Page 1

méér over pleegzorg

1 September 2017 | jaargang 21

ThemI a DIG t contac

Spirit Bemiddelt!

Pleegzorg na 18 jaar

Angel, Timo, Valerie…

Onderlinge relaties versterken... >4

Eén jaar verlenging al zeer effectief > 20

zoeken een pleeggezin…

> 22

Binding | september 2017

1


Het pleeggezin van... Marvi

Thema: DIGI contact

Knuffels anno 2017

Met de komst van mobiele telefoons

Pleegouder Meie verbaast zich over de

Sinds hij tweeënhalf jaar is, woont

zijn omgangsregelingen niet meer

hoeveelheid communicatiemiddelen

Marvi om de week een weekend bij

of lastig te ‘kaderen’ en kan de regie

die pleegkinderen meebrengen.

zijn pleeggezin en gaat hij ook wel

ook bij de ouders liggen. Hoe ga

Terwijl onderbroeken, broeken, t-shirts

eens mee op vakantie. Wat Marvi

je als pleegouder om met digitale

en tandenborstels thuis worden

leuk vindt om te doen? ‘Fietsen en

communicatiemiddelen in het contact

achtergelaten, nemen ze de mooiste

skeeleren in het Vondelpark! Ik vind

tussen pleegkinderen en ouders? Het

apparatuur mee.

hier alles leuk. Voor mij zijn zij familie.’

thema van deze Binding: ‘DIGI contact’.

7

11

Verder in dit nummer Voorwoord: door Conny Zeilstra

3

‘Zet de liefde op je to-do list’

4

Overlevingsplan: column Coraline

6

Diverse berichten

8

Elkaar begrijpen: Anders Samen

9 10

Ingezonden berichten Pleegouderraad

19

Verlengde pleegzorg na 18 jaar

20

Pleegouders gezocht

22

Dit ben ik: Faraysha

24

De Binding, een blad over pleegzorg, is een uitgave van Spirit voor haar pleegouders en andere geïnteresseerden en verschijnt drie keer per jaar. De artikelen in dit blad vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Spirit. Evenmin kunnen aan dit blad rechten worden ontleend. Overname artikelen Overname van artikelen uit Binding is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Ontwerp, opmaak en druk Ecodrukkkers, Nieuwkoop Redactie Meie Geerlings (pleegouder), Helen Hupsel, Maaike Maas (hoofdredactie), Myrna D’Mattos (pleegouder), Ellen Schulze, Jennifer Tjon En Fa, Sarah Zagt (eindredactie) en Conny Zeilstra (hoofdredactie).

22

Binding | september 2017

Met medewerking van Katja Kreukels, Ilse van der Mierden, Frank Bouma, Meie Geerlings en Coraline Spirit Servicepunt Pleegzorg en Verblijf Fred. Roeskestraat 73 1076 EC Amsterdam 020 - 540 04 40 pleegzorg@spirit.nl @SpiritPleegzorg Redactieadres Spirit, team communicatie 020 - 540 05 00 communicatie@spirit.nl Oplage 1.800 exemplaren

colofon

Stamboom: column pleegouder Frank

Eenentwintigste jaargang, nummer 2, september 2017 ISSN 1386-2138

18

Adreswijzigingen U kunt adreswijzigingen of onjuiste adressering doorgeven via pleegzorg@spirit.nl. Beeld Nienke Laan (cover, p. 13, 14, 15, 17), Luuk Poorthuis (p.21), Studio Limon (p. 22), Hans van der Vliet (p. 7, 9, 24),


CONNY ZEILSTRA Conny Zeilstra werkt bij het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf

Voorwoord U blijft nodig Hopelijk heeft u allemaal een hele fijne

voeren we vooral via Facebook en YouTube.

Naast het themagedeelte zijn er weer veel

zomer gehad en bent u goed uitgerust.

Hierbij geldt: hoe meer mensen de filmpjes

andere mooie artikelen en columns. We

Pleegkinderen zijn mee geweest op vakantie

en beelden delen, hoe groter het effect. We

noemen hier ook graag het artikel op pagina 20

of dagjes weg. Ook hebben kinderen in

doen dan ook graag een beroep op u om het

over pleegzorg na 18 jaar. We zijn blij met de

crisissituaties

hun

vakantie

doorgebracht

campagnespotje en de prachtige portretten

uitkomsten van de ‘maatschappelijke business

Spirit

van verschillende pleegouders te delen in

case’ waaruit blijkt dat investeren in verlengde

en bemand door verschillende geweldige

uw netwerk. Als u op social media zit, ziet

pleegzorg werkt. Doordat pleegkinderen veel

crisispleegouders. Net als vorig jaar hebben

u de campagnebeelden daar ongetwijfeld

hebben meegemaakt en vaak een achterstand

zij kinderen in een hele moeilijke periode

voorbij komen. Volgt u bijvoorbeeld de

hebben opgelopen, is een extra steuntje in

in hun leven toch nog een vakantiegevoel

facebookpagina ‘Pleegzorgspirit’ al?

de rug ook na hun 18e verjaardag meer dan

in

vakantiehuisjes,

gehuurd

door

meegegeven. Wij waarderen dit enorm.

welkom. Voor pleegkinderen is het beter als zij In deze Binding besteden we ook op een

de stap naar zelfstandig wonen kunnen maken

Pleegouders zijn harder nodig dan ooit.

andere manier aandacht aan social media,

vanuit hun vertrouwde pleeggezin, op het

Nu de zomer achter de rug is, lanceren

vooral aan hoe dit van invloed kan zijn op de

juiste moment.

we vol energie in september de nieuwe

onderlinge contacten tussen pleegkinderen

wervingscampagne

pleegouders.

en hun ouders, en op u. In het themagedeelte

Aan deze campagne hebben kinderen en

‘DIGI contact’ leest u dat mensen hier

pleegouders

meegewerkt.

Een

bekende

verschillende gedachten en meningen over

Nederlandse

zangeres

heeft

voor

geheel

hebben: hoe u ermee om kan gaan en wat

belangeloos haar muziek beschikbaar gesteld

u zou kunnen doen om dit eventueel te

voor de campagnespotjes. De campagne

begrenzen.

U blijft nodig. Nu en in de toekomst. Hartelijke groet,

Conny Zeilstra

Binding | september 2017

3


Door Katja Kreukels

‘Zet de liefde op je to-do list’ Of je nou wilt investeren in een bestaande relatie of een scheiding in goede banen wilt leiden; Spirit Bemiddelt geeft workshops, trainingen en familiebemiddeling. Met als belangrijkste doel: onderlinge relaties versterken in het belang van het kind. Initiatiefnemers Vanessa van Dam (familiebemiddelaar) en Renate Zom (projectleider) vertellen hoe het zit.

hoe vertel ik mijn kinderen dat ik ga scheiden tot wat kom je tegen in een nieuw samengesteld gezin? We willen op alle terreinen ondersteuning bieden om mensen met elkaar te verbinden.’

Ook voor pleeggezinnen? In Nederland maken zo’n 70.000 kinderen per

steken in je relatie. Zo ontstond ons plan om

Renate: ‘Zeker. De hulp die we bieden is voor

jaar een relatiebreuk van hun ouders mee en

naast onze bestaande hulp voor gescheiden

álle ouders en kinderen.’

hebben daardoor bijna dubbel zoveel proble-

gezinnen ook hulp te bieden aan ‘intacte’

Vanessa: ‘Ik kan me voorstellen dat het pleeg-

men als leeftijdgenoten uit zogenaamde in-

relaties. We ontwikkelden de cursus APK voor

ouderschap een extra druk op je relatie kan

tacte gezinnen. Zo kopten hulpverleners hun

een sterkere relatie.’

leggen. Je geeft zorg aan het kind van een

brandbrief aan gemeenten in 2015. Ze vroe-

Vanessa: ‘En toen we hieraan werkten, groeide

ander.’

gen om meer hulp voor jonge (aanstaande)

de ambitie om het grootser aan te pakken.’

Renate: ‘Zo’n APK-cursus kan dan goed wer-

ouders, begeleiding als een scheiding onver-

ken. En stel dat het pleegkind moeite heeft

mijdelijk is en ondersteuning bij de vorming

Zo ontstond Spirit Bemiddelt?

met bepaalde gewoontes in het nieuwe gezin

van een stiefgezin. En dat is precies het pakket

Renate: ‘De vragen bleven binnenkomen en er

en moeilijk meegaat in de stroom, dan biedt

aan hulp dat Vanessa en Renate samen willen

was te weinig capaciteit. Ga maar na; bijna de

de cursus voor nieuw samengestelde gezinnen

brengen onder de vlag van Spirit Bemiddelt.

helft van de zaken van Jeugdbescherming gaat

uitkomst.’

over scheiding.’

Vanessa: ‘Ik heb wel eens twee pleegouders

Hoe is dit plan ontstaan?

Vanessa: ‘Onze trainingen waren een beetje

in bemiddeling gehad. Zij wilden de scheiding

Renate: ‘Spirit is in 2010 begonnen met be-

versnipperd georganiseerd. Onze wens was al-

goed laten verlopen, omdat ze pleegouders

middeling bij complexe scheidingszaken van

les onder één dak. Van spanning in de relatie,

willen blijven.’

gezinnen die onder toezicht waren gesteld en Maar we wilden niet pas in actie komen als het

APK voor je relatie

al helemaal was vastgelopen, we vroegen ons

Fatima en haar man Michael wilden investeren in hun relatie. Ze hebben drie kleine

af hoe we eerder konden helpen.’

kinderen en zijn soms zo druk met het runnen van hun gezin dat ze elkaar vergeten.

