Binding 2 2016

Page 1

méér over pleegzorg

2 September 2016 | jaargang 20

Thema Achter gedrag

Jong pleegmoeder zijn: ‘Ja, jij bent mijn wens’

>4

Afzetten en uittesten Achter gedrag van pubers > 16 kijken

Jay, Rachel, Denzel, Sonja en Shakira… zoeken een pleeggezin… >

22


Het pleeggezin van… Coraline

Thema: Achter gedrag

Werven op je werk Nieuw personeel werven via het

Coraline (13) schrijft voor elke Binding

Vrolijk, enthousiast en openhartig, of

netwerk van medewerkers: voor

een column. Ze woont inmiddels tien

boos, teruggetrokken en claimend…

recruiters is het een beproefd

jaar bij haar oma - in een knus huis

Hoe komt het dat mensen soms heel

recept. Spirit kijkt de kunst af en

in een rustige straat in het bruisende

anders reageren dan je verwacht? Als

experimenteert met netwerkgerichte

centrum van Amsterdam. Hier heeft

pleegouder is het ontzettend belangrijk

wervingscampagnes: pleegouders die

ze leren fietsen, net als haar vader

om telkens weer achter het gedrag van

bijvoorbeeld op hun werk aandacht

Okke.

je pleegkind te kijken.

vragen voor pleegzorg.

7

11

Verder in dit nummer

20 Twintigste jaargang, nummer 2, september 2016 ISSN 1386-2138

Voorwoord door Conny Zeilstra

3

‘Ja, jij bent mijn wens’

4

Column Coraline

6

Nieuws van de Pleegouderraad

8

Diverse berichten

9 10

Column Meie

18

Column Alisa

19

Pleegouders gezocht

22

Dit ben ik: Jeremy

24

Overname artikelen Overname van artikelen uit Binding is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Ontwerp, opmaak en druk Ecodrukkkers, Nieuwkoop Redactie Meie Geerlings (pleegouder), Helen Hupsel, Maaike Maas, Myrna D’Mattos (pleegouder), Sandra Spoelstra, Jennifer Tjon En Fa, Sarah Zagt (hoofdredactie en eindredactie) en Conny Zeilstra (hoofdredactie). Met medewerking van Meie Geerlings, Katja Kreukels en Ilse van der Mierden Spirit Servicepunt Pleegzorg en Verblijf Fred. Roeskestraat 73 1076 EC Amsterdam 020 - 540 04 40 pleegzorg@spirit.nl @SpiritPleegzorg Redactieadres Spirit, team communicatie 020 - 540 05 00 communicatie@spirit.nl Oplage 1.800 exemplaren Adreswijzigingen U kunt adreswijzigingen of onjuiste adressering doorgeven via pleegzorg@spirit.nl.

2

Binding | september 2016

Fotografie Wendela van Beek (p.3) Maaike Maas (p.6) Nancy Siesling (omslag, p.2, p.5, p.11 - p.24) Sarah Zagt (cover en p.7)

colofon

Column Frank

De Binding, een blad over pleegzorg, is een uitgave van Spirit voor haar pleegouders en andere geïnteresseerden en verschijnt drie keer per jaar. De artikelen in dit blad vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Spirit. Evenmin kunnen aan dit blad rechten worden ontleend.


CONNY ZEILSTRA Conny Zeilstra werkt bij het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf

Voorwoord Niet vaak genoeg Terwijl ik dit schrijf is het nog volop zomer.

De vraag naar pleegouders blijft - helaas -

meer dan bereid om pleegzorg te ‘promoten’.

Wij hopen dat u en uw (pleeg)kinderen

nog steeds groot. Bij Spirit wachten meer

Meer hierover leest u op pagina 20.

hebben genoten van zon en vrije tijd. Dat

dan 100 kinderen op een plekje in een pleeg-

vakantie voor sommige pleegkinderen ver-

gezin. Daarom vindt u bij deze Binding weer

We kunnen u natuurlijk niet vaak genoeg be-

warrend is, blijkt uit de mooie column van

een flyer. Daarin vragen we om pleegouders

danken. Wel willen we af en toe onze blijk van

pleeg­moeder Meie [p. 18]. Zij beschrijft feil-

die een specifieke vorm van pleegzorg wil-

waardering op een andere manier tonen. Daar-

loos dat vanzelfsprekendheden voor je eigen

len bieden en pleegouders die eventueel plek

om organiseren we voor u en uw (pleeg)kin-

gezin pijnlijk of verwarrend kunnen zijn voor

hebben voor twee of meer ‘onafscheidelijke

deren dit jaar weer heel graag een supergezel-

een pleegkind. Het gaf het gezin van Meie

kinderen’.

lige pleegzorgdag in Artis. Alle pleegouders

nieuwe inzichten. Hierdoor hebben ze het

En misschien kunt u bij uw eigen werk, familie

hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging

voor hun pleegzoon een beetje makkelijker

of kennissenkring deze oproep onder de aan-

ontvangen. Wij hopen u op deze vrolijke dag

weten te maken.

dacht brengen? Zo namen pleegouders die bij

- zondag 25 september - te mogen begroeten!

de gemeente Amsterdam werken een mooi Veel pleegouders hebben zich deze zomer

initiatief om hun eigen collega’s over pleegzorg

weer extra ingezet voor kinderen. We hebben

te vertellen. En inmiddels zijn ook de gemeen-

weer een enorm beroep op u mogen doen.

te Zaanstad, Haarlemmermeer en Purmerend

Hartelijke groet, Conny Zeilstra

Binding | september 2016

3


Jong pleegmoeder zijn:

Door Katja Kreukels

‘Ja, jij bent mijn wens’ Helma de Boer (42) is pleegmoeder en voogd van Alina (15). Al meer dan zeven jaar vormen de twee een gezin samen met poes Muis. Ze wonen in het centrum van Weesp waar ook Hel’s Kitchen zit, Helma’s net geopende kookwinkel. De alleenstaande pleegmoeder volgt altijd haar hart. Ze wist al vanaf haar zestiende dat ze een pleegkind wilde. Al bij het zien van een eerste foto van de

inspiratiebron was haar vader die als groepslei-

een pleegkind. Alina was acht jaar toen ze in

toen achtjarige Alina was Helma verkocht: ‘Ik

der in kindertehuizen werkte en ook weleens

2009 vanuit een crisisgezin bij Helma in Weesp

zag dat smoeltje, die haartjes, scheve tandjes

kinderen mee naar huis nam. ‘Er waren twee

terecht kwam. ‘De pleegzorgwerker van Spirit

en ik dacht: daar moet wat aan gebeuren.’

jongens die vaak overbleven op de groep. Die

zei: ‘Het is een pittig meisje. Maar jullie gaan

Helma heeft grote felblauwe ogen en een hel-

kwamen in het weekend logeren, gingen mee

echt klikken.’ Daar heeft ze gelijk in gehad.’

dere krachtige stem. Ze heeft dezelfde stoere

op vakantie, vierden Kerst met ons. Zo besefte

uitstraling als haar splinternieuwe kookwin-

ik al jong dat er kwetsbare kinderen waren die

Vallende ster

kel. Op een actuele telefoonfoto laat ze haar

een goede plek nodig hadden. Ik wilde net als

Alina was net een paar maanden bij Helma

pleegdochter zien. Een mooie lachende jonge-

mijn ouders zo’n plek bieden.’

toen ze ’s avonds door Weesp liepen en een ijsje aten. Helma kan zich het gesprek nog let-

dame met ingevlochten haar en grote glinsterende bruine ogen. ‘Ze is prachtig’, zegt Helma

In de voetsporen van haar vader ging Helma

terlijk herinneren.

moederlijk. ‘Een levensgenieter en een ontzet-

de Sociale Academie doen in Amsterdam.

A: Heb jij weleens een vallende ster gezien?

tende gangmaker. Meestal is ze heel vrolijk. Ze

‘Enorme idealen had ik toen. Ik luisterde naar

H: Ja.

heeft veel kracht in zich.’

Youp van ‘t Hek. Hij zei: ‘Leef je leven en haal

A: Als je een vallende ster ziet, mag je wat

alles eruit wat erin zit’. Met een vriendin zat

wensen.

Voor Helma voelt Alina inmiddels als haar ei-

ik dan onder het genot van de nodige glazen

H: Wat zou jij wensen?

gen kind. Ook al zal ze nooit haar kind wor-

wijn tot diep in de nacht op mijn zolderkamer.

A: Ik wil bij mijn familie wonen.

den. Al op zeer jonge leeftijd koos ze bewust

We fantaseerden over het opstarten van een

H: Wat een goede wens!

voor pleegzorg. ‘Voor mij maakt het niet uit of

eigen kinderhuis.’

A: Wat wenste jij vroeger? H: Ik wenste dat ik een pleegkind kreeg.

ze biologisch mijn kind is of niet. Ik kan bij wijze van spreken van elk kind net zoveel houden.

Pittige relatie

A: Dus ik ben jouw wens?’

Ze heeft een eigen mama en die ziet ze ook.

Na de studententijd verdwenen die grote ide-

H: Ja, jij bent mijn wens.

Dat stimuleer ik.’

alen naar de achtergrond. Ze ontmoette haar

‘Ik kan van elk kind net zoveel houden’

toenmalige vriend. ‘Hij was mijn grote liefde,

‘Meer gewenst kun je niet zijn’, zegt Helma

maar het was een pittige relatie en onze opvat-

met een stralende lach. ‘Het is niet leuk dat ze

tingen botsten vaak. Hij vond het vreemd om

niet bij haar echte moeder kan wonen, maar

voor een ander kind te zorgen. ‘Laat iedereen

het alternatief is duidelijk. Ze weet dat dit haar

voor zijn eigen kind zorgen’, zei hij. ‘Anders

plek is, ze hier groot mag worden en ik er altijd

moet je geen kind nemen.’ De relatie strand-

voor haar zal zijn. Dat geeft rust en veiligheid.’

