Page 1

2008

2009

Expertise-school voor ZML

Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Wessemerweg 3 6097 NA Heel tel. 0475-573289 fax. 0475-572110 email: info@maaskei.nl

de Maaskei

S

C

H

O

G

I

D

S

O

L

de Maaskei


INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

3 4 7 12 14 18 19 21 25 28 31 32 34 35 35 36 1. De school

van de school

het schoolteam

8. Resultaten

2. Waar de school voor staat

4. De zorg voor de leerlingen

6. De ouders

5. De samenstelling van

7. De school in ontwikkeling

9. Algemene schoolaangelegenheden

10. Vakantie - en activiteitenrooster

11. Namen, adressen en functies

Bijlage 1: MEE Noord- en Midden-Limburg

Bijlage 3: Informatie over logeren en zorgverlening

buitenschoolse opvang

3. De organisatie

Bijlage 2: Busvervoer

Bijlage 4: Informatie over


de Maaskei

Heel, augustus 2008 Voor u ligt de schoolgids van de Maaskei voor schooljaar 2008 – 2009. Aan de huisstijl zult u inmiddels gewend zijn. Binnen de Stichting SONML hebben alle scholen een vergelijkbare huisstijl, echter elke school heeft een andere basiskleur. Inmiddels bent u ook gewend aan het andere logo en de benaming. Deze gids is vooral bedoeld voor ouders en verzorgers, maar ook voor andere scholen, stagiaires en andere belangstellenden. De gids is met zorg samengesteld door het team van de Maaskei in nauwe samenwerking met alle geledingen. De inhoud wordt daar waar nodig jaarlijks aangepast. In deze schoolgids geven we u informatie over de geschiedenis van de school, het onderwijs, de pedagogische visie, de schoolorganisatie en de zorg voor de leerlingen van aanmelding/ plaatsing tot schoolverlaten. Verder ook informatie over de onderwijsontwikkelingen in en rondom de school met een speciaal hoofdstuk ten aanzien van kwaliteitszorg.

VOORWOORD

Expertise-school voor ZML

Op deze plek ook aandacht voor de website van de Maaskei; www.Maaskei.nl. Veel informatie die u kunt lezen in deze schoolgids staat ook op deze site aangevuld met de meest actuele zaken, belevenissen, berichten voorzien van foto’s, filmpjes etc. De site wordt wekelijks actueel gemaakt. Ook voor u als ouders/ begeleiders is er een speciale knop op de homepage beschikbaar die toegang geeft tot belangrijke informatie. We ontdekken steeds meer dat de website voor de Maaskei en voor u een prima plaats is om te lezen en te zien wat speelt op school. We ervaren het gebruik ervan als erg waardevol. Neem regelmatig een kijkje op www.maaskei.nl en laat de redactie weten wat u ervan vindt. Buiten deze schoolgids en de website verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven en twee keer per jaar een schoolkrant. In deze gids spreken we van ouders. Hiermee bedoelen we alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben. Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, neem dan contact op met een van de teamleden of met de schoolleiding. Via de website reageren kan natuurlijk ook. We vertrouwen erop dat we ook dit schooljaar weer op een prettige wijze met elkaar kunnen samenwerken en dat we zoveel mogelijk kunnen rekenen op uw steun bij de diverse activiteiten. Met vriendelijke groeten, namens het schoolteam, Peter van de Laar, directeur de Maaskei

Onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg

3


DE MAASKEI

1. De school

Het adres is: Wessemerweg 3 6097 NA Heel

Postadres: Postbus 5085 6097 ZH Heel

Tel.: 0475 573289 Fax: 0475 572110 Email: info@maaskei.nl Website: www.maaskei.nl

De Maaskei “De Maaskei” is een expertise-school voor zeer moeilijk lerenden (speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs). De school is ontstaan in 1961. Door fusie met een andere school ontstond in 1984 “de Maaskei”. De school heeft een regiofunctie en is rustiek gelegen aan de rand van het dorp Heel.

De kinderen die de school bezoeken zijn allen afkomstig uit Midden - Limburg en hebben de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen en 2 afdelingen, nl.: • Speciaal Onderwijs, 4 groepen - SO 1 tot en met SO 4 - leeftijd 4 tot 13 jaar • Voortgezet Speciaal Onderwijs, 6 groepen - waarvan 2 bruggroepen VSO 1 en VSO 2 - in de leeftijd van 13 en 14 jaar, en VSO-groepen 3 tot en met 6 in de leeftijd 15 tot 20 jaar. Het vervoer van en naar school wordt geregeld door de woongemeente van de kinderen. De leerlingen komen met schoolbussen en worden thuis afgehaald en teruggebracht. De medewerkers, bestaande uit directeur, adj. directeur (tevens intern begeleider VSO), leraren (inclusief intern begeleider SO), klassenassistenten, psycholoog, logopediste, conciërge en administratieve kracht werken als een team en zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoolgebeuren. Bovendien hebben we extra hulp van vrijwilligers en ouders. Bestuur van de school De school maakt samen met 5 andere scholen deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSONML). De Stichting stelt zich als doel om vraaggestuurd, hoogwaardig speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en zorg te bieden aan leerlingen en ouders. En dit doen we samen met relevante samenwerkingspartners. Het onderwijs dat geboden wordt is bedoeld voor kinderen en jeugdigen met een onderwijsvraag die niet zonder extra hulp en/of ondersteuning binnen andere scholen kan worden beantwoord.

4


De Stichting wil bekend staan vanwege de expertise, het maatwerk en de betrokkenheid. Maar ook kleinschaligheid, veiligheid, openheid, vernieuwing, gelijkwaardigheid en respect is belangrijk. Het motto is: Waar anders gewoon is, kan meer.

College van Bestuur De stichting wordt bestuurd door het College van bestuur bestaande uit: De heer Drs. H.P.M. Platzbeecker; voorzitter De heer H.P. van Tulden MEM. De Raad van Toezicht: Het college legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze kent de volgende leden: De heer R. Wienen; Voorzitter De heer J. Rutten; Vice-voorzitter Mevrouw M. de Leeuw – Steur De heer, Drs. A. Kaumo De heer, Drs. J. Titulaer U kunt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur bereiken op het navolgende adres: Postbus 809 5900 AV Venlo Tel.: 077 – 351 29 47 Bezoekadres: Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo Website: www.ssonml.nl Op 1 augustus 2006 heeft de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg een Interdisciplinair team (IDT) samengesteld. Dit IDT vormt de centrale voordeur

tot de Stichting. Het IDT houdt zich voornamelijk bezig met het verzorgen van het voor- en natraject rondom indicatiestelling; het coördineren van diagnostiek t.b.v. indicatiestelling; het verrichten van diagnostisch onderzoek en natuurlijk ook het verwijzen van ouders en (potentiële) leerlingen binnen de stichting (consultatie, adviseren). Daarnaast zijn ze (mede-)verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs- en/of begeleidingsprogramma van de leerlingen. Daarnaast realiseert de stichting haar missie door scholen en een ambulante dienst (REC-3 en REC 4) in stand te houden. De scholen geven op een verantwoorde manier inhoud aan de voor de doelgroep gewenste onderwijs en zorg. Daar waar het kan, komt het ook voor dat leerlingen binnen het reguliere onderwijs verblijven (‘rugzak-regeling’). De medewerkers van de Ambulante Dienst begeleiden deze scholen daar dan in. Indien een dergelijk onderwijs - zorgtraject onverhoopt strandt, dan biedt het bestuur aan de leerling altijd een passende plaats in een van haar scholen.

De stichting streeft naar een optimale inzet van mensen en middelen om het gehele onderwijs en zorgaanbod te realiseren. Om dit op een verantwoorde wijze te blijven doen, is een zorgvuldige instroom/plaatsing geboden. Het plaatsen op een school vraagt dus veel afweging, b.v.: indien door het plaatsen van een leerling, die veel zorg en aandacht vraagt, de kwaliteit van de zorg voor andere leerlingen ernstig onder druk zal komen staan, kan het bestuur besluiten deze leerling -al dan niet voorlopig- niet tot de school toe te laten.

5


DE MAASKEI

De ouders van de leerling hebben de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij het bestuur binnen een termijn van 4 weken. Uiteraard wil het bestuur haar beslissing graag ter discussie stellen in een gesprek met onafhankelijke derden, bijvoorbeeld een inspecteur van onderwijs of een door de Minister aangestelde onderwijsconsulent. Het bestuur zal in voorkomende gevallen de ouders wijzen op deze mogelijke ondersteuning. Rechten en plichten van ouders, begeleiders en bevoegd gezag Informatie over de klachtenregeling/ vertrouwenspersoon Wij streven er naar om het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen. Wanneer ouders/ begeleiders, leerlingen of medewerkers daarover toch vragen hebben, kunnen zij altijd terecht bij de mentor of bij de directie van de school. Er wordt naar gestreefd om problemen zo snel mogelijk in goed overleg op te lossen. Voor alle gevallen waarin dat niet lukt of u niet tevreden bent over de afhandeling is er een klachtenregeling. U kunt dan contact opnemen met de voorzitter van het college van bestuur.

Dhr. Drs. H.P.M. Platzbeecker Postbus 809 5900 AV Venlo Tel. 077-3512947

Deze zorgt er voor dat u door een vertrouwenspersoon wordt terug gebeld.

6

De vertrouwenspersonen zijn Mevrouw E. Caris (bij afwezigheid mevrouw E. Schippers) De heer H. Engels (bij afwezigheid de heer P. Nagelmaeker)

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk; zij hebben geen dienstverband met het schoolbestuur. De vertrouwenspersonen kunnen door bemiddeling er voor zorgen dat het probleem wordt opgelost. Ook kunnen zij helpen met het indienen van uw klacht bij de externe klachtencommissie. Indien U niet gebruik wenst te maken van bovengenoemde mogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie van de bond KBO en KBVO.

