__MAIN_TEXT__

Page 1

01

méér over pleegzorg

April 2014 | jaargang 18

Pleeggezin voor de weekenden

Thema

‘Hier maak ik mijn hoofd leeg’>21

Opvoeden en seksualiteit

Biculturele pleegouders

Pleegzorg, een vak apart

Werven met ambassadeurs

Spirit kiest weer voor pleegzorgteams

>4

> 20

Sab, Mashi, Houcin, Rosa, Vico, Jayden, Randy en Gino zoeken een pleeggezin

> 22


Ouders vertellen

Sport of hobby, stage of bijbaantje

Thema: Opvoeden en seksualiteit

Als alleenstaande ouder lukte het

Bemiddelaars van Spirit Actief

Ineke van der Vlugt van het kenniscen-

Denise Olensky werk en zorg te combi-

ondersteunen (pleeg)ouders en (pleeg)

trum seksualiteit Rutgers WPF: ‘Pleeg-

neren. Totdat ze ziek werd. De kinderen

kinderen bij het vinden van een dag- of

ouders kunnen een kind in huis krijgen

gaan nu één weekend per maand naar

vrijetijdsbesteding. Het kan gaan om

dat met andere normen en waarden

een pleeggezin, zodat ze even op adem

sport, een stage, culturele activiteiten of

is opgevoed. Dat vraagt om een open

kan komen.

een maatje om leuke of nuttige dingen

houding.’

mee te doen.

7

8

Verder in dit nummer

Achttiende jaargang, nummer 1, april 2014 ISSN 1386-2138

Van de redactie door Conny Zeilstra

3

Werven van pleegouders met verschillende culturele achtergronden

4

Het pleeggezin van... Shomayra

5

Column pleegkind: Varnery over seksuele voorlichting

6

Column pleegouder: Caroline Beukman

10

Nieuws van de pleegouderraad en diverse berichten

18

Spirit herintroduceert pleegzorgteams

20

Pleegouders gezocht

22

Dierbaar: Robin en haar lievelingspaard

24

De Binding, een blad over pleegzorg, is een uitgave van Spirit. Dit tijdschrift voor pleegouders in de Stadsregio Amsterdam verschijnt drie keer per jaar. De artikelen vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Spirit. Evenmin kunnen aan dit blad rechten worden ontleend. Overname artikelen Overname van artikelen uit Binding is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Ontwerp en opmaak Zeeman Reclamegroep, Den Helder. Redactie Christel van Dam (eindredactie), Sylvia Huisman, Maaike Maas (hoofdredactie), Myrna D’Mattos (pleegmoeder), Ellen Meijer, Sandra Spoelstra, Dennis Renting, Annet de Vries, Sarah Zagt en Conny Zeilstra (hoofdredactie). Spirit Servicepunt Pleegzorg Fred. Roeskestraat 73 1076 EC Amsterdam Tel.: 020 – 540 04 40 E-mail: servicepuntsecretariaat@spirit.nl @SpiritPleegzorg Druk Meco Offset, Hoorn Oplage 1.900 exemplaren Adreswijzigingen U kunt adreswijzigingen of onjuiste adressering doorgeven aan het Servicepunt Pleegzorg. Deadline kopij Binding nr. 2, 20 augustus 2014 communicatie@spirit.nl

2

Binding | april 2014

Fotografie Jan Willem Steenmeijer (cover en p.5/Het pleeggezin van), Sylvia Huisman (p.11/inleiding thema, meisjes met voorlichtingsboek)

colofon

welke e j t e ‘We er tels bors l zijn?’ aa allem

11


Conny Zeilstra

van de

Hoofd van het Servicepunt Pleegzorg van Spirit.

redactie Maak seksualiteit bespreekbaar Naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport van de commissie-

Voor sommige kinderen is het best lastig om over seksualiteit te

Samson is er bij Spirit hard gewerkt om het onderwerp opvoeden en

praten. Zeker als ze nog maar net bij een pleeggezin wonen. Via

seksualiteit op de kaart te zetten. In samenwerking met Qpido, het Sekse-

www.qpido.nl kunnen ze er (anoniem) over praten of er vragen over stel-

specifiek Expertisecentrum van Spirit, hebben we voor pleegouders onder

len. De site staat bol van nuttige informatie en tips. Ook voor volwasse-

andere de training ‘Seksualiteit & Opvoeden’ ontwikkeld.

nen. Om Qpido en het onderwerp seksualiteit extra onder de aandacht van uw (pleeg)kinderen te brengen zit er bij deze Binding een magneet

De centrale thema’s van deze training zijn: Wat hoort bij de normale ont-

met de contactgegevens. Deze kunt u op een opvallende plek in uw huis

wikkeling en leeftijd van een kind, wat zijn de signalen van risicogedrag

bevestigen.

en wat doe je als je een pleegkind in huis hebt dat seksueel is misbruikt? Inmiddels hebben al heel wat pleegouders deze training gevolgd en heb-

Als seksualiteit ter sprake komt, gaat het natuurlijk ook over verliefd-

ben we er goede reacties op ontvangen. Op pagina 12 en 13 kunt u meer

heid en relaties. Op pagina 19 deelt de twaalfjarige Sem zijn ideeën over

lezen over de training en de ervaringen die pleegouders hiermee

lentekriebels, alle soorten relaties en het huwelijk. Varnery, onze zeventienjarige columniste, schrijft dat ze niet veel

hebben.

heeft te vertellen over opvoeding en seksualiteit,

We vinden het belangrijk dat pleegouders over het onderwerp seksualiteit kunnen praten en ze met vragen en zorgen naar hun hun pleegzorgbegeleider gaan. De komende periode worden alle pleegzorgmedewerkers extra op het onderwerp seksualiteit getraind.

powered by

(ano Wil je i e n over iem) bes ts li p gren efde, rel reken atie zen, of se dwang s, ks?

maar dat er in haar pleeggezin wel openlijk over seksualiteit wordt gepraat. Leest u haar column op pagina 6 en oordeelt u zelf.

06 29 33 8 www.qp 0 64 ido.nl

Conny Zeilstra

Binding | april 2014

3


Tekst: Sarah Zagt, foto’s: Christophe Vroom

Werven van pleegouders met  verschillende culturele achtergronden De ultieme droom: er zijn meer pleegouders dan pleegkinderen. De achtergronden van alle pleegouders zijn divers: verschillende leeftijden, woonsituaties en culturen. Als een Turks jongetje niet meer veilig thuis kan wonen, vindt Spirit in een mum van tijd een geschikt pleeggezin voor hem. De praktijk is helaas anders: er zijn meer pleegkinderen dan pleegouders. Spirit houdt altijd rekening met de wensen van ouders, maar kan hieraan niet in alle gevallen voldoen.

Spirit investeert in de werving van pleegouders

de overheid. Onze ambassadeurs staan dicht bij

met verschillende culturele achtergronden.

de doelgroepen en kunnen vooroordelen over

Ze sluit daarvoor onder meer aan bij lande-

pleegzorg wegnemen.’

aanmeldde als pleegouder had ik een plaatje

lijke initiatieven zoals het project ‘Diversiteit in

De eerste zes ambassadeurs zijn begin maart

van mijn toekomstige pleegkind in mijn hoofd:

pleegzorg’, ondersteund door Stichting Kinder-

geïnstalleerd door Pieter Hilhorst, voorma-

een meisje, acht jaar, zonder ouders. Maar na

postzegels. Migrantenorganisaties en pleeg-

lig wethouder Jeugdzorg van de gemeente

de pleegoudertraining besefte ik dat we elk

zorginstellingen werken daarin samen aan

Amsterdam. Volgens hem moeten ouders snel-

kind moeten helpen. Daarom zeg ik altijd: als

bewustwording over pleegzorg bij allochtone

ler aan de bel trekken als het thuis niet goed

je een plek in je hart hebt kun je pleegouder

gemeenschappen in Amsterdam, Rotterdam,

gaat: ‘We kijken naar wat het gezin zelf kan

worden.’ Ze raakte hiermee de essentie van

Den Haag en Utrecht. Er wordt bijvoorbeeld

verbeteren. Met kleine acties is het gezin vaak

waarom pleegouders pleegouder zijn. Na het

voorlichting gegeven en gediscussieerd over

al geholpen en hoeft een kind helemaal niet

volgen van de trainingen zien pleegouders bij

pleegzorg met Marokkaanse mannen in koffie-

weg uit huis. En anders kan tijdelijke pleegzorg,

Spirit waar het om gaat: kinderen die tijdelijk

huizen. De projectresultaten worden eind mei

waarbij een kind soms een weekend naar een

of langdurig niet meer thuis kunnen wonen

tijdens een slotconferentie in Utrecht gepresen-

pleeg-gezin gaat, een uitkomst bieden.’

een veilige en stabiele plek bieden. Los van elke culturele achtergrond.

teerd. Politici en betrokkenen uit de jeugdzorg worden hiervoor uitgenodigd.

Ambassadeurs voor pleegzorg

Elk kind helpen

Hoewel dit de essentie van pleegzorg is blijft

Bij de installatie van de ambassadeurs deelde

Spirit investeren in meer diversiteit onder pleeg-

Diversiteitsland

pleegouder Nazha Taofiq haar praktijkervaringen

gezinnen, zodat hopelijk onze ultieme droom

In Amsterdam is Spirit een initiatief gestart

met ruim honderd aanwezigen:‘Toen ik me

kan uitkomen.

met advies- en projectbureau Diversiteitsland: ambassadeurs met verschillende culturele achtergronden brengen pleegzorg onder de aandacht van potentiële biculturele pleegouders. Directeur van Diversiteitsland Salih Türker constateert veel wantrouwen voor jeugdzorg bij de Turkse bevolking: ‘Waar komt dat wantrouwen vandaan? En is het terecht? In de Turkse cultuur horen ouders - en als dat niet kan de familie - voor een kind te zorgen. Niet Nazha Taofiq, pleegmoeder, en Salih Türker, directeur Diversiteitsland.

