Binding nr 1_2017

Page 1

1

méér over pleegzorg

April 2017 | jaargang 21

a Them uder-

Pleego en k netwer

De gebroeders Min...

Vriendinnen geworden

Marcelo, Gerald, Joey…

over hun (pleeg)zussen.

Aan één woord genoeg.

zoeken een pleeggezin…

>4

> 15

> 22


Communicatie

Thema: Pleegoudernetwerken

Therapeutisch paardrijden

belangrijks in deze tijd. ‘Wat je gauw

Wij geloven dat je door te delen verder

Dat dieren een gunstige werking

merkt als je geen WiFi hebt, is dat je

komt. Elkaar beter begrijpt. Meer leert.

kunnen hebben op kinderen, is

gestrest raakt.’ Coraline heeft veel

En dat geldt ook voor pleegoudernet-

wel bekend. Koeien knuffelen op

whatsapp-groepjes en ze vindt de

werken. Of dat nou drie pleegouders

kinderpartijtjes klinkt ons niet vreemd

nieuwe emoji leuk. ‘Daarmee kun je

zijn, app-groepen met tien pleegouders

meer in de oren. Toch gaat Jacqueline

zonder tekst laten zien hoe je je voelt

of grotere netwerkbijeenkomsten:

Jansen nog een flinke stap verder met

of hoe je iets bedoelt.’

verhalen delen betekent steun ervaren.

equitherapie: therapeutisch paardrijden.

Volgens Coraline is communicatie iets

6

11

Verder in dit nummer Van de redactie: door Conny Zeilstra

3

De gebroeders Min over hun (pleeg)zussen

4

Het pleeggezin van Mitch, Jonh en Willem

7

Column pleegouder Frank

8

Stoerder dan een hulpverlener

9 10

Nieuws van de Pleegouderraad

18

Column pleegouder Meie

19

Pleegouders gezocht

22

Dit ben ik: Calvin

24

De Binding, een blad over pleegzorg, is een uitgave van Spirit voor haar pleegouders en andere geïnteresseerden en verschijnt drie keer per jaar. De artikelen in dit blad vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Spirit. Evenmin kunnen aan dit blad rechten worden ontleend. Overname artikelen Overname van artikelen uit Binding is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Ontwerp, opmaak en druk Ecodrukkkers, Nieuwkoop Redactie Meie Geerlings (pleegouder), Helen Hupsel, Maaike Maas (hoofdredactie), Myrna D’Mattos (pleegouder), Sandra Spoelstra, Jennifer Tjon En Fa, Sarah Zagt (eindredactie) en Conny Zeilstra (hoofdredactie).

2

Binding | april 2017

Met medewerking van Alexandra van Ouwerkerk, Sander Hartog, Katja Kreukels, Ilse van der Mierden, Frank Bouma, Meie Geerlings en Coraline Spirit Servicepunt Pleegzorg en Verblijf Fred. Roeskestraat 73 1076 EC Amsterdam 020 - 540 04 40 pleegzorg@spirit.nl @SpiritPleegzorg Redactieadres Spirit, team communicatie 020 - 540 05 00 communicatie@spirit.nl Oplage 1.800 exemplaren

colofon

Diverse berichten

Eenenwintigste jaargang, nummer 1, april 2017 ISSN 1386-2138

20

Adreswijzigingen U kunt adreswijzigingen of onjuiste adressering doorgeven via pleegzorg@spirit.nl. Fotografie Nancy Siesling (7, 8, 24) Hans van der Vliet (cover, 5, 9 (Younas), 14, 15, 21) Illustraties Studio Limon (22)


CONNY ZEILSTRA Conny Zeilstra werkt bij het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf

Voorwoord Elkaar weten te vinden Hoe zorgen we er met z’n allen voor dat een kind bij het meest passende

hopen dat de nieuwe matchingsmethodiek hier ook aan bijdraagt.

pleeggezin wordt geplaatst? Pleegouders moeten goed voorbereid

Gelukkig tonen veel pleegouders een enorme flexibiliteit en wijsheid, en

worden op de komst van een pleegkind: informatie over gedrag,

gaan zij onvoorwaardelijk voor pleegkinderen.

achtergrond en belangrijke gebeurtenissen is daarin noodzakelijk. En uiteraard betrekken we de ouders en het kind er zoveel mogelijk bij.

Dat pleegouders elkaar weten te vinden is prachtig, en dat het heel ondersteunend werkt lezen we in het interview met pleegouder

We zijn daarom heel blij met de net verschenen matchingsmethodiek.

Dorien op pagina 15. Uit de verhalen van Jenny en Margot op pagina

We hebben hier samen met pleegouders hard aan gewerkt. Er zijn veel

14 blijkt dat het ondersteuningsprogramma ‘Pleegouders Sterk’ van

factoren die een matching beïnvloeden. Elke situatie is anders. Denk aan

Spirit en de Bascule ook ondersteunend werkt. Ik citeer Margot: ‘Het

kinderen met bepaald bedrag, achtergrond van ouders, competenties

was fijn om te merken dat je niet de enige bent die soms worstelt

van de pleegouders, andere kinderen die in het pleeggezin wonen, hun

met de opvoeding, samenwerking met instanties en omgang met de

leeftijd en welke ondersteuning en begeleiding wij kunnen bieden. Al

ouders.’

deze factoren laten zien dat matching een vak en maatwerk is. Het spreekt voor zich dat een goede matching staat of valt bij voldoende

Alle verhalen doen mij telkens weer beseffen hoeveel fantastische

beschikbare pleegouders. Het is een belangrijk vak; het gaat over de

pleegouders wij in ons midden hebben die met hart en ziel voor de

toekomst van een kind, waarbij heel secuur gekeken moet worden welk

kinderen zorgen. Dank daarvoor!

pleeggezin past bij een kind, en andersom. Hartelijke groet, We horen regelmatig dat pleegouders geconfronteerd worden met te weinig informatie over het gedrag van het kind. Ook de Pleegouderraad refereert hieraan in deze Binding. Wij willen dit graag verbeteren en

Conny Zeilstra

Binding | april 2017

3


Door Katja Kreukels

De gebroeders Min over hun (pleeg)zussen Leon (13) en Sebas (11) Min hebben zes jaar geleden twee zusjes erbij gekregen: Regina (9) en Manisha (7). Hoe hebben de twee broers uit Amsterdam Noord deze gezinsuitbreiding ervaren?

was ze bijna twee. En nog steeds is het zo dat als ze boos zijn, ze heel lang boos zijn.’

Barbies en Lego Iedereen moest aan elkaar wennen. Leon kijkt naar Sebas: ‘Jij moest heel erg wennen dat je Ze voelen inmiddels wel als zusjes, vinden de

uit de crisisopvang bij de familie in Amsterdam

niet meer de kleinste was en daarom maakte

gebroeders Min. Ook al zien de donkerharige

Noord terechtkwamen. Een ruzie tussen de

je veel ruzie. Je kreeg minder aandacht.’ Se-

meisjes er héél anders uit dan de blonde en be-

vader en moeder van de meisjes was zo ge-

bas: ‘Jij vond K3 heel stom. Zij waren er fan

brilde jongens. En ook al hebben ze een andere

ëscaleerd, dat ze per direct uit huis waren ge-

van.’ Leon: ‘Dat vind ik hele slechte muziek.’

vader en moeder. Leon: ‘Als ze met hun vader

plaatst. Ze waren toen 3 en 1 jaar. Leon: ‘Het

Sebas: ‘In het begin gingen we meer onze ei-

of moeder bellen, voelen ze wel iets minder als

was in de Kerstvakantie. Wij kwamen terug

gen gang. Totdat ze de Lego hadden ontdekt.

zusjes.’ Sebas: ‘Ik vind het nu heel gewoon dat

van onze opa en oma en toen waren er twee

Soms gingen ze dan met de barbies onze lego-

ze bij ons wonen. Ik zou het raarder vinden als

vreemde meisjes in ons huis. Ik dacht: ben ik

bouwwerken stuk maken. Heel irritant.’

ze zouden weggaan.’ Maar er zijn vaak genoeg

wel in het goede huis? Ik vond het best raar,

momenten geweest dat de jongens vroegen:

want ik ging ervan uit dat we maar één pleeg-

Het delen van speelgoed was nog tot daaraan

hoe lang blijven ze nog? ‘En nog steeds wel’,

kind zouden krijgen. Maar omdat het zusjes

toe, maar het delen van je ouders vond niet

zegt moeder Mariska. ‘Dat hoort erbij.’

waren, zijn ze samengebleven. Anders zou het

alleen Sebas, maar ook Leon soms moeilijk. ‘Ik

zielig zijn.’ Sebas: ‘Ik denk dat ze zich daardoor

had ooit een keer een speeltje waar Manisha

ook sneller thuis voelden.’

mee wilde spelen en toen deed ze dat en werd

Toen zes jaar geleden hun ouders het gezinsuitbreidingsplan voorlegden, vond Leon het meteen

ik boos. Toen kwamen mijn ouders en die wil-

leuk. Sebas: ‘Ik was vijf jaar en snapte nog niet

Verlegen

den het oplossen, zij gaven haar gelijk. Maar

echt wat ze bedoelden.’ Maar, gaat de praat-

De meisjes waren in het begin erg verlegen en

het waren míjn ouders.’

grage jongere broer verder, ‘Als je pleegouder

ze wilden niet naar bed. Vooral Manisha stond

wil worden moet je dat juist doen als je eigen

tot verbazing van beide broers de eerste week

Toch begrijpen ze wel dat hun ouders deze

kinderen nog jong zijn. Als ze nu in huis zouden

elke keer weer op in haar ledikant als je haar

keuze voor pleegzorg hebben gemaakt. Se-

komen, zou ik er meer over gaan nadenken.’

neerlegde. Ze snapte niet dat ze daarin moest

bas: ‘Als ik mijn ouders zou zijn, zou ik het

slapen. Ze wilde het liefste op de bank slapen,

ook doen.’ Leon: ‘Zou je het zelf later ook

want dat deed ze thuis ook regelmatig.

doen?’ Sebas grijnst: ‘Het ligt er natuurlijk

‘Ben ik wel in het goede huis?’

een beetje aan wat mijn vrouw wil.’ Leon: ‘Ik ‘Nu zijn ze redelijk normaal’, vertelt Leon. ‘In

zou het zelf later wel doen. Ik wil andere kin-

het begin had Manisha last van driftbuien. Dan

deren helpen.’

