Zilverroutes

Page 1

Vijf rustige wandelroutes voor iedereen

De Kortrijkse

ZILVERROUTES


Wandelen met een fysieke beperking, rolstoel of kinderwagen, het is niet evident. Daarom stelt Stad Kortrijk vijf wandelroutes voor die toegankelijk zijn voor iedereen: elke wandelroute heeft een verharde ondergrond en onderweg vind je max. na 250 meter comfortabele zitbanken waar je even op adem kan komen. Perfect voor wie stap voor stap meer wil bewegen en zijn of haar levenskwaliteit wil verbeteren. Het startpunt en de afstand is voor elk van deze vijf wandeltrajecten op Kortrijks grondgebied verschillend. Wel vormen alle wandelroutes een lus zodat je op om het even welk punt kan starten. Kom je met het openbaar vervoer? Perfect, de Zilverroutes zijn vlot bereikbaar. Wil jij mee op stap?


BEGIJNROU Totale afstan d

: 2760 meter

Met de Begijn hofroute ka n je wandelen d oorheen he t historisch centrum van Kortrijk. Je ko mt op je weg het st adhuis, de O n zeLieve-Vrouw ekerk, het B e g ijnhof en het Groe ningemomu ment tegen, stuk voor stuk m onumenten die historisc h erfgoed u itmaken

TE

uit een rijk ve rleden. Ook het flaneren lan gs de winke lstraten biedt hier ee n mooie afw isseling. Je ziet er exc lusieve boeti e ks maar ook budgetv riendelijke m ode in de Lange Ste enstraat en in het winkelcentr um ‘K in Kort rijk’.

AED-toestel

Bezienswaa

rdigheid

Toiletten

Zitbank

Enkele weetj

es over de b

Kortere weg

ezienswaard

GROENINGE

igheden op

MONUMEN

deze route:

T

Het verguld e beeldhouw werk werd o 600 ste verjaa pgericht naa rdag van de r aanleiding Guldenspore in 1902 ingeh van d n slag. Het zou uldigd word oorspronkelij e en maar het werd op 5 au k was pas vier gustus 1906 jaar plechtig onth de Maagd va uld. Het verg later klaar en n Vlaanderen ulde beeld st voor die met richting van elt haar ene han het d een speer de fiere Vlaam overwonnen Frankrijk h in de oudt, en met se leeuw, die haar andere de boeien ve hand rbroken hee ft, vasthoud t.

STADHUIS

BEGIJNHOF

De Kortrijks

e

& ONZE-LIE

VE-VROUW

E

KERK Het Begijnh of in Sinds 2 decem Kortrijk werd in 1238 d oor Johanna ber 1998 beh van Constan werelderfgo oort het Kort tino ed van de U rijkse Begijn N hof tot het cu pel gesticht. ESCO. De On oudste gebo ze-Lieve-Vro ltureel en nat uwen van d uwekerk is o e stad en is uurlijk Gezelle was p heden één een bescher onderpasto m van de d monumen or van de par t. Guido ochie tussen 1872 en 1889 .

ZILVERROU

TES

Vijf rustige w andelroutes

De bouwstijl is een voorb eeld van de De 14 beeld gotisch-renai nissen in de ssance overg gevel zijn gev Graven van angsstijl. uld met de b Vlaanderen. eelden van De Raadzaal zandstenen de op de eerste schoorsteen verdieping h mantel (van centraal een eeft een 1527) met al beeld van K legorische fig eizer Karel. D de mooiste uren en it stenen ka pronkstukken ntwerk is ze van het Kort ker een van rijkse stadhu is.

voor iederee n

BEGIJNROU

TE

Totale afstan

d: 2760 mete

r


AI KA

ID E MU S DIK

AT RA E ST KS NI OR DO

SCHOUWBURGPLEIN

STATIONSPLEIN

L

G AN

E

EE ST

PLEIN

BEGIJNHOFPARK

O VO

TE EN W

Ut aut ad es doloritio tem fugit, quunt. Eremporum in et lantium nat ad ut quia con nulparum dolecum GROENINGEqui doluptaeped quate occatem

T AA R ST

R

AAN

MONUMENT

NSEL

OVERBEKEPLEIN

VANDALEPLEIN KRING

GROTE MARKT GRAANMARKT

CASINOPLEIN

SINTVINCENTIUS

O.L.V KERK

BEGIJNHOF

SINTCAROLUS

HOUTMARKT

ROME I

T RAA

O.-L.-V ROU W

LEIEST

AT RA T ES

T TRAA

AN EL A I NG

G

ES NING ROE

EN GRO

BIB

ST.-MICHIELSPLEIN PRES. ROOSEVELTRAAT EST S PLEIN L E STADHUIS RIJS

SE S

N AA

TOERISME KORTRIJK

I AA ELK O R B

TR AA T

GE NT

L RT AE

DAM

BU DA S

EG

AI RKA E Z

IEB

AT RA

IJ

L N. MI

ST

ST.-AMANDSPLEIN

AT RA T NS

VLAS MARKT

ARD NGA J I W

AAT STR

VEEMARKT

K IN KORTRIJK


BROELROUT Totale afstan d

: 2560 meter

E

De Broelrou te sl voornamelijk ingert zich verlaagde L langs de Leie eieboorden rivier ska die de stad d , de tebowl en d oormidden e K-Tower. Je klieft. Hier ontmoe voelt de me ten het verle tamorfose d de en het ‘new ie Kortrijk het look’ Kortrijk n la atste decen elkaar. Er zijn de Bro nium heeft onderg eltorens, toc aan en het is h hét beeld van K g e woon genie ortrijk, maar ten aan de v ook eigentijdse ele rustplekken blikvangers in de buurt als de v an Budabeach.

AED-toestel

Bezienswaa

rdigheid

Toiletten

Zitbank

Enkele weetj

es over de b

ezienswaard

Kortere weg

SKATEBOW

igheden op

deze route:

L

Met maar lie fst 850 m² o ppervlakte ku helemaal uit nn leven in dez e unieke skat en skaters en bladers zi Belgische sk ch ebowl. Het is atebowl. Ze de allereerst werd aangel Team Pain. e egd door het Amerikaanse

K-TOWER De K Tower of K Toren is een 66,2 met naar een on er hoge tore twerp van d n in Kortrijk e Belgische residentiële architect Ph toren bevin ilippe Samyn dt zich lang Guldenspore . De sheen de rivi ncollege cam er de Leie naa pus Kaai en st het herbergt 68 flats.

BROELTORE

De Kortrijks

e

ZILVERROU

TES

Vijf rustige w andelroutes

voor iederee n

NS

Deze middel eeuwse tore ns zijn restan ‘Speytorre’ w ten van de o erd in 1385 ude stadsves gebouwd om De noordelijk tingen. De zu het verkeer e ‘Inghelburg idelijke op de Leie te htorre’ uit 14 De oevers zu controleren 15 diende al llen je zalig . s wapenopsl dicht bij het op een van agplaats. frisse water de heerlijke brengen, zo terrasjes, het gebouwd d dat je, water haast oor de Bourg kunt voelen ondische her stad. Bemer . Ze zijn to k de schietg aten voor pijl gen ter verdediging van staat Nepom de en en kanon ucenus, patro nen. Op de B onheilige va roelbrug n de schipp ers en drenke lingen.

BROELROU

TE

Totale afstan

d: 2560 mete

r


SKATEBOWL

AI KA

AI RKA E RESIDENTIE IJZ

FA

K IE BR

BU DA S

DA

DAM

ID O

GROOTE BROEL

I AA K S

GEZELLEPAD

ID E MU S DIK

MK AA I

E

A

AM ST.-

N LAA

S ND

BUDA BEACH

GU

L ER

ST.-AMANDS PLEIN

AAT STR

GE LLE KO

OV

IE ST RA AT

K TOWER

ZORGGROEP H. HART

AAI ELK O R B

TR AA T

REEPKAAI

BROELTORENS GROEP. VOORZIENINGEN OUDERENZORG

G

DOLFIJNKAAI

BIB

T RAA

AAT ESTR STADHUIS S L E RIJS

T TRAA

SINTVINCENTIUS

LEIEST ST.-MICHIELS PLEIN

ES NING ROE

STADHUIS GROTE MARKT


LEIEROUTE Totale afstan d

AED-toestel

: 4874 meter

De Leieroute is een nog la nger traject langs de Albertpark to Leie van het t Kortrijk We ide, twee recrea tiezones die verbonden zijn door de Golden River. Het is wandelen la ngs

Toiletten

Zwembad

de boorden van de Leie van brug tot bru g, van bank to t bank. De ve rwondering is nooit veraf als je e ven stilstaat bij de transformati e die de stad in enkele jaren heeft onderg aan.

