Page 1


¨î™ÄÄ‡Ùꮇٙ àÏ î™Óàîà 2018 ÜË™à (ÄÓÄÜ‡¢™à) « » ................................................374-91-126151 «» ...................................................374-10-671021 «»   Я ......374-10-200814 « » ......................................374-91-356415 «» ...........................................374-11-555511 «»   Я ................................374-77-181717 «- » ............................374-10-440088 « »   Я ................................374-77-280001 « » ........................................374-10-588424 « » ...........................................374-312-57157 « -» .................................374-231-40406 « »   Я ......374-10-471294 « » , ,    Я ......374-10-574615 «  » .....................................374-94-484843 « » ..........................................374-55-310312 «- - » .................................374-10-577933 «-» ............................................374-93-214721 « » ...........................................374-91-420374 «» ..................................................374-11-335050 « » .......................................374-77-779956

« » ....................................374-10-660093 «-» .....................................374-91-407501 « » ..................................374-11-668484

ÜË™à (òÄ™‡Ùê™à) «  » .....................................374-94-484843

ÜË™à (™à¶‡Ùö‡¢™à) «  » .....................................374-94-484843 « - » ................................374-10-200861 «  » ........................374-10-200861

« » ....................................374-10-660093

ñĶ‰à՝ ñ‡ÙÍÄÜî‡ÜÄ®î™ (LED) (™à¶‡Ùö‡¢™à) « » ........................................374-60-511199 «» ............................................374-99-115999 «-»  (LED)     .....................................374-98-099750 « »    ........................374-60-757887

ñįęàúÄ®î™ ™®‡Ùêà (ÄÓÄÜ‡¢™à) « » ......................................374-10-422682

ñ‡¢ÄÏÄäÄ™™àî ¶‡™ÓÄí‡Ù¶/ Óà¢ÄúÄ®‡Ù¶/Óà¢ÄÜ‡Ù¶ « »     -.......374-10-205565

« »     ...........374-60-511313

« »    ........................374-60-757887

ñ‡ÙÍÄÜî‡ÜÄ®î™ (LED) ÍÄ¯à (ÄÓÄÜ‡¢™à)

ñ‡ÙÍÄÓàò™îúÄ®î ¶‡™ÓÄí‡Ù¶/ Óà¢ÄúÄ®‡Ù¶/Óà¢ÄÜ‡Ù¶

« » .........................................374-93-343904

«  » .........................374-10-390322 «» ..............................................374-10-225000 « -    » .......................................374-10-561234

ñ‡ÙÍÄÓàò™îúÄ (òÄ™‡Ùê™à) «360° » ...............................................374-11-360360 « »     .................................................374-60-409090 «  »  .......................................................374-10-587508 « »  .....................374-60-657657 « »     ................374-10-570801 «- » ............................374-10-440088 « »   .......................................................374-10-572300 «»   .......................................................374-98-980902 «» -   ..........................374-10-555048 « »     - .......................................374-11-203040 « » ...................................374-10-523532 « »     .................................................374-10-570108 «» .................................................374-10-560264 « »  .......374-94-040888 « »      - .......................................374-10-570339 « »  -  .....374-60-688888 « » .............................374-91-010204

ñ‡ÙÍÄÓàò™îúÄ (™à¶‡Ùö‡¢™à) «  » ...................................374-10-560065 «  » .........................374-10-390322 « »     ................374-10-570801 «» ..........................................374-10-536797 « »   .......................................................374-10-572300 «»   .......................................................374-98-980902 « » ....................................374-10-351100 «» ...................................................374-10-554030 « »     - .......................................374-11-203040 « » ........................................374-60-511199 « » ...................................374-10-523532 « »     .................................................374-10-570108 «» .................................................374-10-560264 «» ..................................................374-10-228202 «  » .................................374-12-707770 «» ..................................................374-11-335050 «» ..............................................374-10-225000 « »  -  .....374-60-688888 « » ..................................................374-11-400770 « » ............................374-60-757537 « » .............................374-91-010204

ûÄÓÄú™à àÏ ûÄÓÄúî öÄöú‡Ù®ê™à (ûÄÓÄúÄöÄöú‡Ù®ê™à) (òÄ™‡Ùê™à) «»   ..........................374-10-575500 « » .............................................374-60-545000

ûÄÓÄú™à àÏ ûÄÓÄúî öÄöú‡Ù®ê™à (ûÄÓÄúÄöÄöú‡Ù®ê™à) (™à¶‡Ùö‡¢™à) « » .....................................374-60-701828

