∏ä¬s&ç¶ s¬ yÓq÷´ nk˛dæjT˚ wüHé n&éV‰ü ø˘ ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s+&√ q>∑s¡, Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T áHÓ\ 3q bÕ+&ÉTs¡+>∑ nqï<ëq düuÛÑT´\T ôV’≤<äsêu≤<äT˝À ø£*XÊs¡T. düe÷»+˝À ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. s√&ÉT¶ $düsÔ D¡ #˚dHæ ê k˛ºHVé ≤ü Ödt nHês√>∑´+‘√ ñqï Äq+ $y˚ø±qT ù|≥ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ ndüÔe´düÔ+>± ì*ù| yêVü≤Hê\ e\¢ Á{≤|òæø˘ düeTdü´ |üsêeT]Ù+∫, ‘·«s¡>± ø√\Tø√yê\ì @s¡Œ&É&É+ ‘Ó*dæ+<˚. Vü≤√˝Ÿùd˝Ÿ, ]f…Æ˝Ÿ <äTø±D≤\T+&˚ á Á|ü<˚X¯+˝À ]øå±\T Äø±+øÏ+å #ês¡T. n&éV‰ü ø˘ ø£$T{Ï #Ûs¬’Ó àHé ì*ù| e⁄+∫ düsT¡ ≈£î\T ì+|ü&+É , ~+#·&+É #˚dTü +Ô &É&+É e\¢ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î wü|”e÷*ø˘, ø£$T{Ï düuÛÑT´\T eT<ÛäT HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡bÕ\ø£dü+düú ø£MTwüqsY {Ïj·TdtÄsY n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ÉT‘·T+≥T+~. M{Ï >∑T]+∫ q>∑s¡ &çmd”Œ yÓ+ø£≥Hê<∏é¬s&ç¶ dü÷<äHésêe⁄, ø±j·T\ dürwt≈£îe÷sY, Ä+»H˚j·TT\T eTs√ HÓ\˝À |ü<äM$s¡eTD #˚j·T yê´bÕs¡dTü \Ô ≈£î ø=ìï dü÷#·q\T #˚kÕs¡T. <äTø±D≤\ eTT+<äT ˇø£ es¡Tdü≈î£ e÷Á‘·yT˚ ¬ø.#Óqïj·T´, _.sêeTø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T uÀ‘·THêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 20@fi¯¢ ø±\+˝À HÓ\÷¢s¡T˝À yêVü≤Hê\ bÕ]ÿ+>¥ nqTeT‹ e⁄+<äì, n˝≤ø±≈£î+&Ü yêVü≤Hê\qT ÇwüºÁ|üø±s¡+ |üsêeT]Ù+∫q yê]˝À ñHêïs¡T. düTBs¡øÈ ±\+ bÕ≥T ì\<=≈£îÿ≈£îqï ø£MTwüqsY Ä+»H˚jT· T˝Ò! sê»ø°jT· ˇ‹Ôfió¯ ¢ e⁄Hêï ì*bÕs¡+fÒ Ä <äTø±D≤\ yê´bÕs¡dTü \Ô ô|’ øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. me]˙ H=|æŒ+#·≈î£ +&Ü yÓT|æŒdü÷Ô $<ÛTä \˝À düeTs¡eΔ +‘·+>± sêDÏ+#ê&ÉT. q>∑sb¡ Õ\ø£ yêVü≤q sêø£b˛ø£\T ‘·≈£îÿe>± e⁄+&˚ eT<Ûë´Vü≤ï+ düeTj·÷˝À¢ e÷Á‘·y˚T düs¡T≈£î\T dü+düú˝À mH√ï e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T rdüTø=∫Ã, bÕ]X¯ó<äΔ´ dæã“+~øÏ ôd’‘·+ HÓ\HÓ˝≤ ì+|ü&É+, ~+#·&É+ #˚j·÷\ì, ˝Òì|üø£å+˝À #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. J‘ê*e«˝Òì dæú‹˝À e⁄qï HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHéqT sƒ¡+#Û·Hé>± J‘ê*#˚à kÕúsTTøÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s+&√ q>∑s¡ dæ.◊ ø√{≤¬s&ç¶, Á{≤|òæø˘ dæ.◊ düTπswt≈£îe÷sY, øÏsêD≤ HÓ\÷¢s¡T eT÷˝≤ù|≥˝À yÓ\dæ ‘Ó#êÃ&ÉT. q>∑s¡+˝À |üqTï\ edü÷\T $<ÛëHêìï |üø£&É“+B>± neT\T #˚kÕ&ÉT. eTs¡Ã+{Ÿ‡ nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå &ÉT eT+∫ø£+{Ï ÁoìyêdüT\T, ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T n<˚|› *ü ¢ j·TTqï Áo uÛÑTeH˚X¯«] düy˚T‘· eT÷\ n|üsê<Ûsä T¡ düT+ $TqVü‰sTT+|ü⁄ Á|ü#êsêìï u≤>±H˚ }<äs>¡ ={Ϻ »q+ qT+&ç Ädæ|Ô qü TïqT düTu≤“sêe⁄, wüsêãT yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ]øå± ≈£L©\T bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕúH˚X¯«kÕ«$T yê]øÏ VüQ+&û\ <ë«sê u≤>±H˚ sêã{≤ºsT¡ . ø£MTwüqsY>± Ä+»H˚jT· T\T Vü≤j·÷+˝ÀH˚ mH√ï n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î s¡÷6,41,429 Ä<Ûëj·T+ \_Û+∫+~. s¡÷|üø\£ Œq »]–+~. Á|üdTü ‘Ô +· q>∑s+¡ ˝À s√&ÉT,¢ Á&ÓH’ J˚ , ô||’ ⁄ü ˝…q’ T\T e+{Ï |üqT\T >∑‘· @&Ü~ qe+ãsY 8 ‘˚~ qT+∫ uÛ≤Øm‘·TÔq »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á düeTj·T+˝À Ä+»H˚j·TT\T ˝Òø£b˛‘˚ Ä |üqT\ô|’ X¯ìyês¡+ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T VüQ+&û˝À¢ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ædüTÔ+<äH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ Äj·Tq y˚ d æ q q>∑ < ä T qT ˝… ø Ï ÿ +#· > ± á |ü<Mä ø±˝≤ìï eTs√ Äs¡THÓ\\T bı&ç–+#˚+<äT≈£î $X¯«Á|üjT· ‘·ï+ #˚kÕ&Éì ‘Ó\TdüT+Ô ~. Ä<ëj·T+ \_Û+∫+~. >∑‘· @&Ü~ Ç+<äTø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± õ.z ≈£L&Ü ‘·j·÷s¡T #˚sTT+#ês¡ì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Á|ü‹HÓ\ ø£+fÒ á @&Ü~ \ø£å Ä<ëj·T+ ô|]– HÓ\÷¢s¡T˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |üqT\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì Ä+»H˚j·TT\T ø√düy˚T õz q≥T¢ Çz ‘Ó*bÕs¡T. á yÓTT‘êÔìï yÓ T T<ä { Ï Ä~yês¡ + HÓ \ ÷¢ s ¡ T C≤Ø#˚ùd,Ô Bìq&É+¶ ô|≥Tº≈î£ ì #ê˝≤eT+~ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT |ü<Mä ø±˝≤ìï bı&ç–+#·T u≤´+≈£î˝À »eT#˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á >±+BÛu§eTà <ä>∑Zs¡ kÕsTTu≤u≤ ø√e&ÜìøÏ ô|s’ M¡ \T #˚ùd neø±X¯eTT+&É&+É ‘√ d”m+ õzqT ì*ù|dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. ø±s¡´Áø£eT+ Ä\j·÷\ ÇHéôdŒø£ºsY >∑T&ç Á|üøÿ£ qT+&˚ qMHé &Éj÷· u…{dÏ t XË˝’ +Ò Á<ä≈î£ e÷sY |üs´¡ y˚øDå£ ˝À »]–+~. øÏ¢ìø˘˝À eT<ÛäTy˚TVü≤ u≤\u≤* q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ eTT+>∑eT÷s¡T l<Ûäs¡ ø£\≈£î ñ∫‘·+>± |ü+|æD°#˚ùd ø£ècÕís¬ &ç,¶ Á|ü<ëÛ Hês¡Ã≈£î\T düTÁãVü≤àD´+ ÇqT‡*Hé á HÓ \ 3q &܈ˆ á<ä÷s¡T düT<Ûëø£sY 22eT+~øÏ >∑Ts¡T≈£î˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n+~+#ês¡T. ákÕ] ÇqT‡*Hé ∫Hêï]øÏ ÇqT‡*Hé n+<äCÒdüTÔqï &܈ˆ nXÀø˘ <ë‘· nsTTq ◊j·T+@ sêÁwüº e÷J n<Ûä´≈£åî\T &܈ˆ õ.nXÀø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê´j·÷eT+ ˝Òì Jeq düs¡[, \j·THé‡ø£u¢ Ÿ e+X¯bÕs¡+|üs¡´‘· ‘·~‘·s¡ ø±s¡D≤\e\¢ u≤\˝À¢ eT<ÛäTy˚TVü≤+ edüTÔ+<äì, BìøÏ Áô|dæ & Ó + {Ÿ m≥Te+{Ï e÷Á‘·\T ˝Òeì, ÇqT‡*Hé‘√H˚ eT<ÛäTy˚TVü‰ìï n<äT|ü⁄˝À e⁄+#·Tø√yê\ì ø¬ .\ø°àå Hêsêj·TD ù|s=ÿHêïs¡T. eT<ÛTä y˚TVü≤+‘√ u≤<Û|ä &ü ˚ ù|<äu≤\u≤*ø£\≈£î, >∑]“¤DÁ° d”\Ô ≈£î ÇqT‡*HéqT uÛ≤s¡´ πø<ë] >∑‘· @&Ü~ qT+∫ ñ∫‘·+>± n+~düTÔqï &܈ˆ á<ä÷s¡T düT<Ûëø£sY n_Ûq+<ä˙j·TT&Éì yÓ+ø±j·TeTà nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT<ÛäTy˚TVü≤ |”&ç‘· u≤\\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, kÕVæ≤r$TÁ‘·T\T (87) |òÁæ ãe] HÓ\÷¢sT¡ <äsêZ$T≥º˝Àì @dæ düTu≤“¬s&ç¶ ùd&º j ç T· +˝À Ç{°e\ yêø£s‡Y nk˛dæjT˚ wüHé 25q dü«s¡ZdüTÔ\j·÷´s¡T. ÄyÓT >∑‘·+˝À ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä<Û«ä s¡´+˝À 118 eT+~ yêø£s‡Y s¡ø<Ô£ ëq+ #˚kÕs¡T. <=&É¢ düTu≤“¬s&ç¶ Á|üuTÑÛ ‘·« yÓ<’ ´ä XÊ\ H˚Á‘·<ëq+ #˚jT· &ÜìøÏ n+^ø±s¡|Áü ‘·+ (ô|<ë›dTü |üÁ‹) yÓ<’ ´ä dæã“+~, õ˝≤¢ Á|üC≤ yÓ<’ ´ä XÊ\ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ &܈ˆdüTu≤“sêe⁄, düeT]Œ+∫ e⁄+&É&É+‘√ \ø°åàHêsê ã¢&ué ≤´+ø˘ yÓT&çø˝£ Ÿ Ä|òd” sü Y &܈ˆX‚cÕs¡‘ï· +, ã¢&øé ±´+|t yÓ÷{Ïy≥˚ sY _.\ø°àå Hêsêj·TD, j·TD, yÓ÷&És¡Hé ◊ ÄdüT|üÁ‹ dæã“+~ ``` b˛©düT\≈£î ª\ø°ÿμ H˚qT ``` &ç.j·T+.ôV≤#Y.z ø±sê´\j·T dæã“+~ |üs¡´y˚ø£åD˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á <ë«sê ÄyÓT H˚Á‘ê\qT <ëq+#˚kÕs¡T. H˚s¡düTÔ\ >∑T+&Ó˝À¢ dæ+Vü≤dü«bÕïìï... Çø£ qT+∫ dü+<äs“¡ +¤ >± nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå \T sê|òTü y˚+Á<äôw{Ϻ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|ü‹ @{≤ |òÁæ ãe] á dü+<äs“¡ +¤ >± H˚Á‘·<ëq Á|ü#ês¡≈î£ \T yÓ ’ . $.dü T u≤“sêe⁄ yê]øÏ dü V ü ≤ ø±s¡ + H˚ s ¡ d üTÔ\ |üì|ü≥º&É+ Hêe+‘·T. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À HÓ\˝À s¡ø<Ô£ ëq •_s¡+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì n˝≤π> ôV≤˝ŸÔ Ä&ç{Ÿ, Áø°&Üb˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì m˝≤+{Ï uÛwÒ Cü ≤\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò≈î£ +&Ü ìC≤sTTr>± e´eVü≤ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´<ä]Ù mHé.ã\sêeTj·T´Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ã¢&ué ≤´+ø˘\˝À s¡øìÔ£ <ÛTä \T n+~+#ês¡T. Ç<Ó+‘√ dü+‘√wüøs£ y¡ TÓ qÆ $wü j T · +. ]kÕÔqT. Ç+‘·ø° H˚HeÓ s√ ‘Ó\TkÕ Hêù|s¡T \ø°ÿ(C≤–\+) ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·T+fÒH˚ @ düeTj·T+˝ÀHÓ’Hê me«]qsTTHê ÁbÕD≤bÕj·T+ qT+∫ ˇø£ eTìwæ #·ìb˛sTTq ‘·sê«‘· (12HÓ\\T). Hê $Hêdü+ õ˝≤¢ md”Œ ø±sê´\j·T+. X¯ìyês¡+ &É÷´{°˝À #˚sêqT. ø±bÕ&Ée#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À nk˛dæj˚TwüHé ø√XÊ~Ûø±] dü«s¡ís¡y˚Twt, Çø£ qT+∫ qeTàø£+>±, u≤<Ûä´‘·>± ùde\+~kÕÔqT. Hê düVü≤#·s¡T˝…’q &Ü˙, dæ+<ÛäT, &ç.s¡eTDj·T´, &܈ˆn+øÏs¬ &ç,¶ yÓ.’ Hêsêj·TDsêe⁄, &܈ˆdü‘´· Hêsêj·TD, õ.zãT\T¬s&ç,¶ eTs=ø£ eTìwæøÏ #·÷|ü⁄ìe«&É+ n+fÒ #· ì b˛sTTq eTìwæ ‹]– »ìà+∫qfÒ º |æ+ø°, &Ó’eT+&é\T b˛©düTXÊK˝À ñHêïs¡T. \ø°ÿ ù|s¡T‘√ ñqï H˚qT Hê u≤dt yÓ’.Vü≤»s¡‘Yu≤ãT yÓTT<ä\>∑Tyês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. s¡ø£Ô<ë‘·\+<ä]ø° e÷J ø±s=Œπs≥sY ø£<ë! (md”Œ)øÏ Hêe+‘·T ùde\+~kÕÔqT. b˛©düT\≈£î ª\ø°ÿμ>± ∫ø±ÿqT. øÏ˝≤] ‹s¡T|ü‹Hêj·TT&ÉT n˝≤ŒVü‰s¡+ n+~+#ês¡T.