Zitbank

Enkele weetj

es over de b

Bezienswaa

Kortere weg

ezienswaard

igheden op

KORTRIJK W

rdigheid

deze route:

EIDE

Kortrijk Weid e is van ondernem het nieuwe stadsdeel aa n het water. en, sporten, Een gezond leren en onts verbinden h e mix et naadloos pannen. Gro met de binn en Bovendien is e doorgang enstad en d en dit de vrijeti e stationsom jdssite waar klimaatstad geving. Kortrijk haar waarmaakt. ambities als Het versterk multifunctio t de binnen neel levend stad met ee ig nieuw stad Hangar-K, Tr n sdeel. Depar anzit en zwem t, Urban Spo bad LAGO K rtspark, ortrijk Weid e zijn blikva ngers.

SKATEBOW

L

Met maar lie fst 850 m² o ppervlakte ku helemaal uit nn leven in dez e unieke skat en skaters en bladers zi Belgische sk ch ebowl. Het is atebowl. Ze de allereerst werd aangel Team Pain. e egd door het Amerikaanse

BROELTORE

De Kortrijks

e

ZILVERROU

TES

Vijf rustige w andelroutes

voor iederee n

NS

Deze middel eeuwse tore ns zijn restan ‘Speytorre’ w ten van de o erd in 1385 ude stadsves gebouwd om noordelijke tingen. De zu het verkeer ‘Inghelburg idelijke op de Leie te htorre’ uit 14 zullen je zalig 15 diende al co dicht bij het s wapenopslag ntroleren. De frisse water heerlijke terr plaats. De o brengen, zo asjes, het wat evers dat je, op ee er haast kun de Bourgon n van de t voelen. Ze dische herto zijn gebouw gen ter verd de schietgat d door edigin en voor pijlen en kanonnen g van de stad. Bemerk Nepomucen . Op de Broel us, patroonh eilige van de brug staat schippers en drenkelingen .

LEIEROUTE

Totale afstan

d: 4874 mete

r


BURG . VER CRU YSS ELAA N

ALBERT PARK

SKATEBOWL

K TOWER

EIE

MK AA I

AT RA ST

IJ

AI RKA E Z

R NOO

AI KA S K

D ST

T RAA

FA

AAI DSK I E E RH N I JV

AI LKA E O BR

TR AA T

DOLFIJNKAAI

LEIEST

BIB

T RAA

AAT STR EER BEH

KORTRIJK WEIDE

BU DA S

REEPKAAI HANDELSKAAI

EG ELW TRAK I KAA VEN A H

B

E RI

DA

DAM

ST.-MICHIELS PLEIN PRES. ROOSEVELT AAT PLEIN ESTR STADHUIS BIB S L E RIJS

STADHUIS GROTE MARKT

BROELTORENS

ID O

RL

GEZELLEPAD

AI KA

ID E MU S DIK

ST.-AMANDS PLEIN

GU

OV E

BUDA BEACH


HEULEROUT Totale afstan d

: 1380 meter

De Heulerou te slingert zi ch doorheen h et st Heule, de gro adspark van ene longen van Heule, een o ase van rust en dichtbij voo r elke Heule naar. De wandelin g in het park doet

E

meteen het dru verstommen kkere leven en stilte en weld nodigt uit tot oende rust. Hier wandelen b ezorgt je ee n meer dan gezond e beweging en intense bele ving.

AED-toestel

Zwembad

Toiletten

Zitbank

Enkele weetj

es over de b

Bezienswaa

rdigheid

ezienswaard

Kortere weg igheden op

deze route:

K ASTEEL Het kasteel van Heule u it 1895 is het familie Goet voormalig b hals. In het p uitenverblijf ark bevinden bibliotheek) van de zich het mo en een driet oie koetshu al opmerkelij is (nu ke moerasci pressen.