Het adres van de KBO/KVBO is:

Postbus 82158 2508 ED Den Haag Tel. 070-3568600

Het is ook mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Tel 0900- 1113111


Uitgangspunten De school verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren. De leerlingen die onze school bezoeken hebben allen een verstandelijke beperking. Ze hebben moeite met het zich eigen maken van kennis en vaardigheden. Bovendien kan het leren nog eens extra bemoeilijkt worden door bepaalde belemmeringen, die een aparte aanpak vereisen. Visie Het onderwijs is gericht op de vorming van een zo positief mogelijk zelfbeeld van de leerling. In de groepen wordt gedifferentieerd en dus veel individueel gewerkt. Ook vindt het leren veelal plaats via concreet ervaren; leren door zelf te doen. Elk kind is leerbaar, alleen de mate waarin en het tempo zullen verschillen. De school ademt een sfeer uit van veiligheid en duidelijkheid. De leerling vindt er houvast. Het concept van adaptief onderwijs willen we centraal stellen. Adaptief onderwijs is gebaseerd op de drie psychologische basisbehoeften van kinderen/jongeren; Namelijk: • relatie • competentie • autonomie Deze drie basisbehoeften kunnen worden omgezet in actieve woorden voor onze leerlingen; • behoefte aan relatie; ik hoor erbij; het kind heeft het gevoel dat mensen hem waarderen en graag met hem omgaan • behoefte aan competentie; ik kan het; het kind heeft geloof en plezier in eigen kunnen

• behoefte aan autonomie; ik kan het zelf; het kind heeft het vertrouwen dat hij/zij iets zelfstandig kan ondernemen. We willen leren uitgaan van en aansluiten bij deze basisbehoeften en wensen van onze leerlingen. We vinden dat onze leerlingen “ertoe doen”. We verwelkomen ze als kinderen/jongeren met mogelijkheden. We houden tevens ook rekening met de beperking en respecteren hen daarin. We treden ze ook tegemoet met hoge verwachtingen. Het streven is om uw kind in een uitdagende leeromgeving voor te bereiden op zijn/ haar toekomst, met andere woorden “we willen eruit halen wat erin zit”. We willen een school zijn waar kinderen en ouders met plezier naar toe komen. Een goede relatie tussen school en thuis vinden we hierbij van groot belang.

UITGANGSPUNTEN

2. Waar de school voor staat

Missie De Maaskei staat voor hoogwaardig speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren. Binnen een open sfeer van veiligheid en structuur wordt samen met ouders gewerkt aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Leerling volgend en stap voor stap staan de mogelijkheden van de leerling centraal, waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling als een rode draad door het onderwijsgebeuren loopt. Onderwijsinhoud Binnen school werken we volgens de onderwijsdoelen/kerndoelen voor het ZML zoals die geformuleerd zijn door het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Deze zijn gedetailleerd uitgewerkt in ons schoolplan en de CompuTOS.

7


ONDERWIJSINHOUD

1. Leergebiedspecifieke onderwijs doelen; • Taal (mondelinge taal, lezen, schrij ven, picto-en signaalwoordlezen) • Rekenen (cijferen, geldrekenen, klok kijken, wegen, meten) • Orientatie op mens en wereld (biologie, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, wereldorientatie) • Lichamelijke opvoeding (gymnas tiek, zwemmmen) • Kunstzinnige orientatie (muziek, tekenen, handvaardigheid, drama) • Zelfredzaamheid/sociale redzaam heid (ADL-activiteiten).

2. Leergebiedoverstijgende onderwijsdoelen; dit zijn doelen die gedurende de hele dag terug komen en niet onder te brengen zijn binnen een specifiek vak. Dit zijn; • Funktieontwikkeling; (dit zijn oefeningen die erop gericht zijn de zintuigen (tast, smaak, reuk, gehoor en gezichtsvermogen) te trainen). Een voorwaarde om tot andere leeractivitieiten te komen. • Spelontwikkeling • sociaal-emotionele ontwikkeling • het zelfbeeld • werkhouding • motorische ontwikkeling • sociaal gedrag • aanpakgedrag • Nieuwe media Afdeling SO (4 – 12/13 jaar) In de lessen is er sprake van: • Cognitieve ontwikkeling (Taal, Rekenen, Oriëntatie op mens en wereld) Het gericht aanbieden van ontwikkelingsmaterialen neemt een belangrijke plaats in.

8

Er worden veel oefeningen aangeboden die betrekking hebben op de voorwaarden die aanwezig moeten zijn om rekenen, lezen en schrijven te kunnen leren. Voor kinderen die hier aan toe zijn wordt gestart met deze leervakken. Het rekenen noemen wij “aanvankelijk praktisch rekenen” (denk aan klokkijken en geldrekenen). Het lezen wordt aangeleerd via de methode “Veilig in Stapjes”. Om dit goed te kunnen organiseren werken we steeds meer groepsoverstijgend in niveaugroepen. Dit betekent dat leerlingen uit verschillende groepen op bepaalde momenten bij elkaar komen in kleine groepen om instructie, dan wel oefening, te krijgen dat aansluit bij het niveau waarop ze op dat moment functioneren. Een ander belangrijk aspect is het oefenen van de (totale) communicatie. Hier onder verstaan we het begrijpen van taal, het spreken, het luisteren en vaardigheden aanleren die het mogelijk maken om met een andere te communiceren. Er wordt gebruik gemaakt van mondelinge taal, gebaren (lichaamstaal) en picto’s. Gebaren: Nederlands met gebaren De voertaal in de groepen is Nederlands, er wordt echter in een aantal groepen ook gebruik gemaakt van Nederlands met gebaren. Dit ter ondersteuning van de communicatie van sommige leerlingen. De gebaren worden spelenderwijs aangeleerd en tijdens de klassikale lessen gebruikt. Zo leren leerlingen, die problemen hebben op het gebied van de verbale communicatie, communiceren met groepskrachten en medeleerlingen. Picto’s: Om de gesproken taal te ondersteu-


• Bevordering van de zelfredzaamheid en de sociale - en maatschappelijke red- zaamheid Een basisbegrip in ons onderwijs is het oefenen van de zelfredzaamheid. Dit aspect staat bij nagenoeg alle activiteiten centraal. Geprobeerd wordt vaardigheden en gewoonten aan te leren die het kind in staat stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren en een sociaal prettig leven te leiden. Vele praktische activiteiten vallen hier onder. Een greep hieruit: samen spelen en werken / omgangsregels en verkeer / oriëntatie op de samenleving en directe omgeving bijv. supermarkt, postkantoor, bibliotheek, enz./ huishoudelijke activiteiten. Dit loopt als een rode draad door ons onderwijs heen. Het gaat dan onder andere ook om zaken als omgang met anderen en respect opbrengen voor anderen, leren samenwerken en samen spelen. Vooral tij-

dens spelsituaties leren kinderen met elkaar omgaan. • Expressieactiviteiten Er wordt veel aandacht besteed aan handvaardigheid, handwerken, tekenen, schilderen, muziek en drama. Deze activiteiten zijn er om tal van functies en begrippen te oefenen. • Funktieontwikkeling, zintuiglijke ontwik keling Dit zijn oefeningen die erop gericht zijn de zintuigen (tast, smaak, reuk, gehoor en gezichtsvermogen) te trainen. Dit wordt gedaan m.b.v. een groot aantal ontwikkelingsmaterialen, vaak in combinatie met oefeningen voor de fijne motoriek (oog - handcoördinatie). Doel is de algehele functieontwikkeling van het kind. Dit is een voorwaarde om tot andere leeractiviteiten te komen. • Motorische ontwikkeling, waaronder Lichamelijke opvoeding Er wordt aandacht besteed aan een systematische bewegingsopvoeding. De grove motoriek wordt gevolgd tijdens het bewegingsonderwijs, de zwemlessen en het buiten en binnen spelen. De fijne motoriek in onder meer de creatieve vakken.

TOELATING LEERLINGEN

nen wordt naast gebaren ook gebruik gemaakt van afbeeldingen. We werken op de Maaskei mn met foto’s en pictogrammen. We hanteren hiervoor merendeels de methode “Pictoword” (zie voor info www. pictoword.nl). De pictogrammen worden gebruikt om het dagritme, de klassentaken, spelactiviteiten, beloningssysteem ed te visualiseren. Sommige leerlingen gebruiken de pictogrammen voor een individueel planbord. Pictogrammen worden ook toegepast in het onderwijs, bijv. bij het visualiseren van recepten, schoonmaakactiviteiten en bij de logopedie. En ook kan uw kind bijvoorbeeld aan de hand van een pictoverhaal thuis zelf vertellen over het naderende schoolreisje . Foto’s (of concrete voorwerpen) worden gebruikt voor leerlingen waarvoor picto’s te abstract zijn.

Afdeling VSO (12/13 – 20 jaar) Het onderwijsprogramma van het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) onderscheidt zich van het SO-programma door de duidelijke gerichtheid op de naschoolse periode. Ons onderwijs bereidt de leerlingen voor op wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Er wordt een beroep gedaan op steeds beter en meer zelfstandig kunnen functio-

9


SCHOOLKLIMAAT

neren. Ook aan het dragen van eigen verantwoordelijkheid zowel binnen als buiten de school wordt gewerkt. Uiteraard is het bovenstaande afhankelijk van ieders individuele mogelijkheden. Om dit goed te kunnen organiseren werken we ook in het VSO steeds meer groepsoverstijgend in niveaugroepen. Dit betekent dat leerlingen uit verschillende groepen op bepaalde momenten bij elkaar komen in kleine groepen om instructie, dan wel oefening, te krijgen dat aansluit bij het niveau waarop ze op dat moment functioneren. Behalve een andere onderwijsinhoud ligt er een belangrijk verschil in de benadering van de leerlingen, n.l. als jongvolwassenen met eigen mogelijkheden. Het VSO start in twee “bruggroepen” met een voortzetting van het SO-vakkenpakket met daarnaast een programma gericht op praktische vaardigheden. Het SO-vakkenpakket wordt tevens functioneel ingezet in het programma gericht op de praktische vaardigheden. In de vervolggroepen VSO gaan de leerlingen steeds meer praktisch aan de slag; extra aandacht wordt besteed aan de volgende vakken: • • • • • • • • • •

persoonlijke verzorging; huishoudkunde; koken; tuinonderhoud en dierverzorging; sociale vaardigheden; creatieve vorming; textiele werkvormen / handwerken; handvaardigheid / techniek; arbeidstraining; media.

Verder komen de leerlingen in het VSO op een zo concreet en praktisch mogelijke wijze in aanraking met werkzaamheden in en om de school middels interne stages. Via externe stages doen ze ervaring op in het

10

bedrijfsleven, sociale werkplaatsen of activiteitencentra. In de eindgroep van het VSO vindt arbeidstoeleiding plaats met een definitieve uitstroom naar “werk”. Relatie school – ouders Een goed contact en samenwerking tussen ouders en school zijn van belang voor ons onderwijs. Uw belangstelling en medewerking wordt door ons op prijs gesteld. In de M.R. en de oudercommissie (OC) denken ouders mee over allerlei schoolzaken. De ouders worden steeds geïnformeerd over school. Dit gebeurt o.a. middels het “communicatie - schriftje”, schoolkrant, nieuwsbrieven. De meeste kinderen komen met een taxibusje of bus naar school. De afstand school - ouders is meestal groter dan bijv. de basisschool bij u in de buurt. Daarom is het heel belangrijk dat u weet dat u altijd kunt bellen wanneer er zaken zijn waarover u wilt praten. Samen staan wij voor een zo goed mogelijke uitvoering van het onderwijsprogramma. Toelating van leerlingen Met ingang van 1 augustus 2003 is de wet leerlinggebonden financiering van kracht. Deze wet geeft ouders meer keuzevrijheid bij het kiezen van een school. Een onafhankelijke commissie ( C.V.I = commissie van indicatiestelling) beoordeelt de toelaatbaarheid tot het ZMLK-onderwijs. Met deze indicatie van het CVI hebben ouders de keus hun kind aan te melden bij een ZMLKschool of een reguliere school. Aanmelding voor indicatiestelling kan via de Maaskei - school of rechtstreeks bij de CVI. Herindicatie zittende leerlingen Om ingeschreven te kunnen blijven in het


ZMLK-onderwijs dienen alle leerlingen te beschikken over een geldige indicatiebeschikking, afgegeven door de Commissie van Indicatiestelling. Het zijn de ouders die elke vier jaar opnieuw een beschikking moeten aanvragen. De school treedt daarbij op als trajectbegeleider en zal de ouders tijdig een aanmeldingsformulier doen toekomen waarmee zij een nieuwe beschikking aanvragen. Een en ander betekent veel administratief werk waarbij de medewerking van de ouders onontbeerlijk is. Eenmaal ondertekend zorgt de school ervoor dat het dossier wordt gevuld met de nodige gegevens en de verzending naar de commissie van indicatiestelling. Het schoolklimaat Het welbevinden van de kinderen en het personeel is van het grootste belang, wil eenieder optimaal functioneren. De kinderen moeten zich thuis voelen op school, zich veilig weten. Veiligheid betekent een heldere regelgeving en een respectvolle omgang met elkaar. Als team betekent dit, vanuit regelmaat, duidelijkheid, en een rustige werksfeer, veel aandacht schenken aan het individuele ontwikkelingsniveau van elk kind. Middels dag- en weekopeningen, weeksluitingen, klassengesprekken, thema’s w.o jaargetijden en vieringen, probeert de school een adequate sfeer te creëren die een opvoedkundig klimaat en sfeer mogelijk maakt. Meestal is deze veilige omgeving te waarborgen. Incidenteel is bijsturing nodig. Indien door een gerichte actie van een leerling de veiligheid van een medeleerling en/of volwassene binnen de schoolsituatie in het geding komt, zijn uitgebreidere maatregelen nodig. Deze maatregelen kunnen zijn:

• Schorsing De situatie wordt met de leerling besproken en er wordt gezocht naar gedragsalternatieven. In dit geval worden de ouders altijd op de hoogte gesteld. Indien het gedrag zich herhaalt, worden de ouders ook uitgenodigd voor een gesprek op school. Indien nodig kan de directeur daarna overgaan tot schorsing van de leerling. De directeur of diens plaatsvervanger stelt de ouders telefonisch van de schorsing op de hoogte. De mededeling wordt schriftelijk bevestigd. Van de brief wordt een afschrift verzonden aan de onderwijsinspectie. Bij terugkomst vindt er een gesprek tussen de betrokkene, ouders-begeleiders en de directeur of diens plaatsvervanger plaats. • Verwijdering Als de genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben en het gedrag niet in positieve zin verandert, kan na zorgvuldig beraad overgegaan worden tot verwijdering van school. De school zal dit altijd schriftelijk bevestigen aan ouders en inspectie. De ouders kunnen eventueel tegen de beslissing een bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag. Voor nader advies kunnen de ouders ondermeer bij de inspecteur terecht. De beslissing over verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. Dit is het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg.

11


DE ORGANISATIE

3. De organisatie van de school De school heeft een afdeling Speciaal Onderwijs (SO) en een afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De gemiddelde groepsgrootte varieert van 10 tot 13 leerlingen. In iedere groep wordt zowel individueel als groepsgewijs gewerkt. Elke leerling heeft immers zijn eigen hulpvraag. Bij de samenstelling van de groepen wordt binnen het SO rekening gehouden met het algehele ontwikkelingsniveau en de leeftijd van het kind. Bij het VSO speelt de leeftijd een hoofdrol. Organisatorische aspecten (op schoolniveau) zijn in deze niet uit te sluiten. We trachten bij het samenstellen van de groepen voor iedere leerling die groep uit te zoeken waarin hij of zij het beste tot zijn of haar recht kan komen. Van “zittenblijven” is bij ons op school geen sprake. Wel kan het voorkomen dat een kind meer dan een jaar bij dezelfde leerkracht of in dezelfde groep blijft. Ook kan het wel eens voorkomen dat een kind een of twee groepen over slaat. In welke groep het kind ook geplaatst wordt, het gaat altijd verder op het niveau waar het aan het einde van het voorafgaande schooljaar is gebleven. Ons leerlingvolgsysteem is in deze essentieel. Het schoolgebouw en de speciale voorzieningen Het schoolgebouw telt 10 groepslokalen, een handvaardigheid / techniekruimte, een leerling-keuken en een ruimte geschikt gemaakt voor autibegeleiding. Verder een grote gemeenschappelijke ruimte, en aparte ruimtes voor directie, IB-ers, logopedie, remedial teacher, psycholoog, schoolarts, administratie en computergebruik.

12

In het motorisch therapielokaal worden de gymlessen gegeven. Ook de fysiotherapeut maakt hier gebruik van. De school heeft ruime speelplaatsen en een hangplek voor de oudere leerlingen. De jongste kinderen kunnen apart spelen. Op de speelweide kunnen de leerlingen zich uitleven met de bal. Ten behoeve van de lessen tuinonderhoud van het VSO is in de omgeving van de school een schooltuin aangelegd. Voor het schoolzwemmen maakt de school gebruik van het overdekt therapeutisch zwembad in de directe omgeving van de school. Verder staan de snoezelruimte en de kinderboerderij van de Stichting St.Anna tot onze beschikking.In het remedial -lokaal bevindt zich de orthotheek, met gespecialiseerd leermateriaal voor extra leerhulp en begeleiding t.b.v. leerling en leerkracht. Naast de instructie/computer ruimte heeft elk groepslokaal eigen computers. Maatregelen ter voorkoming van lesuitval Het is de laatste jaren steeds moeilijker gebleken om bij afwezigheid van personeel geschikte vervangers te vinden. In het hele onderwijs wordt dit probleem in meer of mindere mate ervaren. Op de Maaskei - school kiest voor de volgende oplossingen: - inzetten van beschikbare vaste vervangers/ parttimers/ personeel met ADV; - inzetten van leerkrachten met een speci ale taak (IB-er, adjunct-directeur, coördina tor autibegeleiding, arbeidstoeleider); - het combineren van groepen; - het inzetten van klassenassistenten onder supervisie van de IB/ leerkracht ; - eventuele andere creatieve mogelijk heden benutten. Indien de hierboven opgesomde mogelijkheden zijn uitgeput resteert er slechts een moge-


lijkheid: het naar huis sturen van leerlingen. Er is geen eenduidige procedure aan te geven op basis waarvan het naar huis zenden van leerlingen zal plaatsvinden. Niet elke situatie is gelijk en niet elke oplossing is passend voor elk probleem. We zullen u hiervan altijd vooraf schriftelijk op de hoogte stellen zodat in de thuissituatie voor opvang gezorgd kan worden. Externe contacten met andere scholen en instanties • Stagiaires bezoeken regelmatig onze school. Zij zijn hoofdzakelijk afkomstig van: - Gilde Opleidingen: met name de opleiding SPW (Sociaal Pedagogische Werk, ICT, administratief); - ROC Eindhoven: opleiding SPW; - PABO: Pedagogische Opleiding tot leraar / lerares in het Basis-Onderwijs; - Fontys Hoge School Sittard: opleiding HBO Pedagogiek, Logopedie, SPH en CIOS. • Er is structureel overleg met de K.D.C. ‘s (Kinderdagcentra) in de regio Midden - Limburg en met het M.K.D. (MedischKleuter-Dagverblijf). • In het kader van REC en WSNS is er geregeld contact met het SBO “De

Tump” Heel, “Palet” Weert en Basisonderwijs. Deze contacten lopen via de Dienstencentra; • Daarnaast is er de samenwerking met A.C. ‘s (Activiteitencentra), instellingen en trainingscentra voor schoolverlaters. • Overige instanties waarmee samengewerkt wordt zijn: - CONSENT (vroegere OBD); - G.G.D. (Geestelijke Gezondheid Dienst); - ARBO. (Bedrijfs Gezondheids Dienst); - MEE (zie bijlage 1). Vervoer Het vervoer van de kinderen van en naar school wordt door de woongemeente geregeld. De ouders dienen hiervoor een aanvraagformulier in bij de gemeente. De ouders krijgen bericht welke taxionderneming het vervoer naar school zal verzorgen. De kosten van vervoer zijn voor rekening van de gemeente. Bij problemen dienen de ouders contact op te nemen met het taxibedrijf / de gemeente en/ of de school.

13


ZORG VOOR LEERLINGEN

4. De zorg voor leerlingen De plaatsing van een leerling op school Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2, dient elke nieuwe leerling te beschikken over een indicatie ZMLK-onderwijs. Om deze te verkrijgen kunnen de ouders/ begeleiders een beroep doen op de trajectbegeleider van de Maaskei. Bij keuze voor de Maaskei - school volgt als kennismaking een gesprek en rondleiding door de school, samen met de ouders en de nieuwe leerling. Bij plaatsing wordt veel aandacht besteed aan het zich prettig voelen in de nieuwe omgeving. Bij voorkeur wordt gestart met de gegevens die wij krijgen via het voorschoolse traject, d.w.z. KDC, MKD, een andere ZMLK-school etc. Samen met de ouders wordt hieruit een eerste handelingsplan samengesteld door de CVB= commissie van begeleiding. Dit is een commissie van deskundigen die aan de school verbonden is. Hierin hebben zitting: de directeur, IB-ers, de gedragsdeskundige en op afroep de jeugdarts en school maatschappelijk werk (vanuit SSONML). De commissie kan (tijdelijk) uitgebreid worden met adviserende leden. De taken en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van de CVB hebben betrekking op de leerlingenzorg. De commissie heeft als primaire taak het verrichten van onderzoek in het kader van handelingsgerichte diagnostiek. Er wordt voldoende informatie verzameld om te komen tot een goed plan van aanpak/handelingsplan. Dit krijgt vorm via het leerling volgsysteem (LVS).

