Page 1

Licensed to post without Prepayment No. J/Nellore/003/12-14 R.N.I.No.25359/74 - PLG/NL/9-10/03

e´ekÕú|ü≈£î\T : ‘·T+>± sê»>√bÕ\¬s&ç¶ dü+Á>±Vü≤≈£î\T : ‘·T+>± •eÁ|üuÛ≤‘Y¬s&ç¶

HÓ\÷¢s¡T, 28.06.2013, X¯óÁø£yês¡+

dü+|ü⁄{Ï : 33 dü+∫ø£ : 04

ù|J\T : 12, yÓ\ : 4

www.lawyerteluguweekly.com

sê»ø°j·÷\+fÒ |üP\bÕqTŒ ø±<äT... eTTfi¯¢u≤≥. sê»ø°j·÷\+fÒ bÕ\düeTTÁ<ä+ ø±<äT... ãTs¡<eä T&ÉT>∑T. sê»ø°j÷· \+fÒ |ü˙ï{Ï düTyêdüq ø±<äT... |ü+<äT\T bısê¢&˚ s=#·Tà >∑ãT“. Á|ü‘´˚ øÏ+∫ eTq <˚X¯ sê»ø°j·T yê‘êes¡D$T~. Ç˝≤+{Ï #Ó‘·Ô sê»ø°j·÷\˝À HÓ>∑TZ≈£îsêe&É+ eTVü‰eTVüQ\e˝Ò¢ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. ªeT>∑BÛs¡μ˝≤+{Ï Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü á >∑ãT“ sê»ø°j·÷\ <Óã“≈£î yÓ\ø¢ ˝Ï ≤ |ü&qç dü+<äsꓤ˝H… √ï e⁄HêïsTT. |ü⁄≥Tºø‘£ √H˚ sê»ø°jT· +>± zqe÷\T WbÕdüq|ü{qºÏ yê]øÏ ≈£L&Ü á sê»ø°j÷· \T ˇø£ |ü{≤ºq ns¡+Δ ø±e⁄. Ç˝≤+{Ï sê»ø°j·T #·<äs¡+>∑+˝À ≈£L&Ü <ÛÓ’s¡´+ M&Éø£, ìdüŒèVü≤qT <ä]#˚s¡˙j·Tø£ <ÛÓ’s¡´+>± eTT+<ä&ÉT>∑T y˚düTÔ+~ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ >ös¡yê<Ûä´≈£åîsê\T leT‹ yÓ’.j·Tdt.$»j·TeTà. ‘êqT sê»ø°j·÷\˝ÀøÏ sêyê*‡ e⁄+≥T+<äì, Ç+{Ï >∑&É|ü <ë{Ï Á|ü»˝À¢øÏ sêyê*‡ edüTÔ+<äì, Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>± mìïø£\˝À b˛{° #˚j·÷*‡ edüTÔ+<äì, sêÁwüºeT+‘·{≤ Á|ü#êsêìøÏ ‹s¡>±*‡ edüTÔ+<äì ÄyÓT ø£\˝À ≈£L&Ü nqTø√˝Ò<äT. nqTø√˝Ò<äì Ä>∑e⁄>± n˙ï... n<˚ »]–+~ ÄyÓT J$‘·+˝À. uÛÑs¡Ô yÓ’.j·Tdt. eTs¡D+ ÄyÓT J$‘·+˝À ø√\Tø√˝Òì ≈£î<äT|ü⁄

nsTT‘˚... Ä ‘·sê«‘· »]–q |ü]D≤e÷\˙ï ≈£L&Ü e÷qdæø£+>± mH√ï >±j·÷\qT #˚kÕsTT. ‘·q uÛÑs¡Ô @ ø±+Á¬>dtbÕغ ø√düyÓTÆ‘˚ J$‘ê+‘·+ ø£wüº|ü&ܶ&√. n<˚ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘·eTô|’ |ü>∑ã≥º&É+, bÕغøÏ <ä÷s¡+ #˚j·T&É+, »>∑HéqT C…’˝À¢ ô|≥º&É+... á |ü]D≤e÷\ìï+{Ïì ‘·≥Tº≈£îì $»j·TeTà ì\ã&É>∑*–+<ä+fÒ n~ ‘·q uÛÑs¡Ô yÓ’.j·Tdt. qT+&ç |ü⁄DÏøÏ |ü⁄#·TÃ≈£îqï >∑TDy˚T. ø=&ÉT≈£î @&Ü~øÏô|’>± C…’\T˝À e⁄+fÒ Ç+¬øes¡Hêï nj·TT´+fÒ yÓ[¢ k˛ìj·÷>±+BÛ ø±fi¯¢ MT<ä |ü&ç Hê _&ɶqT ø±bÕ&ÉeTì n&É>π yêfi¯ó.¢ $»j·TeTà Ä |üì #˚jT· ˝Ò<Tä ... #˚jT· <äT ≈£L&Ü! yê] s¡ø+Ô£ ˝ÀH˚ Ä \ø£D å + ˝Ò<Tä . _&ɶ C…\’ T˝À e⁄Hêï&ÉT ø£<ë nì #Ó|Œæ ÄyÓT e÷qdæø+£ >± ≈£î+–b˛˝Ò<÷ä ... Ç+{Ïø° |ü]$T‘·+ ø±˝Ò<Tä . »>∑Hé C…\’ T˝À e⁄Hêï n‘·ìì q$Tàq Á|ü»\≈£î, n‘·ì Hêj·Tø£‘ê«ìï ø√s¡T‘·Tqï øπ &És≈Y î£ n+&É>± ì\yê\H˚ ‘·|üq‘√ ÄyÓT ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)

Çfi¯ó¢ ø±* ˇø£&&˚ TÉ düT+Ô fÒ #·T≥º ø±\TÃø√e&ÜìøÏ ì|ü <=]øÏ+<äì dü+ãs¡|ü&ܶ&É+≥ eTs=ø£&ÉT. Ç˝≤ ‘·>∑\ã&ç+~ eTq sêÁwüº sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ e´eVü‰s¡+. ñ‘·ÔsêK+&é˝À dü+uÛÑ$+∫q es¡<ä\≈£î #êsY<ÛëyéT j·÷Á‘·≈£î yÓ[¢q uÛÑ≈£îÔ\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. á es¡<ä˝À¢ y˚\eT+~ #·ìb˛>±, Áã‘·T≈£îJe⁄&Ü n+≥÷ ÁbÕD≤\‘√ ãj·T≥|ü&ɶyêfi¯ó¢ ‘·eTqT >∑eT´kÕúq+ #˚πsà Ä|üqï Vü≤düÔ+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷kÕs¡T. #êsY<ÛëyéT j·÷Á‘·≈£î <˚X¯+˝Àì nìï sêÁcÕº\ qT+&ç j·÷Á‹≈£î\T yÓfi¯ó‘·T+{≤s¡T. ãj·T≥ Á|ü<˚XÊ\ j·÷Á‘·\≈£î yÓfi¯¢&É+˝À ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T ø±kÕÔ eTT+<äT+{≤s¡T. X¯ã]eT˝…’≈£î yÓfi‚¢ yê]˝ÀHÓ’Hê, wæ]¶øÏ yÓfi‚¢ ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)

ø√≥T¢... z≥T¢... d”≥T¢... ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT eTT+<äTqï ô|<ä› ∫≈£îÿÁ|üX¯ï Ç~. πøe\+ dæìe÷>±¢eTsY‘√ |ü⁄{Ϻ, sêÁwüº sê»ø°j·÷ \˝À ô|qT‘·TbòÕHé\T düèwæº+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ≈£L&Ü ás√E &ÉãT“ sê»ø°j·÷\T nedüs¡ eTj·÷´sTT. >±¢eTsYqT #·÷dæ zfÒj ¢ T· &ÜìøÏ Ç|ü&Ü bÕغ˝À m˙¶ÄsY ˝Ò&ÉT>±! |ü<˚fi¯ó¢>± n~Ûø±sêìøÏ <ä÷s¡yÓTÆ, |ü<äMø±+ø£å‘√ Á|üdüTÔ‘·+ #·+Á<äu≤ãT |ü&ÉT‘·Tqï ‘·|üq #·÷düTÔ+fÒ |ü>∑yê&çøÏ ≈£L&Ü á ø£wüºyÓTT<ä›ì|ædüTÔ+~. n+‘·>± n~Ûø±s¡+ ø√dü+ ~>∑C≤]b˛‘·THêï&Üj·Tq. sêÁwüº+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغøÏ m≥Te+{Ï nqT≈£L\yê‘êes¡D+ ˝Ò<äH˚~ ‘˚≥‘Ó\¢eTe⁄‘·T+~. n~Ûø±s¡+ MT<ä ÄX¯ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+~. @<äHêï n<äT“¤‘·+ »]–‘˚ >±ì #Ó|Œü ˝Ò+. ø£˙dü+ bÕغ ñìøÏì ø±bÕ&ÉTø√e&Üì¬øH’ ê Ç|ü&ÉT ø£w|ºü &ü øÉ £ ‘·|üŒ<äT. Ç|üŒ{Ï yê‘êes¡D+˝À mìïø£\ >√<ë˝ÀøÏ ~>±\+fÒ &ÉãT“‘√ |üH˚! Á|ü‹ |üìøÏ sê»ø°j·THêj·T≈£î\T &ÉãT“\T edü÷\T#˚düTÔqïfÒ¢, Á|ü‹ sê»ø°j·T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ≈£L&Ü »q+ &ÉãT“ edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´]úøÏ bÕ‹ø£ø√≥T¢, nôd+;¢øÏ b˛{°#˚j·÷\+fÒ |ü~ø√≥T¢, eTTì‡|ü˝Ÿ #ÛÓ’¬sàHé nuÛ´Ñ ]úøÏ 5ø√≥T¢, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ûs¬’Ó àHé nsTT‘˚ 15ø√≥T¢, »&ûŒ{°dø” s£ TT‘˚ 50\ø£\å T... nqï≥T¢>± eTTÁ<ä|ü&çb˛sTT+~. kÕúìø£ mìïø£\T rdæ |üø£ÿqô|&ç‘˚ πs|ü⁄ nôd+;¢ mìïø£˝Ò Á|ü<Ûëq düeTdü´. ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝À ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)


2

õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt n<Û´ä ø£å |ü<$ä me]<äH˚ $wüjT· yÓTÆ Ç+ø± düôdŒHé‡ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ e⁄+~. õ˝≤¢˝À mìïø£\ d”»Hé yÓTT<ä\sTT´+~. |ü+#êsTTr\T, eTTì‡bÕ©º\T, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y\T... á mìïø£\˙ï |üPs¡Ôj˚T´ dü]øÏ nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T e∫à |ü&É‘êsTT. Á|üdüTÔ‘êìøÏ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ç>± e⁄qï #ê≥¢ qs¡dæ+Vü≤sêe⁄H˚ ÇHé#Ûê]® &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± ô|{Ϻ ø£<∏ä q&ç|ædüTÔHêïs¡T. ø±ì sêuÀj˚T mìïø£\ d”»HéqT <äèwæ˝º À ô|≥Tº≈î£ ì |üP]ÔkÕúsTT n<Û´ä ≈£îå &ç ìj·÷eTø£+ »s¡bÕ*‡e⁄+~. á ~X¯>± |”d”d” ≈£L&Ü ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔ+~. nsTT‘˚ me]ì ìj·T$T+#ê\H˚ <ëìô|’H˚ ∫≈£îÿeTT&ç M&É&É+ ˝Ò<äT. n<Ûä´ø£å ≈£îØÃì nÁ>∑esêí\πø n|üŒ–+#ê˝≤? ˝Òø£ ã\V”≤qesêZ\≈£î n|üŒ–+ #ê˝≤? nH˚ MTe÷+dü ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Á|ü<ëÛ q Á|ü‹|üøyå£ TÓ qÆ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± ã\V”≤qesêZ\≈£î #Ó+~q ;<ä s¡$#·+Á<ä e⁄Hêï&ÉT. n<˚ $<Ûä+>± yÓ’ø±bÕ õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± ≈£L&Ü ã\V”≤qesêZ\≈£î #Ó+~q y˚T]>∑ eTTs¡∞<ÛäsY e⁄+&É&É+ ‘Ó*dæ+<˚! õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, pHé28, 2013

C…+&ÜøÏ &ÉãT“\T... C…+&Ü |ü≥Tº≈î£ H˚ eTìwæøÏ &ÉãT“\T... C…ø’ =fÒº <ëìøÏ &ÉãT“\T... düu˝ÑÛ À bÕ˝§ZHê\+fÒ &ÉãT“\T... <Ûäsêï≈£î sêyê\+fÒ &ÉãT“\T... sê»ø°j·TeT+fÒH˚ &ÉãT“eTj·TyÓTÆb˛sTT+~. bÕغ\ MT<ä Hêj·T≈£î\ MT<ä ø£+fÒ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ <Ûäq+ MT<ä n_Ûe÷q+ ô|]–b˛sTT+~. ø±ãfÒº sê»ø°j·T bÕغ\ kÕs¡<Ûä´+ n+fÒH˚ Hêj·T≈£î\≈£î •s√uÛ≤s¡+>± e÷s¡T‘√+~. e∫ÃHê sê≈£îHêï bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\qT e÷Á‘·+ K∫Ñ·+>± ìs¡«Væ≤+#ê*‡ edüTÔ+&É&É+‘√ bÕغ Hêj·Tø£‘ê«\T Hêj·T≈£î\≈£î Ä]Δø£uÛ≤s¡+>± e÷s¡T‘·THêïsTT. õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt≈£î Ç+ø± K∫Ñ·yÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+ ˝Ò<äT. ÇHé#ÛêsY® &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± #ê≥¢ qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ e⁄Hêï&ÉT. q&ç#˚~ Äj·TH˚ nsTTHê q&ç|æ+#˚~ Äq+ k˛<äs¡T\T ø±ã{Ϻ Ä]Δø£+>± Äj·Tq≈£î düeTdü´˝ÒMT e⁄+&Ée⁄. ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡bÕغ ø±ã{Ϻ Á|üdüTÔ‘·+ Ks¡TÃ\≈£î Çã“+~ e⁄+&É<äT. düeTdü´˝≤¢ Á|ü‹|üø£åbÕغ\ n<Ûä´≈£åî\πø! ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ m‹Ôb˛sTT+~. <ë<ë|ü⁄ 10@fi¯ó¢>± bÕغ n~Ûø±sêìøÏ <ä÷s¡+>± e⁄+&É&É+‘√ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü m‹Ôb˛j·÷s¡T. bÕغ˝À bÕ&çÄe⁄˝≤¢+{Ï Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü ‘·–Zb˛j·÷s¡T. Ç+‘·≈£îeTT+<äT Mfi‚¢ Ks¡TÃ\T uÛÑ]+#˚yêfi¯ó¢. Ç|ü&ÉT u§*¢H˚ì sêe÷sêe⁄ ˝≤+{Ï ˇø£]<ä›s¡T ‘·|挑˚ Ks¡TÃqT yÓ÷ùdyêfiË¢es¡÷ ˝Òs¡T. k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ uÛ≤s¡+ yÓ÷dæyÓ÷dæ z|æø£ q•+#˚ Ä ‘·\H=|æŒì e~*+#·T≈£îHêï&ÉT. ;<ä s¡$#·+Á<ä ‘·\≈£î ($T>∑‘ê 5e |ù J˝À)

HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À |ü]ÁX¯eT\≈£î ø£≥uº {… qºÏ uÛ÷Ñ uÛ≤>√‘·+ô|’ Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓ+≥H˚ $#ês¡D »s¡bÕ\ì >∑÷&É÷s¡T myÓTà˝Ò´ ã*¢ <äTsêZÁ|ükÕ<é &çe÷+&é #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ HÓ\÷¢s¡T˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø£èwüí|ü≥ï+ b˛s¡Tº≈£î #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT uÛ÷Ñ $T øπ {≤sTT+#ês¡ì, Bìô|’ $#ês¡D »s¡bÕ\+≥÷ »>∑H‘é *· ¢ $»j·TeTà, #Ó˝\¢… T wü]à\, yÓø’ ±bÕ Hêj·T≈£î\T |üìøÏsêì ø±–‘êìï #·÷|ü⁄‘·÷ #Ó|Œü &É+ $&É÷s¶ +¡ >± ñ+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT dæm+>± ñqï düeTj·T+˝À 1999˝À ø£èwüí|ü≥ï+b˛s¡Tº≈£î 1500mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛ÷Ñ $Tì Hê{Ÿø√ dü+dü≈ú î£ øπ {≤sTT+#ês¡ì <ëìì ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ 2004˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ã*¢ <äTsêZÁ|ükÕ<é, |üø£ÿq ;<ä s¡$#·+Á<ä s¡<äT›#˚dæ ø£èwüí|ü≥ï+b˛s¡Tº≈£î n|üŒ–dü÷Ô ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£î+<äHêïs¡T. ìã+<Ûäq\≈£î e´‹πsø£+>± b˛s¡Tº≈£î s√&ÉT¶qT ≈£L&Ü 163ø√≥¢ Á|üuÛÑT‘·« <Ûäq+‘√ ì]à+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. md”‡ C…&é øÏ+<ä 2008˝À ø√≥, ∫\¢≈£Ls¡T eT+&É˝≤˝À¢ 10y˚\ mø£sê\qT ùdø£]+#ês¡ì Ç+<äT˝À 4700mø£sê\T ø£èwüí|ü≥ï+ ÇHéÁbòÕ≈£î m|”◊◊d” <ë«sê ]õÁùdwº Hü é #˚dæ kÕ«BÛq+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT ;<ä s¡$#·+Á<ä e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø£èwü|í ≥ ü ï+b˛s¡T,º |üesYÁbÕC…≈î£ \º @sêŒ≥T˝À ô|<äm› ‘·TqÔ øÏ&Áé bòÕø√ »]–+<äì Äs√|æ+#ês¡T.|ü]ÁX¯eT\≈£î ‘êeTT e´‹πsø£+ø±<äì ø±ì ù|<ä\ ø£&TÉ |ü⁄ ø=&ÉT‘·÷ ìã+<Ûqä \≈£î $s¡T<äΔ+>± uÛÑ÷πø{≤sTT+|ü⁄\T #˚ùdÔ b˛sê&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Á|ü»\≈£î n_Ûyê<ä+ #˚düTÔqï ø±ø±DÏ >√es¡ΔHé¬s&ç¶

bı<ä\≈£Ls¡T˝Àì ø±ø±DÏ s¡eTD≤¬s&çø¶ ±\˙, f…\Æ sY‡ø±\˙, $ù|Tò ïX¯«s¡|⁄ü s+¡ ø±\˙˝À¢ áHÓ\ 23q yÓ’mkՇ؇|” d”ád” düuÛÑT´\T, düπs«|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô ø±ø±DÏ >√es¡ΔHé¬s&ç¶ ByÓqj·÷Á‘· »]bÕ&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷\T, eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ <äfi≤s¡T\T ‘·j·÷¬s’ ù|<ä\ ø£&ÉT|ü⁄ ø=&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ù|<ä\qT u…~]+∫ yê] bòÕ¢≥¢qT ÄÁø£$T+∫ kıeTTà #˚düT≈£îqï <äfi≤s¡T\ yÓT&É\T e+∫ ‹qï~ ø£øÏÿkÕÔeTHêïs¡T. <äfi≤s¡T\≈£î ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T düV≤ü ø£]dü÷Ô ù|<ä\ ø£&TÉ |ü⁄\T ø=&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. yÓj ’ T· kՇ؇|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ ù|<ä\≈£î Hê´j·T+#˚d,æ nHê´j·÷ìøÏ bÕ\Œ&ɶ n~Ûø±s¡T\ô|’ Hê´j·T$#ês¡D »]|æ+∫ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. á Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ø±\+ e⁄+&É<äì, yÓ’j·TkՇ؇|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ɶ me«]˙ ñù|øÏå+#˚~˝Ò<äì, <äfi≤s¡T\ ø=eTTàø±dæq ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\qT ôd’‘·+ e~˝Ò~ ˝Ò<äHêïs¡T. øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’j·TkÕ‡sY |ü<∏äø±\ìï+{Ï˙ ‘·T+>∑˝À ‘=≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. eè<äTΔ\T |òæ+#·qT¢sêø£ HêHêÇã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äy˚<äq #Ó+<ës¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ d”º]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T ù|πsï{Ï XÊ´+Á|ükÕ<é¬s&ç¶, ø√q+ ÁãVü≤àj·T´, >√–¬s&ç¶ >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ »&ûŒ{°d” e÷J düuÛÑT´&ÉT yêdü$ uÛ≤düÿsY>ö&é, yÓ’j·TkՇ؇|” bı<ä\≈£Ls¡T eT+&É\ ø£˙«qsY ô|<äeT\T¢ s¡eTD≤¬s&ç¶, yÓ’j·TkՇ؇|” ‘√≥|ü*¢ >∑÷&É÷s¡T eT+&É\ ø£˙«qs¡T ≥+>∑T≥÷s¡T |ü<àä HêuÛs¬Ñ &ç,¶ õ$ yÓ+ø£≥s¡‘ï· + Hêj·TT&ÉT, yêø±{Ï ÁoìyêdüT\T¬s&ç¶, >∑+|ü\ ÁoìyêdüT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢ >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+ XÊ+‹q>∑ s Y ˝ Àì z Ç+{Ï eTT+<ä T Á|ü‘·´ø£åeTj˚T´ H˚yéTuÀs¡T¶ qMHé#·+Á<ä, ◊|æj·Tdt... dæ_◊ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ. ø±ì Ä Ç+{À¢ ìedæ + #˚ ~ e÷Á‘· + z <=+>∑... n‘·qT ◊|æj·Tdt n~Ûø±] ø±yê\ì ø£qï ø£\\T ø£\¢˝…’ <=+>∑>± e÷sê&ÉT. Ç~ ì»+ <=+>∑‘·q+ #˚ùd~ me] ø√düyÓ÷ ø±<äT n‘·qT >±&ÛÉ+>± Áù|$T+∫ ô|[fl#˚düT≈£îqï j·TTe‘·T\ ø√dü+... U≤ø° Á&ÉdüT‡ y˚düTø=ì <äsê®>± ؃M>± ‹s¡>±\Hêï n‘·ì ø£\ rs¡≈£î+ &ÜH˚ ø£≥ø£{≤\ yÓqøÏÿ yÓ[fl eP#·\T ˝…øÿÏ düTÔHêï&ÉT. eT+∫ Á¬ø’+k˛ºØì ‘·\|ædüTÔqï á qMHé#·+Á<ä ◊|æj·Tdt $esê\qT >∑÷&É÷s¡T &çmd”Œ #Í&˚X¯«] Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ md”Œ _$ s¡eTD≈£îe÷sY k˛eT yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ñy˚Twt#·+Á<ä düe÷ y˚X¯ eT+~s¡+˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑÷&É÷s¡T XÊ+‹q>∑sY≈£î #Ó+~q bÕ˝ÒbÕ{Ï qMHé#+· Á<ä≈î£ Ç<äs› T¡ uÛ≤s¡´\T. M]øÏ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T. qMHé#·+Á<ä >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì z ø=]j·TsY cÕ|ü⁄˝À &Ó*eØ u≤jYT>± |üì#˚dTü HÔ êï&ÉT ≈£î≥T+ãb˛wüD ø£wüº+>± e÷s¡&É+‘√ &√sY&Ó*e] #˚dü÷Ô nø£ÿ&ÉTqï Ç‘·Ô&ç, n\÷´$Tìj·T+ edüTeÔ ⁄\T >±´dt dæ*+&ÉsT¡ ¢ <=+–*+#˚yê&ÉT. á Áø£eT+˝À y˚T HÓ\

sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢˝À ø=‘·Ô>± ¬s+&ÉT &ç$»qT¢ @sêŒ≥T#˚dæ Äj·÷ &ç$»q¢≈£î 6ø√≥T¢ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚dæ+<äì sêÁwüº Ä]úø£XÊU≤eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì >√˝…¶Hép;¢ Vü‰˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òøs£ ¢¡ düe÷y˚X+¯ ˝À eT+Á‹ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø=‘·Ô &ç$»Hé\≈£î ˇø=ÿø£ÿ<ëìøÏ 3ø√≥T¢ #=|üq 6ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ #˚jT· &É+ »]–+<äHêïs¡T. ø±´_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q ‘·sê«‘· ‘·«s¡˝À HÓ\÷¢s¡T ns¡“Hé ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+ @sêŒ≥T ø±qT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, q>∑s¡+ ø£*|æ ¬s+&ÉT ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·÷\T ñ+{≤j·THêïs¡T. ø=‘·Ô &ç$»Hé\≈£î >¬ õ{Ÿ Á|ü#T· ]‘·+ nsTTq ‘·sê«‘· s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·THêïj·THêïs¡T. á &ç$»Hé\≈£î dü+ã+~Û+∫ Äضz\qT ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y _.Áo<Ûsä ,Y C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ Y _.\ø°àå ø±+‘·+, n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY dæôV≤#Y ô|+#·\¬s&ç¶, &çÄsYz sê$T¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$esê\qT yÓ\&¢ dç Tü qÔ ï md”Œ _.$.s¡eTD≈£îe÷sY 24e‘˚B sêÁ‹ >∑÷&É÷s¡T düuŸø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À #√ØøÏ bÕ\Œ&ܶ&TÉ . ø±sê´ \j·T+˝Àì bÕ¢kÕà{ÏM, ø£+|üP´≥s¡T¢, yÓuŸ¬øyÓTsêqT <=+–*+#ê&ÉT. #√Ø »]–q $wüj·T+ ô|<ä›m‘·TÔq ø£\ø£\+ πs>∑&É+‘√ <=+–*+∫q edüTÔe⁄\qT Ç+{À¢H˚ <ë#ê&ÉT. á HÓ\ 23e‘˚B Ä~yês¡+ sêÁ‹ >∑÷&É÷s¡T düuŸø√s¡Tº˝À ñqï ø£+|üP´≥s¡T¢ <=+>∑‘q· + #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT. k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq yÓ+ø£≥–] Áø±dts√&ÉT¶ e<ä› ì+~ ‘·T&ÉT b˛©düT\qT #·÷dæ |üsês¡j·÷´&ÉT. B+‘√ >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD dæ◊ dü‘·´Hêsê j·TD ˇø£≥e, ¬s+&Ée |ü≥ºD môd’‡\T ùwø˘ wüØ|ò,t n+ø£eTsêe⁄ ‘·eT dæã“+~‘√ yÓ+{≤&ç ì+~‘·T&çï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£î Hêïs¡T. n‘·ì #˚‹˝Àì dü+∫ì |ü]o*+

#·>± M&çj÷Ó ø±qŒ¤s¬ Hé‡≈£î ñ|üj÷Ó –+#˚ M&çj÷Ó ø¬ yÓTsê e⁄+~ B+‘√ b˛©düT\T ‘·eT<Óq’ ôd˝º’ À¢ $#ê]+#·>± ‘êqT #˚dqæ #√Ø\ $esê\qT ‘Ó*bÕ&Éì $e]+ #ês¡T. ì+~‘·T&ç e<ä› qT+∫ 6\ø£å\T $\Te#˚ùd kı‘·TÔqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î Hêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À dü+#·\q+ düèwæº+∫q á πødüTqT nq‹ø±\+˝ÀH˚ #Û˚~+∫q >∑÷&É÷s¡T &çmd”Œ #Í&˚X¯«] >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD dæ◊ j·TT.dü‘·´Hêsê j·TD, môd’‡\T ùwø˘ wüØ|òt, _.n+ø£eT sêe⁄ dæã“+~ì md”Œ n_Ûq+~+∫ ]yês¡T\¶ T Á|üø{£ +Ï #ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À @ÄsY n<äq|ü⁄ md”Œ ◊ÄsYj·TdteT÷]Ô, >∑÷&É÷s¡T, HÓ\÷¢sT¡ s¡÷s¡˝,Ÿ q>∑s¡ &çmd”Œ\T #Í&˚X«¯ ] u≤\yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, |æ.yÓ+ø£≥ Hê<∏é¬s&ç¶, dæ◊\T, mdt◊\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, pHé28, 2013

3

sê»ø°j·T#Ó’‘·Hê´ìøÏ ô|≥ºìø√≥˝≤+{Ï ø√ePs¡T ø±+Á¬>dt˝À Ç|ü&ÉT es¡Zsê»ø°j·÷\T CÀs¡TMT<äTHêïsTT.

HÓ’s¡T‹ ãTT‘·T|üeHê\T e#êÃsTT... b˛qT ≈£L&Ü b˛j·÷sTT. Ä•+∫q+‘·>± esê¸\T ˝Òe⁄. eTq eTTU≤q Hê\T>∑T ∫qT≈£î\qT $~*à yÓfi≤flsTT. Çø£ áXÊq´ ãTT‘·T|üeHê\T e#˚Ã<ëø± eTq≈£î esê¸\≈£î ~≈£îÿ˝Ò<äT. n+fÒ nø√ºãsY, qe+ãsY HÓ\\<ëø± Äø±X¯+ πødæ #·÷&Ü*‡q |üì˝Ò<äT. eT] á˝À|ü⁄ @+≥qï<˚ Á|üX¯ï? yêdüÔe+>± eTq õ˝≤¢˝Àø£+fÒ ≈£L&Ü eTq m>∑Teõ˝≤¢˝À¢ esê¸\T ≈£î]ùdÔH˚ eTq≈£î Á|üjÓ÷»q+. ø£sêï≥ø£˝À uÛ≤Øesê¸\T ≈£î]ùdÔ Ç+ø± Äq+<ä+. m+<äTø£+fÒ nø£ÿ&É es¡<ä\T eùdÔH˚ ø£èwüí, ô|Hêï q<äT\≈£î Á|üyêVü≤+ edüTÔ+~. ˇø£y˚fi¯ ô|qï≈£î es¡<ä sêø£b˛sTTHê ø£ècÕíq~ b˛f…‹Ô‘˚ #ê\T, lXË’\+ ì+&ÉT‘·T+~. Ä ]»sê«j·TsY ì+&ç+<ä+fÒ Ä{Ày˚T{Ïø˘>± k˛eT•\≈£î ˙fi§¢kÕÔsTT. ¬s’‘·T\≈£î düeTdü´ rs¡T‘·T+~. |ü+≥\≈£î ˙{Ï u≤<Ûä ‘·|ü‘·T+~. >∑‘· 5@fi¯ó¢>± ø£èwüí ˙fi¯¢‘√H˚ eTq+ k˛eT•\ ]»sê«j·TsYqT ì+|ü⁄≈£î+≥THêï+. >∑‘· ¬s+&˚fi¯ó¢>± ø£ècÕí q~øÏ es¡<ä Á|üyêVü≤+ ˝Ò<äT. B+‘√ ‘·–qkÕúsTT˝À k˛eT•\, ø£+&˚¢s¡T ]»sê«j·TsY\˝À ˙{Ïì ì\« #˚j·T˝Ò≈£îHêï+. yÓ’.j·Tdt. d”j·T+ nj·÷´ø£ k˛eT•\ ]»sê«j·TsY ˙fi¯¢‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉkÕ–+~. n+‘·≈î£ eTT+<äT ô|qï≈£î es¡<=ùdHÔ ˚ k˛eT•\˝À ˙fi¯ó+¢ &˚$. yÓ.’ j·Tdt. d”jT· + nj·÷´ø£ k˛eT•\ ˙{Ï ì\« kÕeTsêú´ìï 78{°m+d”\≈£î ô|+#ê&ÉT. b˛‹¬s&ç¶bÕ&ÉT ôV≤&é¬s>∑T´˝Ò≥sY <ë«sê Á|ü‹ @{≤ lXË’\+ &Ü´+ qT+&ç k˛eT•\≈£î ˙fi¯ófl ì+ù| yêfi¯ó¢. B+‘√ 2008 qT+&ç ≈£L&Ü k˛eT•\ ]»sê«j·TsY˝À ˙fi¯ó¢ düeTè~Δ>± e⁄+≥THêïsTT. õ˝≤¢˝À n~Ûø±]ø£+>± 3\ø£\å mø£sê\˝À, nq~Ûø±]ø£+>± n+‘·ø+£ fÒ m≈£îÿe mø£sê\≈£î ¬s+&ÉTø±s¡¢≈£î ˙[¢dü÷Ô e#êÃs¡T. Äj·Tø£≥Tºπø ø±≈£î+&Ü #ÓHÓ’ï, ∫‘·÷Ôs¡T, HÓ\÷¢s¡T\≈£î ≈£L&Ü ‘ê>∑T˙{Ïì k˛eT•\ qT+&˚ n+~+#·&É+ »]–+~. ø£èwüí |ü⁄D´e÷ nì k˛eT•\˝À #·÷ùdÔ 2008˝À 40{°m+d”\T, 2009˝À 25{°m+d”\T, 2010˝À 29{°m+d”\T, 2011˝À 50{°m+d”\T, 2012˝À 33 {°m+d”\T ˙{Ï ì\«\THêïsTT. ø±ì >∑‘· @&Ü~, á @&Ü~ ø£èwüí≈£î es¡<ä sê˝Ò<äT. k˛eT•\≈£î Á|ü‹ @{≤ ˙fi¯¢+~düTÔqï lXË’\+ &Ü´y˚T m+&çb˛j˚T |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ø£&É|ü, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À¢ ≈£L&Ü ‘·–q esê¸\T ˝Òe⁄. m>∑Te qT+&ç Á|üyêVü≤+ ˝Òøb£ ˛e&É+, m+&É\ Á|üu≤Û e+‘√ ˙{Ï yê&Éø+£ ô|s¡>&∑ +É ‘√ k˛eT•\˝À Á|üdTü ‘Ô êìøÏ 8{°m+d”\T e÷Á‘·y˚T ˙fi¯ó¢HêïsTT. á d”»Hé≈£î Çø£ esê¸\T ˝ÒqfÒ¢. Á|üdüTÔ‘·+ e⁄qï ˙{Ïì #ÓHÓ’ï‘√ bÕ≥T eTq ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê\≈£î ≈£L&Ü πø{≤sTT+#ê*‡e⁄+~. ‘ê>∑T˙{ÏøÏ e⁄qï ˙fi¯ó¢ dü]b˛‘˚ kÕ>∑T˙fi¯¢ düeTdü´qT Çø£ Ä es¡TD<˚e⁄&ÉT rsêÃ*‡+<˚!

#êsY < ∏ ë yé T es¡ < ä Á|ü y êVü ≤ +˝À eTè‹ #Ó + ~q y˚ ˝ ≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\ Ä‘·à\≈£î XÊ+‹ #˚ ≈ £ L sê\ì, nø£ ÿ &É ∫≈£îÿ≈£îb˛sTT Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqïyês¡T ‹]– yê] dü«düú˝≤\≈£î #˚s¡Tø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ HÓ\÷¢sT¡ |ü|ü \M~Û˝Àì Áo <ä‘êÔÁ‘˚jT· eTsƒ+¡ ˝À eT+>∑fiy¯ ês¡+ XÊ+‹j·T»®+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚<ä|ü+&ç‘·T&ÉT e÷#·y√\T s¡y˚TwtX¯s¡à Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q á eTVü≤√‘·‡e+˝À ≈£îsêÔfi+¯ dæ<X›˚ «¯ ]|”s+¡ƒ ÄkÕúq |ü+&ç‘T· &ÉT e÷#·y√\T sê»X‚Ks¡XÊÁdæÔ bÕ˝§Zì ‘=\T‘· Á|ü‘˚´ø£ XÊ+‹|üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ düø£\ <˚e‘·\qT <Ûë´ìdü÷Ô y˚<ä|ü+&ç‘·T\T ìs¡«Væ≤+∫q s¡TÁ<äVü≤√eT+ Äj·TTwtVü≤√e÷\T yÓ’uÛÑe+>± »]bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£dü+K´˝À bÕ˝§Zì yê]ø√dü+ <˚e‘·\qT ÁbÕ]ú+#ês¡T.

yêdü$ø£¢uŸ |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD° yêdü$ ø£¢uŸ, HÓ\÷¢s¡T, eì‘· ø£¢uŸ yês¡T dü+j·TT ø£+Ô >± á HÓ\ 22e ‘˚Bq bı<ä\≈£Ls¡T eT+&É\+ eTs¡ T |ü P s¡ T »&û Œ ôV’ ≤ dü ÷ ÿ˝Ÿ ˝ À 120eT+~ |æ \ ¢ \ ≈£ î H√{Ÿ ã Tø˘ ‡ , ô|qTï\T, Ä≥edüTÔe⁄\T |ü+|æD° #˚kÕs¡T. n˝≤π> dü÷ÿ˝Ÿ Äes¡D+˝À yÓTTø£ÿ\T Hê{≤s¡T. ø£u¢ Ÿ >∑es¡ïsY mHé.|ü<àä » |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{° >∑es¡ïsY m+.dürwt, $.Ç.eTTs¡∞ø£èwüí, CÀHé#ÛÓ’¬sàHé |æ.\ø°åà, ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T dæ.$.X¯s¡DY≈£îe÷sY, ñe÷sêDÏ, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù &ç.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Çø£ÿ&É e÷JmyÓTà˝Ò´ b˛\+¬s&ç¶ lìyêdüT\T¬s&ç¶, õ˝≤¢ düV≤ü ø±s¡ e÷¬sÿ{Ï+>¥ ø£$T{° #Ûs¬’Ó àHé\ eT<Û´ä es¡bZ ˛s¡T q&ÉTdüT+Ô ~. áeT<Ûä´ ôV’≤<äsêu≤<é˝À d”m+, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&çøÏ düeTø£å+˝À »]–q õ˝≤¢ düMTøå± düe÷y˚X+¯ ˝ÀH˚ b˛\+¬s&ç,¶ düTeT+‘Ys¬ &ç\¶ T ˇø£]ô|ˇ’ ø£sT¡ Äs√|üD\T #˚dTü ø√e&É+ >∑eTHês¡Ω+. 2004˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ qT+&ç ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ e∫Ãq b˛\+¬s&ç¶ lìyêdüT\T¬s&ç¶ Ä @&Ü~ »]–q nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ø√ePs¡T qT+&ç dü+#·\q $»j·T+ kÕ~Û+#ê&ÉT. myÓTà˝Ò´>± 5@fi¯ó¢ u≤>±H˚ |üì#˚kÕ&ÉT. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À u≤>± ‹]– eT+∫ù|s¡T ‘Ó#T· Ã≈£îHêï&ÉT ≈£L&Ü! Á>∑V≤ü #ês¡y÷Ó , n‘·qT #˚dqæ n|ü#ês¡y÷Ó >±ì 2009mìïø£\˝À q\¢|ü¬s&ç¶ Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ #˚‹˝À z&çb˛j·÷&ÉT. B+‘√ b˛\+¬s&ç¶ sê»ø°j·T+>± ø=+‘· ã\V”≤q |ü&≥ ¶É s¢ TT´+~. á düeTj·T+˝ÀH˚ y˚$T¬s&ç¶ |ü{≤º_sÛ ê$T¬s&ç¶ nH˚ j·TTeHêj·T≈£î&ÉT m+≥s¡j÷· ´&ÉT. Á|üdqü ï sêJHêe÷‘√ ø√ePs¡T≈£î ñ|ümìïø£\T e∫Ãq|ü&ÉT ø±+Á¬>dt {Ϭøÿ{Ÿπsdt˝À b˛\+¬s&ç¶øÏ rÁe b˛{° m<äTs¡sTT´+~. z|üø£ÿ |ü{≤º_Û, eTs√|üø£ÿ n|ü&˚

sê»ø°j÷· ˝À¢øÏ n&ÉT>∑Tô|{Ïqº düTeT+‘Y\T {Ïø¬ ÿ{Ÿ ø√dü+ Á|üjT· ‹ï+ #ês¡T. nsTT‘˚ Äs√Eqï |ü]dæú‘·T\ <äècÕº´ n~ÛcÕºq+ b˛\+ ¬s&ç¶H˚ nuÛÑ´]ú>± Ksês¡T #˚dæ+~. ñ|ümìïø£\˝À b˛\+¬s&ç¶ eT÷&√kÕúHêìøÏ b˛e&É+‘√ eT]+‘· Mø£j÷· ´&ÉT. Çø£ÿ&˚ Á|ü‘´· ]ú es¡Z+ ã\|ü&ÉkÕ–+~. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£î düMT|ü ã+<ÛäTyÓ’q düTeT+‘Y¬s&ç¶ &ûd” m+mdt #Ûs¬’Ó àHé>± mìïø£j÷· ´&ÉT. B+‘√ ø=+‘· ã\+ @s¡Œ&ç+~. d”m+ ÄodüT‡\T+&É&+É ‘√ n~Ûø±s¡T\T ôd‘’ +· düTeT+‘Yøπ dü˝≤+ ø=&ÉT‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T |üì#˚düTÔ+&É&É+‘√ Ä{Ày˚T{Ïø˘>± ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T düTeT+‘Y e<äøπ› b˛e&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºsT¡ . nB>±ø£ áeT<Û´ä ø±\+˝À b˛\+¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ ˝ÀøÏ b˛‘·THêï&ÉH˚ Á|ü#ês¡+ CÀs¡+<äT≈£î+~. Ç~ ø±yê\H˚ düTeT+‘Y s¬ &ç¶ #˚sTTdüTHÔ êï&Éì b˛\+¬s&ç¶ yê~düTHÔ êïs¡T. yÓTTqï d”m+ eTT+<äT ≈£L&Ü Ç<˚ $wüjT· +ô|’ yê<äq »]–+~. yÓTT‘êÔìøÏ ø√ePs¡T˝À b˛\+¬s&çø¶ ,Ï düTeT+‘Ys¬ &çø¶ Ï u≤>±H˚ |ü&+ç ~. sêuÀj˚T ø±\+˝À me]~ ô|’#˚sTT ne⁄‘·T+<√ ø±\y˚T ìs¡ísTTdüTÔ+~.

¬s+&˚fi¯fl bÕ\q dü+‘·è|æÔì∫Ã+~ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢ md”Œ>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻ eT+>∑fi¯yês¡+‘√ ¬s+&˚fi¯ófl |üPs¡Ô j·÷´j·Tì á ¬s+&˚fi¯fl bÕ\q m+‘√ dü+‘·è|æÔì∫Ã+<äì HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ md”Œ _$ s¡eTD≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯ yês¡+ HÓ\÷¢s¡T ñy˚Twt#·+Á<ä düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢˝À H˚sê\ ìj·T+Á‘·D≈£î Á|ü‘˚´ø£ |ü+<∏ë˝À eTT+<äTø¬ fi≤fleTì á s¬ +&˚fifl¯ ˝À H˚sê\T ‘·>±Zj·THêïs¡T. ‘êqT u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºø£ z Á|üø£ÿ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ ìj·T+ Á‘·D, eTs√ Á|üø£ÿ b˛©düTùdyê ø±s¡´Áø£

&çÁ^˝À ª &ç¬øμ $<ë´s¡Tú\ &çdæº+ø£¸qT¢

&çÁ^ |òü*‘ê˝À¢ HÓ\÷¢s¡T &ç¬ø&Éã÷¢´ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡T\ú T 42eT+~ &çd+ºæ ø£¸qT¢ kÕ~Û+∫ ‘·eT dü‘êÔ #ê{≤s¡ì Á|æì‡|ü˝Ÿ &܈ˆ@.XÊs¡<ë<˚$ ‘Ó*bÕs¡T. _ø±+˝À 10eT+~, _md”‡˝À 32eT+~ á |òTü q‘· kÕ~Û+#ês¡ì $e]+#ês¡T. yÓTT‘·+Ô 350 eT+~øÏ>±qT 300eT+~ ñrÔsT¡ \í j·÷´ s¡ ì ‘Ó * bÕs¡ T . _@˝À q\T>∑ T s¡ T , _ø±+˝À 57, _md”‡˝À 76eT+~ Á|ü<∏äeTkÕúHê\qT kÕ~Û+#ês¡ì ‘Ó* bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇHé#ê]® Á|æì‡ |ü˝Ÿ ñ<äjT· uÛ≤düÿsY, ø±eTsY‡ n<Ûë´|ü≈î£ \T ≈£îdüTeT≈£îe÷], |æ&ç s¡M+Á<äeTà $<ë´ s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡+>∑HÓ\&÷¢çøsTÏ¡ e÷$T&ç s¡ k Õ_Û ù w ø£ + s¡+>∑Hêj·T≈£î\ù|≥ |æHêøÏ˙ qB rsêq yÓ\dæjT· Tqï Áo<˚$, uÛ÷Ñ <˚$ düy˚T‘· Áo ‘·\Œ–] s¡+>∑Hê<∏äkÕ«$T <˚ekÕúq+˝À Ä~yês¡+ <˚ys˚ T¡ \ düyT˚ ‘· ÁokÕ«$T yê]øÏ e÷$T&ç|ü+&É¢s¡dü+‘√ n_Ûùwø£ eTVü≤√‘·‡e+ yÓ’uÛÑe+>± »] –+~. Ä\j·T ø±s¡´ìs¡«Vü‰D≤~Ûø±] bÕj·Tdü+ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, Á|ü<ëÛ Hês¡Ã≈£î\T øÏ&Ü+_ »>∑Hêï<∏ë#ês¡T´\ H˚‘·è‘·«+˝À CÒwe˜ü ÷dü+ bÂs¡$í T dü+<äs“¡ +¤ >± ìs¡«Væ≤+ ∫q á eTVü≤√‘·‡yêìï ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ Áo s¡+>∑Hê<∏kä Õ«$TøÏ #·+<ä Hê\+ø±s¡eTT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

` õ˝≤¢ md”Œ _$ s¡eTD≈£îe÷sY

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï õ˝≤¢ md”Œ _.$.s¡eTD≈£îe÷sY

e÷\ô|’ <äèwæôº |{≤ºqHêïs¡T. uÀ&ç>±&ç‘√≥ X¯àXÊqyê{Ïø£˝Àì |æ\¢\ J$‘ê˝À¢ yÓ\T >∑T\T ì+ù|+<äT≈£î ø±´|tqT ÁbÕs¡+_Û+∫ nq‹ø±\+˝ÀH˚ C≤rj·TkÕúsTT >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nHê<∏|ä \æ \¢ T, M~Û |æ\\¢ ø√dü+ õ˝≤¢˝Àì 69b˛©düTùdwº qü ˝¢ À 69dæ&ãÉ ÷¢y√\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ñyÓTHé‡

øöì‡*+>¥ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T#˚dæ mH√ï ≈£î≥T+u≤\qT #·ø£ÿ~<äT›‘·THêïeTHêïs¡T. á ¬s+&ÉT ø±s¡´Áø£e÷\T sêÁwüº+˝À eTq õ˝≤¢˝ÀH˚ @sêŒ≥T#˚XÊeTì á ‘·s¡Vü‰ ø±s¡´Áø£e÷\qT nìï õ˝≤¢˝À¢ #˚|üfÒº˝≤ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì &çõ|æ ~H˚ws¬t &ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡ì nHêïs¡T. HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢˝À »]π> b˛©düT Á^yÓHé‡&˚qT Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îì nìï õ˝≤¢˝À¢ ÁbÕs¡+_Û+#ê s¡Hêïs¡T. C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ H˚sê\T, mÁs¡#·+<äq+, πswüHé_j·T´+ nÁø£eT ‘·s¡ *+|ü⁄qT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ôV’≤y˚ ô|Á{À *+>¥, #Óøb˘ ˛düT\º T @sêŒ≥T#˚XÊeTHêïs¡T. n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ ¬s+&˚fi¯fl bÕ\q $»j·Te+‘·+>± |üP]Ô#d˚ qæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ md”ŒøÏ |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

‘Ó\T>∑TqT yÓ*–<ë›+! dü<ädüT‡˝À Á|üdü+–düTÔqï ñ|ü≈£î\|ü‹ Ä#ês¡´ sêC≤sê$T¬s&ç¶

HÓ\÷¢s¡T˝Àì $Áø£eT dæ+Vü≤|ü⁄] $X¯«$<ë´\j·T+, uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü\ πø+Á<ä dü+düú\ dü+j·TTø£Ô ìs¡«Vü≤D˝À $X¯«$<ë´\j·T ø£fi≤XÊ\ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À Ä<ÛäTìø£ ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡D+ô|’ áHÓ\ 24q esYÿcÕ|t »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ñ|ü≈£î\|ü‹ Ä#ês¡´ õ.sêC≤sê$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø£eTã<äΔ+>± ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&˚+<äT≈£î yê´ø£s¡D+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì, e#˚à dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ $X¯«$<ë´\j·T+˝À ‘Ó\T>∑TqT ¬s>∑T´\sY &çbÕsYºyÓT+{Ÿ>± #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü $_ÛqïyÓTÆq<äì, yÓ’$<Ûä´yÓTÆq e÷+&É*ø±\‘√ n\sês¡T‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ Ä#ês¡´ m+.ÁoìyêdüT\T¬s&ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTqdüT˝Àì uÛ≤yê\qT düŒwü+º >± ‘Ó*ù| *|æ e⁄qï uÛ≤wü ‘Ó\T>∑T ˇø£ÿfÒqì nHêïs¡T. n≥Te+{Ï Á|ü‘´˚ ø£‘>· \∑ ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüô|’ eT≈£îÿe‘√ yê´ø£s¡D+ô|’ |ü≥Tº kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T. md”« j·T÷ìe]Ù{° $ÁXÊ+‘· Ä#ês¡T´\T ø±≥÷s¡T XÊs¡<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T yêø£´, |ü<ä ìsêàD≤˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø=ì, Ä<ÛäTìø£ ‘Ó\T>∑T yê´ø£s¡D+ô|’ eT]+‘· n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À düeTq«j·Tø£s¡Ô &Üø£ºsY |üs¡+<ÛëeT¬s&ç¶, $$<Ûä $X¯«$<ë´\j·÷\ n<Ûë´|ü≈£î\T, ‘Ó\T>∑T XÊK dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, pHé28, 2013