ûÄÜÄ¶Ä™ ™®‡Ùêà (òÄ™‡Ùê™à) «» ................................................374-10-552250 «- »     ........................374-12-565525 « » ........................................374-10-641432 «»   ..........................374-10-575500 « »  - ...............374-10-420200 «»   ................374-10-552273

ûÄÜÄ¶Ä™ ™®‡Ùêà (™à¶‡Ùö‡¢™à) «» ................................................374-10-552250 « » .....................................374-60-701828 « »  - ...............374-10-420200 «»   ................374-10-552273

¨î™Ä™®‡Ùêà (òÄ™‡Ùê™à) «360° » ...............................................374-11-360360  .........................374-99-810991 «»   .......................................................374-91-013757 «» .....................................................374-10-444448 « »  ,       ......................374-10-551131 «»   - .......................................374-10-542105 «   » ..............374-99-423536 «»    ...374-10-446484 «» ................................................374-10-552250 «- »     ........................374-12-565525 «»  ,        - .......................................374-10-554320 « »      - ......374-10-550899 « » ................................................374-10-672150 « » ........................................374-10-641432 « - » ..........................................374-10-570573 « » 

 .............................................374-44-344344 « »  .....................374-60-657657 «» ...............................................374-10-449600 « » - ...................374-44-233333 «--» (“SBS”) .................................374-47-977777


ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՆՏԵՐԻԵՐ • 2018 «  »  .......................................................374-10-545778 « » ......................................374-10-206363 « » ...........................................374-312-57157 «  »  -  .......................................................374-11-555525 « »   .......................................................374-10-278787 «»   ..........................374-10-575500 « » ...........................................374-10-557434 «  »     ..................374-10-449292 «  » ................................374-10-226498 « - » ..............374-10-238850 «» ..................................................374-10-228202 «» ................................................374-10-444511 « »    ..............................374-10-744503 « »    .......................................................374-11-777000 « »  - ...............374-10-420200 «  » ..................374-77-757575 « » ..............................374-10-542239 « » .............................................374-91-510033 « » ...........................................374-10-557160 «»   ................374-10-552273 «»     .....................................374-94-310013 «  »   Я ................................374-94-522690 «» ..................................................374-11-335050 « » ..........................................374-10-349520 « » ...........................................374-10-557140 « » .................................374-11-668484 « »  - ..374-93-220828

¨î™Ä™®‡Ùêà (™à¶‡Ùö‡¢™à)  .........................374-99-810991 « »  ,       ......................374-10-551131 «»   - .......................................374-10-542105 « » .................................374-10-208039 «»    ...374-10-446484 «» ................................................374-11-484840 «  » ......................374-91-012660 « -» .......................................374-77-492022 «  » .................................31-93-779295 « »      - ......374-10-550899 « » ................................374-95-751415 « » ....................................374-98-417960 « » ........................................374-10-641432 « » .....................................................374-10-563901 « » .............................................374-10-242080 «» ...............................................374-10-449600 « » .............................374-94-211213 «--» (“SBS”) .................................374-47-977777 «  »  .......................................................374-10-545778 « » ...........................................374-312-57157 « »      ..................374-77-750699 « » ......................................374-10-282081 «»   ..........................374-10-575500 « » ...........................................374-10-557434 «» ...................................................374-10-517929

«  » ................................374-10-226498 « » ................................................374-93-631383 « - » ..............374-10-238850 « » (“HENKEL BAUTECHNIK”),    .......................................374-10-629965 «» ...................................................374-11-561665 «  » ............................................374-60-746746 « » ...........................................374-10-444150 «» ..................................................374-10-228202 « »    ..............................374-10-744503 « »    .......................................................374-11-777000 « »  - ...............374-10-420200 « » ..............................374-10-542239 «» .......................................374-91-257202 « » .............................................374-91-510033 «-» ...........................................374-55-001855 « »      .....................................374-99-525241 «»   ................374-10-552273 « » ......................................374-10-584060 «  »   Я ................................374-94-522690 « » ...............................................374-11-442221 « » ................................................374-94-200906 « » ..........................................374-10-349520 «» ..................................................374-10-465977 « » ...........................................374-10-557140 «» .......................................................374-10-534849