14

De CVB draagt verder zorg voor de trajecten aanmelding, instroom, leerlingbesprekingen en uitstroom. Daarnaast heeft de commissie de taak om te adviseren bij vragen en problemen die zich gedurende de schoolloopbaan van de leerling kunnen voordoen. Om de organisatorische zaken en de bijbehorende afstemming binnen het LVS en binnen de beleidsmatige zaken goed te borgen is binnen de Maaskei sinds het vorige schooljaar het zorgteam werkzaam. Het zorgteam van de Maaskei bestaat uit: de IB-ers, de gedragdeskundige en de trajectbegeleider. Het zorgteam bespreekt leerlingaangelegenheden structureel middels een wekelijks overleg. Onderwerpen van gesprek zijn o.a.: • de organisatie van nieuwe aanmeldingen en het bijbehorende traject; • bundeling en reflectie bij doorverwijzing naar o.a. praktijkonderwijs en SBO; • organisatie en planning van de consultatie door de jeugdarts; • planning trajecten school maatschappelijk werk (SMW); • bespreking van vragen uit de diverse groepen rondom leerlingen gericht aan de IB-er; • signalering en verwijzing zowel binnen school (zoals expertise groepjes) als buiten de school (bijvoorbeeld MEE); • organisatie leerlingenzorg binnen de school m.n. de administratieve routing. Een nieuwe leerling krijgt een observatieplaatsing in een groep waarvan verwacht wordt dat hij/ zij daar het beste past ; na bijvoorbeeld 6 weken of 2 maanden wordt een definitieve groep van plaatsing bepaald.


Hoe volgen we de ontwikkeling van de leerling op school Ons leerlingvolgsysteem en de weergave van resultaten Jaarlijks wordt de ontwikkeling van de leerling geëvalueerd. Ouders/ begeleiders worden voor deze jaarlijkse leerlingbespreking uitgenodigd. Zoals reeds eerder vermeld dient er in het kader van de REC-wetgeving voor elke leerling om de 4 jaar een herindicatie plaats te vinden. Daarom onderscheiden we op de Maaskei 2 typen besprekingen. Het ene jaar is dat de kleine commissiebespreking en het andere jaar de grote commissiebespreking. Bij de kleine commissie zijn aanwezig: de ouders/ begeleiders, de groepsleerkracht en intern begeleider. Bij de grote commissie: ouders/ begeleiders, intern begeleider, de psycholoog, de groepsleerkracht, en waar nodig andere genodigden. We willen elke leerling heel nauwkeurig volgen. Dit leggen we vast in een geschreven rapportage. We maken geen gebruik van (cijfer)rapporten. De resultaten van ons onderwijs worden in de volgende deelgebieden beschreven: • Ten aanzien van de leerling: - de lichamelijke ontwikkeling; - het gedrag; - het leren. • binnen de school: - de onderwijsleercomponente leerkracht; - de groep; - de school. • buiten de school: - de ontwikkeling van de leerling binnen het gezin of andere woonsituatie; - de vrije tijd.

Op hulpvragen worden steeds handelingsantwoorden gezocht. Daar kunnen afspraken uit voortkomen. Het geheel resulteert in een eigen handelingsplan voor iedere leerling. Naast het individuele handelingsplan maakt elke leerkracht een groepsplan. Dit plan geeft richting aan het handelen binnen de groep. Het individuele handelingsplan van elke leerling wordt voor de korte termijn doelen ondersteund door de CompuTOS (Computer gestuurde Toets Ontwikkeling Sociale redzaamheid) en de INTERACTIEWIJZER. In de CompuTOS zijn alle vak- en vormingsgebieden opgenomen. Deze zijn ontleendt aan de doelstellingen van het ZML-onderwijs. De INTERACTIEWIJZER geeft een beeld van de sociaal-emotionele vorming. Wij gaan uit van het principe van de “zone van de naaste ontwikkeling”. Hiermee bedoelen we dat we na het beheersen van een bepaald stapje in de ontwikkeling pas gaan starten met het volgende leerstapje. Van iedere leerling wordt de CompuTOS en de vorderingen digitaal bijgehouden. Bij de grote commissiebespreking krijgt u een week vooraf de uitdraai van de vorderingen uit de CompuTOS van uw kind ter inzage thuis. U kunt dan rustig bekijken hoe ver de vorderingen zijn aangaande de verschillende vak- en vormingsgebieden. Tevens is een selectie bijgevoegd van de eerstvolgende CompuTOS-ontwikkelingsstappen. Tijdens de leerlingbespreking wordt dit dan ter sprake gebracht. Bij de kleine commissiebespreking krijgt u alle gegevens aangereikt tijdens de bespreking. Dossiervorming en privacybescherming De ontwikkelingen van de leerlingen worden schriftelijk vast gelegd; alle gegevens

15


ZORG VOOR LEERLINGEN

betreffende onderzoeken, vorderingen, gesprekken met ouders en / of hulpverlenende instanties komen in het leerlingdossier. Alle personeelsleden van de Maaskei hebben een geheimhoudingsplicht. De documenten zijn ter inzage voor de ouders / begeleiders. Gegevens worden nooit zonder toestemming van de ouders / begeleiders ter beschikking gesteld aan derden. De gegevens van CompuTOS worden digitaal bewaard. Ook deze gegevens zijn uiteraard beveiligd. Schoolverlaten Als een leerling tussentijds de school verlaat zal er zorg gedragen worden voor een onderwijskundig eindverslag van deze leerling. Dit wordt, met toestemming van de ouders, overgedragen aan de instantie waar de leerling heen gaat. Bij leerlingen die vanwege het bereiken van de 20-jarige leeftijd de school verlaten, wordt een eindrapportage door de leerkracht gemaakt waarin het toekomstperspectief van de leerling aan de orde wordt gesteld. Een geschikte dagbesteding kan zijn: een (begeleide) arbeidsplek in een bedrijf of instelling of het bezoeken van een dagactiviteitencentrum. Stage Binnen het VSO gaan leerlingen stage lopen. Eerst intern binnen de school, later ook buiten de school. De stage-coördinator/ arbeidstoeleider regelt de externe stages in overleg met de ouders/ begeleiders van de leerling. De Maaskei heeft stage en arbeidstoeleiding uitgebreid beschreven. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. De leerlingen uit VSO 4, 5 en 6 worden via het traject “arbeidstoeleiding” (externe stages) voorbereid op dagbestedingsplaatsen

16

en /of werkplekken na het schoolverlaten. De leerkracht begeleidt de stage(s) van de eigen leerlingen. De arbeidstoeleider van de school kan advies inwinnen bij jobcoaches en arbeidsconsulenten. De stage plaatsen zijn verdeeld in de volgende gebieden: • Administratief werk (ad) • Groenvoorziening (gr) • Horeca (ho) • Huishouden (hh) • Licht Industrieel werk/ productie (li) • Zorg en Welzijn (z+w) • Winkel (wi)

Stageplaatsen zijn momenteel: • binnen Stichting St. Anna de “Pia-Hoeve”, diverse afdelingen binnen het dagactiviteitencentrum en tuinonderhoud; • binnen Daelzicht-Midden het restaurant “De Stoof”, tuinonderhoud, de kinderboerderij, manege “De Huif”, diverse afdelingen binnen de “Bedrijven”, de winkel “Carrillon” in Roermond, atalier “de Snuffelter” in Weert, Kruidvat, “La Plaza” V&D Weert; • binnen PSW de dagactiviteitencentra “AC Maasbracht”, “Pappelhof”, “AC Herten” en “’t Zonnenhuis” te Weert, lunchcafé “Het Morregat” te Weert; • verder de sociale werkvoorziening Westrom, zorgboerderij “St. Elivagar” in Neer, de Peuterspeelzaal in Wessem en Maasbracht-Beek, het verzorgingscentrum “De Egthe” te Echt, St Elisabeth in Haelen, Rubicon jeugdzorg. • Zorgboerderijen ”Asselterhof” in Swalmen, “Steegherhof” in Leveroy en “Juffrouw zonder kop” in Dieteren en een melkkoeienbedrijf in Hunsel.


Middels een stagecontract dient er aan de wettelijke voorschriften voldaan te worden. Het afgelopen schooljaar hebben 4 leerlingen op deze wijze een arbeidsplaats gevonden.

school voor lichamelijke- of meervoudig gehandicapte kinderen en kinderen met epilepsie. Ook kunnen we adviezen inwinnen bij het autistenteam van het RIAGG.

De speciale zorg voor leerlingen Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling kan er extra begeleiding geboden worden. • Logopedie: logopedie is er op gericht de communicatie van de leerlingen te optimaliseren. Individueel of in groepsverband kan een kind hiervoor in aanmerking komen. • Fysiotherapie: deze is er op gericht om door bewegen te komen tot een zo goed mogelijk functioneren van de leerling. Indien de school- of huisarts van mening is dat een leerling fysiotherapie nodig heeft voor dit doel, kan deze gegeven worden binnen schoolverband. • Speltherapie: tijdens leerlingbesprekingen kunnen ouders en/of school aangeven of er speltherapie nodig is om een nog betere begeleiding te waarborgen.

Autisme-begeleiding Het team van de Maaskei is reeds enkele jaren bezig met het opbouwen van expertise in het kader van autisme. Hiervoor zijn reeds diverse scholingen gevolgd en is een ATM-team (Auti-Team-Maaskei) gevormd. Via een hulpvraag worden leerlingen met ASS individueel of in een klein groepje begeleid in een apart daarvoor ingerichte ruimte. Het gaat veelal om trainingssituaties met veel visuele ondersteuning waarbij het de bedoeling is dat de leerling zijn aangeleerde “tools” kan benutten in de eigen groep. Verder wordt er in alle groepen gewerkt met de methode “pictolezen” die inmiddels aangevuld is met het pictoword- systeem.

Ambulante begeleiding Samen met de Vijverhof- en Ulingshofschool te Venlo heeft de Maaskei-school een Ambulante Dienst opgezet. Vanuit deze dienst wordt ambulante begeleiding (AB) verzorgd aan (speciaal) basisonderwijs. Leerkrachten binnen dit onderwijs worden bij een ZMLK-geïndiceerde leerling begeleid bij het opstellen en uitvoeren van een voor de betreffende leerling samengesteld onderwijsprogramma. Omgekeerd kunnen leraren van onze school ook hulp krijgen vanuit andere scholen voor speciaal onderwijs n.l. de school voor slechtziende- en blinde leerlingen, de school voor slechthorende- en dove leerlingen, de

17


SAMENSTELLING TEAM 18

5. De samenstelling van het schoolteam Het schoolteam van de Maaskei is in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. De streefformatie bestaat uit: - de schoolleiding: de directeur en adjunct directeur (tevens intern begeleider VSO) dragen de eindverantwoordelijkheid voor een goede, doelmatige organisatie van het onderwijs; - intern begeleider SO; - groepsleraren en klassenassistenten; - logopediste; - psycholoog;

- - - - - -

school maatschappelijk werk; conciĂŤrge en hulpconciĂŤrge; administratieve kracht; jeugdarts (GGD); speltherapeut (vanuit De Waaier); kinder-fysiotherapeut.(vanuit eigen praktijk).

Daarnaast zijn er leerkrachten en klassenassistenten die zich op een bepaald vakgebied gespecialiseerd hebben zoals koken, huishoudkunde, tuin/dier, media, sociale vaardigheden, muziek en techniek. Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk fulltimers omdat dit voor een duidelijke structuur voor de leerlingen wenselijk is. Leerkrachten en klassenassistenten volgen middels cursussen de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs.


6. De ouders Ouders of begeleiders van leerlingen worden vanaf het begin nadrukkelijk betrokken bij de school. Zij worden gevraagd mee te denken over inhoud en vormgeving van het onderwijs aan hun kind. Speciaal gebeurt dit tijdens de leerlingevaluaties, maar ook tussentijds bestaat de gelegenheid met leerkrachten overleg te plegen over ontwikkelingen. In het begin van het schooljaar wordt er in elke groep een informatieavond gehouden voor de ouders. De leraar vertelt over de dagelijkse gang van zaken in de groep en op school. Aan de orde komen dan o.a. praktische- huishoudelijke zaken, het activiteitenrooster, ontwikkelingsmaterialen en methodes. Tevens wordt er elk jaar een algemene thema - ouderavond georganiseerd. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: omgang met kinderen met autisme, seksueel gedrag, de onderwijsvernieuwing binnen de ZMLK – scholen (het REC / het rugzakje), diverse woonvormen, arbeidstoeleider, enz. Het communicatieschrift of een agenda vervult de rol van directe communicatie. ‘n Aantal ouders zijn lid van de “Medezeggenschapsraad “(M.R.). De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over zaken die met het beleid van onze school te maken hebben. Over sommige onderwerpen heeft de raad adviesrecht, over andere onderwerpen heeft zij instemmingsrecht. Aan de orde komen o.a. het vakantierooster; het schoolplan, het beleid op het gebied van veiligheid, taakverdeling, nascholing, en besteding van middelen.

Voor een overzicht van de bevoegdheden van de M.R. verwijzen we naar het medezeggenschap - reglement dat op school ter inzage ligt. Er bestaat ook een “Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad “(G.M.R.) voor alle scholen van de stichting. Verder heeft de school een “Oudercommissie” (OC). De oudercommissie stelt zich tot doel de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen en de ouders te interesseren voor de gang van zaken op school. De commissie probeert dit gestalte te geven door een aantal keren per jaar in vergadering bij elkaar te komen. Namens het schoolteam zijn twee personen aanwezig bij deze vergaderingen. Verder nemen twee oudercommissieleden deel aan de vergaderingen van het SOL (Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap Limburg). Een persoon van de oudercommissie is tevens lid van de MR. Daarnaast wordt er jaarlijks, meestal in het begin van het nieuwe kalenderjaar, een koffie-ouderavond georganiseerd. De leden zijn ook actief bij het organiseren van de Open Dag, het begeleiden van schoolreisjes en er wordt een bijdrage geleverd aan de schoolkrant. Ouders kunnen de oudercommissieleden altijd benaderen met vragen, op- en aanmerkingen met betrekking tot het wel en wee op de Maaskei. Telefoonnummers van de leden treft u aan achter in de schoolgids. Klachtenprocedure Zie hiervoor hoofdstuk 1 onderdeel Rechten en plichten van ouders, begeleiders en bevoegd gezag.

19


DE OUDERS

Protocollen Voor een aantal onderwerpen heeft de Maaskei zaken vastgelegd middels een protocol. Deze protocollen liggen op school ter inzage.

Protocol “Internet en email” In dit protocol zijn de richtlijnen voor email gebruikt omschreven. Protocol “Medicatie” Dit protocol gaat over het verstrekken van medicijnen en de afspraken hierover. Protocol “Huisbezoek” In dit protocol wordt beschreven hoe de Maaskei huisbezoek heeft geregeld. Protocol “Rouwverwerking” In dit protocol wordt beschreven welke stappen dienen te worden ondernomen bij het verlies van een dierbare.

De school heeft het “Convenant Veiligheid in en om de school” van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Roermond voor VO/VSO/MBO mede ondertekend. Hierin wordt verwezen naar protocollen die op school aanwezig zijn: Protocollen “Omgaan met agressie” en “Omgaan met pestgedrag” Deze protocollen gaan over voorschriften m.b.t. het omgaan met voorvallen van agressief- en pestgedrag waarin leerlingen van de Maaskei - school betrokken kunnen zijn. Dit met als doel de oorzaken en gevolgen van deze gedragingen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

20

Protocol “Seksueel misbruik” Door de toegenomen bezorgdheid voor het probleem van ongewenste intimiteiten op scholen is de vraag naar informatie over preventie en behandeling van klachten op dit terrein gegroeid .Dit protocol biedt de school een handreiking om tot een actief beleid ten aanzien van ongewenste intimiteiten te komen. Leidraad “kleding op school” Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen heeft het bestuur van de Stichting voor haar 6 scholen bindend beleid ontwikkeld, uitgaande van het advies van de Commissie Gelijke behandeling en de Leidraad kleding op Scholen. Protocol “Omgangsregels” Beschreven is hoe de Maaskei omgaat met klassen- en groepsregels, schoolregels en algemene regels.


7. De school in ontwikkeling Het hele speciaal (basis)onderwijs in Nederland is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. Dit proces is ook volop gaande binnen de Maaskei - school. Regionaal Ouders van kinderen met een handicap of stoornis mogen tegenwoordig een bewuste keuze maken voor een school die het beste bij hun kind past: de speciale school of de school in de buurt. Er dient dus meer samenwerking te komen tussen reguliere en speciale scholen, zodat ze samen onderwijs op maat en goede zorg kunnen bieden aan gehandicapte kinderen. Deze extra zorg kan betaald worden uit het zgn. rugzakje. Dit rugzakje, of officieel genoemd “leerlinggebonden financiering”, is bedoeld voor extra begeleiding en extra middelen binnen de (speciale) basisschool . Speciale scholen bundelen hun deskundigheid in een REC (regionaal expertise centrum). De Maaskei - school vormt samen met alle ZMLK-scholen en Mytyl/Tyltyl-scholen in Limburg één REC Limburg. (zie ook toelating van leerlingen)

een plan waarin staat hoe de medewerker zich verder gaat of wil ontwikkelen. In het kader van de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (BIO) dient er van iedere leraar een bekwaamheidsdossier aanwezig te zijn op school. In dit dossier worden de resultaten opgenomen van de afspraken die de werkgever met de leraar maakt over het ontwikkelen en onderhouden van diens bekwaamheid. Het afgelopen schooljaar heeft binnen de stichting SONML het FUWA-systeem er voor gezorgd dat alle functies binnen de stichting beschreven zijn. Hieraan is ook een waardering gekoppeld. Het traject bevindt zich nu in een afrondende fase. Het project “HORIZON”. Dit betreft een meerjarenplan dat op een adequate manier invulling wil geven aan de ontwikkelingen die binnen het speciaal onderwijs gaande zijn. Concrete invullingen zijn momenteel: - het TECA (Arbeids Trainings Centrum); - het IDT (Inter Disciplinaire Team); - de expertise Campus, nieuwbouw te Venlo waarbij Speciaal Onderderwijs (cluster 3 en 4), Spe ciaal BasisOnderwijs, BasisOnder wijs onder een dak wordt verenigd.

Binnen de Stichting SONML Ook op het gebied van onderwijsvernieuwing zijn er een aantal ontwikkelingen gaande. Het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) heeft zijn intrede gedaan. Bij integraal personeelsbeleid gaat het om een vorm van personeelsbeleid waarin de persoonlijke ontwikkeling en loopbaanwensen van de medewerker in relatie worden gebracht met de doelen van de school. Het POP is

21


ONTWIKKELING 22

Op schoolniveau Dialoog met de onderwijsregio Midden-Limburg (speciaal Weert en Leudalkwartier). In de regio is behoefte om meer samenwerking te realiseren rondom zorgleerlingen. Daartoe zijn twee dienstencentra opgericht, gekoppeld aan SBO Het Palet te Weert en SBO De Tump te Heel. Het doel van een dienstencentrum is tweeledig: 1. zorgen voor een betere coördinatie en afstemming van de diverse disciplines; 2. afstemming onderwijs en (jeugd)zorg. Via het dienstencentrum moet een koppeling plaatsvinden tussen REC 3, REC 4, SBO, PO, VO, jeugdzorg en gemeenten. Het dienstencentrum/ loket heeft een ontvang- en doorgeeffunctie en dient bemenst te zijn van uit de disciplines onderwijs en jeugdzorg. Voor het beantwoorden van vragen rond onderwijs en zorg heeft het dienstencentrum Weert (genaamd Stimulanz) een “vliegende brigade” in het leven geroepen, terwijl het dienstencentrum Leudal en Thornerkwar-

tier (www.dconderwijsenzorg.nl) een loketfunctie vervult. Deze ontwikkelingen zijn een opmaat naar Passend Onderwijs. Ontwikkelingen ten aanzien van Passend Onderwijs Na het aflopen van het project WSNS is het belangrijk en zelfs noodzakelijk het zorgbeleid en de zorgstructuur van de scholen in het primair, speciaal- en voortgezet (speciaal) onderwijs binnen de afzonderlijke regio’s in de komende jaren verder en diepgaander af te stemmen op elkaar. De verbondenheid die binnen de onderwijsregio Midden Limburg is gegroeid willen we koesteren en verder uitbouwen, in het belang van de kwaliteit van onderwijs en daarmee in het belang van de leerlingen. Met alle deelnemende scholen gaan we op weg naar passend onderwijs en passende zorg: er dient voor elke leerling een passend onderwijs- / zorgarrangement binnen de regio beschikbaar te zijn. Samenwerking met alle schoolbesturen van de SWV-en


PO en de SWV-en VO en daarnaast met de schoolbesturen die binnen de WEC vallen is daarom noodzakelijk. Zo willen we ook kijken naar en de relaties versterken met onze zorgpartners. Ook landelijke en regionale ontwikkelingen en initiatieven zetten ons op het spoor om passend onderwijs en passende zorg te realiseren. In de regio is deze taakstelling opgepakt, waarvoor echter een goede rechtszekerheid vanuit diverse wetgevingen en een goede structurele financiële basis op dit moment nog ontbreken. Verbrede toelating MG-status Namens het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg heeft “De Maaskei” de MG-status aangevraagd en derhalve een verzoek tot opneming in het spreidingsplan voor verbrede toelating (en nevenvestigingen) ingediend bij het REC. Deze aanvraag voor de MG-status is conform artikel 10 van de regeling indicatiecriteria: ”een leerling is toelaatbaar tot het speciaal onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen binnen cluster 3, indien op basis van psychodiagnostisch onderzoek is vastgesteld een diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling, of een ernstige stoornis in de intellectuele ontwikkeling met bijbehorend zeer beperkt gedragsrepertoire en bijkomende medische of gedragsproblematiek”. Dit betekent: Verbrede toelating voor leerlingen met een diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling (IQ < 20) of een ernstige stoornis in de intellectuele ontwikkeling (IQ 20-35) met bijkomend zeer beperkt gedragsrepertoire en bijkomende medische of gedragsproblematiek.