ªÁ|üuÛ≤μ‘·+ nø£ÿ&É >∑+>∑eTà >∑+>∑yÁÓ s¡T˝…‹+Ô ~. ‘·qqT ø£\Twæ‘+· #˚dTü qÔ ï »q+ô|’ •e yê‘êes¡D+ |üs¡+>± #ê˝≤ <äTs¡“¤s¡ |ü]dæú‘·T\T+{≤sTTø£ÿ&É. ø=+&É#·]j·T\T ‘ê+&Ée+ #˚dæ+~. }s¡¢qT }&˚Ãdæ+~. ô|<ä›uÛÑeHê\qT ‘·q‘√ ˝≤π>düT≈£î+~. m|ü&ÉT |ü&É‘êjÓ÷, s√&ÉT¢ m|ü&ÉT ‘Ó>∑T‘êjÓ÷ ‘Ó©<äT. ˇø£ s¡ø£+>± Ç~ y˚˝≤~eT+~ Áã‘·T≈£î\qT eTT+#˚d+æ ~. ø=+&É\T ø£]–b˛j·÷sTT. eT{Ϻ ~ã“˝≤¢ kÕVü≤düj·÷Á‘˚. Ç˝≤+{Ï ÁbÕ+‘ê\≈£î \ø£å˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T edüTÔHêïs¡+fÒ n~ uÛÑøÏÔ, ≈£L*b˛j·÷sTT. mH√ï Áã‘·T≈£î\T yê{Ï øÏ+<ä düJe düe÷~Û nj·÷´sTT. qeTàø£+‘√ ≈£L&çq $XÊ«düy˚T ‘·|üŒ Ç+ø√{Ï ø±<äT. nø£ÿ&É ˙fi‚¢ ø±<äT ø£˙ïfi¯ó¢ ≈£L&Ü es¡<ä Á|üyêVü‰ìï ‘·\|ædTü HÔ êïsTT. |ü⁄D´uÛ÷Ñ $T á sêÁwüº+˝À #ÛêsY<ÛëyéT yÓfi‚¢ e÷sêZ\sTT‘˚ n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡+>± n+≥÷ nø£ÿ&çøÏ yÓ[¢q y˚˝≤~eT+~ eTs¡TuÛÑ÷$T˝À ø£*dæb˛j·÷s¡T. ø=+&É\T, e⁄+{≤sTT. |üs¡«‘ê\ n+#·TH˚ 20 qT+&ç 30 n&ÉT>∑T˝Ò e⁄+&˚ s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ ˝Àj·T˝À¢ X¯yê\T >∑T≥º\T>∑T≥º\T>± |ü&eç ⁄HêïsTT. eTTøÏøÔ √dü+ yÓ[q¢ yêfi¯≈¢ î£ á yêVü≤Hê\˝À yÓfi≤¢*. @ e÷Á‘·+ n<äT|ü⁄‘·|挑˚ ˝Àj·T˝À, ˝Ò<ë q<äT˝À¢ |ü&Éø£ J$‘·+ qT+&˚ eTTøÏìÔ Á|ükÕ~+∫+~ Ä Á|üøè£ ‹. ‘·|üŒ<äT. á ˝Àj·T˝À¢H˚ j·TeTTq, uÛÑ^s¡~Û, eT+<ëøÏì, n\ø£q+<ä q<äT\T ñ‘·ÔsêK+&é... m˙¶@ Á|üuÛÑT‘·«+˝À ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ qT+&ç $uÛÑõ+∫q z ∫qï Á|üeVæ≤düT+Ô {≤sTT. sêÁwü+º . á sêÁwü+º yÓTT‘·+Ô $d”sÔ +í¡ 53y˚\ #·<sä T¡ |ü⁄ øÏ˝ÀMT≥s¡T.¢ Ç+<äT˝À 38y˚\ #ÛêsY<ÛëyéT≈£î düMT|ü+˝À ªeTqμ nH˚ }s¡T e<ä› düs¡dü«rq~ ø£ì|ædüTÔ+~. #·<sä |¡ ⁄ü øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ÁbÕ+‘·+ Ç|ü&ÉT es¡<\ä u≤]q |ü&+ç ~. á sêÁwüº uÛ÷Ñ uÛ≤>∑+˝À nø£ÿ&É ‘·|Œæ ‘˚ Ç+¬øø£ÿ&Ü á q~ ø£ì|æ+#·<Tä . n+‘·sê«Væ≤ì>± Á|üeVæ≤düT+Ô ~. 86XÊ‘·+ ø=+&É\T, ˝Àj·T\T, n&Ée⁄˝Ò! <˚e‘·\T ‹s¡T>±&ÉT‘ês¡H˚ ù|s¡Tqï >∑T»sê‘Y˝Àì n\Vü‰u≤<é e<ä› á q~ n+‘·sê«Væ≤ì>± ø£\TdüTÔ+~ ø±ãfÒº Væ≤e÷\j·÷\T á sêÁwüº+˝À e⁄qï+<äTq <˚euÛÑ÷$T>± ≈£L&Ü |æ\TdüTÔ+{≤s¡T. Bìì Á‹y˚DÏ dü+>∑eT+ n+{≤s¡T. á düs¡dü«r |ü⁄wüÿsê\ ø√düy˚T ákÕ] á uÛ÷Ñ uÛ≤>∑+ ìyêkÕìøÏ n+‘·>± jÓ÷>∑´yÓT+Æ ~ ø±<äT. e´ekÕj·TeT÷ ‘·≈î£ ÿy˚! uÛ≈Ñ î£ \Ô T \ø£\å dü+K´˝À yÓfi≤¢sT¡ . nsTT‘˚ <˚XÊìøÏ ñ‘·sÔ d¡ ]ü Vü≤<äT˝› À e⁄qï Væ≤e÷\j·÷\T eTq <˚XÊìï X¯Á‘·T<˚XÊ\ ô|<äd› +ü K´˝À uÛ≈Ñ î£ \Ô T edüTHÔ êï, yê]øÏ ‘·–q kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·&+É ˝À>±ì, qT+&ç ø±bÕ&˚ s¡ø£åD >√&É\T>± e⁄+ eTÚ*ø£d<ü Tä bÕj·÷\ ø£\Œq˝À>±ì Ä {≤sTT. e÷eT÷\T |ü]dæú‘·T\˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yÓqTø£ã&˚ e⁄+~. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É mes¡÷ e⁄+&És¡T. n+‘˚ ø ±<ä T j· ÷ Á‹≈£ î \T ô|<ä › Çø£ÿ&ç yê‘êes¡D+ ≈£L&Ü n+<äT≈£î dü+K´˝À edüTÔ+&É&É+‘√ Çø£ÿ&É Ç~ }Væ ≤ +#· ì $|ü ‘ T · . Ô <˚ e ⁄&ç ï #· ÷ &ܶ ì øÏ nqT≈£L*+#·<äT. |üPs¡«ø±\+˝À Á|ü»\˝Àq÷ yê´bÕs¡ <Û√s¡DT\T yÓ[¢q uÛÑ≈£îÔ\T Ä <˚e⁄&ÉT <ä>∑Zs¡πø ‘êeTT XÊX¯« ô|]>±sTT. mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É ø=+&É\qT lll Ä~X¯+ø£sê#ês¡T´\ yês¡T ‘·+>± yÓfi¯‘êeTqTø√˝Ò<äT. >∑+>∑eTà >∑+>∑ ÄÁø£$T+∫ uÛ≤Ø uÛÑeHê\ ìsêàD+ Çø£ÿ&É |üs¡«‘ê\˝À |ü\T Á|üdæ<äΔ yÓ Ás¡T˝…‘·Ô&É+‘√ ñ‘·ÔsêK+&é eDÏøÏb˛sTT+~. #˚|ü{≤ºs¡T. |üsê´es¡D ì|ü⁄DT\T |ü⁄D´πøåÁ‘ê\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á ≈£î\ X¯yê\ >∑T≥º\T ôV≤#·Ã]düTÔHêï >∑+>± |ü]yêVü≤ø£ øπ <ësYHê<∏,é ã<äØHê<∏,é s¡TÁ<äÁ|üj÷· >∑, ø=+&É˝À¢ ø√q˝À¢ y˚\ n&ÉT>∑T\ ˝Àj·T˝À¢ j·÷‹ ñ‘·Ôs¡ø±o, >∑+>√Á‹, j·TeTTH√Á‹ #·÷ùdÔ ø£˙ïfi¯ó¢ es¡<äÁ|üyêVü≤eTe⁄‘·THêïsTT. ÁbÕ+‘·+˝À uÛ≤Ø>± »\$<äT´‘Y e+{Ï |ü⁄D´πøåÁ‘ê\T á $<Ûä+>± ÁbÕC… ø ˘ º \ ≈£ î nqTeT‘· T *#êÃs¡ T . @s¡Œ&ɶy˚! uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝À |ü⁄D´q<äT\T>± uÛ≤$+#˚ >∑+>∑, j·TeTTq, Á|üøè£ ‹ì eTq+ yê&ÉT≈£î+fÒ n~ eTq‘√ Ä&ÉT≈£î+≥T+<äH˚ <ëìøÏ H˚&TÉ nø£ÿ&É düs¡dü«‹ q<äT\T á Væ≤eT–s¡T˝À¢H˚ |ü⁄{Ϻ Á|üeVæ≤düTÔ+{≤sTT. Á|ü‹ @{≤ ≈£L&Ü #√≥T#˚dTü ≈£î+≥Tqï ô|qT$cÕ<äyT˚ ‘êsêÿD+. »eT÷à yÓTT<ä\Tø=ì ø£Hê´≈£îe÷] es¡≈î£ \ø£\å dü+K´˝À uÛ≈Ñ î£ \Ô T á |ü⁄D´πøÁå ‘ê\ es¡<ä ñô|Œq≈£î \ø£˝å ≤~ eT+~ j·÷Á‹≈£î\T ∫>∑Ts¡T{≤≈£î˝≤¢ eDÏøbÏ ˛j·÷s¡T. dü+<äsÙ¡ q≈£î ‘·s*¡ edüT+Ô {≤s¡T. uÛ≈Ñ î£ \Ô T ô|<äd› +ü K´˝À edüT+Ô &Éã{Ϻ øπ +Á<ä, sêÁwüº es¡<ä Á|üyêVü≤+˝À mìïy˚\eT+~ ø=≥Tº≈£îb˛j·÷s√ Ç+ø± ˇø£ n+#·Hê≈£î Á|üuTÑÛ ‘ê«\T uÛ≤Ø>± ôd’ìø£, b˛©düT ã\>±\qT ìj·T$TdüT+Ô {≤sTT. á $<Û+ä >± sê˝Òøb£ ˛‘·THêïs¡T. øπ <Ûës¡Hê<∏é Ä\j·T+ >∑s“¡ >¤ T∑ &ç˝ÀH˚ X¯yê\T >∑T≥º\T>± |ü&ܶsTT. |ü⁄D´πøåÁ‘ê\qT HÓ\ø=\Œ&É+, |ü⁄D´q<äT\ |ü⁄wüÿsê\qT á <˚X¯ dü+düÿè‹˝À eTs¡DÏ+∫qyês¡T eTs¡DÏ+#·>± ÁbÕD≤\‘√ ãj·T≥|ü&ɶyêfi¯ó¢ qs¡ø£j·÷‘·q ˇø£ uÛ≤>∑+ #˚jT· &É+ <ë«sê Væ≤eT–s¡T\qT s¡ø+åÏ #·T≈£îH˚ z $•wüyº TÓ qÆ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nqTuÛ$Ñ +#ês¡T. yê] ø£fie¢¯ TT+<˚ eTè‘·T´e⁄ ‘ês¡d|ü &ü qç ≥¢sTT´+~. ñ‘·sÔ êK+&é˝À ÄHê&˚ s¡÷|üø£\Œq #˚kÕs¡T Ä~X¯+ø£sê#ês¡T´\T. ñ‘·ÔsêK+&é sêÁwüº+ yÓTT‘·Ô+ ∫≈£îÿ≈£îì j·÷Á‹≈£î\T eTè‘·T´e⁄‘√ b˛sê&ÉT‘·T+fÒ, $$<Ûä sêÁcÕº\˝À e⁄qï »HêuÛ≤ ø√{Ï bÕ‹ø£ \ø£\å T. ø±ì Á|ü‹ @{≤ nø£ÿ&ÉøÏ e#˚à j·÷Á‹≈£î\ dü+K´ Ä yê] ã+<ÛäTe⁄\T yê] jÓ÷>∑πøåe÷\ ø√dü+ |ü]‘·|æ+#ês¡T. sêÁwüº »HêuÛ≤ø£Hêï m≈£îÿy˚! Á|üø£è‹ s¡eTD°j·T‘· n+‘ê Çø£ÿ&ç Væ≤eT–s¡T˝À¢H˚ Á|üø£è‹ Á|üø√|æ+∫q|ü&ÉT m+‘·{Ï yê¬s’Hê ‘·\e+#ê*‡+<˚! ñ‘·ÔsêK+&é ˇ~–b˛sTTq+‘· n+<ä+>± e⁄+≥T+~ yê‘êes¡D+. ø=+&É ˝À¢H˚ s¡V≤ü <ës¡T\T, u≤~Û‘T· \qT Ä<äTø√e&É+˝À Ä sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ düeTs¡eΔ +‘·+>± e´eVü≤]+#·˝øÒ £ s¡V≤ü <ës¡T\ |üøÿ£ H˚ y˚\n&ÉT>∑T\ ˝À‘·T ˝Àj·T\T... @ e÷Á‘·+ n<äT|ü⁄ ‘·|Œæ +<ë... b˛sTT+~. $#·Ã\$&ç>± ôV’≤&Ó˝Ÿ ÁbÕC…ø\º˘ ≈£î nqTeT‹+#·&+É , n&Ée⁄\qT q]πø eTq ÁbÕD≤\T eTq$ ø±<äT. Væ≤e÷\j·÷\˝À n‘·´+‘· m‘ÓqÔ’ ÁbÕ+‘ê\T Çø£ÿ&˚ j·T&É+, ÇdüTø£qT ‘√&˚jT· &É+ e\¢ eTT|ü ô|]–+~. á Ä|ü‘êÿ\+˝À uÛ≤s¡‘· e⁄HêïsTT. düeTTÁ<ä eT{≤ºìøÏ 11y˚\ n&ÉT>∑T\ m‘·T˝Ô À e⁄qï ã<äØHê<∏,é øπ <ës¡Hê<∏é ôdq’ ´+ ìs¡«Væ≤+∫q bÕÁ‘· e÷Á‘·+ n<äT“¤‘+· ... nyÓ÷|òTü +. yêπs düs¬ q’ düeTj·÷ìøÏ ÁbÕ+‘ê\˝À ˇø√ÿkÕ] Äøχ»Hé n+<ä&É+ ≈£L&Ü ø£wüºy˚T. Vü≤è<äj·T, #Ûê‹ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑ø£b˛sTTe⁄+fÒ eTè‘·T\T y˚\T <ë{Ï \ø£å˝À¢øÏ yÓ[¢Hê ÄX¯Ãs¡´ düeTdü´\Tqïyês¡T á j·÷Á‘·\≈£î yÓ[‘˚ #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. b˛yê*‡+<˚MT ˝Ò<Tä .

kÕVü≤düj÷· Á‘·˝!Ò

ñ‘· Ô s êK+&é es¡ < ä \ T ô | qT $cÕ<ëìï $T–˝≤à s TT. y˚ ˝ ≤~ eT+~ì bı≥ºqô|≥Tº≈£îHêïsTT. Á|üø£è‹ ø£HÓïÁs¡ CÒùdÔ ô|qT$|ü‘·TÔ\T ‘·|üŒeH˚<ëìøÏ á es¡<ä˝Ò kÕø£å´+. Bìì Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü\´+>± ≈£L&Ü uÛ≤$+#·˝Ò+. nø£ÿ&É ∫≈£îÿ≈£îqï ‘Ó\T>∑Tyê] u≤<Ûä\T es¡íHêr‘·+. ø£˙dü+ yê]ô|’ C≤*#·÷ù| yêπs ø£s¡T ej·÷´s¡T. e÷qe‘·«+ #·÷bÕ *‡q kÕúì≈£î\T yê]ì <√#·T≈£î ‹Hêïs¡T. @<˚yÓTÆHê es¡<ä u≤~Û ‘·T\≈£î eTq ôd’q´+ n+~+∫q kÕj·T+ e÷Á‘·+ n_Ûq+<ä˙j·T+. yê]øÏ #˚ ‘ · T ˝… ‹ Ô qeTdü ÿ ]+ #ê*‡+<˚! &ç.uÀdt, ˇ+>√\T.

ø£˙ï{Ï es¡<ä\T

ø±s=ŒπswüHé˝Àq÷ dü+ø°s¡íy˚T

HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡bÕ\ø£dü+düú≈£î mìïø£\T »]–‘˚ nø£ÿ&Ü dü+ø°s¡í |òü*‘ê\T ‘·|üŒe⁄. 54&ç$»Hé\˝À ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’ø±bÕ\T dü e ÷q+>± ¬ > *#˚ neø±XÊ\T HêïsTT. n|ü&ÉT ø±+Á¬>dtbÕغ n~Û ø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&ÉT ‘·T+~. Ç+&çô|+&Ó+≥¢qT, Ç‘·s¡ ø±s=Œπs≥s¡q¢ T ø=H˚ |ü]dæ‹ú edüT+Ô ~. yêdüTÔ sêeT#·+Á<ä, HÓ\÷¢s¡T.

me] ÁbÕs¡ã+Δ ?

ÁbÕs¡ãΔ+ e˝Ò¢ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e#êÃqì d”◊◊ dü<ädüT‡˝À sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ nHêïs¡T. Äj·Tq ÁbÕs¡ãΔ+ ø±<äT. uÛ≤s¡‘· Á|ü»\ ÁbÕs¡ãΔ+ e\¢ ø±+Á>¬ dtbÕغ k˛ìj·÷ H˚‘è· ‘·«+˝À q&ÉTk˛Ô+~. $uÛÑ»q sê»ø°j·÷\T Á|ü>∑‹øÏ #˚≥T nì sêVüQ˝Ÿ nHêïs¡T (yÓ÷&ûì ñ<˚›•+∫). yÓ÷&û >∑T» sê‘YqT ¬s+&ÉT uÛ≤>±\T>± $uÛÑõ+ #·˝Ò<äT. sêVüQ˝Ÿ eÁø£<äèwæºøÏ n˝≤ ø£q|ü&ç ñ+&=#·TÃ! Á|ü»\qT ¬s+&ÉT esêZ\T>± $uÛÑõ+∫+~ ø±+Á¬>ùd! ø±+Á¬>dt≈£î n&ÉT>∑T\≈£î eT&ÉT>∑T˝§ ‘·TÔ‘·÷ #Óø£ÿuÛÑ»q #˚ùd es¡Z yÓTTø£{Ï. #Óø£ÿuÛÑ»q #˚j·T≈£î+&Ü dü«‘·+ Á‘·+>± e´eVü≤]+#˚ es¡Z+ eTs= ø£{Ï. á ¬s+&Éees¡Z+ MT<ä ø±+Á¬>dt d”;◊(NÛ;◊)ì ñdæ >=\TŒ‘√+~ ≈£ î +<˚ fi ¯ ¢ MT<ä ≈ £ î y˚ ≥ ≈£ î ø£ ÿ \qT ñdæ>=*Œq≥Tº! ≈£îs¡T>∑÷s¡T s¡+>∑Hê<∏ä+, HÓ\÷¢s¡T.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ªn+‘·sYμC≤rj·T+ ○

z

bÕøÏkÕúHé˝À ‘ê*ãHé\T $<˚oj·TT\ô|’ |ü+C≤ $dæsês¡T. 22e ‘˚B sêÁ‹ ñ‘·Ôs¡bÕø˘˝Àì uÀø£sY˝Àj·T˝À |üs¡«‘ês√Vü≤≈£î\ ø±´+|tô|’ 16eT+~ ‘ê*ãHé\T <ë&ç#˚kÕs¡T. ◊<äT>∑Ts¡T ñÁø£sTTHé, eTT>∑TZs¡T #Ó’˙dt, ˇø£ s¡wü´Hé, ˇø£ H˚bÕ*, ˇø£ #Ó’Hê dü+‘·‹ nyÓT]ø£HéqT ø±*Ã#·+bÕs¡T. z ø±+Á¬>dt‘√ ùdïVü≤+ #˚ùd ñã˝≤≥+‘√H˚ CÒ&(û j·TT) m˙¶@ qT+&ç yÓ< ’ =*–+<äì ;CÒ|” n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<∏édæ+>¥ ù|s=ÿHêïs¡T. 23e ‘˚Bq bÕ{≤ï˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\ qT<˚•› +∫ Á|üd+ü –dü÷Ô m˙¶@‘√ 17@fi¯¢ ã+<Ûëìï ‘Ó+#·T≈£îì ãj·T≥≈£î b˛j˚T≥+‘· bÕ|ü+ qπs+Á<ä yÓ÷&û @+ #˚kÕs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|ü‹ bÕغøÏ kı+‘·+>± ìs¡j í ÷· \T rdüT≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ+≥T+<äì, yÓ÷&û≈£îqï Á|üC≤<äs¡D <äècÕº´ ‘·eT bÕغ mìïø£\ Á|ü#ês¡ kÕs¡~Û>± Äj·TqqT ìj·T$T+#êeTHêïs¡T. z ø±oàØ j·TTe‘·qT C≤rj·T Á|ü<ÛëqÁdüe+‹˝À uÛ≤>∑+ #˚j·÷\ì >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äy÷Ó &û |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. 23e ‘˚B |ü+C≤uŸ˝Àì |üsêƒ Héø√{Ÿ˝À »]–q »qdü+|òTt e´ekÕú|≈ü î£ \T XÊ´+Á|ükÕ<éeTTKØ® 60e es¡+Δ ‹ düu˝ÑÛ À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±oàsY n+X¯+˝À e÷JÁ|ü<Ûëì yêCŸù|sTT ndü+|üP]Ô>± $T–*Ãq |üìì |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î ‹]– ;CÒ|”øÏ |ü≥º+ ø£{≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. z 2013 #Ûê+|æj·THé‡Á{À|ò”ì uÛ≤s¡‘Y ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. 23e ‘˚B ã]à+>¥ Vü≤√yéT˝À »]–q ô|q’ò ˝Ÿe÷´#Y˝À Ç+>±¢+&éqT 5|üsT¡ >∑T\ ‘˚&Ü‘√ ∫‘·T#Ô d˚ æ s¬ +&√kÕ] #Ûê+|æj·THé‡Á{À|ò”ì #˚õøÏÿ+#·T≈£î+~. á Á{À|ò”˝À uÛ≤s¡‘Y ˇø£ÿ e÷´#Y ≈£L&Ü z&çb˛ø£b˛e&É+ $X‚wü+. z ñ‘·s Ô êK+&é˝À y˚˝≤~eT+~ ìdü‡Vü‰j·TbÂs¡T\ ø√dü+ ôdq’ ´+ #˚dTü qÔ ï ø£èwæì »eT÷àø±oàsY eTTK´eT+Á‹ ˇeTsY nãT›˝≤¢ Á|üX¯+dæ+#ês¡T. ôd’ìø£<äfi≤\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ #·≥º+ô|’ H˚qT ôd’q´+‘√ $uÛÒ~düTÔ+&=#·TÃ... nsTT‘˚ ôd’q´+, yÓe’ ÷ìø£<fiä +¯ , ◊{Ï_|æ Á|üdTü ‘Ô +· #˚|&ü TÉ ‘·Tqï düV‰ü j·T#·s´¡ \T n<äT“¤‘e· Tì Äj·Tq ‘·q u≤¢>¥˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô

:` :` :` :` :` :` :` :` :`

yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´ yês¡Ô yê´K´

:` :` :` :` :` :` :` :` :` :` :`

n$ yê´bÕs¡XÊ\\T. ` Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ d”m+ $eTs¡Ù. eT] Ä yê´bÕs¡XÊ\\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï~ MTπs ø£<ë! {°M d”]j·Tfi¯ó¢ dü+<˚XÊ‘·àø£+>± ñ+&Ü*. ` eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶. dü+<˚XÊ‘·àø£+ @yÓ÷>±ì kÕ>∑T‘·÷ e÷Á‘·+ e⁄+{≤sTT. Á|ü‹|üøå±\ nHÓ’ø£´‘·‘√H˚ Á|üuÛÑT‘·« eTqT>∑&É. ` _.$.sê|òüTe⁄\T. ø±<äT... Á|ü<ÛëqÁ|ü‹|üø£å+‘√ e⁄qï ◊ø£´eT‘·´+‘√... KìC≤\‘√H˚ <˚XÊ_Ûeè~Δ. ` πø+Á<ä Ä]Δø£eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+. >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ ˝≤+{Ï yê] n_Ûeè~Δ ≈£L&Ü! <˚XÊìï ◊ø£´+>± e⁄+#˚ Hêj·Tø£‘·«+ ø±yê*. ` ;CÒ|” H˚‘· yÓ+ø£j·T´. &Ó’s¡ø˘º>± yÓ÷&û Hêj·Tø£‘·«+ ø±yê\ì #ÓbıŒ#·TÃ>±! bÕ´πøJj˚T ÇkÕÔs¡≥. ` CÒ@d” H˚‘·\‘√ πød”ÄsY. MT≈£L Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ e⁄+≥T+<˚yÓ÷˝Ò! ‘Ó\+>±D≈£î n‹‘·«s¡˝ÀH˚ |ü]cÕÿs¡+. ` &ç.mdt. n‹‘·«s¡>± n+fÒ z |ü<˚fi¯ó¢ nqT≈£î+<ëe÷? ‘Ósêdü, ø±+Á¬>dt\T ø£*ùdÔH˚ ‘Ó\+>±D. ` πø+Á<äeT+Á‹ düπs«. ‘Ó\+>±D ÇkÕÔs¡H˚ uÛÑj·T+‘√H˚ ø£<ë... πød”ÄsY ø£\|ü+~. Ä+Á<Ûë ˙s√ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶. ` es¡¢ sêeTj·T´. áj·Tq≈£î |òæ&˚˝Ÿ yêsTT+#·&É+ sê<˚! ˇ+≥]b˛{°øÏ uÛ≤CbÕ ìs¡íj·T+. »+≥>± b˛{°øÏ mes¡÷sês¡T>±!


•s√uÛ ≤ s¡ + >±... (2eù|J ‘·s¡TyêsTT) <ëìì ø£{≤ºs¡T. s¡$#·+Á<ä ≈£L&Ü X¯øÏÔ j·TT≈£î\Ô ˙ï ñ|üj÷Ó –+∫ bÕغì q&ÉT|ü⁄ ‘·THêï&ÉT. yÓø’ ±bÕqT #·÷ùdÔ yÓTTqï{Ïes¡≈î£ ø±ø±DÏ >√es¡HΔ s¬é &ç¶ q&çbÕ&ÉT. õ˝≤¢ bÕغ ø±sê´\j·T+ Ks¡Tà ≈£L&Ü Äj·Tq uÛÑ]+ #ê&ÉT. Ç|ü&Üj·Tq bÕغ õ˝≤¢ Hêj·Tø£‘«· u≤<Ûä´‘·\ qT+&ç ‘·|ü≈£îHêï&ÉT. ø=‘·Ô ø£˙«qsY y˚T]>∑ eTTs¡∞<ÛäsY≈£î bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\ Ks¡TÃqT uÛÑ]+#˚ X¯øÏÔ˝Ò<äT. Äj·Tq≈£î Ä |ü<$ä Ç|æŒ+∫q Hêj·T≈£î\ e<ä› ø√≥T¢ eT÷\T>∑T‘·THêï <ä$Tà&û ãj·T ≥≈£î rj·Ts¡T. ø±ã{Ϻ eTTqTà+<äT me] ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À yêfi¯ó¢ bÕغ ø±s¡´Áø£ e÷\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê*‡+~ ‘·|挑˚ õ˝≤¢kÕúsTT bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+ #ê\+fÒ ø£wüºy˚T. ;CÒ|”, d”|”m+, d”|”◊ bÕغ\ õ˝≤¢ Hêj·Tø£‘ê«\≈£î á düeTdü´ ô|<ä>› ± e⁄+&É<Tä . m+<äTø£+fÒ yê] ø±s¡´ Áø£ e ÷\T ˇø£ kÕú s TTπ ø |ü ] $T‘· y Ó T Æ e⁄+{≤sTT. ø±ã{Ϻ ô|<ä› Ks¡TÃ+&É<äT. ‘Ó\T>∑T <˚X¯+, yÓ’ø±bÕ õ˝≤¢ Hêj·T ø£‘ê«\T e÷Á‘·+ Ä]Δø+£ >± düyê˝Ò! bÕغì q&ÉbÕ\+fÒ Á|ü‹ ìeTTwü+ s¡÷bÕsTT‘√ |üH˚! á Ä]Δø£uÛ≤s¡+‘√H˚ bÕغ\ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å u≤<Ûä´‘·\ô|’ H˚‘·\T $eTTK‘· e´ø£+Ô #˚dTü +Ô {≤s¡T.

