Page 1

S AMENWERKEN OVER DE GRENZEN HEEN De laatste 25 jaar is Sint-Truiden uitgegroeid tot een diverse stad met vele culturen, religies, levensbeschouwingen en nationaliteiten. Het samenleven in diversiteit is geen sinecure en krijgt niet vanzelf vorm. Het is voor ons belangrijk een Sint-Truiden te ontwikkelen waarin de verschillende culturen beseffen dat ze een meerwaarde betekenen voor elkaar.

D E S ALADEKOM Wij zijn niet voor het voorbij gestreefde Blanc Bleu Belge, waar niemand zich écht in thuis voelt. Wij staan niet achter het idee van de melting-pot waar elke cultuur zichzelf verliest in een ongedefinieerde kleurloze

soep.

Samenleven met verschillende culturen is voor ons als een Saladekom: Een mix van verschillende ingrediënten die hun eigenheid kunnen bewaren maar samen meer variatie en smaak geven dan alleen.

Maar opnieuw: we moeten ervoor zorgen dat we elkaar nodig hebben. Het heeft geen zin te eisen dat er Nederlands geleerd moet worden als je niet bereid bent te luisteren naar de inzichten en ideeën van de nieuwe Truienaars. Het is ook geen teken van integratie als je Nederlands leert en vervolgens je helemaal terugplooit in je eigen gemeenschap… Het belangrijkste is dat we ons allemaal Truienaar voelen en ons

gerespecteerd weten door onze buurman of die nu Ali, Harwinder of Luk heet…


Sint-Truiden heeft grote en levendige allochtone

gemeenschappen.

Het is belangrijk hen te betrekken in de

verschillende geledingen van de Truidense maatschappij (zie “werken”). Wij geloven dat zij een echte meerwaarde kunnen betekenen voor Sint-Truiden.

M OGELIJKE

ACTIEPU NTEN

VROUWENWERKING Heel belangrijk voor de integratie is het werken met vrouwen van allochtone afkomst. Doordat de vaders

buitenshuis werken en in contact

komen met de Truidense gemeenschap leren zij sneller de taal en de voordelen van integratie. Voor de vrouwen die hier aankomen is deze wereld veelal onbekend (en onbemind) en zij trekken zich terug in hun veilige gekende wereld van taal, gebruiken en tradities. Ook de kinderen worden dan zo opgevoed. Om het samenleven en begrip te bevorderen willen wij hen opnemen in het openbare sociale leven. We denken dat dit best gaat via de kinderen en het onderwijs. Als stad zouden we bijvoorbeeld op oudercontacten tolken kunnen voorzien zodat ouders meer betrokken worden op het schoolse leven van hun kinderen. Het werkt drempelverlagend, verhelderend en op die manier kunnen zij overtuigd worden van de zin de taal te leren.

TAAL Met het project ‘Sport en Spel-end Nederlands Leren’ bieden we anderstalige kinderen en tieners tijdens de zomervakantie een cursus Nederlands aan. Veel van hen komen tijdens de vakantie weinig of niet in contact met de Nederlandse taal en verliezen daardoor veel van de taalvaardigheid die ze tijdens het schooljaar hebben opgebouwd. Door in de vakantie een veilige omgeving te creëren en fouten toe te laten, daalt de spreekangst bij deze kinderen en jongeren. De deelnemers aan het ‘Sport en Spel-end Nederlands Leren’ krijgen de kans om te vertellen, te luisteren, te lezen en taalspelletjes te spelen. Dit project is erg goed te combineren met het bestaande sport-en-spel.


Het bestaande ‘Babbelladder’ project vullen we aan met

boekjes’ .

‘thee met

We helpen anderstalige kleuters met een Nederlandse

taalachterstand, door hun ouders aan te sporen voor te lezen uit Nederlandstalige boeken. Vrijwilligers brengen een bezoek aan deze gezinnen en brengen als geschenk boeken mee, die ze voorlezen. Dat doen ze vijf keer. Daarna is het de bedoeling dat de ouders deze gewoonte overnemen. Vaak gaat het om gezinnen waar Nederlands niet de voertaal is of waar de gewoonte niet bestaat om voor te lezen. De vrijwilligers komen dan weer in contact met de huiselijke sfeer uit andere culturen.

CENTRAAL AANSPREEKPUNT Algemeen, is Sp.a voorstander van een centraal aanspreekpunt waar burgers en verenigingen terecht kunnen voor vragen en opmerkingen rond diversiteit, samenwerking, het opzetten van initiatieven, etc. Mensen van allochtone afkomst moeten ondersteund worden in hun integratie in de Truidense samenleving. Anderzijds is het de taak van het stadsbestuur om nieuwkomers duidelijk te maken waar autochtone Truienaars moeilijkheden mee kunnen hebben. Dit alles dient vanzelfsprekend in dialoog te gebeuren. Samenleven doe je met velen.

O NTWIKKELINGSSAMENWER KING In Sint-Truiden kunnen we de wereld niet veranderen. Wel kunnen we op lokaal niveau trachten een steentje bij te dragen aan de uitbouw van een rechtvaardige en eerlijke wereld. Sp.a engageert zich om tegen 2018 0,7% van de gewone begroting te voorzien voor ontwikkelingssamenwerking. Sinds 2003 heeft Sint-Truiden een stedenband met Nueva Guinea in Nicaragua. Sp.a wil deze stedenband verder versterken en op zoek gaan naar nieuwe projecten waarrond we internationaal kunnen samenwerken, vooral richting India lijkt ons zeer interessant.

Samenwerken over de grenzen heen  

Maar opnieuw: we moeten ervoor zorgen dat we elkaar nodig hebben. verliest in een ongedefinieerde kleurloze soep . Wij zijn niet voor het vo...