In de aanvraagprocedure zit onder andere een element van goedkeuring binnen het Regionaal Expertise Centrum, maar ook van de aanpalende REC’s. Als deze procedures positief verlopen, dan kan “de Maaskei” vanaf schooljaar 2009-2010 onderwijs verzorgen aan leerlingen met een MG-status. De leerlingen die deze kenmerken vertonen zullen door de CVI als mg/zml-leerlingen worden geïndiceerd en zijn (dus) bij ongewijzigd (toelatings)beleid uitsluitend toelaatbaar tot scholen met een mg-beschikking. Reden voor deze aanvraag is het verzoek van de stichtingen Koraal en Daelzicht (2 zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten te Heel) om voor de bij hun inwonende kinderen en jeugdigen die binnen deze criteria vallen, onderwijsbetrokkenheid mogelijk te maken. Op dit moment is deze betrokkenheid er niet. De ambitie is om voor al deze bewoners/leerlingen, volgens het principe van één kind één plan, een “zorg-onderwijsarrangement” te realiseren. Binnen St. Anna wonen op dit moment 6 kinderen/jeugdigen die hier gebruik van kunnen gaan maken. Daelzicht bekijkt de mogelijkheid om voor deze doelgroep een zorg(woon)aanbod te creëren in Heel. Ook vangt “de Maaskei” al leerlingen op die aan eerdergenoemde criteria voldoen. Langs deze weg wordt voorkomen dat de beschikbare expertise niet wordt benut en dat deze groep leerlingen uitsluitend zou kunnen worden toegelaten tot de m.g.scholen. Kijkend naar de toekomst zou, in samenspraak met de regio, de overweging aan de orde kunnen zijn dat deze school een onderwijsvoorziening voor deze specifieke

23


ONTWIKKELING 24

groep leerlingen uit de regio kan worden. Zoals reeds eerder vermeld wordt de verbrede toelating MG aangevraagd ten behoeve van opvang van de doelgroep “Leerlingen met een diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling (IQ lager dan 20) of een ernstige stoornis in de intellectuele ontwikkeling (IQ vanaf 20 tot 35) met bijkomend zeer beperkt gedragsrepertoire en bijkomende medische of gedragsproblematiek”. De aanvraag wordt niet ingediend ten behoeve van opvang van leerlingen die toelaatbaar verklaard worden tot de schoolsoort LG met een IQ van lager dan 70 (de zgn. MG/LG). Deze doelgroep werd in het verleden en zal ook in de toekomst opgevangen worden in de huidige Tyltylscholen en Mytylscholen met MG-afdeling in het REC-gebied. De REC-partners realiseren zich dat een “verbreed toelatingsbesluit mg/zml” in feite geen gedifferentieerd karakter heeft. Een mg-indicatie betekent in principe toelatingsmogelijkheid tot Tyltyl-school, Mytylschool met mg- afdeling of ZML-school met verbrede toelating mg. In geval ouders zich melden voor toelating zullen de scholen, indien dat in het belang van het kind gewenst is op grond van specifieke expertise en randvoorwaarden, verwijzen naar de andere scholen binnen het REC op grond van de onderlinge afspraken in deze.

Samenwerking met de Stichting St. Anna te Heel in het kader van de notitie: Wonen en Onderwijs. Het betreft hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de cliënt / leerling tussen 4 en 20 jaar. Nascholing Het komend schooljaar zal het schoolteam zich wederom verder bekwamen in de omgang met het kind binnen het autistisch spectrum. Verder wordt een vervolg gegeven aan de meerjaren-nascholing in het kader van “psycho-pathologie”, middels expertisegroepen: • Handicapbeleving • Laagfunctionerenden • Agressiehantering en – regulatie • Ass/PDD • Angst en depressie Aandacht voor “omgaan met agressie”, zowel verbaal als fysiek, met tevens teambuilding als doelstelling. De school heeft het “Convenant Veiligheid in en om de school” van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Roermond voor het VO/VSO/MBO mede ondertekend. Het komende schooljaar zullen afspraken die hierin zijn opgenomen nader uitgewerkt worden. Het komend jaar zal ook een start worden gemaakt met de implementatie van (doorgaande) leerlijnen en een oriëntatie op een mogelijk nieuw leerlingvolgsysteem. Gedachten gaan hier uit naar DataCare, omdat dit een volgsysteem is dat landelijk bij zmlk scholen het meest gebruikt wordt en gestimuleerd door de Landelijk Vereniging.


8. Resultaten Kwaliteitszorg In februari 2007 bezocht de inspectie van het onderwijs de Maaskei-school in het kader van het jaarlijks onderzoek (JO). Daarbij heeft een onderzoek plaatsgevonden naar een aantal indicatoren uit het door de inspectie gehanteerde toezichtkader speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Bij dit onderzoek werd speciaal gekeken naar de volgende kwaliteitsaspecten: • De school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwali teit van onderwijs. Kwaliteitszorg heeft dan ook het afgelopen jaar een verdere invulling gekregen middels het bespreken, evalueren en borgen van 4 nieuwe kwaliteitskaarten. Het betrof de kaarten schooladministratie, inzet middelen, zorg en begeleiding en externe contacten. De school is het vorig schooljaar voor het eerst gaan werken met Werken Met Kwaliteit t.b.v. de Expertise Centra (WMK-EC), de online versie van het instrument voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Voorheen werkt gewerkt met de versie van WMK-PO. Een bezoek van de inspectie van het onderwijs in het kader van het jaarlijkse onderzoek heeft dit schooljaar niet plaatsgevonden. Eind 2007 werd duidelijk dat er een aanpassing ging plaatsvinden in de Wet op het Onderwijs Toezicht (WOT) en de inspectie-toezichtskaders. Instellingen hebben momenteel meer ruimte om de eigen verantwoordelijkheid waar te maken. De inspectie gaat over op een sober, selectief, samenhangend en sluitend toezicht waarbij met name de publieke verantwoording en de openbare prestatievergelijking het uit-

gangspunt zal worden voor “beoordeling en waardering”van de instelling. Binnen SSONML is door het bestuur beleid ontwikkeld om het toezicht in te richten. Resultaten van de verbeterplannen inzake kwaliteitszorg van dit schooljaar: Schooladministratie en schoolprocedures. Een aantal zaken zullen in de schoolgids worden verantwoord cq uitgebreider worden beschreven. Het gaat daarbij om de zorg voor het jonge kind, aspecten van sociale veiligheid, aanpassingen in het onderwijsprogramma voor de bruggroepen, de klachtenregeling en het veiligheidsplan. Inzet middelen De bespreking van deze kaart heeft enkele aandachtspunten opgeleverd. Het gaat daarbij om: • omschrijvingen van de diverse functies; in het kader van de functie waardering systematiek (FUWA) heeft SSONML hier al uitvoer aan gegeven. Alle functies zijn beschreven en het traject zal op Stichtingsniveau gedurende de 2e helft van 2008 worden afgesloten. • (her)inrichten van de orthotheek; aanvullingen zijn het auti, leerlijnen en laag functionerenden. • Voldoende personele middelen voor midden management; inmiddels zijn beide IB-ers volledig ambulant en is voor vervanging in groepen zorg gedragen. • Opzetten van een procedure voor ondersteunende en activerende begeleiding binnen school; een eerste verkenning is gemaakt. Zorg en begeleiding Bij deze kaart zijn de volgende aandachtspunten genoemd:

25


RESULTATEN

• onderwijsaanbod (V)SO stroomlijnen in drie niveaus t.w. laag, midden en hoog; in eerste instantie dient dit te worden verantwoord in de groepsplannen; • de aard en de vorm van de leerlingbesprekingen verder verduidelijken; • onderwijsvorderingen en de registratie ervan op leerlingniveau wegzetten; • beleid maken t.a.v. de structurele samenwerking met ketenpartners; • zorgdragen voor meer eenduidigheid van de toetsgegevens. De genoemde punten vallen onder verantwoordelijkheid van het zorgteam van de Maaskei. Zie daartoe een beschrijving elders in de gids. Externe contacten Deze kwaliteitskaart is dit schooljaar maar ten dele besproken en geëvalueerd. Het onderdeel “de sociale kaart” is inmiddels uitgewerkt en weergegeven in een concreet product. Het betreft een concept dat in teamverband is besproken en geëvalueerd. De kaart “externe contacten” wordt in het schooljaar 08-09 weer aan de orde gesteld. Tijdens de team studiedag op het einde van het schooljaar 07-08 is de planning voor de nieuwe kwaliteitskaarten voorgelegd. De volgende kaarten staan gepland. • Stage en arbeidstoeleiding (team VSO en arbeidstoeleider); • Externe contacten, inclusief sociale kaart (IB-ers en schoolleiding); • Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen (leerlingenraad (team); • Leerstofaanbod (kerndoelen SLO vertaalt naar leerlijnen CED, lesaanbod SO/VSO en borging, vertaling/ beschrijving hiervan in het schoolplan; LVS (CompuTOS versus DATACARE) (team in voorbereiding met|IB en schoolleiding).

De visie op onderwijs voor de leerlingen en de uitgangspunten zijn geformuleerd en per vak- en vormingsgebied zijn de onderwijsdoelen duidelijk. De opbrengsten zijn via de TOS doelen duidelijk vastgelegd. Jaarlijks wordt in CompuTOS per leerling vastgelegd wat de werkelijke opbrengsten zijn van leerlingen die de school verlaten. De school werkt gericht aan verbeteringen van haar onderwijs. Het komend schooljaar betreft het onder andere onderwerpen als het optimaliseren en implementeren van de leerlijnen, verder digitaliseren van leerlingvolgsysteem (HGP), perspectiefstelling arbeidstoeleiding, inzetten van digitale schoolborden. Verder schoolt het team zich in video-interactie, psychopathologie, agressie en geweld, communicatie met ASS leerlingen en het onderwijs aan laagfunctionerende leerlingen. De gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd door het werken in werkgroepen, de jaarlijkse studiedag en door toezicht op het nakomen van afspraken door de directie. In het kader van het waarborgen van de sociale veiligheid voert de school actief beleid met preventieve maatregelen en incidentenregistratie. Er zijn protocollen voor het omgaan met agressie. De school heeft het “Convenant Veiligheid in en om de school” van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Roermond voor het VO/VSO/MBO mede ondertekend. In de loop van dit schooljaar (eind 2008) gaat het bestuur een ouder-tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij alle scholen van SSONML. De directie heeft kennis genomen van het

26


feit dat de school met ingang van 1 februari 2006 een wettelijke taak heeft gekregen â&#x20AC;&#x2DC;bij te dragen aan het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen in de Nederlandse samenlevingâ&#x20AC;&#x2122; en zich georiĂŤnteerd en is hiervoor zowel op school-, als op stichtingsniveau beleid aan het ontwikkelen. Uitstroom VSO In de loop van het schooljaar 2007/2008 hebben een aantal VSO-leerlingen de Maaskei verlaten, en wel naar de volgende bestemmingen. Sociale werkplaats 1 AWBZ instelling (dagactiviteitencentrum) 5 Zorginstelling 4

27


ALGEMEEN

9. Algemene schoolaangelegenheden Schooltijden Met ingang van schooljaar 2008/2009 zijn de schooltijden veranderd. Dit met instemming van zowel het bestuur, de oudercommissie als de medezeggenschapsraad. De tijden zijn: Ma : 8.55 - 12.15 u. en 12.45 - 15.05 u. Di : 8.55 - 12.15 u. en 12.45 - 15.05 u. Wo : 8.55 - 12.30 u. Do : 8.55 - 12.15 u. en 12.45 - 15.05 u. Vr : 8.55 - 12.15 u. en 12.45 - 15.05 u. De vakantie- en vrije dagen zijn in overeenstemming met ministeriële regelingen. De onderwijstijd behoort zo volledig mogelijk benut te worden, zo ook zijn er maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval en schoolverzuim. Overblijven Tijdens het middaguur blijven de meeste leerlingen op school. Ze brengen zelf boterhammen mee, echter geen drinken. Er wordt ‘s morgens en tijdens het middaguur melk of thee geschonken. Hiervoor wordt jaarlijks via een factuur een bijdrage van €35,- gevraagd. Deze kunt u overmaken op rek nr.672778831 t.n.v. de Maaskei o.v.v. melkbijdrage. Schoolzwemmen / gymnastiek Een keer per week gaan de leerlingen zwemmen. De zweminstructie wordt verzorgd door de bewegingsagogen van de Stichting St. Anna. Plezier in bewegen staat voorop. Voor zwemvaardigheidsdiploma’s etc. dienen de ouders zelf zorg te dragen. De benodigdheden voor het zwemmen zijn:

28

-zwemkleding – badhanddoek - kam / borstel. Dit alles liefst in een badtas meegeven op de dag van het zwemmen. Voor de gymnastieklessen vragen wij u goed passende gymschoenen, T-shirt en een sportbroek mee te geven op de dag dat de leerlingen gym krijgen. Zowel de zwemtijd als de gymnastiektijden worden in het begin van het schooljaar doorgegeven. Communie De school biedt de ouders, die dat wensen, de gelegenheid om hun kinderen de Eerste Heilige Communie te laten doen. In samenwerking met ouders, leraren, de pastor en de pastoor van de parochie - kerk Heel, worden de kinderen voorbereid. Geldelijke bijdrage ouders Activiteiten als schoolreisje, kerstviering, een cadeautje met Sinterklaas, sportdag, iets extra’s voor de groep etc. behoren niet tot het lesprogramma en worden dus niet door het ministerie betaald. Hiervoor wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze bedraagt E 35,- per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur waarbij u de bijdrage kunt overmaken op bankrekening nr. 672778831 t.n.v. de Maaskei o.v.v. ouderbijdrage. Verzuimregeling Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden ( bijv. bezoek arts) niet of niet op tijd op school kan komen, vragen wij u dit tijdig ( voor schooltijd ) door te geven aan onze school. Ook dient u dit te melden bij het vervoersbedrijf.( s.v.p. geen ziekmelding via chauffeur).


Aanvraag verlof voor leerlingen Buiten de schoolvakanties en vrije dagen is het niet mogelijk uw kind extra verlof (vrije dagen) te geven voor bijvoorbeeld verjaardagen, uitstapjes, vakanties en dergelijke. Vrij ter gelegenheid van een familiefeest of andere bijzondere redenen kan alleen worden gegeven door de directeur van de school. U kunt via de groepsleerkracht een formulier krijgen waarop u aangeeft voor welke dag(en) u verlof voor uw kind vraagt. (Dit formulier met toelichting is ook te downloaden van de website van de Maaskei: www.maaskei.nl). Na akkoordverklaring door de directeur ontvangt u het formulier terug. Schoolkrant Een aantal malen per jaar verschijnt onze schoolkrant “Het Kezelke”. Hierin vindt u vooral werk van kinderen zoals tekeningen, verhaaltjes e.d. Een werkgroep ouders (via oudercommissie) verzorgt de samenstelling en lay-out van de schoolkrant. Nieuwsbrief Regelmatig verschijnt gedurende het schooljaar een nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van alle actuele zaken die op school spelen. Website Op de website van de Maaskei www.maaskei.nl treft u naast actuele informatie ook veel achtergrond informatie aan die betrekking heeft op de Maaskei , het speciaal onderwijs, SSONML, de Ambulante Dienst en het IDT. Verjaardagen Wanneer een leerling jarig is, wordt dit gevierd in de groep. De jarige mag een kleine attentie aan de leerlingen van de eigen

groep uitdelen. Indien u wenst kunt u bij het “feestelijke gedeelte” van de dag aanwezig zijn. Laat dit dan even weten aan de leraar van de groep. Kindervakantiewerk Tijdens de zomervakantie werkt de school mee aan het kindervakantiewerk waarvan de verdere organisatie berust bij de Stichting St.Anna te Heel. De school stelt het gebouw “all-in” ter beschikking. Schoolverzekering voor leerlingen De school is verzekerd voor schade en ongelukken, indien er sprake is van schuld van het personeel. De ouders dienen zelf te zorgen voor een verzekering voor schade en ongelukken die ook met voldoende toezicht niet te vermijden zijn. We verwachten dat alle leerlingen door de ouders zijn verzekerd van A.V.P., de vroegere W.A. Sponsoring De school heeft kennis genomen van de uitgangspunten zoals deze vermeld staan in het convenant “scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”. Op het moment dat er aanleiding toe is, zal op stichtingsniveau hierover beleid geformuleerd worden. Huisbezoek Het kan waardevol zijn om een beeld te krijgen van de plek waar de leerlingen buiten schooltijd leven. Belangrijk is het beeld van de huissfeer, de waarden en normen die worden gehanteerd en de interactie tussen leerling en ouders c.q. andere gezinsleden. Op basis van de informatie kun je als school beter aansluiten bij hetgeen de leerling nodig heeft. Groepsleerkrachten maken een afspraak met ouders. Ook kunnen ouders uitnodigen.

29


ALGEMEEN 30

Video-opnames Op school worden regelmatig video-opnames gemaakt voor diverse doeleinden bijvoorbeeld: - opnames in de groep om in diverse overlegsituaties elkaar te laten zien hoe we werken; - van feestelijke gebeurtenissen; - opnames van de leerkracht in de groep t.b.v. coachingstrajecten; - in het kader van leerlingenzorg opnames van een specifiek kind. Wanneer het specifiek over uw kind gaat in het kader van leerlingenzorg, zullen we dit altijd vooraf met u bespreken en toestemming vragen. Bij gebruik van opnames zoals beschreven bij de eerste drie voorbeelden informeren wij u hierover niet standaard.


10. Vakantie- en activiteitenrooster Vakantierooster schooljaar 2007-2008 Eerste schooldag maandag 18 augustus 08 Herfstvakantie Kerstvakantie Carnaval Paasvakantie Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie

ma. 13 oktober t/m ma. 22 december t/m ma. 23 februari t/m vr. 10 april t/m ma. 27 april t/m do. 21 mei t/m ma. 1 juni t/m ma. 27 juli t/m

Laatste schooldag

vrijdag 24 juli 2009.

Vrije dagen: Studiedag SSONML: Studiedagen Maaskei: Nader te bepalen:

woensdag 1 oktober vrijdagmiddag 22 augustus 2008 Maandag 17 november 2008 Woensdag 17 juni 2009 Een dinsdag in januari 2009 Een donderdag in maart 2009

Activiteitenrooster (Onder voorbehoud) September ouderavond (kennismakingsavond) Oktober werelddierendag schoolkrant November thema - ouderavond December Sinterklaas kerstviering Februari carnavalsviering Maart boomplantdag VSO paasviering schoolkrant April thema - weken open dag

Mei Juni

vr. 17 oktober 2008 vr. 2 januari 2009 vr. 27 februari 2009 ma. 13 april 2009 di. 5 mei 2009 vr. 22 mei 2009 wo. 3 juni 2009 vr. 4 september 2009

ouderavond zwemfeest E.H. Communie schoolreisje SO atletiekdag Maaskei kwartiergesprekken discomiddag

Verder zijn er nog voetbaltoernooien voor zowel SO als VSO en excursies voor het VSO.

31


NAMEN, ADRESSEN EN FUNCTIES 32

11. Namen, adressen en functies Inspectie Inspectie van het onderwijs (info@owinsp.nl) www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

Bestuur de Maaskei “Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden - Limburg” Postbus 809 5900AV Venlo Bezoekadres: Wylrehofweg 11 Venlo.