○ ○ ○ ○

uÛ≤s¡+ ÄyÓT<˚! (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

e⁄+~ ø±ã{Ϻ Ä]Δø+£ >± e⁄qï nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î ø=s¡‘· ˝Ò<äT. yÓ’ø±bÕ »>∑Hé Çy˚TCŸqT, yÓ’.j·Tdt. kÕqTuÛÑ÷‹ì qeTTà≈£î+~. @ Çy˚TCŸ>±ì, kÕqTuÛÑ÷‹>±ì, n~Ûø±s¡+ >±ì ˝Òì~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+πø! πøe\+ |ü#·Ã H√≥¢ MT<˚ m\ø£åHé #˚j·÷*. 294nôd+ ;¢\˝À ]»s¡T«&é kÕúHê\T |üø£ÿqô|&ç‘˚ $T>∑ ‘ ê kÕú H ê\˝À ø√≥T¢ q ïyê]H˚ ~+#ê*. 42˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\ |ü]dæú‹ ≈£L&Ü n+‘˚! ø±ì Çìï kÕúHê\≈£î ø√{°X«¯ s¡T\T <=s¡T≈£î‘êsê? Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ eT+~ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìï e~* yÓfi≤¢s¡T. Ç|ü  &É T ø√≥¢ ≈ £ î e⁄H√ïfi¯ ó ¢ ≈£ L &Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ d”≥¢ ø√dü+ m>∑ã&˚ |ü]dæú‹ ˝Ò < ä T . ø±ã{Ï º nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ m+|æ ø £ #·+Á<äu≤ãT≈£î ô|<ä› düyê˝Ò ø±>∑\<äT.

n<Ûä´≈£åî&ç>± ≈£L&Ü ã\V”≤qesêZ\≈£î #Ó+~q e´øÏÔH˚ ìj·T$T+#ê\H˚ n_Û ÁbÕj·T+ bÕغ˝À ã\+>± $q|ü&TÉ ‘·T+~. nsTT‘˚ Ä ¬s+&ÉTbÕغ\T _.dæ\qT ô|{≤ºsTT ø±ã{Ϻ ø±+Á¬>dtbÕغ n<Û´ä ≈£îå &ç>± _.dæ.ì ô|{ÏHº ê ô|<ä>› ± ñ|üj÷Ó >∑+ e⁄+&É <äì, ¬s&É¢πø Çe«&É+ y˚T\H˚ n_ÛÁbÕj·T+ ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä . õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ô|‘·HÔ êqï+‘ê ‘·eT #˚‘T· ˝À¢øÏ rdüT≈£îqï Äq+ k˛<äsT¡ \T ‘·eT ≈£î≥T+ã+ qT+&˚ Äq+ $»j·T ≈£îe÷sYs¬ &çì¶ &ûdd” ” n<Û´ä ≈£îå &çì #˚j÷· \ì uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. nsTT‘˚ BìøÏ eTTK´eT+Á‹ yÓ÷ø±\&ÉT¶‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. &ûd”d” |”sƒ¡+ ;d”\πø nH˚ ìHê<ëìï ‘Ós¡MT<ä≈£î ‘Ó#êÃs¡T. á ø√D+˝À#·÷ùdÔ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ˝Àì Á|ü<Ûëq esêZ˝…’q Äq+yêfi¯ó¢ ‘·eT nuÛÑ´]ú>± sê#ê\ s¡$≈£îe÷sYj·÷<äyéqT ‘Ós¡MT<ä≈£î ‘ÓdüTÔHêïs¡T. Çø£ H˚<äTs¡TeT*¢ es¡ Z + ‘· s ¡ | ü ⁄ q ñ&É ‘ ê yÓ + ø£ Á {≤yé , e÷>∑T+≥ ‘·s¡|ü⁄q |æ.#Ó+#·\u≤ãT j·÷<äy,é |üqu≤ø£ ‘·s|¡ ⁄ü q dæ.ôV≤#Y.Vü≤] u≤ãTj·÷<äyé\T s¡+>∑+˝À e⁄Hêïs¡T. nsTT‘˚ mes¡T s¡+>∑+˝À e⁄Hêï, n~ zdæ\øÏ∫ÃHê, ;d”\øÏ∫ÃHê Äq+ k˛<ä s¡T\T #Ó|æŒq yêfi¯¢πø &ûd”d” ≈£îØà edüTÔ+ <äqï~ q>∑ï dü‘·´+.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

|”(2eù≥|JeTT&ç ‘·s¡TyêsTT)

ø√≥T¢+fÒH˚..

yê]˝ÀHÓ’Hê, neTs¡Hê<∏é≈£î yÓfi‚¢ yê]˝À HÓH’ ê ‘Ó\T>∑Tyê]<˚ nÁ>∑kÕúq+. #êsY<ëÛ yéT j·÷Á‘·˝Àq÷ ‘Ó\T>∑T uÛÑ≈£îÔ\<˚ ô|’#˚sTT. ìqï{Ï es¡<ä˝À¢ m≈£îÿedü+K´˝À ∫≈£îÿ≈£îqï~ ≈£L&Ü Mfi‚!¢ >∑T»sê‘Y eTTK´ eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&û dü«j·T+>± s¡+>∑+ ˝ÀøÏ ~– ‘·q sêÁwüº j·÷Á‹≈£î\qT kı+‘· }s¡≈¢ î£ ‘·s*¡ +#·&ÜìøÏ Á|ü‘´˚ ø£ÁX¯<Δä rdüTø√ e&É+ »]–+~. ø±ì eTq eTTK´eT+Á‹ qT+&ç Äe÷Á‘·+ #=s¡e ø=s¡e&ç+~. Á|ü»\ kÕqTuÛÑ÷‹ bı+<˚+<äT≈£î @ ∫qï neø±X¯+ <=]øÏHê sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T e<äT\Tø√s¡T. sêÁwüº+˝À

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

X¯yê\ MT<ä u§>∑TZ\T @s¡T≈£îH˚ Mfi¯¢ N|t sê»ø°j÷· \T #·÷dæ, á ãTs¡<ä ø£+fÒ es¡ <ä˝Ò y˚T\ì u≤~Û‘T· \düV≤æ ´+#·T≈£îHêïs¡T.

z≥¢ y˚≥

n~Ûø±s¡+ ø√dü+ es¡<ä˝À¢ |ü⁄*Vü≤√s¡ bı≥¢+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔqï u≤~Û‘·T &ç˝≤ e⁄qï #·+Á<äu≤ãT ñ‘·ÔsêK+&é es¡ <ä\qT u≤>±H˚ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£î Hêï&ÉT. j·÷Á‹≈£î\≈£î dü¬s’q edü‘·T\T ø£*Œ+#·&+É ˝Ò<+ä ≥÷ &Û©ç ˝¢ Àì @.|æ.uÛeÑ Hé e<ä› Bø£#å d˚ æ ø=+‘· eT<ä‘› T· ≈£L&É>{∑ ≤º&TÉ . n˝≤π> &ÓÁVü‰&É÷Hé qT+&ç ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ Á|ü‘´˚ ø£ $e÷q+ ô|{≤º&TÉ . es¡<ä u≤~Û‘T· \ kÕqTuÛ÷Ñ ‹ n+‘ê #·+Á<äu≤ãT ø=\¢>=&ÉT ‘·THêï&ÉH˚ $wüj·T+ Ä\dü´+>± ‘Ó\TdüT ≈£îqï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T yÓ+≥H˚ z Á|ü‘˚´ø£ $e÷q+‘√ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. ‘Ó\T>∑T j·÷Á‹≈£î\ ø√dü+ &ÓÁVü‰&É÷Hé˝À Mfi¯ó¢ ˇø£ $e÷q+ ô|{≤ºsT¡ . ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ Hêj·T≈£î\T eTT+<äT>±H˚ ôd˝…øº˘ #˚dTü ≈£îqï u≤~Û‘·T\qT yê] $e÷q+ møÏÿ+#·uÀ ‘·T+fÒ ø±+Á¬>dt m+|” $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡T. u≤~Û‘T· \qT ‘·eT $e÷q+ møÏÿ+#ê\ì |ü≥Tºã{≤ºsT¡ . Çø£ÿ&É ø±+Á¬>dt m+|” $ôV≤#Y≈L£ , ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ m+|” s¡yT˚ wt sê<∏√&é≈î£ eT<Û´ä ‘·qTï≈£îqï+‘· |üqsTT´+~. ˇø£s=ïø£sT¡ ã+&Éã÷‘·T\T ‹≥Tº≈î£ Hêïs¡T.

5

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, pHé28, 2013

ãj·T≥ø=∫Ã+~. ‘·q eTs√_&ɶ wü]à\qT bÕ<äj÷· Á‘·‘√ Á|ü»\ eT<Û´ä ≈£î |ü+|æ+~. ‘êqT ôd‘’ +· Á|ü»\ eT<Û´ä ‹s¡T>∑T‘·T+~. $»j·TeTà Á|ü»\ eT<Ûä´ ‹s¡T>∑T‘·T+&É &É+‘√ sêÁwüº sê»ø°j·T eTTK∫Á‘·y˚T e÷]b˛‘·T+~. eTTK´+>± ÄyÓT ‘Ó\+ >±D MT<ä m≈£îÿe⁄>± <äèwæº ô|{Ϻ+~. ‘Ó\+>±D˝À ÄyÓT≈£î Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<+ä∏ |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. ÄyÓT |ü≥¢ »Hê<äsD¡ #·÷dæ ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+{ŸqT qeTTà≈£îì sê»ø° j · T +>± Áã‘· T ø° & É T dü T Ô q ï πød”ÄsY≈£î ø£&ÉT|ü⁄ eT+&ÉT‘√+~. $»j·TeTà Ç<˚ $<Û+ä >± ‘Ó\+>±D n+‘·{≤ ‹]–‘˚ {°ÄsYmdt Vü≤yê≈£î ÁuÒ≈£î\T |ü&É&É+ U≤j·T+. »>∑Hé C…\’ T˝À e⁄Hêï&ÉT. m|ü&ÉT ãj·T≥ ø=kÕÔ&√ #Ó|Œü ˝Òì |ü]dæ‹ú . Ç|üŒ{Ïø° bÕغ uÛ≤sêìï ‘·q uÛÑT»düÿ+<Ûë\ MT<ä y˚dTü ≈£îì yÓ÷düT+Ô ~ $»j·TeTà.

sêÁwüº+˝À kÕúìø£ mìïø£\ dü+Á>±eT+ yÓTT<ä˝…’+~. |ü+#êsTTr\T, eTTì‡ bÕ©º\T, »&ûŒ\T... es¡Tdü>± mìïø£\T sêqTHêïsTT. á mìïø£\‘√H˚ C…’Á‘· j·÷Á‘·qT yÓTT<ä\Tô|{≤º\ì $»j·TeTà uÛ≤$düTÔ+~. bÕغ ÁX‚DT\qT Ä ~X¯>± dæ<äΔ+ #˚düTÔ+~. bÕغ πø&ÉsY˝À mìïø£\ düeTs√‘ê‡Vü≤+ ì+ù|$<Ûä+>± ÄyÓT Á|üd+ü >±\T+≥THêïsTT. »>∑Hé ãj·T≥ ˝Òì ˝À≥T @ e÷Á‘·+ ø£q|ü&É˙j·T≈£î+&Ü $»j·TeTà bÕغì Á|ü»\ eTT+<äT≈£î rdüT ¬øfi¯¢&É+˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. πs|ü⁄ mìïø£\ $»j·Ty˚T kÕ~Û+#ê*‡e⁄+~.


6

7

md”Œô|’ $y˚ø± ô|s’ò Y

nb˛˝À ÄdüT|üÁ‹˝À

ø±´q‡sY≈£î s√uÀ{Ïø˘ düs¡®Ø ` &܈ˆyÓ+ø£fÒwt eTTìø£èwüíHé #ÓHï’Ó nb˛˝À ÄdüT|üÁ‹˝À s√uÀ{Ïø˘ düsØ®¡ <ë«sê ø√˝À¬sø£˝º Ÿ ø±´q‡sYqT ‘=\–+#·e#·Ãì Á|üeTTK ø√˝ÀÁbÕø£º\J yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T &܈ˆyÓ+ø£fÒwt eTTìø£èwüíHé ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ HÓ\÷¢s¡T nb˛˝À düe÷#ês¡ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ø√˝À¬sø£º˝Ÿ(uÖ˝Ÿ) ø±´q‡sYyê´~Û Á|ü|ü+#·+˝À Á|üdüTÔ‘·+ eTVæ≤fi¯\ø£+fÒ |ü⁄s¡Twüß˝À¢ n~Ûø£+>± ñ+<äHêïs¡T. á yê´~Ûô|’ ne>±Vü≤q ˝Ò≈î£ +fÒ Á|üe÷<äøs£ e¡ THêïs¡T. ô|˝’ò Ÿ‡‘√ u≤<Û|ä &ü y˚ ês¡T ‘=*<äX˝¯ ÀH˚ düs¬ q’ ∫øÏ‘‡· #˚dTü ø√≈£î+fÒ ø√˝À¬sø£˝º Ÿ ø±´q‡sY>± e÷πs Á|üe÷<äeTT+<äHêïs¡T. s¡ø£ÔV”≤q‘·, ÄVü‰s¡ n\yê≥T¢ e÷s¡≥+, eT\+˝À s¡ø+Ô£ ø£q|ü&≥ É +, ø£&TÉ |ü⁄˝À $ø±s¡+, eT‘·T>Ô ± ñ+&É≥+, ‘·÷* b˛e&É+, ø±s¡D+˝Ò≈£î+&ÜH˚ ãs¡Te⁄ ‘·–Zb˛e&É+ e+{Ï \ø£åD≤\T ñqï yês¡+‘ê ø√˝À¬sø£˝º Ÿ ø±´q‡sY u≤]q |ü&˚ neø±X¯eTT+<äHêïs¡T. n‘ê´<ÛTä ìø£ |ü]ø£s¡+ s√uÀ{Ïø˘ |ü]ø£s¡+ <ë«sê s√–øÏ m≥Te+{Ï ø√‘·\T, s¡ø£ÔÁkÕe+ ˝Ò≈î£ +&Ü X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘‡· qT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì eT÷&√s√CÒ &çXÊÃ]® ø±e#·ÃHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À HÓ\÷¢s¡T nb˛˝À düe÷#ês¡πø+Á<ä+ ìsê«Vü≤≈£î\T &܈ˆqπs+Á<ä¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT<ä´+ <äTø±D≤\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé õ˝≤¢˝À U≤∞>±e⁄qï 19eT<ä´+ <äTø±D≤\qT ˝≤≥Ø <ë«sê øπ {≤sTT+#˚+<äT≈£î HÓ\÷¢sT¡ m¬ø‡’ CŸ XÊK 25e ‘˚Bq H√{Ï|øπæò wüHé $&ÉT<ä\ #˚d+æ ~. 2012`13 dü+e‘·‡sêìøÏ õ˝≤¢˝Àì 348 eT<ä´+ <äTø±D≤\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚j·T>± yê{Ï˝À 19<äTø±D≤\≈£î ˇø£ÿ <äs¡U≤düTÔ ≈£L&Ü sê˝Ò<äT. á <äTø±D≤\ πø{≤sTT+|ü⁄≈£î eT∞fl ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ f…+&És¡T¢ |æ*∫Hê |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+~. M{Ï˝À ø=ìï <äTø±D≤\ ôd+≥s¡¢qT e÷s¡TŒ#˚dæ ‘êC≤>± H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. p˝…’ 1e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\˝À|ü⁄ yê´bÕs¡T\T <äsU¡ ≤düT\Ô qT HÓ\÷¢sT¡ m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒj·÷*. 2e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ 3>∑+≥\≈£î ø£˝ø… sº£ Y düeTø£+å ˝À ˝≤≥Ørdæ, n+<äT˝À e∫Ãq yê]øÏ Ábı$»q˝Ÿ ˝…’ôdHé‡\T eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T.

#êsY<ÛëyéT eTè‘·T\≈£î j·T÷‘Y #˚j·T÷‘· ñ‘·ÔsêK+&é #êsY<ëyéT es¡<ä eTè‘·T\≈£î 22e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ HÓ\÷¢sT¡ bÕs¡y¢ TÓ +≥T j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Ä<Û«ä s¡´+˝À ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì @dæôd+≥sY ø±+Á¬>dtbÕغ ø±sê´\j·T+˝À j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt sêÁwüº Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù s¡$≈£îe÷sYj÷· <äyé H˚‘è· ‘·«+˝À j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T eTè‘·T\≈£î Á|ü>±&ÛÉkÕqTuÛÑ÷‹ ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt ‘·s¡|ü⁄q eTè‘·T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î 20y˚\T $sêfi≤ìï #Ó≈£îÿ s¡÷|ü+˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt bÕs¡¢yÓT+≥T n<Ûä´≈£åî&ÉT düT<Ûëø£ss¬Y &ç,¶ Á>±MTD n<Û´ä ≈£îå &ÉT y˚T|òTü Hê<∏dé +æ >¥, j·TX¯«+‘Yd+æ >¥, ìs¡+»Hé, øπ ‘·+s¬ &ç¶ $H√<és¬ &ç¶ |ü\Te⁄s¡T j·T÷‘Yø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ø=‘·>Ô ± @sêŒf…qÆ Ä‘·à≈£Ls¡T s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé≈î£ HÓ\÷¢sT¡ Äضy√ e÷<ÛMä \‘·H˚ ÇHé#êÛ sY® Äضy√>± e´eVü≤]+#·qTHêïs¡T. 25e ‘˚Bq á ¬syÓq÷´ &ç$»Hé ø±sê´\j·÷ìï ¬syÓq÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Çø£ÿ&É Ç+ø± |üP]Ô kÕúsTT Äضy√qT ìj·T$T+#·˝Ò<äT. ø=‘·Ô Äضy√qT ìj·T$T+#˚es¡≈î£ e÷<ÛMä \‘· ÇHé#êÛ sY>® ± e⁄+{≤s¡T.

Ä‘·à≈£Ls¡T ÇHé#ÛêsY® Äضy√>± e÷<ÛäM\‘·

sêÁwüº eT+Á‹es¡+Z ˝À n‹ø°\ø£yTÓ qÆ XÊK\T (¬syÓq÷´, Ä]Δø)£ ìs¡«Væ≤düTqÔ ï eT+Á‘·T\T mHé.s¡|Tüò TMsê¬s&ç,¶ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç\¶ T 25e ‘˚B õ˝≤¢˝À düT&ç>±* |üs´¡ ≥q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Hêj·TT&ÉTù|≥˝À Äضy√ ø±sê´\j·÷ìï eT+Á‘·T\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s+¡ ∫\¢≈L£ s¡T »+ø£Hå ˝é À >∑÷&É÷s¡T yÓTsTTHés√&ÉTq¶ T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. HÓ\÷¢sT¡ ˝À eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ Ç+{À¢ uÛÀ»q+ nq+‘·s¡+ Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î yÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&É Äضy√ ø±sê´\j·÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eTÁ]bÕ&ÉT, >∑÷&É÷s¡T eT+&É˝≤\˝À |ü\T n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT eT+Á‘·T\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT+Á‹ kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡+Z ø±e&É+‘√ Çø£ÿ&É eT+Á‘·T\≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~.

»+≥ eT+Á‘·T\ dü+<ä&ç!

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, pHé28, 2013

õ˝≤¢ md”Œ _.$.s¡eTD≈£îe÷sY |üìrs¡Tô|’ HÓ\÷¢sT¡ s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ >∑‘·+˝ÀH˚ |ü\Te÷s¡T¢ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶsT¡ . ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ $eT s¡Ù\≈£î ~>±s¡T. ‘êC≤>± yÓTTqï ôV≤’ <äsê u≤<é˝À d”m+ e<ä› »]–q õ˝≤¢ düMTøå± düe÷y˚X+¯ ˝À md”Œô|’ $y˚ø± ô|s’ò Y nsTT q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. õ˝≤¢˝À Vü≤‘·´\T, <=+>∑ ‘·Hê\≈£î n+‘·T ˝Ò≈£î+&Üb˛‘·T+~. b˛©dæ+>¥ nH˚<˚ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. sê»ø°jT· ø√D+‘√ düeTdü´qT #·÷&=<äT.› H˚qT Hê≈£î |üqT\T #˚ùd n~Ûø±]ì y˚jT· eTì n&É>∑&É+˝Ò<äT. Á|ü»\≈£î |üì#˚ùd md”Œì y˚jT· +&ç... nì $y˚ø± d”m+qT ø√sê&Éì düe÷#ês¡+.

‘Ó\T>∑T Hêj·T≈£îsê*ô|’ πødüT \j·THé‡ ø£u¢ Ÿ |æHêøìÏ ø=‘Ô· ø±s¡´es¡+Z õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T n+#·\yêDÏ, ÄyÓT uÛÑs¡Ô >∑D|ü‹\ô|’ HÓ\÷¢s¡T Hê\T>√q>∑s¡ b˛©düTùdºwüHé˝À <Ís¡®q´+, <=$Tà, nÁø£eT Á|üy˚X¯+ πødüT\qT qyÓ÷<äT #˚kÕs¡T. Vü≤s¡Hê<∏ä|ü⁄s¡+ 4e M~Û˝À z dæ$˝Ÿ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ yêDÏ, ÄyÓT uÛsÑ Ô¡ <Ís¡q® ´+>± e´eVü≤]+#·&+É ‘√ u≤~Û‘·T\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT ô|{≤ºs¡T.

md”Œ dæd>æ ± lìyêdüsêe⁄

õ˝≤¢ md”Œ ø±sê´\j·T+ ø±´+|t ø£¢sYÿ>± <ësê lìyêdüsêe⁄qT ìj·T $T+#ês¡T. áj·Tq b˛©düT ø±sê´\ j·T+˝À õ`3 $uÛ≤>∑+˝À |üì #˚düTÔ Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î dædæ>± e⁄qï ø£èwüí eT÷]Ôì b˛©düT ø±sê´\j·T+˝Àì |æ`2 $uÛ≤>±ìøÏ ã~©#˚XÊs¡T.

\j·THé‡ø£¢uŸ Ä|òt HÓ\÷¢s¡T |æHêøÏì 2013`14 dü+e‘·‡sêìøÏ ø=‘·Ô ø±s¡´esêZìï k˛eTyês¡+ HÓ\÷¢sT¡ s¡+>∑Hêj·T≈£î\ù|≥˝Àì Äs¡´yÓX’ ´¯ ãT*j·THé eTs¡Ã+{Ÿ‡ nk˛dæjT˚ wüHé uÛeÑ q+˝À mqTï≈£îHêïs¡T. n<Û´ä ≈£îå ì>± _.bÕs¡kú Õs¡~,Û ø±s¡´<ä]Ù>± ãj·÷´ Á|ükÕ<é, ø√XÊ~Ûø±]>± {Ï.$.sê+Á|ükÕ<é, *jÓ÷ø£¢uŸ Ä|òt HÓ\÷¢s¡T |æHêøÏì n<Ûä´≈£åîì>± õ.ì‹Hé, ø±s¡´ <ä]Ù>± dæ.Vü≤Ø«wt, ø√XÊ~Ûø±]>± mHé.‘˚»dü«s¡÷|t \qT mqTï≈£îHêïs¡T.

õ˝≤¢≈£î n<äq|ü⁄ ¬syÓq÷´ k˛≈£î\T

Ä‘·à≈£Ls¡T, Hêj·TT&ÉTù|≥ ¬syÓq÷´ &ç$»Hé ø±sê´\j·÷\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q ¬syÓq÷´, Ä]Δø£XÊKe÷‘·T´\T

◊mHé{Ïj·T dæ n<Ûä´≈£åî&ç>± eTTs¡[ ø±+Á¬>dt nqTã+<Ûä ø±]àø£ dü+düú ◊mHé{j Ï T· Tdæ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ç>± ø=e÷] eTTs¡[ì ìj·T$Tdü÷Ô sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T $T<Ó›\ õ‘˚+Á<ä ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚kÕs¡T. eTTs¡∞ ∫s¡+J$øÏ Msê_Ûe÷ì. eTT+>∑eT÷s¡T≈£î nqT#·s¡T&ÉT. ‘·q≈£î á |ü<ä$ Ç|æŒ+∫q eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&çø¶ ,Ï myÓTà˝Ò´\T Äq+ $y˚ø± q+<ä¬s&ç¶, eTT+>∑eT÷s¡T l<Ûäs¡ø£ècÕí¬s&ç¶, myÓTੇ yêø±{Ï Hêsêj·TD¬s&çø¶ Ï eTTs¡∞ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T.