De eerste ontmoeting met Regina en Manisha

liep ze buiten op straat en zei mijn moeder

herinneren Leon en Sebas zich nog goed. Het

‘Kom op de stoep lopen’, dat wilde ze niet en

Inmiddels delen ze veel meer. Leon en Regina

was in de winter van 2010 dat de zusjes van-

dan ging ze op de grond liggen.’ Sebas: ‘Toen

gamen samen. ‘Ze wil graag doen wat ik doe

4

Binding | april 2017


Leon (links) en Sebas (rechts) hadden er in één keer twee zusjes bij. En zoals je van grotere broers mag verwachten, helpen ze hun zusjes als het nodig is.

en ik leg dat uit.’ Sebas zit met Regina op de

haar meegegaan naar school en ik heb tegen

men bij ons wonen, omdat hun ouders niet

theaterschool en met Manisha op badminton.

haar gezegd dat ze niet bang hoefde te zijn.

meer voor ze konden zorgen. Zij hadden het

‘Maar met Manisha maak ik nog steeds ruzie’,

Toen durfde ze wel.’

zwaarder dan ik.’

zucht Sebas. Leon: ‘Dat komt omdat jullie op elkaar lijken.’ Sebas: ‘Dat vraag ik me af.’ Leon: ‘Jij strest heel veel.’ Sebas: ‘Regina lijkt meer op mij. Ze is slim en strest veel. Ze vindt dingen

‘Acceptatie is heel belangrijk’

Daarom zijn ze waarschijnlijk sneller boos denken de broers en heb je sneller ruzie. Sebas: ‘Maar weet je. Eigenlijk is er in elk huis wel ru-

ook vaak spannend net als ik. In een voorstelling spelen bijvoorbeeld.’

Een kans geven

Sebas hoeft niet lang na te denken over een

zie. Ik ken geen familie waar geen ruzie is.’ Je

tip voor andere kinderen die ook pleegbroers

leert er ook wel wat van vindt Leon. ‘Je leert

Beschermen

of pleegzussen krijgen. Volgens hem is accep-

omgaan met iemand die heel anders is.’ Hij

En zoals je van grotere broers mag verwachten,

tatie heel belangrijk: ‘Als ze in je huis komen,

vindt dat je pleegkinderen een kans moet ge-

helpen ze hun zusjes als het nodig is. Leon: ‘Ik

moet je accepteren dat ze komen. Je moet niet

ven om zichzelf te kunnen zijn. ‘Je moet ze een

heb Regina een keer beschermd. Ze durfde

denken van oké dat zijn stomme mensen, die

kans geven om aardig gevonden te worden,

niet naar school te gaan, omdat ze bang was

gaan wel weer. Op een gegeven moment be-

zodat je bevriend met ze kan worden. Als je ze

dat een meisje irritant zou doen. Ik ben met

sef je ook hoe moeilijk ze het hadden. Ze kwa-

geen kans geeft, wordt het niks.’ ■

Binding | april 2017

5


column

Coraline is onze vaste columniste. Ze is 14 jaar en woont bij haar oma.

CORALINE ik wou, maar later in groep 8 kreeg ik een Samsung en daar was ik heel blij mee, want daarna kon ik ook whatsappen. Ik heb veel whatsapp-groepjes, met mijn klas en met mijn hockey team en natuurlijk ook eentje met m’n echte beste Bff’s, maar ook heb ik er een met mensen waar ik mee op vaar-vakantie ga.

Groepsapp met echte beste bff’s Het is handig om zulke groepjes te hebben want dan kan je informatie delen over school en je rooster, maar ook met je team zodat ik net als zij op de hoogte ben wanneer er iets is.

Nieuwe emoji Je hebt nu ook een nieuwe update met whatsapp dat je nu ook een verhaal hebt bij je status. Ik vind het jammer want Snapchat begon daar mee! #boos. Ook de nieuwe emoji zijn leuk, daarmee kun je zonder tekst laten zien hoe je je voelt of hoe je iets bedoelt.

C mmunicatie

Let op!

Als eerste wil ik zeggen dat het maken van deze column echt leuk is.

op je telefoon zit. Het is een app die je moet downloaden. Dat heeft een

Ik kan nu met een reden op mijn telefoon zitten zonder problemen te

paar nadelen, het heeft toegang op alles van je telefoon, zoals al je foto’s

krijgen. Communicatie is iets belangrijks in deze tijd. Wat je gauw merkt

en contacten. Maar niemand weet dat. Als je een app gaat downloaden

als je geen WiFi hebt, is dat je gestrest raakt.

komen er voorwaarden: lees het even, het staat er niet voor niks!

Stress zonder WiFi Ik kreeg mijn eerste telefoon op mijn twaalfde. Dat was geen smartphone, maar een Nokia, en dat was echt vroeger als nu de IPhone 7 en dat was in groep 7! Ik kreeg er gratis sms bij dus ik kon sms-en wat

6

Binding | april 2017

Je moet wel slim zijn in hoe je whatsapp gaat gebruiken als je het gaat downloaden. Want wat niet veel mensen weten is dat whatsapp niet vast


Het pleeggezin van…

Door Katja Kreukels

Mitch, John en Willem John (3) maakt samen met de bruine la-

ondeugende dreumes. John, die zes maan-

Jan: ‘Hij heeft het syndroom van down met

brador Youp de deur open. Binnen staat

den was toen hij bij de Hondema’s in Krom-

het niveau van een baby van 6 maanden.

Ernst, Bobbie en de rest aan. Een kinderserie

menie ging wonen, is stapel op zijn kleine

Het liefst zit hij op een stoel bij de erker met

waar zowel John als zijn jongere pleegbroer

broer. Ook al uit hij zijn liefde niet altijd op

een muziekspeeltje tegen zijn oor naar bui-

Willem (1,5) verslingerd aan zijn. Maar be-

een zachtzinnige manier. Een knuffel eindigt

ten te kijken. Hij hoort beperkt. John zwaait

zoek is veel interessanter.

vaak in een valpartij op de grond en gestoei.

Mitch altijd uit als hij met het busje voor de dagbesteding wordt opgehaald.’ Mitch vindt

De jongste die als inimini-mannetje, 12 we-

Vanochtend vroeg John of ‘illem’ meeging

het best; die kleine druktemakers. Hij knuf-

ken oud, bij Marjorie (42) en Bart-Jan (47)

naar opa en oma, vertelt Bart-Jan. ‘Hij zegt nu

felt het liefst met de hond. Youp was nog

Hondema in huis kwam wonen, is erg be-

wel ‘Willem’, corrigeert Marjorie haar man.

jong toen de tweejarige Mitch verhuisde van

weeglijk. Hij trekt zich als een aapje aan de

John heeft een sociaal-emotionele achterstand

de Prinsenstichting (organisatie voor verstan-

tafel op, waar speelgoedautootjes op liggen

en kan zich verbaal nog niet goed uiten. Mar-

delijk beperkten) naar hen. Marjorie werkt

en - nog interessanter - een schrijfblok en

jorie: ‘John kwam als baby driftig bij ons en

daar als verpleegkundige.

pen. ‘Maatje 44 paste net’, weet Marjorie

sliep slecht. Als ik hem even in de box achter-

nog. ‘Willem was een maand te vroeg gebo-

liet, schoot hij in de stress en vroeg zich af of ik

Marjorie: ‘Soms heb ik dikke wallen onder

ren. Na een paar dagen crisisopvang kwam

terugkwam. Willem heeft dat vertrouwen wel.

mijn ogen. Maar ik pak mijn rust wanneer

hij al bij ons en heeft de eerste weken vooral

We vermoeden dat bij John de hechting niet

het kan en geniet vooral van al het leven in

veel geslapen en gedronken.’ Bart-Jan: ‘Hij

goed is gegaan, we onderzoeken wat we aan

de brouwerij.’ Bart-Jan: ‘We praten er veel

leefde in zijn eigen cocon, het duurde even

zijn angsten kunnen doen.’

over, zijn goed op elkaar ingespeeld en wor-

voordat hij besefte dat hij op de wereld was.’

den gesteund door mensen om ons heen.’ John houdt graag iedereen bij elkaar. Hij is

Marjorie: ‘Anders hou je het niet vol. Ik had

Inmiddels is Willem erg ontdekkend, ver-

niet alleen dol op zijn kleine broer, maar ook

nooit gedacht dat ik zóveel van andermans

tellen de pleegouders trots. Alles om hem

op de dertienjarige Mitch die al op bed ligt.

kinderen zou houden.’ Bart-Jan: ‘De jongens

heen observeert en absorbeert de kwieke en

Hij heeft veel last van luchtweginfecties. Bart-

staan echt op nummer één.’

Binding | april 2017

7


Frank en Myrna wonen met pleegzonen Abby (9) en Calvin (7) in het centrum van Amsterdam. Frank schrijft iedere Binding over hun belevenissen.

Ik dacht er eens goed over na en besloot met Calvin te gaan zitten voor een goed gesprek. ‘Waarom over pleegkinderen?’ Als ik het wat concreter zou invullen, zou hij ook de nadelen van zijn keuze vast wel inzien waarna we zijn spreekbeurt gewoon over raceauto’s of speedboten kunnen gaan doen. ‘Omdat ik zélf een pleegkind ben.’ Daar was geen speld tussen te krijgen. ‘En verder? Ben je niet bang dat de kinderen in je klas het niet begrijpen?’ ‘Frahaaaank, daarom wil ik het juist over pleegkinderen hebben, dan snappen ze het beter! Ze denken nu dat ik geadopteerd ben.’ Ik sta 2-0 achter. Laatste poging: om Calvin van gedachten te laten veranderen, stel ik voor het over Superman of Spiderman te houden. Maar ik krijg geen aandacht meer.