Helma was zestien jaar toen ze wist dat ze

de na zeven jaar en Helma verhuisde naar

Helma vindt het wel moeilijk dat ze Alina niet

voor een pleegkind wilde zorgen. Haar grote

Weesp. Er ontstond ruimte in haar leven voor

altijd kan bereiken. ‘Je wilt het allerbeste en

4

Binding | september 2016


Pleegmoeder Helma in haar kookwinkel. Al op zeer jonge leeftijd koos ze bewust voor pleegzorg.

eigenlijk nog meer dan dat, omdat je vindt dat

koos voor een pleegkind in plaats van een ei-

Helma lacht. Natuurlijk vindt ze het fijn als

deze kinderen nog meer verdienen dan het al-

gen kind. Misschien is er wel sprake van een

haar pleegdochter haar aardig vindt. ‘Maar

lerbeste. Maar dat gaat niet altijd. Ze was twee

trend. Helma knikt bevestigend: ‘Het leeft.

ik verander er niets aan als het niet zo is. Je

jaar toen ze bij haar Somalische moeder weg-

Maar weet waar je aan begint. Mijn indruk

moet bij jezelf blijven. Alina vindt mij streng

ging en heeft daarna veel omzwervingen ge-

is dat mensen er soms te makkelijk over den-

en ouderwets. Ik kom volgens haar echt uit

maakt. Dat heeft zijn weerslag.’ Het liefst zou

ken. Je krijgt een beschadigd kind in huis en

het jaar 1800. Ik begrijp de wereld niet. Maar

Helma ál haar problemen oplossen, maar ze

daar moet je op voorbereid zijn. Dat moet je

ze ziet ook dat ik altijd voor mensen zorg met

weet dat dat niet kan. ‘Kinderen gaan hun ei-

oprecht willen.’

wie het minder goed gaat. Ze vindt me heel

gen weg. Ik moet loslaten, heb ik geleerd. Dan

sociaal. Ze vindt dat ik lef heb. Zoals met deze

kom je verder. Tot nu toe gaat het heel goed

Alleenstaande vrouwen met vergelijkbare

kookwinkel. Dan maak ik haar duidelijk: Als

met haar. Alina weet wat ze wil, heeft lef,

zorgambities zou ze willen adviseren goed

je met je hart écht iets wil, ga ervoor. Weet

durft zich te onderscheiden. Voor een meisje

voor zichzelf te zorgen. ‘Zorg dat je zelf sta-

je, en al zal het mislukken, wij houden toch

van vijftien is dat best knap. Maar je weet niet

biel bent. Zorg dat je een goed netwerk om

wel van je.’

wat de toekomst brengt.’

je heen hebt waarop je kan terugvallen. Wees duidelijk. Stel kaders. Dan bied je kinderen

Jonge pleegouders

veiligheid. Wees niet bang onaardig gevon-

Omwille van haar privacy is de naam Alina

Helma is niet de enige die rond haar dertigste

den te worden.’

gefingeerd.

Binding | september 2016

5


column

Coraline is onze vaste columniste. Ze is 13 jaar en woont bij haar oma.

CORALINE

Alles nieuw Iemand zei ooit dit tegen me (ik zal het even vertalen): Wacht niet

op het perfecte moment, pak een moment en maak die perfect!! Nou dat doe ik dus en ik hoop dat het lukt. Want het lukt niet altijd, en het leuke van een nieuwe school is nieuwe boeken, nieuwe vrienden - nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuw alles!! Ik koop van die standaard schriften zonder plaatjes enzo, dan kan ik ze zelf versieren met stickers en tekeningen. Ze zijn misschien goedkoper, maar poep dat!!

‘Dan kan ik ze zelf versieren met stickers en tekeningen’ Wat is een leuke school? Ik hoop dat jullie op een leuke school komen. Die van mij zit in Amstelveen en mensen zeggen dan: ‘WoW zo ver?!’ Maar ik heb er

zelf voor gekozen, het was tenslotte mijn eerste keus!! Het maakt niet uit waar je school is, als hij maar leuk is.

School

‘Ik let op het het gebouw of leuke boeken’

‘Hey! Het onderwerpje gaat dit keer over de overgang van de basisschool naar de middelbare school.

Na de vakantie…

Maar je moet wel op een paar dingen letten als je een school kiest. Nou

Ikzelf heb best wel zin in de middelbare school. Het afscheid van groep

moet niet, maar kijk, ik let op het gebouw of leuke boeken, maar ik ken

8 was heftig, iedereen moest huilen. Van groep 8 tot en met groep 3.

ook kinderen die letten op mensen en wat ze verkopen in de kantine.

We gaan elkaar heel erg missen, en toen werd het vakantie. En dan na

Dat kan ook weetje, maar ik let op het gebouw en de mensen en de

de vakantie… middelbare school!!! En als je daar nog niet heen gaat,

boeken. Ik ga Isa missen, dat is een bff, maar gelukkig zie ik haar

maak je maar geen zorgen, het wordt vast leuk.

na school.’

6

Binding | september 2016


Het pleeggezin van… Coraline Door Sarah Zagt

‘Twee chickies in de woonkamer’ Vandaag is de kermis op de ‘Theo Thijssen’ afgelopen. Het schooljaar zit erop. En voor Coraline (13) niet alleen het schooljaar; na de zomer gaat ze naar de ‘middelbare’. Dus vloeien er tranen. ‘Als die kleintjes uit groep 3 huilen, moet ik zelf ook hoor. Zelfs de jongens huilden! Ik heb pijn aan mijn armen en rug van het knuffelen.’ Ze zit met haar oma Ilja (74) aan de keukentafel en leest een afscheidskaartje van juf Eva voor: ’Je bent een onwijs lieve, creatieve en altijd vrolijke meid. Wil je nooit vergeten hoe bijzonder je bent?’ Coraline schrijft voor elke Binding een column. Ze woont inmiddels tien jaar bij haar oma - in

Coraline met haar oma Ilja. Bollie hangt in Coralines armen, Ollie zit op tafel - met wasknijpers en vogelrozijntjes.

een knus huis in een rustige straat in het bruisende centrum van Amsterdam. Hier heeft ze leren

Bollie en Ollie

zoek van Ilja na. Ondertussen schenkt Cora-

fietsen, net als haar vader Okke. Hem ziet

Ze hebben thuis altijd gezelschap van ‘twee

line een kop thee in, die omvalt. ‘Oh theepot,

ze elke woensdag en meestal een dag in het

chickies in de woonkamer’, zoals Coraline ze

het komt allemaal goed, ik hou van je. Nu is

weekend.

stoer omschrijft. Ze loopt naar de woonkamer,

theepot zielig, want er zit geen thee meer in.’

pingelt een paar pianotonen en verschijnt De tranen zijn opgedroogd; Coraline kakelt

met twee cavia’s in haar armen. ‘WIET, WIET,

Paars

er vrolijk op los. ‘Ik creatief? Creatief in moe

WIET’, piept Bollie. ‘En dit is Ollie. Zij is emo-

Een andere school, een andere slaapkamer.

zijn ja, en creatief in smoesjes bedenken om

tieloos, ze beweegt niet en trekt een poker-

Coralines blauwe muren worden wit, haar

niet naar school te hoeven. Maar oma speelt

face’, legt Coraline uit. Ilja heeft bewondering

eenpersoonsbed maakt plaats voor een twee-

altijd hard to get, ik móet gewoon naar

voor Coralines zorgzaamheid. ‘Ze verschoont

persoons en er komt een bureau. In de schuur

school. Punt.’

het hok en knipt hun nagels.’ Zelf heeft Ilja

schittert een nieuwe rode fiets. ‘Dat heb je

meer met vogels die ze lokt met rozijntjes.

verdiend’, zegt Ilja vol trots tegen Coraline. De

‘Laatst zat er zelfs een merel in de keuken.’

boeken moeten nog komen, maar het kaft-

Ilja is op haar beurt muzikaal creatief. Ze speelt klarinet in een Amsterdams Salon-

papier is al in huis. Alle kleuren van de regen-

orkest. Coraline is bij een optreden in het

Coraline vouwt een krant zodanig dat je er

boog, behalve paars. Coraline baalt daarvan.

Amstelpark wezen kijken. ‘Ze luisterde met

een flesje mee kan openen. ‘Heb ik van You-

‘Paars krijg je door te mixen. Getallen kun

een koptelefoon naar haar eigen muziek’,

Tube of Youtoep, zoals oma het noemt.’ Sa-

je ook mengen. Dus wiskunde moet in het

zegt Ilja enigszins teleurgesteld. Coraline:

men kijken ze graag naar Welkom bij de Ro-

paars. En nee, dit heb ik niet van mezelf.’

‘Ja, Stromae en Shotgun. Lekker hard. Na

meinen. Een televisieserie met Alex Klaasen

afloop van oma’s optreden heb ik geklapt en

en Arjan Ederveen - Coraline weet de acteurs

Coraline creatief? Juf Eva heeft geen woord

gefloten alsof ik het fantastisch vond.

zo op te noemen en doet de types op ver-

gelogen.

Binding | september 2016

7


Diverse BERICHTEN

Pleegouderraad spirit.nl/pleegouderraad

Even voorstellen: nieuwe leden POR De Pleegouderraad heeft verkiezingen gehouden. De pleegouders van Spirit hebben drie pleeg­ ouders gekozen als nieuwe leden van de Pleegouderraad. Dat zijn Sander Hartog, Anne Feenstra en Milena Drenth.

Sander Hartog

match met een pleegkind. Milena wil graag

Pleegouderavond

Sander is weekendpleegouder in de regio

de onderlinge steun en advisering van pleeg-

Na de zomer zal de Pleegouderraad weer

Amsterdam. Hij werkt bij de mediaopleiding

ouders bevorderen en de balans tussen de bio-

een pleegouderavond organiseren. De laat-

aan de Hogeschool van Amsterdam en is

logische ouders, de pleegouders en het kind.

ste avond over pleegpubers en de napraat-

van huis uit onderwijzer in het speciaal on-

avond over dit onderwerp, die helemaal in

derwijs. Sander heeft bij de verkiezingen al

Enthousiast begonnen

het teken stond van het onderling delen van

aangegeven dat hij zijn kennis en ervaring

Sander, Anne en Milena zijn een mooie aan-

ervaringen, waren een succes.

onder meer zal inzetten op het gebied van

vulling op de zes zittende pleegouders in de

media, communicatie en zorg en onderwijs.

