Program Lurøy Senterparti

Page 1

Lurøy

MED HJERTE FOR HELE LURØY


e r g n i r æ fj y ø r u L e r æ j K Vi har en unik kommune som fortjener å kunne utvikle seg også i fremtiden. Vi er så heldige å bo i en naturressurskommune der vi har mange naturgitte fordeler. Den største ressursen er likevel folket som bor her. Lurøy Senterparti ønsker en kommunal dugnad for å løfte fokus på psykisk helse og fremme positiv vekst. Folk som trives og har det bra med seg selv skal løfte andre og bidra til et varmt og verdiskapende samfunn.

Lurøy Senterparti vil styre etter følgende verdier: Tjenester nær folk, rettferdig fordeling, vekst og positivitet, etablering og tilhørighet.

Jeg vil være en tydelig stemme for Lurøyfjæringenes interesser. Desentraliserte tjenester nær folk, et yrende næringsliv, samferdsel og frivillighet er viktige elementer og en forutsetning for utviklingen av Lurøy. Lurøy skal være synlig og tydelig og vi skal jobbe sammen for positiv vekst på mange ulike områder. – Jeg vil takke alle som har bidratt med positivt engasjement for Lurøy og oppfordre flere til å gjøre det samme. Jeg gleder meg over å få være Lurøy SPs første kvinnelige ordførerkandidat og ser fram til å bidra i fire nye år for HELE Lurøy.

Forsidebildet: Lurøyindianeren (Aldra sett fra Stuvlandsia) ses godt fra flere steder rundt omkring i kommunen vår. Dette bildet er tatt på Tonnes.

Når jeg nå stiller som ordførerkandidat er det først og fremst fordi jeg har et stort hjerte for Lurøy og ønsker å bidra for Lurøyfjæringenes interesser.


Hestmona

Med

Sør-Nesøy

Tonnes

Konsvikosen Kvarøy

røy Lu

o r f h e e t r l e e j h

Kvina Lurøy

Aldra

Aldersund Onøy Lovund

Sleneset

I 2017 startet vi arbeidet med et vekst-prosjekt i Lurøy kommune. Målet med et slikt prosjekt er å sørge for at vår kommune blir en kommune med befolkningsvekst, ikke befolkningsnedgang. Prosjektet skal bidra til at Lurøy kommune som helhet blir en tydeligere, synligere og mer attraktiv kommune å bosette seg i, i Norge. Videreutvikle VEKST-prosjektet ved å tilføre økte ressurser for å styrke det gode arbeidet vi har vært pådrivere for å iverksette.

Sila

Stokkvågen

Videreutvikle VEKST-prosjektet med egen nettside med fokus på å løfte fram de flotte kretsene i kommunen, og gi aktuelle tilflyttere god informasjon. Oppfordre til positiv omtale av Lurøy. Jobbe aktivt for å få etablert prosjektstillinger i kommunen for å sikre nok ressurser til gjennomførelse av viktige prosjekt. Utvikle god og lett tilgjengelig informasjon rundt kommunale prosesser/saker som berører befolkningen. Bruke lokalutvalgene aktivt


y l s o t b g o l e s d r e Samf LURØY SENTERPARTI VIL FORTSATT JOBBE HARDT FOR Å:

Utvikle kollektivplan for Lurøy kommune med fokus på bedre famføring av skoleelever Å løfte fram problematikken i fht. «det nye samferdselskartet» og de utfordringene som vil komme i forbindelse med full innfasing av dette Opprettholde internkommunikasjonen og pendlermulighetene i kommunen. Opprettholde dagens 3 ferger i Lurøy/Trænabassenget. Videreføre Nesøy som internkommunikasjonsrute. Oppgradering av fv. 439 Tonnes – Eidhaugen i forbindelse med nytt fergeleie Tonnes Sikre gode samferdselsløsninger og rask godsframføring Øke budsjettrammen til kommunale veger. (Asfalt-brøyting-strøing)

Sikre god framførsel til Aldersund legekontor Aktiv pådriver for bygging av storflyplass på Hauan i Rana Sikre fiber, eller tilfredsstillende likeverdige løsninger i hele kommunen raskest mulig, og minimum i løpet av to år. Jobbe for trafikksikker skolevei med bla. busskur for dem som har behov. Oppstart av de to siste parsellene på FV17, Rødøy/Lurøy innland Konseptvalgsutredning på båtsambandet i Lurøy for mer effektiv og rimeligere transportløsning Løfte fram viktigheten av rabattordninger på bompenger i forhold til ny tunell gjennom Bustneslia for dem som pendler/bruker veien jevnlig.


