__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Í°»¼¿´-µ¸»¼-³·--·±²»² ÝÊÎ ïè ìî êè ïï

[®-®»¹²-µ¿¾ º±® °»®·±¼»²æ ïò ¶¿²«¿® ó íïò ¼»½»³¾»® îðïè


×ÒÜØÑÔÜÍÚÑÎÌÛÙÒÛÔÍÛ

Í·¼»

Ô»¼»´-»-°;¬ »¹²·²¹ Ü»² «¿º¸:²¹·¹» ®»ª·-±®- ®»ª·-·±²-°;¬ »¹²·²¹ Ô»¼»´-»-¾»®»¬ ²·²¹ ß²ª»²¼¬ ®»¹²-µ¿¾-°®¿µ-·Î»-«´¬ ¿¬ ±°¹(®»´-»

î íóë ê éóè ç

Þ¿´¿²½»

ïð ó ïï

Ò±¬ »®

ïî ó ïí

î


Ü»² «¿º¸:²¹·¹» ®»ª·-±®- ®»ª·-·±²-°;¬»¹²·²¹

Ì·´ Þ»-¬®§®»´-»² · Í°»¼¿´-µ¸»¼-³·--·±²»²

Ê· ¸¿® ®»ª·¼»®»¬ ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ º±® Í°»¼¿´-µ¸»¼-³·--·±²»² º±® ®»¹²-µ¿¾-;®»¬ ïò ¶¿²«¿® ó íïò ¼»½»³¾»® îðïèô ¼»® ±³º¿¬ ¬ »® ¿²ª»²¼¬ ®»¹²-µ¿¾-°®¿µ-·-ô ®»-«´¬ ¿¬ ±°¹(®»´-»ô ¾¿´¿²½» ±¹ ²±¬ »®ò [®-®»¹²-µ¿¾»¬ «¼¿®¾»¶¼»»º¬ »® ;®-®»¹²-µ¿¾-´±ª»² ³»¼ ¼» ¬ ·´°¿-²·²¹»®ô ¼»® º(´¹»® ¿º ¹±¼ ®»¹²-µ¿¾--µ·µ º±® »² º±²¼ò

Ü»¬ »® ª±®»- ±°º¿¬ ¬ »´-»ô ¿¬ ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ ¹·ª»® »¬ ®»¬ ª·-»²¼» ¾·´´»¼» ¿º º±²¼»²- ¿µ¬ ·ª»®ô °¿--·ª»® ±¹ º·²¿²-·»´´» -¬ ·´´·²¹ °®ò íïò ¼»½»³¾»® îðïè -¿³ ¬ ¿º ®»-«´¬ ¿¬ »¬ ¿º º±²¼»²- ¿µ¬ ·ª·¬ »¬ »® º±® ®»¹²-µ¿¾-;®»¬ ïò ¶¿²«¿® ó íïò ¼»½»³¾»® îðïè · ±ª»®®»²--¬ »³³»´-» ³»¼ ;®-®»¹²-µ¿¾-´±ª»² ³»¼ ¼» ¬ ·´°¿-²·²¹»®ô ¼»® º(´¹»® ¿º ¹±¼ ®»¹²-µ¿¾--µ·µ º±® »² º±²¼ò Ù®«²¼´¿¹ º±® µ±²µ´«-·±²

Ê· ¸¿® «¼º(®¬ ª±®»- ®»ª·-·±² · ±ª»®®»²--¬ »³³»´-» ³»¼ ·²¬ »®²¿¬ ·±²¿´» -¬ ¿²¼¿®¼»® ±³ ®»ª·-·±² ±¹ ¼» §¼»®´·¹»®» µ®¿ªô ¼»® »® ¹:´¼»²¼» · Ü¿²³¿®µò ʱ®»- ¿²-ª¿® ·º(´¹» ¼·--» -¬ ¿²¼¿®¼ ±¹ µ®¿ª »® ²:®³»®» ¾»-µ®»ª»¬ · ®»ª·-·±²-°;¬ »¹²·²¹»²- ¿º-²·¬ þ λª·-±®- ¿²-ª¿® º±® ®»ª·-·±² ¿º ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ þ ò Ê· »® «¿º¸:²¹·¹» ¿º º±²¼»² · ±ª»®®»²--¬ »³³»´-» ³»¼ ·²¬ »®²¿¬ ·±²¿´» »¬ ·-µ» ®»¹´»® º±® ®»ª·-±®»® ø×ÛÍÞßù - Û¬ ·-µ» ®»¹´»®÷±¹ ¼» §¼»®´·¹»®» µ®¿ªô ¼»® ¹:´¼»²¼» · Ü¿²³¿®µô ´·¹»-±³ ª· ¸¿® ±°º§´¼¬ ª±®»- (ª®·¹» »¬ ·-µ» º±®°´·¹¬ »´-» · ¸»²¸±´¼ ¬ ·´ ¼·--» ®»¹´»® ±¹ µ®¿ªò Ü»¬ »® ª±®»- ±°º¿¬ ¬ »´-»ô ¿¬ ¼»¬ ±°²;»¼» ®»ª·-·±²-¾»ª·- »® ¬ ·´-µ®:µµ»´·¹¬ ±¹ »¹²»¬ -±³ ¹®«²¼´¿¹ º±® ª±®»- µ±²µ´«-·±²ò

Ú®»³¸:ª»´-» ¿º º±®¸±´¼ ª»¼®(®»²¼» ®»ª·-·±²

Ú±²¼»² ³»¼ ¾¿¹¹®«²¼ · ¿¬ (¹» ±°´§-²·²¹»® · ;®»¹²-µ¿¾»¬ ³»¼¬ ¿¹»¬ ¾«¼¹»¬ ¬ ¿´ º±® ®»¹²-µ¿¾-;®»¬ · ®»-«´¬ ¿¬ ±°¹(®»´-» ±¹ ²±¬ »® ¬ ·´ ®»-«´¬ ¿¬ ±°¹(®»´-»²ò Ü·--» ¾«¼¹»¬ ¬ ¿´ô ¸¿® -±³ ¼»¬ ±¹-; º®»³¹;® ¿º ®»-«´¬ ¿¬ ±°¹(®»´-»² ±¹ ²±¬ »®²» ¬ ·´ ®»-«´¬ ¿¬ ±°¹(®»´-»²ô ·µµ» ª:®»¬ «²¼»®´¿¹¬ ®»ª·-·±²ò