Pleegouderraad, waarin naast weekend- en

Heeft u suggesties voor de Pleegouderraad?

langdurige pleegzorg ook ruime ervaring met

Zet ze op de mail: porspirit@gmail.com. U

Anne Feenstra

kortdurende pleegzorg en crisispleegzorg is ver-

kunt ook mailen als u vragen heeft of een

Bij Anne is sprake van langdurige pleegzorg

tegenwoordigd. De genoemde punten waren

signaal wilt afgeven. Wij zetten ons in voor

in de regio Zaanstreek-Waterland. Hij heeft

al onder de aandacht van de Pleegouderraad

de belangen van pleegouders en pleegkin-

bij de verkiezingen enkele speerpunten ge-

en de ideeĂŤn en ondersteuning van de nieuwe

deren!

noemd. De optimalisering van de begelei-

leden zijn zeer welkom. Zij hebben inmiddels

ding van pleegouders, bijvoorbeeld. Dat kan

hun eerste overleggen met de Pleegouderraad

onder andere door een beter beheer van het

achter de rug en zijn enthousiast begonnen.

pleegzorgdossier, zodat ook bij overdracht en crisismomenten op basis van voldoende informatie effectief hulp kan worden geboden. En daarnaast aandacht voor de optimalisering van het matchingsproces.

Milena Drenth Milena is tot nu toe weekendpleegouder geweest. Zij zit in het proces van een nieuwe

8

Binding | september 2016

Pleegouderraad (POR) Spirit


Diverse BERICHTEN GRRRRR, AHOEWAAA, OEHOE Kom op zondag 25 september naar de Spirit-pleegzorgdag in Artis - de oudste dierentuin van Nederland in hartje Amsterdam. U bent van harte welkom met uw (pleeg)kinderen! Pleegouders met een mailadres hebben een digitale uitnodiging ontvangen met inschrijflink. Pleegouders zonder mailadres hebben een brief ontvangen. Geen uitnodiging ontvangen of de uitnodiging verloren? Neem uiterlijk 5 september contact op met het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf via 020 - 540 04 40 of pleegzorg@spirit.nl. Na deze tijd is het helaas niet meer mogelijk in te schrijven voor de Pleegzorgdag!

Pleegouders Sterk! Iets voor u? Heeft u een pleegkind in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar? Wilt u meer handvatten voor de opvoeding en het omgaan met gedrags-, trauma-, of hechtingsproblemen van uw pleegkind? Vindt u het prettig om hierover met andere pleegouders in gesprek te gaan en van elkaar te leren? Dan is Pleegouders Sterk zeker iets voor u! Pleegouders Sterk is een ondersteuningsprogramma voor pleegouders met een pleegkind in de basisschoolleeftijd. U wisselt onderling ervaringen uit, leert van elkaar en inspireert elkaar. Daarnaast oefent u met elkaar hoe u in bepaalde situaties op uw pleegkind kunt reageren of handelen. Monique Kampschuur van de Bascule en Joan van den Bos van Spirit, twee ervaren pleegzorgwerkers, begeleiden de bijeenkomsten. Er is dus geen trainer die ‘voor de groep’ staat.

Verschillende thema’s Een superdag

Het programma bestaat uit tien bijeenkomsten met elk een cen-

Het wordt een superdag. ’s Ochtends ontvangen we u in de Ko-

traal thema, zoals veiligheid door duidelijkheid en voorspelbaar-

ningszaal met een drankje. Hier krijgt u de toegangsbewijzen

heid, emoties herkennen en grenzen stellen. Er zijn ook thema’s

voor de dierentuin en bonnen voor de lunch en een ijsje. Vervol-

die in meerdere bijeenkomsten terugkomen, bijvoorbeeld het

gens kunt u de hele dag met

omgaan met gedrag dat gerelateerd is aan trauma’s bij het kind.

de kinderen en andere pleeg-

U maakt eigen keuzes in wat u wilt leren, afhankelijk van uw ei-

ouders de dieren en planten

gen specifieke pleegzorgsituatie.

bewonderen, een reis naar de sterren maken, genieten

Wanneer?

van het erfgoed en meer…

De bijeenkomsten zijn op 14, 21 en 28 september, 5, 12, en 26

Aan het eind van de dag

oktober en 2, 16, 23 en 30 november van 19.30 tot 21.30 uur.

staat er nog een afscheids-

Aanmelden kan via 020 - 540 05 44 of pleegzorg@spirit.nl. Kijk

drankje voor u klaar.

voor meer informatie over Pleegouders Sterk op spirit.nl/pleegzorg, bij ‘Trainingen en Bijeenkomsten’. Hier vindt u ook de overige trainingen die u als pleegouder van Spirit kunt volgen.

Declareer! Bent u weekendpleegouder? Dien uw declaraties alstublieft één keer per maand in! Spirit moet maandelijks verantwoording afleggen bij de gemeenten. Spaar dus geen declaraties langer dan een maand op; dan krijgt u geen vergoeding meer. Indienen gaat via het extranet voor pleegouders van Spirit.

Week van de Pleegzorg Van 29 oktober t/m 6 november organiseren de pleegzorg­ organisaties in Nederland een scala van activiteiten voor mensen die meer willen weten over pleegzorg. Wilt u iets doen of organiseren? Laat het ons weten via pleegzorg@spirit.nl!

Binding | september 2016

9


Frank en Myrna zijn pleegouders van twee jongens: Abby (9) en Calvin (7). Frank vertelt zijn ervaringen en belevenissen met, in en rondom hun pleeggezin.

‘Kapot cool’ Een paar weken geleden besloten we dat het allemaal helemaal anders moest. Te veel ongebruikte ruimte en te kleine kamers. Met de jongens bespraken we dat ze nieuwe kamers zouden krijgen. Calvin wilde een gele muur, Abby een blauwe. We zagen mogelijkheden om de werkzaamheden stap voor stap te doen, waardoor we gewoon thuis bleven tijdens de verbouwing. Dat lukte. Eerst werd de kamer van Abby onder handen genomen. Hij sliep bij ons voor een korte tijd. Abby’s kamer was snel klaar, er was zelfs ruimte voor een echt bureau. ‘Kapot cool!’ reageerde hij toen hij zijn nieuwe kamer zag.

Lego Voor de nieuwe kamer voor Calvin was meer nodig. Calvin vond het geweldig dat hij bij ons mocht slapen, maar dit duurde wel erg lang. Gaandeweg merkten we toch wat ontregeling: ‘Frank, waar is mijn lego? Myrna, ik zoek

Gele en blauwe muren

mijn boeken!’ Dozen boeken en speelgoed opgestapeld tot het plafond, tussen de spullen van de timmerman, stukadoor en de schilder. Zooitje! Zelf werden we ook wat ongeduldig. Eindelijk legde de schilder de laatste hand aan beide kamertjes en kon ook Calvin naar zijn langverwachte paleisje.

‘In 2007 trokken Myrna en ik in ons huis. We waren de koning te rijk. Twee verdiepingen voor ons tweeën in Amsterdam Centrum! We hadden

Extra gevoelig

zelfs ruimte over zodat een student een kamer bij ons kon huren.

Als we op de verbouwing terugkijken, zien we pas welk effect het op Abby en Calvin heeft. We kunnen vaststellen dat de verbouwing toch voor veel

In december 2010 kwam Abby bij ons wonen. Met een beetje creativiteit

onrust heeft gezorgd bij de jongens. We weten allang dat de jongens extra

wisten we een kamertje voor hem te maken. Abby ook de koning te

gevoelig voor veranderingen kunnen zijn. Later vallen zaken op hun plek.

rijk, helemaal toen hij een indrukwekkende hoogslaper kreeg die net in

De vraag van Calvin: ‘Hoelang blijf ik bij jullie wonen?’ krijgt extra betekenis.

zijn kamertje paste. Qua gebruik van de beschikbare vierkante meters hadden we de mogelijkheden wel uitgeput. Tot in 2013 Calvin bij ons

De rust is weer terug, en daar ben ik heel erg blij mee. Het is te merken

kwam. Het bleek dat ons huis levensloopbestendig was. De student

aan Abby en Calvin die minder kibbelen en weer wat tot rust gekomen

vertrok, wij zorgden voor wat interne verhuizingen en Calvin was ook

zijn. Gisteren kwam de beste vriend van Calvin spelen en hij moest

weer de koning te rijk met zijn kamertje van 1 meter 80 bij 2 meter.

natuurlijk zijn nieuwe kamer bekijken. ‘En nu moet je achter je kijken’,

Daar paste dus net een bedje en een boekenkastje in.

zegt Calvin als Kees binnen is. ‘Kanariegeel!’ roept hij vol trots.’

10

Binding | september 2016

Door Frank Bouma

column


a: Thteer m gedrag Ach

, teruggetrokken en Vrolijk, enthousiast en openhartig, of boos heel anders reageren claimend… Hoe komt het dat mensen soms den op gedrag van dan je verwacht? Om pleegouders voor te berei ing de ontwikkelfases pleegkinderen worden tijdens de STAP-train . Welke redenen zijn er en levensloop van pleegkinderen besproken en kinderen daarbij? voor uithuisplaatsing en welke gevoelens hebb iep je in je pleegkind. En welk gedrag past er bij die gevoelens? ‘Verd niet begrijpt, bij nader Dan zie je dat gedrag dat je in eerste instantie Saskia Kuipers. Samen inzien juist passend is bij de situatie’, zegt tips om achter het met anderen deelt zij haar ervaringen en geeft y Coppens (klinisch gedrag van pleegkinderen te blíjven kijken. Leon etenschapper) vertellen psycholoog) en Carina van Kregten (gedragsw eren. Als pleegouder over de achtergrond van het gedrag van kind stil te staan bij de is het ontzettend belangrijk om telkens weer ‘onzichtbare koffer’ van je pleegkind.