Nina Bentzen (35) Ordførerkandidat, bonde og distriktsentusiast 4 år KS og FSK, 4år vararepresentant KS Hver dag står bøndene på for å stelle med dyra, produsere kvalitetsmat og ivareta kulturlandskapet i Lurøy. Det fins stor glede i et lite lam. – Lurøy trenger Bonden.


u t r l u k g o g n i l k Utvi LURØY SENTERPARTI ØNSKER Å:

Være bidragsyter til at Lurøy skal være et godt sted å bo og flytte til

Ha gjennomgang av delegasjonsreglementet i første valgår for nytt kommunestyre

Arbeide for felles møteplasser for barn og ungdom mellom kretsene

Bidra til et aktivt kulturliv i Lurøy

Revidere boligpolitisk handlingsplan, og bruke denne aktivt. Stimulere til økt tilflytting ved å bygge flere boenheter i kretsene Opprette et nytt type prosjekt for bygging av flere utleieleiligheter i samarbeid med l okalt næringsliv rundt om i kommunen. Se på nødvendige tiltak for å sikre rekruttering til nøkkelstillinger i kommunen

Gi støtte til kulturmedarbeidere Få på plass en kulturskolerektor, evt. se på et tettere samarbeid med Rødøy kommune på dette feltet. Kartlegge ressurspersoner i Lurøy som kan drive et slikt verdifullt og viktig arbeid i kulturskolen. Opprette en fullverdig kulturskole i Lurøy med tilbud i alle kretser Opprette fond for transportstøtte i forbindelse med fellesarrangement i kretsene Støtte renovering av Lurøy kirke


Iren Beathe Teigen (38) 2. kandidat, Grafisk designer og kulturleverandør 4 år KS og TRS, tidl. leder Lurøy Næringsforum Som folkevalgt er jeg engasjert i å bidra til å utvikle Lurøy på en god måte. Tenke nytt, være framoverlent og jobbe for utvikling – ikke avvikling. Den siste perioden har i stor grad vært preget av å kjempe for det vi har. Kommunesammenslåing, ambulanser, skoler, båter, tannlegekontor, høyere utdanning mm. har tatt mye av min tid som lokalpolitiker. Noe av arbeidet som er lagt ned har gitt resultater og det er jeg takknemlig og veldig glad for. Mye arbeid gjenstår fortsatt – jeg er klar for 4 nye år!


g n i r æ n g o ø j l Mi LURØY SENTERPARTI ØNSKER Å:

Ha fokus på miljøtiltak og holdningsskapende arbeid

Tilrettelegge for kompetanseheving og støtte fagbrev i offentlig og privat sektor

Styrke ordningen for henting av landbruksplast

Sikre og tilrettelegge for nye næringsareal, også innenfor havbruk

Øke kapasiteten på Mobil gjenbruksstasjon og støtte utbygging av ny gjenbruksstasjon på BraPro.

Påse større politisk deltakelse i næringslivets forum.

Jobbe for etableringen av et senter for samfunnsberedskap i Lurøy kommune.

Støtte fiskeriene gjennom kvotekjøp, lokale mottaksanlegg og god logistikk.

Styrke beredskapen i kommunen innenfor brann, oljeutslipp, infrastruktur og miljø.

Tilrettelegge for videreforedling av råstoff innen landbruk, havbruk og fiskeri

Videreføre forsvarlig rovdyrforvaltning og kommunal skuddpremie på rev og mink.

Jobbe for etablering av investeringsselskap med kommunal og privat kapital

Jobbe for at ørn og oter blir en del av rovdyrforvaltningen

Jobbe for aktiv integrering av nyinnflyttede

Få på plass ladestasjon for EL-bil på Lurøy innland Videreføre og støtte opp rundt HAFs Rent Hav prosjekt og liknende tiltak

Fortsatt kvotestøtte for melkekvoter Jobbe for en mer aktiv og målrettet norskopplæring av utenlandske arbeidere


Mats Mathisen (39) 3. kandidat, fisker, samfunnsbygger og optimist 4 år KS og politisk repr. inn i skolesaken Det skal være forutsigbart å vokse opp og bli gammel i Lurøy. Da er det viktig å ha fokus på oppvekst og omsorg i alle kretser, støtte opp om næring og ha god og tilpasset kommunikasjon. Det er viktig å bidra med ressurser til ungdomsrådet og eldrerådet slik at de kan fortsette den gode jobben de gjør.