De Maaskei Wessemerweg 3 6097 NA Heel Tel: 0475-573289 Fax: 0475-572110 Mailadres: info@maaskei.nl

• • • • • • • • • • • • • •

Leerkrachten Nicole Wagemans Marga Heinemans Froukje Carbijn Ceciel Maassen Gaby Nissen Mariet Hoogers Eefje Raedts Frits Meijer Lilianne van den Boogaard Harry Suntjens Ria de Kruijf Ramon Poels Chrit Coenen Rene Cuijpers

Directie Peter van de Laar directeur Henk Kehrens adj.directeur

Intern begeleider SO Marga Bosmans (tevens trajectbegeleider)

Intern begeleider VSO Henk Kehrens (tevens ICT-coördinator)

Psycholoog Rob Verstegen SSONML (tot oktober, invulling hierna vacature)

leerkracht SO 1 leerkracht SO 2 leerkracht SO 3 leerkracht SO 4 leerkracht SO 4 en coördinatie auti-begeleiding leerkracht VSO 1 en ADV-invulling leerkracht VSO 1 leerkracht VSO 2 leerkracht VSO 3 leerkracht VSO 4 leerkracht VSO 4 en sociale vaardigheden leerkracht VSO 5 leerkracht VSO 6 en ICT leerkracht VSO 6 en coördinator arbeidstoeleiding


klassenassistente SO 1 klassenassistente SO 1 en SO 3 klassenassistente SO 2 klassenassistente SO 2 en ADV-invulling klassenassistente SO 3 klassenassistente SO 4 klassenassistente VSO 1 klassenassistente VSO 2 klassenassistente VSO 3 en ass. huish. vorming klassenassistente VSO 3 en ADV-invulling klassenassistente VSO 4 en ass. koken klassenassistente VSO 5 en ass. techniek

Logopediste Sonja Verhooren Autibegeleiding Denise Roumen Evelien Verhaegh Administratief medewerker Marij Coenen Concierge Ludo Poussart Assistent-conciërge Jan Waeyen

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Namens het MR: Harry Suntjens Oudercommissie Namens ouders Mevr. Heykers, voorzitter Mevr.Litjens Mevr.Raemakers Mevr.Schreurs Mevr.Maessen Mevr. van Doorne

0475-595103 0495-541874 0475-440887 0475-510059 0475-573686 0495-563867

Namens schoolteam Mevr. Ria de Kruijf Medezeggenschapsraad (MR) Namens de ouders: De heer Puts Mevr. Beerens Mevr. Heykers Namens het team: Riet Nevels Ramon Poels Harry Suntjens

NAMEN, ADRESSEN EN FUNCTIES

• • • • • • • • • • • •

Klassenassistenten Angelique Voets Riet Nevels Mariëlle Verstappen Astrid Geujen Esther Orta Nicole Dorssers Sharon Joris Carin Janssen Corrie Zegers Leonie Beckers Patty v/d Bosch Paula Scheffer

de Maaskei

33


BIJLAGEN

Bijlage 1: MEE Noord- en Midden-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking MEE is werkzaam voor alle mensen met een beperking, dus een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronische ziekte of autisme. Maar ook voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand kan MEE iets betekenen. MEE wil een betrouwbaar adres zijn voor u als ouders. De medewerkers willen náást u staan en zijn alleen gericht op uw belang. Ze kunnen goed luisteren en u adviseren en ondersteunen. Het Informatiecentrum Om wegwijs te raken in het doolhof van regelingen en voorzieningen is het Informatiecentrum. Tijdens werkdagen vrij toegankelijk voor iedereen met vragen over handicaps. Een goed geïnformeerd mens telt immers voor twee en weet welke mogelijkheden er zijn op het gebied van onder meer thuisondersteuning, onderwijs, vrije tijd. Welke cursussen en gespreksgroepen er zijn. Hoe een PGB werkt, wat de TOGregeling inhoudt en wat Wajong betekent. Zomaar wat onderwerpen waar u bij de informatiemedewerkers terecht kunt of via de website (www.mee-nml.nl) Het Servicebureau Het Servicebureau is de plaats waar alle vragen en aanmeldingen binnen komen. De medewerker kijkt hoe en door wie de vraag binnen MEE beantwoord kan worden. Ook is het mogelijk dat uw vraag bij een andere organisatie thuis hoort. Hij zal u dan helpen bij deze verwijzing. Soms heeft een vraag niet zo veel tijd nodig en kan hij binnen enkele gesprekken worden opgelost. De

34

medewerker geeft u informatie en advies, zodat u zelf weer verder kunt. Als het om een meer ingewikkelde vraag gaat, brengt hij u in contact met een van de consulenten van MEE. Het Servicebureau is altijd bereikbaar en kent geen wachttijden. Als u vragen hebt, stel ze gerust. Ook als u twijfelt of MEE wel de juiste organisatie is. MEE helpt u verder. Wat heeft MEE u te bieden? MEE is er voor kortdurende ondersteuning, maximaal een half jaar. De medewerkers helpen u om uw eigen keuzes te maken. U houdt zelf de regie! Bij MEE kunt u terecht voor: Informatie, advies en ondersteuning Hulp bij het opvoeden Psychosociale ondersteuning Sociaal juridisch advies Integratie bij kinderopvang en onderwijs Arbeidsintegratie Woonbegeleiding Vrijetijdsbesteding en vorming Cursussen en gespreksgroepen. De diensten zijn gratis en zonder indicatie verkrijgbaar.

MEE Informatiecentrum Zwartbroekpoort 2 6041 LS Roermond Tel: 0475 498798 Tel. Servicebureau MEE Noord- en Midden-Limburg: 077-39615


Bijlage 3:

Busvervoer Het team van de Maaskei vindt het belangrijk dat het vervoer van en naar school en huis goed is geregeld. Diverse taxibedrijven zorgen voor dit vervoer De juiste samenwerking met chauffeurs, ouders, de leerlingen zelf en het vervoersbedrijf, zorgt voor een goede sfeer, een prettige, veilige en rustige rit van huis naar school en andersom. De leerlingen zijn het waard om begeleiding te krijgen van chauffeurs, die de vaardigheden bezitten om goed om te kunnen gaan met de problematiek van de leerling.

Informatie over logeren en zorgverlening In de regio Midden-Limburg zijn op het ogenblik 3 logeermogelijkheden beschikbaar. • Daelzicht Midden biedt een logeermogelijkheid in Heel Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met het logeerhuis Tel: 0475-492606 of via school. • St. Anna biedt een logeermogelijkheid in Roermond Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met het logeerhuis te Roermond. telefoon: 0475-329459 of via school. • Pedagogisch Sociaal Werk MiddenLimburg (PSWML) Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met PSW Tel: 0475-311500 Fax: 0475-316000 Email: info@pswml.nl Website: www.pswml.nl of via school. • PGZ, een AWBZ erkende instelling voor gespecialiseerde zorgverlening in de regio Limburg en NoordBrabant. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met PGZ Tel: 0479- 622399 Email: info@zorgverlening-pgz.nl Website: www.zorgverlening-pgz.nl

Het vertrek van huis, de aankomst op school en de aankomst thuis is gebonden aan vaste regels en afspraken. Omdat na school, de leerlingen ongeveer gelijktijdig het schoolgebouw verlaten, verloopt het vertrek op school volgens een vast plan. De kinderen zijn ingedeeld in vaste groepen, volgens busindeling. De teamleden begeleiden de leerlingen naar en tot in de bus. We letten erop dat de kinderen op hun vaste plaatsen zitten en de veiligheidsgordels vastgespen. Vervoerbedrijven (onder Ratax Weert Ratax Roermond Auto Verhuur Limburg Taxi Verkoulen Autoverhuur Harry Geelen Taxi Leudal Vaassen Tours Van de Munckhof Taxi Schreurs Taxi Vos Taxi Gubbels

voorbehoud) 0495-580580 0475-321916 0475-333556 0475-501213 0475-582176 0475-591461 0475-481500 077-3978800 0475-334600 0475-497770 077-4651639

BIJLAGEN

Bijlage 2:

Verdere informatie over zorgverlening en logeren is te verkrijgen bij de administratie van de Maaskei. Op school zijn folders aanwezig van bovengenoemde instellingen.

35


BIJLAGEN

Bijlage 4: Informatie over buitenschoolse opvang

Stichting St. Anna Buitenschoolse opvang ‘Het Speelhuis’ is er voor kinderen die bijzonder onderwijs volgen. Het doel van de buitenschoolse opvang is meervoudig. Enerzijds biedt de BSO ouders de kans om even ‘op adem te komen’, om eventueel wat extra tijd te kunnen besteden aan de andere kinderen binnen het gezin, het zogenaamde ‘ontlasten van de thuissituatie’. Anderzijds helpen we de kinderen bij het invullen van hun vrije tijd. Ná een drukke schooldag willen we de kinderen vooral de kans geven te ontspannen en plezier te maken. De naam die de kinderen gekozen hebben voor onze BSO, zegt het zelf al: ‘Het Speelhuis’! Bovendien is BSO voor de kinderen een kans om met groepsgenoten spelenderwijs hun (sociale) vaardigheden verder te ontplooien. Er worden verschillende activiteiten binnen en buiten ondernomen zoals knutselen, kleuren, muziekactiviteiten, spelletjes, wandelen, naar de kinderboerderij/speeltuin, snoezelen etc.. Er is voor alle kinderen een warme maaltijd voorzien, op woensdagmiddag is er een broodmaaltijd met soep. De kinderen worden, indien wenselijk, van school gehaald en naar huis gebracht. Openingstijden van de Buitenschoolse opvang: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 15.00u tot 18.30u Woensdag: 12.30u tot 16.30u

36

Indien u interesse heeft in zaterdagopvang of opvang tijdens de schoolvakanties, geef dit dan zeker aan! Bij voldoende inschrijvingen willen we hierin graag een aanbod doen! Informatie Voor informatie over de BSO kun je contact opnemen met het Servicebureau St. Anna Tel.: 0475-579953 Fax: 0475-579984 Email: servicebureauanna@koraalgroep.nl

Daelzicht Daelzicht biedt opvang aan kinderen met een beperking buiten schooltijden. Het doel is het aanbieden van ontspannende en pedagogische activiteiten die aansluiten op de interesses en mogelijkheden van de kinderen. Het streven is zorgen voor een prettige, ontspannen sfeer in een veilige vertrouwde omgeving waarin het niet alleen gezellig is, maar waar ook iets geleerd wordt. De activiteiten zijn gericht op wat uw kind kan en ook op het leren van iets nieuws. Verlengde dagopvang is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar die een beperking hebben en gebruik maken van speciaal basis- of voortgezet onderwijs. De medewerkers hebben een zorggerelateerde opleiding afgerond en zijn bekend met het werken met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Ze weten om te gaan met bijkomende problemen zoals moeilijkheden in gedrag of bepaalde angsten. Als u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met:


CliĂŤntenservice Kind & Jeugd Tel. 0478-697559 of e-mail naar: dorethe.vanderaart@daelzicht.nl Website: www.daelzicht.nl

37


2008

2009

Expertise-school voor ZML

Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Wessemerweg 3 6097 NA Heel tel. 0475-573289 fax. 0475-572110 email: info@maaskei.nl

de Maaskei

S

C

H

O

G

I

D

S

O

L

de Maaskei

schoolgids maaskei 2008 - 2009  

schoolgids

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you