Vanessa: ‘Als familiebemiddelaar hoorde ik van

De eerste cursusavond vonden ze spannend. Michael: ‘Dan vraag je je toch af wat je

ouders: als ik deze gesprekken een jaar eerder

aantreft bij zo’n workshop.’ Gaandeweg zagen ze het steeds meer als een avondje uit.

had gehad, was ik misschien niet gescheiden

De gezellige sfeer droeg bij aan een veilig gevoel. Fatima: ‘We zaten aan een tafeltje

of was ik niet zo ver in de strijd geraakt. Of: die

met kaarslicht en chocolaatjes. Eerst gingen we herinneringen ophalen. Waar viel je op?

partner van toen was zo slecht nog niet, had ik

Wat vond je leuk aan elkaar?’ Michael vond het goed dat je beter naar elkaar leerde te

er maar meer in geïnvesteerd.’

luisteren en Fatima vond het fijn dat er de tijd was om écht met elkaar te praten. Michael:

Renate: ‘Mensen denken echt dat het gras

‘Nu moeten we alleen nog de agenda trekken om tijd voor ons samen vrij te maken.’

via Jeugdbescherming bij ons binnenkwamen.

groener is bij de buren en beëindigen soms te snel hun relatie. We kunnen niet alle scheiding­ en voorkomen. Maar we kunnen mensen wel bewust maken dat je tijd en aandacht moet

4

Binding | september 2017

Om de privacy van Fatima en Michael te waarborgen, hebben we niet hun echte voornamen gebruikt.


Waarom zijn jullie een goed koppel? Renate: ‘Vanessa is onze echtscheidingsdeskundige. Ik weet meer vanuit de relatie­therapiehoek. Wij hebben elk een jong gezin dus weten als geen ander dat je relatie onder spanning kan komen te staan. Betere communicatie en ontdekken welke taal van de liefde jij en je partner spreken, kunnen leiden tot een sterkere verbinding met elkaar. Zet de liefde op je to-do list!’

‘ontdek welke taal van de liefde jij en je partner spreken’ Vanessa: ‘Ik zie in de praktijk wat er nodig is en probeer daar een passend aanbod voor te bedenken. Renate scherpt dat aan en zet het om in een plan voor directie en gemeenten.’ Renate: ‘Mag ik even ratelen? vraagt Vanessa dan. En dan vraag ik: heb je weer een nieuw idee? Vervolgens zit ik al klaar om alles in te tikken en kritische vragen te stellen.’

Wat geeft voldoening? Renate: ‘Als het lukt om een relatie te versterken en ouders na de APK-cursus zeggen: we hebben

Vanessa van Dam (links) en Renate Zom. Vanuit Spirit Bemiddelt willen zij de relatie tussen (gescheiden) ouders versterken in belang van het kind.

elkaar weer gevonden.’ Vanessa: ‘Dat je iedereen, stellen en ex-stellen,

zoeken hoe je ondanks de scheiding toch op

Training voor gescheiden ouders

een goede manier samen ouders kunt blijven.

Saskia heeft de training voor gescheiden ouders gevolgd. Ze wilde onderzoeken waar

Soms zeggen mensen: als partners zijn we

ze stond in het verwerkingsproces en de ervaringen van andere gescheiden ouders

elkaar kwijtgeraakt, maar als ouders kunnen we

horen. ‘We keken bijvoorbeeld naar een filmpje over hoe je communiceert met je ex en

door. Dat is het mooiste.’ ■

bespraken dat in de groep. Die openheid vond ik heel prettig en leerzaam. Ik merkte

op een passende manier helpt. De een is blij met een ouderschapsplan en de ander wil onder­

dat ik me laat overrompelen als iemand heel sturend is. Dan ben ik minder assertief dan gedacht. Ook het stilstaan bij de omgang met je kinderen vond ik heel zinvol. Soms ben

Meer over Spirit Bemiddelt

ik zo met mezelf bezig dat ik vergeet dat zij iets verliezen. Tegelijkertijd moet ik mijn

spirit.nl/hulpaanbod

schuldgevoel niet te veel compenseren. Als ik gewoon mijn grenzen aangeef, is dat voor

aanmeldingenbemiddelt@spirit.nl

mijn kinderen het meest veilig. Ik ga samen met mijn ex en een bemiddelaar van Spirit een

06 - 41 53 22 34

ouderschapsplan maken.’

Binding | september 2017

5


column

Coraline is onze vaste columniste. Ze is 14 jaar en woont bij haar oma.

CORALINE ze de tijd neemt om mijn toets na te kijken terwijl ik het gauw moet weten begint te irriteren. Maar school doe je voor jezelf en niet voor een ander.

School promoten Een open dag is niet iets dat zo is afgelopen, zo’n dag moet natuurlijk bijzonder zijn. Je promoot je school eigenlijk, maar zorgt er ook voor dat de docenten werk hebben. Moet je eens nadenken, als er geen open dag is en de school laat niks van zich horen. Ik denk dat er dan bijna geen kinderen komen.

Door Coraline

‘De Koning komt niet hoor’ Als de dag er bijna is, moet de school schoon zijn. Ik zeg dan altijd tegen mijn vrienden: de Koning komt niet hoor, gewoon een paar kinderen

Overlevingsplan

die komen kijken hoe de school er uitziet als de school schoon is. De docenten kijken me dan altijd vies aan terwijl ik op zoek ben naar eten. Want eten is schaars op de middelbare school. De kantine heeft vaste dagen met wat er te koop is. Bij mij is de donderdag dat je moet rennen

Daar sta ik dan. Ik help op school mee met de open dag. Ze stappen

om iets te halen, dan zijn er frikadellen. Gelukkig ben ik altijd met gym

de school binnen, een mevrouw vraagt mij direct: Hoe is de middelbare

vier minuten voor de pauze bij de kantine, en dan ruik ik ze en dan haal

school? Deze vraag is me al te vaak gesteld door ouders die naar de

ik er meteen drie, een voor mij, een voor mijn beste vriend en een voor

open dag gaan met hun kinderen. Ze lijken wel ten einde raad, terwijl de

mijn beste vriendin.

kinderen zelf zenuwachtig voor zich uitstaren en niks durven te vragen. Als ouder ben je blij dat je kind deze keuze gaat maken, terwijl het kind

Projectweek

gewoon erg zenuwachtig is over deze grote eerste keuze. Ik hoor de

Als de projectweek eraan komt dan heeft geen een leerling nog zin om

kinderen denken JE MOET ER NIET EEN DING VAN MAKEN!

te werken, maar ook de docenten hebben geen zin meer. Dus gaan ze film met ons kijken over het onderwerp waar we inzitten. Vaak vallen er

Blijven zeuren

kinderen in slaap, omdat sommige docenten zich niet kunnen inleven in

Soms is keuzes maken niet het makkelijkst, en als je er uit bent, ben je

wat het kind leuk vindt. Ik bedoel als je 64 bent, verwacht dan niet om

nog niet klaar. Ik moet soms vijf keer zeuren om mijn zin te krijgen. Mijn

een film te gaan kijken over hoe de klok is ontstaan.

eerste toets kon ik niet maken omdat ik ziek was, maar toen ik na 100 keer vragen hem kon maken, was zij (de leraar) de toets thuis vergeten. Nu ik hem eenmaal heb gedaan is er nog een ding en dat is dat zij het moet nakijken. Dat deze toets alles bepaalt kan zij niet weten, maar dat

6

Binding | september 2017

Conclusie

Voor de middelbare school moet je een overlevingsplan hebben.


Het pleeggezin van…

Door Katja Kreukels

Marvi Pepijn (8), Marvi (7) en Florentijn (4) gedragen

graag samendoen. ‘Voetballen, Nintendo

Tuurlijk moesten ze in het begin aan elkaar

zich als voorbeeldige Amsterdam Zuid kinde-

spelen, verstoppertje. Ik vind het elke

wennen, weet Patrick nog. ‘Marvi was een

ren. Ze komen allemaal een handje geven in

keer jammer als hij weer weggaat.’ Marvi:

behoorlijk drukke peuter en minder voorspel-

de woonkamer en stellen zich keurig voor.

‘Fietsen en skeeleren in het Vondelpark.

baar dan ons eigen kind.’ Pauline: ‘Als Pepijn

Niet in de laatste plaats omdat er op de grote

Ik vind hier alles leuk om te doen. Voor

met zijn fietsje stopte, kon Marvi zo de weg

houten eettafel een schaal met koekjes staat.

mij zijn zij familie.’ Ruzie hebben ze ei-

opschieten. Je kon hem geen seconde uit het

‘Mogen we nu een koekje?’ vraagt Pepijn

genlijk nooit. Marvi: ‘Soms zijn we het

oog verliezen. Maar na een tijdje ging dat

aan zijn vader.

niet met elkaar eens en zeg ik: kom op!’

steeds beter. Marvi is erg leergierig. Hij pakt dingen snel op.’

‘We gaan weer gamen’, lacht pleegbroer

Marvi kan zich de tijd zonder deze familie

Marvi en de jongens rennen met hun mond

niet meer herinneren. Sinds hij tweeënhalf

Dit weekend is het gezin naar het auto­

vol koek weer de trap op. Ze spelen graag

jaar is, woont hij om de week een weekend

racecircuit in Zandvoort geweest en hebben

wedstrijdjes tegen elkaar. Pepijn en Marvi

bij dit gezin en gaat hij ook wel eens mee

de jongens hun eigen houten racewagen mo-

dan. ‘Florentijn is soms te druk’, verzucht zijn

op vakantie. ‘Marvi hoort er helemaal bij’,

gen maken. Patrick: ‘We hebben geen speci-

oudere broer. ‘Ik hou van rotzooi maken’,

benadrukt pleegvader Patrick. ‘Hij was er al

aal programma als Marvi komt. Veel mensen

schatert de kleine blonde man. En niet alleen

voordat onze jongste zoon geboren werd.’

die ik spreek, zeggen: ‘we hebben het te druk

op zijn eigen kamer, maar ook op die van

Pleegmoeder Pauline: ‘Hij weet dat we het

voor een weekendpleegkind.’ Maar Marvi

zijn broer en pleegbroer. Die nu niet alleen

beste met hem voor hebben.’ Ze boffen ook,

doet gewoon mee. Dat kost meestal geen ex-

bezaaid is met speelgoed, maar ook extra

vindt ze. ‘Pepijn en Marvi vormen een per-

tra tijd, en geeft wel altijd veel voldoening. Ik

gevuld is, omdat het bedbankje voor Marvi is

fecte match. Ze zijn echt vriendjes geworden.

hoop echt dat we op deze manier zijn blik op

uitgeklapt.