Inhoud Iedereen heeft een ‘onzichtbare koffer’ Hoe komt het dat mensen soms heel anders reageren dan je verwacht? Leony Coppens en Carina van Kregten vertellen over de achtergrond van het gedrag van kinderen - op basis van een ‘onzichtbare koffer’. > 12 ‘Het kost tijd om je pleegkind te leren kennen’ Kijken achter het gedrag van

jonge kinderen: Als je inzicht hebt in wat je pleegkind heeft meegemaakt, realiseer je je wat voor gevoel en gedrag daarbij kan horen. > 14

Hoe kun je omgaan met hun brutale, opstandige gedrag? > 16

Afzetten en uittesten Kijken achter het gedrag van pubers: Voor een puber in de pleegzorg kan het proces van identiteitsontwikkeling behoorlijk ingewikkeld zijn.

Ondertitelen Column van Meie Geerlings: ‘Onze pleegzoon lijkt feilloos aan te voelen als het gezellig dreigt te worden en lijkt er vervolgens alles aan te doen om dat te voorkomen.’ > 18

Binding | september 2016

11


Thema Achter gedrag

Door Meie Geerlings

Iedereen heeft een ‘onzichtbare koffer’ Hoe komt het dat mensen soms heel anders reageren dan je verwacht? Leony Coppens, klinisch psycholoog, en Carina van Kregten, gedragswetenschapper bij gezinshuizen, vertellen over de achtergrond van het gedrag van kinderen. Als pleegouder is het heel belangrijk om stil te staan bij de ‘onzichtbare koffer’ van je pleegkind.

Neurale verbindingen Bij je geboorte zijn er miljoenen hersencellen aanwezig. In de eerste jaren na de geboorte ontwikkelen zich tussen deze hersencellen neurale verbindingen. Deze verbindingen zijn de basis van ons gedrag. Ze worden vooral gevormd op basis van ervaringen die kinderen jong in hun leven opdoen. Er wordt bijvoorbeeld opgeslagen hoe anderen reageren op jouw gedrag, zoals op jouw behoefte aan troost en bescherming. Eenmaal gevormde verbindingen en bijbehorend gedrag en overtuigingen blijven lang bestaan. Toch kunnen je leven lang nieuwe neurale verbindingen worden gevormd. Veel ervaring geeft sterke verbindingen, zowel voor negatieve als voor positieve overtuigingen. Als

nen ontstaan door heel veel herhaling van

fer en als opvoeder heb je ook verwachtingen

een bepaalde positieve ervaring aan te bieden.

over het ontwikkelingsniveau van een kind.

Carina: ‘Vaak vinden we het gewoon om die

We verwachten van een tiener dat deze beter

herhaling bij een jong kind aan te bieden, en

met negatieve emoties omgaat dan een kind

bij een 15-jarige verwachten we dat dit niet

van zes jaar. Als de verwachtingen van de op-

meer nodig is. Dat is niet zo. Om een nieuwe

voeder en het kind niet matchen, kunnen zij

overtuiging te maken, is ook bij een 15-jarige

minder goed op elkaars behoeften inspelen.

heel veel herhaling nodig.’

Leony: ‘Een veilig gehecht kind vertrouwt op de reactie van de ouder, kan de reactie plaat-

Overtuigingen

sen en reageert daardoor vaak rustiger dan

Iedereen ontwikkelt overtuigingen over zich-

een pleegkind dat vaak onveilig is gehecht.’

zelf, anderen en de wereld om hen heen. In

Carina: ‘Als er veel negatieve overtuigingen

een veilige omgeving leren kinderen dat ze be-

in je koffer zitten, heb je dat vertrouwen niet.

langrijk zijn en dat anderen voor hen zorgen.

Een reactie die voor anderen extreem lijkt, is dan een vorm van zelfbescherming.’

‘Al deze overtuigingen draag je met je mee’ Als je niet in een veilige omgeving opgroeit, kunnen andere overtuigingen worden ontwikkeld. Je kunt bijvoorbeeld denken dat je niets waard bent. Het is daarom van belang om negatieve ervaringen aan te vullen met positieve ervaringen. Leony: ‘Al deze overtuigingen draag je met je mee, vaak zonder dat je daar zelf heel bewust van bent. Vergelijk het met een onzichtbare koffer gevuld met al je overtuigingen en ervaringen.’ Carina vult aan: ‘Je hoeft niet getraumatiseerd te zijn, maar de omgeving waarin je opgroeit bepaalt wel hoe jouw koffer met overtuigingen eruitziet en dus hoe je reageert in een situatie. Als je bijvoorbeeld niet geleerd hebt dat volwassenen voor je zorgen, kun je sneller angstig worden in een bepaalde situatie.’

Ontwikkelingsfasen van een kind Ervaringen zorgen voor de kwaliteit van hechting die een kind ontwikkelt. Leony: ‘Een jong kind hecht zich altijd, maar zal onder ongunstige omstandigheden onveilig hechten. Als je al jong veel negatieve ervaringen opdoet, is de kans op een onveilige hechting groot. Soms denken mensen dat een kind dat zich veilig heeft gehecht aan een pleegouder, deze veilige gehechtheid kan meenemen als hij weer bij zijn ouders gaat wonen. Maar zo werkt het helaas niet.’

Jonge kinderen Vanuit deze kennis gezien, is het belangrijk dat er zo vroeg mogelijk wordt ingegrepen als een opvoedingssituatie voor een kind onveilig is. Zo raakt de koffer niet verder gevuld met negatieve ervaringen. Dat betekent niet dat jonge pleegkinderen altijd een minder gevulde koffer hebben. Hoe kinderen kunnen herstel-

een kind negatieve overtuigingen heeft over

Omgaan met emoties

len van wat ze hebben meegemaakt hangt af

zichzelf kan die overtuiging veranderen. Deze

De reactie van de opvoeder wordt bepaald

van de gebeurtenissen in hun hele leven. Jonge

nieuwe verbindingen en overtuigingen kun-

door de inhoud van zijn eigen onzichtbare kof-

kinderen kunnen in korte tijd al heel veel heb-

12

Binding | september 2016


Carina (links) en Leony ontmoeten elkaar voor het interview op het station van Barneveld. Ze vertellen over de achtergrond van het gedrag van kinderen.

ben meegemaakt en oudere kinderen kunnen

tuigen, komt deze onzekerheid bovenop de al

systeem actief is. Dan kunnen de vaardigheden

een heel goede basis hebben gehad. Kinderen

bestaande onzekerheid.

die je helpen om je eigen gedrag bij te sturen

met een koffer vol negatieve overtuigingen zijn kwetsbaar voor nieuwe beschadigingen.

zich minder goed ontwikkelen, en dat kan zorLeony: ‘Nadat in de eerste jaren de basis voor

gen voor heftigere reacties in de puberteit.’

de hersenontwikkeling is gelegd, ontwikkelt

Pubers

in de puberteit vooral de prefrontale cortex.

Wat kun je als pleegouder doen?

Hoe komt het dat pubers soms als lastig gezien

Dit is het deel van de hersenen dat zorgt voor

In de periode van kind naar jongere gebeurt er

worden? Carina: ‘Het kan zijn dat het lijkt alsof

plannen, reflecteren en grip hebben op het

heel veel in de hersenen. Vaak weten pleegkin-

de hechting bij het pleeggezin heel goed is ge-

eigen gedrag. Dit deel van de hersenen kan

deren niet eens zelf waarmee hun koffer gevuld

gaan. Een kind vertoont dan geen afwijkend

zich minder goed ontwikkelen als de basis

is. Daarom is het als pleegouder zo belangrijk stil

gedrag. Maar wat er dan eigenlijk gebeurt,

minder stabiel is. In de hersenen bevindt zich

te staan bij de onzichtbare koffer van je pleeg-

is dat het kind zich heeft aangepast aan de

ook een alarmsysteem dat aangeeft wanneer

kind. Dat kan ingewikkeld zijn. Je bent tenslotte

situatie. Er is dan geen veilige hechting met de

het lichaam zich klaar moet maken om te re-

niet bij het vullen van de koffer geweest. Toch

pleegouder tot stand gekomen.’

ageren op gevaar. Hierdoor kunnen mensen in

kun je als pleegouder wel veel doen om de kof-

een dreigende situatie snel reageren. Als dit in-

fer ook met positieve ervaringen te vullen. Ca-

Jongeren zetten zich ook af tegen de verzor-

terne alarmsysteem te vaak en lang geprikkeld

rina en Leony geven hun tip nummer 1: Zorg

gers. Ze vragen zich af wie ze zijn, en bij wie ze

wordt, zorgt dit er ook voor dat het actief is

dat je rustig blijft. Richt je op het verminderen

horen. Dat doet iedereen. Enige onzekerheid

als er geen echte dreiging is. Het deel van de

van de stress in plaats van op het bijsturen van

is tijdens de puberteit heel normaal. Echter bij

hersenen dat zorgt voor plannen en reflecte-

het gedrag. Ondertitel wat je doet en realiseer

jongeren met een koffer vol negatieve over-

ren wordt uitgeschakeld als het interne alarm­

je dat heel veel herhaling nodig blijft.

Binding | september 2016

13


Thema Achter gedrag: jonge kind

Door Ilse van der Mierden

‘Het kost tijd om je pleegkind te leren kennen’ ‘Als je inzicht hebt in wat je pleegkind heeft meegemaakt, realiseer je je wat voor gevoel en gedrag daarbij kan horen. Dan lukt het vaak beter om ermee om te gaan.’ Dit is wat Saskia Kuipers (43) pleegouders in spe vertelt tijdens de STAP-training. Al is ze, nu ze zelf pleegouder is, de laatste om te ontkennen dat dat soms moeilijk is. Om pleegouders voor te bereiden op gedrag van

om leuke dingen te doen met vriendinnen.’ Het

pleegkinderen worden tijdens de STAP-training

was een ingrijpende periode waarin Joël op be-

de ontwikkelfases en levensloop van pleegkin-

paalde momenten Saskia claimde en veel huilde.

deren besproken. Welke redenen zijn er voor uithuisplaatsing en welke gevoelens hebben

Vrijbrief voor driftbuien

kinderen daarbij? Woede, verdriet, schaamte,

Maar wat doe je als ingewikkeld gedrag niet

misschien zelfs schuldgevoel? Omdat je vader

stopt? Is de geschiedenis van een kind een

vastzit, omdat je misbruikt bent of je in de steek

vrijbrief voor driftbuien? Geef je hem zijn zin,

Niet zielig

gelaten voelt? En welk gedrag past er bij die ge-

onder het mom van: hij heeft al zoveel ellende

De geschiedenis van je pleegkind in je achter-

voelens? Boos, teruggetrokken of claimend? Of

meegemaakt? Dat is een valkuil die Saskia her-

hoofd houden, signalen oppikken als gedrag

past dit gedrag bij de leeftijd? ‘Verdiep je in je

kent. ‘Het claimende gedrag van Joël stopte

echt zorgelijk wordt, maar je pleegkind niet als

pleegkind. Dan zie je dat gedrag dat je in eerste

niet. Hij wilde continu gedragen worden en

slachtoffer zien. Opvoeden zoals je je eigen kin-

instantie niet begrijpt, bij nader inzien juist pas-

gooide borden op de grond tijdens het eten.

deren zou opvoeden. Dat is de aanpak van Gojah

Saskia: ‘Verdiep je in je pleegkind!’

Azijnman (30), pleegmoeder van de driejarige

send is bij de situatie’, zegt Saskia.

Amon. ‘Ik merkte dat mensen in mijn omgeving

In de rouw ‘Van je eigen kind weet je hoe het reageert op situaties. Dat weet je van een pleegkind niet. Het kost tijd om elkaar te leren kennen.’ Na komst

‘Het claimende gedrag van Joël stopte niet’

van Joël duurde het bij Saskia, haar vriend en

Amon snel zielig vonden. Op verjaardagen vroeg Amon iedereen om snoep en dan zeiden vrienden: laat hem toch, die arme jongen. Maar hij is niet zielig! Hij is slim en kan goed praten. Hij ziet er heel schattig uit, is heel lief, maar heeft ook

dochtertje een jaar voordat ze als gezin hun

Hij wilde op een gegeven moment alleen nog

balans weer hadden gevonden. Saskia kon de

maar eten als hij bij mij op schoot zat. Dit tot

adviezen die ze jaren aan pleegouders gaf, nu

woede van mijn driejarige dochter die natuur-

Als leidster in de kinderopvang weet Gojah

zelf toepassen. Zoals het leven rustig, klein en

lijk ook mijn aandacht wilde.’ Het lukte Saskia

wat leeftijdsadequaat gedrag is. Dus schrikt ze

voorspelbaar houden. ‘Ik ben van nature erg uit-

niet om het gedrag van Joël te doorbreken.

niet snel van een flinke huilbui. ‘Meestal is er

huizig, maar het eerste jaar ben ik bewust veel

Uiteindelijk heeft ze met haar pleegzorgwerker

bij Amon wel een aanleiding. Dat hij geen tv

met Joël thuisgebleven. De eerste anderhalf jaar

overlegd. ‘Zij adviseerde: hou je poot stijf. Je

mag kijken of geen snoepje mag. Soms dacht ik

van zijn leven woonde Joël in een crisisgezin. In

laat hem op schoot zitten, omdat je hem zielig

weleens; waarom huil je zo lang? Maar peuters

twee weken tijd ging hij over naar ons. Hij was

vindt. Maar hij zal moeten leren dat je op je ei-

hebben dat soms gewoon, dan blijven ze daarin

in de rouw. Ik had daardoor zelf ook geen zin

gen stoel eet. Ik zette door, en het werkte.’

hangen. Dat hoort bij de leeftijd.’

14

Binding | september 2016

zijn streken. Gelukkig maar trouwens.’


Gojah schrikt niet snel van een flinke huilbui: ‘Soms dacht ik weleens; waarom huil je zo lang? Maar peuters hebben dat soms gewoon, dan blijven ze daarin hangen.’

Geen slachtoffer

doen. Die zelfstandigheid heeft ieder kind vol-

gefilmd tijdens alledaagse situaties. Ik kreeg

Gojah merkte dat Amon gewend was om zijn

gens haar nodig: ‘Het zorgt ervoor dat hij trots

er vooral meer vertrouwen door, omdat ik zag

zin te krijgen. ‘Hij kon erg piepen. Toch was

is op zichzelf. Drie weken nadat hij hier kwam

dat er een gezonde interactie was tussen mijn

ik streng tegen hem. Natuurlijk hou ik in mijn

was Amon zindelijk. Hij kan zichzelf aankle-

dochter en pleegzoon.’

achterhoofd dat hij als baby gescheiden is van

den, de sluiting van de autostoel dichtdoen.

zijn ouders, en daarna nog een keer van een

En ook al kost het soms veel discussie en ein-

Omwille van hun privacy zijn de namen Joël en

crisispleeggezin waar hij een jaar verbleef. Hij

deloze huilbuien, als het hem lukt, dan is zijn

Amon gefingeerd.

heeft dingen meegemaakt, maar daar wil ik

gezicht één grote smile!’

niet in blijven hangen. Negatief gedrag moet je proberen te veranderen, waar het ook door

Gedrag leren kennen

wordt veroorzaakt. Ik denk dat het anders

Ook Saskia kent het gedrag van haar pleeg-

nooit goed komt met een kind. Ook het kind

zoon inmiddels beter. ‘Ik weet nu dat hij vol-

moet leren om het verleden los te laten. Dat

hardend is. Als hij huilt, omdat hij iets wil wat

lukt niet als je hem als slachtoffer blijft behan-

niet mag, dan zeg ik: ik zie dat je verdrietig

delen. Als je teveel rekening houdt met het

bent. Soms herhaal ik dat wel tien keer. Maar

verleden, ga je je aanpassen aan wat er is ge-

ik geef hem niet zijn zin. Dat vraagt soms ont-

Vindt u het lastig om te gaan met het gedrag van uw pleeg­ kind? Twijfelt u of uw pleeg­ kind leeftijdsadequaat gedrag vertoont of dat er meer aan de hand is?

beurd, terwijl je moet leven in het nu.’

zettend veel geduld.’ Saskia volgde Video in-

Bespreek het met uw pleegzorgwerker. Er

teractie begeleiding (VIB) om meer inzicht te

zijn diverse therapieën en ondersteunings-

Weerbaarheid en zelfstandigheid staan bij Go-

krijgen in de communicatie tussen haar, haar

programma’s, ook voor de interactie tussen

jah op nummer één. Ze laat Amon veel zelf

pleegzoon en dochter. ‘We zijn een paar keer

pleegouders, kinderen en pleegkinderen.

Binding | september 2016

15


Thema Achter gedrag: pubers

Door Ilse van der Mierden

Afzetten en uittesten Renate Jenema (45) is trainer en onderzoeker bij Spirit Pleegzorg. Daarvoor was ze 15 jaar groepswerker op leefgroepen met voorname­ lijk pubers. Daardoor weet zij hoe leuk en soms ook hoe lastig het gedrag van pubers kan zijn.

‘Voor een puber in de pleegzorg is dat proces nog ingewikkelder. Zij hebben vaak op meerdere plekken gewoond, zijn gewend om ‘weggestuurd’ te worden en zoeken onbewust naar de bevestiging van hun overtuiging ‘ik ben niet de moeite waard.’ Het kind is bijvoorbeeld bang of rekent er juist op om - opnieuw - te worden weggestuurd. De meeste pubers zullen pleegouders uittesten: hoe ver kan ik gaan tot ook zij me wegsturen?’

‘Bij pubers staat identiteitsontwikkeling cen-

‘Anderen gaan juist gewenst gedrag verto-

traal en dat zie je terug in hun gedrag. Wie

nen. Als een kind van 11 altijd de tafel af-

ben ik? En wie kan ik zijn? Om daar achter

ruimt, uit zichzelf de keuken schoonmaakt

te komen, gaan ze volwassenen uittesten en

en zelf zijn kleren wast, dan gaan bij mij

zich afzetten. Als jij A zegt, zeggen zij B, en

alle alarmbellen rinkelen. Vaak komt na een

dan kijken wat er gebeurt. Dat kan er heftig

maand of drie het breekpunt. Realiseer je

aan toe gaan.’

dat als een kind heftige emoties toont, het

Renate Jenema: ‘Praat met een puber, hoe moeilijk

zich dan bij jou veilig genoeg voelt om dat

dat soms ook is.’

te doen.’ ‘Probeer achter dat brutale, opstandige ge-

‘Verder hebben pubers de ruimte nodig. Om

drag te kijken. Dat doe je door te praten,

zichzelf te vinden, te experimenteren, fouten

hoe moeilijk dat soms ook is met een puber.

te maken. Iedere puber gaat op ontdekkings-

Soms kan dat pas een dag na het conflict, als

tocht en die tocht moet je willen aangaan

de eerste woede gezakt is. Als groepswerker

als pleegouder. Schroom niet om daarbij te

probeerde ik vooral niet meteen conclusies

overleggen met je pleegzorgwerker. Te snel

te trekken, maar vragen te stellen. Een tip

bellen bestaat niet. Liever op tijd een paar

is om de woorden ‘wat maakt dat…’ te ge-

tips vragen, dan wachten tot de emmer is

bruiken in plaats van het meer verwijtende

overgestroomd.’

‘waarom?’. ‘Wat maakt dat je te laat thuis was’ klinkt al een stuk vriendelijker. Natuur-

‘Tot slot wil ik trouwens echt van het voor-

lijk mag je als pleegouder boos worden.

oordeel af dat alle pubers moeilijk zijn. Pu-

Geef dan wel aan: jij bent oké, maar jouw

bers zijn leuk, ook moeilijke pubers!’

gedrag is niet oké.’

16

Binding | september 2016


Door Ilse van der Mierden

‘Ze zijn het vaak niet gewend om zich welkom te voelen’ Martin Schrage (58) is sinds twaalf jaar vakantie- en weekendpleegouder. In die jaren zijn zestien kinderen de revue gepasseerd, waarvan het merendeel pubers. Met een aantal heeft hij, nu ze volwassen zijn, nog steeds contact. Tussendoor werkte hij nog drie jaar als invalgezinshuisouder. Wat voor pubergedrag zag Martin voorbijkomen en hoe gaat hij hier als ervaren pleegouder mee om?

‘Wat de een moeilijk gedrag vindt, vindt de

‘Ik denk dat je niet te bang moet zijn dat het es-

ander weer meevallen. Het is maar net waar

caleert. De confrontatie aan durven gaan. Niet

je zelf het beste mee kan omgaan. Ik vind het

dat ik meteen streng ben, ik ben eerder afwach-

vooral leuk om op pad te gaan, bijvoorbeeld

tend als een puber hier voor het eerst is. Maar

eten bij vrienden, bootje varen of naar mijn

er gelden wel de ‘normale’ regels en ik zeg er

broer die met zijn drie dochters op een boerde-

wat van als ze zich daar niet aan houden.’

rij woont in Purmerland. Ik vind het lastiger als een kind alleen maar op de bank wil hangen.’

‘Verder zorg ik dat het niet te saai wordt voor die pubers. Ik probeer een actief programma

‘Toch zie ik als weekend- en vakantiepleeg-

te hebben, zodat ze niet in de verleiding ko-

ouder ook kinderen die moeilijk gedrag ver-

men om te gaan klieren. Dat helpt, want als je

tonen. Vooral bij jongens die gewend zijn aan

iets met ze onderneemt, dan zijn het vaak stuk

veel vrijheid, die gaan, staan en doen wat ze

voor stuk heel leuke kinderen. Ik neem ze mee

willen. Zoals Brian. Zijn moeder is druk met

naar vrienden of familie. Dat zijn leuke, spon-

haar eigen problemen. Zo’n kind wordt van

tane mensen. Je merkt dan dat de kinderen

jongs af aan vrijgelaten. Of Jimmy: Ouders ge-

het zelf ook fijn vinden om goed contact met

scheiden, een moeder die zich daar schuldig

anderen te hebben. Ze zijn het vaak helemaal

over voelt en hem daardoor vreselijk verwent.

niet gewend zich welkom te voelen.’

Jimmy is gewend om altijd zijn zin te krijgen. Wil je de teugels later aantrekken, dan krijg

‘Met twee pleegkinderen ging ik vaak op zon-

je strijd. Logisch, want deze kinderen zijn ge-

dag mee naar voetbal. Om acht uur ‘s ochtends

wend aan vrijheid.’

verzamelen en de halve zondag met brullende ouders langs de lijn. Dat was niet altijd een

‘Ik vang kinderen op die thuis, bij ouders of

pretje. Maar dat doe ik wel voor ze. Een beetje

pleegouders, veel strijd hebben. Zo was er een

betrokkenheid tonen, dat kennen ze meestal

15-jarige jongen, thuis vaak slaande ruzie met

niet van thuis. En het is dan wel weer leuk om

zijn broer, conflicten in de buurt. Zijn moeder

met vier Surinaamse jongens in de auto te zit-

kreeg geen grip op hem. Maar die jongen was

ten, leer je die wereld ook eens kennen.’

hier heel gezellig. Het werkt vaak heel goed om zo’n jongen even uit z’n omgeving te ha-

Omwille van hun privacy zijn de namen Brian

len. Er komt dan een heel andere kant naar

en Jimmy gefingeerd.

boven.’ Martin: ‘Het is maar net waar je zelf het beste mee kan omgaan.’

Binding | september 2016

17


Door Meie Geerlings

Thema Achter gedrag

Meie schrijft elke Binding een column over haar ervaringen als pleegouder. Dit keer past haar verhaal bij het thema ‘Achter gedrag’.

Ondertitelen ‘Als onze pleegzoon twee maanden bij ons is, gaan we een week op vakantie naar Zeeland. Bij terugkomst zijn we ten einde raad. Van vakantie is die week niets terechtgekomen. We zijn uitgeput en weten niet meer wat we moeten doen. We voelen ons thuis politieagent. Speelgoed gaat stuk. Onze pleegzoon lijkt feilloos aan te voelen als het gezellig dreigt te worden en lijkt er vervolgens alles aan te doen om dat te voorkomen. Onze eigen kinderen vragen dagelijks wanneer onze pleegzoon weer vertrekt. Verloren bellen we ons pleegzorgcontact Sandra op. We twijfelen aan

We hebben een goed gesprek met onze kinderen, waarin we bespreken

onszelf. Ze schudt ons wakker. Moeiteloos somt ze op: ‘Ja, dat hoort

hoe vanzelfsprekend alles voor ons en hen is. We doen een spel waarbij

erbij. Realiseer je waar hij vandaan komt. Een gezellig, warme, veilige

wij iets bedenken wat onze kinderen moeten doen, zonder te vertellen

plek kan beangstigend zijn. Voor hem is het een vreemde plek, met

wat de regels zijn. Het frustreert ze en maakt in een keer duidelijk hoe

vreemde gewoontes. Ruzie biedt afstand tot de situatie. Het is een roep

lastig het is als je de ongeschreven afspraken niet weet. Na afloop spre-

om hulp. Probeer je niet mee te laten trekken in de ruzie, en probeer

ken we met elkaar af om samen nog meer ons best te doen het voor

op een andere manier structuur te bieden om hem duidelijkheid en rust

onze pleegzoon wat gemakkelijker te maken.

te geven.’ Al in de volgende week merken we resultaat. Onze pleegzoon is rustiWe voelen ons direct beschaamd dat we dit uit het oog zijn verloren. We

ger, zoekt minder ruzie op, minder speelgoed gaat stuk en het belang-

hebben hem opgenomen in ons gezin met de voor ons zo vertrouwde

rijkste van alles: hij lijkt zich meer op zijn gemak te voelen. Maar ook

gewoontes. We hebben hem omarmd en na twee maanden voelt het

wij zijn veranderd. We zien hoe zijn gedrag eigenlijk een schreeuw van

voor ons alsof hij er altijd al geweest is. Voor hem is het dat niet.

hulpeloosheid is en daardoor kunnen we rustiger reageren.

De oplossing blijkt verrassend simpel. We maken een maandagenda op

Ik herinner me opeens weer dat onze trainers van Spirit vier jaar terug

de deur van zijn slaapkamer waarin we opschrijven wat er allemaal op

eindeloos herhaalden: ‘Probeer je leven te ondertitelen. Wat voor jou

de planning staat. Bezoeken aan zijn vader, feestdagen, vakantie, speel-

duidelijk is, is niet voor jullie pleegkind duidelijk.’ De werkelijkheid heeft

afspraken en gewone schooldagen. Bij alles maken we een tekening.

ineens zo zichtbaar gemaakt hoe ontzettend waardevol deze tip was,

Elke dag strepen we ‘s avonds samen de dag af die geweest is en nemen

en is. Hij heeft nu een mooi plekje op de koelkast. Die vergeten we niet

we de dag van morgen door.

meer.’

18

Binding | september 2016


Alisa (26) heeft jaren bij pleegouders Caroline en Clemens gewoond. Het pleeggezin is heel betekenisvol voor Alisa geweest.

column

‘En of!’ ‘Samen met mijn halfbroer, vader en moeder waren we een gezin. Toen ik jong was kreeg mijn moeder baarmoederhalskanker. Sommige periodes had ze geen energie om voor mij en mijn broer te zorgen. Mijn vader werkte fulltime. Mijn broer ging daarom naar zijn vader en ik mocht vaak bij vriendinnetjes logeren. Andere gezinnen namen mij mee met familieuitjes en bij schoolopdrachten kreeg ik hulp

Alisa (rechts): ‘Van mijn pleeggezin heb ik geleerd wat liefde is.’

van andere ouders. Ik miste mijn moeder en

haar borstzak. Ze had er meerdere in verschil-

dan zorgden ze voor mij en we vierden mijn

had last van heimwee, maar ik genoot van alle

lende kleurtjes aan elkaar geknoopt, waardoor

verjaardagen op de meest speciale manieren.

gezelligheid bij andere families. Voornamelijk

de zakdoekjes niet opraakten en er een lach

bij één gezin.

op mijn gezicht verscheen. Samen schreven we

Tot op een dag, na vier jaar, Caroline vertelde

brieven aan mijn moeder. Die stopten we in

dat mijn vader voor mij ging zorgen. Mijn we-

Pichu was mijn beste vriendinnetje. Ze was lief

een brievenbus die we naast de rustplaats van

reld stortte in. Niet weer een familie kwijt!

en creatief, ik was jaloers op haar mooie, dikke,

mijn moeder hadden geplaatst. Ik had geen

Toen ik bij mijn vader woonde dacht ik er vaak

gekrulde en lange haar. Ik speelde en logeerde

moeder meer, maar ik zal nooit vergeten hoe

aan om stiekem mijn fiets te pakken en terug

vaak bij haar. Een liefdevol gezin met veel ge-

ik gesteund ben door mijn pleegouders.

te gaan. Achteraf vind ik het fijn dat ik een

zelligheid. Zij zorgde voor mij zoals voor hun

band met mijn vader heb kunnen opbouwen

eigen kinderen, ik voelde me er thuis. Op een

Het pleeggezin bracht mij liefde en een sta-

en mijn stiefmoeder heb leren kennen. Maar

dag zat ik buiten op het pleintje voor het huis

biele basis. Ik zocht naar compensatie voor wat

van mijn pleeggezin heb ik geleerd wat liefde

met de moeder van het gezin, Caroline. Ze had

ik had gemist door aandacht te vragen. Dit is

is en hoe een familie hoort te zijn. Dat hoop ik

met mijn moeder besproken dat ik bij hen zou

waarschijnlijk niet altijd even makkelijk voor

in de toekomst zelf ook te kunnen geven.

gaan wonen als mijn moeder kwam te overlij-

hen geweest. Maar ook hier wisten ze mee om

den. Caroline vroeg of ik dat wilde. En of!

te gaan, tegenover hun eigen kinderen en naar

Inmiddels woon ik samen met een van mijn

mij toe. Ik hield en houd enorm van ze, ik voel-

pleegzusjes. Ze zijn nog steeds een belangrijk

Mijn moeder overleed toen ik acht jaar was. Ik

de me erkend. We kregen nog een zusje erbij,

onderdeel van mijn leven en zullen dit voor al-

zat op Carolines schoot tijdens de afscheidsce-

we gingen op vakantie, we liepen elke och-

tijd zijn. Ik heb geluk dat ik zo veel broertjes en

remonie. Als ik huilde trok ze een zakdoekje uit

tend met z´n allen naar school. Als ik ziek was

zusjes heb, twee vaders en drie moeders.’

