Page 1

3

méér over pleegzorg

L A I

SP E

C

December 2015 | jaargang 19

‘Veilige haven’ Vanuit het Lucas ziekenhuis 

Hier sta ik!

Marc, Henry en Efia...

De 27 van Wil

>9

Mama van de kinderen, > kerk en kippen

14

...wonen weer thuis. Maar… 

> 20


S P EC I

A

L

Hier sta ik!

t je Bedankt drabent! pleegoude

4

6

9

12

14

16

18

19

22

23

24

In deze speciale Binding blikken pleegkinderen terug op hun leven: op hun ouders, pleeg­ ouders en op zichzelf. Open, wijze, kwetsbare, eerlijke en sterke vrouwen en mannen. Stuk voor stuk hebben ze het hun pleegouders niet makkelijk gemaakt, vooral toen de hormonen opspeelden, de adrenaline door het lijf begon te stromen en de straat aantrekkelijker was dan een warm huis. In die

inhoud

3

storm probeerden ze ook nog de puzzelstukjes van hun leven bij elkaar te zoeken.

Van de redactie: door Conny Zeilstra

3

Ze wilden weten wie ze waren en waar ze

‘Wat nou als het een heks is?’

4

Onvoorwaardelijke liefde

6

‘Mijn veilige haven’

9

vandaan kwamen, hoe groot de teleurstelling over het antwoord soms ook was. Daarin werd de relatie met de pleegou-

Pleegzorg is een specialisme

12

onmogelijk die relatie destijds ook leek,

De 27 van Wil

14

achteraf maken ze een diepe buiging voor

‘Als je opgroeit met veel rumoer, kijk je nergens meer van op’

16

‘Ik was aan Violetta gewend’

18

Voor alle pleegouders die nu met hun handen

Pleegouders gezocht

19

in het haar zitten, die zich soms afvragen:

Diverse berichten

22

Pleegouders: wij zijn er voor jullie!

23

Mijn telefoon op zijn aller-hardst

24

ders aardig op de proef gesteld. Maar hoe

hun pleegouders en zijn ze trots en dankbaar.

waar gaat dit naartoe? En voor iedereen die wil weten wat pleegzorg in een leven kan betekenen: lees de verhalen en vertel ze voort!

Binding, blad over pleegzorg, is een uitgave van Spirit voor haar pleegouders en andere geïnteresseerden en verschijnt drie keer per jaar. De artikelen in dit blad vertegenwoordigen niet per se het standpunt van Spirit. Evenmin kunnen aan dit blad rechten worden ontleend. Overname artikelen Overname van artikelen uit Binding is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Ontwerp, opmaak en druk Ecodrukkkers, Nieuwkoop

2

Binding | december 2015

Redactie Meie Geerlings (pleegmoeder), Maaike Maas (hoofdredactie), Myrna D’Mattos (pleegmoeder), Sandra Spoelstra, Jennifer Tjon En Fa, Sarah Zagt (eindredactie) en Conny Zeilstra (hoofdredactie) Spirit Servicepunt Pleegzorg en Verblijf Fred. Roeskestraat 73 1076 EC Amsterdam 020 - 540 04 40 pleegzorg@spirit.nl @SpiritPleegzorg

Redactieadres Spirit, team communicatie 020 - 540 05 00 - communicatie@spirit.nl Oplage 1.900 exemplaren Adreswijzigingen U kunt adreswijzigingen of onjuiste adressering doorgeven via pleegzorg@spirit.nl. Fotografie Mike Bink (p. 4 - 10) Evelyn Visschedijk (p. 14) Wassila Aarab (p. 24)

colofon

Negentiende jaargang, nummer 3, december 2015 ISSN 1386-2138


CONNY ZEILSTRA is werkzaam bij het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf

Voorwoord ‘Crazy about chocolate, serious about people’ Deze slogan staat op de achterkant van het kerstcadeautje. Ook

U heeft vast iets gezien, gehoord of gelezen van de landelijke cam-

u neemt de levensbehoeften die elk kind heeft ‘seriously’ waarbij

pagne ‘supergewonemensengezocht.nl’. In deze wervingscampagne

‘ieder kind krijgt waar hij of zij recht op heeft’. En alleen met meer

staan vooral de ervaringsverhalen van ex-pleegkinderen en pleegouders

pleegouders kunnen we ‘echt invloed uitoefenen’ op een zo normaal

centraal. Mensen die pleegouder willen worden, horen of lezen graag

mogelijk leven – een leven waar elk kind recht op heeft. U helpt daar-

verhalen van de ervaringsdeskundigen zelf. Wij wilden daar met deze

aan mee!

Binding op aanhaken.

De inhoud van deze speciale Binding bewijst dat dit geen loze woorden

Namens alle pleegzorgmedewerkers en de directie wensen wij u en uw

zijn. Het thema ‘Hier sta ik’ doet recht aan het verschil dat pleegouders

kinderen, pleegkinderen, familie en dierbaren fijne feestdagen en een

kunnen maken. Pleegkinderen blikken terug op hun leven: op hun

mooi en gezond 2016! Wij hopen nog lang met u samen te werken.

ouders, pleegouders en op zichzelf. Prachtige portretten van kwetsbare en sterke mensen.

Hartelijke groet, Conny Zeilstra

Bij deze Binding ontvangt u twee kerstcadeautjes: chocolade en de vrijetijdspas. De vrijetijdspas is gewoon superhandig om leuke uitstapjes te maken of een museum te bezoeken met uw (pleeg)kinderen. Op vrijetijdspas.nl staat op welke activiteiten u allemaal korting krijgt.

t je Bedankt da ent! b pleegouder Binding | december 2015

3


Hier sta ik!

‘Wat nou als het een heks is?’

Door Ilse van der Mierden

Mariska: ‘Nu ik zelf kinderen heb, realiseer ik me pas hoe een jeugd eruit hoort te zien.’

Mariska Ott (27) wist dat ze ooit het tehuis zou verlaten en een papa of mama zou krijgen. Dat werd Marjan. Een heftige periode volgde. Nu Mariska zelf kinderen heeft, beseft ze pas hoe een ‘normale’ jeugd er uit hoort te zien. Pleegouders adviseert ze: ‘Wacht niet met praten tot kinderen er zelf mee komen. Nare dingen vertellen ze echt niet uit zichzelf.’

4

Binding | december 2015

‘Ik woonde als klein kind bij mijn vader en stief-

te lang, maar er was geen andere oplossing. Al

moeder. Ik herinner me de ijskoude douches

die tijd wist ik dat ik een papa of een mama zou

waar ik onder werd gezet. De hondenpoep die

krijgen. Toen ik hoorde dat het alleen een mama

op zolder lag. Mijn broer die maar in bed bleef

was, dacht ik: ‘Wat nou als het een heks is?’’

plassen. Op mijn vierde werd ik opgenomen in het AMC. Ik woog elf kilo, reageerde nergens

‘Ik zie Marjan nog zitten op de bank in het te-

meer op en weigerde te eten. Ik was geestelijk

huis. Ik dook meteen op haar schoot, en voelde,

dood, alleen mijn lichaam werkte nog.’

dit zit goed. Ze bezocht me een paar keer, ging met het tehuis mee op kamp naar de Ardennen

Op schoot

en drie maanden later mocht ik met haar mee

‘Vanuit het AMC ging ik naar een gezinsver-

naar huis. Daar vierde ik mijn achtste verjaardag.’

vangend tehuis, een huis met zes kinderen.

‘Marjan had een carrière, ze was hoofd bij

Daar heb ik tot mijn achtste gezeten. Eigenlijk

Meulenhoff Educatief. Daar keek ik tegenop.


Ze zorgde voor nog zo’n acht pleegkinde-

‘Op mijn achttiende heb ik nog kort bij mijn moe-

ren. Haar hart was groot, maar praten over

der gewoond. Haar psychose leek weg, ze had

hoe ik me voelde, dat was voor ons allebei

een heldere blik. Ik voelde hoe fijn ze het vond

moeilijk. Ik kwam in een identiteitsstrijd. Als

om ons samenzijn mee te krijgen. Maar dat mo-

ik in de bus zat, keek ik altijd rond. Zou dat

ment was ook ineens voorbij: haar blik en hou-

mijn moeder zijn? Op mijn elfde ontmoette

ding veranderden en ze begon een vreemd

ik haar voor het eerst. Ik zag meteen dat we

verhaal over kaartjes voor een optreden van

dezelfde handen hadden. Ik kwam er achter

Michael Jackson. Toch was dit moment het meest

dat ze psychotisch was. Hulp wilde ze niet ac-

dierbare dat ik heb meegemaakt. Ik heb toen ge-

cepteren.’

zien hoe ze echt was: een fragiele en lieve vrouw.’

‘Al die tijd dat ik rondzwierf wist ik; bij Marjan staat een bed voor me klaar’ Bergafwaarts ‘Eenmaal in de puberteit werd ik depressief en zelfs suïcidaal. Er was niemand die mij begreep. Zo rot als je je dan voelt, dat gun je echt niemand. Vanaf mijn vijftiende ging het mis. Ik

‘Op mijn tweeëntwintigste raakte ik zwanger. Ik was als de dood dat ik mijn eigen kind zou afstoten. Ik heb gevraagd: hou mij in de gaten. En als ik het niet goed doe, haal hem alsjeblieft bij me weg. Na verschillende plekken kwam ik uiteindelijk in Alexandria terecht; een opvanghuis voor 32 jonge moeders, allemaal straatmeiden.’

