Issuu on Google+

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Môn: HOÁ HỌC; Khối: B

Mã đề thi 475 637

148

269

852

958

D

C

B

B

A

C

B

A

D

B

D

C

B

A

D

A

A

C

C

C

C

D

D

B

C

A

A

D

B

D

A

C

C

C

B

B

A

D

D

A

C

D

A

A

B

A

C

A

B

C

D

D

B

A

D

B

B

A

C

A

A

D

C

C

B

A

C

A

A

D

A

B

A

C

D

A

D

C

B

C

C

C

A

D

A

B

A

D

C

C

A

B

D

B

D

B

D

B

C

C

C

B

D

B

C

A

D

A

D

B

A

D

A

C

B

B

D

B

A

B

C

A

B

C

B

D

C

D

B

C

A

C

D

A

B

A

B

A

B

B

B

C

D

A

A

A

A

A

C

B

A

C

A

D

C

B

D

B

C

B

A

B

A

D

D

D

A

A

C

B

A

B

A

A

C

D

A

B

B

D

D

D

B

A

B

B

B

B

D

B

D

D

1


Câu sᝑ 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

MĂŁ Ä‘áť thi 475 637

148

269

852

958

C

C

B

D

C

C

C

C

C

C

D

D

B

A

C

C

C

C

D

C

A

D

D

C

D

C

C

B

C

A

C

D

A

B

B

D

A

A

A

C

A

B

B

A

A

A

D

D

C

D

B

C

C

C

A

D

C

D

D

D

A

D

D

B

C

C

C

A

B

D

A

A

A

D

D

C

A

D

C

A

A

A

C

C

D

D

D

A

C

A

C

B

D

C

D

A

B

B

C

A

A

A

D

D

D

D

B

D

D

C

D

A

D

C

B

C

B

D

B

C

B

D

C

C

A

D

A

A

B

D

D

B

D

A

C

B

C

B

B

B

B

A

D

D

B

D

C

C

B

D

D

A

C

C

B

C

D

C

B

B

B

A

C

C

A

B

D

B

2


DaHoaBCt