Van verenigingswerk naar Artikel 17

Page 4

Ontdek hier hoe en wat SPORTWERK SPORTCLUBS ontzorgt

Van verenigingswerk naar artikel 17

Uitbreiding artikel 17 van het koninklijk Besluit van 28 november 1969

2022 = verenigingswerk

Wat betekent dit voor werknemers?

max 450u/jaar

max. 150u/kwartaal

Q3: max. 285u

tot €7.460/jaar

bijverdienen inkomstenbelasting van 10%

En voor de werkgevers?

Iemand onder artikel 17 tewerkstellen betekent dat je iemand in dienst neemt.

En daarvoor moet je aan enkele zaken voldoen...

1. Sociale verplichtingen

Identificeren bij Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(RSZ)

Aangifte van tewerkstelling

2. Werkgeversverplichting

De 6A,s

Aansluiten paritair comité

Arbeidsovereenkomst Arbeidsreglement Arbeidsongevallenverzekering

Aansluiten bij een externe dienst preventie & welzijn

Aanmaken fiches & verwerking lonen

Aansluiten paritair comité

Een paritair comité (PC) is een overlegorgaan tussen werkgevers & werknemers. Ze is onder andere bevoegd voor het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten of cao’s.

Elke bedrijfstak heeft zijn eigen PC. Sportclubs vallen onder PC 329.01.

Arbeidersovereenkomst

Een contract tussen werknemer en werkgever, waarbij de werknemer zich tegenover de werkgever verbindt om tegen loon en onder gezag van de werkgever arbeid te verrichten.

Arbeidersreglement

Een arbeidsreglement is een beschrijving van de wederzijdse rechten en plichten op de werkvloer.

Arbeidersongevallenverzekering

Het woord zegt het zelf. Een verzekering tegen een arbeidsongeval.

Op de club Op weg van of naar de club

Dekt de medische kosten & het loonverlies

Aansluiten bij een externe dienst preventie & welzijn

In bedrijven met minder dan 20 werknemers mag je als werkgever deze rol deels intern opnemen. Voor een aantal gespecialiseerde aspecten ben je wel verplicht je te laten bijstaan door externe specialisten.

Aanmaken fiches & verwerking lonen

Deze procedure verschilt of je al dan niet aangesloten bent bij een sociaal secretariaat.

Begin je spontaan te zuchten na het lezen van deze info?

Dat begrijpen we.

Maar wees gerust!

Wij stellen onze jarenlange ervaring in deze materie ter beschikking.

Wij ontzorgen jouw sportclub

Sportwerk ontzorgt

Wij nemen de administratieve last en alle nodige verplichtingen op ons.

De club krijgt maandelijks een factuur en kan zich focussen op het sportieve.

In het kort?

Verenigingswerk verdwijnt en valt onder artikel 17

Voorwaarden voor werknemers

• Max uren & loon

• 10% inkomstenbelasting

Tewerkstellen onder artikel 17 komt met de nodige verplichtingen

• Sociale verplichtingen

• De 6 A’s Sportwerk ontzorgt jouw sportclub

Meer weten?

Lees het in onze blogpost of neem contact op via artikel17@sportwerk.be.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.