Een pleegouder schrijft ook op dat A4-tje’

huis. Ik gaf hem de fles, bracht hem naar bed, maar echte interactie met hem hebben, spelen en communiceren, dat lukte me meestal niet.’

Verhuisd ‘Ik woonde bijna drie jaar in Alexandria toen ik

rookte mijn eerste jointje, jatte geld uit de portemonnee van Marjan, kwam soms nachten en uit-

‘Al die tijd dat ik rondzwierf wist ik; bij Marjan

tijdens het uitgaan Dennis leerde kennen. Het

eindelijk zelfs maanden niet thuis. De dingen die

staat een bed voor me klaar. Ze was mijn hou-

ging steeds beter met mij, dus ik waagde de

ik deed en meemaakte durfde ik thuis niet meer

vast, ook al maakte ik er toen geen gebruik van.

stap en ging met hem samenwonen in Enkhui-

te vertellen. Er was voor mijn gevoel geen ope-

Eenmaal zwanger werd het contact met Marjan

zen. Ook Jay kwam bij ons wonen. Marjan is

ning. Ik wilde mijn pleegmoeder niet kwetsen en

beter. Ze was bij de geboorte van Jay. Na een

afgelopen april zelfs verhuisd van Amsterdam

was bang dat ze boos zou worden. Op mijn ze-

half jaar besloten we dat het beter was als Jay

naar Enkhuizen, zodat ze in de buurt is en me

ventiende liep ik echt weg van huis. Ik heb toen

vaker bij Marjan ging logeren. Ik wilde hem

kan ondersteunen. Acht maanden geleden ben

door heel Nederland gezworven.’

geen negatieve start geven daar in dat opvang-

ik bevallen van een tweede zoon, Brandon.

Mariska is initiatiefnemer van ‘Samen staan we voor vrolijk’, een groep van meer dan 300 vrijwilligers die ‘granny-dekens’ maakt voor kinderen die niet meer thuis wonen. Een granny-deken bestaat uit gehaakte of gebreide vierkantjes. Ieder vierkantje staat voor iemand die met liefde en aandacht iets voor het kind heeft gemaakt en aan het kind heeft gedacht. Mariska hoopt dat de deken het kind liefde en warmte biedt en dat waar ze ook gaan wonen, de deken altijd bij hen blijft: ‘Hopelijk, als ze volwassen zijn, zien ze de deken als hun levenstocht en het helpt met de verwerking, zodat de deken staat voor de strijd die ze hebben geleverd.’ Zie ‘Samen staan we voor vrolijk’ op Facebook voor meer informatie.

Binding | december 2015

5

Q


Hier sta ik!

Het gaat goed met ons. Vroeger droomde ik

‘Het heeft tot mijn tweeëntwintigste geduurd

len. Zeg: ik wil graag weten wat er in je om-

van een huis met een bordeauxrode muur,

voordat ik me kon hechten aan Marjan. Ik

gaat. En vraag regelmatig of je pleegkind

glas-in-lood ramen, een tuintje en een waaier

denk dat de onduidelijkheid daar een groot

erover wil praten. Het kind kan dan op ieder

aan de muur. Ik heb het allemaal. Zelfs een

aandeel in heeft gehad. Vragen als: Waarom

moment opnieuw beslissen. Schuw de zware

voor- en een achtertuin!’

woon ik niet thuis? Wat is er met mijn moeder

onderwerpen niet. Als die eenmaal op tafel lig-

aan de hand? Daar werd niet over gepraat. Ik

gen, durf je de rest ook makkelijker te vertel-

‘Mijn moeder komt af en toe op bezoek. Soms

weet dat het zware en emotionele onderwer-

len.’

heeft ze kritiek op mijn manier van opvoeden.

pen zijn. Misschien wilden de volwassenen me

Dan denk ik: ‘waar haal je het lef vandaan om

destijds in bescherming nemen. Toch moeten

Hoe het niet moet

dat te zeggen.’ Maar zij ziet dat niet, dus ik

die onderwerpen een keer op tafel. Pas als je

‘Op Marjan ben ik heel trots. Zij heeft in haar

slik het maar. Ik weet dat ze de woede die ze

die dingen een plek kunt geven, dan kun je je

eentje de zorg voor de meest zware pleegkin-

naar zichzelf heeft, op mij richt. Ik voel mee

opnieuw gaan hechten.’

deren op zich genomen. Ik doe alles voor haar, ook als ze straks ouder is. Nu ik zelf kinderen

met die vrouw. Het is toch degene waaruit je bent geboren. Tegelijkertijd zijn je genen echt

‘Wat mij betreft zou er meer aandacht mogen

heb, realiseer ik me pas hoe een jeugd eruit

niet allesbepalend. Het gaat om wie jou onder

zijn voor de communicatie tussen pleegkinde-

hoort te zien. Veel pleegkinderen kunnen bang

de douche zet, op wie je boos durft te worden.

ren en pleegouders. Wacht als pleegouder niet

zijn om zelf kinderen te krijgen. Maar je verle-

Je wordt als blanco A4-tje geboren. Een pleeg-

met praten tot het kind er zelf mee komt. Ze

den kun je juist gebruiken: je weet het beste

ouder schrijft ook op dat A4-tje.’

gaan nare dingen echt niet uit zichzelf vertel-

van iedereen hoe het niet moet.’ ■

Door Ilse van der Mierden

Onvoorwaardelijke liefde Neeltje Moring (46) werd door haar pleegmoeder uit een tehuis gehaald. Een turbulente periode volgde. Nu zijn de rollen omgedraaid: Neeltje moest de beslissing nemen haar pleegmoeder op te laten nemen in een verzorgingstehuis en zorgt nu voor haar. ‘Met terugwerkende kracht ben ik haar ontzettend dankbaar.’

Een mistige zondagmiddag, een café in hartje

op 2 juni 1969 op een psychiatrische afde-

boorte naar een opvanghuis voor jonge moe-

Haarlem. Tegenover me zit Neeltje Moring.

ling in een Rotterdams ziekenhuis ter wereld

ders in een klooster in Maastricht. Haar plan is

Succesvol

in

kwam. Het meisje dat haar eerste levensjaren

om daar de kunstacademie te volgen en voor

de film- en reclamewereld. Sluit deals met

doorbracht in een Maastrichts klooster en op-

Neeltje te zorgen. Maar het loopt anders. Nika

grote platenbazen, regelt licenties en stond

groeide in een pleeggezin in Bleiswijk. Over die

vertrekt af en toe ineens naar Rotterdam, blijft

aan de wieg van het succes van artiesten als

Neeltje gaat het vandaag.

weken weg, en staat dan weer op de stoep.

zelfstandig

muziekproducent

‘Noem het onaangepast gedrag,’ verklaart

K’s Choice en Jiskefet. Ze vertelt het terloops, zonder enige opsmuk, aan het eind van ons

Klooster

Neeltje. ‘Al denk ik achteraf dat zij toen al psy-

gesprek. Want Neeltje was ook het meisje dat

Nika, moeder van Neeltje, vertrekt na de ge-

chotische periodes heeft gehad. Wat er werke-

6

Binding | december 2015


lijk met haar aan de hand was en is, is voor mij

buitenwereld. Het klooster was zo steriel, ze

Nika’s wereld, extravert en spannend, staat in

een levensvraag die onoplosbaar is gebleken.’

had nog geen spinnetje in haar leven gezien.

schril contrast met die van haar pleegouders. ‘Hun

Nika verliest de voogdij. Als Neeltje tweeënhalf

Dus halen Ria en Lodewijk cavia’s, kippen, ko-

wereld was klein, ze hadden iets wereldvreemds

is, zitten pleegmoeder Ria en pleegvader Lode-

nijnen en een hond in huis. Als Neeltje zeven

over zich. Ze waren twintig jaar ouder dan mijn

wijk met hun twee zoons in de wachtkamer.

is, adopteren ze haar.

moeder. Nika had een kind van hen kunnen zijn.

‘Ik wist meteen: nu ben ik aan de beurt. Ik krijg

Ik voelde me dan ook totaal niet begrepen als Ria

een papa en mama.’ Ria slaapt de eerste tijd

Extravert en spannend

zei: ‘Wat doe je in zo’n disco? Met die harde mu-

in een hotel en bezoekt Neeltje iedere dag om

Ria vindt het belangrijk om het contact met

ziek kun je toch niet met elkaar praten?’

te kijken of het klikt. ‘Als ze te laat was, dan

Nika in stand te houden, ook al adviseert de

werd ik helemaal hysterisch. Deed ze aardig te-

maatschappelijk werker in die tijd dat niet te

De opvoeding was streng, en daardoor ging

gen een ander kind, dan werd ik woedend. Ik

doen, omdat daar ‘alleen maar ellende van

ik juist steeds meer stiekem doen. Op school

klampte me volledig aan haar vast.’

komt.’ Neeltje: ‘Als ik bij Nika logeerde, gingen

werd ik iedere dag de klas uit gestuurd.’ Neel-

we naar de film en dronken na afloop cocktails

tje zakt voor de meao. Van haar pleegouders

De autorit naar Bleiswijk staat in haar geheu-

in een hip café in Rotterdam. Ik keek erg te-

moet ze gaan werken. Dat ziet ze niet zitten,

gen gegrift: de eerste keer buiten de vier mu-

gen mijn moeder op. Ze was jong en mooi. Ze

dus op naar het HBO Vormgeving & Commu-

ren van het klooster. Neeltje is een zelfstandig

schilderde en danste. Had vrienden die bij MTV

nicatie in Rotterdam. Daar haalt ze het eerste

kind, maar ook bang voor die nieuwe grote

werkten.’

jaar alleen maar negens.