H˚s¡düTÔ\ >∑T+&Ó˝À¢ dæ+Vü≤dü«|üï+


7

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 08, 2013

· yÓ’<ä´XÊ\ ‘ Á ˚ H £ ø ì T ä Û < ê´ ‘ n À ˝ ° { æ d l

+ ä < + Œ ü | ˇ ê H ≤ ü V ∑ > e n √ ‘ T · j ê\ ‘ Á ˚ H ¡ X¯+ø£s

‘·&É˝Àì ldæ{° ÁbÕ+‘· Á|ü»\ nedüsê\ø√dü+ n‘ê´<ÛäTìø£ kÂø£ sê´\Tø£ \ H˚ Á ‘· yÓ ’ < ä ´ XÊ\qT kÕú|+æ #·&ÜìøÏ ldæ{° j·÷»e÷q´+ Hê+~ |ü*øÏ+~. á HÓ\ 2e ‘˚B #ÓHÓ’ï˝À »]–q ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üeTTK H˚Á‘·yÓ’<ä´dü+düú X¯+ø£s¡ H˚Á‘ê\j·T‘√ ldæ{° j·÷»e÷q´+ ne>±Vü≤Hê ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡Tà ≈£î+~. á y˚Ts¡≈î£ Áodæ{° y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY s¡M+Á<ä düHêï¬s&ç¶, X¯+ø£s¡ á HÓ\ 4e ‘˚Bq s¬ yÓq÷´ dü<dä Tü ‡˝ ìs¡«Vü≤Dô|’ HÓ\÷¢sT¡ ø£˝ø… s㧜 {Ÿ˝Àì ‘·q #Ûê+ãsY˝À ìs¡«Væ≤+∫q dô {Ÿø±qŒ¤s¬ H釽À ‘·V≤ü o˝≤›s≈¢¡ î£ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dTü qÔ ï õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y _.l<Ûsä ,Y |üøÿ£ q CÒd” _.\ø°àå ø±+‘·+, H˚Á‘ê\j·T#ÛÓ’¬sàHé &Üø£ºsY mdt.mdt.ãÁBHê<∏é\T ˇ|üŒ+<ä |üÁ‘ê\ô|’ dü+‘·ø±\T #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ s¬ yÓq÷´ n~Ûø±] _.sê$T¬s&ç,¶ Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T. á ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ eTs√ eT÷&˚fi¯¢˝À Áodæ{°˝À 10mø£sê\ $XÊ\düú\+˝À H˚Á‘· dü+ã+<Ûä yÓ’<ä´ ùde\T, X¯Ádü∫Ô øÏ‘‡· \T #˚ùd dü÷|üsôY dŒcÕ*{° H˚Á‘· yÓ<’ ´ä kÂø£sê´\T n+~+#˚ Áodæ{`° ø√≥+¬s&ç¶ X¯+ø£s¡ H˚Á‘· yÓ’<ä´XÊ\ @sêŒ≥T ø±qTqï~. eTs√ eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ Á|üdüTÔ‘·+ Áodæ{°˝À l<ÛäsY¬s&ç¶ ñqï 20|ü&Éø£\ yÓ’<ä´XÊ\˝ÀH˚ H˚Á‘· yÓ’<ä´ùde\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êsTT. á dü+<äs¡“¤+>± X¯+ø£s¡ H˚Á‘ê\j·T #ÛÓ’¬sàHé &Üø£ºsY mdt.mdt.ãÁBHê<∏é e÷{≤¢ Á|üC≤H˚‘· yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ dæ_◊ |ü<äàeP´Vü‰ìï &ÉT‘·÷ ù|<ä Á|ü»\ H˚Á‘·|üs¡yÓTÆq yÓ’<ä´ nedüsê\T, X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\T n+~+#·&É+ ø√dü+ |ü{≤|ü+#·\T #˚dæ sêÁwüº Á|ü»\ kÕ«>∑‘·+‘√ ‘·«s¡˝À ãj·T H˚Á‘ê\j·T @sêŒ≥T≈£î eTT+<äTø=∫Ãq Áodæ{°ì n_Ûq+~+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ #ÓHÓ’ïøÏ ≥≈£î ekÕÔ&Éì yÓ’j·TkÕ‡sYd”|” Hêj·T≈£î\T ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶ ∫‘·÷Ôs¡T, HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢\ qT+∫ Á|ü‹ @&Ü~ 2,500eT+~ ø±≥sêø˘º X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\ ù|s=ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ dü+>∑+ eT+&É\+ |ü&ÉeT{ÏbÕfiË+˝Àì ø√dü+, 600eT+~ ø°\ø£ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\ ø√dü+ edüTÔHêïs¡ì, M] nedüsê\qT ≈£L&Ü kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+ 13e yê]¸ø√‘·‡e+˝À ø√≥+¬s&ç¶ Áodæ{°`X¯+ø£s¡H˚Á‘ê\j·T <ë«sê rπsà neø±X¯+ \_Û+∫+<äHêïs¡T. bÕ˝§ZHêïs¡T. »>∑Hé dæm+ ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷ »>∑H√àVü≤Hé Áodæ{° y˚TH˚õ+>¥ &Ós¬’ ø£sº Y s¡M+Á<ä düHêï¬s&ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·eT ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T ¬s&ç¶, uÛ≤s¡‹ ù|s¡¢MT<ä |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ n‘ê´<ÛäTìø£ H˚Á‘· dü+ã+<Ûä yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\ ø√dü+ düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+˝Àì #ÓHÓ’ï, $˝Òøs£ ‘¢¡ √ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ »>∑H≈é î£ \_ÛdTü qÔ ï Á|üC≤<äsD ¡ qT #·÷dæ ø√j·T+ã‘·÷sÔ T¡ , |ü⁄<äT#˚Ã]¤ e+{Ï ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi≤¢*‡q nedüs+¡ ˝Ò≈î£ +&Ü #˚jT· &Üìπø ø±+Á¬>dt, {Ï&|ç \æ T »>∑Hqé T Çã“+~ ô|&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. C…\’ T˝À Áodæ{˝° À n‘ê´<ÛTä ìø£ H˚Á‘· yÓ<’ ´ä XÊ\ @sêŒ≥T≈£î ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ñqï »>∑Héô|’ Á|ü»˝À¢ ñqï n_Ûe÷q+ ‘·>∑Zø£b˛e&É+‘√ m˝À¢ Ç+<äT≈£î düVü≤ø£]+∫q &Üø£ºsY ãÁBHê<∏é≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T MT&çj÷· qT n&É+¶ ô|≥Tº≈î£ ì ndü‘ê´\T, nuÛ÷Ñ ‘·ø\£ Œq\ Áyê‘·\‘√ á ø±s¡´Áø£eT+˝À X¯+ø£sY H˚Á‘ê\j·T≈£î #Ó+~q &Üø£ºsY mdt.uÛ≤düÿs¡Hé, uÀs¡T¶ Á|ü»\ eTT+<äT ñ+#·T‘·THêïj·THêïs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ Á|ü»\ eT<ÛTä dü÷<äHs¬é &ç,¶ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ bÕغ õ˝≤¢ d”]º +>¥ ø£$T{° düuTÑÛ ´&ÉT düuÛÑT´&ÉT ÄsY.sê»>√bÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡ Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. eT<䛑·T‘√ »>∑Hé dæm+ ø±e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. á ø±s¡´ sêe⁄\ Á|ükÕ<é>ö&é, dü+>∑+ eT+&É\H˚‘·\T lìyêdüT\T¬s&ç¶, Áø£eT+˝À &܈ˆ|æ.nì˝Ÿ≈£îe÷sYj·÷<äyé, s¡÷|t≈£îe÷sYj·÷<äyé, #·+Á<ë¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæ_◊ |ü<äàeP´Vü‰ìï »>∑Hé #Û˚~kÕÔ&ÉT

e÷´õø˘#˚dæq s¡‘·ï+ eT÷´õø˘ c˛ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ eT÷´õø˘, e÷&És¡Hé e÷+>√*j·THé eT÷´õø˘, ã÷yéTã÷yéT bÕ|tkÕºsY‡, ÁπøJ>∑sY¢‡, *{Ï˝Ÿsêø£sY‡, ˇ*+|æj·÷&é kÕàsYº, ôw’ì+>¥kÕºsY‡, ÁøÏj˚T{Ïyé >∑sY¢‡, k˛ìj·÷k˛ìj·÷, ˝…’˝≤ z˝…’˝≤, •e‘ê+&Ée+ ‘·~‘·s¡ bÕ≥\≈£î $_Ûqï Ø‹˝À qè‘ê´ _Û q j· T + #˚ d æ áHÓ \ 1q HÓ \ ÷¢ s ¡ T <äsêZ$T≥º˝Àì Áo yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡ ø£d÷ü sÔ ê“¤ ø£fi≤πøÁå ‘·+˝À &܈ˆøÏc˛sY‡ s¡‘·ï+ C…HéHÓø˘º‡ dü÷ÿ˝Ÿ‡ $<ë´s¡Tú\T Vü≤√¬s‹Ô+#ês¡T. ñ<äj·T+ 9>∑+≥\ qT+&ç sêÁ‹ 9.30>∑ + ≥\ es¡ ≈ £ î dü s ¡ d ü « ‹ q>∑ s Y , e÷>∑T+≥˝Òne⁄{Ÿ, >±j·TÁ‹ q>∑sY, y˚<ëj·T bÕfiË+, &Ó’ø£dts√&ÉT¶˝À e⁄qï s¡‘·ï+ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ‡ $<ë´s¡Tú\T ªªôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ eT÷´õø£˝Ÿ`3c˛μμ ù|]≥ »]–q ø±s¡´ Áø£eT+˝À m&É‘Ós¡|æ˝Ò≈£î+&Ü ≈£î]dæq CÀs¡Tyêq˝≤>± 110 qè‘ê´\‘√

n\]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡‘·ï+ $<ë´dü+düú\ &Ó’¬sø£ºsY &܈ˆø£èwüøí cÏ ˛sY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ì‘·´+ |ü⁄düøÔ ±\‘√ ≈£îd”Ô |ü&TÉ ‘·÷ n\dæ b ˛sTTq $<ë´s¡ T ú \ eTqdü T \≈£ î ø±dæ + ‘· ñ˝≤¢dü+ ø£*π>˝≤ á ªªc˛μμ #˚düTÔ+<äì, Bì e\q yê]˝À #·Ts¡T≈£î<äq+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. qè‘ê´\≈£î yês¡T #˚dqæ

kÕ<Ûqä , #·<Tä e⁄˝À ≈£L&Ü ø£w|ºü &ü ç #·~$ eT+∫ ñrÔs‘í¡ · kÕ~Û+ #˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|&ü TÉ ‘·T+<äì nHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T#˚jT· &É+˝À ‘êeTT eTT+<äT+{≤ eTì nHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± $<ë´s¡T\ú ≈£î, qè‘·´+˝À #·ø£ÿ{Ï yÓTfi¯≈£îe\T H˚]Œ, kÕ<Ûäq #˚sTT+∫q qè‘·´ ø£fi≤ø±s¡T\qT, n+<äT≈£î düV≤ü ø£]+∫q ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT Äj·Tq n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zqï õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤ ~Ûø±] eTTyê« sêeT*+>∑+ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $<ë´s¡T\ú T #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Ä≥bÕ≥\˝À ≈£L&Ü sêDÏùdÔ ‘·eT ñ»«\ uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô ≈ £ î ñ‘ê‡Vü ≤ +>± |ü ⁄ Hê~ y˚düTø√>∑\s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. $$<Ûä b˛{°|üØø£å\˝À $»j· ÷ \T kÕ~Û + #˚ ˝ ≤ nqTuÛ Ñ e E„ ˝ … ’ q ñ bÕ<Û ë ´j· T T\#˚ q÷‘· q $<ë´ $<Û ë q+˝À $<ä´q+~dü÷Ô, kÕ+düèÿ‹ø£ n+XÊ\˝À ôd’‘·+ $<ë´s¡Tú\T sêDÏ+#˚˝≤ #˚dTü qÔ ï s¡‘ï· + $<ë´dü+dü\ú &Ós¬’ ø£sº T¡ ¢ &܈ˆø£èwüøí cÏ ˛sY, yêdü+‹ øÏc˛sY\T n_Ûq+<ä˙j·TT\ì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡‘·ï+ dü÷ÿ˝Ÿ‡ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY sêeT÷à]Ô Hêj·TT&ÉT, d”ìj·TsY y˚TH˚»sY sêCÒwt, Á|æì‡bÕ˝Ÿ\T, ñbÕ <Ûë´j·TT\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T , $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À sêÅwüº+ n<Û√>∑‹ {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ;<ä s¡$#·+Á<ä

ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À sêÁwü+º n<Û√>∑‹bÕ\sTT+<äì {Ï&|ç æ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT ;<ä s¡$#·+Á<ä $eT]Ù+#ês¡T. 3e ‘˚B HÓ\÷¢s¡T bÕغ Ä|ò”düT˝À »]–q $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À s¡$#·+Á<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À me] bÕ\q˝À n_Ûeè~Δ »]–+<√ ø±+Á¬>dt, yÓ’j·T kÕ‡sYd|æ \æ T X‚«‘·|Áü ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À sêÁwüº ã&Ó{® Ÿ 1.47\ø£\å ø√≥T¢ ñ+fÒ, n|ü\T s¡÷.1.70 \ø£å\ ø√≥T¢ ñHêïj·THêïs¡T. {Ï&ç|æ Vü≤j·÷+˝À |üqTï\ s¡÷|ü+˝À s¡÷.16.25y˚\ ø√≥T¢ e∫Ã+<äHêïs¡T. ÄHê&ÉT Á|ü»\≈£î yÓTs¡T>¬ q’ ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT n|ü\T ‘ÓùdÔ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î J‘·>±&Éì $eT]Ù+#ês¡ì, {Ï&ç|æ 9@fi¯¢ bÕ\q˝À s¡÷.24y˚\ ø√≥T¢ n|ü\T e÷Á‘·y˚T #˚dæ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ @ n_Ûeè~Δ ø√dü+ Ks¡TÃ#˚dæ+<√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. 2014˝À sêÁwüº Á|ü»\T me]øÏ |ü≥+º ø£&‘É ês√ mìïø£˝À¢ ‘˚\T‘·T+<ä Hêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À {Ï&|ç æ Hêj·T≈£î\T øÏ˝≤] yÓ+ø£≥kÕ«$THêj·TT&ÉT, #˚»s¡¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, sêe⁄\ <äX¯s¡<ÛäsêeTj·T´>ö&é, ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi≤ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T n+#Ó\ yêDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

N{≤¢≥u≤´#Y n¬sdtº

ô|<ä›\T dü+bÕ~+∫+~ ‹ì ≈£Ls√Ã≈£î+&Ü, @ |üìbÕ{≤˝Òì k˛eT]b˛‘·T\T bı<äT›b˛ø£ ‘ê|”>± N{≤¢≥ Ä&ÉT‘·T+fÒ(}]πø ø±<äT, \ø£å˝À¢ &ÉãT“ô|{Ϻ) Ä~yês¡+ nqTø√≈£î+&Ü b˛©k˛fi¯ó¢ <ë&ç#d˚ æ 15eT+~ì |ü≥Tº≈î£ Hêïs¡T. yê] e<äe› ⁄qï s¡÷.2.13 \ø£å\T &ÉãT“, 16ôd˝Ÿbò˛qT¢, 4yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ä{≤&ç+#˚ ndü\T ô|<ä›eTìwæ b˛©k˛fi¯¢ ø£fi¯ó¢ >∑|æŒ ñ&ÜsTT+#ê&ÉT. á dü+>∑‹ mø£ÿ&√ ø±<äT, HÓ\÷¢s¡T˝Àì ‘·&çø£\ãC≤sY ôd+≥sY˝À »]–+~. b˛©k˛fi¯ó¢ #Ó|æŒq dü+>∑‹y˚Ts¡≈£î ‘·&çø£\uC≤sY ôd+≥s√¢ì |ü˝≤¢\ k˛eTHê<∏é nH˚ ô|<ë›j·Tq ‘·q≈£î #Ó+~q düú\+˝À >∑T&çùddæ yês¡+s√E\T>± N{≤¢≥ Ä&çdTü HÔ êï&ÉT. á dü+>∑‹ì mes√ #Óù|ŒkÕs¡+≥... n<äsêã<äsê 2e q>∑s¡ dæ◊ ø√{≤¬s&ç¶, ◊&çbÕغ dæã“+~‘√ ø±|ü⁄ ø±∫ <ë&ç#˚XÊs¡T. á <ë&ç˝À 15eT+~ Á|üãT<äTΔ\qT n¬sdtº #˚dæ, ‘·|æŒ+#·T≈£îqï |ü˝≤¢\ k˛eTHê<∏é ø√dü+ >±*+∫ |üø£ÿs√E |üfÒºkÕs¡T. á <ë&ç˝À 2e q>∑s¡ môd’‡ &ç.s¡eTDj·T´, ◊&ç bÕغ dæã“+~ >∑+>±<Ûsä ,Y oqT, ôdŒwü˝Ÿ Áu≤+#Y ôV≤&éø±ìùd㺠T˝Ÿ ÁãVü‰àq+<ä+, ø±ìùdº ãTfi¯ó¢ q»à˝Ÿ, j·TTe≈£îe÷sY, $»j·T≈£îe÷sY\T ñHêïs¡T. ø=düyÓTs¡T|ü⁄`N{≤¢≥˝À |ü≥Tºã&ɶ 15eT+~ Á|üãT<äTΔ\qT(ù|s¡T¢ e<äT›˝Ò+&ç) $&ç∫ô|{≤º\+≥÷ z Á|üC≤Á|ü‹ì~Û qT+∫ b˛©k˛fi¯¢≈£î e‹Ô&ç e∫Ã+~. á d”Hé m{≤¢ e÷s¡T‘·T+<√ #·÷<ë›+!


8

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 08, 2013

ø£*kı#˚à ø±˝≤ìøÏ q&ç#=#˚à n<äèwüº+ ` uÛÒ‘êfi¯ø£<∏ä

<ë#˚|ü*¢ Hê˙\T ø√dü÷] s¡$≈£îe÷sY,

<ë#˚|ü*¢, 94913 36488. ’ dü÷Ø&É+‘˚

neTà≈£L∫ yêHêø±\eT+‘ê eTãT“#ê≥T ã÷∫ ’

’

|ü{≤º\yÓ+≥ ÄyÓT |üsT¡ >∑T |ü˝¢… ¬s’\T˝À ∫‹øÏq |ü©¢ ’

’

d”‘√ø√ø£~ >=|üŒ ã+<ÛTä |ùÁ eT |ü⁄e⁄« |ü⁄e⁄«q÷ |ùÁ eT>± |ü\ø£]düT+Ô ~

H˚sT¡ Œ>± ‘·]>±¬ses√ #·+<Á Tä &çï ø=ã“sêπø n+<äyÓTÆq ø£‹Ô

¬s’‘·T\ ÁbÕD≤\‘√H˚ Ä&ÉT≈£î+{À+~ yêqeTãT“ uÛ˝Ñ Ò p<ä] ’

ms¡Te⁄¬ø+‘· ã\+ #·\≈¢ î£ +&ÜH˚ s√&ÉTM¶ T<ä ¬s’‘·T*ï |ü+&çdüTÔ+~

eT˝Òdjæ ÷· ˝À |Á |ü +ü #· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düu\ÑÛ T Áo $»j·THêeT ñ>±~ì |ü⁄s¡dÿü ]+#·Tø=ì, Á|ü|+ü #· ‘Ó\T>∑T düe÷K´ n<Û´ä ≈£îå sê\T $.j·T˝Ÿ.Ç+~sê<ä‘,Y eT˝Òdj æ ÷· ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT &܈ˆn#·Ãj·T´≈£îe÷sY sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À, Á|ü|+ü #· ‘Ó\T>∑T düe÷K´ 10e<Óy’ ê]¸ø£ eTVü‰düuqÑÛ T eT˝Òdj æ ÷· øö˝≤\+|üPsY˝Àì ªªdüHéy˚ ]kÕsYº Vü≤√≥˝Ÿ˝À @Á|æ˝Ÿ 12, 13, 14 ‘˚B\˝À »s¡T>∑T‘êj·Tì, á düuÛÑ\qT eT˝Òdæj·÷ Á|ü<Ûëq eT+Á‹, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY ø¬ .s√X¯jT· ´\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔsì¡ Á|ü|+ü #· ‘Ó\T>∑T düe÷K´ HÓ\÷¢s¡T Ø»q˝Ÿ #ÛÓ’¬sàHé mHé.ã\sêeTj·T´ Hêj·TT&ÉT yÓd’ #t s¬’ÓÛ àHé $.Vü≤»s¡‘uY ≤ãT, düuTÑÛ ´\T _$ qs¡d+æ Vü≤+\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. á düuÛÑ\≈£î e#˚Ã+<äT≈£î Ç|üŒ{Ïπø uÛ≤s¡‘·<˚X¯+, nyÓT]ø± dü+j·TTø£Ô sêÁcÕº\T, e÷]wüd,t $Tj·THêàsY, dæ+>∑|Pü sY, eT˝Òdæj·÷, Á_≥Hé, ÄÁùdº*j·÷, ◊s√bÕ, eT<Ûä´‘·÷s¡TŒ Ädæj·÷ <˚XÊ\ qT+&ç Á|ü‹ì<ÛäT\T>± qyÓ÷<äT #˚düTø=ì e⁄Hêïs¡Hêïs¡T. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± $düÔ]+∫ e⁄qï ‘Ó\T>∑Tyê] eT<Ûä´ dü+|ò”TuÛ≤yêìï ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ, eTq kÕVæ≤‘ê´\T, ø£fi¯\T ø°D å +Ï ∫b˛≈£î+&Ü |ü~\|üs∫¡ uÛ≤$‘·sê\ yê]øÏ n+~+#ê\qï dü<ëX¯j·T+‘√ á düe÷K´ ø£èwæ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î #ÓHÓ’ï, ôV’≤<äsêu≤<é, q÷´&Ûç©¢, $XÊK|ü≥ï+, dæ+>∑|üPsY, u…+>∑T fi¯Ss¡T, <äTu≤sTT, $»j·Tyê&É˝À¢ á düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á düu˝ÑÛ À¢ ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü, dü+düÿè‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫q nH˚ø£ n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã\T, ø£$‘ê >√wüߺ\T, eTq ø£fi≤s¡÷bÕ\ Á|ü<äs¡Ùq, dü+^‘· ø±s¡´Áø£e÷\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 9441003505, 9849177522, 9985553263 ôd˝Ÿ HÓ + ãs¡ T ¢ ˝ À dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

>∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢ s¡#·sTT‘·\ dü+|òüT+

|ü≥Tºe<ä\ì ôV’≤f…ø˘ $Áø£e÷s¡Tÿ&ÉT mØ¢ e÷]ï+>¥ msTT{Ÿ <∏äغø£˝≤¢ ìÁ<ä˝Ò∫ ø£&ÉT|ü⁄˝À m\Tø£\T, |æ\T¢\T C≤sTT+{Ÿ>± |üs¡T¬>&ÉT ‘·Tqï≥T¢+&É&É+‘√ eTTs¡∞ø£èwüí Vü≤√≥˝Ÿ¬ø[¢ Hê\T>∑T Ç&û¢\˝À Hê\T>∑T ©≥s¡¢ kÕ+u≤sY b˛düT≈£îì {Ï|Hæò é ø±ì#êÃ&ÉT. ‘·sê«‘· ‘·q >∑~øÏ yÓ[¢ kÕïq+ #˚dæ ‘·sê«‘· |ü\T¢‘√eT˝Ò<äH˚ dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔø=∫à n~ ≈£L&Ü ø±ì#˚ÃkÕ&ÉT. rsê Á&Ódty˚düT≈£îì ãj·T≥ø=#˚à düeTj·T+˝À ‘ê–q kÕ+u≤sY ø£&ÉT|ü⁄˝À ø£sêfi¯qè‘·´+ #˚ j · T &É + yÓ T T<ä \ Tô|≥º & É + ‘√ eTs√kÕ] u≤Á‘·÷+≈£î yÓ[¢ es¡˝Ÿ¶yêsY˝À X¯Á‘·T<˚X¯+ MT<ä ¬>*∫q Ms¡T&ç˝≤ Vü‰´|”>± ãj·T≥ø=#êÃ&ÉT. ‘·sê«‘· eTÁ<ëdüT ãkÕº+&é ôd+≥sY˝À ùwsY Ä{À møÏÿ ô|<ë›dTü |üÁ‹ e<ä› ~>±&ÉT. ÄdüT|üÁ‹ ˝Àì e÷s¡TÃØ e<䛬ø[¢ s√&ÉT¶ Á|üj·÷D+˝À eTs¡DÏ+∫q z u≤&ûì uÛÑTC≤q y˚düT≈£îì uÀ&ç >±&ç‘√≥˝Àì s√≥Øø£¢uŸ X¯àXÊqyê{Ïø£yÓ’|ü⁄ q&ÉekÕ>±&ÉT. $Áø£e÷s¡Tÿ&ÉT {°{°&û ø£˝≤´D eT+&É|ü+ e<ä›≈£î yÓfi‚¢dü]øÏ m+&É #·Ts¡T≈£îÿ eT+≥T+&É&+É ‘√ u≤&û˝Àì uÛ‘Ò êfi¯ó&çøÏ yÓT\≈£îe e∫Ã... sêC≤! @ Ä{À @|üø£ÿqT+∫ e∫à >∑T<äT‘› T· +<√, @ {ÖHéãdüT‡ @ dü+<äT˝À qT+&ç e∫à ‘=≈£îÿ‘·T+<√ ‘Ó*j·Tì HÓ\÷¢s¡Ts√&É¢ô|’ ¬s’˝Ò« Vü≤e÷©˝≤ qTe⁄« |ü&ÉT‘·Tqï ø£cÕºìï #·÷düTÔ+fÒ Hê >∑T+&Ó ˙s¡e⁄‘·T+~. ˙≈£î ÁX¯eT ‘Ó*j·T≈£î+&Ü e⁄+&˚+<äT≈£î ªeTT>∑TsZ T¡ ˝À n<äèwüº e+‘·T˝…es¡Tμ nH˚ k˛ºØì #ÓãT‘êqT $qT... n+≥÷ yÓTT<ä\Tô|{≤º&TÉ . nqTø√≈£î+&Ü, ø£\˝ÀHÓH’ ê ePVæ≤+#·≈î£ +&Ü sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ nj·÷´&ÉT øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç.¶ eTTK´eT+Á‹>± yÓ’.j·Tdt. Á|ü»\≈£î Çe«&Éy˚T |üì>± ô|≥Tº≈î£ ì e⁄+fÒ, øÏsD¡ Y e÷Á‘·+ Á|ü»\ eTT≈£îÿ|æ+&ç <ä+&ÉTø√e&Éy˚T |üì>± ô|≥Tº≈£î Hêï&ÉT. sêÁwü+º ˝À Á|ü»\ MT<ä Äj·Tq $~Û+#·ì düsY#ÛêØ®\T ˝Òe⁄. ø£{Ϻ+#·Tø√ì |üqTï\T ˝Òe⁄. eTìwæ ìÁ<ä˝yÒ ê\+fÒ düs#Y êÛ sY,® ìÁ<äb˛yê\+fÒ düs#Y êÛ sY,® ‹+&ç ‹Hê\Hêï düs#Y êÛ sY,® u≤Á‘·÷+≈£î b˛sTTHê düsY#ÛêsY®, b˛≈£îHêï düsY#ÛêsY®... Ç˝≤ düyê\ø£å düsY#ÛêsY®\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ Á|ü»\ <äT+|ü ‘Ó+∫ Äj·Tq e÷Á‘·+ Vü‰sTT>± e⁄Hêï&ÉT. øÏsD¡ Y düs#Y êÛ Ø®\ ù|s¡T‘√ Á|ü»\qT u≤<äT‘·Tqï $<Ûëq+ #·÷dæ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Äj·TqqT e÷s¡Ã≈£î+&Ü eTTK´eT+Á‹>± ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ e⁄+~. Á|ü»\ düeTdü´\qT e÷Á‘·+ n˝≤π> e⁄+#·&Éy˚T ø±<äT, yê{Ïì |ü~+‘·\T #˚dæq

øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘·q düeTdü´\qT e÷Á‘·+ nìï+{Ïì |ü]wüÿ]+#·T≈£î+≥THêï&ÉT. d”m+ |ü<ä$ nqTø√≈£î+&Ü e∫Ã+~. Äj·Tq @ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T≈£î+&ÜH˚ bÕغ˝À düeTdü´\T düeTdæb˛‘·THêïsTT. d”m+ ≈£îØà |ü~\+>± e⁄+~. Çø£ ªqqTï qeTà+&çμ n+≥÷ eTT+<=ø£{Ï yÓqTø=ø£{Ï k˛¢>∑Hé uÀs¡T¶\T y˚˝≤&ÉBdüT≈£îì q&ÉTdüTÔqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ç~ $+‘· |ü]dæú‹. n~Ûø±s¡+˝À e⁄qï |ü&ÉT Äj·Tq Á|ü»\qT ˝…øÿ£ #˚jT· ˝Ò<Tä . ø±ã{Ϻ Á|ü»\T Ç|ü&ÉT Äj·TqTï ˝…ø£ÿ#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. 63@fi¯¢ ej·TdüT˝À ≈£L&Ü HêHê n>∑#ê≥T¢ |ü&ç bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔHêï&ÉT. |üesY ø√dü+ Äj·Tq bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔ+fÒ |üesY e÷≥ @yÓ÷>±ì eTT+<äT>± wüß>∑sY e∫Ã+<äì yêb˛ ‘·THêï&ÉT. e÷]q MT #·+Á<äu≤ãTqT #·÷&É+ &É+≥÷ Äj·Tq Á>±e÷˝À¢øÏ edüTÔ+fÒ e÷]q #·+Á<äu≤ãT Ç+¬ø+‘· uÛÑj·T+ø£s¡+>± e⁄+{≤ &√qì »q+ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ç+ø√ kÕ] neø±X¯$Te«+&ç... Hê ‘·&ÜU≤ @+{À #·÷|ækÕÔqì Äj·Tq n+≥T+fÒ, ˇø£ÿkÕ] neø±X¯ $T∫Ãq+<äTπø ÄdüTÔ\T neTTàø√yê*‡ e∫Ã+~, Ç+ø√kÕ] Ç#êÃeT+fÒ neTTàø√ e&ÜìøÏ ˇ+{ÏMT<ä >√N >∑T&ɶ ‘·|Œü Ç+πøMT˝Ò<ìä s¬ ‘’ q· ï\T yêb˛‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝À ˝Òøb£ ˛‘˚ Hêj·T≈£î\T e÷qdæø£+>± m+‘·>± q*– b˛‘ês√, n~Ûø±s¡+ ø√dü+ m+‘·>± ‘·|üq|ü&É ‘ês√qH˚ <ëìøÏ #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘· ô|<ä› ñ<ëVü≤s¡D. á ej·TdüT˝À HÓ‹ÔMT<ä ‘·&ç>∑T&ɶ y˚dTü ≈£îì @.dæ.s¡÷yéT˝À Vü‰sTT>± |ü&TÉ ø√yê*‡ qyê&ÉT m+&É˝À¢ HêHê ‘·+{≤\T |ü&TÉ ‘·THêï&ÉT. Çø£ C…’\T˝À e⁄qï »>∑HéqT #·÷<ë›+. e÷ Ç+{Ï<Ó’e+, e÷ ≈£î\<Ó’e+ ˙y˚qe÷à nì k˛ìj·÷>±+BÛì bı–&çe⁄+fÒ »>∑Hé C…’\T≈£î ã<äT\T>± Á|ü‹s√p f…Hé»q|ü<∏é˝À e⁄+&˚ yê&ÉT. uÀqdt>± πø+Á<äeT+Á‹ |ü<ä$ ≈£L&Ü e∫Ãe⁄+&˚~. ˙ e÷fÒ e÷≈£î y˚<äyê≈£îÿ nì ˇø£ÿ e÷≥ k˛ìj·÷‘√ nìe⁄+fÒ »>∑Hé ‘·\ sê‘· Ç+ø√ s¡ø£+>± f…Æ|t #˚j·Tã&çe⁄+&˚~. ø±ì qTyÓ«+‘·... ˙ n~Ûø±s¡yÓT+‘· n+≥÷ k˛ìj·÷>±+BÛì Á|ü•ï+∫q bÕbÕìøÏ ás√E C…’\T˝À }#·\T ˝…ø£ÿô|&ÉT‘·THêï&ÉT. Äs¡T HÓ\\sTTHê ãj·T≥≈£î sê˝Òøb£ ˛‘·THêï&ÉT... nì uÛÒ‘êfi¯ó&ÉT eTT>∑TZ] k˛ºØ\T #Ó|æŒ... $Áø£ e÷s¡ÿ... Ç|ü&ÉT #Ó|ü... á eTT>∑TZ]˝À ]j·T˝Ÿ n<äèwüeº +‘·T&Óes¡T? m+&É˝À¢ n>∑#ê≥T¢

|ü&ÉT‘·Tqï #·+Á<äu≤u≤? C…’\T˝À ø£cÕº\T |ü&ÉT ‘·Tqï »>∑Hê? ˝Òø£ Vü‰sTT>± d”m+ ≈£îØÃ˝À e⁄qï øÏsD¡ ≤? á Á|üXï¯ ≈£î ø£s¬ ø˘>º ± düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Òø£b˛j·÷y√ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ bÕ\q kÕ>∑T‘·Tqï Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À ˇø£ |ü]ÁX¯eT j·T» e÷ìyÓ,’ ø£s¬ +{Ÿ ø√‘·\‘√ |ü]ÁX¯eT q&É|ü ˝Òø£ n|ü\bÕ˝…’ bòÕ´ø£Øº ì eT÷‘˚dTü ≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£îH˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚kÕÔeì ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. <ëìøÏ $Áø£e÷s¡Tÿ&ÉT... uÛ‘Ò êfi≤! á eTT>∑TsZ T¡ ˝À n<äèwüeº +‘·T&ÉT »>∑Hé nì #ÓbÕŒ&ÉT. Ä e÷≥≈£î uÛ‘Ò êfi¯ó&ÉT nyê¬øÿ’ ... n<˚+{Ï sêC≤! øöHéãH˚>± ø£s√&é|ü‹ Áb˛Á>±+˝À #Ó|æŒq+‘· áJ>± #Óù|ŒkÕe⁄. á düe÷<Ûëq+ >∑T]+∫ Ç+ø√kÕ] Ä˝À∫+#·T nì n&ç>±&ÉT. eTTe÷à{Ïø° »>∑H˚ n<äèwüºe+‘·T&ÉT nì $Áø£e÷s¡Tÿ&ÉT eT∞¢ #ÓbÕŒ&ÉT. n<Ó˝≤? nì uÛ‘Ò êfi¯ó&ÉT Á|ü•ï+#ê&ÉT. n+<äT≈£î $Áø£e÷s¡Tÿ&ÉT... uÛÒ‘êfi¯... ø£*kı#˚à ø±˝≤ìøÏ q&ç#=#˚à n~Ûø±s¡+ nH˚ kÕyÓT‘· »>∑Hé $wüjT· +˝À ì»+ ø±uÀ‘·T+~. >∑‘+· ˝À #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT 9@fi¯ó¢ d”m+>± e⁄+fÒ yÓTT<ä{Ï 8@fi¯ó¢ ø£s¬ +{Ÿ #ÛêØ®\ CÀ*øÏ b˛˝Ò<Tä . ø£¬sø˘º>± mìïø£˝§#˚à dü+e‘·‡s¡+ eTT+<äT uÛ≤Ø>± ø£s¬ +{Ÿ #ÛêØ®\T ô|+∫ Á|ü»\ ÄÁ>∑V‰ü ìøÏ >∑Ts¡j÷· ´&ÉT. 2004˝À yÓ.’ j·Tdt. kÕs¡<´äÛ +˝Àì ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT e÷s¡Z+ düT>∑eT+ #˚kÕ&ÉT. n{≤¢π> Ç|ü&ÉT øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, #·+Á<äu≤ãT u≤≥˝ÀH˚ e⁄Hêï&ÉT. mìïø£\T Ç+ø√ @&Ü~ ø±\+˝ÀH˚ e⁄+&É>± uÛ≤Ø>± $<äT´‘Y #ÛêØ®\T ô|+#·&É+, düsY#ÛêØ®\T u≤<ä&É+ #˚kÕs¡T. Ç<ä+‘ê ≈£L&Ü Á|ü»\˝À ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü≥¢ e´‹πsø£‘q· T, »>∑Hé |ü≥¢ kÕqT≈£L\‘·qT ô|+#·T‘·T+~. #·+Á<ä u≤ãT ø±fi¯¢]π>˝≤ ‹s¡T>∑T‘·THêï »Hê\T #·*+ #·&É+ ˝Ò<äT. ø±ì »>∑Hé C…’\T˝À e⁄Hêï »q+ Äj·Tq ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. nB>±ø£ »>∑Hé ãj·T≥ e⁄+&ÉT+fÒ z<ës¡TŒ j·÷Á‘· #˚dü÷ÔH˚ e⁄+&˚yê&ÉT. »HêìøÏ ø=+‘· bÕ‘· nsTTb˛j˚Tyê&ÉT. Çy˚TCŸ ≈£L&Ü ‘·π>Z~. ø±ì »>∑Hqé T C…\’ T˝Àe⁄+∫, Äj·Tq ãj·T≥ ø=#êÃø£ mìïø£\˝ÀH˚ bÕ<äj÷· Á‘· #˚dTü ≈£îH˚ neø±XÊìï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+∫+~. Á|ü‘·´s¡Tú\T |üìïq ≈£îÁ≥\qT ≈£L&Ü ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·T≈£îHêï&ÉT. ø±ã{Ϻ nìï $<Ûë˝≤ »>∑Hé n<äèwüeº +‘·T&ÉT nì #ÓbÕŒ&ÉT. Ä düe÷<ÛëHêìøÏ dü+‘·è|æÔ #Ó+~q uÛÒ‘êfi¯ó&ÉT $Áø£e÷s¡Tÿ&ÉT uÛÑT»+ MT<˚ u≤&ûì e~˝Òdæ |üsês¡j·÷´&ÉT.

düs¡dü«r ì~ÛøÏ 20y˚\T $sêfi¯+ 9q Áoø£èwüí©˝≤ ‘·s¡+>±\ uÛÑøÏÔ>±q\Vü≤]

HÓ \ ÷¢ s ¡ T õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y _.Áo<Ûsä Y @sêŒ ≥T#˚dqæ düsd¡ «ü rì~ÛøÏ Ä*+&çj·÷ ôd+Á≥˝Ÿ bÕsê$T*≥] bò˛sY‡ düØ«dt nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢XÊK düuÛÑT´\T 20y˚\ s¡÷bÕj·T\ #Ó≈£îÿqT k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À ø£˝…ø£ºsY Áo<ÛäsYqT ø£\dæ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ø£˝ø… sº£ Y yê]ì n_Ûq+~+#ês¡T. õ˝≤¢XÊKdüuTÑÛ ´\T ∫qïj·T´, Vü≤|ò”CŸu≤cÕ, eTT‘·Ôj·T´, ∫qï|ü¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áo ‘ê´>∑sê» kÕ+düÿè‹ø£ düuÛÑ 9e yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± áHÓ\ 9e‘˚B X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ HÓ\÷¢s¡T {ÖqTVü‰\Tq+<äT uÛÑøÏÔ>±q\Vü≤] »s¡T>∑T‘·T+<äì Áo >∑Ts¡Tø£è|ü dü+^‘· $<ë´\j·T+ n~ÛH˚‘· ÁoeT‹ m.\øÏåàÁ|üdüqï ‘Ó*bÕs¡T. Hê{Ï düuÛÑ≈£î ø±e* XÊdüqdüuTÑÛ ´\T ;<ëeTkÕÔHsé êe⁄, dü«s¡uí ≤Û s¡‘ÁY ≥dtº ÁoeT‹ BbÕyÓ+ø£{Ÿ, eTTs¡∞ø£èwüí 70j·T+&ç M]XË{Ϻ Vü≤»s¡‘Yu≤ãT Äq+ s¡+>∑eTj·T÷sY¬s&ç¶, _$.qs¡dæ+Vü≤+, |ü‹Ô s¡$#·+Á<äu≤ãT, ù|sêï{Ï s¡+>±¬s&ç,¶ dæ.eTTì≈£îe÷sY, |ü+#ê>∑Tï\ yÓ+ø£≥ $X¯«Hê<∏+ä ‘·~‘·s¡T\T Äràj·T n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T. düuÛ≤q+‘·s¡+ eT˝≤¢~ nq÷cÕ, eT˝≤¢~ uÛ≤eq, $.m˝Ÿ.Áoø£fi,¯ m+.n+»q, ÄsY.\ø°àå Á|üdqü ï, ÄsY.m˝Ÿ.ø°sqÔ¡ , ÄsY.sê>∑, dü$«‘·\#˚ uÛÑøÏÔ>±q\Vü≤] »s¡T>∑T‘·T+<äì, dü+^‘·Á|æj·TT\T $#˚Ãdæ ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

kÕVæ≤‘·´ |ü⁄s¡kÕÿsê\≈£î ø£<∏ä, ø£$‘·\≈£î ÄVü‰«q+ HÓ\÷¢sT¡ ñbÕ<ëÛ ´jT· \≈£î Vô ≤’ <äsêu≤<é˝À düHêàq+ n&ÉVü‰ø˘ ø£$T{°‘√ düeTs¡úe+‘·+>± ¬s&éÁø±dt ùde\T >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢ s¡#·sTT‘·\ dü+|òüT+ Á|ü‹ @{≤ ÇdüTÔqïfÒº á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü kÕVæ≤‘·´ |ü⁄s¡kÕÿsê\qT n+~e«&ÜìøÏ ø£<∏ëdü+|ü⁄{Ï, ø£$‘ê dü+|ü⁄≥T\qT ÄVü‰«ìdüTÔ+~. 2012 dü+e‘·‡s¡+˝À Á|ü#·T]+#·ã&çq dü+|ü⁄≥T\T 4Á|ü‘·T\qT e÷]à 31˝À|ü⁄ ø√dü÷] s¡$≈£îe÷sY, Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù, õ˝≤¢ s¡#s· TT‘·\ dü+|òüT+, Á>∑+<∏ë\j·T+ e<ä›, <ë#˚|ü*¢, >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢ `522414.∫s¡THêe÷≈£î |ü+bÕ*.