Als je kijkt hoe goed ze met elkaar kunnen

de wereld kunnen verruimen en iets bijdragen

spelen. Florentijn is het kleinere extraverte

aan zijn levenspad.’ Pauline: ‘Ik droom ervan

Terwijl hij demonstreert hoe je zijn bed

broertje waar met name Marvi heel goed

dat Marvi goed terecht komt en ons ook in de

weer kan inklappen, vertelt Pepijn wat ze

voor zorgt. Dat is zo ontzettend leuk.’

verre toekomst blijft opzoeken.’

Binding | september 2017

7


Diverse BERICHTEN Pleegouders zijn harder nodig dan ooit. Daarom lanceert Spirit een splinternieuwe, extra bijzondere campagne om pleegouders te werven. Aan deze campagne werkten kinderen en pleegouders mee. Een bekende Nederlandse

zangeres

stelde

geheel

belangeloos haar muziek beschikbaar voor de campagnespotjes. De campagne gaat op 12 september online en wordt voornamelijk ‘social’ gevoerd: hoe meer u de filmpjes en beelden deelt, hoe groter het effect!

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Fondsen voor pleegouders Waar kunt u als pleegouder terecht

groep. Deze groep is speciaal voor

Als kinderen meerdere keren worden

voor extra financiële ondersteuning? De

pleegkinderen tussen de 8 en 12 jaar

blootgesteld aan traumatische gebeur-

pleegvergoeding en de regeling bijzon-

waarvan de ouder(s) psychische of ver-

tenissen, kan er een complex trauma

dere kosten pleegzorg vergoeden een

slavingsproblemen hebben. Kinderen

ontstaan. Het is belangrijk dat u als

groot deel van de kosten die u maakt

kunnen met elkaar ervaringen delen

pleegouders hier adequaat op reageert.

in de zorg voor uw pleegkind. Maar

over hun psychisch zieke of verslaafde

In de training ‘Zorgen voor getrauma-

helaas niet alles. Zijn de vergoedingen

ouder en het wonen in een pleegge-

tiseerde kinderen’ leren we u ‘trauma­

die u ontvangt niet voldoende? Dan

zin. De Doe Praat groep is op de Fred.

sensitief’ te zijn. U leert meer over

kunt u een beroep doen op landelijke

Roeskestraat in Amsterdam. De cursus

trauma’s en de benadering van een ge-

en regionale fondsen voor ondersteu-

bestaat uit negen gratis bijeenkomsten

traumatiseerd pleegkind. Deze training

ning. De Nederlandse Vereniging voor

op de donderdagmiddag. Inschrijven

bestaat uit drie bijeenkomsten van zes

Pleegouders heeft deze fondsen op een

of meer weten? Neem contact op met

uur en is op 30 september, en 7 en 14

rijtje gezet in een handig overzicht op

Renate Jenema, r.jenema@spirit.nl, of

oktober van 10.00 tot 16.00 uur op de

nvp.nl!

06 - 42 31 28 58.

Doe Praat groep Vanaf 5 oktober start Spirit in samenwerking met Arkin een Doe Praat

Fred. Roeskestraat in Amsterdam. U kunt zich aanmelden via pleegzorg@spirit.nl of 020 - 540 04 40. Heeft u geen tijd om de training te volgen? Lees dan de brochure ‘Hoe begeleid je kinderen en jongeren met complex trauma in gezinsvervangende

woonsituaties’

van

het Nederlands Jeugdinstituut. Deze is gratis te downloaden via nji.nl, rubriek ‘publicaties’.

8

Binding | september 2017

Week van de Pleegzorg 2017 Van 1 t/m 8 november is de derde editie van de landelijke Week van de Pleegzorg. In deze week worden er in het hele land weer diverse acties georganiseerd om aandacht te vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders.


Elkaar beter begrijpen U begrijpt uw pleegkind niet. En hij - of zij - begrijpt u niet. Er zijn veel ruzies. En u komt er samen niet uit. U wilt graag dat uw pleegkind bij u blijft wonen, maar op deze manier houdt u het niet vol.

Door Ilse van der Mierden

Chakib Kaddur: ‘Hulp zoeken betekent dat je elkaar de moeite waard vindt.’

Voor die pleeggezinnen is er Anders Samen: een intensief trainings- en support­ programma van drie maanden, waarin niet alleen het pleegkind, maar ook de pleegouders aan de slag gaan met zichzelf. Dit programma is niet alleen voor

Meer praten

pleegkinderen en pleegouders, maar voor alle kinderen en ouders. ‘Anders

Sanne (15), haar moeder en haar stiefvader volgden

Samen heeft veel plaatsingen uit huis of een pleeggezin voorkomen’, vertelt

alle drie Anders Samen. Sanne: ‘Mijn moeder en

gezinswerker en trainer Chakib Kaddur. ‘Het is een van de weinige programma’s

ik hadden een ruzie die al twee jaar duurde. We

waarin pleegouders net zo hard werken als hun pleegkind.’

praatten amper met elkaar. Maar de spanning die er altijd hing, is nu weg. Want nu praten we véél meer

Anders Samen bestaat uit drie onderdelen. Eerst wordt er een JIM gezocht: een

met elkaar. Het fijne is dat ze bij Anders Samen niet

door de jongere zelf ingebrachte vertrouwenspersoon die helpt bij het voorkomen

alleen naar mij kijken, maar ook naar mijn ouders.

van conflicten. Bijvoorbeeld een broer, een tante, buurman, trainer of leraar. Die

Ineke, een van de hulpverleners, zegt altijd: jullie

blijft het gezin ondersteunen, ook na Anders Samen. Daarna volgen het pleegkind

hebben allebei gelijk, alleen praten jullie langs elkaar

én de pleegouders afzonderlijk van elkaar trainingen. Voor de training eten ze

heen. Het gaat om de manier waarop je iets zegt.

samen. Verder is er gezinsbegeleiding. De trainingen gaan over onderwerpen

En dat klopt. Mijn moeder leerde om niet meteen

als gezag, conflicthantering en onderhandelen en zijn direct toe te passen in de

na een fout te gaan schreeuwen. Mijn stiefvader

praktijk. Hoe buig ik negatieve gedachten om in helpende gedachten? Welke

leerde om iets losser in de regels te zijn. En ik? Ik

tools zet ik in om een conflict niet zo hoog te laten oplopen? Niet alleen vanwege

leerde vooral om opener te zijn en wat ik voel beter

de inhoud zijn de trainingen helpend, minstens zo werkzaam zijn de ervaringen

te verwoorden. Vroeger zei ik altijd als mijn moeder

die u uitwisselt met andere pleegouders.

vroeg waarom ik iets had gedaan ‘weet ik niet.’ Ik heb mezelf aangeleerd om te zeggen ‘ik kom er zo

De trainingen zijn intensief, maar leveren veel op. Chakib: ‘Hulp zoeken betekent

op terug’. Dan ga ik erover nadenken en kom ik

dat je elkaar de moeite waard vindt. De bereidheid om naar jezelf te kijken en te

erop terug in plaats van het te laten. Mijn moeder,

proberen het anders te doen. Hoe mooi is dat?’

stiefvader en ik moesten eens een brief aan elkaar schrijven en die hardop voorlezen. We zijn erover

Meer over Anders Samen

gaan praten, en nog een keer, en nog een keer.

020 - 616 25 66 of 06 - 46 36 22 51

Toen hebben we die ruzie van twee jaar geleden

anderssamen@spirit.nl ■

uitgepraat. Ja, dat praten is wel echt belangrijk.’

Binding | september 2017

9


column

Frank en Myrna wonen met pleegzonen Abby (9) en Calvin (7) in het centrum van Amsterdam. Frank schrijft iedere Binding over hun belevenissen.

Dat zag Abby niet zitten. ‘Ik heb vijf moeders en die passen niet in een stamboom. Ik heb Tamara, mijn echte moeder, ik heb Myrna (zonder toevoeging) en ik heb Esther, Anita en Gemma waar ik heb gewoond voordat ik bij jullie kwam. En ik heb ook nog heel veel opa’s en oma’s.’

‘Ik heb vijf moeders’ Abby heeft het allemaal goed op een rijtje, maar ik had in de verste verte geen idee hoe de stamboom van Abby eruit zou gaan zien. Maar hij heeft gelijk, de stamboom van Abby is er niet eentje zoals de meeste kinderen in zijn klas. Vorige week kreeg Abby met zijn rapport ook zijn poster van zijn Door Frank Bouma

werkstuk mee naar huis. Boven aan de poster staat ‘Abby’s leven’. Ergens aan de zijkant staat inderdaad een vrij bondig overzicht dat moet doorgaan voor de stamboom. Het is duidelijk dat Abby dit onderdeel minder belangrijk vindt. Alle aandacht in de poster gaat naar nu; Abby staat centraal op de poster, dat was immers ook de opdracht, en verder is hij omringd door foto’s van zijn dierbaren: ouders, familie en veel vrienden en vriendinnen van school. Zij zijn belangrijk ‘omdat

Stamboom Afgelopen juni was er in de klas van Abby de aftrap voor een klassikaal

ik altijd op ze kan vertrouwen.’

Abby als het centrum van zijn web

project, het thema was ‘Dit ben ik’. Het was de bedoeling dat elke leerling in de klas een poster over zichzelf zou maken. Een van de

Nou zie ik het pas! We kijken naar een poster van de hele stamboom

suggesties voor de poster was een stamboom. Nou, dat bespraken we

zoals Abby die invult. De hele poster omvat zijn stamboom die bestaat

met Abby. Ik legde uit dat het de bedoeling is dat je je hele familie

uit alle mensen die belangrijk zijn in zijn leven. Nu, hier! De traditionele

schematisch op papier weergeeft in een soort boom met takken. Je zet

boom is veranderd in een soort spinnenweb waarbij de onderlinge

je vader en je moeder in die boom en vervolgens laat je via de takken

relaties uitsluitend bestaan uit die met Abby. Abby als het centrum van

zien uit welke ouders zij weer zijn voortgekomen.

zijn web. En zo is de titel: ‘Abby’s leven’.