Ô»¼»´-»²- ¿²-ª¿® º±® ;®-®»¹²-µ¿¾»¬

Ô»¼»´-»² ¸¿® ¿²-ª¿®»¬

º±® «¼¿®¾»¶¼»´-»² ¿º

»¬

;®-®»¹²-µ¿¾ô ¼»® ¹·ª»® »¬

®»¬ ª·-»²¼» ¾·´´»¼» ·

±ª»®»²--¬ »³³»´-» ³»¼ ;®-®»¹²-µ¿¾-´±ª»² ³»¼ ¼» ¬ ·´°¿-²·²¹»®ô ¼»® º(´¹»® ¿º ¹±¼ ®»¹²-µ¿¾--µ·µ º±® »² º±²¼ò Ô»¼»´-»² ¸¿® »²¼ª·¼»®» ¿²-ª¿®»¬ º±® ¼»² ·²¬ »®²» µ±²¬ ®±´ô -±³ ´»¼»´-»² ¿²-»® º±® ²(¼ª»²¼·¹ º±® ¿¬ «¼¿®¾»¶¼» »¬ ;®-®»¹²-µ¿¾ «¼»² ª:-»²¬ ´·¹ º»¶´·²º±®³¿¬ ·±²ô «¿²-»¬ ±³ ¼»²²» -µ§´¼»- ¾»-ª·¹»´-»® »´´»® º»¶´ò

Ê»¼ «¼¿®¾»¶¼»´-»² ¿º ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ »® ´»¼»´-»² ¿²-ª¿®´·¹ º±® ¿¬ ª«®¼»®» º±²¼»²- »ª²» ¬ ·´ ¿¬ º±®-:¬ ¬ » ¼®·º¬ »²å ¿¬ ±°´§-» ±³ º±®¸±´¼ ª»¼®(®»²¼» º±®¬ -¿¬ ¼®·º¬ ô ¸ª±® ¼»¬ ¬ » »® ®»´»ª¿²¬ »å -¿³¬ ¿¬ «¼¿®¾»¶¼» ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ °; ¹®«²¼´¿¹ ¿º ®»¹²-µ¿¾-°®·²½·°°»¬ ±³ º±®¬ -¿¬ ¼®·º¬ ô ³»¼³·²¼®» ´»¼»´-»² »²¬ »² ¸¿® ¬ ·´ ¸»²-·¹¬ ¿¬ ´·µª·¼»®» º±²¼»²ô ·²¼-¬ ·´´» ¼®·º¬ »² »´´»® ·µµ» ¸¿® ¿²¼»¬ ®»¿´·-¬ ·-µ ¿´¬ »®²¿¬ ·ª »²¼ ¿¬ ¹(®» ¼»¬ ¬ »ò

λª·-±®- ¿²-ª¿® ¿º ®»¹²-µ¿¾»¬

ʱ®»- ³;´ »® ¿¬ ±°²; ¸(¶ ¹®¿¼ ¿º -·µµ»®¸»¼ º±®ô ±³ ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ -±³ ¸»´¸»¼ »® «¼»² ª:-»²¬ ´·¹ º»¶´·²º±®³¿¬ ·±²ô «¿²-»¬ ±³ ¼»²²» -µ§´¼»- ¾»-ª·¹»´-»® »´´»® º»¶´ô ±¹ ¿¬ ¿º¹·ª» »² ®»ª·-·±²-°;¬ »¹²·²¹ ³»¼ »² µ±²µ´«-·±²ò Ø(¶ ¹®¿¼ ¿º -·µµ»®¸»¼ »® »¬ ¸(¶¬ ²·ª»¿« ¿º -·µµ»®¸»¼ô ³ »² »® ·µµ» »² ¹¿®¿²¬ · º±®ô ¿¬ »² ®»ª·-·±²ô

ì


¼»® «¼º(®»- · ±ª»®»²--¬ »³³»´-» ³»¼ ·²¬ »®²¿¬ ·±²¿´» -¬ ¿²¼¿®¼»® ±³ ®»ª·-·±² ±¹ ¼» §¼»®´·¹»®» µ®¿ªô ¼»® »® ¹:´¼»²¼» · Ü¿²³¿®µô ¿´¬ ·¼ ª·´ ¿º¼:µµ» ª:-»²¬ ´·¹ º»¶´·²º±®³¿¬ ·±²ô ²;® -;¼¿² º·²¼»-ò Ú»¶´·²º±®³¿¬ ·±²»® µ¿² ±°-¬ ; -±³ º(´¹» ¿º ¾»-ª·¹»´-»® »´´»® º»¶´ ±¹ µ¿² ¾»¬ ®¿¹¬ »- -±³ ª:-»²¬ ´·¹»ô ¸ª·- ¼»¬ ³»¼ ®·³»´·¹¸»¼ µ¿² º±®ª»²¬ »-ô ¿¬

¼» »²µ»´¬ ª·- »´´»®

-¿³´»¬

¸¿®

·²¼º´§¼»´-»

°; ¼» (µ±²±³·-µ» ¾»-´«¬ ²·²¹»®ô -±³

®»¹²-µ¿¾-¾®«¹»®²» ¬ ®:ºº»® °; ¹®«²¼´¿¹ ¿º ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ ò

±³ ´»¼ · »² ®»ª·-·±²ô ¼»® «¼º(®»- · ±ª»®»²--¬ »³³»´-» ³»¼ ·²¬ »®²¿¬ ·±²¿´» -¬ ¿²¼¿®¼»® ±³ ®»ª·-·±² ±¹ ¼» §¼»®´·¹»®» µ®¿ªô ¼»® »® ¹:´¼»²¼» · Ü¿²³¿®µô º±®»¬ ¿¹»® ª· º¿¹´·¹» ª«®¼»®·²¹»® ±¹ ±°®»¬ ¸±´¼»® °®±º»--·±²»´ -µ»°-·- «²¼»® ®»ª·-·±²»²ò Ø»®«¼±ª»®æ

ͱ³ ´»¼ · »² ®»ª·-·±²ô ¼»® «¼º(®»- · ±ª»®»²--¬ »³³»´-» ³»¼ ·²¬ »®²¿¬ ·±²¿´» -¬ ¿²¼¿®»® ±³ ®»ª·-·±² ±¹ ¼» §¼»®´·¹»®» µ®¿ªô ¼»® ¹:´¼»²¼» · Ü¿²³¿®µô º±®»¬ ¿¹»® ª· º¿¹´·¹» ª«®¼»®·²¹»® ±¹ ±°®»¬ ¸±´¼»® °®±º»--·±²»´ -µ»°-·- «²¼»® ®»ª·-·±²»²ò Ø»®«¼±ª»®æ ó ×¼»²¬ ·º·½»®»® ±¹ ª«®¼»®»® ª· ®·-·µ±»² º±® ª:-»²¬ ´·¹ º»¶´·²º±®³¿¬ ·±² · ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ ô «¿²-»¬ ±³ ¼»²²» -µ§´¼»- ¾»-ª·¹»´-»® »´´»® º»¶´ô «¼º±®³»® ±¹ «¼º(®»® ®»ª·-·±²-¸¿²¼´·²¹»® -±³ ®»¿µ¬ ·±² °; ¼·--» ®·-·½· -¿³¬ ±°²;® ®»ª·-·±²-¾»ª·-ô ¼»® »® ¬ ·´-¬ ®:µµ»´·¹¬ ±¹ »¹²»¬ ¬ ·´ ¿¬ ¼¿²²» ¹®«²¼´¿¹ º±® ª±®»- µ±²µ´«-·±²ò η-·µ±»² º±® ·µµ» ¿¬ ±°¼¿¹» ª:-»²¬ ´·¹ º»¶´·²º±®³¿¬ ·±² º±®;®-¿¹»¬ ¿º ¾»ª·¹»´-»® »® ¸(¶»®» »²¼ ª»¼ ª:-»²¬ ´·¹ º»¶´·²º±®³¿¬ ·±² º±®;®-¿¹»¬ ¿º º»¶´ô ·¼»¬ ¾»-ª·¹»´-»® µ¿² ±³º¿¬ ¬ » -¿³³ »²-ª:®¹»´-»®ô ¼±µ«³»²¬ ¿º¿´-µô ¾»ª·¼-¬ » «¼»´¿¼»´-»®ô ª·´¼´»¼²·²¹ »´´»® ¬ ·´-·¼»-:¬ ¬ »´-» ¿º ·²¬ »®² µ±²¬ ®±´ò