Hêj·TT&ÉTù|≥ Äضy√ ø±sê´\j·÷ìøÏ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+

Á|üdTü ‘Ô +· sêÁwü+º ˝À 81 s¬ yÓq÷´ &ç$ »Hé\T e⁄+&É>± |ü]bÕ\Hê kÂ\uÛÑ´+ ø√dü+ ø=‘·Ô>± eTs√ 10¬syÓq÷´ &ç$»Hé \qT @sêŒ≥T #˚jT· &É+ »]–+~. M{Ï˝À

¬s+&ÉT &ç$»Hé\T HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢˝ÀH˚ @sêŒ≥T ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. Bì yÓqTø£ õ˝≤¢ eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ ø£èwæ m+‘·T+<äH˚~ Á|ü‘˚´ø£+>± #Ó|üŒ

qø£ÿs¡˝Ò<äT. Hêj·TT&ÉTù|≥, Ä‘·à≈£Ls¡T øπ +Á<ë\T>± @sêŒf…qÆ á s¬ +&ÉT s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé\qT 25e ‘˚B ¬syÓq÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, Ä]Δø£eT+Á‹ Äq+ sêeT Hêsêj· T D¬ s &ç ¶ \ T ÁbÕs¡ + _Û + #ês¡ T . yÓTT<ä≥ eT+Á‘·T\T Hêj·TT&ÉTù|≥ s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Çø£ÿ&É düuÛÑ˝À eT+Á‘·T*<ä›s¡÷ ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæq >=|üŒ|üqT\T #Ó|ü≈£î Hêïs¡T. n$ ÁX¯ó‹$T+∫ sê»ø°j·T Á|üd+ü >±\T>± e÷πsdü]øÏ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ |üs¡kÕ s¡‘·ï+ nuÛÑ´+‘·s¡+ #ÓbÕŒs¡T.

neTà |ò]ü ï#·sY e÷˝Ÿ

$Tìu…b’ Õdts√&é, HÓ\÷¢sT¡ . dü]Áø=‘·Ô, Á|ü|ü+#·kÕúsTT yÓ÷&É˝Ÿ‡ Ç+b˛¬sº&é Ç+&çj·÷ |òü]ï#·sY

|ô H’ò êHé‡ dü<Tä bÕj·TeTT, Ä~yês¡+ cÕ|ü⁄ >∑\<äT.

düuÛÑ˝À Á|üdü+–düTÔqï eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶

Hêj·TT&ÉTù|≥ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ »q+ ≈£L&Ü #ê˝≤ |ü \ #· > ±H˚ Vü ‰ »s¡ j · ÷ ´s¡ T . kÕj·T+Á‘·+ Ä‘·à≈£Ls¡T ¬syÓq÷´ &ç$»Hé ø±sê´\j·T ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ e÷Á‘·+ »q+ <ä+&ç>±H˚ e#êÃs¡T. Ä‘· à ≈£ L s¡ T , @.mdt . ù|≥, nq+‘· k Õ>∑ s ¡ + , #˚ » s¡ ¢ , dü+>∑+, $+»eT÷s¡T, eTÁ] bÕ&ÉT eT+&É˝≤\ qT+&ç Á|ü» \qT uÛ≤Ø>± ‘·s¡*+#ês¡T. á düuÛÑ˝À Ä‘·à≈£Ls¡T n_Û eè~Δ ø√dü+ ‘êH˚+ #˚dTü qÔ ï~

Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ #Ó|ü ≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|” ∫+‘ê yÓ÷Vü≤Hé, myÓTੇ yêø±{Ï Hêsêj·TD¬s&ç,¶ myÓTà˝Ò´\T |üs¡kÕ s¡‘·ï+, ≈£îs¡T>=+&É¢ sêeTø£èwüí, &ûd”d”; #ÛÓ’¬sàHé yÓT≥Tº≈£Ls¡T <ÛäqT+»j·T¬s&ç¶, &ûd”m+mdt #ÛÓ’¬sàHé düTeT+‘Ys¬ &ç,¶ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |üqu≤ø£ ø£èwüíj·T´, b˛\+¬s&ç¶ lìyêdüT\T¬s&ç¶, ø£ + uÛ Ñ + $»j· T sê$T¬ s &ç ¶ , ‘êfi¯ S ¢ ] s¡eTDj·T´Hêj·TT&ÉT, #ÓqTï u≤\ø£ècÕís¬ &ç,¶ ø£˝…ø£ºsY _.l<ÛäsY, CÒd” _.\ø°åàø±+‘·+, @CÒd” ô|+#·\s¬ &ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düs¡dü«‹ì~Û‘√ Ä<äTø√+&ç

ø£˝…ø£ºsY≈£î $qï$+#·T≈£îqï $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T düs¡dü«‹ì~Û <ë«sê ‘·eT |æ\¢\qT Ä<äTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.Áo<ÛäsYqT ø£\dæ y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. ø£wüº|ü&ç ‘·eT |æ\¢\qT |ü<äe ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·~$+#êeTì, Çø£ #·~$+#˚+<äT≈£î Ä]úø£ k˛úeT‘·˝Ò<äì, düs¡dü«‹ì~Û <ë«sê Ä<äTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsYqT nuÛÑ´]ú+#ês¡T. k˛eTyês¡+ Á^yÓHé‡&˚ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü\Te⁄s¡T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\‘√ ø£\dæ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s¡*e#êÃs¡T. M&çjÓ÷ø±qŒ¤¬sHé‡ eTT–+#·T≈£îì edüTÔqï ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæ ‘·eT düeTdü´\qT $qï$+#ês¡T. BìøÏ #·*+∫q ø£˝…ø£ºsY yê] $esê\qT rdüTø√yê\ì d”d”ì Ä<˚•+#ês¡T. neø±X¯ eTTqï+‘· es¡≈£î düVü≤ø£]kÕÔeTì yê]øÏ ø£˝…ø£ºsY Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

ô|+#·\ø√q≈£î ø=‘·Ô bÕ\ø£eT+&É* HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢ sê»ø°j·÷\‘√ yêsTT<ë\T|ü&ÉT‘·÷ edüTÔqï ô|+#·\ ø√q Áo ô|qT•\qèdæ+Vü≤kÕ«$T <˚ekÕúq+ q÷‘·q bÕ\ø£eT+&É* ìj·÷eTø±ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. áy˚Ts¡≈£î sêÁwüº <˚yê <ëj·TXÊK ø£MTwüqsY ø±sê´\j·T+ qT+∫ Jy√ $&ÉT<ä˝…’+~. bÕ‘· bÕ\ø£eT+&É* |ü<äMø±\+ >∑‘· @&Ü~ nø√ºãsY≈£î eTT–dæ+~. ø±ì õ˝≤¢ eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶, e÷JeT+Á‹ H˚<äTs¡TeT*¢ sê»´\øÏåà eT<Ûä´ b˛{° |ü&ÉT‘·÷ ∫es¡≈£î Äq+<˚ ô|’#˚sTT nsTT+~. Äq+es¡Z+yê] ù|s¡¢H˚ <˚yê<ëj·TXÊK ø£MTwüqsY ø±sê´\j·T+ U≤j·T+ #˚dü÷Ô Jy√ C≤Ø#˚dæ+~. q÷‘·q bÕ\ø£eT+&É*˝À #ÛÓ’¬sàHé |ü<ä$ #ÓqTï ‹s¡TbÕ˝Ÿ¬s&ç¶ì e]+∫+~. áy˚Ts¡≈£î Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+ Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T NeT≈£î]Ô X¯+ø£s¡ Á|ükÕ<é(bı<ä\≈£Ls¡T), yÓ÷<˚|ü*¢ #·+Á<ëe‹(∫‘·Ô\÷s¡T), eTHêïs¡|ü⁄ s¡$≈£îe÷sY(ôd’<ë|ü⁄s¡+), <äT+bÕ s¡eTD≤¬s&ç¶(<ë#·÷s¡T), ã+&ç ‹s¡TbÕ˝Ÿ¬s&ç¶(ô|qTã]Ô), πsePs¡T sêeT#·+Á<äj·T´(sê|üPs¡T), #Ó*ø£+ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ (&ÉøÏÿ*), j·TÁs¡+XË{Ϻ eTkÕÔHé sêj·TT\T(∫fÒ«˝Ÿ), >∑T+&É÷¢s¡T d”‘êsêeTj·T´ (mø˘‡n|òæwæjÓ÷ düuÛÑT´\T) düuÛÑT´\T>± Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚j·T&É+ »]–+~.


8

q eTàø±ìøÏ Á|ürø£>±

‘·sê\ <ës¡T˝À¢ |üj·Tì+#˚ e+X¯<Ûës¡ Hêqï neTà ÄX¯\T ∫>∑T]+#˚˝≤ ì‘·´+ ≈£îs¡TdüTÔqï ‘˚HÓ»\T¢ Hêqï m<äT>∑T‘·Tqï ∫s¡TyÓTT>∑Z\ uÛ≤y√<˚«>∑|ü⁄ $ø±kÕìï ø±∫ s¡øÏå+#˚ ø£+#Ó Hêqï n+‘·s¡+>∑+˝À Ä˝À#·Hê s¡‘·ïsêX¯ó\qT sTTeTT&ÉTÃø=ì Ä≥Tb˛≥¢ eT<Ûä´q*π> ì+&Ó’q ø£&É* Hêqï ˇø=ÿø£ÿkÕ] >∑]®+∫Hê n|ü&É|ü&É÷ >±+Á&ç+∫Hê nqTã+<Ûä|ü⁄ düMTsê\≈£î ø£]–b˛sTT ≈£î]ùd ø±s¡Ty˚T|òüT+ Hêqï Hêqï Hê nH˚ BÛe÷≈£î ndü˝…’q ∫s¡THêe÷

dü+^‘·, qè‘·´ bÕsƒ¡XÊ\˝À

|Á yü X ˚ ÊìøÏ ÄVü‰«q+



n~ ¬ø’˝≤dü+. •e⁄&ÉT uÛÀ+#˚dæ e∫à {°M eTT+<äT ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. Äj·Tq |üø£ÿq n≥T bÕs¡«r<˚$, Ç≥T >∑+>±<˚$ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. Ä düeTj·T+˝À Äj·Tq m&ÉeTø£qTï m+<äTø√ n~]+~. nsTTHê |ü{+ºÏ #·Tø√˝Ò<Tä . bÕs¡«r<˚$ e⁄+&ç... kÕ«$T... C…$Tì {°M˝À ªªyÓTT>∑T&ç πøø£\Tμμ d”]j·T˝Ÿ e#˚à f…ÆeTsTT´+~... ˇø£ÿ m|æk˛&é $Tdü‡sTTHê Hê≈£î @<√ yÓ*‹>± e⁄+≥T+~. Ä d”]j·T˝Ÿ ô|≥º+&ç kÕ«$T nì n&ç–+~. yÓ+≥H˚ >∑+>±<˚$... Hê<Ûë, á {°M˝À ªø£‹Ôô|fi≤¢+... düT‹ÔyÓTT>∑T&ÉTμ d”]j·T˝Ÿ e#˚à f…eÆ TsTT´+~... Hê≈£î Ä d”]j·T˝Ÿ n+fÒ Çwüº+... eTT+<äT á {°MH˚ ô|≥º+&ç nì n&ç–+~. ˝Ò<Tä eTT+<äT C…$Tì {°MH˚ ô|≥º+&ç nì bÕs¡«r<˚$... ˝Ò<äT á{°MH˚ ô|≥º+&Éì >∑+>∑eTà... yê<äT˝≤≥|ü&ܶs¡T. yê] <Óã“≈£î •e⁄&øç Ï ªHêØHêØ q&ÉTeT eTTsê]μ dæìe÷˝Àì ªÇs¡Te⁄] uÛ≤eT\ øö–*˝À kÕ«$T Çs¡T≈£îq |ü&ç ˙e⁄ q*–‹yêμ nH˚ bÕ≥ bÕ&ÉTø√yê\ì |æ+∫+~. nsTTHê |üP]Ô bÕ≥ sêø£ e<ä›qT≈£î Hêï&ÉT. ‘·sê«‘· Äj·TH˚ ø£\T>∑CÒdüT≈£îì... eTq≈£î+&˚~ ˇø£ {°M... ˇπø f…+Æ ˝À MT]<äs› ÷¡ d”]j·T˝Ÿ‡ #·÷&É&É+ ø£wüºy˚T... ø±ã{Ϻ uÛÑs¡Ô>± Hê e÷≥qT >ös¡$+#·+&ç... HêøÏwyºü TÓ qÆ #ÛêHÓ˝Ÿ ô|≥Tº≈£î+{≤qT... MTs¡T ≈£L&Ü Ä #ÛêHÓ˝Ÿ ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷dæ Äq+~+#·+&Éì ø√sê&ÉT. <ëìøÏ Ç<ä›s¡÷ n+^ø£]+#·&É+‘√ •e⁄&ÉT 10.5#ÛêHÓ˝Ÿ ô|{≤º&ÉT. n+<äT˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T Á|ü‘·´ø£åÁ|ükÕs¡eTe⁄‘·T HêïsTT. d”Œø£sY kÕúq+˝À Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ≈£Ls¡TÃìe⁄Hêï&ÉT. d”m+ øÏs¡DY‘√ bÕ≥T eT+Á‘·T\T, nìï bÕغ\ myÓTà˝Ò´\T e∫à ‘·eT kÕúHê\˝À ≈£Ls¡TÃ+≥THêïs¡T. n+‘·˝À ôdºÌ˝Ÿ Ä|òt dæ+Vü≤|ü⁄], HÓ\÷¢sT¡ s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<äs¬ &ç(¶ 63) ˝À|ü\≈£î e#êÃ&ÉT. edü÷Ô edü÷Ô... <ë]˝À e⁄qï yêfi¯¢+<ä] ø±fi¯ó¢ ‘=≈£îÿ ≈£î+≥÷ e#êÃ&ÉT. Äj·Tq ‘=≈£îÿ&ÉT≈£î nu≤“... nì n+<äs÷¡ øπ ø£\T ô|&ÉT‘·T+fÒ, Ç+ø± düe÷ y˚X+¯ yÓTT<ä\Tø±ø£eTT+<˚ á bÕ&ÉTs¡#÷ @+≥ì $y˚ø±H˚ n&ç>±&ÉT. ‘·sê«‘· Äj·TH˚ d”Œø£sYqT

HÓ\÷¢sT¡ q>∑s+¡ ˝Àì Äغd” ãkÕº+&é düMT|ü+˝À ñqï Ä+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·« kÕ+düÿè‹ø£XÊK Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTqÔ ï HÓ\÷¢sT¡ Á|üuTÑÛ ‘·« dü+^‘·, qè‘·´bÕsƒX¡ Ê\˝À dü+^‘·+, qè‘·´+ nuÛ´Ñ dæ+#·<ä \#·T≈£îqï nuÛ´Ñ s¡T\ú qT+∫ <äsU¡ ≤düT\Ô T ÄVü‰«ìdüTHÔ êïeTì bÕsƒX¡ Ê\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ dæ.eTTì≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. >±Á‘·+, ejÓ÷*Hé, MD, uÛsÑ ‘¡ H· ê≥´+, eTè<ä+>∑+ |òPü {¢ Ÿ ø√s¡T‡\˝À Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ dü]|º øπæò {Ÿ ø√s¡T‡, s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\ &çbÕ¢e÷ø√s¡T‡ n+~düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 8dü+e‘·‡sê\T ì+&çq nuÛÑ´s¡Tú\T ejÓ÷|ü]$T‹ ˝Ò≈£î+&Ü dü+^‘·+, qè‘·´+ nuÛÑ´dæ+#·e#·ÃHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T, ñ<√´>∑T\T, >∑èVæ≤DT\≈£î nqT≈£L\+>± ñ<äjT· +, kÕj·T+Á‘·+ düeTj·÷˝À¢ e÷Á‘·+ dü+^‘·+, qè‘·´+ H˚]ŒkÕÔeTHêïs¡T. dü+e‘·‡ sêìøÏ HêeTe÷Á‘·|ü⁄ |ò”E 500\T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ yÓ\ 25s¡÷ˆˆ\T #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. Ä|ò”düT |üìy˚fi¯˝À¢ n&çàwüHé bı+<äe#·ÃHêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 0861` 2328285bò˛Hé q+ãs¡T˝À dü+Á|ü~+#·e#·ÃHêïs¡T.

$ì|æ+∫+~. mesê Ä e÷≥ nqï~ nì n+<äs¡÷ n≥TyÓ’|ü⁄ #·÷kÕs¡T. Ä e÷≥qï~ |üs¡eT•e⁄&ÉT. Äj·Tq ø£fi¯¢˝À¢ qT+&ç ø£˙ïfi¯ó¢ ñ_øÏedüTHÔ êïsTT. $wüßeí T÷]Ô e⁄+&ç... •yê... ˙e\¢ »]–+<ë? m˝≤? nì ÄX¯Ãs¡´+>± Á|ü•ï+#ê&ÉT. #ÓãT‘êqT $wüßí #ÓãT‘êqT... X¯àXÊq dü+#ê]ì... á |òTü Às¡ <äèXÊ´\T #·÷düT+Ô fÒ Hêπø >∑T+&Ó s¡–*b˛‘·T+~. ndü˝Ò+ »]–+ <ä+fÒ... nì {≤sêºsTTdt ø±sTT˝ŸqT n+<ä] eTT+<äT ô|{Ϻ –Ás¡Tq ‹|æŒ bòÕ¢wtu≤´ø˘˝ÀøÏ rdüTø¬ fi≤¢&TÉ .

ñ<˚›•+∫... n<Ûä´øå±... Ç<˚+ nHê´j·T+ n<Ûä´øå±... sêÁwüº+˝À n+fÒ ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\T düπs... nôd+;¢˝À ≈£L&Ü ø£¬s+{Ÿ ø√‘˚Hê... ø£˙dü+ ¬s+&ÉT ˝…’≥¢Hêï y˚düT+&É≈£L&É<ë... á Nø£{˝Ï À düe÷y˚XÊ˝Ò+{Ï... nì d”«ø£sY ‘·÷s¡TŒ yÓ|’ ⁄ü +fÒ áj·Tq <äøDåÏ +yÓ|’ ⁄ü eTTK+ô|{Ϻ n&É>∑ kÕ>±&ÉT. n|ü&ÉT d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢... $y˚ø± >±s¡T... Vü‰˝Ÿ˝À ˝…≥’ T¢ yÓ\T>∑T‘·÷H˚ e⁄HêïsTT. eTT+<äT MTs¡T Ä ø£fi≈¢¯ î£ qï q\¢<ë›\T rj·T+&ç nì #ÓbÕŒ&ÉT. n|ü&ÉT $y˚ø± ø£fi≈¢¯ î£ qï n<ë›\T rj·T&É+‘√ Äj·Tq≈£î $wüj·T+ ns¡ΔyÓTÆ+~. ‘·sê«‘· d”Œø£sY #·s¡Ã≈£î Ä<˚•+#ê&ÉT. yÓ+≥H˚ πse+‘Y ô|’øÏ˝Ò∫... n<Ûä´øå±... ªã+>±s¡T‘·*¢μ, ªyÓ+&ç#Ó*¢μ, ªÇ‘·Ô&ç ã*¢μ... @+{° |ü<∏äø±\T... ù|s¡T >=|üŒ }s¡T~ã“ nqï≥T¢>± e⁄HêïsTT. d”m+ #ÓãT‘·Tqï+‘· >=|üŒ>± |ü<øä∏ ±\T neT\T ø±e&É+ ˝Ò<Hä êï&ÉT. <ëìøÏ d”m+ øÏsD¡ Y ˝Ò∫... MT #·+Á<äu≤ãT >±]ø£+fÒ H˚qT eT+∫ |ü<øä∏ ±˝Ò ô|{≤ºqT. Äj·Tq »qàuÛ÷Ñ $T n+≥÷ sêÁcÕºìï eTs¡TuÛÑ÷$T>± e÷sêÃ&Éì $eT]Ù+#ês¡T. n|ü&ÉT Vü≤Øwtsêe⁄ ˝Ò∫... MT ã+>±s¡T‘·*.¢ .. Ç‘·Ô&ç ã*¢ >∑T]+∫ Ä|ü+&ç... e÷ ‘Ó\+>±D ˝§*¢ >∑T]+∫ @eTqT≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó\+ >±Dô|’ Ç|üŒ{ÏøÏ|ü&ÉT rsêàq+ #˚j·T≈£î+fÒ düuHÑÛ ˚ »s¡>ì∑ e«+... n+≥÷ b˛&çjT· + eTT+<äT uÛ … ’ s ƒ ê sTT+#ê&É T . ‘Ó \ +>±D myÓ T à˝Ò ´ \T Äj·Tq‘√ ø£*dæ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. Ç+ø√|üø£ÿ ªã+>±s¡T‘·*¢μ |ü<∏äø±ìï ø±+Á¬>dt ‘·\T¢\πø |ü]$T‘·+ #˚dTü HÔ êïs¡ì, ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ ‘·\T¢\≈£î Çe«&É+ ˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãT Äs√|æ+#ê&ÉT. B+‘√ Á|ü‹|üø£å, n~Ûø±s¡|üø£å düuÛÑT´\ eT<Ûä´ yê<√|üyê<ë\T #√≥T#˚dTü ≈£îHêïsTT. ˇø£]ô|ø’ Ï ˇø£s¡T ø±–‘ê\T, ô|ò’fi¯ó¢, yÓTÆ≈£î\T $düTs¡T≈£î Hêïs¡T. ø=+<äs¡T ã\¢˝…øÏÿ &Ü´Hé‡\T #˚j·TkÕ >±s¡T. ø=~› ø£åD≤\˝ÀH˚ düuÛÑ øÏwæÿ+<Ûäø±+&ÉqT ‘·\|æ+#·kÕ–+~. myÓTà˝Ò´\T ˇø£s=ïø£s¡T ø£\ã&ç ø=≥Tºø√kÕ>±s¡T. {°M˝À á Vü≤Ás¡sY <äèXÊ´\T #·÷ùddü]øÏ düTìï‘·eTqdüTÿsê˝…’q bÕs¡«r<˚$ ø£fi¯ó¢‹]– |ü&çb˛sTT+~. ªø£‹Ôô|fi≤¢+ ` düT‹ÔyÓTT>∑T&ÉTμ e+{Ï eT+∫ d”]j·T˝ŸqT e~˝Òdæ Hê≈£î á #Ó‘·Ô Áb˛Á>±yéT #·÷|ækÕÔyê n+≥÷ >∑+>∑eTà •ej·T´ô|’ •yê˝…‹Ô+~. n<˚ ñÁ>∑s¡÷|ü+‘√ ãj·T≥¬ø[¢ b˛sTT+~. Ä ø√bÕìï ñ‘·sÔ êK+&é es¡<ä\ s¡÷|ü+˝À #·÷|æ+∫+~. Çø£ÿ&ç‘√ bòÕw¢ ut ≤´ø˘ eTT–dæ+~. n+<äs÷¡ •ej·T´‘√... ‘·|ü Ä+Á<Ûë nôd+;¢<Ó’Hê nHê´j·T+ »]–+~ e÷Á‘·+ eTq uÛÑ≈£îÔ\πø... Çø£ qT+&Ó’Hê Ä bÕ&ÉT Ä+Á<Ûënôd+;¢ düe÷ y˚XÊ\T #·÷&É≈î£ +&Ü e⁄+&É+&ç nì •ej·T´≈£î #Ó|æŒ n+<äs¡÷ me] u≤≥ yêfi¯ó¢ |ü{≤ºs¡T. 

bı<ä\≈£Ls¡T, 94416 99585.

n~ yÓ≈’ î£ +sƒ+¡ ˝Àì ªyÓ÷ø£eå ÷sYμZ ø±qŒ¤s¬ Hé‡ Vü‰˝Ÿ. l eTVü‰$wüßeí ⁄‘√ bÕ≥T |üse¡ T•e⁄&ÉT, ÁãVü≤à, Ç+Á<äT&ÉT, j·TeTT&ÉT e+{Ï <˚yê~Û|‘ü T· \+<äs¡÷ nø£ÿ&É Vü‰»¬s’e⁄Hêïs¡T. nø£ÿ&É y˚~ø£ MT<ä <˚e˝Àø£ ;;d” Hês¡<ä eTVü≤]¸ yÓTÆ≈£î <ë«sê edüTÔqï <˚e˝Àø±~Û|ü‘·T\+<ä]˙ kÕ<äs+¡ >± ÄVü‰«ìdüTHÔ êï&ÉT. ø=~›ùd|ü{Ï ‘·sê«‘· ÁãVü≤à e⁄+&ç... Hês¡<ë, meT¬s®˙‡ MT{Ï+>¥ nì ôd˝Ÿ yÓTùdCŸ ô|{Ϻ n+<äØï |æ*|æ+#êe⁄... ø±s¡Dy˚T+{À #Ó|ü... ne‘·\ Hê≈£î #ê˝≤ nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ‡ e⁄Hêïj·THêï&ÉT. <ëìøÏ Hês¡<äT&ÉT... Hêπø+ |ü˙bÕ{≤ ˝Ò<äqT≈£î+≥T Hêïsê ‘·+Á&û... Hê≈£L uÀ˝…&ÉT n–Z|ü⁄\¢\T ^ùd |üqT\THêïsTT. $wüßíeT÷]Ô>±s¡T @<√ $wüj·T+ MT<ä #·*+∫b˛sTT á MT{Ï+>¥ ô|≥ºeTì qqTï Ä<˚•+#ês¡T. Äj·Tq e÷≥ Á|üø±s¡y˚T H˚qT n+<ä]ø° yÓTùdCŸ\T ô|{≤ºqT nì #ÓbÕŒ&ÉT. n|ü&ÉT j·TeTT&ÉT, Ç+Á<äT&ÉT ø£+u…H’ >¶é ± ˝Ò∫... MT≈£î |üqT\THêïjÓ÷, U≤∞>± e⁄Hêïs√ ‘·sê«‘· e÷{≤¢&ÉT≈£î+<ë+... e÷ø£ e‘·\ ø£åD+ r]ø£˝Òì _J e⁄+~. ñ‘·Ôsê K+&é˝À es¡<ä\T e∫à y˚\eT+~ e÷ ˝Àø± \≈£î edüTÔHêïs¡T. yêfi¯¢˝À me]ì @ ˝Àø±ìøÏ |ü+|æ+#ê\H˚<ëìMT<ä Ádü÷ÿ{°ï ìs¡«Væ≤düTHÔ êï+. ˇπøkÕ] Ç+‘·eT+~ #·ìb˛e&É+‘√ e÷≈£î |üì ˇ‹Ô&ç ô|]–+~. kÕº|òtqT ô|+#·T≈£î+<ë eT+fÒ á |üqT\T #˚j·T&ÜìøÏ mes¡÷ eTT+<äT≈£î sêe&É+˝Ò<äT. e÷ d”≥T¢ >±ì Ç#˚à |üqsTT‘˚ e#˚Ã≥≥T¢Hêïs¡T nì #ÓbÕŒs¡T. n|ü&ÉT $wüßíeT÷]Ô yÓTÆø£+<äT≈£îì nø£ÿ&˚ e⁄qï {°M ÄHé#d˚ æ {°M 10.5 #ÛêHÓ˝Ÿ ô|{≤º&TÉ . n+<äT˝À ñ‘·ÔsêK+&é es¡<ä\T, ãTs¡<ä˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq <˚yê\j·÷\T, X¯yê\>∑T≥º\T, ø√düT≈£îb˛sTTq s¡Vü≤<ës¡T\T, >∑+>±q~ ñÁ>∑ s¡÷|ü+ e+{Ï <äèXÊ´\T sêkÕ>±sTT. $wüßeí T÷]Ô yê{Ïì #·÷|ædü÷Ô... #·÷kÕsê, á <äèXÊ´\T m+‘· Vü≤è<äj·T$<ës¡ø£+>± e⁄HêïjÓ÷... eTìwæøÏ #êe⁄ |ü⁄≥Tºø£ düVü≤»y˚Tqì #Ó|æŒq H˚H˚ á <äèXÊ´\qT #·÷&É˝Òø£b˛‘·THêïqT. yêfi¯ó¢ <˚e⁄&TÉ Hêï&Éì #Ó|Œæ uÛøÑ ‘ÔÏ √ y˚\øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ Á|üj÷· D+ #˚dæ eTq+ ø=\TyÓe’ ⁄qï |ü⁄D´πøÁå ‘·+ dü+<äs¡Ùq≈£î ekÕÔs¡T. n˝≤+{Ï uÛÑ≈£îÔ\qT m≥T e+{Ï ø£cÕº\ bÕ˝Òj ® T· ≈£î+&Ü ‹]– >∑eT´kÕúHê\T #˚sêÃ*‡q u≤<Ûä´‘· eTq<˚! eTq*ï <ä]Ù+#·T ≈£îHêïø£ yê] J$‘ê\˝À Äq+<ä+ ì+&Ü*, n|ü&˚ eTq+ e⁄HêïeTH˚ qeTàø£+ yê]˝À ô|s¡T>∑T‘·T+~. eTq*ï #·÷&É&ÜìøÏ e∫à yêfi¯ó¢ ø£cÕº˝À¢ |ü&‘ç ˚ Çø£ eTq˝Òï+ qeTTà‘ês¡T. ndü\T á ñ‘·ÔsêK+&é ñ|üÁ<äe+ m+<äT≈£î e∫Ã+~. BìøÏ ø±s¡DyÓTes¡T? Hê≈£î Ç|ü&˚ Çø£ÿ&˚ ‘Ó*j·÷* nì Á|ü•ï+#ê&ÉT. <ëìøÏ ø±s¡D+ H˚H˚... nH˚ e÷≥ Ä düuÛÑ˝À qT+&ç

&ç.| Á d ü ÷ü qX¯s‘¡ ,Y

Ä+Á<Ûë nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\e˝Ò¢ ñ‘·ÔsêK+&é ñ|üÁ<äe+

ø£&É*

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, pHé28, 2013

<Ûë]àø£ |üØø£å˝À¢

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HÓ\÷¢s¡T düTuÒ<ës¡Tù|≥˝Àì q>∑s¡bÕ\ø£ bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À áHÓ\ 23q øπ ‘ê n+≈£î\T yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Á≥dtº Ä<Û«ä s¡´+˝À kÕsTT<äTs¡Z Vü≤√$TjÓ÷ ≈£L´sY yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T &܈ˆ m+.s¡eT ñ∫‘· yÓ’<ä´•_s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ÄyÓT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Bs¡øÈ ±*ø£ yê´<ÛTä \≈£î XÊX¯«‘· ìyês¡D Vü≤√$TjÓ÷|ü‹˝À e⁄+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ yê´~Û rÁe‘·qT >∑T]Ô+∫ yê´~Ûì düeT÷\+>± ìyê]+#˚+<äT≈£î Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Vü≤√$TjÓ÷|ü‹ yÓ’<äT´\ |üs¡´y˚ø£åD˝À eT+<äT\T yê&çq |ü&˚ dü‘·Œ¤*‘ê\T+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. •_s¡+˝À eè<äTΔ\T, |æ\¢\≈£î dü+ã+~Û+∫q s¡T>∑à‘·\≈£î \j·THé <=&É¢ >√bÕ\ø£ècÕí¬s&ç¶, Ç+»˙sY d”‘êsêeTkÕ«$T, $s¡T>∑T düTÁãVü≤àD´+ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æD° #˚kÕs¡T. Á≥dtº u≤<ÛäT´\T πø‘ê düTu≤“sêe⁄ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HÓ\÷¢s¡T ø=+&Üj·TbÕfiË+π>{Ÿ e<ä›>∑\ &܈ˆ_ÄsY n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé˝À áHÓ\ 23q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ <ä[‘· $<ë´]úùdq, n+uÒ<äÿsY düº&ûdü]ÿ˝Ÿ\T dü+j·TTø£Ô+>± düe÷ y˚Xy¯ TÓ Æ ◊@mdt dü&º dû ]ü ÿ˝Ÿ @sêŒ≥Tø±ø£ <ä[‘·, ãVüQ»q $<ë´s¡T\ú T m<äTs=ÿ+≥Tqï Çã“+<äT\qT yÓ\T¬>‹Ô #ê{≤s¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ç+<äTø√dü+ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T ì<ÛTä \T eT+ps¡T #˚dHæ ê dü&º û dü]ÿ˝Ÿ @sêŒ≥Tø±ø£b˛e&É+ $düàj·÷ìøÏ >∑T]#˚dTü +Ô <äHêïs¡T. <äjT· e⁄+∫ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y _.Áo<Ûsä Y düŒ+~+∫ dü&º dû ]ü ÿ˝Ÿ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚kÕs¡T. áHÓ\ 30q »]π> düº&ûdü]ÿ˝Ÿ #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<+ä #˚jT· eTì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ <ä[‘· $<ë´]úùdq õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ns¡e|üPs¡Áí |üø±wt, C….Áù|yéTdüH,é mHé.b˛\j·T´, C….C≤q‡Hé, |æ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, j·T+.Hê>∑sêC≤sêe⁄, |òü+ø£dt, Hêsêj·TD, Ç.s¡‘·ï+, ¬ø.©˝≤e‹, j·T+.s¡V”≤\eTà, dæ.ôV≤#Y.<äj·÷ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊@mdt düº&ûdü]ÿ˝Ÿ @sêŒ≥T≈£î $»„|æÔ ªπø‘êμ ñ∫‘· Vü≤√$TjÓ÷|ü‹ yÓ’<ä´•_s¡+ {≤˝…+{Ÿ #·÷|æq ªH˚‘êJμ

{Ï{&Ï ç Ä<Û«ä s¡´+˝À Væ≤+<ä÷<Ûäs¡à Á|ü#ês¡ |ü]wü‘Y ìs¡«Væ≤+∫q ª<Ûë]àø£ $C≤„qμ |üØø£˝å À¢ HÓ\÷¢s¡T˝Àì l H˚‘êJ (m+mdtÄsY) ô|’\{Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T Á|ü‹uÛÑ #·÷bÕs¡T. 6, 7‘·s¡>∑‘·T\ $uÛ≤>∑+˝À dæ.ôV≤#Y.l˝ÒK Á|ü<∏äeTÁX‚DÏ ãVüQeT‹ì yÓ+&ç yÓT&É˝Ÿ, yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ q>∑<Tä n+<äT≈£î+~. 8,9,10 ‘·s>¡ ‘∑ T· \ $uÛ≤>∑+˝À dæôV≤#Y.lìyêdt ~«rj·TÁX‚DÏ ãVüQeT‹ yÓ+&ç yÓT&É˝Ÿ, jÓ÷>∑´‘ê|üÁ‘·+ n+<äT≈£îHêïs¡T. 6, 7 ‘·s>¡ ‘∑ T· \ $uÛ≤>∑+˝À •yêì Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ãVüQeT‹ì n+<äT≈£îHêïs¡T.


9

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, pHé28, 2013 |üqT\T nqT≈£îqï $<Û+ä >± »s¡>ø∑ £ Ä≥+≈£eTT\T ø£ \ >∑ & É + e\q f… q ¸Hé ñ+≥T+~. dæ ú s êdü T Ô \ e´eVü‰sê\T, ø√s¡Tº e´eVü‰sê\T kÕeTs¡d´ü |üPs¡«ø£+>± |ü]wüÿ]+#·T‘ês¡T. eè‹Ô yê´bÕsê\˝À n_Ûeè~Δ ñ+&ç Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. |ü]#·j·÷\T yê´|üø±\T ô|+#·T≈£î+{≤s¡T. ñ<√´>∑T\≈£î n~Ûø±s¡T\ e‹Ô&ç nX¯«ì, uÛsÑ D ¡ ,Ï ø£è‹ø£ 1 bÕ<äeTT |üìuÛ≤s¡+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~.

y˚Twü+

ø£sêÿ≥ø£+

yê´bÕs¡eè~ΔøÏ eè‹Ô|üs¡+>± n_Ûeè~ΔøÏ Áø=‘·Ô Á|üD≤[ø£\T Ä#·sD¡ ˝À ô|&É‘ês¡T. á yês¡+ Ä<ëj·T e´j·÷\T dü]b˛‘·T+{≤sTT. dæsú êdüT\Ô T, ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ ìs¡íj·÷\T rdüTø=+{≤s¡T. ã+<ÛäTes¡Z+˝À nHês√>∑´ yês¡\Ô T $+{≤s¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«|üs+¡ >± nqTeT‘·T\T ø±+Á{≤ º nqTeT‘·T\T, u≤´+≈£î ãTTD≤\T Ä\dü´+ ø±>∑\e⁄. |ü⁄qs¡«düT 4 bÕ<ä+, ≈£î\ |ü⁄wü´, ÄX‚w¢ ü e´eVü‰sê\˝À Ä\dü‘«· + eVæ≤+#·e<äT.›

eèwüuÛÑ+

≈£î≥T+ãkÂK´eTT, Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\˝À |üqT\+<äT nqT≈£L\‘·, u≤´+≈£î ãTTD≤\T \_ÛkÕÔsTT. eè‹Ô ìs¡«Vü≤D˝À $ÁXÊ+‹ ñ+&É<Tä . yê´bÕs¡|sü +¡ >± ô|≥Tºã&ÉT\≈£î Ä|òüs¡T¢ \_Û+#·>∑\e⁄. á sê• yê]øÏ Ä<ëj·T+ ô|]–Hê @<√ $<Û+ä >± n<äq|ü⁄ Ks¡TÃ\T+ ø£è‹ø£ 2, 3, 4 {≤sTT. <ä÷s¡Á|üj÷· D≤\T #˚jT· &É+, ã+<ÛTä $TÁ‘·T\qT bÕ<ë\T, s√Væ≤DÏ, eTè>∑os¡¸1, 2bÕ<ë\T ø£\TdüTø=q&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.

dæ+Vü≤+

eè‹Ô ñ<√´>±\˝À eT+∫ n_Ûeè~Δ, neø±XÊ\T >∑T]Ô+|ü⁄ >ös¡yê\T \_ÛkÕÔsTT. düu\ÑÛ T düe÷y˚XÊ\˝À MTe÷≥≈£î $\Te ñ+≥T+~. nqT≈£îqï |üqT\qî ÁX¯eT|ü&ç HÓsy¡ s˚ T¡ Ãø=+{≤s¡T. Ä<ëj·T+ u≤>∑T+≥T+~. yê´bÕ s¡esêZ\≈£î ô|≥Tºã&ç neø±XÊ\T \_Û+#·>\∑ e⁄. eTK, |ü⁄ã“, ñ‘·sÔ ¡ X¯óuÛøÑ ±s¡´ Á|üjT· ‘êï\T eTTeTàs¡+>± kÕ–kÕÔsT¡ . ø√s¡Tº e´eVü‰sê\T, ãTTD≤\ e´eVü‰sê\˝À nqT≈£L\‘· ñqï~. 1bÕ<äeTT

á yês¡+ ≈£î+uÛÑ MTqy˚TwüeèwüuÛÑ sêX¯ó\˝À #·+Á<äT&ÉT, y˚Twü+˝À πø‘·Te⁄, eèwüuÛÑ+˝À ≈£îE&ÉT, $T<∏äTq+˝À s¡$>∑Ts¡TãT<ÛäT\T, ø£sêÿ≥ø£+˝À X¯óÁ≈£î&ÉT, ‘·T\˝À X¯ìsêVüQe⁄\T dü+#·]kÕÔs¡T.

‘·T\

ø£q´

|ü]dæú‘·T\qTã{Ϻ n+<ä]‘√ düs¡T›ø=ìb˛yê*. @ $wüj·÷ìï ‘Óπ><ëø± ˝≤>∑e<äT›. nqT≈£îqï |üqT\T Vü≤&Ü$&ç>± |üP]Ô#˚kÕÔs¡T. eè‹Ô, ñbÕ~Û |ü<∏äø±\˝À sêDÏkÕÔs¡T. ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î _\¶s¡¢≈£î ø=‘·Ô neø±XÊ\T <=s¡T≈£î‘êsTT. ñ<√´>∑T\≈£î u≤<Ûä´‘·\T ô|s¡>∑&É+, ñ‘·sÔ ¡ 2, 3, 4 n~Ûø±s¡T\≈£î kÕúq#·\qeTT+≥T+~. ùws¡T,¢ $Áø£j÷· \T, bÕ<ë\T, Vü≤düÔ, ∫‘·Ô 1, 2 bÕ<ë\T ˝≤_ÛkÕÔsTT. yê´bÕs¡eè~ΔøÏ neø±XÊ\T <=s¡T≈£î‘êsTT.

|ü+#ê+>∑eTT :

‘˚~. 4.07.2013 es¡≈î£

u≤˝≤Jq>∑s,Y HÓ\÷¢sT¡

eTè>∑os¡¸ 3,4 bÕ<ë\T, ÄÁs¡,Δ |ü⁄qs¡«düT 1, 2, 3bÕ<ë\T

n+<ä>\∑ e⁄. Ä<ëj·T+≈£î ‘·–q Ks¡TÃ\T+{≤sTT. $<ë´ $yêVü≤ $wüj÷· \˝À _&É\¶ j·T+<äT ÁX¯<Δä #·÷|ü⁄‘ês¡T. <ä÷s¡Á|üj·÷D≤\T ìs¡íj·T+ ø±>∑\e⁄. dü«j·T+ø£èwæ ‘Ó*$ ‘˚≥\‘√ nqT≈£îqï~ kÕ~ÛkÕÔsT¡ . ø±+Á{≤ø£sº ≈¢¡ î£ , _\¶s¡¢≈£î |ü]ÁX¯eT\ j·÷»e÷Hê´\≈£î nqT≈£L\+.

CÒ´wü˜e÷dü ø£èwüí|üø£å‹<ÛäT\T

sê• ` MT yêdæ ‘˚~. 28.06.2013 qT+&ç ÁãVü≤àl dü«j·T+bÕ≈£î\ lìyêdüT\T

b˛sTTq |üqT\T, @s¡Œ&çq Çã“+<äT\T $T<ÛTä q+ düsT¡ ≈› ì\ã&ç î£ +{≤sTT. yê´bÕs¡ esêZ\≈£î ô|≥Tºã&ç neø±XÊ\T

4‘˚~ qT+&ç >∑Ts¡TeTÚ&ÛÉ´$T düe÷|æÔ

‘˚~. 28 X¯óøÁ £ |æ<|ä ü ‘˚~. 29 X¯ì ‘˚~. 30 Ä~ ‘˚~. 01 k˛eT ‘˚~. 02 eT+>∑fi¯ ‘˚~. 03 ãT<Ûä ‘˚~. 04 >∑Ts¡T

|ü+#·$T wüw˜æ dü|$Ôü T nwü$º T qe$T <äX$¯ T @ø±<ä• <ë«<ä•

ñˆˆ >∑+.6.19eˆˆ sꈈ >∑+.4.45eˆˆ sꈈ >∑+.3.40eˆˆ sꈈ >∑+.3.05eˆˆ sꈈ >∑+.2.55eˆˆ sꈈ >∑+. 3.22eˆˆ sꈈ>∑+.4.12eˆˆ sꈈ>∑+. 5.29eˆˆ

q÷‘·q ô|≥Tºã&ÉT\T ñeTà&ç yê´bÕsê\≈£î nqT ≈£L\eTT. yê´bÕs¡bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>±\ yê]øÏ Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ∫qï yê´bÕs¡T\T ≈£î{°s¡ |ü]ÁX¯eT\ yê]øÏ Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s+¡ >± ñ+≥T+~. nqT≈£îqï |üqT\T ø=~›fq… ¸H‘é √ kÕ>∑T‘êsTT. >∑èVü≤, yêVü≤q edüTÔ ]ù|s¡T+¢ {≤sTT. Ä]úø£ $wüj÷· \˝À kı+‘· ìs¡j í ÷· \T ÁXj ‚ T· düÿs¡+. eT÷\, |üPsê«cÕ&Û,É ¶ $<ë´ $yêVü≤ $wüj÷· \ô|’ ÁX¯<Δä #·÷|ü⁄‘ês¡T. ñ.cÕ&ÛÉ 1 bÕ<äeTT _&É\

Ä]úø£ eqs¡T\T u≤>∑THêï Ks¡TÃ\qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·&+É ø£weºü TÚ‘·T+~. eè‹Ô yê´bÕsê\˝À n_Ûeè~Δ u≤>∑T+&ç ø=‘·Ô ô|≥Tºã&ÉT\T ô|&É‘ês¡T. Vü‰MT\T Ç‘·sT¡ \≈£î Çe«&É+, ô|<ä› yÓTT‘êÔ\˝À n|ü*e«&É+ #˚jT· e ∑ Tä . nqT≈£îqï |üqT\T f…q¸H‘é √ »s¡T>∑T‘·T+ ∫‘·Ô 3, 4 bÕ<ë\T, #·TÃ≥ ‘·>< ¶ $<ë´, $yêVü≤ $wüj÷· \ô|’ ÁX¯<Δä #·÷|ü⁄ kÕ«‹, $XÊK 1, 2, {≤sTT. _&É\ 3 bÕ<ë\T ‘ês¡T. ùws¡T¢ ˝≤uÛ≤\ìkÕÔsTT.

sb¡ Õ≥T ìs¡j í ÷· \T #˚jT· e<äT.› ø√|ü+, |ü≥Tº<\ä eè•Ãø£+ ‘·–‘=+<ä <Ûq ä TdüT‡ +Z #·Tø=+fÒ eT+∫~. ø±+Á{≤≈£î\º T, ñeTà&ç yÓ+#·sT¡ ¢

eTø£s+¡

ìs¡j í ÷· \T eT+∫$ rdüTø=Hêï |ò*ü ‘·$Te«&ÜìøÏ f…yÆ Té |ü&TÉ ‘·T+~. yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M\+<äT C≤Á>∑‘Ô· nedü s¡eTT. yê´bÕs¡ neø±XÊ\T #˚C≤s¡e#·TÃqT. eTT+<äT>± ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT\ MT<ä ùws¡¢ MT<ä ˝≤uÛ≤\T+{≤sTT. nqT≈£îqï |üqT\qT ‘·«s¡‘·«s¡>± |üP]Ô#˚kÕÔs¡T. $<ë´ ñ.cÕ&ÛÉ 2, 3, 4 |üs¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T, yÓ’<ä´ |üs¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T m≈£îÿe>± bÕ<ë\T, ÁX¯eD, <Ûäìwü˜ 1, 2 bÕ<ë\T ñ+{≤sTT. sê»ø°jT· esêZ\≈£î ˇ&ÉT<äT&ÉT≈£î\T+{≤sTT.

≈£î+uÛÑ+

eè‹Ô, yê´bÕsê\˝À n_Ûeè~ΔøÏ ø£wüº|ü&É‘ês¡T Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. dæsú êdüT\Ô T, >∑èVü≤√|üøs£ D¡ ≤\T j·T+Á‘ê\T, ÄuÛÑs¡D≤\ e+{Ï$ düeT≈£Ls¡TÃø=H˚ Á|üjT· ‘êï\T+{≤sTT. ø√s¡Tº e´eVü‰sê\T, ÄdæÔ $yê<ë\T |ü]cÕÿs¡+ ø±e#·TÃqT. ñ<√´>∑Á|üjT· ‘êï\˝À C≤Á>∑‘>Ô· ± <Ûìä wü˜ 3, 4 bÕ<ë\T, X¯‘_· wÛ ,ü Ç+≥s¡÷«´\T #˚j·T+&ç. ùws¡T¢ ˇ&ÉT<äT&ÉT≈£î\ eT<Ûä´ |üP.uÛ≤Á<ä 1,2,3 kÕ>∑T‘êsTT. Ç+{Ï ]ù|s¡T,¢ edüTÔ yêVü≤q ]ù|s¡T+¢ {≤sTT. bÕ<ë\T.

ø±s¡´ ìs¡«Vü≤DkÕeTs¡´Δ + e\q kıôd{’ ˝° À >∑T]Ô+|ü⁄ >ös¡yê\T bı+<äT‘ês¡T. dæsú êdüT\Ô qT+&ç Ä<ëj·TeTT n+<äT‘·T+~. eè‹Ô yê´bÕs¡ |ü]ÁX¯eT\ s¡+>±\ yê]øÏ Ä]úød£ ‹úæ nqT≈£L*+∫ Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. edüTÔ <Ûqä s¡÷|ü+˝À Vü‰MT\T düV‰ü j·T+ y˚T\Tø±<äT. nqT≈£îqï |üPsê«uÛ≤Á<ä 4 |üqT\T düø±\+˝À |üP]Ô#k ˚ ÕÔsT¡ . _&É\¶ $<ë´ $yêVü≤ bÕ<ä+, ñ.uÛ≤Á<ä, sπ e‹ ñ<√´>∑$wüj·÷\ô|’ ÁX¯<äΔ #·÷|ü⁄‘ês¡T.

CÀs¡T>± |ü+#êsTTr b˛s¡T

HÓ\÷¢sT¡ bı<ä\≈£Ls¡T sê|üPs¡T {Ï|>” ÷∑ &É÷s¡T yÓ+ø£{≤#·\+ n\÷¢sT¡ uÀ>√\T ãT∫à <ä><∑ ]ä Ô <äT‘·\Ô ÷s¡T »\<ä+øÏ ø£*–] ø±e* ø=&Ée\÷s¡T ø=+&Ü|ü⁄s¡+ ø√ePs¡T eTÁ]bÕ&ÉT dü+>∑+ d”‘êsêeT|ü⁄s¡+ ñ<äjT· –] e]≈£î+≥bÕ&ÉT $&Ée\÷s¡T $+»eT÷s¡T

u≤˝≤j·T|ü*¢ ∫\¢≈L£ s¡T ∫≥ºeT÷s¡T &ç.$.düÁ‘·+ &ÉøÏÿ* >∑÷&É÷s¡T ø√≥ eTqTuÀ\T Hêj·TT&ÉT|ù ≥ zõ* |ô fi¯≈¢ L£ s¡T dü÷fi¯Ss¢ T¡ |ù ≥ dô <’ ë|ü⁄s¡+ ‘·&É yêø±&ÉT yÓ+ø£≥–] yÓTT‘·+Ô

kÕúìø£mìïø£\ dü+Á>±eT+˝À ˇø£ n+ø£+ |üPs¡ÔsTT´+~. @ |ü+#ê sTTr @ esêZìøÏ ]»s¡T«&é nsTT´+<äì yÓ\&¢ ç ø±e&É+‘√ Á>±eT d”eT\˝À ndü˝q’… b˛s¡T≈£î ‘Ós¡ ˝Òd+æ ~. eTVæ≤fi¯\≈£î 50XÊ‘·+ ]»πs«wüHé neT\T #˚j·T&É+‘√ ákÕ] eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ rÁe nH˚«wüD ø=qkÕ>∑T ‘·T+~. eTs√ @&Ü~˝Àe⁄qï nôd+;¢ m\ø£åHé‡≈£î Ç$ ]Vü‰s¡‡˝Ÿ‡>± e÷s¡&É+‘√ |ü+#êsTTr mìïø£\qT Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± rdüT≈£îì nìï bÕغ\T ≈£L&Ü nuÛ´Ñ s¡T\ú m+|æøô£ |’ <äèwæº ô|{≤ºsTT. |ü+#êsTTr mìïø£\T sêe&É+‘√ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T ≈£L&Ü ‘Ó>∑ dü+ãs¡|ü&çb˛‘·THêïs¡T.

eT+&É˝≤\ yêØ>± |ü+#êsTTr ]»πs«wüqT¢... eT+&É\+

yÓTT‘·+Ô |ü+#êsTTr\T Ä‘·à≈L£ s¡T 21 @mdt|ù ≥ 19 nq+‘·kÕ>∑s+¡ 24 #˚»s¡¢ 22 Ç+<äT≈£Ls¡T|ù ≥ 20 ø£\TyêsTT 20 eTT‘·T≈Ô L£ s¡T 20

md”º » eT 10 00 10 10 12 10 11

md”‡ » eT 21 11 22 21 22 22 32

;d” » eT 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 4 4

nHé]»s¡T«&é » eT 6 7 6 5 7 6 7 7 3 3 6 5 3 2

»]ù|yês¡T, _\¶sY‡≈£î nqT≈£L\ düeTj·TeTT. eT+∫ Ä]úø±eø±XÊ\T #˚C≤]b˛e#·TÃqT. Ä<ëj·TeTT kÕe÷q´+>± ñ+≥T+~. nqedüs¡ $wüj÷· \˝À &ÉãT“ $XÊK 4 bÕ<ä+, ô|{Ϻ qwüº|ü&Ée\dæ edüTÔ+~. nedüsê\T, #Ó*¢+|ü⁄\T nq÷sê<Ûä, CÒ´wü˜ yêsTT<ë y˚dTü ø=+{≤s¡T.ùws¡T¢ ˝≤_ÛkÕÔsTT.

17 30 21 22 25 13 16 15 20 17 17 23 18 21 19 10 24 20 14 17 24 14 12

1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1

1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 1 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 2 0

2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1

1 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1

3 4 3 4 4 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 0 4 3 3 2 4 3 2

2 4 3 4 4 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 0 3 4 3 3 3 3 1

4 7 3 3 4 0 3 1 4 6 3 8 2 3 5 0 6 3 3 5 7 1 3

3 7 4 4 4 1 3 1 5 5 3 7 3 4 5 0 6 4 3 5 6 0 3

MTq+

24 11 2 2 2 3 6 7 31 21 3 3 4 3 8 7 23 1 1 3 3 3 3 5 4 22 1 1 3 2 3 3 4 5 27 1 1 2 2 3 4 7 7 23 1 2 3 3 3 3 4 4 21 2 1 3 3 3 2 4 3 19 1 1 2 3 2 2 4 4 18 1 1 2 3 2 2 3 4 26 11 22 4 3 7 6 24 11 23 3 3 5 6 19 01 23 2 2 4 5 31 21 32 3 4 8 8 18 01 23 3 3 3 3 19 11 33 2 2 4 3 20 1 0 21 3 3 5 5 940 43 43 98 98 127 126 203 202 yês¡T\ ¶ ]»πs«wüqT¢ md”º md”‡ ;d” Ç‘·sT¡ \T » eT » eT » eT » eT 269 698 1167 1341 1213 1112 1806 1304

H√{Ÿ: » ` »qs¡˝Ÿ eT ` eTVæ≤fi¯\T

1. 1984 Ä>∑wüߺ19 »qq+. m‘·TÔ 5μ9μμ. #·<äTe⁄ _.Ç(yÓTø±ìø£˝Ÿ). j·T+._.m(◊{Ï) ` ÄÁùdº*j·÷. ñ<√´>∑+ $Áb˛, #ÓHÓ’ï. 6. 1986 qe+ãs¡T 13 »qq+. m‘·TÔ 5μ6 1/2μμ. #·<äTe⁄ _.Ç ø£+|üP´≥sY‡. ñ<√´>∑+ {Ï.dæ.j·Tdt., #ÓHÓ’ï. J‘·+ HÓ\≈£î J‘·+ HÓ\≈£î 50y˚\T. Ädæúyê{≤ 7ø√≥T¢. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ s¡÷.50,000/`. ÄdæÔ yê{≤ 1ø√{Ï. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ #ÓHÓ’ï. eTÁ<ëdüT. 7. 1986 y˚T 30 »qq+. m‘·TÔ 5μ4 1/2μμ. #·<Tä e⁄ _|æ{Ï |òõæ jÓ÷‘Ós|¡ ,” e÷düsº ‡Y ÇHé |òõæ jÓ÷<∏sÓ |¡ ,” Vô ≤’ <äsêu≤<é. ñ<√´>∑+ 2. 1986 pHé 15 »qq+. m‘·TÔ 5μ11μμ. #·<Tä e⁄ _.Ç(ôV≤’ <äsêu≤<é). j·T+._.@(ô|H’ò êHé‡), eTT+u≤sTT. ñ<√´>∑+ d”ìj·TsY ìyéT‡ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+ã+. Ädæúyê{≤ 1 ø√{Ï. dü«düú\+ ø£s¡÷ï\Tõ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ nk˛dæjT˚ {Ÿ ø£q‡˝…+º {Ÿ ` ÇHéb˛ò dædt *$Tf…&,é Vô ≤’ <äsêu≤<é. J‘·+ HÓ\≈£î s¡÷.75,000/`. Ädæú $\Te 9ø√≥T¢. ñqï‘·yTÓ qÆ ôV’≤<äsêu≤<é. ¬s&ç¶ ñ<√´>∑ ≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<é. 8. 1990 @Á|æ˝Ÿ 3 »qq+. m‘·TÔ 5μ4μμ. #·<äTe⁄ _.f…ø˘(ÇÇÇ), u…+>∑Tfi¯Ss¡T. j·T+.j·Tdt(ÇÇÇ) eØ®ìj·÷(nyÓT]ø±). 3. 1983 e÷]à 19 »qq+. m‘·TÔ 5μ6μμ. #·<Tä e⁄ j·T+._._.j·Tdt. |æ.õ. &çbı¢e÷ Äs√Ô|ô &çø‡˘ , nq+‘·|Pü sY. ñqï‘·yTÓ qÆ s¬ &ç¶ Ädæúyê{≤ 4ø√≥T¢. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ ñ<√´>∑ ≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ ø£&É|üõ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ $»j·Tyê&É. ñ<√´>∑ ≈£î≥T+ã+. ÄdæÔ $\Te 4ø√≥T¢. dü«düú\+ ∫‘·÷Ôs¡Tõ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ u…+>∑Tfi¯Ss¡T. 9. 1987 ôdô|º+ãs¡T 25 »qq+. m‘·TÔ 5μ4μμ. #·<äTe⁄ _._.j·TyéT(e÷¬sÿ{Ï+>¥), dæ+>∑|üPsY. ñ<√´>∑+ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY 4. 1986 ôdô|º+ãs¡T 10 »qq+. m‘·TÔ 5μ8μμ. #·<äTe⁄ j·T+._._.j·Tdt., j·T+.&ç (|”&çj·÷Á{Ïø˘‡) 2e dü+ˆˆ. ø£Ø+q>∑sY. (e÷¬sÿ{Ï+>¥), f…ø‡˘ f…˝Æ Ÿ ø£+|ô ì. ñqï‘·yTÓ qÆ s¬ &ç¶ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+ã+. Ädæ$ú \Te 10ø√≥T¢. dü«dü\ú + HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢. |Á dü Tü ‘Ô · ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+ã+. dü«düú\+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<é. ìyêdü+ eTÁ<ëdüT. 5. 1989 @Á|æ˝Ÿ 4 »qq+. m‘·TÔ 6μ2μμ. #·<äTe⁄ _.Ç(dæ_◊{Ï), ôV’≤<äsêu≤<é. j·T+.j·Tdt.(ø£HéÅdüºø£åHé‡ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ), 10. 1989 &çôd+ãs¡T 1 »qq+. m‘·TÔ 5μ5μμ. #·<äTe⁄ _.f…ø˘(ø£+|üP´≥sY‡), j·T+._.@(j·TT¬ø). ñqï‘·yÓTÆq¬s&ç¶ yê´bÕs¡ ø±*bò˛]ïj·÷, nyÓT]ø±. ñqï‘·yÓTÆq ¬s&ç¶ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+ã+. ÄdæÔ yê{≤ s¡÷.75ø√≥T¢. dü«düú\+ q˝§Z+&Éõ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘· ≈£î≥T+ã+. Ädæú$\Te 50ø√≥T¢. dü«düú\+ ø£&É|üõ˝≤¢. Á|üdüTÔ‘· ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<é. ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<é. $esê\≈£î: ø=+&É÷s¡T Vü≤]Hêsêj·TD¬s&ç¶, 25`9`413, 98480 34522 bò˛dtºu≤ø˘‡ HÓ+.4, C/o. ˝≤j·TsY C≤rj·T ‘Ó\T>∑T yês¡|üÁ‹ø£,

b˛düº˝Ÿø±\˙, Ä+Á<Ûäπødü]q>∑sY, HÓ\÷¢s¡T ` 4.

94406 39460. bòÕ¢{Ÿ HÓ+. 1 2, yÓTsTTHés√&ÉT¶, e÷>∑T+≥ ˝Ò`ne⁄{Ÿ, HÓ\÷¢s¡T ` 3.


10

eT<ä´+‘√ Á|üC≤<Ûäq+ \÷{° HÓ\÷¢s¡T $T˙u…’bÕdt˝Àì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ø±sê´ \j·T+˝À á HÓ\ 26q $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ »]–+~. düe÷y˚X¯+˝À bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ;<ä s¡$#·+Á<ä e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|ü»\#˚‘· M˝…q’ +‘· eT<ä´+ ‘ê–+∫ Á|üC≤<ÛäHêìï \÷{° #˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q ‘·|üŒ q÷‘·q eT<ä´+ bÕ\d”˝À eTs=ø£{Ï ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<ä Hêïs¡T. eT<ä´+ yê´bÕsêìï $X¯è+K\+>±e÷]à 2004˝À s¡÷.4y˚\ ø√≥T¢ e⁄qï Ä<ëj·÷ìï H˚&ÉT s¡÷.24y˚\ ø√≥¢≈£î ô|+#·T≈£î+<äHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü»\ Äs√>∑´+ô|’, dü+πøåeT+ô|’ m˝≤+{Ï Ä˝À#·q ˝Ò<äì, eT<ä´+ u…\TºcÕ|ü⁄\qT ‘=\–kÕÔqqï eTTK´eT+Á‹ eT<ä´+ $Áø£sTT+#˚ cÕ|ü⁄\H˚ u≤s¡T¢>± e÷s¡Ã&É+ m+‘·es¡≈î£ düeT+»düeTì Á|ü•ï+#ês¡T. eT<ä´+ u…\TºcÕ|ü⁄\≈£î e´‹πsø£+>± eTVæ≤fi¯\T #˚ùd b˛sê{≤\≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ |üP]Ô eT<䛑·T ÇdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üø{£ +Ï ∫q q÷‘·q eT<ä´+ bÕ\d”ì yÓ+≥H˚ s¡<Tä #› j ˚ ÷· \ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. u…\TºcÕ|ü⁄\qT |üP]Ô>± ‘=*–kÕÔqqï eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ e÷≥‘·|Œæ q÷‘·q eT<ä´+bÕ\d”ì Á|üø£{Ï+∫ sêÁwüº eTVæ≤fi¯\qT yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. eT<ä´$Áø£jT· y˚T ô|<ä› Ä<ëj·Teqs¡T>± uÛ≤$+∫, Á|ü»\ Äs√>∑´+‘√ #Ó\>±≥e÷&É&+É á Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ ‘·><∑ Hä êïs¡T. düe÷y˚X+¯ ˝À {Ï&|ç æ eTVæ≤fi≤ H˚‘\· T ‘êfi¯flbÕø£ nq÷sê<Û,ä n+#·\yêDÏ, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T ø√≥+¬s&ç¶ lìyêdüT\T¬s&ç¶, s¡÷s¡˝Ÿ ÇHé#ÛêsY® øÏ˝≤] yÓ+ø£≥kÕ«$THêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

XÀuÛ≤j·Te÷q+>± lìyêdü ø£˝≤´D√‘·‡e+

>√$+<ä HêeT+ mìïkÕs¡T¢ $Hêï Ç+ø± $Hê\ì|æd÷ü HÔ ˚ e⁄+≥T+~. Ä HêeT+˝À n+‘· s¡T∫ e⁄+≥T+~. {Ï{&Ï ç <∏ë]àø£ dü\Vü‰eT+&É*, <Ûsä à¡ Á|ü#ês¡ |ü]wü‘Y yêfi¯ó¢ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü yêsêìø=ø£kÕs¡sTTHê HÓ\÷¢s¡T˝Àì lyê] uÛÑ≈£îÔ\≈£î lìyêdü Hêe÷\qT düà]+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ø£*Œdü÷HÔ ˚ e⁄Hêïs¡T. á |üs+¡ |üs˝¡ ÀH˚ 26e ‘˚B sêÁ‹ HÓ\÷¢sT¡ $T˙u…b’ Õdt˝Àì |üsy¡ T˚ X¯«Ø eTùV≤X¯«Ø ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À eTj·T÷] Vü≤√≥˝Ÿ n~ÛH˚‘· M]XË{Ϻ düTu≤“sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À lìyêdü ø£˝≤´D√‘·‡e+ n‘·´+‘· yÓu’ eÑÛ +>± »]–+~. ÁX¯eD≤qø£Áå ‘êìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·T ø=ì á y˚&ÉTø£qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À ø£˝≤´D y˚~ø£qT n‘·´+‘· XÀuÛ≤j·Te÷q+>± n\+ø£]+#ês¡T. ‘=\T‘· lyê]øÏ ‹s¡TeT+»q+ ùde\T »]>±sTT. nq+‘·s+¡ l<˚$ uÛ÷Ñ <˚$ düyT˚ ‘· lìyêdüT&çì ø£˝≤´D y˚~ø£ô|’ Á|ü‹wæ+˜ ∫ ‘·q÷» $wüßXí s¯ à¡ , |òDü XÏ s¯ à¡ ãè+<ä+ |ü+&ç‘T· \T y˚<eä T+Á‘ê\‘√ XÊÁk˛Ôø+Ô£ >± ø£˝≤´D+ »]|æ+#ês¡T. ñ<äjT· + {°{&° û ø£˝≤´D eT+&É|+ü ˝Àq÷, u≤˝≤Jq>∑s˝Y Àì d”‘êsêeT kÕ«$T eT+~s¡+˝Àq÷ lyê] ø£˝≤´D√‘·‡yê\T yÓ’uÛÑe+>± »]>±sTT. ø£˝≤´D√‘·‡ yê\˝À ô|<ä›dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Zì ‹\øÏ+∫ uÛÑøÏÔ ‘·qàj·T‘·«+‘√ ‘·]+#ês¡T.

ø£q´ø±|üs¡y˚TX¯«] ∫Á‘·|ü≥+ Ä$wüÿs¡D ø£q´ø±|üs¡y˚TX¯«] neTàyê] ∫Á‘·|ü{≤ìï Ä$wüÿ]düTÔqï eTTø±ÿ\ <ë«s¡ø±Hê<∏é, ‘·~‘·s¡T\T

HÓ\÷¢sT¡ k˛ºHVé ≤ü Ödt ù|≥˝Àì |ü|ü \M~Û˝À>∑\ bÕ+&ÉTs¡+>∑ nqï<ëq düe÷»+˝À áHÓ\ 25q ns¡“Hé Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T eTTø±ÿ\ <ë«s¡ø±Hê<∏é Áo yêdüM ø£q´ø±|üs¡y˚TX¯«] neTà yê] ∫Á‘·|ü{≤ìï Ä$wüÿ ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ neTàyê] |ü≥+ ø±e\dæqyês¡T 99491 91977≈£î bò˛qT#˚dæ ù|s¡T, ∫s¡THêe÷ ‘Ó*|æ‘˚ yê] ìyêkÕìπø |ü+|ü⁄‘êeTHêïs¡T. ù|<ä Äs¡´yÓ’X¯ó´\T áHÓ\ 28e‘˚B˝À|ü⁄ qyêãTù|≥˝Àì ‘·eT ø±sê´\j·÷ìøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£î+fÒ ≈£î≥Tº$TwüqT¢, ‘√|ü⁄&ÉTã+&ÉT¢, Á¬>’+&És¡T¢ |ü+|æD° #˚kÕÔeTHêïs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY ø=DÏC{Ò Ï s√X¯jT· ´ »qà~qyÓTqÆ p˝…’ 4q y˚&TÉ ø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ns¡“HéÄs¡´yÓX’ ´¯ dü+|òTü + Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù düsêãT düTÁãVü≤àD´+, ø√XÊ~Ûø±] |ü_“XË{ºÏ ÁoìyêdüT\T, ø£q´ø±|üsy¡ T˚ X¯«] <˚ekÕúq ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå &ÉT |ü&<ç +ä bÕs¡kΔ Õs¡~,Û nsTT‘ê uÛ≤düÿsY, ÁosêyéT s¡y˚Twt, ‹s¡TM~Û øÏc˛sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, pHé28, 2013

q÷‘·q nu≤ÿØ $<Ûëq+‘√ sêÁwüº+˝À ....

ñ‘·sÔ êK+&é es¡<˝ ä ≤ eT<ä´+

eT+<äTu≤ãT\≈£î eTVü‰ VüQcÕs¡T ø£*–+#˚ q÷‘·q eT<ä´+ bÕ\d”ì eTq sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T˝ÀøÏ ‘Ók˛Ô+~. ø=‘·Ô nu≤ÿØ dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ $&ÉT<ä\#˚dæq e÷s¡Z<äs¡Ù ø±\‘√ |ü˝…¢\T, |ü≥ºD≤\˝À eT<ä´+ ñ‘·ÔsêK+&é es¡<ä˝≤>± bÕs¡qT+~. á eT<Ûä´H˚ πø+Á<äeT+Á‹, C…’sê+ s¡y˚Twt ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À u…\TºcÕ|ü⁄\T m‘˚Ôj·TeTì ñ<ä´$T+#·+&Éì eTVæ≤fi¯\≈£î #ÓãT‘·THêï |üøÿ£ qTqï eTq eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ øÏeTàq ≈£î+&Ü e⁄+&ç+~ Ç+<äTø£qï dü+>∑‹ Ç|ü&ÉseΔ¡ Te⁄‘√+~. eTTK´ eT+Á‹ >±] q÷‘·q nu≤ÿØ $<Ûëq+‘√ eT<ä´+ <äTø±D≤\˙ï $T˙u≤s¡T>¢ ± e÷]b˛‘êsTT. Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|ü»\≈£î eT+∫ì |ü+#˚ $<Ûä+>± ø±≈£î+&Ü #Ó&ÉTqT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ Ø‹˝À kÕ>∑&É+ $&É÷¶ s¡+>± e⁄+~. u…\TºcÕ|ü⁄\T m‘˚ÔkÕÔeTqï eTq eTTK´eT+Á‹ H˚sT¡ >± eT<ä´+ <äTø±D≤\H˚ u≤s¡T>¢ ± r]Ã~<˚˝› ≤ ñ‘·sÔ T¡ «*e«&É+ Ä<ëj·T+ ø√dü+ m+‘·¬ø’Hê ã]‘Ó–+#˚˝≤>∑T+~. á e÷s¡Z<äs¡Ù ø±\‘√ õ˝≤¢˝Àì n~Ûø£XÊ‘·+ eT<ä´+ <äTø±D≤\˙ï u≤s¡T¢>± e÷s¡qTHêïsTT. 5y˚\≈£î ô|’q »HêuÛ≤ ø£*–q ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü‹ eT<ä´+ <äTø±D+ |üø£ÿH˚ |ü]à{Ÿ s¡÷yéT @sêŒ≥T#˚düT≈£îH˚+ <äT≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. Ç+‘·≈î£ eTT+<äT 15#·s|¡ ⁄ü MT≥s¡¢ $d”Ôs¡í+˝À |ü]à{Ÿs¡÷yéT @sêŒ≥T≈£î nqTeT‹ e⁄+&É>±, Ç|ü⁄&ÉT

50#·<sä |¡ ⁄ü MT≥s¡¢ $d”sÔ +í¡ ˝À @sêŒ≥T #˚dTü ø√e#·TÃ. Ç|üŒ{Ï<ëø± |ü]à{Ÿs÷¡ yéT @sêŒ≥T≈£î ˝…ô’ dqT‡|òE ” \ø£så ÷¡ bÕj·T\T #Ó*+¢ #ê*‡ e⁄+&É>±, Ç|ü&ÉT 2\ø£\å ≈£î ô|+#ês¡T. |ü]à≥¢s÷¡ |ü+˝À Á|üuTÑÛ ‘·« KC≤Hê≈£î <ë<ë|ü⁄ 4.60ø√≥¢ Ä<ëj·T+sêqT+~. Ç|üŒ{Ïπø ù|<ä≈£î≥T+u≤˝À¢ eT>∑yês¡T ≈£L©Hê* #˚dæ dü+bÕ~+∫q kıeTTàqT eT+<äTùdeqπø yÓ∫Ãdü÷Ô ≈£î≥T+u≤\qT |ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+fÒ, á |ü]à{Ÿ s¡÷yéT\ @sêŒ≥T‘√ $T‹MT]q ñ‘ê‡Vü≤+‘√ ô|ÁfÒ–b˛‘ês¡ì eTVæ≤fi¯\T Äy˚<qä #Ó+<äT‘·THêïs¡T. yÓTT‘·+Ô MT<ä @yÓTÆ‘˚H˚+, me¬s≥Tb˛‘˚ Hêπø+ nqï #·+<ä+˝À sêÁwüº eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ #˚wüº\T ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì|æk˛Ô+~.

–]»q Á|ü‹uÛ≤eT÷s¡TÔ\≈£î |ü⁄s¡kÕÿs¡+

HÓ\÷¢s¡T˝Àì Áo yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ø£dü÷Ôsꓤ ø£fi≤πøåÁ‘·+˝À áHÓ\ 23q @ÄsY&ç dü«#·Ã¤+<ä ùdyêdü+dü,ú j·÷Hê~ düe÷K´\ dü+j·TTø£Ô ìs¡« Vü≤D˝À |ü<√ ‘·s>¡ ‹∑ ñrÔsT¡ ˝í q’… –]»q $<ë´ s¡Tú\≈£î, ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\≈£î ne>±Vü≤qdü<ädüT‡ »]–+~. eTTK´n‹<∏äT\T>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.Áo<ÛäsY, õ˝≤¢ md”Œ _.$. s¡eTD≈£îe÷sY\T bÕ˝§Zì |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\˝À Á|ü‹uÛÑ ø£q ã]∫q –]»q $<ë´s¡Tú\T 408eT+~ì n_Ûq+~+#ês¡T. j·÷ø£åHé msTT&é Ä]úø£ düVü‰j·T+‘√ @ÄsY&ç >∑÷&É÷s¡T k»q´+‘√ ñqï‘· $<ä´qT nuÛ´Ñ dæ+#˚ –]»q $<ë´s¡T\ú ≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À $<ë´]úì‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø£˝…ø£ºsY õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y _.Áo<Ûsä Y Ä]úø£ #˚jT· ÷‘·ì#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊{Ï&@ç ÁbÕC…øº˘ n~Ûø±] j·÷ø£d]æ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ &çÄsY&@ç ÁbÕC…øº˘ n~Ûø±] yÓ+ø£≥düTã“j·T´, õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] eTTyê« sêeT*+>∑+, ÄsY$myéT ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] &ç.ø√<ä+&Ésê$T¬s&ç¶, õ˝≤¢ j·÷Hê~ düe÷K´ n<Ûä´≈£åîsê\T eT*¢ø£XË’\», @ÄsY&ç &Ó’¬sø£ºsY ùwø˘ ãw”sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+dæ◊ eTT+<äT≈£î HÓ\÷¢s¡T yÓ’<ä´ø£fi≤XÊ\ ìy˚~ø£

HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+ <äsêZ$T≥º˝Àì <=&É¢ düTu≤“¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\ Äes¡D+˝À ì]àdüTÔqï Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ø£fi≤XÊ\ dæú‹>∑‘·T\T, ÄdüŒÁ‹˝À yÓ’<ä´ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ‘·~‘·s¡ $wüj÷· \‘√ ≈£L&çq ìy˚~ø£qT yÓT&çø˝£ Ÿ øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj÷· (m+d”◊) eTT+<äT ñ+#·qTHêïs¡T. á @&Ü~øÏ yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ m+;;mdt $<ä´≈£î d”≥T¢ øπ {≤sTT+#·&+É ˝À m+d”◊ ‘·s¡®quÛÑs¡®q |ü&ÉT‘√+~. á Áø£eT+˝À HÓ\÷¢s¡T˝À @sêŒ≥T #˚j·TqTqï yÓ’<ä´ø£fi≤XÊ\≈£î Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m˝≤+{Ï edü‘·T\T HêïsTT, Á|üdüTÔ‘· dæã“+~ dü]b˛‘êsê, ø=‘·Ô>± ìsêàD+˝À ñqï uÛÑeq |ü⁄s√>∑‹, Á|üdüTÔ‘·eTTqï dæã“+~ $esê\T ÄdüT |üÁ‹˝À ñqï eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T, n<Ûë´|ü≈£î\T ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\‘√ ≈£L&çq ìy˚~ø£qT n+<äCÒj·÷\ì &Óe\|tyÓT+{Ÿ

Ä|òt yÓT&çø£˝Ÿ m&ÉT´πøwüHé(&çm+á)qT m+d”◊ Ç{°e\ Ä<˚•+∫+~. áH˚|ü<∏ä´+˝À Ç|üŒ{Ïπø &çmdtÄsY ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓ<’ ´ä ø£fi≤XÊ\ dæã“+~>± 28eT+~ Ábıô|dò sü T¡ ,¢ ndæôd+º {Ÿ ø£yTé nk˛dæj˚T{Ÿ Ábıô|òdüs¡T¢, &çmdtÄsY ÄdüT|üÁ‹ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T #·]Ã+#·T≈£îì |ü\T $esê\ô|’ &çm+áøÏ ìy˚~+#ês¡T. á ìy˚~ø£qT HÓ\÷¢s¡T qT+∫ yÓfi¯ó‘·Tqï ø=+‘· eT+~ Ábıô|òdüs¡T¢ ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì &çm+á qT+∫ yÓfi¯ó‘·Tqï eT]ø=+<äs¡T ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ |ü⁄s√>∑‹ô|’ &Ûç©¢˝Àì m+d”◊ eTT+<äT Á|ü‘·´ø£å+>± $es¡D Çe«qTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À @sêŒ≥T #˚ j · T qTqï yÓ ’ < ä ´ ø£ fi ≤XÊ\˝À eTÚ*ø£ dü < ä T bÕj· ÷ \qT |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î yÓT&çø£˝Ÿ øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ ãè+<ä+ ‘·«s¡˝À õ˝≤¢≈£î sêqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.


11

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, pHé28, 2013

n<∏Ó¢{Ÿ $T˝≤ÿdæ+>¥ J$‘·ø£<∏ä Ä<Ûës¡+>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªuÛ≤>¥ $T˝≤ÿ uÛ≤>¥μ ∫Á‘·+˝À Á|üø±wtsêCŸ $T˝≤ÿdæ+>¥ bÕÁ‘·<Ûë] |òüsêΩHé nø£ÔsY≈£î ø√#Y>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ á dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé k˛qyéTø£|üPsY 11s¡÷bÕj·T\T bÕ]‘√wæø£+>± rdüTø√>±... Á|üø±wt e÷Á‘·+ ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü rdüTø√≈£î+&Ü q{ÏdTü +Ô &É&É+ $X‚wü+.

Ç{°e\ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘·q ø±s¡T≈£î ôd’&é Çe«˝Ò<äH˚ ø√|ü+‘√ #·s¡DY‘˚CŸ ‘·q ôd≈£L´]{° #˚‘· Ç<ä›s¡T kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙s¡¢qT ø={Ϻ+∫q >=&Ée ∫*øÏ∫*øÏ >±*yêq>± e÷s¡T‘·T+~. ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ b˛©düT\T e÷qeVü≤≈£îÿ\ ø£MTwüHé≈£î düeT]Œ+∫q ìy˚~ø£˝À á $wüj·T+˝À #·s¡DY<˚ ‘·|üŒì ù|s=ÿHêïs¡T. eT] á πødüT @ eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘·T+<√?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

e÷ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·+&ç

>∑÷&É÷s¡T Äضz ø±sê´\ j· T +˝À áHÓ \ 24e‘˚ B »]–q Á^yÓH‡é &˚≈î£ &ç$»Hé˝Àì |ü\T eT+&É˝≤\ Á|ü»\T ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\+≥÷ nØ®\qT n+<äCXÒ Ês¡T. n+<äT˝À m≈£îÿe>± uÛÑ÷eTT\T |ü+|æD° #˚j÷· \ì $qï$+#·Tø=Hêïs¡T. ô|fi¯¢≈£Ls¡T eT+&É\+ ô|H˚ï|ü*¢ >∑÷&É÷s¡T Äضz≈£î nØ®\T n+<äCÒdüTÔqï Á|ü»\T ˝Àì dü π s «HÓ + ãs¡ T 72,65 `3˝À ñqï≥Te+{Ï |ü{≤ºuÛÑ÷$Tì $øÏÿ Ç+&ÉÁd”ºdtyês¡T ÄÁø£$T+∫ ø£≥º&Ü\qT ì]àdüTÔHêïs¡ì yê] e<ä› qT+∫ uÛÑ÷$Tì Ç|æŒ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ #Ó+#·TsêeTj·T´ Äضz≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ∫\¢≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì ã\¢y√\T≈£î #Ó+~q Áo s¡+>∑+ s¡eTDj·T´ düπs«HÓ+ãs¡T 496˝Àì 50ôd+≥T¢ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì ‘·s¡‘·sê\T kÕ>∑T#˚dTü ≈£î+≥THêïeTì, nsTT‘˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=+‘· eT+~ ‘·eTô|’ <Ís¡q® ´+#˚d,æ ÄÁø£$T+#·T≈£îHêïs¡ì |òsæ ê´<äT#˚XÊs¡T. >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ b˛≥TbÕfi≤ìøÏ #Ó+~q »eTfi¯¢ <äj·÷ø£sY 61, ôd+≥¢ Á|üuÛÑT‘·«uÛÑ÷$Tì 1921 qT+∫ ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~qyêπs kÕ>∑T#˚düTø=ì Jeq+#˚dTü HÔ êïeTì nsTT‘˚ Ä uÛ÷Ñ eTT\≈£î y˚s=ø£]øÏ bÕdüT|ü⁄düøÔ ±\T eT+ps¡T#˚XÊs¡ì Hê´j·T+ #˚j·÷\+≥÷ Äضz≈£î $qï$+#ês¡T.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

>∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì sêC≤M~Û düMT|ü+˝À e⁄qï Áo Á|üdqü ï yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡ kÕ«$T ÁãVü≤√à‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± 24e ‘˚B kÕ«$Tyê]øÏ yÓ’uÛÑe+>± ø£˝≤´ D√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+ kÕ«$T yê]øÏ n_Ûùwø£+, $wüßí düVü≤Ádü HêeT bÕsêj·TD+ ìs¡«Væ≤+∫, Á|ü‘´˚ ø£ |üP»\T #˚dæ sêÁ‘˚ y˚<ä|ü+&ç‘·T\T y˚<ä eT+Á‘√#êäs¡D, eT+>∑fi¯yêsTT<ë´\ eT<Ûä´ kÕ«$T yê]øÏ neTàyês¡¢‘√ ‹s¡T ø£˝≤´D√‘·‡e+ »]|æ+#ês¡T. nq+‘·s+¡ kÕ«$T yê]øÏ |ü\ø¢ ù° de ìs¡«Væ≤+∫ düVü≤Ádü BbÕ\+ø£s¡D˝À }+»˝Ÿ ù de ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . >∑ » yêVü≤q+ ô|’ ñqï kÕ«$T yê] Á>±yÓ÷ ‘·‡e+ yÓ’uÛÑe+>± »]–+~.

ø£˝≤´D√‘·‡e+

yÓ’uÛÑe+>± yÓ+ø£fÒX¯«s¡Tì

∫\¢≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì ‘·÷s¡TŒ ø£qT|üPs¡T˝À yÓ\dæq eTT‘ê´\eTà≈£î á HÓ\ 23e ‘˚B |ü+#êeTè‘ê_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ bı+>∑fi¯ó¢ bı+–+∫ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. neTà yê]ì <ä]Ù+#·Tø=H˚+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£dü+K´˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·eT ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√, ã+<ÛäT$TÁ‘·T \‘√ neTà yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘·s*¡ e#êÃs¡T. B+‘√ Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. eTT+<äT>± neTàyê]øÏ |ü+#êeTè‘ê_Ûùwø£+ #˚dqæ ns¡Ã≈£î\T nq+‘·s¡+ Á|ü‘˚´ø£ n\+ ø£s¡D #˚XÊs¡T. Ä\j·T áz Äe⁄\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

sêÁwü+º ˝À ø±+Á¬>dtbÕغ‘√H˚ n_Ûeè~Δ kÕ<Û´ä + ne⁄‘·T+<äì sêÁwüº Ä]úøX£ ÊU≤eT+Á‹ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ nHêïs¡T. ∫\¢≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì es¡>∑* Áø±dts√&ÉT¶ e<ä› eT+&É\+˝Àì |ü\T s√&ÉT¶ |üqT\≈£î, |ü\T n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î sêÁwüº ¬syÓq÷´ XÊK eT+Á‹ s¡|òüTMsê¬s&綑√ ø£*dæ X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ >∑÷&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À düeTdü´\qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ <äèwæøº Ï rdüT≈£îe∫à >∑‘· Hê\Tπ>fi¯ó¢>± |üqu≤ø£ ø£èwüíj·T´ mH√ï n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T≈£î ø£èwæ#˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq myÓTà˝Ò´>± z&çb˛sTTHê >∑÷&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~Δ ø√dü+ ‘·eT yÓ+≥|ü&ÉT‘·÷ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·TT+#·T≈£î+≥÷H˚ e⁄Hêïs¡Hêïs¡T. >∑÷&É÷s¡T ÁbÕ+‘· n_Ûeè~ΔøÏ ø=ìï e+<ä\ø√≥T¢ rdüT≈£îe∫Ãq |òüTq‘· |üqu≤ø£ ø£èwüíj·T´≈£î <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTੇ yêø±{Ï Hêsêj·TD¬s&ç¶, e÷<ëdüT >∑+>±<Ûsä +¡ >∑÷&É÷s¡T mm+d” #Ûs¬’Ó àHé u≤ãT¬s&ç,¶ >∑÷&É÷s¡T |ü≥D º ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå &ÉT Vü≤]Á|ükÕ<és¬ &ç¶ eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Û´ä ≈£îå &ÉT |ü⁄#·Ãø±j·T\ »Hês¡HΔ é e÷J m+|æ{°d” <äTeP«s¡T eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶

sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dtbÕغ‘√H˚ n_Ûeè~Δ

>∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T ìã+<Ûäq\T n‹Áø£$T+∫ ãdüT‡\qT q&ç|æ‘˚ ø£]ƒq#·s¡´\T ‘·|üŒeì >∑÷&É÷s¡T &ûmd”Œ #Í&˚X¯«] ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑÷&É÷s¡T n\÷¢s¡T Ä~X‚cÕ¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·« ùdº&çj·T+˝À á HÓ\ 23e ‘˚B |ü≥Dº +˝Àì Áô|y’ ≥˚ T bÕsƒX¡ Ê\ ãdüT‡\ ø£+&ûwHü qé T ÄyÓT |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s+¡ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷qT\T ãdüT‡ Á&Ó’es¡¢≈£î 60@fi¯ó¢ |üPs¡ÔsTT‘˚ yÓ+≥H˚ |üì˝ÀqT+∫ ‘=\–+#ê\Hêïs¡T. Ç{°e\ KeTà+˝À ãdüT‡ Á&Ó’esYø±≈£î+&Ü ø°¢qsY q&É|ü&É+‘√ Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+<äì, Bìï <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ø£+&ûwüHéqT |ü]o*düTÔHêïeTHêïs¡T. ãdüT‡˝À¢ |òüdtº msTT&é øÏ{Ÿ ‘·|üŒìdü]>± ñ+#·Tø√yê\ì, eT+≥\qT n<äT|ü⁄#ù˚ d+<äT≈£î ñ|üj÷Ó –+#˚ dæ*+&Ésq¢¡ T @sêŒ≥T#˚j÷· \Hêïs¡T. ãdüT‡˝À¢ Á&Ó’esY, ø°¢qsY‘√ bÕ≥T πøsYfÒø£sY ≈£L&Ü ñ+&Ü\Hêïs¡T. Çø£ô|’ Á|ü‹HÓ˝≤ ‘·ìF #˚düTÔ+{≤eTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü≥ºDdæ◊ ñbÕŒ\ dü‘·´Hêsêj·TD, mdt◊ wüØ|òt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Ûäèe|üÁ‘ê\qT |ü]o*düTÔqï &çmd”Œ #Í&˚X¯«]

|ü+#êeTè‘ê_Ûùwø£+

|üP] »>∑Hêï<∏é ªÇ<ä›s¡e÷àsTT\‘√μ u…&çdæø=≥º&É+‘√ n\T¢ ns¡T®Hé &Ó’\e÷˝À |ü&ܶ&ÉT. HÓø˘º‡ K∫Ñ·+>± Væ≤{Ÿ ø={≤º\H˚ |ü≥Tº<ä\‘√ e⁄Hêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ düTπs+Á<ä¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªπsdüT>∑TÁs¡+μ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. s=e÷+{Ïø˘ j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ y˚T13q yÓTT<ä˝…’+~. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. p˝…’ 1 qT+&ç j·T÷s¡|˝t À ‘êC≤ ôw&É÷´˝ŸqT bÕ¢Hé #˚XÊs¡T. X¯è‹Vü‰düHé V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔqï á dæìe÷qT $»j·T<äX$¯ TøÏ $&ÉT<ä\ #˚jT· qTHêïs¡T.

‘·÷s¡TŒ ø£qT|üPs¡T eTT‘ê´\eTà≈£î

ãdüT‡\T ø£+&çwüHé˝À &çe⁄+#ê* md”Œ #Í&˚X¯«]

yÓT>±|üesYkÕºsY sêyéT #·s¡DY ` X¯è‹Vü‰düHé\ô|’ ªme&É T μ dæ ì e÷ ø√dü + ô V ’≤<äsêu≤<é˝À e÷dt bÕ≥ áeT<Û´ä ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À¢ n+<äs÷¡ |üeHéøfi£ ≤´DY ù|s¡TqT, wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. Äj·Tq Çy˚TCŸqT ª<ä÷≈£î&ÉTμ dæìe÷˝À ÁãVü‰àq+<ëìï eTùV≤wt ~˝Ÿ sêE ì]àdüTÔqï á u≤ãT yê&ÉT≈£îqï≥T¢ yê&˚düT≈£î+≥THêïs¡T. sêyéT#·s¡DY yê&ÉT dæìe÷ wüO{Ï+>¥ ∫e] ≈£îHêï&É+fÒ... ø=&ÉT≈£î es¡Tdü ø±ã{Ϻ @MT nq˝Òs¡T. yÓTTqï <äX¯˝À e⁄+&É>± p˝…’ ª>∑T+&ÓC≤] >∑\¢+‘·sTT´+<˚μ˝À |üeHéqT ì‹Hé @ $<Ûä+>± ÄKs¡ T˝À ]©CŸ≈£î düHêï yê&ÉT≈£îHêï&√ #·÷kÕ+. |üP] »>∑Hêï<∏é ªÁ|ü‹ yÓ<Ûäe |üeHé Vü‰\T #˚dTü HÔ êïs¡T. ø£fi≤´DY bòÕ´H˚μ n+≥÷ H√s¡TC≤] ø£eå ÷|üD #Ó|ü ≈£îHêï&ÉT. ‘êC≤>± nì˝Ÿ düT+ø£s¡ ≈£L&Ü ªj·÷ø£åHé 3&çμ ∫Á‘·+˝À ª>∑ã“sYd+æ >¥μ˝Àì bÕ≥qT yê&˚dTü ≈£îHêï&ÉT.

b˛©dtùdºwüHé˝À bòÕ´$T© øöì‡*+>¥ >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé˝À á HÓ\ 22e ‘˚B >∑÷&É÷s¡T &ûmd”Œ #Í&˚X¯«] bòÕ´$T©øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ õ˝≤¢ md”Œ s¡eTD ≈£ î e÷sY Ä<˚ X Ê\ y˚ T s¡ ≈ £ î >∑÷&É÷s¡T˝À HÓ\s√E\ÁøÏ‘·+ qT+∫ øöì‡*+>¥ ôd+≥sYqT bòÕ´$T© øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï &çmd”Œ #Í&˚X¯«] @sêŒ≥T#˚XÊeTHêïs¡T. H˚{Ï düe÷»+˝À ñeTà&ç ≈£î≥T+ã e´edüú <ë<ë|ü⁄ ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘√+<äì B+‘√H˚ uÛ≤s¡´uÛsÑ \Ô¡ T ∫qï∫qï $yê<ë\‘√ $&çb˛j˚T |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=+≥THêïj·Tì nHêïs¡T. md”Œ s¡eTD≈£îe÷sY ∫qï ∫qï $yê<ë\ ø±s¡D+>± uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T $&çb˛≈£L&É<äì yê]øÏ $$<Ûä πø≥–]\≈£î #Ó+~q nqTuÛÑeE„˝…’q yê]#˚ øöì‡*+>¥ Ç#˚Ã˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡Hêïs¡T. øöì‡*+>¥ ôd+≥sY<ë«sê Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 20πødüT\qT $#ê]+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. $&çb˛sTTq uÛ≤sê´uÛsÑ \Ô¡ qT øöì‡*+>¥‘√ ˇø£{Ï #˚XÊeTHêïs¡T. øöì‡*+>¥ ôd+≥sY≈£î yêø±&ÉT, yÓ+ø£≥–], >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+, s¡÷s¡˝Ÿ |ü]~Û qT+∫ m≈£îÿe>± πødüT\T edüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. yê{Ï˝À ≈£L&Ü ¬s+&ÉT, eT÷&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ $&çb˛sTTq uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T m≈£îÿe>± ñHêïs¡Hêïs¡T. ∫qï ∫qï ø±s¡D≤\ e\¢ |ü≥Tº<ä\≈£îb˛sTT ã+>±s¡T uÛÑ$wü´‘·TÔqT HêX¯q+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. B+‘√ nuÛÑ+X¯óuÛÑ+ ‘Ó*j·Tì yê] _&ɶ\T e÷qdæø£+>± ø£è+–b˛‘·÷ rÁe eTH√y˚<äq≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. bòÕ´$T© øöì‡*+>¥˝À dæ◊ ñbÕŒ\ dü‘·´Hêsêj·TD, môd’‡ n+ø£eTsêe⁄, kÕs¡+>∑+ düT\øÏåà, eT+E\eTà, ns¡“Hé dæ&ç|æy√ ñe÷eTùV≤X¯«] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


12

á HÓ\ 23e ‘˚Bq $XÊK|ü≥ï+˝À »]–q ˇ*+|æø&˘ ˚ s¡H`é 2013˝À eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &瑶 √ ø£*dæ bÕ˝§Zqï sê»´düudÑÛ uü TÑÛ ´\T &܈ˆ ‹ø£ÿes¡|⁄ü düTã“sê$T¬s&ç,¶ eT+Á‹ |òTü +{≤ lìyêdüsêe⁄, yÓT>±|üesYkÕºsY sêyéT#·sD¡ ‘Y C˚ ,Ÿ $»j·Tyê&É m+|æ \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ

HÓ\÷¢s¡T, X¯óÁø£yês¡+, pHé28, 2013

Ç{°e\ ñ‘·sÔ êK+&é es¡<\ä qT+&ç ‘·|Œæ +#·T≈£îì q÷´&Û©ç ˝¢ Àì @|æueÑÛ Hé≈î£ #˚sT¡ ≈£îqï es¡<uä ≤~Û‘T· \qT |üsêeT]ÙdüTqÔ ï sê»´düudÑÛ uü TÑÛ ´\T {Ï.düTã“sê$T¬s&ç¶

<˚X¯+ >∑]«+#·<ä>∑Z XÊdÁ üÔy˚‘·Ô dürwt¬s&ç¶ Äq+≈£î Äràj·T n_Ûq+<äq $y˚ø±qT dü‘·ÿ]düTÔqï e÷>∑T+≥ ˝Òne⁄{Ÿ ¬sdæ&Ó+{Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T

dürwt¬s&ç¶ <ä+|ü‘·T\qT dü‘·ÿ]düTÔqï j·T+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, |üqu≤ø£ \øÏåà

uÛ≤s¡‘·<˚X¯ øÏå|üDÏ s¡+>±ìøÏ >∑T+&Óø±j·T ˝≤+{Ï &çÄsY&çz Çe÷s¡‘Y &Ó’¬sø£ºsY>± ìj·T$T‘·T˝…’q eTq HÓ\÷¢Øj·TT&ÉT, Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ eTVæ≤eT\÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑T+Á&Ü dürwt¬s&ç¶øÏ 27e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ HÓ\÷¢s¡T {ÖHéVü‰˝Ÿ˝À n_Ûq+<äq düuÛÑ »]–+~.

|üP]Ô Äs√>∑´e+‘·T&Ó’ ¬s{Ϻ+∫q ñ‘ê‡Vü≤+‘√ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝À n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï HÓ\÷¢s¡T Á>±MTD myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<äs¬ &çì¶ e÷>∑T+≥ ˝Òne⁄{Ÿ s¬ dæ&+Ó {Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé á HÓ\ 22e ‘˚Bq |òüTq+>± dü‘·ÿ]+∫+~. e÷>∑T+≥ ˝Òne⁄{Ÿ˝Àì yêD°eTVü≤˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q á n_Ûq+<äq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕúì≈£î\T ô|<ä›dü+K´˝À $#˚ÃkÕs¡T. myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<äs¬ &瑶 √ bÕ≥T e÷Jy˚Tj·TsY uÛ≤qTl, j·TTe»q Hêj·T≈£î\T @.dæ.düTu≤“¬s&ç¶ ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. HÓ\÷¢sT¡ q>∑sb¡ Õ\ø£d+ü dü≈ú î£ Ä<ëj·÷ìï∫Ã, nø£ÿ&ç dæã“+~øÏ J‘ê*#˚Ã~ e÷>∑T+≥ ˝Òne⁄{Ÿ e+{Ï ÁbÕ+‘ê\yês¡T ø£&ÉT‘·Tqï |üqTï\‘√H˚qì, Ç˝≤+{Ï ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~Δ #˚j·T&É+ ‘·eT u≤<Ûä´‘·>± uÛ≤$kÕÔeTì á dü+<äs¡“¤+>± $y˚ø± #ÓbÕŒs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À yÓTT<ä≥ Á‘ê>∑T˙s¡T, Á&Ó’H˚Jô|’ <äèwæº

kÕ]+∫ Ä |üqT\T |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+<äì, á ÁbÕ+‘·+˝À e⁄qï s√&É¢ìï+{Ïì n_Ûeè~Δ #˚kÕÔeTHêïs¡T. e#˚à ø±s=ŒπswüHé mìïø£\˝À n+<ä]ø° |üì#˚ùd nuÛÑ´]úH˚ Çø£ÿ&É ì\u…&É‘êeTì, yê]ì ¬>*|æ+∫ á ÁbÕ+‘· n_Ûeè~ΔøÏ u≤≥\T y˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. e÷>∑T+≥ ˝Òne⁄{Ÿ ¬sdæ&Ó+{Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘·T+>± •eÁ|üuÛ≤‘Y¬s&ç¶ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷>∑T+≥ ˝Òne⁄{Ÿ˝À Ç+ø± |üP]Ô #˚j·÷*‡q |üqT˝…H√ï e⁄Hêïj·Tì, yê{Ïì |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î düV≤ü ø£]+#ê\ì Äq+ $y˚ø±qT ø√sês¡T. Ç+ø± á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬sdæ&Ó+{Ÿ‡ nk˛dæjT˚ wüHé >ös¡edü\Vü‰<ës¡T eTTyê« ã\sêeTj·T´Hêj·TT&ÉT, Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ø£qT|üPs¡T lìyêdüT\T¬s&ç,¶ Ç‘·s¡ nk˛dæjT˚ wüHé düuÛÑT´\T‘√ bÕ≥T kÕúì≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ì+–ì N˝ÒÃ+<äT≈£î |”mdtm˝Ÿ$`dæ22 dæ<äΔ+

düuÛÑ˝À Á|üdü+–düTÔqï j·T+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT

n+‘·]ø£å Á|üj÷Ó >±\˝À uÛ≤s¡‘· $»j·÷\≈£î y˚~ø£>± ì\TdüTqÔ ï lVü≤]ø√≥˝Àì dürwt<ëÛ eHé n+‘·]ø£å Á|üj÷Ó >∑ øπ +Á<ä+(cÕsY ôd+≥sY) qT+&ç ì+–˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îb˛j˚T+<äT≈£î eTs√ sê¬ø{Ÿ dæ<äΔ+>± e⁄+~. p˝…’ 1e ‘˚B sêÁ‹ 11.41ìeTTcÕ\≈£î |”mdtm˝Ÿ$`dæ22qT yÓTT<ä{Ï ˝≤+#YbÕ´&é qT+&ç Á|üjÓ÷–+#·qTHêïs¡T. >∑‘· ø=H˚ïfi¯¢ø±\+˝À Ç+‘· sêÁ‹y˚fi¯ sê¬ø{Ÿ Á|üjÓ÷>∑+ »s¡|ü&É+ Ç|ü&˚ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. á sê¬ø{Ÿ <ë«sê yêVü≤q#√<ä≈£î\≈£î e÷sêZ\qT ‘Ó*ù| ‘=* dü«<˚o Hê$π>wüHé ñ|üÁ>∑V‰ü ìï ø£ø˝å£ À Á|üyX˚ ô¯ |&É‘ês¡T. 1422 øÏ˝À\ ãs¡Te⁄>∑\ ñ|üÁ>∑V‰ü ìï sê¬ø{Ÿ˝À Ç|üŒ{Ïøπ neTsêÃs¡T. 6 ÁkÕºbÕHé yÓ÷{≤s¡‘¢ √ Hê\T>∑T <äX¯\˝À 20.41 ìeTTcÕ\˝À á sê¬ø{Ÿ Á|üjÓ÷>∑+ |üPs¡Ôe⁄‘·T+~. sê¬ø{Ÿ Á|üjÓ÷>±ìï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì dæ◊mdtm|òt, b˛©düT <äfi≤\T uÛ≤Øã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïsTT.

&Üø£ºsY u…»yê&É >√bÕ\¬s&ç¶ nyês¡T¶ ø£$T{°, $ÄsY ø£fi≤XÊ\ |üPs¡«$<ë´s¡Tú\T ø£\dæ á n_Ûq+<äq dü‘êÿs¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢˝Àì z e÷s¡TeT÷\ Á>±eT+˝À eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+ã+˝À |ü⁄{Ϻ <˚Xy¯ T˚ >∑]«+#·<>ä Z∑ XÊÁdüyÔ ‘˚ >Ô· ± m~–q dürwts¬ &ç¶ n_Ûq+<äqdüu≈ÑÛ î£ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \+<äsT¡ ≈£L&Ü ‘·eT sê»ø°j·T eTqdüŒs¡Δ\qT |üø£ÿqô|{Ϻ ˇπø y˚~ø£ MT<ä≈£î #˚s¡&É+ Äj·TqøÏ∫Ãq >ös¡yêìøÏ dü+πø‘·+. πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+XÊU≤ düVü‰j·TeT+Á‹ leT‹ |üqu≤ø£ \øÏåà, sê»´düuÛÑdüuÛÑT´\T j·T+.yÓ+ø£jT· ´Hêj·TT&ÉT, HÓ\÷¢sT¡ bÕs¡y¢ TÓ +≥TdüuTÑÛ ´\T y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hés¬ &ç,¶ HÓ\÷¢sT¡ q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ eTT+>∑eT÷s¡T l<Ûäs¡ø£ècÕí¬s&ç¶, ø±e* XÊdüqdüuÛÑT´\T ;<ä eTkÕÔHésêe⁄, e÷JmyÓTà˝Ò´ _.$.kÕsTTø£èwüí j·÷#˚+Á<ä, cÕsY e÷J&Ós¬’ ø£sº Y |ü<àä l ø¬ .Hêsêj·TD, ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T y˚DT>√bÕ\¬s&ç,¶ ø£sêï{Ï Ä+»H˚jT· s¬ &ç,¶ düqï|ü⁄s¬ &ç¶ düTsπ wts¬ &ç,¶ u…>¬ s√ nyês¡T¶ ø£$T{Ï ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T ø=+&Ü ã\sê$T¬s&ç,¶ ø±s¡´<ä]Ù _.$.qs¡d+æ Vü≤+ y˚~ø£qT n\+ø£]+#ês¡T. dürwts¬ &ç¶ <˚Xy¯ T˚ >∑]«+#·<>ä Z∑ XÊÁdüyÔ ‘˚ >Ô· ± m<ä>±\ì, uÛ≤s¡‘<· X˚ ÊìøÏ XÊÁdükÔ Õ+πø‹ø£ dü\Vü‰<ës¡T&ÉT>± ne‘·]+#ê\ì j·T+.yÓ+ø£jT· ´Hêj·TT&ÉT Äø±+øÏ+å #ês¡T. Hê eTT+<äT |ü⁄{Ï,º Hê eTT+<äT ‹]–, Hê eTT+<äT ô|]–q dürwts¬ &ç¶ dü«j·T+ø£èwæ‘√ Ç+‘·yê&ÉT ø±e&É+ #·÷düT+Ô fÒ m+‘√ >∑s«¡ ø±s¡D+>± e⁄+<äHêïs¡T. πø+Á<äeT+Á‹ |üqu≤ø£ \øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï j·TTe‘· dürwt¬s&ç¶ì Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îì <˚X¯+ø√dü+ |üì#˚j·÷\Hêïs¡T. düHêàqÁ>∑V”≤‘· dürwt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1980es¡≈£î eTq <˚XÊìøÏ ˇø£ÿ øÏå|üDÏ ≈£L&Ü ˝Ò<äì, ás√E øÏå|üDÏ\ Á|üjÓ÷>∑+˝À nÁ>∑<˚XÊ\ düs¡düq ì*#êeTì nHêïs¡T. X¯Á‘·T<˚XÊ\ øÏå|üDT\T <Ûä«+dü+ #˚j·T>∑\ n‘ê´<ÛäTìø£ øÏå|üDT\T ø£*–q yÓTT<ä{Ï Hê\T>∑T<˚XÊ\˝À uÛ≤s¡‘Y e⁄+<äì, düeTTÁ<ä>s∑ “¡ +¤ ˝À qT+&ç ôd‘’ +· øÏ|å D ü T\T e<ä\>∑\ kÕeTs¡´Δ + eTq <˚XÊìøÏ e⁄+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ∫qïHê{Ï ùdïVæ≤‘·T\T, #·<äTe⁄#Ó|æŒq >∑Ts¡Te⁄\T, ‘êqT ∫qï|üŒ{ÏqT+&ç #·÷dæq sê»ø°j·T ô|<ä›\ eT<Ûä´ á düHêàq+ n+<äTø√e&É+ m+‘√ Äq+<ëìï ø£*–düTÔ+<äHêïs¡T. á n_Ûq+<äqdüuÛÑ≈£î y˚T<Ûëe⁄\T, $<ë´y˚‘·Ô\T ô|<ä›dü+K´˝À Vü‰»s¡T ø±e&É+ $X‚wü+! Edited, Published, Printed & owned by THUNGA SIVAPRABHATH REDDY, Plot no:1&2, Main Road, Magunta Layout, NELLORE-524003. Printed & Published at Roopa Graphics, Plot no:1&2, Main Road, Magunta Layout, NELLORE-524003. Ph:2323485. Editor-THUNGA SIVAPRABHATH REDDY, Executive Editor-G.SREENIVASULU REDDY.

21062013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you