Q

Neeltje: ‘Ik keek erg tegen mijn moeder op. Ze was jong en mooi.’

Binding | december 2015

7


Hier sta ik!

Ondanks de ruzies is het gezin Neeltjes enige

In 2001 overlijdt haar pleegvader aan Alzheimer.

In 2006 neemt Neeltje een sabbatical, ver-

en echte thuishaven. De mededeling dat Ria en

Pas dan realiseert Neeltje zich wat het pleegge-

trekt naar een huisje aan de Spaanse kust en

Lodewijk naar Nijmegen verhuizen, komt dan

zin voor haar heeft betekend. ‘Ik dacht vooral

schrijft in een half jaar een roman, geïnspi-

ook als een donderslag bij heldere hemel. ‘Ik

terug aan al die momenten dat zij onvoorwaar-

reerd op haar leven. Waar de pit en humor

werd achttien. Ze vonden dat hun taak erop

delijk voor me opkwamen. Dat ze zorgden dat

van de succesvolle zakenvrouw samenvalt

zat. Ik was boos dat ik weggezet werd in een

ik weer ging studeren. Dat mijn pleegvader de

met het kwetsbare meisje, op zoek naar lief-

kamer in Leiderdorp.’ Neeltje voelt zich - op-

school belde - ik had me weer eens misdragen

de.

nieuw - in de steek gelaten. Met tegenzin gaat

- en hij met verontwaardigde stem zei: ‘Maar

ze sporadisch langs bij haar pleegouders.

meneer, ik begrijp deze brief niet. Zo kennen wij onze Neeltje niet.’ Mijn vader had een rotsvast vertrouwen in me en terwijl hij anders zo stil was, kwam hij wel voor me op.’

‘Ik klampte me volledig aan haar vast’

Het ongelukkige toeval wil dat ook Ria getroffen wordt door Alzheimer. Ze is inmiddels 83

Contact met Nika

en woont op een gesloten afdeling. Neeltje

Al die tijd hield ze ook contact met Nika, al

zorgt voor haar. Ze staat daar als enige dochter

vroeg dat, op zijn zachts gezegd, veel. Nikas

alleen voor; haar pleegbroers zijn geëmigreerd

donkere kant - de wisselvallige buien en

naar de Filipijnen en Canada. Een bizarre wen-

woedeaanvallen - namen steeds meer de

ding. ‘Ze heeft mij destijds uit een tehuis ge-

overhand. ‘Ze verweet me dat ik niet lief voor

haald, voor me gezorgd, en nu moest ik de

haar ben. Ze vond dat ik voor haar moest

beslissing nemen om haar op te laten nemen

zorgen. Spreekt mijn voicemail in met teksten

in een tehuis.’

die ik liever niet herhaal. Het doet veel pijn als iemand die je zo op een voetstuk hebt

‘Ik voel voor mijn pleegmoeder een onvoorwaardelijke liefde’

staan, zulke akelige dingen tegen je zegt. Ik weet dat het onvermogen is. Toch wilde ik op een bepaald moment niet dat zij mijn leven nog langer verpestte.’ Dat was drie jaar geleden. Neeltje verbrak het contact. ‘Terwijl ik dit vertel, merk ik dat ik het nog steeds

Vader

De warmte die Neeltje vroeger vaak miste bij

heel moeilijk vindt om dit over haar te zeg-

Op haar twintigste wordt het tijd om haar va-

haar pleegmoeder is er nu des te meer. ‘De Alz-

gen. Mijn loyaliteit naar haar blijft gigantisch,

der te zoeken. ‘Nika had hem omschreven als

heimer maakt haar milder. Ze is blij als ik er ben.

maar ik moet mezelf beschermen.’

een hippie met lang haar en een sportauto. Hij

Ze geeft me zelfs complimenten, zegt wat een

wist wel van mijn bestaan, maar ik kende hem

sterke vrouw ze me vindt. Met terugwerkende

Op de stoep van het café krijg ik een warme

niet. Daardoor had ik altijd een gevoel van

kracht ben ik haar ontzettend dankbaar voor de

omhelzing. Die avond ontvang ik een mail:

‘somebody’s watching me.’ Neeltje vindt hem

mogelijkheden die ze me gegeven heeft. En ook

‘Bijgaand mijn manuscript. Sinds 2011 heb ik

via het FIOM. Hij blijkt een wereldreiziger, druk

voor die degelijke basis, waar ik zo tegenaan

er niet meer naar gekeken. Ik zou nu - 5 jaar

met zaken die hij liever niet nader specificeert.

heb geschopt. Die had ik anders ongetwijfeld

later - weer een heel ander verhaal kunnen

Ze houden geen contact. Neeltje verhuist van-

niet gehad. Ik voel voor mijn pleegmoeder een

schrijven. Soms is het lastig om te weten waar

wege de liefde naar Haarlem. Die relatie gaat

onvoorwaardelijke liefde en ik zou niet anders

je moet stoppen en waar je misschien beter

uit en ze maakt carrière in de muziekbusiness.

kunnen dan voor haar nu iets terug te doen.’

een nieuw begin kunt maken.’ ■

8

Binding | december 2015


‘Mijn veilige haven’

Door Ilse van der Mierden

Stephan: ‘Ik vroeg of ik bij haar kon wonen. Maar haar antwoord bleef: Nee schat, dat kan niet.’

Stephan Schmidt (43) zwerft als kind tussen crisisplekken, vrienden en opvanghuizen. Een toevallige ontmoeting in het Lucas ziekenhuis zet zijn bewogen leven weer op de rails.

‘Ik sliep als kind regelmatig in een park vlak-

‘Voorheen zat mijn moeder iedere avond

bij huis. Weg van het geschreeuw. Mijn va-

naast mijn vader op de bank te luisteren naar

der had een slechte dronk en er was er veel

zijn verhalen over wat er allemaal niet deug-

ruzie in huis. Op een dag vertrok mijn moe-

de in de wereld. Ik was tien en nam die rol

der. Ze had een ander ontmoet. Ze trok bij

nu over. Er hing vaak een gespannen sfeer in

hem in, mijn zusje liet ze achter bij mijn opa

huis en mijn vader gedroeg zich soms agres-

en oma in Amsterdam. Ik bleef samen met

sief. Maar na een jaar werd hij verliefd op

mijn broertje bij mijn vader in Lelystad-Haven

Petra, onze overbuurvrouw. Zij bracht weer

wonen.’

liefde in ons huis en dat deed ons hele

Binding | december 2015

9

Q


Hier sta ik!

gezin goed. Mijn vader werd aardiger en er

JAC, logeerde bij vrienden of op straat en

radioversterkers maakte. Ik was dolblij toen ik

was eindelijk rust in huis.’

belandde uiteindelijk in de crisisopvang op

werd aangenomen. Ik vond het geweldig om

het Valeriusplein. Vanuit daar solliciteerde ik

dingen te maken. En ik had voor het eerst het

voor een vakantiebaantje bij een bedrijf dat

gevoel dat ik weer ergens bij hoorde.’

‘Petra’s man zat vast in Duitsland. Tijdens zijn weekendverlof ontsnapte hij, vluchtte naar Nederland en kwam terug naar huis. We wisten dat deze man gevaarlijk kon zijn, dus mijn vader smeekte Petra om onder te duiken. Maar ze wilde toch naar huis. Ze spraken af dat Petra met de lichten zou knipperen om mijn vader te waarschuwen, mocht de situatie uit de hand lopen.’ ‘Mijn vader zat die hele nacht voor het raam. Er werd niet met de lichten geknipperd. Maar toen mijn broertje en ik de volgende ochtend naar school gingen, stond het hofje vol met politie. Eenmaal in de klas werden we opgehaald door twee rechercheurs. En in een verhoorkamertje op het politiebureau zagen we mijn vader voor het eerst in ons leven huilen. Waar hij bang voor was, was gebeurd. Petra was die nacht tijdens een ruzie door haar man vermoord.’

‘Waar hij bang voor was, was gebeurd’ ‘Mijn vaders verdriet overheerste alles. Op een dag zei hij dat hij mij niet meer om zich heen kon hebben en bracht me naar mijn moeder. Die woonde inmiddels bij mijn opa en oma in Amsterdam, haar nieuwe liefde bleek een gewelddadige en verslaafde man. Ze was afgestompt, psychisch en lichamelijk mishandeld. Ze kon er geen kind bij hebben. Dus ook daar bleef de deur voor mij dicht.’ ‘Ik was inmiddels dertien. Had geen thuis meer. Ging niet naar school. Ik sliep in het

10

Binding | december 2015


‘De tweede dag zei de eigenaar tegen me:

sport van om hem aan het lachen te maken.

‘Pleegzorg is een diepte-investering. Verwacht

‘Vandaag ga je stampen’. Hij leerde me wer-

Het klikte gewoon meteen tussen ons.’

niet dat een kind morgen zegt ‘ik hou van je.’

ken met een stansmachine, een enorme ma-

Dat komt later. We zijn nu bijna 30 jaar verder en

chine die met een zwaar gewicht ribben stanst

‘Ik leerde ook Klaas’ vrouw Yvonne kennen.

ik ga nog bijna iedere dag even langs bij Klaas en

in stalen platen. Dat werden de koelelementen

Toen Klaas ontslagen werd en ik moest blij-

Yvonne. Zij zijn nog steeds mijn veilige haven.’

voor in de versterkers. Hij legde me uit hoe het

ven, kwamen ze nog regelmatig op bezoek.

werkt en de eerste paar platen gingen goed.