ó Ñ°²;® ª· º±®-¬ ;»´-» ¿º ¼»² ·²¬ »®²» µ±²¬ ®±´ ³»¼ ®»´»ª¿²- º±® ®»ª·-·±²»² º±® ¿¬ µ«²»² «¼º±®³» ®»ª·-·±-²¸¿²¼´·²¹»®ô ¼»® »® °¿--»²¼» »º¬ »® ±³-¬ :²¼·¹¸»¼»®²»ô ³»² ·µµ» º±® ¿¬ µ«²²» «¼¬ ®§µµ» »² µ±²µ´«-·±² ±³ »ºº»µ¬ ·ª·¬ »¬ »² ¿º º±²¼»² ·²¬ »®²» µ±²¬ ®±´ ó Ì¿¹»® ª· -¬ ·´´·²¹ ¬ ·´ô ±³ ¼»² ®»¹²-µ¿¾-°®¿µ-·-ô -±³ »® ¿²ª»²¼¬ ¿º ´»¼»´-»²ô »® °¿--»²¼»ô -¿³ ¬ ±³ ¼» ®»¹²-µ¿¾-³:--·¹» -µ(² ±¹ ¬ ·´µ²§¬ ¬ »¼» ±°´§-²·²¹»®ô -±³ ´»¼»´-»² ¸¿® «¼¿®¾»¶¼»¬ ô »® ®·³»´·¹»ò

ó Õ±²µ´«¼»®»® ª·ô ±³ ´»¼»´-»²- «¼¿®¾»¶¼»´-» ¿º ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ °; ¹®«²¼´¿¹ ¿º ®»¹²-µ¿¾-°®·²½·°°»¬ ±³ º±®-¿¬ ¼®·º¬ »® °¿--»²¼»ô -¿³¬ ±³ ¼»® °; ¹®«²¼´¿¹ º±® ¿¬ ±°²;»¼» ®»ª·-·±²-¾»ª·- »® ª:-»²¬ ´·¹ «-·µµ»®¸»¼ º±®¾«²¼»¬ ³»¼ ¾»¹·ª»²¸¼»® »´´»® º±®¸±´¼ô ¼»® µ¿² -µ¿¾» ¾»¬ §¼»´·¹ ¬ ª·ª´ ±³ º±²¼»²- »ª²» ¬ ·´ ¿¬ º±®-:¬ ¬ » ¼®·º¬ »²ò ت·- ª· µ±²µ´«¼»®»®ô ¿¬ ¼»® »® ª:-»²¬ ´·¹ «-·µµ»®¸»¼ô -µ¿´ ª· ª±®»- ®»ª·-·±²-°;¬ »¹²·²¹ ¹(®» ±°³:®µ-±³ °; ±°´§-²·²¹»® ¸»®±³ · ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ ô »´´»® ¸ª·- -;¼¿²²» ±°´§-²·²¹»® ·µµ» »® ¬ ·´-¬ ®:µµ»´·¹»ô ³±¼·º·½»®» ª±®»µ±²µ´«-·±²ò ʱ®»- µ±²µ´«-·±² »® ¾¿-»®»¬ °; ¼»¬ ®»ª·-·±²-¾»ª·-ô ¼»® »® ±°²;»¬ º®»³ ¬ ·´ ¼¿¬ ±»² º±® ª±®»®»ª·-·±²-°;¬ »¹²·²¹ò Ú®»³¬ ·¼·¹» ¾»¹·ª»²¼»® »´»´® º±®¸±´¼ µ¿² ¼±¹ ³»¼º(®» ô ¿¬ º±²¼»² ·µµ» ´:²¹»®» µ¿² º±®-:¬ ¬ » ¼®·º¬ »²ò

ó Ì¿¹»® ª· -¬ ·´´·²¹ ¬ ·´ ¼»² -¿³´»¼» °®:-»²¬ ¿¬ ·±²ô -¬ ®«µ¬ «® ±¹ ·²¼¸±´¼ ¿º ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ ô ¸»®«²¼»® ²±¬ »±°´§-²·²¹»®²»ô -¿³ ¬ ¸ª±®ª·¼¬ ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ ¿º-°»¶´»® ¼» «²¼»®´·¹¹»²¼» ¬ ®¿²-¿µ¬ ·±²»® ±¹ ¾»¹·ª»²¸»¼»® °; »² -;¼¿² ³;¼»ô ¿¬ ¼»® ¹·ª»- »¬ ®»¬ ª·-»²¼» ¾·´´»¼» ¸»®¿ºò Ê· µ±³³«²·µ»®»® ³»¼ ¼»² (ª»®-¬ » ´»¼»´-» ±³ ¾´¿²¼¬ ¿²¼»¬ ¼»¬ °´¿²´¿¹¬ » ±³º¿²¹ ±¹ ¼»² ¬ ·¼-³:--·¹» °´¿½»®·²¹ ¿º ®»ª·-·±²»² -¿³ ¬ ¾»¬ §¼»´·¹» ®»ª·-·±²-³:--·¹» ±¾-»®ª¿¬ ·±²»®ô ¸»®«²¼»® »ª»²»¬ «»´´» ¾»¬ §¼»´·¹» ³¿²¹´»® · ·²¬ »®² µ±²¬ ®±´ô -±³ ª· ·¼»²¬ ·º·½»®»® «²¼»® ®»ª·-·±²ò

ë


˼¬¿´»´-» ±³ ´»¼»´-»-¾»®»¬²·²¹»²

Ô»¼»´-»² »® ¿²-ª¿®´·¹ º±® ´»¼»´-»-¾»®»¬ ²·²¹»²ò ʱ®»- µ±²µ´«-·±² ±³ ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ ±³º¿¬ ¬ »® ·µµ» ´»¼»´-»-¾»®»¬ ²·²¹»²ô ±¹ ª· «¼¬ ®§µµ»® ·²¹»² º±®³ º±® µ±²µ´«-·±² ³»¼ -·µµ»®¸»¼ ±³ ´»¼»´-»-¾»®»¬ ²·²¹»²ò

× ¬ ·´µ²§¬ ²·²¹ ¬ ·´ ª±®»- ®»ª·-·±² ¿º ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ »® ¼»¬ ª±®»- ¿²-ª¿® ¿¬ ´:-» ´»¼»´-»-¾»®»¬ ²·²¹»² ±¹ · ¼»² º±®¾·²¼»´-» ±ª»®ª»¶»ô ±³ ´»¼»´-»-¾»®»¬ ²·²¹»² »® ª:-»²¬ ´·¹»¬ ·²µ±²-·-¬ »²¬ ³»¼ ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ »´´»® ª±®»ª·¼»² ±°²;»¬ ª»¼ ®»ª·-·±²»² »´´»® °; »² ¿²¼»² ³;¼» -§²»- ¿¬ ·²¼»¸±´¼» ª:-»²¬ ´·¹ º»¶´·²º±®³¿¬ ·±²ò

ʱ®»- ¿²-ª¿® »® ¼»®«¼±ª»® ¿¬ ±ª»®ª»¶»ô ±³ ´»¼»´-»-¾»®»¬ ²·²¹»² ·²¼»¸±´¼»® ¼» µ®:ª»¼» ±°´§-²·²¹»® · ¸»²¸±´¼ ¬ ·´ ;®-®»¹²-µ¿¾-´±ª»²ò Þ¿-»®»¬ °; ¼»¬ «¼º(®¬ » ¿®¾»¶¼» »® ¼»¬ ª±®»- ±°º¿¬ ¬ »´-»ô ¿¬ ´»¼»´-»-¾»®»¬ ²·²¹»² »® · ±ª»®»²--¬ »³³»´-» ³»¼ ;®-®»¹²-µ¿¾»¬ ±¹ »® «¼¿®¾»¶¼»¬ · ±ª»®»²--¬ »³³»´-» ³»¼ ;®-®»¹²-µ¿¾-´±ª»²- µ®¿ªò Ê· ¸¿® ·µµ» º«²¼»¬ ª:-»²¬ ´·¹ º»¶´·²º±®³¿¬ ·±² · ´»¼»´-»-¾»®»¬ ²·²¹»²ò

Õ(¾»²¸¿ª²ô ¼»² îëò ¶«²· îðïç

Þ»·»®¸±´³ ͬ ¿¬ -¿«¬ ±®·-»®»¬ λª·-·±²-°¿®¬ ²»®-»´-µ¿¾ ÝÊÎò²®ò íî èç ëì êè

Õ·³ Ô¿®-»² ͬ ¿¬ -¿«¬ ò ®»ª·-±®

ê


Ô»¼»´-»-¾»®»¬²·²¹

Ú±®³;´

Í°»¼¿´-µ¸»¼-³·--·±²»²- º±®³;´ »®ô ¿¬ æ ó -¬ (¬ ¬ » ¼» µ®·-¬ ²» µ·®µ»®- ¿®¾»¶¼» º±® ¿¬ ¾®·²¹» »ª¿²¹»´·»¬ ¬ ·´ °»®-±²»®ô ¼»® »® ®¿³¬ ¿º -°»¼¿´-µ¸»¼ ó §¼» -¬ (¬ ¬ » ¬ ·´ ¾»µ:³°»´-» ¿º -§¹¼±³³»² ±¹ ó -°®»¼» µ»²¼-µ¿¾»¬ ¬ ·´ -§¹¼±³³»² ±¹ ª:µµ» ²:-¬ »µ:®´·¹¸»¼»² ±ª»® º±® ¼»²- ±º®» -¿³¬ -¬ §®µ» ³»²·¹¸»¼»²- ¿²-ª¿® ±¹ ±ºº»®ª·´¶» ±ª»® º±® Ǽ®» Ó ·--·±² ˼ª·µ´·²¹»² · ¿µ¬·ª·¬»¬»®

Í°»¼¿´-µ¸»¼-³·--·±²»² ¸¿® · ;®»¬ - ´(¾ º±®³·¼´»¬ ±ºº»²¬ ´·¹» ³·¼´»® º®¿ Ý×ÍË ±¹ ÜÓ ÎóË ¬ ·´ °®±¶»µ¬ »® · Þ¿²¹´¿¼»-¸ -±³ º(´¹»®æ ݱ³³«²·¬ § ¾¿-»¼ ®»¸¿¾·´·¬ ¿¬ ·±² · Ò·´°¸¿³¿®· ±³®;¼»¬ µ®ò ïòìîêòéìí ó ¸»®¿º »¹»¬ ¾·¼®¿¹ µ®ò îêðòéìí ݱ³³«²·¬ § ¾¿-»¼ ®»¸¿¾·´·¬ ¿¬ ·±² · Ü·²¿¶°«® ±³®;¼»¬ µ®ò ìðêòðïè ó ¸»®¿º »¹»¬ ¾·¼®¿¹ µ®ò éíòðïèò Þ»¹¹» »¹²» ¾·¼®¿¹ »® ·²¼®»¹²»¬ · ±ª»²-¬ ;»²¼» «¼´±¼²·²¹ °; · ¿´¬ µ®ò çïìòçéëò Ñ°´§-²·²¹ ±³ ·²¼-¿³´·²¹»®

Í°»¼¿´-µ¸»¼-³·--·±²»² ¸¿® ¼»² îéò ¶«²· îðïê ·²¼-»²¼¬ þ Ñ°´§-²·²¹»® º®¿ ±®¹¿²·-¿¬ ·±² «¼»² ¿²³»´¼»´-»-°´·¹¬ þ ¬ ·´ ײ¼-¿³´·²¹-²:ª²»¬ ò Ò:ª²»¬ ¸¿®

¼»² îéò ¶«²· îðïê µª·¬ ¬ »®»¬ º±® ³±¼¬ ¿¹»´-»² ±¹ ¬ ·´¼»´¬ º±²¼»²

-¿¹-²«³³»® ïëóçîïóððïðèò Í°»¼¿´-µ¸»¼-³·--·±²»² ¸¿® ·²¼¾»¬ ¿´¬ µ®ò íòíðð · ¹»¾§® º±® îðïèò ײ¼-¿³´·²¹ -µ»® ª·¿ ¸¶»³³»-·¼»² © © © ò-°»¼¿´-µò¼µô ¼·®»½¬ ³¿·´-ô ¾´¿¼»ô ³(¼»® ±¹ ´·¹²ò [®»¬ - ·²¼-¿³´·²¹»® »® ¿²ª»²¼¬ · ¸»²¸±´¼ ¬ ·´ Í°»¼¿´-µ¸»¼-³·--·±²»²- º±®³;´ò Þ»-¬§®»´-»²- ¿®¾»¶¼»

Ú±®®»¬ ²·²¹-«¼ª¿´¹»¬ ¸¿® · ;®»¬ - ´(¾ ¿º¸±´¼¬ í ³(¼»® ±¹ ¾»-¬ §®»´-»² ¸¿® ¿º¸±´¼¬ î ³(¼»®ò Ü»¬ »²» ¾»-¬ §®»´-»-³(¼» ¿º¸±´¼¬ »- · º±®´:²¹»´-» ¿º ;®-³(¼»¬ · ±µ¬ ±¾»® îðïèò Ê»¼ ;®-³(¼»¬ ¼»´¬ ±¹ ®»°®:-»²¬ ¿²¬ »® º±® ¾;¼» ·²¬ »®²¿¬ ·±²¿´» ±¹ ²¿¬ ·±²¿´» -¿³¿®¾»¶¼-°¿®¬ ²»®»ò

é


ß²ª»²¼¬ ¿º ®»¹²-µ¿¾-°®¿µ-·-

[®-®¿°°±®¬ »² »® ¿º´¿¹¬ · ±ª»®»²--¬ »³³»´-» ³»¼ ;®-®»¹²-µ¿¾-´±ª»²- ¾»-¬ »³³»´-® º±® ®»¹²-µ¿¾-µ´¿--» ß ³»¼ ¼» ¬ ·´°¿-²·²¹»®ô ¼»® º(´¹»® ¿º ¹±¼ ®»¹²-µ¿¾--µ·µ º±® »² º±²¼ò λ-«´¬¿¬±°¹(®»´-»² ײ¼¬:¹¬»®

ײ¼¬ :¹¬ »® ·²¼®»¹²»- · ®»-«´¬ ¿¬ ±°¹(®»´-»²ô ²;® ·²¼¬ :¹¬ »² ³±¼¬ ¿¹»-ô »´´»® ²;® ¼»® ¹·ª»- ¾·²¼»²¼» ¬ ·´-¿¹² ±³ ·²¼¬ :¹¬ »²ò 벬 »·²¼¬ :¹¬ »® ·²¼®»¹²»- ³»¼ ¼»¾»´(¾ô ¼»® ª»¼®(®»® ®»¹²-µ¿¾-;®»¬ ò ˼¾§¬ ¬ » ¿º ·²ª»-¬ »®·²¹-º±®»²·²¹»® ·²¼®»¹²»- ²;® «¼¾§¬ ¬ »¬ »® ¼»µ´¿®»®»¬ ò ß¼³·²·-¬®¿¬·±²-±³µ±-¬²·²¹»®

ß¼³·²·-¬ ®¿¬ ·±²-±³µ±-¬ ²·²¹»® »® ±³µ±-¬ ²·²¹»® ¬ ·´ µ±²¬ ®±´¸±´¼ô ´±µ¿´»±³µ±-¬ ²·²¹»® ³ªò Ú«²¼®¿·-·²¹-±³µ±-¬²·²¹»®

Ú«²¼®¿·-·²¹-±³µ±-¬ ²·²¹»® »® ±³µ±-¬ ²·²¹»® ¬ ·´ ·²¼-¿³´·²¹ ³ªò ײº±®³¿¬·±²-±³µ±-¬²·²¹»®

ײº±®³¿¬ ·±²-±³µ±-¬ ²·²¹»® »® ±³µ±-¬ ²·²¹»®ô ¼»® »® µ²§¬ ¬ »¬ ¬ ·´ ¾´¿¼ô ·²¼-¿³´·²¹»® ³ªò Ì·´¼»´·²¹»®

Ì·´¼»´·²¹»® ·²¼¹;® · ®»-«´¬ ¿¬ ¼·-°±²»®·²¹»²ò Ì·´¼»´·²¹»® »® ±³µ±-¬ ²·²¹»® · º±®¾·²¼»´-» ³»¼ ¬ ·´¼»´·²¹»®ô ¼»® »® ¼·®»µ¬ » ¬ ·´µ²§¬ ¬ »¬ º±²¼»²- º±®³;´ò ͵¿¬

[®»-¬ -µ¿¬ ô -±³ ¾»-¬ ;® ¿º ;®»¬ - ¿µ¬ «»´´» -µ¿¬ ±¹ º±®-µ§¼²·²¹ · «¼-µ«¼¬ -µ¿¬ ô ·²¼®»¹²»- · ®»-«´¬ ¿¬ ±°¹(®»´-»² ³»¼ »² ¼»´ô ¼»® µ¿² ¸»²¸(®»- ¬ ·´ ;®»¬ - ®»-«´¬ ¿¬ ô ±¹ ¼·®»µ¬ » °; »¹»²µ¿°·¬ ¿´»² ³»¼ ¼»² ¼»´ô ¼»® µ¿² ¸»²¸(®»¬ ·´ °±-¬ »®·²¹»® ¼·®»µ¬ » °; »¹»²µ¿°·¬ ¿´»²ò

è


Þ¿´¿²½»² Þ«²¼²» ¿µ¬·ª»®

Ѿ´·¹¿¬ ·±²»® ·²¼®»¹²»¬ «²¼»® ¾«²¼²» ¿µ¬ ·ª»® ³;´»- ¬ ·´ ¼¿¹-ª:®¼· ø¾(®-µ«®-÷ °; ¾¿´¿²½»²¼¿¹»²ò Ë®»¿´·-»®»¼» µ«®-¹»ª·²-¬ »® ±¹ ó¬ ¿¾ º(®»- ±ª»® ¼»² ¾«²¼²» »¹»²µ¿°·¬ ¿´ò Þ¿²µ·²¼»-¬ ;»²¼» «²¼»® ¾«²¼²» ¿µ¬ ·ª»® ª»¼®(®»® º±²¼»²- µ¿°·¬ ¿´µ±²¬ ± ±¹ ·²¼®»¹²»- ¬ ·´ ²±³·²»´ ª:®¼·ò Ü·-°±²·¾´» ¿µ¬·ª»®

Ì·´¹±¼»¸¿ª»²¼»® ³;´»- ¬ ·´ ¿³±®¬ ·-»®»¬ µ±-¬ °®·-ô ¼»® -:¼ª¿²´·¹ª·- -ª¿®»¬ ¬ ·´ ²±³·²»´ ª:®¼·ò Ê:®¼·»² ®»¼«½»®»- ³»¼ ²»¼-µ®·ª²·²¹ ¬ ·´ ·³(¼»¹;»´-» ¿º º±®ª»²¬ »¼» ¬ ¿¾ò Þ¿²µ·²¼»-¬ ;»²¼» «²¼»® ¼·-°±²·¾´» ¿µ¬ ·ª»® ·²¼®»¹²»- ¬ ·´ ²±³·²»´ ª:®¼·ò ͵§´¼·¹» -µ¿¬ ±¹ «¼-µ«¼¬ -µ¿¬

ßµ¬ «»´´» -µ¿¬ ¬ »º±®°´·¹¬ »´-»® ±¹ ¬ ·´¹±¼»¸¿ª»²¼» ¿µ¬ «»´ -µ¿¬ ·²¼®»¹²»- · ¾¿´¿²½»² -±³ ¾»®»¹²»¬ -µ¿¬ ¿º ;®»¬ -µ¿¬ ¬ »°´·¹¬ ·¹» ·²¼µ±³-¬ ®»¹«´»®»¬ º±® -µ¿¬ ¿º ¬ ·¼´·¹»®» ;®- -µ¿¬ ¬ »°´·¹¬ ·¹» ·²¼µ±³-¬ »® -¿³¬ º±® ¼» ¾»¬ ¿´¬ » ¿½±²¬ ±-µ¿¬ ¬ »®ò ˼-µ«¼¬ -µ¿¬ ·²¼®»¹²»- ¿º ¿´´» ³·¼´»®¬ ·¼·¹» º±®-µ»´´» ³»´´»³ ®»¹²-µ¿¾-³:--·¹» ±¹ -µ¿¬ ¬ »³:--·¹» ª:®¼·»® ¿º ¿µ¬ ·ª»® ±¹ º±®°´·¹¬ »´-»®ò ˼-µ«¼¬ » -µ¿¬ ¬ »¿µ¬ ·ª»®ô ¸»®«²¼»»® -µ¿¬ ¬ »ª:®¼·»² ¿º º®»³º(®»´-»-¾»®»¬ ¬ ·¹»¼» -µ¿¬ ¬ »³:--·¹» «²¼»®-µ«¼ô ·²¼®»¹²»- · ¾¿´¿²½»² ³»¼ »² ª:®¼·ô ¿µ¬ ·ª»¬ º±®ª»²¬ »- ¿¬ µ«²²» ®»¿´·-»®»¬ ¬ ·´ô »²¬ »² ª»¼ ³±¼®»¹²·²¹ · «¼-µ«¼¬ » -µ¿¬ ¬ »º±®°´·¹¬ »´-»» »´´»® -±³ ²»¬ ¬ ±-µ¿¬ ¬ »¿µ¬ ·ª»®ò Ù:´¼-º±®°´·¹¬»´-»®

Ù:´¼-º±®°´·¹¬ »´-»® ³;´»- ¬ ·´ ¿³±®¬ ·-»®»¬ µ±-¬ °®·- -ª¿®»²¼» ¬ ·´ ²±³·²»´ ª:®¼·ò

ç


ÎÛÍËÔÌßÌÑÐÙHÎÛÔÍÛ ÚÑÎ îðïè

Ò±¬ »

ï ײ¼¬ :¹¬ »®ô ²»¬ ¬ ± î ß¼³·²·-¬ ®¿¬ ·±²-±³µ±-¬ ²·²¹»® í Ú«²¼®¿·-·²¹±³µ±-¬ ²·²¹»® ì ײº±®³¿¬ ·±²-±³µ±-¬ ²·²¹»® λ-«´¬¿¬ º(® -µ¿¬

ïð ͵¿¬ ¿º ;®»¬ - ®»-«´¬ ¿¬ [®»¬- ®»-«´¬¿¬

îðïè

îðïé

¾«¼¹»¬ îðïèö ÷

ïòììîòíïç

îòëèçòçìî

ïòïîîòëðð

óìïìòíêî

óíðíòêíî

óíêéòëðð

óëìòçéï

óïéèòðíï

óèëòððð

óïêîòíëç

óêéòëîð

óïíìòððð

èïðòêîç

îòðìðòéëç

ëíêòððð

ð

ð

ð

èïðòêîç

îòðìðòéëç

ëíêòððð

çïìòçéë

éêéòëíî

êëèòìéé

Ú±®-´¿¹ ¬·´ ®»-«´¬¿¬¼·-°±²»®·²¹

ë Ì·´¼»´·²¹»® Ѫ»®º(®¬ ¬ ·´ñ º®¿ º®· µ¿°·¬ ¿´

ö÷

óîðìòíìê

óïêêòêèð

Ѫ»®º(®¬ »- ¬ ·´ ¾«²¼»² µ¿°·¬ ¿´

ïððòððð

ïòìíçòçðé

ð

Ü·-°±²»®»¬ · ¿´¬

èïðòêîç

îòðìðòéëç

êëèòìéé

Þ«¼¹»¬ ¬ »¬ »® ·µµ» ±³º¿¬ ¬ »¬ ¿º ®»ª-·±²»²

ïð


ÞßÔßÒÝÛ ÐÎò íïò ÜÛÝÛÓ ÞÛÎ îðïè Ò±¬ »

îðïè

îðïé

íòèèîòìðð

ìòïðéòçêð

ïêðòéðç

ïêêòððë

ßµ¬·ª»® Þ«²¼²» ¿µ¬ ·ª»® ê Ê:®¼·°¿°·®»® é Þ;²¼´¿¹¬ ¿®ª Ó »´´»³®»¹²·²¹ ³»¼ ¼·-°±²·¾´» ¿µ¬ ·ª»® Þ¿²µ·²¼»-¬ ;»²¼» Þ«²¼²» ¿µ¬·ª»® · ¿´¬

ïððòððð

ð

íëòçðç

ìðòçêï

ìòïéçòðïè

ìòíïìòçîê

Ü·-°±²·¾´» ¿µ¬ ·ª»® Ó »´´»³®»¹²·²¹ ³»¼ ¾«²¼²» ¿µ¬ ·ª»®

óïððòððð

ð

çïòíèì

îðòìèí

Þ¿²µ·²¼»-¬ ;»²¼»®

ïòëîìòìíë

ïòêïèòëîí

Ü·-°±²·¾´» ¿µ¬·ª»® · ¿´¬

ïòëïëòèïç

ïòêíçòððê

ßµ¬·ª»® · ¿´¬

ëòêçìòèíé

ëòçëíòçíî

ß²¼®» ¬ ·´¹±¼»¸¿ª»²¼»®

ïï


ÞßÔßÒÝÛ ÐÎò íïò ÜÛÝÛÓ ÞÛÎ îðïè Ò±¬ »

îðïè

îðïé

Þ«²¼»² »¹»²µ¿°·¬ ¿´

ìòïéçòðïè

ìòíïìòçîê

Ü·-°±²·¾»´ »¹»²µ¿°·¬ ¿´ è Û¹»²µ¿°·¬¿´ · ¿´¬

ïòíîðòççç ëòëððòðïé

ïòëîëòíìë ëòèìðòîéï

ß²¼»² ¹:´¼

ìòððð

êòððð

Ô¿²¹º®·-¬»¼ ¹:´¼-º±®°´·¹¬»´-»® · ¿´¬

ìòððð

êòððð

͵§´¼·¹» ±³µ±-¬ ²·²¹»®

ïçðòèîð

ïðéòêêï

Õ±®¬º®·-¬»¼» ¹:´¼-º±®°´·¹¬»´-»® · ¿´¬

ïçðòèîð

ïðéòêêï

Ù:´¼-º±®°´·¹¬»´-»® · ¿´¬

ïçìòèîð

ïïíòêêï

ëòêçìòèíé

ëòçëíòçíî

ð

ð

п--·ª»®

Û¹»²µ¿°·¬ ¿´

Ù:´¼-º±®°´·¹¬ »´-»®

п--·ª»® · ¿´¬

ç Ю±¶»µ¬ »® · Þ¿²¹´¿¼»-¸

ïî


Ò±¬»® ¬·´ ;®-®¿°°±®¬»² îðïè

îðïé

Þ«¼¹»¬ îðïè ö ÷

ïòððíòîéè

éèçòðèê

èéðòððð

Õ±´´»µ¬ »® ±¹ (ª®·¹» ·²¼-¿³´·²¹»®

ëðòçèë

ëìòçèï

ìëòððð

벬 »·²¼¬ :¹¬ »®ô ²»¬ ¬ ±

óéòïëì

óìòçëç

íèòððð

ߺµ¿-¬ ¿º ª:®¼·°¿°·®»®

ïìéòèëê

ïíðòíîç

ð

Ò±¬» ï ó ײ¼¬:¹¬ô ²»¬¬±

Ю·ª¿¬ » ¹¿ª»®

ð

îçòððð

Õ±³°»²-¿¬ ·±² º±® µ(¾-³±³-

ß²¼®» ¼®·º¬ -·²¼¬ :¹¬ »®

îéòðêî

ëíòéðð

íîòððð

Õ«´¬ «®³·²·-¬ »®·»¬

éçòéçî

éèòíçé

êëòððð

ïòíðïòèïç

ïòïðïòëíì

ïòðéçòððð

ïððòððð

ïòìíçòçðé

ð

ìðòëðð ïòììîòíïç

ìèòëðï îòëèçòçìî

ìíòëðð ïòïîîòëðð

éòçêì

çòíçç

çòððð

ð

ð

ïðòððð

ìòêïí

ïòïðë

ïòððð

ᮬ ±

îïê

ìòïìê

ïðòððð

Ì»´»º±²

ïéð

îòêêé

íòððð

Ì®§µ-¿¹»®

íëð

ïêòèéï

ëòððð

Ó (¼»® ±¹ ®»¶-»®

ëêòðèë

ëêòëîé

ïðòððð

Õ±²¬ ·²¹»²¬ »® ±¹ ¿¾±²²»³»²¬ »®

îðòçéî

íîòðíë

ïëòððð

벬 »® ²ª ÍÕßÌ

îðòçéî

ð

ð

Ù»¾§®»® ±¹ ¼»°±¬ ¿º¹·º¬ »®

îçòèîë

íèòçêï

íðòððð

ð

îòîëð

ð

ìòïéè

èìç

íòëðð

ß®ª Ô»¹¿¬ »® ±¹ º±²¼» × ¿´¬

ó

Ò±¬» î ó ß¼³·²·-¬®¿¬·±²-±³µ±-¬²·²¹»®

Ú±®-·µ®·²¹ ß¼ª±µ¿¬ Õ±²¬ ±®¸±´¼

Õ«®-«Ü·ª»®-» ×Ì ±³µ±-¬ ²·²¹»® λª·-±® λª·-±®ô ®»-¬ îðïé ر²±®¿® ¿¼³·²·-¬ ®¿¬ ±® × ¿´¬

ëòíïï

îìòìéí

ííòððð

ìëòíèç

íëòéìç

ìðòððð

èòéëð

èòìíè

ð

îíðòëëç

éðòïêî

ìíëòíëì

íðíòêíî

ïçèòððð íêéòëðð

Ò±¬» í ó Ú«²¼®¿·-·²¹±³µ±-¬²·²¹»®

ײ¼-¿³´·²¹-±³µ±-¬ ²·²¹»®

íçòîïê

ìïòëçè

ëëòððð

ر²±®¿® ¿¼³·²·-¬ ®¿¬ ±® × ¿´¬

ïëòéëë ëìòçéï

ïíêòìíí ïéèòðíï

íðòððð èëòððð

ìéòìêê

ëëòêêè

ëçòððð

ìòìíè

ìòëðð

ïðòððð

ïððòììí

éòíëî

ìëòððð

Ò±¬» ì ó ײº±®³¿¬·±²-±³µ±-¬²·²¹»®

Þ´¿¼ ß²²±²½»® ײº±®³¿¬ ·±² ر²±®¿® ¿¼³·²·-¬ ®¿¬ ±® × ¿´¬

ïðòðïí

ð

îðòððð

ïêîòíêð

êéòëîð

ïíìòððð

ïí


Ò±¬» ë ó Ì·´¼»´·²¹»®

Ì·´-µ«¼ ¬ ·´ °®±¶»µ¬ »® · Þ¿²¹´¿¼»-¸

ììëòìéë

íêëòèìî

ð

óëïòïèí

ð

éêòððð

íêòððð

éêòððð

Ó »³¾»®-¸·° Ú»» ó Ù´±¾¿´ Ú»´´±© -¸·° Þ¿²¹´¿¼»-¸ ݱ«²¬ ®§ Ѻº·½» ݱ-¬ Ù»¾§®

ïíçòððð

ð

éç

ëðòððð

Û¹»²¾»¬ ¿´·²¹ Ý×ÍËó°®±¶»µ¬

íîéòëðð

íçìòïèè

íîéòìéé

Û¹»²¾»¬ ¿´·²¹ ÜÓ ÎËó°®±¶»µ¬ × ¿´¬

êêòððð çïìòçéë

îîòêðê éêéòëíî

êêòððð êëèòìéé

Ê:®¼· ïò ¶¿²«¿®

ìòïðéòçêð

îòêêîòèîè

Ì·´¹¿²¹ · ;®»¬ øµ±-¬ °®·-÷

ïòèíïòðïí

îòììêòîéð

ߺ¹¿²¹ · ;®»¬ ø-¿´¹-°®·-÷

óïòèîëòçêï

óïòðïîòêîï

Ò±¬» ê ó Ê:®¼·°¿°·®»®

Ê:®¼·®»¹«´»®·²¹ Ê:®¼· íïò ¼»½»³¾»®

óîíðòêïî

ïïòìèí

íòèèîòìðð

ìòïðéòçêð

Ê:®¼· ïò ¶¿²«¿®

ïêêòððë

ïêêòéìè

Ê:®¼·®»¹«´»®·²¹ Ê:®¼· íïò ¼»½»³¾»®

óëòîçê ïêðòéðç

óéìí ïêêòððë

Ò±¬» é ó Þ;²¼´¿¹¬ ¿®ª

Ò±¬» è ó Û¹»²µ¿°·¬¿´

Û¹»²µ¿°·¬ ¿´ ïò ¶¿²«¿® îðïè Ê:®¼·®»¹«´»®·²¹ ª:®¼·°¿°·®»® Ѫ»®º(®¬ ¿º ;®»¬ - ®»-«´¬ ¿¬ Û¹»²µ¿°·¬¿´ íïò ¼»½»³¾»® îðïè

Þ«²¼»²

Ü·-°±²·¾»´

Û¹»²µ¿°·¬ ¿´

»¹»²µ¿°·¬ ¿´

»¹»²µ¿°·¬ ¿´

· ¿´¬

ìòíïìòçîê

ïòëîëòíìë

ëòèìðòîéï

óîíëòçðè

ð

óîíëòçðè

ïððòððð

óîðìòíìê

óïðìòíìê

ìòïéçòðïè

ïòíîðòççç

ëòëððòðïé

Ò±¬» ç ó Ю±¶»µ¬»® · Þ¿²¹´¿¼»-¸

Ú®¿ Ü¿²·¼¿ ª·¿ Ü¿²-µ Ó ·--·±²-®;¼- ˼ª·µ´·²¹-¿º¼»´·²¹ »® ¼»® ¾»ª·´¹»¬ ¾»´(¾ ¬ ·´ ˼ª·µ´·²¹-°®±¶»µ¬ »® «¼ ±ª»® ¼» ¿µ¬ ·ª·¬ »¬ »¬ »®ô -±³ ¹»²²»³º(®»- ¿º Í°»¼¿´-µ¸»¼-³·--·±²»²ò Ü»® »® ¬ ¿´» ±³ º(´¹»²¼» °®±¶»µ¬ »®æ

øÔ±µ¿´-¿³º«²¼-¾¿-»®»¬ ®»¸¿¾·´·¬ »®·²¹-°¿®¬ ²»®»÷ øÝ×ÍË÷ Ü·²¿¶°«® Í«-¬ ¿·²¿¾´» ݱ³³«²·¬ § Þ¿-»¼ λ¸¿¾·´·¬ ¿¬ ·±² Ю±¶»½¬ øîðïêóîðïé÷ øÜÓ ÎË÷ Ø»®¿º ¸¿® Í°»¼¿´-µ¸»¼-³·-·-±²»² -»´ª ¾·¼®¿¹»¬ ³»¼ · ¿´¬ µ® íçíòëððô ¶ºò ²±¬ » ë

ïì


Ò±¬» ïð ó ͵¿¬ ¿º ;®»¬- ®»-«´¬¿¬

îðïè Ñ°¹(®»´-» ¿º -µ¿¬ ¬ »°´·¹¬ ·¹ ·²¼µ±³-¬ [®»¬ - ®»-«´¬ ¿¬ º(® «¼¼»´·²¹»®

èïðòêîç

͵¿¬ ¬ »°´·¹¬ » µ«®-®»¹«´»®·²¹»®ô ª:®¼·°¿°·®»®

óîíëòçðè

Û¶ -µ¿¬ ¬ »°´·¹¬ ·¹» ·²¼µ±³-¬ »®ô ¿®ª ¬ ·´ ¹®«²¼µ¿°·¬ ¿´

óïððòððð ìéìòéîï

Þ«²¼º®¿¼®¿¹

óîëòððð

ײ¼µ±³-¬ º(® «¼¼»´·²¹»®

ììçòéîï

Þ»-´«¬ ¬ »¼» ¿´³»²ª»´¹(®»²¼» «¼¼»´·²¹»®

çïìòçéë

ß²ª»²¼¬ ¿º ¸»²-¿¬ ¬ ·´ -»²»®» «¼¼»´·²¹»®

óìëëòéëí ìëçòîîî

Õ±²-±´·¼»®·²¹ º®¿¼®¿¹ ìû ¿º ¾»-´«¬ ¬ »¼» «¼¼»´·²¹»®

íêòëçç ìçëòèîï

Ø»²-¿¬ ¬ ·´ -»²»®» «¼¼»´·²¹»®

ó

Þ«²¼º®¿¼®¿¹

óîëòððð

Ú®¿¼®¿¹ · ¿´¬ ô ¼±¹ ³¿¨ ã ·²¼µ±³-¬ º(® «¼¼»´·²¹»®

ìéðòèîï

óììçòéîï óð

͵¿¬ ¿º ;®»¬ ®»-«´¬ ¿¬ ˲¼»®-µ«¼--¿´¼± ¬·´ ³±¼®»¹²·²¹ · º®»³¬·¼·¹ ·²¼µ±³-¬

Ø»²-:¬¬»´-»® ¬·´ -»²»®» «¼¼»´·²¹»®

Í¿´¼± °®·³± îðïè

ìëëòéëí

ß²ª»²¼¬ · ;®»¬

óìëëòéëí

Ì·´¹¿²¹ · ;®»¬ Í¿´¼± °®ò íïò ¼»½»³¾»® ïè

ó ó

ïë


˲¼»®-µ®·º¬»®²» · ¼»¬¬» ¼±µ«³»²¬ »® ¶«®·¼·-µ ¾·²¼»²¼»ò ܱµ«³»²¬»¬ »® «²¼»®-µ®»ª»¬ ª·¿ л²²»±‡ -·µµ»® ¼·¹·¬¿´ «²¼»®-µ®·º¬

Ú·´·° Û²¹-·¹óÕ¿®«°

Ö(®¹»² ß²¼»®-»²

Þ»-¬§®»´-»-³»¼´»³

Þ»-¬§®»´-»-º±®³¿²¼

Ö»²- Õ®·-¬·¿² Û¹»¼¿´

Ô»²¿ Ø»--»´ª·¹ Õ®·-¬»²-»²

Þ»-¬§®»´-»-³»¼´»³

Þ»-¬§®»´-»-³»¼´»³

Ø¿²- ˺º» Ú®»¼»®·µ ̱®³

Õ·³ Ô¿®-»²

Þ»-¬§®»´-»-³»¼´»³

ͬ¿¬-¿«¬±®·-»®»¬ ®»ª·-±®

Ü»¬¬» ¼±µ«³»²¬ »® «²¼»®-µ®»ª»¬ ¼·¹·¬¿´¬ ª·¿ л²²»±ò½±³ò Í·¹²»®·²¹-¾»ª·-»®²» · ¼±µ«³»²¬»¬ »® -·µ®»¬ ±¹ ª¿´·¼»®»¬ ª»¼ ¿²ª»²¼»´-» ¿º ¼»² ³¿¬»³¿¬·-µ» ¸¿-¸ª:®¼· ¿º ¼»¬ ±®·¹·²¿´» ¼±µ«³»²¬ò ܱµ«³»²¬»¬ »® ´;-¬ º±® :²¼®·²¹»® ±¹ ¬·¼--¬»³°´»¬ ³»¼ »¬

л²²»± »ó-·¹²¿¬«®» -»®ó ª·½» ä°»²²»±à°»²²»±ò½±³âò Ü»¬¬» »® ¼·² ¹¿®¿²¬· º±®ô ¿¬ ·²¼¸±´¼»¬ ¿º ¼±µ«³»²¬»¬ »® «:²¼®»¬ò

¼»²²» ÐÜÚô · ¬·´º:´¼» ¿º ¼» -µ¿´ ¿²ª»²¼»- ¬·´ ª¿´·¼»®·²¹ · º®»³¬·¼»²ò

ó ¶®»¬ · ¼±µ«³»²¬»¬ ª»¼ ¿¬ ¿²ª»²¼» л²²»±- ª¿´·¼¿¬±® °; º(´¹»²¼» ©»¾-¬»¼æ ¸¬¬°-æññ°»²²»±ò½±³ñª¿´·¼¿¬»

Í;¼¿² µ¿² ¼« -·µ®»ô ¿¬ ¼±µ«³»²¬»¬ »® ±®·¹·²¿´¬

Profile for Spedalskhedsmissionen

Årsregnskab 2018  

Regnskab for 2018 med resultatopgørelse og balance

Årsregnskab 2018  

Regnskab for 2018 med resultatopgørelse og balance

Profile for spedalsk
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded