Speelgoed en Hobby, uitgave 5, 2018

Page 1

SH_05_2018_omslag_V3.qxp_Omslag 16-11-18 16:32 Pagina 4

VA K B L A D V O O R D E S P E E L G O E D B R A N C H E

uitgave 5 | december 2018 | www.speelgoedenhobby.nl

TRENDS SPIELWARENMESSE | INFLUENCER MARKETING NIET MEER WEG TE DENKEN | WINNAARS SPEELGOED VAN HET JAAR 2018 IN DETAIL TOP1TOYS COENEN | 2 5 E EDITIE SPELLENSPEKTAKEL | MGA ENTERTAINMENT KING OF COLLECTIBLES & UNBOXING


SH_05_2018_omslag_V3.qxp_Omslag 16-11-18 16:32 Pagina 2


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:53 Pagina 1

INHOUD Vakblad voor de speelg oedbranche, u itg ave 5, december 2018, jaarg ang 42

13

R E P O R TA G E S 8

I n detail: Top1Toys Coenen

10 MGA: king of collectibles & unboxing 13 Winnaars Speelgoed van het Jaar 2018 14 25e editie Spellenspektakel 15 Winnaars Nederlandse Spellenprijs 2018 16 I nfluencer marketing niet meer weg te denken 18 Clementoni lanceert Mind Robot Designer 18 Juf Roos: Hit van Hollandse bodem! 19 Nieuwe producten Juf Roos 21 Nieuw: Barbie® Ambulance en Barbie® Ultieme keuken

16

25

23 Nu bij Van der Meulen: MINDF*CK! 25 Trends Spielwarenmesse 2019 26 Paco Ŝako: Nederlander bedenkt ‘ vredesschaakspel’ 27 Ludos: Nederland is een nieuw speelgoedmerk rijker 29 Toy Fair New York is altijd uw bezoek waard!

RUBRIEKEN

14 B I J D E V O O R PA G I N A

2

Uit de branche / Column MVO Nederland

4

Economie & Recht

5

Column Raymond Sieben

7

I nspiratie & Innovatie

8

I n detail: Top1Toys Coenen

28 Nieuwe producten Clementoni, Mind Robot Designer Met de Mind Robot Designer brengt Clementonieen nieuwe, educatieve robot. Mind ondersteunt kinderen bijhet tekenen, meetkunde en rekenkunde. Bevelen worden uitgevoerd via de knoppen op het apparaat of via de gratis te downloaden Mind Designer App. Genomineerd bijde verkiezing Speelgoed van het Jaar 2018!

31 Opleiding & training 32 Tot slot / Column Marian Bekkers

Clementoni Benelux Telefoon0 0 3 2 -2 5 2 7 3 1 9 6 www.clementoni.com

Speelgoed enHobby | uitgave 5

1


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 2

UIT DE BRANCHE

Distribu tie Bu nch O Balloons per 1 janu ari via Zu ru Aan Zuru is op 17 oktober jongstleden het Europese patent op Bunch O Balloons toegekend. U kent het product ongetwijfeld. De bundel met ballonnen sluit je simpel aan op de waterslang. Draai de kraan open en de dertig ballonnen vullen zich binnen twintig seconden met water. Vervolgens kan het waterballonnengevecht beginnen! Bunch O Balloons is inmiddels tot een compleet assortiment met diverse producten uitgegroeid. Dat was mede reden voor Zuru om de Bunch O Balloons-portfolio extra te beschermen met patenten, om plagiaat tegen te gaan. Dat Zuru er alles aan doet om namaak te weren, bleek wel uit verschillende rechtszaken die deze zomer in Duitsland succesvol werden afgesloten. Eveneens wordt gemeld dat met ingang van 1 januari 2019 de verkoop en distributie van Bunch O Balloons in de Benelux via Zuru loopt. www.zuru.com

Uitbreiding kantorenendistribu tiecentru m ToyChamp

MVO NEDERLAND

Om haar ambitieuze expansieplannen te ondersteunen, heeft Nolmans Retail Support in Genk (B), dat de logistieke en administratieve dienstverlening verzorgt voor de ToyChamp-winkels en webshops in België en Nederland, de kantoorruimte verdubbeld en de logistieke capaciteit vergroot van 5.000m² naar 18.000m². Eveneens werden logistieke processen in kaart gebracht en een nieuw Warehouse Management System geïmplementeerd. Tevens heeft ToyChamp midden oktober een nieuwe webshop gelanceerd in België en Nederland, waarvoor het fulfilment vanaf begin 2019 ook in Genk zal plaatsvinden.

ond er red actie van Jos Reinhou d t

Radicale innovatie Aan de overkant van de rivier ligt een duurzame toekomst. Stapje voor stapje waden we door het water en komen we dichterbij. Iets minder energieverbruik, iets minder afval. Zo zien we de overgang naar een duurzame economie vaak voor ons:als we maar gestaag doorgaan met verduurzamen, komen we er wel. Maar wat als die duurzame toekomst nou niet naar de overkant van een rivier

2

ligt, maar aan de overkant van een ravijn? Dan heb je niks aan voorzichtig vooruit schuifelen. Dan moet je een flinke sprong durven maken. Dan is radicale innovatie nodig. Bedrijven die niet knibbelen aan hun energieverbruik, maar in één keer kappen met fossiel. Die niet jaarlijks ietsje minder plastic gebruiken, maar een aanloopje nemen en in één klap overstappen op biologische grondstoffen.

Voorbeelden zijn er genoeg. Uitvinder en ondernemer Jalila Essaïdigebruikt geen aardolie voor het maken van textiel, maar koeienpoep. Of Straw-bystraw, die maken hun drinkrietjes niet van gerecyclede kunststoffen, maar van stro. Scheelt bergen plastic. Met dit soort radicale vernieuwingen schiet het lekker op richting overkant. Heeft u het lef om een flinke sprong te wagen?

Speelgoed enHobby | uitgave 5


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 3

Wat wo rdt er gesp eeld? B lijf opd e h oog te enbeleef d e g evarieerd e wereld van h et spelenopĂŠĂŠnlocatie: d e ju iste prod u ctenvoor u w assortiment, inspirerend e actie platformen, interessante presentaties vanexperts eneenbijzond er spectacu lair festival voor bezoekers inh et kad er vanh et 7 0 -jarig e ju bileu m.

www.spielwarenmesse.d e/neth erland s


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 4

ECONOMIE & RECHT

ond er red actie van mr. Henk van Dorst MDR

Arbeidsmarkt inbalans Onder deze naam heeft minister Koolmees een wetsvoorstelaangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstelis een uitwerking van het regeerakkoord, dat bijde totstandkoming van het huidige kabinet is afgesproken. Het betreft een belangrijke wijziging van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die op 1 juli2015 van kracht werd. De nieuwe wet beoogt in grote lijnen te bewerkstelligen dat ‘flex minder flex wordt’ en ‘vast minder vast’.

Flex minder flex In het wetsvoorstelworden nieuwe regels opgenomen met betrekking tot flexibele contracten, zoals oproepcontracten, nulurencontracten, min/max-contracten et cetera. Met betrekking tot oproepkrachten wordt vastgelegd dat zijten minste vier dagen tevoren opgeroepen moeten worden. Mocht daarna de oproep worden ingetrokken of het aantaluren verminderd, dan kan de werknemer aanspraak maken op het loon voor de uren waarvoor hijaanvankelijk was opgeroepen. Voor de detailhandelis dat natuurlijk een regeling die niet werkbaar is. Winkels zijn minimaalzes en steeds vaker zeven dagen per week open. Een omslag in het weer kan ervoor zorgen dat je extra mensen nodig hebt. Maar ook ziekmeldingen of problemen bijde aanlevering van goederen kunnen maken dat er extra bezetting nodig is. Een ander pijnpunt van het wetsvoorstelbetreft de WW-premie. Om flexcontracten onaantrekkelijk te maken, wordt hier de WW-premie 5% hoger dan de premie voor vaste medewerkers. Die verhoging is niet gebaseerd op het feit dat flexkrachten de WW meer geld zouden kosten dan vaste krachten. Vakcentrum vindt het onaanvaardbaar dat de premieopslag van 5% geldt, zonder een directe relatie te leggen tussen de uitstroom in de WW en de daaropvolgende instroom. Ook het min/max-contract moet volgens de minister na drie maanden leiden tot een vaste arbeidsomvang van het gemiddelde aantaluren per maand.

Tip Gratis klanttevredenheidsonderzoek? www.vakcentru m.nl

4

De verplichting een transitievergoeding te betalen, geldt vanaf het moment dat de werknemer 24 maanden of langer in dienst is. Die grens komt in het voorstelte vervallen. De werknemer maakt te allen tijde aanspraak op een transitievergoeding, als de werkgever het dienstverband opzegt. Zelfs als dat in de proeftijd gebeurt!

verzuim, verstoorde arbeidsverhouding, et cetera) moet een beroep worden gedaan op de kantonrechter. De kantonrechter gaat pas over tot ontslag als de werkgever kan aantonen dat één van de wettelijke ontslaggronden volledig voldragen is. In de praktijk wordt de werkgever dan opgezadeld met een forse bewijslast en de vorming van een lijvig dossier. In het voorstelwordt het mogelijk dat verschillende ontslaggronden tezamen kunnen leiden tot ontslag. Voorbeeld:een werknemer die af en toe een steekje laat vallen met betrekking tot zijn functioneren, die af en toe te laat komt, kortaf reageert op vragen van collega’s en werkgever, kan nu niet voor ontslag worden voorgedragen. De werkgever moet nu immers van één van deze punten aannemelijk maken dat de werknemer binnen het bedrijf echt niet meer te handhaven is. Een beetje disfunctioneren en een beetje kortaf reageren zijn nu onvoldoende, maar zouden in het voorstelmogen worden ‘opgeteld’ zodat er alsnog een volwaardige ontslagreden is.

Proeftijd

Wanneer

Om te bevorderen dat een werkgever bij indiensttreding meteen een contract voor onbepaalde tijd sluit, wordt het mogelijk een proeftijd op te nemen van vijf maanden. Als direct een arbeidscontract voor twee jaar wordt gesloten, dan is een proeftijd van drie maanden mogelijk.

Het wetsvoorstelligt nu bijde Tweede Kamer, met de bedoeling van de minister dat het voorstelper 1 januari2020 kracht van wet krijgt.

De beleidsmakers vergeten vaak dat je in een winkeltegen een klant niet kunt zeggen:‘mijn medewerker is ziek, kunt u misschien morgen even langskomen’. De fysieke aanwezigheid van medewerkers is nu eenmaalessentieelin een winkel.

Ketenregeling De ketenregeling is na in werking treden van de WWZ beperkt tot drie contracten binnen 24 maanden. In het voorstelis het de bedoeling de periode van 24 maanden weer te verlengen naar 36 maanden. De tussenpoos van zes maanden blijft echter onverkort van kracht.

Transitievergoeding

Ontslaggronden Om een medewerker met een vast dienstverband te ontslaan, kan alleen in het geval van bedrijfseconomische redenen, einde wachttijd bijziekte of bedrijfsbeëindiging, een ontslagvergunning worden gevraagd bijhet UWV. Voor een andere ontslagreden (disfunctioneren, veelvuldig

Hebt u vragenover de Wet arbeidsmarkt inbalans, dankan Vakcentru m Bedrijfsadvies van dienst zijn: 0 3 4 8 – 4 1 9 7 7 1 of reactie@vakcentru m.nl

Speelgoed enHobby | uitgave 5


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 5

Rechtspreken: een vak apart Speelgoedveiligheid is voor de speelgoedbranche erg belangrijk. Speelgoed dat in de winkelligt, moet voldoen aan het Warenwetbesluit Speelgoed dat nagenoeg geheelovereenkomt met de Europese speelgoedrichtlijn. De Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA) controleert de op de naleving. Een importeur van speelgoed uit China kreeg van de NVWA een boete van € 7.875,- voor het in de handelbrengen van een vijftalspeelgoedartikelen die niet aan de wettelijke eisen voldeden. We bespreken hier een deelvan de uitspraak met betrekking tot het begrip ‘in de handelbrengen’. De rechtbank begint zijn oordeelmet de stelling dat de importeur moet worden aangemerkt als fabrikant. Het speelgoed wordt namelijk geïmporteerd vanuit China. Omdat geïmporteerd wordt van buiten de EU, word je als importeur beschouwd als fabrikant. Ten aanzien van één artikelstelt de importeur dat het niet in de handelis gebracht. Na controle door de NVWA is het artikeldirect vernietigd en ook niet elders in de EU op de markt gebracht. Het enkelimporteren van speelgoed mag niet gelijkgesteld worden met ‘in de handelbrengen’. Volgens de NVWA bepaalt het warenwetbesluit echter dat het verboden is speelgoed te vervaardigen of te verhandelen dat niet aan de voorschriften voldoet. Omdat de importeur als fabrikant wordt beschouwd, heeft hijdus speelgoed vervaardigd dat verboden

BEDRIJFSADVISERING

is. De EU richtlijn stelt echter dat het verbod pas geldt indien het verboden artikel‘in de handel’ wordt gebracht met het oog op distributie, consumptie of gebruik. In de toelichting bijhet Warenwetbesluit staat:‘... dat er destijds voor gekozen is in het besluit direct te verwijzen naar de EU richtlijn. Volgens de toelichting is de EU richtlijn duidelijk en gezien de internationale dimensie van de speelgoedbranche wordt veelalalleen met de tekst van de richtlijn gewerkt’. De ruime uitleg die de NVWA geeft op grond van het Warenwetbesluit, strookt niet met de meer beperkte uitleg van de richtlijn. Weliswaar heeft het verboden artikelop internet gestaan, maar de importeur stelt dat alle artikelen zijn vernietigd. De NVWA kan niet aantonen dat het vermelde artikelop de site niet tot de artikelen behoorde die zijn vernietigd en dus moet de importeur het voordeelvan de twijfelkrijgen. De boete voor het ‘in de handel’ brengen wordt door de rechter kwijtgescholden. Als dezelfde bemonstering zou hebben plaatsgevonden in de winkel, dan is welsprake van in de handelbrengen. De ondernemer kan zich dan niet vrijpleiten door bijvoorbeeld aan te tonen dat hijalle voorraad vernietigt en aan te tonen dat hijnog niets heeft verkocht.

mr. Raymond R. Sieb en, b ed rijfsovernamespecialist b ij Dilig ence

Wanneer is uw bedrijf écht verkoopklaar? Het gaat economisch goed en bedrijven worden, zo lijkt het, sneller te koop aangeboden dan voorheen. Maar komt dit ook de kwaliteit ten goede? Moet een bedrijf niet eerst verkoopklaar worden gemaakt? En wat wordt hieronder verstaan? Kun je een bedrijf verkopen dat niet verkoopklaar is? En welke consequenties heeft dat? Bijhet verkoopklaar maken van een onderneming wordt vaak in eerste instantie gekeken naar een goede, op de verkoop gerichte juridische en fiscale structuur. Zonder twijfelkomt dat het resultaat ten goede. Ook is het van belang dat de onderneming over een deugdelijke administratie beschikt. Maar minstens zo belangrijk is het algehele beeld dat een koper van een bedrijf krijgt:een professioneelgeorganiseerde onderneming biedt hem het vertrouwen

Speelgoed enHobby | uitgave 5

dat hijmet een stabielbedrijf van doen heeft. Als verkopende ondernemer wilje dat jouw bedrijf op het moment van verkoop in een optimale conditie verkeert. Wat optimaalis voor de een, hoeft dat niet te zijn voor de ander. Voor de verkoper gaat het erom dat hijde beste kandidaat vindt en dat kan mede afhankelijk zijn van het moment van verkoop. De koper zal echter gericht zijn op het vinden van een bedrijf met een veelheid aan kansen tegen lage risico’s. Een onderneming die er dan goed verzorgd en goed georganiseerd uitziet, verhoogt het vertrouwen. Heb je plannen je bedrijf te verkopen, dan doe je er dus goed aan om op dit soort waardebepalende factoren te sturen. Kun je ook een bedrijf verkopen dat niet verkoopklaar is? Verstandig is het in algemene zin gesproken niet, maar externe

omstandigheden kunnen voor een koper aanleiding zijn om een bedrijf te kopen en daarbijtekortkomingen op de koop toe te nemen. Te denken valt aan (o.a. economische) ontwikkelingen in de branche waarin de onderneming opereert, toekomstverwachtingen, de stand van vraag en aanbod naar de betreffende soort bedrijven en de financieringsbereidheid van banken. Is het riskant een bedrijf te kopen dat niet verkoopklaar is? Indien de verkoper in alles transparant is en indien de koper uitvoering en grondig onderzoek verricht, dan behoeft dat geen probleem te zijn. De risico’s kunnen dan zeker hoger liggen, maar kennelijk wegen de verhoogde kansen op zo’n moment zwaarder dan de geconstateerde tekortkomingen en risico’s.

5


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 6


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 7

twitter.com/fleu rd ebest

ond er red actie van Fleu r d e Best

I N S P I R AT I E & I N N O VAT I E

De Nieuwe Winkelstraat:

Is de basis op orde? Toekomstbestendige winkelgebieden zijn in ieders belang;of u nu winkelier, leverancier of consument bent. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Kennisplatform Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) is een kennisplatform dat zich ten doelstelt een bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig maken van winkelgebieden. In eerdere uitgaven van dit vakblad heeft u kunnen lezen dat Vakcentrum DNWS ondersteunt met kennis en mankracht. Toekomstbestendig winkelgebied Een toekomstbestendig winkelgebied is een winkelgebied dat ook in de toekomst de ‘connected’ consument kan boeien en binden. Deze connected consument maakt steeds meer gebruik van internet en technologie voor, tijdens en na zijn bezoek aan een winkelgebied. Als winkelgebied moet je daarom een sterk merk zijn en dit in alle vormen en via alle kanalen bijde consument weten over te brengen. Dit betekent dat allereerst de basis op orde moet zijn zowelfysiek als online en qua onderlinge samenwerking. Daarna moet een duidelijke strategie voor branding en het positioneren van het winkelgebied worden uitgevoerd. In veelwinkelgebieden en buurten wijkcentra blijkt het zinvolom hiervoor een Kom-In-Actie-Traject (KIAT) op te starten. Een KIAT is een middel, waarbijhelder, duidelijk en onderbouwd wordt aangegeven wat de te ondernemen acties zijn en hoe die kunnen worden opgepakt. Een KIAT bestaat uit een aantalstappen, waarbijop drie onderwerpen wordt ingezoomd, te weten: 1. Is de basis op orde; 2. Eén merk, wat maakt het centrum onderscheidend; 3. Aan de slag, aanbevelingen en acties. Basis op orde Bijdeze vraag beoordeelt DNWS twee aspecten: • de kwaliteit van het winkelgebied; • de kwaliteit van de samenwerking. Met de kwaliteit van het winkelgebied worden zaken bedoeld zoals de mix van het winkelaanbod, de uitstraling van de panden en openbare ruimte denk hierbij aan netheid, verzorging en veiligheid, compactheid, situering trekkers, bereikbaarheid en digitale vindbaarheid.

Speelgoed enHobby | uitgave 5

Zo heeft DNWS in Papendrecht bijvoorbeeld de aanbeveling gedaan om keuzes te maken ten aanzien van het compact maken van het centrum. Het centrum oogt in eerste instantie vrijcompact, maar blijkt dit niet te zijn vanwege allerleiuitlopers. In Bloemendaalis de aanbeveling gedaan om een werkgroep ‘aanpak uitstraling’ op te richten met als doel om samen met de gemeente te werken aan het winkelcentrum zodat dat meer als één geheelwordt beleefd en de verblijfskwaliteit verbeterd wordt. Kwaliteit van de samenwerking Met de kwaliteit van de samenwerking wordt de onderlinge samenwerking tussen de ondernemers, en ook de publiek-private samenwerking tussen de gemeente, de ondernemers en de vastgoedeigenaren bedoeld. Hoe is dit nu georganiseerd? Welke samenwerkingsvormen zijn er en hoe kan dit professioneler? Is er sprake van ondernemersfondsen of een BIZ? Enzovoorts. In veelgemeenten blijkt dat het centrum meer als bedrijf aangestuurd moet worden, waarbijer behoefte is aan een sterk bestuur met begrip voor elkaars belangen. Bepaal een gezamenlijke koers, steleen structureel financieringsmodelin, gevoed door alle partijen en activeer de ondernemers en geef vervolg hieraan door middelvan werksessies. Om een centrum toekomstbestendig te maken, is het van groot belang dat het overleg met de belanghebbenden structureelen effectief is. DNWS geeft in zo’n situatie aan hoe zoiets opgezet kan worden. Zo is in Gemert onlangs de Stichting Centrum Gemert opgericht. In deze stichting, een samenwerking tussen gemeente, ondernemers, horeca en cultuur, gaat centrum Gemert aansturen als een bedrijf. De doelstelling maakt deeluit van het actieplan ‘toekomstbestendig Gemert-centrum’, dat de positie van het centrum wilversterken. Meer weten over DNWS? Kijk op www.vakcentrum.nl/dnws of neem contact op met Fleur de Best, innovatiemanager Vakcentrum, f.debest@vakcentrum.nlof reactie@vakcentrum.nl. 7


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 8

I N D E TA I L

Top1Toys Coenen, Roggel

Het gaat de goede kant op! Het was al lekker druk toen we op 2 november, ’s morgens rond 10 uur bij Top1Toys Coenen in Roggel naar binnen liepen. Daar was een goede reden voor:de kortingsbonnen waren nog tot en met 4 november geldig én alleen in de winkel. Veel consumenten wilden dus snel hun slag slaan en met twee bonnen van 20% korting en drie van 15% korting was er natuurlijk ook heel wat voordeelte behalen.

Met de kortingsbonnenactie werden primair de prijskopers op hun wenken bediend, die opvallend vaak van buiten Coenen’s verzorgingsgebied op de actie afkwamen. Die eerste slag was binnen en de kortingsactie vormde een prima opmaat naar wat een geslaagd jaar moet gaan worden, met naar verwachting een hogere omzet én een verbeterde marge ten opzichte van 2017. Dat mag ook, want Coenen kende - net zoals veelandere collega’s - mindere tijden. Zo zit

men nu bijvoorbeeld op ongeveer 60% van de omzet die in 2008 werd gerealiseerd. Daar speelde de terugvalin omzet van multimedia een belangrijke rolin. Van verf en behang naar speelgoed De winkelwerd in het midden van de jaren vijftig in de vorige eeuw gestart door de familie Coenen. Van oorsprong was het

een schildersbedrijf, maar omdat die handel in de wintermaanden grotendeels stillag, werd speelgoed verkocht. Fien Coenen, nu samen met haar man Thijs Simons eigenaar van de winkel, draait vanaf haar veertiende al mee in het familiebedrijf en ontfermde zich als ‘ervaringsdeskundige’ alsnelover het speelgoed. Begin deze eeuw namen zijde zaak officieel over, waarna een grootscheepse verbouwing volgde. Niet veellater, door de opkomst van de bouwmarkten die een grote concurrent werden voor de verf- en behangspeciaalzaken, namen ze afscheid van dit assortiment. Dat was een lastig besluit, aangezien door een derde van de omzet een kruis werd gezet. Dat doet een ondernemer altijd pijn. 8

Speelgoed enHobby | uitgave 5


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 9

Maar zijzagen meer brood in speelgoed en dat bleek uiteindelijk een goede keus, want binnen een jaar was de verdwenen omzet aan verf en behang ruimschoots gecompenseerd. De zaken gingen steeds beter en verschillende verbouwingen volgden elkaar op, zodat aan meer speelgoed ruimte kon worden geboden. Inmiddels telt het verkoopvloeroppervlak 300 m2. Fien houdt de touwtjes strak in handen voor wat betreft de inkoop en verkoop van speelgoed, Thijs regelt vooralde zaken achter de schermen, zoals de administratie en logistiek.

sluiting van de Marskramer/Toys2Play in het nabijgelegen Heythuysen, gemeente Leudal. Sindsdien worden in Heythuysen folders verspreid en er wordt via Facebook en Instagram reclame gemaakt, waardoor de omzet in oktober aanzienlijk steeg. Overigens bestaat de Gemeente Leudaluit zeventien dorpskernen, waarvan Roggeler een is, en Top1Toys Coenen is nog de enige speelgoedwinkelbinnen dit gebied. Ten derde is de afgelopen anderhalf jaar de gemiddelde marge verbeterd. Dat zit hem volgens Fien en Thijs in een betere verhou-

De kortingsactie vormde een prima opmaat naar een geslaagd najaar Resultaten zijn duidelijk beter De toekomst voor Coenen, vanaf het begin lid van Top1Toys (Family), ziet er gelukkig weer een stuk zonniger uit en daar zijn diverse redenen voor. Allereerst is dat volgens Fien en Thijs te danken aan de komst van Hans Hummelink naar Otto Simon een paar jaar geleden, die de Top1Toys-organisatie veelgoeds heeft gebracht. De keten stáát beter en er is meer vertrouwen. Ten tweede is het verzorgingsgebied uitgebreid en dat heeft mede te maken met de Speelgoed enHobby | uitgave 5

ding tussen de merken en de ‘vrije handel’ waar meer marge op wordt gemaakt. Ten vierde merkt Coenen dat de B2B-markt zich gunstiger ontwikkelt. Zelfs bedrijven uit Roermond en Venlo komen naar Roggelom speelgoed in te kopen.

mensen in het hoogseizoen is dit de grootste ‘kern’ van de Gemeente Leudal. Bovendien staan op de camping circa 350 vakantiewoningen die vrijwelpermanent bezet zijn. Zijvormen een belangrijk deel van Coenen’s doelgroep. Gunfactor is hoog 87% van de aankopen bijCoenen wordt door de vrouw gedaan, zo bleek uit recent klantonderzoek. De factor ‘prijs’ is iets minder dominant aanwezig en de gunfactor is hier nog hoog. Dat neemt niet weg dat de concurrentie van internet zeker wordt gevoeld. Dat speelt bijvoorbeeld bijLEGO en Playmobileen rol. Van die merken mist Coenen vooralde aankoop van de grotere en duurdere producten. Maar almet alzijn Fien Coenen en Thijs Simons tevreden over hoe de zaken nu verlopen en rekenen zijop klinkende resultaten in de topmaanden november en december. Het gaat echt weer de goede kant op!

Toerisme Een niet te onderschatten economische factor voor heelRoggel, dat circa 5.000 inwoners telt, én voor Coenen is toerisme. Daarin speelt met name de nabijgelegen camping De Leistert een belangrijke rol. Met 15.000 9


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 10

R E P O R TA G E

MGA Entertainment

King of collectibles & unboxing Isaac Larian, eigenaar en CEO van MGA Entertainment, verbaasde zich een aantaljaren geleden over het feit dat unboxing-videos op YouTube zoveelviews kregen. Zelf had hij NumNoms in de collectie die kinderen konden verzamelen. Hijkoppelde daar een nieuw element aan:unboxing en L.O.L. Surprise, dè hit van dit moment, was geboren!

Eind 2016 werd de eerste generatie van L.O.L. Surprise in de USA gelanceerd en dat Larian daarmee goud in handen had, bleek alsnel. Kinderen vinden het natuurlijk altijd geweldig om iets uit te pakken en het verrassingseffect, je weet van tevoren niet wat er in de balzit, werd gefilmd en online gezet. Dat bracht een sneeuwbaleffect teweeg. Steeds meer unboxing-video’s verschenen op socialmedia en dus zonder zelf veelpromotie te maken voor L.O.L. Surprise, dat doet MGA overigens nog steeds niet, groeide de populariteit zienderogen.

Onnedi In maart 2017 werd L.O.L. Surprise in ons land geïntroduceerd. Met uitzondering van een unboxing-video van vlogger Onnedi, werd er ook hier weinig promotie voor gemaakt. Maar het verrassingselement, van het laag per laag afpellen van de verpak-

MGA zet ook andere merken in de markt op het gebied van collectibles en unboxing, zoals Poopsie Slime Surprise ‘poop pack’ en Ready2Robot

10

L.O.L. Surprise Under Wraps. Om tot de verrassing te komen, moet je eerst een capsule ontcijferen

king die rondom de balzit, niet wetende welk schattig poppetje daarin uiteindelijk zou zitten, sloeg direct aan bijmeisjes én hun moeders. Ook de verpakking van zeven lagen zit volverrassingen. Er zit een stickervel in, een hint, een schoentje, et cetera. Het smaakte bij de doelgroep, meisjes van vijf tot tien jaar, in elk geval naar meer en in korte tijd groeide L.O.L. Surprise uit tot een enorme hit. “Het is ook echt een product waarvoor je naar de winkelgaat en de populariteit, in de winkelen op socialmedia, kende alsnelgeen grenzen”, vertelt MichelMertens, directeur van MGA Netherlands BV in Bodegraven. “Bijde eerste generatie was het zelfs zo dat als je met de flashlight van de mobiele telefoon op de balscheen, je de kleur kon zien en wist welk poppetje erin zat. Deze truc, die bijmenig speelgoedwinkelier voor verbaasde blikken zorgde, werkt nu niet meer.” De truc verhinderde overigens niet dat binnen een half jaar er soms wel 30 tot zelfs 60 poppetjes op de meisjeskamers stonden, à 10 euro per stuk! Speelgoed enHobby | uitgave 5


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 11

Magisch verrassingsgevoel blijft overeind Om te zorgen dat mensen naar de winkels blijven komen en de verrassing erin te houden, moet je snelvernieuwen. Daarom komen er regelmatig nieuwe golven van L.O.L. Surprise uit, niet alleen met nieuwe popjes maar eveneens met nieuwe manieren van unboxen. “Dat unboxen en het verzamelen van producten is echt de kracht van L.O.L. Surprise. Bijde eerste generatie moest je laag voor laag de balunboxen totdat je bijde verrassing kwam”, aldus Mertens. “Kocht je echter een paar ballen, dan was een deelvan de magie van het unboxen welweg. Bijde tweede generatie trok je aan touwtjes, maar je wist niet welke laag je opende. Daardoor bleef dat magische verrassingsgevoelovereind.” Dit is L.O.L. Surprise confetti-’pop’. Leuk voor de meisjes, wat minder voor de moeders en MGA wilmet die groep natuurlijk geen ruzie krijgen. Dit najaar volgde L.O.L. Surprise Under Wraps. Om tot de verrassing te komen, moet je eerst een capsule ontcijferen. Daarnaast is in september de Bigger Surprise uitgebracht en daarin zit aleen hint verwerkt naar wat er volgend voorjaar komt. Het zal duidelijk zijn dat MGA het enorme succes van L.O.L. Surprise zolang mogelijk wil continueren en nu staat al vast dat zeker tot in 2020 L.O.L. Surprise-producten uitkomen. Ready2Robot, Poopsie Slime Surprise Op de combinatie van collectibles met unboxing blijft MGA logischerwijs een zwaar accent leggen. Sinds een paar jaar zijn door MGA ook speciale teams samengesteld die continu naar opkomende (mode)trends zoeken om op in te spelen. Dat doen ze overigens niet alleen voor L.O.L. Surprise. MGA zet ook andere merken in de markt zoals Poopsie Slime Surprise ‘poop pack’ en MojMoj, dat in Nederland in 2019 wordt uitgerold. “Naast collectibles en unboxing voegen we tevens een derde element toe waarmee we ons nadrukkelijk als dè autoriteit op dit gebied

Michel Mertens: “L.O.L. Surprise is echt een product waarvoor je naar de winkel gaat en de populariteit, in de winkel en op social media, kende al snel geen grenzen.”

profileren”, aldus Mertens. “Bijhet in september gelanceerde Poopsie Slime Surprise ‘poop pack’, dat eveneens een groot succes is, komen bijvoorbeeld meerdere actuele trends samen, zoals slijm en een eenhoorn. Er zit eveneens veel humor in met als onderwerp poep. Een colaflesje heet KaKa Cola en Fanta wordt Farta. Het ziet er ook uit als een wc-rol, met daarin een uniek flesje/sleutelhanger waarmee je slijm kan maken.” Van Poopsie Slime Surprise ‘poop pack’ zijn inmiddels dertig verzamelproducten op de markt en nieuwe golven volgen in 2019.

gaan direct op het doelaf:wat zit er in de verpakking? Jongens moet je ook een verhaalgeven, terwijlmeisjes dat zelf creëren”, aldus Mertens. “Ready2Robot gaat over een robotbattle tussen verschillende karakters. Er zit ook slijm in de verpakking waarmee je elkaar kunt bekogelen. Dat spreekt meisjes minder aan. Jongens bereiken we tevens op een andere manier. L.O.L. Surprise is meer een showproduct en de marketingfocus ligt vooralop YouTube. Ready2Robot is juist een actieproduct en omdat jongens vaker tv kijken, zetten we hier meer tv-commercials in.”

Nu staat al vast dat zeker tot in 2020 L.O.L. Surprise-producten uitkomen Dit najaar werd ook Ready2Robot geïntroduceerd. Dat moet jongens winnen voor collectibles en unboxing en dat is altijd een hele uitdaging, die een fundamenteelandere aanpak vergt. “Daar anticipeert MGA natuurlijk op. Meisjes pellen bijvoorbeeld zorgvuldig de laagjes af en letten sterk op details. Jongens zijn veelongeduldiger en Speelgoed enHobby | uitgave 5

Tot slot kunnen we u nog melden dat Poopsie Slime Surprise ‘poop pack’ en L.O.L. Surprise zijn genomineerd bijde verkiezing Speelgoed van het Jaar 2018, in de categorie zes en zeven jaar. Dat is alvast een mooie bekroning van het commerciële succes!

11


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 12

Made in holland

Ludos is een nieuw Nederlands constructie speelgoed merk. Ludos onderdelen passen op alle (bekende) merken bouwsteentjes. Ludos wordt volledig in Nederland ontwikkeld, geproduceerd en verpakt!

Schap positie:

Markt positie:

• Creatief • Focus op lage prijspunten • Onderdelen los verkrijgbaar • Made in Holland • Herkenbare verpakking

• Focus op speciaalzaken • Stabiele marge • Branche bescherming • Maatwerk bij lage aantallen • Ludieke (regio) ondersteuning

/LUDOS.nl

info@ludos.nl

/ludos_toys

085 - 047 79 07

MAGIC SETS Voor het eerst kan jij de illusies uit MINDF*CK ook zelf uitvoeren!

Inclusief unieke code die toegang geeft tot stap voor stap online video-instructies van Victor Mids Van der Meulen Postbus 80 | 8600 AB Sneek Lorentzstraat 23 | 8606 JP Sneek

Speciaal getrukeerd kaartspel

T +31(0) 515 435 635 F +31(0) 515 420 247 E info@vandermeulen.com

vandermeulen.com


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 13

R E P O R TA G E

6000 stemmen uitgebracht

Winnaars Speelgoed van het Jaar 2018 In Nemo Science Museum in Amsterdam zijn op 7 november de winnaars bekendgemaakt van de 45e Verkiezing Speelgoed van het Jaar. De presentatie was in handen van Chazia Mourali. Voordat de prijzen werden uitgereikt, had zijeen gesprek met ontwikkelingspsycholoog Ger Ramakers, die pleitte voor een minimum van 30 minuten spelen per dag. In totaal brachten ruim 6.000 mensen een stem uit op hun favoriete speelgoed. Daarbijviel op dat de meeste stemmen binnenkwamen tijdens de Speeldag NL in Hoorn, afgelopen 16 september. Tijdens dit evenement konden kinderen het genomineerde speelgoed zelf uitproberen en hun stem uitbrengen. Belang van spelen Voor de uitreiking in Nemo Science Museum hield ontwikkelingspsycholoog Ger Ramakers een betoog waarin hijpleitte voor een minimum van 30 minuten spelen per dag. Ramakers:“Spelen is van nature

'ingebakken'bijzoogdieren en als het voor andere dieren belangrijk is, dan geldt dat op zijn minst ook voor mensenkinderen.

Speel iedere dag 30 minuten Door kinderen van jongs af aan gevarieerde spelmogelijkheden te bieden, kunnen ze hun wereld op een veilige en positieve manier leren kennen, kunnen ze allerlei vaardigheden ontwikkelen en hun talenten

ontdekken”. Spelen is in eerste instantie essentieelvoor de ontwikkeling van kinderen. Maar ook voor volwassenen, en vooral voor de groeiende groep senioren, is spelen belangrijk. “Speeliedere dag 30 minuten. Je beleeft er plezier aan en je moet er wat voor doen. Het is goed voor je welzijn, want voelje je goed dan ben je tot meer in staat. Spelen verbindt alle mogelijke relaties en je leert vaardigheden. Dat laatste geldt voor alle leeftijden”, aldus Ramakers. Op www.speelgoedenhobby.nl/ speelgoedvanhetjaar2018 vindt u foto’s van de winnaars.

Chazia Mourali en Ger Ramakers in gesprek over het belang van 30 minuten spelen

Speelgoed enHobby | uitgave 5

13


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 14

R E P O R TA G E

25e editie Spellenspektakel

De hele dag spellen uitproberen!

In het Beursgebouw in Eindhoven heeft op 10 en 11 november de 25e editie van het Spellenspektakelplaatsgevonden. Het is de grootste beurs in ons land waar liefhebbers van bord- en kaartspellen twee dagen lang spellen uitproberen, in toernooien de krachten met elkaar meten en natuurlijk spellen kunnen kopen. MichaelBruinsma van 999 Games is de geestelijk vader van het Spellenspektakel, dat in 1992 voor het eerst tijdens Pinksteren in het Eindhovense Beursgebouw werd georganiseerd. Je kunt het begin van het Spellenspektakelniet helemaallos zien van de opkomst van Magic the Gathering! Dit verzamelkaartspelwerd een enorme hit voor

14

importeur 999 Games en het kaartspelging de beurs alsneldomineren, waardoor de bordspellen steeds meer naar de achtergrond verdwenen. Dat veranderde in de tweede helft van de jaren negentig, toen Erwin Broens van spellenvereniging Ducosim met Bruinsma overeenkwam om dicht bijde ingang een groot spellenterras neer te zet-

ten. Bruinsma had er ook een goede reden voor:999 Games ging zich naast Magic meer toeleggen op het uitbrengen van gezelschapsspellen. Vervolgens vonden ook andere spellenuitgevers de weg naar Eindhoven en groeide het Spellenspektakel als kool. Ook de aankleding van de stands werd steeds mooier en professioneler.

Speelgoed enHobby | uitgave 5


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 15

Verkoop aan Libéma niet gelukkig In 2000 verhuisde het Spellenspektakelvan het voorjaar naar het najaar en dat gaf de beurs wederom een impuls, omdat grote spelers als Hasbro en Ravensburger alleen in het najaar op een consumentenbeurs wilden staan. Op zijn top, in 2003, trok het evenement 14.000 liefhebbers. Toch ontstonden halverwege het eerste decennium spanningen binnen de organisatie zelf én met de standhouders. Dat leidde er in 2007 toe dat Libéma het Spellenspektakelovernam en het evenement naar Zwolle verplaatste. Dat was geen gelukkige greep. Na een veelbelovende start kwam de beurs in een negatieve spiraalterecht, met als gevolg dat het Spellenspektakelin 2010 ophield te bestaan.

Bijna alle grote merken waren aanwezig Terug naar Eindhoven! Uiteindelijk kreeg 999 Games de rechten van de beurs weer terug, maar liet de organisatie over aan Frank Bunnik, bekend met het organiseren van grote evenementen en bezoeker van het eerste uur. Hijwilde de

beurs in de oude glorie herstellen. In het najaar van 2012 vond opnieuw een Spellenspektakelplaats, dat terugkeerde naar Eindhoven. Op die editie kwamen nog maar 3500 bezoekers af, maar de beurs kreeg alvrijsnelzijn naam en faam terug bijde liefhebbers. Na drie jaar nam Bunnik het Spellenspektakeldefinitief over van 999 Games en kreeg als neutrale partijhet vertrouwen van gerenommeerde spellenuitgevers. Bijna alle grote merken waren aanwezig. Nieuw dit jaar waren Ravensburger, Clown Games, Just Games en Megableu (Geen Ja Geen Nee). Deze zevende editie trok meer dan 11.000 bezoekers en dat bewijst dat het Spellenspektakelecht hele-

maalterug is. Het was weer een genot om te zien hoe jong en oud met elkaar spelletjes zit te spelen. Er waren verschillende toernooien, waaronder nog steeds Magic, en aan de hand van demonstraties kon je met talloze spellen kennismaken. Ook werd de Nederlandse Spellenprijs uitgereikt (zie onder). Tegelijk zoekt het Spellenspektakel meer de verdieping en wilde het via een stand van Kickstarter spelontwerpers de mogelijkheid geven om hun droom te verwezenlijken.

Fotocredit: Coen Halmans

R E P O R TA G E

Azul en Gaia Project

Winnaars Nederlandse Spellenprijs 2018 De jury van de Nederlandse Spellenprijs, dè kwaliteitsprijs voor in het Nederlands uitgebrachte gezelschapsspellen, heeft vrijdag 9 november, op de vooravond van het Spellenspektakelin Eindhoven, de winnaars van de Nederlandse Spellenprijs 2018 bekendgemaakt. Azulvan uitgeverijAsmodee werd verkozen tot het beste familiespelen Gaia Project van White Goblin Games is het beste expertspel. Familiespellen zijn geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar en expertspellen zijn geschikt voor spelers met meer speelervaring. Azulis een spelvoor 2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar, waarbijspelers worden uitgedaagd om de muren van het koninklijke paleis zo goed mogelijk te decoreren. “De kleurrijke tegels nodigen direct uit om te spelen. De regels heb je snelgeleerd, maar om de beste decoratie te maken, moet je toch goed plannen”, aldus de mening van de jury. BijGaia Project, geschikt voor 2 tot 4 spelers vanaf 12 jaar, ontwikkelen spelers technologie en bevolken planeten. “Door een prachtige mix van spelmechanismen zit er veeldiepgang in dit spel”, aldus de jury. Speelgoed enHobby | uitgave 5

15


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:54 Pagina 16

R E P O R TA G E

Wat zijn de trends?

Influencer marketing is niet meer weg te denken Influencer marketing is een serieuze business geworden waarin dit jaar, alleen al in ons land, circa € 100 miljoen omgaat. Dat zegt Rocco Stallvord, specialist op dit gebied. Maar wat is dat nu eigenlijk, influencer marketing, en hoe werkt het?

Wie kent ze niet? Meisjedjamila (+1 miljoen abonnees op YouTube), Onnedi(+765.000 abonnees op YouTube), Kim Kotter (+97.000 volgers op Instagram), Enzo Knol (+2 miljoen abonnees op YouTube), Dylan Haegens (+1.4 miljoen abonnees op YouTube) en vele anderen. Zijzijn heel populair geworden bijeen grote groep volgers en beïnvloeden hun mening of gedrag met grappige of serieuze vlogs. Vanuit een marketing perspectief is het steeds interessanter voor merken geworden om met influencers samen te werken. Je ziet ook een verschuiving van budget plaatsvinden:van traditionele media naar socialmedia. Daar valt serieus geld mee te verdienen Een influencer is niet hetzelfde als een socialinfluencer. De eerste kan een tv-persoonlijkheid zijn, een bekende sporter, een journalist of een politicus. Tot de tweede categorie behoort je buurjongen of -meisje die het leuk vindt om een mening over een bepaald onderwerp te geven, bijvoorbeeld over beauty, auto’s, mode, humor, koken, speelgoed, et cetera en daarvoor een social platform nodig heeft. Maar het wordt pas echt interessant als er ook een publiek geïnteresseerd raakt in wat je doet en zegt en je gaat volgen. Daar valt serieus geld mee te verdienen! Onder socialinfluencers vallen bloggers, vloggers, Twitteraars, Snapchatters, YouTubers, Instagrammers, Facebookers, et cetera. Hadden eerst de bloggers de overhand, dit is echt de tijd van

16

de socialinfluencers. YouTube, Facebook en Instagram zijn voor deze socialinfluencers veruit de belangrijkste platforms. Drie soorten (social) influencers Volgens Stallvord zijn er drie soorten social influencers. De micro-influencer is heel erg actief en voelt zich enorm verbonden met zijn doelgroep, waar veel mee wordt gediscussieerd. Zijzijn geloofwaardig maar hebben geen groot bereik en zijn ook niet gewend om commerciële samenwerkingen aan te gaan. Daarna komt de brede middengroep, de ‘gewone’ influencer die een groter bereik heeft en nog steeds geloofwaardig is bijzijn publiek, dat goed reageert op content. Vervolgens heb je de top-influencers die een enorm bereik hebben, maar verder van hun publiek afstaan dat ook minder snel reageert op content. Zijzijn wel gewend om commerciële samenwerkingen aan te gaan, maar voor bedrijven is het lastig om met hen te werken omdat er vaak een management tussen zit en de prijzen hoog zijn. Verder kan soms bijde geloofwaardigheid van de topinfluencer een vraagteken worden gezet, omdat zij(te) veel producten - misschien ook die van een concurrerend merk - promoten. Het te grabbel gooien van de geloofwaardigheid is ook de belangrijkste valkuil voor welke social influencer dan ook. Een goede influencer houdt zijn geloofwaardigheid in de gaten en durft ‘nee’ te zeggen tegen dingen die niet goed bijhem passen.

Waarom schakelen merken een socialinfluencer in? Dat heeft natuurlijk alles te maken met het gedrag van de doelgroep. Jongeren bijvoorbeeld kijken minder tv en zitten meer op socialplatforms. Als merk moet je meebewegen om je doelgroep te blijven bereiken. Een socialinfluencer die tegen jouw doelgroep zegt dat ‘dit een geweldig product is’, wordt bovendien eerder geloofd dan dat een merk dit zelf zegt in een tv-commercial. De keuze voor een socialinfluencer en platform is dus helemaalafhankelijk van de doelgroep, het onderwerp, het te bereiken doelen het beschikbare budget.

Speelgoed enHobby | uitgave 5


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 17

Case Looney Tu nes

De tv-animatieserie Looney Tunes wilde aandacht vragen voor het nieuwe seizoen. De serie is voor kinderenvanvier tot negen, die via de ouders wordenbereikt. Aaninvloedrijke ouders werd gevraagd om leuke, opvallende content te maken. Daarvoor kregenzij maskers toegestuurd vanbekende Looney Tunes-figuren. Vervolgens vroegende social influencers aande volgers wie hunfavoriete Looney Tunes-figuur was. Zo werd de interactie gestimuleerd. Het ‘liken’, delenof becommentariërenvancontent is namelijk vancruciaal belang voor de ‘engagement rate’. Voor deze campagne werdendertiensocial influencers ingezet, die intotaal 2 0 0 .0 0 0 mensenvia verschillende social platforms bereikten, die in de boodschap geïnteresseerd kondenzijn. Vandie 2 0 0 .0 0 0 mensenheeft 1 4 ,1 7 % (de engagement rate) op eenof andere manier gereageerd op de content. De benchmark was 5 %.

Een goede influencer houdt zijn geloofwaardigheid in de gaten en durft ‘ nee’te zeggen Zes trends Binnen de influencer marketing zijn volgens Stallvord zes trends te onderscheiden. 1 De verschuiving van aandacht van traditionele media naar socialmedia is geen hype meer. Influencer marketing is ‘here to stay’ en wordt voor bedrijven (merken, winkeliers, et cetera) een blijvend onderdeelbinnen de marketingmix; 2 We lezen minder en kijken meer. Daarom worden YouTube en Instagram door socialinfluencers het meest gebruikt. Twitter wordt minder belangrijk. Een nieuwe ontwikkeling is Instagram TV (IGTV) dat dit jaar werd gelanceerd. Instagram kennen we als fotoplatform, maar gaat met IGTV de directe concurrentie aan met YouTube. IGTV is meer een platform voor soms wat ruwe, verticale video’s, omdat de smartphone hiervoor het meest wordt ingezet. YouTube is meer het platform voor horizontale videocontent, die er vaker professioneeluitziet; 3 De behoefte aan regelgeving wordt groter. Socialinfluencers leggen zichzelf regels op om duidelijkheid te scheppen aan adverteerders en volgers. Maar ook vanuit de socialmedia platforms zelf en vanuit de overheid wordt de roep om regelgeving groter. Zo moet bijvoorbeeld het onderscheid tussen betaalde en Speelgoed enHobby | uitgave 5

4

5

6

niet-betaalde content duidelijk worden gemaakt. Zeker daar waar de boodschap op kinderen is gericht; Altijd ‘aan’:je wilt dat jouw product het hele jaar door, ongeacht het tijdstip, bij consumenten onder de aandacht wordt gebracht en dat daarover wordt gepraat. Dat faciliteer je via socialinfluencers; Socialplatforms blijven zich continu ontwikkelen. Er komen platforms bijen er vallen platforms af. Een ontwikkeling is dat er ruimte komt voor nieuwe socialplatforms met een gecontroleerde inhoud. Jonge kinderen kijken bijvoorbeeld nu naar YouTube via het account van de ouders, maar worden daar ook met niet geschikte content geconfronteerd; Data geeft steeds meer inzicht om succesvoller influencer marketing te kunnen bedrijven. Zowelbedrijven als socialinfluencers kunnen op basis van beschikbare data betere analyses en keuzes maken.

Rocco Stallvord richtte in2 0 0 9 We Are First op, het eerste Nederlandse influencer marketingbureau, eenterm die toennog niet eens bestond. Dat is inmiddels wel anders. Volgens hem wordt inons land al € 1 0 0 miljoenaandeze nog relatief jonge vorm vanmarketing besteed. Stallvord zet creatieve samenwerkingenop enis intermediair tussenmerkeneneen onafhankelijk netwerk vansocial influencers. Hij schreef er ook een boek over: ‘#spon, de gouden regels voor influencer marketing’.

17


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 18

R E P O R TA G E

Clementoni lanceert nieuwe, educatieve robot

Mind Robot Designer Met de Mind Robot Designer trekt Clementoni de lijn educatieve robots door die het vorig jaar inzette met Doc. Mind is ontworpen voor kinderen van de basisschoolen helpt bij coderen en ontwerpen. Mind ondersteunt kinderen bijhet tekenen, meetkunde en rekenkunde. De markeerstiften, speelborden en A3-bladen zijn inbegrepen in de set. Bevelen worden uitgevoerd via de knoppen op het apparaat of via de gratis te downloaden Mind Designer App, met geïntegreerde stemherkenning. De Mind Robot Designer is een educatieve robot uit het zogenaamde Coding Lab-programma. Dit is een onderwijsproject, bestaande uit verschillende niveaus met een oplopende moeilijkheidsgraad, bedoeld voor kinderen met een leeftijd van 4 tot 12 jaar. De robots in het Coding Lab zijn ontworpen om kinderen in verschillende fases van hun ontwikkeling in contact te brengen met codering en educatieve robotica. Probleemoplossing, logisch denken, het aanwakkeren van teamwork en leren van gemaakte fouten, staan daarbijcentraal. Net zoals Doc vorig jaar, is Mind in 2018 genomineerd bijde Verkiezing Speelgoed van het Jaar. www.clementoni.com

Juf Roos:

Hit van Hollandse bodem! Hallo Allemaal! Dat roept Juf Roos aan het begin van elke aflevering. Juf Roos woont in een kleurrijke molen, waar ze het liefst de hele dag Hollandse kinderliedjes zingt. Samen met buurjongen Gijs neemt ze kinderen mee naar een fantasiewereld waar de liedjes tot leven komen. Het kinderprogramma Juf Roos vond zijn oorsprong op Youtube, met een eigen Juf Roos YouTube Kanaal. Alsnelhadden de kinderen Juf Roos gevonden. Met meer dan 71 miljoen views op YouTube en 108.000+ abonnees is het succes van Juf Roos ongekend. Daarnaast heeft Juf Roos maandelijks meer dan 200.000 kijkers op RTL Telekids én staat het programma standaard in de top drie van meest gekeken kinderprogramma’s op Videoland. Ook ouders en grootouders blijken fan:bijna 35.000 mensen volgen alles rondom Juf Roos op Facebook. Via deze Facebook-pagina kwam alsnelde vraag naar producten. Inmiddels zijn er alboekjes, spelletjes, DVD’s, puzzels, bouwstenen, stickers en een knuffelpop. In 2019 wordt elektronische speelgoed verwacht, inclusief een Juf Roos-tablet en een microfoon waarmee de kinderen de liedjes mee kunnen zingen. Eveneens komt er een Juf Roos-kledinglijn, beddengoed, lunchbox en beker, haaraccessoires, knutselpakketten, nieuwe boekjes en nog veelmeer. Ondertussen is ook de Juf Roos-theatershow zijn tour door Nederland gestart. Voor meer informatie over licentiemogelijkheden, kunt u contact opnemen met Jannienke Mulder van J&M Brands BV, via j.mulder@jmbrands.nl.

18

Speelgoed enHobby | uitgave 5


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 19

NIEUWE PRODUCTEN

Ju f Roos Knu ffelpop

Ju f Roos Telspel

Samen met haar buurjongen Gijs beleeft Juf Roos vrolijke avonturen en zingt zijallerlei bekende Nederlandstalige kinderliedjes. Nu kunnen kinderen zelf spelen, zingen én knuffelen met deze Juf Roos-pop, die je overalmee naartoe kunt nemen! Juf Roos is te zien op RTL4.

Het telspelis een puzzelwaarmee Juf Roos kinderen spelenderwijs laat kennismaken met cijfers. Het spelbestaat uit 24 stukken die samen 12 puzzels vormen, waarop de nummers 1 t/m 12 centraal staan. Natuurlijk ontbreken ook Juf Roos en buurjongen Gijs niet op deze educatieve puzzels. Bambolino Toys bv Telefoon0 5 3 -4 3 2 3 7 7 9 www.bambolino.nl

SpectronBV Telefoon0 5 7 0 -6 2 6 2 9 7 www.spectrontoys.com

BiOBUDDi enJu f Roos BiOBUDDi levert eco-vriendelijke producten, gemaakt van ‘biobased’ materialen. Nieuw zijn de Juf Roos-bouwsets voor kinderen van anderhalf tot en met zes jaar. Kinderen kunnen door middelvan het gepatenteerde blokje, de uitdrukkaartjes van Juf Roos en buurjongen Gijs, én met de verpakking, de avonturen van de twee naspelen. www.selectatoys.com

Ju f Roos: nu ook inboekvorm! ‘Als je blijbent’ en ‘Verjaardag’ zijn twee stevige kartonboeken en ‘Juf Roos gaat op vakantie’ is het boek bijde theatervoorstelling. Perfect voor kleine Juf Roos-fans en hun ouders, voor eindeloos leesplezier! Interesse om boeken toe te voegen aan uw assortiment? Neem dan contact op met: Uitgeverij De Fontein Merel Prins mprins@vbkmedia.nl

Speelgoed enHobby | uitgave 5

19


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 20

NU VERKRIJGBAAR

neem contact op met Tara Overdevest tara@princesstraveller.com / 0 7 6 -5 6 0 7 1 3 9 Illustrations Dick Bruna Š copyright Mercis bv, 1 9 5 3 -2 0 1 8


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 21

R E P O R TA G E

Mattel presenteert Barbie®:

Ambulance en Ultieme keuken Als kinderen met Barbie® spelen, fantaseren ze over alles wat ze later kunnen worden! Dat centrale thema komt natuurlijk terug in de twee belangrijkste najaarsproducten Barbie® Ambulance en Barbie® Ultieme keuken. Met de Barbie Ambulance ontdekken kinderen allerlei beroepen uit de medische wereld, van verpleegsters tot artsen. De speelset is een combinatie van een ambulance (met licht- en geluidmodule) en een mobiele dokterspost, die gemakkelijk kan worden omgebouwd. Beide zijkanten draaien open en je ziet dan drie verschillende speelruimtes:een gedeelte met een popup receptie en draaistoel, een wachtruimte met een winkeltje dat is verborgen achter de televisie, en een onderzoekskamer met een röntgenapparaat dat ook kan worden gebruikt als een ogentestkaart. Een 'rollende'brancard waarvan het hoofdgedeelte (net als in het echt) omhoog kan worden geklapt zodat de patiënt kan zitten, ontbreekt natuurlijk niet. Meer dan twintig extra accessoires helpen bij het bedenken van verhalen en zorgen voor

eindeloos veelspeelmogelijkheden. Er zijn diagnosehulpmiddelen zoals een stethoscoop en een bloeddrukmanchet, medische voorzieningen zoals gips en krukken, tijdschriften in de wachtkamer en een winkeltje waar je cadeaus zoals een teddybeer of ballon kunt kopen. Een perfect cadeau kortom voor dokters in de dop! Nog even voor de duidelijkheid:Barbie zelf zit niet bijde set. Barbie Ultieme keuken Jonge chef-koks kunnen hun kookkunsten vertonen met Barbie en de Ultieme keukenspeelset. Met de licht- en geluidseffecten, gekleurde klei, vormpjes en meer dan twintig onderdelen zijn voor kinderen letterlijk en figuurlijk alle ingrediënten aanwezig om smakelijke verhalen te bedenken.

De keuken heeft meerdere plekken om te spelen, met ook realistisch werkende onderdelen. Zo heeft de oven een timer die geluid maakt. Het rode lampje op het fornuis geeft aan dat de kookplaat 'warm' is en je hoort het water 'koken'. De deegpers in het midden van de keuken is bedoeld om frietjes te maken. Vul de pers met klei, sluit de deksel en druk aan. Je hoort de frietjes 'sissen'. En als je klei in de sandwichmaker stopt, kun je laagjes voor een sandwich maken. Het derde gedeelte van de keuken heeft een minikoelkast met werkende deur, met bovenop een vormpje om groenten te maken.

Als kinderen met Barbie® spelen, fantaseren ze over alles wat ze later kunnen worden De set bevat verder heel veel accessoires, zoals twee borden met bestek, kookgerei en keukenaccessoires. Daarmee kunnen kinderen zich in een realistisch rollenspel verliezen. Goed om te weten is dat deze set inclusief één Barbie-pop wordt geleverd. Door nog andere Barbies en speelsets uit de kook- en bakserie te verzamelen, kan een kind een hele culinaire belevingswereld creëren.

Speelgoed enHobby | uitgave 5

21


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 22


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 23

R E P O R TA G E

Nu bij Van der Meulen:

Victor Mids’ MINDF*CK! Victor Mids combineert illusies met wetenschap en dat doet hijzo goed, dat hij aleen paar jaar zijn publiek verbaast met de meest waanzinnige trucs. Daarbij word je constant door je eigen hersens op het verkeerde been gezet. Nu brengt hijtwee MINDF*CK-producten, die door Van der Meulen worden verkocht. Als kind was Victor Mids alhelemaalverrukt van goochelen. Toen hijvier was, kreeg hij zijn eerste Hanky Panky-goocheldoos. Die voorliefde om mensen met illusies te betoveren, liet hem nooit meer los. Dit jaar trok hijmet zijn succesvolle televisieprogramma MINDF*CK meer dan twee miljoen kijkers per aflevering en in oktober speelde hijin Amsterdam en Groningen voor uitverkochte zalen. Zijn vorig jaar uitgebrachte MINDF*CK-boek vloog ook almeer dan 125.000 keer over de toonbank. Samen met zakenpartner Oscar Verpoort ontwikkelde hijnu MINDF*CK ILLUSIES-EXPERIMENTEN (€ 34,95) en het MINDF*CK KAARTSPEL (€ 9,99). Een munt door een glas laten smelten Met die twee producten wilMids een nieuwe generatie inspireren op een manier die past bijdeze tijd. “Met MINDF*CK ILLUSIESEXPERIMENTEN wilden we natuurlijk geen klassieke goocheldoos uitbrengen, met een toverstaf, wat balletjes en het spreekwoor-

delijke konijn uit de hoge goed. MINDF*UCK is toch een ander soort goochelen”, vertelt Mids. “Het is veelmeer ‘street magic’ waarbijje spullen gebruikt die er normaaluitzien en die je in elk café of schoolplein vindt. Dat is één criterium waarop we hebben geselecteerd. Tweede criterium is dat er illusies in de doos moeten zitten die snelle genoegdoening geven. Anderzijds moet de set ook voldoende uitdaging bieden aan mensen die meer ervaring hebben met goochelen. Die trucs kosten meer moeite. Derde criterium is diversiteit. Er moesten dingen in zitten die je laat verdwijnen, met gedachtenlezen te maken hebben of vingervlugheid én nooit eerder in een goocheldoos zaten. Lepels buigen bijvoorbeeld, een creditcard of andere pas laten zweven, een vrij gekozen speelkaart in een stuk fruit laten verschijnen of een munt dwars door een glas laten smelten. Vierde criterium was dat we niet met een instructieboek wilden aankomen. Dat past niet meer bijdeze tijd en daarom hebben we een speciale online afle-

vering van MINDF*CK gemaakt, waarin ik de illusies stap voor stap uitleg. Tot die aflevering krijg je toegang via een unieke code.” MINDF*CK Kaartspel Het tweede product is het MINDF*CK Kaartspel. Daarmee leer je onder andere gedachtenlezen door een kaart waar iemand aan denkt te achterhalen, een leugendetectietest uit te voeren, of een toeschouwer een kaart te laten kiezen die verdwijnt en weer op een onmogelijke plek verschijnt. ‘Street magic’ die je in je zak steekt en overalkunt vertonen. Dit product verschijnt met een uitgebreid instructieboekje, waarin Victor Mids zelf stap voor stap uitleg geeft. Distributie via Van der Meulen Van der Meulen in Sneek is de distributeur van de MINDF*CK-producten. Via via kwam Mids met ze in contact en dat klikte meteen:“Ze zijn zeer enthousiast over onze producten, net als bijons staat kwaliteit bij ze voorop én ze hebben een gedegen plan van aanpak. Daardoor hebben we er het volste vertrouwen in dat beide producten dit najaar een succes in de verkoop worden. Ik denk dat we veelmensen blijgaan maken”, vertelt Victor Mids tot slot.

Ik denk dat we veel mensen blij gaan maken!

Speelgoed enHobby | uitgave 5

23


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 24

Maakt u al gebruik van alle Vakcentrum-lidmaatschap?

Bezoek ons op de Retailbeurs Utrecht Stand 3-E-14.

Het Vakcentrum behartigt uw belangen in Den Haag en Brussel, informeert en adviseert de leden over belangrijke wetswijzigingen. Met passie voor zelfstandig ondernemerschap zetten wij ons in voor alle zaken die voor uw bedrijfsvoering van belang zijn.

kunt verdienen!

Vakcentrum

oordeel -v

clusief - in

kcentrum Va

bedrijfsjuridische hulp

Korting voor leden

Bedrijfsadvies

kcentrum Va

Eerstelijns

Vakcentrum Voordeel

kcentrum Va Korting voor Vakcentrum leden

Eerstelijns

Vakcentrum ZorgPortaal

bedrijfseconomische hulp

Verzekeringen

Modelarbeidsovereenkomsten

Aansluiting Platform Artikelbeheer

RI&E / Arbo-professionalisering

Vestigingsplaatsonderzoek

AVG-programma

Vakcentrum Energiecollectief

Medewerkerstevredenheids-onderzoek

Led-verlichting

Klantentevredenheidsonderzoek

Voordelige contactloze betalingen

E-learning online ondernemen

Kassa-software

Waarschuwingsregister Detailhandel (screening

Hosting website/webshop

sollicitanten)

Artikelbeveiliging

Evenementen en bijeenkomsten

Vakcentrum TankCard

Magazine VakcentrumNieuws

Opleidingen en trainingen

Vakbladen Lekkernijver / Gemengde Branche /

Buma/Sena)*

Speelgoed en Hobby)* Toegang tot het Ledennet Lidmaatschap MKB-Nederland Lidmaatschap Vereniging van postale- en bancaire retailers )* afh ankelijk van de branch e waarin u actief bent.

Voor meer informatie: www.vakcentrum.nl/ledenvoordelen of (0 3 4 8 ) 4 1 9 7 7 1

oordeel -v -

Gratis voor leden

clusief - in

Vakcentrum Inclusief

kcentrum Va Gratis voor Vakcentrum leden


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 25

R E P O R TA G E

‘Ready, Steady, Play’, ‘The WOW Effect’ en ‘Toys 4 Kidults’

Trends Spielwarenmesse 2019 In de aanloop naar de Spielwarenmesse, die plaatsvindt van 30 januari tot en met 3 februari2019, heeft het InternationalTrendCommittee van Spielwarenmesse eG drie trends voor het komende jaar gedefinieerd: ‘Ready, Steady, Play’, ‘The WOW Effect’ en ‘Toys 4 Kidults’. Deze trends worden gevisualiseerd in de TrendGallery in Hal3A.

Ready, Steady, Play! Te veeljongeren zijn fysiek te weinig actief en dat kan in de toekomst tot allerlei problemen leiden. Ze reageren te langzaam op bepaalde situaties, worden te dik en hebben een slechte conditie. Hét medicijn bijuitstek is deze groep erop te wijzen dat er veelspeelgoed en spellen zijn die kinderen aanmoedigen fysiek actiever te worden en samen buiten te spelen. Word vuil, krijg kleur op de wangen! Het WOW Effect, een grote verrassing Hoe spannend is het om een cadeau uit te pakken? Mits goed aangepakt, is dat soms leuker dan het product zelf! Steeds meer fabrikanten voegen een element van verrassing toe aan hun producten. Misschien onthult de verpakking iets over de inhoud, of heeft het product een extra speelwaarde die je pas na zorgvuldig kijken ontdekt! Toys 4 Kidults De speelgoedbranche verliest steeds jonger kinderen aan smartphones en andere ‘volwassen’ zaken. Reden voor de speelgoedbranche om ook eens wat meer nadruk te leggen op speelgoed voor oudere generaties. Kidult (kids en adults) wordt de trend! De mogelijkheden zijn eindeloos:van uitdagend constructiespeelgoed en puzzels, tot creatief speelgoed, verzamelartikelen en producten met retro-licenties. Je bent immers nooit te oud om te spelen, je wordt oud omdat je stopt met spelen! TrendGallery De TrendGallery in hal3A is de plaats waar de drie trends worden gepresenteerd, samengesteld met producten die op de beurs zijn te vinden. Daarnaast biedt de TrendGallery volop ruimte voor de innovaSpeelgoed enHobby | uitgave 5

De TrendGallery vormt een ideale start van uw beursbezoek! ties in de speelgoedbranche. Tevens vindt u hier alle producten die genomineerd zijn voor de ToyAward en in het Toy Business Forum worden actuele zaken betreffende de speelgoedbranche besproken. De TrendGallery in hal3A bruist en vormt een ideale start van uw beursbezoek!

Bestelnu uw tickets online op www.spielwarenmesse.de/en/buy-tickets. Dat scheelt u tijd én geld! In de voorverkoop kost een dagkaart € 19,-. Een entreekaart voor de gehele beurs kost € 38,- in de voorverkoop.

25


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 26

R E P O R TA G E

Paco Ŝako:

Nederlander bedenkt ‘vredesschaakspel’ Vanuit het idee dat het schaakspelkan worden gespeeld om vriendschap, vrede en samenwerking uit te drukken, ontwierp de Nederlandse kunstenaar en vader Felix Albers een spelwaarbijde stukken elkaar niet slaan, maar als het ware omarmen. Paco Ŝako betekent letterlijk ‘vredes schaken’ in het Esperanto. Geen enkelstuk verlaat het bord.

Albers bedacht het spelom met zijn zoon te schaken, maar hem tegelijkertijd een vriendelijke, bedachtzame en filosofische benadering van het spelbijte brengen. Zodoende hoopt Albers zijn zoon spelenderwijs essentiële levenslessen mee te geven, te leren samenwerken, krachten te bundelen en op zoek te gaan naar harmonie in een wereld waarin alteveelconflicten en misverstanden bestaan. Het spelheeft inmiddels de PAX Vredesaward gekregen én is genomineerd bijde Verkiezing Speelgoed van het Jaar in de categorie 18+.

In danshouding De spelregels van schaken vormen de basis van Paco Ŝako. Maar er zijn diverse nieuwe elementen aan toegevoegd. Zo ‘sla’ je elkaars stukken niet, je omhelst ze waardoor ze in danshouding lijken te staan. Om dat mogelijk te maken, hebben de speelstukken een wat andere vorm gekregen, maar blijven goed herkenbaar. Beide spelers kunnen vervolgens met deze eenheid van twee stukken doorspelen, maar alleen volgens de regels van het eigen stuk. Vormen een wit paard en een zwarte pion bijvoorbeeld een eenheid, dan mag je beide

stukken alleen bewegen volgens de bekende schaakpatronen die voor dat stuk gelden. Je kunt ook een eigen stuk in die eenheid inspelen, om zo een ander eigen stuk vrijte maken. In dezelfde beurt mag je met het losgekomen stuk verder spelen. Een van de meest interessante bewegingen is ‘de schakeling’:dit is een kettingreactie waarbijin één beurt meerdere stukken en eenheden worden vrijgespeeld. Dit leidt tot onverwachte wendingen en dus is strategisch denken hier erg belangrijk. Wie uiteindelijk met de koning van de andere partij een eenheid vormt, wint. De fijnmazige verkoop en distributie van Paco Ŝako verloopt via HOT Games in Heerhugowaard. Paco Ŝako heeft een geadviseerde winkelverkoopprijs van 44,95.

Albers bedacht het spel om met zijn zoon te schaken 26

Speelgoed enHobby | uitgave 5


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 27

R E P O R TA G E

Ludos

Nieuw Nederlands speelgoedmerk Een combinatie van Ministeck, schilderen op nummer en een bouwsteen. Zo laat Ludos, een nieuw Nederlands merk constructiespeelgoed, zich het gemakkelijkst omschrijven. Met de eerste lijn die dit jaar is uitgebracht, Imaginem, kun je mooie mozaïeken maken. Dat klinkt natuurlijk hopeloos ouderwets en daarom noemt Ludos dat ‘pixelen’. Oprichter en CEO van Ludos is George van den Nieuwenhuizen, die eerder drie LEGOwinkels exploiteerde, maar daar vier jaar geleden vanwege een verschilvan inzicht mee stopte. Dat constructievirus liet hem echter nooit meer los en zo broedde hijop een nieuw plan om zelf constructiespeelgoed te gaan maken. Hijwist diverse partners voor zijn plannen te winnen, die vervolgens geld en expertise meebrachten. Dit jaar was het dan eindelijk zover en werd Ludos gelanceerd. Van den Nieuwenhuizen zet het in de markt als een op en top Nederlands merk:het is hier bedacht, de matrijzen zijn in ons land gemaakt en de productie vindt hier plaats.

Een applicatie zet een foto om tot een bouwtekening met allemaal pixels Uniek en betaalbaar Voor Van den Nieuwenhuizen was het natuurlijk een enorme uitdaging om zich in

de constructiemarkt te profileren met een product dat uniek is én heelbetaalbaar blijft, ook voor de laagste inkomensgroepen. Dat laatste was een les die hijals retailer leerde: niet iedere consument heeft budget om een A-merk te kopen. Met Ludos wilhijeen alternatief bieden. Wat is Ludos Wat is Ludos eigenlijk? Ludos is een combinatie van Ministeck, een bouwsteen en schilderen op nummer. Ludos is één vierkante bouwsteen in één formaat, die in vijftig verschillende kleuren leverbaar is. Met al die verschillende kleuren stelje een 2D mozaïek samen. Dat klinkt niet erg sexy, daarom noemt Van de Nieuwenhuizen het

‘pixelen’. Een applicatie zet een foto om tot een bouwtekening met allemaalpixels en dan kun je aan de slag. Om die reden heeft Van den Nieuwenhuizen ook de naam ‘pixel by number’ geregistreerd. Naast de bouwsteen is er een bodemplaat, een koppelstrip en een gereedschapje om bouwstenen er eenvoudig uit te trekken. Imaginem en ‘customized’ products De eerste lijn van Ludos heet Imaginem en het assortiment bestaat uit veertien verschillende sets, zodat je direct kunt starten. Er zijn zes sets van € 3,99, zes van € 5,99 en twee van € 21,99. In januari komt daar nog een Studio 100 licentiedoos van € 13,99 tussen. Later in het jaar worden losse stenen per kleur verkrijgbaar en losse bodemplaten. Dan wordt tevens een applicatie gelanceerd, zodat de consument zelf een foto kan omzetten in een ‘pixelby number’bouwtekening. Aan het einde van 2019 moet het voor de consument tevens mogelijk zijn om een ‘customized’ set te bestellen, compleet met de bouwinstructie (PDF) en de benodigde bouwstenen. De distributie van Ludos vindt plaats via groothandels zoals Thimble Toys, Brandunit, Joy!Crafts en Cilgro. Daarnaast verkoopt Van den Nieuwenhuizen zijn product ook rechtstreeks aan winkels. www.ludos.nl

Speelgoed enHobby | uitgave 5

27


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 28

NIEUWE PRODUCTEN

Ru boToys - nijntje stapeltoren Stapelen met nijntje! Deze kleurrijke stapeltoren bestaat uit drie ringen en drie balletjes van zacht materiaal. Daarmee stimuleer je bijeen kind spelenderwijs de hand-oogcoördinatie en het gevoelvoor vormen en kleuren. Geschikt voor kinderen vanaf 8 maanden. www.vandermeulen.com

Big Balloon L.O.L. Collectors Gu ide

Little Tikes - Slammin' Racers Slammin'Racers van Little Tikes! Ram op de knop en de racewagen schiet meer dan vijf meter vooruit. De Slammin’ Racers-lijn bestaat uit drie verschillende producten:de losse racewagens, de Slammin’ Racers Stunt Jump en de Slammin’ Racers Scrapyard Derby. www.littletikes.com

28

Welkom in de wereld van LOL Surprise! Deze gids staat volmet van alles wat een kind wilweten over L.O.L. Surprise. Met beschrijvingen van alle poppetjes, geheime raadsels om op te lossen en nog veel meer. (€ 12,50, 9789047805002) www.bigballoon.nl

SES Creative - Beedz

Totu m - Ju f Roos stickerset

Beedz zijn vrolijk gekleurde strijkkralen waarmee kinderen spelenderwijs hun creativiteit, het inbeeldingsvermogen en de fijne motoriek stimuleren. Nieuw binnen deze reeks zijn de sets Beedz Strijkkralen Eenhoorns en prinsesjes en Beedz Strijkkralen 3D taartjes. Leeftijd:vanaf 5 jaar. www.ses-creative.com/nl

Juf Roos heeft zich in korte tijd tot een grote YouTube-hit ontwikkeld. Ze heeft tevens een eigen programma op RTL Telekids, een website en een app. Voor het eigen merk Totum heeft TM Essentials nu een Juf Roos-stickerboekje met vier vellen ontwikkeld. www.totum.nl

Speelgoed enHobby | uitgave 5


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 29

R E P O R TA G E

Van 16 t/m 19 februari 2019

Toy Fair New York is altijd uw bezoek waard! De spannendste, leukste, mooiste en meest innovatieve speelgoedproducten en spellen die het in 2019 moeten gaan maken, worden weer onthuld tijdens de 116e North American InternationalToy Fair, die van 16 februaritot en met 19 februari2019 plaatsvindt in het Jacob K. Javits Center in New York City. Met ongeveer 1000 exposanten is de beurs uw bezoek zeker waard!

China oplegt. Brancheorganisatie The Toy Association, de organisator van de beurs, heeft in het belang van haar leden alduidelijk stelling genomen tegen deze maatregelen. The Toy Association verwacht dat stijgende importtarieven een zeer negatieve impact hebben op de Amerikaanse speelgoedindustrie en dat dit duizenden banen gaat kosten. “Onze leden merken nu alde Toy Association’s Toy Trends Briefing negatieve invloed bijde aankoop van grondDe beurs staat niet alleen in het teken van stoffen, componenten en dergelijke”, zegt het maken van slimme deals en het zoeken Steve Pasierb, president en CEO van The naar bijzondere producten. De organisatoToy Association. “Gaat de kostprijs ren zorgen met speciale evenementen, van speelgoed omhoog, dan netwerksessies en seminars altijd heeft dit bijzo’n prijsgevoevoor de broodnodige educatie. lige productgroep direct Over de toekomst van speelgevolgen. Wijvinden goed bijvoorbeeld, trends bij m o oys365.c T p niet dat families en kinjongeren, licensing, detailo h S p O le e u deren daarvan de dupe handel, veiligheid, ondernet ir v staan de moeten worden.” merschap en meer. In dit s showroom kader is het goed om de Toy nten Association’s Toy Trends an exposa v Briefing in de gaten te houden, die op zondag 17 februari plaatsvindt. U krijgt dan een overzicht van de trends die het in 2019 moeten gaan maken en dat gebeurt aan de hand van voorbeelden met producten die op de beurs worden aangeboden. Op de beurs vindt u speelgoed dat alle productgroepen en stijlen omvat:klassiek, technisch, educatief, duurzaam en milieuvriendelijk, sportief, spellen, actiespeelgoed en nog veelmeer. Alle exposanten die voor de eerste keer in New York exposeren, zijn terug te vinden in de Launch Pad.

ShopToys365.com Wilt u niet wachten totdat de beurs de deuren opent, kijk dan op het e-commerceplatform van de organisatie, ShopToys365.com, voor de virtuele showrooms van exposanten. Op www.ToyFairNY.com vindt u alle lastminute informatie en de mogelijkheid om te registreren. U kunt ook een gratis Toy Fair Mobile app downloaden in de Apple Store of op Google Play. Tot slot wijzen wij u nog op de InternationalVisitors’ Welcome Reception die aan het eind van de eerste dag plaatsvindt. U kunt daar onder het genot van een hapje en een drankje nog even napraten.

