2102

Page 1

D EN HAAG

®

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 30 #2 April / Mei 2021

GRATIS

HIGHLI F E C U P W INNAAR 2 0 2 0

C O F F EESH O P M AGIC

HighLife

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

HIGHLI F E C U P W INNAAR 2 0 2 0

Mexico

legaliseert cannabis

C O F F EESH O P M AGIC

Cannabis als banenmotor

D EN HAAG

2

#

KOMODO Wiet is vooral chill tijdens het creatieve procesNieuw: Coffeeshop ’t Experimentje Dit jaar gaat het wietexperiment van start. De redactie van Highlife begint daarom met een nieuwe serie over coffeeshop ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel moeten zich voorbereiden op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer.

V

oor de goede orde; dit is een fic-

wietbranche in de VS.

tieve coffeeshop. Maar de proble-

Hoewel de VS nog steeds een federaal

men waartegen de eigenaar en zijn

verbod op cannabis kent, is de groene

team oplopen zijn reëel. Want in tien ge-

sector daar fors gegroeid. Bij de eerste

meenten zullen 79 coffeeshops de draai van

telling in 2017 waren er 122.800 banen. In

illegale naar legale inkoop moeten doen.

een korte periode is dat dus verdrievou-

En daar blijft het niet bij. Er zijn gevolgen

digd. Ongekend! Hoe zou de situatie in

voor de wijze van aanvoer, het personeel,

Nederland zijn? Ik schat dat 15 jaar geleden

de klanten, noem maar op. In deze nieuwe

minstens 50.000 mensen in Nederland een

serie komen al deze aspecten aan bod.

cannabisbaan hadden. Ongeveer 30.000 banen kon je vinden in de sector zelf, via

In de aanloop naar de verkiezingen reed

al die coffeeshops, growshops, headshops,

de CannaStemBus door het land. In ruim

groothandels en zadenbedrijven. Daar-

twee weken interviewde Derrick Bergman

naast zorgde cannabis voor zo’n 20.000

95 gasten. Een Tour de Force waarvoor we

banen bij bedrijven die via de branche aan

veel bewondering hebben. Tijdens het

opdrachten kwamen, zoals de transport-

bezoek aan Amsterdam mocht ik zelf in de

sector, de schoonmaakbranche, de finan-

bus plaatsnemen voor een gesprek. In dit

ciële sector, het toerisme, etcetera. Anno

nummer een prachtige fotoserie over dit

2021 is door de Hollandse Hennepoorlog

initiatief van het VOC en de Stichting Maat-

van de centrumrechtse regeringen zeker

schappij en Cannabis. Zo’n dertig onder-

de helft van die werkgelegenheid ver-

nemingen uit de branche sponsorden dit

dampt. Meer hierover elders in dit nummer.

unieke en uiterst geslaagde initiatief, ook

Verder aandacht voor film, muziek, lifestyle

de verschillende bonden werkten mee.

en ander cannabisnieuws. Kortom, ook het tweede nummer van ons jubileumjaar zit

De cannabisindustrie in de Verenigde Sta-

weer boordevol informatie en ontspanning.

ten ontpopt zich tot een gigantische ba-

Dus, veel leesplezier!

nenmotor. Alleen al vorig jaar werden ruim 70.000 extra full time banen gecreëerd. In totaal zijn nu 321.000 mensen actief in de

Rob Tuinstra

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/ of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

In de CannaStemBus

HighLife 3


16

INHOUD

22 APRIL / MEI 2021

FEATURES 16

THE MARIJUANA CONSPIRACY

22

CANNABIS ALS BANENMOTOR

26

KOMODO

32

COFFEESHOP ’T EXPERIMENTJE

34

RETOURTJE CANCUN VOOR ‘CANNABIS ZONDER BLOED’

58

TWEEDE GENERATIE ONDERNEMERS

Bizar cannabis experiment uit 1972 verfilmd In de VS verdrievoudigd, in Nederland gehalveerd Wiet is vooral chill tijdens het creatieve proces ‘Het is een enorm ingewikkelde operatie’ Mexico wordt na Uruguay en Canada derde land dat wiet legaliseert Rosalinde, Hortus De Overkant: “Cannabis is zoveel meer dan een genotsmiddel”

4 HighLife


64

55 GROENE ZAKEN 15

AMSTERDAM SEED CENTRE BESTAAT 10 JAAR!

Meer dan 1500 cannabissoorten

20 ZIJ AAN ZIJ OPTREKKEN MET MASCOTTE

‘We zijn heel goed in wat we doen, samen kunnen we dat alleen nog maar beter’

37

75

PARADISE SEEDS

El Dorado OG

ZAMNESIA SEEDS

Wedding Cake

EN VERDER 7

55

64

LEZERSOPROEP HIGHLIFE 30 JAAR Wat heeft Highlife voor jou betekend?

OS BARBAPAPAS

Muziek die je laat trippen

GINA KIEL

Flow Power

Vaste

RUBRIEKEN 3 VOORWOORD 6 NICOLE MAALSTÉ 8 FLASH 12 André Beckers 13 High Weirdness 38 HIGH, HEMP & CURE 42 PGMCG nieuws 48 Wil & Ruud Oomen 50 High Gadgets 68 Games 70 VOC Logboek 76 Treasures

EN NOG VEEL MEER... HighLife 5


Column Nicole Maalsté

Menselijke maat 2,2 Lees ik op het display van het apparaatje waarmee ik net mijn INR-waarde heb gemeten. De INR is een maat voor de stollingstijd van bloed. Het geeft aan hoe snel het bloed stolt. Normaalgesproken is die INR 1. Een INRwaarde van 2,2 betekent dat het bloed ongeveer 2 keer zo langzaam stolt. In plaats van in 15 seconden stolt het bloed pas na 30 seconden.

Ik heb een erfelijke ziekte, Factor V Leiden,

sedienst, beantwoordt drie vragen en geeft

misgaat. Wie wordt er dan tot verantwoor-

waardoor mijn bloed de neiging heeft om te

de waarde door. Meestal krijg ik na enkele

ding geroepen?

klonteren. Daarom slik ik bloedverdunners.

minuten al bericht van het doseerteam hoe

Om de dosering van de bloedverdunners te

de dosering voor de komende weken

Verantwoordelijkheid

bepalen moet ik zo nu en dan mijn INR-waar-

eruitziet. En

klaar is Kees. Jaren

Als je het zo bekijkt dragen coffeeshopon-

de doorgeven aan de Nationale Trombose-

geleden kostte

dit grapje me vaak

dernemers al vele jaren een grote verant-

dienst. Terwijl ik ermee bezig ben realiseer ik

enkele uren.

Dan moest ik naar

me dat testen inmiddels een normaal

een prikloca-

tie of het zieken-

onderdeel van mijn

huis om een

leven is gewor-

den. Ik denk dat dit ook zo zal zijn voor het

binnenkort testen

van COVID-19. In Grie-

ken-

test te laten doen.

woordelijkheid. Het is niet toegestaan om de producten die zij inkopen te laten testen bij een laboratorium. Zij zijn

En dan

kreeg ik enkele

dagen la-

ter de uitslag.

producten zelf te (laten) testen door

blij met de

te kijken, ruiken en proeven. Dat doet

Ik ben

daarom genoodzaakt om hun

land krijgen alle inwoners

in deze tijd behoorlijk ouderwets aan.

elke week gratis een

Het is eigenlijk een wonder dat het

zelftest. Ook in de

nooit echt misgaat. Er glipt wel eens

cannabiswereld heeft het

een vervuild product tussendoor, maar

testen inmiddels zijn entree

de controles die ondernemers met

gedaan. Er is onlangs een test

vallen en op-

staan zelf hebben

ontwik-

ont-

wikkeld werken

keld

kennelijk redelijk

waar-

goed. Dat er nu een

mee je kunt

test nodig is omdat de

nagaan of een

vervuiling met synthetische

hasj of wiet sample

cannabinoïden lastig te

bewerkt is met het

herkennen is, laat zien dat we in een

synthetische cannabinoïde

nieuwe fase zijn beland. De cannabis-

MDMB-4en-PINACA. De test

markt ontwikkelt zich op dit moment in

wordt op het moment dat ik dit

razend tempo. Een nieuwe werkelijk-

schrijf verspreid onder coffeeshopon-

heid die andere controleme-

dernemers.

chanismen introduceert. Dat is een goede ontwikke-

Zelftest

ling. Maar de cannabiscultuur is

De zelftest die ik doe om mijn

bij uitstek een cultuur waarbij menselijke

INR te meten kost me alles bij

contacten een grote rol spelen. Ik ben ervan

elkaar zo’n 5 minuten tijd. Je prikt in je

overtuigd dat veel ongelukken voorkomen

vinger. Laat een flinke bloeddruppel op een

zelftest. En toch vraag ik me wel eens af, hoe

zijn door deze goed functionerende sociale

teststripje vallen die je in het meetapparaat

betrouwbaar dit allemaal is. Er is geen enkel

omgeving. Laten we ervoor waken dat deze

stopt. Na 90 seconden geeft het apparaatje

direct contact meer met een arts. Al jaren

menselijke maat door alle vernieuwingen

de INR-waarde aan. Je logt in bij de Trombo-

niet. Dat voelt wel eens kil. Stel dat het

niet geheel verloren gaat.

6 HighLife


Door: Redactie HighLife

HighLife is

Vertel ons wat Highlife voor jou heeft betekend We vieren feest dit jaar. Highlife is 30 jaar! Je gelooft het niet. Sommigen van jullie, onze lezers, waren nog niet eens geboren toen de eerste exemplaren van ons blad over de toonbank gingen van veel coffeeshops, growshops en smartshops. Nu, 30 jaar later, zijn we deel geworden van de geschiedenis van cannabis in Nederland. En daar zijn we trots op. Sinds onze start in 1991 kunnen we dertig jaar later spreken van

de VS zijn we zelfs het langst bestaande cannabis tijdschrift ter

hoogte- en dieptepunten. Al vanaf het eerste nummer is

wereld. Logisch dat we daar trots op zijn. Later komen we in deze

duidelijk dat de opbloeiende wietbranche een

Win arten

spreekbuis en tijdschrift goed kan gebruiken. Highlife groeit en bloeit. De eerste uitgaven die nog deels zwart/wit zijn worden in rap tempo ingeruild tot full color glossy magazines die soms tot wel 164 pagina’s tellen. Dan slaat de overheid rond 2005 toe. De cannabisbranche wordt te succesvol en een serie repressieve wetten volgt. Het heeft een fors impact op de branche. Het growshopverbod en de steeds verder gaande afknijping van coffeeshops hebben ook een

unieke jaargang met een feestelijk jubileumnummer. Zoals iedereen weet zitten we nog volop in de

ka 5 x 2 VIP ghlife’s i voor H st umfee hlife Jubile Jaar Hig

corona pandemie, en een jubileum vier je liever in vrijheid, dus we plannen deze speciale 30 jaar editie ergens in de tweede helft van

0 e een 3 nise2021. Als we een echt verjaardagsfeest ook open w te orga ajaar h e digden n o t n e e h d g ij In r b rag o je o v s t n s kunnen vieren. ur o mfee eeft ijn. Stu Jubileu or jou h ar bij z n kan da hlife vo e ij ig rt J . H a n t a k a re IP lt w 5x2V je verte e ans op waarin Lezers aan het woord omst. W maak k k n n e e e d ij n b e jk li e ll te beteke a s r e e fe d Voor dat jubileumnummer laten we jullie, e n z o e voor d kaarten t n deze g word la te s o it rl u e onze lezers, graag aan het woord. Wat heeft v er de rd. ers. Ov ondee inzend Highlife voor jullie betekend? Hebben jullie orresp c e g t nie

gevolg voor de media in cannabisland Nederland.

Onze eigen Soft Secrets moet de Nederlandse editie na vele succesvolle jaargangen beëindigen en onze

speciale herinneringen of anekdotes aan

Highlife? Ligt er ergens nog een oude foto met Highlife daarop in een

gewaardeerde concullega Essensie stopt in 2012. Highlife blijft als

oude kast? Bewaren of

enig tijdschrift bestaan. Zoals we ook ooit zijn begonnen.

verzamelen jullie onze

Stuur je bijdrage naar:

magazines? Laat ons dat weten,

redactie@highlife.nl of:

Uniek jubileum

en wie weet zie jij jezelf terug in

Highlife

Met onze 30ste jaargang vieren we een uniek jubileum. We zijn het

Highlife in onze speciale Highlife

Postbus 6024

langst bestaande cannabis tijdschrift in Europa. En na High Times in

30 jaar editie later dit jaar!

1005 EA Amsterdam

HighLife 7


lash Vlissingen opent deuren coffeeshops voor buitenlandse toeristen Bijna tien jaar geleden, in 2012, voerde Vlissingen in Zeeland het ingezetenencriterium in. Buitenlandse toeristen mochten niet meer de coffeeshop in. Dat leidde natuurlijk tot extra overlast en straathandel. Vanaf 1 april is dat voorbij. Vooralsnog gaat het om een proef die een jaar duurt, om te zien of de openstelling van de twee coffeeshops in Vlissingen voor buitenlandse bezoekers succesvol is. De gemeente hoopt dat de illegale handel en overlast afneemt. In Zeeland hebben slechts twee andere gemeenten coffeeshops. Terneuzen en Goes. Zij volgen ‘met interesse’ het experiment in Vlissingen.

Virginia wordt 16e USA staat met legale wiet! En het gaat gewoon door in de USA. Virginia is de 16e staat die cannabis legaliseert. Een doorbraak vanwege een extra reden: het is de eerste nogal conservatieve staat die wiet legaal maakt. Tegen de zin in van de Republikeinen, want die stemden allemaal zonder uitzondering tegen. Desondanks ging het voorstel door met een meerderheid van 48-43 en 20-19 in beide parlementen. Het was dus nog wel spannend. De verkoop van legale wiet duurt helaas nog even; dat gaat pas in 2024 beginnen. Een eerste stap is het opzetten

Muziek voor elk soortje Nadat Seth Rogan’s Houseplant cannabis onlangs ook in Californië geïntroduceerd werd, was de website enige dagen onbereikbaar door de grote toeloop. Meer hierover elders in ons blad. Een van de coolste merkstrategieën die het Houseplantteam bedacht, was om een set albums uit te brengen om het drievoudige spectrum van de soorten te begeleiden. In een Instagram-bericht legt Rogen de ingrediënten van elk vinyl uit: “De Sativa LP zit vol vrolijke muziek, de Indica LP is super zacht en de Hybrid LP zit er precies in het midden.” Het ontwerp voor de albumhoezen, gebaseerd op chique retro-kleurenpaletten, is behoorlijk dope, waardoor het product een stijlvolle jaren 70-esthetiek krijgt. En de muziek? Daar is niks mis mee!

8 HighLife

van een regelgevende instantie voor cannabis in deze staat.


Your Most Natural Smokers Brand

100% Recycled 100% Unbleached 100% Chlorine Free

visit greengoproducts.com @greengoproducts

/greengo.products


news Verkoop legale wiet stijgt enorm: Canada + 120%, USA +71% De verkoop van legale Canadese cannabis is in 2020 met 120% gestegen. Dit blijkt uit cijfers van Statistics Canada. In totaal spendeerde de Canadese bevolking ruim 1.7 miljard euro aan cannabisproducten. De enorme stijging komt mede door een verdubbeling van het aantal winkels waar je wiet kunt kopen. Eind 2019 waren dat er 760, nu zijn er al ruim 1400 vestigingen. Ook in de USA steeg de verkoop van legale cannabis. Leafly berekende dat er rond de 15 miljard euro aan wietproducten werd omgezet. Dat is een stijging van +71%.

Taiwan verlaagt straf voor thuiskwekers In 2017 werd Huang Hsien-chang in Taiwan voor het kweken van zes wietplanten in zijn huis veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Zijn proces leidde tot flink wat ophef, want veel Taiwanezen vonden de straf buiten alle proporties. De

Frans parlement vraagt en krijgt antwoord: wiet is okay! Het Franse parlement wilde via een online vragenlijst de publieke

vastzittende wietkweker ging in hoger beroep en hogere rechters

opinie over recreatief cannabisgebruik beter begrijpen. De

waren het met hem eens dat de wetten moesten worden herzien.

vragenlijst kon worden ingevuld op de website van de Assemblée

De politiek heeft daar naar geluisterd. Het Taiwanese kabinet

Nationale. Ruim een kwart miljoen Fransen was maar al te graag

kwam onlangs met een voorstel om de gevangenisstraf voor

bereid om hun mening over wiet te geven. Meer dan 80 procent

het telen van cannabis voor persoonlijk gebruik te verlagen. Nu

van de ondervraagden vond dat de consumptie en productie

geldt een minimumstraf van vijf jaar en een boete van maximaal

van cannabis moest worden toegestaan. Het recht op thuiskweek

$ 177.000. In het voorstel gaat de straf voor het kweken voor

werd door 85%

persoonlijk gebruik naar maximaal één jaar. Wie bedrijfsmatig

onderschreven.

wiet teelt, kan nog wel tot zeven jaar celstraf krijgen.

“We weten nu dat de legalisering van cannabis niet langer een taboe is in Frankrijk en dat onze medeburgers de ondoelmatigheid van de huidige wetgeving in deze kwestie observeren”, zei parlementslid Caroline Janvier in een verklaring.

10 HighLife

Caroline Janvier


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Meer aandacht voor edibles graag Hopelijk komt er snel extra aandacht in jullie blad voor edibles, want dat is een nauwelijks belichte vorm van cannabisgebruik.

Leve de eenhoorn

Een aparte katern over de edibles, de do’s en dont’s, de vele

Waarom weet ik niet, maar ik ben al jarenlang fan van

vormen van eetbare cannabis en waar en wat er te koop is, zou

eenhoorns. Of unicorn, in het Engels. Ik was daarom blij

helpen in de strijd.

Wally

verrast toen ik bij het artikel over Zach Johnsen een prachtig exemplaar zag. Ik ben meteen naar de website van deze

We beloven dat dit jaar nog te doen! Want zelf mogen we ook graag

tekenaar gegaan. Prachtig werk. Ga zo door met deze

een wietcake bakken, of op andere manieren van cannabis genieten..

monumentale serie. Het is elke keer weer een lust voor het oog Dylan

en de interviews lees ik met veel interesse.

Het is eerlijk gezegd ook een favoriete serie voor ons. Zoveel talent overal in de wereld!

CBD voor honden Daar zijn die gekke Amerikanen weer, dacht ik in eerste instantie toen ik het artikel las over CBD snacks en -olie in de Verenigde e de Staten. Maar ik e verbazing meldd ierig. Tot mijn stomm ort raakte toch nieuwsg so dit t naar toe ga da ik met mijn Snoopy is. Wat dierenwinkel waar derland verkrijgbaar or honden ook in Ne vo n cte du pro r dcb ga halen later dit jaa dat ik zoiets in huis nk de Ik . ng ssi rra een ve helemaal gek g, als Snoopy altijd voor de jaarwisselin . rvelende vuurwerk wordt van al dat ve Jenny Dank voor de tip!

High Life is inderdaad vrij bizar Ik hou van films en was daarom verrast een artikel te lezen over de bizarre science fiction film High Life. Nu is SF een van mijn favoriete genres, dus ik was verbaasd dat ik nog nooit over dit ‘kunstwerk’ had gehoord. Jullie schreven al: ‘High Life is geen gemakkelijke of sensationele film met spectaculaire computereffecten’. Dat klopt helemaal, ik kwam er moeilijk doorheen. Van die bizarre seksscenes in de fuckbox en met die dildomachine word ik nog wel eens rillend wakker!

Bo

Zoals we al schreven: je moet er van houden.

Graag gedaan, Jenny.

HighLife 11


Column André Beckers

Is coffeeshopgeld zwart geld? Het coffeeshopbeleid in Nederland laat zich “praktisch en juridisch” eigenlijk niet uitleggen. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van Yves Bot, een vooraanstaand jurist die rechters van het Europese Hof van Justitie van de EU adviseerde. Niemand begrijpt dat vanuit een coffeeshop wel hasj en wiet (cannabis) mag worden verkocht, maar dat de inkoop daarvan niet wordt gedoogd. In deze column bespreek ik welke vreemde gevolgen dit incomplete beleid kan hebben.

De leveranciers die cannabis aan coffeeshops

pandemie wordt er in coffeeshops steeds

ruim 25.000 euro cash op zak. Toen de politie

leveren kunnen geen facturen uitreiken. Als zij

meer gepind. Er komt daardoor zo weinig cash

dit geldbedrag tijdens een controle ontdekte,

hun naam, adres en woonplaats (NAW)

geld in het laatje van de coffeeshop dat er

verklaarde hij dat het geld afkomstig was uit

kenbaar zouden maken, dan roepen zij een

cash geld moet worden opgehaald om de

zijn coffeeshop en bestemd was om inkopen

stafprocedure over zich heen. Daar is niemand

cannabis te kunnen inkopen. Gelet op de

cannabis van te doen. Omdat het inkopen van

toe bereid. De belastingkamer van de Hoge

doorgaans stevige omzetten van coffeeshops

cannabis niet wordt gedoogd, had het geld

Raad toont sinds jaar en dag begrip hiervoor.

is er veel meer dan 8.000 euro per maand

hiermee volgens de letter van de wet een

Het is de rijksoverheid die zelfs na tientallen

illegale bestemming. Een strafrechtelijke

jaren van gedogen geen compleet gedoog-

procedure volgde. Mijn cliënt werd verdacht

beleid weet vast te stellen. Het gevolg daarvan

van witwassen. Zijn administratie en belasting-

is dat de Belastingdienst van een coffeeshopexploitant geen facturen en NAW gegevens van de leveranciers van cannabis mag verlangen. Uiteraard moet wel een gedegen en goed controleerbare administratie worden gevoerd. Als de coffeeshopexploitant de geldende gedoogcriteria naleeft, dienen zijn winsten uit de verkoop van cannabis volgens de strafkamer van de Hoge Raad als legale

Geld dat is verdiend in een coffeeshop waar de gedoogcriteria worden nageleefd is legaal (wit) geld.

(witte) inkomsten te worden beschouwd.

aangiften werden onderzocht. Vastgesteld werd dat het geld afkomstig was uit de exploitatie van een coffeeshop die de gedoogcriteria naleeft. Tijdens de strafzaak wees ik op de rechtspraak van de Hoge Raad. Geld dat is verdiend in een coffeeshop waar de gedoogcriteria worden nageleefd is legaal (wit) geld. Het in ons wetboek van strafrecht strafbaar gestelde witwassen heeft betrekking op de herkomst van geld. Als het geld afkomstig is uit een misdrijf is het illegaal

Tekort aan cash geld

(zwart) geld. De bestemming is hierbij niet

De Rabobank beweert sinds kort niet langer

nodig om inkopen te kunnen betalen. Uit

relevant. Vrijspraak volgde. De Rabobank voert

betrokken te willen zijn bij de illegale inkoop

angst betrokken te raken bij witwassen

voor haar gewijzigd beleid geen solide

van cannabis door coffeeshops. Coffeeshop-

weigert de Rabobank haar medewerking. Is de

argument aan. Wie fluit deze bank terug?

exploitanten die bankieren bij deze boeren-

angst van de Rabobank gegrond?

bank mogen niet meer dan 8.000 euro per maand cash opnemen. Dat levert enorme

Legaal of illegaal?

André Beckers

problemen op. Als gevolg van de Covid-19

Een cliënt van me werd onlangs betrapt met

www.wolf.partners

12 HighLife


HIGH weirdness The Goatfather surft met een geit

Even puzzelen met 40.320 stukjes

Een geit is een dankbaar dier. Eerder schreven

een hit en je hoort de internetwinkels ook niet klagen. Als je dan toch aan de slag gaat, wat te

we al over yogalessen met een geit, een

denken van een exemplaar met 40.320 stukjes. Ravensberger maakte er een bijna zeven meter

fenomeen dat (uiteraard) in Californië begon.

lange Disney-tienluik van. Er is een ware hype ontstaan om deze immense hersenbreker zo snel

Maar je kunt veel meer met een geit doen,

mogelijk te maken. De Canadese Maxine Olive heeft onlangs het record gebroken: ze klaarde

dacht surfer Dana McGregor uit Pismo Beach.

de klus in 150 uur. Volgens de fabrikant is een gemiddelde puzzelaar er zo’n 600 uur mee bezig.