¨î™Ä™®‡Ùêà, ¨î™ÄÄÄúÄ™ ú‡™ÍÓ‡ÙúÚîÄ™à (ÄÓÄÜ‡¢™à) «   » ..............374-99-423536 «»    ...374-10-446484 «» ...................................................374-10-671021 «» .........................................374-234-42195 « » .................................374-234-41220 «» ................................................374-10-669990 «-» ......................................374-12-211111 «»   Я ......374-322-60396 « » ..................................................374-91-406081 «»    .....................................374-322-60111 « »  ...374-94-022401 « » 

 .............................................374-44-344344 «» ..............................................374-285-20062 «» ...............................................374-10-449600 «- » ............................374-10-440088 «» .............................................374-10-486605 « » ...........................................374-312-57157 «» ...........................................374-77-888866 « » ..................................374-10-207197 « » .......................................374-10-360131 «» .............................................374-60-651555 «» ..............................................374-91-437772 «-» .........................374-10-421504 «- » ................374-10-428272 « - » ..............374-10-238850 « »  .....374-312-63031 «-95» ........................................374-10-538852 «»  .....................................374-10-627240 «  » ............................................374-60-746746 «  -» ..................................374-10-447606 « Я» ......................................374-286-43590

 

 .............................................374-10-474270    ......374-93-209913 « » ...........................................374-10-444150 «    » ..............................374-10-245471 «» Я ................................374-224-21222 «» .................................................374-10-622070 « » ......................................374-10-422682 « » ..............................................374-93-467762 « » ..............................................374-10-319110 «-» ............................................374-93-214721 «» .................................................374-77-797232 «  » .................374-10-461009 «  »   Я ................................374-94-522690 « » ..............................374-222-60072 «-1»   ..........................374-94-009600 «»     Я ................................374-91-565457

¨î™ÄÄÄúÄ™, ¨î™¶‡™ÓÄíÄ®î™ àÏ ¨î™™‡‡Ñ¶Ä™ úÄä¶Äúà‰‡Ùꮇٙ™à « » .......................................374-10-259359  .........................374-99-810991 « » ................................................374-91-126151 « » .................................374-10-208039 « » .................................................374-91-408401 « Я» ..............................................374-10-611947 «» ...................................................374-10-543064 « » ................................................374-10-238170 «  -   » .......................................374-60-502428

«  » ...............374-10-427215 «» .................................374-91-201513 «-97» ...........................................374-94-413935 «» .........................................374-234-42195 «   » .......374-60-755000 «- » ........................................374-10-583543 «  »    ..........................374-93-336635 « » .......................374-10-584416 « » ............................................374-94-989000 «-» ......................................374-12-211111 « » .................................374-10-297970 « » ...........................374-77-777228 « » ..................................................374-91-406081 «»  .....................................374-11-575522 « » ..................................374-96-408515 «»,   .........................................374-10-204328 «  » ...........................374-10-294933 « » ......................................374-91-356415 « » ...........................................1-818-5747030 « » .....................................................374-10-563901 « » .............................................374-93-792323 « » .............................................374-10-242080 «- »    .....................................374-10-421433


ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՆՏԵՐԻԵՐ • 2018 « » ...........................................374-10-720054 «» ...............................................374-10-449600 «» .........................................374-10-529720 «» ..............................374-10-542977 «» ................................374-10-255190 « » .........................................374-10-566922 « »   Я ................................374-77-280001 « »  .....................................374-93-720252 « »   .....................................374-10-287657 «  »  .....................................374-11-201009 «»  .....................................374-94-245500 « -» .................................374-231-40406 «» ......................................374-11-585470 « » ......................374-10-524343 «  » ................................374-77-882228 « » .......................................374-10-360131 « » .......................................374-93-408843 «» .............................................374-60-651555 «»   ..........................374-10-575500 «»  .....................................374-10-421283 «» .........................................374-10-235729 «- » ................374-10-428272 « »  .....374-312-63031 « » ...........................374-10-653159 «» ..........................................374-91-432593 «  » .....................................374-94-484843 «» ...................................................374-11-561665 «» .........................................374-93-019900 «» ..............................................374-11-380801 «-95» ........................................374-10-538852 « »   ..........................374-99-405099 «»  .....................................374-10-627240 « » ..........................................374-60-757525 «  » .................................374-11-540555 « » ..................................................374-10-730706 «  -» ..................................374-10-447606 « Я» ......................................374-286-43590 «  » ...............374-10-425570 « »    ..........................374-10-287657 «     » ..............................374-10-245471 «» Я ................................374-224-21222 « » .........................................374-10-722077 «  » ............................374-43-565513 «» .......................................................374-10-661565 « » ......................................374-10-422682 « » ...........................................374-10-557160 «» .............................................374-10-249106 «  » ............................374-10-590799 « » ......................................374-10-584060 «  »  .....................................374-11-350000 « » .................................374-283-23615 « » ..............................374-222-60072 «»  .....................................374-10-466776 « - » .........................374-10-580508 «-1»   ..........................374-94-009600 « » ....................................374-10-239181

«» ..................................................374-11-335050 «» ,   .........................................374-98-551466 «» ..............................................374-10-225000 « » ............................374-93-413452 «  » ...........................374-10-201065 «»  .....................................374-11-799799 «  » (« »/”CBS”) ..............................................374-60-617617 «» ..............................................374-10-202788

‰ÄÍÓÄË™à (òÄ™‡Ùê™à) «»   ................374-10-552273 « »     .................................................374-60-543512

‰ÄÍÓÄË™à (™à¶‡Ùö‡¢™à) «» ..........................................374-10-536797 «»   ................374-10-552273 « »     ...................................................374-60-543512

‰ÄÓ‡ÙûÄ™™à (ÄÓÄÜ‡¢™à) « » ................................................374-91-126151 «» ...................................................374-10-671021 «»   Я ......374-10-200814 « » ...........................................374-10-451730 « » ......................................374-91-356415 «» ...........................................374-11-555511 «»   Я ................................374-77-181717 «- » ............................374-10-440088 « » ...................................374-10-578732 « »   Я ................................374-77-280001 « » ........................................374-10-588424 « -» .................................374-231-40406 « »   Я ......374-10-471294 « » , ,    Я ......374-10-574615 «  » .....................................374-94-484843 « » ..................................................374-93-930455 « » ..........................................374-55-310312 « » ...........................................374-91-420374 «» ..................................................374-11-335050 « » .......................................374-77-779956

« » ....................................374-10-660093 «-» .....................................374-91-407501 « » .................................374-11-668484

ÊàˇÙڶę ûĶÄúÄÑà, ÍÄ¯Äχ‡Ù¶™à (òÄ™‡Ùê™à) «22 »   ...374-60-755001 « »  ,       ......................374-10-551131 « » ...........................................374-10-251500 «»  ,        - .......................................374-10-554320 « »  .....................374-60-657657

«  »      ......................374-10-527642 « -»     - .......................................374-10-548315 « »  - ...............374-10-528893 «  » ..................................374-10-273311 «»      ..............374-10-258848 «  » ....................................374-60-445310 «» .................................................374-10-560264 «  »  - ......374-10-328848 «  » .........................................374-10-551778 « »        .......................................................374-77-556050 «»   ................374-10-552273 «   » ...........................374-10-201065 «»,   .......................................374-10-544336 «» ................................374-12-220022 « » .................................374-11-668484 «- »  .............374-10-553302

ÊàˇÙڶę ûĶÄúÄÑà, ÍÄ¯Äχ‡Ù¶™à (™à¶‡Ùö‡¢™à) « » ........................................374-10-224815 « »  ,       ......................374-10-551131 «-»         .....................................374-10-568983 «   » .......374-60-755000 « » ...........................................374-10-251500 « » ..........................................374-10-538445 « » ...................................374-10-578732 « -»     - .......................................374-10-548315 « »  - ...............374-10-528893 «  »  -  .......................................................374-11-555525 «    » .......................................374-10-520188 «- » .....................................374-10-554466 «» ...................................................374-10-554030 «  » ..................................374-10-273311 «»      ..............374-10-258848 «  » ....................................374-60-445310 « »  ,    ......................................374-10-586604 «» .................................................374-10-560264 «  »  - ......374-10-328848 « - » ...................................374-10-500175 «  » .........................................374-10-551778 «»   ................374-10-552273 «» ..............................................374-10-225000 «   » ...........................374-10-201065 «»,   .......................................374-10-544336 «» ................................374-12-220022

ÊàˇÙڶę ûĶÄúÄÑàî, ÍÄ¯Äχ‡Ù¶™àî ¶‡™ÓÄí‡Ù¶/ Óà¢ÄúÄ®‡Ù¶/Óà¢ÄÜ‡Ù¶ «  »    ..........................374-93-336635 «  »  -  .......................................................374-11-555525 «     » .......................................374-10-520188


ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՆՏԵՐԻԵՐ • 2018 « »    .......................................................374-11-777000 « »    .....................................374-60-514040 «»   ................374-10-552273 «» ..............................................374-10-225000 «   » ...........................374-10-201065

ÊàˇÙڶę ûĶÄúÄÑàî, ÍÄ¯Äχ‡Ù¶™àî ͉ÄÍÄú‡Ù¶ « » ...........................................374-10-251500 «    » .......................................374-10-520188

« »    .......................................................374-11-777000 « »  - ...............374-10-420200

ÍÄ™îÓÄÄúÄ™ Óàò™îúÄ (ÍÄ™Óàò™îúÄ) (™à¶‡Ùö‡¢™à) « »  ,       ......................374-10-551131 « »      - ......374-10-550899 « »   .......................................................374-10-278787

ÍÄñîú™à՝ ààÍĉÄӶę (òÄ™‡Ùê™à)

« » ...........................................374-10-557434

« »     .................................................374-10-297134 «  »    Я ....374-234-62666 « »  - ...............374-10-420200

«  »  

ÍÄñîú™à՝ ààÍĉÄӶę (™à¶‡Ùö‡¢™à) « »  - ...............374-10-420200 « » ......................................374-10-422682

ÍÄ™îÓÄÄúÄ™ Óàò™îúÄ (ÍÄ™Óàò™îúÄ) (òÄ™‡Ùê™à) «»   .......................................................374-91-013757 « »      - ......374-10-550899 « » ........................................374-10-641432 « »  .....................374-60-657657 «--» (“SBS”) .................................374-47-977777 «  »  -  .......................................................374-11-555525 « »   .......................................................374-10-278787 «  »     ..................374-10-449292 «  » ................................374-10-226498 « »     .................................................374-10-552765

  ..................374-10-449292

«»   - .......................................374-10-542105 « »     - ......374-10-205565 « »     ...........374-60-511313

˙܇Äú¶Ä™ ûĶÄúÄÑà (òÄ™‡Ùê™à) «  » ....................................374-60-445310 «» .................................................374-10-560264 «  » ...........................374-10-201065

˙܇Äú¶Ä™ ûĶÄúÄÑà (™à¶‡Ùö‡¢™à) « » ........................................374-10-224815 «  -   » .......................................374-60-502428

« »     .................................................374-10-552765 « »    .......................................................374-11-777000 « »  - ...............374-10-420200

ÍÄ¯Äχ‡Ù¶™à àÏ ™®‡Ùêà՝ Íćٙęàî àÏ ñ‡¢ÄÏÄäÄ™™àî ûĶÄ (òÄ™‡Ùê™à) « »     - ......374-91-554248 « »  ,       ......................374-10-551131 «»   - .......................................374-10-542105 « »     - ......374-10-205565

ÍÄ¯Äχ‡Ù¶™à àÏ ™®‡Ùêà՝ Íćٙęàî àÏ ñ‡¢ÄÏÄäÄ™™àî ûĶÄ (™à¶‡Ùö‡¢™à) « »     - ......374-91-554248 « »  ,       ......................374-10-551131

« » ...................................374-10-578732 «    » .......................................374-10-520188 «» ..............................................374-10-225000 «   » ...........................374-10-201065

˙܇Äú¶Ä™ ûĶÄúÄÑàî ¶‡™ÓÄí‡Ù¶/ Óà¢ÄúÄ®‡Ù¶/Óà¢ÄÜ‡Ù¶ « » ...................................374-10-578732 «    » .......................................374-10-520188 « »    .....................................374-60-514040 «» ..............................................374-10-225000 «   » ...........................374-10-201065

˙܇Äú¶Ä™ ûĶÄúÄÑàî ͉ÄÍÄú‡Ù¶ « » .................................374-91-406321 «    » .......................................374-10-520188 «  »  - ......374-10-328848


«Շինարարություն և ինտերիեր 2018» թեմատիկ տեղեկագրի I հրատարակում  

«Սփյուռ» տեղեկատվական համակարգի կողմից մշակվել է «Շինարարություն և ինտերիեր 2018» թեմատիկ բուկլետը, որն իր մեջ ներառում է Հայաստանի և Արցախի...

«Շինարարություն և ինտերիեր 2018» թեմատիկ տեղեկագրի I հրատարակում  

«Սփյուռ» տեղեկատվական համակարգի կողմից մշակվել է «Շինարարություն և ինտերիեր 2018» թեմատիկ բուկլետը, որն իր մեջ ներառում է Հայաստանի և Արցախի...

Advertisement