Creative Factor Een ander event dat interessant is om te bezoeken, is de Creative Factor. Hoe bouw je een goed verhaalrondom je merk? Wat betekent de integratie van virtualreality, kunstmatige intelligentie en robotica voor de innovatie van speelgoed? En met de toenemende globalisering maken vooralmerken zich zorgen over hun intellectuele eigendommen. Hoe bescherm je die tegen namaak? Importtarieven Wat ongetwijfeld een veelvuldig besproken onderwerp op de beurs wordt, zijn de verzwaarde importtarieven die de USA aan Speelgoed enHobby | uitgave 5

29


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 30

Werken met sterke merken VAKCENTRUM Voor zelfstandig retailondernemers

Blekerijlaan 1 3447 GR Woerden T (0348) 41 97 71 E info@vakcentrum.nl I www.vakcentrum.nl

Voor informatie over adverteren in deze rubriek,

bel 0570 - 516873 of mail naar

Voor informatie over adverteren in deze rubriek, bel 0570 - 516873 of mail naar info@jnmediasales.nl

Merk Hoe Sterk!

info@jnmediasales.nl

Merk Hoe Sterk!

Vakcentrum VakcentrumWoerden


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 31

OPLEIDING EN TRAINING

Pensioen

Hoe is dat in Nederland geregeld? Het Nederlandse pensioenstelselwordt door iedereen geroemd als het beste pensioenstelselter wereld. Pensioen wordt gezien als ingewikkeld, saaien vervan-mijn-bed. Er gaat echter enorm veelgeld in om en Nederlandse pensioenfondsen behoren bijde belangrijkste beleggers ter wereld. Hoe zit dit stelsel dan in elkaar en wat maakt het zo uniek in de wereld? Drie pijlers Het pensioenstelselin Nederland rust op drie pijlers. 1. De AOW:Dit is niet echt een pensioen in de zin van een verzekering. Iedereen in Nederland betaalt AOW-premie. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van de uitkering vast. 2. Pensioenopbouw via de werkgever:In de detailhandelis deze vorm van pensioen geregeld via het pensioenfonds Detailhandel. De werkgever is wettelijk verplicht zijn werknemers bijdit fonds te verzekeren en tevens de premie ervoor te betalen. Iets meer dan 25% van die premie mag de werkgever op het loon van de werknemer in mindering brengen. De premie wordt betaald over het loon dat overblijft na aftrek van een zogenaamde franchise. 3. Individuele verzekeringen:Vooralzelfstandig ondernemers zijn aangewezen op deze vorm van pensioen door middel van levensverzekeringen, koopsommen en lijfrentes. In tegenstelling tot de werknemer moet de ondernemer iedere premie euro helemaalzelf betalen. De AOW De Algemene Ouderdomswet (AOW) werd in 1957 ingevoerd. Het werkt via een omslagstelsel. Dat betekent dat de huidige werkenden nu de premie betalen om de AOW-gerechtigden te kunnen betalen. Alle mensen die nu betalen, hopen dat straks hun kinderen voor hen betalen als ze zelf de AOW-leeftijd hebben bereikt. Maar daarvan kan je niet zeker zijn. Veelmensen hebben AOW-premie betaald in de veronderstelling vanaf 65 jaar AOW te ontvangen. De afgelopen jaren is echter de leeftijd verhoogd en de uitkering verlaagt. Er is geen enkele garantie dat als je nu premie betaalt er straks ook een uitkering is.

1,3 biljoen euro te beheren. Bijde premievaststelling wordt rekening gehouden dat het ingelegd geld jaarlijks groeit door rente en beleggingsopbrengsten. De lage rente van de afgelopen jaren en de slechte beleggingsopbrengsten na de financiĂŤle crisis hebben er echter toe geleid dat de premies flink verhoogd moesten worden en uitgekeerd pensioen niet geĂŻndexeerd kon worden, waardoor de pensioenuitkering feitelijk lager is geworden want je kan er minder voor kopen. Overigens bestaan pensioenuitkeringen ongeveer voor 20% uit premieinkomsten en voor bijna 80% uit rendement gedurende de veertig Ă vijftig jaar dat premie wordt betaald. Individuele verzekeringen Dit is misschien welde meest zekere vorm van pensioen maar tegelijkertijd ook de duurste. Je betaalt premie maar kan daarvoor ook een levenslang gegarandeerde uitkering bedingen. Veelondernemers moeten dan ook een groot deelvan hun pensioen halen uit de opbrengsten van hun bedrijf, verkoop of verhuur van onroerend goed. Dat lukt veelondernemers heelgoed maar er zijn ook genoeg ondernemers die na een leven hard werken uiteindelijk weinig overhouden en volledig zijn aangewezen op een AOW-pensioen. Ondernemers kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het opbouwen van een reserve die later als pensioen kan dienen.

De (nabije) toekomst Door de vergrijzing is pensioen steeds actueler geworden. Voor de AOW geldt dat steeds minder werkenden voor steeds meer ouderen de AOW moeten opbrengen. Vandaar ook de stijging van de AOW-leeftijd. Er moet dan langer AOW-premie betaald worden en de uitkeringsduur wordt beperkt omdat de entreeleeftijd meegroeit met de levensverwachting. Het pensioen via de werkgever gaat naar verwachting flink veranderen. Nu geldt de zogenaamde doorsnee premie. Dit houdt in dat iedere werknemer evenveelpremie betaald ongeacht zijn leeftijd. De premie euro die je op je 25e betaalt kan veellanger renderen dan de premie euro die je op je 65e betaalt. Dat is niet erg als we allemaal in loondienst blijven werken en weinig van baan veranderen. Maar de arbeidsmarkt is anders geworden. Jongere werknemers betalen nu dezelfde premie als oudere werknemers. Maar als de jongere na 15 jaar besluit zelfstandig te worden dan heeft hij eigenlijk die 15 jaar deels het pensioen van de oudere werknemer mee gefinancierd. Het is de bedoeling dat er nu meer individuele regelingen komen die welcollectief worden beheerd. Ook zelfstandig ondernemers moeten makkelijker bijdit soort regelingen kunnen aansluiten. Door de collectiviteit ontstaan er kostenvoordelen die ten goede komen aan de pensioenopbouw. Sociale partners laten duidelijk van zich horen om de overheid onder druk te zetten. De AOW-leeftijd wordt in 2024 niet verder verhoogd en het kabinet is bereid te praten weer een vorm van prepensioen mogelijk te maken voor mensen met zware beroepen en/of meer dan 45 jaar gewerkt te hebben.

Pensioen via de werkgever Dit pensioen wordt meestalondergebracht bijeen pensioenfonds. Het pensioenfonds belegt de ontvangen premie om in de toekomst aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. En zo hebben de Nederlandse pensioenfondsen inmiddels Speelgoed enHobby | uitgave 5

31


SH_05_2018_P01_32_V8.qxp_Binnenwerk 16-11-18 16:43 Pagina 32

ond er red actie van Marian Bekkers

COLOFON Uitgave van Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel. Abonnees ontvangen 5 x per jaar een gedrukte uitgave en daarnaast minimaal10 x per e-mail 'Speelgoed en Hobby | nieuws'. Adres Vakblad Speelgoed en Hobby Blekerijlaan 1 3447 GR Woerden 0348 – 41 97 71 www.speelgoedenhobby.nl speelgoedenhobby@vakcentrum.nl

K O O P L U S T : R E TA I L I N S P I R AT I E

Eenlaatste tip De afgelopen drie jaar mocht ik je op deze plek voorzien van tips die jou en je winkelhelpen groeien. Maar aan alles komt een eind, zo ook aan deze columns. Mijn praktische tips, die blijven gewoon doorgaan. Alleen via een andere weg. Wilje Kooplust blijven volgen? Ga dan naar www.kooplust.com en schrijf jezelf in voor de Inspiratiemails, de wekelijkse nieuwsbrief van Kooplust. Dan blijf ik je voorzien van tips en inspiratie.

Volg ons op Twitter www.twitter.com/speelgoed_hobby

Voor nu wilik je een laatste tip meegeven: het geheim van groei is doen in plaats van denken.

Volg ons op Facebook www.facebook.com/speelgoedenhobby

In deze columns en in dit vakblad kom je allerlei ideeën tegen. Ideeën waar je misschien van denkt:"Ja, dat is welwat. Maar …". En dan komen de bezwaren. Je twijfelt of het idee past bijjou en je klanten. Of het wel echt succes brengt. Of je team welmee zalwerken.

Redactie Rob Antonissen Bladmanagement Joyce van Dorp

Vervolgens blijf je hangen in die gedachtes. Je doet nog maar even niets.

Advertentieverkoop JN/Media Sales 0570 – 51 68 73 speelgoedenhobby@jnmediasales.nl

En dat is precies waar je groei blijft hangen. Want groei ontstaat pas wanneer je gaat doen in plaats van denken. Probeer. Experimenteer. Maak maar een fout. Want dat is hoe je leert wat werkt en wat niet.

Abonnementen € 62,55 per jaar (exclusief btw).

Succes!

In combinatie met vakblad Gemengde Branche € 100,05 (exclusief btw). Voor buitenland:op aanvraag. Abonnementen worden afgesloten per kalenderjaar. Opzegging geschiedt schriftelijk een maand vóór het verstrijken van het kalenderjaar. Betalingen IBAN: NL53INGB0669013013 BIC: INGBNL2A (t.n.v. SOVD te Woerden) SOVD is onderdeel van

www.vakcentrum.nl

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen zonder toestemming van de redactie is verboden.

SPEELGOED EN HOBBY | NIEUWS De digitale nieuwsbrief ‘Speelgoed en Hobby | nieuws’ maakt onderdeeluit van uw abonnement. Wilt u dat meerdere personen binnen uw bedrijf deze nieuwsbrief ontvangen? Ga dan naar www.speelgoedenhobby.nl/nieuwsbrief of stuur een e-mailnaar speelgoedenhobby@vakcentrum.nl. Vermeld daarin uw bedrijfsnaam, en de namen en e-mailadressen van de personen die de nieuwsbrief ook willen ontvangen.

Alle advertentie-contracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentie-wezen gedeponeerd bijde rechtbanken in Nederland.

InternationalToy Magazines Association

V O L G E N D E U I T G AV E

Vormgeving en opmaak Digivisie, Rotterdam

Speelgoed en Hobby 1 verschijnt op 17 januari 2019. Sluitdatum is 21 december 2018.

Druk en afwerking Artoos, Kampenhout

32

Speelgoed enHobby | uitgave 5


SH_05_2018_omslag_V3.qxp_Omslag 16-11-18 16:32 Pagina 2


SH_05_2018_omslag_V3.qxp_Omslag 16-11-18 16:32 Pagina 4

VA K B L A D V O O R D E S P E E L G O E D B R A N C H E

uitgave 5 | december 2018 | www.speelgoedenhobby.nl

TRENDS SPIELWARENMESSE | INFLUENCER MARKETING NIET MEER WEG TE DENKEN | WINNAARS SPEELGOED VAN HET JAAR 2018 IN DETAIL TOP1TOYS COENEN | 2 5 E EDITIE SPELLENSPEKTAKEL | MGA ENTERTAINMENT KING OF COLLECTIBLES & UNBOXING


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.