Ze hoorden dat mijn plek op de crisisopvang

‘Klaas en Yvonne hebben nooit een slecht

Ik kreeg er gevoel voor. Maar de eigenaar zei:

vergeven was en dat ze een kamer voor me

woord over mijn vader en moeder gesproken.

‘Het moet sneller!’ Ik legde een nieuwe plaat

aan het regelen waren. Op een middag vroe-

Mijn moeder was altijd welkom. Ze stond soms

in de machine en toen werd alles zwart. Ik

gen Klaas en Yvonne: ‘Wil je anders bij ons

op de stoep. Mijn vader kwam nooit, die had

voelde een enorme pijn en zag overal bloed.’

wonen?’ Ze hadden geen kinderen en vingen

altijd een excuus. Nu ik zelf vader ben van een

af en toe een kind in de weekenden op. Maar

dochter van anderhalf stel ik me voor hoe dat

een puber in huis, een beschadigd kind, een

voor hem geweest moet zijn. Dat je zo’n ge-

straatjongen met een eigen wil, dat was een

voel van falen hebt, dat je je kind niet onder

compleet ander verhaal. Er was met mij geen

ogen durft te komen. Dat het makkelijker is als

land te bezeilen. Ik ging niet naar school, lag

het gewoon weg is.’

‘Tja, wat moest ik zeggen?’ ‘De eigenaar zette me af bij het Lucas zieken-

overdag in bed en hing ‘s avonds op straat. Ik

huis en reed zelf door. Daar stond ik in de hal

hield me aan geen enkele afspraak. Alle woe-

Trots kan zijn

met mijn bloedende hand. ‘Wie ben je? Waar

de die ik in me had reageerde ik op hen af.’

‘Twee jaar geleden kreeg mijn vader een hart-

zijn je ouders? Waar woon je?’ Tja, wat moest

aanval. Hij lag buiten bewustzijn in het zieken-

ik zeggen? Toen ik wakker werd na de operatie

huis. Die dag zat ik naast hem en vertelde over

zat mijn moeder naast me. Ik had drie vingers verloren. Ik vroeg haar of ik bij haar kon komen wonen. Maar haar antwoord bleef: ‘Nee schat, dat kan niet.’’

‘Ze cijferden zichzelf weg om mij ruimte te geven’

mijn leven. Dat ik nu cameraman ben, de wereld over reis om prachtige documentaires te maken, en mijn naam iedere week wel een keer op de aftiteling op tv verschijnt. En dat hij trots op me kan zijn. De volgende dag overleed hij.’

Lachen

‘En toch hielden Klaas en Yvonne vol. Ze cijfer-

‘Ik werd naar de verpleegafdeling gebracht.

den zichzelf weg om mij de ruimte te geven.

‘Ik kan wel zeggen dat Klaas en Yvonne mijn leven

Daar moest ik, omdat ik net uit de narcose

Ze creëerden een vertrouwde omgeving en

hebben gered. Ik had vroeger een beste vriend,

was, proberen te plassen. Als het niet lukte dan

hadden een onvoorwaardelijk vertrouwen in

Marciano. Toen ik eenmaal bij Klaas en Yvonne

zou ik een katheter krijgen. Een man die te-

mij. Ze zorgden dat ik met iemand ging praten.

woonde, lag hij met een slaapzak op Centraal. Ik

genover me lag, zei: ‘Je moet de kraan aanzet-

Zo hebben ze me van binnenuit laten helen.

zag hem iedere dag, op weg naar school met

ten en fluiten, dan lukt het.’ Dat deed ik. Die

Van hen heb ik geleerd dat je onvoorwaardelijk

de pont naar Noord. Stel dat ik dat ongeluk niet

man, Klaas heette hij, mocht juist niet lachen

voor je kind moet gaan. Dat je het niet voor

had gehad? En Klaas had niet tegenover me ge-

vanwege een liesbreuk, en ik maakte er een

jezelf doet.’

legen? Wie was ik dan geworden?’ ■

Stephan is freelance cameraman. Hij werkte mee aan programma’s als ’Over de streep’ en ‘Beschadigd’. Hij begon zijn carrière onder leiding van filmmaker Theo van Gogh en volgde opleidingen in Amsterdam en New York. Veel van zijn werk is vertoond op tv en documentairefestivals.

Binding | december 2015

11


Hier sta ik!

Problematiek wordt ingewikkelder:

Door Ilse van der Mierden

Pleegzorg is een specialisme Mariska de Baat is als onderzoeker en adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut expert op het gebied van pleegzorg. Ze ontwikkelde de Richtlijn Pleegzorg, werkt aan nieuwe methodieken voor matching en begeleiding en ontwikkelt een monitor om mislukte plaatsingen te voorkomen.

Voormalig pleegkinderen vertellen achter-

sing zorgt voor een extra trauma. Belangrijke

Het klinkt niet alsof je er bent met simpel-

af vaak dat het pleeggezin hun enige vei-

succesfactoren zijn goede matching en extra

weg je huis en hart openstellen.

lige thuishaven was, ook al waren er soms

begeleiding om het opvoedgedrag bij pleegou-

‘Er is altijd een spanningsveld tussen ‘gewoon

problemen. Tegen pleegouders wordt vaak

ders te versterken, de problematiek bij het kind

opvoeden’ en ‘professioneel opvoeden’. Als

gezegd: realiseer je dat je slechts tijdelijk

te verminderen of de samenwerking tussen

pleegouder zorg je voor een kind van een an-

een kind van een ander opvangt. Hoe stel

ouders en pleegouders te verbeteren.’

der. Een kind met bagage reageert anders dan

je je het beste op als pleegouder?

een niet-beschadigd kind. Een gezin voor een

‘Inmiddels weten we dat het heel goed is voor

kind is mooi, maar in de praktijk meestal niet

een kind als pleegouders voor hem of haar zorgen alsof het hun eigen kind is, en dus een

‘Bij twijfel: niet doen!’

emotionele band aangaan. Ook als de plaat-

voldoende. Extra begeleiding en specialistische hulp wordt in de toekomst alleen maar belangrijker: er worden namelijk steeds meer kinde-

sing tijdelijk is. Iedere positieve ervaring met

Wat kunnen pleegouders hierin betekenen?

ren met zwaardere problematiek in pleegge-

een volwassene helpt bij het opbouwen van

‘Het helpt als je vooraf goed nadenkt over

zinnen geplaatst. Dat is een direct gevolg van

vertrouwen en het vermogen van het kind om

waar je wel en niet goed in bent. Vraag zelf

de nieuwe Jeugdwet, waarin is vastgelegd

zich te kunnen hechten. Vroeger werd dit nog

goed door om wat voor kind het gaat, zodat

dat een alternatief gezin de meest gewenste

wel eens afgehouden. Zo werden pleegouders

je weet waar je aan begint en in kunt schatten

zorgvorm is als een kind niet meer thuis kan

die ‘adoptief ingesteld’ waren niet geschikt ge-

of je het wilt en kunt. Denk je dat het met dit

wonen. Kinderen die vroeger ‘te zwaar’ waren

acht voor het pleegouderschap. Dat is aan het

kind niet lukt, of twijfel je, begin er dan niet

voor een pleeggezin, worden nu eerder in een

veranderen. Uiteraard blijft het wel belangrijk

aan! ‘Nee’ zeggen kan ook een goede beslis-

pleeggezin geplaatst. De problematiek wordt

dat pleegouders open staan voor samenwer-

sing zijn. Een plaatsing die misgaat is erger

dus ook voor pleegouders ingewikkelder.

king met ouders en eventueel terugkeer naar

voor een kind dan wanneer het wat langer op

huis.’

een passend gezin moet wachten.’

Een derde tot de helft van de pleegzorg-

‘Daarnaast helpt het als pleegouders open-

plaatsingen gaat mis. Hoe kun je over-

staan voor hulp. Er komt steeds meer het be-

plaatsingen zoveel mogelijk voorkomen?

sef dat ‘alleen’ een ander gezin voor sommige

‘Overplaatsingen zijn inderdaad een groot

kinderen niet voldoende is en dat er extra hulp

probleem. Uit onderzoek blijkt dat bij iedere

nodig is. Gelukkig zien we daar in de praktijk

Daarom vind ik het belangrijk dat gemeenten

overplaatsing de gedragsproblematiek toe-

ook voorbeelden van: iemand van de GGZ die

voldoende geld reserveren voor de begeleiding

neemt en de kans dat het op een nieuwe plek

in het pleegzorgteam zit en opvoedondersteu-

of het inkopen van extra hulp. Staar je als ge-

misgaat groter wordt. Iedere mislukte plaat-

ning voor pleegouders.’

meente niet blind op alleen het vinden van een

12

Binding | december 2015

‘Je moet niet voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten’


gezin. Investeer in goede pleegzorg. Je moet niet voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten.’ Een aantal gemeenten wil pleegzorg neer-

‘Staar je

leggen bij generalisten. Jij vindt dat geen goed idee. Waarom? ‘Het vraagt veel deskundigheid om de inge-

als gemeente niet blind

wikkelde relatie tussen kind, ouders en pleegouders goed te begeleiden. Het is voor ouders moeilijk om te accepteren dat iemand anders

op alleen het vinden

voor hun kind zorgt. En het is voor pleegouders soms moeilijk om ruimte te bieden aan ouders die niet het beste voor hun kind heb-

van een gezin.’

ben gedaan. Toch is behoud van contact belangrijk. De pleegzorgwerker moet dit proces kunnen begeleiden. Maar ook de inschatting of een kind weer naar huis kan of niet, is echt een kunst op zich. Je wil dat het met het kind, ouders en pleegouders zo goed mogelijk gaat, dat verhoogt de kans op succes.’ Wat kan volgens jou beter in de pleegzorg?