4

Binding | april 2014


Het pleeggezin van… Foto: Jan Willem Steenmeijer, tekst: Christel van Dam

Shomayra Shomayra en haar pleegvader Sybrand gaan vanavond met z’n tweeën naar de film, over een moordlustige verpleegster. ‘Ze fietsen na middernacht terug,’ vertelt pleegmoeder Monique. Dan brengt ze brengt haar stem een octaaf omlaag: ‘Langs het ziekenhuis...’. Shomayra probeert Sybrand op andere gedachten te brengen. Niet omdat ze bang is - horror is haar favoriete genre - maar omdat ze niet van fietsen houdt. Haar sport is kickboksen. Het is zaterdagavond, het hele gezin zit

Sybrand, Gijs, Anna-Belle, Shomayra, Monique en Joris.

aan de kip tandoori: ouders Monique en Sybrand, Shomayra (16), Anna-Belle (10), Joris (5) en Gijs (2). Sinds tien maanden is

‘Hier maak ik mijn hoofd leeg’

Shomayra er ongeveer elke drie weken een weekend. ‘Ze voelt als een zus’, flapt Anna-

zijn als je ‘in de shit’ zit, denkt Shomayra: ‘Ik

koeien moet melken, ga je stinken.’ Dat doet

Belle er enthousiast uit. ‘Ik vind haar zorg-

maak hier mijn hoofd een beetje leeg. En je

de kleine Joris denken aan een mop over een

zaam, heel erg lief. Ze troost me als ik huil

krijgt steun van iemand van wie je het niet

banaan die een scheet laat. Daarmee brengt

en ze legt me dingen uit.’ De meiden kijken

verwacht.’

hij de nodige lucht in het gesprek.

elkaar samenzweerderig aan. In eerste instantie wilde Shomayra helemaal

Na het eten begeeft de familie zich naar de

Monique laat haar pleegdochter vooral haar

niet naar een pleeggezin. Het hielp daarbij

achtertuin voor de foto, de kleine Gijs wordt

eigen gang gaan: ‘Lekker uitslapen, lang

niet dat de schoolmentor haar verhaal had

nog even schoongepoetst. Tijdens de foto-

douchen, op Facebook als ze wil, dat soort

doorverteld zonder haar daarover in te lich-

sessie verhuist hij van zijn moeders schoot

dingen.’ Zodra hun jongste zoon beter door-

ten: ‘Ik weet zeker dat veel kinderen daarom

naar die van zijn vader, zus en vervolgens

slaapt en bij zijn broer op de kamer kan,

niet over hun problemen durven te praten.

pleegzus. Maar daar zit hij niet lang, want

krijgt ze haar eigen kamer. ‘Ik kom hier tot

Ze zijn bang dat ze dan erger worden.’ Maar

plotseling springt Shomayra op: ‘Een spin,

rust’, vertelt Shomayra. Monique hoopt dat

toen ze toch naar een pleeggezin moest,

een spin!’ Van een veilige afstand wijst ze

meer pleegouders voor een tiener kiezen:

dan het liefst eentje zonder kinderen. Haar

naar een minuscuul beestje op de rug van de

‘Omdat Shomayra goed voor zichzelf kan

grootste angst was echter bij saaie men-

fotograaf. Grinnikend ontwaart Sybrand een

zorgen, past ze ook praktisch heel makkelijk

sen terecht te komen: ‘Of bij boeren of zo.’

mug: ‘En jij moet vanavond naar een horror-

in ons gezin.’ Pleegouders kunnen van nut

Anna-Belle kan het zich voorstellen: ‘Als je de

film?’

Binding | april 2014

5


Mijn naam is Varnery, ik ben zeventien jaar. Ik heb vijf jongere broertjes en twee zusjes. Mijn oudste zusje woont in hetzelfde pleeggezin als ik, bij Kees en Juliette. Hier heb ik ook nog twee pleegzussen, Eva en Charlotte.

column

Varnery

Giechelen

hebben. Maar als ik zo om me heen kijk, denk

de uitleg een beetje te vrij. Voor mijn column

ik ook dat een paar mensen deze les hebben

heb ik een paar afleveringen gekeken, ik vond

gemist. Zestien jaar en moeder, veertien jaar en

het wel grappig. De uitleg klopt en het gaat op

Geen drank, geen drugs en geen onveilige seks.

vader... je toekomst gaat eraan. Want een kind

zo’n manier dat kinderen het begrijpen.

Deze drie regels krijg ik mee als ik uitga.

hebben terwijl je zelf nog kind bent, dat werkt

Het thema van deze Binding is Opvoeden en

niet.

seksualiteit. Best een lastig thema, of voor mij

Toch snap ik het standpunt van de ouders. Niet alles wat Dokter Corrie zegt is ook echt geschikt,

een lastig thema. Ik kan hier niet heel veel over

Mijn moeder was zeventien toen ze mij kreeg.

of eigenlijk is dat niet het goede woord: ze legt

vertellen. Bij mij thuis wordt er gewoon open-

Dan zou ik nu dus ook al moeder zijn. Lijkt me

niet precies uit waar het op staat en draait vaak

lijk over seks gepraat. Toen ik een stuk jonger

heel zwaar! Niet meer uit kunnen gaan, niet zo-

om het onderwerp heen. Dit betekent niet dat

was heeft mijn pleegmoeder een keer een voor-

maar even iets leuks doen met vrienden. Maar

ik het slecht vind, maar het zou beter zijn als ze

lichtingsboek voor me gekocht. Dit moest ik

het lijkt me vooral moeilijk om jezelf en je kind

een duidelijke uitleg gaf.

lezen en dan zou ze me vragen stellen. Zonder

financieel te ondersteunen. Met een bijbaantje

dat boek ook maar opengeslagen te hebben

red je dat niet.

kon ik de vragen foutloos beantwoorden.

Ook voelde ik een beetje plaatsvervangende schaamte toen ik Dokter Corrie met een skelet

Voorlichting op de basisschool vind ik wel een

zag tongzoenen. Maar voor mijn jongere zusje

In het eerste jaar van de middelbare school

beetje onzin, maar je kunt niet vroeg genoeg

is het precies goed om er eens op een luchtige

kreeg ik voor het eerst echt seksuele voorlich-

beginnen. Een tijdje geleden was er discussie

manier over te praten, en als het niet anders kan

ting. Dit was vooral giechelen met de meiden en

rondom Dokter Corrie (voorlichtingsprogramma

is haar ‘grote zus’ er natuurlijk!!!

stomme grapjes van de jongens aanhoren. Toch

over seks voor groep 7 en 8 door een fictievedenk ik dat sommigen hier wel wat van geleerd

dokter, red.). Ouders zouden het grof vinden en

Groetjes, Varnery!

6

Binding | april 2014


Ouders vertellen Door Ellen Meijer

’Twee dagen ontferm ik me over mezelf’ In deze rubriek komen vaders en moeders van pleegkinderen aan het woord. Ze vertellen wat pleegzorg betekent voor henzelf en hun gezin. Alleenstaande moeder Denise Olensky doet door weekendpleegzorg weer energie op.

Met haar eerste partner kreeg Denise Olensky

pleegzorg. Denise: ‘Mijn oudste zoon heeft ook

twee kinderen. Haar dochter van begin twintig

ADHD, de begeleider zag dat ik het allemaal

staat inmiddels op eigen benen, haar zestien-

niet meer trok.’ Over weekendpleegzorg had ze

jarige zoon woont nog thuis. Na het overlijden

dubbele gevoelens: ‘Ik gun de kinderen met alle

van hun vader kreeg ze uit een nieuwe relatie

liefde een zorgeloze omgeving, tegelijk was ik

nog een zoon en dochter, de tweeling Jamie en

argwanend. Dacht: hier begint het mee, straks

Juan (8). Denise wilde met haar tweede man de

raak ik ze kwijt.’ Na uitgebreide voorlichting

kinderen opvoeden, maar hij verliet het gezin.

stemde Denise in. Voor de drie kinderen werd

Ziekenhuis

een weekendpleeggezin gezocht, haar oudste

zo blij dat Bas voor hen een vaderfiguur is. De

zoon wilde uiteindelijk niet.

gewoonte van de pleegouders om aan tafel te

Als alleenstaande ouder werk en zorg combi-

eten probeert Denise over te nemen: ‘Dat schiet

neren ging goed totdat Denise ziek werd. Haar

Logeren

er thuis vaak bij in, maar ik merk hoe gezellig de

schildklier werd verwijderd, reumatische klachten

Denise was behoorlijk zenuwachtig voor de ken-

kinderen het vinden. En het is heerlijk dat ze bij

en een burn-out volgden. Denise: ‘Voor de kin-

nismaking met de kandidaat-pleegouders: ‘Zo-

Bas en Els kunnen rennen en ravotten.’

deren is het zwaar een moeder te hebben die

dra ik ze sprak, kwam ik tot rust. Bastiaan en Els

vaak naar het ziekenhuis moet. Ieder onderzoek

doen veel in ontwikkelingslanden en wilden ook

Weekendouders

vinden ze spannend, de uitslag kan slecht zijn.’

dichtbij huis kinderen helpen. Het klikte meteen.’

Zowel de tweeling als hun moeder leven toe naar

Vanwege haar drukke leven kent Denise wei-

Denise had de tweeling voorbereid op de week-

ieder pleegzorgweekend. Haar oudste zoon gaat

nig mensen in de buurt die kunnen helpen. Een

endpleegzorg. Hun eerste ontmoeting bij Els en

dan ook uit logeren. Denise: ‘Twee dagen ont-

medewerker van Altra die Juan begeleidt voor

Bas thuis verliep gezellig. Denise: ‘Juan en Jamie

ferm ik me over mezelf. Een uurtje langer slapen,

ADHD wees op de mogelijkheid van weekend-

vertelden wat zij graag willen, namelijk thuis

een boek lezen, wat wandelen - met niemand

wonen en af en toe een weekendje uit logeren.

rekening hoeven houden. Zonder weekendpleeg-

Na drie zaterdagmiddagen wennen vroegen ze

zorg zou ik zo depressief zijn als ik eerder was.

wanneer ze mochten slapen bij Bas en Els.’

Die twee dagen geven me energie om alles vol te houden. Op zondagmiddag kijk ik er naar uit

Aan tafel

naar dat de kinderen weer thuis komen.’ Voor

Juan en Jamie logeren iedere maand een week-

Jamie en Juan zijn hun pleegouders weekend-

end bij hun pleegouders. Bas en Els gaan veel

papa en -mama, zegt Denise: ‘Ze hebben alle-

met ze op pad, bijvoorbeeld naar de film of de

bei een foto van Els en Bas in hun kamer. En ze

kinderboerderij. De kinderen hebben nauwelijks

bespreken met hen dingen die ze moeilijk vinden

contact met hun eigen vader. Daarom is Denise

- ook over thuis.’

Binding | april 2014

7


Wat doet Spirit naast pleegzorg?

Door Sarah Zagt

Een hobby, stage of maatje via Spirit Actief Behalve via pleegzorg helpt Spirit kinderen en ouders ook op andere manieren. Neem Spirit Actief: bemiddelaars ondersteunen (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen bij het vinden van een dag- of vrijetijdsbesteding. Het kan gaan om sport, een stage, culturele activiteiten of een maatje om leuke of nuttige dingen mee te doen.

Problemen van jongeren hangen vaak samen met het ontbreken van een nuttige of geliefde vrijetijds- of dagbesteding. Soms is er thuis geen geld voor een hobby of sport. Er zijn ook kinde-

Bemiddelaars van Spirit Actief: Pim Zoetelief, Abdellah Ahrouch, Michiel van der Steen en Jennifer Martis.

ren die weinig ondernemen omdat ze moeilijk

Muziek, dans, theater...

gingen we met een groep jongeren naar een

contact leggen met anderen. Spirit Actief wil

Jennifer Martis bemiddelt tussen (pleeg)kinde-

dansvoorstelling over afwezige vaders. Al na-

jongeren activeren met bijvoorbeeld een hobby

ren en culturele organisaties: ‘Stel, een pleeg-

pratende kom je erachter wat dat met jongeren

of stage of door ze te koppelen aan een maatje

kind wil graag iets doen met muziek, maar weet

doet.’ Als Jennifer leuke culturele activiteiten ziet

die iets met ze onderneemt. De bemiddelaars

niet wat. Met het pleegkind, de pleegouders en

langskomen, reageert ze erop. Vaak ontstaat er

van Spirit Actief werken met organisaties die

pleegzorgwerker kijk ik bij verenigingen wat er

dan iets moois. Sommige organisaties doen op

jongeren speciale begeleiding kunnen bieden.

mogelijk is.’ Jennifer doet dat met veel plezier:

eigen initiatief een aanbieding: ‘Onlangs kregen

Om een passende activiteit voor een jongere te

‘Een meisje wilde graag op dansles, maar dat

we kaarten voor de voorstelling Disney on Ice.

vinden gebruiken ze ook elkaars netwerk. Als

was te duur. Ik heb toen een financiële bijdrage

We zijn er met ruim dertig pleegkinderen en

u tips heeft over sport- of culturele activiteiten,

aangevraagd bij het Jongerencultuurfonds.’ Jen-

hun pleegouders naartoe gegaan.’

stageplekken of vrijwilligersorganisaties, dan

nifer vindt het prachtig om kinderen te zien ge-

Jennifer Martis is te bereiken op

horen we dat graag. U kunt ze mailen naar:

nieten van een theatervoorstelling: ‘Ze kunnen

06 - 52 54 73 46, j.martis@spirit.nl,

actief@spirit.nl.

hun problemen dan even loslaten of leren er be-

Twitter: @cultuurspirit.

ter mee om te gaan.’ Via kunst en cultuur kun je onderwerpen bespreekbaar maken. ’Laatst

8

Binding | april 2014


Van krantenwijk tot leerwerkplek

mee in een reguliere kickboksgroep.’

Sisters, De Regenboog of Homestart. Samen

Abdellah zoekt en vindt sportverenigingen voor

kunnen ze iets leuks doen, zegt Pim: ‘Knutse-

Jongeren met problemen hebben vaak een

kinderen en jongeren als dat hen of hun (pleeg)

len, voorlezen, naar de dierentuin, noem maar

grote afstand tot de arbeidsmarkt. De leer-

ouders zelf niet lukt. Vaak zijn het clubs die

op. Sommige maatjes bieden hulp bij het huis-

werkplekken van Spirit Werkt zijn toegerust

speciale begeleiding kunnen bieden. Voetbal,

werk maken of het leren omgaan met geld.’ Ook

voor deze jongeren. Arbeidsbemiddelaar Michiel

vechtsport, streetdance, tafeltennis of paardrij-

pleegouders kunnen Pim benaderen voor een

van der Steen noemt een voorbeeld: ‘Frank

den: alles is mogelijk. Voor de contributie kan

maatje. Dat lijkt misschien een vreemde gedach-

wilde graag verder in de autotechniek, maar

een pleegzorgwerker een beroep doen op het

te, maar als je bijvoorbeeld onvoorbereid het kind

door zijn autisme kon hij geen stageplek vin-

jeugdsportfonds. De sport moet goed bij het kind

van je zus of broer in huis krijgt, kan hulp best

den. Zijn pleegzorgwerker schakelde mij in. Nu

passen, zegt Abdellah: ‘Om teleurstelling te voor-

welkom zijn. ‘Sommige maatjes kunnen op spe-

is Frank aan de slag bij de leerwerkgarage van

komen, verdiep ik me in het kind: wie is hij of

cifieke gebieden ondersteuning bieden, bijvoor-

Stichting Road Runner. Inmiddels heeft hij een

zij, wat is zijn of haar achtergrond, kan het een

beeld bij de belastingaangifte,’ zegt Pim. ‘Maar

niveau 1-diploma van het Mbo gehaald!’ Met

sportseizoen volbrengen?’

pleegouders mogen natuurlijk ook zelf vrijwilliger

behulp van een wensenformulier zoekt Michiel

Soms organiseert Abdellah groepsactiviteiten en

worden.’

naar een match tussen jongere en werkgever.

andere acties, zoals de dag in trampolinepark

Pim Zoetelief is te bereiken op

Spirit Werkt is echter geen vacaturebank met

Bounz voor pleegouders en pleegkinderen, afge-

06 - 55 75 55 38, p.zoetelief@spirit.nl

betaalde werkplekken, benadrukt hij: ‘Het gaat

lopen februari. En onlangs ging hij met een clubje

Voor maatjesprojecten,

om de begeleiding naar werk toe. Jongeren in

jongeren naar een wedstrijd van het Nederlands

zie www.spirit.nl/spiritkoppelt.

de hulpverlening kunnen daar vaak ondersteu-

voetbalelftal. Sporten is gezond, besluit hij: ‘Maar

ning bij gebruiken.’ Een Vmbo-leerlinge die la-

je leert er ook andere dingen van, zoals op tijd ko-

ter in de beveiliging wilde werken hielp hij aan

men, doorzetten en met andere mensen omgaan.’

een stage als buurtvoorlichter inbraakpreven-

Abdellah Ahrouch is te bereiken op

tie: ‘Dit meisje had moeite zich te presenteren.

06 - 46 24 70 56, a.ahrouch@spirit.nl.

In deze functie kan ze dat leren. Het is mooi maken, binnen hun opleiding of naar betaald

Vrijwillige maatjes voor allerlei activiteiten

als kinderen met meer zelfvertrouwen een stap

Aanmelden Een pleegkind aanmelden kan via uw pleegzorgwerker, of u kunt direct contact opnemen met één van de

werk.’

Kinderen die moeilijk contact leggen, kunnen

bemiddelaars. Zij nemen contact op

Michiel van der Steen is te bereiken op

soms de hele dag thuis of in de buurt blijven

met uw pleegzorgwerker voor achter-

06 - 46 36 22 53, m.v.d.steen@spirit.nl.

hangen. Ouders weten niet altijd wat ze eraan

grondinformatie.

Kijk op www.spirit.nl/spiritwerkt voor

kunnen doen. Een maatje kan een kind active-

werkplekken en het wensenformulier.

ren. Maatjes zijn mensen die vrijwillig iets voor

Sportclubs met speciale begeleiding

kinderen en hun gezin willen doen. Dat kan iedereen zijn, bijvoorbeeld een buur, een vriend, een docent, iemand van een sportclub of van

Blijf op de hoogte!

Mo was te dik. Hij werd gepest. Naar een sport-

een professionele vrijwilligersorganisatie.

club durfde hij niet. Via zijn pleegzorgwerker en

Soms vindt een pleegzorgwerker iemand in

sportzorgbemiddelaar Abdellah Ahrouch kwam

het netwerk van het pleeggezin die de rol van

Wilt u op de hoogte blijven van acties

hij terecht bij een speciale kickboksschool. Daar

maatje op zich neemt. Als dat niet lukt, kan Pim

van Spirit Actief waarvoor u uw pleeg-

heeft hij eerst een paar keer alleen met de trai-

Zoetelief een (pleeg)kind aan een maatje in de

kind en wellicht uzelf kunt aanmelden?

ner getraind, vertelt Abdellah: ‘Mo viel kilo’s af

buurt koppelen. Hij heeft daarvoor contact met

Mail dan naar actief@spirit.nl.

en kreeg een beter zelfbeeld. Inmiddels draait hij

vrijwilligersorganisaties zoals Big Brothers Big

Yamihlia en Cuba

Binding | april 2014

9


column

Caroline Beukman is moeder van zes kinderen en vier pleegkinderen: Ronja, Naäma, Mimosa en Amoro. Samen met haar man Clemens leidt ze een hectisch gezinsleven. In de Binding deelt ze haar nietalledaagse ervaringen.

Foto: Clemens Boon

Aan het eind van de zomer liep Clemens weer een beetje. Toch, als we ‘s avonds de hondjes uitlieten kwam hij niet verder dan het eerste bankje. Ik wandelde dan door en pikte hem op de terugweg op. Na maandenlang aanmodderen nam een doortastende chirurg de juiste conclusie: zijn achillespees was helemaal

Van Superman  en rolstoelman

door. De revalidatie was voor niets geweest!

‘Weten jullie waar kleine Amoro is? Hij is

dochter Conchita flamencoles krijgen van één

in mijn eentje zorgen voor die grote familie.

toch niet zonder iets te zeggen naar buiten

van de groten der aarde. Daar zouden wij met

Dat voelt goed.

gegaan?’ Ik ben zojuist de kamer binnen-

z’n negenen van de zon gaan genieten.

Amoro is inmiddels van de schrik bekomen:

gekomen met Clemens, in een rolstoel. ‘Daar

De vakantie viel in duigen. Er volgde een

‘Nee, papa, jij mag niks doen. Ik maak je kno-

staat hij, achter de glas-in-looddeuren,’ zegt

maandenlang traject van gips en spalken

pen van je blouse wel vast!’ We kunnen niet

mijn dochter Zonne. Met zijn grote bruine

en een zomer in en om ons huis. Nog een

wachten tot het 1 augustus is, het leed hope-

ogen kijkt Amoro geschrokken door een gat in

geluk dat wij van de vader van mijn volwassen

lijk is geleden en Clemens ons met de auto,

het glas. Hij durft niet binnen te komen: zijn

kinderen een hot tub hadden gekregen. Met

veilig, naar zonnig Jerez de la Frontera brengt!

pleegvader, Superman, zijn held die een huis

die tobbe in de tuin hadden de kleintjes toch

op kan tillen, zo kwetsbaar in een rolstoel!

nog een gevoel van vakantie. En ik ook: soms

Dit is de laatste column van Caroline in de

Clemens - met wie ik al jaren in een gouden

zat ik met een wijntje in de hand in het warme

Binding, vanaf 1 september gaat ze verder

team voor onze kinderen en pleegkinderen

water. Omringd door kaarsjes keek ik dan door

op de website van Spirit. Wij bedanken haar

zorg - is van Superman rolstoelman geworden.

het bladerdak van onze vijgenboom naar de

hartelijk voor de mooie verhalen die ze de

Vorig jaar zomer scheurde hij zijn achillespees

sterrenhemel en waande mij in exotische oor-

afgelopen jaren op deze plek met ons heeft

toen wij op het punt stonden naar Jerez de

den. Ach, wat zou ik zijn zonder mijn verbeel-

gedeeld. In de volgende Binding neemt pleeg-

la Frontera in Spanje te reizen. Daar zou onze

dingskracht.

vader Frank Bouma het stokje van haar over.