HEULEPARK Ooit was Heu lepark, een Engels land landhuis met schapspark, bijhorende de stadstuin koetshuizen park voor pu van een . Heulepark bliek gebruik is nu een his en de groen vergroening torisch e long van H verhoogt de eule. Door d stad de leef van Heule. eze baarheid in de nieuwe d orpskern

HEULE PLAA TS

De Kortrijks

e

Heule is een levendige g emeente met handelaars Heuleplaats zorgen er vo als kloppen or heel veel doorgangsw d hart. De ca passage en eg. Het stan fĂŠs en het is natuu dbeeld van centrum hee rlijk ook een Tineke heeft ft het uitzich b el angrijke ee n t p van een ple Het groene in, met zitban rominente plaats en het centrum ligt ken en veel dichtbij Heu allure heeft groen. lepark dat ac van een Eng hter het Kas els landschap teel de spark.

ZILVERROU

TES

Vijf rustige w andelroutes

voor iederee n

HEULEROU

TE

Totale afstan

d: 1380 mete

r


OC DE VONKE

ZWEMBAD

EE ST

AT RA

NS

T IES

F

T AA TR

F KO

LLE

ME AAT STR

T TRAA

HE

UL ES

ELS

A LAG

TR AA T

HE

TE

ZE

IN

KASTEEL

GE

LE

WZC ZUSTERS VAN LIEFDE

BIB

R

EP

VA N

SEK AS

TR AA T

UL

HEULEPLAATS

PAS TOR I

EST

IJN

ST

PARK VAN HEULE

RAA T

ST AN LA

S EL

UV RE

R

PE

PE

AT RA T S

KORTRIJKSESTRAAT

AN LA LS

HA

ET

GO

TRAAT

PEPERS


MARKEROU TE Totale afstan d

AED-toestel

: 2586 meter

De naamge ving van de vele straten verraden he t vlasverleden van deze randgemee nte bij Kortri jk. Het is kuieren la ngs deze wij k waar banken op w andelafstan d voor

een aangen ame verpozi ng zorgen. Voo r liefhebbers die eventjes van het pad willen afdwa len is ook he t nabijgelege n Preshoekb os een aanrader.

Bezienswaa

rdigheid

Toiletten

Zitbank

Enkele weetj

es over de b

ezienswaard

Kortere weg

BEGRAAFPL

igheden op

deze route:

AATS

De begraafp laat waar bij uitst s in Marke is een herken ningspunt o ek een rustig p de wandel ep de rand van ing de gemeente assage mogelijk is, enig szins versch . olen in

O C MA R K E Het wijkcen trum ’t Cirka nt en Ontmo de program etingscentru matie elk jaar m Marke zo voor heel w Het OC is bij rgen met at animo in uitstek de o en rond de g ntmoetingsp leven. emeente. laats voor ee n boeiend cu ltureel

MA R K E B E K E

De Kortrijks

e

Het Markeb ekepad sling ert zich achte en rustige d r de huizen oorsteek va en waarborg n fietsers en dorpscentru t een veilige wandelaars. m met het Pr Deze verbin eshoekbos la dt het ngsheen de visvijver.

ZILVERROU

TES

Vijf rustige w andelroutes

PAD

voor iederee n

MARKEROU

TE

Totale afstan

d: 2586 mete

r


BLAUWH UISSTRA

AT

HULLEKENSTR A AT

LIJNZAADSTRAAT

VE

LT E

NS

EL

ST

TR AA T RA AT

RA AT

EN W OL JM DI AB RA AT IJT

ER

SS T

NS TR AA T W AI

HE

LLE

E RK

A

M

MARKEBEKEPAD

KLEINE PONT E S TR AAT

AD EP

K BE

STR AAT

WC ‘T CIRKANT

BIB

OC MARKE

KK

EN

ST

ER RA AT

HE

AM ST

VL AS

BO RS

SP

RA AT

DE

EG

TR AA T RS S IN NE

ST

KA AR

SL

ER

LE

ST

HA

KL OO

OT H

BEGRAAFPLAATS

BALI ESTR AAT

BR AK

TR AA T

SS

WZC DE RUYSCHAERT


v.u.: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk