Foreldrekontakt info

Page 1

informasjon til v책re foreldrekontakter


Det er ikke mulig å lage en ens fasit på hva en foreldrekontakt skal ha ansvar for. Dette vil variere fra lag til lag, men nedenfor ser dere opplistet hva klubben anser å være foreldrekontaktens hovedoppgaver. Som foreldrekontakt er det du som er bindeleddet mellom foreldrene / laget og klubben / fotballstyret. Her vil du få mange innspill som er viktig å ta med videre til din foreldregruppe. Den som er foreldrekontakt i styret er din kontaktperson, og vedkommende skal gi deg informasjon slik at du kan holde ”dine” foreldre oppdatert samt utføre jobben din til beste for klubben. Det arrangeres derfor et møte for alle foreldrekontakter i begynnelsen av sesongen. Her går en gjennom de tingene B&Y vet skal skje i løpet av året, vi snakker om rutiner i kiosk og vedr. cup/ turneringer og loddsalg/dugnadsarbeid. Hvilke oppgaver en foreldrekontakt kan/skal ha mm. Det er her du vil få mange innspill som er viktig å ta videre til din foreldregruppe.

samspill trener foreldrekontakt

Klubbens trenerne bruker mye tid på å planlegge og gjennomføre treningsøkter og kamper. Det er derfor meget viktig at foreldrekontakten er be-

hjelpelig så langt det lar seg gjøre å hjelpe til med det administrative for å få klubben til å fungere optimalt.

foreldremøte

avholdes minimum 2 ganger i året, i september/oktober og mars/ april, etter initiativ fra foreldrekontakten i samråd med trener. Her gis generell informasjon, evaluering av årets sesong, hva ønsker vi neste sesong, hvilke turneringer/cup’er lagene ønsker å delta i og eventuell sosiale aktiviteter/sammenkomster som kan binde laget sammen osv. På foreldremøte høst, velges foreldrekontakt for neste sesong. Det skal skrives et kort referat fra disse foreldremøtene som sendes på mail til sportslig leder. Dersom dere ønsker å låne lokale (Krestenloftet), ta kontakt med utlånsansvarlig – se nettsiden. bossmoytteren.no/fotball

dugnad

Vår klubb har delt treningsavgiften i 2 deler. Del 1 betales ihht giro fra foreldrekontakt/kasserer. De som ikke ønsker å betale del 2, kr. 750,- kan i stedet delta på dugnader (5 timer a kr. 150,- = kr. 750,- pr familie). Det er foreldrekontaktens oppgave å holde oversikt over antall dugnadstimer utført av foreldrene på sitt lag, MEN det er hver


enkelt foreldre sitt ansvar å gi foreldrekontakten tilbakemelding på utført dugnad.

andre oppgaver

Del 2 av treningsavgiften kreves inn av foreldrekontakten innen 1. desember.

Bidra til å skape en positiv holdning til spillerne, laget og klubben. Motivere foreldre til å stille opp. Arrangere / invitere til eventuell avslutningsfest eller andre sosiale sammenkomster.

fritak for dugnad

kontaktpersoner

Trenere, foreldrekontakt og medlemmer i styret inkl. deres familie er fritatt for dugnad da deres dugnadsinnsats ligger i de vervene de innehar.

dommer må skaffes til hver hjemmekamp.

Avtal med treneren hvem av dere som skal ha ansvar for dette. Liste over hvilke dommere du kan kontakte finnes på klubbens nettside. Dommer skal ha betaling for jobben etter kamp. Skjema for dommerutgifter finner du på nettsiden til fotballgruppa. Husk å få skjemaet signert av dommeren etter kamp. Samle gjerne opp noen kvitteringer og overlever kasserer for refusjon (må være originaler). Skjema for refusjon av utlegg ligger også på nettsiden.

reiser utenbys:

Ved bortekamper utenbys, f.eks Mosjøen, Sandnessjøen osv. skal foreldrekontakten koordinere transport/ kjøringen slik at det er nok biler til å frakte spillerne til kamp. Regler for refusjon av kjøreutgifter finnes på skjema «reiseregning/utlegg» som ligger på nettsiden vår.

Leder Tom Kristiansen, tlf: 411 05 330 | tom.kristiansen@signalbox.no Nestleder Roger Mathisen tlf: 473 39 382 | romamo@online.no Kasserer Anita Kristiansen tlf: 481 38 149 | anita.kristiansen@elektro.no Sekretær Trond Halland tlf: 482 18 518 | trond.halland@momek.no Foreldrekontakt styre Benny Gurendal tlf: 950 82 149 | Benny.Gurendal@nb.no Driftsleder Jan Ole Pedersen Tlf: 906 70 742 | ja-o-p@online.no Sportslig leder Jørgen Aakre tlf: 454 21 201 | aakre.jorgen@gmail.com Materialforvalter Silje Breimo tlf: 480 21 882 | silje@spirendesign.no Styremedlem Jørn Kato Reinholdtsen tlf: 416 04 755 | jornkato@online.no Web bossmoytteren.no/fotball


fair play

NFF og Norsk Tipping har utarbeidet foreldrevettregler. Gjør disse kjent for alle rundt laget.

4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

5. Respekter treneren kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

3.

7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.