10

Binding | september 2017


a: ThIecom ntact DIG

vaak op een onnatuurlijke Contact van pleegkinderen met eigen ouders is elingen of belafspraken. wijze afgebakend, bijvoorbeeld door bezoekreg aarden in het pleeggezin, Het kind heeft rust nodig, tijd en ruimte om te kind op het spel, of die maar soms staat ook de veiligheid van het pleeg telefoons en social media van het pleeggezin. Met de komst van mobiele en kan de regie ook bij zijn afspraken niet meer of lastig te ‘kaderen’ verschillende invalshoeken de eigen ouders komen te liggen. Vanuit Binding: hoe u ermee bekijken we ‘DIGI contact’, het thema van deze het gebruik van digitale om kan gaan en wat u zou kunnen doen om . communicatiemiddelen eventueel te begrenzen d al regelgeving is en zo Zo stellen we ons de vraag of er op dit gebie er legt uit waarom zij nee, hoe ga je daar dan mee om? Mariska Kram contact doorgetrokken vindt dat de regels die gelden voor klassiek ct. Pleegzorgwerkers Levi zouden moeten worden naar digitaal conta agebruik vanaf het begin Tielkes en Iris Waldram nemen het sociale medi s. Mariëlle Beckers vindt van de plaatsing mee in hun analyse en advie de bezoekregeling. En de dat digitaal contact onderdeel moet zijn van nd digitaal contact met pleegdochter van Hellen Read? Zij heeft elke ochte haar vader in Suriname.

Inhoud Mama op Facebook Pleegzorgwerkers Levi Tielkes en Iris Waldram vertellen hoe ze omgaan met digitale communicatiemiddelen in het contact met en tussen pleegouders, pleegkinderen en hun ouders. > 12

Digitaal contact: een meerwaarde? Hellen Read en Mariëlle Beckers gaan anders om met het gebruik van smartphones door hun (pleeg)kinderen. Over afspraken maken, vrijlaten, privacy en wat communicatie op afstand kan opleveren. > 14

Social media hoort bij de omgang Mariska Kramer: ‘Een gedetail­leerde bezoekregeling geeft minder ruimte voor onduidelijkheid. Neem de social media daarin heel bewust mee. Zie het als een vorm van omgang. Je kunt niet meer om social media heen.’ > 16

Binding | september 2017

11


Door Ilse van der Mierden

Thema DIGI contact

Mama op Facebook Sarah is 12 jaar en gaat voor het eerst in een pleeggezin wonen. Ze heeft een eigen mobiele telefoon. Maar contact met haar moeder is niet wenselijk: Sarah heeft rust nodig. Maar Sarahs moeder appt regelmatig. Dat ze haar zo mist. Hoe het nu is in het pleeggezin. Sarah reageert niet. Maar ze ziet op Facebook wel een foto van haar moeder op een festival. Biertje in haar hand. Grote lach.

Contact van pleegkinderen met eigen ouders

dat mijn kind op IJburg zit hoor, dus ik kan er

bijvoorbeeld al blijkt dat het contact lastig

is vaak op onnatuurlijke wijze afgebakend,

eigenlijk gewoon naartoe. Terwijl dat niet de

is of dat ouders zich niet aan de afspraken

bijvoorbeeld door bezoekregelingen of belaf-

bedoeling was. Zonder die smartphone had ze

houden en het belastend is voor een kind, dan

spraken. Die afbakening is er niet voor niets:

het niet geweten. Uiteindelijk ging ze niet naar

proberen we het contact via social media aan

het kind heeft rust nodig, tijd en ruimte om te

haar kind toe. Waarschijnlijk stelde het haar al

banden te leggen.’

aarden in het pleeggezin, maar soms staat ook

gerust dat ze het wist en was dat voldoende.’

Wel of geen mobiel?

de veiligheid van het pleegkind op het spel, of die van het pleeggezin.

‘een kwestie van een appje, een berichtje via Facebook’

Ruis

In sommige situaties adviseren beide pleeg­

Maar niet iedere ouder lukt het om die afstand

zorgwerkers dat er geen mobiele telefoon

te bewaren. Zo begeleidt pleegzorgwerker Iris

mee mag naar het pleeggezin. Iris: ‘Soms is

Waldram een meisje van veertien, waarvan de

dat lastig. Een jongen van tien jaar die uit huis

vader haar continu via telefoon en WhatsApp

geplaatst wordt. Dan zit je op zo’n cruciale

probeert te bereiken. ‘Het meisje geeft bij ons

leeftijd: wel of geen mobiel? Af en toe zeggen

aan: dat wil ik niet. Wij zeggen dan: blokkeer

we toch ‘nee, we doen het niet’. De telefoon

Door de komst van smartphones en social

het nummer, neem niet op. Als je iets tegen

inclusief alle contacten blijft achter bij de

media is dat contact echter niet altijd meer zo

je vader wilt zeggen, dan kan dat via ons. En

ouders.’ Daarmee ontneem je een kind ook

makkelijk te reguleren. Geheime plaatsingen

Jeugdbescherming gaat met haar vader in

contact met vriendjes of vriendinnetjes. Iris:

zijn door social media steeds moeilijker geheim

gesprek.’

‘Maar veiligheid en gezond contact met ouders

te houden. Veel kinderen hebben vanaf een

gaat boven contact met vriendjes of andere

jaar of tien al een eigen mobiele telefoon. En

Levi vertelt dat door onderling WhatsApp-

ja, vroeger belde een pleegkind ook wel eens

contact veel ruis kan ontstaan. ‘Laatst had

via een collect call in een telefooncel naar zijn

een moeder de uitslag van een zitting over het

of haar ouders. Of stonden ouders ineens bij

perspectief van een plaatsing al via WhatsApp

school op de stoep. Maar nu is het een kwestie

gedeeld met haar dochter, terwijl wij dat

van een appje, een berichtje via Facebook. Of

wilden vertellen op een goed moment en met

snel even facetimen. Hoe ga je als pleegouder

de juiste achtergrondinformatie. Vanuit een

om met digitale communicatiemiddelen in het

ouder krijgt die mededeling toch een andere

Vaak loont het om duidelijke afspraken

contact tussen pleegkinderen en ouders, zoals

lading.’

te maken. Iris: ‘Je krijgt je mobiel, maar je

familieleden.’

‘Vaak loont het om duidelijke afspraken te maken’ mag alleen tussen half zeven en half acht

in het voorbeeld van Sarah? Daarom nemen Levi en Iris het social media

tien minuten appen met je moeder en je

Pleegzorgwerker Levi Tielkes vertelt dat het

gebruik vanaf het begin van een plaatsing mee

pleegouders kijken mee. En we maken ook

soms lastig is om het adres van pleegouders

in hun analyse en advies. Wat is schadelijk, wat

afspraken over facetimen. Bijvoorbeeld alleen

geheim

eens

is wenselijk, wat is de winst? Iris: ‘Je weegt

in de slaapkamer, zodat niet het hele huis van

meegemaakt dat een moeder zei: ik weet al

dit continu af. Als in een bezoek­ regeling

het pleeggezin wordt gefilmd.’

12

te

houden.

‘Ik

heb

wel

Binding | september 2017


Levi Tielkes (links) en Iris Waldram nemen het social media gebruik vanaf het begin van een plaatsing mee in hun analyse en advies.

Nieuwsgierig naar ouders

weten hoe het met haar moeder ging. Vanaf

kijk, dit is de Facebookpagina van je moeder?

Tegelijkertijd kan het gebruik van social media

toen hebben we gekeken hoe we hun contact

Een kind kan een feestende ouder tegenkomen

ook mooie situaties opleveren, getuige een

konden vormgeven.’

en zich afvragen: waarom zit ik dan hier? Soms

ervaring die Levi had met een achtjarig meisje

is het goed om het voor te zijn. Bekijk dan zelf

dat bij haar opa en oma woonde. ‘Voorheen

Ook Iris merkt dat de behoefte aan contact

vooraf de pagina en bedenk wat je aan het kind

was er een conflict tussen oma en haar moeder.

niet altijd alleen maar vanuit de ouders komt.

wil laten zien.’ Iris: ‘Je maakt het kind sterker

Een trauma voor dit meisje, ze heeft er zelfs

‘Kinderen zijn net zo nieuwsgierig naar hun

door uit te leggen wat hij kan verwachten

therapie voor gekregen. Het advies was om

ouders. Wat doen ze? Hoe gaat het met ze?

Dan kan je ook de minder leuke dingen die

even geen contact te zoeken met haar moeder.

Vandaaruit komt ook de drang om op social

het kind tegen kan komen bespreken. Je zegt

Het meisje bleek op een dag stiekem via de

media hun ouders op te zoeken.’ Hierover

bijvoorbeeld: jij hebt Facebook, maar je mama

mobiel van haar oma toch contact te hebben

krijgen Levi en Iris veel vragen van pleegouders.

heeft misschien ook een Facebookpagina. Je

gezocht met haar moeder. En dat was juist heel

Levi: ‘Moeten we wachten tot een kind zelf

kunt zelf beslissen of je die wil bekijken. We

mooi. Voor ons was dit een signaal dat ze wilde

ergens achter komt? Of moeten we zeggen:

kunnen dat ook samen doen.’ ■

Binding | september 2017

13


Door Meie Geerlings

Thema DIGI contact

Digitaal contact: een meerwaarde? Smartphones en social media zijn onderdeel van het leven van een kind. Pleegouder Hellen Read en orthopedagoog Mariëlle Beckers vertellen hoe zij hiermee omgaan, en wat u als pleegouder kan doen om het gebruik te begrenzen. ‘De omgangsregeling zoals deze nu is met ‘real

belangrijk om veel uit te leggen, mee te kijken

voor haar drie pleegkinderen die bij haar

life’ contact, is eigenlijk heel ouderwets en niet

en in de gaten te houden wat ze doen. Maar

wonen. Haar pleegzoon van 14 woonde op

van deze tijd’, zegt Mariëlle Beckers. Mariëlle is

zorg dat je nooit veroordelend bent in je afspra-

de groep waar zij werkte toen de groep sloot.

orthopedagoog en werkt met haar eigen be-

ken en probeer vooral te vertellen wat wél mag.’

Haar pleegdochter van 12 kwam in een crisis­

drijf Buro Bloei (buro-bloei.nl) onder andere

situatie voor een paar weken bij haar wonen

als gedragswetenschapper bij gezinshuizen.

Of geen afspraken?

en haar jongste pleegdochter van 10 kwam

Mariëlle is moeder van zeven kinderen, is

Hellen Read heeft drie dochters en drie

als vakantie-opvang. Inmiddels zijn we zeven

pleegouder geweest en stelt nog af en toe een

pleegkinderen. Haar eigen kinderen zijn

jaar later. Voor alle drie de pleegkinderen

noodbed ter beschikking.

volwassen, maar er is nog genoeg liefde over

biedt Hellen een perspectief biedende plek.

‘Contact kan tegenwoordig op zoveel andere, digitale, manieren worden gelegd. Het is best gek dat daar nog niets mee is gedaan. En als ouders zich niet aan de afspraken houden, dan worden ze tijdelijk ‘geblokkeerd’. Digitaal contact zou deel van de bezoekregeling moeten zijn. Zeker bij pubers.’

Afspraken Het is een forse uitspraak, maar hoe houd je dan grip op de bezoekregeling? Volgens Mariëlle zijn hiervoor afspraken nodig die pleegkinderen en ouders beschermen. ‘Grenzen aangeven is iets wat pubers lastig vinden. Vooral als je ouders grenzeloos gedrag vertonen, is het nóg moeilijker om je eigen grenzen aan te geven. Aan de andere kant is het natuurlijk ontzettend moeilijk voor ouders dat zij hun eigen kinderen niet altijd kunnen bereiken. Afspraken maken hierover kan alle partijen helpen.’ Pubers vinden het lastig om hun telefoon weg te leggen. Ze zijn bang voor sociale uitsluiting. Ze moeten leren dat je je telefoon best even mag negeren. Mariëlle: ‘Bij pleegkinderen kunnen die grenzen extra ingewikkeld zijn. Daarom is het

14

Binding | september 2017

Hellen Read: ‘Probeer niet te veel te controleren. Kinderen moeten ook leren om zelf verstandige beslissingen te nemen.’


Ze mogen blijven zolang ze willen. ‘Ik wil dat

niet meer is. Ze heeft een stukje van haar

mijn pleegkinderen gelukkig zijn.’

familie teruggevonden. Ze is gelukkiger nu ze contact heeft met haar familie, ook al is die

Bij Hellen zijn er juist geen afspraken over het

voornamelijk digitaal.’

digitale contact tussen haar pleegdochter van 12 en haar vader. Appen mag altijd. Elke dag.

Jonge kinderen

‘Maar’, geeft Hellen toe, ‘het is gemakkelijker

De twee jongste pleegkinderen van Hellen

omdat het in Suriname vijf uur later is dan in

hebben allebei nog geen eigen telefoon.

Nederland. Nachtelijke skype-gesprekken zijn

‘Waarom zouden ze die nodig hebben?’ vraagt

er dus sowieso niet.’

Hellen zich hardop af. Skypen gaat gewoon via de computer. Mariëlle is het daarmee

‘Ze heeft een stukje van haar familie teruggevonden’

eens. Toch lijkt het erop dat steeds meer pleegkinderen op jonge leeftijd een telefoon, tablet of laptop meenemen, ook als het in het pleeggezin niet gebruikelijk is om op die leeftijd een telefoon te hebben. ‘Bij jonge kinderen is

Het meisje is als 1-jarige met haar moeder van

het belangrijk veel te praten. Hun prioriteiten

Suriname naar Nederland gekomen. Als ze als

liggen anders en daardoor zien ze vaak niet de

5-jarige bij Hellen intrekt, heeft ze haar vader

gevaren van online gedrag’, zegt Mariëlle. ‘En,

nooit gezien en gesproken. Haar moeder houdt

als pleegouder mag je ook ‘nee’ zeggen tegen

wel contact met haar vader, maar ze wil niet

een telefoon. De afspraken die voor hun eigen

dat er rechtstreeks contact is tussen dochter

gezin gelden, kunnen ze ook gewoon invoeren

en vader. Hellen ziet het verdriet bij haar

bij de pleegkinderen.’

pleegdochter en besluit om samen met haar op

Tegelijkertijd vindt Mariëlle dat kinderen ook

zoek te gaan naar meer informatie over haar

hun privacy moeten kunnen hebben en soms

vader en grootouders in Suriname. Via de oma

‘stiekem’ dingen moeten kunnen doen. ‘Pleeg­

verstandige beslissingen te nemen. Als wij alles

in Nederland komt ze op een festival min of

kinderen hebben misschien iets meer controle

bepalen, maken ze nooit eigen keuzes.’

meer toevallig in contact met een tante. Hierna

nodig, maar laat ze vooral ook leren van hun

Maar wat nou als een ouder het vertrouwen

gaat het balletje rollen en niet lang daarna belt

fouten zodat hun zelfvertrouwen groeit.’

schendt? Mariëlle: ‘Begin een groepsapp met

Mariëlle Beckers: ‘Eigenlijk is het allerbelangrijkste dat je als pleegouder of ouder vertrouwen hebt in je pleegkind.’

ouders, pleegouders en het kind. Want het

haar oma uit Suriname. Dolgelukkig dat ze haar kleindochter kan spreken. Een half jaar

Tips voor pleegouders

gaat om het kind. Als ouders grenzeloos in hun

later gaat Hellen met haar pleegdochter naar

Elke situatie is anders, elk pleegkind is anders.

gedrag zijn, zullen ze dat ook in de groepsapp

Suriname toe. Daar ontstaat een nieuw ouder­

‘Maar eigenlijk’, komt Mariëlle tot de conclusie,

doen. Je bent als pleegouder dan direct op

contact dat, ook weer terug in Nederland,

‘is het allerbelangrijkste dat je als pleegouder of

de hoogte en kan hierover praten met je

wordt gekoesterd.

ouder vertrouwen hebt in je kind. Vertrouwen

pleegkind.’

dat ze jou over iets belangrijks op de hoogte

Mariëlle vervolgt: ‘Of maak een apart email-

Elke ochtend skypen, appen of bellen vader

houden.’

adres aan voor contact met de ouders, of ge-

en dochter via de WiFi. ‘Het doet haar

Hellen heeft een aanvulling: ‘Probeer niet te

bruikt zelfs een aparte telefoon. Die kan in- en

duidelijk goed’, zegt Hellen. ‘Zeker nu het

veel te controleren. Kinderen moeten ook al-

uit de kast, en met je eigen telefoon blijf je

contact met haar moeder in Nederland er

leen ergens kunnen zijn, en leren om zelf

bereikbaar.’ ■

Binding | september 2017

15


Thema DIGI contact

Door Meie Geerlings

Social media hoort bij de omgang Mariska Kramer werkt voor de juridische afdeling van Jeugdbescherming en Reclassering van het Leger des Heils. Daarnaast is ze zelfstandig advocaat in Amsterdam. ‘Ik probeer altijd de verschillende standpunten van ouders, pleegouders, kinderen en organisaties te begrijpen en op zoek te gaan naar de beste oplossing voor het kind.’ Pleegzorg betekent per definitie een ‘on­na­

ouder(s) en degene met wie het kind een

bezoekregeling geeft minder ruimte voor on-

tuurlijk’ contact tussen ouders en kinderen

nauwe band heeft. Enkel bij zwaarwegende

duidelijkheid. Neem de social media daarin

via bezoek­regelingen. Bij vrijwillige plaatsing­

factoren waarbij omgang voor het kind ern-

heel bewust mee. Zie het als een vorm van

en wordt deze bezoek­ regeling door pleeg­

stig nadeel zou opleveren voor zijn geestelijke

omgang. Je kunt niet meer om social media

ouders, ouders en de pleegzorg­­ organis­ atie

of lichamelijke ontwikkeling, de ouder kenne-

heen.’

samen bepaald. In het ideale geval heeft ie-

lijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet

dereen een even grote stem. Bij gedwongen

worden geacht tot omgang, of het kind van

plaatsingen bepaalt de gecertificeerde instel-

12 jaar of ouder ernstige bezwaren uit tegen

ling (Jeugdbescherming) of soms de kinder­

de omgang, kan dit recht worden ontzegd.

rechter de bezoekregeling.

Mariska: ’Uitgangspunt is dus dat de ouders

‘Trek regels voor klassiek contact door naar digitaal contact’

recht hebben op omgang met het kind, zelfs

‘Neem social media mee in de bezoekregeling’

de plicht hebben tot omgang, tenzij sprake is

Ook adviseert Mariska om de regels die gelden

van genoemde uitzonderingen.’

voor klassiek contact door te trekken naar digitaal contact. ‘Is er begeleid bezoek opgelegd,

Dit wetsartikel geeft nog veel ruimte voor fei-

dan zou het digitale contact eigenlijk ook be-

telijke invulling en dat is maar goed ook, vindt

geleid moeten zijn. Dat is in een tijd waarin veel

Mariska: ‘Een vrijwillige plaatsing heeft altijd

Mariska. ‘Maar tegelijkertijd is dat best lastig.

kinderen al op jonge leeftijd een eigen mobiele

de voorkeur. Kun je er samen uitkomen zon-

In de praktijk zijn rechters vaak zoekende.

telefoon hebben niet eenvoudig. Dit vraagt

der gedwongen ingrijpen dan is dat altijd be-

Gedragsdeskundigen zijn het niet altijd met

om een gedegen onderbouwde pedagogische

ter. Helaas zie ik regelmatig gevallen waarbij

elkaar eens. Dat zorgt voor uiteenlopende uit-

visie, en dat kost tijd.’

de plaatsing weliswaar vrijwillig is, maar er

spraken. Probeer er daarom echt eerst samen

een fundamenteel verschil van mening is over

uit te komen.’

de bezoekregeling. De mening van de pleeg-

Ken je rechten en plichten!

zorgorganisatie is dan vaak sturend.’ Volgens

Ook digitaal contact

Mariska leveren deze bezoekregelingen vaker

Jeugdbescherming, ouders, pleegouders en

Kom je er samen niet uit, dan kan de rechter

problemen op, omdat de ouders niet (meer)

kinderen kennen de situatie en zoeken naar

een uitspraak doen, waarna de vastgestelde re-

achter de pleegzorgplaatsing staan en het ge-

de beste bezoekregeling. Belangrijk is om niet

geling moet worden uitgevoerd. Pas bij nieuwe

voel hebben niet gehoord te worden.

alleen de frequentie van contact vast te leg-

omstandigheden is een verzoek om wijziging

gen, maar ook uit welke vormen het contact

aan de rechter mogelijk. En in alle gevallen,

Recht op omgang

bestaat. Klassiek wordt in een bezoekregeling

ongeacht of er een vastgestelde regeling is of

Wettelijk gezien is ‘omgang’ een breed begrip.

vaak alleen het fysieke contact vastgelegd,

niet, geldt de ‘informele rechtsingang’ voor

Het Burgerlijk Wetboek geeft een kader. Artikel

maar volgens Mariska moet ook het digitale

het kind. Het pleegkind kan een brief schrij-

377a zegt (vereenvoudigd): Uitgangspunt is

contact zoals telefoon, Skype en social me-

ven aan de rechter waarin het vraagt om een

dat het kind recht heeft op omgang met zijn

dia worden vastgelegd. ‘Een gedetailleerde

omgangsregeling vast te stellen of juist om een

16

Binding | september 2017


Mariska’s tips voor pleegouders

Boek: Paraplu voor pleegouders

1. Zorg dat je een rechts­bijstands­verzeker­

Mariska heeft het boek Paraplu voor

ing hebt. Als het niet lukt om er samen

pleegouders, in de juridische praktijk ge-

uit te komen, kan een rechts­bijstands­

schreven. Juridische kost voor pleegou-

verzekering uitkomst bieden.

ders, uitgelegd in gewone mensentaal.

2. Komt u er met de pleegzorgbegeleider

Kan ik met mijn pleegkind op vakantie?

of de jeugdbeschermer niet uit, vraag

Wat zijn de voors en tegens van pleeg-

om een gesprek met de leidinggevende

oudervoogdij? Hoe zit het met medische

of input van de gedragsdeskundige.

behandeling van het pleegkind? Welke

Kijk dus op andere niveaus om er

rechten hebben pleegouders ten aanzien

samen uit te komen.

van de omgang?

3. Informeer goed wat uw rechten zijn als pleegouder, maar kijk altijd naar wat

U kunt dit

het beste is voor uw pleegkind.

boekje kopen via internet, bijvoorbeeld bol.com.

Mariska Kramer: ‘Probeer een bezoekregeling altijd eerst door pleegouders, ouders en de pleegzorgorganisatie te laten bepalen. Kom er samen uit!’

bestaande omgangsregeling te wijzigen. Dit

Dichttimmeren is geen oplossing

kan in ieder geval vanaf 12 jaar, maar het mag

Nieuwe wetten zijn volgens Mariska niet nodig.

ook als het kind jonger is en goed begrijpt waar

‘De regelgeving dichttimmeren is geen oplos-

het over gaat en zijn mening kan verwoorden.

sing, je kunt nooit alle situaties ondervangen.’

Mariska ziet dat hier amper gebruik van wordt

Belangrijkste is dat maatwerk mogelijk is en

Rechten- en plichtenavond

gemaakt. ‘Het is zorgelijk dat ouders en vooral

dat er meer prioriteit bij Jeugdbescherming

Spirit organiseert rechten- en plichten-

pleegouders hun rechten onvoldoende kennen.

en Pleegzorg komt voor andere vormen van

avonden voor pleegouders. Tijdens deze

Pleegzorgorganisaties kunnen dit meer stimule-

contact buiten de ‘klassieke’ bezoekregeling.

avonden kunnen pleegouders alle vragen

ren. Zeker als het gaat om de rechten van het

‘Meebewegen met de moderne tijd en alle

rond juridische zaken stellen aan de aan-

pleegkind. Kinderen en jongeren worden nog

vormen van contact die daarbij mogelijk zijn, is

wezige experts. Voor meer informatie en

te weinig betrokken. Terwijl zij zelf vaak goede

noodzakelijk. Bezoekregelingen zijn maatwerk.

de eerstvolgende bijeenkomst, kijk op

ideeën hebben en goed weten wat ze willen en

Kinderen zijn geen pakjes boter. We moeten al-

spirit.nl/pleegouders.

aankunnen.’

tijd kijken wat bij het kind past.’ ■

Binding | september 2017

17


Meie is moeder van Otto (11) en Elin (9). Ze is getrouwd met Frank. Meie schrijft elke Binding over haar ervaringen als crisispleegouder.

met haar vrienden terwijl ze de stroom aan berichten probeerde te negeren. In de periode die volgde, zagen we hoe ze zich terugtrok, steeds stiller werd, haar telefoon niet meer gebruikte, het contact met haar vrienden verstomde. Ze ging langzaam onderdoor aan de constante stroom van contactverzoeken. De time-out van onze pleegdochter kwam onder druk te staan. Het idee dat deze time-out de nodigde rust zou geven, werkte niet. Het tegenovergestelde gebeurde. Met de dag groeide er een diepere haat naar haar familie. Tot de dag dat ze bij het ontbijt zei: ‘Ik haat mijn familie, ik wil ze nooit meer zien.’ Haar woede gaf ons koude rillingen.

Knuffels anno 2017

Het was een wanhoopskreet. Nu moest er echt iets gebeuren.

Wat ons misschien wel het meest heeft verbaasd bij onze pleegkinderen, is

mocht worden. Na het avondeten ging de telefoon uit tot de volgende

de hoeveelheid communicatiemiddelen die zij meebrengen. Onderbroeken,

ochtend na het ontbijt. Tijdens schooltijd bleef de telefoon thuis, na

broeken, t-shirts en tandenborstels worden thuis achtergelaten, maar de

schooltijd mocht hij gebruikt worden om te bellen met haar vrienden.

mooiste apparatuur komt standaard met hen mee. Vele telefoons, laptops,

De WiFi werd uitgezet. Onze pleegdochter verweet ons een Spartaans

spelcomputers en tablets zijn ons huis al binnengebracht.

regime, vroeg zich af of ze terug in de middeleeuwen was. We kregen

We besloten dat haar telefoon alleen in onze woonkamer gebruikt

woedende blikken toegeworpen, maar ze volgde de regels. En het Een van onze eerste pleegkinderen had tijdelijk bewust geen contact met

werkte. De rust keerde terug en haar telefoon werd weer gebruikt voor

haar moeder en broer. Het hele gezin had een time-out nodig, om tot rust

het contact met haar vrienden. Ze kon haar verhaal aan hen kwijt, belde

te komen voordat ruzies konden worden uitgesproken en de deur naar

uren met hen na schooltijd en kroop langzaam uit haar schulp. Zes

huis weer opengezet. Onze pleegdochter was 15 jaar en had haar eigen

weken later was de boosheid zo ver gezakt dat het eerste contact met

(online) leven. Haar moeder accepteerde niet dat haar dochter niet bij

haar moeder voorzichtig werd hersteld.

haar was en zocht wanhopig contact met haar dochter. Alle online social media werd ingezet. Ze belde, appte en smste dag én nacht en ook haar

Inmiddels zijn we al vele pleegkinderen verder en elke keer als er een

broer uitte zijn boosheid aan haar via social media. Tot diep in de nacht

telefoon ons huis binnenkomt denken we terug aan dit verhaal. Het

hoorden we de telefoon van onze pleegdochter overgaan en berichtjes

herinnert ons eraan dat er makkelijk over grenzen heengegaan kan

binnenkomen.

worden en dat het de afstand alleen maar groter kan maken, maar we hebben ook de mooie kant gezien: Het geeft troost doordat

Onze pleegdochter voelde zich gekrenkt in haar trots, boos, eenzaam en

vriendschappen uit hun oude leven blijven bestaan. Het zijn de knuffels

verdrietig. Ze weigerde onze hulp, zocht de oplossing in (online) contact

anno 2017.

18

Binding | september 2017

Door Meie Geerlings

column


Ingezonden berichten NAMENS DE PLEEGOUDERRAAD spirit.nl/pleegouderraad

Verbeteren en Samenwerken De POR behartigt de belangen van pleegouders. Gezamenlijk met andere pleegouderraden en tal van andere organisaties in de jeugdzorg zijn verbeterpunten op het gebied van pleegzorg onder de aandacht gebracht van politiek en beleidsmakers. Inmid­dels is door VWS het Actieplan Pleegzorg opgesteld, dat zich richt op: 1) Meer continuïteit en stabiliteit, ook na het 18e jaar. Dat betekent onder meer dat gemeenten en pleegzorgaanbieders vanaf het 16e jaar toekomstplannen moeten opstellen met pleegkinderen, ook voor de periode na hun 18e; verlengde pleegzorg, begeleid wonen, hulp bij zelfstandigheid moeten daarbij toegankelijke opties zijn. 2) Beter toerusten van pleegouders; zo wordt gewerkt aan een beter scholingsaanbod voor pleegouders en worden toereikendheid en bekendheid van financiële en fiscale regelingen onder de loep genomen. 3) Drempels wegnemen om pleegouder te worden of te blijven. 4) Het versterken van de positie van pleegzorg als vorm van jeugdhulp; de samenwerking en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen wijkteam, gecertificeerde instelling, pleegzorgaanbieder, ouder en pleegouder moet beter en duidelijker. Ten aanzien van dat laatste punt is via de adviesraad van de gemeente ook bij de wethouder onder de aandacht gebracht dat de plaatsing van een kind in een pleeggezin zeer waardevol is, maar vaak niet het enige dat nodig is. Het is belangrijk dat bij en na plaatsing in samenwerking met andere hulpinstanties wordt bekeken welke hulp aan kind en gezin nodig is en wordt vastgesteld wie waarvoor verantwoordelijk is.

Hoe laat kom je thuis? ‘Hoe laat moet ik thuis zijn? ‘Wat vind je zelf een goeie tijd?’ ‘Tsja, later dan nu.’ ‘Weet dat ik geen zin heb om op de bank half slapend op je te wachten, gast. En als je dan te laat bent…?’ ‘Dan bel ik toch?’ ‘Waarmee dan? Alles wat maar kan bellen en in jouw handen is geweest is stuk of kwijt.’ ‘Maar er is toch altijd wel iemand hoor.’ ‘Nee vriend, ik kan je nooit bereiken. En jij mij dus niet. Als er dan iets gebeurt of je bent vertraagd?’ ‘Dan zit ik ongerust, nou ja vooral chagrijnig - te wachten.’ ‘Ik heb nu een goeie telefoon. Ik kan bellen als er iets is.’ ‘Is hij dan opgeladen?’ ‘Oh ja, even doen.’ ‘Maar… hoe laat ben je thuis en wat is een goeie afspraak?’ ‘Is twee uur goed?’ ‘Ja, en als er iets is …’ ‘Dan bel ik je. En ik bel of app als ik later ben.’ ‘En als je thuis komt…’ ‘Dan kom ik het even bij jullie slaapkamer zeggen.’ ‘Deal. Doe voorzichtig.’ Om 00 uur een app: ‘ik ben nu bij het Leidse, gaat goed.’ Om 00.15 een app: ‘Ik ben nog steeds op het Leidse. Leuke meiden hier. Om 00.30 een app: ‘ehhh gaat er ook een nachttram naar huis?’ Om 00.45 een app: ‘ben op centraal, kom zo thuis’ Om 01.00 uur een app: ‘ik ben voor de deur met een paar jongens. Twee uur toch? Om 01.30 uur een app: ‘kom zo boven.’ Om 01.45 een app: ‘ehhh sleutel ligt nog thuis, kun je open doen?’

vinden wij een goed streven.

‘Het was heel leuk, echt. Super! En weet je wat ik morgen wel wil?’ ‘Nou?’ ‘Samen op de bank een film kijken.’ … ‘En oh ja, als ik later kinderen heb…’ ‘Ja?’ ‘Wil jij dan hun opa zijn?’

Alexandra van Ouwerkerk

Sander Hartog

Juist omdat we het verbeteren van de hulp aan pleegkinderen en hun gezinnen zo belangrijk vinden heeft de POR in beginsel positief geadviseerd op de plannen van Spirit en de Bascule om een bestuurlijke fusie aan te gaan. Met meer samenwerking bereiken we dat laagdrempelig en snel hulp op maat wordt geboden; dat

Binding | september 2017

19


Verlenging pleegzorg boven de 18

Redactie: Sarah Zagt

Eén jaar verlenging al zeer effectief Voor pleegkinderen die op 18-jarige leeftijd nog een hulpvraag hebben, biedt de Jeugdwet de mogelijkheid voor verlengde pleegzorg. Voor het eerst zijn de maatschappelijke kosten en baten daarvan in kaart gebracht in de maatschappelijke business case ‘verlengde pleegzorg’. Hieruit blijkt dat pleegzorgverlenging niet alleen positieve effecten heeft op het pleegkind, maar ook resulteert in maatschappelijke kostenbesparingen.

zelfstandig wordt en langer afhankelijk is van zijn ouders, is het terecht dat er nu veel aandacht uitgaat naar de mogelijkheid van verlenging van pleegzorg. Door wat pleegkinderen hebben meegemaakt en de achterstand die zij vaak hebben opgelopen, zijn juist zij bij het bereiken van de volwassen leeftijd vaak niet klaar voor zelfstandigheid. Het is heel goed als

In 2016 was de gemiddelde leeftijd waarop

pleegkind. Zoals één van hen zelf verwoordde:

pleegkinderen de stap naar zelfstandig wonen

jongeren op zichzelf gaan wonen 24,6 jaar. In

‘Verlengde pleegzorg heeft mij een kans op

kunnen maken vanuit hun vertrouwde pleeg-

de loop der jaren is de overgang naar volwas-

een gelukkig leven gegeven.’

gezin, op het juiste moment.’

zijn langer afhankelijk van hun ouders voor

De extra tijd die pleegjongeren krijgen en waar-

Business case

emotionele, financiële en praktische onder-

in ze worden begeleid naar zelfstandigheid

Op initiatief van Gezinspiratieplein en Stichting

steuning. De leeftijd waarop pleegzorg ein-

resulteert in diverse maatschappelijke kosten-

Kinderpostzegels ontwikkelde adviesbureau

digt, is in de loop der jaren niet verschoven. De

besparingen, bijvoorbeeld op het gebied van

Sinzer in samenwerking met zorgorganisaties

Jeugdwet hanteert een strakke leeftijdsgrens

ondersteuning bij wonen, schuldhulpverlening

de Rading, Lindenhout, Parlan en Kompaan en

van 18 jaar. Officieel stopt dan de pleegzorg-

en criminaliteit. Maar ook kosten voor gees-

de Bocht de maatschappelijke business case.

begeleiding en pleegzorgvergoeding. ‘Maar

telijke gezondheidszorg en behandeling van

Spirit brengt met deze case het nut van ver-

ook na hun 18e verjaardag hebben sommige

verslavingsproblematiek worden voorkomen.

lengde pleegzorg actief onder de aandacht

pleegkinderen behoefte aan ondersteuning

Uit de analyse blijkt dat iedere geïnvesteerde

bij gemeenten. De Maatschappelijke Business

en begeleiding. Daarom kan onder bepaalde

euro in verlengde pleegzorg naar verwachting

Case verlengde pleegzorg 2017 is te down­

voorwaarden een beroep worden gedaan op

minimaal € 1,27 aan maatschappelijke waarde

loaden via gezinspiratieplein.nl. ■

verlengde pleegzorg. Belangrijkste criterium

oplevert, grotendeels met kostenbesparingen.

is dat er een duidelijke hulpvraag is’, zegt

Tel daar de niet in euro’s uit te drukken waarde

Ellen Schulze, beleidsmedewerker Pleegzorg

van het welzijn van pleegkinderen bij op, en er

Meer informatie?

bij Spirit. Het besluit over verlenging van de

ontstaat een nog veel positiever scenario.

Algemene informatie over ‘verlengde pleeg-

senheid verschoven. Jongeren in Nederland

zorg’ vindt u op pleegzorg.nl of vng.nl.

pleegzorg wordt door de verantwoordelijke

Stap naar zelfstandigheid

Wilt u specifieke informatie voor uw situ-

Het is duidelijk dat het investeren in verlengde

atie? Vraag het aan uw pleegzorgwerker of

Grotere kans op diploma

pleegzorg loont. Ellen: ‘Als je ziet dat de ge-

de gezinsmanager van Jeugdbescherming.

Door pleegzorgverlenging is de kans groter

middelde Nederlandse jongere steeds later

gemeente genomen.

dat de pleegjongere een schooldiploma haalt. Daardoor neemt ook de kans op een baan, hoger inkomen, financiële zekerheid en daarmee financiële zelfredzaamheid toe. Bovendien krijgt de jongere meer tijd om een sociaal netwerk op te bouwen. Ook is er sprake van een belangrijk positief effect op het welzijn van het

20

Binding | september 2017

Actieplan! Op verzoek van staatssecretaris van Rijn is in mei 2017 een landelijk Actieplan Pleegzorg uitgebracht. Dit actieplan besteedt nadrukkelijk aandacht aan het bevorderen van een soepele verlengde pleegzorg of andere vormen van hulp als het pleegkind 18 jaar wordt. De acties worden in 2017 en 2018 uitgevoerd.


18… en dan? Noor - pleegmoeder ‘Onze pleegzoon was tweeënhalf toen hij bij ons kwam wonen. In januari is hij 18 geworden, dan zou de pleegzorgbegeleiding van Joan moeten stoppen. Maar op allerlei fronten hadden wij nog onvoldoende controle op Klaas. We hadden vaak ruzie. Op advies van onze pleegzorgwerker Joan volgen we nu de training ‘Ouderschap met liefde en grenzen’ bij de Waag. We leren ons situaties niet persoonlijk aan te trekken, en Klaas meer structuur te bieden. Klaas is een lieve jongen, maar lang niet altijd de makkelijkste. Hij heeft een poosje extra therapie gekregen, van de Bascule bijvoorbeeld. Klaas wil zich ‘manifesteren’, is op zoek naar zijn eigen identiteit en wil zich ontwikkelen naar zelfstandigheid, maar dat lukt niet altijd en dan wordt hij boos. Con-

Hij is van het vmbo naar het MBO Dierenverzorging gegaan. Nu hij 18 is, wordt er meer een beroep op zijn zelfstandigheid gedaan, maar dat kan hij niet altijd bijbenen. Toch zou hij eigenlijk al wel op zichzelf willen wonen. Joan kan hem goed laten inzien dat begeleid wonen veel beter bij hem past. Joan helpt ons in de weg hiernaartoe. Zij initieert acties, kent de routes en we vullen samen de formulieren in. Er is een wachttijd, maar gelukkig wil Klaas ondertussen toch wel graag bij ons blijven wonen om zijn school goed af te ronden. De begeleiding van Joan is al jaren heel fijn. En nu, na zijn 18e, zorgt zij mede voor een zachte landing en een soepelere overgang naar zijn zelfstandigheid. Ik ben heel dankbaar dat de begeleiding van Joan in elk geval nog een jaartje door mag gaan.’

Ineke - opvoed­ouder ‘De uitkomsten van de maatschappelijke business case beschrijven exact wat ik als opvoedouder Driehuis heb zien gebeuren bij mijn 18-plusser. Hij heeft nog wel wat meer tijd nodig gehad dan een jaar. Dit jaar zit hij voor het eerst in zijn leven op regulier onderwijs, MBO3! Gisteren kregen we te horen dat hij over is. Ook zien we dat hij emotioneel stabieler wordt. Geweldig om mee te maken. Natuurlijk voor hem, en zeker ook voor mij en de hulpverleners van Spirit. Heel goed, terecht en slim dus dat verlengde pleegzorg mogelijk is! Want het is gekkenwerk om te denken dat kinderen die een achterstand in hun ontwikkeling

hebben - emotioneel, qua

gedragspatronen en/of cognitief - precies

tact met zijn moeder verloopt vaak ingewik-

Om de privacy van Klaas te waarborgen, heb-

op hun 18e jaar klaar zijn voor de volgende

keld. Daarnaast vraagt school veel van hem.

ben we niet zijn echte voornaam gebruikt.

stap.’

Binding | september 2017

21


Wij wachten op een pleeggezin Angel (5)

LANGDURENDE PLEEGZORG

…houdt van buiten spelen, zwemmen, tekenen, muziek en filmpjes kijken op de computer. Ze is open en vriendelijk. Ze wil graag de controle houden over van alles, en kan bazig of dwingend zijn. Op dit moment verblijft Angel bij twee opvoed­ ouders. Ze heeft hier veel geleerd en ontwikkelt zich goed. Voor Angel zoeken wij een pleeggezin waar zij kan opgroeien. Met pleegouders die goed kunnen omgaan met afstand en nabijheid. Een gezin waar geen andere kinderen wonen. Angel heeft regelmatig contact met haar vader en halfbroer.

Diane (15) en Esmee (11)

KO R T D U R E N D E PLEEGZORG

…zijn twee zusjes. Diana is een lief en rustig meisje. Ze kan bot zijn, maar nooit gemeen. Ze reageert goed als ze wordt aangesproken op bepaald gedrag. Ze kijkt graag tv op haar kamer. Ze vindt het leuk om te helpen met koken en bakken. Diane heeft nog geen zwemdiploma. Ze maakt zich zorgen om haar zusje Esmee. Esmee is gek op auto’s en houdt van buitenspelen en knutselen. Ze kan direct zijn

Timo (15)

KO R T D U R E N D E PLEEGZORG

als ze het ergens niet mee eens is. Esmee is een lief meisje dat goed haar grenzen aangeeft. Ze speelt graag met jongere kinderen. Ze lijkt afspraken en regels te vergeten en heeft herhaling nodig. Esmee

…is een lieve jongen die graag goed wil doen. Hij kan wat vergeetachtig zijn en

kan niet zwemmen. Tijdens de bezoeken is te zien

moet daarbij worden geholpen. Timo is zelfstandig en een goede prater. Hij heeft

dat ouders en kinderen dol zijn op elkaar. Er wordt

een bijbaantje. Timo heeft een aantal vrienden met wie hij graag ‘chillt’. Af en

veel geknuffeld, en er worden grapjes gemaakt. Wel

toe gaat hij met vrienden naar een feestje. Bij zijn ouders liet Timo veel boosheid

merk je dat de ouders hun kinderen belasten met

en verdriet zien. Zijn frustratie over de thuissituatie is groot. Op school was men

‘volwassen problemen’. Diane en Esmee hebben een

enthousiast over Timo. Het is een sociale, gevoelige jongen. De laatste tijd zien zij

pleeggezin nodig waar zij samen voorlopig kunnen

dat Timo onrustig en neerslachtig is. Op school gaat het daardoor minder goed.

blijven. Esmee zou het leuk vinden als het pleeggezin

We zoeken met spoed een pleeggezin voor Timo waar hij voorlopig kan blijven.

een huisdier heeft.

Cecilia (9)

LANGDURENDE PLEEGZORG

…is gek is op dansen, toneelspelen en zingen. Ze vindt het

zoeken een pleeggezin liefst zonder eigen kinderen of met

leuk om zich op te tutten. Ze speelt graag buiten en leest

een kind dat een stuk jonger is. Pleegouders met humor

ook graag. Cecilia geniet van samen dingen ondernemen,

die kunnen omgaan met zelfbepalend gedrag en Cecilia

heeft veel humor en kan krom liggen van het lachen. Ze is

kunnen helpen om haar eigen identiteit te ontwikkelen.

gewend om voor zichzelf te zorgen, maar komt emotioneel

Er is tijd en ruimte nodig om samen te werken met de

jonger over. Cecilia is soms angstig. Haar vertrouwen

Bascule aangezien Cecilia nog veel moet verwerken.

in volwassenen en andere kinderen moet groeien. We

22

Binding | september 2017


Valerie (15)

KORTDURIGE PLEEGZORG

…is een leuk en rustig meisje, maar ook nerveus en onzeker. Valerie kan heel goed tekenen en volgt momenteel een tekencursus. Sporten is niet echt haar ding. Op school heeft ze vriendinnen en een goede vriend. Het invullen van de vrije tijd vindt ze lastig, ze mist haar schoolvrienden. Valerie is introvert. Ze doet haar best en kan vertellen wat er aan de hand is, wat ze moeilijk vindt en waar ze nog aan moet werken. Valerie betrekt veel op zichzelf, ze heeft een laag zelfbeeld. Valerie is zeer zelfstandig. Voor Valerie zoeken we met spoed een pleeggezin dat haar

…kan zich heel goed vermaken en is een vrolijk jongetje met veel energie. Hij maakt makkelijk contact. Hij is gek op trams, bussen en vliegtuigen. Dylan is ook dol op eten. Dylans spraakontwikkeling loopt wat achter, maar hij begrijpt alles wat je van hem vraagt. Het is nodig om veel met hem te praten en boekjes voor te lezen. Zijn moeder wil heel graag betrokken blijven in het leven van haar zoontje en is positief naar de pleegouders toe. We zoeken een pleeggezin waar Dylan de komende tijd welkom is,

voorlopig wil opvangen. Bij voorkeur een

en waar hij langer kan blijven als

gezin zonder jongere kinderen, maar een

dat nodig is.

gezin met oudere kinderen is ook mogelijk.

Mirza (7)

Dylan (2)

KORTDURIGE PLEEGZORG

KORTDURIGE PLEEGZORG

…is een enthousiast jongetje, hij vindt alles leuk. Hij is gezellig, druk, kletst veel en is innemend. Hij vindt het heerlijk om te fietsen of met een bal in de weer te zijn. Met buitenspelen moet hij goed in de gaten gehouden worden. Mirza heeft in het crisispleeggezin een enorme groei laten zien. Ook letterlijk, zijn haren groeien als kool en hij heeft vier tanden gewisseld. Hij heeft geleerd om een ander uit te laten praten, en geeft beter aan als hij iets niet snapt. Mirza is diep van binnen een onzeker jongetje met faalangst. Voor Mirza zoeken we een lief en geduldig gezin zonder kinderen of met oudere kinderen, en dat hem tijdelijk kan opvangen of langer als dat nodig is. Een pleeggezin dat de training Traumasensitief Opvoeden heeft gevolgd of wil volgen.

Jade (3)

WEEKENDGEZIN

…houdt van kleien, knutselen, tekenen en verven. Ze gaat graag naar de speeltuin, vindt fietsen, voetballen en skateboarden leuk: lekker veel bewegen vindt ze fijn. Zowel haar moeder als het kinderdagverblijf hebben het vermoeden dat Jade soms niet goed hoort. Voor Jade zou het goed zijn om te werken met visuele ondersteuning, zodat situaties veilig en voorspelbaar voor haar worden. Haar moeder heeft opvoedondersteuning gehad. Ze weet wat ze moet doen, maar door haar kwetsbaarheid lukt het haar niet om consequent te zijn. Ze raakt steeds meer overbelast en onzeker, en Jade daardoor steeds onrustiger. We zoeken voor Jade een pleeggezin dat haar om het weekend opvangt. Een pleeg­ gezin dat goed weet om te gaan met grenzen.

Meer weten over deze kinderen?

Kijk op spirit.nl/pleegoudersgezocht, mail pleegzorg@spirit.nl of bel het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: 020 – 540 04 40.

Binding | september 2017

23


‘Rat-slag’ Huppelend door de woonkamer, een sierlijke sprong op de bank, kaarsrecht balancerend op de bankleuning: niet voor niks zit de 9-jarige Faraysha op turnen. ‘Ik ben lenig en soepel, op wiebeldingen op het pleintje hang ik met gemak naar achteren’, glundert ze. Alsof het niets is doet ze de handstand tegen de deur. En hopla,

Dit ben

ik

daar is ‘de brug’: handen en benen op de grond met haar buik in de lucht. Trots showt ze haar beker, de 2e prijs! Elke woensdag gaat ze met een vriendinnetje naar turnclub Wilskracht in Landsmeer. Haar turn juf heet Ina. ‘Zij is heel lief. Ze lijkt op 54, maar ze is 74 jaar!’ Het liefst springt Faraysha via een trampoline over de kast heen. ‘Soms ga ik zo recht als een potlood, soms doe ik een spreidsprong, soms een koprol. En op de balk doe ik weleens een Arabier. Dat is een radslag. Vroeger dacht ik dat een rat dan op z’n pootjes een rondje draait, een rat-slag.’ Haar turnpakje komt uit Tunesië, weet Faraysha te vertellen. ‘Daar woont mijn opa. En toevallig gaan we daar naartoe met vakantie. Of eigenlijk gaan we elk jaar daarheen. Dan ga ik heel veel in de zee zwemmen.’ Naast een echte spring-in-‘t-veld, leest Faraysha dolgraag boeken. ‘s Avonds voor het slapen gaan leest oma haar voor. ‘En daarna lees ik zelf, ook al mag het niet. Anders kan ik niet slapen. Soms lees ik in één dag een boek uit.’ De boekenkast met oude Leeskring-boekjes heeft iets weg van een bibliotheek. ‘Ik vind Kappen of Conflictconfetti leuke boeken. En binnenkort krijg ik de Quest Junior, want ik houd van weetjes, zoals hoe ridders plassen. Dat doen ze door een klepje, of anders in hun broek.’ Haar lievelingsboek Wat nou weer? gaat over een gezin. Faraysha smult van hun droge

Door Sarah Zagt

grapjes. Ze klimt op haar stapelbed en leest met twinkelende ogen en Amsterdams accent haar lievelingsstukje voor. En zo komen twee werelden, die van het turnen en van het lezen, mooi samen in haar droom: ‘Later wil ik actrice worden.’ 24

Binding | september 2017

In deze rubriek vertellen pleegkinderen iets over zichzelf. Jouw pleegkind op de achterzijde? En een mooie foto ontvangen? Mail naar communicatie@spirit.nl.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.