Elke keer als hij ging surfen moest hij zijn

Wat nu? Op naar de volgende natuurlijk, als echte puzzelgek. Want Kodak heeft inmiddels een

geitmaatje Goatee verdrietig thuis laten. De

puzzel gemaakt met 51.300 stukjes met daarop de 27 wereldwonderen.

Door het coronavirus heeft puzzelen een comeback gemaakt. Kringloopwinkels zagen hun stoffige puzzels als warme broodjes over de toonbank gaan. In buurtgroepen zijn ruilpuzzels

geit huilde tranen met tuiten, tot ergernis van de buren, en dus besloot Dana om Goatee voortaan mee te nemen naar het strand. Daar bleef het niet bij, want al snel was het onafscheidelijke duo samen op een surfboard te bewonderen. Dana kreeg de bijnaam ‘The Goatfather’ en heeft nu van zijn hobby een beroep gemaakt. Je kunt nu surflessen – met geit – bij hem nemen. Er is inmiddels ook een boek (Surfing Goat Goatee) en er zijn kampen voor kinderen met beperking. Een nobel doel. www.surfgoats.com

Maak je eigen persoonlijke sterretje We hadden eigenlijk een tekst gepland waarin we jullie een alternatief wilden voorstellen voor Paaseitjes. Want er bestaat namelijk een ‘smaakvol’ alternatief. We hebben het dan over de ‘eadible anus’ chocolaatjes. Dat werkt zo. Je laat een sample maken van je eigen, euhh, anus, en dan maakt een gespecialiseerd bedrijf daar een chocolaatje van. Maar Pasen is al geweest en verdorie, Valentijnsdag is ook al voorbij. Dan gaan we maar over naar Plan B. Er is immers altijd wel een verjaardag of ander feest waarbij een ludiek presentje wel gewaardeerd wordt. En nu kun je niet alleen je eigen sterretje in chocolade vereeuwigen, maar ook in bijvoorbeeld brons laten gieten. Of je partner daar heel blij van wordt? Wie weet. Wij vinden het al prachtig dat zoiets kan, dus doe er je voordeel mee! www.eadibleanus.com.

HighLife 13


lash Wiethapjes in Bangkok Alles wijst er op dat we later dit jaar weer fijn op vakantie mogen. Alvast een tip als je naar Bangkok gaat; kijk eens rond bij de Kanom Siam winkels, waar ze overheerlijke cannabishapjes serveren. De trotse makers melden: ‘Het nieuwste product van ons is een dessert met de geur van pandan en een mix van zorgvuldig door ons geselecteerde cannabissoorten.’ Onlangs maakte het restaurant Ban Lao Rueng in Prachinbury, op twee uur rijden van de Thaise hoofdstad, ook al een aantal nieuwe cannabisschotels op hun menu bekend, waaronder ‘pot pizza’ en ‘tempura weed’. Thailand heeft medicinale cannabis als eerste land in de regio al eerder legaal gemaakt en thc-arme cannabis mag gebruikt worden voor voedsel en cosmetica.

Cannabis gigantische banenmotor in VS De cannabisindustrie in de Verenigde Staten ontpopt zich tot een gigantische banenmotor. Alleen al vorig jaar werden ruim 70.000 extra full time banen gecreëerd. In totaal zijn nu 321.000 mensen

Deelnemers gezocht voor wereldwijd onderzoek kleine thuiskwekers

actief in de wietbranche in de VS. Deze cijfers komen uit het

Medewerkers van de Universiteit Gent doen mee aan een

35.000 en Florida is nummer drie met 31.444 banen. In Canada

wereldwijd onderzoek naar de ervaringen van kleinschalige

is het aantal banen in 2020 juist gedaald. Bedrijven hebben fiks

thuiskwekers. Via www.worldwideweed.nl kun je meedoen.

gesaneerd omdat men te optimistisch was na de legalisatie in

De website registreert geen ip-adressen en men garandeert

2019. In 2020 werden zeker 2700 werknemers ontslagen. In 2019

complete anonimiteit. Het initiatief van dit grootschalige

werd het aantal wietbanen in Canada op ongeveer 10.000 geschat.

internationale onderzoek ligt bij het Global Cannabis Cultivation Research Consortium (GCCRC). Rond de 6500 wietkekers deden mee aan hun eerste soortgelijke onderzoek in 2012. Nu is het tijd voor een tweede studie. Het doel is om hiermee een meer realistisch beeld van wietkwekers te krijgen. Daardoor kan een beter beleid worden ontwikkeld, dat niet gestoeld is op vooroordelen. Meer info: www.worldwideweed.nl.

14 HighLife

jaarlijkse Leafly Jobs Report, dat samen met Whitney Economics wordt gemaakt. Hoewel de VS nog steeds een federaal verbod op cannabis kent, is de groene branche de laatste jaren fors gegroeid. Bij de eerste telling in 2017 waren er 122.800 banen. In een korte periode is dat dus verdrievoudigd. Ongekend! Californië leidt zoals vaker de dans met bijna 58.000 banen. Colorado volgt met ruim


Meer dan 1500 cannabissoorten!

Amsterdam Seed Center bestaat 10 jaar!

2021 markeert het 10-jarig bestaan van Amsterdam Seed Center! Er komen dit jaar grote festiviteiten met te gekke promoties! We hebben een paar hele speciale promodeals nu het groeiseizoen weer begint: gratis promozaden, gratis goodiebags, gratis merchandise, kortingsacties en nog veel meer. Amsterdam Seed Center is in 2011 opge-

Seeds, Humboldt Seeds, Karma Genetics,

den altijd met zorg behandeld en discreet

richt en wil de beste bron zijn om online

Paradise Seeds, Rare Dankness, Royal

verzonden, nadat de betaling is ontvangen.

wietzaden te bestellen. Al onze wietzaden

Queen Seeds, Sensi Seeds, Strain Hunters,

Bezoek ons in onze winkel aan de Graven-

zijn vers en gekoeld bewaard, klaar voor

Sweet Seeds en nog veel meer.

straat 12 in Amsterdam, gelegen op slechts

wereldwijde verzending. Met meer dan

50 meter van de Dam, in hartje Amsterdam.

30 jaar gecombineerde kweekervaring

Blijf veilig, kweek cannabis!

We zijn 7 dagen per week geopend van

en zaden van meer dan 40 van de meest

Naast premium wietzaden vind je hier

10.00 tot 18.00 uur. Je bent altijd welkom om

populaire zaadbanken die beschikbaar zijn,

een grote verscheidenheid aan kwalitatief

langs te komen! Namens Team Amsterdam

met meer dan 1500 cannabissoorten, zul

uitstekende vaporizers, CBD-producten,

Seed Center: Blijf veilig, kweek cannabis!

je zeker het juiste zaad voor je behoeften

tassen, grinders en andere rookaccessoires,

vinden. Ons personeel heeft het allerbeste

smart products, kleding, marihuana-boeken

op het gebied van cannabisgenetica ge-

en meer. Je kunt deze producten direct

selecteerd. Een paar voorbeelden van die

bestellen via onze gebruiksvriendelijke web-

populaire zadenbanken uit de VS en de EU

shop (Gebruik promotiecode SEEDS4U). Ons

die bij ons te krijgen zijn: Barney’s Farm, BC

behulpzame personeel staat klaar om je te

Bud Depot, Buddha Seeds, Cali Connec-

ondersteunen met een snelle en betrouw-

tion, Dinafem, Dutch Passion, Greenhouse

bare klantenservice. Alle bestellingen wor-

Amsterdam Seed Center Gravenstraat 12 1112 NM Amsterdam Openingstijden: 7 dagen per week van 10.00 tot 18.00 uur www.amsterdamseedcenter.com

HighLife 15


16 HighLife


Door: Rob Tuinstra

Bizar cannabis experiment uit 1972 verfilmd

De bevindingen van het uiterst omstreden onderzoek zijn nooit onthuld, maar het bizarre verhaal leeft voort in The Marijuana Conspiracy, een Canadese indiefilm die vanaf 20 april (4.20!) te bekijken is. Schrijver, regisseur en producent Craig

die bizarre gebeurtenissen in de winter

Hoewel de onnatuurlijke en buitensporige

Pryce zegt dat het onderzoek plaats-

van 1972, toen een groep jonge vrouwen

doseringen het grootste deel van hun

vond toen de regering van premier Pierre

ruim drie maanden deelnam aan deze

productiviteit niet beperkten, raakten de

Trudeau in Canada overwoog cannabis te

ongebruikelijke wetenschappelijke studie

vrouwen uiteindelijk toch zombified en

legaliseren. De LeDain-commissie had net

waarin de effecten van marihuana op

voelden ze zich als laboratoriumratten on-

een rapport voltooid waarin het recreatief

vrouwen werden gemeten. De film neemt

der constante observatie en aansporingen

gebruik van cannabis was onderzocht en

het publiek mee op een reis met vijf jonge

van ‘de wetenschappers’. Toch volhardden

aanbevolen dat er een decriminalisering

vrouwen die een gemeenschappelijk

ze, zonder dat iemand voor hen zorgde

van wiet moest komen. Die conclusie werd

doel deelden: wat geld verdienen en een

en zonder wetten om hen te beschermen.

echter genegeerd door de federale over-

nieuwe start in het leven hebben.

De vrouwen gebruikten hun unieke sterke

heid en de legalisatie van cannabis werd

punten, veerkracht en vriendschap om

pas doorgezet in 2018, toen Trudeau’s zoon

Laboratoriumratten

deze tegenslag te boven te komen. Na het

Justin enkele decennia later premier was.

Het begon leuk, het leek een soort

einde van het experiment hield de rege-

hippiekamp: je wordt betaald om wiet te

ring de conclusies geheim. Waarschijnlijk

Project Venus

roken en je verdient daarmee gemakkelijk

omdat het niet de gewenste conclusie

Volgens de regisseur van de film lijkt deze

wat extra geld. Doel van het onderzoek

(cannabis is slecht!) gaf. Tot op de dag van

tegenstrijdige houding ten opzichte van

was om te kijken in hoeverre de jonge

vandaag kennen de vrouwen de resul-

cannabis een rol te hebben gespeeld bij

vrouwen functioneerden na het roken

taten nog steeds niet, want de regering

het omstreden experiment dat de naam

van wiet. Tot frustratie van de onderzoe-

houdt de resultaten geheim.

Project Venus kreeg. “Het was bizar hoe

kers blonken de blowende vrouwen uit in

ze dit experiment uitvoerden, er was een

hun taken. De wetenschappers, gefrus-

The Marijuana Conspiracy

geheime agenda bij betrokken”, zegt Pryce.

treerd en verrast, besloten de vrouwen

www.samualgoldwynfilms.com

The Marijuana Project is gebaseerd op

steeds hogere THC-doseringen te geven.

(trailer op YouTube te zien)

HighLife 17


Door: Rob Tuinstra

Still uit The Marijuana Conspiracy

“Het werd een marteling” Tijdens het 98 dagen durende experiment werden in een ziekenhuis in Toronto de hersenen, harten, nieren, levers, bloed en urine van de vrouwen dagelijks grondig getest en geanalyseerd. Een team van verpleegkundigen hield de klok rond hun gedrag bij, dat met tussenpozen van een half uur werd geregistreerd. De Canadese krant Toronto Star sprak ruim tien jaar geleden met enkele vrouwen die deelnamen aan het Venus Project. Een van hen is Doreen Brown. De eerste weken voelde de ervaring als een

oogst van de overheid drie keer sterker was

heeft het voor mij mijn problemen vergroot.”

hedonistisch toevluchtsoord zonder de zon,

dan wat er op straat verkrijgbaar was. In het

Ze bracht een paar jaar in therapie door en

want de vrouwen mochten niet naar buiten.

voorjaar had het bloedonderzoek zoveel

ging naar de Universiteit van Toronto om

Het voelde als een avontuur, zegt Brown. Maar

sporen achtergelaten op de armen van de

politicologie en geschiedenis te studeren.

de zorgeloze sfeer duurde niet lang, de

vrouwen, dat elke proefpersoon een getypte

Later was ze jazz-zangeres in lokale clubs.

hoeveelheid wiet die ze moesten roken werd

en ondertekende doktersbrief ontving, waarin

Toen ze eind dertig was, werd ze zwanger en

steeds groter. “We vroegen ze om het weg te

stond dat ze deel uitmaakten van een ‘klinisch

verhuisde ze naar een andere stad. Ze heeft

halen”, zegt Brown. “Ze wisten dat we wilden

onderzoek’ en niet drugsverslaafden waren.

later een aantal malen om opheldering

dat het werd weggehaald; er was geen twijfel

gevraagd. Wat waren de resultaten van het

over mogelijk. Ik voelde me als in coma. Ik kon

Opgelicht

onderzoek? Brown: “Ik wil het weten. De

niets doen. Het werd een marteling. Het

Op 8 mei 1972 mochten de vrouwen het

doseringen. Wat ze psychologisch, fysiek

isolement was ook erg moeilijk. Ik keek door de

ziekenhuis na 98 dagen verlaten. Doreen

vonden. Ik voel me opgelicht, misbruikt. Het is

ramen naar buiten en dacht, ik zou graag een

Brown verwachtte opluchting, een gevoel

net alsof het niet is gebeurd. Ik heb het gevoel

wandeling maken om hier weg te komen.” De

van vrijheid, maar in plaats daarvan voelde ze

dat je drie maanden van je leven hebt

cannabis werd geleverd door Health Canada.

zich paranoïde. “Het was heel eng. Ik dacht,

gegeven en waarvoor? Waren de resultaten

In het begin van de jaren zeventig exploiteer-

waar moet ik heen? Wat ga ik doen? Ik was

zo vreselijk dat ze ze ons niet hebben

de de federale regering een kweekoperatie

bang om de metro te nemen. Ik hoopte dat

gegeven? Steunden de resultaten de

met meer dan 300 variëteiten. Een gezond-

het me wat perspectief zou kunnen geven als

legalisering van cannabis? Ik weet het niet.

heidsfunctionaris pochte destijds dat de

ik die 98 dagen daar zou zijn. Maar als er iets is,

Het laat je met veel vragen achter.”

18 HighLife20 HighLife


HighLife 21


Tekst: Nicole Maalsté

Hoeveel mensen werken in de Nederlandse cannabissector is nooit echt onderzocht

Cannabis als banenmotor

22 HighLife


In de VS en Canada wordt sinds 2017 bijgehouden hoeveel nieuwe banen de legale cannabissector oplevert. De cannabisindustrie is een enorme banenmotor in de VS. Dat roept de vraag op hoe dat in Nederland zit. Officiële cijfers zijn er niet. Maar schattingen kunnen een idee geven. Het wietexperiment maakt dit soort data extra relevant.

Hoeveel mensen er precies werkzaam zijn

kaliber, maar tientallen werknemers is

de Highlife Guide. Ik telde in 2005-2006

in de Nederlandse cannabissector is nooit

tegenwoordig geen uitzondering voor een

zo’n 200 groothandels en 375 growshops

onderzocht. Onderzoeksbureau Intraval

coffeeshop. Uit de scriptie die Martijn

in Nederland. Officieel mochten

publiceerde in 2004 het rapport ‘Preven-

Huigen in 2008 schreef, valt af te leiden dat

growshops alleen maar kweekbenodigd-

tieve Doorlichting Cannabissector’. In dat

er qua personeelsomvang grote verschillen

heden, zoals zaden, groeilampen,

onderzoek werd gekeken of coffeeshops,

tussen coffeeshops zijn. Van de acht

koolstoffilters, bakken, aarde, voedings-

growshops én smartshops kwetsbaar zijn

ondernemers die hij interviewde hadden er

stoffen, bestrijdingsmiddelen, hydromat-

voor verwevenheid met georganiseerde

twee minder dan tien werknemers, drie

ten, ventilatiesystemen, waterinstallaties,

criminaliteit. Volgens Intraval waren er toen

tussen de 10 en 50 werknemers en twee

schakelinstallaties, pH-meters en

1190 vestigingen, waarvan 752 coffeeshops

meer dan 50 werknemers.

thermometers verkopen. Growshops zijn sinds 1 maart 2015 grotendeels uit het zicht

en 341 growshops. Het onderzoek laat zien dat de onderzoekers destijds weinig zicht

Buitendienst

verdwenen, toen de voorbereiding van

hadden op de wijze waarop de cannabis-

Een deel van die werknemers werkt in de

beroepsmatige en/of grootschalige

markt is georganiseerd. Ze schrijven: ‘De

zogenoemde ‘buitendienst’. Dat zijn de

hennepteelt strafbaar werd gesteld. De

meeste ondernemers in deze branche zijn

werknemers die zich bezighouden met het

growshops die nog open zijn houden zich

kleine zelfstandigen. Ruim tachtig procent

klaarmaken van producten voor de

verre van illegale praktijken en richten zich

van de ondernemingen in de cannabissec-

verkoop. Daarbij kun je denken aan het

uitsluitend op kleinschalige hobbytelers.

tor bestaat uit één vestiging. In de meeste

afwegen, inpakken gebruikershoeveelhe-

Veel van de materialen die growshops

winkels is een eigenaar met enkele

den in zakjes en het maken van voorge-

verkopen zijn in principe ook in tuincentra

werknemers werkzaam. In totaal zijn er naar

draaide jointjes. Maar ook de ‘runners’, de

of groothandels te koop, met het verschil

schatting 4600 personen in de cannabis-

werknemers die de producten vanuit de

dat in de growshop alle spullen bij elkaar

branche werkzaam, waarvan het grootste deel in de coffeeshops.’ Dat zou betekenen dat er slechts 3 á 4 personen per shop werkzaam zijn. Dat lijkt me aan de lage kant. Veel coffeeshops zijn zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat open. Dat betekent dat er per dag twee ploegen werken. Verder lijkt het erop dat ze voorbij zijn gegaan aan het feit dat er bij (vrijwel) elke coffeeshop ook mensen werken die de producten inkopen en verwerken tot gebruikershoe-

Ik telde in 2005-2006 in de Highlife Guide zo’n 200 groothandels en 375 growshops in Nederland.

staan die je nodig hebt voor het kweken van wiet. Nu worden ook veel spullen via internet aangeboden. Hierdoor is het lastig om zicht te krijgen op het aantal mensen dat in of voor de cannabisindustrie werkzaam is. Veel jobs worden niet op die manier geregistreerd. Het gaat vaak om materialen die ook gebruikt worden voor het telen van andere gewassen.

Overige bedrijven De Highlife Guide van 2006-2007 vermeldde daarnaast 27 zadenbedrijven. Dat

veelheden. Kortom, de schatting van 4600 is een flinke onderschatting. Zonder te

stash naar de winkel brengen, vallen

zijn er inmiddels een kleine veertig en die

overdrijven mag je tegenwoordig uitgaan

hieronder. Een kleine rondvraag onder

verschillen zeer qua omvang. Er zijn kleine

van een verveelvoudiging hiervan. De

coffeeshopondernemers leert mij dat er

waar een paar man werkzaam zijn en

meeste coffeeshops zijn kleine bedrijfjes.

zo’n 3 á 4 personen per shop in de

middelgrote bedrijven waar enkele

buitendienst werken. Voor 570 coffee-

tientallen personen werkzaam zijn.

Checkpoint

shops betekent dit dat er op dit moment

Daarnaast zijn er in Nederland nog

Kijk bijvoorbeeld naar coffeeshop Check-

alleen al zo’n 2000 mensen in de buiten-

verschillende cannabis-gerelateerde

point in Terneuzen. Toen die in 2008

dienst werkzaam zijn.

tijdschriften en websites en bonden. Het

dichtging stonden er in één klap bijna 100

aantal personen dat werkzaam is in de

werknemers op straat; de plaatselijke

Growshops

illegale productie en verkoop van

Sociale Dienst draaide overuren. Drie jaar

De schatting die Intraval in 2004 maakte

cannabisproducten is niet bekend. We

na dato had een groot deel van die mensen

van het aantal growshops kwam aardig in

hebben dus eigenlijk alleen maar zicht op

nog steeds geen andere baan gevonden.

de buurt. Ik heb zelf een keer een poging

het personeel dat werkzaam is in de

Checkpoint was natuurlijk van een ander

gedaan aan de hand van advertenties in

coffeeshops, growshops en zadenshops

HighLife 23


en zelfs dat beeld is verre van compleet.

shop zullen hun baan waarschijnlijk gaan

en veiligheidsbedrijven bijkomen voor

Alle andere werkzaamheden vinden net

verliezen, omdat deze werkzaamheden

beambten die de ‘nieuwe’ industrie moeten

als in alle andere landen waar cannabis

niet meer in de coffeeshop mogen

controleren met in hun kielzog allerlei

een illegaal product is in de verborgenheid

plaatsvinden. De overheid heeft bepaald

adviseurs en managers. En uiteraard zal een

plaats. Met de start van het experiment zal

dat experiment coffeeshops alleen

bonte stoet van ondernemende types de

pas zichtbaar worden hoeveel mensen er

gesealde cannabisproducten mogen

nieuwe industrie aangrijpen om allerlei

eigenlijk werkzaam zijn in deze branche en

verkopen. Het afwegen en inpakken vindt

nieuwe producten op de markt te brengen

hoeveel potentie deze industrie heeft. Een

dus bij de producent plaats. Ook mag er

waarin cannabis verwerkt is, zoals edibles

belangrijk deel van die werkzaamheden

geen voorraad elders liggen. Alle produc-

en voedingssupplementen. Levert het

vindt nu ook al plaats. Het is alleen niet

ten liggen dus in de coffeeshop of bij de

wietexperiment in Nederland nieuwe

zichtbaar in de statistieken omdat die

producent. Hierdoor zullen ‘runners’

banen op? Het antwoord is: Ja. Maar het

werkzaamheden ondergronds plaatsvin-

overbodig worden. Wellicht dat een deel

levert vooral ook meer transparantie op

den of niet als zodanig worden geregis-

van die mensen bij de legale telers aan de

over de werkzaamheden die tot nu toe

treerd omdat niet duidelijk is dat deze

slag kan, maar het zal voor velen van niet

buiten het zicht blijven van de overheid.

personen (deels) voor de cannabisindus-

makkelijk zijn om een nieuwe job te vinden.

Daarnaast leidt het ook tot het verlies van

trie werkzaam zijn.

‘zwarte banen’ in de sector, met name aan

Nieuwe functies

de ‘achterdeur’. Anders gezegd: Er komt

Gevolgen door wietexperiment

Daarnaast ontstaan nieuwe functies,

meer officiële werkgelegenheid en meer

De mensen die nu werkzaam zijn in de

bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek

nieuw soortig werk in de sector, en er zal

‘buitendienst’ van de experiment coffee-

en testen en er zullen banen bij de overheid

minder zwart werk zijn.

Drukte op de Highlife Hennepbeurs in 2004

“In 2005 zeker 50.000 cannabisbanen, nu gehalveerd” Ik vroeg Rob Tuinstra, hoofdredacteur van Highlife sinds 2020, of hij tot een schatting wilde komen. Hij berekent dat er op het hoogtepunt van de cannabisindustrie, rond 2005, minstens 30.000 banen in de sector waren: “Als je kijkt naar de aantallen coffeeshops, growshops, headshops, groothandels, zadenbedrijven, noem maar op, dan is zelfs dat nog een voorzichtige schatting. En dan komt het informele circuit er nog bij, de aanvoer van de cannabis voor de gedoogde coffeeshops. Plus de banen die door de cannabissector zijn geschapen in bijvoorbeeld het toerisme, de transportsector, de schoonmaakbranche of de financiële sector. Ik kom dan op 50.000 banen. En dat is opnieuw een voorzichtige schatting. Minstens de helft daarvan is verdampt door het cannabisbeleid in Nederland. De afbraakpolitiek van alle centrumrechtse regeringen ten opzichte van cannabis is niet alleen moreel absoluut onaanvaardbaar, maar financieel is het ook een beleid van enorme gemiste kansen.”

24 HighLife


Tekst: Rob Tuinstra

Maakt wietwet nu kans in Eerste Kamer? In 2017 werd de wietwet door de Tweede Kamer aangenomen. Helaas bleef het daarbij, want het Wetsvoorstel Gesloten Coffeeshopketen van D66-kamerlid Vera Bergkamp werd ingeruild voor het wietexperiment, omdat de christelijke partijen CDA en ChristenUnie fel anti-cannabis zijn; alle coffeeshops moeten dicht en wiet moet ten strengste worden verboden. Het wietexperiment was het hoogst haalbare compromis.

Maar omdat het wietexperiment zo traag

houdt nog wel een slag om de arm: “Ik denk

verloopt zette Bergkamp onlangs haar

wel dat we de discussie kunnen gaan voeren.

initiatiefvoorstel door. En er is hoop op een

We willen ons er eerst in verdiepen.” Op

meerderheid voor de gereguleerde teelt,

Twitter voegde ze daar aan toe: ‘Op zich is

omdat de acht JA21 senatoren niet onwelwil-

JA21 wel voor legalisering softdrugs. Maar wel

lend tegenover het voorstel staan. Bergkamp

verantwoord haalbaar.’ Op de site www.

verklaarde in het Algemeen Dagblad dat ze

cannabisindustrie.nl reageerde Derrick

gefrustreerd was over het trage tempo rond

Bergman (VOC) verheugt: “Het pad naar

het wietexperiment: “Sinds het regeerak-

legalisering blijft glibberig en onvoorspel-

koord in 2017 tot nu zit er nog geen zaadje in

baar, zo blijkt maar weer. In de CannaStemBus

de grond.” Pas in 2025 zou een evaluatie over

vertelde Vera Bergkamp al dat ze zich ergert

het wietexperiment komen. Bergkamp vindt

aan het gebrek aan snelheid, zowel met de

dat te lang duren: “Daarom gaan we nu ook

wietproef als met meer onderzoek naar

de behandeling van de wet in de Eerste

medicinale cannabis. Het VOC heeft altijd

Kamer opstarten. Op basis van de verkie-

bepleit dat de wietwet van D66, zoals alle in

zingsprogramma’s is er een meerderheid

de Tweede Kamer aangenomen wetten, naar

voor legalisering.”

de Eerste Kamer moet worden gezonden, zodat er daar over gestemd kan worden en

Gebrek aan snelheid

de achterdeur van alle coffeeshops in één

JA21 heeft de sleutel in handen. De afgesplitste partij van FvD gaf eerder aan voor legale cannabis te zijn. Annabel Nanninga

info@profs.works

Demissionair Minister van Justitie Grapperhaus (CDA) maakt zijn standpunt over drugs nog eens duidelijk

klap geregeld is. Voor ons is dit dan ook zeker heuglijk nieuws.” Wordt vervolgd.

www.profs.works

Traditional Dutch Recipe HighLife 25


KOMODO

Wiet is vooral chill tijdens het creatieve proces

26 HighLife


Mocht je denken dat de band Komodo is vernoemd naar de gelijknamige wietsoort: dat is dus niet zo. Maar evengoed zijn er liefhebbers van een blowtje in deze vintage exotic rock ’n roll muziekgroep, bekend van o.a. hun energieke live optredens.

Van links naar rechts: Joris Ram, Massimo Bombrini, Tommy Ebben, Menno Roymans en Jody van Ooijen

HighLife 27


tekst: Arjan van Sorge foto’s: Tijmen Hobbel, Robert Westera

Highlife doet dit interview met frontman

Houwtje-touwtje

als drugs hebben, zijn daar Massimo en

Tommy Ebben, en de wietfans van de band:

Zoals gezegd komt de bandnaam niet van de

Menno. Massimo woont net zoals broer Gino

multi-instrumentalist Menno Roymans en

wietsoort met dezelfde naam. “Ik was jaren

(die daar een studio heeft) in Heerlen. En in

percussionist Massimo Bombrini. Komodo

geleden op Bali en daar heb je talloze

Heerlen - volgens Massimo - “hebben we niks

werd een aantal jaar geleden opgericht door

houtje-touwtje reisbureautjes. Zij adverteren

te klagen, dat zit allemaal wel goed!” Net zoals

de broer van de percussionist, Gino Bombrini,

voor de verschillende dagtochten die ze

in Utrecht, aldus Menno: “Coffeeshops

nadat hij en Tommy elkaar hadden leren

aanbieden op van die zelfgeschilderde

genoeg daar. Als ik wiet haal ga ik het liefst

kennen op nachtelijke jamsessies in Utrecht.

uithangbroden. Daarop sprong het woord

naar ‘t Grasje, en als ik er een bakkie koffie bij

Hun eerste, spontaan gemaakte nummer

KOMODO, het eiland met die grote varanen,

wil is de Culture Boat erg fijn.”

Bengali Crown smaakte naar meer en het

er altijd enorm voor me uit.”

Eigen kweek

duurde niet lang of het eerste album getiteld

Ronde klanken

“Maar het is lang geleden dat ik in een shop

“Er was gewoon iets aan de combinatie van

ben geweest. Ik ben namelijk groot fan van

Live-band

letters dat mijn ogen er naartoe werden

eigen kweek. Het is als het eten van zelf

Tommy: “Gino speelde hiervoor in de band

getrokken. Ook houd ik van de ronde klanken

gebakken brood: bijzonder, lekker, en

Skip & Die en ik maakte vooral muziek onder

die het woord aan je mond onttrekt. Ik dacht

goedkoop. En fijn om niets te maken te

Komodo was een feit.

mijn eigen naam. Toen we eenmaal genoeg

hebben met dat achterhaalde

songs hadden gemaakt en we werden

gedoogbeleid. Zo hoeft daar helemaal

gevraagd voor optredens, zijn we een live-band gaan samenstellen. Die heeft inmiddels wat wisselingen gehad; zelfs Gino is niet meer onderdeel van de live-band. Maar hij werkt nog wel steeds mee aan songs.”

Fanaten “Naast mezelf op zang en gitaar speelt Jody van Ooijen drums, Joris Ram doet bas en achtergrondzang, en Menno Roymans is het

Vorige zomer ben ik gaan guerrillakweken: gewoon net buiten de stad een paar planten neerzetten in het openbaar.

manusje van alles die naast gitaar en zang

niemand in verre vreemde landen voor in de bak te zitten.”

Guerrillakweken “Vorige zomer ben ik gaan guerrillakweken: gewoon net buiten de stad een paar planten neerzetten in het openbaar. Ik ben flink wat planten verloren aan slakken en de gemeentelijke maaimachine, maar had toch een redelijke opbrengst. Van het knipafval ben ik boter en olie gaan maken, en daar doe ik nu ook al maanden mee. Het is ongelofelijk

ook bouzouki, dwarsfluit en percussie speelt.

toen: als ik ooit een rockband met exotische

hoe vaak je stoned kan worden van zo’n plant,

Massimo Bombrini, de jongere broer van

invloeden begin, noem ik het Komodo. Ik had

als je haar maar efficiënt gebruikt! Nu bak ik

Gino, speelt ook percussie. Menno en

echter toen totaal niet verwacht dat dat goed

met mijn huisgenoot af en toe koekjes of doe

Massimo zijn trouwens met afstand de

en wel een jaar later al aan de orde zou zijn.”

ik een paar druppeltjes olie door de soep. Een

grootste wietfanaten in onze band.”

klein beetje is al genoeg voor een paar uur

Het grote publiek

heerlijke ontspanning.”

Vintage exotic

“We hebben het grootste gedeelte van de

Bij Komodo beginnen ze altijd met een kale

paar jaar die we bestaan redelijk onder de

Süchtige smaak

drumbeat, en vanuit daar bouwen ze een

radar gevlogen voor het grote publiek. Maar

Uiteraard zijn we ondertussen nieuwsgierig

song laagje voor laagje verder uit, met bas,

overal waar we optraden, werden we met

geworden naar de voorkeuren van deze

gitaren, zang en andere instrumenten. “We

open armen ontvangen. We maken

kenners. Massimo: “Persoonlijk ben ik een

noemen onze muziek zelf ‘vintage exotic rock

voornamelijk muziek om op te dansen en dat

liefhebber van ouderwetse wiet zonder veel

’n’ roll’. De basis is rock ’n’ roll zoals die in de

gebeurt ook zo goed als altijd. Onze meest

poespas. Als ik één soort zou moeten kiezen

60’s en 70’s gemaakt werd, maar we vinden

recente single Easy Prey gaat overigens

zou het Kush zijn, want ik rook voornamelijk

het tof om dat te combineren met exotische

momenteel wel erg lekker op Radio 2 en 3FM,

wiet vanwege de smaak én Kush heeft een -

of niet-Westerse muziekstijlen. Dat kan een

dus wie weet wordt Nederland straks nog wat

op z’n Heerlens - süchtige smaak.”

apart ritme zijn, maar ook een obscuur

warmer voor vintage exotic rock ’n’ roll.”

Vaporizer

instrumentje uit Afrika of het Andesgebergte. Dat zijn vaak de sounds die luisteraars niet

Niks te klagen

Menno: “Ik gebruik nu een jaartje of vijftien

direct thuis kunnen brengen.”

Als we het na rock ’n roll vervolgens over iets

regelmatig cannabis. Vroeger voornamelijk

28 HighLife


wiet en hasj in joints, later ook in bongs,

uitmaken van mijn werkend leven. Ik wil

ons ding doen.” Menno: “Jaren geleden

pijpjes en chillums. Na het stoppen met

eigenlijk alleen maar stoned zijn als ik verder

drumde ik in een stonerbandje en was skaffa

tabak heb ik een tijdje puur geblowd, maar

die dag of avond helemaal niets meer hoef te

repeteren en optreden deel van het ritueel.

dat was zo naar voor mijn keel dat ik toch

doen, dus ook niets studeren of repeteren. Ik

Toen ik later professioneel ging spelen was

maar heb geïnvesteerd in een goede

wil nog wel eens stoned spacen met mijn

daar natuurlijk geen sprake van; als je betaald

vaporizer. Eerst de Magic Flight Launchbox

gitaar en effectenbak maar of dat voor

wordt kun je het niet maken om stoned of

maar die vond ik op den duur lastig

anderen om aan te horen is…”

dronken een fuck-up te maken. Daarnaast eis

temperaturen met de losse batterij.”

De Utilian “Nu gebruik ik al een tijdje, met groot succes, de Utilian. Wat een fantastisch apparaat! Ik kan deze iedereen van harte aanbevelen. Het lijkt in eerste instantie misschien veel geld maar de voordelen zijn gewoon niet te ontkennen. Geen kanker, geen kosten voor tabak, geen verbranding van allerlei heerlijke stofjes, je doet langer met je wiet, makkelijk te gebruiken in het openbaar, etc. etc. etc.”

ik van mezelf ook een bepaald niveau,

Ik heb toch maar een keer geïnvesteerd in een goede vaporizer: de voordelen zijn gewoon niet te ontkennen.

Een bepaalde flow

waardoor ik niet onder invloed wil zijn.”

Lekker ontspannen “Vooral bij Komodo moet ik vaak wisselen van instrument - bouzouki, conga, gitaar, zang, fluit - dus dan wil ik gewoon scherp zijn. Na de show even lekker aan de vape om te ontspannen is natuurlijk vaste prik! Bij mijn andere band ¡Pendejo! speel ik trombone, dat is stoned ook onmogelijk omdat je lippen goed op spanning moeten blijven.’ De muziek van Komodo is beschikbaar op

Is wiet en hasj nog van invloed op de muziek

veel streaming platforms. Begin 2019 kwam

van Komodo? Massimo: “Ja, ik merk dat wiet

Geen fuck-ups

de cd Komodo uit, februari 2021 de single Zig

soms wel helpt om in een bepaalde flow te

Massimo: “Bij het spelen van percussie is het

Zag en in maart was daar het zonnige

komen. Dat is dan vooral chill tijdens het

voor mij erg belangrijk om gefocused te zijn,

nummer Easy Prey.

creatieve proces in de studio. Voor de

dus ik blow over het algemeen niet voordat ik

productiviteit is het niet altijd even goed

het podium opga. Na de show is dat een

haha…” Menno: “Muziek is een groot deel gaan

ander verhaal, dan gaan wij gewoon lekker

www.thebandkomodo.com

HighLife 29


Door: Redactie HighLife

ort nieuws Ophef rond cannabis in pensioenfonds huisartsen

Amerikaanse politici goochelen met THC-percentages

Eind februari schreef de Volkskrant over ophef die was

In verschillende Amerikaanse staten proberen Republikeinen zand

ontstaan omdat de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH)

in de legaliseringsmotor te gooien door te goochelen met THC-

in alcohol, fastfood, cannabis en wapens belegde. In het

percentages. De tegenstanders van legale cannabis hebben de slag

pensioenfonds van de 20.000 huisartsen zit 12 miljard euro, een

verloren, maar geven niet op en gaan nu over op andere tactieken.

aardig kapitaal om te beleggen.

Een eis tot een maximaal THC-percentage is daar een van.

Om een goed rendement te halen investeert het fonds

Het is een tactiek die hier ook veelvuldig

in bierbrouwers als Heineken, Carlsberg en Molson Coors,

gebruikt wordt door politieke partijen die

fastfoodketens als Burger King en Domino’s Pizza en bedrijven

het liefst cannabis willen verbieden. Alle

die wapens fabriceren zoals General Electric en Leonardo. En

coffeeshops sluiten lukt ze niet, want daar

dus ook in cannabis, want de SPH heeft het Canadese wietbedrijf

is geen meerderheid voor. Dus proberen

Aphria in haar portefeuille. Critici menen dat een pensioenfonds

ze hetzelfde doel op meer slinkse wijze te

van huisartsen niet dit soort beleggingen zou moeten doen. Een

bereiken. Laten we dan alle coffeeshops die

woordvoerder van de SPH liet aan de Volkskrant weten: “We zijn ons

dichtbij scholen zijn maar sluiten. Of laten we maar

er terdege van bewust dat er zich nog onwenselijke beleggingen

coffeeshops sluiten omdat er teveel in een bepaalde wijk zijn. Er is

in onze portefeuille kunnen bevinden, zoals de genoemde

altijd wel iets te verzinnen.

wapenbedrijven.” Verdere ontwikkeling van het beleid hierover heeft zeer hoge prioriteit, aldus de SPH.

Reefer Madness Zo denken Amerikaanse wiethaters

Mensen beter maken

er ook over. Neem bijvoorbeeld

Dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij investeringen in

de Republikein Spencer Roach in

wapenfabrikanten lijkt logisch. Alcohol en fastfood zijn niet meteen

de staat Florida. Wat, zul je zeggen,

producten die een huisarts je meegeeft, maar ‘met mate’ kun je

heet de beste man Roach?

natuurlijk best eens genieten van een hamburger of een glas bier.

Amerikaans slang voor een joint?

De ophef over cannabis begrijpen we niet. Jaarlijks sterven bijna

Ja, inderdaad. What’s in a name.

2000 mensen in Nederland aan alcohol-gerelateerde ziekten. Van

Hoe dan ook, deze Roach is van

cannabis ga je niet dood. Sterker nog, cannabis ontspant en heeft

het Reefer Madness kamp. Roach:

een helende werking. Aphria, de Canadese wietproducent die in het

“We weten dat veel medici en

artikel genoemd wordt, levert medicinale cannabis aan duizenden

patiënten misbruik maken van ons

patiënten in verschillende landen. Het bedrijf doet daarmee precies

medicinale cannabis programma.

hetzelfde wat huisartsen doen: mensen met gezondheidsklachten

Het gaat hen om twee dingen: rijk worden en high worden. Dat moet

beter maken. Kortom, het is ophef om niets.

stoppen.” Hij wil dat voortaan alle mediwiet met een maximum van

Spencer Roach gelooft in Reefer Madness

10% THC wordt begrensd. Dat hij daarmee 50.000 patiënten in zijn thuisstaat Florida in de kou zet maakt hem niet uit. De Democraten zien niets in zijn voorstel. Afgevaardigde Carlos Guillermo Smith: “We hebben geen nieuwe Reefer Madness nodig.” Het voorstel van Roach heeft nog een lange weg te gaan voor het uiteindelijk in stemming wordt gebracht, maar het zal spannend worden, gezien de nipte Republikeinse meerderheid in Florida. Soortgelijke pogingen in andere staten zijn vooralsnog niet succesvol gebleken.

Medicinale cannabis van Aphria

30 HighLifeeesho f f o

e tj

't E

xp

p

C

Door: Redactie Highlife

eri m en

Coffeeshop ‘t Experimentje “Het is een enorm ingewikkelde operatie”

Dit jaar gaat het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start. De redactie van Highlife begint daarom met een nieuwe serie over coffeeshop ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel van ’t Experimentje moeten zich voorbereiden op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel.

Ik ben al ruim 21 jaar eigenaar van een van de

moeten de coffeeshops in de experiment-

gaat plaatsvinden. Dat betekent dat 90% van

coffeeshops die verplicht aan het experi-

gemeenten ‘gewoon’ weer inkopen doen bij

de coffeeshops de komende jaren hun

ment mee moeten doen. Het experiment

de illegale leveranciers waar ze nu hun

producten illegaal blijven inkopen. Onze

heeft grote gevolgen voor mijn zaak. In dit

boodschappen doen.

klanten kunnen dus nog steeds hun oude

blog houd ik jullie op de hoogte van de

vertrouwde producten kopen bij een collega

ontwikkelingen en wat dat voor mijn

Vraagtekens

in een andere gemeente die niet in het

coffeeshop betekent. Voor een buiten-

Ik wil al jaren af van de niet-uit-te-leggen

experiment zit. Andersom kan het zo zijn dat

staander klinkt het misschien simpel. We

inkoopconstructie waardoor wij onze

wij ineens allerlei nieuwe klanten uit gemeen-

beginnen een experiment waarbij coffee-

producten niet legaal kunnen inkopen. Dat

ten die niet meedoen aantrekken, die wel

shops in tien gemeenten vier jaar lang alleen

zou mij een hoop kopzorgen schelen.

eens wat anders willen proberen.

nog maar legaal cannabis mogen inkopen

Daarom sta ik in principe positief tegenover

bij tien legale wiettelers. Na vier jaar

het experiment. Desondanks maak ik me

Problemen

evalueren we hoe het gegaan is. Als het een

grote zorgen over de wijze waarop dit

En dan heb ik het nog niet over onze huidige

succes is dan kunnen de coffeeshops in de

experiment is opgezet. Het is een enorm

leveranciers. Die gaan natuurlijk ook niet stil

rest van Nederland ook legaal cannabis

ingewikkelde operatie, waarbij het niet helpt

zitten. Er is hen alles eraan gelegen om dit

gaan inkopen. Is het geen succes, dan

dat dit experiment slechts in tien gemeenten

experiment te laten mislukken. Ik heb al een

32 HighLife


paar vervelende gesprekken moeten voeren

Risico’s

voor het publiek geheime voorraadplek

met telers die ik al jarenlang goed ken. Het

De ambtenaren die zich met het experiment

buiten de zaak kunnen aanhouden.

zou me niets verbazen als we problemen

bezighouden zijn vooral gefocust op de

Overheidsinstanties kunnen de handel dan

krijgen een met paar van hen. In de wet is in

transparantie van het hele proces, zoals ze

nog steeds volgen. Maar het scheelt een

grote lijnen vastgelegd hoe het experiment

dat zo mooi noemen. Alles moet zichtbaar

hoop veiligheidsrisico’s voor ons personeel.

eruitziet. Op papier lijkt alles helder, maar

gebeuren zodat controleurs en onderzoe-

Het heeft allemaal te maken met vertrou-

voor ons zijn er een hoop dingen toch nog

kers het hele proces van A tot Z kunnen

wen. Of beter gezegd het gebrek daaraan.

niet helemaal duidelijk. Ook bij allerlei andere

volgen. En daarom moet er bij mij voor de

De overheid meent dat er meer kans bestaat

partijen (zoals de beoogde telers en

zaak een waardetransporteur voor komen

op het weglekken van handel als deze wordt

transporteurs) bestaan er nog allerlei

rijden. Ze vergeten voor het gemak dat ze

opgeslagen op externe voorraadplekken.

vraagtekens over hoe het experiment precies

die ‘waardevolle’ handel bij mij in de zaak

Daarom is in de wet vastgelegd dat het

vorm gaat krijgen. Er is inmiddels regelmatig

transport met waardetransporteurs moet

overleg tussen de overheid en afgevaardigde

plaatsvinden en dat de voorraad nergens

coffeeshopeigenaren uit de tien experimentgemeenten. Daarbij worden de details verder uitgewerkt. Bij die overleggen vraag ik me wel eens af of de ambtenaren die zich bezighouden met het experiment enig benul hebben waar ze aan begonnen zijn.

Transport Een van de heikele punten is het vervoer van

Op papier lijkt alles helder, maar voor ons zijn een hoop dingen toch nog niet helemaal duidelijk.

de legale cannabisproducten van de producent naar de coffeeshops. Volgens de

anders mag liggen. We balen daar met zijn allen behoorlijk van. In het overleg dat we sinds eind vorig jaar met de overheid hebben, proberen we duidelijk te maken dat dit echt een breekpunt kan zijn voor het succes van het experiment. Ik hoop dat ze in Den Haag beter naar ons gaan luisteren, want dit is een serieus risico.

Achterdeur-personeel En dit is slechts een van de punten waar we

regels die de overheid heeft opgesteld mag

achterlaten. Dat brengt allerlei risico’s met

ons vanuit de coffeeshopsector grote zorgen

de voorraad alleen bij de producent óf in de

zich mee. Wij zijn geen juweliers of een bank

over maken. Een ander punt is het personeel

coffeeshop liggen. Ook mag het vervoer

waar medewerkers achter kogelvrij glas

dat zich nu bezighoudt met het maken van

alleen met gecertificeerde waardetranspor-

zitten. Ik maak me grote zorgen over deze

jointjes, het inpakken van cannabisproduc-

teurs plaatsvinden. Dat is een grote verande-

werkwijze. Ik zou die transporteur natuurlijk

ten en het vervoeren van cannabisproducten

ring ten opzichte van onze huidige werkwijze.

elke dag kunnen laten komen, maar dat

naar de coffeeshops. De meeste coffeeshops

Wij hebben net zoals de meeste coffeeshops

heeft dan weer behoorlijke consequenties

hebben een team dat nu aan de achterdeur

geen voorraad in huis liggen. Al was het maar

voor de prijs. Nog los van het feit of dat

van de coffeeshop werkzaam is. Deze

omdat er maar 500 gram in een coffeeshop

logistiek mogelijk is. Ik bedoel, hoeveel

werkzaamheden moeten straks allemaal bij

aanwezig mag zijn. Die gaat bij ons en de

geschikte waardetransporteurs zijn er? En

de telers plaatsvinden. Dat betekent dat deze

meeste collega’s wel in een dag over de

zijn ze bereid om cannabis te transporteren?

mensen in principe allemaal op straat komen

toonbank. De voorraad ligt dus ergens

te staan. In de wandelgangen hebben

anders, op een geheime plek. De voorraad in

Vertrouwen

verschillende telers al aangegeven dat een

de winkel wordt op onopvallende wijze

Dit kan natuurlijk allemaal veel simpeler. Er

deel van die mensen bij hen aan de slag kan.

aangevuld. Dat gebeurt uit veiligheidsover-

zou makkelijk een extra schakel kunnen

Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Al was

wegingen, om overvallen te voorkomen.

worden ingebouwd zodat wij net als nu een

het maar omdat er geen kwekerij in de buurt komt. In het zuiden van het land komt bijvoorbeeld geen kwekerij, dus het achterdeur-personeel van mijn collega’s in Heerlen en Maastricht komt vrijwel zeker op straat te staan. En probeer maar eens opnieuw aan de bak te komen met zo’n cv. Die mensen werken vaak al meer dan twintig jaar bij ons. Dat schept toch een verantwoordelijk. Ik heb daar een hele nare smaak van in mijn mond. Het gaat om honderden medewerkers. Daar zou eigenlijk een sociaal plan voor moeten komen.

HighLife 33


Todos Santos Door: Redactie HighLife

Mexico wordt na Uruguay en Canada derde land dat wiet legaliseert

Retourtje Cancun voor ‘cannabis zonder bloed’? Mexico wordt na Uruguay (2013) en Canada (2018) het derde land dat cannabis legaliseert. Met 130 miljoen inwoners wordt het de grootste legale cannabismarkt ter wereld. De regering hoopt met legale ‘cannabis zonder bloed’ het geweld van de drugskartels tegen te gaan.

Kerstmis 2013, we zijn in Baja California Sur,

oudere Canadese en Amerikaanse toeristen

uniformen geklede mannen met bivakmut-

dat tot dan het nietsontziende geweld van

in de apotheken. La vida es tranquila. Hier

sen, bewapend met geweren. We schrikken

de drugskartels redelijk bespaard is

blijven we graag een paar dagen hangen.

ons rot, maar ze laden lachend een paar

gebleven. In Todos Santos, een pittoresk

zakken meel in hun boodschappenwagentje

hippiedorpje aan de Stille Ocean, kabbelt

Militairen met mitrailleurs

en rekenen na ons af. Buiten op straat staat

het leven voort. Stalletjes langs de kant van

Een week later doen we boodschappen in

een kolonne legervoertuigen. Voor en

de weg verkopen heerlijke taco’s en

een kleine supermarkt in La Paz, de

achter het konvooi staan twee jeeps, op

kleurrijke kettingen. De geur van ‘mota’ is

hoofdstad van Baja. We staan bij de kassa als

beide voertuigen staat een militair achter

nooit ver weg, legaal of niet. Viagra is wel

de deurbel rinkelt en zware voetstappen

een enorme mitrailleur. Alle soldaten

legaal, dat zorgt voor een flinke toeloop van

klinken. We draaien om en zien vijf in zwarte

hebben een bivakmuts op en zijn zwaar

34 HighLife


bewapend. Nadat de boodschappen zijn

boeren die kunnen aantonen dat ze op

nooit verwacht. Het is vooral aan hun te

ingeladen rijdt het bataljon ronkend weg.

veilige wijze een goed product telen. Het is

danken dat politici hun streven later

We blijven in de dieselwalmen ietwat

de bedoeling dat met name kleine boeren

omarmd hebben. Die politici zien legale wiet

onthutst achter. La vida no es tranquila.

een kweekvergunning krijgen. Zij zouden

niet alleen als een mogelijkheid om het

prioriteit moeten krijgen, maar er is grote

geweld van de kartels in te dammen, maar

Abrazos, no balazos

angst dat corrupte politici licenties zullen

zien ook financiële voordelen. De legale

Tussen 2007 en 2014 werd de strijd tussen de

‘verkopen’ aan ‘bevriende’ ondernemers.

cannabismarkt in Mexico kan uitgroeien tot

drugskartels onderling en de regering

vijf miljard dollar in 2025, menen sommige

steeds bloediger. In die zeven jaar vielen

Lokale authentieke genetica

onderzoeksbureaus. Laat daar dan vooral de

naar schatting 164.000 slachtoffers in de

Frank is een Amerikaanse expat die al

eigen bevolking van meeprofiteren, zegt

Mexicaanse War on Drugs. Ook daarna bleef

tientallen jaren in Yucatan woont. Hij is een

Tania Ramirez van de NGO-organisatie

het oorlog met kartels als Los Zetas, Cártel de

liefhebber: “De inheemse wietsoorten die ik

Mexico United Against Crime: “Het Mexi-

Sinaloa en Cártel de Jalisco Nueva Genera-

in de dorpen hier heb gerookt horen bij het

caanse model moet gebaseerd zijn op

ción. Films (Sicario) en Netflix-series (Narcos:

beste wat ik ooit heb geproefd. Direct van de

sociale rechtvaardigheid. Het kan niet zo zijn

Mexico) tonen een geschokt publiek

teler, de kleine Maya-boer, in mijn hand. A

dat een aantal bedrijven het voor het

verminkte lijken die aan viaducten of

very high positive vibe. Het is niet heel

zeggen krijgt.” Immers, er worden bepaalde

lantaarnpalen hangen. Mexicaanse

potent, maar de uitwerking is hemels.” Frank

hygiënische en andere eisen aan de legale

regeringen gaan hard tegen de kartels in,

is bang dat de wiet van deze kleine telers

wiet van de producenten gesteld. Dat kan

maar slagen er niet in een einde aan het

straks het onderspit zal delven tegen

een kleine boer zich vaak niet veroorloven.

bloedvergieten te maken. De in 2018

buitenlandse investeerders. Brian: “Deze wietboeren hebben hun genetica van generatie op generatie doorgegeven. Ik zie niet graag dat deze authentieke soorten teloorgaan door de influx van andere soorten. Ik wil geen Frankenstein-wiet met genetisch bewerkte zaden van multinationals en buitenlandse investeerders. Dit is puur natuur. Ze gooien hun zaden tussen de mais en andere gewassen en drogen het na de oogst in een bananenblad. When I take the first puff I swear I never want to smoke anything else ever again.” Hij besluit:

verkozen sociaal-democraat Andrés Manuel

“Cannabis zou niet illegaal of legaal moeten

López Obrador (kortweg AMLO genoemd)

zijn. Het moet worden behandeld als een

probeert een andere weg in te slaan.

plant, zonder wettelijke regelingen. En het

Abrazos, no balazos. Hugs, no bullets. Er komt

moet beschermd worden tegen een

meer aandacht voor de bestrijding van

monopoly van bedrijven. Ik ben bang dat

armoede en cannabis moet gelegaliseerd

legalisering alleen ten goede komt van die

worden. Beide beloften verlopen moei-

bedrijven op de beurs van Wall Street, en dat

zaam. Een deadline van de Hoge Raad in

de kleine boeren er niet van zullen profite-

Conclusie

2019 wordt niet gehaald en het drugsgeweld

ren.” Cynisch: “Je wisselt nu het ene kartel

Hoewel er in Mexico dus de nodige kritiek is,

neemt nauwelijks af.

voor het andere kartel in.” Die angst voor

is het voor de internationale cannabiswereld

buitenlandse investeerders is niet onge-

nog steeds geweldig nieuws. Denk je eens in.

Eigen kweek: zes planten

grond. Canadese bedrijven als Canopy

Je kunt straks vanaf Anchorage in de

Toch blijft de legalisering van cannabis op

Growth Corporation (CGC) en TGOD (The

Amerikaanse staat Alaska via Canada en de

het verlanglijstje staan. De corona-crisis

Green Organic Dutchman) hebben al

Amerikaanse staten Washington, Oregon en

dreigt tot nieuw uitstel te leiden, maar na

investeringen in Mexico en staat te popelen

Californië een roadtrip van 10.000 kilometer

eindeloos overleg is het nu zover. Mexico

om daarmee geld te verdien.

naar Acapulco in Mexico ondernemen, en

wordt het derde land dat cannabis gaat

onderweg kun je dan overal legale wiet

legaliseren. In het parlement steunde een

Sociale rechtvaardigheid

scoren. Dat is ongekend. En we zien het al

overgrote meerderheid legale wiet: 316 voor,

Cannabisactivisten die al jaren voor legale

voor ons. Cancun is maar tien uur vliegen. We

129 tegen en 23 onthoudingen. De Senaat en

wiet vochten zijn het met hem eens. Voor de

waren er nog twee jaar geleden. Chichén

de president moeten er nog mee akkoord

verkiezing van president AMLO, in 2015,

Itzá, de cenotes, de prachtige stranden en

gaan, maar dat is een formaliteit. Dat

startten zij hun juridische procedures voor

jungle. Dat wordt straks helemaal top om te

betekent dat elke Mexicaan boven de 18 jaar

legale wiet al. Dat ze met hun organisatie

genieten met legale wiet. En dan het liefst

voortaan 28 gram cannabis mag bezitten en

SMART (Sociedad Mexicana de Autocon-

van een lokale boer. Grow local, blow local!

thuis zes planten mag kweken. De staat zal

sumo Responsable y Tolerante) zouden

vergunningen uitgeven aan bedrijven en

zegevieren bij de Hoge Raad hadden ze

HighLife 35


Door: Nicole Maalsté

Gedoe rondom telers wietexperiment

Binnenkort moet het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start gaan. Het wachten is nu op de finale goedkeuring van de tien telers die de 79 coffeeshops die aan het experiment meedoen mogen bevoorraden. Kan dit nog misgaan? Een korte update.

Op 3 december 2020 heeft er een loting

plan op die locatie is afgestemd. Er is intussen

door de voorzieningenrechter van de

plaatsgevonden waarbij tien telers voor het

een oplossing gevonden. Vier partijen zijn

rechtbank in Amsterdam die oordeelde dat de

experiment zijn uitverkoren. Dat was in

uitgeweken naar een andere gemeente. Er is

loting eerlijk is verlopen.

principe de voorlaatste stap in de uitgebreide

inmiddels één partij afgevallen omdat de

selectieprocedure waaraan 149 partijen

locaties die deze partij had aangedragen geen

Onrust

hebben meegedaan. 42 partijen mochten

goedkeuring van de betreffende gemeenten

De onduidelijkheid over de telers levert veel

uiteindelijk meedoen aan de loting. Dat is

hadden. Zij hadden dus geen geschikte

onrust op bij de coffeeshopondernemers die

inmiddels ruim vier maanden geleden.

locatie. Goed nieuws voor de nummer 11 uit de

betrokken zijn bij het experiment. Zij willen nu

Sindsdien wachten de tien gelukkigen op de

loting die nu ook door de BIBOB-molen wordt

eindelijk wel eens weten bij wie ze straks

uitslag van de BIBOB-toets. Daarmee wordt

gehaald. Maar ook de andere negen zijn nog

inkopen kunnen doen en of ze die partijen in

bepaald of de partijen integer zijn en of de

steeds niet zeker van hun zaak, dus het is nog

staat achten om de soorten te kweken waar

financiële constructies kloppen.

steeds afwachten. De definitieve uitslag komt

hun klanten blij van worden. Er zingen wel wat

waarschijnlijk ergens in april.

namen rond, maar de meeste uitverkorenen

Problemen rond beoogde locatie

hebben ervoor gekozen zichzelf pas kenbaar

Daarnaast waren er in twee gemeenten,

Rechtszaken

te maken wanneer helemaal zeker is of zij door

Groningen en Almere, problemen ontstaan

Ondertussen hadden uitgelote telers

de selectieprocedure zijn heen gekomen. De

omdat verschillende ingelote telers deze

verschillende rechtszaken aangespannen

telers mogen in principe zelf bepalen welke

gemeenten als hun beoogde locatie in de

omdat de procedure volgens hen niet goed

soorten ze kweken en hoe ze dat doen. Ter

plannen hadden staan. De betreffende

was verlopen. Er zouden partijen aan de loting

geruststelling kan ik melden dat er telers bij

gemeenten wilden bij nader inzien maar één

hebben meegedaan die in eerdere stappen

zijn die de Nederlandse cannabismarkt door

teler of zelfs helemaal geen teler binnen de

van de selectieprocedure eruit zouden

en door kennen. Daar zitten ook telers tussen

gemeentegrenzen toestaan. Dat betekende

moeten zijn gehaald. En omgekeerd zouden

die in staat zijn om hasj-producten te

dat enkele ingelote telers moesten uitwijken

er partijen buiten de loting zijn gevallen die

produceren die de concurrentie met de

naar een andere locatie. Dat is natuurlijk niet

juist wel aan de selectiecriteria voldeden. Zij

importhasj aan kunnen. Dus dat zit wel snor.

eenvoudig als je al grond of een bedrijfsruimte

vonden daarom dat er opnieuw moest

Maar daar mogen de consumenten straks zelf

hebt aangekocht en/of gehuurd en je hele

worden geloot. Hun bezwaren zijn afgewezen

over oordelen.

36 HighLife


E l Dor a Do oG Paradise Seeds www.paradise-seeds.com


H

David Beckham investeert in beautycare Voormalig voetballer David Beckham investeert in een nieuw bedrijf dat beautycare op basis van cannabidiol gaat maken. Cellular Goods debuteerde onlangs op de beurs in Londen en haalde met een aandelenuitgifte ruim 15 miljoen euro op, deels van het investeringsfonds van Beckham, DB Ventures genaamd. Beursanalisten menen dat alleen de naam Beckham al miljoenen extra investeringen opleverden. Cellular Goods zal overigens pas in september de eerste producten in de winkel hebben. Het gaat in eerste instantie om huidverzorging. Een extra waarschuwing is wel op zijn plaats; het bedrijf wil synthetische cannabis gaan gebruiken.

HIGH HEMP &

Deadliest Catch en

H

Ice Road Truckers maker Thom Beers plant zijn nieuwste zaadje op tv-grond met een realityserie over CBD. Beers produceert Kings of Kush voor Vice TV. De serie volgt Anthony ‘Sully’ Sullivan, een bekende tv-reclameman die afstand nam van zijn 30-jarige carrière in het verkopen van producten op tv toen zijn dochter werd geboren met een zeldzame genetische aandoening. Nadat hij de voordelen van CBD ontdekte, begon hij de biologische wietkwekerij Montkush Farms en liet

CURE C

Vice TV komt met Kings of Kush

Beers er een realityshow over maken. In de serie is ook Survivor-winnaar Ethan Zohn te zien, die tegen kanker vocht en voor zijn herstel na kanker vertrouwde op cannabis. Kings of Kush is op Vice TV te zien. Sullivan: “Mensen ervaren de voordelen van cannabis al decennia lang, maar als het je zelf thuis raakt en je persoonlijk helpt, is er een veel groter doel. Als ik hier een voorvechter van kan zijn en onderweg andere mensen kan helpen, is het het allemaal waard.”

Infamous Billa: “Good Karma over Big Pharma” Infamous Billa laat nu ook zijn sporen na in de cannabisindustrie. Malcolm George Abbott, zoals de rapper eigenlijk heet, wil de wietwereld veroveren met zijn Space Gas, een opzienbarende mix van Moonrocks, hasj, wietolie en wax. Billa: “Good Karma is beter dan Big Pharma. Space Gas is een medicinaal cannabisproduct dat is ontworpen om de opioïde crisis te bestrijden. Ons doel is om Space Gas beschikbaar te hebben bij veteranenziekenhuizen in plaats van de opioïde crisis die momenteel ons land teistert. De mix is ontworpen om een alternatieve oplossing te bieden door te voldoen aan de verschillende medische voordelen die elk van deze producten te bieden heeft.”

38 HighLife


Ice Cube: “Fryday Kush, it’s the good stuff” Ice Cube heeft net als veel van zijn collega’s een eigen cannabislijn op de markt gezet. Zijn wiet krijgt de naam Fryday Kush, genaamd naar Friday, de eerste van de drie stonerfilms die de rapper / acteur / ondernemer in 1995 maakte. In die film moeten twee stonede vrienden voor vrijdag hun dealer betalen. Er volgden nog twee andere films: Next Friday (2000) en Friday After Next (2002). De artiest, die zijn loopbaan startte in de legendarische rapgroep N.W.A, heeft zijn wiet samen met Caviar Gold ontwikkeld. De erg potente soort wordt verkocht in Arizona, Californië, Nevada en Oklahoma. Ice Cube: “Friday Kush is made with that good stuff. It’s 46.2% THC and 10.78% CBD. You

H

DJ Greg: “Holy shit! We took the Capitol!”

don’t want to miss it.”

H

Greg Rubenacker, een New Yorker met aspiraties om een beroemde DJ te worden, heeft eerder dan hij had gedacht faam verworven. Zij het niet vanwege zijn muzikale mixkwaliteiten, maar vanwege zijn deelname aan de bestorming van het Capitol begin dit jaar in Washington. “Holy shit! This is history. We took the Capitol,“ riep DJ Greg op een video die hij zelf op Snapchat verspreidde, terwijl hij een joint en een vape rookte. Het was daarna een koud kunstje voor de FBI om hem te arresteren. Tijdens zijn verhoor meldde hij tot actie te zijn overgegaan vanwege “de corruptie van de regering”. DJ Greg: “I was trying to protect the country.” Net als vele anderen zal DJ Greg later nog voor de rechter moeten verschijnen.

H

Houseplant van Seth Rogen in VS gelanceerd Op 11 maart werd Houseplant in de VS gelanceerd, een cannabis- en lifestyle-merk dat oorspronkelijk in 2019 in Canada begon. Het merk, dat wordt geleid door regisseur Seth Rogen en zijn kompaan Evan Goldberg, heeft naast designproducten ook een eigen cannabislijn. Rogen: “Ik hou van wiet, en ik hou van kunst en design. Houseplant is de combinatie van deze passies.” Hij vertelt dat ze meer dan 100 soorten hebben getest. “We kwamen bij deze drie die we zelf het liefst roken. Diablo Wind is Sativa-dominant en is een kruising tussen Jack Herer en G13 Haze. Pancake Ice, een Sativa, is een kruising van Chem Dawg en Mandarin Cookies. Pink Moon is een Indica, een kruising van Tangie en Kosher Kush.”

HighLife 39


Door: Rob Tuinstra

FBI speurtocht naar ‘Doobie Smoker’ succesvol

“It’s time to smoke weed in here!” Op 6 januari van dit jaar bestormde een groep demonstranten, opgehitst door Donald Trump, het US Capitol, waar het Amerikaanse Congres vergaderde. Er vielen vijf doden. De schok was groot in de VS. De autoriteiten

de Openbaar Aanklager en vele anderen: hoe

wordt ontkend. Een dag na de bestorming

kregen er flink van langs omdat het gebouw

kan deze zo vriendelijk uitziende Lebowski-

plaatste hij een video waarin hij vertelde dat

onvoldoende beschermd was. Bovendien

figuur, check zijn politiefoto na zijn arrestatie,

hij in het Capitol blowde om te pleiten voor

was de demonstratie al lang van te voren

uit Ventura (Californië) ooit het idee kunnen

Freedom en herhaalt hij Trump-citaten als

aangekondigd. Een speech van Trump over

hebben gehad dat het een goed plan was om

‘taking our country back’. Tijdens de

deel te nemen aan deze bestorming van een

demonstratie voor de bestorming had hij

Trump-mob en daarbij ook nog eens joints

naar eigen zeggen al drie joints gerookt. In

uit te delen? Wat was de beweegreden van

het Capitol kwam daar nog eentje bij, de rest

deze hippie met de bijnaam Lion Nick?

deelde hij uit aan anderen in het gebouw.

QAnon

‘Dazed and Confused Trumper’

Na zijn middelbare school in Ventura

Inmiddels is de Weed Rioter een

studeerde Lion Nick computertechniek in

bekendheid geworden met een grote

Santa Barbara. Tijdens zijn studie verdiende hij bij als ‘gestolen en oneerlijke verkiezingen’ was de

koffie-barista. Hij

lont in het kruitvat. Nadat de stofwolken

werkte een jaar als

opgetrokken waren begon de FBI een grote

verkoper bij Apple

speurtocht naar demonstranten die verdacht

en als IT-er bij

werden van strafbare feiten. Een van hen

verschillende

werd door de media aangeduid als de

andere bedrijven

‘Doobie Smooker’ of ‘Weed Rioter’.

en specialiseerde

Gedrapeerd in een Amerikaanse vlag was hij

zich in

in verschillende video’s en foto’s te zien. In

videoproducties. In

een van die clips rookte hij een joint en deelt

2020 begon hij

hij een aantal uit aan omstanders. Daarbij riep

Good Lion Films

hij: “It’s time to smoke weed in here!” De FBI

waarmee hij materiaal verspreidde om ’de

schare supporters. Op Twitter en andere

bekeek die video’s ook en de zoektocht naar

massa te ontwaken’. In video’s met titels als

sociale media werd opgeroepen om de

de Doobie Smoker begon.

Pervywood, Save the Children en Escaping

Doobie Smoker vrij te laten. Anderen

the Simulation leren we al snel meer over de

noemden hem een ‘Dazed and Confused

Vriendelijk uitziende Lebowski

Doobie Smoker. Lion Nick is namelijk een

Trumper’ of melden: ‘How ironic: wanting to

Een maand na de bestorming werd hij door

totale QAnon-adept. Hij gelooft heilig in de

light a joint in the Rotunda, claiming it’s for

de U.S. Marshall Service in een appartement

QAnon theorie dat er een elite is die

freedom, yet you support the very same

in Virginia Beach gearresteerd. De tot dan

kinderen misbruikt en zelfs op Satanische

people who want to take away freedom.’

anonieme Weed Rioter kreeg een naam en

wijze opoffert. Deze elite bestaat uit politici,

Zijn arrestatie heeft de belangstelling voor

gezicht. Het gaat om de 32-jarige Eduardo

welgestelden en Hollywood-acteurs. Verder

zijn video’s wel aangewakkerd. Voor

Nicolas Alvear Gonzalez. Medio maart zat hij

leven we in een realiteit die eigenlijk niet

liefhebbers van werk als Gaga: Satan’s

nog steeds vast, ondertussen is hij voor

echt is, maar een simulatie. De aarde is plat

Puppet of Still Alive, Christopher Reeve,

diverse misdrijven aangeklaagd. Vraag voor

en er bestaan gigantische reuzen maar dat

check zijn website: www.goodlion.tv

40 HighLife


ALLEEN DE BESTE SMART & HEADSHOP PRODUCTEN DrSmartshop.com

DrugsInc.eu Cannabis Legalisatie, Aandelen & Nieuws


NIEUWS

Door: Stichting PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Geen wijzigingen bij regels cannabis in het verkeer Begin december 2020 vroegen we aan de regering om een uitzondering voor het verbod op het gebruik van cannabis in het verkeer voor patiënten die cannabis als medicijn gebruiken. We hebben eindelijk antwoord gekregen. Hieronder de belangrijkste delen van het antwoord van Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus. ‘Wij begrijpen dat er zorgen zijn dat medicijngebruikers moge-

het verkeer. Als iemand merkt dat het medicijn invloed heeft op

lijk onterecht in het strafproces terecht kunnen komen. Daarom

het rijgedrag, dan mag de gebruiker nog niet deelnemen aan

hebben we de huidige werkwijze goed onderzocht. Hieruit blijkt

het verkeer. Als de gebruiker hierover twijfelt dan kan hij of zij dit

dat relatief weinig medicijngebruikers onterecht in het strafrecht

bespreken met de apotheker of huisarts. Mogelijke bijwerkingen

terechtkomen en de huidige werkwijze van de politie en het OM op

zijn te vinden in de bijsluiter en een rijvaardigheidsadvies staat

dit moment de meest veilige en verantwoorde oplossing is

op www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Belangrijk om te melden is dat het gebruik van medicijnen waarvoor grenswaarden gelden

Wat houdt de huidige werkwijze politie en OM in?

altijd strafbaar is als deze worden gebruikt in combinatie met

De politie controleert niet zomaar op drugs- of medicijngebruik

drugs of alcohol.

in het verkeer. Dit doen agenten alleen als er aanwijzingen zijn van onveilig rijgedrag of uiterlijke kenmerken die wijzen op drugsge-

Werkgroep Medicijngebruikers in het verkeer

bruik. De politie neemt dan een speeksel- of psychomotorische test

De werkgroep Medicijngebruikers in het verkeer heeft onderzocht

af. Bij een psychomotorische test kijkt de politie naar de oog- en

of er een verkeersveilige en medisch verantwoorde oplossing is voor

spraakfunctie om te bepalen of de bestuurder onder invloed is. Als

medicijngebruikers in het verkeer. De ministers zijn tot de conclusie

blijkt dat de bestuurder onder invloed is van een stof, dan neemt

gekomen dat gezien de geringe omvang van de problematiek in de

de politie de bestuurder mee naar het bureau voor een bloedtest.

praktijk en complexiteit van dit onderwerp het aanhouden van de

Medicijngebruikers kunnen aangegeven dat zij voorgeschreven

huidige werkwijze van politie en OM op dit moment de beste optie

geneesmiddelen gebruiken. De agent noteert dit in het proces-ver-

is. Uit de verkenning van de werkgroep is gebleken dat de verkende

baal. Het OM zal aan die bestuurders vragen om een doktersrecept

oplossingen de verkeersveiligheid niet waarborgen en medicijn-

in te sturen. Het OM beslist op basis van alle feiten en omstandig-

gebruikers die deelnemen aan het verkeer niet geheel buiten het

heden of de bestuurder wordt vervolgd of niet. Vervolging gebeurt

strafproces kunnen houden.

bijvoorbeeld wanneer de medicijngebruiker geen doktersrecept kan insturen, het medicijn is gebruikt in combinatie met drugs of

Aanleiding instellen werkgroep

alcohol, of een hogere dosering heeft genomen dan voorgeschre-

Sinds 1 juli 2017 zijn gebruikers van medicinale cannabis, morfine

ven en toch is gaan rijden. In dit soort situaties vormt de medicijn-

en dexamfetamine die deelnemen aan het verkeer strafbaar als de

gebruiker een risico voor de verkeersveiligheid.

concentratie in het bloed boven de grenswaarden komt, die zijn opgenomen in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het

Wat moeten medicijnengebruikers weten?

verkeer. De Kamer heeft bij de parlementaire behandeling van de

We gaan er vanuit dat mensen verantwoordelijk omgaan met hun

Wet drugs in het verkeer aangegeven geen onderscheid te willen

medicijnen. Dat betekent dat zij het medicijn volgens recept in-

maken tussen medicinaal en recreatief gebruik van die stoffen,

nemen, de bijsluiter lezen en geen alcohol en/of drugs gebruiken

omdat de verkeersveiligheid leidend moet zijn. Naar aanleiding

in combinatie met het medicijn. Bij sommige medicijnen moet

van schriftelijke vragen van de Kamer over de strafbaarheid van

de gebruiker eerst wennen voordat zij kunnen deelnemen aan

bestuurders die geneesmiddelen op medisch voorschrift gebruiken

42 HighLife


is toegezegd met een verkeersveilige en medisch verantwoorde

Feiten

oplossing te komen. Daarvoor is de werkgroep aangesteld.

De huidige werkwijze zorgt ervoor dat relatief weinig gebruikers van

Resultaat

geneesmiddelen in het strafproces terechtkomen. In de periode 1 juli 2017 tot 1 augustus 2018 en in 2019 zijn in totaal 6.750 drugs in het ver-

Het resultaat van de verkenning is dat de huidige werkwijze van

keerzaken bij het OM aangeleverd. Er is in 23 zaken medicinaal ver-

de politie en het OM enerzijds de verkeersveiligheid waarborgt

weer gevoerd. Van deze 23 zaken heeft in 20 zaken een veroordeling

en anderzijds voorkomt dat medicijngebruikers ten onrechte een

plaatsgevonden en is aan de verdachte een straf opgelegd. In al deze

sanctie krijgen opgelegd. Wij achten deze werkwijze daarom op dit

gevallen waren er andere omstandigheden dan enkel het gebruik

moment de meest veilige en verantwoorde oplossing. De andere

van één geneesmiddel, zoals combinatie-gebruik, het veroorzaken

verkende oplossingen kunnen de verkeersveiligheid niet waar-

van een ongeval, opvallend afwijkend rijgedrag of gevaarlijk rijgedrag

borgen, zijn juridisch complex of niet uitvoerbaar. Daarnaast leidt

en het zich niet houden aan de voorgeschreven dosering. Bij 3 zaken

geen van de verkende oplossingen ertoe dat de medicijngebruiker

heeft de verdachte een recept overhandigd en heeft de rechter

geheel buiten het strafproces wordt gehouden. De medicijngebrui-

geoordeeld dat de verdachte niet strafbaar was wat heeft geleid tot

ker zal in alle verkende oplossingen bij controle van de politie een

ontslag van alle rechtsvervolging. De bovengenoemde ervaring en

speekseltest en een bloedonderzoek moeten ondergaan.

geringe omvang van de problematiek is een belangrijke factor om op

Recept De huidige werkwijze ziet er als volgt uit. De politie neemt al-

dit moment geen wijzigingen door te voeren. Vanzelfsprekend zal bij significante wijzigingen in dit praktijkbeeld opnieuw gekeken worden of de huidige oplossing hiervoor nog steeds de meest passende is.

leen bij een bestuurder die verkeersonveilig gedrag of uiterlijke kenmerken vertoont die wijzen op drugsgebruik een speek-

Onderzochte alternatieven

sel- of psychomotorische test af. Als bij een bestuurder die op

Grapperhaus tot slot: ‘Ik ben van mening dat hard moet worden

medisch voorschrift geneesmiddelen gebruikt een test wordt

opgetreden tegen bestuurders die onder invloed van drugs deel-

afgenomen waarvan het resultaat positief is, zal er bloed worden

nemen aan het verkeer zonder dat de bestuurders die op een ver-

afgenomen. Dan kan de bestuurder bij de politie aangeven dat

antwoorde manier geneesmiddelen gebruiken en geen gevaar voor

hij of zij geneesmiddelen op voorschrift gebruikt. De politieagent

de verkeersveiligheid vormen, hiervan de dupe worden. Daarom

zal dit in het proces-verbaal noteren. Het OM zal de bestuurders

is bij de verkenning naar de oplossingen rekening gehouden met

die aangeven een dergelijk geneesmiddel te hebben gebruikt,

de volgende voorwaarden: de verkeersveiligheid is gewaarborgd,

de gelegenheid bieden om een recept in te sturen. Vervolgens

combinatiegebruik met andere stoffen en/of alcohol is strafbaar, de

wordt aan het NFI gevraagd of de aangetroffen concentratie van

bestuurder is strafbaar bij een hogere inname dan de voorgeschre-

de stof in het bloed past binnen de therapeutische range van de

ven dosis, bij onvoldoende gewenning of bij het ervaren van bijwer-

voorgeschreven dosering en wat de effecten daarvan zijn op de

kingen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.’ De werkgroep

rijvaardigheid. Met inachtneming van deze en alle overige feiten

heeft vier alternatieven onderzocht. Geen van deze werd door de

en omstandigheden wordt beoordeeld of de medicijngebruiker

minister aanvaardbaar gevonden.

zal worden vervolgd.

Meer info hierover: www.pgmcg.nl

HighLife 43


Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

Automatic Amnesia, drie maanden

Een patiënt heeft zijn eigen bio cannabisolie gemaakt

Amnesia S5, 7 weken, 12 / 12

44 HighLife

Bruce Banner, Zilver Haze, Lemon Kush, 600 watt HPS


Purple Power

Wonder Pie

Purple Queen

Purple Power, 250 watt HPS, oogsttijd ACDC, 23% THC, jaren geleden gekregen uit een stek uit Californië

HighLife 45


Door: Michiel Panhuysen

De risico’s van een loting van schaarse coffeeshopvergunningen Boven coffeeshopland hangt een nieuw zwaard van Damocles. De zogenoemde schaarse vergunning. Deze kan zeer verstrekkende gevolgen hebben voor het exploiteren van een coffeeshop. Hoe zit dat?

Wat is een schaarse vergunning? Het is

de gegadigden onderling met een test

gunningen gaat. Een aantal rechterlijke

taaie stof, dus laten we beginnen bij het

te vergelijken en dan één of meerdere

uitspraken geeft richting hoe gemeenten

begin. Gemeenten geven vergunningen

partijen een vergunning te geven. Ook kan

dat kunnen doen. Een van die uitspraken

uit voor een groot aantal activiteiten,

een gemeente beperkingen stellen aan

is die van de Afdeling Bestuursrecht-

economisch of niet, bijvoorbeeld voor het

de geldigheidsduur van die vergunning,

spraak van de Raad van State in 2016 in

gebruiken van een plein als terras, par-

zodat andere gegadigden die buiten de

een zaak over een speelautomatenhal in

keervergunningen of bouwvergunningen.

boot zijn gevallen, na een aantal jaren een

Vlaardingen. In die uitspraak staat dat de

Sommige vergunningen zijn voor onbe-

kans maken. Iedere gemeente gaat an-

gemeente bij de verdeling van ‘schaarse

paalde tijd geldig, andere moet je om

ders om met de verdeling van (schaarse)

vergunningen’ iedereen gelijke kansen

de zoveel tijd weer opnieuw aanvragen.

vergunningen.

moet geven om zo’n vergunning te be-

Een vergunning wordt ‘schaars’ genoemd

machtigen. Uit een andere uitspraak van

als er meer gegadigden voor de vergun-

Achtergrond: eerlijk verdelen

het Europese Hof van Justitie in 2018 volgt

ning zijn dan er vergunningen te verdelen

Er wordt de laatste jaren anders tegen het

dat de (Europese) Dienstenrichtlijn ook

zijn. Voorbeelden hiervan zijn vergun-

verstrekken van vergunningen aange-

geldt voor veel van de economische ver-

ningen voor rondvaartboten, casino’s en

keken dan vroeger. Gemeenten zoeken

taxistandplaatsen. Een gemeente kan er

naar manieren om vergunningen eerlijker

in zo’n geval voor kiezen om de vergun-

te verdelen, zeker als het om

ningen te verdelen door het ‘wie het eerst

schaarse ver-

komt het eerst maalt’ principe, of door een loting te organiseren of een veiling, of door

46 HighLife

gunningen die gemeenten uitgeven. Met deze twee en andere uitspraken van rechters is er in korte tijd een


nieuw juridisch kader ontstaan. Dat leidt

Roermond , Schiedam, Zaanstad en Zwolle

rant coffeeshopondernemers nog wel

ertoe dat sommige gemeenten hun (ver-

plannen geopperd om een systeem met

geïnteresseerd zijn in het investeren in

gunningen) beleid ingrijpend wijzigen.

schaarse gedoogvergunningen in te voe-

een coffeeshop als ze daar maar acht of

ren voor coffeeshops. Of dat ook daad-

tien jaar profijt van hebben. De kans dat

Wat heeft dit met coffeeshops te maken?

een nieuwe coffeeshopondernemer zijn

In de meeste gemeenten is het niet

ondenkbeeldig. Zolang de coffeeshop-

mogelijk om zomaar een nieuwe cof-

sector moet balanceren tussen legaal en

feeshop te openen. Vaak is er sprake van

illegaal is het risicovol om te investeren in

een maximumstelsel. Dat betekent dat

een coffeeshop. Lang niet alle gemeenten

er hoogstens een nieuwe coffeeshop

willen een schaarse vergunning toepas-

bij komt wanneer een van de bestaande

sen op coffeeshops omdat ze een goede

coffeeshops sluit. Dat is zelden het geval.

band met de bestaande ondernemers niet

Veel coffeeshops blijven in de familie.

zomaar willen inruilen voor een coffee-

Daardoor is in verschillende gemeenten

shopavontuur met een nieuwe onderne-

het idee ontstaan om het runnen van een

mer. Ook voor de buurt is een coffeeshop

coffeeshop als een schaarse dienst te

met een nieuwe eigenaar niet altijd een

beschouwen. Daarbij wordt een denk-

plezierige gedachte. Als de relatie met

fout gemaakt. Het is namelijk niet zeker

de huidige coffeeshopeigenaar goed is

zaak niet goed georganiseerd krijgt is niet

of deze benadering standhoudt in het

werkelijk gaat gebeuren is onduidelijk. De

en er geen problemen zijn in de buurt,

geval van coffeeshops. Dat moet juridisch

materie is taaie kost, ook voor gemeenten.

dan is het maar afwachten of dat met de

nog worden uitgevochten. Coffeeshops

In Arnhem wordt momenteel gesproken

volgende eigenaar ook zo is.

over een maximale duur van een vergunis de vergunning nog maar tien jaar geldig.

Schaarse vergunning en wietexperiment

Als de vergunning afloopt wordt deze

In Arnhem, Breda en Heerlen is sprake van

opnieuw uitgeven aan gegadigden. Als er

een combinatie van deelnemen aan het

meer partijen zijn die in aanmerking willen

wietexperiment en de (mogelijke) invoering

komen wordt er geloot.

van een systeem van schaarse vergunnin-

De materie is taaie kost, ook voor gemeenten.

ning van acht jaar en in Heerlen en Zwolle

hebben namelijk geen echte vergunning,

Deze coffeeshops krijgen gedurende het

maar een gedoogverklaring. Toch zijn er

Gevolgen voor gemeenten en coffeeshops

gemeenten die menen dat de schaarse

Dat gedoogvergunningen worden verloot

ning. Dat is bepaald in de spelregels van

vergunning ook van toepassing is op cof-

is goed nieuws voor mensen die een cof-

het experiment. Wanneer dit een schaarse

feeshops. Of dat inderdaad het geval is,

feeshop willen gaan exploiteren, maar er

vergunning met een beperkte geldig-

zal moeten blijken. Het uitgangspunt dat

nog geen hebben. De loting biedt ze een

heidsduur wordt, dan lopen deze coffee-

een coffeeshopvergunning onbeperkt

kans op de gedroomde vergunning. Maar

shopondernemers het risico om de zaak

geldig is, lijkt in ieder geval zijn langste

het is minder prettig voor ondernemers die

die zij in vele jaren hebben opgebouwd na

tijd te hebben gehad. Als een gemeente

jarenlang geld en moeite hebben geïnves-

het experiment te verliezen. Meedoen aan

overstapt op een systeem van schaarse

teerd om hun zaak op te bouwen, en die

het experiment brengt allerlei risico’s met

vergunningen voor coffeeshops, waarbij

van de ene op de andere dag hun shop

zich mee en vergt veel extra inspanningen

de vergunning slechts enkele jaren geldig

niet meer kunnen uitbaten of eventueel ver-

van een ondernemer. Het zou niet fair zijn

is, betekent dat nogal wat voor een cof-

kopen. Een coffeeshop die goed loopt is het

dat iemand die zijn zaak de komende jaren

feeshop. Het houdt namelijk in dat je als

resultaat van een jarenlange investering van

door het experiment weet heen te loodsen,

coffeeshop die al jaren draait mogelijk

tijd en geld. Een coffeeshopondernemer

zijn vergunning meteen daarna in de loterij

over enkele jaren moet gaan loten om je

moet goede relaties met de buurt en de

ziet verdwijnen en ander emplooi moet

vergunning te vernieuwen. Het houdt ook

gemeente zien op te bouwen, betrouwbare

gaan zoeken.

in dat je coffeeshopvergunning mogelijk

leveranciers vinden die goede cannabis-

niet overdraagbaar meer is.

producten leveren of een goed, betrouw-

Roerige tijden

baar beveiligingsbedrijf. Verder moet je als

Het beperken van de geldigheidsduur van

In welke gemeenten speelt dit?

ondernemer een team van medewerkers

‘coffeeshopvergunningen’ is (nog) geen

Tot nu toe is er slechts van een aantal ge-

samenstellen dat past bij de uitstraling van

standaard. Op dit moment beraden ge-

meenten bekend dat men wil gaan werken

de shop en dan moet je je personeel ook

meenten zich over de overstap. Daarnaast

met een systeem van schaarse vergunnin-

goed inwerken en opleiden. Al deze zaken

staat er nog een aantal andere verande-

gen voor coffeeshops. Het is (nog?) geen

zijn essentieel voor een coffeeshop.

ringen op til in coffeeshopland. Het zijn

gen. Dat is heel zuur voor de coffeeshops.

landelijk beleid. In zoverre dat bij ons be-

experiment eindelijk een heuse vergun-

roerige tijden.

kend is, zijn er op dit moment in Arnhem,

Risicovol

Breda, Deventer, Doetinchem, Heerlen,

Het is daarbij maar de vraag of aspi-

HighLife 47


Column Wil Oomen

Banken en controleplicht / klantonderzoek Banken doen steeds moeilijker om coffeeshophouders als rekeninghouder aan te nemen. Dit strandt op de controleplicht / klantonderzoek die banken in het kader van de Wwft of Wft moeten uitvoeren om witwassen te voorkomen. Indien sprake kan zijn van een gevaar voor witwassen komen klanten niet door de screening van banken en kunnen ze geen bankrekening krijgen.

nu bijvoorbeeld nog

uitgesproken en schriftelijk zijn ongenoegen

maar € 8.000 per

kenbaar gemaakt. Ook dit hielp niet.

week contant bij een bank. Dus het

Wat is het probleem voor de banken?

pinnen dat eerst

De bank noemt als probleem dat het klanton-

werd gestimuleerd

derzoek, dat zij verplicht zouden moeten

wordt nu bestraft

uitvoeren, moeilijk dan wel onmogelijk is

door de banken door

omdat coffeeshops:

de bankrekening in

worden opgenomen

te trekken. Het is dus nu omgedraaid. Eerst

len) zitten; •

teveel contant geld en later te weinig

Zij de klant niet kunnen controleren op witwassen;

contant geld in de coffeeshop. Beiden

In een moeilijk milieu (strafbaar hande-

Teveel contante inkomsten en uitgaven worden verricht;

De shop onvoldoende administratie

Dit wordt steeds erger. Er zijn geen banken

wordt bestraft door de banken met intrekken

heeft, o.a. ontbreken van inkoopfacturen.

meer die een coffeeshophouder een

van de bankrekening. Vooral de ING wil van de

bankrekening verstrekken. Als argument wordt

shops af als klant. Ook de Rabo is erg lastig,

Hoe hiermee om te gaan?

genoemd dat coffeeshophouders in een grijs

met als onderbouwing de wetgeving om het

Ons advies is: procederen en druk uitoefenen

milieu werkzaam zijn omdat softdrugs bij wet is

witwassen tegen te gaan. De bank motiveert

op de politiek, omdat het erop lijkt dat de

verboden en het gedogen geen zekerheid

dit intrekken van de bankrekeningen door te

banken steeds verder gaan in het uitsluiten

geeft dat geen sprake is van witwassen. Het feit

stellen dat de inkoop niet legaal plaatsvindt en

van hun bankproducten aan coffeeshops.

dat coffeeshops niet legaal kunnen inkopen

hierdoor criminaliteit aanmoedigt. De klant

Indien wij zogenaamde probleempunten

speelt daarbij een belangrijke rol.

van de bank is dan niet meer integer genoeg.

weerpreken komen er weer gewoon nieuwe

Historie

Kunnen we hier iets tegen doen?

Eerst namen de banken het standpunt in dat

Het antwoord is zonder meer: JA. Maar er is wel

contante omzet de kans op witwassen

een risico omdat een procedure geen

Conclusie

verhoogt en dat heeft er voor veel shophou-

zekerheid geeft. Geen enkele procedure geeft

Weten is één, bewijzen is twee. Een bank is niet

ders toe geleid dat zij pinnen in hun zaak

namelijk zekerheid. Wij hebben diverse

makkelijk te overtuigen. Het woord is nu aan

mogelijk hebben gemaakt, met als gevolg

klanten bij wie een bankrekening is geweigerd

de rechter, althans daar lijkt het op.

minder contante omzet. Dus eerst hebben de

en sommigen willen dit verder uitspelen,

banken de mogelijkheid tot pinnen in de

bijvoorbeeld via een procedure bij de

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

coffeeshop aangemoedigd. Het gevolg was

rechtbank. Wij adviseren dat shops gezamen-

Mr. Wil Oomen

vervolgens dat contante opnamen bij de bank

lijk optrekken, bijvoorbeeld via de bonden, en

Oomen Administratiekantoor

nodig waren voor de coffeeshophouders, om-

dan gezamenlijk een procedure starten en

Ing. Ruud Oomen LLB

dat de inkopen contant moeten worden

aankloppen bij de politiek. De vroegere

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

afgerekend en bij veel pin-omzet te weinig

Minister van Financiën Wouter Bos heeft zich

www.oomenadministratiekantoor.nl

contant geld op voorraad is bij de shop. Er mag

tijdens zijn ambtsperiode tegen de banken

probleempunten die gebaseerd zijn op

48 HighLife

vermoedens en veronderstellingen.Vintage Bril met Zweetband

1

Sommige mensen gun je het licht in de ogen niet. Scotch & Soda maakt van dit aloude gezegde iets positiefs. Het in 1985 in Amsterdam geboren en getogen lifestylemerk is inmiddels een wereldwijd fenomeen, dat zich van herenkledinglabel ontwikkelde tot toonaangevende speler op gebied van damesmode en accessoires als zonnebrillen. Scotch & Soda staat tegenwoordig voor eigenzinnig en gedurfd, is niet bang voor clashende prints en onverwachte combinaties. Dat vertaalt zich ook in hun vintage-geïnspireerde monturen. Zoals afgebeeld model. Met ouderwets aandoend zweetbandje. En gele brillenglazen. Voor als je jezelf het zweet in de ogen niet gunt, zeg maar… Prijs: € 139. www.scotch-soda.com/nl/nl/heren/accessoires

Bureau Voeten Hangmat Zit je niet altijd even makkelijk aan je tafel als je thuis werkt? Zijn je voeten tevergeefs op zoek naar een rustpunt? Dan is deze mini hangmat precies waar jij (en je voeten) naar op zoek zijn. Eerst bevestig je de klemmen aan de tafelrand, dan hang je er eenvoudig de hangmat aan op. Dankzij de verstelbare touwtjes kan je de hangmat hoger of lager hangen. Daarmee is de hangmat perfect geschikt voor zowel een ergonomische werkhouding als een meer relaxerende lighouding. Je voeten zullen je in ieder geval dankbaar zijn! Prijs: € 17. www.coolgift.com/nl/Bureau-Voeten-Hangmat

Lekkere Denon Soundbar Bioscoop dicht? Alweer? Geen probleem man! Denon bezorgt de optimale geluidservaring gewoon bij je thuis. Met deze gloednieuwe Home Soundbar 550. Een hoogwaardige, maar lekker compacte soundbar. Laat je niet misleiden door zijn formaat. Zijn daden benne groot. Hij is voorzien van Dolby Atmos, DTS:X en HEOS Built-in. Dat garant staat voor zeer indrukwekkende 3D-bioscoopervaringen. Gewoon vanaf je eigen aftandse bank met doorzitplekken. Films, series en tv-kanalen komen echt binnen via deze soundbar. Je kunt er overigens ook prima je favoriete muziekdiensten of eigen audiotheek naartoe streamen. In hoge resolutie uiteraard. Kortom: ontsnappen aan lockdown en avondklok klonk nog nooit zo verdomd lekker. Sterker nog: dankzij deze soundbar wil je de deur niet eens meer uit! Prijs: € 649. www.denon.com

50 HighLife


Gadgets

4

Wallet Ninja Toolcard Een Zwitsers zakmes heeft bijna niemand meer bij zich, maar iets wat net zo veel functies heeft en wat in je strakke uitgaansjeans past... dat zou handig zijn! Ziehier de oplossing: ’s Werelds eerste 100 procent platte multitool. Zo dik als een creditcard. De Wallet Ninja Toolcard! Het ultieme mannengadget. Met maar liefst 19 functies: 6 moersleutels, 4 schroevendraaiers, 2 linealen, een standaard voor je telefoon, een blikopener, een flessenopener, een spijker-verwijderaar, een briefopener, een dozenopener en een fruitschiller. Prijs: € 4. www.megagadgets.nl/ninja-wallet.html

House Of Marley Get Together Duo Je hoorde het afgelopen jaar echt overal: Alleen samen komen we eruit. Zet daarom heel toepasselijk dit Get Together Duo setje van House Of Marley in je woonkamer, je mancave of slaapkamer. Bestaande uit twee 20 Watt draadloze fullrange 2-weg luidsprekers in boekenplankstijl, die je kunt gebruiken als onafhankelijke Bluetooth-speaker. In combinatie met de

5

mooi bijpassende Stir It Up Wireless platenspeler. Ze belichamen de iconische stijl van het merk. En zijn beide gemaakt van duurzame materialen,

Moderne Piraten Trolley Eastpak slaat de handen ineen met Mastermind Japan, een iconisch underground brand dat al meer dan twintig jaar een brug slaat tussen catwalk en straat. Stijlvol met een scherp punk-randje. Wat uiteraard voor beide merken opgaat. Vandaar dat het vermaarde MJ doodshoofd nu ineens opduikt op een inktzwarte klassieke Eastpak rugtas (de Mastermind Pak’r), een

zoals bamboehout, gerecycled plastic, Regrindsiliconen en Rewind-stof. Mocht de batterij na twintig uur luisterplezier toch leeg geraken, dan is dit dynamische trio ook gewoon aansluitbaar op netstroom. Of handig op te laden via USB-C. Zoals Bob het eens zo mooi zong: So let’s get together, and fee-heel alright!

6

Prijs: € 199 (voor speakers alleen) of € 399 (inclusief draaitafel). www.marley.nl/get_together-duo-stir-itup-wireles-bundel.html

stoer heuptasje (de Mastermind Bane) en onze favoriet, de hier afgebeelde Mastermind Tranverz. Een trolley waar de goed uitgeruste reiziger vanaf nu alle kanten mee op kan. In deze trolley past genoeg streetwear voor een wereldreis. Terwijl ie toch ook gewoon als carry on mee mag voor een weekendje weg. Betrouwbaar en toch een tikkie gevaarlijk. Dankzij dit reisgadget begint het avontuur al bij het inpakken van je bagage. Prijs: € 185. www.eastpak.com

HighLife 51


Door: Karel Michiels

Jacht op kleine consumenten in Vlaanderen gaat wel onverminderd voort

Vrijspraak voor Trekt Uw Plant

Drie keer moest de cannabis social club Trekt Uw Plant voor de rechter verschijnen, drie keer gingen de beklaagden vrijuit. Het vonnis (in beroep) eind februari bevestigde nog maar eens de hypocrisie en algehele zinloosheid van de War on Drugs.

De gerechtelijke actie tegen Trekt Uw Plant

‘verdachten’. Hoeveel juist weigerde de

(‘druggebruikers’ zeggen de tegenstanders)

(TUP) was de zoveelste dure miskleun in deze

woordvoerder van de politie tegenover een

zagen zich genoodzaakt om het échte

immorele oorlog. Twee jaar lang werden

journalist bekend te maken, ook al beriep die

criminele circuit op te zoeken.

bestuurders en plantenverzorgers van de vzw

zich rechtmatig op de openbaarheid van

geschaduwd en afgeluisterd. Bij de invallen en

bestuur. Maar de duidelijk politiek gedreven

Coherent beleid

huiszoekingen waren vele tientallen agenten

intimidatie heeft wel gewerkt, ongeacht de

Terwijl de basics van TUP perfect de

betrokken. De hele operatie moet de

gerechtelijke uitspraak. TUP is vorig jaar in

uitgangspunten zouden kunnen zijn van een

belastingbetaler een klein fortuin gekost

faling gegaan. Een van de plantenverzorgers

coherent beleid, zoals dat trouwens in steeds

hebben, nog los van de gerechtskosten en het

die in beroep ging, heeft zelfmoord gepleegd.

meer landen navolging vindt. Met officiële

18-daagse gevangenisverblijf van drie

Vele honderden cannabisconsumenten

vergunningen en strenge kwaliteitscontroles

52 HighLife


Honende reacties

medische toepassingen, en verhalen brengen

Intussen gaat de

genezen zijn (terwijl ze gewoon het juiste

jacht op kleine

medicijn hebben gevonden).

over patiënten die schijnbaar miraculeus

verdelers en consumenten in

Meerderheid

Vlaanderen (veel

In het parlement bestaat theoretisch

minder in Brussel en

eveneens een meerderheid voor legalisering,

Wallonië) wel

alleen zet niemand het thema op de agenda.

onverminderd

Bedrijfsleiders en beleggers hebben hun weg

voort. Een vriend

naar de legale cannabismarkt in het

werd opgepakt

buitenland al lang gevonden. In landen als

omdat hij een jointje

Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Duitsland,

opstak in een park

Tsjechië en Spanje is al een hele industrie

aan de rand van

ontstaan voor (medicinale) cannabis. In

Antwerpen. Twee

Luxemburg zal cannabis straks gewoon vrij

agenten in burger

verkrijgbaar zijn, en niet alleen voor medisch

betrapten hem en

gebruik. De rechters die Trekt Uw Plant

begeleidden hem

opschorting van straf gaven zijn alleszins

naar een

minder wereldvreemd dan de (rechtse,

politiebusje. Twee

Vlaamse) politici die onverminderd de kaart

agenten in uniform

van repressie blijven trekken en zich op zuiver

reden met mijn

morele gronden verzetten tegen de

vriend helemaal

maatschappelijke aanvaarding van cannabis.

naar het

Ze kijken neer op iedereen die er een andere

hoofdkantoor van

levenswandel op nahoudt dan zij, of zelfs maar

politie in het

een medicijn gebruikt dat hen niet aanstaat.

centrum.

In Sint-Niklaas werd een man gearresteerd met 12 gram en 125 euro. De Ondervraging, politie pakte er groot mee uit op Facebook en lokte daar een stroom van spotvingerafdrukken, tende en honende reacties mee uit.

Medicijn

voor de producenten. Met standaard

van 75 euro. Iemand anders werd van de trein uit

cannabis en wietolie gebruiken en zelf

kweekprocedures, ook voor de thuisteelt, in

Amsterdam geplukt. Hij had twee gram

aanmaken. Dat ouders hun terminale kinderen

een dynamisch-organische omgeving,

cannabis op zak en een stukje spacecake.

het medicijn zelf toedienen en schijnbaar

zonder pesticiden dus of andere chemische

Zelfde vernederende, tijdrovende procedure.

wonderbaarlijke genezingen tot stand

toevoegingen. Geen hydrocultuur maar

In Sint-Niklaas werd een man gearresteerd met

brengen, evidence based of niet. Dat mensen

potgrond. Geen industriële productie maar

12 gram op zak, en 125 euro. De lokale politie

burn-outs en slapeloosheid bestrijden met

ambachtelijk vakwerk. Geen afgesloten

pakte er groot mee uit op Facebook en lokte

wiet, en zoveel andere beschavingsziekten.

ruimtes maar grote glazen serres. Als iemand

daar een stroom van spottende en honende

You can fool some people sometimes, but you

wist hoe we de legalisering van cannabis

reacties mee uit, ook op HLN.be, veruit de

can’t fool all the people all the time, zeker niet

netjes en transparant kunnen regelen, dan wel

populairste nieuwssite in Vlaanderen. Daar zijn

in het internettijdperk. Geen quote van Bob

de ervaringsdeskundigen van TUP. Daar waren

trouwens al ettelijke enquêtes gehouden over

Marley overigens, wel van Abraham Lincoln, de

zelfs hun ondervragers het mee eens.

de mogelijke legalisering van cannabis, met

Amerikaanse president die naar verluidt zelf

scores van 80 tot 90% pro. Het zijn ook de

ook wel een wietpijpje lustte.

minnelijke schikking

Veranderende tijdgeest

Ze hebben er geen flauw benul van dat naast luxeblowers als ik massa’s gewone mensen

‘populaire’ kranten die vaak berichten over de

De uitspraak van het Antwerpse Hof van Beroep was voor de elf beklaagden hoe dan ook een hele opluchting. Schuldig verklaard met opschorting van straf: in het licht van de wetgeving hadden de rechters allicht geen andere keuze maar ze toonden zich wel gevoelig voor de goed gefundeerde pleidooien van de leden van Trekt Uw Plant. En dus ook voor de veranderende tijdsgeest. Na sociologen, economen, biologen, criminologen en andere wetenschappers lijkt ook het gerechtelijk apparaat stilaan het licht te zien als het over cannabis gaat.

HighLife 53


Hoe klinkt een cannabisplant? Door: Rob Tuinstra

Heb je je ooit afgevraagd hoe een cannabisplant zou klinken? Dat vroeg Tom Wall zich ook af. Wall, een experimentele muzikant en wietliefhebber, gaat binnenkort ‘florganoleptische’ muziek spelen met zijn wietplanten en zijn band de Cosmic Knot in Michigan.

Wall experimenteert al enkele jaren met

kloppen op de deur naar het idee van

therapeutische tuinbouwconsulten. Hij

plantenmuziek en florganoleptic is de

plantenbewustzijn, en werken samen met

heeft enkele eigen soorten ontwikkeld. Hij

term die hij heeft bedacht om zijn

muzikanten en wetenschappers om “de

gaat jammen met zijn eigen creatie

muzikale interacties met planten te

hoax eruit te halen”, hoewel Walls op basis

Cosmic Splooge en met Gorilla Glue # 4.

beschrijven. Aloë Vera, pijnbomen en

van zijn ervaringen behoorlijk overtuigd

“Toen dit voor het eerst begon, had ik de

marihuana maakten allemaal deel uit van

lijkt. En dan is er de marihuana. Wall was

gevangenis kunnen ingaan omdat ik een

de verkenningen. Wall verbindt elektroden

overtuigd van de medische

plant had, en nu mag ik ermee jammen”,

met de wortel van de plant en met een

eigenschappen nadat hij naar zijn vader

zegt Wall. “We zijn echt al op de hoogte van

blad om de plantmuziek te genereren.

had gekeken. “De reden dat ik zo diep

die planten en zien hoe ze zich aanpassen

Muziek genereren uit de elektronische

betrokken was bij cannabis, was de

aan wat we doen. Het is interessant dat

handtekening van planten is niet zo

medicinale kracht ervan. Mijn vader heeft

planten tot op zekere hoogte echt bewust

ongebruikelijk. Wat Wall onderscheidt, is

meer dan 10 ruggengraatoperaties

zijn.” Wil je er zelf mee aan de slag omdat je

dat hij de planten in de band brengt. Hij

ondergaan. Hij gebruikte cannabis als een

denkt dat je Haze in je thuiskweek best

speelt mee. Of zoals Wall heeft ervaren, de

van zijn belangrijkste manieren van

eens muzikale kwaliteiten zou kunnen

plant speelt met hem mee. Telkens

medicatie. Daardoor leerde ik het als

hebben, op zijn website wordt uitgelegd

wanneer Wall begint te spelen langs de

medicijn te gebruiken. Ik ontdekte dat

hoe een en ander werkt, en welke

noten die door de plant worden

cannabis een van de krachtigste

producten je daarvoor nodig hebt.

gegenereerd, beginnen de noten van de

geneeswijzen is die we momenteel in ons

plant met hem in harmonie te komen.

leven hebben, en dat verandert niet snel. “

Plantenbewustzijn?

Growshop

Wall en zijn mede-experimentatoren

Wall had vroeger een growshop en doet nu

54 HighLife

www.musicoftheplants.com


OS BARBAPAPAS WE HEBBEN IETS MET MUZIEK DIE JE LAAT TRIPPEN EN VERBAZEN Niet alleen de naam Barbapapa doet je natuurlijk wegsmelten in de kleurige, zachte en vrolijke filmpjes die begonnen in 1974, ook in de muziek van het Braziliaanse Os Barbapapas kan je heerlijk verdwijnen. Maar behalve de naam heeft het verder weinig met de suikerspinserie te maken.

Bárbara, Fernando, Rubens en Tomás kennen

Prikkels

was heel gevoelsmatig en ontwikkelde zich

elkaar al een tijdje als het idee komt om

Ondanks de crisis was het maken van het nieuwe

tijdens het proces.”

samen wat meer te gaan doen. Het zijn stuk

album DooWooDooWoo een bron van

voor stuk muzikanten die heel promiscue in

inspiratie, dagdromen en geestelijke

Leuke trip

meerdere bands spelen, en bezig zijn met

gezondheid, in het midden van de chaos.“We

Je vraagt je af hoe bands aan de inspiratie

o.a. Carolina Zingler, Sexy Groove, Mustache &

namen alles thuis op, met respect voor de

komen voor hun muziek, en in het geval van Os

Os Apaches en Selva Rubens. Op een avond

sociale afstand.Tomás mixte in zijn huiskamer. En

Barbapapas is dat duidelijk de psychedelische

belden ze aan bij Bárbara: Hey Bárbara, let the

uiteraard speelde ons Berlijnse label Fun In The

tak ervan.“Ha, nou, we gebruiken drugs! Maar

papas in! En dat was het begin. “Samen

Church een belangrijke rol; wij maakten hier en

even serieus, we hebben echt iets met muziek

voelden we ons als kleine kinderen die plezier

daar wat muziek, maar zij vroegen om een album

die je laat trippen en verbazen, die je geest

hebben en hun muziek leren kennen, zoals

en gaven ons de prikkels die we nodig hadden.

inkleurt en verruimt. We zijn bezig met mantras,

die kids de wereld ontdekken.”

Ze waren zo gek om een album uit te brengen

meditaties en circulaire muziek. Dat kwam

dat nog niet eens bestond. Dus ontzettend

allemaal heel natuurlijk, we hadden nooit

bedankt om in ons te geloven!”

gepland een psychedelische band te beginnen.

Inspiratie “Als kind ben je helemaal jezelf, en in deze band

We houden er gewoon van om nieuwe geluiden

voelen we dat we daar allemaal heel veel ruimte

Kleurrijk

te ontdekken en onszelf en anderen een leuke

voor hebben. We hoeven onszelf niet zonodig te

“Er was niet echt een plan, we deden maar wat.

trip te bezorgen.”

bewijzen, om in een of andere muziek of soort te

We hadden wel een paar dingetjes van een

passen, we voelen ons vrij om te zijn en te

minuut die we gebruikten om mee te

Wat meer, wat minder

creëren wat we willen. Onze inspiratie komt uit

oefenen, en die het goed doen op social

Op de vraag of ze wat met wiet of hasj hebben is

verschillende hoeken: een geluid, een relatie

media. Die minimale liedjes waren het eerst,

het antwoord duidelijk: “Jazeker! En we vinden

tussen tonen, een simpel ritme of idee - iets dat

maar toen we ons realiseerden dat we met een

het geweldig. Sommige van ons hebben dat

we leuk vinden en tot een liedje uitbouwen. Of

album bezig waren, begonnen we rekening te

meer, andere minder. Sommigen blowen elke

iets uit de muziekgeschiedenis, iets dat onze

houden met de verbanden, de tijd en de stijl

dag, anderen op speciale gelegenheden. Maar

verbeelding doet sprankelen door oeroude

van de liedjes. We probeerden het binnen het

we genieten allemaal van wiet, we houden echt

geluiden en manieren van leven.”

geheel kleurrijk en gevarieerd te maken, alles

van de sativa’s. We smoken om te relaxen, om qi

HighLife 55


gong te beoefenen, van muziek te genieten, om

ingedaald en het is tijd om er op een vrije manier

band die het er ook in hun teksten over had en

te verdwijnen in de flow van de geest, of om met

mee om te gaan, als we er nieuwe associaties bij

die het gebruikte als onderwerp van hun

andere ogen naar dingen te kijken. En natuurlijk

krijgen en er ontspannen mee bezig kunnen zijn,

liedjes. Ze heetten Planet Hemp en dat was

om interviews te doen haha!”

dan is het tof om dat met cannabis te doen. We

een groot succes. Ze hadden het ook vaak over

moeten beter omgaan met onze intuïtie en

legalisatie. Op een concert in de stad Brasilia

Eigen plek

emoties, en een andere relatie met de muziek

zijn ooit een paar van de deelnemers

“De beste tijd om lekker wat te blowen is aan het

hebben. Het is ook te gek om wat wiet te roken in

gearresteerd als voorstanders van drugs.”

eind van de show: een biertje pakken en een

een vrije en nooit eindigende improvisatie, die

joint aansteken! Dat is geluk. We gebruiken het

leidt tot nieuwe plekken en ontdekkingen. Maar

Gevecht

ook bij het oefenen met de band, in het proces

we maken muziek met of zonder. We vinden dat

“Maar grote delen van de samenleving hebben

van muziek maken heeft wiet z’n eigen plek.

cannabis een fijn effect heeft op onze zintuigen,

zich toen georganiseerd om de gebruikers te

Maar als we in de oefenruimte zijn en voor de

maar het doet ons soms ook vergeten over de

decriminaliseren. In 2006 mondde dat uit in een

eerste keer de melodische, harmonische en

vorm en structuur van een nummer!”

wet die een scheiding aanbracht in gebruikers

ritmische aard van een nummer proberen te

en verkopers. Dus nu word je niet meer

begrijpen, als we onze toonladders spelen met

Planet Hemp

gearresteerd als je wat gebruikt of een kleine

de metronoom erbij, en we studeren theorie,

Os Barbapapas komt uit São Paulo, waar het

hoeveelheid bij je hebt, maar wel als je het te

dan doen we dat meestal zonder marihuana.”

naar hun zeggen heel gewoon is voor artiesten

koop aanbiedt. De afgelopen jaren is het

- en iedereen eigenlijk - om wiet te gebruiken.

mogelijk geweest om cannabis voor sommige

Ingedaald

“Veel mensen blowen, en we kunnen het op

ziekten als een medicijn te benutten, maar het

“Als dan later al dat materiaal in onze breinen is

straat ruiken. In de negentiger jaren was er een

is een constant wettelijk gevecht dat steeds

56 HighLife


naar achter en voren gaat. We hebben in ons

geen coffeeshops zijn, maar het is daar niet

Harmonie

land nu eenmaal een hoop progressieve

moeilijk om aan wiet te komen. “Je vraagt wat

Os Barbapapas heeft genoeg te doen (en

mensen, maar ook conservatieve.”

in het rond en je komt iemand tegen die het

gedaan) in deze moeilijke tijden. Ze doen een

verkoopt. Normaal gesproken bel je die

serie online concerten met in totaal zes shows, te

Geen bewijs

persoon en maak je een afspraak.” Anders

volgen via YouTube en Facebook.Alle optredens

“Het doet denken aan wat een oude samba man

dan in Nederland: “Yessssss! Dat is nog eens

zijn verschillend, met andere thema’s en speciale

ooit schreef in een liedje uit 1987. Bezerra da Silva

een geweldige en magische plek! We hebben

gasten.“En er komt een nieuwe single uit, plus

zong zoiets als ‘mijn buurman gooide een zaadje

geen woorden om dat te omschrijven.

het album DooWooDooWoo. We voelen mee

in mijn tuin, en plotseling groeide daar een grote,

Barbara heeft ooit de kans gekregen om er

met de lezers van Highlife en tippen graag dat

mooie struik uit. De geur was goed en er hingen

vijf dagen door te brengen, Tomás en Rubens

onze plaat heel goed harmonieert met een

altijd mensen omheen, maar de politie kwam en

hadden maar 24 uur. Natuurlijk waren de

relaxt wietje!”

nam iedereen mee naar de gevangenis.’ In een

coffeeshops een must! We herinneren ons

ander nummer zei hij iets als ‘er is geen bewijs,

allemaal dat we naar een coffeeshop gingen,

want de rook is al in het hoofd opgegaan’.”

maar niet iedereen weet meer hoe-ie er uit

Facebook: www.facebook.com/osbarbapapas

ging… Al onze herinneringen daaraan lijken

instagram: https://www.instagram.com/

Geen woorden

op een grote droom. We willen echt heel

osbarbapapas/

De bandleden betreuren het dat er in Brazilië

graag terug als een band!”

HighLife 57


Tweede generatie ondernemers

Rosalinde Bierings tijdens de Cannabis Connect reis in Canada (foto: Derrick Bergman)

Rosalinde, Coffeeshop Hortus De Overkant ‘Cannabis is zoveel meer dan een genotsmiddel’ Dit is het tiende artikel in een serie over tweede generatie eigenaars van coffeeshops. Zonen en dochters, erfgenamen en anderen die op een speciale manier zijn verbonden aan de eerste eigenaar van de coffeeshop. Hoe pakken zij het levenswerk van hun voorganger op? Door: Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen Rosalinde Bierings (30) werkt voor coffee-

maar van al het slechte, komt iets goeds.’

drukte van het Waterlooplein op een ruime

shop Hortus De Overkant in Amsterdam.

Hortus De Overkant is een kleine, knusse en

steenworp afstand.

Haar vader Rob Bierings is eigenaar van deze

zeer lichte coffeeshop in een hoekpand,

coffeeshop. Omdat haar moeder Ghanees is

gelegen op de kruising van de Nieuwe

Relaxte sfeer

heeft Rosalinde ook een Afrikaanse naam:

Herengracht en de Muiderstraat in Amster-

Binnen hangt een sfeer van het Amsterdam

Doewanda. ‘Eigenlijk is het geen Ghanese

dam. Vier grote ramen zien uit op beide

van de jaren negentig. Een houten tafel voor

naam, maar verzonnen door mijn pa. Hij

straten. In dat deel van de stad hangt een

zes personen in een hoek, wat verhoogde

vertelde mij altijd, dat mijn tweede naam

sfeer waarin de rust van de nabijgelegen

tafels aan de ramen met hoge krukken. Het is

afgeleid is van Uganda en Rwanda en

Portugese Synagoge en de Hortus Botani-

er prettig toeven. Ongedwongen, geen

president Doe. Er was veel problematiek,

cus iets van gepaste afstand geeft van de

overdreven aankleding, het geheel straalt de

58 HighLife


functioneren van de

en een ander bewustzijn. Soms moet je je ook

meeste mensen. Dat

als coffeeshopondernemer wat onderzoe-

veranderde haar

kend opstellen. Werken aan de kwaliteit van je

leven. Wat normaal is

aanbod, maar ook aan de diversiteit. Wij

voor anderen is soms

verkopen bijvoorbeeld ook CBD wiet. Die

wat uitdagender

wordt nu ook steeds meer gerookt door

voor Rosalinde. ‘Ik

mensen die zich er rustiger bij voelen. Er is

zeg vaak: “Normal is

een groeiende groep consumenten die

een illusion”,’ aldus

helemaal niet high of stoned wil worden.

de Amsterdamse.

Gezond en positief

Vintagestore Hippo (Van Limburg Stirumplein 26, Amsterdam)

Geneesmiddel

Zelf dagelijks in de zaak staan is te zwaar voor

Rosalinde slikt

Rosalinde. Of ze de zaak ooit over gaat

medicijnen om het

nemen is onduidelijk. Dat zou in theorie ook

leven met MS

nog wel eens een tijdje kunnen duren omdat

dragelijker te

haar vader in een interview ooit aangaf door

rust van een relaxte coffeeshop uit. De

maken, maar de bijwerkingen van die

te willen werken tot hij er dood bij neervalt.

meeste klanten die deze coffeeshop

medicijnen zijn soms even naar als de

Rosalinde heeft een jaar op de Rietveld

bezoeken zijn wat ouder en komen er al lang.

klachten zelf. Daarom stapte zij deels over

Academie gezeten en is voornemens zich in

‘Een derde deel van onze klanten komt voor

op cannabis. ‘Ik blow niet omdat ik het leuk

cursussen en studies verder te gaan verdie-

de hasj’, aldus Bierings in een interview voor

of fijn vind, maar omdat ik anders geen leven

pen in waar zij goed in is, de smaak en

een artikel op de website van de BCD.

heb. Cannabis werkt als medicijn bij mij veel

uitwerking van cannabis. Door haar ziekte is zij

Daarnaast is er vanwege de centrale ligging

beter dan enig ander geneesmiddel.’ Door

een ervaringsdeskundige geworden op het

vrij veel aanloop van toeristen. Het personeel

de MS voelt ze erg goed aan welke wiet wat

gebied van positief omgaan met MS. Als het

achter de toog is door de wol geverfd, het zijn

met haar doet. ‘Elke zwakte heeft een

enigszins mogelijk is zou zij graag een soort

precies de professionals die je op een plek als

versterkende kant, zei iemand mij laatst. Dat

Cannabis Social Club, gelieerd aan de Hortus

deze verwacht. ‘De Hortus’ is een van de

is echt zo. Door mijn ziekte ben ik een echte

willen runnen. ‘Het is belangrijk dat mensen

oudste coffeeshops van Amsterdam, ergens

“cannasseur” geworden. De verschillen in

met een ziekte als MS een plek hebben waar

rond 1975 opgericht als ‘Het Stutje’. Later is die

uitwerking van de verschillende soorten wiet

ze op een neutrale manier, vrij van vooroor-

naam veranderd in ‘Outer Limits’. Pa Bierings

zijn voor mij perfect voelbaar, en ik voel

delen kunnen worden geïnformeerd over alle

nam de shop in 1997 over en gaf deze daarbij

meteen als er iets aan de hand is met

do’s en don’ts van het gebruik van cannabis

de naam ‘Hortus de Overkant’. Een naam die

bepaalde wiet.’

als medicijn’. En het zou in zo’n Cannabis

de ligging van de shop tegenover de

Social Club, gericht op het voorlichten en het

Smaak

gebruiken van medicinale cannabis, wat haar

Dat is ook de reden dat Rosalinde zich binnen

betreft dan ook om meer moeten gaan dan

Normal is een illusion

de coffeeshop bezighoudt met een paar

alleen het gebruiken van cannabis en het

De Hortus is de enige coffeeshop nog in bezit

smaak gerelateerde zaken. Zo is een van haar

maken van olie. Ook aandacht besteden aan

van Rob Bierings, die in zijn leven wilde

taken om de edibles die de shop verkoopt

gezondheid door gezonde voeding en meer

dingen heeft ondernomen. Hij bezat

qua smaak, uitwerking en ‘look and feel’

bewegen zou onderdeel moeten zijn van de

meerdere coffeeshops in Maastricht,

continu te verbeteren. ‘De edibles worden

activiteiten. ‘Cannabis is zoveel meer dan een

Haarlem en Amsterdam. Daarnaast had hij

steeds belangrijker. Maar steeds vaker zijn

genotsmiddel,’ verzucht ze.

een platenmaatschappijtje en een restaurant

edibles die in coffeeshops worden verkocht

en heeft hij nog steeds een vintagewinkel.

gelikte gecommercialiseerde producten. Ik

Veel van de energie van pa Bierings zit

probeer ze meer ‘home made’ te maken. Dat

tegenwoordig in een project om nijlpaarden

probeer ik door met mijn gevoel voor smaak

te beschermen in een gebied in Gambia, hij

en de uitwerking constant optimaal bij te

komt er vaak en heeft een grote liefde voor

sturen, want beide zijn erg belangrijk bij

Afrika en nijlpaarden. Rob Bierings is niet

edibles.’ Naast de ‘afdeling edibles’ levert

bepaald een ‘stilzitter’. Dochter Rosalinde

Rosalinde regelmatig allerlei hand en

doet het wat rustiger aan. Ze had altijd wat

spandiensten en regelt ze het inpakken van

afstand van de coffeeshops van haar vader

producten. ’ De Bieringsen zijn ook een groot

tot ze op haar eenentwintigste met cannabis

voorstander van edibles. Smaak speelt een

in aanraking kwam. Dat had een reden.

belangrijke rol in de Hortus. Dochter en vader

Rosalinde heeft Multiple Sclerose (MS), een

vinden dat coffeeshopondernemers een

ziekte die de werking van haar zenuwen

brede kijk moeten hebben op de toegevoeg-

Hortus De Overkant

ontregelt. Ze heeft continu een vorm van

de waarde van hun producten. Pa Bierings:

Nieuwe Herengracht 71

spierpijn en nog een paar andere klachten,

‘Blowen gaat niet alleen om knetterstoned

1011 RR Amsterdam

die haar functioneren anders maken dan het

worden, het gaat om inzichten en gevoelens

Amsterdamse Hortus Botanicus verraadt.

HighLife 59


HighLife Cup powered by

2020

Coffeeshop The Corner Spaarndammerdijk 9 1013 ZM Amsterdam 2e prijs Sativa Jack Herer

Coffeeshop Easy Going Hoenderstraat 8 6211 EM Maastricht

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag

3e prijs Autoflowers Trainwreck Auto

1e prijs Haze Hydro White Amnesia 1e prijs Autoflowers OG Spaceghost 2e prijs Haze Bio Black Amnesia 2e prijs Indica Brazilian Amazonia 3e prijs Hybriden Bio Cookie Cees Highlife Cup Winnaar 2020 Haze Hydro White Amnesia

Coffeeshop Mississippi Maasboulevard 11 6211 HS Maastricht 2e prijs Kush soorten Mimosa

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen 1e prijs Skunk soorten Snowball 1e prijs Outdoor soorten Outdoor Kush 3e prijs Nederhasj Critical

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 3e prijs Sativa Santa Maria 3e prijs Outdoor soorten Purple 3e prijs Haze Hydro Sour Amnesia

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag Den Haag 1e prijs Hybriden Hydro AK-47 Power Plant 1e prijs Hybriden Bio Tangie Biscotti 1e prijs Kush soorten Gelatti OG

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hasj import Pineapple 2e prijs Outdoor soorten Purple Haze

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com 3e prijs Skunk soorten Legendary OG Punch


Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs CBD soorten CBD Orange Punch

Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag 1e prijs Indica God’s Gift 2e prijs Hybriden Bio Dream’s Gold 2e prijs Hybriden Hydro God’s Gift 2e prijs Skunk soorten Mimosa

Growers Choice www.growerschoice.nl

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 2e prijs Hasj import Choco 2e prijs Nederhasj Jelly 2e prijs Extracties Moon Rocks 3e prijs Hybriden Hydro AK-47

Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn

1e prijs Amerikaanse soorten Bruce Banner 2e prijs Autoflowers Real Amnesia Auto 2e prijs CBD soorten Charlotte’s Dream

1e prijs Sativa Jack Herer 1e prijs Nederhasj Cream Kush 3e prijs Hasj import Hia 3e prijs Extracties Moon Rocks Coffeeshop Cool Running Brusselsestraat 35 6211 PB Maastricht 3e prijs Amerikaanse soorten Marula

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3e prijs Indica Somari Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam

Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31-1 6221 CN Maastricht 3e prijs Haze Bio AMG Skunk Zwartbroekstraat 29 6041 JL Roermond 2e prijs Amerikaanse soorten Captain’s Cake

1e prijs Extracties Relax Balls 1e prijs Haze Bio Bio Haze 2e prijs Haze Hydro Zilver Haze 3e prijs Kush soorten Amazon Kush 3e prijs CBD soorten King Relax CBD Highlife Hasj Cup Winnaar 2020 Extracties Relax Balls


Door: Redactie Highlife

Netbeheer Nederland meldt daling opgespoorde hennepkwekerijen

Minder tips door “professionelere kwekers” Netbeheer Nederland, de bracheorganisatie van de Nederlandse elektriciteit- en gasnetbeheerders, bracht onlangs hun jaarlijkse henneprapport naar buiten. Elk jaar meldt de organisatie trouw hoeveel kilowattuur stroom er door hennepkwekers is gestolen. Dit jaar was dat 110 miljoen kilowattuur stroom. Er werden zo’n 1800 hennepkwekerijen opgespoord. Dat zijn er 500 minder dan in 2019. De daling wordt volgens

In 2020 werden ‘dankzij’ MMA

Netbeheer Nederland vooral

minstens 218.595

veroorzaakt door het

hennepplanten in beslag

coronavirus: “Door de

genomen. De website meldt

coronamaatregelen en de extra

trots dat de geschatte

druk op handhaving in 2020,

straatwaarde rond de 22 miljoen

konden minder gezamenlijke

zou zijn. Een snelle rekensom

acties tegen hennepteelt

laat zien dat ze dus ongeveer

worden ondernomen.

honderd euro per plant rekenen.

Samenwerking blijft echter belangrijk om

“Lastiger te vinden”

hennepkwekerijen te kunnen

Wie heeft er nu gelijk, vraag je je

opsporen. Netbeheerders

af. Vooral omdat een tip nog

vragen daarom politie,

steeds de belangrijkste manier

openbaar ministerie en

van opsporing blijkt te zijn. Een

overheden werk te blijven

woordvoerder van Liander

maken van de bestrijding van

geeft dat ook toe: “Vooral op

illegale hennepteelt, zodra de

basis van signalen van

coronamaatregelen dit weer

omwonenden worden

toelaten.”

kwekerijen opgerold”. De zogenaamde stroomdiefstal is

“Steeds professioneler”

veel moeilijker op te sporen,

Het is echter niet alleen het

omdat dit al voor de

coronavirus waardoor minder

elektriciteitsmeter gebeurd.

kwekerijen worden

Een andere netbeheerder,

opgespoord. Ilona Lievaart,

Stedin, signaleert hetzelfde:

coördinator Hennep bij de

“Hennepkwekerijen worden

politie-eenheid Den Haag,

professioneel verstopt en zijn

vertelde op Radio West dat het steeds

binnen komen is opmerkelijk, want de

steeds lastiger te vinden. We zijn afhankelijk

moeilijker wordt om kwekerijen te ontdekken.

nationale kliklijn Meldt Misdaad Anoniem

van meldingen van bijvoorbeeld

Kwekerijen worden steeds professioneler

meldt juist een grote stijging van het aantal

omwonenden. Die nemen af en dat is een

opgezet, waardoor ze moeilijker te vinden zijn.

klikmeldingen. MMA ontving naar eigen

slechte zaak. Wij willen kwekerijen oprollen.”

Lievaart: “We treffen kwekerijen aan met

zeggen in 2020 een recordaantal van 25.818

Kortom, het onzinnige kat- en muisspel

klimaatbeheerssystemen. Daardoor blijft

klikmeldingen, een stijging van ruim vijftig

tussen kweker en opsporingsdienst blijft

sneeuw op daken tegenwoordig gewoon

procent. De invloed van de lockdown is in deze

voorlopig nog wel even voortduren. Ter

liggen als er een kwekerij in huis is. Ook is er

cijfers duidelijk terug te zien. Mensen waren

vergelijking: in Canada werd in 2020 voor 1.7

veel minder stankoverlast, daardoor komen

veel vaker in de directe omgeving van hun

miljard euro legaal cannabis verkocht. In de

ook veel minder tips binnen.”

woning te vinden en het was minder druk op

VS was dat rond de 15 miljard. Onder leiding

straat. Daardoor verdubbelde bijvoorbeeld

van Mark Rutte hebben we hier nog steeds te

MMA: 50% meer klikmeldingen

het aantal meldingen over het dealen van

maken met een Hollandse Hennepoorlog.

Dat er volgens de politie Den Haag minder tips

drugs vanuit woningen en op straat met +97%.

Het is en blijft schandalig.

62 HighLife


Tekst: Derrick Bergman / VOC | Foto: Bart de Nes

Depla laakt uitspraken Wopke Hoekstra over wietproef

‘Kom uit je McKinsey toren, je weet niet waar je over praat’

Derrick Bergman interviewt Greetje Bos en Paul Depla

De Bredase burgemeester Paul Depla haalde op 16 maart fel uit naar CDA-leider Hoekstra in een interview in de CannaStemBus. ‘Als ik de CDA lijsttrekker hoor zeggen: ik ben tegen drugscriminaliteit, dus ben ik tegen de wietproef, denk ik: kom uit je McKinsey toren, want je weet niet waar je over praat.’

Depla (PvdA), die al jaren pleit voor

partijgenoot Grapperhaus, minister van

consumptie door elkaar. De consumptie is

regulering van cannabis, kwam met zijn

veiligheid en justitie over de wietproef.

er, laten we dan zorgen dat we de

wethouder Greetje Bos (VVD) naar de

Depla: ‘Je kunt zeggen: ik ben tegen

productie goed regelen. Ga desnoods de

CannaStemBus om te praten over de

cannabis, ik vind het jammer dat mensen

consumptie nog iets ontmoedigen. Maar

wietproef en regulering, thema’s die bij de

het gebruiken. Maar dat staat los van de

de productie, dat is wat in het experiment

formatie een belangrijke rol zullen spelen.

vraag of je dit experiment een warm hart

aan de orde is, die moet legaal en goed

Breda is een van de tien gemeenten die

toedraagt. Als ik de CDA lijsttrekker hoor

georganiseerd zijn.’

meedoen aan de wietproef. Depla betreurt

zeggen: ik ben tegen drugscriminaliteit,

de vertraging die de proef heeft

dus ben ik tegen de proef, dan denk ik

Reguleren en legaliseren

opgelopen, maar denkt dat van uitstel

echt: kom uit je McKinsey toren, want dan

Wethouder en ex-officier van justitie Greetje

‘zeker geen afstel’ zal komen. Ook als het

weet je niet waar je over praat. Het gaat

Bos vertelde hoe zij binnen de VVD de

Vera Bergkamp (D66) lukt om een Eerste

namelijk helemaal niet over het

geesten rijp probeert te maken voor

Kamer meerderheid achter haar wietwet

vergemakkelijken van het gebruik, het

legalisering van cannabis. Naast repressie en

te krijgen, moet de wietproef doorgaan,

gaat om het tegengaan van illegale

preventie is dat cruciaal om ondermijning

vindt hij. ‘Als je nu dat wietexperiment

productie.’ Over Grapperhaus: ‘Ik schoot

effectief aan te pakken. Bos: ‘Een heel

weer in de ijskast zet en gaat wachten op

een beetje uit mijn slof toen ik een tweet

belangrijk onderdeel is dat je het

de invoering van de wet die dan komt, dan

zag van de minister van justitie, die

verdienmodel weghaalt. Het verdienmodel

verlies je ook weer een aantal jaren.’

verantwoordelijk is voor deze proef, waar

is: als je een stof criminaliseert, dan heb je het

hij zegt: alle drugs moeten eruit. Ja, dan

verdienmodel. En de enige manier die ik ken

Geërgerd

zeg ik altijd tegen onze CDA vrienden:

waarop je het verdienmodel kan weghalen is

Depla heeft zich geërgerd aan uitspraken

beginnen we dan met alcohol? Men haalt

door het te reguleren en te legaliseren.’

van CDA leider Wopke Hoekstra en diens

in de discussie steeds de productie en de

HighLife 63


64 HighLife


Door: Peter van Sparrentak

Flow power Gina Kiel uit Nieuw-Zeeland maakt haar muurschilderingen zo precies dat het enorme posters lijken. Ze begon met tekeningen en illustraties, maar brengt haar stijl met vrouwenbeelden en regenboogkleuren ook op stadsmuren en festivals.

Je hebt net de omslag gemaakt van een Frankenstein-boek.

erg van vloeiende lijnen en vormen. Ik kom

Dat is een speciale uitgave van het bekende

ik in een flow teken.

vanzelf op psychedelische patronen, omdat

boek van Mary Shelley. Het is hier in Wellington gedrukt. De eerste helft van het boek

Hoe heb je leren tekenen?

staat op de linkerbladzijdes. Als je aan het

Toen ik nog een klein kind was, maakte mijn

eind het boek omdraait, gaat de tekst op de

moeder tekeningen voor me die ik ging

andere kant door. Ik heb het verhaal op mijn

nadoen. Ze kon goed tekenen. Ik kom uit een

eigen manier geïnterpreteerd. Ik zie de

creatieve familie met veel kunstenaars. Ik denk

wetenschapper en het monster als twee

dat het genetisch is. En verder is het veel doen.

kanten van dezelfde persoon, die met elkaar

Ik ben altijd met tekenen bezig geweest.

om de aandacht vechten. De gezichten tussen de twee hoofden vertellen al hun ervaringen die ze met ons willen delen.

Wat voor tekenopdrachten heb je zoal gedaan? Skateboards, bier- en wijnetiketten van een

Je tekeningen zien er uit alsof ze vijftig jaar geleden zijn gemaakt.

lokaal merk, de verpakking van een

Toen ik jong was, werd ik omringd door oude

bekertjes, concertposters, albumcovers

kunstboeken over Dalí, oude rockposters en

van artiesten...

Op een van je muren is een mythologisch dier te zien. Waar is dat?

Je bent nu vooral muurschilder?

Die heb ik gemaakt op een sportschool in

Ja, dat ben ik het meest. Daarna komen

Wellington, waar ze aan crossfit doen. De

illustraties. Verder maak ik in mijn studio

mensen die er komen, zijn heel divers.

schilderingen en tekeningen. Ik zet ook

Daarom wilde ik een wezen maken uit

zelfontworpen tattoos. Dat doe ik niet met een

verschillende dieren. Het is een kruising

machine, maar met de hand en een naald.

tussen een eenhoorn, kat, jaguar, panter en

chocoladereep, recyclebare papieren

dergelijke. Ik denk dat die beelden in mijn onderbewustzijn zitten. Maar ik hou ook heel

foto door: Emily Rafterty

een leeuw. Het verbeeldt ook de transforma-

Was je als tiener al bezig met graffiti?

tie die mensen doormaken, doordat ze die oefeningen doen.

Ja, en ik maakte ook kleine wandschilderinmuurschilderingen in mijn stad en na een

Waarom deel je het beeld in stukken? Dat is iets dat je vaker doet.

tijdje werd ik er zelf voor gevraagd. Zo ben ik

Dat is een thema dat ik de laatste jaren heb

grotere muren gaan doen.

ontwikkeld. Het is voor mij een hulpmiddel,

gen voor vrienden. Ik kreeg inspiratie van

Frankenstein-uitgave Fliperature

HighLife 65


Sportschool Wellington

Sea Walls 2018, Gisborne

66 HighLife


Sea Walls 2019, Cozumel Mexico

dat ik kan gebruiken om te communiceren.

dat de zeehond dreigt uit te sterven. De

Ik heb veel in Australië geschilderd. Begin

Op die manier kan ik de innerlijke kant van

populatie is gehalveerd en dat kan de

vorig jaar was ik een rondreis aan het plannen.

een persoon of wezen laten zien.

komende jaren weer gebeuren als we er niets

Ik was uitgenodigd om naar Amerika en

aan doen. Het jaar erop was op het eiland

Europa te komen, en weer naar Mexico, maar

Je werkt heel precies. Hoe kun je het op een muur zo finetunen?

Cozumel in Mexico. Dat is bekend om de

dat is uitgesteld wegens corona. Tijdens mijn

mooie koraalriffen, maar die worden bedreigd

reis zou ik twee maanden in Amsterdam

Ja, dat is denk ik mijn stijl. Ik maak het graag

door het toerisme en de cruiseschepen. Op

blijven. Dat is voor mij bijzonder, omdat ik

perfect, voor zover dat mogelijk is in de korte

mijn schildering heb ik het koraal uitgebeeld

Nederlandse roots heb. Mijn vader was

tijd die ik ervoor heb. Ik gebruik spuitbussen

met het gezicht van Moeder Natuur. Ik wil

namelijk half-Nederlands.

en voor de details verfkwasten.

duidelijk maken dat koraal geen rots is, maar

Waar haal je inspiratie uit?

omgaan. Met de zwart-witte lijnen laat ik de

Wat zijn je plannen voor de komende tijd?

Mijn eigen gevoelens en ervaringen, liefde,

verbleking van het koraal zien.

In Nieuw-Zeeland ga ik weer een paar

een levend wezen. We moeten er zuinig mee

dood, natuur, spiritualiteit.

Je schilderde twee keer voor Sea Walls: een muurkunstevenement, dat de aandacht vestigt op milieuproblemen in de oceanen.

muurschilderingen doen. Bij ons zijn er

Vorig jaar maakte je een muurschildering voor Black Lives Matter. Waar was dat?

minder problemen met corona. Ook wil ik

Dat is op Civic Square, een centraal plein in

weten nog niet op welke locatie. Misschien in

samen met een bevriende kunstenaar een expositie houden. In Wellington, maar we

Wellington, waar Black Lives Matter-protesten

een leegstand fabrieksgebouw. Verder ga ik

Ja, afhankelijk van de locatie worden thema’s

zijn geweest. Ik maakte die samen met Larissa

in mijn studio werken en nieuwe prints maken

gekozen. In 2018 had het plaats in Gisborne,

McMillan, een kunstenares in kalligrafie. De

die ik online verkoop.

Nieuw-Zeeland. Ik schilderde op een muur een

schildering is nog steeds te zien. www.ginakiel.com

grote zeehond, die in stukken is verdeeld. Ertussen zie je de golven van de zee. Als een manier van de natuur om ons te laten weten

Heb je nog in andere landen geschilderd?

HighLife 67


GAMES

VALHEIM

Succesvol buitenbeentje Valheim is op ongebruikelijke wijze tot stand gekomen. Waar grote ontwikkelaars soms honderden werknemers onder ongezonde druk zetten om deadlines te halen en zo gedetailleerd mogelijke werelden te creëren, hebben de makers van Valheim het op een heel andere manier gedaan. Het spel werd namelijk door een vrienden-

zowel commercieel als artistiek een uiterst

niet te ver vaart. Bouw je eigen vikinghallen,

groep van slecht vijf ontwikkelaars in elkaar

succesvol buitenbeentje.

huizen, kastelen en meer. Maak knarrs tot

gezet. Vergelijk dat eens met bijvoorbeeld Red

imposante oorlogsschepen om de zeeën te

Dead Redemption, waar 3800 werknemers

Wezens van chaos

veroveren en nieuwe landen te ontdekken.

werkweken van soms 100 uur maakten. Dat is

De Valkyries hebben je ziel overgebracht naar

Vecht tegen de mythische beesten van de

uiteraard ook goed te zien wanneer je beide

Valheim, de tiende Noorse wereld. Belegerd

tiende wereld. Smeed steeds krachtigere

games naast elkaar legt. Red Dead Redemp-

door wezens van chaos en oude vijanden van

wapens en bepantsering naarmate je verder

tion is ongelooflijk gedetailleerd en ziet er

de goden, ben jij de nieuwste bewaarder van

komt. Teel ambachtelijk voedsel om je

magnifiek uit. Valheim oogt totaal anders, soms

het oorspronkelijke vagevuur, belast met het

gezondheid te behouden. Valheim onder-

minimalistisch, maar is desondanks een enorm

doden van Odins oude rivalen en het brengen

steunt onafhankelijke, door spelers gehoste

succes. Inmiddels zijn er al zes miljoen van

van orde in Valheim. Een prachtige wereld

servers en zoveel werelden als je wilt creëren,

verkocht. De prijs zal daar aan hebben

wacht op je. Waag je in diepe donkere bossen,

omdat niemand continu alleen wil sterven. Op

meegedragen, want Valheim is relatief erg

beklim met sneeuw bedekte bergen en

internet circuleren al heel veel spectaculaire

goedkoop. Toch is de viking-game buitenge-

bewonder weelderige valleien. Ga de zee op in

gebouwen die door Valheim-spelers zijn

woon goed ontvangen. Valheim is daarmee

een machtig vikingschip, maar pas op dat je

gemaakt. Valheim blijft verbazen.