Binding | september 2016

19


‘Er werken hier 13.000 mensen, een enorm potentieel!’

Door Ilse van der Mierden

Werven op je werk Nieuw personeel werven via het netwerk van medewerkers: voor recruiters is het een beproefd recept. Spirit kijkt de kunst af en experimenteert met netwerkgerichte wervingscampagnes: pleegouders die op hun werk, bij de voetbalclub of op school aandacht vragen voor pleegzorg.

Zo hebben zes pleegouders bij de gemeente

pleegouders. In eerste instantie om ervaringen

Amsterdam op eigen initiatief twee informa-

uit te wisselen. Frank: ‘Maar al snel zagen we

Ik ben blij dat ik voor het pleegouderschap ge-

tiebijeenkomsten georganiseerd voor hun col-

dat we meer konden betekenen. Er werken

kozen heb, maar het vergt veel, dat moeten

lega’s. Een van hen is Frank de Graaff, naast

hier 13.000 mensen, allemaal met een Ver-

mensen zich realiseren. Er ondoordacht aan be-

pleegouder van Yoni ook adviseur bij de ge-

klaring Omtrent Gedrag en een zeer tolerante

ginnen is niet in het belang van pleegkinderen.’

meente Amsterdam. Hij is verantwoordelijk

werkgever. Een enorm potentieel!’

voor de inkoop en de contracten van de specialistische jeugdzorg en hoort ook via die weg

En zo hebben de zes collega’s in samenwerking

hoeveel moeite het Spirit kost om voldoende

met Spirit twee informatiebijeenkomsten geor-

pleeggezinnen te vinden.

ganiseerd met aansluitend een borrel, aange-

om pleegouders te werven?’ Dan zeg ik, nou...

‘Geen positieve PR-praat, maar realistische verhalen’

kondigd via intranet, posters en flyers. Aan zo’n

Enorm potentieel

dertig collega’s vertelden ze hun ervaringen.

Trots

Op initiatief van directeur Hetty Vlug, zelf ook

Geen positieve PR-praat, maar realistische verha-

Meteen zijn een aantal misverstanden uit de

pleegouder, deden ze een oproep aan collega-

len. Frank: ‘Als je mij vraagt: ‘Ga je de boer op

wereld geholpen. Zo heeft Ellie Miedema, regisseur integraal jeugdbeleid, uitgelegd dat je ook als alleenstaande moeder pleegouder kunt zijn. ‘Al is het pittig’, vertelde ze erbij. Als haar ‘laatste’ pleegdochter Siham dit najaar het huis uit gaat, heeft ze met tussenpozen vijf kinderen in huis gehad; van vakantieopvang en opvang uit eigen netwerk tot langdurige pleegzorg. Ellie: ‘Pleegouderschap heeft mijn leven verrijkt. Ik heb toch gezorgd dat een kind uit de jeugdzorg alles heeft meegekregen om zich te ontplooien in een veilige setting. Hoe Siham zich heeft ontwikkeld tot een zelfbewuste vrouw die op het HBO zit, daar ben ik trots op. Alleen als je écht voor een kind gaat, dan ontstaat er iets. Ik heb met alle kinderen nog een lijntje. Met mijn eerste netwerkpleegkind, die nu psychiater

Frank (rechts) met Yoni. Frank vertelde met collega-pleegouders aan zo’n dertig andere collega’s zijn ervaringen als pleegouder.

20

Binding | september 2016

is, ga ik nog skiën. Hoe fantastisch is dat!’


Coulante werkgever

Inmiddels zijn Franks eigen kinderen allemaal

Ook de rol van de werkgever is kort tijdens de in-

het huis uit en wil Yoni na de havo een jaar gaan

formatiebijeenkomsten ter sprake gekomen. Of-

reizen. Siham studeert hard voor haar opleiding

ficieel heb je geen recht op zorgverlof of andere

Sociaal Juridische Dienstverlening en staat op

regelingen, omdat je meestal niet de voogdij

het punt om op kamers te gaan. De verhalen

over je pleegkind hebt. Maar in de praktijk zijn

van Frank, Ellie en hun collega’s hebben andere

werkgevers vaak coulant. Frank: ‘Bespreek het

collega’s geïnspireerd: Spirit heeft inmiddels een

op je werk, er kan vaak meer dan je denkt. Bo-

aantal informatieaanvragen binnen van mensen

vendien is werk tegenwoordig veel flexibeler in

die bij de gemeente Amsterdam werken. Ellie:

te delen. Daardoor is het pleegouderschap mak-

‘Ik geloof erin. De voorlichting werkt als een

kelijker te combineren met een fulltime baan.’

vlek die langzaam groter wordt.’

Netwerkgericht Spirit zet steeds vaker netwerkgerichte wervingscampagnes op, soms zelfs specifiek voor één kind. Consulent werving en communicatieadviseur Maaike Maas houdt zich bezig met gerichte werving en netwerkcampagnes. ‘Veel mensen zijn in eerste instantie ongevoelig voor de grote landelijke campagne. Pleegzorg is vaak een ver-van-hun-bed-show. Maar als ze erachter komen dat er in hun eigen omgeving pleegouders zijn, dan vallen de reclamespotjes ineens wel op.’ Ook Spirit gelooft steeds meer in werven op maat. Maaike: ‘Laatst mocht ik in de kerk in Purmerend na de dienst het levensverhaal vertellen van Gino, een jongen die al een tijd op Ellie (rechts) met Siham. Volgens Ellie werkt de voorlichting op het werk als een vlek die langzaam groter wordt.

een plek in een pleeggezin wacht. Zijn crisispleegouders deden een oproep via de voetbalclub en een natuurvereniging in de buurt. Dat werkt. Het komt dichterbij. Het verhaal onthouden mensen en ze gaan er met anderen over praten. Datzelfde geldt voor de verhalen

Verantwoordelijkheidsgevoel

die pleegouders op hun werk of bij sportverenigingen vertellen.’

Frank vertelde zijn collega’s over de impact die de komst van zijn pleegzoon op zijn eigen pu-

Is er op uw werk, vereniging of sportclub interesse in het pleegouderschap? Spirit geeft

bers had. Zijn gezin ving eerder gedurende vijf

graag voorlichting! Zelf een bijeenkomst organiseren? Spirit ondersteunt met tips en voor-

jaar een meisje op, een plaatsing uit zijn net-

lichtingsmateriaal en schuift graag aan. Neem voor meer informatie en advies contact op

werk, net zoals Yoni. ‘Over het idee om Yoni

met Maaike: m.maas@spirit.nl of 06 - 24 88 30 58.

permanent in huis te nemen, hebben we met de kinderen veel gesproken. Maar de beslissing is niet in de groep gegooid. Mijn vrouw en ik hebben er uiteindelijk zelf voor gekozen, vanuit onze eigen inschatting dat we dit als gezin gezamenlijk goed aan zouden kunnen. Daar speelt verantwoordelijkheidsgevoel best een rol bij.’ Ellie: ‘De stabiliteit van je eigen kinderen speelt mee. Ze hebben al zoveel meegekregen, ze kunnen best iets verdragen. En het vormt ze op een goede manier.’

Vier tips om op uw werk, sportclub of vereniging pleegouders te werven:

Helpt u mee?

1. Zoek andere collega-pleegouders en organiseer samen een bijeenkomst. 2. Praat erover met uw werkgever en vraag naar de coulanceregelingen, zoals zorgverlof of flexibele werktijden. 3. Vraag bij Spirit voorlichtingsmateriaal op maat aan. Iemand van Spirit kan aanschuiven. 4. Vertel persoonlijke en realistische verhalen, die raken!

Binding | september 2016

21


Pleegouders

gezocht

Voor diverse kinderen zoekt Spirit een pleeggezin voor tijdelijke of langdurige opvang.

Jay (4) en Rachel (2)

Surinaamse afkomst en op zijn vierde geadop-

vaders zijn uit beeld. De kinderen zijn getuige

teerd. Vanwege haar gezondheid kon zijn

geweest van huiselijk geweld. Voor Manja en

Jay houdt van buiten spelen en is onderne-

adoptiemoeder niet meer voor Denzel zorgen.

Anna zijn we op zoek naar een pleeggezin dat

mend. Hij knuffelt graag en is sociaal. Zijn

Denzel is onveilig gehecht en kan angstig zijn.

hen langdurig kan opvangen en ze veel aan-

zusje Rachel is in het begin wat afwachtend,

Hij heeft een laag zelfbeeld waardoor hij snel

dacht, stimulans, veiligheid en liefde kan ge-

maar legt ook makkelijk contact met anderen.

aangepast gedrag laat zien omdat hij bang is

ven. Het pleeggezin heeft tijd en ruimte voor

Jay en Rachel ontwikkelen zich beiden goed.

voor afwijzing of straf. Voor Denzel zoeken

onderzoeken en behandeling van de meisjes.