10

Binding | april 2014

Begin februari is Clemens geopereerd. In zijn rolstoel wacht hij nu geduldig tot het beter wordt, terwijl het gezinsleven met hem en om hem heen doorgaat. Ik heb opgezien tegen deze periode, en toch wist ik dat het me zou lukken. Als het erop aankomt kan ik ook even


Thema:

Opvoeden en seksualiteit de hele jeugd Seksuele opvoeding is een proces dat zich over in de eerste plaats uitstrekt. Daarbij geven ouders en pleegouders meer intimiteit en het voorbeeld. Hoe gaan zij zelf om met onder am? relaties, grenzen en hun eigen en andermans licha op van media, Naarmate kinderen ouder worden, pikken ze meer t dan belangrijker. school en leeftijdgenoten. Praten over seks word (pleeg)ouder even Dat is echter niet voor elk (pleeg)kind en elke schaamte voelen makkelijk. Volwassenen kunnen bijvoorbeeld voeren. Kinderen of niet goed weten hoe ze zo’n gesprek kunnen en vertellen en moeten zich bovenal veilig voelen, zodat ze durv basisvoorwaarde; vragen. Voor pleegkinderen is veiligheid een hun seksuele ontze zijn immers vaak kwetsbaar, soms doordat wikkeling is verstoord of aangetast. schoolvoorlichters In dit thema laten we drie pleegouders, twee aan het woord en een programmacoördinator van Rutgers WPF verslag van een over opvoeden en seksualiteit. Binding doet ook o. seksuele voorlichtingles voor jongens op een Vmb

Inhoud Pleegouder Karin van Rooij: ‘Een kind moet zich vrij voelen om te zeggen wat het wil. Dan kan alles ter sprake komen, ook seks.’  > 12

Een jongen op het Vmbo: ‘Ik dacht dat zij wel een condoom zou meenemen.’     > 14

Ineke van der Vlugt van Rutgers WPF: ‘Gelijkwaardige relaties kunnen aangaan is net zo belangrijk als het voorkomen van ziektes of ongewenste zwangerschappen.’ > 16

Binding | april 2014

11


Thema Opvoeden en seksualiteit

Door Christel van Dam

Hoe houd je het gesprek open? Hoe creëer je een veilige omgeving waarin seks kan worden besproken? Wanneer is seksueel gedrag gezond? En hoe ondersteun je je pleegkind als het seksueel is misbruikt? Deze en meer vragen komen aan bod in de training Seksualiteit & Opvoeden. Drie pleegouders vertellen over hun deelname en wat ze eraan hebben bij de opvoeding.

van een tv-programma. Dat vonden we nuttig, zegt Karin: ‘Het werkt niet als je plompverloren over seks begint.’ Vervolgens moet je je in een gesprek altijd aansluiten op het kind, zegt Ronald. ‘Uiteindelijk kun je ze het beste zelf met onderwerpen laten komen, zelfs als je seksueel misbruik vermoedt.’ Pleegouders leren in de training het verschil zien

‘Wat is normaal?’ Karin en Ronald van Rooij vangen momenteel twee zusjes in de weekenden op. Voorheen deden ze crisisopvang.

en hem hoofdzakelijk om het creëren van een

tussen gezond en zorgwekkend seksueel gedrag.

veilige omgeving. ‘Rust, structuur, duidelijkheid

Met die kennis zouden ze misbruik beter moeten

en geduld,’ somt Ronald op. ‘En niet zo moeilijk

kunnen signaleren. In zijn werk ervaart Ronald

doen, een kind moet zich vrij voelen om te zeg-

dat ouders en zorgverleners de laatste jaren eer-

gen wat het wil.’ En dan kan alles ter sprake ko-

der bezorgd zijn: ‘Mede door het rapport van de

men, zegt Karin: ‘Dus ook seks.’

commissie-Samson denken mensen nu sneller

Karin en Ronald wilden in het bijzonder hun ken-

dat afwijkend gedrag op seksueel misbruik duidt.

nis van de normale seksuele ontwikkeling van

In de training oefenden ze met een spel om het

Maar dat is lang niet altijd het geval. De meeste

kinderen opfrissen. ‘Als je weet wat normaal is,

onderwerp seksualiteit op een speelse manier te

kinderen overkomt het gelukkig niet.’

weet je ook wat afwijkt,’ zegt Karin. Over wat

kunnen aansnijden, bijvoorbeeld naar aanleiding

normaal of acceptabel is, bleken de meningen onder de deelnemers van de training soms verdeeld. Karin vertelt over een case waarbij een jongen zichzelf bevredigt voor de webcam: ‘Sommigen beschouwden dit als ernstig seksueel overschrijdend gedrag.’ Maar jongeren gaan nu eenmaal op zoek naar seks, zegt Ronald: ‘Onze generatie deed dat in de fietsenstalling, de huidige ook via de computer.’ Voor zover bekend is er noch bij hun voormalige noch bij hun huidige pleegkinderen sprake van seksueel misbruik. Maar Ronald spreekt wel regelmatig kinderen die in aanraking zijn geweest met seksueel geweld. Als rechercheur bij de zedenpolitie verhoort hij ze: ‘Dan ben ik vooral op zoek naar de waarheid, als pleegouder heb ik een meer zorgende rol.’ Die rol draait voor zijn vrouw

12

Binding | april 2014


Thema Opvoeden en seksualiteit ‘Sommige verhalen heeft ze tien keer verteld’

Ondertussen probeert Evelien haar pleegdochter een gezonde seksuele opvoeding te geven: ‘Ik heb nu een seksueel voorlichtingsboek in de kast staan, waar de kinderen regelmatig in kijken. Daarnaast komt mijn zoon met

Vlaggensysteem: juist inschatten, gepast reageren

Evelien en haar man voeden een dochter (12),

vragen. Hij is ruim een jaar jonger dan mijn

een zoon (7) en sinds een jaar een pleegdochter

pleegdochter, maar zit sociaal-emotioneel op

In de training leren pleegouders toetsen

(9) op.

dezelfde leeftijd. En met mijn dochter praat ik

of gesignaleerd gedrag passend is voor

wel eens over grenzen aangeven. Ik hoop dat

het kind of de jongere. Dit doen ze met

Oorspronkelijk wilde Evelien liever geen pleeg-

mijn pleegdochter hier iets van meepikt.’ Over

onder andere het Vlaggensysteem. Het

kind met een verleden van seksueel misbruik.

het onderwerp grenzen is Evelien door de trai-

Vlaggensysteem koppelt criteria voor

Ze zou te boos zijn op de dader: ‘Je kunt met

ning aan het denken gezet: ‘Een docent kan

seksueel gedrag aan een gekleurde vlag

die persoon te maken krijgen als het iemand

bijvoorbeeld een hand op een kleinerende ma-

waarmee de aanvaardbaarheid wordt

uit de familie is. In zo’n situatie zou mijn woe-

nier op de rug van een leerling leggen en daar-

aangegeven. Van groen (aanvaardbaar),

de de samenwerking met de ouders belemme-

mee een machtsverhouding neerzetten. Dat

geel en rood tot zwart (zwaar grens-

ren, en dat is niet goed voor het kind.’ Des-

had ik nooit op die manier bekeken.’

overschrijdend). De zes criteria zijn:

ondanks wilde ze meer over de achtergronden

wederzijdse toestemming, vrijwilligheid,

weten en besloot ze naar de training te gaan.

Het begeleiden van haar pleegdochter bij de

gelijkwaardigheid, leeftijd adequaat (past

Kort voor aanvang vertelde haar toen achtja-

verwerking van het misbruik is soms zwaar,

het bij de leeftijd?), context adequaat

rige pleegdochter seksueel te zijn misbruikt.

vindt Evelien: ‘Aan de emoties van pleegouders

(past het in de situatie?) en zelfrespect.

wordt in de training wel aandacht besteed, Ondanks de schok denkt Evelien dat haar eer-

maar het zou wat mij betreft best uitgebreider

In de uitgave ‘Over de grens?’ wordt

ste reactie goed was: ‘Ik zei dat ik supertrots

mogen. Gelukkig kan ik terecht bij mijn man,

het Vlaggensysteem uitgebreid uitge-

op haar was dat ze het durfde vertellen. Mis-

onze pleegzorgwerker en de medewerkers

legd. Het geeft voorbeelden van gedrag

bruikte kinderen krijgen vaak te horen dat ze

van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum, waar

en tips hoe daarbij te handelen. U kunt

er zelf om hebben gevraagd. Soms worden ze

mijn pleegdochter wordt behandeld.’

het downloaden op de site van Movisie, www.movisie.nl (type ‘over de grens’ in

niet geloofd of het wordt ontkend. Daardoor kan het jaren duren voordat ze het weer aan

Om de privacy van de pleegdochter te bescher-

iemand toevertrouwen.’

men is de naam van de pleegmoeder veranderd.

het zoekveld).

Met name in de eerste weken kwamen de verhalen van haar pleegdochter stukje bij beetje naar boven. ‘Zulke gesprekjes voerden we meestal op haar kamer, haar veilige plek. In de

Aanmelden voor de training

training leerde ik daarbij met mijn lichaam een

De training Seksualiteit & Opvoeden is in opdracht van het Servicepunt Pleegzorg

luisterende houding aan te nemen en open

ontwikkeld door Qpido, het Seksespecifiek Expertisecentrum van Spirit. Het is bedoeld

vragen vragen te stellen, bijvoorbeeld: ‘Wat

voor pleegouders die meer willen weten over hoe kinderen veilig seksueel kunnen

wil je hierover vertellen?’ Bovendien zie ik nu

opgroeien, seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe om te gaan met een kind dat

scherp wanneer het gedrag of de taal van mijn

seksueel is misbruikt. De training wordt zes keer per jaar aangeboden. Voor meer infor-

pleegdochter niet past bij haar leeftijd en weet

matie en aanmeldingen kunt u terecht bij het Servicepunt Pleegzorg, pleegzorg@spirit.nl.

ik hoe ik daarop kan reageren.’

Binding | april 2014

13


Thema Opvoeden en seksualiteit

‘Eindelijk! Mannen onder elkaar’ Door Christel van Dam

waarin twee jongens over hun eerste keer pra-

In een Amsterdamse derde Vmbo-klas zitten vandaag uitsluitend jongens. Ze beginnen aan de vierdelige lessenserie ‘Liefde is...’. Voorlichters Abdellah Ahrouch en Mike Eudoxie brengen in rap tempo tientallen onderwerpen ter sprake, zoals aftrekken, fantaseren en de eerste keer. Er wordt heimelijk, maar ook voluit gelachen. En wat is eigenlijk het helikopterstandje?

ten. Daarna wil een leerling wel over zijn eerste ervaring vertellen: ‘Ik had daarna best wel spierpijn’. De klas barst in lachen uit, de jongen zelf ook. Omdat hij vervolgens niet echt over de brug komt, vraagt Mike hem concreet naar zijn voorbereiding. ‘Ik had het bed opgemaakt en goed gegeten.’ Een nieuw lachsalvo. Dan bekent de jongen dat hij geen condoom had: ‘Ik dacht

Weet je wat herpes is? Blijft een naaktfoto op

Associëren met seks

dat zij er wel eentje zou meenemen.’ Niet dus,

internet voor altijd staan? En wil een meisje dat

Mike schrijft het woord seks op het bord, de jon-

concludeert Mike droogjes: ‘Op jullie leeftijd be-

veel bloot laat zien aangeraakt worden? De laat-

gens mogen hardop associëren: waar denken ze

hoor je altijd een condoom op zak hebben.’

ste vraag is een voorschot op de vierde les, over

aan? Condooms, bed, auto, verliefd, borsten, de

grenzen stellen en accepteren. Een antwoord

pil, piemel en kut, strelen, geil, standjes. Mike

Openhartig

verwachten de voorlichters nu nog niet, ze zijn

wil horen welke standjes bekend zijn. De jongen

Het merendeel van de jongens in de derde klas

net twee minuten binnen. Vandaag gaat het

die ‘missionaris’ zegt, mag uitleggen wat dat is.

van het voortgezet onderwijs heeft nog geen ge-

erom dat iedereen zich vrij en veilig genoeg voelt

Een andere leerling komt met ‘helikopter’. Daar

slachtsgemeenschap gehad. De voorlichters vra-

om actief mee te doen aan de lessen.

heeft niemand ooit van gehoord. ‘Je gaat erin

gen hen hoe ze weten of ze er klaar voor zijn,

en dan draaien,’ omschrijft de jongen. Hilariteit,

maar dat kunnen ze niet omschrijven. Openhartig

Niets doorvertellen

want hoe doe je zoiets? De leerlingen associëren

vertelt een jongen dat het voor hem voorlopig

Mike trapt af met de vraag wat veiligheid is.

weer verder. Pijpen. Wat is dat? En kunnen jon-

nog niet hoeft. Op de vraag of er iemand van-

‘Een condoom gebruiken’, luidt het in de

gens ook jongens pijpen? Het is even stil. Ja, dat

wege zijn geloof wil wachten reageert niemand.

klas. Een correct antwoord, maar hij bedoelt

kan, zegt er eentje en hij krijgt mompelend bijval

iets anders: onder welke afspraken durven de

van de rechterflank. De volgende associatie is af-

Porno

jongens vandaag en de volgende lessen over

trekken. Dat doen we allemaal, meldt Abdellah.

Dan vraagt Abdellah wie naar porno kijkt. Bijna

zichzelf te praten? Ze komen met ‘niets door-

Zeker, klinkt het ergens achterin. Maar kan sper-

alle vingers gaan de lucht in. Een paar klasgeno-

vertellen’, ‘elkaar niet uitlachen’ en ‘eerlijk

ma ook op raken?, wil een jongen weten.

ten wisselen onderling wat tips uit, maar Mike houdt ze bij de les: ‘Geen gefluister, heren.’ Of de

zijn’. Daar kan iedereen mee leven, al valt er bij de laatste afspraak enige reserve op enkele

De eerste keer

jongens denken dat porno de realiteit weergeeft?

gezichten te bespeuren.

Na het associatiespel kijkt de klas een filmpje

Dat roept veel reacties op: ‘Het zijn acteurs. Het

14

Binding | april 2014


Thema Opvoeden en seksualiteit eisjes n jongens en m

apart

is geen echte liefde. Ze gebruiken nepsperma. Er

minimaal 15 euro, misschien wel je zakgeld

Voorlichting aa

wordt in de film geknipt want ze hebben steeds

van de hele week.’ Abdellah haalt een dildo

pauze. Zij doen het voor hun werk, ik doe het uit

tevoorschijn: ‘Bijna alle mannen hebben zo’n

liefde!’ ‘Denken jullie dat vrouwen dit willen?’

formaat penis in stijve toestand. Wees er tevre-

Tja. De ‘jongen zonder condoom’ denkt dat het

den mee.’ Tot slot biedt hij aan wat plaatjes te

afhangt van het meisje. Abdellah denkt hardop

laten zien van geslachtsziekten. Dat wordt re-

van niet: ‘Doe het rustig aan, meisjes hebben

soluut afgeslagen.

especifiek n Qpido - het Seks en Medewerkers va voorlichtingsless n ve ge van Spirit rste Am in Expertisecentrum len ho rtig middelbare sc op jaarlijks zo’n de De onderwerpen en meisjes apart. ns ge dam, aan jon ntiteit, homosekide es, seks, internet, ati rel en fde lie n zij n. sualiteit en grenze lessen zorgelijk gens die tijdens de Met meisjes en jon an de voorga d, op seksueel gebie n ne rto ve ag dr ge ien nodig worden sen in gesprek. Ind lichters na de les lener van Qpido, er d door een hulpv lei ge be jk eli tijd zij aject. Dit traject Romeo of Julia-tr in een zogeheten , een realistisch en el weerbaar mak draait om seksue en seks en het es ati rel , fde n over lie beeld ontwikkele ksuele grenzen. accepteren van se ionals kunnen bij ouders als profess , ren ge jon l we Zo s. Of kijk op hun or vragen en advie Qpido terecht vo ido.nl. website, www.qp

vertrouwen nodig. En wat dacht je van voorspel? Als je er in één keer bovenop springt, gaat ‘m dat

Thuis

niet worden.’ De jongens denken bij voorspel aan

Praten de leerlingen thuis over wat ze vandaag

een sms-berichtje, even skypen of chocola geven.

op school hebben besproken? No way, roept de klas praktisch in koor. Waarom niet? ‘Ouders

Geslachtsziekten

kennen ons niet,’ antwoordt een jongen. ‘Ze ken-

Vijf minuten voor de bel gaat, openen de

nen ons juist te goed. Omdat jullie onbekend zijn,

voorlichters een grote rode koffer, de jongens

praat het makkelijker,’ zegt een tweede. ‘Ouders

gaan er nieuwsgierig omheen staan. Mike

vragen te veel door,’ vindt een derde. Eén leerling

houdt een morning afterpil omhoog: ‘Die kost

twijfelt: ‘Misschien, als zij erover beginnen.’

Voorlichter Mike Eudoxie: ‘Jongeren leren vooral van elkaar’

jongeren weerbaarder te maken zodat seksuele

uitgelachen, is het makkelijker voor je eigen

grenzen niet worden overschreden.

mening uit te komen en je eigen weg te volgen.

We bespreken het zo expliciet omdat het de

Vandaag was het een heel open en leerbare

Voor de meeste jongens van vandaag was dit

sfeer openbreekt. Omdat we daarnaast geen

groep. Er zijn groepen waarin jongeren meer

hun eerste ‘officiële’ seksuele voorlichting. En

oordeel vellen en veel vragen stellen lukt het

gesloten zijn over seks, bijvoorbeeld op scho-

toch weten ze al zo veel! Jongeren leren vooral

ons de meeste jongens mee te laten doen, ook

len met veel islamitische kinderen. We be-

van elkaar. Ook in de maatschappij komen ze

aan de drie vervolglessen. Die gaan over man-

spreken dan ook zaken zoals als ‘seks voor

veel in aanraking met seks en seksisme. Het is

nen en vrouwen, liefde en relaties en grenzen.

het huwelijk’ en ‘jongens mogen meer dan

goed dat ze horen hoe anderen daarmee om-

In alle lessen zetten we ze steeds weer aan het

meisjes’. Soms zijn er klassen waarin jongeren

gaan en er hun eigen ideeën over vormen. In

denken: Hoe kunnen ze andermans grenzen

sneller bezwijken onder de groepsdruk. Onder

de tweede les laten we ze bijvoorbeeld naden-

respecteren? Hoe geven ze hun eigen grenzen

Surinaamse en Antilliaanse jongens zie je dat

ken over hun wensbeeld van een volwassen

en wensen aan? Uiteindelijk gaat het er ons om

vaak gebeuren. In klassen waar je niet wordt

man: Hoe wil ik zijn? Dat vind ik waardevol.’

‘Het onderwerp seks vinden jongens superleuk.

Schoolvoorlichters Abdellah Ahrouch en Mike Eudoxie: ‘Lachen mag, uitlachen niet.’

Binding | april 2014

15


Thema Opvoeden en seksualiteit

Door Ellen Meijer

’Geef kinderen de ruimte om te ontdekken, maar ook duidelijke grenzen’ Praten over seks vinden veel (pleeg)ouders lastig. Wat vertel je, is doktertje spelen normaal en wat als je kind porno kijkt? Bij Rutgers WPF, kenniscentrum seksualiteit, richt programmacoördinator Ineke van der Vlugt zich op de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 25 jaar. Haar stelling: seksualiteit hoort bij de opvoeding.

Komen kinderen tegenwoordig eerder in aanraking met seksualiteit? ‘Ja, onze samenleving is sterker geseksualiseerd dan twintig jaar geleden. Kinderen hebben makkelijker toegang tot media en op straat komen ze seksueel getinte beelden tegen. Seksuele opvoeding begint al op jonge leeftijd. Bij gezond opgroeien hoort dat kinde-

Wat versta jij onder gezond seksueel opgroeien?

Hoe begeleid je jonge(re) kinderen?

ren respectvol leren omgaan met anderen. Ze

Ineke: ‘De term “gezond” gaat over meer dan

‘Net zoals het groeitempo bij kinderen ver-

zelfbeeld te ontwikkelen. Weerbaarheid maakt

het voorkomen van ziektes of ongewenste

schilt, geldt dat ook voor hun seksuele ont-

daar deel van uit: weten dat je onprettige aan-

zwangerschappen. Het welzijn van kinderen

wikkeling. Het ene kind stelt eerder vragen dan

rakingen mag weigeren. Die dingen kun je

en jongeren is minstens zo belangrijk. Daarmee

het andere. Peuters zijn nieuwsgierig naar hun

kinderen op jonge leeftijd leren.’

bedoel ik dat ze respectvolle, gelijkwaardige

eigen lichaam en dat van anderen. Ze merken

relaties kunnen aangaan en eigen keuzes

verschillen op tussen jongens en meisjes. Het

maken. Bij jonge kinderen ligt het accent

is belangrijk dat kinderen een taal ontwikkelen

Wat is de rol van ouders in de seksuele opvoeding?

op beschermen en begeleiden. Naarmate ze

voor hun lichaamsdelen. Ouders kunnen daar-

‘Een veilig opvoedklimaat bieden waarin kin-

ouder worden gaat het meer om voorbereiding op

bij helpen door met hen te praten over hun

deren de ruimte krijgen om te ontdekken en

relaties en seksuele contacten.’

lichaam en in te gaan op hun vragen.

experimenteren, maar ook grenzen aange-

zijn bezig hun lichaam te leren kennen en hun

ven. Ouders laten in hun gedrag zien wat ze Foto: Roland J. Reinders, copyright NCRV

acceptabel vinden. Praten over seks beslaat maar een klein deel van de seksuele opvoeding. Het gaat ook over complimenten geven en kinderen leren hun mening te vormen. Komen ze met vragen, sta daar dan voor open. Als kinderen merken dat bepaalde onderwerpen niet bespreekbaar zijn, wordt seksualiteit beladen. Veel ouders zijn bang dat ze hun kind te vroeg seksueel activeren door erover te praten. Het tegendeel is waar, kinderen pikken op waar ze aan toe zijn. Op de basisschoolleeftijd is het nog vrij gemakkelijk om in gesprek te gaan over relaties en seksualiteit. Zodra schaamte een rol gaat spelen willen ze vaak niks meer vertellen. Ouders wachten nog wel In de tv-serie Spangas worden jongeren voor het eerst verliefd.

16

Binding | april 2014


Thema Opvoeden en seksualiteit eens tot hun kind zelf over seks begint, dan

dat de onderwerpen te expliciet worden bespro-

in de verschillende fasen van hun ontwikkeling.

kan het al ergens anders iets hebben opgevan-

ken. De meningen hierover kunnen verschillen.

Bijvoorbeeld door ze voor te bereiden op de

gen. Vaak onvolledige of onjuiste informatie.’

Rutgers WPF heeft inhoudelijk advies gegeven

pubertijd. Je kan willen dat seksualiteit niet

over het programma, de redactie koos de toon.’

bestaat. Maar zelfs als je het doodzwijgt geef je

Wat is de rol van school?

kinderen een boodschap mee.’

alleen. Kinderen wonen in kleine gezinnen en

Wat valt onder normaal gedrag in de seksuele ontwikkeling?

groeien op in een omgeving met veel invloe-

‘Sommige ouders schrikken als hun kleuter dok-

Is seksueel opvoeden voor pleegouders moeilijker?

den. Naarmate ze ouder worden neemt de

tertje speelt. Bij die leeftijd past dat kinderen

‘Pleegouders moeten eerst een band opbouwen

invloed van school, media en leeftijdsgenoten

geïnteresseerd zijn in hun lichaam. Weten dat je

met een kind voordat het zich zo vertrouwd voelt

toe. Scholen moeten aangeven welk gedrag

wel of geen piemel hebt is onderdeel van je ont-

dat het over gevoelige onderwerpen praat. Ik

niet toelaatbaar is, zoals intimideren. Sinds

wikkeling als jongen of meisje. Dat kinderen el-

kan me indenken dat dat veel tijd kost of mis-

2012 is lesgeven over seksualiteit en seksuele

kaars geslacht aanraken is niet per definitie scha-

schien niet lukt. Het hangt af van het kind, de

diversiteit verplicht in het onderwijs.’

delijk, tenzij er sprake is van dwang, pijn of een

situatie en hoe je zelf met seksualiteit omgaat.

machtsverschil. Als jonge kinderen bijvoorbeeld

Een warm opvoedingsklimaat waarin pleegou-

per ongeluk op porno stuiten, kunnen ze in ver-

ders liefde en geborgenheid tonen, maar ook

warring raken. Ze kunnen opwinding als ruzie

regels stellen is belangrijk. Ze kunnen een kind in

ervaren en hebben nog geen idee wat seks be-

huis krijgen dat met andere waarden en normen

tekent. Jongeren in de pubertijd kunnen bewust

is opgevoed. Dat vraagt een open houding. Je

op zoek gaan naar porno. Onderwerpen verzwij-

kiest je eigen opvoedstijl, maar houd ook reke-

gen of porno afkeuren doet soms meer kwaad

ning met verschillen.’

Foto: Lilian van Rooij

‘Opvoeden doe je in onze samenleving niet

dan goed. Probeer niet te oordelen, ga het geno geen realistisch beeld geeft van seks en dat je

Hoe ga je als pleegouder om met een seksueel misbruikt kind?

er onzeker van kunt worden. Je kunt ook samen

‘Allereerst moet je de voorgeschiedenis van je

met je kind programma’s kijken die een tegen-

pleegkind kennen voordat het in huis komt.

beeld laten zien. In de tv-serie Spangas bijvoor-

Vraag wat er is gebeurd, hoe het kind heeft

beeld worden jongeren voor het eerst verliefd.’

gereageerd

sprek aan met je kind. Leg uit dat de meeste por-

en

welke

ondersteuning

het

heeft gekregen. Het is voor pleegouders ook Dokter Corrie maakt seks bespreekbaar.

In hoeverre spelen cultuur, religie en opvoeding van ouders mee?

belangrijk te weten hoe een gezonde seksuele

Kun je je voorstellen dat ouders moeite hebben met Dokter Corrie?

‘Ouders kunnen vanuit hun eigen achtergrond

misbruik of andere seksuele problemen kunt

andere denkbeelden hebben over seksualiteit dan

herkennen. Als een kind zich bijvoorbeeld

‘Dokter Corrie vertelt in het Schooltv-week-

bijvoorbeeld school. Als in een gezin masturba-

terugtrekt of seksueel uitdagend gedraagt,

journaal over seks. Ze maakt het thema op een

tie onbespreekbaar is of ouders juist heel vrij zijn

ben je extra alert. Probeer niet te dramatiseren,

ongecompliceerde manier bespreekbaar. Maar

met seks, heeft dat zijn weerslag op de ontwik-

neem kinderen serieus en laat zien dat ze bij

haar verhaaltjes zijn te kort en te ludiek om ze

keling van kinderen. Het is een gegeven dat ze

je terecht kunnen. Kinderen zijn veerkrachtiger

als volwaardige seksuele voorlichting te zien. Ze

hun lichaam ontdekken en merken dat er plek-

dan je denkt en niet ieder afwijkend gedrag

vormen meer een opmaat naar lessen over seksu-

jes zijn die fijne gevoelens losmaken. Wij vinden

duidt op ernstige problemen. Heb je het ge-

ele vorming. Sommige ouders vinden dat seksua-

het belangrijk dat ouders het belang van seksuele

voel dat er iets serieus speelt, aarzel dan niet

liteit belachelijk wordt gemaakt. Anderen zeggen

opvoeding inzien en hun kinderen begeleiden

om professionele ondersteuning te vragen.’

ontwikkeling verloopt en hoe je signalen van

Binding | april 2014

17


Diverse berichten

Pleegouderraad http://www.spirit.nl/pleegouderraad-por

Pleegouder, laat u horen! Als pleegouderraad (POR) zien we al in ons eerste jaar effect van ons werk. POR-adviezen zijn doorgevoerd in het Actieplan Pleegzorg 2013 en het Kwaliteitskader Voorbereiding en Screening Aspirant Pleegouders. Het is van groot belang om Spirit ook in 2014 te wijzen op de standpunten van pleegouders. Deel daarom uw ideeën en ervaringen met ons!

Spirit vraagt de pleegouderraad regelmatig om

noemen zij informatie over de exacte invulling

pleegoudervoogdij zullen ontvangen. Ook

advies of instemming over beleid en besluiten die

van een bezoekregeling of over medische of

hebben we ons hard gemaakt voor een aantal

pleegouders raken. De POR neemt daarnaast zelf

geestelijke hulp aan het pleegkind. Informatie

wijzigingen in de Klachten- en bemiddelings-

initiatieven om de belangen van pleegouders en

waarmee je de kans op een succesvolle plaat-

regeling voor pleegouders van Spirit. Wie meer

pleegkinderen te behartigen. Zo hebben we in

sing kan vergroten!

wil weten over onze activiteiten van het afge-

2013 ervaringen met matching en begeleiding

lopen jaar leest ons jaarverslag op het extranet

geïnventariseerd onder de POR-leden en hun

In ons advies Veiligheid en welzijn van pleeg-

voor pleegouders, of op de website van Spirit,

netwerk.

kinderen hebben we verbeteringen voor onder

www.spirit.nl/pleegouderraad-por.

meer bovenstaande punten voorgesteld. Spirit Uit onze inventarisatie kwam een aantal knel-

is al bezig de bereikbaarheid van de pleegzorg-

In 2014 zullen we Spirit onder andere adviseren

punten naar voren. Pleegouders die problemen

werkers te verbeteren. De andere voorstellen

over het tevredenheidsonderzoek, de inzet van

aankaarten, missen soms adequaat handelen

werkt ze momenteel uit om ze vervolgens te

pleegzorgwerkers en de begeleiding van pleeg-

door de pleegzorgwerker of kunnen hem of

implementeren.

ouders. Daarnaast staat de Transitie jeugdzorg

haar niet bereiken. Sommigen geven aan dat

natuurlijk op onze agenda. Uw inbreng is

informatie over het pleegkind ontbreekt of dat

De POR heeft verder bereikt dat pleegouders

belangrijk! Mail ideeën, verbeterpunten, erva-

zaken onderbelicht blijven. Als voorbeelden

zo snel mogelijk uitgebreide toelichting over

ringen en vragen naar porspirit@gmail.com.

Kwaliteit pleegouderscreening De Vereniging van Nederlandse Gemeenten

ondertekend. Het Kwaliteitskader is door de

aspirant-pleegouders. Op www.pleegzorg.nl/nieuws

(VNG) en Jeugdzorg Nederland hebben het

sector ontwikkeld om landelijk meer duidelijk-

vindt u meer informatie en kunt u het convenant

convenant in verband met het Kwaliteitskader

heid, eenduidigheid en transparantie te brengen

downloaden.

Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders

in het proces van voorbereiding en screening van

18

Binding | april 2014


Diverse berichten De redactie ontving het onderstaande verhaal van de twaalfjarige Sem. Heeft u of uw (pleeg)kind ook een verhaal voor de Binding, stuur het dan naar de redactie, communicatie@spirit.nl.

Lentekriebels Bij lentekriebels denk ik aan verliefdheid. Verliefd

vaak. Een afstandsrelatie betekent dat ik bijvoor-

ben je als je iemand leuker vindt dan de anderen.

beeld in Spanje woon en zij in Nederland. Verke-

Als je verliefd bent maar nog geen verkering hebt,

ring is dat je met elkaar hebt (dus dat je elkaar leuk

voel je je anders. Ik weet niet goed wat ik dan

vindt). Verloven dat je afspreekt dat je met elkaar

voel. Je voelt je dan bijvoorbeeld boos of verdrietig

gaat trouwen maar je bent nog niet getrouwd. Bij

of gewoon vervelend.

trouwen beloof je altijd bij elkaar te blijven.

Als je eenmaal verkering hebt voel je je opgelucht.

Tip: zeg nooit ja als iemand je verkering vraagt ter-

Omdat je dan minder zenuwachtig bent en als je

wijl je niet op hem/haar bent. Je moet heel goed

naar haar/hem kijkt. Als je dat doet terwijl je nog

nadenken of je wil trouwen. Anders ben je ge-

geen verkering hebt dan kan hij/zij al een beetje

trouwd en dan ben je niet meer verliefd!

Symposium pleegzorg, ook voor pleegouders

raden dat je verliefd bent. Sem, 12 jaar

Op 19 juni 2014 vindt in Ede het zesde

Bij de ene persoon krijg je wel lentekriebels maar

symposium

bij de ander niet. Dat komt volgens mij omdat die

als thema ‘Waar blijft het kind?’. Het

pleegzorg

plaats,

met

persoon waar je op valt bijvoorbeeld behulpzaam,

symposium richt zich op alle betrokke-

aardig, grappig, knap en sociaal is. Het kan ook

nen in de pleegzorg. Voor pleegouders

dat je dezelfde dingen leuk vindt, bijvoorbeeld een

zijn er workshops over onder meer:

sport, koken, grappen maken, muziek en dieren.

sociale media, Parent Child Interaction Therapy (PCIT), kinderen van ouders

Als de ene persoon niet meer verliefd is op de an-

met psychiatrische problematiek, de

der dan moet je het uitmaken anders bedrieg je

betekenis van de methode voogdij van

haar/hem. Je merkt dat je niet meer verliefd bent

de jeugdbescherming en mindfullness

op die persoon als je bijvoorbeeld op iemand an-

voor kinderen en ouders.

ders bent of als je haar/hem niet meer leuk vindt. Je kan op meerdere mensen verliefd zijn maar als

De kosten zijn € 125 per persoon,

je met meerdere mensen verkering hebt, ben je

inclusief lunch. Er is dit jaar geen

een player. Een player kan zowel een jongen als

speciaal

een meisje zijn. Als je liefdesverdriet hebt dan mis

Spirit vergoedt de deelnamekosten van

je hem/haar of vind je het jammer dat je geen ver-

twee leden van de Pleegouderraad.

tarief

voor

pleegouders.

kering hebt met hem/haar. Inschrijven kan via de website: Er zijn verschillende relaties: een knipperlichtrelatie

symposium.pleegzorg.nl.

betekent dat het aan-uit aan-uit gaat en dan best

Binding | april 2014

19


Spirit herintroduceert pleegzorgteams

Van generalisten naar specialisten Door Ellen Meijer

De herintroductie van pleegzorgteams betekent

In 2012 stapte Spirit over van pleegzorgteams naar wijk- en streekteams. Daarin voerden jeugdmaatschappelijk werkers verschillende hulpvormen uit. Na nieuwe ontwikkelingen, zoals de oprichting van gemeentelijke zorgteams in Amsterdam, en gemengde ervaringen met de wijkteams kiest Spirit opnieuw voor gespecialiseerde pleegzorg. Wat vinden een pleegmoeder en twee pleegzorgwerkers van de veranderingen?

voor een aantal gezinnen een wisseling van begeleider. Dat hoeft niet per se een punt te zijn, zolang de overdracht maar goed gebeurt. Soms geeft een frisse inbreng juist de aanzet die nodig is om mensen in beweging te krijgen. Het is nog onduidelijk of gemeenten straks meer uren beschikbaar stellen voor pleegzorg. Ik heb wel de indruk dat ze pleegzorg belangrijk vinden.

gingen ze nadrukkelijker met het hele gezins-

Daardoor verwacht ik in ieder geval voorlopig

systeem aan de slag, dus ook met ouders. Het

geen ingrijpende veranderingen.’

positieve aan wijkteams vond ik dat ambulant hulpverleners en pleegzorgwerkers elkaars werk beter leerden kennen. De stap naar wijkteams maakte ook duidelijk dat pleegzorg een vak apart is. Je hebt met nog meer partijen te maken dan bij ambulante hulp en je moet veel weten van juridische regels. Door de hoge werkdruk en verandering van werkvorm bleven soms dingen liggen. Bovendien werd kennis niet altijd geborgd. Voormalig pleegzorgwerkers waren veel tijd kwijt aan uitleggen, zonder dat verdieping plaatsvond. In het nieuwe pleegzorgteam delen we actief onze ervaringen, daar heb ik als nieuweling baat bij. Martine Abercrombie was ambulant hulp-

Dat ons team zelfsturend is, heeft voordelen.

verlener, daarna jmw’er. Sinds begin dit jaar is

We zijn ons bewust van de kosten van pleeg-

ze pleegzorgwerker in Zaanstreek/Waterland.

zorg ten opzichte van het aantal zaken dat we doen. Zelfsturing kost momenteel door extra ta-

‘Ambulant hulpverleners hebben veel contact

ken veel tijd, maar dat zal denk ik minder wor-

met ouders. Pleegzorgwerkers richtten zich in

den. Een flink deel van de huidige papierwinkel

Karin Greep is weekendpleegmoeder van een

het verleden veel op pleegouders. Als jmw’ers

noem ik “achterstallig onderhoud”.

jongen van 11 jaar.

Veranderingen in vogelvlucht

20

Binding | april 2014

t ot 2012 Spirit heeft gespecialiseerde pleegzorgteams.

 egin 2012: introductie b wijk- en streekteams Pleegzorgwerkers en ambulant hulpverleners worden jeugdmaatschappelijk werkers. Iedere jmw’er heeft verschillende hulpvormen in het werkpakket.

 ajaar 2012: herziening jeugdzorgstelsel n Gemeenten willen problemen van gezinnen zo vroeg mogelijk aanpakken om inzet van duurdere zorg te voorkomen. Ze starten met teams van hulpverleners uit verschillende organisaties die geïntegreerd ondersteuning bieden. In Amsterdam komen Ouder en Kindteams voor lichtere hulpvragen, zwaardere zaken gaan naar Samen Doen-teams.


‘Sinds de komst van mijn pleegkind in 2010 is er

moeder waren allerlei hulpverleners actief,

drie keer een wisseling van pleegzorgwerker ge-

maar die konden elkaars rapportages niet lezen.

weest. Ik maak me zorgen over de continuïteit

De aankondiging dat met wijkteams alles zou

van de begeleiding. Probeer je voor te stellen dat

veranderen, verbaasde me wel. In de praktijk

een kind dat toch al moeilijk over zijn problemen

streefden we al jaren naar betere regie.

praat ze steeds opnieuw moet bespreken met

Als jmw’ers gingen we in de wijk werken, wat

een onbekende.

in de praktijk betekende dat we geen kantoor

Normaal gesproken bel ik eens per maand met

meer hadden. Het ontbrak in die tijd soms aan

de pleegzorgbegeleider en zien we elkaar elk

basisgereedschap, zoals een werkende printer.

kwartaal voor een evaluatie. Bij problemen over-

En we hadden geen vaste plek voor bezoekre-

leggen we vaker. Na de start van de wijkteams

gelingen. Met bepaalde gezinnen kun je prima

kregen we een andere jmw’er toegewezen. In-

in een buurthuis afspreken. Maar als ik proble-

tussen zaten wij in een ingewikkelde situatie.

men verwacht, wil ik een rustige plek. Ik had

Mijn pleegzoon was hyperactief, had concentra-

een keer een bezoekregeling met twee pleeg-

tieproblemen en last van diabetes. Dan is het be-

kinderen, hun pleegouders en hun vader. De

langrijk dat je kunt terugvallen op iemand die je

verhoudingen waren gespannen, daarom wilde

vertrouwt en die het verhaal kent. De jmw’er blijft

ik ze gescheiden ontvangen. Uiteindelijk zaten

wel via het gemeentelijke Samen Doen-team bij

we in een Huis in de Wijk en moest ik koffie aan

de moeder betrokken, maar voor pleegzorg komt

de bar bestellen terwijl zij boven in één kamer

een ander gezicht.

Peter Stallenberg was pleegzorgwerker, toen

Ik heb mijn zorgen bij Spirit geuit over de continu-

jmw’er en nu weer pleegzorgwerker in

ïteit van de begeleiding en daarover een gesprek

Amsterdam Nieuw-West.

op me zaten te wachten. Gelukkig hebben we nu weer een vast kan-

gehad. Ik ben er nog niet van overtuigd dat daar-

toor. Bij moeilijke gesprekken zijn collega’s in de

mee de situatie verbetert. Spirit had in mijn optiek

‘De terugkeer naar pleegzorgteams vind ik te-

buurt om even op te letten. Ook de praktische

eerder moeten bedenken dat de wijkteams geen

recht. Hulpverlening is ingewikkeld, pleegzorg

zaken zijn beter op orde. Ik vraag me wel af of

goed idee waren. Vanuit mijn achtergrond als or-

nog ingewikkelder. Zeker als je de ouders van

we bredere zorg mogen inzetten. Als jmw’er

thopedagoog vind ik de veranderingen niet goed

pleegkinderen in de begeleiding meeneemt - en

bepaalde ik dat zelf. Ging een pleegkind terug

voor pleegkinderen, ouders en pleegouders. Zij

dat moet. Want als zij bijvoorbeeld schulden

naar huis, dan begeleidde ik het gezin nog een

moeten weer wennen aan een nieuwe begelei-

hebben, is er misschien geen geld voor bood-

half jaar ambulant. Op papier ging het gezin

der. Bovendien vind ik dat de communicatie beter

schappen en voelt het kind die stress wanneer

dan van pleegzorg naar jeugdhulp, in de prak-

had gekund. We hebben één brief gehad over

het een weekend thuis is. Je moet ouders hel-

tijk bleef ik de hulp bieden. Kan dat straks ook?

de nieuwe pleegzorgteams. De pleegzorgwerker

pen bij het invullen van hun ouderrol, ook als

Daar zijn nog geen concrete afspraken over.

heeft ook kort van tevoren gezegd dat zij gaat

hun kind in het pleeggezin blijft wonen.

