Page 1

SCHOOLGIDS

2012-2013

Expertise-school voor ZML so/vso/mg

de Maaskei


INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

3 4 9 16 20 25 26 28 31 34 37 38 40 41 41 42 43 1. De Maaskei

van de school

het schoolteam

8. Resultaten

2. Waar de school voor staat

4. De zorg voor de leerlingen

6. De ouders

5. De samenstelling van

7. De school in ontwikkeling

9. Algemene schoolaangelegenheden

10. Vakantie - en activiteitenrooster

11. Namen, adressen en functies

Bijlage 1: MEE Noord- en Midden-Limburg

Bijlage 3: Informatie over logeren en zorgverlening

buitenschoolse opvang

3. De organisatie

Bijlage 2: Busvervoer

Bijlage 4: Informatie over

Bijlage 5: Centra Jeugd en Gezin


de Maaskei

Heel, juni 2012 Voor u ligt de schoolgids van de Maaskei voor schooljaar 2012 – 2013. Aan de huisstijl zult u inmiddels gewend zijn. Binnen de Stichting SONML hebben alle scholen een vergelijkbare huisstijl, echter elke school heeft een andere basiskleur. Inmiddels bent u ook gewend aan het andere logo en de benaming. Deze gids is vooral bedoeld voor ouders en verzorgers, maar ook voor andere scholen, stagiaires en andere belangstellenden. Schooljaar 2011-2012 stond vooral in het teken van de vernieuwbouw van de Maaskei. We beschikken nu over een fantastisch verbouwde “nieuwe” Maaskei. Vanaf 1 januari 2013 moet de Maaskei een nieuw schoolplan hebben. Naar het samenstellen van dit schoolplan zal de komende periode de nodige aandacht uitgaan. Vanaf januari kunt u dit nieuwe schoolplan 2013 – 2016 terug vinden op de website van de Maaskei.

VOORWOORD

Expertise-school voor ZML

Het schooljaar 2012-2013 zal tevens in het teken staan van “Passend Onderwijs”. Het voornemen is dat deze stelselwijziging in zal gaan per 1 augustus 2014 (een jaar uitstel), maar alle voorbereidingen hierop gaan gewoon door. Verderop in deze schoolgids kunt u hier een en ander over lezen. De gids is met zorg samengesteld door het team van de Maaskei in nauwe samenwerking met alle geledingen. De inhoud wordt daar waar nodig jaarlijks aangepast. In deze schoolgids geven we u informatie over de geschiedenis van de school, het onderwijs, de pedagogische visie, de schoolorganisatie en de zorg voor de leerlingen van aanmelding/ plaatsing tot schoolverlaten. Verder ook informatie over de onderwijsontwikkelingen in en rondom de school met een speciaal hoofdstuk ten aanzien van kwaliteitszorg. Op deze plek ook aandacht voor de website van de Maaskei; www.maaskei.nl. Veel informatie die u kunt lezen in deze schoolgids staat ook op deze site aangevuld met de meest actuele zaken, belevenissen, berichten voorzien van foto’s, filmpjes etc. De site wordt wekelijks actueel gemaakt. De huidige verbouwing is hierop onder andere te volgen. Ook voor u als ouders/ begeleiders is er een speciale knop op de homepage beschikbaar die toegang geeft tot belangrijke informatie. We ontdekken steeds meer dat de website voor de Maaskei en voor u een prima plaats is om te lezen en te zien wat speelt op school. We ervaren het gebruik ervan als erg waardevol. Neem regelmatig een kijkje op www.maaskei.nl en laat de redactie weten wat u ervan vindt. Buiten deze schoolgids en de website verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven en twee keer per jaar een schoolkrant. Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, neem dan contact op met een van de teamleden of met de schoolleiding. Via de website reageren kan natuurlijk ook. We vertrouwen erop dat we ook dit schooljaar weer op een prettige wijze met elkaar kunnen samenwerken en dat we zoveel mogelijk kunnen rekenen op uw steun bij de diverse activiteiten. Met vriendelijke groeten, namens het schoolteam, Peter van de Laar, directeur de Maaskei

Onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg

3


DE SCHOOL

1. De school

Het adres is: Wessemerweg 3 6097 NA Heel

Postadres: Postbus 5085 6097 ZH Heel

Tel.: 0475 573289 Fax: 0475 572110

Email: info@maaskei.nl Website: www.maaskei.nl

4 groepen VSO en 1 zgn. ZON-groep (zorg en onderwijs). Vanwege de groei van het leerlingenaantal de afgelopen jaren had onze school structureel een gebrek aan ruimte. In de loop van het vorige schooljaar heeft (ver)nieuwbouw plaatsgevonden, waardoor we klaar zijn voor de toekomst. Bestuurlijk valt de school sinds 1 januari 2000 onder de “Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg�. De school heeft een katholieke signatuur, maar wordt ook bezocht door leerlingen afkomstig uit andere culturen, met hun eigen geloofsovertuigingen. De school respecteert de waarden en normen van alle leerlingen. Bestuur

De Maaskei De Maaskei is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en voor kinderen die meervoudig gehandicapt zijn (MG). De school is ontstaan in 1984 na een fusie van twee instituutsscholen en is gevestigd aan de rand van het dorp Heel. De school vervult een regiofunctie voor Midden-Limburg en wordt momenteel bezocht door ongeveer 110 leerlingen die verdeeld zijn over 3 groepen SO en

4

Stichting Speciaal Onderwijs Noorden Midden-Limburg De Maaskei maakt samen met 5 andere scholen, het Interdisciplinaire Team en de Ambulante Dienst, deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en MiddenLimburg (SSONML). Het reguliere onderwijs biedt kinderen/ jeugdigen vaak onvoldoende begeleiding. Deze leerlingen hebben juist extra ondersteuning nodig en een aan hun mogelijkheden aangepast onderwijsprogramma. Deze steun in de rug kan gevonden worden in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg in de vorm van passend onderwijs of ambulante begeleiding.


Missie: In onze missie beantwoorden we de vraag: Waartoe zijn we op aarde? Wij zijn er om het maximum te halen uit de talenten van de kinderen en jongeren met specifieke opvoedingsen ontwikkelingsvragen. Visie: Onze visie geeft antwoord op de vraag: Welke inzichten dragen bij aan realisatie van onze missie? We gaan uit van eigen kracht, samen – dus nooit alleen, maatschappelijk verantwoord ontwikkelen en doen dat knap eenvoudig. De Stichting stelt zich als doel om hoogwaardig speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en zorg te bieden, waarbij de behoefte van de leerling het uitgangspunt is. Als dit nodig is doen we dit samen met bijvoorbeeld zorginstellingen.

College van Bestuur Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en bestaat uit: - dhr. P.C.M. Freij, voorzitter

Raad van Toezicht: De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur en bestaat per 31 december 2009 uit de volgende leden: - dhr. R.M.V. Wienen, Voorzitter - dhr. J.G.M. Rutten, Vicevoorzitter - mevr. J.M. de Leeuw-Steur MEM, Lid - dhr. drs. A.J.M.L. Kaumo, Lid - dhr. drs. J.B.M. Titulaer, Lid

U kunt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur bereiken op het navolgende adres: Postbus 809 5900 AV Venlo Tel.: 077 – 355 90 50 Bezoekadres: Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo E-mail: info@ssonml.nl Website: www.ssonml.nl

Interdisciplinair team (IDT) Op 1 augustus 2006 heeft de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en MiddenLimburg een Interdisciplinair team (IDT) samengesteld. Dit IDT vormt de centrale voordeur tot de Stichting. Het IDT houdt zich voornamelijk bezig met het verzorgen van het voor- en na traject rondom indicatiestelling; het coördineren van diagnostiek t.b.v. indicatiestelling; het verrichten van diagnostisch onderzoek en natuurlijk ook het verwijzen van ouders en (potentiële) leerlingen binnen de stichting (consultatie, adviseren). Daarnaast zijn ze (mede-)verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs- en/of begeleidingsprogramma van de leerlingen. Op de site van de Maaskei is meer te lezen over het Interdisciplinair Team. Daarnaast realiseert de stichting haar missie door scholen en een ambulante dienst in stand te houden. De scholen geven op een verantwoorde manier inhoud aan de voor de doelgroep gewenste onderwijs en zorg.

5


DE SCHOOL

Ambulante Dienst De Ambulante Dienst is een onderdeel van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSONML). De dienst bestaat uit een team van specialisten met een brede ervaring en deskundigheid met betrekking tot leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en langdurig zieken (zgn. cluster 3 leerlingen) en leerlingen met psychiatrische of ernstige gedragsproblemen (zgn. cluster 4 leerlingen). We zien het verzorgen van passend onderwijs daarbij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in dit proces. Wat we doen: Onze kerntaak is het verzorgen van ambulante begeleiding voor bovengenoemde leerlingen die met een LGF-indicatie (‘de Rugzak’) reguliere scholen bezoeken in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Het doel is dat deze scholen (nog) beter worden toegerust, zodat de leerlingen met speciale behoeften zich er optimaal kunnen ontwikkelen. Het onderhouden van een goed contact met de ouders van de “rugzakleerlingen” en alle andere betrokkenen is daarbij vanzelfsprekend. Hoe we dat doen: Na toekenning van ‘de Rugzak’ neemt een ambulant begeleider van onze Dienst contact met u op en worden heldere begeleidingsafspraken met elkaar gemaakt. Onze begeleiding bestaat vooral uit het delen van onze kennis, ervaring en deskundigheid om het onderwijs op maat vorm te geven. Dit varieert van individueel afgestemde begeleiding aan leraren / docenten tot allerlei vormen van ondersteuning voor (deel)teams en op bovenschools niveau. Onze aanpak is oplossingsgericht: de mogelijkheden van

6

de leerling en zijn leeromgeving vormen naar ons idee de basis voor een kansrijke deelname aan het regulier onderwijs. De aanvraag via de ouders wordt binnen onze Stichting door een speciaal daartoe ingericht team behandeld: het IDT (InterDisciplinair Team). Denkt u dat uw kind / uw leerling / student hiervoor in aanmerking komt of heeft u hier vragen over, neem dan rechtstreeks contact op met het IDT! U wordt dan verder op weg geholpen! 0900-4387766 op werkdagen van 9.00-12.30 uur. Wat we ook doen: Preventieve Ambulante Begeleiding: Bij leerlingen met specifieke hulpvragen worden, met kortdurende trajecten of consultaties, probleemoplossende adviezen gegeven. Activiteiten op maat: Workshops en cursussen over bijv. - Werkhouding - Rekenen - Motoriek - Leren Mediëren Kindertrainingen Voorlichting Advies Overige wensen? Vraag ons gerust naar andere mogelijkheden!

www.ambulantedienst.nl ons telefoonnummer is 077-3201780 of u kunt mailen naar: info@ambulantedienst.nl


Op de site van de Maaskei is meer te lezen over de Ambulante dienst. De stichting streeft naar een optimale inzet van mensen en middelen om het gehele onderwijs en zorgaanbod te realiseren. Om dit op een verantwoorde wijze te blijven doen, is een zorgvuldige instroom/plaatsing geboden. Het plaatsen op een school vraagt dus veel afweging, b.v.: indien door het plaatsen van een leerling, die veel zorg en aandacht vraagt, de kwaliteit van de zorg voor andere leerlingen ernstig onder druk zal komen staan, kan het bestuur besluiten deze leerling -al dan niet voorlopig- niet tot de school toe te laten. De ouders van de leerling hebben de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij het bestuur binnen een termijn van 4 weken. Uiteraard wil het bestuur haar beslissing graag ter discussie stellen in een gesprek met onafhankelijke derden, bijvoorbeeld een inspecteur van onderwijs of een door de minister aangestelde onderwijsconsulent. Het bestuur zal in voorkomende gevallen de ouders wijzen op deze mogelijke ondersteuning. Een bijzondere situatie betreft leerlingen waarbij een positieve beschikking van de Commissie van Indicatiestelling (CVI) heeft geleid tot een plaatsing in het regulier onderwijs met een rugzak (ambulante begeleiding). Indien een dergelijk onderwijs - zorgtraject onverhoopt strandt, dan biedt het bestuur aan de leerling altijd een passende plaats in een van haar scholen.( De zgn.” vangnetschool”)

leerlingen, ouders/begeleiders of medewerkers daarover toch vragen hebben, kunnen zij altijd terecht bij de mentor of directie van de school. Er wordt naar gestreefd om problemen zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen. Vertrouwenscommissie Voor alle gevallen waarin dat niet lukt of niet naar tevredenheid wordt afgehandeld is er de Vertrouwenscommissie. De voorzitter van het college van bestuur zorgt ervoor dat een van de vertrouwenspersonen contact opneemt met de betrokkene. De Vertrouwenscommissie bestaat uit: mevr. E. Caris, ecaris@planet.nl – bij afwezigheid mevr. E. Schippers dhr. H. Engels, hein.engels@plantet.nl – bij afwezigheid dhr. P. Nagelmaeker De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Zij hebben geen dienstverband met het schoolbestuur. De vertrouwenspersonen kunnen door bemiddeling zorgen dat het probleem opgelost wordt. Ook kunnen zij u helpen met het indienen van uw klacht bij de externe klachtencommissie. De stichting is aangesloten bij de externe klachtencommissie van het BKO(voorheen VBKO).

Klachtenregeling Wij streven ernaar om het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen. Wanneer

7


DE SCHOOL

Vertrouwensinspecteur Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: • seksuele intimidatie en seksueel misbruik; • lichamelijk geweld; • grove pesterijen; • extremisme en radicalisering. Uiteraard gaat de vertrouwensinspecteur ervan uit dat de klacht die gemeld wordt, in eerste instantie is voorgelegd aan de directie, eventueel het bestuur van de school en de vertrouwenscommissie. Als in dat traject geen oplossing gevonden is, komt de vertrouwensinspecteur in beeld. Deze zal adviseren en informeren.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief). Volledigheidshalve verwijzen wij naar de website van de inspectie: www.onderwijsinspectie/nl (zoekwoord: vertrouwensinspecteur)

8


Missie/visie op het speciale onderwijs Visie en missie zijn samengevat in het motto van SSONML: “Elk talent telt”. De komende periode zal het team van de Maaskei onderstaande algemene visie van de Maaskei op onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking aanvullen, verder uitwerken t.b.v. de SO en VSO afdeling specifiek en dit vast leggen in een afdelingsplan. Hiertoe hebben we een pedagogisch didactisch kader ontwikkeld. In de komend jaren krijgt dit een inhoudelijke invulling.

“We halen eruit wat erin zit, we denken in kansen, ieder naar zijn eigen maat”. In de missie zijn op dit moment de gebieden wonen, werken en recreëren benoemd. De komende periode zal het begrip “burgerschap” in dit rijtje een plek krijgen. Pedagogisch - didactisch klimaat. Ons onderwijsaanbod gaat uit van de behoefte aan relatie, competentie en autonomie op basis van vertrouwen, uitdaging en ondersteuning.

De visie van onze school Elke leerling is uniek en waardevol en heeft recht op een ontwikkeling die leidt tot een zinvol en zo groot mogelijk zelfstandig bestaan in de maatschappij. Wij geloven in de mogelijkheden van onze leerlingen om tot leren en persoonlijke ontwikkeling te komen. Om dit te kunnen bereiken hebben zij extra gerichte begeleiding, vertrouwen en uitdaging nodig. De Maaskei wil met doelgericht, praktisch en adaptief onderwijs in een veilig en warm orthopedagogisch klimaat deze begeleiding naar zelfstandigheid bieden. De vorming van een positief doch reëel zelfbeeld maakt deel uit van ons onderwijs. Participatie, integratie, normalisatie en emancipatie van verstandelijk gehandicapten zijn voor ons hierbij sleutelbegrippen.

Het onderwijsaanbod wordt, in samenwerking met ouders, begeleiders en andere betrokkenen afgestemd op de individuele en specifieke situatie van elke leerling met behulp van doelgerichte diagnostiek, handelingsplanning, assessment en perspectiefstelling (zie document Perspectiefstelling leerlingen Maaskei ter inzage op school).

De missie van onze school Wij willen onze leerlingen zo optimaal mogelijk ondersteunen in de groei naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfverwerking op de gebieden wonen, werken en recreëren (vrije tijd). Ons motto is:

Van hieruit realiseren we een gestructureerde en uitdagende omgeving. Deze omgeving biedt de leerling de herkenbaarheid, de voorspelbaarheid in orde, tijd en ruimte waardoor hij/zij zich veilig kan voelen. Het beperkte begripsvermogen, de moeite

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

2. Waar de school voor staat

9


WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

met het leggen van verbanden en het doorzien van situaties, maakt het voor leerlingen moeilijk om te weten waar ze aan toe zijn, wat er wel en niet van hen verwacht wordt. Structuur is een vertrekpunt. Als de leerling binnen een bepaalde gestructureerde situatie kan functioneren, is het nodig hem/ haar daar minder afhankelijk van te maken. Het streven is immers de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Niet alleen een gestructureerde omgeving willen we de leerlingen bieden maar ook een uitdagende omgeving. We proberen een rijke leeromgeving te creëren, waardoor de leerlingen graag naar school komen en bereid zijn om het leerproces in te gaan. Het opdoen van succeservaringen is belangrijk om een volgende stap te kunnen maken binnen dit leerproces. Arbeidstoeleiding heeft binnen de afdeling VSO een prominente rol krijgen. Relationeel en strategisch beleid. De school staat in de komende jaren voor de opdracht, naast de interne aspecten ook de positie in de regio te gaan versterken. Dus zullen we in de komende jaren onze expertise dienen uit te bouwen en deze in de regio goed kenbaar te maken zodat de omgeving weet heeft van door ons ontwikkelde expertise. Dit heeft vervolgens consequenties voor de positie van de school in de Stichting en in de 2 regio’s, die samen het voedingsgebied van de school vormen. Het voedingsgebied van de school bestaat uit de 2 subregio’s; Midden- en Zuid-Limburg, waarin vele samenwerkingsverbanden van PO samen werken met het VO en het SO. Het Speciaal onderwijs in Midden- en ZuidLimburg kent diverse verschillende besturen. SSONML is een van de REC 3 besturen naast de “Herman Broeren School” en naast

10

de partners van REC 2 en 4. Bestuurlijk is een en ander erg complex, ook allerlei regionaal bepaalde sentimenten maken het er niet makkelijk op. Onze school is gelegen binnen de gemeente Maasgouw. De 4 noordelijke kernen (waaronder Heel) van de gemeente richten zich vooral op de regio Midden-Limburg en de rest vooral op Zuid-Limburg. Onderwijsinhoud Binnen de school werken we volgens de onderwijsdoelen/kerndoelen voor het ZML zoals die geformuleerd zijn door het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Deze kerndoelen zijn uitgangspunt voor de leerlijnen ontwikkeld door het CED (Centrum voor Educatieve Dienstverlening) welke wij in de komende jaren zullen gaan implementeren. Dit met als streven een doorgaande ontwikkelingslijn voor de afdeling SO en VSO te bewerkstelligen en meer doelgericht onderwijs in de klas te realiseren. Hierdoor zal de kwaliteit van ons onderwijs naar verwachting verbeteren De implementatie van de leerlijn rekenen heeft afgelopen schooljaar plaatsgevonden. Voor het komende schooljaar staan de leerlijnen “mondelinge taal” en “leren leren” op het programma. De uitwerking van de onderwijsdoelen voor SO en VSO: SO (4 – 12/13 jaar): 1. Leergebied specifieke onderwijsdoelen; • Taal; mondelinge-en schriftelijke taal, lezen, gebaren, picto- en signaalwoordlezen) • Rekenen; cijferen, geldrekenen, klokkijken, wegen, meten) • Oriëntatie op ruimte • Oriëntatie op tijd • Oriëntatie op mens- en wereld (natuur, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis) • Bewegingsonderwijs (muziek en bewegen, gymnastiek, zwemmen)


• Praktische redzaamheid/sociale redzaamheid (ADL (=algemene dagelijkse levensverrichtingen, waaronder persoonlijke verzorging) en sociale competentie • Kunstzinnige vorming; (muziek, tekenen, handvaardigheid, drama). 2. Leergebied overstijgende onderwijsdoelen; dit zijn doelen die gedurende de hele dag terug komen en niet onder te brengen zijn binnen een specifiek vak. Dit zijn; • zintuiglijke en motorische ontwikkeling (leerlingen leren hun zintuiglijke en motorische mogelijkheden te optimaliseren en integratief te gebruiken. • Spelontwikkeling • sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfbeeld en sociaal gedrag) • ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit • leren leren (werkhouding, taakaanpak, zelfstandig werken, enz.) • omgaan met media (computer, telefoon, enz.) • praktische redzaamheid Nadere uitwerking van het onderwijsdoel taal: Een belangrijk aspect is het oefenen van de (totale) communicatie. Hier onder verstaan we het begrijpen van taal, het spreken, het luisteren en vaardigheden aanleren die het mogelijk maken om met een andere te communiceren. Er wordt gebruik gemaakt van mondelinge taal, gebaren (waaronder lichaamstaal) en picto’s. Gebaren: De Maaskei maakt gebruik van de methode “Nederlands met ondersteunende gebaren” (NmG) van het Nederlands gebarencentrum. NmG wordt vooral gebruikt door plotsdove, laatdove en ernstig slechthorende mensen. Het gebruik van ondersteunende gebaren

zorgt voor een betere communicatie in de eigen luisteromgeving. NmG volgt de grammatica van het Nederlands en ondersteunt dat met de gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal. De gebaren worden als het ware onder de kernwoorden van de zin “geplakt”. Bij het gebruik van NmG als communicatievorm is ook de mimiek van belang. Picto’s: Om de gesproken taal te ondersteunen wordt naast gebaren ook gebruik gemaakt van afbeeldingen. Op de Maaskei werken we m.n. met foto’s en pictogrammen. We hanteren hiervoor merendeels de methode “Pictoword” (zie voor info www.pictoword.nl). De pictogrammen worden gebruikt om het dagritme, de klassentaken, spelactiviteiten, beloningssysteem e.d. te visualiseren. Sommige leerlingen gebruiken de pictogrammen voor een individueel planbord. Pictogrammen worden ook toegepast in het onderwijs, bijv. bij het visualiseren van recepten, schoonmaakactiviteiten en bij de logopedie. En ook; kan uw kind aan de hand van een pictoverhaal thuis zelf vertellen over het naderende schoolreisje. Foto’s (of concrete voorwerpen) worden gebruikt voor leerlingen waarvoor picto’s te abstract zijn. We onderscheiden in het SO dit schooljaar de volgende 3 groepen: SO A/B, SO B, en SO C. VSO (12/13 – 20 jaar) Het onderwijsprogramma van het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) onderscheidt zich van het SO-programma door de duidelijke gerichtheid op de naschoolse periode. Ons onderwijs bereidt de leerlingen voor op wonen, werken en vrijetijdsbesteding en actief burgerschap.

11


WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Er wordt een beroep gedaan op steeds beter en meer zelfstandig kunnen functioneren. Ook aan het dragen van eigen verantwoordelijkheid zowel binnen als buiten de school wordt gewerkt. Uiteraard is het bovenstaande afhankelijk van ieders individuele mogelijkheden. Behalve een andere onderwijsinhoud ligt er een belangrijk verschil in de benadering van de leerlingen, n.l. als jongvolwassenen met eigen mogelijkheden en keuzes. De onderwijsdoelen die gelden voor het SO gelden ook voor het VSO. In het VSO gaan de leerlingen steeds meer praktisch aan de slag. Extra aandacht wordt dan besteed aan de volgende vakken: • wonen en vrije tijd (koken, boodschappen doen, huishoudkunde); • sociale vaardigheden (weerbaarheid en seksuele vorming); • arbeidstraining (Brug naar Werk); • natuur en techniek (tuinonderhoud en dierverzorging, fietstechniek, enz.) Verder komen de leerlingen in het VSO op een zo concreet en praktisch mogelijke wijze in aanraking met werkzaamheden in en om de school middels interne stages. Via externe stages doen ze ervaring op in het bedrijfsleven, sociale werkplaatsen of activiteitencentra. In de eindgroep van het VSO vindt arbeidstoeleiding plaats met een definitieve uitstroom naar “werk”. Gaandeweg het onderwijstraject wordt steeds meer duidelijk welk uitstroomperspectief voor de individuele leerling gaat gelden. Dit is een beschrijving van de toekomst van een leerling ten aanzien van wonen, werken, vrije tijd en actief burgerschap als hij uitstroomt op 20-jarige leeftijd. We onderscheiden in het VSO dit schooljaar de volgende 4 groepen: VSO A/B, VSO B, VSO C en VSO B/C eind.

12

Zorg in onderwijs: De ZON-groep. In deze groep zitten leerlingen die vanwege hun (lagere) ontwikkelingsniveau en/of ernstiger gedragsproblematiek extra zorg, ondersteuning en een veilige leeromgeving nodig hebben. Herhaling, voorspelbaarheid, prikkelreducering en visualisering zijn belangrijke aandachtspunten bij het onderwijsaanbod. Evenals bij de andere groepen van SO en VSO worden de leerlijnen geïmplementeerd. Dit heeft tot gevolg dat er meer planmatig, meer duidelijk en gestructureerd ontwikkelingsgericht gewerkt kan worden. Naast de reguliere leerlijnen voor het ZML worden in deze groep ook onderdelen uit het zgn. “Planciusproject” gebruikt. Dit project omvat de volgende onderdelen; • communicatie • sensomotoriek • sociaal-emotionele ontwikkeling • spelontwikkeling • zelfredzaamheid Hierdoor kunnen we deze leerlingen een onderwijsaanbod bieden, passend bij hun ontwikkelingsniveau en hulpvraag. Brug naar werk Komend schooljaar doen zes VSO-leerlingen van onze school de cursus “Brug naar Werk”, in samenwerking met het arbeidstrainingscentrum van Tracé (Daelzicht). Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, maar wel met de mogelijkheden en de intentie om straks te komen tot - begeleid – werken binnen de reguliere arbeidsmarkt. Het je eigen maken van een juiste arbeidshouding, omgang met je medewerkers, omgang met de leiding, omgaan met kritiek, en nog veel meer belangrijke dingen die te maken hebben met het gaan werken, kun je daar leren. Het lespakket is verdeeld over 40 lessen, een dag per week gedurende het hele schooljaar.


Nieuwe media en mediacoach De Maaskei heeft een mediacoach die mediawijsheidlessen en activiteiten rondom: internet, tv en mobile telefonie, integraal verweven met schoolse vaardigheden, aanbiedt. De medialessen gaan o.a. over veilig internetten, hoe men een mobiele telefoon hanteert, de gevaren en plezier van MSN, Hyves,... etc. Bij vragen, voor advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met de mediacoach van de Maaskei dhr. Frits Meijer.

Relatie school – ouders Een goed contact en samenwerking tussen ouders en school zijn van belang voor ons onderwijs. Uw belangstelling en medewerking wordt door ons op prijs gesteld. In de MR en de oudercommissie (OC) denken ouders mee over allerlei schoolzaken. De ouders worden steeds geïnformeerd over school. Dit gebeurt o.a. middels het “communicatie - schriftje”, schoolkrant, nieuwsbrieven. De meeste kinderen komen met een taxibusje of bus naar school. De afstand school - ouders is meestal groter dan bijv. de basisschool bij u in de buurt. Daarom is het heel belangrijk dat u weet dat u altijd contact kunt opnemen met school en/of de leerkracht wanneer er zaken zijn waarover u wilt praten. Als school staan wij voor een zo goed mogelijke uitvoering van het onderwijsprogramma.

ZMLK-onderwijs. Met deze indicatie van het CVI hebben ouders de keus hun kind aan te melden bij een ZMLK school of een reguliere school. Aanmelding voor indicatiestelling kan via de Maaskei - school of rechtstreeks bij de CVI. Aanmelding na het CVI-traject Indien ouders een plaatsing op de Maaskei overwegen, brengen zij eerst een oriëntatie bezoek aan onze school. Tijdens dit bezoek krijgen ouders/begeleiders een gesprek met de trajectbegeleider(ster) en tevens intern begeleider(ster) Chrit Coenen (VSO) Marga Bosmans (SO), gevolgd door een rondleiding door het gebouw. We bezoeken de SOen/of de VSO of MG -afdelingen. We nemen een kijkje in de groepen en u kunt zien, hoe het onderwijs aan de kinderen gestalte krijgt. Afhankelijk van uw specifieke vraag wordt er dieper ingegaan op de verschillende afdelingen. Er wordt ook ingegaan op de zorg zoals wij die op onze school verlenen. Bij de aanmelding worden, naast het invullen van de benodigde papieren, afspraken gemaakt voor het kennismaken van de leerling op de school. Ook wordt er een gesprek gepland met de mensen van de vorige school, het KDC of MKD om informatie uit te wisselen, een zogenaamde “warme overdracht”. Zo krijgen we een zo compleet mogelijk beeld van uw kind.

Toelating van leerlingen Met ingang van 1 augustus 2003 is de wet leerlinggebonden financiering van kracht. Deze wet geeft ouders meer keuzevrijheid bij het kiezen van een school. Een onafhankelijke commissie ( C.V.I = commissie van indicatiestelling) beoordeelt de toelaatbaarheid tot het

13


WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

De Commissie van Begeleiding (CvB) gaat zich daarna verder buigen over de specifieke hulpvragen. Dit ten behoeve van de handelingsgerichte diagnostiek. De opgevraagde gegevens en gegevens uit eigen onderzoek worden besproken binnen deze commissie. Voor aanvang of direct na plaatsing wordt het Individueel Handelingsplan opgesteld door de orthopedagoog, aangevuld met gegevens vanuit de CvB. In het handelingsplan worden ook uw specifieke vragen en wensen ten aanzien van de ontwikkeling van uw kind opgenomen. Jaarlijks wordt het handelingsplan geëvalueerd en met u besproken en waar nodig bijgesteld. Herindicatie zittende leerlingen Om ingeschreven te kunnen blijven in het ZMLK-onderwijs dienen alle leerlingen te beschikken over een geldige indicatiebeschikking, afgegeven door de Commissie van Indicatiestelling. Het zijn de ouders die elke vier jaar opnieuw een beschikking moeten aanvragen. De school treedt daarbij op als trajectbegeleider en zal de ouders tijdig een aanmeldingsformulier doen toekomen waarmee zij een nieuwe beschikking aanvragen. Een en ander betekent veel administratief werk waarbij de medewerking van de ouders onontbeerlijk is. Eenmaal ondertekend, zorgt de school ervoor dat het dossier wordt gevuld met de nodige gegevens en de verzending naar de Commissie van Indicatiestelling. Extra ondersteuning op school Soms hebben leerlingen meer zorg nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen of binnen een groep te kunnen leren en werken dan de school kan bieden. Ouders of begeleiders kunnen dan een PGB (persoonsgebonden budget) of Zorg in Natura aanvragen. De school heeft regels voor de inzet van deze extra ondersteuning

14

Er wordt voornamelijk samengewerkt met PSW ( 1 leerling van PGZ) om de ondersteunende begeleiding in de klas te kunnen laten plaatsvinden door goed gekwalificeerd personeel. Er werken momenteel 4 zogenaamde OSK medewerkers vanuit PSW op de Maaskei. OSK staat voor ondersteuning op school en kinderopvang. Zij bieden extra ondersteuning en verzorging op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke verzorging. Het kan daarbij gaan om hulp en ondersteuning bij het eten en drinken, aan-en uitkleden, verduidelijking van wat de leerkracht vertelt, rustmomenten aanbieden, leren samen te spelen met andere kinderen, deelname aan het kringgesprek en het oefenen van allerlei dagelijkse handelingen. Het schoolklimaat Het welbevinden van de kinderen en het personeel is van het grootste belang, wil eenieder optimaal functioneren. De kinderen moeten zich thuis voelen op school, zich veilig weten. Veiligheid betekent een heldere regelgeving en een respectvolle omgang met elkaar. Voor het schoolteam betekent dit, vanuit regelmaat, duidelijkheid, en een rustige werksfeer, veel aandacht schenken aan het individuele ontwikkelingsniveau van elk kind. Middels dag- en weekopeningen, weeksluitingen, klassengesprekken,nthema’s waaronder jaargetijden en vieringen, probeert de school een adequate sfeer te creëren die een opvoedkundig klimaat en sfeer mogelijk maakt. Meestal is deze veilige omgeving te waarborgen. Incidenteel is bijsturing nodig. Indien door een gerichte actie van een leerling de veiligheid van een medeleerling en/ of volwassene binnen de schoolsituatie in het geding komt, zijn uitgebreidere maatregelen nodig. Deze maatregelen kunnen zijn:


Schorsing De situatie wordt met de leerling besproken en er wordt gezocht naar gedragsalternatieven. In dit geval worden de ouders altijd op de hoogte gesteld. Indien het gedrag zich herhaalt, worden de ouders ook uitgenodigd voor een gesprek op school. Indien nodig kan de directeur daarna overgaan tot schorsing van de leerling. De directeur of diens plaatsvervanger stelt de ouders telefonisch van de schorsing op de hoogte. De mededeling wordt schriftelijk bevestigd. Van de brief wordt een afschrift verzonden aan de onderwijsinspectie. Bij terugkomst vindt er een gesprek tussen de betrokkene, ouders/begeleiders en de directeur of diens plaatsvervanger plaats. Verwijdering Als de genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben en het gedrag niet in positieve zin verandert, kan na zorgvuldig beraad overgegaan worden tot verwijdering van school. De school zal dit altijd schriftelijk bevestigen aan ouders en inspectie. De ouders kunnen eventueel tegen de beslissing een bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag. Voor nader advies kunnen de ouders onder meer bij de inspecteur terecht. De beslissing over verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. Dit is het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg.

15


DE ORGANISATIE

3. De organisatie van de school De groepering van leerlingen; “Werken in leerstromen� De Maaskei heeft een SO en VSO afdeling. Een afdeling bestaat uit meerdere klassen. De volgende algemene uitgangspunten zijn leidend bij het samenstellen van de klassen. 1. Pedagogisch-didactische basisbehoeften zijn leidend voor het formuleren en prognosticeren van een ontwikkel- en uiteindelijk uitstroomperspectief. 2. Het (geprognosticeerd) uitstroomperspectief en de mate van verstandelijke handicap (met een geprognosticeerd ontwikkelperspectief) is bij de indeling in leerstromen uitgangspunt, met dien verstande dat de schotten tussen de leerstromen leerlingen over en weer niet uitsluiten. Het blijft gaan om maatwerk en het centraal blijven stellen van de ontwikkeling en het leren van elke leerling op zich. De schotten mogen niet verhinderen om over de grenzen van de leerstromen heen te blijven kijken waar dat in het belang van leerlingen is. 3. De pedagogisch-didactische behoefte is bij de indeling in trajecten uitgangspunt.

De overgang naar een volgend traject is afhankelijk van een aantal factoren: leeftijd, ontwikkeling en onderwijs- en pedagogische behoeften. Er worden binnen het brede onderwijsaanbod 3 leerstromen (leerwegen) onderscheiden: Een A-, B- en C-stroom. Elke leerstroom is opgesplitst in verschillende trajecten met leerdoelen. Er wordt voor elke leerling bij binnenkomst en aanvang van het leerprogramma een geprognosticeerd ontwikkelperspectief (een voorspelling ten aanzien van de ontwikkeling die een kind door gaat maken) beschreven en van daaruit gekeken welke leerstroom het meest passend is. De mate van verstandelijke beperking en de pedagogisch-didactische mogelijkheden en behoeften geeft hierin richting. Gedurende het onderwijs op de Maaskei is aanpassing van leerstroom mogelijk. Gaandeweg het onderwijstraject wordt steeds meer duidelijk welk uitstroomperspectief voor de individuele leerling gaat gelden. Dit is een beschrijving van de toekomst van een leerling ten aanzien van wonen, werken, vrije tijd en actief burgerschap als hij uitstroomt op 20-jarige leeftijd. Van het uitstroomperspectief kunnen we ten aanzien van de stromen samenvattend het volgende zeggen:

Stroming Kenmerk uitstroomperspectief A-stroom Gericht op het individu B-stroom Gericht op deelname in de samenleving C-stroom Gericht op integratie en participatie in de samenleving Zowel het geprognosticeerd ontwikkelperspectief, als het uitstroomperspectief zijn richtinggevend voor de keuze van het onderwijsaanbod.

16


In schema ziet de verdeling in stromingen op De Maaskei er als volgt uit: 20 jaar

A-stroom Gericht op het individu

B-stroom Gericht op deelname aan samenleving

C-stroom Gericht op integratie en participatie in samenleving

VSO

Eind-traject A-stroom

Eind-traject B-stroom

Eind-traject C-stroom

16/17 jaar

Beslismoment (CvB)

Beslismoment (CvB)

Beslismoment (CvB)

VSO

Traject A3

Traject B3

Traject C3

12/13 jaar

Beslismoment (CvB)

Beslismoment (CvB)

Beslismoment (CvB)

SO

Traject A2

Traject B2

Traject C2

9/10 jaar

Beslismoment (CvB)

Beslismoment (CvB)

Beslismoment (CvB)

SO

Traject A1

Traject B1

Traject C1

6/7 jaar

Beslismoment (CvB)

Beslismoment (CvB)

Beslismoment (CvB)

SO

Aanvangs-traject

Aanvangs-traject (heterogene indeling)

Aanvangs-traject

4 jaar

Toelating Ernstig verstandelijk gehandicapt

Toelating Toelating Matig verstandelijk gehandicapt Licht verstandelijk gehandicapt

Zie voor meer informatie het document “Werken met stromen op de Maaskei”. Dit kan ingezien worden op school. De gemiddelde groepsgrootte varieert van 7 tot 13 leerlingen. In iedere groep wordt zowel individueel als groepsgewijs gewerkt. Elke leerling heeft immers zijn eigen hulpvraag.

komt wettelijk gezien in de plaats van het huidige handelingsplan. In het OPP wordt beschreven wat het einddoel is voor een leerling als het gaat om het (didactisch) uitstroomniveau.

Van “zittenblijven” is bij ons op school geen sprake. Wel kan het voorkomen dat een kind meer dan een jaar bij dezelfde leerkracht of in dezelfde groep blijft. In welke groep het kind ook geplaatst wordt, het gaat altijd verder op het ontwikkelingsniveau waar het aan het einde van het voorafgaande schooljaar is gebleven. Ons leerlingvolgsysteem is in deze essentieel.

Op basis van de volgende factoren wordt in overleg met ouders het ontwikkelings-/ uitstroomperspectief bepaald: • Cognitieve mogelijkheden: leerbaarheid en intelligentiebepaling d.m.v. psychologisch onderzoek. • Leervorderingen: behaalde (en gemeten) onderwijsresultaten bij de vakken lezen, rekenen, spelling en mondelinge taal. • De resultaten op het gebied van zelfredzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling en de behoeften van de leerling wat betreft zijn/haar manier van leren. • Specifieke relevante compenserendeen belemmerende kind kenmerken bij lichaam, gedrag, leren, omgeving en de weging daarvan.

Ontwikkelingsperspectief (OPP) en Uitstroomperspectief (UPP) In het onderwijs ligt steeds meer nadruk op leeropbrengsten. Vanuit die gedachte heeft de overheid de invoering van het Ontwikkelingsperspectief in gang gezet. Dit OPP

17


DE ORGANISATIE

De school wil doelgericht en planmatig werken, waarbij ook rekening wordt gehouden met specifieke kenmerken van de leerling. De lat wordt, passend binnen de mogelijkheden van de leerling, hoog gelegd, zodat de leerling optimaal gestimuleerd en uitgedaagd wordt. Hogere verwachtingen leiden tot hogere leerprestaties. Tussentijds vindt er op vaste momenten samen met de ouders evaluatie en eventuele bijstelling van het OPP plaats. Het UPP geeft aan wat de verwachte uitstroom van uw zoon/dochter wordt en welke plek hij/zij gaat vinden in de maatschappij. In het VSO stellen we ons ten doel om de leerling voor te bereiden op de plek waar hij/zij terecht komt aan het einde van de schoolloopbaan. We maken een voorspelling van waar we denken dat de leerling naar uitstroomt, of te wel het UPP. Dit doen we op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Er zijn verschillende uitstroommogelijkheden; begeleid werken, sociale werkvoorziening, arbeidsmatige dagbesteding en belevingsgerichte dagbesteding. Afhankelijk van het niveau dat uw kind behaalt, wordt bepaald wat het onderwijsaanbod is en naar welke vorm van dagbesteding of arbeid hij/zij kan uitstromen.” Kortom, welke leerroute de leerling gaat volgen is afhankelijk van het OPP en UPP. Het OPP vormt de basis voor het UPP. Door deze verandering krijgt u komend schooljaar te maken met een ander onderwijs-/rapportage-verslag. Het pedagogisch-didactisch verslag wordt opgenomen in het OPP. Om de (leer)vorderingen goed te kunnen vaststellen en de (korte- en lange termijn doelen) te kunnen bepalen toetsen we de leerlingen. We hanteren hiervoor de methode gebonden en de niet-methode gebonden toetsen. Tot methode gebonden toetsen behoren de toetsen voor aanvanke-

18

lijk/technisch/begrijpend lezen, spelling en rekenen. Tot niet-methode gebonden toetsen behoren de CITO-toetsen. Op school gebruiken wij de CITO-toetsen die zijn ontwikkeld voor speciale leerlingen. Deze toetsen zijn goed bruikbaar voor een deel van onze leerlingen (B-C leerstroom). We maken gebruik van de volgende CITOtoetsen: • Taal voor kleuters • Rekenen voor kleuters • Woordenschat • Spelling • AVI/DMT (technisch lezen) • Begrijpend lezen • Rekenen/wiskunde Het schoolgebouw en de speciale voorzieningen Na de verbouwing heeft is het SO een mooie speelzaal rijker. Verder hebben de bestaande ruimten een hedendaagse uitstraling gekregen. Er is een ruimte gereserveerd die gaat dienen als snoezelruimte. De inrichting hiervan moet nog gerealiseerd worden. Bovendien is er een nieuwe ruimte voor de administratie gerealiseerd en beschikken we nu over een drietal kantoren. Het meest ingrijpend was de realisering van een nieuwe keuken, een multifunctionele ruimte voor de eindgroep van het VSO, een instructielokaal en een vergaderruimte. Ook minionderneming atelier “Alles Paletti” heeft zijn plek gevonden in het nieuwe technieklokaal. Tot slot is er een appartement gebouwd waarin alle vaardigheden en competenties rondom wonen geoefend kunnen worden. Dit alles draagt ertoe bij dat we kunnen beantwoorden aan de maatschappelijke opdracht om onze leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig en redzaam mogelijk functioneren in de maatschappij.


Digitale schoolborden Alle klassen zijn uitgerust met een digitaal schoolbord. De leerkrachten en de onderwijsassistenten hebben een cursus gevolgd om het digitale bord zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken tijdens de lessen. Maatregelen ter voorkoming van lesuitval Het is de laatste jaren steeds moeilijker gebleken om bij afwezigheid van personeel geschikte vervangers te vinden. In het hele onderwijs wordt dit probleem in meer of mindere mate ervaren. Op de Maaskei school kiest voor de volgende oplossingen: • inzetten van beschikbare vaste vervangers/ • parttimers/ personeel met ADV; • inzetten van leerkrachten met een speciale taak (IB-er, adjunct-directeur, coördinator auti-begeleiding, arbeidstoeleider); • het combineren van groepen; • het inzetten van klassenassistenten onder supervisie van de IB/ leerkracht ; • eventuele andere creatieve mogelijkheden benutten. • Indien de hierboven opgesomde mogelijkheden zijn uitgeput resteert er slechts een mogelijkheid: het naar huis sturen van leerlingen. Er is geen eenduidige procedure aan te geven op basis waarvan het naar huis zenden van leerlingen zal plaatsvinden. Niet elke situatie is gelijk en niet elke oplossing is passend voor elk probleem. We zullen u hiervan altijd vooraf schriftelijk op de hoogte stellen zodat in de thuissituatie voor opvang gezorgd kan worden.

Externe contacten met andere scholen en instanties • Stagiaires bezoeken regelmatig onze school. Zij zijn hoofdzakelijk afkomstig van: - Gilde Opleidingen: met name de opleiding SPW (pedagogisch werker en onderwijsassistent); - ROC Eindhoven: opleiding SPW (pedagogisch werker en onderwijsassistent); - PABO: Pedagogische Opleiding tot leraar / lerares in het basisonderwijs; - Fontys Hoge School Sittard: opleiding HBO Pedagogiek, Logopedie, SPH en CIOS. • Er is structureel overleg met de K.D.C. ‘s (Kinderdagcentra) in de regio Midden Limburg en met het M.K.D. (MedischKleuter-Dagverblijf). • In het kader van REC en WSNS is er geregeld contact met het SBO “De Tump” Heel, “Palet” Weert en Basisonderwijs. Deze contacten lopen via de Dienstencentra; • Daarnaast is er de samenwerking met A.C. ‘s (Activiteitencentra), instellingen en trainingscentra voor schoolverlaters. • Overige instanties waarmee samengewerkt wordt zijn: - Veerkrachtgroep en CED (Ondersteuning implementatie leerlijnen) - G.G.D. (Geestelijke Gezondheid Dienst); - ARBO. (Bedrijfs Gezondheids Dienst); - MEE (zie bijlage 1).

• - CCE (Centrum voor Consultatie en •

Expertise)

Vervoer Het vervoer van de kinderen van en naar school wordt door de woongemeente geregeld. De ouders dienen hiervoor een aanvraagformulier in bij de gemeente. De ouders krijgen bericht welke taxionderneming het vervoer naar school zal verzorgen. De kosten van vervoer zijn voor rekening van de gemeente. Bij problemen dienen de ouders contact op te nemen met het taxibedrijf / de gemeente en/ of de school. (zie bijlage 2)

19


ZORG VOOR LEERLINGEN 20

4. De zorg voor leerlingen Voor alle leerlingen die De Maaskei bezoeken geldt dat er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften. Iedere leerling is wat dat betreft uniek. Een individuele benadering is dan ook noodzakelijk om een ononderbroken ontwikkelingsgang te kunnen waarborgen. De leerlingen worden geplaatst in één van de leerstromen (leerwegen A,B of C) en van daaruit worden de verschillende groepen samengesteld. In hoofdstuk 3 van deze gids onder het kopje “De groepering van leerlingen; Werken met leerstromen” is te lezen welke uitgangspunten we hierbij hanteren. Schoolplan, afdelingsplan (in ontwikkeling), klassenplan en individueel handelingsplan zijn bij die individuele benadering onlosmakelijk met elkaar verbonden:

• We zien het afdelingsplan als verbijzondering van het schoolplan. Het beschrijft afdelingsspecifiek datgene wat vanuit schoolplan algemeen beschreven wordt of datgene wat nader gepreciseerd wordt voor de afdeling waarin de leerling zit. • Het klassenplan is een verbijzondering van het afdelingsplan. Het beschrijft alleen datgene wat van het afdelingsplan afwijkt of datgene wat nader gepreciseerd wordt voor de groep waarin de leerling zit. • Het individueel handelingsplan voor de leerling is vervolgens weer een verbijzondering van het klassenplan. Het beschrijft alleen datgene wat van het klassenplan afwijkt of datgene wat nader gepreciseerd wordt, bijvoorbeeld concrete additionele voorzieningen die alleen voor deze leerling gelden.

Voor het handelen van de leerkracht t.a.v. de individuele leerling betekent dit binnen de kaders van school- afdelings- en klassen- en individueel handelingsplan: • Afstemmen op de unieke persoonlijkheid van elke leerling. • De activiteiten verder afstemmen op de individuele ontwikkeling van de leerling. • De leerling de mogelijkheid bieden om in eigen tempo en begaafdheid de verschillende leer- en vormingsgebieden te doorlopen. • Regelmatig en in proces vaststellen welke mogelijkheden de leerling laat zien in het leer- en ontwikkelingsproces en welke problemen hij daarbij ondervindt. In zorgvuldige samenspraak over de aard van de mogelijkheden en belemmeringen bepalen ouders, leerkracht, intern begeleider en Commissie van Begeleiding (CvB) haalbare doelen voor korte en lange termijn en op welke wijze de leerling daarin verder geholpen kan worden. Centrale uitgangspunten voor dit “ onderwijs op maat “ zijn positieve en constructieve relatie-, competentie- en autonomie-ervaringen bij de leerling binnen de kaders van zijn mogelijkheden. Handelingsgerichte Procesdiagnostiek is voor dit afstemmingsproces de leidraad.


Het interne zorgsysteem Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) krijgt zijn vorm binnen onze school door de ontwikkeling van (en rondom) de leerling te volgen èn op kernpunten te beschrijven op de volgende hoofdgebieden:

Leerlingfactoren • Lichamelijke ontwikkeling • Gedrag • Leren in relatie met Factoren binnen school • Leraar • Groep • School en in relatie met Factoren buiten school • Gezin/woonsituatie • Vrije tijd • (Jeugd)Zorg Op al deze gebieden worden, waar mogelijk steeds belemmerende en compenserende ontwikkelingsfactoren geïnventariseerd. Dat gebeurt voor het eerst uitgebreid bij de toelating van de leerling tot de Maaskei. Aan de hand daarvan worden werkhypotheses op-

gesteld, doelen gesteld en mogelijke acties in kaart gebracht. Afspraken daarover worden – zonodig via gedetailleerde stappenplannenminstens eenmaal per jaar schriftelijk vastgelegd. Dat gebeurt dan in een leerlingbespreking waarvoor ook de ouders/begeleiders worden uitgenodigd. De afspraken worden regelmatig tussentijds geëvalueerd door leerkrachten en intern begeleider en –waar van toepassing – met ouders/begeleiders. Bij toelating op de Maaskei vindt er een interdisciplinair overleg plaats (IDO). Zes weken na het IDO wordt er een oriëntatiebespreking gehouden. Vier maanden na de oriëntatiebespreking is er een zogenaamde leerlingbespreking. Deze vindt elk schooljaar minimaal een keer plaats. Voor het volgen van specifieke didactische vorderingen bij de leerling gaat de Maaskei starten met DATACARE, een leerlingvolgsysteem dat binnen het ZML gangbaar is. In DATACARE komen alle leerlijnen die op de Maaskei worden gehanteerd. De voortgangsresultaten van de individuele leerling worden niet alleen gerelateerd aan verdere ontwikkelingsmogelijkheden en aanbod binnen de school, maar ook naar uitstroommogelijkheden naar andere vormen van onderwijs, werk en/of dagbesteding. Vooral binnen het SO kunnen de voortgangsresultaten leiden tot aanmelding voor SBO, ander SO, BaO, school voor Praktijkonderwijs, dan wel plaatsing op KDC of andere zorgvoorziening. Binnen het VSO zijn zowel school- als klassenplan vooral gericht op arbeidstoeleiding of uitstroom naar andere vormen van dagbesteding. Evaluatie van de voortgangsresultaten geven mede het moment aan dat een individuele leerling daaraan toe is. Zie verder de documenten Perspectiefstelling leerlingen Maaskei en Leerlingenzorg (Kernbegrippen die gelden voor De Maaskei verduidelijkt) op school ter inzage.

21


ZORG VOOR LEERLINGEN

Samenwerking met andere instellingen • De school onderhoudt contacten met instellingen die de zorg voor verstandelijk gehandicapte leerlingen dragen in de voor- en naschoolse periode. • De school onderhoudt contacten met zorginstellingen die (gedeeltelijk) de zorg van de ouders hebben overgenomen. • De school onderhoudt (indien nodig) contacten met onderstaande instellingen over de begeleiding, verwijzing, terugplaatsing van leerlingen: schoolarts, vertrouwensarts, Raad voor de kinderbescherming, Maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening, andere vormen van (voortgezet) speciaal onderwijs.

Schoolverlaten Als een leerling tussentijds de school verlaat zal er zorg gedragen worden voor een onderwijskundig eindverslag van deze leerling. Dit wordt, met toestemming van de ouders, overgedragen aan de instantie waar de leerling heen gaat. Bij leerlingen die vanwege het bereiken van de 20-jarige leeftijd de school verlaten, wordt een eindrapportage door de leerkracht gemaakt waarin het toekomstperspectief van de leerling aan de orde wordt gesteld. Een geschikte dagbesteding kan zijn: een (begeleide) arbeidsplek in een bedrijf of instelling of het bezoeken van een dagactiviteitencentrum.

Kwaliteitsdiagnose van de zorgstructuur binnen de school Zie voor de uitwerking de documenten Kwaliteitszorg op De Maaskei en Overzicht actiepunten kwaliteitszorg Maaskei vanaf schooljaar 02-03. Deze zijn op school ter inzage.

Stage Binnen het VSO gaan leerlingen stage lopen. Eerst intern binnen de school, later ook buiten de school. De stage-coördinator/ arbeidstoeleider regelt de externe stages in overleg met de ouders/ begeleiders en de leerkracht van de leerling. De Maaskei heeft stage en arbeidstoeleiding uitgebreid beschreven. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. De leerlingen uit VSO A/B, B en de eindgroep worden via het traject “arbeidstoeleiding” (externe stages) voorbereid op dagbestedingsplaatsen en /of werkplekken na het schoolverlaten. Middels een zogenaamd stageboekje wordt gerapporteerd en contact gehouden tussen de school, de stageplaats en de ouders/leerling. De arbeidstoeleider van de school kan advies inwinnen bij jobcoaches en arbeidsconsulenten. De Maaskei is altijd opzoek naar geschikte stageplaatsen. Wij staan open voor suggesties. U kunt hierover altijd contact opnemen met de arbeidstoeleider.

Dossiervorming en privacybescherming De ontwikkelingen van de leerlingen worden schriftelijk vastgelegd; alle gegevens betreffende onderzoeken, vorderingen, gesprekken met ouders en / of hulpverlenende instanties komen in het leerlingdossier. Alle personeelsleden van de Maaskei hebben een geheimhoudingsplicht. De documenten zijn ter inzage voor de ouders / begeleiders. Gegevens worden nooit zonder toestemming van de ouders / begeleiders ter beschikking gesteld aan derden. De documenten met leerling gegevens worden ook digitaal bewaard. Ook deze gegevens zijn uiteraard beveiligd.

22


Stageplaatsen zijn momenteel: • Binnen de instelling St.Anna: de Werkhoven, Copy Copy, Kinderboerderij Park Pia Hoeve en winkel Uniek. • Binnen de instelling Daelzicht, de Bedrijven, tuinploeg / kinderboerderij, Restaurant De Sjtoof, en winkel de Snuffeltér. • Binnen PSW de dagactiviteitencentra AC Herten, CC Weert, Zonnehuis, AC Maasbracht, AC Pappelhof, Genegenterhof. • Binnen de sociale werkvoorziening Westrom, de werkplaatsen in Haelen, Echt, Herkenbosch, en de Risse in Weert • Zorgboerderijen Asselterhof, Steegherhof. • PSZ De Speeldoos in Wessem, De Speelark in Heel, De Krielkes in Maasbracht. • Horeca: La Place V&D Roermond en Weert, Uniek Maasbracht. • Huishoudelijk: Rubicon in Horn, De Eghte in Echt, De Kreppel en Beek en Bos in Heythuysen, St. Elisabeth in Haelen en Don Bosco Heel. • Winkel: Kruidvat Maasbracht, Roermond en Haelen; Bie Mie in Heel; Uniek in Maasbracht; supermarkt Emté in Echt, Jan Linders Roermond, 2e Kans Heel. • Groen: Tennisvelden Heel, boerderij Hunsel, Elivagar, tuinploeg St. Anna en Daelzicht. • Re-integratiebureaus/ Licht industrieel: Tracé, Sterk in Werk, PSW Bureau Begeleid Werk, Leerwerkcentrum Ittervoort en De Loods in Panheel.

Sensorische informatieverwerking: Wanneer kinderen moeite hebben met het verwerking van prikkels kunnen problemen ontstaan op het gebied van motorische ontwikkeling, concentratie, gedrag en de algehele ontwikkeling. Door middel van het in kaart brengen van de prikkelverwerking van de zintuigen van een kind, kun je met het aanpassen van de omgeving ervoor zorgen dat kinderen zo optimaal mogelijk kunnen functioneren in hun dagelijks leven en bij hun algehele ontwikkeling . (Sensorische informatieverwerking is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die wordt geregistreerd door de zintuigen. De sensorische informatieverwerking speelt een belangrijke rol bij de algehele ontwikkeling van kinderen, zoals de motorische ontwikkeling, de spraaktaalontwikkeling, leerontwikkeling en sociaalemotionele ontwikkeling. Door een niet optimale prikkelverwerking kunnen problemen ontstaan in het gedrag en leerproces van kinderen. Door de sensorische informatieverwerkingstherapie kunnen er prikkels

De speciale zorg voor leerlingen Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling kan er extra begeleiding geboden worden. Logopedie: Logopedie is er op gericht de communicatie van de leerlingen te optimaliseren. Individueel of in groepsverband kan een kind hiervoor in aanmerking komen. Eventueel worden er adviezen gegeven aan team, ouders of verzorgers.

23


ZORG VOOR LEERLINGEN

gereduceerd of toegevoegd worden in zijn omgeving, waardoor een kind minder druk of beweeglijk is, juist actiever is, motorisch makkelijk kan functioneren, zich beter kan concentreren en tot betere leerprestaties kan komen.) Fysiotherapie: Deze is er op gericht om door bewegen te komen tot een zo goed mogelijk functioneren van de leerling. Indien de school- of huisarts van mening is dat een leerling fysiotherapie nodig heeft voor dit doel, kan deze gegeven worden binnen schoolverband. Deze therapie wordt verzorgd door een kinderfysiotherapeut. De therapie vindt elke donderdagmiddag plaats. Ergotherapie: Voor nogal wat leerlingen van de Maaskei kent de gewone, alledaagse omgeving vaak onnodige barrières. Er wordt gekeken naar de hele omgeving en de balans daarin. De ergotherapeut ‘schuift’ met de bouwstenen, en zet die omgeving net even anders neer. Het dagelijkse functioneren van het kind is uitgangspunt. Het kind wordt getraind; maar ook ouders, leerkrachten en andere betrokkenen worden gewezen op hun rol bij het stimuleren van het kind. Speltherapie: Tijdens leerlingbesprekingen kunnen ouders en/of school aangeven of er speltherapie nodig is om een nog betere begeleiding te waarborgen. JGZ (jeugd gezondheidszorg) Leerlingen krijgen een oproep voor een onderzoek waarbij de ouders worden uitgenodigd. Tijdens het onderzoek wordt gekeken hoe het staat met de gezondheid (lengte, gewicht, ogen, oren), ook wordt

24

bekeken of fysiotherapie- of specialistenverwijzingen nodig zijn en hoe eventuele controles verlopen. Extra aandacht wordt besteed aan het voorkomen van overgewicht. Ook wordt met de leerling besproken hoe het op school en thuis gaat. De JGZarts sluit minimaal twee maal per jaar aan bij de Commissie van Begeleiding (CvB). De taken van de jeugdarts bestaan uit: • Onderzoek van alle nieuwe leerlingen • Onderzoek van leerlingen die de overstap maken van SO naar VSO • Onderzoek van leerlingen van 15/16 jaar • Herhalingsonderzoeken gepland door JGZ • Tussentijdse vragen beantwoorden rondom de gezondheidstoestand Extra ondersteuning van specifieke onderwijsvragen Leraren van onze school kunnen hulp krijgen vanuit andere scholen voor speciaal onderwijs n.l. VISIO (ondersteuning voor slechtziende- en blinde leerlingen), de school voor slechthorende- en dove leerlingen, de school voor lichamelijke- of meervoudig gehandicapte kinderen en kinderen met epilepsie. Ook kunnen we adviezen inwinnen bij het autistenteam van het RIAGG. Autisme-begeleiding Het team van de Maaskei is reeds enkele jaren bezig met het opbouwen van expertise in het kader van autisme. Hiervoor zijn reeds diverse scholingen gevolgd en is een ATMteam (Auti-Team-Maaskei) gevormd. Via een hulpvraag worden leerlingen met ASS individueel of in een klein groepje begeleid in een apart daarvoor ingerichte ruimte. Het gaat veelal om trainingssituaties met veel visuele ondersteuning waarbij het de bedoeling is dat de leerling zijn aangeleerde “tools” kan benutten in de eigen groep.


Het schoolteam van de Maaskei is in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. De streefformatie bestaat uit: • de schoolleiding: de directeur en adjunct directeur dragen de eindverantwoordelijkheid voor een goede, doelmatige organisatie van het onderwijs; • intern begeleider SO en tevens trajectbegeleider; • intern begeleider VSO en tevens trajectbegeleider; • groepsleraren en onderwijsassistenten; • logopediste; • psycholoog; • orthopedagoog

• • • • • •

school maatschappelijk werk; conciërge en hulpconciërge; administratieve kracht; jeugdarts (JGZ); speltherapeut (vanuit PSW-Junior); kinder-fysiotherapeut. (vanuit eigen praktijk).

Daarnaast zijn er leerkrachten en onderwijsassistenten die zich op een bepaald vakgebied gespecialiseerd hebben zoals koken, huishoudkunde, tuin/dier, media, sociale vaardigheden, speltraining, muziek en techniek. Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk fulltimers omdat dit voor een duidelijke structuur voor de leerlingen wenselijk is. Leerkrachten en onderwijsassistenten volgen middels cursussen de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs.

SAMENSTELLING TEAM

5. De samenstelling van het schoolteam

25


DE OUDERS

6. De ouders Ouders of begeleiders van leerlingen worden vanaf het begin nadrukkelijk betrokken bij de school. Zij worden gevraagd mee te denken over inhoud en vormgeving van het onderwijs aan hun kind. Speciaal gebeurt dit tijdens de leerling-evaluaties, maar ook tussentijds bestaat de gelegenheid met leerkrachten overleg te plegen over ontwikkelingen. In het begin van het schooljaar wordt er in elke groep een informatieavond gehouden voor de ouders. De leraar vertelt over de dagelijkse gang van zaken in de groep en op school. Aan de orde komen dan o.a. praktische- huishoudelijke zaken, het activiteitenrooster, ontwikkelingsmaterialen en methodes. Tevens wordt er elk jaar een algemene thema - ouderavond georganiseerd. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: omgang met kinderen met autisme, seksueel gedrag, de onderwijsvernieuwing binnen de ZMLK – scholen (het REC / het rugzakje), diverse woonvormen, arbeidstoeleider, enz. Het communicatieschrift of een agenda vervult de rol van directe communicatie.

26

Een aantal ouders zijn lid van de “Medezeggenschapsraad “(MR). De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over zaken die met het beleid van onze school te maken hebben. Over sommige onderwerpen heeft de raad adviesrecht, over andere onderwerpen heeft zij instemmingsrecht. Aan de orde komen o.a. het vakantierooster; het schoolplan, het beleid op het gebied van veiligheid, taakverdeling, nascholing, en besteding van middelen. Voor een overzicht van de bevoegdheden van de M.R. verwijzen we naar het medezeggenschap reglement dat op school ter inzage ligt. Er bestaat ook een “Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad “(GMR) voor alle scholen van de stichting. Verder heeft de school een “Oudercommissie” (OC). De oudercommissie stelt zich tot doel de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen en de ouders te interesseren voor de gang van zaken op school. De commissie probeert dit gestalte te geven door een aantal keren per jaar in vergadering bij elkaar te komen. Namens het schoolteam zijn twee personen aanwezig bij deze vergaderingen. Verder nemen twee oudercommissieleden deel aan de vergaderingen van het SOL (Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap Limburg). Een persoon van de oudercommissie is tevens lid van de MR. Daarnaast wordt er jaarlijks, meestal in het begin van het nieuwe kalenderjaar, een koffie-ouderavond georganiseerd. De leden zijn ook actief bij het organiseren van de Open Dag, het begeleiden van schoolreisjes en er wordt een bijdrage geleverd aan de schoolkrant. Ouders kunnen de oudercommissieleden altijd benaderen met vragen, op- en aanmerkingen met betrek-


king tot het wel en wee op de Maaskei. Telefoonnummers van de leden treft u aan achter in de schoolgids. Klachtenprocedure Zie hiervoor hoofdstuk 1 onderdeel Rechten en plichten van ouders, begeleiders en bevoegd gezag. Protocollen Voor een aantal onderwerpen heeft de Maaskei zaken vastgelegd middels een protocol. Deze protocollen liggen op school ter inzage.

Protocol “Internet en email” In dit protocol zijn de richtlijnen voor email gebruikt omschreven. Protocol “Medicatie” Dit protocol gaat over het verstrekken van medicijnen en de afspraken hierover. Protocollen “Omgaan met agressie” en “Omgaan met pestgedrag” Deze protocollen gaan over voorschriften m.b.t. het omgaan met voorvallen van agressief- en pestgedrag waarin leerlingen van de Maaskei - school betrokken kunnen zijn. Dit met als doel de oorzaken en gevolgen van deze gedragingen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Leidraad “kleding op school” Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen heeft het bestuur van de Stichting voor haar 6 scholen bindend beleid ontwikkeld, uitgaande van het advies van de Commissie Gelijke behandeling en de Leidraad kleding op Scholen.

Protocol “Seksueel misbruik” Door de toegenomen bezorgdheid voor het probleem van ongewenste intimiteiten op scholen is de vraag naar informatie over preventie en behandeling van klachten op dit terrein gegroeid .Dit protocol biedt de school een handreiking om tot een actief beleid ten aanzien van ongewenste intimiteiten te komen. Protocol “Huisbezoek” In dit protocol wordt beschreven hoe de Maaskei huisbezoek heeft geregeld. Protocol “Rouwverwerking” In dit protocol wordt beschreven welke stappen dienen te worden ondernomen bij het verlies van een dierbare. Protocol “Omgangsregels” Beschreven is hoe de Maaskei omgaat met klassen- en groepsregels, schoolregels en algemene regels. Protocol “Kindermishandeling en huiselijk geweld”. Hierin staan de stappen beschreven die gezet dienen te worden in geval van melding van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Protocol “Weglopen”. Hierin wordt beschreven welke procedures worden gevolg indien en een leerling wegloopt van school.

27


ONTWIKKELING

7. De school in Ontwikkeling

vormt samen met alle ZMLK-scholen en Mytyl/Tyltyl-scholen in Limburg één REC Limburg(zie ook toelating van leerlingen).

Het hele speciaal (basis)onderwijs in Nederland is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. Dit proces is ook volop gaande binnen de Maaskei - school.

Binnen de Stichting SSONML Ook op het gebied van onderwijsvernieuwing zijn er een aantal ontwikkelingen gaande. Het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) doet zijn intrede. Bij integraal personeelsbeleid gaat het om een vorm van personeelsbeleid waarin de persoonlijke ontwikkeling en loopbaanwensen van de medewerker in relatie worden gebracht met de doelen van de school. Het POP is een plan waarin staat hoe de medewerker zich verder gaat of wil ontwikkelen. In het kader van de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (BIO) dient er van iedere leraar een bekwaamheidsdossier aanwezig te zijn op school. In dit dossier worden de resultaten opgenomen van de afspraken die de werkgever met de leraar maakt over het ontwikkelen en onderhouden van diens bekwaamheid. Het project “KOERS”. Dit betreft een meerjarenplan dat op een adequate manier invulling wil geven aan de ontwikkelingen die binnen het speciaal onderwijs gaande zijn.

Regionaal Ouders van kinderen met een handicap of stoornis mogen tegenwoordig een bewuste keuze maken voor een school die het beste bij hun kind past: de speciale school of de school in de buurt. Er dient dus meer samenwerking te komen tussen reguliere en speciale scholen, zodat ze samen onderwijs op maat en goede zorg kunnen bieden aan gehandicapte kinderen. Deze extra zorg kan betaald worden uit het zgn. rugzakje. Dit rugzakje, of officieel genoemd “leerlinggebonden financiering”, is bedoeld voor extra begeleiding en extra middelen binnen de (speciale) basisschool. Speciale scholen bundelen hun deskundigheid 1 in een REC (regionaal 1     expertise centrum). De Maaskei - school        

KOERS SSONML  2012-­‐2016  

KOERS SSONML  2012-­‐2016  

De  Stichting  Speciaal  Onderwijs  Noord  en  Midden  Limburg  heeft  met  KOERS  een  duidelijke  strategie   bepaald  waar  de  stichting  in  de  periode  2012-­‐2016  voor  gaat  en  staat.     De  Stichting  Speciaal  Onderwijs  Noord  en  Midden  Limburg  heeft  met  KOERS  een  duidelijke  strategie   Onze  doelen  formuleren  we  in  drie  programma’s:  Onderwijs,  Omgeving  en  Organisatie.  Gekoppeld   bepaald  waar  de  stichting  in  de  periode  2012-­‐2016  voor  gaat  en  staat.     aan  deze  programma’s  worden  beloften  gedaan  die  uitgewerkt  worden  in  concrete  projecten  die  in   Onze   doelen  tot   formuleren   we  in   drie  programma’s:  Onderwijs,  Omgeving  en  Organisatie.  Gekoppeld   de  periode   2016  worden   gerealiseerd.   aan  deze  programma’s  worden  beloften  gedaan  die  uitgewerkt  worden  in  concrete  projecten  die  in     de  periode  tot  2016  worden  gerealiseerd.         PROGRAMMA  ONDERWIJS     WIJ  BIEDEN  SPECIALISTISCH  ONDERWIJS  VOOR      

ELKE LEERLING  MET   SPECIFIEKE  OPVOEDING-­‐  EN   PROGRAMMA   ONDERWIJS   ONTWIKKELINGSVRAGEN   WIJ  BIEDEN  SPECIALISTISCH  ONDERWIJS  VOOR  

ELKE LEERLING  MET  SPECIFIEKE  OPVOEDING-­‐  EN   ONTWIKKELINGSVRAGEN  

PROGRAMMA OMGEVING  

WIJ NEMEN  O NZE  ROL  IN  DE  REGIONALE   VERANTWOORDELIJKHEID   VOOR     PASSEND   PROGRAMMA  OMGEVING ONDERWIJS   WIJ  NEMEN  O NZE  ROL  IN  DE  REGIONALE  

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR  PASSEND   ONDERWIJS  

PROGRAMMA ORGANISATIE        

WIJ WERKEN  IN  EEN  OPEN  AANSPREEKCULTUUR   WAARBIJ  GEZAMENLIJK,  SAMENWERKING  EN   PROGRAMMA  ORGANISATIE   SYNERGIE  UITGANGSPUNTEN  ZIJN   WIJ  WERKEN  IN  EEN  OPEN  AANSPREEKCULTUUR   WAARBIJ  GEZAMENLIJK,  SAMENWERKING  EN   SYNERGIE  UITGANGSPUNTEN  ZIJN  

ONZE MISSIE:       WIJ  ZIJN  ER  OM  HET  MAXIMUM  TE  HALEN  UIT  DE  TALENTEN  VAN  KINDEREN     ONZE  MISSIE:     MET  SPECIFIEKE  OPVOEDING-­‐  EN  ONTWIKKELINGSVRAGEN    WIJ  ZIJN  ER  OM  HET  MAXIMUM  TE  HALEN  UIT  DE  TALENTEN  VAN  KINDEREN      MET  SPECIFIEKE  OPVOEDING-­‐  EN  ONTWIKKELINGSVRAGEN    

28

2 bestaat  uit  medewerkers  die  werkzaam  zijn  op  scholen  binnen  de  stichting  onderwijs  of  bij  de  


Op schoolniveau Ontwikkelingen ten aanzien van Passend Onderwijs Passend Onderwijs staat voor een verandering waarin het speciaal onderwijs veel meer gaat samenwerken met het reguliere onderwijs. Achtergrond voor die verandering is in de eerste plaats de constatering dat er de laatste jaren wel erg veel leerlingen in het speciaal onderwijs terecht gekomen zijn. Deze vorm van onderwijs is duurder dan het reguliere onderwijs en de kosten daarvan stijgen de laatste jaren fors, waardoor het overheidsbudget voor speciaal onderwijs ieder jaar ruim overschreden wordt. Daarnaast vindt de overheid dat de reguliere scholen soms wel erg gemakkelijk leerlingen doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Tot slot speelt ook de keuzemogelijkheid van ouders een belangrijke rol om Passend Onderwijs te introduceren: de overheid wil dat ouders hun kind met een beperking kunnen aanmelden bij de school van hun keuze. Kan die school niet datgene bieden dat het kind nodig heeft, dan dient die school afspraken met andere scholen gemaakt te hebben over waar de leerling wél dat passend aanbod kan krijgen. Voor alle schoolbesturen zal er een zorgplicht gaan gelden. Samenwerkingsverbanden Na het aflopen van het project WSNS is het belangrijk en zelfs noodzakelijk het zorgbeleid en de zorgstructuur van de scholen in het primair, speciaal- en voortgezet (speciaal) onderwijs binnen de afzonderlijke regio’s in de komende jaren verder en diepgaander af te stemmen op elkaar. De verbondenheid die binnen de onderwijsregio Midden Limburg is gegroeid willen we koesteren en verder uitbouwen, in het belang van de kwaliteit van onderwijs en daarmee in het belang van de leerlingen. Met alle deelnemende scholen gaan we op weg naar passend onderwijs

en passende zorg: er dient voor elke leerling een passend onderwijs- / zorgarrangement binnen de regio beschikbaar te zijn. Samenwerking met alle schoolbesturen van de SamenWerkingsVerbanden Primair Onderwijs en de SamenWerkingsVerbanden Voortgezet Onderwijs die binnen de regio’s van ons voedingsgebied vallen is daarom noodzakelijk. Zo willen we ook kijken naar en de relaties versterken met onze zorgpartners. Ook landelijke en regionale ontwikkelingen en initiatieven zetten ons op het spoor om passend onderwijs en passende zorg te realiseren. In de regio is deze taakstelling opgepakt, waarvoor echter een goede rechtszekerheid vanuit diverse wetgevingen en een goede structurele financiële basis op dit moment nog ontbreken. De bestuurlijke inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden moet echter gereed zijn per 1 november 2013. De samenwerkingsverbanden moeten het zorgplan voor 1 maart 2014 naar de inspectie sturen. De zorgplicht voor de schoolbesturen treedt per 1 augustus 2014 in werking. Volledige tekst http://www.passendonderwijs.nl/ Verbrede toelating MG-status Namens het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg heeft “De Maaskei” in het verleden de MGstatus aangevraagd en derhalve een verzoek tot opneming in het spreidingsplan voor verbrede toelating (en nevenvestigingen) ingediend bij het REC. De Maaskei kan dan ook vanaf schooljaar 2009-2010 onderwijs verzorgen aan leerlingen met een MG-status. De MG-status is conform artikel 10 van de regeling indicatiecriteria: ”een leerling is toelaatbaar tot het speciaal onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen binnen cluster 3, indien op basis van psychodiagnostisch onderzoek

29


ONTWIKKELING

is vastgesteld een diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling, of een ernstige stoornis in de intellectuele ontwikkeling met bijbehorend zeer beperkt gedragsrepertoire en bijkomende medische of gedragsproblematiek”. Dit betekent: Verbrede toelating voor leerlingen met een diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling (IQ < 20) of een ernstige stoornis in de intellectuele ontwikkeling (IQ 20-35) met bijkomend zeer beperkt gedragsrepertoire en bijkomende medische of gedragsproblematiek. De leerlingen die deze kenmerken vertonen zullen door de CVI als mg/zml-leerlingen worden geïndiceerd en zijn (dus) bij ongewijzigd (toelatings)beleid uitsluitend toelaatbaar tot scholen met een mg-beschikking. Kijkend naar de toekomst zou, in samenspraak met de regio, de overweging aan de orde kunnen zijn dat onze school een onderwijsvoorziening voor deze specifiek groep leerlingen uit de regio kan worden. De REC-partners realiseren zich dat een “verbreed toelatingsbesluit mg/zml” in feite geen gedifferentieerd karakter heeft. Een mg-indicatie betekent in principe toelatingsmogelijkheid tot Tyltyl-school, Mytylschool met mg- afdeling of ZML-school met verbrede toelating mg. In geval ouders zich melden voor toelating zal de school, indien dat in het belang van het kind gewenst is op grond van specifieke expertise en randvoorwaarden, verwijzen naar de andere scholen binnen het REC op grond van de onderlinge afspraken in deze. Project “ Onderwijs in zorg”. Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Maar kinderen met een ernstige verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsproblematiek kunnen vaak niet naar school omdat ze daar niet gedijen of omdat de schoolomge-

30

ving niet bij hen past. Zij krijgen een leerplichtontheffing en krijgen ontwikkelingsgerichte dagbesteding in het KDC. Toch kunnen deze kinderen gebaat zijn bij een onderwijsaanpak. Het project Onderwijs in Zorg brengt onderwijs in het KDC. Het gaat om een project van drie jaar. Onderwijs in Zorg is gestart in januari 2010. Het is een samenwerkingsproject tussen de KDC’s van PSW Junior en drie scholen voor speciaal onderwijs: de Herman Broerenschool in Roermond, de Maaskei in Heel (beide ZMLK, voor zeer moeilijk lerende kinderen) en de Ulingshof in Venlo (mytyl/tyltylschool, voor kinderen met een lichamelijke/ meervoudige handicap). In KDC ’t Brombemke in St. Odiliënberg werkt vier ochtenden per week een leerkracht van de Herman Broereschool; in KDC de Heisterkes in Haelen werkt 1 1/2 dag per week een leerkracht van de Maaskei. Met hun inzet worden onderwijselementen ingebracht in het KDC programma. De Ulingshof levert een inhoudelijke bijdrage aan het project. Samenwerking met de Stichting St. Anna te Heel in het kader van de notitie: Wonen en Onderwijs. Het betreft hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de cliënt / leerling tussen 4 en 20 jaar. Nascholing Het komend jaar zal een nascholingstraject worden ingezet met aandacht voor “COMMUNICATIE” , professioneel communiceren met als één van de doelstellingen: teambuilding Individuele, dan wel kleinere groepen medewerkers volgen allerlei nascholingen, zowel kort- als langdurend op verschillende inhoudelijk gebieden. Onderwerpen zijn dan onder andere autisme-expertise, Nederlands met Ondersteunende Gebaren (NMG), speciale reken- en leesonderwijsexpertise, etc. Verder cursussen EHBO, ARBO wetgeving, etc.


De Maaskei beschikt over een schoolplan 2009-2012. Doel van het schoolplan Het schoolplan is een sturend en coördinerend instrument binnen een systeem van kwaliteitszorg en doorontwikkeling van de school. Het is een uitwerking op schoolniveau van het strategisch beleidsplan van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSONML). Het is in die zin een verbindend document in de relatie tussen de stichting en de Maaskei. Het is een beleidsgericht document, waarin de school het integrale schoolbeleid beschrijft voor de periode van 4 jaar, 2009 t/m 2012. Daarmee is het een planningsinstrument voor de middellange termijn Dit betekent dat we per 1 januari 2013 een nieuw schoolplan klaar moeten hebben. Functies van het schoolplan Het schoolplan speelt een essentiële rol in een continu ontwikkelings- en verbeteringsproces van de school, waarin gezamenlijk, geleidelijk en stapsgewijs wordt gewerkt aan het bereiken van gestelde doelen. Telkens worden veranderingsactiviteiten in verband gebracht met specifieke resultaten, om te evalueren of de activiteiten tot het gewenste resultaat hebben geleid.

geëvalueerd. Het uitgevoerde beleid moet verantwoord gaan worden in een jaarplan en jaarverslag (intern). Deze ontwikkeling moet in gang gezet worden. De schoolgids geeft jaarlijks informatie aan de ouders. Inspectie Eind 2007 werd duidelijk dat er een aanpassing ging plaatsvinden in de Wet op het Onderwijs Toezicht (WOT) en de inspectie-toezichtskaders. Instellingen hebben momenteel meer ruimte om de eigen verantwoordelijkheid waar te maken. De inspectie is over gegaan op een sober, selectief, samenhangend en sluitend toezicht waarbij met name de publieke verantwoording en de openbare prestatievergelijking het uitgangspunt zijn geworden voor “beoordeling en waardering” van de instelling. Binnen SSONML is door het bestuur beleid ontwikkeld om het toezicht in te richten. In oktober 2008 heeft het bestuur met de inspectie gesproken over de kwaliteit van de scholen van SSONML. Op 12 april 2011 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is aan de Maaskei is het basisarrangement toegekend. Zie ook: http://www.onderwijsinspectie.nl/

RESULTATEN

8. Resultaten

Het schoolplan komt binnen onze visie op kwaliteitszorg tot stand in samenhang met andere documenten: het plan t.b.v. kwaliteitszorg, de jaarlijkse evaluatie op dit plan, het formatieplan, de schoolgids en, wat ons betreft ook de site van onze school www. maaskei.nl. Het schoolplan is hier dan ook in volledigheid in te zien. Het uit te voeren beleid wordt jaarlijks geconcretiseerd en

31


RESULTATEN

Kwaliteitszorg De school gebruikt “Werken Met Kwaliteit t.b.v. de Expertise Centra (WMK-EC)”, de online versie van het instrument voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Kwaliteitszorg heeft dan ook het afgelopen jaar een verdere invulling gekregen middels het bespreken, evalueren en borgen van 4 nieuwe kwaliteitskaarten. Het betrof de kaarten: • Pedagogisch handelen • Beroepshouding • Externe contacten • Professionalisering • Van de genoemde kaarten zijn de indicatoren en de uitwerking ervan in kernkwaliteiten beschreven. De uitslag van de QuickScan bepaalt of het resultaat de standaardkwaliteit wordt zoals de Maaskei die wil hanteren. Indien deze niet voldoet wordt er verbetertraject ingezet. Resultaten van (verbeter)plannen Resultaten van de verbeterplannen inzake kwaliteitszorg van dit schooljaar en de afgelopen schooljaren zijn ter inzage op school. Het betreft de documenten “Kwaliteitszorg op de Maaskei” en “Overzicht actiepunten kwaliteitszorg Maaskei vanaf schooljaar 2003-2004”. Afgelopen schooljaar was de laatste jaar van het traject deskundigheidsbevordering “leerlijnen”. Inmiddels zijn 4 leerlijnen operationeel binnen het onderwijs. Op een eenduidige en planmatige wijze wordt zowel in de B-leerstroom als in de C-leerstroom gewerkt in niveaugroepen. De resultaten worden in DATACARE (LVS 2000) weergegeven. Dit schooljaar volgen meer leerlijnen. De Maaskei gaat na dit schooljaar de overstap maken naar NOVA, de

32

opvolger van LVS 2000. De school werkt gericht aan verbeteringen van haar onderwijs. Dit schooljaar wordt de overgang van handelingsplan naar ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit OPP is de basis voor het overleg met de ouders over de vorderingen en de verwachte ontwikkeling van de leerling. Ook de uitstroomprofielen worden verder geconcretiseerd. Het team schoolt zich verder in het onderwijs aan zorg in onderwijs (ZON) leerlingen. De gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd door het werken in werkgroepen, de jaarlijkse (evaluatie)studiedag en door toezicht op het nakomen van afspraken door de directie. In het kader van het waarborgen van de sociale veiligheid voert de school actief beleid met preventieve maatregelen en incidentenregistratie. Er zijn protocollen voor het omgaan met agressie. De school heeft het “Convenant Veiligheid in en om de school” van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Roermond voor het VO/ VSO/MBO mede ondertekend. SSONML werkt momenteel aan een veiligheidsplan dat zowel bovenschoolse afspraken als afspraken op schoolniveau moet borgen. Elke school beschikt straks over een veiligheidsfunctionaris die hierop toeziet. De directie heeft kennis genomen van het feit dat de school met ingang van 1 februari 2006 een wettelijke taak heeft gekregen ‘bij te dragen aan het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving’ en zich georiënteerd en is hiervoor zowel op school-, als op stichtingsniveau beleid aan het ontwikkelen.