De vader van Jay en Rachel is overleden. Ze

we een stevig pleeggezin dat hem langdurig

wonen met twee oudere zussen bij hun moe-

kan opvangen en hem structuur en duidelijk-

der. Zij is chronisch ziek en kan de opvoeding

heid kan bieden. Bij voorkeur een pleeggezin

Sonja (5)

niet meer alleen aan. Wij zoeken voor Jay

buiten Amsterdam Zuidoost. Kennis van ge-

Ze vindt het leuk om met haar poppen te spe-

en Rachel op korte termijn een pleeggezin

traumatiseerde kinderen en hun gedrag is een

len en met ander speelgoed. Sonja kan goed

in Zaanstreek-Waterland. Het gaat om een

voorwaarde; u kunt een training volgen.

met andere kinderen overweg. Ze heeft dui-

pleeggezin dat van iedere donderdag tot en

Manja (4) en Anna (1,5)

delijkheid en structuur nodig, en uitleg, her-

Manja is een lief en vrolijk meisje. In het be-

Sonja woonde met haar broer bij hun ouders.

de kinderen meer of helemaal in het pleeg-

gin is ze meestal verlegen, maar later reageert

Het gezin is ernstig overbelast. Sonja kan niet

gezin gaan wonen.

ze opgewekt en enthousiast. Ze kan goed en

meer bij haar huidige crisispleeggezin verblijven.

Denzel (11)

netjes eten en drinken, en iets vragen. Ze oe-

Voor Sonja zoeken we met spoed een pleeg-

fent met zichzelf aan te kleden. Manja kan

gezin dat haar langdurig wil opvangen. Van

…is zorgzaam, kan lekker kletsen en is

zich soms terugtrekken. Ze heeft een hechte

het pleeggezin vragen we een speciale aan-

nieuwsgierig. Denzel vindt het leuk om grap-

band met haar kleine zusje Anna. Anna functi-

pak te hanteren met de bijbehorende begelei-

jes te maken. Hij houdt van freerunning en

oneert als een jonge baby. Ze kan zitten, maar

ding vanuit de Bascule.

voetballen. Hij is creatief en kan goed teke-

kruipen en lopen moet ze nog leren. Met een

nen. Denzel heeft een beneden gemiddeld IQ.

fysiotherapeut wordt haar spierspanning ge-

Op school gaat het redelijk. Hij kan zich moei-

oefend, hierin ontwikkelt Anna zich snel. Deze

Jason (12)

lijk concentreren, maar maakt op een leuke

kwetsbare meisjes zijn samen met hun broer-

teresseerd. Hij is gezellig en kan over van al-

manier contact met kinderen. Denzel is van

tje en moeder bij opa en oma opgegroeid. De

les en nog wat meepraten. Jason vindt allerlei

met zondag de kinderen opvangt. Mocht hun moeder meer achteruitgaan, is haar wens dat

22

Binding | september 2016

…houdt van knuffelen, tekenen en kleuren.

haling en voorspelbaarheid. Ze luistert goed.

…is een intelligente jongen en oprecht geïn-


sporten leuk en zit op tennis. Hij zwemt graag en houdt van muziek en dansen. Verder

Jesse (11)

geborgenheid gekend en vindt het heerlijk om tegen je aan te zitten of geknuffeld te

houdt hij van buitenspelen. Jason kan goed

…is een lief, innemend en intelligent

alleen spelen, maar maakt ook makkelijk

getje. Hij geniet van samen dingen doen, al

jon-

contact met andere kinderen. Jason is vege-

is het tv kijken. Hij houdt van buiten spelen,

tarisch. Voor Jason zijn we op zoek naar een

voetbalt graag en is groot Ajax-fan. Hij is

weekendpleeggezin. Zijn moeder vindt het

zorgzaam voor kleine kinderen en voor die-

om met andere kinderen te spelen en kan zich-

belangrijk dat het pleeggezin eigen kinderen

ren. Jesse gaat naar het speciaal onderwijs.

zelf goed vermaken. Viggo gaat naar de voor-

heeft van dezelfde leeftijd waar Jason mee

Jesse is opgegroeid bij zijn ouders. Hij is ge-

school en krijgt hier extra ondersteuning. Sinds

kan spelen.

tuige geweest van huiselijk geweld tussen zijn

kort heeft Viggo epilepsie, hij is hiervoor onder

Jerry (3) en Lara (5 maanden)

ouders. Zij zijn inmiddels uit elkaar. De con-

behandeling. Viggo woont bij zijn moeder. Zijn

tacten tussen vader en moeder verlopen niet

vader is niet in beeld. Viggo is een tijdje naar een

goed en Jesse zit hier tussenin. Jesse woont

weekendpleeggezin gegaan. Hij reageert heel

Jerry is een innemend jongetje. Hij kan goed

sinds kort bij zijn vader en zijn vriendin. Hij

goed op de rust en de structuur van zijn pleeg-

alleen spelen. Soms is Jerry druk en claimend.

heeft een positieve ontwikkeling doorge-

moeder. Viggo’s moeder wil graag voor een

Mogelijk heeft hij hechtingsproblemen. Hij

maakt door de voorspelbaarheid en structuur

langere tijd een pleeggezin waar hij een paar

zoekt veel bevestiging. Jerry is lief met an-

die zijn vader hem geeft. Jesse kan alleen niet

dagen per week kan verblijven. Een pleeggezin

dere kinderen en met zijn zusje Lara. De

bij hem opgroeien, omdat het negatieve con-

dat hem stimuleert, activiteiten onderneemt,

kinderen wonen in twee aparte crisisgezin-

tact tussen zijn ouders niet goed voor Jesse is.

voor rust zorgt, structuur en duidelijkheid kan

nen, maar zien elkaar regelmatig. Lara is een

We zoeken voor Jesse een pleeggezin in de

bieden. Een pleeggezin dat met moeder wil sa-

gezonde baby. Zij woont in een gezin met

buurt van zijn vader (Purmerend). Een pleeg-

menwerken en haar op deze manier ondersteu-

meerdere kleine kinderen, waar ze goed op

gezin dat hem veiligheid, geborgenheid en

ning biedt tot zij het weer helemaal zelf kan. Het

reageert. Voor Lara en Jerry zoeken wij een

structuur kan geven, en hem helpt zijn sociale

pleeggezin heeft bij voorkeur ervaring met epi-

pleeggezin waar zij samen kunnen opgroeien.

vaardigheden te vergroten. Jesse heeft weinig

lepsie of is bereid hierin kennis op te doen.

worden.

Viggo (4)

…is een nieuwsgierig jongetje, hij vindt het leuk

Voor meer informatie over deze kinderen kunt u bellen met het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: 020 - 540 04 40. Kijk voor een uitgebreide omschrijving op pleegouders.spirit.nl. Inlogproblemen? Mail dan naar pleegzorg@spirit.nl.

Chauffeurs gezocht! Kinderen die ineens naar een crisisgezin gaan, waardoor het vervoer naar hun eigen school nog niet is geregeld. Pleegouders die veel van hot naar her moeten rijden met hun pleegkind. Kinderen die wekelijks naar therapie gaan en het vervoer voor pleegouders lastig te regelen is. Dit zijn situaties waarin een chauffeur uitkomst biedt! We zoeken pleegouders die het leuk vinden om als vrijwilliger chauffeur te zijn. Klaas Hartoch rijdt bijvoorbeeld vooral kinderen naar een bezoekregeling en therapie. Klaas: ‘Ik vind het leuk om rond te rijden met kinderen in de auto en mooi om pleegouders zo te ondersteunen.’ Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met een consulent pleegzorg via het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: 020 - 540 04 40.

Binding | september 2016

23


Dit ben ‘Niet stopzetten hoor’

ik

Spelen op de iPad, de Nintendo DS of bij zijn moeder op de Wii. Over Angry Birds Go is Jeremy (9) het meest enthousiast. ‘Dat is een heel leuk spel, en als je wint krijg je munten en kristallen en dan kun je als je heel veel kristallen hebt een nieuwe auto kopen die nog veel sneller is!’ Als je Jeremy vraagt wat hij graag doet, zit er één grote overeenkomst in alle antwoorden: het is vrijwel allemaal digitaal. Jeremy woont samen met zijn broertje Kurt bij zijn opa en oma. Naast zijn digitale voorkeuren speelt hij graag met autootjes of lego. En hij luistert naar muziek. ‘Ik houd het meeste van Pearl Jam’, zegt Jeremy alsof het de normaalste zaak van de wereld is voor een jongen van negen. Op Spotify zoekt hij liedjes uit en ineens wijst hij enthousiast zijn favoriete nummer aan: ‘Jeremy’. Hij lacht van oor tot oor als het liedje door de speakers in de woonkamer dendert. ‘Mooi liedje hè?’ zegt hij enthousiast. ‘Niet stopzetten hoor, helemaal afspelen!’ Muziek en foto’s gaan alleen helaas niet samen. Jeremy wil graag op de foto met zijn knuffels, op zijn eigen kamer. De namen van alle knuffels worden

uitgebreid

doorgenomen,

maar

eigenlijk is het heel simpel. ‘Elk dier heet naar wat voor een dier het is. Dus de dolfijn heet Dolfijntje’, legt Jeremy uit.

Door Reynold van der Heijden

Je hoeft je niet af te vragen of hij ergens wel zin in heeft; dat laat hij wel weten. Jeremy zegt duidelijk wat hij wel en niet wil en let goed

In deze rubriek vertellen

op wat er allemaal gebeurt. Als de foto wordt

pleegkinderen iets leuks over

genomen moet de kamerdeur dicht en zijn

zichzelf. U kunt uw pleegkind

broertje weg. En als hij na de fotoshoot nog een

aanmelden bij de redactie via

CD vindt van Pearl Jam, wil hij daar niet alsnog

communicatie@spirit.nl.

mee op de foto. ‘Nee hoor. Dan moeten we weer helemaal opnieuw en we zijn net klaar.’