Mariska: ‘Denk je dat het met dit kind niet lukt, of twijfel je, begin er dan niet aan!’

‘Sneller duidelijkheid waar het kind op gaat groeien. Thuis of in een pleeggezin. En kinde-

wonen, laagdrempelige hulp en wijkgericht. Er

wordt gezocht naar manieren om een kind zo

ren wordt nog niet altijd verteld waarom zij uit

komen dus steeds meer nieuwe informelere

lang mogelijk thuis te houden. Als het echt in-

huis geplaatst zijn en dat het niet hun schuld is.

gezinsvormen. Denk aan buurtgezinnen of

gewikkeld wordt dan zijn er pleegouders die

Ook stopt pleegzorg vaak bij 18 jaar. Je vraagt

steungezinnen, waar kinderen naartoe kunnen

het kind met extra begeleiding een fijne en

van kinderen om zich te hechten en vanaf hun

als de ouders even ontlast moeten worden. Er

stabiele plek kunnen bieden.’

18 moeten ze ineens voor zichzelf zorgen. Ik e

Meer weten?

pleit voor verlenging van de pleegzorg en goede voorbereiding op zelfstandigheid.’ ‘In de begeleiding mag ook meer aandacht zijn voor eigen kinderen. Uit onderzoek weten we dat het vaak misgaat als de eigen kinderen last krijgen van de nieuwe situatie. Het helpt om broertjes en zusjes actief te betrekken bij de matching en hen aandacht te geven tijdens de begeleiding.’ Hoe zie jij de toekomst van de pleegzorg voor je? ‘De tendens in de hulpverlening is: langer thuis

richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg Alles over de ontwikkeling van pleegkinderen, beschermende factoren en risicofactoren. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijk­ervaringen. Hij is ontwikkeld voor professionals, maar er is ook een samenvatting voor pleegouders.

kennisnetwerkpleegzorg.nl Online platform voor uitwisseling en inspiratie.

nji.nl/pleegzorg Achtergronden van pleegzorg en aspecten als leegzorgbegeleiding, matching en samenwerking.

Binding | december 2015

13


Hier sta ik!

Ex-pleegouder:

Door Maaike Maas

De 27 van Wil De Amsterdamse Wil Kruijswijk (79) is hartelijk en zorgt goed voor haar gasten. Dat is niet verwonderlijk. De afgelopen 50 jaar heeft ze met 27 kinderen ‘bemoeienis’ gehad, zoals ze het zelf formuleert. Mevrouw Kruijswijk heeft gelukkig het geheugen van een olifant want ze heeft veel bijzonders te delen.

Wil is moeder van vier zoons. ‘Zij zeiden altijd

Vakanties

hem via het project ‘Kind aan huis’. Elke vrij-

‘mama is van de 3 k’s’: kinderen, kerk en kip-

‘Ik heb wel eens geteld hoeveel kinderen ik

dagmiddag ging ik naar zijn ernstig zieke moe-

pen. Maar ik heb het niet allemaal alleen ge-

precies in huis heb gehad. Dat waren er twin-

der. Om haar te helpen, maar ook om dingen

daan hoor. Mijn man had zeker een aandeel

tig. En ik heb nog zeven kinderen begeleid die

te doen met haar zoontje Frits. Aan het eind

in de zorg voor alle kinderen. Zo heeft hij de

niet bij mij thuis kwamen. Ook kinderen uit

van de dag ging hij dan met me mee en bleef

jongens veel geleerd op het gebied van klussen

mijn eigen netwerk. Mijn schoonzus werd op

hij een nachtje slapen. Hij had leuk contact met

en gereedschap. Hij kon dat ‘hobbyenthousi-

haar 34e weduwe en een andere goede vrien-

een van mijn zoons. Frits’ moeder overleed in

asme’ prachtig overbrengen op kinderen.’ Wil

din ook. Hun zoons kwamen in de vakanties

2005, maar ons contact is gebleven.’

praat liefdevol over haar man en is zichtbaar

langs. Zeven jaar lang vierden we vakantie met

aangedaan als ze vertelt dat hij vlak voor zijn

zes jongens. Door het kleine leeftijdsverschil en

Amsterdamse kinderen

pensioen is overleden.

dezelfde interesses speelden ze goed samen. Ik

Wil herinnert zich het verhaal rond de rasechte

herinner me geen ruzies of jaloezie.’

Amsterdamse Tooske die bij haar woonde. ‘Ze

Oud Ehrenstein

heeft drie broertjes. Vier heuse Amsterdamse

Een aantal jaar geleden is Wil van het ruime

zelfredzame kinderen. Daar hebben we veel

vrijstaande benedenhuis ‘Oud Ehrenstein’ verhuisd naar haar huidige appartement in Buitenveldert. Oud Ehrenstein markeert bij de expleegkinderen een bijzondere periode in hun

‘Mama van de 3 k’s: kinderen, kerk en kippen’

leven. Wil: ‘Toen ik ging verhuizen heb ik veel

mee gelachen. Met mijn zoontje achterop fietste ik naar ze toe. Ze speelden buiten en dan riep hun moeder met zwaar Amsterdams accent: ‘Jonges muvrou Kreuiswèik is er! Jullie heddeh al lang noar schôl gemoetè!’

kinderen een adreswijziging gestuurd. Ik kreeg

Ook Sanne (zie pagina 14) was een weekend-

zelfs reacties van kinderen die kort bij ons wa-

pleegkind dat Wil heeft zien opgroeien: ‘De

Tooskes broertjes wipten regelmatig bij Wil

ren geweest. Ik heb zoveel van ze gehoord,

eerste keer, ze was een jaar of tien, kwam ze

langs. ‘Mijn vriendin had eens een kiwitaart

ook hoe ze over mijn man dachten en wat hij

met haar armen vol knuffels. Toen ze wegging

meegenomen. Dat was toen heel bijzonder.

voor hen heeft betekend. Sommigen had ik

riep ik: ‘Al je knuffels liggen nog op de kamer!’

Stonden ineens die drie broertjes door het zij-

15 jaar niet gezien en reageerden ‘Ooh, is ‘het

‘Ach, die mag je houden’, zei ze.’

raam naar binnen te gluren. Toen de jochies

huis’ weg…’. Anderen waren nog wel eens

binnenkwamen en ik me afvroeg hoe ik dit

langs geweest om hun nieuwe vriend voor te

Inmiddels is Wil officieel geen pleegouder meer.

kleine taartje in vredesnaam moest verdelen

stellen of baby te laten zien. Dat het voor veel

Maar dat betekent niet dat er geen ex-pleeg-

zeiden ze: “We mottè die smèrige dingè niet.

kinderen zo’n emotionele waarde had besefte

kinderen meer over de vloer komen: ‘Frits komt

Groen; gètverdemme!’ Wil vraagt zich tot op

ik toen pas.’

elke maandagavond nog bij me eten. Ik ken

de dag van vandaag af of ze nog steeds geen

14

Binding | december 2015


kiwi eten. ‘Met Tooske gaat het trouwens

leen in huis zijn. Zijn eigen moeder was hier

Ik wil nog steeds iets voor kinderen betekenen.

goed. Van haar krijg ik ook altijd nog een

heel verdrietig over. Ze stuurt me elke kerst

Ik krijg er zoveel voor terug en ik hou gewoon

kaart’, zegt Wil met gepaste trots.

nog een brief.’

van kinderen. Ze geven me energie en je leert

Criminele circuit

(Pleeg)oma

Van alle kinderen die Wil heeft opgevangen

‘Alles opgeteld heb ik dus met 27 kinderen ‘be-

Het mag duidelijk zijn: niets doen is geen favo-

kent ze maar één voorbeeld waarmee het niet

moeienis gehad’, zegt ‘oma Wil’, zoals sommi-

riete bezigheid van Wil. Ze is 35 jaar verbon-

goed is gegaan: ‘Karel maakte al jong schul-

ge van haar pleegkinderen haar noemen. Ook

den geweest aan Pro Juventute; de voorlopers

den en kwam in het criminele circuit terecht.

al is ze inmiddels aardig op leeftijd, ze heeft

van Jeugdbescherming.

Hij is lang bij mij geweest en heeft me een keer

nog steeds een zorgtaak. ‘Thomas werd drie

bestolen. Ik vertrouwde hem niet meer. Ik was

maanden na zijn geboorte mijn ‘kleinzoon’. Hij

op mijn hoede en wilde niet meer met hem al-

is nu 13 jaar en logeert nog elke week bij me.

relativeren’, vertelt Wil met een glimlach.

‘Ik hou gewoon van kinderen’ Wil is enthousiast over deze vereniging: ‘Ze hielden hun vrijwilligers goed op de hoogte van ontwikkelingen in de jeugdzorg, organiseerden lezingen en excursies en maandelijkse gesprekken.’ Wil heeft een Catechese opleiding gedaan, een opleiding voor Sociaal Pedagogisch werk met een aantekening voor psychiatrie en haar hele leven als vrijwilliger gewerkt. In het begin als gezinsvoogd en later als vakantie- en weekendpleegouder. Bij het 100-jarig bestaan van Pro Juventute ontving ze de Gouden Speld van de stad Amsterdam. En terecht. Alle namen van de pleegkinderen zijn vanwege hun privacy gefingeerd.

Wil heeft bij het 100-jarig bestaan van Pro Juventute de Gouden Speld van de stad Amsterdam ontvangen.

Binding | december 2015

15


Hier sta ik!