Een ander punt is geld: ik hoop dat we ondanks

stoppen, maar ik weet niet wie haar opvolgster

Vooraf zag ik betere afstemming met andere in-

de bezuinigingen genoeg uren overhouden per

wordt. Bij zo’n ingrijpende verandering lijkt het

stanties als positief punt van de wijkteams. Bij

gezin.’

mij zaak pleegouders vooraf te informeren.’

een pleegkind met een verstandelijk beperkte

2013 De ontwikkeling dat jmw’ers die hulp bieden in de thuissituatie overgaan naar gemeentelijke teams zet door. Eind 2013 gebeurt dat in ieder geval in Amsterdam. De gemeente benoemt pleegzorg als specialisme.

begin 2014: nieuwe start pleegzorgteams Spirit herintroduceert gespecialiseerde pleegzorgteams, 5 in de stad Amsterdam, 1 in Zaanstreek/Waterland en 1 in Amstelland en de Meerlanden. Daarin zitten medewerkers die van oudsher pleegzorg deden, aangevuld met jmw’ers die voor pleegzorg hebben gekozen.

april 2014 De budgetten voor zorgverleners in 2015 worden bekend gemaakt.

begin 2015 De gemeentes zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg. Ze krijgen daarvoor minder geld van de rijksoverheid. Voor de pleegzorgteams worden de gemeentelijke teams de belangrijkste opdrachtgevers in plaats van Bureau Jeugdzorg.

Binding | april 2014

21


Pleegouders

gezocht

Voor diverse kinderen zoekt Spirit een pleeggezin voor tijdelijke of langdurige opvang.

Mashi en Sab (9 en 10 jaar)

leren. Hij komt wat ouder over dan zijn leeftijd.

voor zichzelf op te komen. Hij zit in de derde klas

Daarom zou het fijn zijn als hij in een gezin komt

van de Mavo. Rosa is verbaal sterk en wil graag

zijn broer en zus. Sab houdt van knutselen en

waar hij kan nog een beetje kind kan zijn.

gezien worden. Ze is een leider, zeker onder leef-

buiten spelen. Voor hem zijn duidelijke regels en

Jayden (7 jaar) en Randy (5 jaar)

tijdgenoten. Rosa houdt van gezelligheid, ze zit

zijn broers. Jayden is een slimme, gemotiveerde

ze leuk. Rosa zit in de tweede van de Mavo. De

Mashi zich wat jong voor haar leeftijd. De kin-

jongen. Op school is hij geliefd. Hij houdt van

tweeling woonde de afgelopen drie jaar bij een

deren wonen op dit moment in een crisisgroep.

knutselen, spelletjes en buiten spelen. Sinds kort

oom en tante, daarvoor bij hun moeder. Toen zij

Daar, en op school gaat het goed met ze. We

heeft hij pianoles. Jayden zorgt goed voor zijn

ziek werd, gingen ze naar hun vader. Die periode

zoeken een pleeggezin waar broer en zus samen

jongere broertje Randy, een lieve en makkelijke

was voor hen traumatisch, ze krijgen hiervoor

kunnen opgroeien. In Nederland hebben ze al-

kleuter. Randy kan heel aanhankelijk zijn, hij

therapie. Voor Vico en Rosa zoeken we één of

leen elkaar als familie. Hun moeder woont in het

speelt graag met andere kinderen. Knutselen,

twee pleeggezinnen voor langdurige opvang. Het

buitenland, hun vader is gedetineerd. De voor-

schilderen, rolschaatsen en naar de speeltuin

liefst in of vlakbij Hoofddorp, want de kinderen

keur gaat naar ondernemende pleegouders die

gaan doet hij het liefst. De broers wonen sinds

willen graag op hun eigen school blijven.

graag met Sab en Mashi op pad willen. De kin-

begin dit jaar in een crisispleeggezin. Daar gaat

deren vinden het heerlijk om erop uit te trekken.

het prima met ze. Nadat hun moeder vorig jaar

Houcin (13 jaar)

met haar partner uit werd huis gezet, woonden

Gino (6 jaar)

de jongens bij hun vader. Dat liep niet goed.

Gek op muziek en zingen, bouwen en klussen. Hij

is een lieve, rustige en beleefde jongen. In zijn

Voor Jayden en Randy zoeken we een pleeggezin

scharrelt graag buiten en heeft veel fantasie in zijn

huidige pleeggezin helpt hij graag mee. Houcin

waar ze langdurig kunnen blijven. Ze hebben rust

spel. Gino vindt luisteren soms lastig, maar oog-

communiceert goed, ook al is hij een beetje op

nodig en tijd om te hechten. De broertjes zijn

contact maken helpt. Boos of tegendraads gedrag

zichzelf. Hij zit op basketbal en doet enorm zijn

gewend aan dieren.

is bij hem goed te keren. Gino past zich makkelijk

best op de Havo. Hij is slim en leergierig, zijn

Rosa en Vico (15 jaar)

aan, kan goed delen en houdt van gezelschap-

zijn een tweeling. Vico is een zachtaardige jongen

stand zit hij op het speciaal basisonderwijs. Hij

nen. Na hun scheiding bleef hij met zijn zusje bij

die redelijk snel contact maakt. Hij ziet klusjes uit

laat zich leiden door impulsen en heeft daarom

zijn moeder en woonde hij korte tijd in een pleeg-

zichzelf en vindt het leuk om te helpen. Hij houdt

bescherming en begeleiding nodig. Gino vindt het

gezin. Houcin wil het liefst bij pleegouders wonen

van gamen, voetballen en afspreken met vrien-

ook moeilijk om zijn gevoel te laten zien en zich te

die hem kunnen steunen in zijn wens om door te

den. Vico heeft veel meegemaakt en moet leren

laten troosten. Gino’s moeder is gek op haar zoon

afspraken belangrijk. Zijn zusje Mashi is vrolijk en behulpzaam, vooral bij het koken. Ze geniet van individuele aandacht. Net als haar broer gedraagt

droom is later in Engeland te studeren. Houcin kan en wil niet meer bij zijn vader of moeder wo-

22

Binding | april 2014

het liefste in de woonkamer of keuken te kletsen en heeft gevoel voor humor. Tekenen vindt

is een vrolijk, sociaal en ondernemend jongetje.

spelletjes. Vanwege een ontwikkelingsachter-


en staat achter pleegzorg. Elke maand gaat hij een paar uurtjes onbegeleid naar haar toe. Ook zijn vader is trouw in het contact. Verder logeert hij maandelijks een weekend bij een tante. Voor Gino zoeken we een pleeggezin waar hij langdurig kan blijven. Op een boerderij zou hij helemaal in zijn element zijn, hij is een echt buitenkind.

Voor meer informatie over deze kinderen kunt u bellen met het Servicepunt Pleegzorg, 020 – 5400 440. Kijk voor een uitgebreide beschrijving op de website voor pleegouders van Spirit: http://pleegouders.spirit.nl. Heeft u zich nog niet geregistreerd of bent u uw code kwijt? Mail dan naar pleegzorg@spirit.nl.

Nog steeds een tekort Enige tijd geleden heeft u van ons een oproep

Heeft u een mogelijkheid of kent u iemand met

U twijfelt?

ontvangen. We vroegen of u tijdelijk of lang-

mogelijke interesse in het pleegouderschap?

Als u niet zeker weet of u een bijplaatsing wilt

durig extra pleegkinderen kunt opvangen. We

Neemt u dan contact met op met de consu-

en hierover met ons van gedachten wilt wis-

hebben daarop positieve reacties ontvangen,

lenten van het Servicepunt Pleegzorg via 020 -

selen, horen we het graag. Uiteraard kunt u

maar helaas is het tekort aan pleegouders nog

5400 440 of servicepuntconsulenten@spirit.nl.

dit ook ook met uw begeleider bespreken. Bij

steeds groot. Met name voor kinderen in de

een aanmelding voor een bijplaatsing nemen

leeftijd van 0 tot en met 6 jaar!

de consulenten contact op met uw begeleider.

Wat doet u deze zomer? Voor de zomerperiode zoekt Spirit pleeggezinnen die één of meer weken een kind willen opvangen dat wegens omstandigheden niet thuis kan zijn. Het gaat om kinderen van 5 tot en met 16 jaar.

Meer weten? Neem contact op met het Servicepunt Pleegzorg via 020- 5400 440 en vraag naar Astrid of mail: a.sjawalludin@spirit.nl

Binding | april 2014

23


dierbaar

Foto: Max van Raamsdonk, tekst: Sarah Zagt

‘Misty, wat ben je dik geworden!’ ‘Weet je welke borstels er allemaal zijn? Harde, zachte, ros en een glimborstel. De ros is voor vuil. Je mag geen bruine vlekken meer zien.’ Robin (11) verwijdert de deken van haar lievelingspaard Misty zodat ze haar kan borstelen: ‘Oh, wat ben je dik geworden!’ Robin zit nu vijf jaar op paardrijles. Misty is haar lieveling: ‘Het is een Welsh. Ze is eigenwijs en lief. Ze heeft schattige oogjes. Ze kan goed springen over hordes.’ Wel zó hoog, geeft Robin aan. ‘Maar nu niet want ze is kreupel. Ze is door haar hoeven gezakt door het bokken. Zielig, hè? Maar het is wel een beetje je eigen schuld, Misty. Ze bokt heel veel. Dan gooit ze iedereen van haar af. Dat vindt ze leuk. En ze kan steigeren, maar dat doet ze niet heel hoog, hoor.’ Robin krijgt één keer per week les. ‘Soms heel vaak gaan we galopperen. En we doen proefjes. Ik heb de proeven F1 en F2 laatst gewonnen. In de bak hangen letters. Dan moet je bijvoorbeeld van A naar H lopen met je paard. Je moet op je houding letten en rechtop zitten. En nette zwarte en witte kleren dragen.’ Misty is een paard van de manage. ‘Ik mag geen eigen paard. Ik wil graag een verzorgpony maar die zijn niet in Amsterdam. En een leasepaard is duur.’ Omdat Misty kreupel is, rijdt Robin ook op andere paarden: ‘Quetto, Bas en Alastar vind ik

In deze rubriek laten pleegkinderen zien wat hen

ook lief. Ik ben wel eens van Bas gevallen. Toen

dierbaar is. U kunt een pleegkind aanmelden bij

moest ik naar het ziekenhuis. Ik had bijna mijn

de redactie via communicatie@spirit.nl.

nek gebroken, maar er zat alleen een nekwervel scheef.’

Profile for Spirit Jeugdhulp

Binding 1 2014  

Binding is een magazine van Spirit voor haar pleegouders en andere geïnteresseerden

Binding 1 2014  

Binding is een magazine van Spirit voor haar pleegouders en andere geïnteresseerden

Advertisement