Page 1

PhÇn mét : Ho¸ häc líp 10

Ch−¬ng 1

Nguyªn tö C©u 1. Nhµ b¸c häc ®Çu tiªn ®−a ra kh¸i niÖm nguyªn tö lµ : A. Men-®ª-lª-Ðp. B. La-voa-di-ª. C. §ª-m«-crit. D. R¬-d¬-pho. C©u 2. Electron ®−îc t×m ra n¨m 1897 do c«ng lao chñ yÕu cña : A. R¬-d¬-pho. B. T«m-x¬n. C. Chat-wich. D. Cu-l«ng. C©u 3. ThÝ nghiÖm ph¸t hiÖn ra electron lµ : A. B¾n ph¸ nguyªn tö nit¬ b»ng chïm h¹t α. B. Phãng ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc cã hiÖu ®iÖn thÕ 15 kV ®Æt trong ch©n kh«ng (¸p suÊt kho¶ng 0,001mmHg). C. Cho c¸c h¹t α b¾n ph¸ l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®−êng ®i cña h¹t α. D. Dïng h¹t α b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C©u 4. §Æc tÝnh cña tia ©m cùc lµ : A. Trªn ®−êng ®i cña nã, nÕu ta ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay. B. D−íi t¸c dông cña ®iÖn tr−êng vµ tõ tr−êng th× tia ©m cùc truyÒn th¼ng. C. Khi tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu th× tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc ©m. D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng. C©u 5. Trªn ®−êng ®i cña tia ©m cùc, nÕu ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay. §iÒu ®ã cho thÊy tia ©m cùc lµ : A. Chïm h¹t vËt chÊt cã khèi l−îng. B. Chïm h¹t chuyÓn ®éng víi vËn tèc lín. C. Chïm h¹t mang ®iÖn tÝch ©m. D. Chïm h¹t cã khèi l−îng vµ chuyÓn ®éng rÊt nhanh. C©u 6. Khi cho tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu, tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc d−¬ng. §iÒu ®ã chøng tá tia ©m cùc lµ chïm h¹t http://www.ebook.edu.vn

3


A. cã khèi l−îng. B. cã ®iÖn tÝch ©m. C. cã vËn tèc lín. D. C¶ A, B vµ C. C©u 7. ThÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n nguyªn tö lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ (15 kV) trong ch©n kh«ng. B. Dïng chïm h¹t α b¾n ph¸ mét l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®−êng ®i cña h¹t α. C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t α. D. Dïng h¹t α b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C©u 8. Tõ kÕt qu¶ nµo cña thÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n nguyªn tö, ®Ó rót ra kÕt luËn: “Nguyªn tö ph¶i chøa phÇn mang ®iÖn tÝch d−¬ng cã khèi l−îng lín” ? A. HÇu hÕt c¸c h¹t α ®Òu xuyªn th¼ng. B. Cã mét sè Ýt h¹t α ®i lÖch h−íng ban ®Çu. C. Mét sè rÊt Ýt h¹t α bÞ bËt l¹i phÝa sau. D. C¶ B vµ C. C©u 9. ThÝ nghiÖm t×m ra proton lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ trong ch©n kh«ng. B. Cho c¸c h¹t α b¾n ph¸ l¸ vµng máng. C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t α. D. Dïng h¹t α b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C©u 10. Cho s¬ ®å ph¶n øng h¹t nh©n sau : 4 2H

+

14 7N

17 8O

+ X

X lµ : A. Electron. B. Proton. C. N¬tron. D. §¬teri. C©u 11. ThÝ nghiÖm t×m ra n¬tron lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ trong ch©n kh«ng. B. Dïng h¹t α b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t α. D. Cho c¸c h¹t α b¾n ph¸ l¸ vµng máng. C©u 12. Trong mäi nguyªn tö, ®Òu cã : A. sè proton b»ng sè n¬tron. B. sè proton b»ng sè electron. C. sè electron b»ng sè n¬tron.

4

http://www.ebook.edu.vn


D. tæng sè proton vµ n¬tron b»ng tæng sè electron. C©u 13. Trong mäi nguyªn tö ®Òu cã : A. proton vµ electron. B. proton vµ n¬tron. C. n¬tron vµ electron. D. proton, n¬tron vµ electron. C©u 14. Nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau, cã thÓ gièng nhau vÒ : A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. C©u 15. Mäi nguyªn tö ®Òu trung hoµ vÒ ®iÖn do : A. trong nguyªn tö cã sè proton b»ng sè electron. B. h¹t n¬tron kh«ng mang ®iÖn. C. trong nguyªn tö cã sè proton b»ng sè n¬tron. D. C¶ A vµ B.

C©u 16. Trong mäi h¹t nh©n cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè ®Òu cã A. proton.

B. electron.

C. n¬tron.

D. proton vµ n¬tron.

C©u 17. C¸c nguyªn tö cña cïng mét nguyªn tè cã thÓ kh¸c nhau vÒ A. sè proton.

B. sè n¬tron.

C. sè electron.

D. sè hiÖu nguyªn tö.

C©u 18. Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè proton nh−ng kh¸c nhau vÒ sè n¬tron, gäi lµ A. ®ång l−îng.

B. ®ång vÞ.

C. ®ång ph©n.

D. ®ång ®¼ng.

C©u 19. Khi phãng chïm tia α qua mét l¸ vµng máng ng−êi ta thÊy cø 108 h¹t α th× cã mét h¹t bÞ bËt ng−îc trë l¹i. Mét c¸ch gÇn ®óng, cã thÓ x¸c ®Þnh ®−êng kÝnh cña nguyªn tö lín h¬n ®−êng kÝnh cña h¹t nh©n kho¶ng : A. 1016 lÇn.

B. 108 lÇn.

C. 104 lÇn.

D. 102 lÇn.

C©u 20. Mét u (®¬n vÞ khèi l−îng nguyªn tö) cã khèi l−îng tÝnh ra kilogam gÇn b»ng : A. 1,66.10–27

B. 1,99.10–27

C. 16,61.10–27

D. 1,69.10–27

C©u 21. §ång vÞ nµo cña cacbon ®−îc sö dông trong viÖc quy −íc ®¬n vÞ khèi l−îng nguyªn tö : A.

11 6C

B.

12 6C

C.

13 6C

D.

14 6C

http://www.ebook.edu.vn

5


C©u 22. Sè khèi lµ :

A. Khèi l−îng cña h¹t nh©n nguyªn tö. B. Khèi l−îng cña nguyªn tö. C. Tæng khèi l−îng c¸c proton vµ c¸c n¬tron trong h¹t nh©n nguyªn tö. D. Tæng sè h¹t proton vµ sè h¹t n¬tron cña h¹t nh©n nguyªn tö. C©u 23. §¹i l−îng ®Æc tr−ng cho mét nguyªn tè ho¸ häc lµ : A. Sè electron. B. Sè proton. C. Sè n¬tron. D. Sè khèi. C©u 24. Cho sè khèi A cña mét nguyªn tö th× ch−a x¸c ®Þnh ®−îc : A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. C¶ A, B vµ C. 14 15 17 17 18 6 C , 7 N , 8 N , 9 F , 10 Ne .

C©u 25. Cho c¸c nguyªn tö :

Cã bao nhiªu nguyªn tö cã cïng sè

n¬tron ? A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

C©u 26. §¹i l−îng kh«ng ®Æc tr−ng cho mét nguyªn tè ho¸ häc lµ :

A. Sè n¬tron. B. Sè proton. C. §iÖn tÝch h¹t nh©n. D. Sè hiÖu nguyªn tö. C©u 27. ChØ ra néi dung ®óng:

A. ChØ cã nguyªn tö oxi míi cã 8 proton. B. ChØ cã nguyªn tö oxi míi cã 8 n¬tron. C. ChØ cã nguyªn tè oxi míi cã 8 electron ë vá electron. D. C¶ A, B, C. C©u 28. Cã bao nhiªu lo¹i ph©n tö n−íc, biÕt r»ng oxi vµ hi®ro cã c¸c ®ång vÞ sau : 1 2 1H , 1H

A. 9

, 31 H ,

16 17 18 8O , 8O , 8O .

B. 15

C. 18

D. 21

C©u 29. Nguyªn tè hi®ro trong tù nhiªn cã bao nhiªu ®ång vÞ ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 30. Nguyªn tè ho¸ häc nµo cã mét ®ång vÞ mµ h¹t nh©n cã sè n¬tron b»ng ? A. Hi®ro. B. Cacbon. C. Oxi. 6

http://www.ebook.edu.vn

2 lÇn sè proton


D. Brom. C©u 31. Nguyªn tè ho¸ häc duy nhÊt cã 3 kÝ hiÖu ho¸ häc lµ :

A. B. C. D.

Hi®ro. Oxi. Cacbon. S¾t.

C©u 32. C¸c ®ång vÞ cã sè khèi kh¸c nhau lµ do kh¸c nhau vÒ :

A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. C©u 33. Nguyªn tö khèi cã ®¬n vÞ lµ :

A. g. B. kg. C. u. D. g/mol. C©u 34. §¬teri lµ :

A.

1 1H

B.

2 1H

C.

3 1H

D.

4 1H

C©u 35. §ång trong tù nhiªn cã 2 ®ång vÞ 63Cu vµ 65Cu, cã khèi l−îng nguyªn tö trung b×nh lµ 63,54.

VËy hµm l−îng phÇn tr¨m 63Cu trong ®ång tù nhiªn lµ : A. 50% B. 10% C. 70% D. 73% C©u

36.

Nguyªn

®ång vÞ, biÕt

tö 79 35 Br

khèi

trung

b×nh

cña

brom

79,91.

Brom

hai

chiÕm 54,5%. VËy sè khèi cña ®ång vÞ thø hai lµ :

A. 80 B. 81 C. 82 D. 81,5 C©u 37. Nguyªn tö khèi vµ khèi l−îng mol nguyªn tö cã cïng

A. trÞ sè. B. gi¸ trÞ. http://www.ebook.edu.vn

7


C. ®¬n vÞ. D. c¶ A, B, C. C©u 38. Sù chuyÓn ®éng cña electron trong nguyªn tö cã tÝnh chÊt

A. theo nh÷ng quü ®¹o trßn. B. theo nh÷ng quü ®¹o h×nh bÇu dôc. C. kh«ng theo quü ®¹o x¸c ®Þnh. D. theo nh÷ng quü ®¹o x¸c ®Þnh nh−ng quü ®¹o cã h×nh d¹ng bÊt k×. C©u 39. Trong nguyªn tö, mçi electron cã khu vùc tån t¹i −u tiªn cña m×nh, do mçi electron cã mét

A. vÞ trÝ riªng. B. quü ®¹o riªng. C. n¨ng l−îng riªng. D. ®¸m m©y riªng. C©u 40. Ph©n líp d chøa tèi ®a

A. 2 electron. B. 6 electron. C. 10 electron. D. 14 electron. C©u 41. Líp electron M b·o hoµ khi líp ®ã chøa

A. 8 electron. B. 18 electron. C. 32 electron. D. 36 electron. C©u 42. C¸c electron ë líp nµo liªn kÕt víi h¹t nh©n chÆt chÏ nhÊt ?

A. Líp N. B. Líp M. C. Líp L. D. Líp K. C©u 43. S¾t

26

Fe lµ nguyªn tè

A. s. B. p. C. d. D. f. C©u 44. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö Fe (Z = 26) lµ :

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8. C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2. 8

http://www.ebook.edu.vn


C©u 45. CÊu h×nh electron cña ion Fe3+ (Z = 26) lµ :

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2. C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5. C©u 46. Ion A3+ cã ph©n líp electron ngoµi cïng lµ 3d2. CÊu h×nh electron cña A lµ :

A. [Ar]3d5. B. [Ar]4s2 3d3. C. [Ar]3d3 4s2. D. TÊt c¶ ®Òu sai. C©u 47. CÊu h×nh electron ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch cña nguyªn tö cacbon (Z = 6) lµ :

A.

↑↓

↑↓

↑↓

B.

↑↓

↑↓

C.

↑↓

D.

↑↓

C©u 48. C¸c nguyªn tö khÝ hiÕm (trõ He) cã sè electron ë líp ngoµi cïng lµ :

A. 1, 2, 3 B. 4 C. 5, 6, 7 D. 8 C©u 49. Trong nguyªn tö 26Fe, c¸c electron ho¸ trÞ lµ c¸c electron ë :

A. Ph©n líp 4s vµ 4p. B. Ph©n líp 3d vµ 4s. C. Ph©n líp 3d. D. Ph©n líp 4s. C©u 50. Nguyªn tö cã Z = 17, ®ã lµ nguyªn tö cña nguyªn tè :

A. kim lo¹i. B. phi kim. C. ¸ kim. D. khÝ hiÕm. C©u 51. Cho c¸c h¹t vi m« cã thµnh phÇn nh− sau : 6p, 6n, 6e ; 8p, 8n, 10e ; 9p, 10n, 10e ; 10p, 10n, 10e ; 11p, 12n, 10e ; 13p, 14n, 13e ; 13p, 13n, 13e ; 13p, 14n, 10e. Cã bao nhiªu h¹t trung hoµ vÒ ®iÖn ?

A. 2

B. 3

http://www.ebook.edu.vn

C. 4

D. 5

9


Ch−¬ng 2

B¶ng tuÇn hoμn vμ ®Þnh luËt tuÇn hoμn c¸c nguyªn tè ho¸ häc C©u 52 : Trong b¶ng tuÇn hoµn, c¸c nguyªn tè ho¸ häc ®−îc s¾p xÕp d−íi ¸nh s¸ng cña

A. thuyÕt cÊu t¹o nguyªn tö. B. thuyÕt cÊu t¹o ph©n tö. C. ThuyÕt cÊu t¹o ho¸ häc. D. ®Þnh luËt tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc. C©u 53 : C¸c nguyªn tè ho¸ häc trong b¶ng tuÇn hoµn ®−îc s¾p xÕp theo nguyªn t¾c :

A. C¸c nguyªn tè cã cïng sè líp electron trong nguyªn tö ®−îc xÕp cïng mét hµng. B. C¸c nguyªn tè cã cïng sè electron ho¸ trÞ trong nguyªn tö ®−îc xÕp thµnh mét cét. C. C¸c nguyªn tè ®−îc s¾p theo theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n nguyªn tö. D. C¶ A, B vµ C. C©u 54 : C¸c nguyªn tè ho¸ häc trong b¶ng tuÇn hoµn ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn cña

A. sè n¬tron trong h¹t nh©n. B. sè proton trong h¹t nh©n. C. sè electron ë líp ngoµi cïng. D. c¶ B vµ C. C©u 55 : Trong b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc cã bao nhiªu chu k× nhá ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 56 : Nguyªn tè canxi thuéc chu k× A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 57 : Hai nguyªn tè A vµ B cïng mét nhãm, thuéc hai chu k× nhá liªn tiÕp nhau (ZA < ZB). VËy ZB – ZA b»ng :

A. 1 B. 6 C. 8 D. 18 C©u 58 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ c¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm : A. Cã tÝnh chÊt ho¸ häc gÇn gièng nhau. B. Nguyªn tö cña chóng cã cÊu h×nh electron t−¬ng tù nhau. 10

http://www.ebook.edu.vn


C. Nguyªn tö cña chóng cã sè electron ho¸ trÞ b»ng nhau. D. §−îc s¾p xÕp thµnh mét hµng. C©u 59 : Khèi c¸c nguyªn tè p gåm c¸c nguyªn tè : A. nhãm IA vµ IIA. B. nhãm IIIA ®Õn nhãm VIIIA (trõ He). C. nhãm IB ®Õn nhãm VIIIB. D. xÕp ë hai hµng cuèi b¶ng. C©u 60 : Nguyªn nh©n cña sù biÕn ®æi tuÇn hoµn tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè lµ sù biÕn ®æi tuÇn hoµn A. cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. B. cña sè hiÖu nguyªn tö. C. cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö. D. cÊu tróc líp vá electron cña nguyªn tö. C©u 61 : Sè thø tù cña nhãm A cho biÕt : A. sè hiÖu nguyªn tö. B. sè electron ho¸ trÞ cña nguyªn tö. C. sè líp electron cña nguyªn tö. D. sè electron trong nguyªn tö. C©u 62 : Nguyªn nh©n cña sù gièng nhau vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm A lµ sù gièng nhau vÒ

A. sè líp electron trong nguyªn tö. B. sè electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö. C. sè electron trong nguyªn tö. D. C¶ A, B, C. C©u 63 : Electron ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè nhãm IA, IIA lµ c¸c electron

A. s B. p C. d D. f C©u 64 : Trong mét chu k×, theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n th× :

A. tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, tÝnh phi kim t¨ng dÇn. B. tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, tÝnh phi kim gi¶m dÇn. C. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®Òu gi¶m dÇn. D. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®Òu t¨ng dÇn. C©u 65 : ChØ ra néi dung ®óng, khi nãi vÒ sù biÕn thiªn tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong cïng chu k× theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n :

A. TÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn. B. TÝnh phi kim t¨ng dÇn. C. B¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn. D. Sè líp electron trong nguyªn tö t¨ng dÇn. http://www.ebook.edu.vn

11


C©u 66 : C¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm A, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n th× :

A. tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn. B. tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim t¨ng dÇn. C. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®ång thêi t¨ng dÇn. D. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®ång thêi gi¶m dÇn. C©u 67 : D·y nµo kh«ng ®−îc xÕp theo quy luËt tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn ?

A. Li, Na, K, Rb. B. F, Cl, Br, I. C. Al, Mg, Na, K. D. B, C, N, O. C©u 68 : S¾p xÕp c¸c kim lo¹i Na, Mg, Al, K theo quy luËt tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn :

A. Na, Mg, Al, K. B. K, Na, Mg, Al. C. Al, Mg, Na, K. D. Na, K, Mg, Al. C©u 69 : Nguyªn tè phi kim m¹nh nhÊt lµ :

A. Oxi. B. Flo. C. Clo. D. Nit¬ C©u 70 : Pau-linh quy −íc lÊy ®é ©m ®iÖn cña nguyªn tè nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®é ©m ®iÖn t−¬ng ®èi cho c¸c nguyªn tè kh¸c ?

A. Hi®ro. B. Cacbon. C. Flo. D. Clo. C©u 71 : D·y nguyªn tè ®−îc xÕp theo chiÒu b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn lµ :

A. C, N, O, F. B. F, Cl, Br, I. C. Li, Na, K, Rb. D. Cl, S, P, Si. C©u 72 : Trong mét chu k×, khi ®i tõ tr¸i sang ph¶i, b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn do :

A. ®iÖn tÝch h¹t nh©n vµ sè líp electron t¨ng dÇn. B. ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn vµ sè líp electron gi¶m dÇn. C. ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn vµ sè líp electron kh«ng ®æi. D. ®iÖn tÝch h¹t nh©n vµ sè líp electron kh«ng ®æi.

12

http://www.ebook.edu.vn


C©u 73 : §¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng hót electron cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè khi h×nh thµnh liªn kÕt ho¸ häc lµ :

A. TÝnh kim lo¹i. B. TÝnh phi kim. C. §iÖn tÝch h¹t nh©n. D. §é ©m ®iÖn. C©u 74 : ChØ ra néi dung sai :

TÝnh phi kim cña nguyªn tè cµng m¹nh th× A. kh¶ n¨ng thu electron cµng m¹nh. B. ®é ©m ®iÖn cµng lín. C. b¸n kÝnh nguyªn tö cµng lín. D. tÝnh kim lo¹i cµng yÕu. C©u 75 : Trong mét chu k× nhá, ®i tõ tr¸i sang ph¶i th× ho¸ trÞ cao nhÊt cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt víi oxi

A. t¨ng lÇn l−ît tõ 1 ®Õn 4. B. gi¶m lÇn l−ît tõ 4 xuèng 1. C. t¨ng lÇn l−ît tõ 1 ®Õn 7. D. t¨ng lÇn l−ît tõ 1 ®Õn 8. C©u 76 : Trong mét chu k×, tõ tr¸i sang ph¶i theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n

A. tÝnh baz¬ vµ tÝnh axit cña c¸c hi®roxit t−¬ng øng yÕu dÇn. B. tÝnh baz¬ vµ tÝnh axit cña c¸c hi®roxit t−¬ng øng m¹nh dÇn. C. c¸c hi®roxit cã tÝnh baz¬ yÕu dÇn vµ tÝnh axit m¹nh dÇn. D. c¸c hi®roxit cã tÝnh baz¬ m¹nh dÇn, tÝnh axit yÕu dÇn. C©u 77 : TÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè vµ ®¬n chÊt, còng nh− thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt t¹o nªn tõ c¸c nguyªn tè ®ã : A. biÕn ®æi liªn tôc theo chiÒu t¨ng cña khèi l−îng nguyªn tö. B. biÕn ®æi tuÇn hoµn theo chiÒu t¨ng cña khèi l−îng nguyªn tö. C. biÕn ®æi liªn tôc theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. D. biÕn ®æi tuÇn hoµn theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. C©u 78 : TÝnh chÊt kh«ng biÕn ®æi tuÇn hoµn cña c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn lµ : A. B¸n kÝnh nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn. B. Sè electron trong nguyªn tö, sè líp electron. C. TÝnh kim lo¹i, tÝnh phi kim cña c¸c nguyªn tè. D. Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña c¸c hîp chÊt t¹o nªn tõ c¸c nguyªn tè. C©u 79 : BiÕt vÞ trÝ cña mét nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn, kh«ng suy ra ®−îc : A. tÝnh kim lo¹i, tÝnh phi kim. B. c«ng thøc oxit cao nhÊt, hîp chÊt víi hi®ro. C. b¸n kÝnh nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn. D. tÝnh axit, baz¬ cña c¸c hi®roxit t−¬ng øng cña chóng.

http://www.ebook.edu.vn

13


C©u 80 : Cho nguyªn tè cã Z = 17, nã cã ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi lµ : A. 3 B. 5 C. 7 D. 8 C©u 81 : Nguyªn tè X cã Z = 15, hîp chÊt cña nã víi hi®ro cã c«ng thøc ho¸ häc d¹ng : A. HX

B. H2X C. H3X D. H4X C©u 82 : Nguyªn tè cã tÝnh chÊt ho¸ häc t−¬ng tù canxi : A. Na B. K C. Ba D. Al C©u 83 : CÆp nguyªn tè ho¸ häc nµo sau ®©y cã tÝnh chÊt ho¸ häc gièng nhau nhÊt ?

A. Na, Mg B. Na, K C. K, Ag D. Mg, Al C©u 84 : Sè hiÖu nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn kh«ng cho biÕt

A. sè proton trong h¹t nh©n. B. sè electron trong nguyªn tö. C. sè n¬tron. D. sè thø tù cña chu k×, nhãm. C©u 85 : D·y s¾p xÕp c¸c chÊt theo chiÒu tÝnh baz¬ t¨ng dÇn :

A. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Si(OH)4. B. Si(OH)4, Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2. C. Mg(OH)2, NaOH, Si(OH)4, Al(OH)3. D. Si(OH)4, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH. C©u 86 : D·y s¾p xÕp c¸c chÊt theo chiÒu tÝnh axit t¨ng dÇn :

A. H4SiO4, H3PO4, H2SO4, HClO4. B. H2SO4, H3PO4, HClO4, H4SiO4. C. HClO4, H2SO4, H3PO4, H4SiO4. D. H3PO4, HClO4, H4SiO4, H2SO4. 14

http://www.ebook.edu.vn


C©u 87 : §¬n chÊt cña c¸c nguyªn tè nµo sau ®©y cã tÝnh chÊt ho¸ häc t−¬ng tù nhau ?

A. As, Se, Cl, I. B. F, Cl, Br, I. C. Br, I, H, O. D. O, Se, Br, Cl. C©u 88 : Nguyªn tö nguyªn tè nµo trong nhãm VIIA cã b¸n kÝnh nguyªn tö lín nhÊt ?

A. Flo. B. Atatin. C. Iot. D. Clo. C©u 89 : Trong 20 nguyªn tè ®Çu tiªn cña b¶ng tuÇn hoµn, cã bao nhiªu nguyªn tè khÝ hiÕm ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 90 : D·y nguyªn tè nµo sau ®©y s¾p xÕp theo chiÒu b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn ?

A. I, Br, Cl, F. B. C, Si, P, N. C. C, N, O, F. D. Mg, Ca, Sr, Ba.

http://www.ebook.edu.vn

15


Ch−¬ng 3

Liªn kÕt ho¸ häc C©u 91 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ ion :

A. Ion lµ phÇn tö mang ®iÖn. B. Ion ©m gäi lµ cation, ion d−¬ng gäi lµ anion. C. Ion cã thÓ chia thµnh ion ®¬n nguyªn tö vµ ion ®a nguyªn tö. D. Ion ®−îc h×nh thµnh khi nguyªn tö nh−êng hay nhËn electron. C©u 92 : Cho c¸c ion : Na+, Al3+, SO24 − , NO3− , Ca2+, NH +4 , Cl–. Hái cã bao nhiªu cation ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 93 : Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc, nguyªn tö kim lo¹i cã khuynh h−íng

A. nhËn thªm electron. B. nh−êng bít electron. C. nhËn hay nh−êng electron phô thuéc vµo tõng ph¶n øng cô thÓ. D. nhËn hay nh−êng electron phô thuéc vµo tõng kim lo¹i cô thÓ. C©u 94 : Trong ph¶n øng ho¸ häc, nguyªn tö natri kh«ng h×nh thµnh ®−îc

A. ion natri. B. cation natri. C. anion natri. D. ion ®¬n nguyªn tö natri. C©u 95 : Trong ph¶n øng : 2Na + Cl2 → 2NaCl, cã sù h×nh thµnh

A. cation natri vµ clorua. B. anion natri vµ clorua. C. anion natri vµ cation clorua. D. anion clorua vµ cation natri. C©u 96 : Hoµn thµnh néi dung sau : “B¸n kÝnh nguyªn tö...(1) b¸n kÝnh cation t−¬ng øng vµ ... (2) b¸n kÝnh anion t−¬ng øng”.

A. (1) : nhá h¬n, (2) : lín h¬n. B. (1) : lín h¬n, (2) : nhá h¬n. C. (1) : lín h¬n, (2) : b»ng. D. (1) : nhá h¬n, (2) : b»ng. C©u 97 : Trong tinh thÓ NaCl, xung quanh mçi ion cã bao nhiªu ion ng−îc dÊu gÇn nhÊt ?

A. 1 B. 4 16

http://www.ebook.edu.vn


C. 6 D. 8 C©u 98 : Liªn kÕt ion lµ liªn kÕt ®−îc h×nh thµnh bëi

A. sù gãp chung c¸c electron ®éc th©n. B. sù cho – nhËn cÆp electron ho¸ trÞ. C. lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ion mang ®iÖn tr¸i dÊu. D. lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ion d−¬ng vµ electron tù do. C©u 99 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ tÝnh chÊt chung cña hîp chÊt ion :

A. Khã nãng ch¶y, khã bay h¬i. B. Tån t¹i d¹ng tinh thÓ, tan nhiÒu trong n−íc. C. Trong tinh thÓ chøa c¸c ion nªn dÉn ®−îc ®iÖn. D. C¸c hîp chÊt ion ®Òu kh¸ r¾n. C©u 100 : Hoµn thµnh néi dung sau : “C¸c ……….... th−êng tan nhiÒu trong n−íc. Khi nãng ch¶y vµ khi hoµ tan trong n−íc, chóng dÉn ®iÖn, cßn ë tr¹ng th¸i r¾n th× kh«ng dÉn ®iÖn”.

A. B. C. D.

hîp chÊt v« c¬ hîp chÊt h÷u c¬ hîp chÊt ion hîp chÊt céng ho¸ trÞ

C©u 101 : Trong ph©n tö nµo sau ®©y chØ tån t¹i liªn kÕt ®¬n : N2, O2, F2, CO2 ?

A. N2 B. O2 C. F2 D. CO2 C©u 102 : Cho c¸c ph©n tö : H2, CO2, Cl2, N2, I2, C2H4, C2H2. Bao nhiªu ph©n tö cã liªn kÕt ba trong ph©n tö ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 103 : Liªn kÕt ®−îc t¹o nªn gi÷a hai nguyªn tö b»ng mét hay nhiÒu cÆp electron chung, gäi lµ A. liªn kÕt ion. B. liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C. liªn kÕt kim lo¹i. D. liªn kÕt hi®ro. C©u 104 : Trong ph©n tö amoni clorua cã bao nhiªu liªn kÕt céng ho¸ trÞ ? A. 1 B. 2 C. 4

http://www.ebook.edu.vn

17


D. 5 C©u 105 : Trong m¹ng tinh thÓ NaCl, c¸c ion Na+ vµ Cl– ®−îc ph©n bè lu©n phiªn ®Òu ®Æn trªn c¸c ®Ønh cña c¸c A. h×nh lËp ph−¬ng. B. h×nh tø diÖn ®Òu. C. h×nh chãp tam gi¸c. D. h×nh l¨ng trô lôc gi¸c ®Òu. C©u 106 : ChØ ra néi dung sai khi xÐt ph©n tö CO2 : A. Ph©n tö cã cÊu t¹o gãc. B. Liªn kÕt gi÷a nguyªn tö oxi vµ cacbon lµ ph©n cùc. C. Ph©n tö CO2 kh«ng ph©n cùc. D. Trong ph©n tö cã hai liªn kÕt ®«i. C©u 107 : Cho c¸c ph©n tö : H2, CO2, HCl, Cl2, CH4. Cã bao nhiªu ph©n tö cã cùc ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 108 : Liªn kÕt nµo cã thÓ ®−îc coi lµ tr−êng hîp riªng cña liªn kÕt céng ho¸ trÞ ?

A. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc. B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc. C. Liªn kÕt ion. D. Liªn kÕt kim lo¹i. C©u 109 : Trong ph©n tö sÏ cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ ph©n cùc nÕu cÆp electron chung

A. ë gi÷a hai nguyªn tö. B. lÖch vÒ mét phÝa cña mét nguyªn tö. C. chuyÓn h¼n vÒ mét nguyªn tö. D. nh−êng h¼n vÒ mét nguyªn tö. C©u 110 : Hoµn thµnh néi dung sau : “Nãi chung, c¸c chÊt chØ cã …………….. kh«ng dÉn ®iÖn ë mäi tr¹ng th¸i”.

A. liªn kÕt céng ho¸ trÞ B. liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc C. liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc D. liªn kÕt ion C©u 111 : Trong liªn kÕt gi÷a hai nguyªn tö, nÕu cÆp electron chung chuyÓn h¼n vÒ mét nguyªn tö, ta sÏ cã liªn kÕt

A. céng ho¸ trÞ cã cùc. B. céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc. 18

http://www.ebook.edu.vn


C. ion. D. cho – nhËn. C©u 112 : §Ó ®¸nh gi¸ lo¹i liªn kÕt trong ph©n tö hîp chÊt, ng−êi ta cã thÓ dùa vµo hiÖu ®é ©m ®iÖn. Khi hiÖu ®é ©m ®iÖn cña hai nguyªn tö tham gia liªn kÕt ≥ 1,7 th× ®ã lµ liªn kÕt

A. ion. B. céng ho¸ trÞ kh«ng cùc. C. céng ho¸ trÞ cã cùc. D. kim lo¹i. C©u 113 : ë c¸c nót m¹ng cña tinh thÓ natri clorua lµ

A. ph©n tö NaCl. B. c¸c ion Na+, Cl–. C. c¸c nguyªn tö Na, Cl. D. c¸c nguyªn tö vµ ph©n tö Na, Cl2. C©u 114 : Trong tinh thÓ nguyªn tö, c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau b»ng

A. liªn kÕt céng ho¸ trÞ. B. liªn kÕt ion. C. liªn kÕt kim lo¹i. D. lùc hót tÜnh ®iÖn. C©u 115 : Trong tinh thÓ kim c−¬ng, ë c¸c nót m¹ng tinh thÓ lµ : A. nguyªn tö cacbon. B. ph©n tö cacbon. C. cation cacbon. D. anion cacbon. C©u 116 : Trong tinh thÓ iot, ë c¸c ®iÓm nót cña m¹ng tinh thÓ lµ : A. nguyªn tö iot. B. ph©n tö iot. C. anion iotua. D. cation iot. C©u 117 : Trong tinh thÓ n−íc ®¸, ë c¸c nót cña m¹ng tinh thÓ lµ : A. Nguyªn tö hi®ro vµ oxi. B. Ph©n tö n−íc. C. C¸c ion H+ vµ O2–. D. C¸c ion H+ vµ OH–. C©u 118 : ChØ ra néi dung sai : Trong tinh thÓ ph©n tö, c¸c ph©n tö ... .

A. tån t¹i nh− nh÷ng ®¬n vÞ ®éc lËp. B. ®−îc s¾p xÕp mét c¸ch ®Òu ®Æn trong kh«ng gian. C. n»m ë c¸c nót m¹ng cña tinh thÓ. D. liªn kÕt víi nhau b»ng lùc t−¬ng t¸c m¹nh. C©u 119 : ChØ ra ®©u lµ tinh thÓ nguyªn tö trong c¸c tinh thÓ sau :

http://www.ebook.edu.vn

19


A. Tinh thÓ iot. B. Tinh thÓ kim c−¬ng. C. Tinh thÓ n−íc ®¸. D. Tinh thÓ photpho tr¾ng. C©u 120 : §Ó lµm ®¬n vÞ so s¸nh ®é cøng cña c¸c chÊt, ng−êi ta quy −íc lÊy ®é cøng cña kim c−¬ng lµ

A. 1 ®¬n vÞ. B. 10 ®¬n vÞ. C. 100 ®¬n vÞ. D. 1000 ®¬n vÞ. C©u 121 : ChØ ra néi dung ®óng khi nãi vÒ ®Æc tr−ng cña tinh thÓ nguyªn tö :

A. KÐm bÒn v÷ng. B. RÊt cøng. C. NhiÖt ®é nãng ch¶y kh¸ thÊp. D. Cã nhiÖt ®é s«i thÊp h¬n nhiÖt ®é s«i cña nh÷ng chÊt cã m¹ng tinh thÓ ph©n tö. C©u 122 : Ho¸ trÞ trong hîp chÊt ion ®−îc gäi lµ

A. ®iÖn ho¸ trÞ. B. céng ho¸ trÞ. C. sè oxi ho¸. D. ®iÖn tÝch ion. C©u 123 : Hoµn thµnh néi dung sau : “Trong hîp chÊt céng ho¸ trÞ, ho¸ trÞ cña mét nguyªn tè ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ............ cña nguyªn tö nguyªn tè ®ã trong ph©n tö”.

A. sè electron ho¸ trÞ. B. sè electron ®éc th©n. C. sè electron tham gia liªn kÕt. D. sè obitan ho¸ trÞ. C©u 124 : Hoµn thµnh néi dung sau : “Sè oxi ho¸ cña mét nguyªn tè trong ph©n tö lµ ...(1)… cña nguyªn tö nguyªn tè ®ã trong ph©n tö, nÕu gi¶ ®Þnh r»ng liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö lµ ...(2)….”.

A. (1) : ®iÖn ho¸ trÞ ; (2) : liªn kÕt ion. B. (1) : ®iÖn tÝch ;

(2) : liªn kÕt ion.

C. (1) : céng ho¸ trÞ ; (2) : liªn kÕt céng ho¸ trÞ. D. (1) : ®iÖn ho¸ trÞ ; (2) : liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C©u 125 : Sè oxi ho¸ cña nguyªn tè l−u huúnh trong c¸c chÊt : S, H2S, H2SO4, SO2 lÇn l−ît lµ :

A. B. C. D. C©u 126 :

0, +2, +6, +4. 0, –2, +4, –4. 0, –2, –6, +4. 0, –2, +6, +4. Hîp chÊt mµ nguyªn tè clo cã sè oxi ho¸ +3 lµ :

20

http://www.ebook.edu.vn


A. NaClO B. NaClO2 C. NaClO3 D. NaClO4 C©u 127 : Sè oxi ho¸ cña nguyªn tè nit¬ trong c¸c hîp chÊt : NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lÇn l−ît lµ : A. –4, +6, +2, +4, 0, +1. B. –4, +5, –2, 0, +3, –1. C. –3, +5, +2, +4, 0, +1.

D. +3, –5, +2, –4, –3, –1. C©u 128 : ChØ ra néi dung sai :

A. Sè oxi ho¸ cña nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt b»ng ho¸ trÞ cña nguyªn tè ®ã. B. Trong mét ph©n tö, tæng sè oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè b»ng kh«ng. C. Sè oxi ho¸ cña ion ®¬n nguyªn tö b»ng ®iÖn tÝch cña ion ®ã. D. Tæng sè oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè trong ion ®a nguyªn tö b»ng ®iÖn tÝch cña ion ®ã. C©u 129 : Chän néi dung ®óng ®Ó hoµn thµnh c©u sau : “Trong tÊt c¶ c¸c hîp chÊt,...”

A. sè oxi ho¸ cña hi®ro lu«n b»ng +1. B. sè oxi ho¸ cña natri lu«n b»ng +1. C. sè oxi ho¸ cña oxi lu«n b»ng –2. D. C¶ A, B, C. C©u 130 : ChØ ra néi dung sai khi hoµn thµnh c©u sau : “Trong tÊt c¶ c¸c hîp chÊt,...”

A. kim lo¹i kiÒm lu«n cã sè oxi ho¸ +1. B. halogen lu«n cã sè oxi ho¸ –1. C. hi®ro lu«n cã sè oxi ho¸ +1, trõ mét sè tr−êng hîp nh− hi®rua kim lo¹i (NaH, CaH2 ....). D. kim lo¹i kiÒm thæ lu«n cã sè oxi ho¸ +2.

http://www.ebook.edu.vn

21


Ch−¬ng 4

Ph¶n øng ho¸ häc C©u 131 : Trong ho¸ häc v« c¬, ph¶n øng ho¸ häc nµo cã sè oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè lu«n kh«ng ®æi ?

A. Ph¶n øng ho¸ hîp. B. Ph¶n øng trao ®æi. C. Ph¶n øng ph©n hñy. D. Ph¶n øng thÕ. C©u 132 : Trong ho¸ häc v« c¬, ph¶n øng ho¸ häc nµo lu«n lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö ?

A. Ph¶n øng ho¸ hîp. B. Ph¶n øng trao ®æi. C. Ph¶n øng ph©n hñy. D. Ph¶n øng thÕ. C©u 133 : Ph−¬ng ph¸p th¨ng b»ng electron dùa trªn nguyªn t¾c :

A. Tæng sè electron do chÊt oxi ho¸ cho b»ng tæng sè electron mµ chÊt khö nhËn. B. Tæng sè electron do chÊt oxi ho¸ cho b»ng tæng sè electron chÊt bÞ khö nhËn. C. Tæng sè electron do chÊt khö cho b»ng tæng sè electron mµ chÊt oxi ho¸ nhËn. D. Tæng sè electron do chÊt khö cho b»ng tæng sè electron mµ chÊt bÞ oxi ho¸ nhËn. C©u 134 : Trong ho¸ häc v« c¬, lo¹i ph¶n øng ho¸ häc nµo cã thÓ lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö hoÆc kh«ng ph¶i ph¶n øng oxi ho¸ – khö ?

A. Ph¶n øng ho¸ hîp vµ ph¶n øng trao ®æi. B. Ph¶n øng trao ®æi vµ ph¶n øng thÕ. C. Ph¶n øng thÕ vµ ph¶n øng ph©n huû. D. Ph¶n øng ph©n huû vµ ph¶n øng ho¸ hîp. C©u 135 : Cho c©u sau : “Ph¶n øng ho¸ häc cã sù thay ®æi sè oxi ho¸ lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö (ý 1). Ph¶n øng ho¸ häc kh«ng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸ kh«ng ph¶i lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö (ý 2).

A. ý 1 ®óng, ý 2 sai. B. ý 1 sai, ý 2 ®óng. C. C¶ hai ý ®Òu ®óng. D. C¶ hai ý ®Òu sai. C©u 136 : Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau, ph¶n øng kh«ng ph¶i ph¶n øng oxi ho¸ – khö lµ

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 B. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 22

http://www.ebook.edu.vn


C. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O D. 6FeCl2 + KClO3 + 6HCl → 6FeCl3 + KCl + 3H2O C©u 137 : Trong ph¶n øng

10FeSO4 + KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O A. FeSO4 lµ chÊt oxi ho¸, KMnO4 lµ chÊt khö. B. FeSO4 lµ chÊt oxi ho¸, H2SO4 lµ chÊt khö. C. FeSO4 lµ chÊt khö, KMnO4 lµ chÊt oxi ho¸. D. FeSO4 lµ chÊt khö, H2SO4 lµ chÊt oxi ho¸. C©u 138 : Trong ph¶n øng

2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O NO2 ®ãng vai trß lµ : A. chÊt oxi ho¸. B. chÊt khö. C. võa lµ chÊt oxi ho¸ võa lµ chÊt khö. D. kh«ng ph¶i chÊt oxi ho¸, kh«ng ph¶i chÊt khö. t ⎯→ KCl + C©u 139 : Trong ph¶n øng KClO3 ⎯⎯ M n O2 o

3 O2↑ 2

KClO3 lµ A. chÊt oxi ho¸. B. chÊt khö. C. võa lµ chÊt oxi ho¸, võa lµ chÊt khö. D. kh«ng ph¶i chÊt oxi ho¸, còng kh«ng ph¶i chÊt khö. C©u 140 : Ph¶n øng ho¸ häc mµ NO2 chØ ®ãng vai trß lµ chÊt oxi ho¸ lµ ph¶n øng nµo sau ®©y ?

A. 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O B. NO2 + SO2 → NO + SO3 C. 2NO2 → N2O4 D. 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 C©u 141 : Ph¶n øng ho¸ häc mµ SO2 kh«ng ®ãng vai trß chÊt oxi ho¸, kh«ng ®ãng vai trß chÊt khö lµ ph¶n øng nµo sau ®©y ?

A. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O B. SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O C. SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr D. Kh«ng cã ph¶n øng nµo. C©u 142 : Ph¶n øng FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + ... kh«ng ph¶i lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö khi:

http://www.ebook.edu.vn

23


A. x = 1 ;

y = 1.

B. x = 2 ;

y = 3.

C. x = 3 ;

y = 4.

D. x = 1 ;

y = 0.

C©u 143 : Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc, c¸c nguyªn tö kim lo¹i

A. chØ thÓ hiÖn tÝnh khö. B. chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸. C. thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ hay tÝnh khö tïy kim lo¹i cô thÓ. D. thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ hay tÝnh khö tïy vµo ph¶n øng cô thÓ. C©u 144 : Ph¶n øng HCl + MnO2 lÇn l−ît lµ :

t0 ⎯⎯⎯ →

MnCl2 + Cl2 + H2O cã hÖ sè c©n b»ng cña c¸c chÊt

A. 2, 1, 1, 1, 1. B. 2, 1, 1, 1, 2. C. 4, 1, 1, 1, 2. D. 4, 1, 2, 1, 2. C©u 145 : Ph¶n øng Cu + H2SO4 + NaNO3 → CuSO4 + Na2SO4 + NO2 + H2O cã hÖ sè c©n b»ng cña c¸c chÊt lÇn l−ît lµ :

A. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. B. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2. C. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. D. 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1. C©u 146 : HÖ sè c©n b»ng cña c¸c chÊt trong ph¶n øng

FeS + HNO3 → Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + NO + H2O

lÇn l−ît lµ :

A. 1, 3, 1, 0, 3, 3. B. 2, 6, 1, 0, 6, 3. C. 3, 9, 1, 1, 9, 4. D. 3, 12, 1, 1, 9, 6. C©u 147 : Cho 0,1 mol Zn vµ 0,2 mol Ag t¸c dông hoµn toµn víi HNO3 t¹o ra Zn(NO3)2, AgNO3, H2O vµ V lÝt khÝ NO2 (ë ®ktc). X¸c ®Þnh V. A. V = 4,48 lÝt. B. V = 2,24 lÝt. C. V = 8,98 lÝt. D. V = 17,92 lÝt. C©u 148 : Cho 0,1 mol Al ph¶n øng hoµn toµn víi HNO3 t¹o ra Al(NO3)3, H2O vµ 2,24 lÝt mét khÝ X duy nhÊt (ë ®ktc).

X lµ : A. NO2 B. NO C. N2O 24

http://www.ebook.edu.vn


D. N2 C©u 149 : Cho 0,1 mol Al vµ 0,15 mol Mg ph¶n øng hoµn toµn víi HNO3 t¹o ra Al(NO3)3,

g(NO3)2, H2O vµ 13,44 lÝt mét khÝ X duy nhÊt (ë ®ktc). X lµ : A. N2O B. NO C. NO2 D. N2 C©u 150 : Cho 0,4 mol Mg t¸c dông hoµn toµn víi HNO3 t¹o ra Mg(NO3)2, H2O vµ 0,1 mol mét s¶n phÈm khö (duy nhÊt) chøa nit¬.

S¶n phÈm khö ®ã lµ : A. NO B. NO2 C. NH4NO3 D. N2

http://www.ebook.edu.vn

25


Ch−¬ng 5

Nhãm halogen C©u 151 : Liªn kÕt trong ph©n tö halogen X2

A. bÒn. B. rÊt bÒn. C. kh«ng bÒn l¾m. D. rÊt kÐm bÒn. C©u 152 : Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ho¸ häc cña c¸c ®¬n chÊt halogen lµ

A. m¹nh. B. trung b×nh. C. kÐm. D. rÊt kÐm. C©u 153 : Nguyªn tè nµo sau ®©y trong tÊt c¶ c¸c hîp chÊt chØ cã sè oxi ho¸ –1 ?

A. Clo. B. Flo. C. Brom. D. C¶ A, B vµ C. C©u 154 : ChØ ra néi dung sai :

A. Trong hîp chÊt, halogen lu«n cã sè oxi ho¸ –1. B. TÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña c¸c halogen lµ tÝnh oxi ho¸. C. Ph©n tö halogen X2 dÔ bÞ t¸ch thµnh 2 nguyªn tö X. D. C¸c nguyªn tè halogen cã ®é ©m ®iÖn t−¬ng ®èi lín. C©u 155 : ChØ ra néi dung sai : “Trong nhãm halogen, tõ flo ®Õn iot ta thÊy ...”.

A. tr¹ng th¸i tËp hîp : Tõ thÓ khÝ chuyÓn sang thÓ láng vµ r¾n. B. mµu s¾c : ®Ëm dÇn. C. nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i : gi¶m dÇn. D. ®é ©m ®iÖn : gi¶m dÇn. C©u 156 : Nguyªn tè clo kh«ng cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn sè oxi ho¸ :

A. +3 B. 0 C. +1 D. +2 C©u 157 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ ®Æc ®iÓm chung cña tÊt c¶ c¸c halogen ?

A. Nguyªn tö halogen dÔ thu thªm 1 electron. B. C¸c nguyªn tè halogen ®Òu cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¸c sè oxi ho¸ –1, +1, +3, +5, +7. C. Halogen lµ nh÷ng phi kim ®iÓn h×nh.

26

http://www.ebook.edu.vn


D. Liªn kÕt trong ph©n tö halogen X2 kh«ng bÒn l¾m, chóng dÔ bÞ t¸ch thµnh 2 nguyªn tö halogen X. C©u 158 : KhÝ clo nÆng h¬n kh«ng khÝ A. 1,2 lÇn. B. 2,1 lÇn. C. 2,5 lÇn. D. 3,1 lÇn. C©u 159 : ë 200C vµ 1atm, mét thÓ tÝch n−íc hoµ tan ®−îc bao nhiªu thÓ tÝch khÝ clo ? A. 0,25. B. 2,5. C. 25. D. 250. C©u 160 : N−íc clo cã mµu : A. vµng r¬m. B. vµng nh¹t. C. vµng lôc. D. vµng da cam. C©u 161. Cã c¸c dung m«i : n−íc, benzen, etanol, cacbon tetraclorua. KhÝ clo tan Ýt nhÊt trong dung m«i nµo ?

A. N−íc. B. Benzen. C. Etanol. D. Cacbon tetraclorua. C©u 162. Trong hîp chÊt víi nguyªn tè nµo, clo cã sè oxi ho¸ d−¬ng ?

A. Flo, oxi. B. Oxi, nit¬. C. Flo, nit¬. D. Flo, oxi, nit¬. C©u 163. ChØ ra néi dung sai :

A. §¬n chÊt clo lµ chÊt khÝ, mµu vµng lôc. B. TÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña clo lµ tÝnh khö m¹nh. C. KhÝ clo tan Ýt trong n−íc, tan tèt trong dung m«i h÷u c¬. D. Trong c¸c hîp chÊt víi oxi, clo ®Òu cã sè oxi ho¸ d−¬ng. C©u 164. Trong n−íc clo cã bao nhiªu chÊt (ph©n tö, ion) ?

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6 C©u 165. §©u kh«ng ph¶i lµ ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng gi÷a khÝ clo víi kim lo¹i ?

A. Tèc ®é ph¶n øng nhanh. B. Ph¶n øng táa nhiÒu nhiÖt. http://www.ebook.edu.vn

27


C. Ph¶n øng x¶y ra ë nhiÖt ®é th−êng hoÆc kh«ng cao l¾m. D. T¹o ra muèi clorua trong ®ã kim lo¹i cã sè oxi ho¸ thÊp. C©u 166. HiÖn t−îng x¶y ra khi ®èt natri nãng ch¶y trong khÝ clo :

A. XuÊt hiÖn khãi mµu n©u. B. Cã ngän löa s¸ng chãi. C. Nghe thÊy tiÕng næ l¸ch t¸ch. D. C¶ A, B vµ C. C©u 167 : HiÖn t−îng x¶y ra khi cho d©y s¾t nãng ®á vµo b×nh ®ùng khÝ clo :

A. Cã khãi tr¾ng. B. Cã khãi n©u. C. Cã khãi ®en. D. Cã khãi tÝm. C©u 168 : Tõ bét Fe vµ mét ho¸ chÊt X cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ®−îc FeCl3.

VËy X lµ : A. Dung dÞch HCl. B. Dung dÞch CuCl2. C. KhÝ clo. D. C¶ A, B, C ®Òu ®−îc. C©u 169 : §èt ch¸y d©y ®ång nãng ®á trong khÝ X, sau ®ã hoµ tan s¶n phÈm vµo n−íc ®−îc dung dÞch cã mµu xanh lam. KhÝ X lµ :

A. O2 B. O3 C. Cl2 D. SO3 C©u 170 : §èt d©y s¾t nung ®á trong khÝ X t¹o ra khãi mµu n©u. KhÝ X lµ :

A. O2 B. Cl2 C. NO2 D. SO3 C©u 171 : Hçn hîp khÝ hi®ro vµ khÝ clo næ m¹nh nhÊt khi tØ lÖ mol gi÷a hi®ro vµ clo lµ

A. 1 : 1 B. 1 : 2. C. 2 : 1 D. BÊt k× tØ lÖ nµo. C©u 172 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ tÝnh chÊt cña n−íc clo ?

A. Cã mµu vµng lôc. B. Cã mïi h¾c. 28

http://www.ebook.edu.vn


C. Cã tÝnh khö m¹nh. D. Cã tÝnh tÈy mµu. C©u 173 : ChØ ra néi dung ®óng: A. KhÝ clo kh«ng ph¶n øng víi khÝ oxi. B. KhÝ clo ph¶n øng víi khÝ oxi t¹o ra Cl2O. C. KhÝ clo ph¶n øng víi khÝ oxi t¹o ra Cl2O5. D. KhÝ clo ph¶n øng víi khÝ oxi t¹o ra Cl2O7. C©u 174 : HiÖn t−îng x¶y ra khi cho giÊy quú tÝm vµo n−íc clo : A. Quú tÝm kh«ng ®æi mµu. B. Quú tÝm ho¸ ®á. C. Quú tÝm mÊt mµu. D. Lóc ®Çu quú tÝm ho¸ ®á, sau ®ã mÊt mµu. C©u 175 : Trong tù nhiªn, clo cã hai ®ång vÞ bÒn lµ :

A.

35

Cl vµ 36Cl

B.

34

C.

36

D.

35

Cl vµ 35Cl Cl vµ 37Cl Cl vµ 37Cl

C©u 176 : Th¶ mét m¶nh giÊy quú tÝm vµo dung dÞch NaOH lo·ng. Sau ®ã sôc khÝ Cl2 vµo dung dÞch ®ã, hiÖn t−îng x¶y ra lµ : A. GiÊy quú tõ mµu tÝm chuyÓn sang mµu xanh. B. GiÊy quú tõ mµu xanh chuyÓn vÒ mµu tÝm. C. GiÊy quú tõ mµu xanh chuyÓn sang mµu hång. D. GiÊy quú tõ mµu xanh chuyÓn sang kh«ng mµu. C©u 177 : Kho¸ng chÊt kh«ng chøa nguyªn tè clo : A. Muèi má. B. Kho¸ng cacnalit. C. Kho¸ng ®«l«mit. D. Kho¸ng sinvinit. C©u 178 : Trong tù nhiªn, clo chØ ë tr¹ng th¸i tù do trong :

A. kh«ng khÝ trªn tÇng b×nh l−u. B. khÝ phun ra tõ má khÝ thiªn nhiªn. C. khÝ phun ra tõ má dÇu. D. khÝ phun ra tõ miÖng nói löa. C©u 179 : ChÊt khÝ ®−îc dïng ®Ó diÖt trïng n−íc sinh ho¹t, n−íc bÓ b¬i... lµ : A. F2

B. Cl2 C. N2 D. CO2 C©u 180 : ChØ ra néi dung sai :

http://www.ebook.edu.vn

29


A. Clo lµ phi kim rÊt ho¹t ®éng. B. Clo lµ chÊt khö trong nhiÒu ph¶n øng ho¸ häc. C. Trong c¸c hîp chÊt, clo chØ cã sè oxi ho¸ –1. D. Clo lµ chÊt oxi ho¸ m¹nh. C©u 181 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ øng dông cña clo : A. Xö lÝ n−íc sinh ho¹t. B. S¶n xuÊt nhiÒu ho¸ chÊt h÷u c¬ (dung m«i, thuèc diÖt c«n trïng, nhùa, cao su tæng hîp, sîi tæng hîp). C. S¶n xuÊt NaCl, KCl trong c«ng nghiÖp. D. Dïng ®Ó tÈy tr¾ng, s¶n xuÊt chÊt tÈy tr¾ng. C©u 182 : Mét l−îng lín clo ®−îc dïng ®Ó A. diÖt trïng n−íc sinh ho¹t. B. s¶n xuÊt c¸c ho¸ chÊt h÷u c¬. C. s¶n xuÊt n−íc Gia-ven, clorua v«i. D. s¶n xuÊt axit clohi®ric, kali clorat... C©u 183 : Nguyªn t¾c ®iÒu chÕ khÝ clo lµ dùa vµo ph¶n øng sau :

A. 2Cl– → Cl2 + 2e B. NaCl

®pdd

1 Cl2↑ 2

Na + t0

C. 4HCl + MnO2 ⎯⎯→ Cl2↑ + MnCl2 + 2H2O D. 2NaCl + 2H2O

®pdd m.n

Cl2↑ + H2↑ + 2NaOH

C©u 184. §Ó lµm s¹ch khÝ clo khi ®iÒu chÕ tõ MnO2 vµ HCl ®Æc, cÇn dÉn khÝ thu ®−îc lÇn l−ît qua c¸c b×nh röa khÝ :

A. (1) chøa H2SO4 ®Æc vµ (2) chøa dung dÞch NaCl. B. (1) chøa dung dÞch NaCl vµ (2) chøa H2SO4 lo·ng. C. (1) chøa dung dÞch NaCl vµ (2) chøa H2SO4 ®Æc. D. (1) chøa H2SO4 ®Æc vµ (2) chøa n−íc cÊt. C©u 185. Cã ba c¸ch thu khÝ d−íi ®©y, c¸ch nµo cã thÓ dïng ®Ó thu khÝ clo ?

------ -- - - - - - -H2O - - - -- - - - -

C¸ch 1

C¸ch 2

A. C¸ch 1. B. C¸ch 2. C. C¸ch 3. D. C¸ch 1 hoÆc c¸ch 3.

30

http://www.ebook.edu.vn

C¸ch 3


C©u 186. Trong b×nh ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl ®Ó s¶n xuÊt NaOH, khÝ Cl2 vµ H2 trong c«ng nghiÖp, cã : A. catot b»ng than ch×, anot b»ng s¾t. B. catot b»ng s¾t, anot b»ng than ch×. C. catot vµ anot ®Òu b»ng than ch×. D. catot vµ anot ®Òu b»ng s¾t. C©u 187. ChØ ra ph−¬ng tr×nh hãa häc cña ph¶n øng s¶n xuÊt clo trong c«ng nghiÖp :

A. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O B. 16HCl + 2KMnO4 → 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 2KCl + 8H2O C. 2NaCl + 2H2O D. NaCl

®pnc ⎯⎯⎯⎯ →

®pdd m.n

Cl2↑ + H2↑ + 2NaOH

Na + 1/2Cl2↑

C©u 188 : Khi ®iÒu chÕ clo trong phßng thÝ nghiÖm, ë miÖng b×nh thu khÝ clo cã b«ng tÈm xót, ®Ó :

A. nhËn biÕt khÝ clo ®· thu ®Çy hay ch−a. B. kh«ng cho khÝ clo khuÕch t¸n vµo kh«ng khÝ. C. dïng ®Ó nhËn biÕt khÝ clo do clo t¸c dông víi xót sinh ra n−íc Gia-ven cã t¸c dông lµm tr¾ng b«ng. D. C¶ B vµ C. C©u 189 : Kh«ng ®−îc dïng ph−¬ng ph¸p nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt khÝ clo ?

A. Quan s¸t mµu s¾c cña khÝ. B. Ngöi mïi cña khÝ. C. Dïng quú tÝm Èm. D. Hoµ tan vµo n−íc t¹o ra dung dÞch mµu vµng lôc lµm mÊt mµu quú tÝm. C©u 190 : KhÝ clo cã thÓ ®−îc lµm kh« b»ng :

A. H2SO4 ®Æc. B. CaO r¾n. C. NaOH r¾n. D. H2SO4 ®Æc hoÆc CaO r¾n. C©u 191 : §Ó vËn chuyÓn khÝ clo tõ nhµ m¸y s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu thô, ng−êi ta ®ùng khÝ clo kh« trong b×nh b»ng :

A. chÊt dÎo. B. thñy tinh. C. thÐp. D. ®uy-ra. C©u 192 : C¸ch tèt nhÊt ®Ó lµm s¹ch kh«ng khÝ trong phßng thÝ nghiÖm cã lÉn l−îng lín khÝ clo lµ : A. Phun n−íc. B. Phun dung dÞch Ca(OH)2. C. Phun khÝ NH3. http://www.ebook.edu.vn

31


D. Phun khÝ H2. (vµo kh«ng khÝ trong phßng thÝ nghiÖm ®ã). C©u 193 : KhÝ clo ®iÒu chÕ trong phßng thÝ nghiÖm cã lÉn khÝ HCl. §Ó lµm s¹ch khÝ clo cÇn sôc hçn hîp khÝ nµy vµo : A. n−íc. B. dung dÞch HCl. C. dung dÞch NaOH. D. dung dÞch NaCl. C©u 194 : Cho 0,2 mol HCl t¸c dông hoµn toµn víi MnO2 thu ®−îc V1 lÝt khÝ X cã mµu vµng lôc.

Còng cho 0,2 mol HCl t¸c dông hoµn toµn víi KMnO4, thu ®−îc V2 lÝt khÝ X. So s¸nh V1 vµ V2 (trong cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ¸p suÊt) : A. V1 > V2 B. V1 = V2 C. V1 < V2 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc. C©u 195 : ChÊt nµo kh«ng ®−îc dïng ®Ó lµm kh« khÝ clo ?

A. H2SO4 ®Æc. B. CaCl2 khan. C. CaO r¾n. D. P2O5. C©u 196 : Cho c¸c s¬ ®å ph¶n øng :

Zn + HCl → KhÝ A + ... KMnO4 + HCl → KhÝ B + ... t0

KMnO4 ⎯⎯→ KhÝ C + ... C¸c khÝ sinh ra (A, B, C) cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhau lµ : A. A vµ B, B vµ C. B. A vµ B, A vµ C. C. A vµ C, B vµ C. D. A vµ B, B vµ C, A vµ C. C©u 197 : Khi ®iÒu chÕ khÝ clo trong phßng thÝ nghiÖm, ®Ó kh«ng cho khÝ clo tho¸t ra ngoµi, cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch :

A. trªn miÖng b×nh thu khÝ cã ®Æt b«ng tÈm xót. B. thu khÝ clo vµo b×nh cã nót kÝn. C. thu khÝ clo vµo b×nh, råi nhanh chãng nót kÝn. D. C¶ A, B, C ®Òu ®−îc. C©u 198 : Trong mäi tr−êng hîp, khi ®iÒu chÕ hay sö dông khÝ clo ®Òu kh«ng ®−îc ®Ó clo tho¸t ra ngoµi, v× :

32

http://www.ebook.edu.vn


A. khÝ clo rÊt ®éc. B. khÝ clo g©y ra m−a axit. C. khÝ clo lµm thñng tÇng ozon. D. khÝ clo lµm « nhiÔm kh«ng khÝ. C©u 199 : ë 200C, mét thÓ tÝch n−íc hoµ tan ®−îc bao nhiªu thÓ tÝch khÝ HCl ?

A. 2,5. B. 250. C. 500. D. 800. C©u 200 : ë 200C, dung dÞch HCl ®Æc nhÊt cã nång ®é :

A. 20%. B. 37%. C. 68%. D. 98%. C©u 201 : Dung dÞch axit clohi®ric ®Æc nhÊt cã khèi l−îng riªng :

A. 0,97g/cm3. B. 1,10g/cm3. C. 1,19g/cm3. D. 1,74g/cm3. C©u 202 : Khi ®Ó hë lä ®ùng dung dÞch axit clohi®ric ®Æc trong kh«ng khÝ Èm th× khèi l−îng cña lä A. t¨ng. B. gi¶m. C. kh«ng thay ®æi. D. t¨ng hoÆc gi¶m. C©u 203 : Khi më lä ®ùng dung dÞch axit clohi®ric ®Æc trong kh«ng khÝ Èm thÊy hiÖn t−îng : A. Bèc khãi (do HCl bay h¬i ra kÕt hîp víi h¬i n−íc). B. Lä ®ùng axit nãng lªn nhiÒu (do axit HCl ®Æc hÊp thô h¬i n−íc to¶ ra nhiÒu nhiÖt). C. Khèi l−îng lä ®ùng axit t¨ng (do axit HCl ®Æc hót Èm m¹nh). D. Dung dÞch xuÊt hiÖn mµu vµng (do sù oxi ho¸ HCl bëi oxi t¹o ra n−íc clo cã mµu vµng). C©u 204 : TÝnh chÊt cña axit clohi®ric : A. Lµ axit m¹nh, cã tÝnh oxi ho¸, cã tÝnh khö. B. Lµ axit m¹nh, cã tÝnh oxi ho¸, kh«ng cã tÝnh khö. C. Lµ axit m¹nh, cã tÝnh khö, kh«ng cã tÝnh oxi ho¸. D. Lµ axit m¹nh, t¸c dông ®−îc víi c¸c kim lo¹i ®øng tr−íc hi®ro trong d·y ®iÖn ho¸, cã tÝnh khö, kh«ng cã tÝnh oxi ho¸. C©u 205 : §iÒu chÕ khÝ hi®ro clorua b»ng c¸ch :

http://www.ebook.edu.vn

33


A. cho tinh thÓ NaCl t¸c dông víi H2SO4 ®Æc vµ ®un nãng. B. cho dung dÞch NaCl t¸c dông víi H2SO4 ®Æc vµ ®un nãng. C. cho dung dÞch NaCl t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 vµ ®un nãng. D. cho tinh thÓ NaCl t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 vµ ®un nãng. C©u 206 : Ph¶n øng ®−îc dïng ®Ó s¶n xuÊt HCl trong c«ng nghiÖp : 2500 C

A. NaCl + H2SO4 ⎯⎯⎯→ NaHSO4 + HCl↑ t0

B. Cl2 + H2 ⎯⎯→ 2HCl 4000 C

C. 2NaCl + H2SO4 ⎯⎯⎯→ Na2SO4 + 2HCl↑

askt D. CH4 + 4Cl2 ⎯⎯⎯→ CCl4 + 4HCl C©u 207 : Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt axit clohi®ric trong c«ng nghiÖp, khÝ HCl ®−îc hÊp thô trong bao nhiªu th¸p hÊp thô ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 208 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ øng dông cña axit clohi®ric ? A. Dïng ®Ó s¶n xuÊt mét sè muèi clorua. B. Dïng quÐt lªn gç ®Ó chèng môc. C. Dïng ®Ó tÈy gØ, lµm s¹ch bÒ mÆt nh÷ng vËt liÖu b»ng gang, thÐp tr−íc khi s¬n hoÆc m¹. D. Dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm vµ y tÕ. C©u 209 : ChÊt nµo ë d¹ng khan cã thÓ dïng ®Ó lµm kh« mét sè chÊt khÝ ?

A. ZnCl2 B. BaCl2 C. CaCl2 D. AlCl3 C©u 210 : Khi ®Ó n−íc Gia-ven trong kh«ng khÝ, cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra lµ : A. 2NaClO + CO2 + H2O → Na2CO3 + 2HClO. B. NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO. C. NaClO + O2 → NaClO3. D. NaClO → NaCl + O (oxi nguyªn tö). C©u 211 : Trong c«ng nghiÖp, n−íc Gia-ven ®−îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch : A. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl 20% cã mµng ng¨n ë nhiÖt ®é th−êng. B. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl 20% kh«ng cã mµng ng¨n ë nhiÖt ®é th−êng.

C. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl 20% kh«ng cã mµng ng¨n ë nhiÖt ®é 750C. D. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl 20% cã mµng ng¨n ë nhiÖt ®é 750C. C©u 212 : Muèi hçn t¹p lµ muèi cña : A. mét kim lo¹i víi nhiÒu lo¹i gèc axit kh¸c nhau.

34

http://www.ebook.edu.vn


B. nhiÒu kim lo¹i víi nhiÒu lo¹i gèc axit kh¸c nhau. C. mét gèc axit víi nhiÒu kim lo¹i kh¸c nhau. D. nhiÒu kim lo¹i kh¸c nhau víi nhiÒu gèc axit kh¸c nhau. C©u 213 : Khi sôc khÝ Cl2 vµo bét CaCO3 trong H2O, t¹o ra s¶n phÈm lµ :

A. CaCl2, CO2, O2. B. CaOCl2, CO2. C. CaCl2, CO2, HClO. D. CaCl2, Ca(ClO)2, CO2. C©u 214 : Khi ®Ó bét clorua v«i trong kh«ng khÝ, cã ph¶n øng x¶y ra lµ :

A. CaOCl2 + H2O → Ca(OH)2 + Cl2 B. 2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O C. 2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + 2HCl D. CaOCl2 → CaCl2 + O (oxi nguyªn tö) C©u 215 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ øng dông cña clorua v«i :

A. TÈy tr¾ng v¶i, sîi, giÊy, tÈy uÕ cèng r·nh, chuång tr¹i.... B. Dïng lµm chÊt khö chua cho ®Êt nhiÔm phÌn. C. Dïng trong tinh chÕ dÇu má. D. Dïng ®Ó xö lÝ c¸c chÊt ®éc, b¶o vÖ m«i tr−êng. C©u 216 : D·y nµo s¾p xÕp theo thø tù tÝnh chÊt axit t¨ng dÇn ?

A. HCl, H2CO3, HCO −3 , HClO. B. HClO, HCO −3 , H2CO3, HCl. C. HCO −3 , HClO, H2CO3, HCl. D. HCO −3 , H2CO3, HClO, HCl. C©u 217 : C¸c øng dông cña n−íc Gia-ven, clorua v«i, kali clorat... ®Òu dùa trªn c¬ së :

A. tÝnh oxi ho¸ m¹nh. B. tÝnh tÈy tr¾ng. C. tÝnh s¸t trïng. D. tÝnh khö m¹nh. C©u 218. KhÝ flo kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi :

A. O2 vµ N2. B. Au vµ Pt. C. Cu vµ Fe. D. C¶ A, B vµ C. C©u 219. ChÊt nµo ®−îc dïng ®Ó kh¾c ch÷ lªn thñy tinh ?

http://www.ebook.edu.vn

35


A. Dung dÞch NaOH. B. Dung dÞch HF. C. Dung dÞch H2SO4 ®Æc. D. Dung dÞch HClO4. C©u 220. Criolit cã c«ng thøc ho¸ häc lµ : A. CaF2 B. Na2SiF6 C. Na3AlF6 D. NaAlO2 C©u 221. CFC tr−íc ®©y ®−îc dïng lµm chÊt sinh hµn trong tñ l¹nh vµ m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. CFC lµ : A. CF4 vµ CCl4. B. CF4 vµ CF2Cl2. C. CCl4 vµ CFCl3. D. CF2Cl2 vµ CFCl3. C©u 222. ChÊt nµo khi th¶i ra khÝ quyÓn, cã t¸c h¹i ph¸ hñy tÇng ozon ? A. Floroten. B. Teflon. C. Freon. D. C¶ A, B vµ C. C©u 223. Nguyªn tè ®−îc dïng trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt nhiªn liÖu h¹t nh©n ®Ó lµm giµu 235U lµ : A. Clo. B. Flo. C. Brom. D. Iot. C©u 224 : ChØ ra néi dung ®óng:

A. Flo lµ nguyªn tè phi kim m¹nh nhÊt. B. Flo lµ chÊt oxi ho¸ rÊt m¹nh. C. Flo lµ phi kim cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh. D. C¶ A vµ B. C©u 225 : §Ó s¶n xuÊt F2 trong c«ng nghiÖp, ng−êi ta ®iÖn ph©n hçn hîp :

A. CaF2 + 2HF nãng ch¶y. B. 3NaF + AlF3 nãng ch¶y. C. KF + 2HF nãng ch¶y. D. AlF3 + 3HF nãng ch¶y. C©u 226 : Trong b×nh ®iÖn ph©n s¶n xuÊt F2 :

A. cùc ©m vµ cùc d−¬ng lµm b»ng graphit. B. cùc ©m vµ cùc d−¬ng lµm b»ng ®ång. C. cùc ©m lµm b»ng graphit, cùc d−¬ng lµm b»ng ®ång. 36

http://www.ebook.edu.vn


D. cùc ©m b»ng ®ång, cùc d−¬ng lµm b»ng graphit. C©u 227 : Trong c¸c chÊt sau, chÊt nµo dÔ tan trong n−íc ?

A. AgI B. AgBr C. AgF D. AgCl C©u 228 : Cho c¸c chÊt : O2, F2, Cl2. ChÊt chØ cã tÝnh oxi ho¸ lµ :

A. O2 B. F2 C. Cl2 D. C¶ A, B vµ C. C©u 229 : ChÊt nµo sau ®©y r¬i vµo da sÏ g©y báng nÆng ?

A. N−íc clo. B. Cån iot. C. Brom. D. C¶ A, B vµ C. C©u 230 : ChÊt nµo ®−îc dïng ®Ó tr¸ng lªn phim ¶nh ? A. AgCl B. AgBr C. AgI D. AgF C©u 231 : Nguån nguyªn liÖu chÝnh ®Ó ®iÒu chÕ iot lµ : A. N−íc biÓn. B. N−íc ë mét sè hå n−íc mÆn. C. Rong biÓn. D. QuÆng natri iotua. C©u 232 : Trong tù nhiªn, nguyªn tè halogen cã hµm l−îng Ýt nhÊt lµ : A. Flo B. Iot C. Clo D. Brom C©u 233 : Ph¶n øng ho¸ häc dïng ®Ó ®iÒu chÕ brom lµ : t0

A. 4HBr + MnO2 ⎯⎯→ Br2↑ + MnBr2 + 2H2O B. 2NaBr + Cl2 → Br2 + 2NaCl ®pnc

C. 2NaBr ⎯⎯⎯ →

2Na + Br2 ®pnc

D. 2NaBr + 2H2O ⎯⎯⎯ → 2NaOH + Br2 + H2 C©u 234 : HiÖn t−îng x¶y ra khi ®Ó b¹c bromua ngoµi ¸nh s¸ng : A. XuÊt hiÖn chÊt r¾n mµu tr¾ng b¹c, cã ¸nh kim. B. XuÊt hiÖn chÊt r¾n mµu ®en. http://www.ebook.edu.vn

37


C. XuÊt hiÖn chÊt láng mµu ®á n©u. D. XuÊt hiÖn hçn hîp chÊt r¾n vµ chÊt láng mµu ®á n©u. C©u 235 : Trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp, cã ph¶n øng A2 + H2 → 2HA

A lµ : A. F2 B. Cl2 C. I2 D. Br2 C©u 236 : ChØ ra ph¸t biÓu sai : A. N−íc clo lµ dung dÞch cña khÝ clo trong n−íc. B. N−íc flo lµ dung dÞch cña khÝ flo trong n−íc. C. N−íc iot lµ dung dÞch cña iot trong n−íc. D. N−íc brom lµ dung dÞch cña brom trong n−íc. C©u 237 : ChØ ra néi dung sai :

A. Iot tan nhiÒu trong n−íc, t¹o ra dung dÞch gäi lµ n−íc iot. B. N−íc iot t¹o víi hå tinh bét mét chÊt cã mµu xanh. C. N−íc iot lµ thuèc thö nhËn biÕt hå tinh bét. D. Hå tinh bét lµ thuèc thö nhËn biÕt iot. C©u 238 : Muèi iot lµ muèi ¨n ®−îc trén thªm mét l−îng nhá : A. I2 B. NaI C. KI D. CaI2 C©u 239 : Trong c¸c chÊt sau, dung dÞch ®Æc cña chÊt nµo kh«ng cã hiÖn t−îng bèc khãi ? A. HCl B. HI C. HBr

D. HNO3 C©u 240 : C¸ch nµo kh«ng ®−îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ hi®ro bromua ? t0

A. 2NaBr(tinh thÓ) + H2SO4 (®Æc) ⎯⎯→ 2HBr + Na2SO4 B. PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 3HBr C. 5Br2 + 2P + 6H2O → 2H3PO3 + 10HBr D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®iÒu chÕ ®−îc HBr. C©u 241 : Dung dÞch nµo khi ®Ó l©u trong kh«ng khÝ th−êng cã mµu vµng ? A. HCl B. HF C. H2SO3 D. HBr C©u 242 : Cã ph¶n øng sau : 38

http://www.ebook.edu.vn


2HX + H2SO4 (®Æc) → X2 + SO2 + 2H2O Trong ®ã, HX lµ : A. HCl B. HF C. HBr D. C¶ A, B vµ C C©u 243 : Trong ph¶n øng :

8HX + H2SO4 (®Æc) → 4X2 + H2S + 4H2O HX lµ : A. HI B. HBr C. HF D. HCl C©u 244 : So s¸nh tÝnh axit, ®é bÒn, tÝnh oxi ho¸ cña HClO vµ HBrO :

A. §é bÒn, tÝnh axit, tÝnh oxi ho¸ cña HBrO ®Òu lín h¬n cña HClO. B. §é bÒn, tÝnh axit, tÝnh oxi ho¸ cña HClO ®Òu lín h¬n cña HBrO. C. HBrO cã tÝnh axit m¹nh h¬n, cßn tÝnh oxi ho¸ vµ ®é bÒn kÐm HClO. D. HBrO cã tÝnh axit vµ ®é bÒn lín h¬n ; cßn tÝnh oxi ho¸ yÕu h¬n HClO. C©u 245 : Halogen nµo kh«ng ®−îc ®iÒu chÕ tõ n−íc biÓn ?

A. Flo vµ clo. B. Flo vµ brom. C. Flo vµ iot. D. Brom vµ clo. C©u 246 : §Ó ®iÒu chÕ iot, ng−êi ta ph¬i rong biÓn, ®èt thµnh tro, ng©m tro trong n−íc, g¹n lÊy dung dÞch ®em c« cho ®Õn khi phÇn lín muèi nµo l¾ng xuèng ?

A. Clorua. B. Iotua. C. Sunfat. D. C¶ A vµ C. C©u 247 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ øng dông cña brom ?

A. Dïng ®Ó s¶n xuÊt mét sè dÉn xuÊt cña hi®rocacbon nh− C2H5Br, C2H4Br2 trong c«ng nghiÖp d−îc phÈm. B. S¶n xuÊt NaBr dïng lµm thuèc chèng s©u r¨ng. C. S¶n xuÊt AgBr dïng ®Ó tr¸ng lªn phim ¶nh. D. C¸c hîp chÊt cña brom ®−îc dïng nhiÒu trong c«ng nghiÖp dÇu má, n«ng nghiÖp, phÈm nhuém... C©u 248 : Khi cho Fe3O4 t¸c dông víi HI d−, t¹o ra :

A. muèi FeI2. http://www.ebook.edu.vn

39


B. muèi FeI3. C. muèi FeI2 vµ FeI3. D. muèi Fe3I8. C©u 249 : Khãi xuÊt hiÖn trong ph¶n øng gi÷a bét nh«m vµ bét iot (xóc t¸c H2O) lµ :

A. AlI3 B. I2 C. Al2O3 D. I2O C©u 250 : Halogen theo tiÕng La Tinh cã nghÜa lµ :

A. ®éc. B. sinh ra muèi. C. mµu s¾c. D. oxi ho¸ m¹nh.

40

http://www.ebook.edu.vn


Ch−¬ng 6

Nhãm oxi C©u 251 : X2 lµ chÊt khÝ, kh«ng mµu, kh«ng mïi, nÆng h¬n kh«ng khÝ. X lµ :

A. Nit¬. B. Oxi. C. Clo. D. Agon. C©u 252 : Trong protein cña c¬ thÓ sèng, l−u huúnh cã d−íi d¹ng A. hi®ro sunfua (H2S). B. sunfua (– S –). C. ®isunfua (– S – S –). D. C¶ A, B vµ C. C©u 253 : Cho d·y hîp chÊt : H2S, H2O, H2Te, H2Se. ChÊt cã nhiÒu tÝnh chÊt kh¸c víi c¸c chÊt cßn l¹i lµ :

A. H2S B. H2O C. H2Te D. H2Se C©u 254 : Cho d·y nguyªn tè nhãm VA : S, O, Se, Te. Nguyªn tö cña nguyªn tè nµo cã ®Æc ®iÓm vÒ cÊu t¹o líp vá electron kh¸c víi c¸c nguyªn tè cßn l¹i ? A. S B. O C. Se D. Te C©u 255 : ChØ ra néi dung sai : A. Nguyªn tö oxi cã ®é ©m ®iÖn lín h¬n mäi nguyªn tè kh¸c (trõ flo). B. Oxi lµ phi kim ho¹t ®éng ho¸ häc, cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh. C. Oxi t¸c dông víi hÇu hÕt c¸c kim lo¹i (trõ Au, Pt...).

D. Oxi t¸c dông víi hÇu hÕt c¸c phi kim (trõ N2, khÝ hiÕm). C©u 256 : Mçi ngµy mçi ng−êi cÇn bao nhiªu m3 kh«ng khÝ ®Ó thë ? A. 10 ÷ 20. B. 20 ÷ 30. C. 30 ÷ 40. D. 40 ÷ 50. C©u 257 : Ph¶n øng oxi ho¸ c¸c chÊt cã thÓ x¶y ra nhanh hay chËm kh«ng phô thuéc vµo : A. nhiÖt ®é. B. b¶n chÊt cña ph¶n øng. C. ph¶n øng táa nhiÖt hay thu nhiÖt. http://www.ebook.edu.vn

41


D. tr¹ng th¸i cña chÊt. C©u 258 : Trong s¶n xuÊt, oxi ®−îc dïng nhiÒu nhÊt A. ®Ó lµm nhiªn liÖu tªn löa. B. ®Ó luyÖn thÐp. C. trong c«ng nghiÖp ho¸ chÊt. D. ®Ó hµn, c¾t kim lo¹i. C©u 259 : Oxi sö dông trong c«ng nghiÖp luyÖn thÐp chiÕm bao nhiªu % l−îng oxi s¶n xuÊt ra ? A. 5% B. 10% C. 25% D. 55% C©u 260 : Cho c¸c chÊt : KMnO4, CaCO3, KClO3, H2O2. ChØ ra chÊt cã øng dông kh¸c so víi c¸c chÊt cßn l¹i ? A. KMnO4 B. CaCO3 C. KClO3 D. H2O2 C©u 261 : ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ hiÖn t−îng x¶y ra khi ®èt ch¸y photpho ®á trong b×nh ®ùng khÝ oxi. A. Photpho ch¸y m·nh liÖt víi ngän löa s¸ng chãi. B. Cã c¸c h¹t nhá mµu ®á n©u b¾n ra. C. T¹o ra khãi tr¾ng dµy ®Æc. D. T¹o ra chÊt bét mµu tr¾ng tan ®−îc trong n−íc. C©u 262 : S¶n xuÊt oxi tõ kh«ng khÝ b»ng c¸ch :

A. ho¸ láng kh«ng khÝ. B. ch−ng cÊt kh«ng khÝ láng. C. ch−ng cÊt ph©n ®o¹n kh«ng khÝ. D. ch−ng cÊt ph©n ®o¹n kh«ng khÝ láng. C©u 263 : HiÖn t−îng x¶y ra khi cho bét MnO2 vµo èng nghiÖm ®ùng n−íc oxi giµ : A. T¹o ra kÕt tña vµ khÝ bay lªn : H2O2 + MnO2 → Mn(OH)2↓ + O2↑ B. Cã bät khÝ trµo lªn vµ cã chÊt r¾n mµu ®en (MnO2) : 2H2O2 → 2H2O + O2↑ C. Cã bät khÝ trµo lªn vµ t¹o ra dung dÞch kh«ng mµu : 2H2O2 + MnO2 → H2MnO4 + H2↑ + O2↑ D. Cã bät khÝ trµo lªn vµ cã chÊt r¾n mµu ®en (MnO2) : H2O2 → H2↑ + O2↑ C©u 264 : ChÊt khÝ mµu xanh nh¹t, cã mïi ®Æc tr−ng lµ :

A. Cl2 B. SO2 42

http://www.ebook.edu.vn


C. O3 D. H2S C©u 265 : Cho c¸c khÝ sau : O2, O3, N2, H2. ChÊt khÝ tan nhiÒu trong n−íc nhÊt lµ :

A. O2 B. O3 C. N2 D. H2 C©u 266. ChØ ra tÝnh chÊt kh«ng ph¶i cña H2O2 :

A. Lµ hîp chÊt Ýt bÒn, dÔ bÞ ph©n hñy thµnh H2 vµ O2 khi cã xóc t¸c MnO2. B. Lµ chÊt láng kh«ng mµu. C. Tan trong n−íc theo bÊt k× tØ lÖ nµo. D. Sè oxi ho¸ cña nguyªn tè oxi lµ –1. C©u 267. ChØ ra néi dung sai :

A. O3 lµ mét d¹ng thï h×nh cña O2. B. O3 tan trong n−íc nhiÒu h¬n O2 gÇn 16 lÇn. C. O3 oxi ho¸ ®−îc hÇu hÕt c¸c kim lo¹i (trõ Au vµ Pt). D. ë ®iÒu kiÖn th−êng, O2 kh«ng oxi ho¸ ®−îc Ag nh−ng O3 oxi ho¸ ®−îc Ag thµnh Ag2O. C©u 268. C¸ch biÓu diÔn c«ng thøc cÊu t¹o ®óng nhÊt cña ph©n tö ozon :

A.

O O

O O

B.

O

O O

C.

O

O O

D. O O C©u 269. ChØ ra ph−¬ng tr×nh hãa häc ®óng: o

t t h−ê ng A. 4Ag + O2 ⎯⎯⎯⎯→ 2Ag2O o

t t h−ê ng B. 6Ag + O3 ⎯⎯⎯⎯→ 3Ag2O o

t th− ên g C. 2Ag + O3 ⎯⎯⎯⎯→ Ag2O + O2 o

t th− ên g D. 2Ag + 2O2 ⎯⎯⎯⎯→ Ag2O + O2

C©u 270 : Ph¶n øng chøng tá H2O2 cã tÝnh oxi ho¸ lµ :

A. H2O2 + 2KI → I2 + 2KOH http://www.ebook.edu.vn

43


B. H2O2 + Ag2O → 2Ag + 2H2O + O2 C. 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O D. C¶ A, B vµ C C©u 271 : HiÖn t−îng quan s¸t ®−îc khi sôc khÝ ozon vµo dung dÞch kali iotua :

A. NÕu nhóng giÊy quú tÝm vµo th× giÊy quú chuyÓn sang mµu xanh. B. NÕu nhóng giÊy tÈm hå tinh bét vµo th× giÊy chuyÓn sang mµu xanh. C. Cã khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi tho¸t ra. D. C¶ A, B vµ C. C©u 272 : L−îng H2O2 s¶n xuÊt ra ®−îc sö dông nhiÒu nhÊt trong

A. chÕ t¹o nguyªn liÖu tÈy tr¾ng trong bét giÆt. B. dïng lµm chÊt tÈy tr¾ng bét giÊy. C. tÈy tr¾ng t¬ sîi, b«ng, len, v¶i... D. dïng trong c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, khö trïng h¹t gièng trong n«ng nghiÖp, chÊt s¸t trïng trong y khoa. C©u 273 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ ozon trong tù nhiªn : A. Ozon ®−îc h×nh thµnh trong khÝ quyÓn khi cã sù phãng ®iÖn (sÐt, tia chíp...).

B. ë mÆt ®Êt, ozon ®−îc sinh ra do sù oxi ho¸ mét sè chÊt h÷u c¬ (nhùa th«ng, rong biÓn...). C. TÇng ozon ®−îc h×nh thµnh lµ do tia tö ngo¹i cña mÆt trêi chuyÓn ho¸ c¸c ph©n tö oxi thµnh ozon. D. Kh«ng khÝ chøa l−îng ozon trªn mét phÇn triÖu (theo thÓ tÝch) cã t¸c dông lµm cho kh«ng khÝ trong lµnh. C©u 274 : Cho c¸c qu¸ tr×nh : Sù ch¸y, sù quang hîp, sù h« hÊp, sù thèi r÷a. Qu¸ tr×nh kh¸c biÖt víi ba qu¸ tr×nh cßn l¹i lµ : A. Sù ch¸y. B. Sù quang hîp. C. Sù h« hÊp. D. Sù thèi r÷a. C©u 275 : D¹ng thï h×nh nµo cña l−u huúnh bÒn ë d−íi 95,50C ? A. L−u huúnh dÎo. B. L−u huúnh hoa. C. L−u huúnh ®¬n tµ. D. L−u huúnh tµ ph−¬ng. C©u 276 : Ph©n tö l−u huúnh gåm 8 nguyªn tö liªn kÕt céng ho¸ trÞ víi nhau t¹o thµnh A. M¹ch th¼ng. B. M¹ch vßng. C. M¹ch dÝch-d¾c. D. H×nh lËp ph−¬ng. C©u 277 : ë nhiÖt ®é nµo l−u huúnh ë tr¹ng th¸i láng, mµu vµng, rÊt linh ®éng ?

A. 1130C 44

http://www.ebook.edu.vn


B. 1190C C. 1870C D. 4450C C©u 278 : ë 14000C, h¬i l−u huúnh lµ nh÷ng ph©n tö

A. S8 B. S6 C. S2 D. S C©u 279 : ChØ ra néi dung sai : A. Sα vµ Sβ kh¸c nhau vÒ c«ng thøc ph©n tö. B. Sα vµ Sβ kh¸c nhau vÒ cÊu t¹o tinh thÓ. C. Sα vµ Sβ cã tÝnh chÊt ho¸ häc gièng nhau. D. Sα vµ Sβ kh¸c nhau vÒ mét sè tÝnh chÊt vËt lÝ. C©u 280 : Khi ®Ó l−u huúnh ®¬n tµ míi ®iÒu chÕ ë nhiÖt ®é phßng trong vµi ngµy, ta quan s¸t thÊy thÓ tÝch cña nã A. gi¶m xuèng. B. t¨ng lªn. C. kh«ng thay ®æi. D. cã thÓ gi¶m xuèng hoÆc t¨ng lªn. C©u 281 : H¬i thñy ng©n rÊt ®éc, do ®ã ph¶i thu håi thñy ng©n r¬i v·i b»ng c¸ch : A. nhá n−íc brom lªn giät thñy ng©n. B. nhá n−íc ozon lªn giät thñy ng©n. C. r¾c bét l−u huúnh lªn giät thñy ng©n. D. r¾c bét photpho lªn giät thñy ng©n. C©u 282 : Ph−¬ng ph¸p Frasch ®Ó khai th¸c l−u huúnh tù do trong lßng ®Êt, dùa trªn c¬ së lµ : A. Kh¶ n¨ng bÞ hoµ tan trong n−íc ë nhiÖt ®é cao cña l−u huúnh. B. Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi n−íc ë nhiÖt ®é cao cña l−u huúnh : 2H2O + 3S

to ⎯⎯→

2H2S↑ + SO2↑

C. Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi oxi trong kh«ng khÝ (®−îc nÐn vµo) cña l−u huúnh : S + O2 → SO2↑ D. Kh«ng ph¶i c¸c c¬ së trªn. C©u 283 : Khi magie ch¸y trong oxi t¹o ra ¸nh s¸ng mµu A. vµng. B. tr¾ng. C. da cam. D. ®á g¹ch. C©u 284 : KhÝ H2S kh«ng cã trong

A. mét sè n−íc suèi. http://www.ebook.edu.vn

45


B. khÝ th¶i nhµ m¸y luyÖn kim mµu. C. khÝ nói löa. D. khÝ tho¸t ra tõ chÊt protein bÞ thèi r÷a. C©u 285 : §å vËt b»ng b¹c bÞ ho¸ ®en trong kh«ng khÝ lµ do ph¶n øng : 4Ag + 2H2S + O2 → (trong kh«ng khÝ)

2Ag2S + 2H2O (mµu ®en)

Trong ph¶n øng nµy, H2S ®ãng vai trß : A. chÊt oxi ho¸. B. chÊt khö. C. võa lµ chÊt oxi ho¸ võa lµ chÊt khö. D. kh«ng ph¶i chÊt oxi ho¸, kh«ng ph¶i chÊt khö. C©u 286 : Cho c¸c muèi sunfua : CaS, PbS, ZnS, FeS. ChÊt cã tÝnh chÊt kh¸c víi c¸c chÊt cßn l¹i lµ :

A. CaS B. PbS C. ZnS D. FeS C©u 287 : Trong phßng thÝ nghiÖm, cã thÓ ®iÒu chÕ H2S b»ng ph¶n øng gi÷a FeS víi axit :

A. H2SO4 B. HCl C. HNO3 D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®−îc. C©u 288 : Trong c«ng nghiÖp, kh«ng s¶n xuÊt chÊt nµo ? A. S

B. H2S C. SO2 D. SO3 C©u 289 : Muèi sunfua cã mµu vµng lµ : A. FeS B. PbS C. CdS D. CuS C©u 290 : C¸ch pha lo·ng H2SO4 ®Æc an toµn lµ :

A. B. C. D.

Rãt nhanh axit vµo n−íc vµ khuÊy ®Òu. Rãt nhanh n−íc vµo axit vµ khuÊy ®Òu. Rãt tõ tõ n−íc vµo axit vµ khuÊy ®Òu. Rãt tõ tõ axit vµo n−íc vµ khuÊy ®Òu.

C©u 291 : HiÖn t−îng x¶y ra khi nhóng mét thanh s¾t vµo mét cèc ®ùng axit H2SO4 ®Æc mét thêi gian, sau ®ã nhóng tiÕp vµo cèc ®ùng H2SO4 lo·ng :

46

A. Thanh s¾t bÞ ¨n mßn trong H2SO4 lo·ng, kh«ng tan trong H2SO4 ®Æc. http://www.ebook.edu.vn


B. Thanh s¾t bÞ ¨n mßn trong H2SO4 ®Æc, kh«ng tan trong H2SO4 lo·ng. C. Trong c¶ hai tr−êng hîp thanh s¾t ®Òu bÞ ¨n mßn. D. Trong c¶ hai tr−êng hîp thanh s¾t ®Òu kh«ng bÞ ¨n mßn. C©u 292 : Ho¸ chÊt hµng ®Çu trong nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt lµ :

A. Axit clohi®ric. B. Axit sunfuric. C. Axit nitric. D. Axit photphoric. C©u 293 : Axit sunfuric trong c«ng nghiÖp ®−îc s¶n xuÊt b»ng ph−¬ng ph¸p

A. th¸p. B. tiÕp xóc. C. oxi ho¸ – khö. D. ng−îc dßng. C©u 294 : ChÊt nµo kh«ng ®−îc ®iÒu chÕ trong phßng thÝ nghiÖm ?

A. Axit clohi®ric. B. Axit sunfuric. C. Axit nitric. D. Axi sunfuhi®ric. C©u 295 : Kim lo¹i nµo bÞ thô ®éng trong H2SO4 ®Æc, nguéi ?

A. Zn, Al. B. Fe, Al. C. Cu, Fe. D. Zn, Fe. C©u 296 : SO3 tan v« h¹n trong

A. n−íc. B. axit sunfuric lo·ng. C. axit sunfuric ®Æc. D. C¶ A, B vµ C. C©u 297 : Mét sè kim lo¹i nh− Fe, Al, Cr bÞ thô ®éng trong H2SO4 ®Æc, nguéi do : A. t¹o ra líp sunfat bÒn b¶o vÖ. B. t¹o ra líp oxit bÒn b¶o vÖ. C. t¹o ra líp hi®roxit bÒn b¶o vÖ. D. t¹o ra líp hi®rosunfat bÒn b¶o vÖ. C©u 298 : Trong s¶n xuÊt H2SO4 khÝ SO3 ®−îc hÊp thô b»ng : A. N−íc. B. Axit sunfuric lo·ng. C. Axit sunfuric ®Æc, nguéi. D. Axit sunfuric ®Æc, nãng. C©u 299 : Oleum lµ : http://www.ebook.edu.vn

47


A. Dung dÞch cña SO3 trong H2SO4 B. H2SmO3m +1 C. H2SO4. mSO3 D. C¶ A, B vµ C C©u 300 : LÊy 2 èng nghiÖm, cho vµo mçi èng nghiÖm mét Ýt l¸ ®ång nhá (lÊy d−). Rãt vµo èng nghiÖm thø nhÊt 1ml H2SO4 lo·ng, vµo èng nghiÖm thø hai 1ml H2SO4 ®Æc. §un nãng nhÑ c¶ 2 èng nghiÖm ®Õn khi kh«ng cßn hiÖn t−îng g× x¶y ra. Sau ®ã nÕu nhóng giÊy quú tÝm vµo c¸c dung dÞch trong mçi èng nghiÖm (coi muèi ®ång kh«ng bÞ thñy ph©n) ta thÊy : A. èng thø nhÊt giÊy quú chuyÓn sang mµu ®á, èng thø hai giÊy quú kh«ng chuyÓn mµu. b. èng thø nhÊt giÊy quú kh«ng chuyÓn mµu, èng thø hai giÊy quú chuyÓn sang mµu ®á.

B. ë c¶ hai èng giÊy quú ®Òu chuyÓn sang mµu ®á. C. ë c¶ hai èng giÊy quú ®Òu kh«ng chuyÓn mµu. C©u 301 : Cã 4 èng nghiÖm ®ùng ®Çy 4 khÝ riªng biÖt sau : SO2, O2, O3, H2S. óp c¸c èng nghiÖm nµy vµo chËu n−íc, sau mét thêi gian cã kÕt qu¶ : X

Y

------ -- - - -- --

Z

-- ----------------

- - - -- - - - - - ---------

H2O X¸c ®Þnh c¸c khÝ X, Y, Z, W. X

Y

Z

W

a.

SO2

O2

O3

H2S

b.

O2

O3

H2S

SO2

c.

O2

O3

SO2

H2S

d.

O3

O2

H2S

SO2

W

-----------------H2O

C©u 302 : Cho bét Fe vµo H2SO4 ®Æc, nãng cho ®Õn khi Fe kh«ng cßn tan ®−îc n÷a. S¶n phÈm thu ®−îc lµ :

A. FeSO4 B. Fe2(SO4)3 C. FeSO4 vµ Fe2(SO4)3 D. Do s¾t bÞ thô ®éng nªn kh«ng t¹o ra c¸c s¶n phÈm trªn. C©u 303 : §Ó ph©n biÖt 2 khÝ SO2 vµ H2S, cã thÓ dïng

A. dung dÞch natri hi®roxit. B. dung dÞch kali pemanganat. C. dung dÞch brom trong n−íc. 48

http://www.ebook.edu.vn


D. dung dÞch brom trong clorofom. C©u 304 : Cho Zn d− vµo axit H2SO4 ®Æc, s¶n phÈm khÝ bay ra cã

A. SO2 B. H2 C. C¶ SO2 vµ H2 D. Kh«ng cã khÝ bay ra v× Zn bÞ thô ®éng trong H2SO4 ®Æc. C©u 305 : KhÝ nµo sau ®©y cã thÓ ®−îc lµm kh« b»ng H2SO4 ®Æc ?

A. H2S B. H2 C. NH3 D. C¶ A, B vµ C ®Òu kh«ng ®−îc lµm kh« b»ng H2SO4 ®Æc. C©u 306 : KhÝ sau ®©y cã thÓ ®−îc lµm kh« b»ng H2SO4 ®Æc :

A. HBr B. HCl C. HI D. C¶ A, B vµ C C©u 307 : ChÊt khÝ nµo sau ®©y cã thÓ lµm kh« b»ng H2SO4 ®Æc ?

A. H2S B. SO3 C. NH3 D. Kh«ng ph¶i c¸c khÝ A, B vµ C. C©u 308 : S¶n xuÊt SO3 b»ng c¸ch oxi ho¸ SO2 b»ng oxi ë nhiÖt ®é :

A. 3500C – 4000C B. 4000C – 4500C C. 4500C – 5000C D. 5000C – 5500C C©u 309 : Sè gam H2O dïng ®Ó pha lo·ng 1 mol oleum cã c«ng thøc H2SO4.2SO3 thµnh axit

H2SO4 98% lµ : A. 36g B. 40g C. 42g D. C¶ A, B vµ C ®Òu sai. C©u 310 : S¶n phÈm cña ph¶n øng gi÷a axit sunfuric vµ mét chÊt khö phô thuéc vµo :

A. ®iÒu kiÖn ph¶n øng. B. nång ®é cña axit. C. nhiÖt ®é cña ph¶n øng. http://www.ebook.edu.vn

49


D. b¶n chÊt cña chÊt khö.

50

http://www.ebook.edu.vn


Ch−¬ng 7

Tèc ®é ph¶n øng vμ c©n b»ng ho¸ häc C©u 311 : ChØ ra c«ng thøc tÝnh tèc ®é trung b×nh cña ph¶n øng :

N2O5 A. VN 2O5 = B. VN 2O4 = C. VO2 =

CCl4 450C

N2O4 +

1 O2 2

C N 2O5 (sau p/−) − C N 2O5 (tr−íc p/−) C N 2O4 (sau p/−)

Δt − C N 2O4 (tr−íc p/−) Δt

C O2 (sau p/−) − C O2 (tr−íc p/−) Δt

D. C¶ B vµ C. C©u 312 : ChØ ra néi dung sai : A. ChÊt xóc t¸c lµm c©n b»ng chuyÓn dÞch. B. ChÊt xóc t¸c lµm t¨ng ®èc ®é ph¶n øng. C. ChÊt xóc t¸c lµm cho c©n b»ng ®−îc thiÕt lËp nhanh h¬n. D. ChÊt xóc t¸c kh«ng lµm biÕn ®æi nång ®é c¸c chÊt trong c©n b»ng. C©u 313 : Cho 0,500 mol/lÝt H2 vµ 0,500 mol/lÝt I2 vµo trong mét b×nh kÝn ë nhiÖt ®é 4300C, chØ thu ®−îc 0,786 mol/lÝt HI. VËy khi ®un nãng 1,000 mol/lÝt HI trong b×nh kÝn ë 4300C thu ®−îc : A. 0,786 mol/lÝt khÝ iot. B. 0,224 mol/lÝt khÝ iot. C. 0,393 mol/lÝt khÝ iot D. 0,107 mol/lÝt khÝ iot. C©u 314 : Cã 3 èng nghiÖm ®ùng khÝ NO2 (cã nót kÝn). Sau ®ã :

Ng©m èng thø nhÊt vµo cèc n−íc ®¸. Ng©m èng thø hai vµo cèc n−íc s«i. Cßn èng thø ba ®Ó ë ®iÒu kiÖn th−êng. Mét thêi gian sau, ta thÊy : A. èng thø nhÊt cã mµu ®Ëm nhÊt, èng thø hai cã mµu nh¹t nhÊt. B. èng thø nhÊt cã mµu nh¹t nhÊt, èng thø hai cã mµu ®Ëm nhÊt. C. èng thø nhÊt cã mµu ®Ëm nhÊt, èng thø ba cã mµu nh¹t nhÊt. D. èng thø nhÊt cã mµu ®Ëm nhÊt, èng thø hai vµ èng thø ba ®Òu cã mµu nh¹t h¬n. C©u 315 : ChÊt xóc t¸c V2O5 trong ph¶n øng : 2SO + O → ← 2SO 2

2

3

cã vai trß : http://www.ebook.edu.vn

51


A. t¨ng tèc ®é ph¶n øng thuËn vµ nghÞch nh− nhau. B. chØ lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng thuËn. C. chØ lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng nghÞch. D. lµm cho tèc ®é ph¶n øng thuËn x¶y ra nhanh h¬n ph¶n øng nghÞch. C©u 316 : Khi ë tr¹ng th¸i c©n b»ng ho¸ häc, th× :

A. ph¶n øng thuËn vµ ph¶n øng nghÞch ®Òu dõng l¹i. B. ph¶n øng thuËn vµ ph¶n øng nghÞch ®Òu kh«ng dõng l¹i. C. chØ cã ph¶n øng thuËn dõng l¹i. D. chØ cã ph¶n øng nghÞch dõng l¹i. C©u 317 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ c©n b»ng ho¸ häc :

A. Lµ mét tr¹ng th¸i chØ cã ë ph¶n øng thuËn nghÞch. B. Khi ®ã tèc ®é ph¶n øng thuËn b»ng tèc ®é ph¶n øng nghÞch. C. Lµ mét c©n b»ng tÜnh. D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng. C©u 318 : Vai trß cña chÊt xóc t¸c :

A. chØ lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng thuËn. B. chØ lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng nghÞch. C. lµm t¨ng tèc ®é c¶ ph¶n øng thuËn vµ ph¶n øng nghÞch nh−ng lµm tèc ®é ph¶n øng thuËn t¨ng nhanh h¬n ph¶n øng nghÞch. D. lµm t¨ng tèc ®é cña c¸c ph¶n øng thuËn nghÞch vµ ph¶n øng nghÞch nh− nhau. C©u 319 : XÐt ph¶n øng : 2NO2 → ← N2O4 (KhÝ)

(KhÝ)

TØ khèi h¬i cña hçn hîp khÝ thu ®−îc so víi H2 ë nhiÖt ®é t1 lµ 27,60C ; ë nhiÖt ®é t2 lµ 34,50C ; khi t1 > t2 th× chiÒu thuËn cña ph¶n øng trªn lµ : A. To¶ nhiÖt. B. Thu nhiÖt. C. Kh«ng thu nhiÖt, còng kh«ng to¶ nhiÖt. D. Ch−a x¸c ®Þnh ®−îc. C©u 320 : Ph¶n øng x¶y ra gi÷a H2 vµ halogen nµo cã ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt víi ph¶n øng x¶y ra

gi÷a H2 vµ c¸c halogen cßn l¹i ? A. Flo. B. Clo. C. Iot. D. Brom.

52

http://www.ebook.edu.vn


PhÇn hai : Ho¸ häc líp 11

Ch−¬ng 1

Sù ®iÖn li C©u 321. ChØ ra néi dung sai :

A. TÝnh dÉn ®iÖn cña c¸c dung dÞch axit, baz¬ vµ muèi lµ do trong dung dÞch cña chóng cã c¸c ion. B. Nh÷ng chÊt tan trong n−íc ph©n li ra ion ®−îc gäi lµ nh÷ng chÊt ®iÖn li. C. §é ®iÖn li α cña c¸c chÊt ®iÖn li kh¸c nhau n»m trong kho¶ng 0 < α ≤ 1. D. C©n b»ng ®iÖn li lµ c©n b»ng ®éng. C©u 322. Khi pha lo·ng dung dÞch, ®é ®iÖn li cña c¸c chÊt ®iÖn li :

A. ®Òu t¨ng. B. ®Òu gi¶m. C. kh«ng thay ®æi. D. t¨ng hay gi¶m phô thuéc vµo tõng chÊt ®iÖn li. C©u 323. ChÊt ®iÖn li yÕu cã ®é ®iÖn li α n»m trong kho¶ng :

A. 0 ≤ α ≤ 1. B. 0 ≤ α < 1. C. 0 < α ≤ 1. D. 0 < α < 1. C©u 324. Axit vµ baz¬ theo thuyÕt A-rª-ni-ót :

A. axit lµ chÊt khi tan trong n−íc ph©n li ra cation H+. Baz¬ lµ chÊt khi tan trong n−íc ph©n li ra anion OH–. B. axit lµ chÊt khi tan trong n−íc ph©n li ra anion OH–. Baz¬ lµ chÊt khi tan trong n−íc ph©n li ra cation H+. C. Axit lµ chÊt nh−êng proton. Baz¬ lµ chÊt nhËn proton. D. Axit lµ chÊt nhËn proton. Baz¬ lµ chÊt nh−êng proton. C©u 325. ¦u ®iÓm cña thuyÕt axit – baz¬ theo Bron-stªt :

A. ¸p dông ®óng cho tr−êng hîp dung m«i lµ n−íc. B. ¸p dông ®óng cho tr−êng hîp dung m«i kh¸c n−íc. C. ¸p dông ®óng khi v¾ng mÆt c¶ dung m«i. D. C¶ A, B vµ C. C©u 326. ChØ ra néi dung sai :

http://www.ebook.edu.vn

53


A. Theo thuyÕt Bron-stªt, axit vµ baz¬ cã thÓ lµ ph©n tö hoÆc ion. B. Theo thuyÕt Bron-stªt, n−íc lµ chÊt l−ìng tÝnh. C. ThuyÕt Bron-stªt tæng qu¸t h¬n thuyÕt A-rª-ni-ót. D. Khi nghiªn cøu tÝnh chÊt axit – baz¬ trong dung m«i n−íc, thuyÕt Bron-stªt cho kÕt qu¶ kh¸c víi thuyÕt A-rª-ni-ót. C©u 327. Theo thuyÕt Bron-stªt, n−íc ®ãng vai trß lµ chÊt :

A. axit. B. baz¬. C. trung tÝnh. D. l−ìng tÝnh. C©u 328. §èi víi axit hay baz¬ x¸c ®Þnh th× h»ng sè axit (Ka) hay h»ng sè baz¬ (Kb) cã ®Æc ®iÓm lµ :

A. ChØ phô thuéc nhiÖt ®é. B. Kh«ng phô thuéc nhiÖt ®é. C. ChØ Ka phô thuéc nhiÖt ®é. D. ChØ Kb phô thuéc nhiÖt ®é. C©u 329. Ph−¬ng tr×nh ®iÖn li cña [Ag(NH3)2]Cl :

A. [Ag(NH3)2]Cl → [Ag(NH3)]Cl + NH −3 B. [Ag(NH3)2]Cl → AgCl + 2NH3 C. [Ag(NH3)2]Cl → [Ag(NH3)2]+ + Cl– D. [Ag(NH3)2]Cl → Ag+ + [Cl(NH3)2]– C©u 330 : ThuyÕt A-rª-ni-ót kh¼ng ®Þnh: Trong ph©n tö axit lu«n cã nguyªn tö hi®ro (ý 1). Ng−îc l¹i trong ph©n tö chÊt nµo mµ cã hi®ro th× ®Òu lµ chÊt axit (ý 2). VËy :

A. ý 1 ®óng, ý 2 sai. B. ý 1 sai, ý 2 ®óng. C. C¶ hai ý ®Òu ®óng. D. C¶ hai ý ®Òu sai. C©u 331 : Mét dung dÞch cã chøa [OH–] = 1.10–13. Dung dÞch nµy cã m«i tr−êng

A. axit. B. kiÒm. C. trung tÝnh. D. ch−a x¸c ®Þnh ®−îc v× kh«ng biÕt [H+]. C©u 332 : ChØ ra néi dung sai :

A. TÝch sè ion cña n−íc : K H2O = [H+] [OH–]. B. TÝch sè ion cña n−íc kh«ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é. C. TÝch sè ion cña n−íc lµ h»ng sè c¶ trong dung dÞch lo·ng cña c¸c chÊt kh¸c nhau. 54

http://www.ebook.edu.vn


D. ë 250C: [OH–] =

K H2O [H + ]

( K H2O : tÝch sè ion cña n−íc ; [H+], [OH–] lÇn l−ît lµ nång ®é cña H+, OH– ë thêi ®iÓm c©n b»ng trong dung dÞch).

C©u 333 : ChØ ra néi dung sai : A. Dùa vµo pH cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc m«i tr−êng cña dung dÞch ®ã. B. pH cña m¸u ng−êi vµ ®éng vËt cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi nghiªm ngÆt. C. Thùc vËt cã thÓ sinh tr−ëng b×nh th−êng chØ khi gi¸ trÞ pH cña dung dÞch trong ®Êt ë trong kho¶ng ®Æc tr−ng x¸c ®Þnh cho mçi lo¹i c©y. D. Tèc ®é ¨n mßn kim lo¹i trong n−íc tù nhiªn phô thuéc Ýt vµo pH cña n−íc.

C©u 334 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Quú tÝm lµ mét chÊt chØ thÞ axit – baz¬ v¹n n¨ng. B. §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ chÝnh x¸c pH cña dung dÞch ng−êi ta dïng giÊy tÈm chÊt chØ thÞ axit – baz¬ v¹n n¨ng. C. ChÊt chØ thÞ axit – baz¬ lµ chÊt cã mµu biÕn ®æi phô thuéc vµo gi¸ trÞ pH cña dung dÞch. D. Trong m«i tr−êng axit, phenolphtalein cã mµu ®á.

C©u 335 : Cho c¸c chÊt : NaCH3COO, NH4Cl, NaCl, K2S, Na2CO3, KNO3, Fe(NO3)3, ZnBr2, KI. Cã bao nhiªu chÊt khi tan trong n−íc t¹o ra dung dÞch cã m«i tr−êng axit ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

C©u 336 : Dung dÞch Fe(CH3COO)2 cã m«i tr−êng : A. axit. B. baz¬. C. trung tÝnh. D. ch−a kÕt luËn ®−îc v× phô thuéc vµo ®é thuû ph©n cña hai ion.

C©u 337 : Cho c¸c cÆp chÊt : HCl vµ Na2CO3 ; FeSO4 vµ NaOH, BaCl2 vµ K2SO4 ; H2SO4 vµ HNO3; NaCl vµ CuSO4; CH3COOH vµ NaOH. Cã bao nhiªu cÆp chÊt kh«ng cïng tån t¹i trong mét dung dÞch. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 338 : ChØ ra néi dung sai : A. Trong ph−¬ng tr×nh ion rót gän cña ph¶n øng, ng−êi ta l−îc bá nh÷ng ion kh«ng tham gia ph¶n øng.

http://www.ebook.edu.vn

55


B. Ph−¬ng tr×nh ion rót gän kh«ng cho biÕt b¶n chÊt cña ph¶n øng trong dung dÞch c¸c chÊt ®iÖn li. C. Trong ph−¬ng tr×nh ion rót gän cña ph¶n øng, nh÷ng chÊt kÕt tña, ®iÖn li yÕu, chÊt khÝ ®−îc gi÷ nguyªn d−íi d¹ng ph©n tö. D. Ph−¬ng tr×nh ion rót gän chØ ¸p dông cho ph¶n øng x¶y ra trong dung dÞch c¸c chÊt ®iÖn li.

C©u 339 : Muèi nµo sau ®©y khi hoµ tan trong n−íc kh«ng bÞ thuû ph©n ? A. NaCH3COO B. Fe(NO3)3 C. KI D. (NH4)2S

C©u 340 : Cho c¸c muèi : CuSO4, KCl, FeCl3, Al(NO3)3, Na2CO3, NH4Cl, (NH4)2S, NaNO3. Cã bao nhiªu muèi bÞ thuû ph©n khi hoµ tan vµo n−íc? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

56

http://www.ebook.edu.vn


Ch−¬ng 2

Nhãm nit¬ C©u 341 : ChØ ra nhËn xÐt sai khi nãi vÒ tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ : “Tõ nit¬ ®Õn bitmut th×...” A. nguyªn tö khèi t¨ng dÇn. B. b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn. C. ®é ©m ®iÖn t¨ng dÇn. D. n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt gi¶m dÇn.

C©u 342 : Nguyªn tè nµo trong nhãm nit¬ kh«ng cã céng ho¸ trÞ 5 trong c¸c hîp chÊt ? A. Photpho. B. Nit¬. C. Asen. D. Bitmut.

C©u 343 : Trong c¸c hîp chÊt, nit¬ cã thÓ thÓ hiÖn bao nhiªu sè oxi ho¸ ? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

C©u 344 : ChØ ra néi dung sai : A. Trong c¸c hîp chÊt, c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ cã sè oxi ho¸ cao nhÊt lµ +5. B. Trong c¸c hîp chÊt, nit¬ cã thÓ cã c¸c sè oxi ho¸ –3, +1, +2, +3, +4, +5. C. C¸c nguyªn tè nhãm nit¬ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö. D. Trong nhãm nit¬, kh¶ n¨ng oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn tõ nit¬ ®Õn photpho.

C©u 345 : Trong nhãm nit¬, nguyªn tè cã tÝnh kim lo¹i tréi h¬n tÝnh phi kim lµ : A. Photpho. B. Asen. C. Bitmut. D. Antimon. C©u 346 : Trong nhãm nit¬, nguyªn tè thÓ hiÖn tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ë møc ®é gÇn nh− nhau lµ : A. Photpho. B. Antimon. C. Asen. D. Bitmut. C©u 347 : ChØ ra néi dung ®óng: A. TÊt c¶ c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ ®Òu t¹o ®−îc hi®rua. B. C¸c hi®rua cña c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ cã ®é bÒn nhiÖt t¨ng dÇn theo khèi l−îng ph©n tö. http://www.ebook.edu.vn

57


C. Dung dÞch c¸c hi®rua cña c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ cã tÝnh axit yÕu. D. C¶ A, B vµ C. C©u 348 : Tõ nit¬ ®Õn bitmut, ®é bÒn cña c¸c oxit : A. cã sè oxi ho¸ +3 t¨ng, cã sè oxi ho¸ +5 nãi chung gi¶m. B. cã sè oxi ho¸ +3 gi¶m, cã sè oxi ho¸ +5 nãi chung t¨ng. C. cã sè oxi ho¸ + 3 vµ + 5 ®Òu t¨ng. D. cã sè oxi ho¸ + 3 vµ + 5 ®Òu gi¶m. C©u 349 : Oxit cña nguyªn tè trong nhãm nit¬ cã sè oxi ho¸ +3 cã tÝnh chÊt cña oxit baz¬ lµ : A. P2O3 B. Bi2O3 C. As2O3 D. Sb2O3 C©u 350 : Trong c¸c oxit cña nguyªn tè trong nhãm nit¬ cã sè oxi ho¸ +3, oxit nµo lµ l−ìng tÝnh mµ cã tÝnh baz¬ tréi h¬n tÝnh axit ? A. P2O3 B. Sb2O3 C. As2O3 D. Bi2O3 C©u 351 : Trong c¸c oxit cña nguyªn tè thuéc nhãm nit¬ cã sè oxi ho¸ +3, oxit nµo dÔ dµng tan trong dung dÞch axit vµ hÇu nh− kh«ng tan trong dung dÞch kiÒm ? A. P2O3 B. Bi2O3 C. As2O3 D. Sb2O3

C©u 352 : Trong c¸c oxit cña nguyªn tè thuéc nhãm nit¬ víi sè oxi ho¸ +3, oxit nµo cã tÝnh l−ìng tÝnh mµ tÝnh axit tréi h¬n tÝnh baz¬ ? A. P2O3 B. Bi2O3 C. As2O3 D. Sb2O3

C©u 353 : Trong c¸c hîp chÊt, nit¬ cã céng ho¸ trÞ tèi ®a lµ : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

C©u 354 : ChØ ra néi dung sai : A. Ph©n tö nit¬ rÊt bÒn. B. ë nhiÖt ®é th−êng, nit¬ ho¹t ®éng ho¸ häc vµ t¸c dông ®−îc víi nhiÒu chÊt. C. Nguyªn tö nit¬ lµ phi kim ho¹t ®éng. D. TÝnh oxi ho¸ lµ tÝnh chÊt ®Æc tr−ng cña nit¬. 58

http://www.ebook.edu.vn


C©u 355 : Cho 2 ph¶n øng sau : N2 + 3H2 → 2NH3 N2 + O2 → 2NO A. Ph¶n øng (1) thu nhiÖt, ph¶n øng (2) to¶ nhiÖt. B. Ph¶n øng (1) to¶ nhiÖt, ph¶n øng (2) thu nhiÖt. C. C¶ hai ph¶n øng ®Òu thu nhiÖt. D. C¶ hai ph¶n øng ®Òu to¶ nhiÖt.

(1) (2)

C©u 356 : ë ®iÒu kiÖn th−êng, nit¬ ph¶n øng ®−îc víi : A. Mg B. K C. Li D. F2 C©u 357 : Trong ph¶n øng nµo sau ®©y, nit¬ thÓ hiÖn tÝnh khö ? A. N2 + 3H2 → 2NH3 B. N2 + 6Li → 2Li3N C. N2 + O2 → 2NO D. N2 + 3Mg → Mg3N2 C©u 358 : Cã bao nhiªu oxit cña nit¬ kh«ng ®iÒu chÕ ®−îc tõ ph¶n øng trùc tiÕp gi÷a nit¬ vµ oxi ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 359 : Diªm tiªu chøa : A. NaNO3 B. KCl C. Al(NO3)3 D. CaSO4 C©u 360 : ViÕt c«ng thøc c¸c chÊt lµ s¶n phÈm cña ph¶n øng sau : NaNO2 + NH4Cl ⎯⎯ → to A. NaCl, NH4NO2 B. NaCl, N2↑, 2H2O C. NaCl, NH3↑, HNO2 D. 2NaCl, 2NH3↑, N2O3, H2O C©u 361 : Trong c«ng nghiÖp, phÇn lín l−îng nit¬ s¶n xuÊt ra ®−îc dïng ®Ó : A. lµm m«i tr−êng tr¬ trong luyÖn kim, ®iÖn tö... B. tæng hîp ph©n ®¹m. C. s¶n xuÊt axit nitric. D. tæng hîp amoniac. C©u 362 : Mét lÝt n−íc ë 200C hoµ tan ®−îc bao nhiªu lÝt khÝ amoniac ? A. 200 B. 400 C. 500 http://www.ebook.edu.vn

59


D. 800 C©u 363 : HiÖn t−îng x¶y ra khi cho giÊy quú kh« vµo b×nh ®ùng khÝ amoniac lµ : A. GiÊy quú chuyÓn sang mµu ®á. B. GiÊy quú chuyÓn sang mµu xanh. C. GiÊy quú mÊt mµu. D. GiÊy quú kh«ng chuyÓn mµu. C©u 364 : Nhóng 2 ®òa thuû tinh vµo 2 b×nh ®ùng dung dÞch HCl ®Æc vµ NH3 ®Æc. Sau ®ã ®−a 2 ®òa l¹i gÇn nhau th× thÊy xuÊt hiÖn A. khãi mµu tr¾ng. B. khãi mµu tÝm. C. khãi mµu n©u. D. khãi mµu vµng. C©u 365 : Khi nhá dung dÞch amoniac (d−) vµo dung dÞch muèi nµo sau ®©y th× thÊy xuÊt hiÖn kÕt tña ? A. AgNO3 B. Al(NO3)3 C. Ca(NO3)3 D. C¶ A, B vµ C

C©u 366 : Trong ion phøc [Cu(NH3)4]2+, liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö NH3 vµ Cu2+ lµ: A. Liªn kÕt ion. B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C. Liªn kÕt cho – nhËn. D. Liªn kÕt kim lo¹i. C©u 367 : Khi dÉn khÝ NH3 vµo b×nh chøa khÝ clo, häc sinh quan s¸t thÊy hiÖn t−îng : NH3 tù bèc ch¸y (ý 1) t¹o ra khãi tr¾ng (ý 2). Ph¸t biÓu nµy : A. Cã ý 1 ®óng, ý 2 sai. B. Cã ý 1 sai, ý 2 ®óng. C. C¶ hai ý ®Òu sai. D. C¶ hai ý ®Òu ®óng. C©u 368 : Cho c¸c oxit : Li2O, MgO, Al2O3, CuO, PbO, FeO. Cã bao nhiªu oxit bÞ khÝ NH3 khö ë nhiÖt ®é cao ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 369 : Tõ NH3 ®iÒu chÕ ®−îc hi®razin cã c«ng thøc ph©n tö lµ : A. NH4OH B. N2H4 C. NH2OH D. C6H5NH2 C©u 370 : Cã thÓ lµm kh« khÝ NH3 b»ng : 60

http://www.ebook.edu.vn


A. H2SO4 ®Æc B. P2O5 C. CaO D. CuSO4 khan

C©u 371 : Trong ph¶n øng tæng hîp NH3 tõ N2 vµ H2, ng−êi ta sö dông chÊt xóc t¸c lµ : A. nh«m B. s¾t C. platin D. niken C©u 372 : ChØ ra néi dung sai : A. Muèi amoni lµ nh÷ng hîp chÊt céng ho¸ trÞ. B. TÊt c¶ muèi amoni ®Òu dÔ tan trong n−íc. C. Ion amoni kh«ng cã mµu. D. Muèi amoni khi tan ®iÖn li hoµn toµn. C©u 373 : Bét në ®Ó lµm cho b¸nh trë nªn xèp chøa muèi A. NaHCO3 B. NH4HCO3 C. (NH4)2CO3 D. Na2CO3

C©u 374 : §Ó ®iÒu chÕ N2O ë trong phßng thÝ nghiÖm, ng−êi ta nhiÖt ph©n muèi : A. NH4NO2 B. (NH4)2CO3 C. NH4NO3 D. (NH4)2SO4

C©u 375 : Khi ®un nãng muèi nµo sau ®©y cã hiÖn t−îng th¨ng hoa ? A. NH4Cl B. NH4NO2 C. NH4NO3 D. NH4HCO3

C©u 376 : Trong ph©n tö HNO3, nit¬ cã : A. ho¸ trÞ 4 vµ sè oxi ho¸ +5. B. ho¸ trÞ 5 vµ sè oxi ho¸ +4. C. ho¸ trÞ 4 vµ sè oxi ho¸ +4. D. ho¸ trÞ 5 vµ sè oxi ho¸ +5.

C©u 377 : ChØ ra néi dung sai : A. Axit nitric lµ axit cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh. B. Tuú thuéc vµo nång ®é cña axit vµ b¶n chÊt cña chÊt khö mµ HNO3 cã thÓ bÞ khö ®Õn mét sè s¶n phÈm kh¸c nhau cña nit¬. http://www.ebook.edu.vn

61


C. Trong HNO3, ion H+ cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n ion NO3− . D. Th«ng th−êng khi t¸c dông víi kim lo¹i, axit HNO3 ®Æc bÞ khö ®Õn NO2, cßn axit HNO3 lo·ng bÞ khö ®Õn NO.

C©u 378 : N−íc c−êng toan lµ hçn hîp gåm : A. mét thÓ tÝch HNO3 ®Æc vµ 1 thÓ tÝch HCl ®Æc. B. mét thÓ tÝch HNO3 ®Æc vµ 3 thÓ tÝch HCl ®Æc. C. mét thÓ tÝch HCl ®Æc vµ 3 thÓ tÝch HNO3 ®Æc. D. mét thÓ tÝch HCl ®Æc vµ 5 thÓ tÝch HNO3 ®Æc.

C©u 379 : Ph¸t biÓu : “Khi thªm tõng giät dÇu th«ng vµo HNO3 ®Æc ®Ó trong b¸t sø th× mçi giät sÏ tù bèc ch¸y m¹nh (ý 1) cho ngän löa cã nhiÒu muéi (ý 2)”. Ph¸t biÓu nµy A. cã ý 1 ®óng, ý 2 sai. B. cã ý 1 sai, ý 2 ®óng. C. cã 2 ý ®Òu ®óng. D. cã 2 ý ®Òu sai. C©u 380 : PhÇn lín HNO3 s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp ®−îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ A. ph©n bãn. B. thuèc næ. C. thuèc nhuém. D. d−îc phÈm. C©u 381 : HNO3 ®−îc s¶n xuÊt tõ amoniac. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gåm A. 2 giai ®o¹n. B. 3 giai ®o¹n. C. 4 giai ®o¹n. D. 5 giai ®o¹n. C©u 382 : ChØ ra néi dung sai : A. TÊt c¶ c¸c muèi nitrat ®Òu tan tèt trong n−íc vµ lµ chÊt ®iÖn li m¹nh. B. Muèi nitrat ®Òu kh«ng cã mµu. C. §é bÒn nhiÖt cña muèi nitrat phô thuéc vµo b¶n chÊt cña cation kim lo¹i t¹o muèi. D. Muèi nitrat lµ c¸c chÊt oxi ho¸ m¹nh. C©u 383 : Cho c¸c muèi nitrat : NaNO3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3, KNO3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3. Cã bao nhiªu muèi nitrat khi bÞ nhiÖt ph©n sinh ra oxit kim lo¹i, NO2 vµ O2? A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 384 : ChØ ra néi dung sai : A. Photpho tr¾ng cã cÊu tróc m¹ng tinh thÓ ph©n tö. B. Trong photpho tr¾ng c¸c ph©n tö P4 liªn kÕt víi nhau b»ng lùc Van de Van yÕu. C. Photpho tr¾ng rÊt ®éc, g©y báng nÆng khi r¬i vµo da. 62

http://www.ebook.edu.vn


D. D−íi t¸c dông cña ¸nh s¸ng, photpho ®á chuyÓn dÇn thµnh photpho tr¾ng.

C©u 385 : Photpho tr¾ng ®−îc b¶o qu¶n b»ng c¸ch ng©m trong : A. dÇu ho¶. B. n−íc. C. benzen. D. ete.

C©u 386 : ChÊt nµo bÞ oxi ho¸ chËm vµ ph¸t quang mµu lôc nh¹t trong bãng tèi ? A. P tr¾ng B. P ®á C. PH3 D. P2H4

C©u 387 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Photpho ®á cã cÊu tróc polime. B. Photpho ®á kh«ng tan trong n−íc, nh−ng tan tèt trong c¸c dung m«i h÷u c¬ nh− benzen, ete... C. Photpho ®á ®éc, kÐm bÒn trong kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é th−êng. D. Khi lµm l¹nh, h¬i cña photpho tr¾ng chuyÓn thµnh photpho ®á.

C©u 388 : ë ®iÒu kiÖn th−êng, photpho ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh h¬n nit¬ lµ do : A. ®é ©m ®iÖn cña photpho lín h¬n cña nit¬. B. ¸i lùc electron cña photpho lín h¬n cña nit¬. C. liªn kÕt trong ph©n tö photpho kÐm bÒn h¬n trong ph©n tö nit¬. D. tÝnh phi kim cña nguyªn tö photpho m¹nh h¬n cña nit¬.

C©u 389 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Photpho ®á ho¹t ®éng h¬n photpho tr¾ng. B. Photpho chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸. C. Photpho ®á kh«ng tan trong c¸c dung m«i th«ng th−êng. D. ë ®iÒu kiÖn th−êng, photpho ®á bÞ oxi ho¸ chËm trong kh«ng khÝ vµ ph¸t quang mµu lôc nh¹t trong bãng tèi.

C©u 390 : PhÇn lín photpho s¶n xuÊt ra ®−îc dïng ®Ó s¶n xuÊt A. diªm. B. ®¹n ch¸y. C. axit photphoric. D. ph©n l©n.

C©u 391 : Trong diªm, photpho ®á cã ë ®©u ? A. Thuèc g¾n ë ®Çu que diªm. B. Thuèc quÑt ë vá bao diªm. C. Thuèc g¾n ë ®Çu que diªm vµ thuèc quÑt ë vá bao diªm. D. Trong diªm an toµn kh«ng cßn sö dông photpho do nã ®éc. http://www.ebook.edu.vn

63


C©u 392 : Ph¶n øng x¶y ra ®Çu tiªn khi quÑt que diªm vµo vá bao diªm lµ : A. 4P + 3O2 → 2P2O3 B. 4P + 5O2 → 2P2O5 C. 6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl D. 2P + 3S → P2S3

C©u 393 : Hai kho¸ng vËt chÝnh cña photpho lµ : A. Apatit vµ photphorit. B. Photphorit vµ cacnalit. C. Apatit vµ ®olomit. D. Photphorit vµ ®olomit.

C©u 394 : Trong phßng thÝ nghiÖm, axit photphoric ®−îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng sau : A. 3P + 5HNO3 + 2H2O → 3H3PO4 + 5NO B. Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4 ↓ C. 4P + 5O2 → P2O5 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 D. 2P + 5Cl2 → 2PCl5 PCl5 + 4H2O → H3PO4 + 5HCl C©u 395 : Urª ®−îc ®iÒu chÕ tõ : A. khÝ amoniac vµ khÝ cacbonic. B. khÝ amoniac vµ axit cacbonic. C. khÝ cacbonic vµ amoni hi®roxit. D. axit cacbonic vµ amoni hi®roxit.

C©u 396 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Supephotphat ®¬n chøa Ca(H2PO4)2 vµ CaSO4; supephotphat kÐp chøa Ca(H2PO4)2. B. Thµnh phÇn chÝnh cña supephotphat ®¬n vµ supephotphat kÐp lµ muèi canxi hi®rophotphat. C. Supephotphat ®¬n s¶n xuÊt qua hai giai ®o¹n. D. Supephotphat ®¬n vµ supephotphat kÐp ®Òu s¶n xuÊt qua hai giai ®o¹n.

C©u 397 : §é dinh d−ìng cña ph©n kali ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng hµm l−îng % cña : A. K B. K+ C. K2O D. KCl

C©u 398 : Tro thùc vËt còng lµ mét lo¹i ph©n kali v× cã chøa A. KNO3 B. KCl C. K2CO3 D. K2SO4 64

http://www.ebook.edu.vn


C©u 399 : §é dinh d−ìng cña ph©n l©n ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng hµm l−îng % cña : A. P B. P2O5 C. PO34− D. H3PO4

C©u 400 : Muèi (NH4)KHPO4 lµ lo¹i ph©n bãn : A. B. C. D.

Ph©n hçn hîp. Ph©n phøc hîp. Ph©n NPK. Supephotphat.

http://www.ebook.edu.vn

65


Ch−¬ng 3

Nhãm Cacbon C©u 401 : Nguyªn tö nguyªn tè nµo sau ®©y ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch cã sè electron ho¸ trÞ b»ng sè obitan ho¸ trÞ ? A. Si B. C C. Pb D. C¶ A, B vµ C

C©u 402 : Ngoµi kh¶ n¨ng t¹o liªn kÕt céng ho¸ trÞ víi c¸c nguyªn tö cña nguyªn tè kh¸c, c¸c nguyªn tö nguyªn tè nµo trong nhãm cacbon cßn cã thÓ liªn kÕt víi nhau thµnh m¹ch ? A. Cacbon. B. Silic. C. Gemani. D. C¶ A, B vµ C.

C©u 403 : ChØ ra néi dung sai : A. Trong mçi líp cña tinh thÓ than ch×, mçi nguyªn tö cacbon liªn kÕt theo kiÓu céng ho¸ trÞ víi ba nguyªn tö cacbon l©n cËn. B. Trong tinh thÓ than ch×, kho¶ng c¸ch gi÷a hai nguyªn tö cacbon thuéc hai líp l©n cËn ng¾n h¬n ®é dµi liªn kÕt C – C. C. Trong tinh thÓ than ch×, c¸c líp liªn kÕt víi nhau b»ng lùc Van de Van yÕu. D. Than ch× ®−îc dïng lµm ®iÖn cùc, chÕ chÊt b«i tr¬n,...

C©u 404 : Lo¹i than nµo ®−îc dïng lµm chÊt ®én khi l−u ho¸ cao su, ®Ó s¶n xuÊt mùc in, xi ®¸nh giµy... ? A. Than cèc. B. Than gç. C. Than muéi. D. Than ch×.

C©u 405 : Than muéi ®−îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch : A. Nung than ch× ë 30000C d−íi ¸p suÊt 70 000 – 100 000 atm. B. Nung than cèc ë 25000C – 30000C trong lß ®iÖn, kh«ng cã kh«ng khÝ. C. Nung than mì ë 10000C – 12500C trong lß ®iÖn, kh«ng cã kh«ng khÝ. D. NhiÖt ph©n metan cã xóc t¸c.

C©u 406 : C«ng thøc cÊu t¹o cña ph©n tö CO ®−îc biÓu diÔn nh− sau : ••

66

A. : C

O

B. : C

O:

••

http://www.ebook.edu.vn


••

C. : C

O

D. : C

O

••

C©u 407 : Trong phßng thÝ nghiÖm, CO ®−îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng : t0

A. 2C + O2 ⎯⎯→ 2CO t0

B. C + H2O ⎯⎯→ CO + H2 C. HCOOH

H 2SO4 ®Æc ⎯⎯⎯⎯ ⎯ → CO + H2O

t0

D. 2CH4 + 3O2 ⎯⎯→ 2CO + 4H2O

C©u 408 : N−íc ®¸ kh« lµ : A. CO2 r¾n. B. NH3 r¾n. C. CF2Cl2 r¾n. D. F2O r¾n.

C©u 409. So®a lµ muèi : A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. NH4HCO3 D. (NH4)2CO3

C©u 410. Thuèc muèi nabica ®Ó ch÷a bÖnh ®au d¹ dµy chøa muèi : A. Na2CO3 B. (NH4)2CO3 C. NaHCO3 D. NH4HCO3

C©u 411. Muèi nµo cã tÝnh chÊt l−ìng tÝnh ? A. NaHSO4 B. Na2CO3 C. NaHCO3 D. Kh«ng ph¶i c¸c muèi trªn C©u 412. Nguyªn tè phæ biÕn thø hai ë vá tr¸i ®Êt lµ A. oxi. B. cacbon. C. silic. D. s¾t. C©u 413. Silic ®ioxit lµ chÊt ë d¹ng A. v« ®Þnh h×nh. B. tinh thÓ nguyªn tö. http://www.ebook.edu.vn

67


C. tinh thÓ ph©n tö. D. tinh thÓ ion. C©u 414. Silicagen lµ A. SiO2 B. H2SiO3. nH2O C. SiO2. nH2O (n < 1) D. SiO2. nH2O (n > 1)

C©u 415 : “Thuû tinh láng” lµ : A. silic ®ioxit nãng ch¶y. B. dung dÞch ®Æc cña Na2SiO3 vµ K2SiO3. C. dung dÞch b·o hoµ cña axit silixic. D. th¹ch anh nãng ch¶y. C©u 416 : Thµnh phÇn ho¸ häc cña lo¹i thuû tinh th−êng ®−îc biÓu diÔn gÇn ®óng b»ng c«ng thøc : A. SiO2.CaO.6Na2O B. CaO.2Na2O.6SiO2 C. CaO.6SiO2.2Na2O D. 2Na2O.CaO.6SiO2 C©u 417 : Sau khi nung, g¹ch vµ ngãi th−êng cã mµu ®á g©y nªn bëi thµnh phÇn nµo cã trong ®Êt sÐt ? A. Nh«m oxit. B. Silic ®ioxit. C. S¾t oxit. D. Magie oxit. C©u 418 : Men cã thµnh phÇn chÝnh gièng : A. sµnh. B. sø. C. thuû tinh. D. pha lª. C©u 419 : Thµnh phÇn chÝnh cña xi m¨ng Poocl¨ng gåm : A. Canxi silicat vµ magie aluminat. B. Magie silicat vµ nh«m aluminat. C. Canxi silicat vµ canxi aluminat. D. Nh«m silicat vµ canxi aluminat. C©u 420 : Qu¸ tr×nh ®«ng cøng xi m¨ng chñ yÕu lµ : A. X¶y ra sù kÕt hîp cña c¸c chÊt cã trong thµnh phÇn cña xi m¨ng víi nhau d−íi xóc t¸c cña n−íc. B. Sù kÕt hîp cña c¸c chÊt cã trong xi m¨ng víi n−íc, t¹o nªn nh÷ng tinh thÓ hi®rat. C. Qu¸ tr×nh ®ãng r¾n do sù bay h¬i n−íc. D. Qu¸ tr×nh ®ãng r¾n d−íi t¸c dông cña khÝ cacbonic trong kh«ng khÝ.

68

http://www.ebook.edu.vn


Ch−¬ng 4

§¹i c−¬ng vÒ ho¸ häc h÷u c¬ C©u 421 : Cho c¸c chÊt : C2H2, CHF3, CH5N, Al4C3, HCN, CH3COONa, (NH2)2CO, CO, (NH4)2CO3, CaC2. Cã bao nhiªu chÊt h÷u c¬ ? A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 C©u 422 : §©u kh«ng ph¶i lµ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ? A. NhÊt thiÕt ph¶i chøa cacbon. B. Liªn kÕt ho¸ häc ë c¸c hîp chÊt h÷u c¬ th−êng lµ liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C. Ph¶n øng cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ th−êng x¶y ra hoµn toµn, theo mét h−íng nhÊt ®Þnh. D. Kh«ng tan hoÆc Ýt tan trong n−íc.

C©u 423 : Cho c¸c chÊt : CH4, C2H6, C2H2, C12H6, C6H12, C6H6, C4H10, C6H8, C20H42, C20H36, C20H30. Cã bao nhiªu chÊt lµ ®ång ®¼ng cña nhau ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 424 : Nh÷ng chÊt ®ång ph©n lµ nh÷ng hîp chÊt kh¸c nhau nh−ng cã cïng : A. c«ng thøc cÊu t¹o. B. c«ng thøc ph©n tö. C. c«ng thøc ho¸ häc. D. c«ng thøc lËp thÓ. C©u 425 : CÊu t¹o ho¸ häc lµ : A. B¶n chÊt liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. B. Thø tù liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. C. Sè l−îng liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. D. C¸c lo¹i liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö.

C©u 426 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Xen phñ trôc vµ xen phñ bªn ®Òu t¹o ra liªn kÕt σ. B. Xen phñ trôc vµ xen phñ bªn ®Òu t¹o ra liªn kÕt π. C. Xen phñ trôc t¹o liªn kÕt σ vµ xen phñ bªn t¹o liªn kÕt π. D. Xen phñ trôc t¹o liªn kÕt π vµ xen phñ bªn ®Òu t¹o liªn kÕt σ.

C©u 427 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Trong liªn kÕt ®¬n vµ liªn kÕt béi ®Òu cã liªn kÕt σ. B. Trong liªn kÕt ®¬n vµ liªn kÕt béi ®Òu cã liªn kÕt π. http://www.ebook.edu.vn

69


C. Trong liªn kÕt ®¬n chØ cã liªn kÕt σ vµ liªn kÕt béi chØ cã liªn kÕt π. D. Trong liªn kÕt ®¬n chØ cã liªn kÕt π vµ liªn kÕt béi chØ cã liªn kÕt σ.

C©u 428 : §©u kh«ng ph¶i lµ ®ång ph©n cÊu t¹o ? A. §ång ph©n nhãm chøc. B. §ång ph©n lËp thÓ. C. §ång ph©n m¹ch cacbon. D. §ång ph©n vÞ trÝ nhãm chøc.

C©u 429 : C¸c ®ång ph©n lËp thÓ cã A. cÊu t¹o ho¸ häc kh¸c nhau. B. cÊu t¹o ho¸ häc gièng nhau. C. cÊu tróc kh«ng gian kh¸c nhau. D. cÊu tróc kh«ng gian gièng nhau.

C©u 430 : CÊu tróc ho¸ häc cho biÕt : A. cÊu t¹o ho¸ häc. B. sù ph©n bè trong kh«ng gian cña c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. C. b¶n chÊt vµ sè l−îng c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. D. c¶ A, B vµ C.

70

http://www.ebook.edu.vn


Ch−¬ng 5

Hi®rocacbon no C©u 431 : C¸c nguyªn tö cacbon trong ankan ë tr¹ng th¸i A. lai ho¸ sp. B. lai ho¸ sp2. C. lai ho¸ sp3. D. kh«ng lai ho¸.

C©u 432 : Trong ph©n tö ankan, c¸c gãc ho¸ trÞ CCC , CCH , HCH ®Òu gÇn b»ng : A. 900 B. 109,50 C. 1200 D. 1800

C©u 433 : ChØ ra néi dung sai : A. C¸c nhãm nguyªn tö liªn kÕt víi nhau bëi liªn kÕt ®¬n C – C cã thÓ quay t−¬ng ®èi tù do quanh trôc liªn kÕt ®ã t¹o ra v« sè cÊu d¹ng kh¸c nhau. B. CÊu d¹ng che khuÊt bÒn h¬n cÊu d¹ng xen kÏ. C. Kh«ng thÓ c« lËp riªng tõng cÊu d¹ng ®−îc. D. Ph©n tö metan kh«ng cã cÊu d¹ng.

C©u 434 : §èi víi ankan, theo chiÒu t¨ng sè nguyªn tö cacbon trong ph©n tö th× A. nhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn, khèi l−îng riªng gi¶m dÇn. B. nhiÖt ®é s«i gi¶m dÇn, khèi l−îng riªng t¨ng dÇn C. nhiÖt ®é s«i vµ khèi l−îng riªng ®Òu t¨ng dÇn. D. nhiÖt ®é s«i vµ khèi l−îng riªng ®Òu gi¶m dÇn.

C©u 435 : ChØ ra néi dung ®óng: A. C¸c ankan ®Òu nhÑ h¬n n−íc. B. Ankan lµ nh÷ng dung m«i cã cùc. C. Ankan lµ nh÷ng chÊt cã mµu. D. Ankan tan ®−îc trong n−íc.

C©u 436 : ChØ ra néi dung sai : A. Ankan lµ nh÷ng chÊt −a n−íc. B. Ankan hoµ tan ®−îc nhiÒu chÊt kh«ng ph©n cùc. C. Ankan lµ nh÷ng chÊt −a b¸m dÝnh vµo quÇn, ¸o, l«ng, da. D. Nh÷ng ankan láng cã thÓ thÊm ®−îc qua da vµ mµng tÕ bµo.

C©u 437 : Ankan cßn cã tªn lµ parafin, nghÜa lµ : A. sinh ra tõ dÇu má. http://www.ebook.edu.vn

71


B. tr¬ vÒ mÆt ho¸ häc. C. Ýt ¸i lùc ho¸ häc. D. kh«ng tan trong n−íc.

C©u 438 : Clorofom lµ : A. CH3Cl B. CCl4 C. CHCl3 D. CH2Cl2

C©u 439 : ChØ ra néi dung sai, khi nãi vÒ ph¶n øng halogen ho¸ ankan : A. Clo thÕ cho H ë cacbon c¸c bËc kh¸c nhau. B. Brom hÇu nh− chØ thÕ cho H ë cacbon bËc thÊp. C. Flo ph¶n øng m·nh liÖt nªn ph©n huû ankan thµnh C vµ HF. D. Iot qu¸ yÕu nªn kh«ng ph¶n øng víi ankan. C©u 440 : Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét ankan bÊt k× th× t¹o ra A. sè mol H2O lín h¬n sè mol CO2. B. sè mol CO2 lín h¬n sè mol H2O. C. sè mol CO2 b»ng sè mol H2O. D. sè mol CO2 lín h¬n hay nhá h¬n sè mol H2O phô thuéc vµo tõng ankan cô thÓ. C©u 441 : Khi nung natri axetat víi v«i t«i xót, t¹o ra khÝ A. axetilen. B. etan. C. metan. D. etilen.

C©u 442 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ ph©n tö xiclohexan : A. S¸u nguyªn tö cacbon n»m trªn mét mÆt ph¼ng. B. Kh«ng tham gia ph¶n øng céng më vßng víi n−íc brom. C. Tham gia ph¶n øng thÕ víi clo d−íi t¸c dông cña ¸nh s¸ng. D. Nguyªn tö cacbon ë tr¹ng th¸i lai ho¸ sp3.

C©u 443 : Cã bao nhiªu ®ång ph©n xicloankan cã cïng c«ng thøc ph©n tö C6H12 ? A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 444 : Xicloankan nµo sau ®©y cã thÓ lµm mÊt mµu n−íc brom ë ®iÒu kiÖn th−êng ? A. Xiclobutan. B. Xiclopropan. C. Xiclopentan. D. C¶ A, B vµ C. C©u 445 : Xicloankan nµo sau ®©y khi tham gia ph¶n øng céng víi hi®ro (xóc t¸c Ni, t0) cho 1 s¶n phÈm duy nhÊt ? A. Xiclopropan. 72

http://www.ebook.edu.vn


B. Metylxiclopropan. C. Xiclobutan. D. Xiclopentan. C©u 446 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Xicloankan lµ nh÷ng hi®rocacbon m¹ch vßng. B. Xicloankan lµ hi®rocacbon cã c«ng thøc chung CnH2n (n ≥ 3). C. Xicloankan lµ hi®rocacbon cã 1 vßng hoÆc nhiÒu vßng. D. Trong ph©n tö xicloankan c¸c nguyªn tö cacbon cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng.

C©u 447 : ChÊt sau :

cã tªn gäi lµ :

A. Xiclohexan. B. 1, 1, 2-trimetylxiclopropan. C. 1, 2, 2-trimetylxiclopropan. D. 1, 2-®imetylmetylxiclopropan.

C©u 448 : Cho c¸c xicloankan : Cã bao nhiªu chÊt tham gia ph¶n øng céng víi hi®ro (xóc t¸c Ni, t0) ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C©u 449 : C¸c xicloankan ®Òu : A. kh«ng lµm mÊt mµu n−íc brom. B. kh«ng tham gia ph¶n øng thÕ bëi halogen. C. kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch KMnO4. D. kh«ng tan trong n−íc vµ trong dung m«i h÷u c¬, nh−ng l¹i lµ dung m«i tèt.

C©u 450 : ChØ ra néi dung ®óng: A. Tõ xiclohexan cã thÓ ®iÒu chÕ ®−îc benzen, cßn tõ benzen kh«ng ®iÒu chÕ ®−îc xiclohexan. B. Tõ benzen ®iÒu chÕ ®−îc xiclohexan, cßn tõ xiclohexan kh«ng ®iÒu chÕ ®−îc benzen. C. Tõ xiclohexan ®iÒu chÕ ®−îc benzen vµ ng−îc l¹i. D. Kh«ng ®iÒu chÕ ®−îc benzen tõ xiclohexan vµ ng−îc l¹i.

http://www.ebook.edu.vn

73


Ch−¬ng 6

Hi®rocacbon kh«ng no C©u 451 : Trong ph©n tö anken, hai nguyªn tö cacbon mang nèi ®«i ë tr¹ng th¸i A. lai ho¸ sp. B. lai ho¸ sp2. C. lai ho¸ sp3. D. kh«ng lai ho¸.

C©u 452 : Hai nhãm nguyªn tö liªn kÕt víi nhau bëi liªn kÕt ®«i C = C kh«ng quay tù do ®−îc quanh trôc liªn kÕt, do bÞ c¶n trë bëi A. liªn kÕt ®¬n. B. liªn kÕt ®«i. C. liªn kÕt π. D. liªn kÕt σ.

C©u 453 : ë ph©n tö etilen : A. hai nguyªn tö C vµ hai nguyªn tö H ë vÞ trÝ trans víi nhau n»m trªn mét mÆt ph¼ng, hai nguyªn tö H cßn l¹i n»m trªn mÆt ph¼ng kh¸c. B. hai nguyªn tö C vµ hai nguyªn tö H ë vÞ trÝ cis víi nhau n»m trªn mét mÆt ph¼ng, hai nguyªn tö H cßn l¹i n»m trªn mét mÆt ph¼ng kh¸c. C. hai nguyªn tö C vµ bèn nguyªn tö H ®Òu cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. D. hai nguyªn tö C n»m trªn mét mÆt ph¼ng, cßn bèn nguyªn tö H l¹i n»m trªn mét mÆt ph¼ng kh¸c.

C©u 454 : Cã bao nhiªu ®ång ph©n anken cïng cã c«ng thøc ph©n tö C5H10 ? A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

C©u 455 : Anken sau ®©y cã ®ång ph©n h×nh häc : A. pent-1-en. B. pent-2-en. C. 2-metylbut-2-en. D. 3-metylbut-1-en. C©u 456. Hi®rocacbon cã c«ng thøc ph©n tö C4H8 cã sè ®ång ph©n lµ : A. B. C. D.

3 4 5 6

C©u 457. Sè ®ång ph©n anken cã c«ng thøc ph©n tö lµ C5H10 mµ cã nèi ®«i C = C gi÷a m¹ch lµ : 74

http://www.ebook.edu.vn


A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 458. ChØ ra néi dung sai : A. C¸c anken ®Òu nhÑ h¬n n−íc. B. Anken vµ dÇu mì hoµ tan tèt lÉn nhau. C. Anken lµ nh÷ng chÊt cã mµu. D. Liªn kÕt ®«i C = C lµ trung t©m ph¶n øng g©y ra nh÷ng ph¶n øng ®Æc tr−ng cho anken. C©u 459. Hi®rocacbon nµo cã tªn lÞch sö lµ olefin ? A. Ankan. B. Anken. C. Ankin. D. Aren. C©u 460. Olefin cã tÝnh chÊt : A. Lµm mÊt mµu brom trong n−íc, kh«ng lµm mÊt mµu brom trong CCl4. B. Lµm mÊt mµu brom trong CCl4, kh«ng lµm mÊt mµu brom trong n−íc. C. Lµm mÊt mµu brom trong H2O, còng nh− trong CCl4. D. Kh«ng lµm mÊt mµu brom trong H2O, còng nh− trong CCl4.

C©u 461. §Ó ph©n biÖt khÝ SO2 vµ khÝ C2H4, cã thÓ dïng : A. dung dÞch KMnO4. B. dung dÞch brom. C. dung dÞch brom trong CCl4. D. c¶ A, B, C ®Òu ®−îc.

C©u 462. Cho eten t¸c dông víi dung dÞch kali pemanganat lo·ng, nguéi, t¹o ra s¶n phÈm h÷u c¬ lµ : A. Etylen glicol. B. Etilen oxit. C. Axit oxalic. D. An®ehit oxalic.

C©u 463. Trong c¸c ho¸ chÊt h÷u c¬ do con ng−êi s¶n xuÊt ra, ho¸ chÊt ®øng hµng ®Çu vÒ s¶n l−îng lµ : A. Metan. B. Eten. C. Axetilen. D. Benzen.

C©u 464. Cho c¸c anka®ien : anlen, buta®ien, isopren, penta-1,4-®ien. Cã bao nhiªu anka®ien liªn hîp ? A. 1 B. 2 http://www.ebook.edu.vn

75


C. 3 D. 4

C©u 465. ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ ph©n tö buta®ien : A. Bèn nguyªn tö cacbon ®Òu ë tr¹ng th¸i lai ho¸ sp2. B. C¶ m−êi nguyªn tö ®Òu n»m trªn cïng mét mÆt ph¼ng. C. ë mçi nguyªn tö cacbon cßn 1 obitan p cã trôc vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ph©n tö. D. C¸c obitan p cßn l¹i xen phñ víi nhau tõng ®«i mét ®Ó t¹o thµnh 2 liªn kÕt π riªng lÎ.

C©u 466. Ph¶n øng céng halogen vµ hi®ro halogenua cña buta®ien vµ isopren cã ®Æc ®iÓm : A. ë nhiÖt ®é thÊp th× −u tiªn t¹o thµnh s¶n phÈm céng 1,2 ; ë nhiÖt ®é cao th× −u tiªn t¹o ra s¶n phÈm céng 1,4. B. ë nhiÖt ®é thÊp th× −u tiªn t¹o thµnh s¶n phÈm céng 1,4 ; ë nhiÖt ®é cao th× −u tiªn t¹o thµnh s¶n phÈm céng 1,2. C. Lu«n cã s¶n phÈm chÝnh lµ s¶n phÈm céng 1,2. D. Lu«n cã s¶n phÈm chÝnh lµ s¶n phÈm céng 1,4.

C©u 467. Khi cã mÆt chÊt xóc t¸c, ë nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt thÝch hîp, buta®ien vµ isopren tham gia ph¶n øng trïng hîp chñ yÕu theo kiÓu céng : A. 1,2 B. 1,3 C. 1,4 D. 3,4

C©u 468. ChØ ra néi dung sai : A. Tecpen lµ nhãm c¸c hi®rocacbon kh«ng no. B. Tecpen cã c«ng thøc chung lµ (C5H10)n. C. Tecpen cã nhiÒu trong tinh dÇu th¶o méc. D. Ph©n tö tecpen cã cÊu t¹o m¹ch hë hoÆc m¹ch vßng vµ cã chøa c¸c liªn kÕt ®«i C =C.

C©u 469. Trong tinh dÇu hoa hång cã A. geraniol. B. xitronelol. C. mentol. D. limonen.

C©u 470. Trong tinh dÇu b¹c hµ cã : A. geraniol vµ xitronelol. B. caroten vµ licopen. C. mentol vµ menton. D. oximen vµ limonen.

C©u 471. Trong ph¶n øng céng hi®ro vµo ankin (ë nhiÖt ®é thÝch hîp) : A. dïng xóc t¸c Ni t¹o ra ankan, dïng xóc t¸c Pd/PbCO3 t¹o ra anken. B. dïng xóc t¸c Ni t¹o ra anken, dïng xóc t¸c Pd/PbCO3 t¹o ra ankan. 76

http://www.ebook.edu.vn


C. dïng xóc t¸c Ni hay Pd/PbCO3 ®Òu t¹o ra ankan. D. dïng xóc t¸c Ni hay Pd/PbCO3 ®Òu t¹o ra anken.

C©u 472. Ph¶n øng cña C2H5 – C ≡ C – C2H5 víi Br2 ®Ó t¹o ra s¶n phÈm C2H5 cÇn thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn :

C2H5–CBr2–CBr2–

A. dïng brom khan. B. dïng dung dÞch brom. C. ë nhiÖt ®é thÊp. D. ë nhiÖt ®é cao.

C©u 473. Ph−¬ng ph¸p chÝnh ®Ó s¶n xuÊt axetilen trong c«ng nghiÖp hiÖn nay lµ dùa vµo ph¶n øng : A. CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 15000 C

B. 2CH4 ⎯⎯⎯⎯ → C2H2 + 3H2 t 0 , xt

C. C2H6 ⎯⎯⎯→ C2H2 + 2H2 t 0 , xt

D. C2H4 ⎯⎯⎯→ C2H2 + H2

C©u 474. §Êt ®Ìn cã thµnh phÇn chÝnh lµ : A. Silic ®ioxit. B. Canxi cacbua. C. S¾t oxit. D. Canxi oxit.

C©u 475. Cho c¸c chÊt : CH4, C2H4, C2H2, C6H6. ChÊt khi ch¸y t¹o ra ngän löa s¸ng nhÊt lµ : A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6

http://www.ebook.edu.vn

77


Ch−¬ng 7

Hi®rocacbon th¬m Nguån hi®rocacbon thiªn nhiªn C©u 476. Trong ph©n tö benzen, s¸u obitan p cña 6 nguyªn tö cacbon xen phñ bªn víi nhau t¹o thµnh A. hÖ liªn hîp π chung cho c¶ vßng. B. 3 liªn kÕt π riªng lÎ. C. 3 liªn kÕt π liªn hîp. D. 3 liªn kÕt π nèi tiÕp nhau.

C©u 477. Liªn kÕt π ë benzen A. t−¬ng ®èi bÒn v÷ng h¬n so víi liªn kÕt π ë anken, nh−ng kÐm bÒn h¬n so víi liªn kÕt

π ë ankin. B. t−¬ng ®èi bÒn v÷ng h¬n so víi liªn kÕt π ë ankin, nh−ng kÐm bÒn h¬n so víi liªn kÕt π ë anken. C. t−¬ng ®èi bÒn v÷ng h¬n so víi liªn kÕt π ë anken vµ c¶ ë ankin. D. kÐm bÒn v÷ng h¬n so víi liªn kÕt π ë anken vµ c¶ ë ankin.

C©u 478. Trong ph©n tö benzen : A. chØ 6 nguyªn tö C n»m cïng trªn mét mÆt ph¼ng. B. chØ 6 nguyªn tö H cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. C. c¶ 6 nguyªn tö C vµ 6 nguyªn tö H cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. D. s¸u nguyªn tö C n»m trªn mét mÆt ph¼ng, cßn 6 nguyªn tö H cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng kh¸c.

C©u 479. Cã bao nhiªu aren cã c«ng thøc ph©n tö C8H10 ? A. B. C. D.

1 3 4 5

C©u 480. ChØ ra néi dung sai : Benzen vµ ankylbenzen lµ nh÷ng chÊt A. kh«ng mµu. B. hÇu nh− kh«ng tan trong n−íc. C. kh«ng mïi. D. kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch brom. C©u 481. Benzen ph¶n øng ®−îc víi : 78

http://www.ebook.edu.vn


A. B. C. D.

brom khan. dung dÞch brom. dung dÞch brom khi cã Fe xóc t¸c. brom khan khi cã Fe xóc t¸c.

C©u 482. Cã thÓ ®iÒu chÕ benzyl bromua tõ toluen vµ A. brom khan trong ®iÒu kiÖn ®−îc chiÕu s¸ng. B. dung dÞch brom trong ®iÒu kiÖn ®−îc chiÕu s¸ng. C. brom khan cã Fe lµm xóc t¸c. D. dung dÞch brom cã Fe lµm xóc t¸c. C©u 483. Trong ph¶n øng nitro ho¸ benzen A. H2SO4 ®Ëm ®Æc ®ãng vai trß lµ chÊt hót n−íc. B. H2SO4 ®Ëm ®Æc ®ãng vµi trß lµ chÊt xóc t¸c. C. H2SO4 ®Ëm ®Æc ®ãng vai trß lµ chÊt hót n−íc vµ lµ chÊt xóc t¸c. D. kh«ng cÇn H2SO4 ®Ëm ®Æc, chØ cÇn HNO3 ®Æc, nãng.

C©u 484. TÝnh chÊt kh«ng ph¶i tÝnh th¬m lµ : A. T−¬ng ®èi dÔ tham gia ph¶n øng thÕ. B. Khã tham gia ph¶n øng céng. C. Cã mïi th¬m. D. T−¬ng ®èi bÒn v÷ng víi c¸c chÊt oxi ho¸.

C©u 485. ChÊt nµo khi ch¸y trong kh«ng khÝ th−êng t¹o ra nhiÒu muéi than ? A. Metan. B. Benzen. C. Etilen. D. Axetilen.

C©u 486. Cã thÓ ph©n biÖt 3 chÊt sau : benzen, stiren, toluen b»ng dung dÞch A. brom trong n−íc. B. brom trong CCl4. C. kali pemanganat. D. axit nitric ®Æc.

C©u 487. ChÊt h÷u c¬ nµo ®−îc dïng ®Ó s¶n xuÊt thuèc næ TNT ? A. Benzen. B. Toluen. C. Stiren. D. Xilen.

C©u 488. Stiren kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi : A. dung dÞch brom. B. brom khan cã Fe xóc t¸c. C. dung dÞch AgNO3/NH3. D. dung dÞch KMnO4. http://www.ebook.edu.vn

79


C©u 490. ChÊt nµo khi sôc vµo dung dÞch AgNO3 trong amoniac cã xuÊt hiÖn kÕt tña mµu vµng nh¹t ? A. Etan. B. Axetilen. C. Etilen. D. Benzen. C©u 491. ChÊt nµo sau ®©y kh«ng ph¶n øng ®−îc víi dung dÞch AgNO3/NH3 ? A. CH ≡ CH B. CH ≡ C – C2H3 C. CH3 – C ≡ C – CH3 D. C¶ ba chÊt ®Òu ph¶n øng ®−îc. C©u 492. Cao su buna – S lµ s¶n phÈm cña ph¶n øng : A. Trïng hîp CH2 = CH – CH = CH2. B. Trïng hîp

CH = CH2.

C. §ång trïng hîp CH2 = CH – CH = CH2 vµ

CH = CH2.

D. L−u ho¸ cao su buna b»ng l−u huúnh.

C©u 493. Benzyl halogenua (C6H5–X) khi tham gia ph¶n øng thÕ víi (Br2/Fe ; HNO3 ®Æc/ H2SO4 ®Æc ;...) th× nhãm thÕ thø hai sÏ ®−îc ®Þnh h−íng vµo vÞ trÝ : A. oB. pC. mD. o- vµ p-

C©u 494. Naphtalen tham gia c¸c ph¶n øng thÕ A. dÔ h¬n so víi benzen, s¶n phÈm thÕ vµo vÞ trÝ α lµ s¶n phÈm chÝnh. B. khã h¬n so víi benzen, s¶n phÈm thÕ vµo vÞ trÝ β lµ s¶n phÈm chÝnh. C. khã h¬n so víi benzen, s¶n phÈm thÕ vµo vÞ trÝ α lµ s¶n phÈm chÝnh. D. dÔ h¬n so víi benzen, s¶n phÈm thÕ vµo vÞ trÝ β lµ s¶n phÈm chÝnh.

C©u 495. ChÊt nµo sau ®©y chØ ph¶n øng víi dung dÞch KMnO4 ë nhiÖt ®é A. Benzen. B. Naphtalen. C. Toluen. D. Stiren. C©u 496. ChÊt nµo ph¶n øng ®−îc víi dung dÞch KMnO4 ? A. Benzen. B. Naphtalen. C. Etylbenzen. D. Kh«ng cã chÊt nµo. C©u 497. Ph−¬ng ph¸p chñ yÕu chÕ ho¸ dÇu má lµ : A. Rifominh. 80

http://www.ebook.edu.vn

80 - 1000C ?


B. Crackinh nhiÖt. C. Crackinh xóc t¸c. D. C¶ A, B, C.

C©u 498. §©u kh«ng ph¶i lµ ph¶n øng cña qu¸ tr×nh rifominh ? A.

(CH3)2CHCH2CH(CH3)2

xt

CH3[CH2]5 CH3

t0

B. CH3[CH2]5CH3

t0 xt

xt t0

C.

D. CH3[CH2]5CH3

CH3

+ H2

CH2 = CH2 + CH3CH2CH2CH2CH3

+ 3H2 t0 xt

CH3 + 4H2

C©u 499. Hi®rocacbon cã chØ sè octan cao nhÊt lµ : A. Ankan. B. Xicloankan. C. Anken. D. Aren.

C©u 500. DÇu má khai th¸c ë thÒm lôc ®Þa phÝa nam n−íc ta cã ®Æc ®iÓm : A. Chøa Ýt ankan cao, chøa nhiÒu hîp chÊt cña l−u huúnh. B. Chøa nhiÒu ankan cao, chøa Ýt hîp chÊt cña l−u huúnh. C. Chøa nhiÒu ankan cao vµ hîp chÊt cña l−u huúnh. D. Chøa Ýt ankan cao vµ hîp chÊt cña l−u huúnh.

http://www.ebook.edu.vn

81


Ch−¬ng 8

DÉn xuÊt Halogen - Ancol - phenol C©u 501. DÉn xuÊt halogen ®−îc dïng lµm chÊt g©y mª lµ : A. CHCl3 B. CH3Cl C. CF2Cl2 D. CFCl3 C©u 502. DÉn xuÊt halogen cã t¸c dông diÖt s©u bä (tr−íc ®©y ®−îc dïng nhiÒu trong n«ng nghiÖp) lµ : A. ClBrCH – CF3 B. CH3C6H2(NO2)3 C. C6H6Cl6 D. Cl2CH – CF2 – OCH3 C©u 503. Monome dïng ®Ó tæng hîp PVC lµ : A. CH2 = CHCl B. CCl2 = CCl2 C. CH2 = CHCH2Cl D. CF2 = CF2 C©u 504. Polime ®−îc dïng lµm líp che phñ chèng b¸m dÝnh cho xoong, ch¶o... lµ : A. Poli(vinyl clorua). B. Teflon. C. Thuû tinh h÷u c¬ [poli(metyl metacrylat)]. D. Polietilen. C©u 505. DÉn xuÊt halogen bÞ thuû ph©n khi ®un s«i víi n−íc lµ : A. CH3CH2CH2Cl B. CH3CH = CH – CH2Cl C.

Cl

D. C¶ A, B, C

C©u 506. ChØ ra ph¶n øng sai : t0

A. CH3CH2Cl + NaOH ⎯⎯→ CH3CH2OH + NaCl B. CH3CH2Br + KOH

t0 C2H5OH ete

CH2 = CH2 + KBr + H2O

C. CH3CH2Br + Mg ⎯⎯→ CH3CH2MgBr D. CH3CH2Cl + AgNO3

CH3CH2NO3 + AgCl↓

C©u 507. Cã bao nhiªu ancol cã cïng c«ng thøc ph©n tö C4H10O ? A. 2 B. 3 82

http://www.ebook.edu.vn


C. 4 D. 5 C©u 508. ChØ ra chÊt nµo lµ ancol bËc hai : A. 3-Metylbutan-1-ol. B. 2-Metylbutan-2-ol. C. 3-Metylbutan-2-ol. D. 2-Metylbutan-1-ol.

C©u 509. ë ®iÒu kiÖn th−êng, ancol nµo lµ chÊt láng ? A. Etanol. B. Pentan-1-ol. C. 2,6-§imetyl®ecan-1-ol. D. C¶ A, B vµ C. C©u 510. Trong dung dÞch ancol etylic cã bao nhiªu lo¹i liªn kÕt hi®ro ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C©u 511. Cho c¸c chÊt sau : C4H10, iso–C5H12, C4H9OH, C3H7OCH3. ChÊt cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt lµ : A. C4H10 B. iso–C5H12 C. C4H9OH D. C3H7OCH3

C©u 512. Liªn kÕt hi®ro g©y ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn : A. tÝnh chÊt ho¸ häc cña ancol. B. tÝnh chÊt vËt lÝ cña ancol. C. tèc ®é ph¶n øng ho¸ häc. D. kh¶ n¨ng ph¶n øng ho¸ häc.

C©u 513. C¸c ancol ë ®Çu d·y ®ång ®¼ng cña ancol etylic : A. ®Òu nhÑ h¬n n−íc. B. ®Òu nÆng h¬n n−íc. C. chØ cã 3 ancol ®Çu d·y ®ång ®¼ng nhÑ h¬n n−íc, cßn c¸c ancol cßn l¹i ®Òu nÆng h¬n n−íc. D. cã tØ träng b»ng tØ träng cña n−íc nÕu ®o ë cïng nhiÖt ®é.

C©u 514. Liªn kÕt hi®ro kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn A. nhiÖt ®é s«i cña ancol. http://www.ebook.edu.vn

83


B. ®é tan cña ancol trong n−íc. C. khèi l−îng riªng cña ancol. D. kh¶ n¨ng ph¶n øng víi Na.

C©u 515. Liªn kÕt hi®ro gi÷a c¸c ph©n tö ancol metylic ®−îc biÓu diÔn nh− sau : H A. ... H

H

C

H

H

H

H H .... C

H .... O

C

C

H

H O

H

H

H

C. .... O

H

O ...

O ... H

O

.... C

H

C

H B.

H

H H

H

H ....

H

D. C¶ A, B, C.

C©u 516. Cån 900 lµ hçn hîp cña : A. 90 phÇn khèi l−îng etanol nguyªn chÊt trong 100 phÇn khèi l−îng hçn hîp. B. 90 phÇn thÓ tÝch etanol nguyªn chÊt trong 100 phÇn thÓ tÝch hçn hîp. C. 90 phÇn khèi l−îng etanol nguyªn chÊt vµ 100 phÇn khèi l−îng n−íc nguyªn chÊt. D. 90 thÓ tÝch etanol nguyªn chÊt vµ 100 thÓ tÝch n−íc nguyªn chÊt.

C©u 517. ChØ ra néi dung sai : A. Nh÷ng ancol mµ ph©n tö cã tõ 1 ®Õn 12 nguyªn tö cacbon ®Òu ë thÓ láng. B. C¸c ancol trong d·y ®ång ®¼ng cña ancol etylic ®Òu nÆng h¬n n−íc. C. Ancol metylic, ancol etylic vµ ancol propylic tan v« h¹n trong n−íc. D. Mét sè ancol láng lµ dung m«i tèt cho nhiÒu chÊt h÷u c¬.

C©u 518. Trong cån 960 : A. ancol lµ dung m«i, n−íc lµ chÊt tan. B. ancol lµ chÊt tan, n−íc lµ dung m«i. C. ancol vµ n−íc ®Òu lµ dung m«i. D. ancol vµ n−íc ®Òu lµ chÊt tan. C©u 519. B¶n chÊt cña liªn kÕt hi®ro (trong n−íc, trong ancol, axit cacboxylic) : A. Lµ sù hót tÜnh ®iÖn gi÷a nguyªn tö H tÝch ®iÖn d−¬ng vµ nguyªn tö O tÝch ®iÖn ©m. B. Lµ sù hót tÜnh ®iÖn gi÷a cation H+ vµ anion O2–. 84

http://www.ebook.edu.vn


C. Lµ liªn kÕt céng ho¸ trÞ ph©n cùc gi÷a nguyªn tö H vµ nguyªn tö O. D. Lµ liªn kÕt cho – nhËn gi÷a nguyªn tö H vµ nguyªn tö O. C©u 520. Ph¶n øng gi÷a ancol víi chÊt nµo chøng tá trong ph©n tö ancol cã nguyªn tö hi®ro linh ®éng ? A. Víi kim lo¹i kiÒm. B. Víi axit v« c¬. C. Víi oxit cña kim lo¹i kiÒm. D. Víi dung dÞch kiÒm. C©u 521. Ph¶n øng nµo sau ®©y cña ancol lµ ph¶n øng thÕ c¶ nhãm hi®roxyl ? A. Ph¶n øng víi kim lo¹i kiÒm. B. Ph¶n øng víi axit v« c¬. C. Ph¶n øng víi axit h÷u c¬. D. Ph¶n øng t¸ch n−íc. C©u 522. Ph¶n øng nµo cña ancol trong d·y ®ång ®¼ng cña ancol etylic lµ ph¶n øng t¸ch nhãm hi®roxyl cïng víi mét nguyªn tö H trong gèc hi®rocacbon ? A. Ph¶n øng t¹o muèi víi kim lo¹i kiÒm. B. Ph¶n øng t¹o este. C. Ph¶n øng t¹o ete. D. Ph¶n øng t¹o anken. C©u 523. Ancol etylic ph¶n øng dÔ dµng nhÊt víi axit halogenhi®ric nµo ? A. HCl B. HBr C. HI D. HF

C©u 524. Khi ®un nãng ancol etylic víi axit sunfuric ®Æc ë nhiÖt ®é kho¶ng 1400C, thu ®−îc s¶n phÈm chÝnh lµ : A. Etyl hi®rosunfat. B. Etilen. C. §ietyl ete. D. §ietyl sunfat. C©u 525. §iÒu chÕ eten tõ etanol b»ng c¸ch : A. ®un nãng etanol víi H2SO4 ®Æc ë 1400C. B. ®un nãng etanol víi H2SO4 lo·ng ë 1400C. C. ®un nãng etanol víi H2SO4 ®Æc ë 1700C. D. ®un nãng etanol víi H2SO4 lo·ng ë 1700C.

C©u 526. S¶n phÈm chÝnh cña ph¶n øng t¸ch n−íc tõ butan-2-ol lµ : A. But-1-en. B. But-2-en. http://www.ebook.edu.vn

85


C. But-3-en. D. But-4-en.

C©u 527. Trong s¶n phÈm cña ph¶n øng t¸ch H2O cña butan-2-ol cã thÓ cã bao nhiªu anken ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C©u 528. Ancol nµo mµ chØ mét l−îng nhá vµo c¬ thÓ còng cã thÓ g©y ra mï loµ, l−îng lín cã thÓ g©y tö vong ? A. CH3OH B. C2H5OH C. CH3CH2CH2OH D. CH3 – CH – CH3 OH

C©u 529. Cã bao nhiªu chÊt øng víi c«ng thøc ph©n tö C4H10O ? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

C©u 530. §un nãng mét hçn hîp gåm 2 ancol no, ®¬n chøc víi H2SO4 ®Æc ë 1400C cã thÓ thu ®−îc bao nhiªu ete ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C©u 531. Khi ®un nãng ancol etylic víi H2SO4 ®Æc ë 1700C, chñ yÕu x¶y ra ph¶n øng : C2H5OH → CH2 = CH2 + H2O Ngoµi ra cßn x¶y ra c¸c ph¶n øng phô : 2C2H5OH → C2H5OC2H5 + H2O C2H5OH + 6H2SO4 → 2CO2 + 6SO2 + 9H2O Cã thÓ chøng minh trong s¶n phÈm khÝ sinh ra cã CH2 = CH2 b»ng c¸ch sôc hçn hîp khÝ vµo : A. dung dÞch brom trong n−íc. B. dung dÞch brom trong CCl4. C. dung dÞch thuèc tÝm. 86

http://www.ebook.edu.vn


D. C¶ A, B, C ®Òu ®−îc. C©u 532. §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét ancol A thu ®−îc 5,28g CO2 vµ 2,7g H2O. Cã thÓ kÕt luËn A lµ ancol : A. no. B. kh«ng no. C. ®¬n chøc. D. ®a chøc.

C©u 533. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ : A

HBr

B

+NaOH to

C

H2SO4 ®Æc

to

Pent-2-en

VËy A lµ : A. Pent-3-en. B. Xiclopentan. C. 2-Metyl-1-en. D. Pent-1-en.

C©u 534. Cho Na t¸c dông víi 1,06g hçn hîp 2 ancol ®ång ®¼ng liªn tiÕp cña ancol etylic thÊy tho¸t ra 224ml khÝ hi®ro (®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña 2 ancol lµ: A. CH3OH vµ C2H5OH. B. C2H5OH vµ C3H7OH. C. C3H7OH vµ C4H9OH. D. C4H9OH vµ C5H11OH.

C©u 535. §un nãng hçn hîp gåm 2 ancol no ®¬n chøc víi H2SO4 ®Æc ë 1400C thu ®−îc 21,6g n−íc vµ 72g hçn hîp 3 ete cã sè mol b»ng nhau (ph¶n øng cã hiÖu suÊt 100%). C«ng thøc ph©n tö cña 2 ancol ®ã lµ : A. CH4O vµ C2H6O. B. CH4O vµ C3H8O. C. C2H6O vµ C3H8O. D. C3H8O vµ C4H10O.

C©u 536. Hîp chÊt nµo sau ®©y thuéc lo¹i phenol ? OH A. B.

HO

CH3

CH3 C.

C2H5

OH

D. C¶ A, B, C. http://www.ebook.edu.vn

87


C©u 537. Ancol th¬m lµ : A.

CH3 OH

B.

HO

CH3 CH2OH

C. D. C¶ A, B, C.

C©u 538. Trong sè c¸c chÊt : benzen, toluen, phenol, anilin, chÊt ë ®iÒu kiÖn th−êng cã tr¹ng th¸i tån t¹i kh¸c víi ba chÊt cßn l¹i lµ : A. Benzen. B. Toluen. C. Phenol. D. Anilin. C©u 539. ChÊt g©y báng nÆng khi r¬i vµo da lµ : A. Benzen. B. Toluen. C. Phenol. D. Anilin.

C©u 540. ë ®iÒu kiÖn th−êng, phenol lµ : A. ChÊt láng kh«ng mµu. B. ChÊt láng mµu hång. C. Tinh thÓ mµu hång. D. Tinh thÓ kh«ng mµu.

C©u 541. Khi ®Ó l©u ngoµi kh«ng khÝ, phenol cã mµu : A. ®en. B. n©u. C. vµng. D. hång. C©u 542. Khi ®Ó phenol trong kh«ng khÝ mét thêi gian, cã hiÖn t−îng : A. bèc khãi. B. ch¶y r÷a. C. lªn hoa. D. ph¸t quang. C©u 543. Axit phenic lµ :

88

A.

COOH

B.

OH http://www.ebook.edu.vn


C.

HOOC

OH OH

D.

NO2

O2N

NO2

C©u 544. Axit picric lµ : NH2

Br A.

Br

COOH

C

B. O2N

Br

NO2

OH C.

COOH NO2

O2N

NO2

D.

O 2N

NO2

NO2

NO2 C©u 545. Trong phßng thÝ nghiÖm, ng−êi ta th−êng thÊy phenol cã mµu hång, do A. ®ã lµ mµu b¶n chÊt cña phenol. B. d−íi t¸c dông cña ¸nh s¸ng nã biÕn ®æi thµnh chÊt cã mµu hång. C. bÞ oxi ho¸ mét phÇn bëi oxi kh«ng khÝ nªn cã mµu hång. D. t¸c dông víi khÝ cacbonic vµ h¬i n−íc t¹o ra chÊt cã mµu hång.

C©u 546. Khi thæi khÝ cacbonic vµo dung dÞch natri phenolat, t¹o ra phenol vµ A. axit cacbonic. B. natri hi®roxit. C. natri hi®rocacbonat. D. natri cacbonat.

C©u 547. HiÖn t−îng x¶y ra khi thæi khÝ cacbonic vµ dung dÞch natri phenolat : A. T¹o ra dung dÞch ®ång nhÊt. B. T¹o ra chÊt láng kh«ng tan vµ næi lªn trªn. C. T¹o ra chÊt láng kh«ng tan vµ ch×m xuèng ®¸y. D. T¹o ra dung dÞch bÞ vÈn ®ôc.

C©u 548. D·y chÊt nµo ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh axit t¨ng dÇn ? A. HCO3− , H2CO3, C2H5OH, B. C2H5OH,

OH.

OH, HCO3− , H2CO3.

C. C2H5OH, HCO3− , D. C2H5OH, HCO3− , H2CO3, http://www.ebook.edu.vn

OH, H2CO3. OH. 89


C©u 549. So s¸nh tÝnh axit cña phenol vµ cña ancol : A. TÝnh axit cña ancol m¹nh h¬n. B. TÝnh axit cña phenol m¹nh h¬n. C. TÝnh axit cña phenol vµ cña ancol xÊp xØ nhau. D. Ch−a kÕt luËn ®−îc v× phô thuéc vµo phenol vµ ancol cô thÓ.

C©u 550. Trong ph©n tö phenol : A. gèc phenyl ¶nh h−ëng ®Õn nhãm hi®roxyl, nhãm hi®roxyl kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn gèc phenyl. B. nhãm hi®roxyl ¶nh h−ëng ®Õn gèc phenyl, gèc phenyl kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn nhãm hi®roxyl. C. gèc phenyl ¶nh h−ëng ®Õn nhãm hi®roxyl, nhãm hi®roxyl ¶nh h−áng ®Õn gèc phenyl. D. cã ¶nh h−ëng qua l¹i gi÷a gèc phenyl vµ nhãm hi®roxyl.

C©u 551. D·y chÊt nµo sau ®©y ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh axit gi¶m dÇn ? A. H2O, C2H5OH,

OH.

B. C2H5OH, H2O,

OH.

C.

OH, C2H5OH, H2O.

D.

OH, H2O, C2H5OH.

C©u 552. HÖ qu¶ kh«ng ph¶n ¸nh sù ¶nh h−ëng qua l¹i gi÷a c¸c nhãm nguyªn tö trong ph©n tö phenol : A. Liªn kÕt O – H trë nªn ph©n cùc h¬n (so víi ancol). B. MËt ®é electron ë vßng benzen gi¶m xuèng. C. Liªn kÕt C – O trë nªn bÒn h¬n so víi ë ancol. D. Kh«ng ph¶i A, B, C.

C©u 553. C¸c hîp chÊt d¹ng R – OH, hîp chÊt cã tÝnh axit yÕu nhÊt khi R lµ : A. Nguyªn tö H. B. Gèc ankyl. C. Gèc phenyl. D. Gèc hi®rocacbon kh«ng no.

C©u 554. TÝnh chÊt ho¸ häc cña phenol chøng tá gèc phenyl ¶nh h−ëng ®Õn nhãm hi®roxyl : A. Ph¶n øng víi kim lo¹i kiÒm. B. Ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm. C. Ph¶n øng víi n−íc brom. D. C¶ A vµ B.

C©u 555. Cho c¸c chÊt : nitrobenzen, benzen, phenol, toluen. ChÊt dÔ tham gia ph¶n øng víi n−íc brom nhÊt lµ : A. Nitrobenzen. 90

http://www.ebook.edu.vn


B. Benzen. C. Phenol. D. Toluen.

C©u 556. Ph¶n øng nµo sau ®©y cho thÊy gèc ankyl ¶nh h−ëng ®Õn nhãm hi®roxyl trong ph©n tö ancol ? A. Ancol ph¶n øng ®−îc víi kim lo¹i kiÒm. B. Ancol kh«ng ph¶n øng ®−îc víi dung dÞch kiÒm. C. Ancol kh«ng ph¶n øng víi n−íc brom. D. C¶ A, B, C. C©u 557. TÝnh chÊt ho¸ häc cña phenol chøng tá nhãm hi®roxyl ¶nh h−ëng ®Õn gèc phenyl lµ : A. Ph¶n øng víi kim lo¹i kiÒm. B. Ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm. C. Ph¶n øng víi n−íc brom. D. C¶ A, B, C. C©u 558. Cho c¸c chÊt :

,

NO2,

OH,

CH3.

ChÊt khã tham gia ph¶n øng thÕ nguyªn tö hi®ro cña vßng benzen b»ng nguyªn tö brom nhÊt lµ : A. B.

NO2

C.

OH

D.

CH3

C©u 559. ChÊt kh«ng ph¶n øng ®−îc víi dung dÞch brom lµ : A. Nitrobenzen. B. Stiren. C. Phenol. D. Anilin. C©u 560. §©u kh«ng ph¶i lµ hiÖn t−îng x¶y ra khi nhá n−íc brom vµo dung dÞch phenol ? A. N−íc brom bÞ mÊt mµu. B. Khi ®un nãng hçn hîp ph¶n øng míi cã kÕt tña tr¾ng. C. Dung dÞch t¹o ra lµm ®á giÊy quú tÝm. D. Kh«ng ph¶i c¸c hiÖn t−îng trªn. C©u 561. Ph¶n øng gi÷a phenol víi n−íc brom cã ®Æc ®iÓm : A. CÇn cã bét Fe xóc t¸c. B. CÇn ph¶i ®un nãng. C. KÕt tña tr¾ng xuÊt hiÖn tøc thêi. D. Kh«ng ph¶i c¸c ®Æc ®iÓm trªn.

C©u 562. Trong ph©n tö phenol : http://www.ebook.edu.vn

91


A. liªn kÕt O –H ph©n cùc h¬n, liªn kÕt C – O bÒn h¬n ë ancol. B. liªn kÕt O – H kÐm ph©n cùc h¬n, liªn kÕt C – O bÒn h¬n ë ancol. C. liªn kÕt O – H ph©n cùc h¬n, liªn kÕt C – O kÐm bÒn h¬n ë ancol. D. liªn kÕt O – H kÐm ph©n cùc h¬n, liªn kÕt C – O kÐm bÒn h¬n ë ancol.

C©u 563. Nhãm OH phenol kh«ng bÞ thÕ bëi gèc axit nh− nhãm OH ancol, do ë phenol cã : A. liªn kÕt O – H ph©n cùc h¬n ë ancol. B. mËt ®é electron ë vßng benzen t¨ng lªn. C. liªn kÕt C – O bÒn v÷ng h¬n ë ancol. D. nguyªn tö H ë nhãm OH linh ®éng h¬n ë ancol.

C©u 564. Cho s¬ ®å : C6H6

CH2 = CH – CH3 H

+

X

1) O2 (kk) 2) H2SO4

C6H5OH + CH3COCH3

X lµ : A. C6H5CH2CH2CH3 B. C6H5CH(CH3)2 C. C6H5CH = CH–CH3 D. C6H5CH2–CH = CH2

C©u 565. C7H8O cã bao nhiªu ®ång ph©n lµ hîp chÊt th¬m ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

C©u 566. C7H8O cã bao nhiªu ®ång ph©n lµ hîp chÊt th¬m, t¸c dông ®−îc víi NaOH ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 567. PhÇn lín phenol ®−îc dïng ®Ó s¶n xuÊt A. thuèc næ 2,4,6-trinitrophenol. B. chÊt diÖt cá axit 2,4-®iclophenoxiaxetic. C. poliphenolfoman®ehit. D. chÊt diÖt nÊm mèc (nitrophenol). C©u 568. Phenol kh«ng ph¶n øng víi A. Na B. NaOH C. HCl D. Br2 C©u 569. Axit picric cã øng dông : A. §Ó s¶n xuÊt muèi picrat. 92

http://www.ebook.edu.vn


B. Thuèc diÖt cá. C. Thuèc nhuém. D. Thuèc næ. C©u 570. ChØ ra néi dung ®óng: A. Ancol cã liªn kÕt hi®ro, phenol kh«ng cã liªn kÕt hi®ro. B. Ancol kh«ng cã liªn kÕt hi®ro, phenol cã liªn kÕt hi®ro. C. Ancol vµ phenol ®Òu cã liªn kÕt hi®ro. D. Ancol vµ phenol ®Òu kh«ng cã liªn kÕt hi®ro. C©u 571. Hoµn thµnh néi dung sau : “Nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ trong ph©n tö cã tõ hai nhãm chøc trë lªn lµ nh÷ng hîp chÊt ............”. A. ®¬n chøc. B. ®a chøc. C. t¹p chøc. D. cã nhiÒu nhãm chøc. C©u 572. ChØ ra hîp chÊt ®a chøc trong c¸c chÊt sau : A. Glucoz¬. B. Glixerol. C. Glicocol. D. C¶ A, B, C.

C©u 573. Cho c¸c chÊt : glixerol. axit a®ipic, hexametylen®iamin. ChØ ra hîp chÊt ®a chøc : A. Glixerol. B. Axit a®ipic. C. Hexametylen®iamin. D. C¶ A, B vµ C.

C©u 574. ChØ ra hîp chÊt ®a chøc trong c¸c chÊt sau : A. Axit a®ipic. B. Axit oleic. C. Axit glutamic. D. C¶ A, B, C.

C©u 575. ChØ ra hîp chÊt ®a chøc trong c¸c chÊt sau : A. Axit gluconic. B. Axit glutamic. C. Axit metacrylic. D. C¶ A, B, C ®Òu kh«ng ph¶i.

C©u 576. ChØ ra hîp chÊt t¹p chøc trong c¸c chÊt sau : A. Glixerol. B. Axit a®ipic. C. Glucoz¬. D. Hexametylen®iamin.

C©u 577. Hîp chÊt kh«ng cã nhãm chøc lµ : A. Alanin. http://www.ebook.edu.vn

93


B. Glixin. C. Naphtalen. D. Clorofom.

C©u 578. Hîp chÊt ®¬n chøc lµ : A. Axit gluconic. B. Axit panmitic. C. Axit a®ipic. D. C¶ A, B, C.

C©u 579. ChÊt nµo sau ®©y lµ ancol ®a chøc ? A. Glixerol. B. Ancol benzylic. C. Glucoz¬. D. C¶ A, B, C.

C©u 580. ChÊt nµo sau ®©y cã tÝnh chÊt cña r−îu ®a chøc ? A. Glixerol. B. Glucoz¬. C. Saccaroz¬. D. C¶ A, B, C.

C©u 581. Glixerol A. lµ chÊt láng s¸nh, kh«ng mµu. B. lµ chÊt láng linh ®éng, mµu xanh nh¹t. C. lµ chÊt láng linh ®éng, kh«ng mµu. D. lµ chÊt láng s¸nh, mµu xanh nh¹t.

C©u 582. Glixerol kh«ng cã tÝnh chÊt nµo ? A. ChÊt láng linh ®éng. B. ChÊt cã vÞ ngät. C. ChÊt tan nhiÒu trong n−íc. D. ChÊt cã kh¶ n¨ng gi÷ n−íc.

C©u 583. Glixerol kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi : A. Na B. NaOH C. Cu(OH)2 D. HONO2 C©u 584. Ph¶n øng nµo chøng tá glixerol cã nhiÒu nhãm hi®roxyl ? A. Ph¶n øng víi Na. B. Ph¶n øng víi HCl. C. Ph¶n øng víi Cu(OH)2. D. Ph¶n øng víi HNO3. C©u 585. TÝnh chÊt ho¸ häc gièng nhau gi÷a ancol etylic vµ glixerol lµ chóng ®Òu ph¶n øng víi : 94

http://www.ebook.edu.vn


A. Na B. NaOH C. Cu(OH)2 D. C¶ A, B, C C©u 586. Sù kh¸c nhau gi÷a ancol etylic vµ glixerol lµ chØ cã glixerol ph¶n øng ®−îc víi : A. Na. B. NaOH C. Cu(OH)2 D. C¶ A, B, C C©u 587. Cho 3 chÊt ®ùng trong 3 lä mÊt nh·n : glixerol, ancol propylic, an®ehit propionic. §Ó nhËn ra mçi lä cã thÓ dïng A. Na B. Cu(OH)2 C. NaOH D. AgNO3/NH3

C©u 588. øng dông quan träng nhÊt cña glixerol lµ : A. S¶n xuÊt chÊt bÐo. B. S¶n xuÊt thuèc næ. C. S¶n xuÊt xµ phßng. D. Dïng trong c«ng nghiÖp dÖt, mùc in, mùc viÕt, kem ®¸nh r¨ng... C©u 589. ChÊt nµo sau ®©y kh«ng ph¶n øng ®−îc víi Cu(OH)2 ? A. HOCH2CH2CH2OH B. CH3CH(OH)CH2OH C. CH2(OH)CH(OH)CH2OH D. C¶ A, B, C ®Òu ph¶n øng ®−îc víi Cu(OH)2 C©u 590. Glixerol ®−îc ®iÒu chÕ tõ : A. protein. B. lipit. C. gluxit. D. glicocol.

C©u 591. ChÊt sau ®©y kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi Cu(OH)2 ? A. Glixerol. B. Axit axetic. C. Crezol. D. An®ehit axetic.

C©u 592. ChÊt chØ cã thÓ ph¶n øng ®−îc víi Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é cao lµ : A. Glixerol. B. Axit axetic. C. An®ehit axetic. D. Glucoz¬. http://www.ebook.edu.vn

95


C©u 593. Hîp chÊt ®−îc dïng lµm thuèc næ lµ : A. Glixerol trioleat. B. Glixerol trinitrat. C. Glixerol tristearat. D. C¶ A, B, C.

C©u 594. Glixerol ®−îc dïng nhiÒu trong c«ng nghiÖp dÖt, thuéc da do cã kh¶ n¨ng : A. tÈy tr¾ng. B. gi÷ n−íc. C. lµm s¹ch. D. c¶ A, B, C.

C©u 595. Cho thªm glixerol vµo mùc in, mùc viÕt, kem ®¸nh r¨ng, do cã kh¶ n¨ng : A. gi÷ n−íc lµm cho c¸c vËt phÈm ®ã chËm bÞ kh«. B. t¹o mïi th¬m, vÞ ngät cho kem ®¸nh r¨ng. C. lµm cho mùc ch¶y tr¬n ®Òu, kh«ng nhoÌ. D. c¶ A, B, C. C©u 596 : ChÊt chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc ancol cã c«ng thøc C3H8On. §iÒu kiÖn tho¶ m·n cña n lµ : A. B. C. D.

0<n≤1 0 < n ≤2 0<n ≤ 3 0<n ≤ 4

C©u 597. Cã bao nhiªu ancol cã c«ng thøc ph©n tö d¹ng C3H8On ? A. 2 B. 5 C. 7 D. 8 C©u 598. Mét ancol no ®a chøc X m¹ch hë cã n nguyªn tö cacbon vµ m nhãm hi®roxyl trong ph©n tö. Cho 7,6g X ph¶n øng víi Na (d−) thu ®−îc 2,24 lÝt khÝ bay ra (ë ®ktc). BiÓu thøc liªn hÖ gi÷a n vµ m lµ : A. 7m + 1 = 11n. B. 7m = 11n + 1. C. 7n + 1 = 11m. D. 7n = 11m + 1. C©u 599. ChØ ra hîp chÊt t¹p chøc trong c¸c chÊt sau : A. Axit glutamic. B. Axit panmitic. C. Axit stearic. D. C¶ A, B, C. C©u 600. ChØ ra hîp chÊt ®a chøc trong c¸c chÊt sau : A. Glixerol. 96

http://www.ebook.edu.vn


B. Etylen glicol. C. Axit oxalic. D. C¶ A, B, C.

Ch−¬ng 9

An§ehit - Xeton - axit cacboxylic C©u 601. Nhãm cacbonyl lµ : O

O A.C

B.

C

OH

H O

CC.

O C©u 602. An®ehit fomic lµ

D.

C O

A. chÊt khÝ, kh«ng mµu, kh«ng mïi. B. chÊt láng, kh«ng mµu, kh«ng mïi. C. chÊt khÝ, kh«ng mµu, mïi xèc. D. chÊt láng, kh«ng mµu, mïi xèc.

C©u 603. ChÊt nµo sau ®©y tan v« h¹n trong n−íc A. Foman®ehit. B. Axetan®ehit. C. Axeton. D. C¶ A, B, C. C©u 604. Fomalin lµ dung dÞch chøa kho¶ng 40% : A. B. C. D.

Axeton. Foman®ehit. An®ehit axetic. Benzan®ehit.

C©u 605. Xeton lµ nh÷ng hîp chÊt cacbonyl mµ ph©n tö cã nhãm C=O liªn kÕt víi : A. mét gèc hi®rocacbon. B. hai gèc hi®rocacbon. C. mét nguyªn tö hi®ro. D. hai nguyªn tö hi®ro.

C©u 606. Axeton cã c«ng thøc lµ : http://www.ebook.edu.vn

97


A. CH3CHO B. CH3COCH3 C. CH3COC6H5 D. C6H5CHO

C©u 607. So s¸nh nhiÖt ®é nãng ch¶y, nhiÖt ®é s«i cña an®ehit, xeton víi hi®rocacbon vµ ancol cã cïng sè nguyªn tö C : A. cña an®ehit, xeton cao h¬n hi®rocacbon, nh−ng l¹i thÊp h¬n cña ancol. B. cña an®ehit, xeton cao h¬n ancol, nh−ng l¹i thÊp h¬n cña hi®rocacbon. C. cña an®ehit, xeton cao h¬n ancol vµ hi®rocacbon. D. cña an®ehit, xeton thÊp h¬n ancol vµ hi®rocacbon.

C©u 608. Ph¶n øng khö an®ehit, xeton lµ ph¶n øng cña an®ehit, xeton víi : A. H2 (Ni, t0) B. AgNO3 /NH3, t0 C. Cu(OH)2, t0 D.

OH

C©u 609. ChØ ra néi dung ®óng : A. An®ehit, xeton ®Òu lµm mÊt mµu n−íc brom. B. An®ehit, xeton ®Òu kh«ng lµm mÊt mµu n−íc brom. C. An®ehit lµm mÊt mµu n−íc brom, cßn xeton th× kh«ng lµm mÊt mµu n−íc brom. D. An®ehit kh«ng lµm mÊt mµu n−íc brom, cßn xeton th× lµm mÊt mµu n−íc brom.

C©u 610. ChÊt kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch thuèc tÝm lµ : A. HCHO B. CH3CHO C. CH3COCH3 D. C¶ A, B, C ®Òu lµm mÊt mµu dung dÞch thuèc tÝm.

C©u 611. ChÊt kh«ng lµm mÊt mµu n−íc brom lµ : H A.

B.

C

O

H C.

CH3 C

O

H

CH D. C¶ A,3B, C ®Òu lµm mÊt mµu n−íc brom. C O CH3

C©u 612. HiÖn t−îng x¶y ra khi nhá fomalin vµo dung dÞch AgNO3/NH3 trong èng nghiÖm, cã ®un nãng nhÑ : A. Cã chÊt bét mµu ®en ë ®¸y èng nghiÖm. B. Cã chÊt r¾n mµu tr¾ng b¹c ë ®¸y èng nghiÖm. C. Cã chÊt r¾n vµng nh¹t ë ®¸y èng nghiÖm. D. Cã líp s¸ng lo¸ng b¸m ë thµnh èng nghiÖm. 98

http://www.ebook.edu.vn


C©u 613. Cho c¸c chÊt vµ ®iÒu kiÖn ph¶n øng : H2/Ni, t0; AgNO3 /NH3, t0; n−íc brom; dung dÞch thuèc tÝm. Axeton cã thÓ ph¶n øng ®−îc víi bao nhiªu chÊt ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C©u 614. ChÊt ph¶n øng víi H2 (Ni, t0) t¹o ra ancol bËc hai lµ : A. HCHO B. CH3COCH3 C. CH3CHO D. C¶ A, B, C

C©u 615. Ph¶n øng gi÷a foman®ehit vµ phenol t¹o ra poliphenolfoman®ehit, cã xóc t¸c lµ : A. Axit. B. Baz¬. C. A hoÆc B. D. Kh«ng ph¶i A, B.

C©u 616. Fomon lµ dung dÞch chøa kho¶ng 40% : A. Etanal. B. Butanal. C. Propanal. D. Metanal.

C©u 617. Ph¶n øng : OH (n + 2) + (n +1)

HC cÇn :

O to ⎯⎯ → xt

OH

OH

OH CH2

H

CH2

+ (n +1) H2O n

A. dïng foman®ehit d−, xóc t¸c lµ axit. B. dïng foman®ehit d−, xóc t¸c lµ baz¬. C. dïng phenol d−, xóc t¸c lµ baz¬. D. dïng phenol d−, xóc t¸c lµ axit.

C©u 618. ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ øng dông cña foman®ehit : A. S¶n xuÊt ra chÊt dÎo. B. Tr¸ng g−¬ng, tr¸ng ruét phÝch. C. Ng©m x¸c ®éng vËt. D. Thuéc da, tÈy uÕ.

C©u 619. Nhãm cacbonyl cã trong ph©n tö A. an®ehit. B. axit. C. este. http://www.ebook.edu.vn

99


D. c¶ A, B, C.

C©u 620. An®ehit fomic cã : A. tÝnh oxi ho¸. B. tÝnh khö. C. tÝnh oxi hãa vµ tÝnh khö. D. kh«ng cã tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö.

C©u 621. Dung dÞch cña chÊt nµo dïng ®Ó b¶o vÖ x¸c ®éng vËt trong phßng thÝ nghiÖm, bÓ ng©m x¸c vµ c¸c bé phËn c¬ thÓ ng−êi trong bÖnh viÖn ®Ó phôc vô nghiªn cøu ? A. An®ehit axetic. B. An®ehit fomic. C. An®ehit benzoic. D. Axeton.

C©u 622. Cho s¬ ®å chuçi ph¶n øng : A

⎯⎯ → B ⎯⎯ → C ⎯⎯ → D ⎯⎯ → Axit fomic

Víi A lµ chÊt nµo sau ®©y : A. CH4 B. CH3OH C. CH3COOH D. CH3Cl

C©u 623. Cho s¬ ®å chuçi ph¶n øng : A

⎯⎯ → B ⎯⎯ → C ⎯⎯ → D ⎯⎯ →

H–C Ph¶n øng kh«ng x¶y ra trong chuçi trªn lµ : t0

A. CH3Cl + NaOH ⎯⎯→ CH3OH + NaCl Ni t

B. HCHO + H2 ⎯⎯ 0 → CH3OH NH t

3 C. HCHO + Ag2O ⎯⎯⎯ o → HCOOH + 2Ag↓

t0

D. HCHO + Cu(OH)2 ⎯⎯→ HCOOH + Cu2O↓

C©u 624. Nhùa phenolfoman®ehit m¹ch th¼ng cã cÊu t¹o : OHA. CH2

OH

OH CH2 n

OH B. OH 100

OH

OH CH2

CH2 OH

CH2 CH2 http://www.ebook.edu.vn

n

OH

O H


C.

n

OH

OH

OH CH2

D.

CH2 n

C©u 625. Cho chuçi s¬ ®å ph¶n øng : + Cl 500 C

to

NaOH

AgNO / NH

CuO t

2 3 3 A ⎯⎯ C ⎯⎯⎯→ D ⎯⎯⎯ → B ⎯⎯⎯→ → Axit acrylic 0 o → E ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ xt

VËy A lµ : A. Propan. B. Butan. C. C¶ A, B ®Òu ®−îc. D. Kh«ng ph¶i A, B.

C©u 626. Ph−¬ng ph¸p riªng ®Ó ®iÒu chÕ an®ehit axetic lµ céng n−íc vµo axetilen, cã mÆt xóc t¸c : A. H2SO4 B. MnSO4 C. HgSO4 D. MgSO4

C©u 627. Cã s¬ ®å : A

Khö

Oxi ho¸

B

C

Oxi ho¸

B thuéc lo¹i hîp chÊt : A. ancol. B. an®ehit. C. axit. D. este.

C©u 628. Cho s¬ ®å chuçi ph¶n øng : +X

⎯⎯⎯ ⎯⎯ ⎯⎯⎯ ⎯→ B CH4 ⎯⎯ → A ←⎯ o H 2 SO 4 ,80 C

B lµ : A. an®ehit fomic. B. an®ehit axetic. C. an®ehit oxalic. D. an®ehit benzoic.

C©u 629. Cã bao nhiªu an®ehit cã cïng c«ng thøc ph©n tö C5H10O ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4. http://www.ebook.edu.vn

101


C©u 630. §èt nãng mét d©y ®ång m¶nh, d¹ng lß xo trong kh«ng khÝ, råi ®−a vµo èng nghiÖm ®ùng ancol etylic. Ta thÊy chÊt r¾n t¹o ra trong èng nghiÖm cã mµu : A. ®en. B. ®á. C. xanh. D. tr¾ng s¸ng.

C©u 631. Cho s¬ ®å d·y chuyÓn ho¸ : CH3COOH + Ag B

H2 0 Ni, t

C

C lµ : A. HCOOCH3 B. CH3COOH C. C2H5OH D. CH3CHO

C©u 632. DÉn hçn hîp gåm khÝ H2 vµ h¬i an®ehit axetic ®i qua èng ®ùng Ni nung nãng. S¶n phÈm thu ®−îc sau ph¶n øng kh«ng cã A. an®ehit axetic. B. axit axetic. C. ancol etylic. D. hi®ro.

C©u 633. ChÊt nµo sau ®©y kh«ng thuéc d·y ®ång ®¼ng cña axit axetic ? A. Axit fomic. B. Axit propionic. C. Axit acrylic. D. Axit isobutiric.

C©u 634. Cho c¸c chÊt : CH3CHO, CH3COOH, HCOOCH3, CH3CH2OH. ChÊt cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt lµ : A. CH3CHO B. CH3COOH C. HCOOCH3 D. CH3CH2OH

C©u 635. D·y s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i cña c¸c hîp chÊt cã cïng sè nguyªn tö cacbon : A. Ankan, axit, an®ehit, ancol. B. An®ehit, ankan, ancol, axit. C. Ankan, an®ehit, axit, ancol. 102

http://www.ebook.edu.vn


D. Ankan, an®ehit, ancol, axit.

C©u 636. Trong dung dÞch, axit cacboxylic cã liªn kÕt hi®ro vµ cã thÓ : A. ë d¹ng polime. B. ë d¹ng ®ime. C. t¹o liªn kÕt hi®ro víi n−íc. D. C¶ A, B, C. C©u 637. Mçi axit cacboxylic cã : A. vÞ chua riªng biÖt. B. vÞ nång riªng biÖt. C. vÞ ngät riªng biÖt. D. vÞ cay riªng biÖt. C©u 638. Axit nµo sau ®©y tan v« h¹n trong n−íc ? A. Axit benzoic. B. Axit propionic. C. Axit valeric. D. C¶ A, B, C. C©u 639. Cho c¸c chÊt : N−íc, axit axetic, an®ehit axetic, ancol etylic. ChÊt nµo kh«ng cã liªn kÕt hi®ro gi÷a c¸c ph©n tö víi nhau ? A. N−íc. B. Axit axetic. C. An®ehit axetic. D. Ancol etylic. C©u 640. Mçi ph©n tö ancol etylic cã thÓ t¹o ra bao nhiªu liªn kÕt hi®ro víi c¸c ph©n tö kh¸c ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 641. ChØ ra ph¸t biÓu ®óng : A. Gi÷a hai ph©n tö axit cã thÓ cã hai liªn kÕt hi®ro, liªn kÕt hi®ro cña axit kÐm bÒn h¬n cña ancol. B. Gi÷a 2 ph©n tö axit cã thÓ cã 2 liªn kÕt hi®ro, liªn kÕt hi®ro cña axit bÒn h¬n cña ancol. C. Gi÷a 2 ph©n tö axit chØ cã 1 liªn kÕt hi®ro, liªn kÕt hi®ro cña axit kÐm bÒn h¬n cña ancol. D. Gi÷a 2 ph©n tö axit chØ cã 1 liªn kÕt hi®ro, liªn kÕt hi®ro cña axit bÒn h¬n cña ancol.

C©u 642. Axit axetic lµ axit A. m¹nh. B. rÊt m¹nh. C. trung b×nh. D. yÕu.

C©u 643. Nhãm cacboxyl lµ : http://www.ebook.edu.vn

103


O

A.C B.C

H O O

C.

C

O

H

O D. C

O

C©u 644. Ph¶n øng ho¸ häc nµo cña axit axetic lµ ph¶n øng thÕ nguyªn tö hi®ro cña nhãm cacboxyl ? A. Ph¶n øng víi Na. B. Ph¶n øng víi NaOH. C. Ph¶n øng víi Na2CO3. D. C¶ A, B, C.

C©u 645. Axit nµo lÇn ®Çu tiªn ®−îc t¸ch ra tõ c¬ thÓ loµi kiÕn ? A. Axit fomic. B. Axit axetic. C. Axit oxalic. D. Axit xitric.

C©u 646. Axit cã trong giÊm ¨n lµ : A. Axit fomic. B. Axit axetic. C. Axit oxalic. D. Axit lactic.

C©u 647. D·y s¾p xÕp ®óng theo tÝnh axit cña c¸c chÊt gi¶m dÇn : A. CH3COOH, HCOOH, CH3OH,

OH.

B. HCOOH, CH3COOH, CH3OH,

OH.

C. HCOOH, CH3COOH, D. CH3COOH,

OH, CH3OH. OH, CH3COOH, CH3OH.

C©u 648. Khi ®un nãng mét mol axit axetic víi mét mol ancol etylic, hçn hîp sau ph¶n øng cã A. etyl axetat. B. axit etanoic. 104

http://www.ebook.edu.vn


C. etanol. D. c¶ A, B, C.

C©u 649. Ph¶n øng este ho¸ kh«ng cã ®Æc ®iÓm nµo sau ®©y ? A. Kh«ng tu©n theo nguyªn lÝ L¬ Sa-t¬-li-ª. B. CÇn ®un nãng. C. CÇn xóc t¸c. D. Lµ ph¶n øng kh«ng hoµn toµn.

C©u 650. Cho ph¶n øng gi÷a ancol etylic vµ axit axetic. Trong c¸c yÕu tè : dïng r−îu d−, dïng axit d−, lÊy nhanh etyl axetat, dïng chÊt hót n−íc, cã bao nhiªu yÕu tè lµm c©n b»ng chuyÓn dÞch theo chiÒu thuËn ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C©u 651. §iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù lªn men giÊm lµ : A. Dïng ancol trªn 100. B. NhiÖt ®é trªn 350C. C. R−îu vµ men giÊm tiÕp xóc nhiÒu víi kh«ng khÝ. D. C¶ A, B, C.

C©u 652. Trong ph¶n øng este ho¸ gi÷a ancol etylic vµ axit axetic, axit sunfuric kh«ng ®ãng vai trß : A. lµm chÊt xóc t¸c. B. lµm chuyÓn dÞch c©n b»ng. C. lµm chÊt oxi ho¸. D. lµm chÊt hót n−íc.

C©u 653. Muèn nhanh ®−îc giÊm ¨n, cÇn : A. lªn men giÊm r−îu cã nång ®é cao h¬n 100. B. lªn men giÊm ë nhiÖt ®é trªn 300C. C. cho Ýt men giÊm vµo nguyªn liÖu ®ang lªn men. D. C¶ A, B, C.

C©u 654. ChÊt h÷u c¬ nµo thu ®−îc khi ch−ng gç ? A. Axit axetic. B. Ancol etylic. C. Axeton. D. C¶ A, B, C.

C©u 655. Ph−¬ng ph¸p hiÖn ®¹i ®Ó ®iÒu chÕ axit axetic : A. Tæng hîp tõ axetilen. B. Ph−¬ng ph¸p ch−ng gç. C. Ph−¬ng ph¸p lªn men giÊm tõ ancol etylic. D. §iÒu chÕ tõ muèi axetat. http://www.ebook.edu.vn

105


C©u 656. Cho s¬ ®å : A

+X +Y ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ B ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ → (CH3COO)2 Mn HgSO4 , 800C

Axit etanoic

A lµ : A. Etan. B. Etin. C. Etanol. D. Etanal.

C©u 657. ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ øng dông cña axit axetic ? A. S¶n xuÊt chÊt cÇm mµu, bét s¬n. B. S¶n xuÊt t¬ nh©n t¹o. C. S¶n xuÊt xµ phßng. D. S¶n xuÊt thuèc ch÷a bÖnh.

C©u 658. Cho c¸c axit : panmitic, stearic, axetic, oleic. Axit cã cÊu t¹o kh¸c víi c¸c axit cßn l¹i lµ : A. Axit panmitic. B. Axit stearic. C. Axit acrylic. D. Axit oleic.

C©u 659. Cho c¸c chÊt : axit axetic, axit fomic, axit acrylic. ChÊt nµo cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g−¬ng ? A. Axit axetic. B. Axit fomic. C. Axit acrylic. D. Kh«ng cã chÊt nµo.

C©u 660. Cã thÓ ph©n biÖt dung dÞch axit axetic vµ axit acrylic b»ng : A. giÊy quú tÝm. B. natri. C. phenolphtalein. D. n−íc brom.

106

http://www.ebook.edu.vn


PhÇn ba : Ho¸ häc líp 12

Ch−¬ng 1

Este - lipit C©u 661. Thuû tinh h÷u c¬ lµ : A. Poli(etyl metacrylat). B. Poli(metyl metacrylat). C. Poli(etyl acrylat). D. Poli(metyl©crylat).

C©u 662. Trong dÇu mì ®éng vËt, thùc vËt cã : A. axit acrylic. B. axit metacrylic. C. axit oleic. D. axit axetic.

C©u 663. X lµ chÊt rÊt cøng, kh«ng gißn vµ trong suèt. X lµ : A. thuû tinh quang häc. B. thuû tinh Pirec. C. thuû tinh h÷u c¬. D. thuû tinh pha lª.

C©u 664. ChØ ra néi dung ®óng : A. Este cña axit cacboxylic th−êng lµ nh÷ng chÊt láng khã bay h¬i. B. Este s«i ë nhiÖt ®é thÊp h¬n so víi c¸c axit cacboxylic t¹o nªn este ®ã. C. C¸c este ®Òu nÆng h¬n n−íc. D. C¸c este tan tèt trong n−íc.

C©u 665. ChÊt cã mïi th¬m dÔ chÞu, gièng mïi qu¶ chÝn lµ : A. Etanol. B. Glucoz¬. C. Etanoic. D. Amyl propionat. C©u 666. §Æc ®iÓm cña este lµ : A. S«i ë nhiÖt ®é cao h¬n c¸c axit cacboxylic t¹o nªn este ®ã. B. C¸c este ®Òu nÆng h¬n n−íc. C. Cã mïi dÔ chÞu, gièng mïi qu¶ chÝn. D. C¶ A, B, C. http://www.ebook.edu.vn

107


C©u 667. Ph¶n øng thñy ph©n este ®−îc thùc hiÖn trong : A. n−íc. B. dung dÞch axit. C. dung dÞch kiÒm. D. C¶ A, B, C. C©u 668. Cho s¬ ®å ®iÒu chÕ chÊt E tõ metan : Metan

A. B. C. D.

Cl2 ⎯⎯⎯ → A ⎯⎯ → B ⎯⎯ → askt

+B ⎯⎯ → D ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ → H 2SO 4 ®Æc

C

E

E lµ : C2H5OH CH3COOH HCOOCH3 CH3CHO

C©u 669. Cho s¬ ®å ®iÒu chÕ chÊt E tõ etilen : H2SO4 lo·ng

Etilen

+A

B

A

0

E

H2SO4 ®Æc

t

E lµ : A. CH3COOCH3 B. C2H5COOCH3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5 C©u 670. Cho c¸c chÊt : CH3COOH, CH3CHO, HCOOH, HCOOC2H5. Cã bao nhiªu chÊt cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g−¬ng ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C©u 671. Cho s¬ ®å ®iÒu chÕ chÊt G tõ axetilen : CH ≡ CH

+H2O

A

HgSO4, 800C

+X

B

+Y

+Y

C

0

CaO, t

D

+ Cl2 askt

E

+Z

H2SO4 ®Æc, t0

2+ 0

Mn ,t

G lµ : A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3

C©u 672. Cho s¬ ®å ®iÒu chÕ chÊt E tõ toluen : Toluen

+Br2

as

A

D lµ : A. p-Crezol. 108

http://www.ebook.edu.vn

B

C

+B

F

D

G


B. Ancol benzylic. C. Axit benzoic. D. An®ehit benzoic. C©u 673. Ph¶n øng gi÷a axit R(COOH)m vµ ancol R'(OH)n t¹o ra : A. (RCOO)m.nR’ B. R(COOR')m.n C. Rn(COO)m.nR’m D. Rm(COO)m.nR’n

C©u 674. Hoµn thµnh ph−¬ng tr×nh hãa häc : H+ t

CH3COOCH = CH2 + H2O ⎯⎯→ ... 0 C¸c chÊt ë vÕ ph¶i cña ph−¬ng tr×nh hãa häc lµ : A. CH3COOH + CH2 = CH – OH B. CH2 = CH – COOH + CH3OH C. CH3COOH + CH3CHO D. CH3COOH + CH3 – CH – CH2 O C©u 675. Cã 3 dung dÞch mÊt nh·n : glixerol, ancol etylic, foman®ehit. Cã thÓ nhËn ra mçi dung dÞch b»ng : A. Na B. AgNO3/NH3 C. Br2 D. Cu(OH)2

C©u 676. D·y nµo s¾p xÕp ®óng theo trËt tù nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt t¨ng dÇn ? A. Ancol etylic, ®ietyl ete, etyl clorua, axit axetic. B. Etyl clorua, ®ietyl ete, ancol etylic, axit axetic. C. §ietyl ete, etyl clorua, ancol etylic, axit axetic. D. Axit axetic, ancol etylic, etyl clorua, ®ietyl ete. C©u 677. Khi oxi ho¸ kh«ng hoµn toµn ancol etylic, trong s¶n phÈm thu ®−îc tèi ®a bao nhiªu chÊt h÷u c¬ ? A. B. C. D.

2 3 4 5

C©u 678. Ph¶n øng nµo x¶y ra hoµn toµn ? A. B. C. D.

Ph¶n øng este ho¸. Ph¶n øng thuû ph©n este trong m«i tr−êng axit. Ph¶n øng thuû ph©n este trong m«i tr−êng kiÒm. C¶ A, B, C.

C©u 679. øng dông cña este : http://www.ebook.edu.vn

109


A. S¶n xuÊt cao su pren. B. S¶n xuÊt nhùa bakelit. C. S¶n xuÊt thuû tinh h÷u c¬. D. S¶n xuÊt t¬ nilon. C©u 680. Axit bÐo no th−êng gÆp lµ : A. Axit stearic. B. Axit oleic. C. Axit butiric. D. Axit linoleic.

C©u 681. Axit cã cÊu t¹o : CH3[CH2]7CH = CH[CH2]7COOH ®−îc gäi lµ : A. Axit panmitic. B. Axit stearic. C. Axit oleic. D. Axit linoleic.

C©u 682. Khi thuû ph©n bÊt k× chÊt bÐo nµo còng thu ®−îc : A. glixerol. B. axit oleic. C. axit panmitic. D. axit stearic.

C©u 683. ChØ ra néi dung sai : A. Lipit ®éng vËt gäi lµ mì, lipit thùc vËt gäi lµ dÇu. B. Lipit ®éng vËt th−êng ë tr¹ng th¸i r¾n, mét sè Ýt ë tr¹ng th¸i láng. C. Lipit thùc vËt hÇu hÕt ë tr¹ng th¸i láng. D. ChÊt bÐo nhÑ h¬n n−íc vµ kh«ng tan trong n−íc.

C©u 684. ChØ ra néi dung ®óng: A. Mì ®éng vËt vµ dÇu thùc vËt ®Òu chøa chñ yÕu lµ c¸c gèc axit bÐo no. B. Mì ®éng vËt vµ dÇu thùc vËt ®Òu chøa chñ yÕu lµ c¸c gèc axit bÐo kh«ng no. C. Mì ®éng vËt chøa chñ yÕu gèc axit bÐo kh«ng no, dÇu thùc vËt chøa chñ yÕu gèc axit bÐo no. D. Mì ®éng vËt chøa chñ yÕu gèc axit bÐo no, dÇu thùc vËt chøa chñ yÕu gèc axit bÐo kh«ng no.

C©u 685. DÇu ¨n lµ kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ : A. lipit ®éng vËt. B. lipit thùc vËt. C. lipit ®éng vËt, mét sè Ýt lipit thùc vËt. D. lipit thùc vËt, mét sè Ýt lipit ®éng vËt.

C©u 686. B¬ nh©n t¹o ®−îc s¶n xuÊt tõ : A. lipit. B. gluxit. 110

http://www.ebook.edu.vn


C. protein. D. ®−êng.

C©u 687. ChÊt nµo khi bÞ oxi ho¸ chËm trong c¬ thÓ cung cÊp nhiÒu n¨ng l−îng nhÊt ? A. Gluxit. B. Lipit. C. Protein. D. Tinh bét.

C©u 688. Axit bÐo nµo ®−îc c¬ thÓ hÊp thô dÔ dµng, kh«ng g©y ra hiÖn t−îng x¬ cøng ®éng m¹ch ? A. Axit bÐo no. B. Axit bÐo kh«ng no. C. Axit bÐo ®¬n chøc. D. Axit bÐo ®a chøc.

C©u 689. ChÊt nµo ®−îc c¬ thÓ hÊp thô trùc tiÕp ? A. ChÊt bÐo. B. Glixerol. C. Axit bÐo no. D. Axit bÐo kh«ng no.

C©u 690. ë thµnh ruét x¶y ra qu¸ tr×nh : A. thuû ph©n chÊt bÐo thµnh glixerol vµ axit bÐo. B. hÊp thô chÊt bÐo tõ thøc ¨n. C. tæng hîp chÊt bÐo tõ glixerol vµ axit bÐo. D. oxi ho¸ chÊt bÐo thµnh CO2 vµ H2O.

C©u 691. Khi ¨n nhiÒu chÊt bÐo, l−îng d− chÊt bÐo ®−îc : A. oxi ho¸ chËm thµnh CO2 vµ H2O. B. tÝch l¹i thµnh nh÷ng m« mì. C. thuû ph©n thµnh glixerol vµ axit bÐo. D. dù tr÷ ë m¸u cña ®éng m¹ch.

C©u 692. ChØ ra chÊt cã trong xµ phßng bét : A. Natri panmitat. B. Natri ®o®exylbenzensunfonic. C. Natri stearat. D. Natri glutamat.

C©u 693. Xµ phßng vµ chÊt tÈy röa tæng hîp cã tÝnh chÊt : A. Oxi ho¸ c¸c vÕt bÈn. B. T¹o ra dung dÞch hoµ tan chÊt bÈn. C. Ho¹t ®éng bÒ mÆt cao. D. Ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh. http://www.ebook.edu.vn

111


C©u 694. §Ó ®iÒu chÕ xµ phßng, ng−êi ta ®un nãng chÊt bÐo víi dung dÞch kiÒm trong thïng lín. Muèn t¸ch xµ phßng ra khái hçn hîp n−íc vµ glixerol, ng−êi ta cho thªm vµo dung dÞch : A. NaCl B. CaCl2 C. MgCl2 D. MgSO4

C©u 695. ChØ ra néi dung sai : A. Xµ phßng vµ chÊt tÈy röa tæng hîp cã tÝnh ho¹t ®éng bÒ mÆt cao. B. Dung dÞch xµ phßng cã t¸c dông lµm t¨ng søc c¨ng bÒ mÆt cña c¸c vÕt bÈn. C. Trong dung dÞch xµ phßng, c¸c vÕt bÈn dÇu mì ®−îc ph©n chia thµnh nhiÒu phÇn nhá vµ bÞ ph©n t¸n vµo n−íc. D. Xµ phßng sÏ mÊt t¸c dông khi giÆt röa trong n−íc cøng.

C©u 696. Cho c¸c kh¸i niÖm : Xµ phßng bét, xµ phßng, bét giÆt tæng hîp, chÊt tÈy röa tæng hîp. Kh¸i niÖm nµo kh¸c víi 3 kh¸i niÖm cßn l¹i ? A. Xµ phßng bét. B. Xµ phßng. C. Bét giÆt tæng hîp. D. ChÊt tÈy röa tæng hîp.

C©u 697. Khi hi®ro ho¸ hoµn toµn mét mol olein (glixerol trioleat) nhê Ni xóc t¸c thu ®−îc mét mol stearin (glixerol tristearat) ph¶i cÇn bao nhiªu mol H2 ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C©u 698. Cho c¸c chÊt : n−íc Gia-ven, n−íc clo, khÝ sunfur¬, xµ phßng, bét giÆt. Cã bao nhiªu chÊt lµm s¹ch c¸c vÕt bÈn kh«ng ph¶i nhê nh÷ng ph¶n øng ho¸ häc ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C©u 699. Cho c¸c chÊt : N−íc Gia-ven, khÝ sunfur¬, xµ phßng, bét giÆt. Cã bao nhiªu chÊt lµm s¹ch vÕt mµu nhê sù khö chÊt mµu thµnh chÊt kh«ng mµu ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C©u 700. Mïi «i cña dÇu mì ®éng, thùc vËt lµ mïi cña : A. este. 112

http://www.ebook.edu.vn


B. ancol. C. an®ehit. D. hi®rocacbon th¬m.

Ch−¬ng 2

Cacbohi§rat C©u 701. ChÊt tiªu biÓu, quan träng cña monosaccarit lµ : A. Glucoz¬. B. Saccaroz¬. C. Fructoz¬. D. Mantoz¬.

C©u 702. ChÊt nµo thuéc lo¹i monosaccarit ? A. Glucoz¬. B. Saccaroz¬. C. Mantoz¬. D. C¶ A, B, C.

C©u 703. ChÊt nµo xuÊt ph¸t tõ tiÕng Hi L¹p cã nghÜa lµ ngät ? A. Glucoz¬. B. Saccaroz¬. C. Fructoz¬. D. Mantoz¬. C©u 704. §−êng ho¸ häc lµ : A. Glucoz¬. B. Saccaroz¬. C. Fructoz¬. D. Saccarin. C©u 705. Hoµn thµnh néi dung sau : “Trong m¸u ng−êi lu«n lu«n cã nång ®é ………… kh«ng ®æi lµ 0,1%” A. muèi kho¸ng. B. s¾t. C. glucoz¬. D. saccaroz¬. http://www.ebook.edu.vn

113


C©u 706. ChÊt cã ®é ngät b»ng kho¶ng 0,6 lÇn ®é ngät cña ®−êng mÝa : A. Glucoz¬. B. Mantoz¬. C. Fructoz¬. D. Saccarin.

C©u 707. ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ ph©n tö glucoz¬ : A. Cã mét nhãm chøc an®ehit. B. Cã 5 nhãm hi®roxyl. C. M¹ch cacbon ph©n nh¸nh. D. C«ng thøc ph©n tö cã thÓ ®−îc viÕt C6(H2O)6.

C©u 708. Trong m¸u ng−êi lu«n chøa mét tØ lÖ glucoz¬ kh«ng ®æi lµ : A. 0,01% B. 0,1% C. 1% D. 10%

C©u 709. Glucoz¬ cã ®Çy ®ñ tÝnh chÊt ho¸ häc cña : A. ancol ®a chøc vµ an®ehit ®¬n chøc. B. ancol ®a chøc vµ an®ehit ®a chøc. C. ancol ®¬n chøc vµ an®ehit ®a chøc. D. ancol ®¬n chøc vµ an®ehit ®¬n chøc.

C©u 710. Glucoz¬ kh«ng tham gia ph¶n øng : A. thuû ph©n. B. este ho¸. C. tr¸ng g−¬ng. D. khö bëi hi®ro (Ni, t0).

C©u 711. Sobitol cã cÊu t¹o : A. HOCH2[CH(OH)]4CHO. B. HOCH2[CH(OH)]3COCH2OH. C. HO CH2[CH(OH)]4 COOH. D. HOCH2[CH(OH)]4 CH2OH.

C©u 712. ChÊt ®−îc dïng ®Ó tr¸ng g−¬ng, tr¸ng ruét phÝch : A. An®ehit fomic. B. An®ehit axetic. C. Glucoz¬. D. Saccaroz¬.

C©u 713. Trong huyÕt thanh truyÒn cho ng−êi bÖnh cã chøa A. protein B. lipit. C. glucoz¬. D. saccaroz¬. 114

http://www.ebook.edu.vn


C©u 714. Lo¹i ®−êng phæ biÕn nhÊt lµ : A. Glucoz¬. B. Frutoz¬. C. Saccaroz¬. D. Mantoz¬.

C©u 715. Saccaroz¬ cã nhiÒu trong A. c©y mÝa. B. cñ c¶i ®−êng. C. c©y thèt nèt. D. c¶ A, B, C.

C©u 716. Ph©n tö saccaroz¬ ®−îc cÊu t¹o bëi A. hai gèc glucoz¬. B. hai gèc fructoz¬. C. mét gèc glucoz¬ vµ mét gèc fructoz¬. D. Kh«ng ph¶i A, B vµ C.

C©u 717. §−êng m¹ch nha chøa chñ yÕu lµ : A. Glucoz¬. B. Fructoz¬. C. Saccaroz¬. D. Mantoz¬. C©u 718. Ph©n tö mantoz¬ ®−îc cÊu t¹o bëi : A. hai gèc glucoz¬. B. hai gèc fructoz¬. C. mét gèc glucoz¬ vµ mét gèc fructoz¬. D. c¶ A, B vµ C ®Òu sai. C©u 719. §ång ph©n cña mantoz¬ lµ : A. Glucoz¬. B. Fructoz¬. C. Lactoz¬. D. Saccaroz¬. C©u 720. Ph¶n øng ho¸ häc quan träng nhÊt cña saccaroz¬ : A. Ph¶n øng thuû ph©n. B. Ph¶n øng tr¸ng g−¬ng. C. Ph¶n øng víi Cu(OH)2. D. Ph¶n øng este ho¸. C©u 721. TÝnh chÊt ho¸ häc cña saccaroz¬ : A. Tham gia ph¶n øng thuû ph©n. B. Tham gia ph¶n øng tr¸ng g−¬ng. C. Tham gia ph¶n øng víi Cu(OH)2 khi ®un nãng t¹o ra kÕt tña ®á g¹ch. D. C¶ A, B, C. C©u 722. Ph¶n øng : http://www.ebook.edu.vn

115


H+ t

1 mol X + 1 mol H2O ⎯⎯→ 1 mol glucoz¬ + 1 mol fructoz¬. 0 X lµ : A. Tinh bét. B. Saccaroz¬. C. Mantoz¬. D. Xenluloz¬. C©u 723. ChØ ra øng dông cña saccaroz¬ : A. Nguyªn liÖu quan träng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm. B. Thøc ¨n cÇn thiÕt hµng ngµy cho con ng−êi. C. Dïng ®Ó pha chÕ mét sè thuèc d¹ng bét hoÆc láng. D. C¶ A, B, C. H+ t

C©u 724. Ph¶n øng : 1 mol X + 1 mol H2O ⎯⎯→ 2 mol glucoz¬. 0 X lµ : A. Saccaroz¬. B. Tinh bét. C. Mantoz¬. D. Fructoz¬. C©u 725. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®−êng, ng−êi ta tÈy tr¾ng n−íc ®−êng b»ng : A. n−íc Gia-ven. B. khÝ clo. C. khÝ sunfur¬. D. clorua v«i. C©u 726. RØ ®−êng lµ : A. N−íc mÝa Ðp. B. N−íc ®−êng ®· tÈy mµu. C. §−êng kÕt tinh. D. PhÇn n−íc ®−êng kh«ng thÓ kÕt tinh do lÉn t¹p chÊt. C©u 727. Mantoz¬ cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng : A. thuû ph©n. B. tr¸ng g−¬ng. C. víi Cu(OH)2. D. C¶ A, B, C. C©u 728. Khi h¹t lóa n¶y mÇm, tinh bét dù tr÷ trong h¹t lóa ®−îc chuyÓn ho¸ thµnh : A. glucoz¬. B. fructoz¬. C. mantoz¬. D. saccaroz¬. C©u 729. S¶n phÈm n«ng nghiÖp nµo chøa nhiÒu tinh bét nhÊt ? A. G¹o. 116

http://www.ebook.edu.vn


B. M×. C. Ng«. D. S¾n.

C©u 730. Trong m× chøa kho¶ng : A. 50% tinh bét. B. 60% tinh bét. C. 70% tinh bét. D. 80% tinh bét.

C©u 731. Amilopectin lµ thµnh phÇn cña : A. tinh bét. B. xenluloz¬. C. protein. D. tecpen.

C©u 732. Tinh bét lµ hçn hîp cña hai thµnh phÇn : A. glucoz¬ vµ fructoz¬. B. amiloz¬ vµ amilopectin. C. gèc glucoz¬ vµ gèc fructoz¬. D. saccaroz¬ vµ mantoz¬.

C©u 733. ChØ ra néi dung ®óng khi nãi vÒ ph©n tö tinh bét : A. Gåm nhiÒu gèc glucoz¬ liªn kÕt víi nhau. B. Gåm nhiÒu gèc fructoz¬ liªn kÕt víi nhau. C. Gåm nhiÒu gèc mantoz¬ liªn kÕt víi nhau. D. Gåm nhiÒu gèc saccaroz¬ liªn kÕt víi nhau.

C©u 734. Hoµn thµnh néi dung sau : “Khi thuû ph©n tinh bét ta ®−îc... lµ glucoz¬” : A. s¶n phÈm t¹o thµnh B. s¶n phÈm trung gian C. s¶n phÈm cuèi cïng D. s¶n phÈm duy nhÊt

C©u 735. Hå tinh bét lµ : A. dung dÞch cña tinh bét trong n−íc l¹nh. B. dung dÞch cña tinh bét trong n−íc nãng. C. dung dÞch keo cña tinh bét trong n−íc. D. dung dÞch cña tinh bét trong n−íc Svayde. C©u 736. Khi ®un nãng tinh bét víi n−íc, phÇn chñ yÕu tinh bét sÏ A. tan vµo n−íc. B. bÞ phång lªn. C. t¸c dông víi n−íc. D. C¶ A, B, C. C©u 737. Néi dung nµo kh«ng ph¶n ¸nh cÊu t¹o ph©n tö tinh bét ? http://www.ebook.edu.vn

117


A. Tinh bét lµ chÊt r¾n, mµu tr¾ng. B. Khèi l−îng ph©n tö cña tinh bét rÊt lín, tíi hµng tr¨m ngh×n hoÆc hµng triÖu ®¬n vÞ cacbon. C. Ph©n tö tinh bét gåm nhiÒu gèc glucoz¬ liªn kÕt víi nhau. D. Tinh bét lµ hçn hîp cña amiloz¬ vµ amilopectin. C©u 738. Amiloz¬ cã : A. m¹ch ph©n tö kh«ng ph©n nh¸nh vµ ph©n tö khèi kho¶ng 200.000®vC B. m¹ch ph©n tö kh«ng ph©n nh¸nh vµ ph©n tö khèi kho¶ng 1.000.000®vC. C. m¹ch ph©n tö ph©n nh¸nh vµ ph©n tö khèi kho¶ng 1.000.000®vC. D. m¹ch ph©n tö ph©n nh¸nh vµ ph©n tö khèi kho¶ng 200.000®vC. C©u 739. Tinh bét kh«ng tham gia ph¶n øng nµo ? A. Ph¶n øng thuû ph©n xóc t¸c axit. B. Ph¶n øng tr¸ng g−¬ng. C. Ph¶n øng mµu víi iot. D. Ph¶n øng thuû ph©n xóc t¸c men. C©u 740. Thuèc thö ®Ó nhËn biÕt tinh bét lµ : A. Cu(OH)2 B. AgNO3/NH3 C. I2 D. Br2 C©u 741. Dung dÞch iot t¸c dông víi hå tinh bét cho mµu xanh lam ®Æc tr−ng, sau ®ã ®un nãng ta thÊy A. mµu xanh ®Ëm h¬n. B. mµu xanh nh¹t h¬n. C. mµu xanh chuyÓn sang mµu vµng r¬m. D. mµu xanh biÕn mÊt. C©u 742. ChÊt nµo khi thuû ph©n sinh ra s¶n phÈm cuèi cïng lµ glucoz¬ ? A. Tinh bét. B. Mantoz¬. C. Glicogen. D. C¶ A, B, C. C©u 743. Glicogen : A. lµ mét lo¹i gluxit. B. cã ph©n tö khèi lín. C. cßn gäi lµ tinh bét ®éng vËt. D. C¶ A, B, C. C©u 744. ChÊt nµo ®−îc hÊp thô trùc tiÕp vµo m¸u qua mao tr¹ng ruét råi theo m¸u vÒ gan ? A. Glucoz¬. B. Glicogen. C. Protein. D. Lipit. C©u 745. Tinh bét ®éng vËt lµ : 118

http://www.ebook.edu.vn


A. Amiloz¬. B. Amilopectin. C. Glicogen. D. Glicocol. C©u 746. D·y s¾p xÕp c¸c chÊt cã ph©n tö khèi gi¶m dÇn : A. Amiloz¬, xenluloz¬, amilopectin, mantoz¬. B. Xenluloz¬, amilopectin, amiloz¬, mantoz¬. C. Amilopectin, xenluloz¬, amiloz¬, mantoz¬. D. Xenluloz¬, amiloz¬, amilopectin, mantoz¬. C©u 747. ChÊt ®−îc tæng hîp tõ glucoz¬ : A. Mantoz¬. B. Amiloz¬. C. Amilopectin. D. Glicogen.

C©u 748. ChÊt ®−îc dù tr÷ trong gan : A. Glucoz¬. B. Saccaroz¬. C. Glicogen. D. Mantoz¬.

C©u 749. ChØ ra qu¸ tr×nh kh¸c biÖt víi 3 qu¸ tr×nh cßn l¹i : Sù ch¸y, sù quang hîp, sù h« hÊp, sù oxi ho¸ chËm. A. Sù ch¸y. B. Sù quang hîp. C. Sù h« hÊp. D. Sù oxi ho¸ chËm.

C©u 750. ChÊt diÖp lôc cßn cã tªn gäi : A. urotrophin. B. clorophin. C. electrophin. D. nucleophin.

C©u 751. Thµnh phÇn chÝnh t¹o nªn líp mµng tÕ bµo thùc vËt lµ : A. Protein. B. Lipit. C. Xenluloz¬. D. Tecpen.

C©u 752. Nguyªn liÖu chøa hµm l−îng xenluloz¬ lín nhÊt lµ : A. Sîi ®ay. B. Sîi b«ng. C. Sîi gai. D. Sîi t¬ t»m. http://www.ebook.edu.vn

119


C©u 753. Xenluloz¬ tan ®−îc trong : A. n−íc amoniac. B. n−íc cøng. C. n−íc Svayde. D. n−íc nÆng. C©u 754. N−íc Svayde lµ dung dÞch A. Ag2O/NH3 B. Cu(OH)2/NH3 C. Zn(OH)2/NH3 D. NH4OH/NH3 C©u 755. Mçi gèc glucoz¬ (C6H10O5) cã bao nhiªu nhãm hi®roxyl ? A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 756. Thuèc sóng kh«ng khãi lµ : A. Trinitrotoluen. B. Glixerol trinitrat. C. 2,4,6 – Trinitrophenol. D. Xenluloz¬ trinitrat. C©u 757. Nguyªn liÖu ®Ó chÕ t¹o phim kh«ng ch¸y lµ : A. T¬ visco. B. T¬ axetat. C. T¬ nilon. D. T¬ capron. C©u 758. Cho s¬ ®å : A ⎯⎯ → B ⎯⎯ → C ⎯⎯ → Ancol etylic A lµ : A. CO2 B. CH4 C. A hoÆc B D. Kh«ng ph¶i A, B C©u 759. B»ng ph¶n øng ho¸ häc nµo ®· chøng minh ph©n tö xenluloz¬ ®−îc cÊu t¹o bëi c¸c gèc glucoz¬ ? A. Ph¶n øng quang hîp. B. Ph¶n øng thñy ph©n. C. Ph¶n øng este. D. Ph¶n øng lªn men ancol.

C©u 760. Sù chuyÓn ho¸ tinh bét trong c¬ thÓ ®−îc biÓu diÔn trong s¬ ®å : A. Tinh bét → mantoz¬ → ®extrin → glucoz¬ → CO2 + H2O B. Tinh bét → ®extrin → glucoz¬ → mantoz¬ → CO2 + H2O 120

http://www.ebook.edu.vn


C. Tinh bét → glucoz¬ → ®extrin → mantoz¬ → CO2 + H2O D. Tinh bét → ®extrin → mantoz¬ → glucoz¬ → CO2 + H2O

http://www.ebook.edu.vn

121


Ch−¬ng 3

Amin - Amino axit - Protein C©u 761. ChØ ra ®©u lµ amin bËc I ? A. CH3CH2CH2CH2NH2. B. CH CH CH 3

3

NH2 CH3 CH3 C. C

CH3

NH2 D. C¶ A, B, C.

C©u 762. Phenylamin lµ amin A. bËc I. B. bËc II. C. bËc III. D. bËc IV. C©u 763. Cho dung dÞch cña c¸c chÊt : CH3NH2, (CH3)2NH, (CH3)3N, C6H5NH2. Cã bao nhiªu dung dÞch lµm xanh giÊy quú tÝm ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 764. TÝnh baz¬ cña amin nµo yÕu h¬n amoniac ? A. Metylamin. B. Phenylamin. C. §imetylamin. D. Trimetylamin. C©u 765. Cã bao nhiªu amin cã cïng c«ng thøc ph©n tö C3H9N ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 766. Cã bao nhiªu amin bËc III cã cïng c«ng thøc ph©n tö C4H11N ? A. 1 B. 2 122

http://www.ebook.edu.vn


C. 3 D. 4

C©u 767. Anilin Ýt tan trong : A. R−îu. B. N−íc. C. Ete. D. Benzen. C©u 768. D·y nµo s¾p xÕp c¸c chÊt theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn ? A. NH3, CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH B. CH3NH2, (CH3)2NH, NH3, C6H5NH2 C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH D. (CH3)2NH, CH3NH2, NH3, C6H5NH2

C©u 769. HiÖn t−îng quan s¸t thÊy khi nhá mét giät anilin vµo èng nghiÖm chøa n−íc : A. Anilin tan trong n−íc t¹o ra dung dÞch. B. Anilin næi lªn trªn mÆt n−íc. C. Anilin l¬ löng trong n−íc. D. Anilin ch×m xuèng ®¸y èng nghiÖm. C©u 770. §Ó l©u anilin trong kh«ng khÝ x¶y ra hiÖn t−îng : A. bèc khãi. B. ch¶y r÷a. C. chuyÓn mµu. D. ph¸t quang. C©u 771. ChÊt nµo sau ®©y rÊt ®éc vµ cã mïi khã chÞu ? A. Benzen. B. Phenol. C. Anilin. D. Naphtalen. C©u 772. §Ó l©u trong kh«ng khÝ, anilin bÞ chuyÓn dÇn sang mµu : A. hång. B. n©u ®en. C. vµng. D. cam. C©u 773. Khi nhá axit clohi®ric ®Æc vµo anilin, ta ®−îc muèi A. amin clorua. B. phenylamin clorua. C. phenylamoni clorua. D. anilin clorua. C©u 774. §Ó l©u anilin trong kh«ng khÝ, nã dÇn dÇn ng¶ sang mµu n©u ®en, do anilin : A. t¸c dông víi oxi kh«ng khÝ vµ h¬i n−íc. http://www.ebook.edu.vn

123


B. t¸c dông víi oxi kh«ng khÝ. C. t¸c dông víi khÝ cacbonic. D. t¸c dông víi H2S trong kh«ng khÝ, sinh ra muèi sunfua cã mµu ®en. C©u 775. Trong ph©n tö phenylamoni clorua, nguyªn tö nit¬ ®· t¹o ra bao nhiªu liªn kÕt céng ho¸ trÞ ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 776. Dïng chÊt nµo kh«ng ph©n biÖt ®−îc dung dÞch phenol vµ dung dÞch anilin ? A. Dung dÞch brom. B. Dung dÞch NaOH. C. Dung dÞch HCl. D. C¶ A, B, C ®Òu cã thÓ ph©n biÖt ®−îc 2 chÊt trªn. C©u 777. Cã thÓ t¸ch anilin ra khái hçn hîp cña nã víi phenol b»ng : A. dung dÞch brom, sau ®ã läc. B. dung dÞch NaOH, sau ®ã chiÕt. C. dung dÞch HCl, sau ®ã chiÕt. D. B hoÆc C. C©u 778. TÝnh chÊt nµo cña anilin chøng tá gèc phenyl ¶nh h−ëng ®Õn nhãm amino ? A. Ph¶n øng víi axit clohi®ric t¹o ra muèi. B. Kh«ng lµm xanh giÊy quú tÝm. C. Ph¶n øng víi n−íc brom dÔ dµng. D. Ph¶n øng víi axit nitr¬ t¹o ra muèi ®iazoni. C©u 779. Anilin vµ c¸c amin th¬m bËc I t¸c dông víi axit nµo t¹o ra muèi ®iazoni ? A. HCl B. HONO C. HONO2 D. H3PO4 C©u 780. ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ øng dông cña anilin : A. Lµm n−íc hoa. B. S¶n xuÊt phÈm nhuém. C. S¶n xuÊt thuèc ch÷a bÖnh. D. S¶n xuÊt polime. C©u 781. Anilin th−êng ®−îc ®iÒu chÕ tõ : A. C6H5NO B. C6H5NO2 C. C6H5NO3 D. C6H5N2Cl C©u 782. D·y nµo s¾p xÕp c¸c chÊt theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn ? A. H2O, NH3, CH3NH2, C6H5NH2 B. C6H5NH2, NH3, C6H5NH2, H2O http://www.ebook.edu.vn 124


C. CH3NH2, CH3NH2, NH3, H2O D. NH3, H2O, CH3NH2, C6H5NH2 C©u 783. Cã thÓ ph©n biÖt dung dÞch amoniac vµ dung dÞch anilin b»ng : A. giÊy quú tÝm. B. dung dÞch HCl. C. dung dÞch NaOH. D. A hoÆc B hoÆc C. C©u 784. §Ó ph©n biÖt dung dÞch metylamin vµ dung dÞch anilin, cã thÓ dïng : A. giÊy quú tÝm. B. dung dÞch NaOH C. dung dÞch HCl. D. A hoÆc B hoÆc C. C©u 785. ChÊt nµo cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3 t¹o ra kÕt tña AgCl ? A. Phenyl clorua. B. Benzyl clorua. C. Phenylamoni clorua. D. Metyl clorua.

C©u 786. ë ®iÒu kiÖn th−êng, c¸c amino axit : A. ®Òu lµ chÊt khÝ. B. ®Òu lµ chÊt láng. C. ®Òu lµ chÊt r¾n. D. cã thÓ lµ r¾n, láng hay khÝ tuú thuéc vµo tõng amino axit cô thÓ. C©u 787. ChØ ra néi dung sai : A. Amino axit lµ nh÷ng chÊt r¾n, kÕt tinh. B. Amino axit Ýt tan trong n−íc, tan tèt trong c¸c dung m«i h÷u c¬. C. Amino axit cã vÞ h¬i ngät. D. Amino axit cã tÝnh chÊt l−ìng tÝnh. C©u 788. Nhãm gäi lµ : NH C O A. Nhãm cacbonyl. B. Nhãm amino axit. C. Nhãm peptit. D. Nhãm amit. C©u 789. C¸c amino axit : A. dÔ bay h¬i. B. khã bay h¬i. C. kh«ng bÞ bay h¬i. D. khã hay dÔ bay h¬i tuú thuéc vµo khèi l−îng ph©n tö cña amino axit. C©u 790. Cho polipeptit : NH CH C NH CH C CH3 CH3 O O §©y lµ s¶n phÈm cña ph¶n øng trïng ng−ng chÊt nµo ? http://www.ebook.edu.vn

125


A. Glixin. B. Alanin. C. Glicocol. D. Axit aminocaproic. C©u 791. Trong tÊt c¶ c¸c c¬ thÓ ®éng vËt, thùc vËt ®Òu cã : A. lipit. B. protein. C. glucoz¬. D. saccaroz¬. C©u 792. B¶n chÊt cña c¸c men xóc t¸c lµ : A. Lipit. B. Gluxit. C. Protein. D. Amino axit. C©u 793. Trong hemoglobin cña m¸u cã nguyªn tè : A. ®ång. B. s¾t. C. kÏm. D. ch×. C©u 794. Protein trong lßng tr¾ng trøng cã chøa nguyªn tè : A. l−u huúnh. B. silic. C. s¾t. D. brom. C©u 795. Khi thuû ph©n protein ®Õn cïng thu ®−îc A. glucoz¬. B. amino axit. C. chuçi polipeptit. D. amin. C©u 796. Khi thuû ph©n protein ®Õn cïng, thu ®−îc bao nhiªu amino axit kh¸c nhau ? A. 10 B. 20 C. 22 D. 30 C©u 797. Sù kÕt tña protein b»ng nhiÖt ®−îc gäi lµ : A. Sù ®«ng ®Æc. B. Sù ®«ng tô. C. Sù ®«ng kÕt. D. Sù ®«ng r¾n. C©u 798. Dung dÞch lßng tr¾ng trøng gäi lµ dung dÞch A. cazein. 126

http://www.ebook.edu.vn


B. anbumin. C. hemoglobin. D. insulin. C©u 799. HiÖn t−îng riªu cua næi lªn khi nÊu canh cua lµ do : A. sù ®«ng tô. B. sù ®«ng r¾n. C. sù ®«ng ®Æc. D. sù ®«ng kÕt. C©u 800. HiÖn t−îng x¶y ra khi cho axit nitric ®Ëm ®Æc vµo dung dÞch lßng tr¾ng trøng vµ ®un nãng : A. XuÊt hiÖn mµu tr¾ng. B. XuÊt hiÖn mµu vµng. C. XuÊt hiÖn mµu xanh. D. XuÊt hiÖn mµu tÝm. C©u 801. HiÖn t−îng x¶y ra khi cho ®ång (II) hi®roxit vµo dung dÞch lßng tr¾ng trøng : A. XuÊt hiÖn mµu ®á. B. XuÊt hiÖn mµu vµng. C. XuÊt hiÖn mµu n©u. D. XuÊt hiÖn mµu tÝm ®Æc tr−ng.

C©u 802. S¶n phÈm cuèi cïng cña sù oxi ho¸ amino axit trong c¬ thÓ sèng lµ khÝ cacbonic, n−íc vµ A. nit¬ tù do. B. amoniac. C. muèi amoni. D. ure.

C©u 803. T¹i c¸c m« vµ tÕ bµo cña c¬ thÓ ng−êi, chÊt nµo bÞ oxi ho¸ chËm ®Ó gi¶i phãng n¨ng l−îng cho c¬ thÓ ho¹t ®éng ? A. Lipit. B. Glucoz¬. C. Amino axit. D. C¶ A, B, C.

C©u 804. Trong c¬ thÓ ng−êi, amoniac (sinh ra tõ sù oxi ho¸ chËm amino axit) ®−îc chuyÓn ho¸ thµnh : A. nit¬ tù do. B. muèi amoni. C. ure. D. amoni nitrat.

C©u 805. Cã bao nhiªu ®ång ph©n amino axit cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H9O2N ? A. 3 http://www.ebook.edu.vn

127


B. 4 C. 5 D. 6

Ch−¬ng 4

Polime vμ vËt liÖu polime C©u 806. ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ polime ? A. Amiloz¬. B. Xenluloz¬. C. Thuû tinh h÷u c¬. D. Lipit.

C©u 807. Cho c¸c polime : cao su buna, amilopectin, xenluloz¬, cao su pren, t¬ nilon, teflon. Cã bao nhiªu polime thiªn nhiªn ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C©u 808. Lo¹i chÊt nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ polime tæng hîp ? A. Teflon. B. T¬ capron. C. T¬ t»m. D. T¬ nilon.

C©u 809. Polime cã bao nhiªu d¹ng cÊu tróc ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C©u

810. Cho c¸c polime : poli(vinyl clorua), xenluloz¬, Cã bao nhiªu polime cã cÊu tróc m¹ch th¼ng ? A. 1 B. 2 C. 3

128

http://www.ebook.edu.vn

amiloz¬,

amilopectin.


D. 4

C©u 811. Polime nµo cã cÊu tróc m¹ch th¼ng ? A. Xenluloz¬. B. Amilopectin. C. Cao su l−u ho¸. D. C¶ A, B, C.

C©u 812. Polime nµo cã cÊu tróc d¹ng ph©n nh¸nh ? A. Xenluloz¬. B. Amilopectin. C. Cao su l−u ho¸. D. C¶ A, B, C.

C©u 813. Polime nµo cã cÊu tróc m¹ng kh«ng gian ? A. Cao su thiªn nhiªn. B. Cao su buna. C. Cao su l−u ho¸. D. Cao su pren.

C©u 814. C¸c polime A. kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh vµ dÔ bay h¬i. B. kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh vµ khã bay h¬i. C. cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh vµ khã bay h¬i. D. cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh vµ dÔ bay h¬i.

C©u 815. Polime kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh, do : A. polime cã ph©n tö khèi lín. B. polime cã lùc liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö lín. C. polime lµ hçn hîp nhiÒu ph©n tö cã ph©n tö khèi kh¸c nhau. D. c¶ A, B, C.

C©u 816. Polime nµo kh«ng tan trong mäi dung m«i vµ bÒn v÷ng nhÊt vÒ mÆt ho¸ häc ? A. PVC. B. Cao su l−u ho¸. C. Teflon. D. T¬ nilon.

C©u 817. Polime nµo cã thÓ tham gia ph¶n øng céng ? A. Polietilen. B. Cao su tù nhiªn. C. Teflon. D. Thuû tinh h÷u c¬.

C©u 818. §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña monome tham gia ph¶n øng trïng hîp lµ : A. Cã liªn kÕt kÐp. B. Cã sù liªn hîp c¸c liªn kÕt kÐp. http://www.ebook.edu.vn

129


C. Cã tõ hai nhãm chøc trë lªn. D. Cã hai nhãm chøc ®Çu m¹ch ph¶n øng ®−îc víi nhau.

C©u 819. Polime nµo ®−îc tæng hîp tõ ph¶n øng trïng hîp ? A. Cao su l−u ho¸. B. Cao su buna. C. T¬ nilon. D. C¶ A, B, C.

C©u 820. §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña monome tham gia ph¶n øng trïng ng−ng ? A. Cã hai nhãm chøc trë lªn. B. Cã hai nhãm chøc kh¸c nhau. C. Cã hai nhãm chøc gièng nhau. D. Cã hai nhãm chøc gièng nhau hoÆc kh¸c nhau.

C©u 821. Polime ®−îc tæng hîp tõ ph¶n øng trïng hîp : A. t¬ t»m. B. t¬ capron. C. t¬ nilon. D. c¶ A, B, C.

C©u 822. LÜnh vùc øng dông chñ yÕu cña polime : A. ChÊt dÎo. B. Cao su. C. T¬ tæng hîp. D. C¶ A, B, C. C©u 823. Nh÷ng vËt liÖu cã kh¶ n¨ng bÞ biÕn d¹ng khi chÞu t¸c dông cña nhiÖt, ¸p suÊt vµ vÉn gi÷ nguyªn ®−îc sù biÕn d¹ng ®ã khi th«i t¸c dông, ®−îc gäi lµ A. polime. B. chÊt dÎo. C. cao su. D. t¬. C©u 824. §Ó tiÕt kiÖm polime, ®ång thêi ®Ó t¨ng thªm mét sè ®Æc tÝnh cho chÊt dÎo, ng−êi ta cho vµo chÊt dÎo thµnh phÇn A. chÊt ho¸ dÎo. B. chÊt ®én. C. chÊt phô gia. D. polime thiªn nhiªn. C©u 825. §Ó t¨ng tÝnh chÞu nhiÖt cho chÊt dÎo, ng−êi ta thªm vµo : A. bét ami¨ng. B. bét kim lo¹i. C. than muéi. D. bét graphit. C©u 826. Thµnh phÇn chÝnh cña nhùa bakelit lµ : A. Polistiren. 130

http://www.ebook.edu.vn


B. Poli(vinyl clorua). C. Nhùa phenolfoman®ehit. D. Poli(metyl metacrilat). C©u 827. Nhùa phenolfoman®ehit cã cÊu tróc : A. m¹ch th¼ng. B. m¹ch nh¸nh. C. m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh. D. m¹ng kh«ng gian. C©u 828. Nhùa phenolfoman®ehit ®−îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch : A. ®un nãng phenol víi foman®ehit lÊy d−, xóc t¸c baz¬. B. ®un nãng foman®ehit víi phenol lÊy d−, xóc t¸c baz¬. C. ®un nãng foman®ehit víi phenol lÊy d−, xóc t¸c axit. D. ®un nãng phenol víi foman®ehit lÊy d−, xóc t¸c axit. C©u 829. Nh÷ng polime thiªn nhiªn hoÆc tæng hîp cã thÓ kÐo thµnh sîi dµi vµ m¶nh, gäi lµ A. chÊt dÎo. B. cao su. C. t¬. D. sîi. C©u 830. T¬ cã 2 lo¹i lµ : A. T¬ thiªn nhiªn vµ t¬ tæng hîp. B. T¬ thiªn nhiªn vµ t¬ nh©n t¹o. C. T¬ nh©n t¹o vµ t¬ tæng hîp. D. T¬ thiªn nhiªn vµ t¬ ho¸ häc. C©u 831. T¬ ho¸ häc lµ t¬ A. cã s½n trong thiªn nhiªn. B. ®−îc s¶n xuÊt tõ polime thiªn nhiªn nh−ng ®−îc chÕ biÕn thªm b»ng con ®−êng ho¸ häc. C. ®−îc chÕ biÕn b»ng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc. D. ®−îc s¶n xuÊt tõ nh÷ng polime tæng hîp.

C©u 832. T¬ nh©n t¹o lµ lo¹i t¬ : A. cã s½n trong thiªn nhiªn. B. ®−îc s¶n xuÊt tõ polime thiªn nhiªn nh−ng ®−îc chÕ biÕn thªm b»ng con ®−êng ho¸ häc. C. ®−îc s¶n xuÊt tõ nh÷ng polime tæng hîp. D. C¶ A, B, C.

C©u 833. §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña t¬ : A. Gåm nh÷ng ph©n tö polime m¹ch th¼ng. B. Gåm nh÷ng ph©n tö polime s¾p xÕp song song däc theo mét trôc chung. C. Gåm nh÷ng ph©n tö polime xo¾n l¹i víi nhau. D. C¶ A, B, C. C©u 834. T¬ nilon lµ : NH [CH2]6 NH http://www.ebook.edu.vn

C O

[CH2]6

C O

131


A. (

)n

[CH2]4

B.NH(

NH

[CH2]4

C

)n

C

O C.

(

NH

[CH2]6

D.NH(

[CH2]4

NH

C

[CH2]4

C

NH

O C

[CH2]6

O C

)n )n

O O C©u 835. CÊu t¹o ®iÒu hoµ lµ kiÓu cÊu t¹o mµ c¸c m¾t xÝch trong m¹ch polime nèi víi nhau cã trËt tù theo kiÓu : A. ®Çu nèi víi ®u«i. B. ®Çu nèi víi ®Çu. C. ®u«i nèi víi ®u«i. D. ®Çu nèi víi ®Çu, ®u«i nèi víi ®u«i. C©u 836. Polime cã ph¶n øng : A. ph©n c¾t m¹ch polime. B. gi÷ nguyªn m¹ch polime. C. ph¸t triÓn m¹ch polime. D. c¶ A, B, C.

C©u 837. T¬ nitron thuéc lo¹i t¬ : A. poliamit. B. polieste. C. vinylic. D. thiªn nhiªn.

C©u 838. Qu¸ tr×nh l−u ho¸ cao su : ®un nãng ë 1500C hçn hîp cao su vµ A. Cl2 B. S C. Na D. H2

C©u 839. Cao su buna ®−îc s¶n xuÊt b»ng ph¶n øng trïng hîp : A. CH2 = CH – CH = CH2

cã mÆt Na

B. CH2 = CH – CH = CH2

cã mÆt S

C. CH 2

= CH − C = CH2 |

cã mÆt Na

= CH − C = CH2 |

cã mÆt S

CH 3

D. CH 2

CH 3

132

http://www.ebook.edu.vn


C©u 840. Nhãm epoxit lµ :

A. C

NH

O B.2 CH

CH

O C. – CF2 – CF2 – D. – S – S –

Ch−¬ng 5

§¹i c−¬ng vÒ kim lo¹i C©u 841. M¹ng tinh thÓ cña kim lo¹i cã :

A. nguyªn tö. B. ph©n tö. C. ion d−¬ng. D. ion ©m. C©u 842. Electron trong m¹ng tinh thÓ kim lo¹i ®−îc gäi lµ : A. B. C. D.

Electron ho¸ trÞ. Electron tù do. Electron ngoµi cïng. Electron ®éc th©n. http://www.ebook.edu.vn

133


C©u 843. Trong m¹ng tinh thÓ kim lo¹i :

A. ion d−¬ng vµ electron tù do ®øng yªn ë nót m¹ng tinh thÓ. B. ion d−¬ng vµ electron tù do cïng chuyÓn ®éng tù do trong kh«ng gian m¹ng tinh thÓ. C. ion d−¬ng dao ®éng liªn tôc ë nót m¹ng vµ c¸c electron tù do chuyÓn ®éng hçn lo¹n gi÷a c¸c ion d−¬ng. D. electron tù do dao ®éng liªn lôc ë nót m¹ng vµ c¸c ion d−¬ng chuyÓn ®éng hçn lo¹n gi÷a c¸c nót m¹ng. C©u 844. Ion d−¬ng tån t¹i trong kim lo¹i khi kim lo¹i ë tr¹ng th¸i : A. r¾n vµ láng. B. láng vµ h¬i. C. chØ ë tr¹ng th¸i r¾n. D. chØ ë tr¹ng th¸i h¬i. C©u 845. ChØ ra tÝnh chÊt vËt lÝ chung cña kim lo¹i : A. Cøng. B. DÎo. C. TØ khèi lín. D. NhiÖt ®é nãng ch¶y cao. C©u 846. TÝnh chÊt vËt lÝ nµo cña kim lo¹i cã gi¸ trÞ rÊt kh¸c nhau ?

A. TÝnh cøng. B. TÝnh dÎo. C. ¸nh kim. D. C¶ A, B, C. C©u 847. Nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ chung cña kim lo¹i, do :

A. ion d−¬ng kim lo¹i g©y ra. B. electron tù do g©y ra. C. m¹ng tinh thÓ kim lo¹i g©y ra. D. nguyªn tö kim lo¹i g©y ra. C©u 848. Kim lo¹i cã tÝnh dÎo nhÊt lµ :

A. Ag B. Cu C. Fe D. Au C©u 849. Khi nhiÖt ®é t¨ng th× tÝnh dÉn ®iÖn cña kim lo¹i :

A. t¨ng. B. gi¶m. C. kh«ng thay ®æi. D. t¨ng hay gi¶m tuú tõng kim lo¹i. C©u 850. Nh÷ng kim lo¹i kh¸c nhau cã tÝnh dÉn ®iÖn kh«ng gièng nhau lµ do :

A. b¸n kÝnh ion kim lo¹i kh¸c nhau. B. ®iÖn tÝch ion kim lo¹i kh¸c nhau. 134

http://www.ebook.edu.vn


C. khèi l−îng nguyªn tö kim lo¹i kh¸c nhau. D. mËt ®é electron tù do kh¸c nhau. C©u 851. Kim lo¹i dÉn ®iÖn tèt nhÊt lµ : A. Au B. Cu C. Al D. Ag C©u 852. Kim lo¹i dÉn nhiÖt tèt nhÊt lµ : A. Ag B. Au C. Al D. Cu C©u 853. Hoµn thµnh néi dung sau b»ng côm tõ nµo d−íi ®©y ? HÇu hÕt kim lo¹i ®Òu cã ¸nh kim, v× c¸c ... trong kim lo¹i ®· ph¶n x¹ tèt nh÷ng tia s¸ng cã b−íc sãng mµ m¾t ta cã thÓ nh×n thÊy ®−îc. A. ion d−¬ng kim lo¹i B. electron tù do C. m¹ng tinh thÓ kim lo¹i D. nguyªn tö kim lo¹i C©u 854. Kim lo¹i cã tØ khèi nhá nhÊt lµ : A. Na B. Hg C. Li D. Be C©u 855. D·y nµo chØ gåm c¸c kim lo¹i nhÑ ? A. Li, Na, K, Mg, Al. B. Li, Na, Zn, Al, Ca. C. Li, K, Al, Ba, Cu. D. Cs, Li, Al, Mg, Hg. C©u 856. Kim lo¹i cã tØ khèi lín nhÊt lµ : A. Cu B. Pb C. Au D. Os C©u 857. D·y nµo chØ gåm c¸c kim lo¹i nÆng ?

A. Li, Na, K, Ag, Al. B. K, Ba, Fe, Cu, Au. C. Ba, Mg, Fe, Pb, Au. http://www.ebook.edu.vn

135


D. Fe, Zn, Cu, Ag, Au. C©u 858. Kim lo¹i cã ®é cøng lín nhÊt lµ :

A. Li B. Fe C. Cr D. Mn C©u 859. Nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ cña kim lo¹i nh− : tØ khèi, nhiÖt ®é nãng ch¶y, tÝnh cøng phô thuéc chñ yÕu vµo

A. b¸n kÝnh vµ ®iÖn tÝch ion kim lo¹i. B. khèi l−îng nguyªn tö kim lo¹i. C. mËt ®é electron tù do. D. c¶ A, B, C. C©u 860. §©u kh«ng ph¶i lµ ®Æc ®iÓm vÒ cÊu t¹o nguyªn tö kim lo¹i ?

A. B¸n kÝnh nguyªn tö t−¬ng ®èi nhá h¬n so víi nguyªn tö phi kim. B. Sè electron ho¸ trÞ th−êng Ýt h¬n so víi nguyªn tö phi kim. C. Lùc liªn kÕt víi h¹t nh©n cña nh÷ng electron ho¸ trÞ t−¬ng ®èi yÕu. D. C¶ A, B, C ®Òu lµ ®Æc ®iÓm cña cÊu t¹o nguyªn tö kim lo¹i. C©u 861. §©u kh«ng ph¶i lµ tÝnh chÊt ho¸ häc chung cña kim lo¹i ?

A. T¸c dông víi phi kim. B. T¸c dông víi axit. C. T¸c dông víi baz¬. D. T¸c dông víi dung dÞch muèi. C©u 862. ý nghÜa cña d·y ®iÖn ho¸ kim lo¹i :

A. Cho phÐp c©n b»ng ph¶n øng oxi ho¸ – khö. B. Cho phÐp dù ®o¸n ®−îc chiÒu cña ph¶n øng gi÷a hai cÆp oxi ho¸ – khö. C. Cho phÐp tÝnh sè electron trao ®æi cña mét ph¶n øng oxi ho¸ – khö. D. Cho phÐp dù ®o¸n tÝnh chÊt oxi ho¸ – khö cña c¸c cÆp oxi ho¸ – khö. C©u 863. Trong ph¶n øng : 2Ag+ + Zn

2Ag + Zn2+

ChÊt oxi ho¸ m¹nh nhÊt lµ : A. Ag+ B. Zn C. Ag D. Zn2+ C©u 864. Trong ph¶n øng : Ni + Pb2+ Pb + Ni2+

ChÊt khö m¹nh nhÊt lµ : A. Ni B. Pb2+ C. Pb D. Ni2+ C©u 865. Trong ph¶n øng : Cu + 2Fe3+

136

http://www.ebook.edu.vn

Cu2+ + 2Fe2+


ChÊt oxi ho¸ yÕu nhÊt lµ : A. Cu B. Fe3+ C. Cu2+ D. Fe2+ C©u 866. Trong ph¶n øng : 2Fe3+ + Cu

Cu2+ + 2Fe2+

ChÊt khö yÕu nhÊt lµ : A. Fe3+ B. Cu C. Cu2+ D. Fe2+ C©u 867. Gi÷a hai cÆp oxi ho¸ – khö sÏ x¶y ra ph¶n øng theo chiÒu :

A. chÊt oxi ho¸ yÕu nhÊt sÏ oxi ho¸ chÊt khö yÕu nhÊt sinh ra chÊt oxi ho¸ m¹nh h¬n vµ chÊt khö m¹nh h¬n. B. chÊt oxi ho¸ m¹nh nhÊt sÏ oxi ho¸ chÊt khö yÕu nhÊt sinh ra chÊt oxi ho¸ yÕu h¬n vµ chÊt khö m¹nh h¬n. C. chÊt oxi ho¸ m¹nh nhÊt sÏ oxi ho¸ chÊt khö m¹nh nhÊt sinh ra chÊt oxi ho¸ yÕu h¬n vµ chÊt khö yÕu h¬n. D. chÊt oxi ho¸ yÕu nhÊt sÏ oxi ho¸ chÊt khö m¹nh nhÊt sinh ra chÊt oxi ho¸ m¹nh nhÊt vµ chÊt khö yÕu h¬n. C©u 868. Cho ph¶n øng : Ag+ + Fe2+

Ag + Fe3+

Fe2+ lµ : A. ChÊt oxi ho¸ m¹nh nhÊt. B. ChÊt khö m¹nh nhÊt. C. ChÊt oxi ho¸ yÕu nhÊt. D. ChÊt khö yÕu nhÊt. C©u 869. Ng©m mét l¸ kÏm (d−) trong 100ml AgNO3 0,1M. Khi ph¶n øng kÕt thóc khèi l−îng l¸ kÏm t¨ng bao nhiªu gam ?

A. 1,080 B. 0,755 C. 0,430 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc. C©u 870. Cã dung dÞch FeSO4 lÉn t¹p chÊt CuSO4. §Ó lo¹i ®−îc t¹p chÊt cã thÓ dïng :

A. bét Cu d−, sau ®ã läc. B. bét Fe d−, sau ®ã läc. C. bét Zn d−, sau ®ã läc. D. TÊt c¶ ®Òu ®óng. C©u 871. §Ó t¸ch thuû ng©n cã lÉn t¹p chÊt lµ kÏm, thiÕc, ch×, ng−êi ta khuÊy thuû ng©n nµy trong dung dÞch (d−) cña :

http://www.ebook.edu.vn

137


A. Hg(NO3)2 B. Zn(NO3)2 C. Sn(NO3)2 D. Pb(NO3)2 C©u 872. Ng©m mét l¸ s¾t trong dung dÞch ®ång (II) sunfat. H·y tÝnh khèi l−îng ®ång b¸m trªn l¸ s¾t, biÕt khèi l−îng l¸ s¾t t¨ng thªm 1,2 g.

A. 1,2 g B. 3,5 g C. 6,4 g D. 9,6 g C©u 873. Hîp kim kh«ng ®−îc cÊu t¹o b»ng lo¹i tinh thÓ nµo ?

A. Tinh thÓ hçn hîp. B. Tinh thÓ ion. C. Tinh thÓ dung dÞch r¾n. D. Tinh thÓ hîp chÊt ho¸ häc. C©u 874. Nh÷ng tinh thÓ ®−îc t¹o ra sau khi nung nãng ch¶y c¸c ®¬n chÊt trong hçn hîp tan vµo nhau, gäi lµ :

A. Tinh thÓ hçn hîp. B. Tinh thÓ dung dÞch r¾n. C. Tinh thÓ hîp chÊt ho¸ häc. D. C¶ A, B, C. C©u 875. Hîp chÊt ho¸ häc trong hîp kim (cã cÊu t¹o tinh thÓ hîp chÊt ho¸ häc) cã kiÓu liªn kÕt lµ :

A. Kim lo¹i. B. Céng ho¸ trÞ. C. Ion. D. C¶ A, B, C. C©u 876. Trong lo¹i hîp kim cã tinh thÓ hçn hîp hoÆc dung dÞch r¾n, kiÓu liªn kÕt chñ yÕu lµ :

A. liªn kÕt kim lo¹i. B. liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C. liªn kÕt ion. D. liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö. C©u 877. TÝnh chÊt cña hîp kim phô thuéc vµo :

A. thµnh phÇn cña hîp kim. B. cÊu t¹o cña hîp kim. C. chÕ ®é nhiÖt cña qu¸ tr×nh t¹o hîp kim. D. C¶ A, B, C. C©u 878. Hîp kim cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo t−¬ng tù tÝnh chÊt cña c¸c chÊt trong hçn hîp ban ®Çu ?

138

http://www.ebook.edu.vn


A. TÝnh chÊt ho¸ häc. B. TÝnh chÊt vËt lÝ. C. TÝnh chÊt c¬ häc. D. C¶ A, B, C. C©u 879. Hîp kim cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo kh¸c nhiÒu víi tÝnh chÊt cña c¸c chÊt trong hçn hîp ban ®Çu ?

A. TÝnh chÊt ho¸ häc. B. TÝnh chÊt vËt lÝ. C. TÝnh chÊt c¬ häc. D. C¶ A, B, C. C©u 880. So s¸nh tÝnh dÉn ®iÖn vµ dÉn nhiÖt cña hîp kim víi c¸c kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu :

A. C¶ tÝnh dÉn ®iÖn vµ dÉn nhiÖt cña hîp kim ®Òu tèt h¬n c¸c kim lo¹i ban ®Çu. B. C¶ tÝnh dÉn ®iÖn vµ dÉn nhiÖt cña hîp kim ®Òu kÐm h¬n c¸c kim lo¹i ban ®Çu. C. TÝnh dÉn ®iÖn cña hîp kim tèt h¬n, cßn tÝnh dÉn nhiÖt th× kÐm h¬n c¸c kim lo¹i ban ®Çu. D. TÝnh dÉn ®iÖn cña hîp kim kÐm h¬n, cßn tÝnh dÉn nhiÖt th× tèt h¬n c¸c kim lo¹i ban ®Çu. C©u 881. So s¸nh nhiÖt ®é nãng ch¶y cña hîp kim vµ c¸c kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu :

A. NhiÖt ®é nãng ch¶y cña hîp kim th−êng cao h¬n. B. NhiÖt ®é nãng ch¶y cña hîp kim th−êng thÊp h¬n. C. Chóng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y b»ng nhau. D. Hîp kim cã nhiÖt ®é nãng ch¶y n»m trong kho¶ng nhiÖt ®é nãng ch¶y thÊp nhÊt vµ cao nhÊt cña c¸c kim lo¹i ban ®Çu. C©u 882. øng dông cña hîp kim dùa trªn tÝnh chÊt :

A. ho¸ häc. B. lÝ häc. C. c¬ häc. D. C¶ A, B, C. C©u 883. Mét lo¹i ®ång thau chøa 60% Cu vµ 40% Zn. Hîp kim nµy cã cÊu t¹o b»ng tinh thÓ hîp chÊt ho¸ häc ®ång vµ kÏm. X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt.

A. Cu3Zn2 B. Cu2Zn3 C. CuZn3 D. Cu2Zn C©u 884. C¨n cø vµo ®©u mµ ng−êi ta ph©n ra 2 lo¹i ¨n mßn kim lo¹i : ¨n mßn ho¸ häc vµ ¨n mßn ®iÖn ho¸ ?

A. Kim lo¹i bÞ ¨n mßn. http://www.ebook.edu.vn

139


B. M«i tr−êng g©y ra sù ¨n mßn. C. C¬ chÕ cña sù ¨n mßn. D. C¶ B vµ C. C©u 885. §Æc ®iÓm cña sù ¨n mßn ho¸ häc :

A. Kh«ng ph¸t sinh dßng ®iÖn. B. Kh«ng cã c¸c ®iÖn cùc. C. NhiÖt ®é cµng cao th× tèc ®é ¨n mßn cµng nhanh. D. C¶ A, B, C. C©u 886. Sù ph¸ huû kim lo¹i do kim lo¹i ph¶n øng víi h¬i n−íc hoÆc chÊt khÝ ë nhiÖt ®é cao, gäi lµ :

A. sù gØ kim lo¹i. B. sù ¨n mßn ho¸ häc. C. sù ¨n mßn ®iÖn ho¸. D. sù l·o ho¸ cña kim lo¹i. C©u 887. ChØ ra ®©u lµ sù ¨n mßn ho¸ häc : A. Sù ¨n mßn vËt b»ng gang trong kh«ng khÝ Èm. B. Sù ¨n mßn phÇn vá tµu biÓn (b»ng thÐp) ch×m trong n−íc. C. Sù ¨n mßn c¸c chi tiÕt b»ng thÐp cña ®éng c¬ ®èt trong . D. C¶ A, B, C. C©u 888. B¶n chÊt cña sù ¨n mßn kim lo¹i : A. lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö. B. lµ ph¶n øng ho¸ hîp. C. lµ ph¶n øng thÕ. D. lµ ph¶n øng trao ®æi. C©u 889. Trong sù ¨n mßn ho¸ häc, c¸c electron cña kim lo¹i ®−îc : A. chuyÓn trùc tiÕp sang m«i tr−êng t¸c dông. B. chuyÓn gi¸n tiÕp sang m«i tr−êng t¸c dông.

C. chuyÓn trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp sang m«i tr−êng t¸c dông phô thuéc vµo kim lo¹i bÞ ¨n mßn. D. chuyÓn trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp sang m«i tr−êng t¸c dông phô thuéc vµo m«i tr−êng t¸c dông. C©u 890. ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ : A. Sù ¨n mßn kim lo¹i x¶y ra ë vËt b»ng s¾t ®Ó trong kh«ng khÝ Èm. B. Sù ¨n mßn kim lo¹i x¶y ra ë vËt b»ng gang ®Ó trong kh«ng khÝ Èm. C. Sù ¨n mßn kim lo¹i x¶y ra ë vËt b»ng thÐp ®Ó trong kh«ng khÝ Èm. D. C¶ A, B, C. C©u 891. Lo¹i ¨n mßn kim lo¹i phæ biÕn vµ nghiªm träng nhÊt lµ : A. ¡n mßn ho¸ häc. B. ¡n mßn ®iÖn ho¸. C. ¡n mßn c¬ häc. 140

http://www.ebook.edu.vn


D. ¡n mßn ho¸ lÝ. C©u 892. §iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó x¶y ra sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ lµ : A. C¸c ®iÖn cùc cïng tiÕp xóc víi mét dung dÞch chÊt ®iÖn li. B. C¸c ®iÖn cùc ph¶i tiÕp xóc víi nhau. C. C¸c ®iÖn cùc ph¶i kh¸c chÊt nhau. D. ¡n mßn ho¸ lÝ. C©u 893. C¸c ®iÖn cùc trong sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ cã thÓ lµ : A. CÆp kim lo¹i kh¸c nhau. B. CÆp kim lo¹i – phi kim. C. CÆp kim lo¹i – hîp chÊt ho¸ häc. D. C¶ A, B, C. C©u 894. Trong sù ¨n mßn ®iÖn ho¸, ®iÖn cùc ®ãng vai trß cùc ©m lµ :

A. Kim lo¹i cã tÝnh khö m¹nh h¬n. B. Kim lo¹i cã tÝnh khö yÕu h¬n. C. Kim lo¹i cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n. D. Kim lo¹i cã tÝnh oxi ho¸ yÕu h¬n. C©u 895. Sù ¨n mßn mét vËt b»ng gang hoÆc thÐp trong kh«ng khÝ Èm ë cùc d−¬ng x¶y ra qu¸ tr×nh.

A. Fe0 ⎯⎯ → Fe2+ + 2e → Fe3+ + 3e B. Fe0 ⎯⎯ → 4OH– C. 2H2O + O2 + 4e ⎯⎯ → H2 D. 2H+ + 2e ⎯⎯

C©u 896. ChÊt chèng ¨n mßn cã ®Æc tÝnh

A. lµm thay ®æi tÝnh chÊt vèn cã cña axit vµ kim lo¹i. B. kh«ng lµm thay ®æi tÝnh chÊt vèn cã cña axit vµ kim lo¹i. C. chØ lµm thay ®æi tÝnh chÊt vèn cã cña axit : axit kh«ng cßn ph¶n øng ®−îc víi kim lo¹i. D. chØ lµm cho bÒ mÆt cña kim lo¹i trë nªn thô ®éng ®èi víi axit. C©u 897. Ph−¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ ®Ó b¶o vÖ kim lo¹i lµ :

A. Ng−êi ta phñ kÝn lªn bÒ mÆt kim lo¹i cÇn b¶o vÖ mét kim lo¹i cã tÝnh khö m¹nh h¬n. B. Ng−êi ta nèi kim lo¹i cÇn b¶o vÖ víi mét tÊm kim lo¹i kh¸c cã tÝnh khö m¹nh h¬n. C. Tõ kim lo¹i cÇn b¶o vÖ vµ mét kim lo¹i cã tÝnh khö m¹nh h¬n, ng−êi ta cã thÓ chÕ t¹o thµnh hîp kim kh«ng gØ. D. C¶ A, B, C. C©u 898. §Ó b¶o vÖ vá tµu biÓn b»ng thÐp, ng−êi ta g¾n vµo phÝa ngoµi vá tµu biÓn c¸c tÊm b»ng :

A. Ba B. Zn C. Cu http://www.ebook.edu.vn

141


D. Fe C©u 899. Mét vËt ®−îc chÕ t¹o tõ hîp kim Zn – Cu ®Ó trong kh«ng khÝ. H·y cho biÕt vËt sÏ bÞ ¨n mßn theo lo¹i nµo ?

A. ¡n mßn ho¸ häc. B. ¡n mßn vËt lÝ. C. ¡n mßn ®iÖn ho¸. D. ¡n mßn c¬ häc. C©u 900. B¶n chÊt cña sù ¨n mßn ho¸ häc vµ ¨n mßn ®iÖn ho¸ cã g× gièng nhau ?

A. §Òu lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö. B. §Òu lµ sù ph¸ huû kim lo¹i. C. §Òu cã kÕt qu¶ lµ kim lo¹i bÞ oxi ho¸ thµnh ion d−¬ng. D. §Òu lµ sù t¸c dông ho¸ häc gi÷a kim lo¹i víi m«i tr−êng xung quanh. C©u 901. Khi ®iÒu chÕ khÝ hi®ro trong phßng thÝ nghiÖm b»ng c¸ch cho l¸ kÏm t¸c dông víi dung dÞch axit, ng−êi ta th−êng cho thªm vµi giät dung dÞch

A. Na2SO4 B. ZnSO4 C. CuSO4 D. Ag2SO4 C©u 902. Cã nh÷ng cÆp kim lo¹i sau ®©y tiÕp xóc víi nhau, khi x¶y ra sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ th× trong cÆp nµo s¾t kh«ng bÞ ¨n mßn ?

A. Fe – Zn B. Fe – Cu C. Fe – Sn D. Fe – Pb C©u 903. Ph−¬ng ph¸p ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i lµ :

A. Ph−¬ng ph¸p thuû ph©n. B. Ph−¬ng ph¸p nhiÖt ph©n. C. Ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n. D. C¶ A, B, C. C©u 904. Ph−¬ng tr×nh ho¸ häc nµo sau ®©y thÓ hiÖn c¸ch ®iÒu chÕ Cu theo ph−¬ng ph¸p thuû luyÖn ?

A. Zn + CuSO4 ⎯⎯ → Cu + ZnSO4 B. H2 + CuO ⎯⎯ → Cu + H2O → Cu + Cl2 C. CuCl2 ⎯⎯ → 2Cu + 2H2SO4 + O2 D. 2CuSO4 + 2H2O ⎯⎯

C©u 905. Ph−¬ng ph¸p nµo ®−îc ¸p dông trong phßng thÝ nghiÖm ®Ó ®iÒu chÕ nh÷ng kim lo¹i cã tÝnh khö yÕu ?

142

http://www.ebook.edu.vn


A. Ph−¬ng ph¸p thñy luyÖn. B. Ph−¬ng ph¸p nhiÖt ph©n. C. Ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n. D. Ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn. C©u 906. B»ng ph−¬ng ph¸p thñy luyÖn cã thÓ ®iÒu chÕ ®−îc kim lo¹i

A. kali. B. magie. C. nh«m. D. ®ång. C©u 907. Ph−¬ng ph¸p thuû luyÖn ®−îc ¸p dông trong phßng thÝ nghiÖm ®Ó ®iÒu chÕ nh÷ng kim lo¹i

A. cã tÝnh khö m¹nh. B. cã tÝnh khö yÕu. C. cã tÝnh khö trung b×nh. D. cã tÝnh khö trung b×nh hoÆc yÕu. C©u 908. Ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn lµ ph−¬ng ph¸p : dïng chÊt khö nh− CO, C, Al, H2 ®Ó khö ion kim lo¹i trong

A. oxit. B. baz¬. C. muèi. D. hîp kim. C©u 909. Cho c¸c kim lo¹i : Na, Ca, Al, Fe, Cu, Ag. B»ng ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n cã thÓ ®iÒu chÕ ®−îc bao nhiªu kim lo¹i trong sè c¸c kim lo¹i ë trªn ?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 910. §Ó ®iÒu chÕ nh÷ng kim lo¹i cã tÝnh khö trung b×nh vµ yÕu, ng−êi ta ®iÖn ph©n dung dÞch cña lo¹i hîp chÊt nµo cña chóng ?

A. Baz¬. B. Oxit. C. Muèi. D. C¶ A, B, C. C©u 911. B»ng ph−¬ng ph¸p nµo cã thÓ ®iÒu chÕ ®−îc nh÷ng kim lo¹i cã ®é tinh khiÕt rÊt cao (99,999%) ?

A. Thuû luyÖn. B. NhiÖt luyÖn. C. §iÖn ph©n. D. C¶ A, B, C. http://www.ebook.edu.vn

143


C©u 912. Ph−¬ng tr×nh hãa häc nµo sau ®©y biÓu diÔn c¸ch ®iÒu chÕ Ag theo ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn ?

.

A. 2AgNO3 + Zn

dung dÞch

2Ag + Zn(NO3)2

t 0cao

→ 2Ag + 2NO2 + O2 B. 2AgNO3 ⎯⎯⎯ ®pdd

C. 4AgNO3 + 2H2O ⎯⎯⎯ → 4Ag + 4HNO3 + O2 D. C¶ A, B, C ®Òu sai. C©u 913. Ph−¬ng tr×nh hãa häc nµo sau ®©y biÓu diÔn c¸ch ®iÒu chÕ Ag tõ AgNO3 theo ph−¬ng ph¸p thuû luyÖn ? dd

A. 2AgNO3 + Zn ⎯⎯→ 2Ag + Zn(NO3)2 to

B. 2AgNO3 ⎯⎯→ 2Ag + 2NO2 + O2 ®pdd

C. 4AgNO3 + 2H2O ⎯⎯⎯ → 4Ag + 4HNO3 + O2 D. C¶ A, B, C ®Òu sai. C©u 914. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n dung dÞch CuCl2 víi c¸c ®iÖn cùc b»ng ®ång. Sau mét thêi gian thÊy :

A. khèi l−îng anot t¨ng, khèi l−îng catot gi¶m. B. khèi l−îng catot t¨ng, khèi l−îng anot gi¶m. C. khèi l−îng anot, catot ®Òu t¨ng. D. khèi l−îng anot, catot ®Òu gi¶m. C©u 915. Trong ph−¬ng ph¸p thuû luyÖn, ®Ó ®iÒu chÕ Cu tõ dung dÞch CuSO4 cã thÓ dïng kim lo¹i nµo lµm chÊt khö ?

A. K B. Ca C. Zn D. C¶ A, B, C

144

http://www.ebook.edu.vn


Ch−¬ng 6

Kim lo¹i kiÒm, kim lo¹i kiÒm thæ, nh«m C©u 916. ChØ ra néi dung sai :

A. Kim lo¹i kiÒm cã nhiÖt ®é nãng ch¶y, nhiÖt ®é s«i cao. B. Kim lo¹i kiÒm cã khèi l−îng riªng nhá. C. Kim lo¹i kiÒm cã ®é cøng thÊp. D. Kim lo¹i kiÒm cã kiÓu m¹ng tinh thÓ lËp ph−¬ng t©m khèi. C©u 917. Trong nhãm kim lo¹i kiÒm, tõ Li ®Õn Cs cã

A. nhiÖt ®é nãng ch¶y, nhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn. B. nhiÖt ®é nãng ch¶y, nhiÖt ®é s«i gi¶m dÇn. C. nhiÖt ®é nãng ch¶y t¨ng dÇn, nhiÖt ®é s«i gi¶m dÇn. D. nhiÖt ®é nãng ch¶y gi¶m dÇn, nhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn. C©u 918. C¸c kim lo¹i kiÒm cã kiÓu m¹ng tinh thÓ

A. lËp ph−¬ng t©m khèi. B. lËp ph−¬ng t©m diÖn. C. l¨ng trô lôc gi¸c ®Òu. D. lËp ph−¬ng ®¬n gi¶n. C©u 919. Kim lo¹i kiÒm cã nhiÖt ®é nãng ch¶y, nhiÖt ®é s«i thÊp lµ do

A. kim lo¹i kiÒm cã m¹ng tinh thÓ rçng. B. nguyªn tö kim lo¹i kiÒm cã b¸n kÝnh lín. C. liªn kÕt kim lo¹i trong tinh thÓ kÐm bÒn. D. nguyªn tö kim lo¹i kiÒm cã Ýt electron ho¸ trÞ (1 electron). C©u 920. Kim lo¹i kiÒm cã ®é cøng thÊp lµ do

A. kim lo¹i kiÒm cã m¹ng tinh thÓ rçng. B. nguyªn tö kim lo¹i kiÒm cã b¸n kÝnh lín. C. Liªn kÕt kim lo¹i trong tinh thÓ kÐm bÒn. D. kim lo¹i kiÒm cã nhiÖt ®é nãng ch¶y thÊp. C©u 921. Trong nhãm kim lo¹i kiÒm, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt

A. t¨ng dÇn tõ Li ®Õn Cs. B. gi¶m dÇn tõ Li ®Õn Cs. C. t¨ng dÇn tõ Li ®Õn K, nh−ng tõ K ®Õn Cs gi¶m dÇn. D. gi¶m dÇn tõ Li ®Õn K, nh−ng tõ K ®Õn Cs t¨ng dÇn. C©u 922. N¨ng l−îng nguyªn tö ho¸ lµ n¨ng l−îng cÇn dïng ®Ó

http://www.ebook.edu.vn

145


A. ph¸ vì m¹ng tinh thÓ. B. t¹o ra nguyªn tö kim lo¹i tõ ion kim lo¹i. C. t¸ch electron ho¸ trÞ cña nguyªn tö kim lo¹i. D. t¸ch nguyªn tö kim lo¹i ra khái hîp chÊt. C©u 923. N¨ng l−îng ion ho¸ lµ n¨ng l−îng cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ :

A. t¸ch electron ho¸ trÞ ra khái nguyªn tö. B. t¸ch electron tù do ra khái m¹ng tinh thÓ. C. t¸ch ion d−¬ng kim lo¹i ra khái m¹ng tinh thÓ. D. t¸ch ion d−¬ng kim lo¹i ra khái hîp chÊt. C©u 924. ChØ ra néi dung ®óng :

A. C¸c kim lo¹i kiÒm cã n¨ng l−îng nguyªn tö ho¸ t−¬ng ®èi nhá. B. Nguyªn tö kim lo¹i kiÒm cã n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt t−¬ng ®èi lín. C. Nguyªn tö kim lo¹i kiÒm cã b¸n kÝnh t−¬ng ®èi nhá. D. Liªn kÕt trong kim lo¹i kiÒm lµ liªn kÕt m¹nh. C©u 925. Cho kim lo¹i Na vµo dung dÞch CuSO4, s¶n phÈm t¹o ra cã :

A. Cu B. Cu(OH)2 C. CuO D. CuS C©u 926. Khi cho mét miÕng natri cã h×nh d¹ng bÊt k× vµo chËu n−íc cã pha thªm vµi giät quú tÝm. HiÖn t−îng nµo kh«ng x¶y ra trong thÝ nghiÖm nµy ?

A. MiÕng natri trë nªn cã d¹ng h×nh cÇu. B. Dung dÞch thu ®−îc lµm quú tÝm ho¸ hång. C. Trong qu¸ tr×nh ph¶n øng, miÕng natri ch¹y trªn mÆt n−íc. D. Viªn natri bÞ nãng ch¶y vµ næi trªn mÆt n−íc. C©u 927. Kim lo¹i kiÒm nµo ®−îc dïng trong tÕ bµo quang ®iÖn ?

A. Li B. Na C. K D. Cs C©u 928. Kim lo¹i nµo ®−îc dïng lµm chÊt trao ®æi nhiÖt trong lß ph¶n øng h¹t nh©n ?

A. Hg B. Na C. Cs D. Li C©u 929. Kim lo¹i ®−îc dïng lµm chÊt xóc t¸c cho ph¶n øng :

nCH2 = CH – CH = CH2 ⎯⎯ → ( CH2 – CH = CH – CH2 ) n lµ A. Fe B. Na 146

http://www.ebook.edu.vn


C. Ni D. Pt C©u 931. Nguyªn liÖu ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i kiÒm lµ : A. Muèi halogenua cña kim lo¹i kiÒm. B. Muèi sunfat cña kim lo¹i kiÒm. C. Muèi nitrat cña kim lo¹i kiÒm. D. Muèi cacbonat cña kim lo¹i kiÒm. C©u 932. Ph−¬ng ph¸p quan träng ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i kiÒm lµ : A. §iÖn ph©n nãng ch¶y muèi halogenua cña kim lo¹i kiÒm. B. §iÖn ph©n dung dÞch muèi halogenua cña kim lo¹i kiÒm gi÷a hai cùc cã mµng ng¨n xèp. C. §iÖn ph©n dung dÞch muèi halogenua cña kim lo¹i kiÒm gi÷a hai cùc kh«ng cã mµng ng¨n xèp. D. C¶ A, B, C. C©u 933. §Ó b¶o qu¶n kim lo¹i kiÒm, ng−êi ta ng©m kÝn chóng trong

A. n−íc. B. dÇu ho¶. C. cån. D. amoniac láng. C©u 934. Trong thïng ®iÖn ph©n NaCl nãng ch¶y ®Ó ®iÒu chÕ Na, cã :

A. cùc ©m vµ cùc d−¬ng ®Òu b»ng thÐp. B. cùc ©m vµ cùc d−¬ng ®Òu b»ng than ch×. C. cùc ©m b»ng thÐp, cùc d−¬ng b»ng than ch×. D. cùc ©m b»ng than ch×, cùc d−¬ng b»ng thÐp. C©u 935. Ph−¬ng tr×nh ®iÖn ph©n NaOH nãng ch¶y lµ :

A. 4NaOH ⎯⎯ → 4Na + O2 + 2H2O → 2Na + O2 + H2 B. 2 NaOH ⎯⎯ C. 2NaOH ⎯⎯ → 2Na + H2O2 → 2Na2O + O2 + 2H2 D. 4NaOH ⎯⎯ C©u 936. Trong qu¸ tr×nh nµo sau ®©y ion natri bÞ khö ?

A. §iÖn ph©n NaCl nãng ch¶y. B. §iÖn ph©n dung dÞch NaCl kh«ng cã mµng ng¨n. C. §iÖn ph©n dung dÞch NaCl cã mµng ng¨n. D. C¶ A, C. C©u 937. ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ øng dông cña NaOH ?

A. Dïng trong chÕ biÕn dÇu má. B. Dïng trong s¶n xuÊt thuû tinh. C. Dïng trong luyÖn nh«m. http://www.ebook.edu.vn

147


D. Dïng trong s¶n xuÊt xµ phßng. C©u 938. Natri hi®roxit ®−îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch : A. ®iÖn ph©n nãng ch¶y NaCl. B. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl cã mµng ng¨n. C. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl kh«ng cã mµng ng¨n. D. C¶ B, C. C©u 939. §iÖn ph©n dung dÞch NaCl víi cùc ©m b»ng s¾t, cùc d−¬ng b»ng than ch×, gi÷a hai cùc cã v¸ch ng¨n xèp. ë cùc ©m x¶y ra qu¸ tr×nh

→ Na A. Na+ + e ⎯⎯ B. 2H2O + 2e ⎯⎯ → H2 + 2OH– C. 2Cl– ⎯⎯ → Cl2 + 2e → O2 + 4H+ + 4e D. 2H2O ⎯⎯ C©u 940. NhËn biÕt hîp chÊt cña natri b»ng ph−¬ng ph¸p : A. thö mµu ngän löa. B. t¹o ra chÊt kÕt tña. C. t¹o ra bät khÝ. D. sù thay ®æi mµu s¾c cña c¸c chÊt. C©u 941. Cho d©y Pt s¹ch nhóng vµo hîp chÊt cña natri (hoÆc Na) råi ®em ®èt trªn ngän löa ®Ìn cån, ngän löa cã mµu : A. vµng. B. xanh. C. tÝm. D. ®á. C©u 942. C¸c kim lo¹i nhãm IIA kh«ng cã kiÓu m¹ng tinh thÓ nµo ? A. LËp ph−¬ng ®¬n gi¶n. B. LËp ph−¬ng t©m diÖn. C. LËp ph−¬ng t©m khèi. D. L¨ng trô lôc gi¸c ®Òu. C©u 943. ChØ ra néi dung ®óng khi nãi vÒ tÝnh chÊt vËt lÝ cña kim lo¹i nhãm IIA : A. NhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i t−¬ng ®èi thÊp (trõ Be). B. Chóng lµ nh÷ng kim lo¹i mÒm h¬n kim lo¹i kiÒm. C. Chóng lµ nh÷ng kim lo¹i nÆng h¬n nh«m (trõ Ba). D. Chóng ®Òu cã kiÓu m¹ng tinh thÓ lËp ph−¬ng t©m khèi. C©u 944. Kim lo¹i nhãm IIA cã : NhiÖt ®é nãng ch¶y, nhiÖt ®é s«i thÊp, ®é cøng thÊp, khèi l−îng riªng nhá, do : A. ion kim lo¹i cã b¸n kÝnh t−¬ng ®èi lín. B. ion kim lo¹i cã ®iÖn tÝch nhá. C. lùc liªn kÕt kim lo¹i trong m¹ng tinh thÓ yÕu. D. b¸n kÝnh nguyªn tö kim lo¹i nhá. C©u 945. Kim lo¹i sau ®©y kh«ng thuéc kim lo¹i kiÒm thæ lµ :

A. Be 148

http://www.ebook.edu.vn


B. Ca C. Mg D. K C©u 946. Kim lo¹i nhãm IIA cã nhiÖt ®é nãng ch¶y, nhiÖt ®é s«i, khèi l−îng riªng biÕn ®æi kh«ng theo mét quy luËt nh− kim lo¹i kiÒm, do c¸c kim lo¹i nhãm IIA cã :

A. ®iÖn tÝch h¹t nh©n kh¸c nhau. B. cÊu h×nh electron kh¸c nhau. C. b¸n kÝnh nguyªn tö kh¸c nhau. D. kiÓu m¹ng tinh thÓ kh¸c nhau. C©u 947. ë nhiÖt ®é th−êng, kim lo¹i nµo kh«ng ph¶n øng ®−îc víi n−íc ?

A. Mg B. Be C. Ca D. Sr C©u 948. Kim lo¹i nµo khö n−íc chËm ë nhiÖt ®é th−êng, nh−ng ph¶n øng m¹nh víi h¬i n−íc ë nhiÖt ®é cao ?

A. Mg B. Ca C. Al D. K C©u 949. Kim lo¹i nhãm IIA nµo t¹o cã thÓ ra nh÷ng hîp kim cøng, ®µn håi, kh«ng bÞ ¨n mßn, dïng ®Ó chÕ t¹o m¸y bay, vá tµu biÓn.

A. Be B. Mg C. Ca D. Sr C©u 950. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ kim lo¹i nhãm IIA lµ : A. Ph−¬ng ph¸p thuû luyÖn. B. Ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn. C. Ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n. D. C¶ A, B, C. C©u 951. Liªn kÕt kim lo¹i trong tinh thÓ kim lo¹i kiÒm kÐm bÒn v÷ng kh«ng ph¶i do nguyªn nh©n nµo sau ®©y ? A. Ion kim lo¹i kiÒm cã ®iÖn tÝch nhá. B. Tinh thÓ kim lo¹i kiÒm cã mËt ®é electron nhá. C. Ion kim lo¹i kiÒm cã b¸n kÝnh lín. D. Ion kim lo¹i kiÒm cã khèi l−îng nhá. C©u 952. Hîp chÊt phæ biÕn nhÊt vµ cã nhiÒu øng dông cña kim lo¹i kiÒm thæ lµ hîp chÊt cña : A. natri. B. magie. http://www.ebook.edu.vn

149


C. canxi. D. bari. C©u 953. Ph¶n øng gi¶i thÝch sù t¹o thµnh th¹ch nhò trong c¸c hang ®éng lµ : A. CaCO3 → ← CaO + CO2 B. Ca(OH)2 + 2CO2 ⎯⎯ → Ca(HCO3)2 C. Ca(HCO3)2 → ← CaCO3 + CO2 + H2O D. CaCO3 + CO2 + H2O → ← Ca(HCO3)2 C©u 954. Th¹ch cao sèng lµ : A. 2CaSO4. H2O B. CaSO4.2H2O C. CaSO4.4H2O D. CaSO4 C©u 955. N−íc cøng t¹m thêi chøa

A. ion HCO3− B. ion Cl– C. ion SO24 − D. c¶ A, B, C C©u 956. Nguyªn t¾c lµm mÒm n−íc lµ lµm gi¶m nång ®é cña

A. ion Ca2+, Mg2+ B. ion HCO3− C. ion Cl–, SO24 − D. c¶ A, B, C C©u 957. Ph−¬ng ph¸p lµm mÒm n−íc cøng t¹m thêi lµ :

A. dïng nhiÖt ®é. B. dïng Ca(OH)2 võa ®ñ. C. dïng Na2CO3. D. C¶ A, B, C. C©u 958. X lµ kim lo¹i nhÑ, mµu tr¾ng b¹c, rÊt dÎo, nãng ch¶y ë nhiÖt ®é kh«ng cao l¾m. X lµ :

A. Na B. Ca C. Al D. Fe C©u 959. §é dÉn ®iÖn cña nh«m b»ng

A. 1/3 so víi ®é dÉn ®iÖn cña ®ång. B. 2/3 so víi ®é dÉn ®iÖn cña ®ång. C. 3/3 so víi ®é dÉn ®iÖn cña ®ång. D. 4/3 so víi ®é dÉn ®iÖn cña ®ång. 150

http://www.ebook.edu.vn


C©u 960. Trong th−¬ng m¹i, ®Ó chuyªn chë axit nitric ®Æc hoÆc axit sunfuric ®Æc, ng−êi ta cã thÓ dïng c¸c thïng b»ng

A. thuû tinh. B. thuû tinh h÷u c¬. C. nh«m. D. ch×. C©u 961. ChØ ra ®©u lµ ph¶n øng nhiÖt nh«m : to

A. 4Al + 3O2 ⎯⎯→ 2Al2O3 B. Al + 4HNO3 ⎯⎯ → Al(NO3)3 + NO + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 C. 2Al + 2NaOH + 2H2O ⎯⎯ to

D. 2Al + Fe2O3 ⎯⎯→ 2Fe + Al2O3 C©u 962. Khi hoµ tan mét vËt b»ng nh«m vµo dung dÞch NaOH, ph¶n øng ®Çu tiªn x¶y ra sÏ lµ :

A. 2Al + 6H2O ⎯⎯ → 2Al(OH)3 + 3H2 → 2NaAlO2 + 3H2 B. 2Al + 2NaOH + 2H2O ⎯⎯

C. Al2O3 + 2NaOH ⎯⎯ → 2NaAlO2 + H2O D. Al(OH)3 + NaOH ⎯⎯ → NaAlO2 + 2H2O C©u 963. Muèi nµo ®−îc dïng trong ngµnh thuéc da, c«ng nghiÖp giÊy, cÇm mµu trong ngµnh nhuém v¶i, lµm trong n−íc ?

A. AlCl3 B. Al2(SO4)3 C. Al(NO3)3 D. Al(CH3COO)3 C©u 964. Hîp kim quan träng nhÊt cña nh«m lµ :

A. Hîp kim almelec. B. Hîp kim ®uyra. C. Hîp kim silumin. D. Hîp kim electron. C©u 965. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh«m b»ng c¸ch ®iÖn ph©n Al2O3 nãng ch¶y, ng−êi ta thªm criolit kh«ng nh»m môc ®Ých

A. tiÕt kiÖm n¨ng l−îng. B. t¨ng tÝnh dÉn ®iÖn. C. t¹o ra chÊt láng cã tØ khèi nhá h¬n nh«m láng. D. t¹o hîp kim víi nh«m láng sinh ra. C©u 966. Sù khö ion Al3+ trong Al2O3 cã thÓ dïng chÊt khö nµo ?

A. C http://www.ebook.edu.vn

151


B. CO C. H2 D. C¶ A, B, C ®Òu kh«ng ®−îc

152

http://www.ebook.edu.vn


Ch−¬ng 7

Crom - S¾t - §ång C©u 967. §èt ch¸y bét s¾t trong khÝ oxi, ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra lµ :

A. 2Fe + O2 ⎯⎯ → 2FeO B. 4Fe + 3O2 ⎯⎯ → 2Fe2O3 → Fe3O4 C. 3Fe + 2O2 ⎯⎯ D. A hoÆc B hoÆc C. C©u 968. Tõ bét Fe ®iÒu chÕ ®−îc FeO theo ph¶n øng to

A. 2Fe + O2 ⎯⎯→ 2FeO t o < 5700 C

B. 3Fe + 4H2O ⎯⎯⎯⎯⎯ → Fe3O4 + H2↑ t o > 5700 C

→ FeO + H2↑ C. Fe + H2O ⎯⎯⎯⎯⎯ D. C¶ A, B, C. C©u 969. Ph¶n øng nµo kh«ng x¶y ra ?

A. Fe + CuCl2 ⎯⎯ → Cu + FeCl2 → 3FeCl2 B. Fe + 2FeCl3 ⎯⎯

C. Cu + 2FeCl3 ⎯⎯ → CuCl2 + 2 FeCl2 → FeCl2 D. Fe + Cl2 ⎯⎯ C©u 970. Tinh thÓ hîp chÊt ho¸ häc Fe3C ®−îc gäi lµ A. hematit. B. xementit. C. manhetit. D. xi®erit. C©u 971. Nguyªn liÖu s¶n xuÊt thÐp lµ : A. Gang. B. QuÆng hematit. C. QuÆng manhetit. D. QuÆng pirit. C©u 972. Trong c¸c hîp chÊt, nguyªn tè crom cã c¸c sè oxi ho¸ phæ biÕn lµ : A. +1, +2, +3 B. +2, +3, +6 C. +2, +4, +6 D. +1, +3, +5

http://www.ebook.edu.vn

153


C©u 973. ë nhiÖt ®é th−êng, kim lo¹i crom cã cÊu t¹o m¹ng tinh thÓ A. lËp ph−¬ng ®¬n gi¶n. B. lËp ph−¬ng t©m diÖn. C. lËp ph−¬ng t©m khèi. D. lôc ph−¬ng. C©u 974. Cho c¸c dung dÞch: NaOH, Na2SO3, Na2S, Na3PO4. Cã bao nhiªu dung dÞch khi t¸c dông víi dung dÞch AlCl3 cã t¹o ra Al(OH)3 ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 975. §¬n chÊt crom cã nhiÒu tÝnh chÊt ho¸ häc gièng víi ®¬n chÊt nµo nhÊt ?

A. Fe B. Al C. Cu D. Mg C©u 976. Crom ®−îc ®iÒu chÕ b»ng ph−¬ng ph¸p : ®pnc

A. ®iÖn ph©n Cr2O3 nãng ch¶y : 2Cr2O3 ⎯⎯⎯ → 4Cr + 3O2 ®p

B. ®iÖn ph©n dung dÞch CrCl3 : 2CrCl3 ⎯⎯→ 2Cr + 3Cl2 C. nhiÖt nh«m : Cr2O3 + 2Al ⎯⎯ → 2Cr + Al2O3 D. thuû luyÖn : 2CrCl3 + 3Zn ⎯⎯ → 2Cr + 3ZnCl2 C©u 977. Ph©n líp electron cã n¨ng l−îng cao nhÊt cña nguyªn tö nguyªn tè ®ång (29Cu) cã bao nhiªu electron ?

A. 1 B. 2 C. 9 D. 10 C©u 978. So víi nhãm kim lo¹i kiÒm

A. ®ång cã b¸n kÝnh nguyªn tö nhá h¬n. B. ion ®ång cã ®iÖn tÝch nhá h¬n. C. m¹ng tinh thÓ kim lo¹i ®ång kÐm ®Æc ch¾c h¬n. D. liªn kÕt trong ®¬n chÊt ®ång kÐm bÒn h¬n. C©u 979. Khi ®Ó l©u vËt b»ng ®ång trong kh«ng khÝ Èm, nã bÞ bao phñ bëi líp gØ (gØ ®ång) mµu xanh chøa :

A. CuO. B. Cu2O. C. Cu(OH)2. D. CuCO3. Cu(OH)2. C©u 980. §ång b¹ch lµ hîp kim :

154

http://www.ebook.edu.vn


A. Cu – Zn. B. Cu – Ni. C. Cu – Sn. D. Cu – Au. C©u 981. ChÊt r¾n, khan nµo sau ®©y ®−îc dïng ®Ó ph¸t hiÖn dÊu vÕt cña n−íc trong x¨ng ?

A. CuO B. CaO C. CuSO4 D. P2O5 C©u 982 : Sè oxi ho¸ cña crom lµ : A. +2 B. +3 C. +4 D. +6 C©u 983 : Ph¶n øng ho¸ häc nµo kh«ng x¶y ra khi thùc hiÖn qu¸ tr×nh luyÖn gang trong lß cao ? A. C + O2 → CO2 B. C + 2O2 → 2CO C. 2C + O2 → 2CO D. C¶ A vµ C C©u 984 : Hemoglobin lµ chÊt hång cÇu cã trong m¸u cña ng−êi vµ hÇu hÕt ®éng vËt. Trong hemoglobin cã chøa nguyªn tè kim lo¹i nµo?

A. §ång B. S¾t C. Magie D. KÏm C©u 985: §Ó cã ®ång tinh khiÕt cÇn ph¶i tinh chÕ ®ång th« b»ng c¸ch ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 (cã thªm H2SO4) víi:

A. cùc ©m lµ nh÷ng l¸ ®ång tinh khiÕt, cùc d−¬ng lµ nh÷ng thái ®ång th«. B. cùc ©m lµ nh÷ng thái ®ång th«, cùc d−¬ng lµ nh÷ng l¸ ®ång tinh khiÕt. C. cùc ©m vµ cùc d−¬ng ®Òu lµ nh÷ng l¸ ®ång tinh khiÕt. D. cùc ©m vµ cùc d−¬ng ®Òu lµ nh÷ng thái ®ång th«. C©u 986 : NhiÒu muèi crom (III) cã cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt gièng víi muèi nµo?

A. Nh«m (III) B. S¾t (III) C. Vµng (III) D. Kh«ng cã muèi nµo C©u 987 : Cho c¸c kim lo¹i : Fe, Cu, Ni, Co. Kim lo¹i nµo kh«ng cã tÝnh s¾t tõ ?

A. Fe

B. Cu

C. Ni

D. Co

C©u 988 : Nguyªn t¾c cña qu¸ tr×nh t«i thÐp lµ :

A. Nung vËt b»ng thÐp ë nhiÖt ®é cao trong mét thêi gian. B. Lµm l¹nh nhanh vËt b»ng thÐp ë nhiÖt ®é cao xuèng nhiÖt ®é th−êng. C. Nung nãng tõ tõ vËt b»ng thÐp lªn mét nhiÖt ®é cao nµo ®ã. http://www.ebook.edu.vn

155


D. Nung nãng ®á vËt b»ng thÐp, sau ®ã gia c«ng b»ng c¬ häc. C©u 989. Qu¸ tr×nh nung nãng ®á vËt b»ng thÐp, råi gia c«ng b»ng c¬ häc ®−îc gäi lµ

A. t«i thÐp. B. ram thÐp. C. rÌn thÐp. D. luyÖn thÐp. C©u 990. §Ó m gam ph«i bµo s¾t ra ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian sau thu ®−îc 12g hçn häp A gåm c¸c oxit Fe2O, Fe3O4, FeO vµ Fe d−. Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp trong dung dÞch HNO3 ®−îc 2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc). TÝnh m.

A. 5,60g B. 10,08g C. 11,20g D. 6,72g C©u 991. Cho c¸c chÊt: khÝ Cl2, dung dÞch NaOH, bét Al, dung dÞch HNO3. Cã bao nhiªu chÊt t¸c dông ®−îc víi ion Fe2+ ?

A. 1 chÊt

B. 2 chÊt

C. 3 chÊt

D. 4 chÊt

C©u 992. Cho c¸c kim lo¹i Fe, Cu, Zn, Ag. Cã bao nhiªu kim lo¹i t¸c dông ®−îc víi ion Fe3+ ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

C©u 993. ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ gang tr¾ng:

A. Chøa nhiÒu tinh thÓ cacbon (d−íi d¹ng than ch×). B. RÊt gißn. C. Dïng ®Ó luyÖn thÐp. D. Lµ hîp kim s¾t – cacbon vµ mét sè nguyªn tè kh¸c. C©u 994. ChØ ra néi dung ®óng khi nãi vÒ gang x¸m :

A. Chøa nhiÒu tinh thÓ xementit. B. Cøng vµ gißn h¬n gang tr¾ng. C. Khi nãng ch¶y lµ chÊt láng linh ®éng D. Khi tõ gang láng ho¸ r¾n th× gi¶m thÓ tÝch. C©u 995. QuÆng man®ehit chøa: A. Fe2O2 B. Fe2O3.nH2O C. Fe3O4 D. FeCO3 C©u 996. Cho c¸c nguyªn liÖu sau: quÆng manhetit, than cèc, chÊt ch¶y (c¸t hoÆc ®¸ v«i), kh«ng khÝ. Cã bao nhiªu nguyªn liÖu ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gang ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 997. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gang trong lß cao, s¾t trong quÆng hemantit bÞ khö theo s¬ ®å:

A. Fe2O4 → Fe2O3 → FeO → Fe B. Fe2O3 → Fe3O4 → FeO → Fe 156

http://www.ebook.edu.vn


C. Fe3O4 → FeO → Fe2O3 → Fe D. Fe2O3 → FeO → Fe3O4 → Fe C©u 998. Ph¶n øng ho¸ häc nµo sau ®©y x¶y ra trong qu¸ tr×nh luyÖn gang trong

lß cao ?

A. CaO + CO2 → CaCO3 B. CaO + SiO2 → CaSiO3 C. CaO + P2O5 → Ca3(PO4)2 D. CaO + SO2 → CaSO3 C©u 999. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gang tõ quÆng s¾t ®−îc thùc hiÖn trong A. lß cao B. lß quay C. lß phun D. lß ®iÖn C©u 1000. Khö hoµn toµn 16g bét oxit s¾t nguyªn chÊt b»ng CO ë nhiÖt ®é cao. Sau khi ph¶n øng kÕt thóc, khèi l−îng chÊt r¾n gi¶m 4,8%. Oxit s¾t ®· dïng lµ : B. FeO A. Fe2O D. Fe3O4 B. Fe2O3

§¸p ¸n

PhÇn mét :

Ho¸ häc líp 10 ch−¬ng 1

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

1

C

13

A

26

a

39

C

2

B

14

B

27

a

40

C

3

B

15

A

28

C

41

B

4

A

16

A

29

C

42

D

5

D

17

B

30

A

43

C

6

B

18

B

31

A

44

A

7

B

19

C

32

B

45

D

8

D

20

A

33

C

46

C

9

C

21

B

34

B

47

D

10

B

22

D

35

D

48

D

11

B

23

B

36

B

49

B

12

B

24

D

37

A

50

b

http://www.ebook.edu.vn

157


25

C

38

C

51

C

ch−¬ng 2 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

52

A

62

b

72

c

82

c

53

D

63

a

73

d

83

b

54

B

64

a

74

c

84

c

55

c

65

b

75

c

85

d

56

c

66

a

76

c

86

a

57

C

67

d

77

d

87

b

58

b

68

b

78

b

88

b

59

B

69

b

79

c

89

b

60

c

70

c

80

c

90

d

61

b

71

a

81

c

ch−¬ng 3 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

91

B

101

C

111

c

121

b

92

C

102

B

112

a

122

a

93

b

103

B

113

b

123

c

94

C

104

C

114

a

124

b

95

D

105

A

115

a

125

d

96

B

106

A

116

b

126

b

97

C

107

A

117

b

127

c

98

C

108

C

118

d

128

a

99

C

109

B

119

b

129

b

100

C

110

c

120

b

130

b

C©u

§¸p ¸n

ch−¬ng 4 C©u

158

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

http://www.ebook.edu.vn

C©u

§¸p ¸n


131

b

136

b

141

b

146

d

132

d

137

c

142

b

147

c

133

c

138

c

143

a

148

b

134

D

139

c

144

c

149

c

135

c

140

b

145

c

150

c

ch−¬ng 5 C©u

§¸p ¸n

151

c

152

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

161

a

171

a

181

c

a

162

a

172

c

182

b

153

b

163

b

173

a

183

a

154

a

164

d

174

d

184

B

155

c

165

d

175

d

185

a

156

d

166

b

176

d

186

b

157

b

167

b

177

c

187

c

158

c

168

c

178

d

188

b

159

b

169

c

179

b

189

b

160

b

170

b

180

c

190

a

191

c

206

b

221

d

236

b

192

c

207

b

222

c

237

a

193

d

208

b

223

b

238

c

194

c

209

c

224

d

239

b

195

c

210

b

225

c

240

a

196

b

211

b

226

d

241

d

197

a

212

a

227

c

242

c

198

a

213

c

228

b

243

a

199

c

214

c

229

c

244

b

200

b

215

b

230

b

245

c

201

c

216

b

231

c

246

d

http://www.ebook.edu.vn

159


C©u

§¸p ¸n

202

b

203

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

217

a

232

b

247

b

a

218

a

233

b

248

a

204

a

219

b

234

b

249

b

205

a

220

c

235

c

250

b

ch−¬ng 6 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

251

b

266

a

281

c

296

d

252

c

267

a

282

d

297

b

253

b

268

b

283

b

298

c

254

b

269

c

284

b

299

d

255

d

270

a

285

d

300

c

256

b

271

d

286

b

301

b

257

c

272

a

287

b

302

a

258

b

273

d

288

b

303

d

259

d

274

b

289

c

304

c

260

b

275

d

290

d

305

d

261

b

276

b

291

d

306

b

262

d

277

b

292

b

307

d

263

b

278

c

293

b

308

c

264

c

279

a

294

b

309

c

265

b

280

a

295

b

310

a

ch−¬ng 7 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

311

b

314

b

317

c

320

c

312

a

315

a

318

d

313

d

316

b

319

a

160

http://www.ebook.edu.vn


PhÇn hai : Ho¸ häc líp 11

ch−¬ng 1 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

321

c

326

d

331

A

336

d

322

a

327

d

332

B

337

A

323

d

328

a

333

B

338

b

324

a

329

c

334

C

339

c

325

d

330

a

335

A

340

d

ch−¬ng 2 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

341

c

356

c

371

b

386

a

342

b

357

c

372

a

387

a

343

a

358

b

373

b

388

c

344

d

359

a

374

c

389

c

345

c

360

b

375

a

390

c

346

b

361

d

376

a

391

b

347

a

362

d

377

c

392

c

348

a

363

d

378

b

393

a

349

b

364

a

379

c

394

a

350

b

365

b

380

a

395

a

351

b

366

c

381

b

396

a

352

c

367

d

382

b

397

c

353

c

368

c

383

c

398

c

354

b

369

b

384

d

399

b

355

b

370

c

385

b

400

b

ch−¬ng 3 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

401

b

406

b

411

c

416

d

402

A

407

c

412

c

417

c

403

b

408

a

413

b

418

b

404

c

409

b

414

c

419

c

http://www.ebook.edu.vn

161


405

d

410

c

415

b

420

b

ch−¬ng 4 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

421

C

426

c

422

c

427

a

423

c

428

b

424

b

429

C

425

b

430

d

ch−¬ng 5 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

431

c

436

a

441

c

446

c

432

b

437

c

442

a

447

b

433

b

438

c

443

c

448

b

434

c

439

b

444

b

449

c

435

a

440

a

445

c

450

c

ch−¬ng 6 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

451

b

457

c

463

b

469

a

452

c

458

C

464

b

470

c

453

c

459

b

465

d

471

a

454

d

460

c

466

a

472

c

455

b

461

c

467

c

473

b

456

d

462

a

468

b

474

b

475

c

ch−¬ng 7 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

476

a

482

a

488

c

494

a

477

c

483

b

489

c

495

c

478

c

484

c

490

b

496

c

162

http://www.ebook.edu.vn


479

c

485

b

491

c

497

d

480

c

486

c

492

c

498

b

481

d

487

b

493

d

499

d

500

b

ch−¬ng 8 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

501

a

526

b

551

d

576

c

502

c

527

b

552

b

577

c

503

a

528

a

553

b

578

b

504

b

529

d

554

b

579

a

505

b

530

c

555

c

580

d

506

d

531

b

556

b

581

a

507

c

532

a

557

c

582

a

508

c

533

d

558

b

583

b

509

d

534

b

559

a

584

c

510

d

535

a

560

b

585

a

511

c

536

d

561

c

586

c

512

c

537

c

562

a

587

b

513

a

538

c

563

c

588

b

514

d

539

c

564

b

589

a

515

c

540

d

565

c

590

b

516

b

541

d

566

c

591

c

517

b

542

b

567

b

592

c

518

a

543

b

568

c

593

b

519

a

544

c

569

d

594

b

520

a

545

c

570

c

595

a

521

b

546

c

571

d

596

c

522

d

547

d

572

b

597

b

523

c

548

c

573

d

598

c

524

c

549

b

574

a

599

a

525

c

550

c

575

d

600

d

ch−¬ng 9

http://www.ebook.edu.vn

163


C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

601

c

616

d

631

c

646

b

602

c

617

d

632

b

647

c

603

c

618

b

633

c

648

d

604

b

619

d

634

b

649

a

605

b

620

c

635

d

650

d

606

b

621

b

636

d

651

c

607

a

622

A

637

a

652

c

608

a

623

b

638

b

653

c

609

c

624

d

639

c

654

d

610

c

625

c

640

b

655

a

611

c

626

c

641

b

656

b

612

d

627

b

642

d

657

c

613

a

628

b

643

c

658

d

614

b

629

b

644

d

659

b

615

c

630

b

645

a

660

d

PhÇn ba : ho¸ häc líp 12 ch−¬ng 1 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

661

b

671

b

681

c

691

b

662

c

672

c

682

a

692

b

663

c

673

c

683

a

693

c

664

b

674

c

684

d

694

a

665

d

675

d

685

d

695

b

666

c

676

b

686

a

696

b

667

d

677

b

687

b

697

c

164

http://www.ebook.edu.vn


668

c

678

c

688

b

698

b

669

d

679

c

689

b

699

a

670

c

680

a

690

c

700

c

ch−¬ng 2 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

701

a

716

c

731

a

746

b

702

a

717

d

732

b

747

d

703

a

718

a

733

a

748

c

704

d

719

d

734

c

749

b

705

c

720

b

735

c

750

b

706

a

721

a

736

b

751

c

707

c

722

b

737

a

752

b

708

b

723

d

738

a

753

c

709

a

724

c

739

b

754

b

710

a

725

c

740

c

755

c

711

d

726

d

741

d

756

d

712

c

727

d

742

d

757

b

713

c

728

c

743

d

758

c

714

c

729

a

744

a

759

b

715

d

730

c

745

c

760

d

ch−¬ng 3 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

761

d

772

b

783

a

794

a

762

a

773

c

784

a

795

b

763

c

774

b

785

c

796

c

764

b

775

c

786

c

797

b

765

c

776

a

787

b

798

b

http://www.ebook.edu.vn

165


C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

766

a

777

b

788

c

799

a

767

b

778

b

789

c

800

b

768

d

779

b

790

b

801

d

769

c

780

a

791

b

802

b

770

c

781

b

792

c

803

d

771

c

782

b

793

b

804

c

805

c

ch−¬ng 4 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

806

d

815

c

824

b

833

d

807

b

816

c

825

a

834

a

808

c

817

b

826

c

835

a

809

c

818

a

827

d

836

d

810

c

819

b

828

a

837

c

811

a

820

a

829

c

838

b

812

b

821

b

830

d

839

a

813

c

822

d

831

c

840

B

814

b

823

b

832

b

ch−¬ng 5 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

841

c

861

C

881

b

901

c

842

b

862

b

882

d

902

a

843

c

863

a

883

a

903

c

844

a

864

a

884

d

904

a

845

b

865

c

885

d

905

a

846

a

866

d

886

b

906

d

166

http://www.ebook.edu.vn


C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

847

b

867

c

887

c

907

b

848

d

868

b

888

a

908

a

849

b

869

b

889

a

909

d

850

d

870

b

890

a

910

c

851

d

871

a

891

b

911

c

852

a

872

d

892

d

912

d

853

b

873

b

893

d

913

a

854

c

874

b

894

a

914

B

855

a

875

b

895

c

915

c

856

d

876

a

896

d

857

d

877

d

897

b

858

c

878

a

898

b

859

d

879

d

899

c

860

a

880

b

900

a

ch−¬ng 6 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

916

a

929

b

942

a

955

a

917

b

930

b

943

a

956

A

918

a

931

a

944

d

957

d

919

c

932

a

945

d

958

c

920

c

933

b

946

d

959

b

921

b

934

c

947

b

960

c

922

a

935

a

948

a

961

d

923

a

936

a

949

a

962

c

924

a

937

b

950

c

963

b

925

a

938

b

951

d

964

b

926

b

939

b

952

c

965

d

927

b

940

A

953

c

966

d

http://www.ebook.edu.vn

167


C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

928

d

941

a

954

b

C©u

§¸p ¸n

ch−¬ng 7 C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

C©u

§¸p ¸n

967

c

976

c

985

A

994

C

968

c

977

d

986

A

995

C

969

d

978

a

987

B

996

D

970

b

979

d

988

B

997

B

971

a

980

b

989

C

998

B

972

b

981

c

990

B

999

A

973

c

982

B

991

D

1000

C

974

c

983

C

992

C

975

b

984

B

993

A

Môc lôc

Trang Lêi nãi ®Çu

3

PhÇn mét : Ho¸ häc líp 10 Ch−¬ng 1. Nguyªn tö Ch−¬ng 2. B¶ng tuÇn hoµn vµ ®Þnh luËt tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc

168

4 14

Ch−¬ng 3. Liªn kÕt ho¸ häc

22

Ch−¬ng 4. Ph¶n øng ho¸ häc

30

Ch−¬ng 5. Nhãm halogen

35

Ch−¬ng 6. Nhãm oxi

54

Ch−¬ng 7. Tèc ®é ph¶n øng vµ c©n b»ng ho¸ häc

66

http://www.ebook.edu.vn


PhÇn hai : Ho¸ häc líp 11 Ch−¬ng 1. Sù ®iÖn li

69

Ch−¬ng 2. Nhãm nit¬

74

Ch−¬ng 3. Nhãm cacbon

85

Ch−¬ng 4. §¹i c−¬ng vÒ ho¸ h÷u c¬

89

Ch−¬ng 5. Hi®rocacbon no

91

Ch−¬ng 6. Hi®rocacbon kh«ng no

95

Ch−¬ng 7. Hi®rocacbon th¬m – Nguån hi®rocacbon thiªn nhiªn

100

Ch−¬ng 8. DÉn xuÊt halogen – Ancol – Phenol

105

Ch−¬ng 9. An®ehit – Xeton – Axit cacboxylic

125

PhÇn ba : Ho¸ häc líp 12

Ch−¬ng 1. Este – Lipit

138

Ch−¬ng 2. Cacbohi®rat

146

Ch−¬ng 3. Amin – Amino axit – Protein

157

Ch−¬ng 4. Polime vµ vËt liÖu polime

165

Ch−¬ng 5. §¹i c−¬ng vÒ kim lo¹i

172

Ch−¬ng 6. Kim lo¹i kiÒm, kim lo¹i kiÒm thæ, nh«m

187

Ch−¬ng 7. Crom – S¾t – §ång

197

§¸p ¸n c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm

http://www.ebook.edu.vn

200

169

1000cauTNluyenthiDH  

Nguyªn tö Ch−¬ng 1 http://www.ebook.edu.vn 3 2 H + 14 7 N → 17 8 O + X X lµ : A. Electron. B. Proton. C. N¬tron. D. §¬teri. C©u 11. ThÝ nghi...