Page 1

S INT -T RUIDEN SOCIALE STAD

Mensen met minder verdienen meer. Heel wat van onze acties ondersteunen kansarmen en kwetsbare mensen en maken vandaag hun leven beter dan het gisteren was.

I NVENTARISATIE Heel veel armoede is echter verdoken. Een eerste stap is al gezet met het inventariseren van al onze beschikbare lokale gegevens over armoede. We houden een vinger aan de pols, en reageren snel op nieuwe tendensen. Bestaande armoede-initiatieven, zoals Sint-Vincentius, moeten blijvend ondersteund worden. Een aantal groepen verdienen extra aandacht.

O UDERS

EN

K INDEROPVANG

Ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kind, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Gemiddeld doen ouders

dertien

kinderdagverblijven of onthaalouders aan voor ze een geschikte plek vinden. KIP Sp.a wil daarom het centraal loket KIP (kind info punt), dat ouders helpt bij hun zoektocht naar kinderopvang verder uitbouwen. Met KIP moet de stad erin slagen om bestaande opvangplaatsen en eventuele tekorten in kaart te brengen. Op de website www.Sint-Truiden.be/KIP krijgen ze dan op een eenvoudige manier een

overzicht van de kinderdagverblijven, onthaalouders en

buitenschoolse opvang in hun buurt. Via een zoekfunctie op basis van de leeftijd van jouw kind, de soort opvang die je zoekt en de

gewenste

locatie, krijg je een gedetailleerd overzicht van alle opvanginitiatieven en hun


prijzen. Mensen kunnen zoeken op kaart, inzoomen op een bepaalde regio en de weg van thuis naar de opvang berekenen.

Uiteindelijk is het onze bedoeling dat ouders van elke pasgeborene binnen de drie maanden een opvangplaats vinden.

GEBOORTEBONNEN Sp.a wil geboortebonnen uitreiken die kersverse ouders kunnen gebruiken bij de lokale apothekers. Op die manier kunnen alle ouders de beste zorgen aan hun kind geven en wordt de lokale middenstand gesteund.

DE ALLEENSTAANDE MOEDER STAAT NIET ALLEEN Voor de groeiende groep van alleenstaande moeders (en vaders) is het nog moeilijker. Zij lopen het meeste kans om in armoede terecht te komen. Vooral de combinatie werk of werk zoeken en opvoeding is emotioneel en financieel erg zwaar voor hen. De website “tinkebel” kan hieraan tegemoet komen. Er wordt een platform gecreëerd waar deze moeders elkaar (anoniem) kunnen treffen, ervaringen uitwisselen en later elkaar kunnen

steunen (bijvoorbeeld passen op de kinderen bij een sollicitatie). UW

HUIS UIT ?

GEZONDHEIDSZORG

Wie (gezondheids)zorg nodig heeft, verzorgen we en laten we zoveel mogelijk in het comfort van zijn

eigen omgeving – thuis –

genezen. We werken nauw samen met het OCMW om een efficiënt, geïntegreerd en eenvoudig welzijnsbeleid uit te bouwen. Zo voorkomen we dat mensen die nood hebben aan zorg, opvang of bijstand door de mazen van het net vallen. Ook voor gehandicapten trachten we Sint-Truiden nog meer toegankelijker te maken.


Het gevaar bestaat wel dat deze mensen geïsoleerd geraken en toch geweldig aan levenskwaliteit verliezen. ..

BUDDYPROJECT Met een buddyproject willen we mensen met een specifieke kwetsbaarheid (ouderen, psychisch zwakkeren, probleemleerlingen, …) uit hun sociaal

isolement halen, destigmatiseren en hun integratiekansen verhogen. De formule is op zich vrij eenvoudig: één vrijwilliger (‘buddy’) wordt gekoppeld aan één persoon met psychische moeilijkheden (‘deelnemer’). Ze

ontmoeten elkaar voor een babbel, gaan wandelen, eens fietsen of naar de film,... Kwetsbare mensen raken soms sociaal geïsoleerd en vinden moeilijk aansluiting bij anderen in de samenleving. Het vriendschappelijk contact met de buddy kan dit isolement helpen doorbreken. Het contact verloopt zo gelijkwaardig mogelijk en is niet hulpverleningsgericht – op die manier symboliseert de buddy een beetje de wereld buiten de hulpverlening.

PREMIE THUISBEZORGEN Sp.a is wil een subsidie toekennen aan handelaars of zelfstandigen die producten of diensten aan huis leveren en er hierdoor mee voor zorgen dat hoogbejaarden en andere minder mobiele mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Natuurlijk gaat het hier om activiteiten die normaliter niet aan huis gebracht worden (sorry, juffrouw van de tupperware). Door het thuisbezorgen van producten of het aan huis leveren van diensten het leven van hun bejaarde en/of minder mobiele klanten een stukje makkelijker hebben gemaakt. Om zelfstandig te wonen, kunnen zij verder een beroep blijven doen op dienstverlening zoals poetsdiensten, de bedeling van warme maaltijden, boodschap- en klusjesdiensten, een noodoproepsysteem, een financiële toelage voor ouders die een zwaar gehandicapt kind thuis opvoeden, en opvangdiensten. Die

diensten steunen we en combineren we met

maatregelen ten voordele van ouderen, zieken en gezinnen.


DE VROUWENTOETS Sp.a wil dat er in het beleid nog meer aandacht wordt geschonken aan de specifieke situatie van vrouwen. Dat kan gaan van de plaatsing en inrichting van openbare WC’s, over aandacht voor huiselijk geweld tot het vernoemen van straten naar belangrijke Truidense vrouwen. Het zou goed zijn moest er bij elk beleidsvoorstel aandacht zijn voor het effect van deze maatregel op de vrouw: de vrouwentoets.

I NTERNET

EN COMPUTERS V OOR IEDEREEN

In onze nieuwe visie op Sint-Truiden is interactiviteit heel belangrijk. Internettoegang is daarbij essentieel. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij ernaar streven draadloos internet voor de hele stad gratis aan te bieden.

Maar onze stad telt nog steeds mensen die helemaal geen

toegang hebben tot internet, ouders die nooit met een

computer hebben leren werken en kinderen die een leerachterstand krijgen omdat zij alleen maar op school een PC te zien krijgen. Nochtans zijn deze vaardigheden onontbeerlijk geworden om effectief erbovenop te komen in onze maatschappij.

Wij stellen voor om als gemeente in samenwerking met ocmw, computeren serviceclubs oude computers bij bedrijven en privé-personen op te halen, in orde te zetten en zeer goedkoop te verhuren aan wie het zich niet kan veroorloven. Het maakt de computers terug bruikbaar en stelt ze ter beschikking van kinderen, leefloners en langdurig inactieven. Zo kunnen ook zij met een computer leren werken en zo staan ze sterker op de arbeidsmarkt. We zorgen er met andere woorden voor dat kwetsbare mensen sterker komen te staan en beter mee kunnen. Door de computer te verhuren blijft er contact tussen hulpverlening en cliënt en kunnen zij ook op andere gebieden beter begeleid worden.

Sociale Stad St-Truiden  
Sociale Stad St-Truiden  

Mensen met minder verdienen meer. Heel wat van onze acties ondersteunen kansarmen en kwetsbare mensen en maken vandaag hun leven beter dan h...

Advertisement