Page 1

romerikerevisjon.no


DET HANDLER OM TILLIT

Revisors jobb er å utføre kontroll slik at allmenheten kan ha tillit til kommunene.

Dette omfatter bl.a. at regnskapene stemmer, at internkontrollen er god og at misligheter blir

rapportert og tatt tak i. Det omfatter også at tjenestene som leveres er i tråd med lovkrav, at

kommunene følger opp sitt eierskap i selskaper og at svikt overfor brukergrupper blir avdekket

og rettet opp.

I Romerike revisjon jobber det regnskapsrevisorer, økonomer, samfunnsvitere og jurister med lang erfaring fra offentlig sektor. Å revidere kommuner krever kunnskap og erfaring om de særegne reglene og revisjonsformene som gjelder for kommuneregnskaper og kommunal virksomhet. Det handler om innsikt og kunnskap om den du skal revidere. Å undersøke kommunenes tjenesteproduksjon, regeletterlevelse og prestasjon krever utredning og forskningspraksis som kan resultere i rapporter som bidrar til læring, forbedring og utvikling. RRIs kompetansemiljø er opprettet av og for kommunene, og er derfor dedikert til kommuneoppdragene. Vi legger stor vekt på høy faglig kvalitet, uavhengighet og integritet i arbeidet vi gjør.


REGNSKAPSREVISJON – er kommunens midler brukt slik de folkevalgte har bestemt? Romerike revisjon går årlig god for 21,5 milliarder (2018) offentlige kroner brukt på Romerike. Både politikere, innbyggere, næringsdrivende og andre skal kunne stole på opplysninger i kommunenes regnskaper. Regnskapsrevisors hovedoppgave er å bekrefte at kommunens årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Det betyr at årsregnskapet ikke inneholder feilinformasjon slik at beslutningstakere, som kommunestyret, kan legge opplysninger i regnskapet til grunn for sine beslutninger. Kommunale regnskaper skiller seg fra regnskaper for private selskaper på fl ere punkter. For kommuner er det fokus på at pengene skal brukes slik de folkevalgte har bestemt. Dette betyr at midlene som bevilges i budsjettet skal gå til tjenesteyting, drift og utvikling av kommunen. For private selskaper er formålet å tjene penger til sine eiere, så overskudd på bunnlinjen blir av den grunn viktig. En regnskapsrevisor har også mange andre viktige oppgaver gjennom et revisjonsår i tillegg til å bekrefte regnskapet;

Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil

Vurdere om den økonomiske internkontrollen er betryggende

Kontrollere at økonomiforvaltningen foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak

Bekrefte kommunenes momskompensasjonsoppgaver (6 terminer)

• Attestere kommunenes krav på ulike tilskuddsordninger for fl ere milliarder årlig •

Veilede administrasjonen i krevende regelverk for å forebygge feil i kommunens regnskap

Romerike revisjon har også fl ere interkommunale selskaper og kirkelige fellesråd i sin portefølje.


Gangen i et revisjonsår

Interimsrevisjon (sept.-des.)

Årsoppgjørsrevisjon (jan.-april)

Planlegging (mai-aug)


FORVALTNINGSREVISJON – foregår tingene på en riktig måte?

Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon i offentlig sektor. Gjennom sine bestillinger

av forvaltningsrevisjoner kan de folkevalgte bl.a. sikre seg informasjon om hvordan velferden

– og dermed rettssikkerheten – til kommunens innbyggere blir ivaretatt. Er det bra nok – eller

må det treffes tiltak for sikre at kommunens oppgaver blir utført på en forsvarlig måte?

Forvaltningsrevisjon er en revisjonsform som kan vurdere både økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse og hvordan administrasjonen har fulgt opp politiske vedtak. Slik sett er forvaltningsrevisjon et viktig verktøy i arbeid med styring og kontroll. Forvaltningsrevisjoner kan spenne vidt og gå inn i alle sektorer, oppgaver og roller en kommune har. Dette omfatter alt fra hvordan økonomistyringen er ivaretatt til i hvilken grad barn og unge har tilgang til helsetjenester på skolen. For å sikre at man bruker kontrollressurssene effektivt er det viktig at det ligger gode analyser til grunn for valg av området som blir plukket ut for en undersøkelse. I Romerike revisjon legger vi vekt på at forvaltningsrevisjon skal være dybdestudier som gir noe tilbake til kommunene ut over kun å være en kontroll. Forvaltningsrevisjoner skal også bidra til læring og forbedringer. Vi driver ikke med revisjon utelukkende som studier av dokumenter – vi er også ute i kommunene og snakker med dem det gjelder!


Gangen i et forvaltningsrevisjonsprosjekt Kontrollutvalget bestiller undersøkelse

Revisjonen utarbeider prosjektplan

Undersøkelsen gjennomføres

Rapporten behandles av kontrollutvalget

Kontrollutvalgets innstilling behandles av kommunestyret


SELSKAPSKONTROLL – er kommunen gode eiere av sine selskaper? Kommunene eier selskaper både alene og sammen med andre kommuner. De fleste er organisert som interkommunale selskaper (egen lov) eller som aksjeselskaper etter aksjeloven. Selskapene utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier, som for eksempel avfallshåndteringsanlegg, renseanlegg, brannberedskap og krisesenter. At kommunene, som eiere, følger opp sine selskaper er viktig for å sikre at selskapene opptrer i tråd med de rammer som er gitt. Virksomheten til selskapet skal oppfylle det samfunnsoppdraget de er pålagt innenfor rammene fra eierne. God eierstyring handler om å være tydelig på hvorfor kommunen eier selskapet og hva de ønsker med sitt eierskap. Samtidig må selskapet ha handlingsrom til å utvikle seg som en selvstendig enhet.

Revisors oppgave er å føre kontroll med at kommunene følger anerkjente prinsipper for god

eierstyring. Det er kontrollutvalget som bestiller slike kontroller. Det kan også bestilles forvaltnings-

revisjon i et selskap. Da følges alminnelige prosedyrer for forvaltningsrevisjon.

Selskapskontroll består derfor av to kontrollformer: Eierskapskontroll – rettet mot eierne Forvaltningsrevisjon – rettet mot selskapets drift og måloppnåelse

• •

Romerike revisjon har vært en sentral bidragsyter i utviklingen av denne revisjonsformen i en årrekke. Vi har spisskompetanse på kommunene som eiere, og hva som er sentrale mekanismer for at eierstyringen forankres på en god måte i folkevalgte organer.


VARSLING Enhver som er ansatt i kommunen, innbyggere eller leverandører, kan tipse revisjonen ved mistanke om økonomiske misligheter eller korrupsjon. Revisor har et selvstendig ansvar for å forvalte denne informasjonen og gjøre de undersøkelser som er nødvendig i sitt revisjonsarbeid. I tillegg er revisjonen varslingspunkt for ansatte i mange av våre kommuner som ønsker å si fra om uønskede hendelser på sin arbeidsplass. Dette kan dreie seg om alt fra mobbing og trakassering til økonomiske misligheter eller uakseptabel håndtering av saker og brukere. Det er viktig at kommunene legger til rette for varsling utenfor egen organisasjon. De som ønsker å si i fra om kritikkverdige forhold skal føle seg ivaretatt, og at det blir gjort noe med de sakene der det kreves. Romerike revisjon har i en årerekke vært varslingspunkt for mange av kommunene, og vår kompetanse på feltet har gjort at andre utenfor vårt distrikt har ønsket å bruke oss i disse sakene.


Vi bruker tid ute i kommunene! For å kunne være en revisjon med god kommunekunnskap er det viktig å bruke tid ute i kommunene. Kommuneadministrasjonen har tilgang til regnskapsrevisor i sine lokaler med jevne mellomrom. Vi skal ikke være en revisor som kommunene ser én gang i året under årsoppgjøret. Dette er med på å forebygge feil og gjør både revisors jobb mer effektiv og sparer tid og arbeid for kommuneadministrasjonen.

Både innenfor forvaltningsrevisjon og selskapskontroll legger RRI stor vekt på å være ute i

kommunene når vi gjør våre undersøkelser. Dette mener vi i mange tilfeller er viktig for å få

et så godt og sikkert grunnlag som mulig for konklusjoner som trekkes. Dette bidrar også til

kunnskapsoverføring og læring mellom revisor og kommuneadministrasjonen.

RRI legger stor vekt på tilstedeværelse og service for kommunene og vi følger våre saker helt

frem til kommunestyrebehandling.

I kontrollutvalgenes møter er det alltid en revisor tilstede slik at de folkevalgte har tilgang til å drøfte, avklare og få råd i saker som utvalget behandler. Alle våre rapporter og annet revisjonsarbeid blir presentert i utvalget av én eller flere utførende revisorer. Kommuneloven pålegger også revisor å være tilstede når resultatene av revisjonenes arbeid behandles i kommunestyrene. I tillegg kan både administrasjon og folkevalgte forespørre revisjonen om kurs og foredrag i ulike tema som kommunalrett, forvaltningsrett, eierstyring av selskaper, økonomibestemmelser, merverdiavgift m.m.


RRI skal være kommunenes fremste leverandør av aktuell og relevant offentlig revisjon Vårt arbeid skal: • Sikre åpenhet og svar på: → Er kommunens regnskap korrekte?

→ Gjennomføres det kommunestyret har bestemt på en effektiv måte? → Hvordan brukes pengene kommunestyret har bevilget? → Jobber kommuneadministrasjonen i tråd med lover og regler?

og kunnskap om faktiske forhold i kommunen.

og lovens krav til kommunens virksomhet

• Revisjonsrapporter skal bidra til at både folkevalgte og rådmannen får oversikt • Åpenheten er viktig for innbyggernes tillit til kommunene og underbygger lokaldemokratiet • Revisjonens arbeid skal sikre kontroll, men også forbedring og læring i hva som er god internkontroll • Revisjonen skal være et kompetansesenter for kommunene på sine fagfelt


På vakt for fellesskapets verdier! Fellesskapets verdier er ikke bare pengene, men også TILLITEN, GJENNOMSIKTIGHETEN, DEMOKRATIET – og VELFERDEN!

romerikerevisjon.no

Profile for spirekreativ

Romerike Revisjon Jessheim Ullensaker  

revisjon, regnskap, økonomi, samfunnsvitere, jurister, offentlig sektor

Romerike Revisjon Jessheim Ullensaker  

revisjon, regnskap, økonomi, samfunnsvitere, jurister, offentlig sektor