s k t e v p p o g o e Hels LURØY SENTERPARTI ØNSKER Å:

Gi et godt helse- og omsorgstilbud i alle kretsene Videreutvikle miljøterapeutisk bofellesskap med byggetrinn 2 Jobbe for å opprettholde gode prehospitale tjenester i kommunen Opprettholde og videreutvikle skolematordning i alle Lurøyskoler Jobbe for økt fokus på psykisk helse i tidlig fase. Ekstra ressurser bør settes inn på skolene Gjennomføre en kommunal dugnad for psykisk helse Tilføre ekstra midler til helsesykepleier og andre samarbeidende støttefunksjoner i skolen. Styrke svangerskapsoppfølgingen med fokus på å tilrettelegge for hyppigere besøk hos jordmor og gjennomføring av fødselsforberedende kurs for dem som ønsker det.

Utvikle en forutsigbar plan for kretser uten egen institusjon for å tilby en helhetlig tjeneste med hjemmesykepleie, eldretun, helsesykepleier, jordmor, lege og tannlege etc. Videreføre og videreutvikle aktive barnehager og oppvekstsenter/skoler i kretsene Følge opp og videre finansiere vedlikehold av skoler på Onøy og Sleneset. Invitere ungdomsrådet til å komme med innspill i forhold til enklere oppgraderinger av egne skolebygg og vi vil bidra økonomisk til lettere vedlikehold/ oppussing. Gjennomgå kriteriene for SFO og innføre behovsprøvd Sommer SFO som avklares i god tid før sommeren. Gjeninnføre helårsåpne barnehager Bygge ny flerbrukshall med tilhørende garderober i Konsvik


Steinar Holen Ranheim (56) 4. kandidat, rektor, bonde og mulighetsskaper 4 år som vara i KS, medlem i lokalutvalget 2 perioder Som lærer i Lurøyskolene har jeg fått treffe mange veldig trivelige lurøyfjæringer, unge som gamle. De finnes jevnt fordelt i alle våre kretser, og jeg er opptatt av at vi må arbeide sammen, slik at det fortsatt skal være godt å bo i Lurøy, i din egen krets, og uansett din alder. Jeg er også opptatt av rekruttering, vi trenger flere folk!


79% SA JA TIL LURØY

Vi mener FORTSATT at Lurøy kommune skal bestå som egen kommune. 79% av befolkningen var enig med oss i dette denne perioden.

Vi heier på demokratiet – NÆR FOLK! Dersom det blir gjennomført en grensejustering mellom Rødøy/Lurøy vil Lurøy SP jobbe for – og inkludere nye innbyggere – på lik linje med de andre kretsene i kommunen.

Partiliste 1. Nina Bentzen, Onøy, bonde 2. Iren Beathe Teigen, Tonnes, daglig leder, reklamebyrå 3. Mats Mathisen, Sør-Nesøy, fisker 4. Steinar Holen Ranheim, Aldersund, rektor 5. Stig Joar Krogli, Sleneset, daglig leder, oppdrett 6. Anders Isachsen, Storselsøy, ingeniør 7. Matts Johannes Bentzen, Onøy, daglig leder, maskinstasjon 8. Siv Olsen, Sør-Nesøy, elektriker 9. Stig Bjørnar Teigen, Konsvikosen, daglig leder, byggevare 10. Unn Helen Guravik, Onøy, røkter 11. Odd Even Pedersen, Aldra, bonde

12. Kathrine Pedersen, Konsvikosen, barnehagelærer 13. Normann Sondre Nordås, Onøy, ekspeditør 14. Aslaug Selnes Frogner, Selnes, bonde 15. Bent Harald Sund, Onøy, bonde 16. Adrian Olsen, Sør-Nesøy, anleggsarbeider 17. Jørn Børre Johansen, Konsvikosen, bonde 18. Kirsten Dahl, Sør-Nesøy, pensjonist 19. Eystein Albertsen, Aldersund, pensjonist 20. Kurt Andre Haugen, Konsvikosen, anleggsarbeider 21. Synnøve Mathisen, Konsvikosen, assistent

Vil du være med å påvirke vår politikk? – Bli med på laget!

Send SMS med kodeord SP til 2360 og fullfør registreringen (her kan du betale med kredittkort, via mobilfaktura eller få tilsendt faktura i posten), eller send epost til medlem@sp.no med din kontaktinformasjon (du får da tilsendt faktura). Lurøy


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.