Page 1

MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Ve窶話a 1: Ku}i{te reduktora Zadatak: Izmodelirati ku}i{te reduktora koriste}i funkcije Part Design - a.

prof. Boban Mari}

strana 1


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Sa radom po~iwemo biraju}i u meniju File opciju New. U meniju koji se tada pojavi biramo Part i kliknemo na OK, a onda u slede}em prozoru upi{emo naziv dela koji modeliramo ( 1 ).

1

Sada je potrebno odrediti ravan u kojoj }emo crtati ( 2 ). Biramo ravan YZ i kliknemo na ikonu za Sketcher ( 3 ).

3 2

Za izradu Sketch - a koristimo funkcije Profile ( 4 ), Constraint ( 5 ) i Axis ( 6 ). Kontura zida reduktora izgleda kao na slici ( 7 ).

4

5 7 6 prof. Boban Mari}

strana 2


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 8 ). Slede}i korak je modelirawe osnovnog oblika ku}i{ta. To }emo uraditi tako {to }emo postoje}u konturu rotirati oko vertikalne ose. Koristimo funkciju Shaft ( 9 ). Nakon selektovawa ikone pojavquje se prozor Shaft Definition ( 10 ) u koji upisujemo tra‘ene podatke. Rezultat je prikazan na slici ( 11 ).

8

9 10

11

prof. Boban Mari}

strana 3


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Na dnu dobijenog ku}i{ta potrebno je dodati cilindri~ni Pad. Postupak izrade tog Pad - a prikazan je na slikama od ( 12 ) do ( 19 ).

13

12

14 15 16 17

18

19 prof. Boban Mari}

strana 4


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Na predhodno izmodelirani Pad dolazi jo{ jedan. Koristimo isti postupak, samo je pre~nik mawi ( D = 100 mm ), {to je prikazano na slikama od ( 20 ) do ( 27 ).

20

21 22 23 24

25

26

27 prof. Boban Mari}

strana 5


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Sada je potrebno napraviti zaobqewe na prelazu ve}ig Pad - a i ku}i{ta. Selektujemo ivicu ( 28 ) i ikonu Edge Filet ( 29 ).

28

29

U prozoru koji se pojavio upisujemo tra‘ene parametre ( 30 ). A promena se vidi na slici ( 31 ).

30

31

prof. Boban Mari}

strana 6


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Sa unutra{we strane ku}i{ta potrebno je dodati jo{ jedan Pad. Koristimo isti postupak, samo se pre~nik razlikuje ( D = 110 mm ), {to je prikazano na slikama od ( 32 ) do ( 39 ).

32

33

34 35

36 37

38

39 prof. Boban Mari}

strana 7


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Izme|u dna ku}i{ta i predhodno izmodeliranog Pad - a potrebno je napraviti zaobqewe. Selektujemo ivicu ( 40 ) i ikonu Edge Filet ( 41 ).

40

41

U prozoru koji se pojavio upisujemo tra‘ene parametre ( 42 ). A promena se vidi na slici ( 43 ).

42

43

prof. Boban Mari}

strana 8


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Na isti na~in modeliramo zaobqewe na gorwoj strani Pad - a. Postupak je prikazan na slikama od ( 44 ) do ( 47 ).

44 45

46

47 prof. Boban Mari}

strana 9


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Slede}i zadatak je izrada otvora na dnu ku}i{ta. Najpre se pozicioniramo u ravan ZX ( 48 ) i selektujemo ikonu Sketcher ( 49 ). Selektovawem ikone Cut Part By Sketch Plane ( 50 ) dobijamo pogled u ravni u kojoj crtamo. Konturu crtamo komandama Profile ( 51 ), Constraint ( 52 ) i Axis ( 53 ). Dobijena kontura prikazana je na slici ( 54 ).

49 48

50 54

51 52 53 Iz Skecher - a izlazimo komandom Exit Workbench ( 55 ) i klikom na ikonu Groove ( 56 ) pojavquje se prozor Groove Definition, u kome defini{emo parametre kao na slici ( 57 ). Rezultat se vidi na slici ( 58 ).

55

56

57

58 prof. Boban Mari}

strana 10


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Prelazimo na izradu rupa na dnu ku}i{ta. Selektujemo ikonu Hole ( 59 ) i zatim povr{inu prikazanu na slici ( 60 ).

60 59

Pojavquje se prozor Hole Definition. U wemu kliknemo na ikonu Positioning Sketch. Constraint - ima ( 61 ) odredimo ta~nu poziciju rupe kao na slici ( 62 ).

61

62

prof. Boban Mari}

strana 11


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design U prozoru Hole Definition defini{emo parametre rupe i navoja. Zatim selektujemo Thread Definition ( parametri navoja ) u kojem }emo odabrati Metric Thick Pitch ( metri~ki navoj krupnog koraka ) i M16 ( gde je prema JUS M.B0.00.12 D1 = 13,835 mm ) i na kraju kliknemo na OK ( 63 ). Rezultat se vidi na slici ( 64 ).

63

64 prof. Boban Mari}

strana 12


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Postoje}u rupu sa navojem }emo umno‘iti koriste}i funkciju Circular Pattern ( 65 ). Parametri za ovu operaciju dati su na slici ( 66 ).

65 66

Na isti na~in }emo izmodelirati rupe po obodu ku}i{ta. Najpre selektujemo ikonu Hole ( 67 ), a zatim povr{inu na kojoj ‘elimo napraviti rupu ( 68 ).

68

67

prof. Boban Mari}

strana 13


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Rupu pozicioniramo u pripadaju}em Sketch - u kao na slici ( 69 ).

69

U prozoru Hole Definition defini{emo parametre rupe i navoja. Dubina 15 mm. V - oblik dna. Zatim selektujemo Thread Definition ( parametri navoja ) u kojem }emo odabrati Metric Thick Pitch ( metri~ki navoj krupnog koraka ) i M6 ( gde je prema JUS M.B0.00.12 D1 = 4,917 mm ) i na kraju kliknemo na OK ( 70 ). Rezultat se vidi na slici ( 71 ).

70

prof. Boban Mari}

strana 14


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

71 Rupe umno‘avamo funkcijom Circular Pattern ( 72 ). Nakon selektovawa rupe koju ‘elimo umno‘iti selektujemo odgovaraju}u ikonu. U prozoru koji se pojavquje upisujemo tra‘ene podatke ( broj ponavqawa, ugao izme|u pojedinih elemenata isl. ), {to se vidi na slici ( 73 ).

72

73 prof. Boban Mari}

strana 15


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Nastavqamo sa modelirawem Pad - a na spoqnom delu ku}i{ta. Da bi to uradili, prvo je potrebno definisati novu ravan Sketch - a. Selektujemo ravan ZX ( 74 ) i ikonu Plane ( 75 ) koja se nalazi u meniju Reference Elements. U prozoru koji se pojavquje biramo opciju Offset From Plane i upisujemo vrednost 200 mm ( 76 ).

74 76 75 Na isti na~in pravimo jo{ jednu ravan udaqenu 48 mm prema centru tj. na udaqenosti od ZX za 152 mm ( 77 ).

77 Onda se pozicioniramo u tu ravan i ulazimo u Sketcher ( 78 ). U wemu crtamo, pomo}u komandi Profile ( 79 ) i Constraint ( 80 ), konturu Pad - a kao na slici ( 81 ).

78

79 81 80

prof. Boban Mari}

strana 16


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Iz Skecher - a izlazimo komandom Exit Workbench ( 82 ) i klikom na ikonu Pad ( 83 ) pojavquje se prozor Pad Definition, u kome defini{emo parametre kao na slici ( 84 ). Rezultat se vidi na slici ( 85 ).

82

83 84

85 Na tako modeliran Pad dolazi jo{ jedan cilindri~nog oblika. Selektujemo povr{inu prikazanu na slici ( 86 ) i ikonu Sketcher ( 87 ), a pomo}u komande Circle ( 88 ) pravimo konturu Pad - a u pripadaju}em crte‘u.

87

86

88

prof. Boban Mari}

strana 17


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Iz skice prikazane na slici ( 89 ) izlazimo komandom Exit Workbench ( 90 ) i klikom na ikonu Pad ( 91 ) pojavquje se prozor Pad Definition, u kome defini{emo parametre kao na slici ( 92 ). Rezultat se vidi na slici ( 93 ).

90 91

89 92

93

prof. Boban Mari}

strana 18


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Zaobqewe ivica modeliramo funkcijom Edge Fillet ( 94 ). Nakon aktivirawa odgovaraju}e ikonice potrebno je definisati ivice koje ‘elimo obraditi ( 95 ).

94

95

Pode{avawe parametara i rezultat ove operacije vidimo na slikama ( 96 ) i ( 97 ).

96

97

prof. Boban Mari}

strana 19


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Ostale ivice treba zaobliti radijusom 3 mm. Postupak dobijawa ove operacije prikazan je na slikama od ( 98 ) do ( 101 ).

98

99

100

101

prof. Boban Mari}

strana 20


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Potrebno je napraviti otvor na cilindri~nom Pad - u. Stoga se pozicioniramo u ravan na ~elu Pad - a ( 102 ) i ulazimo u Sketcher ( 103 ).

102 103

Crtamo koncentri~nu kru‘nicu pre~nika 44 mm. Postupak narednih operacija prikazan je slikama od ( 104 ) do ( 110 ).

104

105

106

prof. Boban Mari}

strana 21


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

107

108 109

110

Na isti na~in pravimo jo{ jedan Pocket. Pozicioniramo se u ravan i crtamo Sketch ( koncentri~na kru‘nica pre~nika 37 mm ). Nakon toga selektujemo ikonu Pocket i biramo opciju Up To Next. Postupak i rezultat prikazani su na slici ( 111 ).

prof. Boban Mari}

strana 22


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

111

prof. Boban Mari}

strana 23


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Slede}i zadatak je obarawe ivice funkcijom Chamfer. Selektujemo ivicu koju ‘elimo da oborimo ( 112 ) i zatim ikonu Chamfer ( 113 ). U prozoru koji se pojavio unosimo vrednosti ( 114 ). Krajwi rezultat vidimo na slici ( 115 ).

112

113

114

115

prof. Boban Mari}

strana 24


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Preostalo je jo{ modelirati otvor sa unutra{we strane ku}i{ta. Koristimo funkciju Pocket i ve} postoje}i Sketch. Dakle selektujemo ikonu Pocket ( 116 ). Pojavquje se prozor u Pocket Editor - u u kojem se od nas tra‘i da odaberemo profil. U Part Editor - u selektujemo Sketch u kojem smo definisali konturu otvora sa spoqne strane ( 117 ).

116

117

U prozoru koji se pojavio defini{emo parametre Pocket - a. Opcijom More prozor se pro{iruje pa je u wemu mogu}e definisati dve granice Pocket a ( 118 ).

prof. Boban Mari}

strana 25


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

118

Prva granica je udaqenost od Sketcha do po~etka, a druga do kraja Pocket - a ( 119 ).

119

Klikom na OK potvr|ujemo stawe, pa se dobija situacija prikazana na slici ( 120 ).

prof. Boban Mari}

strana 26


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

120 Potrebno je oboriti ivicu i na unutra{woj strani. Selektujemo ivicu i funkciju Chamfer. Pojavquje se prozor u koji unosimo parametre. Ova operacija prikazana je slikama od ( 121 ) do ( 124 ).

121

122

123

124

prof. Boban Mari}

strana 27


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Rupu za kontrolu nivoa uqa }emo napraviti funkcijom Hole. Rupa je navojna dimenzije M12 ( {to govori da je to Metric Thick Pitch ( metri~ki navoj krupnog koraka gde je prema JUS M.B0.00.12 D1 = 10,106 mm )). Pozicionirawe pravimo u pripadaju}em Sketch - u, a rezultat svega vidi se na slikama od ( 125 ) do ( 129 ).

126

125

127

128

129

prof. Boban Mari}

strana 28


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Po{to smo dovr{ili modelirawe modela potrebno je odrediti materijal iz kojeg je model napravqen. Selektovawem ikone Apply Material ( 130 ) pojavquje se Library ( 131 ) u kojem izaberemo materijal ( ~elik ) i Drag & Drop postupkom ( prevuci i otpusti ) ga prebacimo na model. Kako bi mogli videti na ekranu teksturu materijala mora biti aktivirana ikona Shading with Material ( 132 ). Na slici ( 133 ) vidi se kona~ni izgled modela.

131

130

132

133 prof. Boban Mari}

strana 29

Part desing - Вежба 1 - Кућиште редуктора  
Part desing - Вежба 1 - Кућиште редуктора  
Advertisement