Door Maaike Maas

‘Als je opgroeit met veel rumoer, kijk je nergens meer van op’ Twee nieuwsgierige katten rommelen in het rond. Op de keukentafel stapels studieboeken en binnen handbereik een mobiel. ‘Ik verwacht elk moment een cijfer voor een tentamen’, zegt Sanne, docent Science en studerend voor docent Natuurkunde. Sanne (27) is een ex-weekendpleegkind. Nog steeds heeft ze contact met Wil, haar pleegoma.

Sanne komt uit een Amsterdams gezin met drie

‘oma Wil’. De eigen kinderen van Wil waren

broers. Haar ouders zijn gescheiden toen ze tien

allemaal het huis uit en de logeerweekenden

was. Sanne: ‘Mijn jongere broertje en ik woon-

brachten Sanne veel goeds. Het warme huise-

Ook de relatie met Sannes eigen moeder werd

den na de scheiding bij mijn moeder. Ik was

lijke sfeertje was precies wat ze nodig had: ‘Er

door deze weekendjes beter: ‘Mijn moeder

behoorlijk pittig. Mijn moeder stond er alleen

gebeurde gewoon niks en dat maakte het juist

keek ook op tegen oma Wil en ze was totaal

voor, we konden niet naar mijn vader. We had-

bijzonder: een beetje kletsen, kaas halen bij de

niet jaloers. Ze heeft er nooit moeite mee ge-

den geen opa’s en oma’s. Af en toe gingen mijn

kaasboer, gewoon een normaal, rustig week-

had dat ik daar logeerde. Ze erkende zelf dat

broertje en ik een weekend naar een pleegge-

end. Af en toe kwamen haar vriendinnen of

ze het zwaar vond met ons. Ze vond en vindt

zin om mijn moeder wat rust te gunnen.’

zoons langs. Dan maakte Wil een kaasplankje

Wil nog steeds een heel bijzondere vrouw.’

tie. Als ik won was ik helemaal in de wolken.’

en deden we bordspelletjes.’ Met haar jongste

‘Er gebeurde gewoon niks’

zoon had Sanne een klik: ‘Hij woonde ver weg

De Bijlmer

en was er vaak als ik kwam logeren. Dat vond

Sanne weet niet meer precies tot welke leef-

ik geweldig. Hij is superslim. We speelden ‘De

tijd ze naar oma Wil ging. Ze gokt tot haar

Kolonisten van Catan’. Dat werd een competi-

zestiende. Wil heeft Sanne flink wat meege-

In eerste instantie gingen ze naar hetzelfde pleeggezin. Sanne: ‘Dat was geen doen. We maakten de hele dag ruzie.’ De moeder van Sanne werkte in de jeugdzorg en was goed op de hoogte van de mogelijkheden binnen pleegzorg. In overleg werd daarom besloten de twee kinderen naar aparte gezinnen te laten gaan. Sanne had rust en ruimte nodig en haar broertje wilde vooral op pad en leuke dingen ondernemen.

Kaas halen bij de kaasboer Voor Sanne bleek een pleegoma een schot in de roos. Om de drie weken ging ze naar

16

Binding | december 2015

Sanne: ‘Als ik won was ik helemaal in de wolken.’


ben nog niet hoeven inspringen. ‘Een andere gezinshuisouder vervangen lijkt me best spannend. Ik merk in het onderwijs dat kinderen minder pikken van een vervanger.’ In het nieuwe jaar begint Sannes vriend als gezinshuisouder en krijgen ze twee pubers in huis. ‘De grootste uitdaging lijkt me als de kinderen niet mee kunnen draaien in een gezin. Dat je ze nergens mee naar toe krijgt bijvoorbeeld. We proberen dat dan natuurlijk op te lossen en ze in het gareel te krijgen.’ Ze hoopt op een huis in de Bijlmer, waar ze vandaan komt.

Sanne heeft Islamitische Theologie gestudeerd. Voor haar afstuderen heeft ze deze kussens gekregen.

geven: ‘Oma Wil legde me eens uit dat als

Huisman

je met veel rumoer opgroeit je nergens meer

Sanne was een tijdje vrijgezel en dacht steeds

van opkijkt. Als er heftige dingen gebeuren

meer aan pleegkinderen. ‘Dat is enorm bij me

dan vind je dat normaal.’ Bij Sanne vielen be-

gaan leven. Maar toen ik mijn huidige vriend

paalde dingen daardoor op hun plek. Het ver-

ontmoette, wist ik al snel dat ik kinderen met

klaarde veel onderhuidse symptomen als mis-

hem wilde. Pleegzorg is echter nooit uit mijn

selijkheid en boosheid richting haar moeder.

gedachten geweest.’

‘Ik zag er enorm tegenop om naar mijn vader

De vriend van Sanne is geadopteerd en heeft

Sanne heeft nog steeds contact met Wil: ‘Ik

te gaan, ik zocht veel ruzie en heb het mijn

altijd pleegkinderen in zijn buurt gehad. Het

bel haar nog af en toe om te vertellen dat

moeder niet makkelijk gemaakt.’

zorgen voor pleegkinderen liet het stel niet

het goed met me gaat. En onlangs nog om

De bezoeken aan haar vader verliepen zo dra-

los. Sanne: ‘Maar met een docentensalaris

te vertellen over het gezinshuis. Met andere

matisch dat het voor Sanne en haar broertje

kun je niet zes kinderen onderhouden. Wij

ex-pleegkinderen heeft Wil ook nog contact.

niet veilig was nog naar hem toe te gaan. ‘Ik

wilden fulltime kinderen opvangen en er echt

Ja, net als mijn moeder vind ik Wil een heel

liep op een avond als 10-jarige alleen door

voor ze zijn.’ Sannes moeder wees haar op de

bijzondere vrouw.’

de Bijlmer op zoek naar hulp voor hem. Maar

vacature voor Gezinshuisouder bij Spirit. ‘Zelf

mijn moeder heeft het contact met mijn vader

zou ik niet fulltime thuis willen zijn, mijn hart

Om privacyredenen is Sanne een gefingeerde

nooit verbroken. Ze is daar altijd tactisch en

ligt ook bij lesgeven. Mijn vriend had daar wel

naam.

respectvol in geweest. Daar ben ik haar dank-

oren naar en tekende zelfs voor een bestaan

baar voor. Inmiddels zie ik mijn vader alleen

als ‘huisman’.’

op zijn initiatief. Ik ben te vaak door hem teleurgesteld. Ik heb altijd het gevoel gehad dat

Uitdaging

ik niet goed genoeg voor hem was’, vertelt

Samen solliciteerden ze bij Spirit. Momenteel

Sanne.

zijn ze vervangend gezinhuisouder, maar heb-

Meer lezen over de pleegoma van Sanne? Lees het interview op pagina 14.

Binding | december 2015

17


Hier sta ik!

Een pleegkind over ex-pleegkinderen

Door Maaike Maas

‘Ik was aan Violetta gewend’ ‘Een half jaar geleden is baby Violetta vertrokken. Ze heeft drie maanden bij ons gewoond en was pas één dag oud toen ze bij ons in huis kwam. Ik vind het jammer dat ze niet meer bij ons woont. Ik was aan Violetta gewend, maar heb haar niet meer gezien sinds ze weg is. Gelukkig stuurt haar eigen moeder af en toe foto’s van haar naar ons.’

Aaliyah (12) is een opgewekt pleegkind met een

veelzijdige pleeggezin kwam wonen. ‘Daarvoor

Vakantie

prachtige bos krullen. Sinds vijf jaar woont ze bij

zijn er twee iets oudere kindjes geweest, tussen

Voor Spirit heeft Aaliyah geen tips, maar wel

haar pleegouders Caroline en Clemens. Samen

de 1 en 2 jaar denk ik. De baby die gisteren bij

een goed idee: ‘Een keer een pleegzorgdag

met haar twee pleegzussen, een pleegbroer en

ons is gekomen is een meisje, Gaby. Ze is pas 7

in Italië organiseren, haha.’ Met Caroline en

een eigen kind van Caroline en Clemens. En

maanden en kan al zwaaien! Ik vind baby’s heel

Clemens is ze voor het eerst in het buitenland

dan zijn er vaak nog pleegkinderen die maar

gezellig en ik word gelukkig nooit wakker van

op vakantie geweest, naar Kroatië. Aaliyah:

kort blijven. ‘Gisteravond hebben Caroline en

ze’, vertelt Aaliyah vrolijk.

‘Dat was mijn fijnste vakantie ooit. Het was er warm en we zaten in een heel leuk en gezel-

Clemens toevallig weer een baby’tje opgehaald. Ik vind het lief van ze dat ze zoveel kinderen hel-

Tips

lig huis dicht bij het strand. We zijn toen met

pen en ben er ook wel trots op. Ik vertel het niet

Wat moeten pleegouders doen als ze een

z’n achten geweest, maar ik vraag me nu af

uit mezelf aan mensen, maar als ze ernaar vra-

pleegkind van 12 jaar in huis krijgen? Tips van

hoe we dat hebben gedaan in de auto. Daar

gen dan vind ik het prima om erover te praten.’

Aaliyah: ‘Je moet de kinderen een beetje laten

passen maar zeven mensen in. Ik ga vaker op

wennen, niet meteen veel doen en niet meteen

vakantie. Vorig jaar ben ik naar Disneyland

Zwaaien

veel praten en vragen. Het is fijn als de kinderen

geweest. Ik mocht mee met de pleegouders

Baby Violetta woont inmiddels bij pleegouders

eerst gewoon een beetje kunnen chillen.’

van Diego, mijn jongste broertje. En ik ben

die in de STAP-training van Spirit zaten. Caroline

Voor pleegkinderen heeft ze ook een tip: ‘Blijf

ook op vakantie geweest met Jorge en Saskia,

deelt daar vaak haar praktijkervaringen. Aaliyah:

jezelf, doe niet anders dan normaal omdat je

de pleegouders van mijn oudste broer, Karel.