Uitstroom en doorstroom naar… In de loop van het schooljaar 2011-2012 hebben een aantal leerlingen de Maaskei verlaten, en wel naar de volgende bestemmingen:

Overzicht doorstroom en uitstroom Maaskei leerlingen totaal per schooljaar voorziening 04- 05- 06- 07- 08- 09- 10- 1105 06 07 08 09 10 11 12 Uitstroom naar DAC St. Anna

4

4

3

2

4

2

5

2

DAC Daelzicht Midden

1

1

1

3

0

0

0

0

26 6

Dac PSW

2

1

5

3

5

4

6

4

30

St. Elivagar

1

1

1

0

0

0

0

0

3

Collin Joblink (inmiddels opgeheven)

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Gemeente

1

0

0

0

0

0

0

0

1

WSW Westrom

1

0

2

1

0

0

0

0

4

Opvang jongeren

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Begeleid werken/baan

0

0

0

1

1

1

0

8

11

Zorgboerderij

0

0

0

1

0

0

0

0

1

11

8

12

11

10

7

11

14

84

0 Totaal per schooljaar DAC St. Anna (diverse dagbestedingsgroepen binnen en buiten de voorziening) DAC PSW (AC Herten AC Maasbracht, AC 't Zonnehuis, Creatief Centrum Weert) DAC Daelzicht Midden (diverse Activiteitengroepen binnen en buiten de voorziening) totaal per schooljaar voorziening 04- 05- 06- 07- 08- 09- 10- 1105 06 07 08 09 10 11 12 Doorstroom ZMLK elders

1

0

0

3

3

2

1

0

10

SO naar VSO

0

0

0

5

12

5

8

8

38

PRO

2

4

1

1

0

8

SBO

1

0

0

1

BUSO buitengewoon Spec. Onderw. België

1

1

0

2

12

20

8

59

0 Totaal per schooljaar

1

0

0

8

10

40

33


ALGEMEEN

9. Algemene schoolaangelegenheden Schooltijden De schooltijden voor het schooljaar 20122013 zijn: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

: 8.45 – 15.00 u. : 8.45 – 15.00 u. : 8.45 – 13.00 u. : 8.45 – 15.00 u. : 8.45 – 15.00 u.

NB: De schooltijd voor de SO leerlingen is op vrijdag: 8.45 – 13.00 u. De vakantie- en vrije dagen zijn in overeenstemming met ministeriële regelingen. De onderwijstijd behoort zo volledig mogelijk benut te worden, zo ook zijn er maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval en schoolverzuim. Overblijven Tijdens het middaguur blijven de meeste leerlingen op school. Ze brengen zelf boterhammen mee, echter geen drinken. Er wordt ‘s morgens en tijdens het middaguur melk of thee geschonken. Hiervoor wordt jaarlijks via een factuur een bijdrage van €35,- gevraagd. Schoolgruiten! Voor de zomervakantie hebben de kinderen kennis gemaakt met verschillende soorten fruit en groente. Dit gebeurde tijdens het project Schoolgruiten. Twee keer per week hebben ze gezamenlijk groente of fruit gekregen. De kinderen hebben genoten, het was een groot succes.

34

Blijvend aandacht voor groente en fruit op school Dagelijks 2 stuks fruit en 2 ons groenten is gezond. We willen de goede voedingsgewoonte tijdens het project voortzetten. Veel kinderen op onze school nemen fruit mee voor de ochtendpauze. We vragen nu aan alle ouders om iedere dag groente en fruit mee te geven. Gebleken is dat als alle kinderen tegelijk fruit of groente eten ze elkaar hierin stimuleren. Daarom is het belangrijk dat alle kinderen alleen nog fruit of groente meenemen voor de ochtendpauze. Koekjes, repen of andere versnaperingen willen we zoveel mogelijk beperken. Op verjaardagen of feesten kan in overleg met de leerkracht eventueel gekozen worden voor zoetigheid. Maar ook met fruit kunt u prachtige traktaties maken. Suggesties hiervoor vindt u op onderstaande sites. Zo leren we de kinderen goede gewoontes aan. Meer informatie of heeft u nog vragen? Kijk op: www.schoolgruiten.nl, en/of www.voedingscentrum.nl Schoolzwemmen / gymnastiek Een keer per week gaan de leerlingen zwemmen. De zweminstructie wordt verzorgd door de bewegingsagogen werkzaam bij Multimove, onderdeel van de Stichting Daelzicht-Midden. Plezier in bewegen staat voorop. Voor zwemvaardigheidsdiploma’s etc. dienen de ouders zelf zorg te dragen. De benodigdheden voor het zwemmen zijn: -zwemkleding – badhanddoek - kam / borstel. Dit alles liefst in een badtas meegeven op de dag van het zwemmen. Leerlingen van de eindgroepen gaan periodiek zwemmen in zwembad de Roerdomp te Roermond Voor de gymnastieklessen vragen wij u goed passende gymschoenen, T-shirt en een sportbroek mee te geven op de dag dat de leerlingen gym krijgen. De beide


Communie De school biedt de ouders, die dat wensen, de gelegenheid om hun kinderen de Eerste Heilige Communie te laten doen. In samenwerking met ouders, leraren, de pastor en de pastoor van de parochie - kerk Heel, worden de kinderen voorbereid. Geldelijke bijdrage ouders Activiteiten als schoolreisje, kerstviering, een cadeautje met Sinterklaas, sportdag, iets extra’s voor de groep etc. behoren niet tot het lesprogramma en worden dus niet door het ministerie betaald. Hiervoor wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze bedraagt €€35,- per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur waarbij u de bijdrage kunt overmaken op bankrekening nr. 672778831 t.n.v. de Maaskei o.v.v. ouderbijdrage. Verzuimregeling Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden ( bijv. bezoek arts) niet of niet op tijd op school kan komen, dient u dit tijdig ( voor schooltijd ) door te geven aan onze school. Ook dient u dit te melden bij het vervoersbedrijf.( s.v.p. geen ziekmelding via chauffeur). Aanvraag verlof voor leerlingen. Buiten de schoolvakanties en vrije dagen is het niet mogelijk uw kind extra verlof (vrije dagen) te geven voor bijvoorbeeld verjaardagen, uitstapjes, vakanties en dergelijke. Vrij ter gelegenheid van een familiefeest of andere bijzondere redenen

kan alleen worden gegeven door de directeur van de school. U kunt via de groepsleerkracht een formulier krijgen waarop u aangeeft voor welke dag(en) u verlof voor uw kind vraagt. (Dit formulier met toelichting is ook te downloaden van de website van de Maaskei: www.maaskei.nl) Na akkoordverklaring door de directeur ontvangt u het formulier terug.

TITEL

eindgroepen en twee VSO groepen maken gebruik van de sporthal in Heel. De andere groepen maken eenmaal per week gebruik van de sportzaal van Multimove. Zowel de zwemtijd als de gymnastiektijden worden in het begin van het schooljaar ouders/begeleiders doorgegeven .

Schoolkrant Tweemaal per jaar verschijnt onze schoolkrant “Het Kezelke”. Hierin vindt u vooral werk van kinderen zoals tekeningen, verhaaltjes e.d. Het is een mooi document waarin allerlei activiteiten terug te lezen zijn. Nieuwsbrief Regelmatig (in schooljaar 2011-2012 6 x) verschijnt gedurende het schooljaar een nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van alle actuele zaken die op school spelen. De nieuwsbrief is ook te lezen op www.maaskei.nl Website Op de website van de Maaskei www.maaskei.nl treft u naast actuele informatie ook veel achtergrond informatie aan die betrekking heeft op de Maaskei, het speciaal onderwijs, SSONML, de Ambulante Dienst en het IDT. Verjaardagen Wanneer een leerling jarig is, wordt dit gevierd in de groep. De jarige mag één kleine attentie aan de leerlingen van de eigen groep uitdelen. Bij voorkeur iets gezonds. Indien u wenst kunt u bij het “feestelijke gedeelte” van de dag aanwezig zijn. Laat dit dan even weten aan de leraar van de groep.

35


ALGEMEEN

Kindervakantiewerk Tijdens de zomervakantie werkt de school mee aan het kindervakantiewerk waarvan de verdere organisatie berust bij de Stichting St..Anna te Heel. Schoolverzekering voor leerlingen De school is verzekerd voor schade en ongelukken, indien er sprake is van schuld van het personeel. De ouders dienen zelf te zorgen voor een verzekering voor schade en ongelukken die ook met voldoende toezicht niet te vermijden zijn. We verwachten dat alle leerlingen door de ouders zijn verzekerd van A.V.P., de vroegere W.A. Sponsoring De school heeft kennis genomen van de uitgangspunten zoals deze vermeld staan in het convenant “scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”. Op het moment dat er aanleiding toe is, zal op stichtingsniveau hierover beleid geformuleerd worden. Alle bijdragen zijn echter welkom bv. voor de inrichting van de speelplaatsen.

36

Huisbezoek Het kan waardevol zijn om een beeld te krijgen van de plek waar de leerlingen buiten schooltijd leven. Belangrijk is het beeld van de huissfeer, de waarden en normen die worden gehanteerd en de interactie tussen leerling en ouders c.q. andere gezinsleden. Op basis van de informatie kun je als school beter aansluiten bij hetgeen de leerling nodig heeft. Groepsleerkrachten maken een afspraak met ouders. Ook kunnen ouders de leerkracht uitnodigen. Video-opnames Op school worden regelmatig video-opnames gemaakt voor diverse doeleinden bijvoorbeeld: • opnames in de groep om in diverse overlegsituaties elkaar te laten zien hoe we werken; • van feestelijke gebeurtenissen; • opnames van de leerkracht in de groep t.b.v. coaching trajecten; • in het kader van leerlingenzorg opnames van een specifiek kind. Wanneer het specifiek over uw kind gaat in het kader van leerlingenzorg, zullen we dit altijd vooraf met u bespreken en toestemming vragen. Bij gebruik van opnames zoals beschreven bij de eerste drie voorbeelden informeren wij u hierover niet standaard.


Vakantierooster schooljaar 2012-2013 Eerste schooldag Herfstvakantie Kerstvakantie Carnaval Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie Laatste schooldag

maandag 13 augustus 2012 ma. 15 oktober t/m vr. 19 oktober 2012 ma. 24 december 2012 t/m vr. 04 januari 2013 ma. 11 februari t/m vr. 15 februari 2013 ma. 01 april 2013 ma. 29 april t/m woe. 08 mei 2013 do. 09 mei t/m vr. 10 mei 2013 ma. 20 mei 2013 ma. 01 juli t/m vr. 09 augustus 2013 vrijdag 28 juni 2013

Studiedagen Maaskei 2012-2013: Vrijdag 28 september 2012: studiedag: introductie en start intervisie/ communicatie ontwikkeling Maandag 12 november 2012: teamdag Maaskei Donderdag 14 maart 2013: teamstudiedag: onderwerp ICT, onderwijskundig stichtingsdag SSONML Dinsdag 2 april 2012: Woensdag 29 mei 2013: studiedag: jaarevaluatie 2012-2013 en evaluatie van gevolgd intervisie/communicatietraject. In het kader van deskundigheidsbevordering neemt het team van de Maaskei in het schooljaar 2012-2013 deel aan een intensief scholingstraject intervisie/communicatieontwikkeling. De start vindt plaats tijdens de studiedag van vrijdag 28 september 2012. De verdere scholingsmomenten vinden gedurende het schooljaar plaats en worden weergegeven in de jaarplanner.

VAKANTIE & ACTIVITEITEN

10. Vakantie- en activiteitenrooster

Activiteitenrooster (onder voorbehoud): Augustus 2012: • Dinsdag 28 augustus: ouderavond (kennismakingsavond) September 2012: • Zondag 16 september: deelname Alles Paletti (met meerdere leerlingen) aan de najaarsmarkt in Heel Oktober 2012: • Dinsdag 2 oktober: Eftelingbezoek • Werelddierendag in SO: activiteiten groepsafhankelijk November 2012 : • Dinsdag 27 november: thema ouderavond

December 2012: • Sinterklaasviering • Woensdag 19 december: kerstviering • Uitgave schoolkrant 1 van 2 Januari 2013: • Dinsdag 29 januari: oudergesprekken (kwartiergesprekken) • Donderdag 31 januari: oudergesprekken (kwartiergesprekken) Februari 2013: • Vrijdag 8 februari: carnavalsviering Maart 2013: • Boomplantdag (afhankelijk van de gemeente Maasgouw)

April 2013: • Zondag 7 april: Open Dag Maaskei Mei 2013: • Schoolfotograaf • Ouderinformatie overgang SO naar VSO • Fietsdiploma • Deelname aan de Vijverhofloop • Voorlichting Bureau HALT Juni 2013: • Schoolreisje SO • Uitgave rapporten SO leerlingen • Atletiekdag m.m.v. AV Weert • Dinsdag 11 juni : oudergesprekken • Donderdag 13 juni: oudergesprekken • Schoolnacht VSO leerlingen eindgroep

Verder worden er rondom de volgende thema´s en (seizoensgebonden) gebeurtenissen groepsafhankelijk activiteiten gepland: Boekenweek, Pasen, verkeersdag, voetbaltoernooi; in juni De Boer op, Clini Clowns, Via del Mondo, excursies basisvorming VSO, belevingstheater, exposities, Special Heroes, juffendag, jongens- meidendag, muziekoptreden.

37


NAMEN, ADRESSEN EN FUNCTIES

11. Namen, adressen en Inspectie Inspectie van het onderwijs (info@owinsp.nl) www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

Bestuur de Maaskei “Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden - Limburg” Postbus 809 5900AV Venlo Bezoekadres: Wylrehofweg 11 Venlo.

De Maaskei Wessemerweg 3 6097 NA Heel Tel: 0475-573289 Fax: 0475-572110 Mailadres: info@maaskei.nl

Directie Peter van de Laar directeur Henk Kehrens adj.directeur, ICT-coördinator

• • • • •

38

Leerkrachten Marga Bosmans-Cornelissen: intern begeleider SO, trajectbegeleider REC 3 Ceciel Maassen-Cuijpers Rene Cuijpers: tevens coördinator arbeidstoeleiding en transitiecoach Lilianne van den Boogaard Mariet Hoogers

• • • •

• • • • • •

Marga Heinemans-van Meyl Ramon Poels, tevens jobtrainer Vivianne Lauxen Frits Meijer: tevens mediacoach, transitiecoach en jobtrainer Chrit Coenen Intern begeleider VSO, trajectbegeleider REC 3, ICT-coördinator, jobtrainer. Ria de Kruijf Nicole Wagemans Froukje Carbijn Leonie Beckers + onderwijs-zorg Annemiek Heijnen Nicole Linssen (vervanging)

• • • • • • • • • • • • •

Onderwijsassistenten Riet Nevels-v.d. Boomen Paula Scheffer Patty v/d Bosch Denise Roumen-Houben tevens lid ATM Angelique Voets Corrie Zegers-Peters Carin Janssen Nicole Bongers-Dorssers Mariëlle Derickx-Verstappen Esther Hintzen-Orta Pieter Lucas Sharon Joris Ellen Bergs (vervanging)

Logopedist Sonja Verhooren

Psycholoog/orthopedagoog Femke Egelmeers SSONML Emilie Bartelds SSONML


Administratief medewerker Marij Coenen-Derksen Lily van der Lans-Hintzen

Concierge Ludo Poussart Jan Waeyen Malai van Gorcum-Sornklang

Medezeggenschapsraad (MR) Namens de ouders: De heer Puts putsfgm@planet.nl Mevr. Van Montfort fam.vanmontfort@hetnet.nl Mevr. Kloppenburg amklop@ziggo.nl Mevr. Van der Valk valkhey@home.nl Namens het team: Vacature (voorzitter) Sharon Joris Leonie Beckers Vivianne Lauxen

s.joris@maaskei.nl l.beckers@maaskei.nl v.lauxen@maaskei.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Namens het MR: Vacature

Oudercommissie Namens ouders Mevr. Van Doorne, voorzitter 0495-563867 Mevr. Beij 046-4495667 Mevr. Litjens 0495-541874 Mevr. Schreurs 0475-510059 Mevr. Van der Valk 0475-851042 vacature

de Maaskei

Namens schoolteam Mevr. Nicole Wagemans

39


BIJLAGEN

Bijlage 1: MEE Noord- en Midden-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking MEE is werkzaam voor alle mensen met een beperking, dus een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronische ziekte of autisme. Maar ook voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand kan MEE iets betekenen. MEE wil een betrouwbaar adres zijn voor u als ouders. De medewerkers willen náást u staan en zijn alleen gericht op uw belang. Ze kunnen goed luisteren en u adviseren en ondersteunen. Het Informatiecentrum Om wegwijs te raken in het doolhof van regelingen en voorzieningen is het Informatiecentrum. Tijdens werkdagen vrij toegankelijk voor iedereen met vragen over handicaps. Een goed geïnformeerd mens telt immers voor twee en weet welke mogelijkheden er zijn op het gebied van onder meer thuisondersteuning, onderwijs, vrije tijd. Welke cursussen en gespreksgroepen er zijn. Hoe een PGB werkt, wat de TOGregeling inhoudt en wat Wajong betekent. Zomaar wat onderwerpen waar u bij de informatiemedewerkers terecht kunt of via de website (www.mee-nml.nl) Het Servicebureau Het Servicebureau is de plaats waar alle vragen en aanmeldingen binnen komen. De medewerker kijkt hoe en door wie de vraag binnen MEE beantwoord kan worden. Ook is het mogelijk dat uw vraag bij een andere organisatie thuis hoort. Hij zal u dan helpen bij deze verwijzing. Soms heeft een vraag niet zo veel tijd nodig en kan hij binnen enkele gesprekken worden opgelost.

40

De medewerker geeft u informatie en advies, zodat u zelf weer verder kunt. Als het om een meer ingewikkelde vraag gaat, brengt hij u in contact met een van de consulenten van MEE. Het Servicebureau is altijd bereikbaar en kent geen wachttijden. Als u vragen hebt, stel ze gerust. Ook als u twijfelt of MEE wel de juiste organisatie is. MEE helpt u verder. Wat heeft MEE u te bieden? MEE is er voor kortdurende ondersteuning, maximaal een half jaar. De medewerkers helpen u om uw eigen keuzes te maken. U houdt zelf de regie! Bij MEE kunt u terecht voor: Informatie, advies en ondersteuning Hulp bij het opvoeden Psychosociale ondersteuning Sociaal juridisch advies Integratie bij kinderopvang en onderwijs Arbeidsintegratie Woonbegeleiding Vrijetijdsbesteding en vorming Cursussen en gespreksgroepen. De diensten zijn gratis en zonder indicatie verkrijgbaar.

MEE Informatiecentrum Zwartbroekpoort 2 6041 LS Roermond Tel: 0475 498798 Tel. Servicebureau MEE Noord- en Midden-Limburg: 077-39615


Bijlage 3:

Busvervoer Het team van de Maaskei vindt het belangrijk dat het vervoer van en naar school en huis goed is geregeld. Diverse taxibedrijven zorgen voor dit vervoer. De juiste samenwerking met chauffeurs, ouders, de leerlingen zelf en het vervoersbedrijf, zorgt voor een goede sfeer, een prettige, veilige en rustige rit van huis naar school en andersom. De leerlingen zijn het waard om begeleiding te krijgen van chauffeurs, die de vaardigheden bezitten om goed om te kunnen gaan met de problematiek van de leerling. Het vertrek van huis, de aankomst op school en de aankomst thuis is gebonden aan vaste regels en afspraken. Omdat na school, de leerlingen ongeveer gelijktijdig het schoolgebouw verlaten, verloopt het vertrek op school volgens een vast plan. De kinderen zijn ingedeeld in vaste groepen, volgens busindeling. De teamleden begeleiden de leerlingen naar en tot in de bus. We letten erop dat de kinderen op hun vaste plaatsen zitten en de veiligheidsgordels vastgespen.

Informatie over logeren en zorgverlening In de regio Midden-Limburg zijn op het ogenblik 3 logeermogelijkheden beschikbaar. • Daelzicht Midden biedt een logeermogelijkheid in Heel Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met het logeerhuis Tel.: 0475-492606 of via school. • St. Anna biedt een logeermogelijkheid in Roermond Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met het logeerhuis te Roermond. Tel.: 0475-329459 of via school. • Pedagogisch Sociaal Werk MiddenLimburg (PSWML) Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met PSW Tel: 0475-311500 Fax: 0475-316000 Email: info@pswml.nl Website: www.pswml.nl of via school.

Vervoerbedrijven (onder Ratax Weert Ratax Roermond Auto Verhuur Limburg Taxi Verkoulen Autoverhuur Harry Geelen Taxi Leudal Vaassen Tours Van de Munckhof Taxi Schreurs Taxi Vos Taxi Gubbels

voorbehoud) 0495-580580 0475-321916 0475-333556 0475-501213 0475-582176 0475-591461 0475-481500 077-3978800 0475-334600 0475-497770 077-4651639

BIJLAGEN

Bijlage 2:

Verdere informatie over zorgverlening en logeren is te verkrijgen bij de administratie van de Maaskei. Op school zijn folders aanwezig van bovengenoemde instellingen.

41


BIJLAGEN

Bijlage 4: Informatie over opvang (BSO)

buitenschoolse

Stichting St. Anna Buitenschoolse opvang ‘Het Speelhuis’ is er voor kinderen die bijzonder onderwijs volgen. Het doel van de buitenschoolse opvang is meervoudig. Enerzijds biedt de BSO ouders de kans om even ‘op adem te komen’, om eventueel wat extra tijd te kunnen besteden aan de andere kinderen binnen het gezin, het zogenaamde ‘ontlasten van de thuissituatie’. Anderzijds helpen we de kinderen bij het invullen van hun vrije tijd. Ná een drukke schooldag willen we de kinderen vooral de kans geven te ontspannen en plezier te maken. De naam die de kinderen gekozen hebben voor onze BSO, zegt het zelf al: ‘Het Speelhuis’! Bovendien is BSO voor de kinderen een kans om met groepsgenoten spelenderwijs hun (sociale) vaardigheden verder te ontplooien. Er worden verschillende activiteiten binnen en buiten ondernomen zoals knutselen, kleuren, muziekactiviteiten, spelletjes, wandelen, naar de kinderboerderij/ speeltuin, snoezelen etc.. Er is voor alle kinderen een warme maaltijd voorzien, op woensdagmiddag is er een broodmaaltijd met soep. De kinderen worden, indien wenselijk, van school gehaald en naar huis gebracht. Openingstijden van de Buitenschoolse opvang: Maandag, dinsdag, donderdag: 15.00 uur tot 18.30 uur Woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 13.00 u.tot 18.30 u.

42

Indien u interesse heeft in zaterdagopvang of opvang tijdens de schoolvakanties, geef dit dan zeker aan! Bij voldoende inschrijvingen willen we hierin graag een aanbod doen! Informatie Voor informatie over de BSO kun je contact opnemen met het Servicebureau St. Anna Tel.: 0475-579953 Fax: 0475-579984 Email: servicebureauanna@koraalgroep.nl Website: www.koraalgroep.nl

Daelzicht Daelzicht biedt opvang aan kinderen met een beperking buiten schooltijden. Het doel is het aanbieden van ontspannende en pedagogische activiteiten die aansluiten op de interesses en mogelijkheden van de kinderen. Het streven is zorgen voor een prettige, ontspannen sfeer in een veilige vertrouwde omgeving waarin het niet alleen gezellig is, maar waar ook iets geleerd wordt. De activiteiten zijn gericht op wat uw kind kan en ook op het leren van iets nieuws. Verlengde dagopvang is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar die een beperking hebben en gebruik maken van speciaal basis- of voortgezet onderwijs. De medewerkers hebben een zorg gerelateerde opleiding afgerond en zijn bekend met het werken met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Ze weten om te gaan met bijkomende problemen zoals moeilijkheden in gedrag of bepaalde angsten. Als u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met:

Cliëntenservice Kind & Jeugd Tel. 0478-697559 of e-mail naar: dorethe.vanderaart@daelzicht.nl Website: www.daelzicht.nl


Centraal Bureau PSW Tel: 0475 474400 E-mail: info@pswml.nl Website: www.pswml.nl

Bijlage 5: Centra Jeugd en Gezin: Een plek waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Opvoeden en opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. Soms kun je best een beetje hulp gebruiken. Het is heel normaal om vragen over opvoeden of opgroeien te hebben. We zijn er voor alle vragen, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Wij vinden geen enkele vraag raar. Centrum Jeugd en Gezin Maasgouw In de gemeente Maasgouw kunt u voor een deskundig en snel antwoord op uw vraag naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij bieden informatie, advies en hulp bij vragen rond: • Opgroeien • Opvoeden • Onderwijs Wij werken gratis, vertrouwelijk en vragen kunnen ook anoniem worden gesteld.

Maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur T: 0475-572910 E: info@cjg-maasgouw.nl Inloopspreekuur: Maandag van 13.0015.00 uur Zandkuilweg 2, 6051 HV Maasbracht Onze website: www.cjg-maasgouw.nl

BIJLAGEN

• • • • • •

PSW-junior PSW gaat de vrijetijdsbesteding voor kinderen en jeugdigen de komende jaren uitbreiden, als antwoord op (nieuwe) vragen van ouders. Op dit moment biedt PSW zelf de volgende mogelijkheden: Woensdagmiddagclub Junior Zaterdagclub Junior PSW Vrije tijd tienerclubs Verlengde dagopvang Vakantieprogramma PSW Junior Boerderijclub Junior

Centrum Jeugd en Gezin Leudal, Nederweert en Weert U kunt onze website raadplegen, bellen, e-mailen of even binnenlopen. U bent altijd welkom en ons advies is gratis. Onze deskundige medewerkers luisteren naar uw verhaal, denken met u mee, geven praktische tips en zoeken samen met u naar de oplossing die het beste bij u past. We zijn er voor alle ouders, kinderen en jongeren uit de gemeente Leudal, gemeente Nederweert en gemeente Weert. Maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur T: 088-0105900 E: info@hetcjg.nl Binnen 2 werkdagen zullen we uw e-mail beantwoorden. Onze website: www.hetcjg.nl U bent welkom in de beide locaties. Nederweert, Kapelaniestraat 8, Weert, Vogelsbleek 10

43


Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Wessemerweg 3 6097 NA Heel tel. 0475-573289 fax. 0475-572110 email: info@maaskei.nl www.maaskei.nl

de Maaskei

Schoolgids de Maaskei 2012-2013  
Schoolgids de Maaskei 2012-2013  

schoolgids van ZML school de Maaskei uit Heel schooljaar 2012-2013

Advertisement