22.4. 2016 Lausunto Aloite ministeriöille

Page 1

ALOITE 22.4.2016

Jakelussa mainituille

VAPAAEHTOISTEN OSALLISTUMISTA ÖLJYNTORJUNTAAN KOSKEVIEN HALLINNOLLISTEN OHJEIDEN SEKÄ KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toteutti vuosina 2014–2015 Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan –kehittämishankkeen laajassa viranomais- ja järjestöyhteistyössä. Hankkeessa tuotettiin yhdenmukainen toimintamalli vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyöhön. Lisäksi hanke tuotti erityyppistä koulutus- ja tukiaineistoa. Hankkeen yhteydessä tehtiin erillinen selvitys vapaaehtoistoiminnan hallinnoinnista öljyvahingon torjunnassa. Selvityksessä käytiin kattavasti läpi öljyntorjuntaan ja vapaaehtoistoimintaan liittyvä lainsäädäntö, hallinnollinen ohjeistus, eri toimijoiden vastuut sekä korvauskäytännöt. Selvityksen laatimisen aikana ja siitä saatujen lausuntojen perusteella kävi selkeästi ilmi, että vapaaehtoisten osallistumista öljyntorjuntaan koskeviin säädöksiin liittyy tulkinnanvaraisuutta ja että yhdenmukaiset hallinnolliset ohjeet puuttuvat. Tämä haittaa sekä vapaaehtoisten käyttöön varautumista että mahdollisen operatiivisen tilanteen hallintaa. Vapaaehtoisten, järjestöjen ja viranomaisten yhteistoiminnan sujuvuus edellyttää, että toiminnan ehdoista ja edellytyksistä on sovittu ennen toiminnan aloittamista. SPEK esittää, että asianomaiset hallinnonalat ryhtyisivät tarvittaviin toimiin alla lueteltujen asiakokonaisuuksien osalta, jotta tarpeettomat esteet vapaaehtoisten käyttämiselle öljyntorjuntaan poistuisivat. Selvityksessä tunnistettuja kehittämisehdotuksia ovat: Ohjeet vapaaehtoisille maksettavasta palkkioista Ohjeiden tulisi olla valtakunnallisesti yhtenäiset ja sisältää maksuperusteet, palkkion suuruuden sekä ohjeistuksen työajan kirjaamiseen. Palkkion maksamisesta aiheutuva hallinnollinen kuormitus viranomaisille tulisi huomioida ohjeistuksessa. Ohjeet vapaaehtoisille maksettavasta matkakorvauksesta Periaatteet vapaaehtoisille maksettavista matkakorvauksista tulisi sopia valtakunnallisesti esimerkiksi erillisen matkustusohjeen tai valtion matkustusäännön mukaisesti. Ohjeet matkakorvauksien ja muiden suorien kulukorvausten maksajasta vapaaehtoiselle öljyvahingoissa Matkakorvausten ja muiden kulukorvausten tulisi olla vapaaehtoiselle verotonta maksajasta riippumatta. Näiden kulujen maksamisesta aiheutuva hallinnollinen kuormitus tulisi ohjeistuksessa huomioida. Ohjeet järjestöille korvattavien kulujen sopimisesta Ohjeen tulisi sisältää järjestöille öljyvahingon torjuntaan osallistumisesta aiheutuvat toimintakulut. Osoite Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki

Puhelin

Faksi

Sähköposti

Internet

Y-tunnus

(09) 476 112

(09) 4761 1400

spekinfo@spek.fi

www.spek.fi

0912934-5


Vastuukysymykset Toimintamalli vapaaehtoisten hyväksymisestä torjuntaorganisaation jäseniksi torjuntaviranomaisen toimesta Ohjeet vastuunjaosta vapaaehtoisten työnjohdossa öljyvahingon torjuntaan liittyvässä vapaaehtoistoiminnassa Lisäksi toiminnan sujuvuutta öljyvahinkojen torjunnassa edistäisi seuraavien asioiden toteuttaminen tai selvittäminen asianomaisten torjuntaviranomaisten ja järjestöjen yhteistyönä: •

Selvityksen liitteenä olevan Öljyntorjunnan ilmoittautumiskortin käyttöön ottaminen valtakunnallisesti

Selvityksessä mainitun henkilörekisterin perustaminen

Selvitys miten vapaaehtoinen voisi luopua henkilökohtaisesta palkkiosta järjestön hyväksi ilman veroseuraamuksia

Selvitys työturvallisuuslain nojalla annettujen tarkentavien säädösten vaikutuksesta vapaaehtoisiin öljyntorjunnassa niiltä osin, kuin säädöksiä ei ole tarkasteltu tässä selvityksessä

Selvitys ulkomailta saapuvien vapaaehtoisten käyttämisestä öljyntorjuntatehtävissä öljyvahingon tapahtuessa

Kehittämisehdotukset on esitelty liitteenä olevan selvityksen sivuilla 45-46. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan –hankkeessa tuotettu toimintamalli ja sitä tukevat aineistot ovat ladattavissa osoitteessa www.spek.fi/oljyntorjunta SPEK oheistaa myös vuonna 2014 valmistuneen tutkimuksen, missä on käsitelty yksityiskohtaisemmin vapaaehtoisten käytettävyyttä hälytystehtäviin. Tutkimuksen yhteydessä laadittiin myös joukko kehittämisehdotuksia, jotka SPEK haluaa saattaa ministeriöiden tietoon. SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ

Marko Hasari toimitusjohtaja

Karim Peltonen varautumisjohtaja

LIITTEET

Selvitys vapaaehtoistoiminnan hallinnoinnista öljyvahingon torjunnassa Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin, SPEK Tutkii

Jakelu

Ympäristöministeriö Sisäministeriö Valtionvarainministeriö

10

Tiedoksi Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Rajavartiolaitos Suomen ympäristökeskus Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, oikeusministeriöTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.