‘Ik was daar ook bij. Dat doe ik af en toe, dan

een goede indruk wil maken. Probeer wel je

Daar heb ik wel geluk mee, met die vakan-

kunnen mensen die pleegouder willen worden

best te doen om een band op te bouwen. Er

ties.’

ook dingen aan mij vragen. Het leken me wel

komen nog steeds kinderen langs die vroeger

leuke mensen voor Violetta, dus dat is goed.’

bij Caroline en Clemens hebben gewoond. Zij

Om privacyredenen zijn de namen van de

Violetta was de derde baby die in dit grote en

hebben dus zo’n band.’

pleegkinderen gefingeerd.

18

Binding | december 2015


Pleegouders

gezocht

Diverse kinderen zijn nog altijd op zoek naar pleegouders die hen een warm en veilig thuis kunnen bieden. Ook zij worden vroeg of laat ex-pleegkinderen, met een koffer vol herinneringen. Aan u?

Gezocht: specialistisch pleeggezin voor Adah ‘Hoi, ik ben Adah. Ik ben 14 jaar en gebo-

boos als ik me aangevallen voel. Ik hou van

en gedrag en Adah positieve aandacht

ren in Amsterdam. Mijn ouders komen uit

muziek luisteren, mode en make-up.’

geven. Pleegouders die openstaan voor

Kameroen. Thuis ging het moeilijk. Daarom

intensieve begeleiding en scholing. Adah

woon ik er niet meer. Ik heb nog nooit in

Voor Adah zoeken we een specialistisch

woont ongeveer zes maanden in het

een echt gezin gewoond, dat wil ik wel heel

pleeggezin: een gezin dat voldoende tijd

pleeggezin, daarna bekijken we wat de

graag. Dan kan ik dat later ook aan mijn

heeft voor Adah, dat naast haar staat,

beste vervolgplek voor haar is. Gezien de

eigen kinderen doorgeven. Ik wil graag in

haar helpt de juiste keuzes te maken

heftige gedragsproblematiek van Adah

een gezin wonen waar ik me fijn en veilig

en haar motiveert voor therapie. Pleeg-

treedt één van de pleegouders voor 18

voel, waar ze naar me luisteren en waar ik

ouders die een neutrale houding aan-

uur per week tijdelijk in dienst bij Spirit

mezelf kan zijn. Soms ben ik verdrietig en

nemen tot haar wisselende stemmingen

in de functie van Gezinshuisouder.

Ook voor andere kinderen zoeken we specialistische pleegouders Spirit begeleidt jongens en meisjes tussen de 10 tot 18 jaar die:

Zij verhuizen van plek naar plek en kunnen vaak vanwege hun gedragsproblemen niet op een groep met andere kinderen

-- kampen met stemmingsproblemen

verblijven. Voor hen zoeken we specialistische pleeggezinnen.

-- behoefte hebben aan een of andere vorm van speciaal onderwijs

Neem voor meer informatie over specialistische pleegzorg contact

-- meestal geen of nauwelijks een netwerk hebben waar ze op

op met het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: 020 - 540 04 40.

kunnen steunen -- niet weerbaar zijn

Specialistische pleegzorg is een pilot en wordt uitgevoerd in

-- traumatische ervaringen hebben

samenwerking met Altra en de Bascule. Een pleegouder voor

-- zeer vatbaar zijn voor beïnvloeding door leeftijdsgenoten

specialistische pleegzorg treedt tijdelijk in dienst bij Spirit.

Binding | december 2015

19


Hier sta ik!

Quabil (14)

stand in zijn spraak- en taalontwikkeling en

gedrag en zijn hechting. We zoeken een pleeg-

er is sprake van overgewicht. Sylvester vindt

gezin waar Derian kan opgroeien tot hij vol-

…verblijft sinds september 2015 in Nederland

het moeilijk de aandacht van een volwassene

wassen is. Er volgt een periode van observatie

in een opvangcentrum. Hij is van Afghaanse

te delen, hij is aanhankelijk en kan claimend

en diagnostiek en het pleeggezin is bereid een

afkomst. Quabil voelt zich niet fijn op zijn hui-

zijn. Hij heeft in twee crisisgezinnen gewoond

extra opvoedprogramma te volgen.

dige verblijfsplek. Hij is kwetsbaar. Hij krijgt be-

en momenteel verblijft hij in een MTFC-P ge-

handeling van de GGZ. Quabil heeft een eigen

zin van de Bascule. In overleg met zijn moe-

mening, soms komt hij eigenwijs over. Quabil

der zoeken we een pleeggezin waar Sylvester

Sam (1,5)

voelt zich veilig als er duidelijkheid is en hij

langere tijd, mogelijk tot zijn zelfstandigheid,

Sam is dol op dieren. Hij speelt, ontdekt en

weet wat er gaat komen. Hij maakt zich veel

kan wonen.

brabbelt er aardig op los. Hij maakt makkelijk

zorgen om zijn moeder, zusjes en broer. Het is

Tyrese (7)

contact met kinderen en volwassenen. Sam

…is leergierig en vindt spelletjes zoals stoeien

gezin. Hij heeft zich weten te hechten aan zijn

graag in een pleeggezin wonen. We zoeken

erg leuk. Hij speelt graag op zijn IPad. Hij vindt

huidige pleegouders. Zijn moeder is betrokken,

voor hem een pleeggezin waar hij langere tijd

het leuk als er voor hem wordt gezongen.

maar kan wegens persoonlijke omstandighe-

kan opgroeien.

Vooral de 1-op-1 contacten brengen hem tot

den niet voor hem zorgen. Zij staat erachter

Jack (1)

rust. Tyrese heeft weinig zelfvertrouwen. Hij

dat Sam opgroeit in een pleeggezin. Sam ziet

heeft een Nigeriaanse achtergrond. Zijn Neder-

zijn moeder elke twee weken een paar uur

… is een gezond en lief kind dat zich prima

lands is gebrekkig maar hij leert steeds meer.

zonder begeleiding. Ook heeft hij soms con-

ontwikkelt. Jack groeit goed, eet goed en

Tyrese is een druk jongetje en vraagt veel aan-

tact met zijn twee oudere zusjes. Voor Sam

slaapt goed. Jack is een vrolijk jongetje dat

dacht. Hij kent de grenzen van de ander niet.

zoeken we een rustig en stabiel pleeggezin

ook druk kan zijn. Hij ontwikkelt zich zon-

Hij kan moeilijk omgaan met teleurstellingen.

waar hij langere tijd kan wonen om zich verder

der problemen. Vlak na zijn geboorte is Jack

Tyrese toont affectie en toenadering, ook bij

te ontwikkelen.

in een crisispleeggezin geplaatst, omdat er

mensen die hij nauwelijks kent. Tyrese woont

thuis sprake was van huiselijk geweld. Moe-

een jaar in een crisisgezin. Voor hem zoeken

der heeft een verstandelijke beperking en bij

we een pleeggezin dat hem voor langere tijd

Victor (6)

beide ouders spelen persoonlijke problemen

wil opvangen. Hij heeft baat bij rust, duidelijk-

leergierig, praat graag en goed, houdt van

waardoor ze niet in staat zijn om voor Jack te

heid en structuur. Pleegouders die zich niet

contact en geniet van persoonlijke aandacht.

zorgen. Inmiddels hebben zij gehoord dat Jack

snel op de kast laten jagen. Bij voorkeur een

Victor kan goed alleen spelen met bijvoor-

zal opgroeien in een pleeggezin en daar lijken

gezin zonder kinderen of met een kind dat een

beeld lego, maar ook buiten kan hij zich goed

ze zich niet meer tegen te verzetten. Voor Jack

stuk ouder is.

vermaken. Verder is Victor geïnteresseerd in

zoeken we een langdurig pleeggezin dat hem

Derian (4)

auto’s. Hij kent vrijwel alle merknamen uit zijn

…heeft bij zijn moeder gewoond tot zij de op-

het overleven, ziet en hoort alles en laat so-

Sylvester (6)

voeding niet aankon. Daarna is Derian naar zijn

ciaal wenselijk gedrag zien. Hij heeft op ver-

oma en opa gegaan. Nadat oma was overle-

schillende plaatsen gewoond. Eens in de zes

…is eerlijk, energiek en zelfstandig. Hij kan

den kon opa de zorg niet meer alleen aan en is

weken heeft Victor contact met zijn vader en

leuk samenspelen, maar kan zichzelf ook

Derian (tijdelijk) bij bekenden geplaatst. Derian

moeder. Op dit moment zit hij in een crisis-

goed vermaken bij het buitenspelen. Sylves-

is meestal vrolijk en kan zichzelf goed verma-

gezin. Voor Victor zoeken we een pleeggezin

ter houdt van fietsen, Minions en Uno spelen.

ken. Het is een lief en gemoedelijk jongetje en

waar hij langer kan wonen. Victor voelt snel

Hij heeft een rijke fantasie. Hij vindt het lastig

voegt zich naar wat van hem wordt gevraagd.

concurrentie van andere kinderen. Daarom is

zich te focussen op één ding. Hij is van Suri-

Hij kan zeer aanhankelijk zijn en praat in zijn

het belangrijk dat er geen leeftijdgenootjes in

naamse afkomst. Sylvester heeft een achter-

‘eigen taaltje’ met je. Er zijn zorgen over zijn

hetzelfde huis wonen.

onbekend waar zij verblijven. Vluchtelingenwerk helpt hem met zijn zoektocht. Quabil wil

veiligheid, liefde, warmte en regelmaat kan bieden.