Äs¡e ‘·s>¡ ‹∑ qT+∫ |ü<eä ‘·s>¡ ‹∑ es¡≈î£ >∑D‘Ï · bÕsƒ´¡ |ü⁄düøÔ £ s¡#q· ˝À HÓ\÷¢sT¡ ≈£î #Ó+~q ñbÕ<Ûë´j·TT\T, Á|ü<ëÛ H√bÕ<Ûë´j·TT \qT k˛eTyês¡+ ôV≤’ <äsêu≤<é |ü_ø¢ >˘ ±¬sH¶ ‡é Ç+~sê Á|æjT· <ä]Ùì Ä&ç{À]j·T+˝À |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. >∑DÏ‘· bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø£ s¡#·q≈£î #˚dæq ùde\qT sêÁwüº $<ë´XÊU≤eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é ø=ìj·÷&Üs¡T. Á|üX¯+kÕ|üÁ‘ê\qT n+<äCÒkÕs¡T. á s¡#·q˝À &܈ˆ|æ.s¡y˚Twt, |æ.Ä+<∏√ì¬s&ç¶, {Ï$ sê+≈£îe÷sY, k˛eTÁ|ükÕ<ä u≤ãT, mdt.qs¡•+Vü≤eT÷]Ô\T ñHêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À áHÓ\ 4q ¬s&éÁø±dt n&éVü‰ø˘ ø£$T{° düuÛÑT´\‘√ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y _.Áo<Ûsä Y düMTøå±düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ s¬ &éÁø±dt ìs¡«Vü≤D˝À >∑‘·+˝À #√≥T #˚düT≈£îqï ˝ÀbÕ\T dü]~<ë›\ì, Á|ü»\≈£î ¬s&éÁø±dt ùde\ >∑T]+∫ ‘Ó*j·T|ü]#˚ ne>±Vü≤Hê dü<dä Tü ‡\T »s¡bÕ\ì ù|s=ÿHêïs¡T. 10eT+~ n~Ûø±s¡T\‘√ n&ÉV‰ü ø˘ ø£$T{° @sêŒ≥T#˚dqæ ≥Tº, Á|ü‹yês¡+ ø£$T{° düe÷y˚Xy¯ TÓ Æ ùde\ô|’ düMTøÏådüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹HÓ˝≤ 4e X¯ìyês¡+ ø£$T{° ìy˚~ø£qT ‘·q≈£î n+<äCÒj·÷\ì ø£$T{°ì Ä<˚•+#ês¡T. Á|üD≤[ø± ã<äΔ+>± ¬s&éÁø±dt ùde\qT düeTs¡Δ e+‘·+>± n~Ûø±s¡T\T n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.


9

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]à 08, 2013 eè‹Ô yê´bÕsê\˝À ø=‘·Ô Á|üD≤[ø£‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘ês¡T. Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. #˚dTü qÔ ï ø±+Á{≤ ≈£îº\T, @C…˙‡\T Ç+ø± ø=+‘·ø±\+ bı&ç–+|üã&˚ neø±X¯+ ñqï~. Ç+{≤ãj·T≥ düeTdü´\qT >∑‘· nqTuÛÑe+‘√ n~Û>∑$TkÕÔs¡T. ô|≥Tºã&ÉT\T, &çbÕ õ{Ÿ#˚j·T&É+ e+{Ï |üqT\T »s¡T>∑T‘êsTT. ≈£î≥T+ã nX¯«ì, uÛsÑ D ¡ ,Ï ø£è‹ø£ 1 bÕ<äeTT kÂK´+ u≤>∑T+≥T+~.

y˚Twü+

ø£sêÿ≥ø£+

yê´bÕs¡ $düsÔ D¡ ≈£î n_Ûeè~ΔøÏ ø£w|ºü &ü ‘É ês¡T. ø±ì |òü*‘·+ Ä•+∫q+‘·>± ñ+&É<äT. Ç+{À¢, ã+<ÛäT es¡+Z ‘√ nHês√>∑´ u≤~Û‘T· \T+&ÉT≥ #˚‘· Ä+<√fi¯q>± ñ+≥T+~. dæsú êdüT\Ô ˝≤yê<˚M\T, Ä]úø£ ˇ&É+ã&çø\£ T yêsTT<ë |ü&‘É êsTT. Ç‘·s¡ |üqT\T nqT≈£îqï≥T¢>±H˚ |ü⁄qs¡«düT 4 bÕ<ä+, »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. Ç+»˙]+>¥, XÊÁdüsÔ +¡ >±\ yê]øÏ |ü⁄wü´, ÄX‚w¢ ü ø=‘·Ô ÁbÕC…≈î£ \º T <=s¡øe£ #·TÃqT.

eèwüuÛÑ+

Ä]úø£eTT>± u≤>∑T+&ç Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. eè‹Ô ñ<√´>∑ ñbÕ~Û neø±XÊ\˝À sêDÏkÕÔsT¡ . |ü_ø¢ ˝˘ À |ü\T≈£îã&ç >ös¡e+ u≤>∑T+~. nqT≈£îqï |üqT\T »]– b˛‘êsTT. >∑èVü≤ edüTÔ yêVü≤q ]ù|s¡T¢ »s¡T|ü⁄‘ês¡T. Ä]úø|£ sü +¡ >± ô|≥Tºã&ÉT\¬ø’ ÄVü‰«Hê\T n+<äT‘êsTT. ø£è‹ø£ 2, 3, 4 <ä÷s¡Á|üj·÷D≤\T+{≤sTT. ≈£î≥T+ãkÂK´+ u≤>∑T+ bÕ<ë\T, s√Væ≤DÏ, ’ ø±sê´\˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. eTè>∑os¡¸1, 2bÕ<ë\T ≥T+~. <Óe

dæ+Vü≤+

ø=‘·Ô |ü<∏äø±\‘√ yê´bÕs¡$düÔs¡D, q÷‘·q ô|≥Tº ã&ÉT\T bı+<äT‘ês¡T. dæsú êdüT\Ô e´eVü‰sê\˝À ‘=+<äs¡ bÕ≥T ìs¡j í ÷· \T rdüTø=q≈£î+&Ü C≤Á>∑‘|Ô· &ü Ü*. Ä<ë j·T+ u≤>∑T+≥T+~ ≈£î≥T+ãkÂK´+ u≤>∑T+≥T+~. eè‹Ô |üs¡+>±, bÕ]ÁXÊ$Tø£s¡+>±\ yês¡T n_Ûeè~Δ #Ó+<äT eTK, |ü⁄ã“, ñ‘·sÔ ¡ ‘ês¡T. ñ<√´>∑T\≈£î n~Ûø±s¡esêZìøÏ |üìuÛ≤s¡+, Á|üuTÑÛ ‘·«e‹Ô&ç m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. 1bÕ<äeTT

‘˚~. 08.03.2013 qT+&ç ‘˚~. 14.03.2013 es¡≈î£

u≤˝≤Jq>∑s,Y HÓ\÷¢sT¡

ø£q´

nqT≈£îqï |üqT\T Vü≤&Üe⁄&ç>± |üP]Ô#˚j·T&É+, nqedüs¡ Ks¡TÃ\T ô|’qã&É≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. eè‹Ô |üs+¡ >± Áb˛‘ê‡Vü≤+ u≤>∑T+≥T+~. yê´bÕs¡esêZ\ yê]øÏ Ä•+∫q kÕúsTT˝À sêã&ç ñ+&É<äT. n~Ûø±s¡T\ ‘·ì F\T, y˚~+Û |ü⁄\T ñ<√´>∑T\ô|,’ yê´bÕs¡T\ô|’ ñ+≥T+~. ñ‘·sÔ ¡ 2, 3, 4 ñ<√´>∑T\T, n~Ûø±s¡T\T Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+ bÕ<ë\T, Vü≤düÔ, ∫‘·Ô 1, 2 bÕ<ë\T &É+&ç. nedüsê\≈£î ãTTD≤\T #˚jT· e\dæ sêe#·TÃqT.

‘˚~. 08 X¯óøÁ £ |æ<|ä ü ‘˚~. 09 X¯ì ‘˚~. 10 Ä~ ‘˚~. 11 k˛eT

|ü+#ê+>∑eTT :

áyês¡+ y˚Twü+˝À πø‘·Te⁄, eèwüuÛÑ+˝À >∑Ts¡Te⁄, ‘·T\˝À X¯ìsêVüQe⁄\T, eTø£s¡ ≈£î+uÛÑMTqsêX¯ó \˝À #·+Á<äT&ÉT, ≈£î+uÛÑ+˝À s¡$ãT<ÛäX¯óÁ≈£î\T, MTq+˝À ≈£îE&ÉT dü+#·]kÕÔs¡T.

‘·T\

eTè>∑os¡¸ 3,4 bÕ<ë\T, ÄÁs¡,Δ |ü⁄qs¡«düT 1, 2, 3bÕ<ë\T

‘˚~ 10 Ä~yês¡eTT eTVü‰•esêÁ‹. X¯óÁø£ eTÚ&ÛÉ´$T »s¡T>∑T#·Tqï~.

Ä]úø±_Ûeè~ΔøÏ Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·>∑\e⁄. ø=‘·Ô ø±+Á{≤≈£î\º T yê´bÕsêuÛ≤>∑kÕeT´ neø±XÊ\T \_Û+∫ Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. eè‹Ô|üs¡+>± eè~Δ #Ó+<äT ‘ês¡T. XÊØs¡ø£ e÷qdæø£ ÁX¯eTe\¢ Äs√>∑´+ ˝À|æ+#· e#·TÃqT. ñ<√´>±\˝À e÷s¡TŒ\T+&Ée#·TÃqT. #˚ùd |üqT\+<äT Ä≥+ø±\qT n~Û>$∑ TkÕÔsT¡ . dæsú êdüT\Ô ˝≤yê eT÷\, |üPsê«cÕ&Û,É ñ.cÕ&ÛÉ 1 bÕ<äeTT <˚M\ô|’ <äèwæôº |&É‘ês¡T. ùws¡Tô¢ |’ ˝≤uÛ≤\T+{≤sTT.

eTø£s+¡

≈£î+uÛÑ+

dæúsêdüTÔ\ Áø£j·T$Áø£j·÷\≈£î Á|üj·T‘êï\T »s¡T |ü⁄‘ês¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£ j·T»e÷qT\≈£î, eè‹Ô JeqeTT ø£\yê]øÏ Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s+¡ >± |ü]dæ‘ú T· \T+{≤sTT. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·eTT\≈£î Á|üj÷· D≤\T ìs¡j í T· +ø±e&É+, >∑èVü≤√|ü ø£ s ¡ D ≤\T, kÂø£ s ê´\qT ô|+#· Tø=+{≤s¡T. yê´bÕs¡ <Ûìä wü˜ 3, 4 bÕ<ë\T, X¯‘_· wÛ ,ü esêZ\≈£î Ä<Ûëj·TeTT dü«\ŒeTT>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. |üP.uÛ≤Á<ä 1,2,3 ≈£î≥T+ãkÂK´eTT u≤>∑T+≥T+~. bÕ<ë\T.

n+‘·s¡sêÁwüº yê©u≤˝Ÿ b˛{°˝À...

|Á ‹ü uÛÑ #ê{Ïq HÓ\÷¢sT¡ j·TTe‘·

‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁwüº+˝Àì •e >∑+>∑ |ü≥D º +˝À Ç{°e\ HÓÁVüA j·TTe πø+Á<ä H˚wüq˝Ÿ Ç+{ÏÁπ>wüHé ø±´+|t`2013˝À HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢ qT+&ç |æHêøÏì j·T÷‘Y yÓ˝ŒÒ s¤ Y nk˛ dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±´+|t˝À $$<Ûä sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q j·TTe‘· ‘·eT ø£fi¯\qT Á|ü<ä]Ù+ #ês¡T. ª|æHêøÏìμ ãè+<ä+ Ä+Á<Ûsä êÁwüº dü+düÿè‹ dü+Á|ü<ëj·÷\qT $e]+∫+~. Áø°&Ü $uÛ≤>∑+˝À »]–q yê©u≤˝Ÿ b˛{°˝À |æHêøÏì j·T÷‘Yy˝Ó ŒÒ s¤ Y nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø¬ .eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé sêE ‘·q Á|ü‹uÛ‘Ñ √ ~«rj·T ãVüQeT‹ì kÕ~Û+#ês¡T. á ø±´+|t˝À eTTK´n‹<∏äT\T>± •e>∑+>∑ HÓÁVüA j·TTeπø+Á<ä ø√`Ä]¶H˚≥sY ¬ø.»eVü≤sY, HÓÁVüA j·TTeπø+Á<ä CÀq˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY myéT.dü<ë#·sêyÓ˝Ÿ, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, eTVü‰sêÁwüº, ø£sêí≥ø£, πøs¡fi¯, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁcÕº\‘√ bÕ≥T bÕ+&ç#˚Ã]øÏ #Ó+~q j·TTeø£fi≤ø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ∫‘· yÓ’<ä´•_s¡+

HÓ\÷¢s¡T ãè+<ëeq+˝À ñqï Áo sê>∑Á|üD‘° · d”Œ#Y n+&é V”≤j·T]+>¥ ôd+≥sY Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ #Ó$, eTT≈£îÿ, >=+‘·T yê´<ÛäT\≈£î ñ∫‘· yÓ’<ä´•_sêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü\TÁbÕ+‘ê ˝À¢ì s√>∑T\T •_sêìøÏ e#êÃs¡T. ôV’≤<ä sêu≤<é ámHé{Ï ØôdsYà bòÂ+&˚wHü é &Ós¬’ ø£sº Y Á|üeTTK ámHé{Ï yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T &܈ˆ J$mdt sêyé s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á •_s¡+˝À Væ≤j·T]+>¥ ôd+≥sY n~ÛH‘˚ · õ.sê<Ûëø£èwü,í q>∑s+¡ ˝Àì Á|üeTTK ámHé{Ï yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T &܈ˆ@.yÓ+ø£≥ s¡eTD≤¬s&ç,¶ d”yTÓ Hé‡ ø£+ô|ì sêÁwüº y˚TH˚»sY Áoø±+‘Y Á|üuÛÑT, Ç+ø± |ü\Te⁄s¡T yÓ’<ä´ dæã“+~ bÕ˝§Zì s√>∑T\≈£î ùde\+ ~+#ês¡T.