Spreekbeurt

Calvin maakt een reuzensprong Ik realiseer mij dat Calvin een reuzensprong maakt. De start van Calvin bij ons was niet zo gemakkelijk, vooral niet voor Calvin. En nu zet hij

Een paar weken geleden moest Calvin voor school een onderwerp

een stap die blijk geeft van veiligheid en zelfvertrouwen. Helemaal uit

kiezen voor een spreekbeurt. Ik wist ongeveer wat mij te wachten

eigen beweging voor de klas gaan staan en zich bloot te geven aan zijn

stond doordat ik een paar keer eerder geholpen heb met de

klasgenootjes en de juf. Niet bang zijn voor de respons, maar zijn eigen

voorbereidingen voor Abby’s spreekbeurten. Calvin kwam al vrij snel

wil voorop zetten. En het belangrijkste: Calvin ontwikkelt blijkbaar zijn

met een onderwerp. ‘Wat gaat het worden Calvin?’ Ik moet eerlijk

identiteit en zijn bewustzijn daarin.

zeggen dat ik me al op een stoer onderwerp verheugde. Eerder ging het bij zijn pleegbroertje over raketten en later over haaien. Daar

De voorbereidingen verliepen met dezelfde voortvarendheid; ik had

kunnen we wat mee!

weinig in te brengen en de PowerPointpresentatie had hij allang uitgestippeld. Het stond als een huis. En zo was zijn spreekbeurt. Ik

Het hoge woord kwam er uit: ‘Ik wil mijn spreekbeurt over pleeg­

begreep later dat de kinderen in de klas volop vragen stelden en dat

kinderen houden.’ Over de brandweer, leeuwen, tijgers of zelfs over

Calvin overal een mooi antwoord op had.

poezen of honden, daar kon ik wel iets over verzinnen, maar over pleegkinderen?

8

Binding | april 2017

Bravo Calvin!

Door Frank Bouma

column


Stoerder dan een hulpverlener

EF

IRIT

ACTI

SP

Te laat met inschrijven voor het voetbalseizoen, geen aansluiting vinden bij het team, moeite hebben met de autoriteit van de trainer. Of simpelweg geen ervaring hebben met sportverenigingen, niet weten waar je moet beginnen bij het zoeken van een hobby.

Door Ilse van der Mierden

Romi: ‘Ieder kind heeft recht op een leuke vrijetijdsbesteding.’

Herkenbaar? Voor die kinderen en jongeren is

netje ‘mijn trainer’. ‘En gelijk heeft ze. Dat klinkt

indoor voetbaltraject, waar jongeren trainen op

er Spirit Actief: een team dat ze helpt bij het

natuurlijk een stuk stoerder dan hulpverlener.’

een klein veld onder leiding van een trainer met

vinden van een leuke sport, culturele activiteit

een pedagogische achtergrond. Vanuit hier kun-

Dansgroep en Cluppi

nen jongeren doorstromen naar andere voetbal-

Spirit Actief legt contact met iedere sportschool

clubs. Waaronder ook meiden trouwens, want

Ieder kind heeft recht op een leuke vrijetijdsbe-

of vereniging in Amsterdam en omstreken.

sinds kort is er een meidenteam begonnen.

steding. Dat is het credo van Spirit Actief. Hoe

Daarnaast heeft Spirit Actief twee groepen op-

ze dat realiseren? ‘Laagdrempelig beginnen en

gericht waar jongeren altijd kunnen instromen.

Zoek jij hulp bij het vinden van een vrijetijds-

je niet als hulpverlener, maar als sportmaatje

Een dansgroep in Amsterdam Nieuw West voor

besteding voor jouw pleegkind? Kijk op

opstellen’, vertelt Romi Tijmersma. Naast sport-

iedereen tussen de 7 en 18 jaar. En Cluppi, een

spirit.nl/spirit-actief. ■

of andere hobby.

pedagoog bij Spirit Actief is ze ook sportdocent op het Gerrit van der Veen college. ‘We zoeken eerst samen met de jongere uit wat hij of zij leuk vindt. Alles kan, van kickboksen tot een

‘Ik help andere spelers’

cursus tekenen. We gaan soms ook één op één

Linksback Younes (12) woont bij zijn

sporten met de jongere, een rondje lopen in

oma in Amsterdam West en traint

het Vondelpark of samen naar fitness.’ Geld-

iedere dinsdag en vrijdag na school een

gebrek hoeft geen reden te zijn om niet mee

uur bij Cluppi. ‘Ik kan goed voetballen,

te doen, want Spirit Actief helpt ook met het

maar vooral goed samenwerken. Ik help

vinden van financiële middelen.

andere spelers en ik moedig anderen aan. Ik ben een echte verdediger. Wat

Sportmaatje

vooral goed is, is mijn techniek. Ik fiets

Ondertussen wordt gewerkt aan de persoonlijke

zelf naar de sporthal toe. De eerste

doelen van de jongere. Bijvoorbeeld agressie-

keer dat ik meedeed vond ik het een

problemen, zelfvertrouwen of overgewicht. ‘We

beetje spannend. Maar nu kan ik goed

zien vaak dat jongeren snel opgeven. We gaan

meedoen in het team. Eerst kende ik

dus niet samen met ze achterover leunen en pra-

niemand, maar nu heb ik er zelfs een

ten, maar juist aan de slag. Zie het als een sport-

paar vrienden gemaakt. Ik vind sporten

maatje met een pedagogische achtergrond.’ Zo

nu zo leuk, dat ik ook nog wel op

noemde een meisje waar Romi eens per week

zwemmen wil.’

mee fitnesst haar ten overstaan van een vriendinBinding | april 2017

9


Diverse BERICHTEN Een goed gesprek

Spirit Pleegzorg breidt uit: werf mee!

Als pleegkind, pleegouder en pleegzorgwerker heb je elkaar no-

Sinds 1 januari 2017 is Spirit te vinden in Gooi en Vechtstreek en

dig. Gesprekken die je samen voert zijn heel belangrijk om ervoor

Utrecht West met onder andere pleegzorg. In deze gebieden is Spirit bij

te zorgen dat de pleegzorg goed verloopt. Als je elkaar spreekt,

velen nog onbekend. We willen ook in deze gebieden het verschil ma-

wil je dat iedereen zich fijn voelt en dat er naar elkaar wordt ge-

ken voor ouders, kinderen en jongeren. Door hen hulp te bieden die bij

luisterd.

hen past, op maat: samen voor elk gezin de beste oplossing realiseren.

Een kaartje met tien tips voor een goed gesprek kunnen helpen. Deze tips zijn ontstaan uit een samenwerking

tussen

Tips voor pleegkinderen, (pleeg)ouders en medewerkers in de pleegzorg

Help mee!

Als pleegkind, (pleeg)ouder of medewerker in de pleegzorg heb je elkaar nodig om er voor te zorgen dat de pleegzorg goed verloopt. Daarom zijn de gesprekken die je samen voert heel belangrijk. Als je elkaar spreekt, wil je dat iedereen zich fijn voelt en dat er naar elkaar geluisterd wordt. Deze tips helpen daarbij.

Iedereen is gelijk: In deze regio’s zijn (nieuwe) pleegouders hard nodig. Heb jij familie weet dat je gewoon mag zijn. of vrienden die in Gooi enjezelf Vechtstreek of Utrecht West wonen of

ken jij collega’s die hier werken? Maak ze er gerust op attent dat

(pleeg)kinderen,

Tip 2. Spirit ook hier te vinden is met pleegzorg, en dat wij altijd open-

pleegouders, pleegzorgwerkers van verschillende

Tip 1.

Tien tips voor een goed gesprek

Bewaar dit kaartje als een geheugensteuntje. Stop het op een plek waar je het altijd tevoorschijn kunt halen als je het nodig hebt (zoals je portemonnee of je tas).

open en eerlijk. staan voor ideeën en tipsWees om nieuwe pleegouders te werven! Onthoud dat je

pleegzorgorganisaties

(waaronder Spirit) en met ervarings-

alles mag zeggen en vragen wat er in je opkomt: geen vraag is gek.

We doen er alles aan om ook hier mensen te interesseren voor

deskundige jongeren van JongWijs.

het pleegouderschap. Dit doen we door te adverteren, campagne Wil je ook zo’n kaartje ontvangen?

Tip 3.

Stuur een email naar: pleegzorg@spirit.nl. Je kunt de tien tips Luister naar elkaar en laat ook merken dat je naar de ander luistert.

ook lezen op q4c.nl. Het geheugensteuntje is gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland.

teTipvoeren en de media op teTipzoeken. Diverse lokale media heb5. 7. ben inmiddels interviewsLegmet pleegouders afgenomen. Verschilhet de ander uit wanneer het anders

gaat dan afgesproken. lende geïnteresseerdenDat hebben al informatie aangevraagd en is niet erg, maar het

Zoek samen naar oplossingen en denk in mogelijkheden.

is wel heel belangrijk een informatiebijeenkomst pleegzorg bijgewoond. om hetover aan elkaar uit te leggen.

Tip 4.

Weet dat jouw mening er altijd toe doet en dat de mening van de ander net zo belangrijk is.

Kindgerichte oproepjes Tip 9.

De ‘Kindgerichte oproepjes’ op pagina 22 van deze Binding, Vraag aan elkaar op welke plek je wilt afspreken.

waarin we pleegouders voor kinderen zoeken, plaatsen we nu ook op de website van Spirit: spirit.nl/pleegoudersgezocht. Er is een groot tekort aan pleegouders en op deze manier bren“Vraag aan elkaar waar en hoe je het

leuk vindt om elkaar te spreken. Samen? de gen we onze zoektocht naar pleegouders nog breder onder Wil je jouw pleegouders erbij? Een pleegbroer of pleegzus? Een vriend of

Tip 6.

Tip 8.

Zeg wat je doet en doe wat je zegt: hiermee zorg je voor vertrouwen in elkaar.

Gebruik geen moeilijke woorden en zeg het als je iets niet begrijpt: houd het gewoon en luchtig.

Tip 10.

Het gesprek is pas klaar als het voor jou allemaal duidelijk is: je mag net zo lang doorvragen tot alles duidelijk is.

De hulp die kinderen en jongeren krijgen in de jeugdhulp moet van goede kwaliteit zijn. Daar hebben zij recht op. Maar wat is eigenlijk ‘kwalitatief goede’, ‘juiste’ of ‘passende’ hulp? En wie bepaalt dat? De Q4CKwaliteitsstandaarden voor jeugdhulp zijn twintig kwaliteitsstandaarden die door kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders uit de pleegzorg en jeugdhulp zijn opgesteld. Q4C heeft tot doel om het perspectief van het kind in de jeugdhulp meer centraal te stellen en zo de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren.