20

Binding | december 2015

Sam is een gezond, leuk en vrolijk mannetje.

verblijft sinds zijn geboorte in een crisispleeg-

…is een leuk en intelligent jongetje. Hij is

hoofd. Hij is gek op de natuur. Victor is aan


Voor meer informatie over deze kinderen kunt u bellen met het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: 020 - 5400 440. Kijk voor een uitgebreide omschrijving op pleegouders.spirit.nl. Inlogproblemen? Mail dan naar pleegzorg@spirit.nl.

Pleegouders

gevonden

In de eerste twee Bindingen van dit jaar deden we voor verschillende kinderen een oproep. Hoe gaat het met hen? Met Marc en Henry gaat het goed. Na een hulpverleningstraject en een ondersteunend pleeggezin wonen ze nu weer bij hun moeder. Ook Efia woont weer fijn bij haar moeder. Voor Aimen, Jacob, Meike Paloma en Rhiley zijn weekendpleeggezinnen gevonden en Derian en Joshua, Madeleine en Legan wonen ook alweer een tijdje bij een pleeggezin. Sylvester heeft het MTFC-P programma gevolgd en is op dit moment aan het wennen in een pleeggezin. Het is nog niet zeker of deze plaatsing doorgaat. Luuk en Kasper wonen niet meer samen. Kasper woont inmiddels in een langdurig pleeggezin. Luuk verblijft bij een tijdelijk MTFC-P pleeggezin. Als de behandeling is afgerond zoeken we voor hem een pleeggezin waar hij kan opgroeien.

Binding | december 2015

21


L

L

Diverse BERICHTEN

L

Hier sta ik!

SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL Geen superhelden, maar juist hele gewone mensen. Mensen die een te volle inbox hebben.

SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL

Mensen die te vaak op hun Facebook kijken. Mensen die door heel gewoon te doen iets supers voor een pleegkind kunnen betekenen. Dat is het uitgangspunt van de landelijke campagne

‘Supergewone Mensen Gezocht’. Het doel? Minstens 3500 nieuwe pleegouders in Nederland vinden. De belangrijkste woordvoerders in deze campagne zijn voormalig pleegkinderen. Zij kunnen als geen ander vertellen wat pleegouders voor hen hebben betekend. Lees hun verhalen op supergewonemensengezocht.nl. Ook pleegouders van Spirit zijn geportretteerd met hun indringende verhalen en spelen een rol in de video. Het thema van deze Binding ‘Hier sta ik’ sluit aan op deze campagne. Dat is geen toeval. We delen graag nog meer ervaringsverhalen en blijven dat doen. Vandaar deze Binding in een cadeauverpakking, in de stijl van de landelijke campagne.

am HTF Ultra

‘Het is niet normaal als je plotseling thuis weg moet!’

spelen met de toegestane Pleegkinderen die andere pleegkinderen interviewen over onderwerPleegzorg hebben eind november hun resultaten gepresenteerd. Niet pen die ze zelf belangrijk vinden, zoals ‘je ergens thuis en veilig voeaan medewerkers van Spirit, maar ook aan vertegenwoordigers ven we accent op ‘supergewone’ alleen len’ en ‘contact met familie en vrienden’. Dat hebben Sharita en Ynhi van het Jeugdplatform en het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg. gedaan. Deze pleegkinderen van het zijn jongereninspectieteam Spirit Speciale gast was ex-pleegkind Madeleine van stichting JongWijs. uren de beste match met de g waarin het komt te staan Ti 1. 1

2. 2 3. 3 4. 4

Als je niet meer thuis kunt wonen, is een goede voorbereiding die past bij de leeftijd van het kind belangrijk. Dan komt het niet uit de lucht vallen. Laat er mensen bij zijn die het kind kent en vertrouwt.

Als een kind naar familie kan, is het fijn als dat direct vanuit huis gebeurt en er niet eerst een vreemde opvangplek tussen zit.

ps

van het jongere ninspecti eteam

Het is fijn als ze samen met broertjes of zusjes kunnen wonen in een gezin.

Soms is er geen contact mogelijk met ouders. Dan is het wel fijn als de pleegzorgbegeleider 5. over deze ouders blijft praten en informatie geeft over hun situatie.

Kijk voor alle tips op het extranet pleegzorg: pleegouders.spirit.nl!

22

Binding | december 2015


Diverse BERICHTEN

Pleegouderraad spirit.nl/pleegouderraad-por

Pleegouders: wij zijn er voor jullie! Ook in 2015 heeft de Pleegouderraad (POR) zich ingezet om de belangen van pleegouders te behartigen. Het jaar is bijna ten einde en dit is een goed moment om terug te kijken op wat we hebben bereikt. De onderwerpen die we bij de POR bespreken komen onder andere voort uit signalen die we van jullie krijgen tijdens de pleegouderavonden en uit de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Zo gaven pleegouders aan dat ze bij de

derrechters. De derde avond gaat over

regeling aangescherpt, zodat pleegouders zo

start van een plaatsing behoefte hebben

‘pubers’ en wordt in het voorjaar van 2016

veel mogelijk de onkosten vergoed krijgen.

aan een checklist met alle relevante infor-

georganiseerd. Deze drie thema’s komen

Een onderwerp dat het hele jaar op verschil-

matie over het pleegkind. Deze lijst is in

voort uit onze contacten met pleegouders.

lende overlegmomenten de aandacht heeft

nauw overleg tussen de POR en Spirit tot

Over de exacte datum van de derde thema-

van de POR is de transitie van de jeugdzorg

stand gekomen en inmiddels gebruiken

avond stellen we u via de mail op de hoog-

naar gemeenten. De POR houdt scherp in

veel pleegzorgwerkers de checklist in de

te. Graag tot dan.

de gaten dat pleegzorg bij de gemeente

praktijk.

Amsterdam en de omliggende gemeenten Op de site van Spirit staat de nieuwe Rege-

voldoende aandacht krijgt.

Een ander punt dat regelmatig terugkomt,

ling Bijzondere Kosten voor pleegoudervoog-

is de behoefte van pleegouders aan een on-

den. Deze regeling is voor advies en instem-

Pleegouderraad (POR) Spirit

afhankelijk persoon bij wie ze terecht kun-

ming voorgelegd aan de POR en zij heeft de

porspirit@gmail.com

nen als ze er met een pleegzorgwerker niet uitkomen. In juni 2015 zijn op initiatief van de POR twee pleegzorgbemiddelaars aangesteld. Een aantal pleegouders heeft de weg naar hen weten te vinden. Zij zijn bereikbaar via bemiddelaarpleegzorg@spirit.nl. De twee thema-avonden die de POR voor pleegouders heeft georganiseerd werden druk bezocht. De eerste had als onderwerp ‘gehechtheid’ en de tweede ging over kin-

23


Dit ben ‘Mijn telefoon op zijn aller-hardst’ ‘Hiphop is stoerder dan streetdance. En losser en leuker. Na een uurtje dansen voel ik me opgelucht, dan kan ik weer verder.’ Rachel (13) zat op streetdance en daarna twee jaar op hiphop. Nu is ze even gestopt, maar ze wil graag weer hiphoplessen volgen. ‘Tijdens de les heb ik een makkelijke broek aan, een joggingbroek ofzo, en een truitje. Ik dans met Jill, zij is mijn buurmeisje en beste vriendin. We hebben veel lol tijdens de les. De meester maakt grapjes en danst vrouwelijk. Maar wel heel goed! Ik dans niet in mijn kamer of op feestjes, maar gewoon in de dansschool.’ Bij dansen hoort natuurlijk muziek. ‘Ik luister elke dag liedjes via mijn televisie, ipad of telefoon. Ik luister naar pop en R&B. Ik haat rock. Ik luister ook altijd naar teksten van liedjes. Soms zet ik mijn telefoon op zijn aller-hardst. Of ik doe dopjes in als ik ga fietsen’, zegt Rachel. Ze heeft twee albums gekregen van One Direction, maar daar is ze nu geen fan meer van. ‘Ik ben fan van Jessie J en Beyoncé. Jessie J vind ik leuk want zij trekt zich nergens iets van aan. Dan weer scheert ze zich kaal, en in ene heeft ze rood haar. De ene keer is haar liedje zielig en daarna weer supervrolijk. Haar muziek is niet eentonig, ze heeft bij elke emotie een liedje. En Beyoncé kan gewoon álles. Zingen én dansen. Of ze kan acteren weet ik eigenlijk niet.

Door Sarah Zagt

Ik denk het wel.’ Rachel zingt zelf ook in haar kamer of onder de douche. Met dansen wil Rachel professioneel worden. En muziek? ‘Laat dat maar mijn hobby blijven.’

ik

Pleegkinderen van nu zijn ex-pleegkinderen van later. Laat ook pleegkinderen hun verhaal vertellen via communicatie@spirit.nl.

Profile for Spirit Jeugdhulp

Binding 3 december 2015  

Binding is een magazine van Spirit voor haar pleegouders en andere geïnteresseerden. In deze speciale decemberuitgave met als thema: 'Hier s...

Binding 3 december 2015  

Binding is een magazine van Spirit voor haar pleegouders en andere geïnteresseerden. In deze speciale decemberuitgave met als thema: 'Hier s...

Advertisement