1. 1982 @Á|ô ˝Ÿ 8 »qq+. m‘·TÔ 5μ9μμ. #·<Tä e⁄ _.f…ø(˘ ø£+|üP´≥sY‡). ñ<√´>∑+ ø£q‡˝…+º {Ÿ, f…ø±ï\J, &Ó˝≤sTT{Ÿ, Vô ≤’ <äsêu≤<é. J‘·+ HÓ\≈£î 85,000/`. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ ñ<√´>∑≈£î≥T+ã+. Ädæúyê{≤ 21/2ø√≥T¢. dü«düú\+ ø£s¡÷ï\Tõ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘·ìyêdü+ nq+‘·|üPsY. 2. 1986 qe+ãs¡T 3 »qq+. m‘·TÔ 6μ1μμ. #·<Tä e⁄ _.f…ø(˘ ø£+|üP´≥sY‡). ñ<√´>∑+ d”ìj·TsY HÓ{eŸ sYÿ‡‡fdüyº Té ‡ n&çàìdùÁ ≥º sY. ◊.j·Tdt.@ôV≤˝ŸÔπøsY ø±s=ŒπswüHé(nyÓT]ø±). J‘·+ HÓ\≈£î 7,000&Ü\s¡T¢. Ädæú$\Te 2ø√≥T¢. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. 3. 1985 10 »qq+. m‘·TÔ 6μμ. #·<Tä e⁄ _.f…ø(˘ Ç.dæ.Ç). J‘·+ HÓ\≈£î 50,000/`. ø£+|ô ˙ Vü‰˙yÓ˝,Ÿ u…+>∑Tfi¯Ss¡T. Ädæyú ê{≤ 10ø√≥T¢. ñqï‘·yÓTÆq¬s&ç¶ yê´bÕs¡≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ ∫‘·÷Ôs¡Tõ˝≤¢. 4. 1982 12 »qq+. m‘·TÔ 5μ9μμ. #·<Tä e⁄ j·T+.dæ.@. ñ<√´>∑+ kÕ|òyºt s˚ Y Ç+»˙sY, {≤{≤ ø£q‡˝…+º {Ÿ düØ«ôddt, #ÓHï’Ó . J‘·+ HÓ\≈£î 50,000/`. Ädæú$\Te 75\ø£å\T. ñqï‘·yÓTÆq¬s&ç¶ yê´bÕs¡≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. 5. 1983 p˝…’ 2 »qq+. m‘·TÔ 6μμ. #·<Tä e⁄ _.Ç(yÓTø±ìø£˝)Ÿ . eè‹Ô &Ós¬’ ø£sº ,Y ø=+&É|*ü ¢ bò˛]®+>¥(|ô )’ *$Tf…&,é |ü{≤Hé#sÓ T¡ e⁄, ôV’≤<äsêu≤<é. Ädæúyê{≤ 10ø√≥T¢. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ >∑T&çyê&É.

$esê\≈£î: ø=+&É÷s¡T Vü≤]Hêsêj·TD¬s&ç¶, 25`9`413, b˛düº˝Ÿø±\˙, Ä+Á<Ûäπødü]q>∑sY, HÓ\÷¢s¡T ` 4.

ñˆˆ >∑+.7.30eˆˆ sꈈ >∑+.5.21eˆˆ sꈈ >∑+.3.41eˆˆ sꈈ >∑+.2.17eˆˆ sꈈ >∑+.1.24eˆˆ

‘˚~. 12 eT+>∑fi¯ bÕ&É´$T sꈈ >∑+. 12.54eˆˆ ‘˚~. 13 ãT<Ûä $~j·T sꈈ >∑+.12.58eˆˆ ‘˚~. 14 >∑Ts¡T ‘·~j·T sꈈ >∑+.1.29eˆˆ

yê´bÕsê\˝À eT+∫ neø±XÊ\T <=]øÏ, eè•Ãø£+ Ä]úeè‹Ô <Ûq ä TdüT‡ ø£dæú‹ eè~Δ#Ó+~ Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. MT e÷≥≈£î $\Te, >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<äT‘ês¡T. ñ<√´>∑T\≈£î n~Ûø±s¡T\ düV≤ü ø±s¡eTT, $~Û ìs¡«Vü≤D kÕeTs¡´Δ + u≤>∑T+ ≥T+~. ìsêàD≤\≈£î, dæsú êdüT\Ô T ø=q&ÜìøÏ ãTTDÁ|üjT· $XÊK 4 bÕ<ä+, ‘êï\T |òü*kÕÔsTT. ñ<√´>∑T\T yê´bÕs¡T\T, kı+‘· nq÷sê<Ûä, CÒ´wü˜ eè‘·T\ Ô yês¡T |ü_ø¢ ‘˘ √ C≤Á>∑‘>Ô· ± yÓT\>∑+&ç.

@ø±<ä• <ë«<ä• ‘Á j · ÷Ó <äo #·‘·Ts¡Δ• |üP]íeT

bòÕ\TZDe÷dü X¯óø£¢|üø£å ‹<∏äT\T

ãTTD≤\T, Vü‰MT\ $wüj·T+˝À yÓTT>∑e÷{≤\≈£î b˛ø£+&ç. eè‹Ô|sü +¡ >± n_Ûeè~Δ |ü\T≈£îã&ç u≤>∑T+≥T+~. yê´bÕs¡eè~ΔøÏ ô|≥Tºã&ÉT\≈£î ãTTD≤\T #˚kÕÔs¡T. Ä]úø£dæú‹øÏ Çã“+~ ñ+&É<äT. ≈£î≥T+ãe´eVü‰sê\ ä ≈£îb˛sTT s¡#÷ #˚dTü ø=qe<äT.› Ä]úø± ∫‘·Ô 3, 4 bÕ<ë\T, $wüjT· +˝À |ü≥Tº<\ kÕ«‹, $XÊK 1, 2, eø±XÊ\T u≤>∑T+{≤sTT. nqT≈£îqï |üqT\T ì<ëq+>± 3 bÕ<ë\T »s¡>∑&É+ e\¢ f…q¸Hé>± ñ+≥T+~. ø£cÕºìøÏ ‘·–q Á|ü‹|ò\ü + ñ+≥T+~. eè‹Ô yê´bÕ sê\˝À n_Ûeè~Δ Ä<ëj·T+ ô|s¡>∑&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ñ<√´>∑T\≈£î $~Û ìs¡«Vü≤D˝À Áb˛‘ê‡Vü≤+ n~Ûø±s¡T\ nqT≈£L\‘· u≤>∑T+≥T+~. ≈£î≥T+ã+˝À MT ìs¡j í ÷· \≈£î nqT≈£L\‘· ñ+≥T+~. Áø=‘·Ô ø±+Á{≤≈£î\º ≈£î, Áø=‘·Ô ñ.cÕ&ÛÉ 2, 3, 4 ô|≥Tºã&ÉT\≈£î nqT≈£L\‘· neø±XÊ\T+{≤sTT. $<ä´˝À bÕ<ë\T, ÁX¯eD, <Ûäìwü˜ 1, 2 bÕ<ë\T ø£èwæ u≤>∑T+≥T+~.

yê´bÕs¡s+¡ >±\˝À n_Ûeè~Δ ñ+&ç Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T ‘·T+~. ã+<ÛTä $TÁ‘·T\T #˚sT¡ eø±>∑\s¡T. ≈£î≥T+ã+˝À ∫qï $uÛ<Ò ë\T+{≤sTT ø±ã{Ϻ düsT¡ u› ≤≥T #˚dTü ø=q&É+ eT+∫~. ùws¡T¢ dæsú êdüT\Ô MT<ä sêã&ç ñ+≥T+~. <Óe’ ø±sê´\˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. |üØø£\å T u≤>±H˚ ÁyêkÕÔsT¡ .

e÷|òüTe÷dü ø£èwüí|üø£å‹<∏äT\T

sê• ` MT yêdæ ÁãVü≤àl dü«j·T+bÕ≈£î\ lìyêdüT\T

˝ÖøÏø£yÓTÆq ìs¡íj·÷˝…’Hê, Ä]úø£|üs¡yÓTÆq ìs¡íj·÷ $T<ÛTä q+ ˝…H’ ê ‘=+<ä s|¡ &ü ç #˚jT· ø£+&ç. eè‹Ô ìs¡«Vü≤D˝À dü+‘·è|æ,Ô

MTq+

yê´bÕsê\˝À Çã“+<äT\qT n~Û>$∑ TkÕÔsT¡ . Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ä]úø£ $yê<ë\T |ü]cÕÿs¡eTTq≈£î sê>∑\e⁄. dæsú êdüT\Ô T ø=H˚ Á|üjT· ‘êï\T, >∑èVü≤e÷s¡TŒ¬ø’ Á|üjT· ‘êï\T kÕ>∑T‘êsTT. ñ<√´>∑T\≈£î Á|üy÷Ó wüqT¢, kÕúq #·\qeTT, n~Ûø£u≤<Ûä´‘·\T ñ+&É>∑\e⁄. ôdŒ≈£î´˝ÒwüHé |üPsê«uÛ≤Á<ä 4 s¡+>±\˝À ˇ&ÉT<äT&ÉT≈£î\T+{≤sTT. yÓTT>∑e÷{≤ìøÏb˛sTT bÕ<ä+, ñ.uÛ≤Á<ä, sπ e‹ &ÉãT“, |üsT¡ e⁄ qwü|º &ü ˚ neø±XÊ\Tqï+<äTq C≤Á>‘∑ Ô · nedüs+¡ .

ñbÕ~Û kıeTTà kÕ«Vü‰

ø£\TyêsTT eT+&É\+˝À ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î øπ {≤sTT+∫q ì<ÛTä \˝À s¡÷.60y˚\T πøX¯eTH˚ì|ü*¢ dæmdt|æ düŒ+<äq kÕ«Vü‰#˚dæ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<äyê]øÏ |üìø£*Œ+#˚ <äèø£Œ<∏+ä ‘√ neT\T#˚dTü qÔ ï ñbÕ~Û≈L£ © |ü<øä∏ +£ ì<ÛTä \qT ≈£L©\≈£î #Ó*+¢ #·≈î£ +&Ü yês¡T n&ç–Hê dü¬s’q düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ≈£î+&Ü <ë≥y˚düTÔqï dæmd”Œô|’ j·T+|æ&çz >±j·TÁ‹<˚$øÏ e÷J m+|æ|æ ãT\>±≈£î\ nì˝Ÿ≈£îe÷sY¬s&ç¶ düVü≤ø±s¡+‘√ ≈£L©\T |òæsê´<äT #˚kÕs¡T. bò˛s¡®Ø dü+‘·ø±\‘√ yÓ+ø£j·T´kÕ«$T Á>∑÷|ü⁄, $»j·T\ø°åà Á>∑÷|ü⁄ ‘·~‘·s¡ ñbÕ~Û dü+|òü÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q kıeTTàqT düŒ+<äq kÕ«Vü‰ #˚dæq≥Tº, n+‘˚>±ø£ >∑‘+· ˝À eTs¡D+Ï ∫q ◊<äT>∑Ts¡T ≈£L©\T ã‹πø e⁄qï≥Tº, ≈£L©øÏ sêìyê] ù|s¡T¢ e∫Ãq≥T¢ #·÷|æd÷ü Ô bò˛s¡Ø® #˚dqæ ≥T¢ yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. j·T+|æ&zç Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈î£ ø±sê´\j·÷ìøÏ e∫Ãq düŒ+<äqqT Á|ü•ï+#·>± ‘·q ‘·|ü ˇ|ü≈£îì, s¬ +&ÉT HÓ\˝À¢ ≈£L©\ kıeTTà ‹]– #Ó*¢kÕÔqì nHêïs¡T. Bìô|’ j·T+|æ&çz >±j·TÁ‹<˚$ düŒ+<äq qT+∫ sê‘·|üPs¡«ø£ Vü‰MT rdüT≈£îHêïs¡T. á $wüj÷· ìï &Ü«e÷ ÁbÕC…øº˘ &Ós¬’ ø£sº ≈Y î£ ‘Ó*j·TCÒkÕÔqHêïs¡T. ø±ø£b˛‘˚ dæmd”Œ düŒ+<äq yÓqTø£ n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q z sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ç Vü≤düÔeTTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ì<ÛTä \ kÕ«Vü‰ô|’ $#ês¡D »]|æ ‘·>T∑ #·s´¡ \T rdüT≈£î+fÒ u≤>∑T+≥T+~.

6. 1984 pHé 5 »qq+. m‘·TÔ 5μ5μμ. #·<äTe⁄ _.f…ø˘ (Ç.Ç.Ç) ñqï‘·yÓTÆq¬s&ç¶ yê´bÕs¡≈£î≥T+ã+. Ädæúyê{≤ 15ø√≥T¢. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. 7. 1987 p˝…’ 5 »qq+. m‘·TÔ 5μ3μμ. #·<äTe⁄ j·T+j·Tdtdæ(¬ø$TÁdæº). ñqï‘·yÓTÆq¬s&ç¶ e´ekÕj·T≈£î≥T+ã+. J‘·+ HÓ\≈£î 10,000/`. Ädæúyê{≤ 10\ø£å\T. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. 8. 1988 pHé 22 »qq+. m‘·TÔ 5μ5μμ. #·<Tä e⁄ _.f…ø.˘ |æ.õ.&ç.j·TyéT. ñqï‘·yTÓ qÆ s¬ &ç¶ yê´bÕs¡≈î£ ≥T+ã+. Ädæ$ú \Te 4ø√≥T¢. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. 9. 1987 |òæÁãe] 27 »qq+. m‘·TÔ 5μ6μμ. #·<äTe⁄ _.Ç. ñqï‘·yÓTÆq¬s&ç¶ yê´bÕs¡≈£î≥T+ã+. Ädæú$\Te 4ø√≥T¢. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. 10. 1980 ôdô|º+ãs¡T 11 »qq+. m‘·TÔ 5μ4μμ. #·<äTe⁄ j·T˝Ÿ.j·T˝Ÿ._., ◊.j·T˝Ÿ.j·Tdt(˝≤ ø±˝ÒCŸ, |üPHê) e÷düºsY‡ ÇHé˝≤ (j·T˝Ÿ.j·T˝Ÿ.j·TyéT). j·T÷ìe]Ù{° Ä|òt ø±*bò˛]ïj·÷, nyÓT]ø±. Á|üdüTÔ‘· ñ<√´>∑+ {°∫+>¥ q\‡sY j·T÷ìe]Ù{° Ä|òt ˝≤ ôV’≤<äsêu≤<é. Ädæúyê{≤ 2ø√≥T¢. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ e´ekÕj·T ≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ ìC≤e÷u≤<éõ˝≤¢.

98480 34522 bò˛dtºu≤ø˘‡ HÓ+.4, C/o. ˝≤j·TsY C≤rj·T ‘Ó\T>∑T yês¡|üÁ‹ø£, 94406 39460. bòÕ¢{Ÿ HÓ+. 1 2, yÓTsTTHés√&ÉT¶, e÷>∑T+≥ ˝Ò`ne⁄{Ÿ, HÓ\÷¢s¡T ` 3.


10 uÛ≤>∑+>± >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì 27e yês¡T¶ |ü]~Û˝À ñqï &ç$ÄsY |ü*¢, e÷fi¯yê´q>∑s,Y eTsƒ+¡ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ 182 eT+~ì ns¡TΩ\T>± >∑T]Ô+∫ Çfi¯¢ dü˝ú ≤\qT eT+ps¡T #˚jT· &É+ »]–+<äì, Á|üdTü ‘Ô +· »s¡T>∑T‘·Tqï Ødüs«Y ˝À 56eT+~ e÷Á‘·y˚T ns¡TΩ˝…’q≥Tº n~Ûø±s¡T\T ‘˚˝≤à s¡ì, >∑‘·+˝À 182eT+~ ns¡TΩ˝…’qyês¡T Á|üdüTÔ‘·+ 56eT+<˚ ns¡TΩ\ì ‘˚\Ã&É+˝À n+‘·s´¡ + @$T≥ì, Ç+<äT˝À me] bıs¡ bÕ≥T ñ+<√ ‘Ó*j·T#˚j·÷\Hêïs¡T. Ä ÁbÕ+‘·+˝À ñ+&˚ yês¡+‘ê md”‡, md”º, _dæ\≈£î #Ó+~q yês¡T n~Ûø£+>± ñHêï s¡ì, yês¡+‘ê n<Ó› Çfi¯¢˝À¢ ìyêdü+ ñ+≥÷ Jeq+ kÕ–düTÔqï ‘·s¡TD+˝À 2009˝À m+|æø#£ d˚ qæ \_Δ<ës¡T\≈£î H˚{Ï es¡≈£î Çfi¯¢düú˝≤\T Çe«≈£î+&Ü Ç|ü&ÉT Ødüs«Y ù|s¡T‘√ ‘=\–+#·&+É m+‘· es¡≈î£ düeT+»düeTì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. >∑‘+· ˝À ns¡TΩ˝q’… yês¡+<ä]ø° Çfi¯d¢ ˝úü ≤\T eT+p s¡T#˚j÷· \ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|<ä›dü+K´˝À eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§Zì ìs¡düqqT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

Çfi¯¢düú˝≤\ø√dü+ eTVæ≤fi¯\ <Ûäsêï

○ ○ ○

dæìe÷\˝À ns¡ø=s¡ <äTdüTÔ\T <Ûä]+∫ düe÷C≤ìï bÕ&ÉT #˚düTÔ Hêïs¡+≥÷ nqTwüÿ, Á|æj·TeTDÏ \ô|’ eT˝≤ÿCŸ–] ø√s¡T˝º À düTãT<äΔ j·T+>¥f…Æ>∑sY m˙ºÄsY ªu≤<ë¸μ wüO{Ï+>¥ nH˚ j·÷øÏ$º dtº øπ düT y˚d+æ ~. á ∫e]<äX¯˝À e⁄+~. á dæìe÷˝À m˙ºÄsY πødüT dæ˙esêZ˝À¢ dü+#·\q+ ø±dü÷º´yéT ø√dü+ uÛ≤Ø>± Ks¡TÃ#˚XÊs¡T. á ø£*–+∫+~. dæìe÷˝À¢ øπ e\+ dæìe÷˝À m˙ºÄsY yê&çq bòÕ´Á_ø˘ ø√dü+ á Ç<ä›s¡T V”≤s√sTTqT¢ e÷Á‘·y˚T MT≥s¡T≈£î \ø£ås¡÷bÕj·T\ #=|üq Ks¡Tà ≈£îs¡#· <äTdüTÔ\T <Ûä]düTÔHêïsê nH˚ #˚XÊs¡T. á dæìe÷ ø±dü÷º´yéT‡ Ks¡Tà {≤|æø˘ e∫Ã+~. á πødüT≈£î »&çùdÔ 3.5 ø√≥T¢ e⁄+≥T+<äì n+#·Hê. Çø£ Á|ü‹ dæìe÷˝Àq÷ eTq≈£î V”≤s√ sTTqT¢ Ns¡ø£≥Tº˝À ø£ì|ækÕÔπsyÓ÷?

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·+&ç eTVü‰|Á uü ÀÛ

$\ø£åD q{Ï sê»düT˝À#·q nHês√>∑´+‘√ 5e ‘˚B ñ<äj·T+ #ÓHÓ’ï˝À ø£qTï eT÷XÊs¡T. 1953˝À ª>∑TDkÕ>∑]μ nH˚ ø£qï&É dæìe÷‘√ ÄyÓT dæìe÷\˝À Á|üy•˚ +#ês¡T. ª‘ê‘êeTqTeT&ÉTμ, ªbÕ+&Ée eqyêdü+μ, ªXÊ+‹ ìyêdü+μ e+{Ï ∫Á‘ê˝À¢ ÄyÓT q{Ï+#ês¡T.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

|Á »ü \ qT+&ç nØ®\T d”«ø£]düTqÔ ï düuøŸ ˝£ ø… sº£ Y ìyêdt ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì, eT+&É\ πø+Á<ë\≈£î yÓ[‘˚ yês¡T |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+˝Ò<äì, MT¬s’Hê e÷≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì &ç$»Hé˝Àì |ü\Te⁄s¡T Á|ü»\T k˛eTyês¡+ >∑÷&É÷s¡T düuŸ ø£˝…ø£ºsY ìyêdt≈£î düeTdü´\qT yÓTTs¡ô|≥Tºø=Hêïs¡T. |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düøÔ +£ Çyê«\ì |ü\Te÷s¡T¢ zõ* eT+&É\ ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ #·T≥÷º ‹]–Hê bÕdüT|ü⁄düÔø£+ Çe«≈£î+&Ü ≈£î+{ÏkÕ≈£î\T #ÓãT‘·÷ eT÷&ÉT HÓ\\T>± ‹|üø=+≥THêïs¡ì, Ç<˚ $wüj·÷ìï MT <äèwæºøÏ rdüTø=ì eùdÔ ‘·«s¡>± bÕdüT|ü⁄düÔø£+ Çe«eTì eT+&É\ ‘·V≤ü o˝≤›sqY T Ä<˚•+#ês¡ì, ◊Hê Ç|üŒ{Ïø° bÕdüT|ü⁄düøÔ +£ Çe«˝Ò<ìä zõ* eT+&É\+ e»®yê]bÕfiË+≈£î #Ó+~q ¬s’‘·T düuŸø£˝…ø£ºsY m<äT≥ ‘·q Äy˚<äq e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ‘·q≈£î $ø£˝≤+>∑ |æ+#ÛH· é eT+ps¡T #˚j÷· \ì z eTVæ≤fi¯ düuŸ ø£˝ø… sº£ qY T y˚&ÉTø=+~. n<˚ $<Ûä+>± ‘·q uÛÑs¡Ô eTè‹ #Ó+<ë&Éì, ‘·q≈£î $+‘·+‘·T |æ+#Û·qT Ç∫à Ä<äTø√yê\ì eTs√ eTVæ≤fi¯ düuŸø£˝…ø£ºsYqT ø√]+~. ôd’<ë|ü⁄s¡+ md”ºø±\˙ yêdüT\T ‘·eT≈£î kÕ>∑TuÛÑ÷eTT\T eT+ps¡T #˚j·÷\+≥÷ düuŸ ø£˝…ø£ºsY≈£î yÓTTs¡ô|≥Tºø=Hêïs¡T.

yÓT>±|üesYkÕºsY sêyéT#·s¡DY q{ÏdüTÔqï ªme&ÉTμ ∫Á‘·+ ‘êC≤ ôw&É÷´˝Ÿ ôV’≤<äsê u≤<é˝À »s¡T>∑T‘·T+~. X¯è‹Vü‰düHé Á|ü<Ûëq V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+~. Á|üdüTÔ‘·+ M]<ä›]eT<Ûä´ ø±˝ÒJ düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]düTHÔ êïs¡T. Hê>±s¡Tq® , qj·Tq‘ês¡ »+≥>± q{ÏdTü qÔ ï ªÁ^≈£îMs¡T&ÉTμ @Á|æ˝Ÿ19e ‘˚B $&ÉT<ä\≈£î dæ<+Δä >± e⁄+~. á dæìe÷ Ä&çj÷Ó qT e÷]à 23e ‘˚B yÓ’C≤>¥˝À $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. á dæìe÷ Ä&çj÷Ó |ò+ü ø£Hå é $XÊK˝À @sêŒ≥T #˚j·T&É+ $X‚wüy˚T.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

eTVü≤àBeTHé HÓ{ŸesYÿ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ kÕúìø£ ∫qï<äsêZ˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À <ë<ë|ü⁄ 60eT+~ |ü<eä ‘·s>¡ ‹∑ $<ë´s¡T\ú ≈£î bÕ´&ÉT,¢ ô|qTï\T, C≤yÓTÁ{°u≤≈£î‡\qT n+<äCXÒ Ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ]j·÷CŸnVü≤à<é, m+&ç ÇkÕàsTT˝Ÿ, ø£ØeTT˝≤¢, |ü+#êsTTrsêCŸ @Ç ø£ØeTT˝≤¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î ùdºwüqØ |ü+|æD°

Á>±e÷˝À¢ X¯àXÊqdüú˝≤\T, s¡Vü≤<ës¡T\T ø£u≤®≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î s¬ yÓq÷´XÊK Á|ü‘´˚ ø£ #·s´¡ \T #˚|≥ ü qº Tqï<äì >∑÷&É÷s¡T düuŸ ø£˝ø… sº£ Y C….ìyêdt nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ‘·q #Ûê+ãsY˝À @sêŒ≥T#˚dqæ $˝Òøs£ ¢¡ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ |ü\TÁ>±e÷˝À¢ X¯àXÊq düú˝≤\ $yê<ä+ ñ+<äì, düeTdü´ e∫Ãq|ü⁄&ÉT |ü]wüÿ]+#·&É+ ø±≈£î+&Ü ˇø£ Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ Á>±e÷˝À¢ ñqï X¯àXÊq düú˝≤\qT >∑T]Ô+∫, <ëìøÏ s¡Vü≤<ë] kÂø£s¡´+ @sêŒ≥T#˚dæ n~ ø£u≤®≈£î >∑T] ø±≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì nHêïs¡T. ø±>± áHÓ\ 9e‘˚B qT+&ç HÓ\s√E\ bÕ≥T nìï Á>±e÷˝À¢ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ¬syÓq÷´ |üs¡yÓTÆq düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥Tqï yês¡T ‘·eT düeTdü´\qT dü<dä Tü ‡ <äèwæøº Ï rdüTø=ì eùdÔ yê{Ï |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\T #·÷|æ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, á neø±XÊìï &ç$»Hé˝Àì Á|üC≤ ˙ø£+ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì ø√sês¡T.

düuŸ ø£˝…ø£ºsY ìyêdt

Á>±e÷˝À¢ X¯àXÊq düú˝≤\ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T

ø√‘·\≈£î, $|üØ‘·+>± ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\≈£î ìs¡düq>± k˛eTyês¡+ sêÁ‹ yÓ’mdtÄsYdæ|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À øÏs√dæHé BbÕ\‘√ ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. kÕúìø£ ≥esYø±¢ø˘ ôd+≥sYq+<äT øÏ s √dæ H é BbÕ\qT yÓ * –+#· T ø=ì eTT‘ê´\ù|≥ MT<äT>± s¬ ˝’ «Ò ùdwº Hü é qT+&ç ≥esYø±¢ø˘ ôd+≥sY e∫à ìs¡dqü e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ y˚dü$ sêø£eTT+<˚ >∑+≥\ ‘·s¡ ã&ç $<äT´‘Yø√‘·\T $~Û+#·&+É nHê´j·T eTì, Á|üdüTÔ‘·+ $<ë´s¡Tú\≈£î |üØø£å\ d”»Hé nsTTq+<äTq á $<Ûyä TÓ qÆ ø√‘·\ e\¢ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î ‘·j·÷s¡Tø± ˝Òs¡ì, yÓ+≥H˚ $<äT´‘Y ø√‘·\qT ‘=\–+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T Hê•q Hê>∑T\T, u§$Tà&ç ÁoìyêdüT\T, yÓT{≤º sê<Ûëø£ècÕís¬ &ç,¶ eT<ÛTä ¬s&ç¶, ø£dü÷Ô] >∑Ts¡ej·T´, ø£ØeTT˝≤¢, <ëdü] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, |üs¡y˚TX¯«s¡>ö&é, Hê•q sêeTj·T´, nqï+ eTTs¡∞, |üs¡ #·÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, eT*¢U≤s¡T®q>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

øÏssêÁwü√dæHº Á|üé uBbÕ\‘√ ìs¡ d q ü TÑÛ ‘·«+ $~ÛdTü qÔ ï nÁ|üø{£ ‘Ï ·

düuøŸ ˝£ ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+ m<äT≥ Ä+<√fi¯q #˚dTü qÔ ï eTVæ≤fi¯\T ‘·eT≈£î 2009˝À Ç∫Ãq Çfi¯d¢ ˝úü ≤\qT <˚X+¯ bÕغøÏ #Ó+~q e÷J øöì‡\s¡T¢ _\T¢ n~Ûø±s¡T\T ØdüsY« ù|s¡T‘√ Á|üdüTÔ‘·+ #Ó+#·TsêeTj·T´, _.s¡yT˚ wt\ Ä<Û«ä s¡´+˝À $#ês¡D ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì, Ç+<äTe\¢ 27eyês¡T¶ eTVæ≤fi¯\T düuŸø£˝…ø£ºsY ø±sê´ |ü\Te⁄s¡T >∑‘·+˝À ns¡TΩ˝…’q yê] ù|s¡T¢ \j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á >∑\+¢ ‘ÓH’ êj·T+≥÷ k˛eTyês¡+ >∑÷&É÷s¡T dü+<äs“¡ +¤ >± e÷J øöì‡\s¡T¢ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ düuŸø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ‘Ó\T>∑T eT÷&Ée $&É‘· Ç+~s¡eTà |ü<∏äø£+˝À

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 08, 2013

bı<äT|ü⁄ô|’ ne>±Vü≤q nedüs¡+ Ç+{Ï u≤<Û´ä ‘·\qT düeTs¡eΔ +‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚ eTVæ≤fi¯\T bı<äT|ü⁄ô|’ ne >±Vü≤q ø£*– e⁄+&Ü\ì >∑÷&É÷s¡T j·T÷ìj·THé u≤´+ø˘ Áu≤+∫ y˚TH˚»s¡T düTÁãVü≤àD´+ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ kÕúìø£ düT˙‘êùdyêdü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î XÊØô|sTT+{Ï+>¥, uÖ¢CŸ &çC’… ì+>¥ ø£\sY |òõ” +>¥\˝À •ø£Då bı+~q eTVæ≤fi¯\≈£î Äj·Tq dü]|º øπæò ≥T¢ Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTVæ≤fi¯\T, bı<äT|ü⁄ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ »] –+~. Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTVæ≤fi¯\T eè‹Ô $<ë´ø√s¡T‡\˝À •ø£D å bı+~ Ä]ú ø£+>± ‘·eT ø±fi¯¢ MT<ä ‘êeTT ì\ã &ÉT‘·÷ ≈£î≥T+ã Ä<ëj·÷ìï yÓTs¡T>∑T |üs#¡ T· ø√yê\qï Ä˝À#·qsêe&É+, <ëìï Ä#·]+#·&É+ #ê˝≤ Vü≤s¡¸D°j·T |ü]D≤ eTeTì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î bı<äT|ü⁄ ˇø£es¡+˝≤+{Ï<Hä êïs¡T.

dæìe÷ s¡+>∑+˝ÀøÏ e∫Ãq ø=~› s√E˝À¢H˚ eT+#·T \øÏàå eT÷&ÉT ∫Á‘ê \qT ì]à+∫+~. dæìe÷ ìsêà‘·>± ¬øØsY m˝≤ e⁄+<äì ÄyÓTqT Á|ü•ïùdÔ dæìe÷\T ì]à+#·&É+ n+‘· ‘˚*ø£ ø±<äì, eT+∫ ø£<∏ä <=]øÏ‘˚ kÕºs¡¢‘√ ≈£L&Ü |üì˝Ò<äì n+≥T+~. ªdæ+Vü‰μ ø±+_H˚wHü é u≤\ø£èwüí uÀj·TbÕ{Ï lqT\T eTs√ dæì e÷qT ‘Ósø¬¡ øÏÿ+#·uÀ‘·THêïs¡T. y˚T 15 qT+&ç á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ mìïø£\≈£î eTT+<äT ]©CŸ #˚j÷· \qT≈£î+≥THêïs¡T.


11

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 08, 2013

e´øÏøÔ ±<äT e÷qMj·T X¯øÔÏ >∑+&Ées¡+ ùd‘·T sê$T¬s&ç¶ dü+‘ê|üdüuÛÑ˝À eø£Ô\T

dü+‘ê|üdüuÛÑ˝À Á|üdü+–düTÔqï eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶

HÓ\÷¢s¡T {ÖqTVü‰\T˝À áHÓ\ 6q dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù $.sêeTsêE n<Ûä´ø£å‘·q ø°]ÔX‚wüß˝…’q eTVü≤˙j·TT&ÉT >∑+&Ées¡+ ùd‘·Tsê$T¬s&çø¶ Ï Á|æjT· $TÁ‘·T\ nÁX¯óìyê[ düuÑÛ »]–+~. J$‘ê+‘·+ ìkÕ«s¡Δ Á|üC≤ùde #˚dæq nC≤‘· X¯óÁ‘·Te⁄ >∑+&Ées¡+ ùd‘·Tsê$T¬s&ç¶ nì, $TÁ‘·T\ |ü≥¢ Äj·Tq nbÕs¡ Áù|e÷qTsê>±\T yÓ\ø£≥˝º ìÒ eì uÛ≤$+∫ ùdyê‘·‘Œ· s¡Tì |ü≥¢ ‘·eT≈£îqï >ös¡yê_Ûe÷Hê\qT, C≤„|øü ±\qT yês¡+‘ê HÓeTs¡Ty˚düT≈£îHêïs¡T. düuÛÑ˝À sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T j·T+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, sêÁwüº Ä]úø£eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶, {Ï&ç|æ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ eTT+>∑eT÷s¡T Áo<Ûäs¡ø£ècÕí¬s&ç¶, C…ø±ÿ yÓ+ø£j·T´, $.nq+‘·sêeTj·T´, C….¬ø.¬s&ç¶, dæ.$.X‚cÕ¬s&ç¶, m+.m˝Ÿ.dæ $sƒ¡|ü⁄ u≤\düTÁãVü≤àD´+, #ê≥¢ qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, ùd‘·Tsê$T¬s&ç¶ y˚Tq\T¢&ÉT XÊ+‘ê ãjÓ÷{Ïø˘‡ n~ÛH˚‘· es¡Á|ükÕ<é¬s&ç¶, C….øÏc˛sYu≤ãT yÓTT<ä\>∑Tyês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. yês¡+‘ê Äj·Tq ùdïVü≤o\‘·, ìsê&É+ãs¡‘·, eTè<äTuÛ≤wüD+, ìkÕ«s¡úùdyê>∑TD≤\ >∑T]+∫ Äj·Tq‘√ ‘·eT≈£îqï nqTã+<Ûä+ >∑T]+∫ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq 70dü+e‘·‡sê\T ‘Ó\¢ì |ü+#Ó, ‘Ó\¢ì #=ø±ÿ <Ûä]+∫ ôd’øÏ\Tô|’ ‹s¡T>∑T‘·÷ HÓ\÷¢s¡T Á|ü»\≈£î n+~+∫q ùde\T, $‘·s¡D >∑T]+∫ ø=ìj·÷&Üs¡T.

»>∑Hé eùdÔ Nø£≥T¢ ‘=\T>∑T‘êsTT

sê»qï sê»´+‘√H˚ sêÁwü º + ˝À ø£s¬ +≥T ø£cÕº\T ‘=\T>∑T‘êj·Tì s¬ ‘’ T· \T düTK|ü&˚ s√E\T ekÕÔj·Tì yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY ø±ø±DÏ >√es¡ΔHé¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘êqT #˚|ü{Ϻq ByÓ q j· ÷ Á‘· ˝ À uÛ ≤ >∑ + >± Äj· T q

ãT<Ûäyês¡+ eTT‘·TÔ≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì H˚\≥÷s¡T, e÷#·s¡¢ yê]bÕ˝…+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü»\qT<˚•› +∫ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ yÓj ’ T· dt sê»X‚KsYs¬ &ç¶ Á|üyX˚ ¯ ô|{Ïqº Á|üC≤ dü+πøåeT |ü<∏äø±\ìï≥ì H˚{Ï ø±+Á¬>dt bÕ\≈£î\T ‘·T+>∑˝À ‘=ø±ÿs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. »>∑Héì ø±+Á¬>dt C…’\T˝À ã+~ÛùdÔ »q+ e÷Á‘·+ Äj·TqqT ‘·eT >∑T+&Ó˝À¢ ã+~Û+#ês¡ì Ä »q+ #·÷|ædüTÔqï Áù|y˚T »>∑HéqTï ãj·T≥≈£î s¡|æŒdüTÔ+<äì nHêïs¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝Àq÷ eTVæ≤fi¯\T ø±ø±DÏøÏ eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.

&܈ˆ_+<äTMTqHé≈î£ ...

ªªyÓ’<ä´s¡‘·ïμμ _s¡T<äT Á|ü<ëq+

Á|üeTTK q÷´sê\õdtº &܈ˆ_+<äTMTqHé≈î£ ªªyÓ<’ ´ä s¡‘μí· μ _s¡T<äTqT áHÓ\ 3q Á|ü<ëq+#˚XÊs¡T. düsdY M” sêeTHé nø±&ÉMT Ä<Û«ä s¡´+˝À ôV’≤<äsêu≤<äT s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À »]–q ñ>±~ dü‘êÿs¡ ø±s¡´Áø£ eT+˝À ÄyÓT≈£î á _s¡T<äTqT Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. |ü\Tùdyê ø±s¡´Áø£ e÷\T #˚dqæ +<äT≈£î >±qT ÄyÓT≈£î á _s¡T<äTqT Á|ü<ëq+#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº Á>±MTD≤_Ûeè~Δ XÊU≤eT+Á‹ &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é, sêÁwüº <˚yê<ëj·TXÊU≤eT+Á‹ dæ.sêeT #·+Á<äjT· ´ sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´&ÉT {Ï.<˚y+˚ Á<ä>ö&é, ;CÒ|” sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå &ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ düsYd”MsêeTHé nø±&ÉMT n<Ûä´≈£åî&ÉT $»jYT≈£îe÷sY, Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù eTùV≤+Á<äyê&É yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¬ yÓq÷´ dü<dä Tü ‡\T $»j·Te+‘·+ #˚jT· +&ç

ù|<ä\≈£î |ü+|æD°#˚dæq uÛÑ÷eTT\T, nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\T, ¬syÓq÷´ |üs¡yÓTÆq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·T≥˝À ìπs›•+∫q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT düeTs¡Δe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.Áo<ÛäsY ù|s=ÿHêïs¡T. á HÓ\ 4q HÓ\÷¢s¡T ø£˝…ø£ºsY #Ûê+ãs√¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\‘√ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ ìs¡«Vü≤Dô|’ ôd{Ÿø±H錤¬sHé‡ <ë«sê düMTøÏå+∫ |ü\T Ä<˚XÊ*#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T e÷]à 9 qT+&ç @Á|æ˝Ÿ 10 es¡≈î£ »s¡T>∑T‘êj·Tì, á dü<dä Tü ‡\˝À s¬ yÓq÷´≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\T |ü{≤ºu÷ÑÛ eTT\T, Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T, n≥MuÛÑ÷eTT\T, <˚yê<ëj·TuÛÑ÷eTT\T, eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\T eT]j·TT #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\T dü+ã+~Û+∫q ]õwüºs¡T¢ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. á dü<ädüT‡\˝À Äj·÷ Á>±e÷\˝À @fi¯¢‘·s¡ã&ç n|ü]wüÿè‘·+>± e⁄qï uÛ÷Ñ düeTdü´\T, n&É+>∑fió¯ ,¢ |ü{≤º<ës¡T bÕdt|⁄ü düøÔ ±\T ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ô|’ |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ #·s´¡ \T rdüTø√yê\Hêïs¡T. n˝≤π> nHê´Áø±+‘· uÛ÷Ñ eTT\qT \_Δ<ës¡T\T kÕ>∑T#˚dTü ø=H˚ uÛ÷Ñ eTT\qT Ç‘·s¡T\T ÄÁø£$T+#·Tø√≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø=H˚˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·«XÊK\ <ë«sê Ç#˚à $$<Ûä s¡ø±\ <Ûäèe|üÁ‘ê\ |ü+|æD°\qT düø±\+˝À n+~+#˚˝≤ #·÷&Ü*‡q nedüs¡+ e⁄+<äHêïs¡T. MT ùdyê øπ +Á<ë\ ùde\T |ü{wÏ +ºü >± neT\T#˚dæ n&É+>∑fió¯ ,¢ ÄsY.z.ÄsY., ≈£î\<Ûèä Mø£sD¡ |üÁ‘ê\T, uÛ÷Ñ eTT\≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\˝À e÷s¡TŒ\T, #˚sT¡ Œ\T, <Ûèä Mø£]+∫q uÛ÷Ñ $T |üÁ‘ê\ |ü+|æD˝° À m˝≤+{Ï C≤|ü´+ ˝Ò≈î£ +&Ü ‘·«]‘·>‹∑ q Ç#˚Ã˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝ø… sº£ Y _.\ø°àå ø±+‘·+, õ˝≤¢ s¬ yÓq÷´ neTà |ò]ü ï#·sY e÷˝Ÿ $Tìu…b’ Õdts√&é, HÓ\÷¢sT¡ . n~Ûø±] _.sê$T¬s&ç¶, &Ü«e÷ |æ&ç >ö‘·$T, &ç.ÄsY.&ç.@ |æ&ç dü]Áø=‘·Ô, Á|ü|ü+#·kÕúsTT yÓ÷&É˝Ÿ‡ yÓ+ø£≥düTã“j·T´, j·Tdt.dæ.ø±s=ŒπswüHé Ç&ç k˛eTj·T´, _dæ ø±s=ŒπswüHé Ç+b˛¬sº&é Ç+&çj·÷ |òü]ï#·sY Ç&ç ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. |ô H’ò êHé‡ dü<Tä bÕj·TeTT, Ä~yês¡+ cÕ|ü⁄>∑\<äT.


12

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 08, 2013

Edited, Published, Printed & owned by THUNGA SIVAPRABHATH REDDY, Plot no:1&2, Main Road, Magunta Layout, NELLORE-524003. Printed & Published at Roopa Graphics, Plot no:1&2, Main Road, Magunta Layout, NELLORE-524003. Ph:2323485. Editor-THUNGA SIVAPRABHATH REDDY, Executive Editor-G.SREENIVASULU REDDY.

080313  
080313  
Advertisement