Wil je graagin op het kantoor hart aandacht. Pleegouders van Spirit die (extra)vanvriendin? ruimte hun de pleegzorgmedewerker, buiten of

Zie voor een overzicht van alle Q4CKwaliteitsstandaarden voor jeugdhulp:

en huis hebben kunnen via een speciale login meer informatie

www.q4c.nl

gewoon lekker thuis afspreken? Fietsend? Wandelend? Zittend? Eet je mee?”

lezen over een kind en reageren als zij iets voor het kind willen betekenen. We illustreren de oproepjes met beelden die iets uitstralen over de achtergrond, persoonlijkheid of hobby’s van het kind. De illustraties zijn gemaakt door studio Limon.

10

Binding | april 2017

Kathelijne van den Boogert, kwartiermaker bij Spirit, staat de lokale pers te woord om mensen in Gooi en Vechtstreek en Utrecht West te interesseren voor het pleegouderschap.


a: erken Theoum dernetw Pleeg

Elkaar beter begrijpt. Meer Wij geloven dat je door te delen verder komt. . Of dat nou drie pleegleert. En dat geldt ook voor pleegoudernetwerken of grotere netwerkbijeenouders zijn, app-groepen met tien pleegouders en en dat lijkt ervoor te komsten: verhalen delen betekent steun ervar lijke momenten beter volzorgen dat je het als pleegouder ook op de moei pleegoudernetwerken. houdt. Vandaar het thema van deze Binding: geworden, dan is het wel Als ons één ding uit de interviews duidelijk is pleegouders een essentiële dat voor veel pleegouders contact met andere is ergens ook logisch: want aanvulling is op de pleegzorgbegeleiding. En dat écht hoe het is om voor een wie anders dan een collega-pleegouder begrijpt de moet houden tussen kind van een ander te zorgen? Hoe je je soms staan , zorgverzekeraars? ouders, hulpverleners, kinderrechters, gemeenten verlichtend. Zo appt Dorien Het delen van de dagelijkse gedoetjes werkt zingwekkende - grappige iedere dag met twee pleegmoeders over het verba ters. Wat het oplevert? en soms verdrietige - gedrag van hun pleegdoch ng en wijze raad. Wil jij Een verfrissende blik, een goede grap, relativeri ten? Laat je inspireren je aansluiten bij een netwerk? Of zelf iets opzet door de verhalen over pleegoudernetwerken!

Inhoud Pleegoudernetwerken Steeds meer pleegouders weten elkaar te vinden. ‘Er is minder tijd voor échte gesprekken. Dan is het fijn als je die met je collega-pleegouders kunt hebben.’ > 12 Pleegouders Sterk… …een ondersteuningsprogramma

voor pleegouders. ‘Tijdens de bijeenkomsten hoor je identieke verhalen. Zo kom je erachter dat het niet altijd aan jou ligt als het niet goed loopt.’ > 14 Vriendinnen geworden Pleegouder Dorien heeft aan het volgen van de training ‘Traumasensitief

opvoeden’ twee vriendinnen overgehouden, waar ze dagelijks mee whatsappt. > 15 Platforms Van elkaar leren, elkaar informeren, elkaar ontmoeten, elkaar begrijpen & steunen. Spirit faciliteert op diverse manieren via verschillende platforms. > 16

Binding | april 2017

11


Thema Pleegoudernetwerken

Door Ilse van der Mierden

Met een pot koffie op tafel ervaringen delen Steeds meer pleegouders weten elkaar te vinden. ‘Er is minder tijd voor échte gesprekken. Dan is het fijn als je die met je collega-pleegouders kunt hebben.’

Aanvulling De netwerken zijn voor veel pleegouders een welkome aanvulling op het contact met de pleegzorgwerker. Maartje: ‘De indruk is dat er vanuit de pleegzorgorganisatie door bezuinigingen en regeldruk steeds minder

Dat zegt Maartje Gardeniers van de Neder-

jectleider brengt ze samen met haar collega’s

tijd is voor échte gesprekken. Dan is het

landse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).

pleegoudernetwerken in kaart, inventariseert

fijn als je die met je collega-pleegouders

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in

wat pleegouders wensen op het gebied van

kunt hebben. Bovendien zijn de pleegzorg-

samenwerking met de NVP kwam naar voren

netwerken en verbindt netwerken met elkaar.

werkers meestal zelf geen pleegouder. En

dat 68% van de pleegouders aangeeft meer

juist de ervaring van hoe het is om voor een

of sterke behoefte te hebben aan iemand met

Koffie op tafel

kind van een ander te zorgen en welke ge-

soortgelijke ervaringen om mee te praten.

Maartje onderscheidt grofweg drie varianten

voelens dat met zich meebrengt, dat is de

van netwerken. Allereerst contactgroepen:

gemeenschappelijke factor die zorgt voor

Verlichtend

kleine groepen pleegouders die elkaar regel-

een sterke binding tussen pleegouders. De

En dat is niet verwonderlijk. Ook uit de inter-

matig ontmoeten om ervaringen te delen,

pleegzorgwerker blijft daarnaast van toe-

nationale literatuur blijkt namelijk dat pleegou-

meestal bij iemand thuis. Maartje: ‘Met een

gevoegde waarde met inhoudelijke kennis

ders contact met andere pleegouders als een

pot koffie op tafel ervaringen delen zonder

op het gebied van de thematiek die speelt,

grote bron van steun ervaren. Veel pleegou-

vooropgezette gespreksagenda.’ Daarnaast

bijvoorbeeld hechtingsproblematiek of loya-

ders gaven aan dat het zelfs een essentieel on-

zijn er activiteitennetwerken: kleine initia-

liteitsconflicten.’

derdeel is om hun eigen mentale gezondheid

tiefgroepen die regelmatig bijeenkomsten

op orde te houden. Want emotionele onder-

organiseren voor een bredere kring van pleeg-

steuning werkt verlichtend in tijden van stress,

gezinnen. Ook zijn er netwerken die meer

en die heb je soms als pleegouder. Zit je zelf

de vorm van belangenbehartiger aannemen:

lekker in je vel, dan hou je het als pleegouder

een kleine groep pleegouders die in verbin-

vaak beter vol. Contacten met andere pleeg-

ding staat met een groter aantal gezinnen. Ze

ouders kunnen zo dus in sommige gevallen

halen informatie en zorgen op en delen die

Pleegzorgaanbieders ondersteunen netwerken

zelfs ‘breakdowns’ - overplaatsingen van een

met bijvoorbeeld de pleegzorgorganisatie, ge-

graag en experimenteren daar ook mee: van

pleegkind naar een ander gezin - voorkomen.

meente of landelijke politiek.

het opzetten van besloten Facebookgroepen

‘Échte gesprekken met collega-pleegouders’

tot de werving van pleegouders voor netwer-

Emotionele ondersteuning werkt verlichtend

Maartje: ‘Als je pleegouders vraagt wat ze nou

ken. Veel pleegzorgaanbieders zijn trouwens,

eigenlijk hebben aan pleegoudernetwerken,

net zoals de NVP, van mening dat de netwer-

dan noemen ze vooral het delen van ervarin-

ken alleen maar goed werken als ze echt door

gen, maar ook het uitwisselen van kennis en

de pleegouders zelf gedragen worden. De

praktische tips. En dat kunnen ze vaak beter

meeste organisaties nemen daarom een fa-

Hoe die contacten eruit zien, dat is heel ver-

met andere pleegouders dan bijvoorbeeld met

ciliterende rol aan, zoals het regelen van een

schillend. Maartje Gardeniers is expert op het

hun zus of buurvrouw. Pleegouders geven aan

ruimte en het ondersteunen in de communica-

gebied van netwerken van pleegzorg. Als pro-

dat ze dan vaak op onbegrip stuiten.’

tie van bijeenkomsten.

12

Binding | april 2017


Laat je inspireren! Ervaringen delen met andere pleegouders? Op denvp.nl zie je waar bestaande netwerken zijn. Wil je een netwerk oprichten of nieuw leven in blazen? Kijk dan op denvp.nl/pleegoudernetwerken. Hier vind je onder andere: • Het online Hoe-boek voor initiatiefnemers • Creatieve ideeën gespreksvormen en activiteiten, zoals het Grote Pleegzorg Gespreksspel, Pleegzorgeiland of Wat zou jij doen?, een socratische methode om met elkaars dilemma’s mee te denken. • Tips en trucs voor een bijeenkomst met een gastspreker Maartje: ‘Pleegoudernetwerken zijn voor veel pleegouders een welkome aanvulling.’

Volgens Maartje is dit ook de wens van de mees-

gemeenten initiëren netwerkbijeenkomsten,

tiemiddelen zijn online voor iedereen beschik-

te pleegouders. ‘Soms willen zij liever niet dat er

zoals in Zaanstad en Haarlemmermeer. In sa-

baar. En iedere pleegouder met vragen over

een pleegzorgwerker bij de bijeenkomsten aan-

menwerking met Spirit zijn daar al verschillen-

netwerken kan contact met ons opnemen.’

schuift. Pleegouders zeggen dan: ‘ik weet niet

de bijeenkomsten georganiseerd voor pleegou-

of ik daar dan écht mijn verhaal kan doen.’ Dat

ders, waarbij ook de wethouder aanwezig was.

Geen blauwdruk

zie je overigens ook vaak bij online platformen

Uit de groep van twintig deelnemers is een

Na inventarisatie van verschillende vormen van

die pleegzorgorganisaties opzetten. Pleegouders

werkgroepje ontstaan dat de volgende bijeen-

netwerken, blijkt er overigens geen blauwdruk

vragen zich dan af: in wat voor omgeving deel ik

komsten gaat vormgeven.

te zijn voor het ontwikkelen van een succesvol netwerk. Maartje: ‘Wat we wel zien is dat

mijn verhaal en wie leest er allemaal mee? Daar moet je als organisatie duidelijke afspraken over

De NVP speelt hierbij een stimulerende en

het helpt als er één of twee mensen zijn die

maken en goed over communiceren.’

ondersteunende rol. Ze stimuleert nieuwe ini-

zich écht verantwoordelijk voelen. En die door-

tiatieven, verbindt netwerken onderling, ont-

zetten. Ook als er een keer maar twee of drie

Gemeenten betrokken

wikkelt verdiepende modules en deelt good

mensen komen. De opkomst gaat vaak in golf-

Nu de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid

practices. Ook niet-leden kunnen er terecht

bewegingen. Trek dus niet te snel de conclusie

van de gemeenten valt, zien ook steeds meer

voor hulp en advies. Maartje: ‘Wij zijn er wat

dat er geen animo zal zijn, want we weten uit

gemeenten het belang van pleegoudernet-

betreft netwerkondersteuning voor alle pleeg-

ervaring dat de wens en de wil er zeker is en

werken in en ook zij zoeken naar een rol om

ouders. Onze hulpmiddelen voor het initiëren

dat netwerken soms een aanloopfase nodig

deze aan te jagen en te faciliteren. Sommige

van een netwerk, communicatie- en promo-

hebben. Geef dus niet te snel op!’ ■

Binding | april 2017

13


Door Ilse van der Mierden

Thema Pleegoudernetwerken

Meer vertrouwen door Pleegouders Sterk Pleegouders Sterk is een ondersteunings­programma van Spirit en de Bascule voor pleegouders met een pleegkind in de basisschoolleeftijd. Jenny Winter en Margot Schirm volgden het programma.

Start nieuwe ronde: 10 mei! Meer info: pleegzorg@spirit.nl.

Jenny Winter (42)

Margot Schirm (48)

Zorgt samen met haar man langdurig voor hun pleegdochter van 14. Ving tot december 2016 drie kinderen (4, 8 en 10) op vanwege crisis.

Zorgt sinds drie jaar langdurig voor haar pleegdochter van 6.

‘Zien dat kinderen een smile op hun gezicht krijgen. Dat geeft voldoening. Maar pleegzorg is niet altijd een prachtige ervaring. Als pleegouder geef je onbeperkt en krijg je soms het idee: ‘wat zijn die kinderen ondankbaar’. Jenny: ‘Ik bespreek nu vaker iets als we in de auto zitten of de was ophangen.’

Margot: ‘Ik ben als pleegouder zekerder geworden.’

Tijdens de bijeenkomsten leerde ik om niets te verwachten van de

‘In de pleegzorgbegeleiding miste ik soms specifieke deskundigheid. Er

kinderen. Ze zijn vooral met hun

waren voorvallen waarbij ik twijfelde of ik op de juiste manier op mijn

eigen dingen bezig, het gaat hen niet om jou. Als je je dat realiseert, dan

pleegdochter reageerde. Ze liet soms heftige emoties zien als ze haar zin

blijf je minder stil staan bij de negatieve ervaringen en is het pleegouder-

niet kreeg. Ik wist niet of dat gedrag normaal was voor haar leeftijd, of

schap minder zwaar. Ook mijn man, die de cursus ook volgde, en mijn

kwam door haar geschiedenis. Bij Pleegouders Sterk kwamen dit soort

dochter hebben meer inlevingsvermogen gekregen. We weten allemaal

thema’s aan bod en je kon eigen casussen inbrengen. Zo vertelde ik dat

beter waar de plotselinge boosheid van onze pleegdochter vandaan

mijn pleegdochter vaak erg hard praat en niet altijd goed luistert. Meer-

komt. En hoe hierop te reageren.

dere malen per dag vroeg ik of ze zachter kon praten, maar het hielp niet. Begeleider Monique adviseerde me om Nadira zelf te vragen wat zou

Ik heb ook geleerd om op een andere manieren met onze pleegdochter

kunnen helpen. Dat probeerde ik: het leek Nadira een goed idee om een

te praten. Niet altijd een ‘gesprek’ aangaan, maar de dingen soms meer

briefje op te hangen om haar eraan te herinneren. Ik schreef samen met

terloops zeggen. Oogcontact is voor sommige kinderen te confronte-

haar de tekst: ‘Lieve Nadira, zou je wat zachter willen praten alsjeblieft?

rend: dan klappen ze dicht. Ik bespreek nu vaker iets als we in de auto

Kusjes, Margot.’ Ze wilde het boven haar bed en in de woonkamer. En

zitten of als we de was ophangen. Ook bij het pleegkind komen de

het werkte! Soms moesten we er zelfs samen om lachen. Ik ben als pleeg-

woorden er dan sneller uit.

ouder zekerder geworden. De begeleiders waren ontzettend deskundig! Ze gaven goede handvatten, wisten een

Tijdens de bijeenkomsten hoor je identieke verhalen. Zo kom je erachter dat het niet altijd aan jou ligt als het niet goed loopt. Je gaat het toch vaak bij jezelf zoeken: waarom doet een kind nou zo lelijk?’

14

Binding | april 2017

ra, zou je Lieve Nadi illen rw wat zachte ieft? jebl praten als rgot. Kusjes, Ma

ontspannen sfeer te creëren en hun reactie was altijd integer. Het was fijn om te merken dat je niet de enige bent die soms worstelt met de opvoeding, samenwerking met instanties en omgang met ouders.’ ■ Vanwege privacy is de naam van Nadira gefingeerd.


Door Ilse van der Mierden

Vriendinnen geworden In 2015 volgde Dorien ter Avest de training ‘Traumasensitief opvoeden’. Daar hield ze twee vriendinnen aan over waar ze dagelijks mee whatsappt over het wel een wee als pleegouder van meiden met borderline. ‘Wij hebben aan één woord genoeg.’

Dorien en haar man Tim zorgen al bijna zes

geen energie meer om het probleem nog te

jaar voor Hester (15) en Anne (16). In het be-

schetsen. Wij hebben aan één woord genoeg.’

gin fulltime, inmiddels wonen de twee meiden beiden in een woonvoorziening: Anne op een zorgboerderij, Hester in een gezinshuis. Een ver-

Emotie kwijt in de whatsappgroep

leden van mishandeling in combinatie met borderline maakt dat dagelijkse professionele bege-

Voor de twintigste keer zegt Dorien bijvoor-

leiding nodig is. Om het weekend en tijdens alle

beeld tegen haar pleegdochter dat ze maand-

vakanties zijn de meiden nu bij Dorien en Tim.

verband netjes in de prullenbak moet doen. Heel rustig en zakelijk. Maar de emotie is er

Na de training Traumasensitief opvoeden richt-

natuurlijk wel. Dorien: ‘Die kan ik dan kwijt

ten de deelnemers, in totaal een man of tien,

in de groep. En dan appt er één van de twee

een whatsapp-groep op. Ze delen ervaringen -

terug: ‘ga naar de kapper’. Ofwel: zorg voor

‘Weer alle schone was in de vuile was gegooid,

jezelf. Humor en relativeringsvermogen, daar

grrrr…’, reageren met humor - ‘Zal ik komen

krijg je weer energie van.’

helpen met de strijk?’ en vragen om tips - ‘Iemand ervaring met voogdij? Waar moet ik op

Meteen een klik

letten?’

Na de training heeft de gehele groep één keer gezamenlijk gebarbecued in de tuin bij Dorien,

Typisch gedrag

met alle pleegkinderen. ‘De kinderen hadden

Dorien: ‘De groep is heel divers: alleenstaande

vrijwel meteen een klik. Ze kletsten volop en

moeders, echtparen, mensen met een chris-

waren heel nieuwsgierig naar elkaar. Alle vol-

telijke achtergrond, atheïsten, maar allemaal

wassenen waren onder de indruk. Ze hebben

mensen met het hart op de goede plek. En het

echt iets gemeenschappelijks.’

waren stuk voor stuk pleegouders van ‘zware gevallen’, kinderen met een traumatisch verle-

De drie pleegmoeders zijn inmiddels vriendin-

den en die al in het zesde of zevende pleeg-

nen geworden. Dorien: ‘Bij de een ruimen we

gezin zaten. We kennen allemaal het typische

eens in de zoveel tijd het huis op. ‘Een opge-

gedrag van pleegkinderen met trauma’s.’

ruimd huis is een opgeruimd hoofd, roepen we dan.’ En vorige week ging ik nog mee naar

Dorien: ‘Je kunt je verhaal vaak niet kwijt bij vriendinnen die geen pleegouder zijn.’

De whatsapp-groep kwam na een tijdje stil te

de begrafenis van de moeder van een van de

liggen, maar Dorien hield nauw contact met

vrouwen. Zij was 42 jaar pleegouder en ving in

twee pleegmoeders uit de groep. Zij appen

haar leven meer dan 40 pleegkinderen op. Een

elkaar dagelijks. ‘Je kunt je verhaal vaak niet

van die kinderen vertelde op haar begrafenis

kwijt bij vriendinnen die geen pleegouder zijn.

dat ze zonder haar pleegmoeder nooit bereikt

Tegen de tijd dat je uitgelegd hebt hoe com-

had wat ze nu bereikt had. Dat gaf ons alle

plex het gedrag van je pleegkind is, heb je al

drie zoveel energie en moed!’ ■

Binding | april 2017

15


Door Maaike Maas

Thema Pleegoudernetwerken Van elkaar leren, elkaar informeren, elkaar ontmoeten, elkaar begrijpen & steunen. Dat kan op verschillende

manieren, hieronder een greep van wat Spirit faciliteert.

1

2

Met andere pleegouders van Spirit dilemma’s delen, elkaar helpen, erva-

Spirit zet verschillende communicatiemiddelen in om pleegouders te

ringen uitwisselen, spullen in de aanbieding zetten…Vanaf begin 2016

informeren. Deze Binding bijvoorbeeld. En als we informatie exclusief met

zijn meer dan 100 pleegouders lid van de besloten (geheime) Facebook-

onze pleegouders willen delen doen we dat via een mailing. Digitaal als je

groep. Er worden regelmatig berichten geplaatst. Van korte voorstel-

een e-mailadres hebt, per brief als je nog geen e-mailadres hebt. Dat zijn

rondjes tot serieuze vragen, mooie, leuke en minder leuke ervaringen,

overigens nog meer dan 200 pleegouders. We noemen in elke brief dat het

tips en trucs; het wordt allemaal gedeeld binnen de groep. De groep is

tijd en kosten spaart als we de informatie digitaal kunnen versturen. Heb

bedoeld voor en door pleegouders van Spirit. Spirit Pleegzorg is beheer-

je inmiddels een e-mailadres? Geef dit dan door via pleegzorg@spirit.nl.

der van de groep, de berichten plaatsen pleegouders zelf. Als beheerder

Daarnaast hebben we een extranet voor pleegouders van Spirit. De

laten we alleen pleegouders van Spirit toe tot de groep. Spirit post zelf

oproepjes voor kinderen voor wie we een pleeggezin zoeken, worden

geen berichten. Daarvoor gebruiken we de openbare Facebookpagina

goed bekeken. Maar misschien log je amper in omdat er weinig nieuws

(@pleegzorgspirit), zoals het informeren over pleegzorg, het delen van

op verschijnt. Het extranet is inderdaad verouderd. Mede daarom is

bepaalde acties en (wervings)campagnes. Facebook is het meest ge-

het geïntegreerd in de website van Spirit. Je logt dan alleen nog in om

bruikte sociale online netwerk voor volwassenen op dit moment.

uitgebreide informatie te lezen over kinderen voor wie we een pleeggezin

Uiteraard is het een persoonlijke keuze om lid te worden van de beslo-

zoeken. De andere informatie is niet vertrouwelijk en staat openbaar op

ten Facebookgroep. Het is een service die we graag aanbieden en waar-

spirit.nl/pleegouders, onder het kopje ‘Praktische informatie’.

‘LIKE’ Sociale netwerken

van we hopen dat veel van onze pleegouders er iets aan hebben.

3

(Ver)zenden

Pleegouderraad

De pleegouderraad (POR) behartigt jouw belangen als pleegouder. De POR bestaat uit ervaren pleegouders en informeert en adviseert Spirit over onderwerpen die pleegouders aangaan. De POR geeft pleegouders en kinderen een onafhankelijke stem, door proactief en kritisch hun belangen te behartigen. Zo wordt in samenwerking met Spirit optimale zorg, veiligheid en welzijn geboden. De POR volgt pleegzorgontwikkelingen op de voet en peilt wat er qua samenwerking met Spirit bij pleegouders en pleegkinderen leeft. Wat hebben pleegouders en pleegLid worden? Stuur een mail naar pleegzorg@spirit.nl. Vermeld daarbij je

kinderen het hardst nodig? Waar lopen ze tegenaan? En, hoe kan de

naam en adresgegevens. We sturen dan de aanmeldlink. Om lid te kun-

communicatie en rolverdeling worden verbeterd? Meer weten? Zie ook

nen worden heb je een persoonlijk Facebook-account nodig. Dit dien je

de POR-pagina in deze Binding op pagina 18. Heb je een vraag aan de

zelf aan te maken.

POR of wil je ervaringen delen? Mail dan naar porspirit@gmail.com.

16

Binding | april 2017


4

het je kost is afhankelijk van het aantal oefencasussen dat je doorloopt.

Met z’n allen

Het is een praktische cursus. Je krijgt een korte uitleg over hechting, informatie over hoe onveilige hechting terug te zien is in het gedrag van

Om de twee jaar organiseren we voor alle pleegouders en hun (pleeg)-

pleegkinderen en hoe je daar als pleegouder op kunt reageren. Bij de

kinderen een pleegzorgdag. Vorig jaar hadden we een superdag bij

oefencasussen geef je een eigen reactie waarbij steeds de vraag is wat je

Artis. Behalve deze pleegzorgdag organiseert Pleegzorg Nederland ook

pleegkind nodig heeft en hoe jij dit als pleegouder kan bieden. Je krijgt

landelijke pleegzorgdagen. De laatste keer was dat in Duinrell, waar-

handvatten en tips, passend bij die situatie. Er komen pleegouders en

voor een kleine bijdrage van pleegouders nodig was.

een moeder aan het woord die hun eigen ervaringen delen. Interesse? Geef je uiterlijk 15 april 2017 op door een e-mail te sturen naar pleegzorg@spirit.nl. Vermeld daarbij je naam en adresgegevens en als onderwerp ‘deelname e-learning hechting’. Voor meer informatie zie augeo.nl.

6

Spirit pleegzorgacademie

Spirit ontwikkelt een online platform waarop alle trainingen, e-learningBehalve de pleegzorgdag sluiten we aan of ondersteunen we bij regio-

modules en bijeenkomsten voor pleegouders van Spirit worden aangebo-

nale netwerkactiviteiten voor pleegouders en pleegkinderen. Gemeen-

den. Je krijgt als pleegouder een persoonlijk account. Via dit account kun

ten nemen steeds vaker initiatief en ook de Nederlandse Vereniging

je zien welke trainingen je hebt gevolgd en welke trainingen de komen-

van Pleeggezinnen zet hier op in. Wij werken daarin graag samen.

de periode worden aangeboden. Hiermee maken we ons aanbod voor

Lees meer daarover op pagina 12. Heb jij een suggestie of goed idee?

pleegouders op het gebied van deskundigheidsbevordering inzichtelijk.

Mailen kan altijd naar pleegzorg@spirit.nl.

5

Trainingen en bijeenkomsten

Veel pleegouders hebben behoefte aan deskundigheidsbevordering. Spirit biedt verschillende trainingen. Ook organiseren we ondersteuningsbijeenkomsten ‘Pleegouders Sterk’. Alle trainingen zijn gratis voor onze pleegouders te volgen. Op spirit.nl/pleegouders onder het kopje ‘Trainingen en bijeenkomsten’ vind je het complete overzicht en hoe je je kunt aanmelden. In mei start er bijvoorbeeld weer een training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’. Het proces rond het uitnodigen, plannen en afronden van trainingen Behalve trainingen op locatie biedt Spirit sinds kort ook als proef aan

wordt ook via deze planningstool geregeld. Inschrijfbevestigingen en re-

100 pleegouders de gratis e-learning module ‘Hechting en het gedrag

minders voor trainingen ontvang je per e-mail. We hopen dat de Spirit

van je pleegkind’. Je kunt deze training volgen achter je eigen computer

pleegzorgacademie voor de zomervakantie online staat. Alle pleegou-

of tablet, in je eigen tempo en op momenten dat jou uitkomt. De tijd die

ders ontvangen daarover een bericht. ■

Binding | april 2017

17


Pleegouderraad spirit.nl/pleegouderraad

Meer informatie, advies en zorg: minder stress Stress

bij

pleegouders

situatie, terwijl dat ontzettend

weer doorspeelt naar de landelijke politiek.

heeft met allerlei facto-

belangrijk is om goed in te kun-

(Tijdige) deskundig advies en zorg

ren te maken. Zoals het

nen spelen op problemen die zich

op maat: pleegouders ervaren vaak te

gedrag van het kind of

voordoen’, zegt POR-lid Alexandra

weinig ondersteuning als zij een pleegkind

omgang met de ouders,

van Ouwerkerk. ‘Denk aan licha-

in huis krijgen. Problemen zijn vaak specifiek,

contacten met betrokken

melijke klachten als reden voor

snelle specialistische hulp is nodig om het

instanties, de informa-

het ontlasten van een moeder,

niet te laten escaleren. Al is het maar een kort

tievoorziening voor en

terwijl het later om borderline

professioneel adviesgesprek met een expert.

tijdens de plaatsing, on-

blijkt te gaan. Dat maakt uit voor

Ondersteuning bij start: ervaren pleeg-

voldoende (tijdige) des-

de inschatting welke plaatsing,

ouders koppelen aan onervaren pleegouders in

kundige en flexibele hulp. Alexandra van Ouwerkerk Of onduidelijkheid over

zorg en begeleiding nodig is.’

combinatie met professioneel advies. De POR

Andere onderwerpen waar de

denkt dat dit kan bijdragen aan betere steun.

verzekeringen en financiën. Stressloos pleeg-

POR in 2017 mee aan de slag gaat zijn:

ouderschap is een illusie, maar de POR denkt

Betrokkenheid

(rechts)positie:

Op de planning staan twee pleegouder-

dat er een wereld te winnen valt door onder

pleegouders zijn of voelen zich in de prak-

avonden met experts en ruimte voor uitwis-

andere de informatievoorziening voor en tij-

tijk vaak geen partij bij beslissingen omtrent

seling van ervaringen: omgang met ouders

dens de plaatsing te verbeteren. ‘Er is vaak

pleegzorg. De POR pakt dit op met het lande-

en stress bij pleegouders. Zodra de data be-

te weinig bekend over het kind en de thuis-

lijk overleg pleegouderraden (LOPOR), die dit

kend zijn, sturen wij een mail!

Rommelen in de marge? Daar zitten we dan, dinsdagavond rond acht uur. Negen pleegzorgouders, rijp en groen, allen verkozen tot de pleegzorg ouderraad (POR). Het heeft wel wat, zo’n gemêleerde groep. Elk van ons heeft

en

het gaat over vergoedingen, privacy of juist het schenden ervan, over crisisopvang zonder informatieoverdracht, over ziektekostenverzekeringen of bijzondere noden. Maar niet als het gaat over veiligheid en privacy, contact met biologische ouders, over 18+, over… tsja, waarover?

wel een uniek expertise- en ervaringsgebied: een jurist, een commu-

Weten we wel genoeg wat er onder

nicatiespecialist, een rechter, een beeldend kunstenaar, een oermoe-

pleegouders leeft? Zijn wij zichtbaar

der, een zorgspecialist, een onderwijskundige.

en vindbaar genoeg? Nee, ook op dat gebied moeten we aan de slag.

Tot nu voeden we onze agenda flink met onze eigen ervaringen, we

Dit voorjaar nog lanceren we een

vinden over alle pleegzorgthema’s wel wat, hebben gevraagd en on-

interactieve POR-nieuwsbrief, zodat

gevraagd welgemeende adviezen paraat. Op gezette tijden zetten we

we rechtstreeks kunnen ‘halen en

de verhoudingen met de Spirit directie op scherp als het gaat over

brengen’. Wij informeren jullie en

privacy, communicatie of onzorgvuldig handelen.

jullie ons.

Rommelen we wat in de marge? Ja en nee! We doen veel planmatig, inspelend op actuele thema’s, maar is wat we doen afdoende? Wel als

18

Binding | april 2017

Sander Hartog

Tot vlot, Sander Hartog


Meie is moeder van Otto (11) en Elin (9). Ze is getrouwd met Frank. Meie schrijft elke Binding over haar ervaringen als crisispleegouder.

ruzie tussen onze kids en onze pleegzoon geweest en bijgelegd. Onze pleegzoon heeft al vriendjes gemaakt en lijkt tot rust te komen. Stukje bij beetje vertelt hij over thuis en in mijn hoofd heeft zich een beeld gevormd van twee ouders die elkaar niet kunnen uitstaan. Een moeder die continue ruzie en aandacht zoekt, haar zoon betrekt in haar problemen en dreigt met zelfmoord als hij niet luistert. Een vader met elke dag een andere vriendin. De eerste bezoekregelingen bevestigen mijn beeld. Er is veel ruzie en frustratie en onze pleegzoon wordt er erg verdrietig van. Als er na een aantal weken weer een bezoekregeling is gepland, kijk ik daar niet naar uit. Onze pleegzoon is stil en ik stel me voor dat hij niet veel zin heeft in het bezoek. Hij wil graag tot in detail weten hoe laat we er zijn en hoelang het bezoek duurt.

Klein Geluk

Deze mensen houden zonder twijfel van hun zoon Als we aankomen zijn beide ouders er al. Anders dan de vorige bezoeken, stralen ze als ze hun zoon zien. Als ik dit tafereel in het park zou zien,

Ik schaam me ervoor nu het zo zwart op wit staat, maar het is de

zou ik glimlachend doorlopen bij het zien van zo’n liefdevol gezin. Ik ben

werkelijkheid. In alle hectiek van een crisisplaatsing vergeten we soms

verbaasd en in het uur dat volgt hoor ik ze lachen, praten en spelen. Ik

hoe belangrijk de familie van onze pleegkinderen is. Gelukkig worden

hoor onze pleegzoon op een manier zoals ik hem niet ken en realiseer

we er altijd weer aan herinnerd.

me weer hoe belangrijk de bezoekregeling is. De eerste periode was moeilijk, maar de rust heeft iedereen goed gedaan. Wat is het goed dat

Het is al bijna donker als we gebeld worden voor een nieuwe crisisplaatsing.

we hebben doorgezet. Deze mensen houden zonder twijfel van hun

Een iel jongetje van 10 komt dezelfde dag nog bij ons. Hij sleept een

zoon, maar hun eigen problemen waren te groot. Bij het weggaan heb

enorme weekendtas mee. Samen pakken we zijn tas uit. 30 voetbaloutfits,

ik hen oprecht bedankt voor het bezoek.

drie voetballen en twee paar voetbalschoenen heeft hij mee. Geen enkele trui, broek of ondergoed is ingepakt. Ik probeer neutraal te kijken,

Dezelfde week mocht onze pleegzoon zijn ouders bellen. Na een kort

maar onze pleegzoon verontschuldigt zich toch: ‘Ik heb met mijn broer

gesprek kreeg ik de ouders aan de telefoon. Ze wilden ons graag laten weten

ingepakt’, zegt hij zacht. ‘Mijn ouders waren bezig met elkaar.’

dat ze het bezoek zo fijn hadden gevonden en graag wilden samenwerken. Het was een nieuwe start met een mooi einde. Onze pleegzoon woont

Twee weken later zijn we al een beetje aan elkaar gewend en is de eerste

inmiddels weer thuis, afwisselend bij zijn vader en zijn moeder.

Binding | april 2017

19

Door Meie Geerlings

column


Therapeutisch paardrijden met

Jor de Zwarte Glim

Door Sarah Zagt

meer vrijuit te praten. Ze is enorm trots als ze

Dat dieren een gunstige werking kunnen hebben op kinderen, is bekend. Dieren praten niet terug, oordelen niet, gaan niet weg en bieden troost. Koeien knuffelen op kinderpartijtjes klinkt ons niet vreemd meer in de oren. Toch gaat Jacqueline Jansen nog een flinke stap verder met equitherapie: therapeutisch paardrijden.

op Jor zit, hij maakt het voor haar gemakkelijker om zich open te stellen.’ Elke sessie biedt de kinderen dezelfde structuur: contact maken met het paard, meenemen naar de poetsplaats, poetsen, hoeven uitkrabben, opzadelen en opwarmen, ontspannen de oefeningen doen, en als laatste het paard verzorgen

Jarenlang heeft de rustige, maar gedreven Jac-

Jacqueline een paard dat geschikt is voor dit

en rust geven. Het kind kan kiezen uit verschil-

queline bijzondere ervaringen opgedaan met

werk. Dat was als zoeken naar een speld in

lende werkvormen die zijn afgestemd op de in-

paarden. In het Land van Ooit gaf ze paar-

een hooiberg. Jacqueline: ‘Je moet ermee kun-

dividuele doelen: een hindernisbaan opbouwen

denshows, in Israël trainde ze hengsten voor

nen lezen en schrijven. Een paard is een vlucht-

en lopen, een wandeling maken of longeren.

endurancewedstrijden* en ze werkte als politie

dier. Als het schrikt, rent het weg. Bij equithe-

Jacqueline: ‘Bij longeren begin ik samen met

te paard. Inmiddels is Jacqueline ruim 15 jaar

rapie is het belangrijk dat de reactie van het

het kind midden in de bak, Jor loopt rondjes om

hulpverlener bij Spirit, de laatste jaren bij Sa-

paard hanteerbaar is.’ Tientallen paarden heeft

ons heen. Het kind kijkt naar Jor’s bewegingen.

men Doen voor de gemeente Amsterdam. Na

ze gezien. Ze kocht Jordy van de Lindedijk: een

Dan vraag ik hem naast Jor te lopen, misschien

haar HBO-opleiding maatschappelijk werk be-

echte Fries, vandaar zijn achternaam - de stal

zelfs even met de ogen dicht. Daarna gaat het

gon ze in 2004 meteen met haar tweejarige

waar hij geboren is. ‘Zijn artiestennaam is Jor

kind paardrijden. Eerst tijd en rust nemen, dan

opleiding Equitherapie. Zo kon ze haar passie

de Zwarte Glim’, zegt Jacqueline glunderend.

evenwichtsoefeningen doen of in draf en galop,

voor paarden combineren met hulpverlening.

Dat is geen woord gelogen: zijn vacht glimt

als het kan. Wat ervaart het kind in zijn lichaam?

van zijn oren tot zijn sokjes, inclusief zijn schat-

Galop kan spannend, maar ook heel bevrijdend

tige snor en mooie vlechtjes in zijn manen.

zijn. Welke reflexen en emoties voelt het kind en

Eigen emoties laten voelen

hoe reageert het daarop?’

Equitherapie bij Spirit Equitherapie is heel geschikt voor autistische, hy-

In het voorjaar van 2016 ontstond bij Spirit de

Evenwicht vinden

peractieve of hoogbegaafde kinderen, kinderen

mogelijkheid om via de ‘ondernemersklas’ een

Waarom werkt equitherapie soms beter dan

met sociale problemen, getraumatiseerde kinde-

goed idee uit te werken tot een businessplan.

andere vormen van hulpverlening? Jacqueline:

ren en kinderen met hechtingsproblemen. Met

Dat deed Jacqueline, en met succes: vanaf no-

‘Equitherapie is een ervaringsgerichte therapie.

therapeutisch paardrijden kun je deze kinderen

vember 2016 mag zij een deel van haar werk

Kinderen worden met Jor letterlijk en figuur-

letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen en ze

besteden aan het ondersteunen van kinderen

lijk in beweging gebracht. Het kind leert op en

beter leren omgaan met hun emoties en gedrag.

met equitherapie. Jacqueline is daar blij mee;

met Jor opnieuw zijn evenwicht te vinden en te

Eigen emoties laten voelen dus, vooral door te

inmiddels heeft ze al enkele kinderen zichtbaar

beleven.’ Achter de veilige voltigesingel - een

ontspannen en écht contact te maken met het

kunnen helpen.

band met twee handvaten - kun je je overge-

paard. Naast, voor en zelfs óp het paard.

Zo helpt ze een meisje van zes met selectief

ven en al snel allerlei evenwichtsoefeningen

mutisme: ze spreekt amper met volwassenen.

doen, bijvoorbeeld als een molen over het

Mee lezen en schrijven

Jacqueline: ‘Inmiddels zingen we vaak liedjes

paard draaien. Door de bewegingen van het

Tijdens haar opleiding Equitherapie kocht

terwijl zij op Jor zit. Het meisje leert steeds

paard is concentratie nodig op de eigen ba-

20

Binding | april 2017


Bij equitherapie leert het kind op en met paard Jor opnieuw evenwicht te vinden en te beleven (het meisje op deze foto is model).

lans. Het kind leert de reflexen te vertrouwen

de transferfase vertalen ze hun emoties en gedrag

Axenroos, een methode waarin kinderen leren

die hem in evenwicht houden, zijn bewegin-

naar het dagelijks leven, zoals thuis of op school.

reflecteren op hun gedrag. Elk dier staat voor

gen bewust onder controle te krijgen en het

De doelen verschillen per kind. Jacqueline: ‘Bij

goed gemutst gedrag, maar ook voor de valkuil

evenwicht te herstellen. Jacqueline: ‘Het kind

een jongetje dat heel snel is afgeleid neem ik

van dat gedrag. De kinderen moeten alle tien

leert dus zichzelf, zijn lichaam en zijn reflexen

uitgebreid de tijd om Jor te poetsen. Geen één

dieren sparen. Jammer genoeg valt het paard

te vertrouwen, en leert zo beter omgaan met

zandplekje mag dan worden vergeten. Maar bij

niet als dier te kiezen. Anders was dat vast dé

emoties en gedrag. En dat allemaal heerlijk

een kind dat perfectionistisch is, laat ik een vie-

favoriet geweest van alle kinderen, helemaal nu

buiten, in de natuur, zonder al te veel praten.’

ze plek gerust zitten en leg ik de nadruk bijvoor-

ze Jor hebben leren kennen.

beeld meer op het loslaten.’ Meestal begint de

Eigen doelen

therapie individueel. Eventueel volgen sessies in

*Endurance: paardrijden door de natuur.

De therapie begint met een inleidingsfase waarin

groepsverband, waarin samenwerking belang-

Routes zijn tussen de 20 en 160 kilometer.

de kinderen Jor leren kennen. Daarna volgt de

rijk is. Jacqueline: ‘Na afloop van elke sessie kie-

Wedstrijden worden op tijd gereden, maar

oefenfase, waar de kinderen door Jor gedragen

zen de kinderen één van de tien dieren van de

het welzijn van het paard staat voorop.

worden - soms achterstevoren liggend op het paard - en hoe het voelt om bewogen te worden en zelf te bewegen. In de belevingsfase raken de kinderen bewust van hun reflexen, hoe ze bijvoorbeeld reageren als ze iets eng vinden. In de verwerkingsfase leren ze hiermee omgaan en in

Jacqueline geeft equitherapie aan kinderen vanaf 6 jaar. De therapie duurt gemiddeld twee tot vier maanden. Wil je weten of equitherapie iets voor jouw pleegkind is? Neem contact op met je pleegzorgwerker. Voor vragen over equitherapie, neem contact op met Jacqueline Jansen via j.jansen@spirit.nl.

Binding | april 2017

21


Wij zoeken pleegouders! Marcelo (16)

KO R T D U R E N D E PLEEGZORG

Elsje (13) en Sonja (11)

KO R T D U R E N D E PLEEGZORG

…zijn twee lieve zusjes. Elsje is een sportief en zachtaardig meisje. Ze kan goed schaatsen en skiën. Elsje is rustig en geniet van aandacht en dagelijkse dingen zoals eten, koken, tv kijken of een spelletje doen. Elsje is gewend zich aan te passen en is behoorlijk zelfstandig. Ze geniet van contact met haar leeftijdsgenoten. Ze

…is een innemende jongen en talentvolle voetballer. Voetbal is

durft nog niet altijd het initiatief hierin te nemen.

alles voor hem. Hij gaat zelfstandig naar school (topsportklas) en

Sonja is erg creatief. Ze

traint vier keer per week. Op zaterdag speelt hij een wedstrijd.

houdt van vlechten, tekenen, spelen

Marcelo is een goede en fijne leerling. Hij kan goed verwoor-

en dansen. Ze is gek op dieren en wil

den hoe hij zich voelt, maar zijn emoties uiten vindt hij lastig.

graag op turnen. Sonja kan rustig zijn, maar ook veel aandacht vragen.

Marcelo verblijft momenteel bij beken-

Ze heeft veel vriendinnetjes, is soci-

den, waar hij niet kan blijven. We zoe-

aal en bijdehand. Ze is behulpzaam,

ken met spoed een pleeggezin waar

zoekt veel bevestiging en aandacht.

hij tijdelijk kan wonen, met nuchtere pleegouders die stevig in het leven staan

Thuis was er veel ruzie met geweld

en sportief zijn. Behalve een duidelijke

en drugs. Ouders hebben een klein

structuur heeft Marcelo pleegouders no-

netwerk. De meisjes zijn erg gehecht aan elkaar, maar wonen op

dig die empathisch en begripvol zijn voor

dit moment in verschillende crisispleeggezinnen We zoeken voor

een jongen die veel heeft meegemaakt.

Elsje en Sonja een tijdelijk pleeggezin, waar zij eventueel voor

Marcelo en zijn ouders zijn positief over verblijf in een pleeggezin.

langere tijd kunnen blijven. Een pleeggezin dat hen veiligheid en

Vanuit het pleeggezin werken we aan contactherstel. De plaatsing

ruimte biedt, zodat Sonja en Elsje kunnen leren om hun gevoe-

kan zes tot achttien maanden duren.

lens te uiten en zich verder kunnen ontwikkelen.

KO R T D U R E N D E PLEEGZORG

Gerald (13)

…is een slimme jongen. Hij zit op de HAVO en

nodig die duidelijk en consequent zijn. Ook

is zeer zelfredzaam. Gerald is klein en tenger.

is het belangrijk dat een van de pleegouders

Hij woont bij zijn moeder. Zijn ouders hebben

thuis is als hij uit school komt. Voor Gerald

voortdurend ruzie, waar Gerald veel last van

zoeken we een pleeggezin dat hem voor

heeft. Hij is mishandeld door zijn vader. Voor

ongeveer negen maanden wil opvangen. In

Gerald is het belangrijk dat hij kan praten over

deze periode werken we aan de communica-

wat hem bezighoudt. Hij heeft pleegouders

tie tussen zijn ouders.

22

Binding | april 2017


LANGDURIGE PLEEGZORG

Leo (7)

…is een lief, vrolijk, grappig en spontaan jongetje. Hij is lekker speels en zoekt aansluiting met jongere kinderen. Leo is een echt buitenkind. Hij speelt graag met andere kinderen, maar kan zichzelf ook goed vermaken. Leo gaat naar het speciaal basisonderwijs, waar het goed gaat. Leo is ook erg kwetsbaar en gevoelig is. Leo’s ouders hadden veel ruzie en zijn gescheiden. Door de psychiatrische problemen van moeder was de thuissituatie onveilig. De twee oudere broertjes van Leo wonen in pleeggezinnen. Elke maand is er ‘broertjesdag’. Leo kijkt daar altijd enorm naar uit. Leo is vijf jaar geleden weer bij zijn moeder gaan wonen. Moeder geeft zelf aan dat het haar niet lukt om Leo veiligheid te bieden, voor hem wil ze ook graag een pleeggezin. Voor Leo zoeken we een pleeggezin dat hem langdurig kan opvangen. Een gezin dat hem structuur en veiligheid biedt en hem helpt om meer zelfvertrouwen en eigenwaarde te krijgen.

Ahmed (15)

LANGDURIGE PLEEGZORG

Joey (12)

WEEKENDGEZIN

…is van Afghaanse afkomst. Zijn passie is muziek maken op de

…is een vlotte, spontane en sportieve jongen. Hij zit op voetbal.

computer. Hij houdt van Westerse muziek. Ahmed is een rustige

Joey is ondernemend, hij speelt graag in zijn eentje, maar vindt het

jongen. Hij is beleefd en charmant. Als hij begrensd wordt, kan hij

ook erg leuk om samen te spelen. Joey kan goed knutselen. Joey

flink van zich afbijten. Hij heeft een vriendinnetje, ze zien elkaar

kan goed vertellen hoe hij de dingen ziet, wat hij ervan vindt en

af en toe. Hij is van huis uit gewend dat zijn moeder alles voor

wat hij graag zou willen. Joey is een enthousiaste jongen en maakt

hem doet, soms moet hij dus leren zelfstandiger te worden. Over

goed contact met zijn klasgenoten. Hij heeft het erg naar zijn zin op

de jeugd van Ahmed is weinig bekend. Wel is bekend dat hij met

school. Joey kan soms boos worden en is dan moeilijker aanspreek-

zijn vader de Islam zeer trouw volgde. Tussen Ahmed en zijn vader

baar. Naderhand biedt hij zijn excuses aan en heeft hij spijt. Voor

zijn flinke conflicten ontstaan. Hij vond Ahmed te Westers worden.

Joey is het belangrijk dat hij zijn energie kwijt kan en aandacht krijgt.

Ahmed voelt zich afgewezen door zijn ouders en wil niet terug naar huis. Momenteel verblijft hij in een crisisgroep.

De ouders van Joey zijn overbelast, waardoor de kinderen te weinig individuele aandacht krijgen. Joey heeft tweelingbroers die

Voor Ahmed zoeken we een pleeggezin waar hij zolang als no-

in het weekend naar een pleeggezin gaan. Ook Joey heeft een

dig kan blijven. Ahmed is kwetsbaar. Hij mist zijn moeder, broertje

weekendgezin nodig dat hem ruimte kan bieden, en tegelijkertijd

en zusjes. Hij geniet van gezelschap en aan-

ook duidelijkheid, structuur en

dacht. Hij moet zich kunnen afzetten zonder

voorspelbaarheid. Een gezin

dat hij hierop wordt afgewe-

dat hem het gevoel kan geven

zen. Ahmed vindt het heel

dat hij er mag zijn en dat het

leuk als er leeftijdsgenoten

ook leuk vindt om soms mee

in het pleeggezin wonen.

te gaan naar voetbal.

Meer weten over deze kinderen?

Kijk op spirit.nl/pleegoudersgezocht, mail pleegzorg@spirit.nl of bel het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: 020 – 540 04 40.

Binding | april 2017

23


‘Ik help de panda’s’ Even iets pakken hoor! Calvin (7) rent naar boven en verschijnt met zijn pinguïnknuffel stevig tegen zich aangedrukt weer beneden. ‘Dit is Pingü, hij is van het Wereld Natuurfonds. Ik ben een WNF ranger, alleen ben ik nog geen lid. Deze knuffel heb ik gekregen van mijn echte moeder’, vertelt hij rustig. Calvin helpt de panda’s, samen met Kees. ‘Ik verkoop dingetjes van ijzerdraad, bijvoorbeeld poppetjes of ringen. Die maak ik zelf. Dan zet ik alle spulletjes op een houten trappetje voor ons huis en roep heel hard ‘Kunst te koop voor de panda’s’. Het geld geef ik aan Kees. Ik heb al meer dan 7 euro opgehaald. Kees in mijn beste vriend, ik zit al vier jaar bij hem in de klas.’ Hij heeft de panda nog niet in het echt gezien, wel op

Dit ben

ik

de reclame. ‘De panda is namelijk het tekentje van het WNF. Er wordt op ze gejaagd. Ik denk vanwege hun vacht. Dat vind ik zielig. Wist je dat de panda’s de enige beersoort is die geen vlees eet? Ze eten bamboe. Ik heb weleens een muziekfluitje gemaakt van bamboe.’ Waar de panda’s wonen weet Calvin niet precies. ‘Maar ik denk in een land waar heel veel bamboe is!’ Calvin heeft meer te doen dan zich te bekommeren om de panda’s. Laatst is hij met zijn pleegbroer en pleegouders wezen skiën in Duitsland. ‘Ik ging heel hard en precies tussen twee vlaggen door. En we gingen sleeën.’ Dan haalt Calvin trots zijn rapport tevoorschijn. Al wiebelend op zijn stoel somt hij nauwkeurig alle cijfers op: nul onvoldoendes. ‘Ik heb laatst een spreekbeurt gegeven over pleegkinderen. En kijk, deze vragen heb ik ingevuld. ‘Ik was gelukkig toen ik… Geboren werd. Ik werd opgewonden toen ik… Hoorde dat ik een broertje of zusje krijg.’ Hó, we dwalen af: terug naar zijn passie voor dieren. Zijn slaapkamer heeft iets weg van een dierenparadijs. Aan het plafond hangt een wereldbol

Door Sarah Zagt

met dieren en overal liggen dierenknuffels: Slang, Doekie, Pingü, Seabert, alleen de panda ontbreekt. Het is dan ook niet gek dat Calvin later uitvinder en avonturier wil worden. Net als Freek Vonk. ‘Hij was gebeten door een witte haai. Maar panda’s doen dat niet, want die eten geen vlees, weet je nog?’

In deze rubriek vertellen pleegkinderen iets over zichzelf. Jouw pleegkind op de achterzijde? En een mooie foto ontvangen? Mail naar communicatie@spirit.nl.