68 HighLifeXL Logboek VOC april – mei 2021 CannaStemBus tour groot succes Staalkaart van Nederlandse cannabiswereld in 95 interviews

Elf dagen lang reed de CannaStemBus in maart door Nederland, om zoveel mogelijk cannabisconsumenten cannabisvriendelijk te laten stemmen. Deze unieke tour leverde ruim 76 uur livestreams op, 95 interviews en een serie bijzondere reportages over de plant. De CannaStemBus tour was in veel

Nederland doorkruiste en interviewde een

dag in Amsterdam, later dit jaar. Die

opzichten bijzonder, niet in het minst door

bonte stoet politici, coffeeshoponderne-

winnaars zijn: Lotte Bakker, J. de Groot, John

de vereende krachten die het project

mers, kwekers, consumenten, wetenschap-

Hoeks, Rutger van Houten en Joy Veninga.

mogelijk maakten. Het VOC sloeg de

pers, activisten, een burgemeester en een

handen ineen met de Stichting Maatschap-

wethouder (in Breda). Een staalkaart van

Terug kijken

pij en Cannabis, makers van de Cannabis-

Nederwietland. In een terugblik op de

Alle elf livestreams en alle reportages die

Kieswijzer website en de dit jaar gelanceer-

website CNNBS.nl schreef Derrick: ‘Heeft de

Stefan Egberts van HeeTeeVee tijdens de

de Cannabis-Stemwijzer. Deze stichting

grootste campagne ooit om de cannabis-

tour maakte zijn terug te kijken op www.

was verantwoordelijk voor de budgettering

consument te informeren en naar de

cannastembus.nl. We werken er hard aan

en de fondswerving van de tour.

stembus te krijgen een rol gespeeld in de

om alle interviews als aparte video’s

verkiezingsuitslag? Ik weet het wel zeker.’

beschikbaar te maken, zonder de geluids-

Alle coffeeshops een actiepakket

onderbrekingen van de livestream. Zie

De beide landelijke coffeeshopbonden PCN

Joint effort

hiervoor het YouTube kanaal van de

en BCD, de lokale bonden ABC uit Breda en

De CannaStemBus tour was alleen mogelijk

stichting VOC: https://www.youtube.com/

VCE uit Eindhoven en een dertigtal

door samenwerking van een groep

channel/UCrbuoSMwAlQTNUpaWGS860g

individuele ondernemers ondersteunden

uitzonderlijk gemotiveerde en getalenteer-

de campagne. Dankzij de medewerking van

de vrouwen en mannen. Verantwoordelijk

groothandels JaJa Breda en Futurola

voor deze joint effort: Alex en Judith

Amsterdam kregen alle 570 coffeeshops in

Ligtvoet, Hester Kooistra, Lisa Lankes, Mauro

Nederland een actiepakket met verkie-

Picavet, Rens ‘The Candyman’ Hoppenbrou-

zingsposters, tips, hesjes voor het personeel

wers, Stefan Egberts (HeeTeeVee), Bart de

Maandelijkse openbare

en een bundel Nationale Cannabis Kranten.

Nes (2MB Media) en Derrick en Ciel Bergman.

www.voc-nederland.org/agenda

De microbus zelf deed ooit dienst in de

Dank is ook verschuldigd aan Vera Berg-

Parijse wijk Montmartre; de maximumsnel-

kamp, die de tour officieel opende, Steven

heid was zo’n 67 kilometer per uur. Op de

Kompier, Jeroen Bos, Kees ‘The High Flyer’

snelweg leidde dat nog weleens tot

Schelfhout, Levi Claassen, Wix, Simon

toeterende vrachtwagens en geheven

Bergman en alle geïnterviewden.

middelvingers, maar gelukkig toverde het

AGENDA

OVER HET

Zie

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het

Winnaars kruiswoordpuzzel en vinder Gouden Ticket

Cannabisverbod (VOC)

een lach op het gezicht. De zeven meter lange bus was vakkundig verbouwd tot

In de honderdduizend gedrukte exempla-

commerciële stichting, die zich sinds

corona-proof studio, met een regie-hokje

ren van De Nationale Cannabis Krant, als PDF

2009 inzet voor fatsoenlijk

voor technicus Bart, diverse camera’s en

beschikbaar op www.denationalecannabis-

cannabisbeleid, inclusief het recht op

apparatuur om ook rijdend de livestream in

krant.nl, zaten zeven Gouden Tickets

thuisteelt.

de lucht te houden.

verborgen. Uiteindelijk werd er maar eentje

donkergroene busje bij de meeste mensen

is een onafhankelijke, niet-

op tijd gevonden, in Rotterdam, door Luuk

MEER INFORMATIE

Staalkaart van Nederwietland

‘Legalize’ Metselaar. Dus mogen de vijf

www.voc-nederland.org

VOC-voorzitter Derrick Bergman presen-

winnaars van de kruiswoordpuzzel in de

Twitter: @vocnederland

teerde de elf dagen dat de CannaStemBus

krant met Luuk mee op de unieke cannabis

70 HighLife


Vera Bergkamp opent de CannaStemBus Tour officieel, Plein, Den Haag, 2 maart

Rijdende studio / kantoor / coffeeshop (rookvrij)

Bezoek aan het hoofdkwartier van Suver Nuver in Leeuwarden

Bezoek aan Dun Agro Hemp Group in Oude Pekela

Bergman senior en Bergman junior bij de CannaStemBus op Strijp-S in Eindhoven

Technisch wonder Bart de Nes in zijn regie-hokje

Live uitzending ‘High Tea met Derrick & Rens’ vanuit de bus

Wernard Bruining en Derrick in de bus in Tiel

Overzicht CannaStemBus tour 2021 Dag 1: Maandag 1 maart: Den Haag 01 Alex Ligtvoet, oprichter coffeeshop Happy Smile, Den Haag 02 Jeroen Bos, coffeeshop ’t Grasje, Utrecht, Stichting Maatschappij & Cannabis 03 Peter Kwint, Tweede Kamerlid SP 04 Sander van den Raadt, lijsttrekker Trots op Nederland 05 Dana van Kessel, kandidaat Tweede Kamerlid Trots op Nederland 06 Joris van Oppenraaij, kandidaat Tweede Kamerlid VOLT 07 Rens Hoppenbrouwers, VOC, HomeGrown Cup, High Tea Potcast, Vertice Industries 08 Niels van den Berge, Tweede Kamerlid GroenLinks 09 Kaj Hollemans, KH Legal Advice, voormalig ambtenaar ministerie VWS 10 Jan van Piekeren, Utrechtse bard en budtender bij coffeeshop De Steeg, Woerden 11 Matthijs van Neerbos, kandidaat Tweede Kamerlid PvdA 12 Kees Schelfhout, ‘The High Flyer’, Super Sativa Seed Club, BioTabs 13 Richard de Mos, lijsttrekker Code Oranje Dag 2: Dinsdag 2 maart: Den Haag, Rotterdam, Zwijndrecht en Maassluis 14 René Zwaap, lijsttrekker Partij voor de Republiek, journalist 15 Cypriotische thuisteler, War on Drugs vluchteling 16 Darpan van Kuik, Cannabis Embassy, Den Haag, Green Ambassador 17 Sidney Smeets, kandidaat Tweede Kamerlid D66, strafrechtadvocaat, auteur

18 Hester Kooistra, humanistiek onderzoekster, cannabisexpert, bedenker ‘Wet Camulet’ 19 Gideon van Meijeren, kandidaat Tweede Kamerlid Forum voor Democratie 20 Gerard Smit, grand café Cremers, Den Haag 21 Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid D66 22 Amelie Kooistra, scholier, Amsterdamse, dochter van Hester Kooistra 23 Luuk Metselaar, Rotterdammer, cannabisactivist, medicinale cannabisgebruiker 24 Deborah Bruin, coffeeshop 1-2-3 / Colosseum, Rotterdam, juriste 25 Michel Wouters, coffeeshop Tuda Fruta, Rotterdam 26 Dennis Hoogland, coffeeshop Sensi Smile, Rotterdam 27 Ciel Bergman-Hehemann 28 Ties Chabille, Goldfish Amsterdam, CannaBioDay Zwijndrecht 29 Kitty Schaap, CannaBioDay Zwijndrecht 30 Rob Bosma, coffeeshop Quasi Maassluis, lid raad van advies PCN Dag 3: Vrijdag 5 maart: Apeldoorn, Zwolle en Leeuwarden 31 Derek Kent, coffeeshop Power Flower Apeldoorn, bestuurslid PCN 32 Ishmael, coffeeshop Het Bunkertje, Apeldoorn 33 Rinus Beintema, oprichter Suver Nuver, ‘Robin Hood van de cannabis’ 34 Onno Falkena, journalist Omrop Fryslân 35 Gerrit Jan ten Bloemendal, Stichting Maatschappij & Cannabis, medeoprichter PCF, PCN

HighLife 71


Jan van Piekeren treedt op bij coffeeshop Gallery Colorado in Utrecht

De CannaStemBus voor De Waag, een van de oudste gebouwen van Amsterdam

Van links naar rechts: Alex Ligtvoet (Happy Smile), Mark Jacobsen (The Rookies), Michel en Henk de Vries (The Bulldog) en Joachim Helms (Greenhouse).

Henk de Vries in de CannaStemBus

Hester Kooistra en Mila Jansen

Van links naar rechts: Derrick Bergman, Sylvana Simons (Bij1) en August de Loor

De CannaStemBus aan de achterkant van Amsterdam CS

Lisa Lankes in de CannaStemBus in Breda

Dag 4: Zaterdag 6 maart: Appelscha, Oude Pekela en Stadskanaal 36 Doede de Jong, Fries, biologisch wietkweker, vergadervoorzitter VOC 37 John Meijers, kweker, stichting JoinUs / Grass Meijers BV 38 Steven Kompier, tv-journalist, documentairemaker 39 Albert Dun, oprichter Dun Agro Hemp Group, Oude Pekela 40 Erik van der Schoor, coffeeshop Rooksalon Wiz Art, Stadskanaal 41 Mario Zwart, columnist VOC website, De Nationale Cannabis Krant Dag 5: Maandag 8 maart: Eindhoven 42 Mr. Michel Ambags, arbeidsrechtadvocaat 43 Aernout Ackermans, coffeeshop Upstairs Eindhoven, bestuurslid en woordvoerder VCE 44 Kay Sachse, raadslid GroenLinks, Eindhoven 45 Theo Hoppenbrouwers, raadslid 50PLUS, Eindhoven 46 Arie van Rangelrooij, architect van o.a. coffeeshop PINK Eindhoven 47 Murat Tagluk, PCN, edibles specialist 48 Siegfried ‘Ziggi’ Abdoel, presentator en programmamaker RaRa Radio Eindhoven 49 Antwan, Burgers Eindhoven, Armand-kenner en vriend Dag 6: Dinsdag 9 maart: Nijmegen, Tiel en Utrecht 50 B, growshop en cannabis expertisecentrum Plantarium, Nijmegen 51 Wernard Bruining, The Potfather, cannabis pionier 52 Freek Nubé, oprichter coffeeshop Gallery Colorado, Utrecht

72 HighLife

53 Guus Lieberwerth, oprichter Het Hof van Eden, plant professor, zadenverzamelaar Jan van Piekeren live! Reprise: Jeroen Bos en Hester Kooistra Dag 7: Vrijdag 12 maart: Maastricht en Roermond 54 Lisa Lankes, coffeeshop PINK Eindhoven, VCE, Stichting Maatschappij & Cannabis 55 Sarina Blank, coffeeshop The Boni, Maastricht 56 Roger Willemsen, growshop Organic Earth, Maastricht 57 Peter Hendriks, coffeeshop Sky, Skunk, Relax, Roermond/Sittard, oprichter Avites Reprise Jeroen Bos Dag 8: Zondag 14 maart: Amsterdam, Nieuwmarkt 58 Simcha de Haan, documentairemaakster 59 Joachim Helms, Greenhouse coffeeshops Amsterdam, woordvoerder BCD 60 Maya Kohek, activiste ENCOD (European Coalition for Just & Effective Drug Policies) 61 Nouchka Barkhuis, binnenstadbewoonster, ex-partner Koos Zwart 62 Henk de Vries, oprichter The Bulldog coffeeshops, Amsterdam 63 Matthijs Pontier, lijsttrekker Piratenpartij 64 Rob Tuinstra, hoofdredacteur HighLife Magazine 65 Sheher Khan, raadslid DENK, Amsterdam 66 Mila Jansen, The Hash Queen of Amsterdam, uitvinder Pollinator en Ice-o-Lator 67 Jochem Rebel, Thuisgeteeld.nl


Campagneposters in Den Haag

Uitzicht van de geïnterviewden vanuit de bus

Van links naar rechts: Luuk Legalize, chauffeur Piet, Darpan van Kuik, Jeroen Bos en Gerrit Jan ten Bloemendal, Den Haag, 17 maart

Shiva Spaarenberg in gesprek met Alex en Judith, op de achtergrond het Mauritshuis

Coffeeshop Happy Smile in Den Haag op de verkiezingsavond

Laatste groet van chauffeur Piet: de CannaStemBus Tour is voorbij

Afterparty in het hotel op verkiezingsavond: donut joints!

Afterparty in het hotel

68 Sylvana Simons, lijsttrekker Bij1 69 Han van der Maas, hoogleraar psychologie Universiteit van Amsterdam, vrijwilliger VOC 70 August de Loor, drugsexpert, eerste straathoekwerker van Nederland, oprichter Adviesburo Drugs, oprichter Cannabinoïden Adviesbureau Nederland (CAN)

85 Simone van Breda, voorzitter Bond van Cannabis Detaillisten (BCD), The Bulldog 86 Rick Brand, oprichter coffeeshop De Baron, Breda, ABC, PCN 87 Pascal van de Rakt, oprichter JaJa Import & Export 88 Etienne van de Rakt, oprichter JaJa Import & Export en coffeeshop Het Paradijs, Breda

Dag 9: Maandag 15 maart: Amsterdam, Haarlem, Zandvoort en Alkmaar 71 David Duclos, Cannabis College Amsterdam, Sensi Seeds 72 Joop Mestrom, eerste hoofdredacteur HighLife, oprichter CNNBS.nl en Mediwietsite.nl 73 Sanne van Schie, oprichter CNNBS.nl en Mediwietsite, Dr. Groen 74 Raimond Dufour, voorzitter stichting Drugsbeleid 75 Marjon Fisher, medicinale cannabisgebruiker, thuisteler, cannabisactivist 76 Duncan, coffeeshop Yanks, Zandvoort 77 Ricardo Hewitt, oprichter coffeeshop Anytime Alkmaar, woordvoerder PCN 78 Mark Jacobsen, medeoprichter coffeeshop The Rookies, Amsterdam 79 Ardjuna van der Weg, eigenaar coffeeshop De Bovenstad, Gorinchem

Dag 11: Woensdag 17 maart: Den Haag, Plein 89 Jan Corsius, oprichter hasj-taxi, ‘Van junkie tot Heilsoldaat’ 90 Shiva Spaarenberg, dochter Ben Dronkers, oprichter www.kruidenloket.nl 91 Marjan Schnetz, kandidaat Tweede Kamerlid Splinter, tuinbouwdeskundige Reprise Kees ‘The High Flyer’ Schelfhout Reprise Luuk ‘Legalize’ Metselaar 92 Gweedo, Cannabisliefhebber, thuisteler, columnist CNNBS.nl, CannabisIndustrie.nl 93 Jef Martens, oprichter Supscore, adviseur 94 Ben, coffeeshop Dizzy Duck, Den Haag 95 Pascale Plusquin, kandidaat Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren

Dag 10: Dinsdag 16 maart: Tilburg en Breda 80 Alex Meijer, coffeeshop Maximilian Tilburg, Vereniging De Achterdeur 81 Boy Ramsahai, oprichter HighLife, Discover, Royal Queen Seeds, CibDol, BitCanna 82 Paul Depla, burgemeester van Breda, voorvechter regulering (PvdA) 83 Greetje Bos, wethouder van Breda, voormalig Officier van Justitie (VVD) 84 Margriet van der Wal, Actieve Bredase Coffeeshopondernemers (ABC)

HighLife 73


Door: Redactie HighLife

Steve DeAngelo in kleurboek over hennep “Ik had nooit gedacht dat ik het onderwerp van een kleurboek zou zijn. Maar hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik van het idee hield. Een van de meest onderscheidende eigenschappen van cannabis is het vermogen om creativiteit aan te wakkeren en een gevoel van spel op te wekken, “ aldus Steve DeAngelo, die tot zijn eigen verrassing een kleurboek over zichzelf gemaakt ziet worden.

De Amerikaan is een wereldwijd erkende

Last Prisoner Project

cannabisleider die door Willie Brown, de

Zijn nieuwste project, dat samen met Really Big

burgemeester van San Francisco, ‘de vader

Coloring Books in voorbereiding is, wordt een

van de legale cannabisindustrie’ werd

kleur- en activiteitenboek voor hennep. In

genoemd. Als een levenslange activist,

meerdere talen zal het 50 pagina’s tellende werk

auteur, opvoeder, investeerder en onderne-

de avonturen van DeAngelo belichten,

mer heeft hij meer dan vier decennia aan de

beginnend bij zijn tienerjaren tot aan zijn

frontlinie van de cannabishervormingsbewe- huidige dagactiviteiten. De opbrengst komt ten ging doorgebracht. DeAngelo heeft een

goede aan de non-profitorganisatie Last

aantal organisaties mede opgericht,

Prisoner Project en nationale politieke groepe-

waaronder Harbourside, Steep Hill Labora-

ringen. DeAngelo zet zich al langer in voor het

tory, de Arc-View Group en de National

onder de aandacht brengen van sociale

Cannabis Industry Association. Zijn creatieve

rechtvaardigheidskwesties met betrekking tot

projecten omvatten ook The Cannabis

cannabis, waaronder hervorming van het

Manifesto en Weed Wars, een miniserie van

strafrecht. Belangrijke kwestie daarbij is het

Discovery Channel. Hij was een hoofdorgani- vrijlaten van gevangenen die nog vastzitten sator en fondsenwerver voor de I-59, het

vanwege overtreding van de verouderde

initiatief voor medicinale cannabis in

cannabiswetten. Steve DeAngelo over zijn

Washington DC; en is beroemd om zijn

kleurboek: “Cannabis heeft het vermogen om

succesvolle rechtszaak tegen het ministerie

de touwen in onze geest los te maken, zodat we

van Justitie, dat in een wanhopige campagne door het oneindige kunnen dwalen en ons in 2011 nog probeerde om alle medicinale

verwonderen over de pracht ervan. Het krijt kan

cannabis dispenseries in Californië te sluiten. machtiger zijn dan het zwaard.”

74 HighLife


W e dding Ca k e Zamnesia Seeds www.zamnesia.com


Movies

Books HET DUISTER

,

Amy Engel Boekerij

De moord op twee 12-jarige meisjes in een kleine gemeenschap in de Ozarks in de Amerikaanse staat Missouri komt hard aan. Sheriff Lang en deputy Cal Taggert doen er alles aan om de dader te vinden, maar Eve, de moeder van een van de slachtoffers, gaat toch op eigen onderzoek uit. Heeft de welig tierende productie van crystal meth in het arme gebied er iets mee te maken? Eve heeft een ingang, want haar moeder en haar ex zijn nu niet bepaald van onbesproken gedrag. Of moet ze toch de ouders van het andere vermoorde meisje in haar zoektocht naar de waarheid betrekken? Wat als een

GEBROKEN Don Winslow Harper Collins Een van de beste misdaadschrijvers van dit moment verrast opnieuw met een uitstekend boek, ditmaal gevuld met

paal boven water staat: er zal gerechtigheid geschieden. Engel weet de uitzichtloosheid van deze poor white trash gemeenschap beeldend op papier te zetten en komt met enige verrassende plotwendingen.

NEWS OF THE WORLD Paul Greengrass

Met: Tom Hanks, Helena Zengel, Michael Angelo Covino

een aantal verhalen. Een sadistische

Na de Amerikaanse Burgeroorlog verdient

Hondurese drugshandelaar in New Orleans,

Captain Kidd de kost als nieuwslezer. Hij

een gewapende chimpansee in San

trekt door het Wilde Westen en leest in

Diego, drie vrienden die cannabis willen

rokerige zaaltjes krantenberichten voor.

telen op Hawaii, je kunt het zo gek niet

Zijn publiek kan niet lezen of zich kranten

bedenken of ze komen allemaal voorbij.

veroorloven, dus elk nieuwtje over een

Winslow schreef eerder de kartel-trilogie,

dorp of stad elders in het land wordt met

die ook in het Nederlands werd vertaald

aandacht beluisterd. Tijdens zijn reizen

over DEA-agent Art Keller en drugsbaron

pikt hij een meisje op, dat haar ouders is

Adan Barrera. Zelden werd de zinloze

verloren na een aanval van indianen en

War on Drugs zo goed omschreven als in

daarna door de stam is opgevoed. Hij

deze misdaadtrilogie. Goed nieuws: de

probeert haar onder te brengen bij familie,

Amerikaanse zender FX gaat er een tv-

maar dat is niet zo eenvoudig. News of the

serie van maken. Ondertussen is Winslows

World is een goed gemaakte hedendaagse

Gebroken weer een bewijs van het enorme

western, die in een voortkabbelend tempo

talent van Winslow.

aangenaam kijkgenot oplevert.

76 HighLife


Music

THE INVISIBLE MAN Leigh Whannel

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Met: Elisabeth Moss, Oliver JacksonCohen, Aldis Hodge Het concept van De Onzichtbare Man is natuurlijk niet nieuw in de filmwereld maar wat heeft regisseur Whannel er

DE NIEMANDERS

een superspannende nieuwe versie van gemaakt. Cecilia Kas woont met Adrian

De Niemanders

Griffin in een geweldige villa, maar veel

Butler Records

plezier heeft ze daar niet van want hij is een

Het is alweer een tijdje geleden dat

geflipte wetenschapper die bovendien

bajesband De Niemanders hun gelijknamige

gewelddadig is. Wanneer ze met hulp van

album uitbracht, maar onlangs kwam de

haar zus in verzet komt zijn de gevolgen

single Kopfkino (breinbios) uit, en dat is niet

niet te overzien. The Invisible Man was in

voor niets. Het duo Wout Kemkens en Rocco

het wat magere corona-filmjaar 2020 toch

Ostermann schreef samen met bajesklanten

wel een uitschieter, waarbij je regelmatig op

rockende nummers die vertellen over wat ze

het puntje van je stoel zit. En dat met een

binnen de gevangenis allemaal meemaken

budget van slechts zeven miljoen dollar. Op diverse festivals werden de nodige prijzen opgehaald. Terecht.

SOUNDS OF NEW SOMA Trip

Tonzonen Records Als je je album Trip noemt gaat het vast niet over de zeer gewilde Tripp Trapp kinderstoel, maar iets dat net wat anders meegroeit. En,

en voelen, en voerde dat vervolgens met een band live uit. Ze hebben het over een plek waar lockdown, avondklok, isolement en sleur gebruikelijk zijn, zaken waar de rest van Nederland (en verder) nu ook mee te maken heeft. ‘Continu diezelfde gedachtefilm, steeds hetzelfde script dat blijft spoken. Het suckt je levenloos en het voelt eindeloos.’ Zeer herkenbaar.

verbazing alom, het duo achter de plaat met deze titel voelt zich meer thuis in iets als de kosmos, en wil de luisteraar daar graag van laten meegenieten. Twee nummers van rond de twintig minuten dus, met veel warme en wollige, dikke lagen synthesizer, ruimtelijke gitaargeluiden en nog zo wat. Alles geheel in de traditie van bands als Tangerine Dream en Ash Ra Tempel, die graag hun ideeën over sferisch geluid uitgebreid lieten horen. Trippen bij deze plaat is uiteraard niet verplicht, maar gaat gewoon automatisch.

HighLife 77


FILMS / SERIES

BOSCH

Jazzliefhebber die moorden oplost Door: Rob Tuinstra

Je zal maar ouders hebben die dol zijn op de Middeleeuwse schilder Hieronymus Bosch, beroemd vanwege zijn apocalyptische gruwelwerken. Dat is de hoofdrolspeler in deze detectiveserie namelijk overkomen. Voor het gemak mogen zijn vrienden hem Harry Bosch noemen. Inmiddels zijn er al zes seizoenen van deze

vrouw Eleanor Wish, die in Hongkong met

kijkers de serie goed waardeerden met 8.4 op

uitmuntende serie op Amazon Prime

hun dochter Maddie woont. Inmiddels zijn al

IMDB. Bosch heeft deels een Nederlands

verschenen. Een zevende seizoen is later dit

ruim 20 delen in de boekenserie van Connelly

tintje; Pieter Jan Brugge, geboren in Deventer,

jaar te zien en onlangs werd bekend gemaakt

rond Bosch verschenen. Veel van dit

is een van de producers. Toen fans hoorden

dat IMDB TV met een spin off aan de slag gaat.

dat er een eind aan de serie kwam, was de

Met dezelfde hoofdrolspeler, de flink

roep groot om toch door te gaan. Dat is gelukt.

getatoeëerde acteur Titus Welliver (want ja, die

In de spion off gaat Titus Welliver samen met

tattoo’s zijn echt).

de duivelse advocaat ‘Money’ Chandler gewoon door waar Bosch eindigt. Michael

Michael Connelly

Connelly: “Ik ben hier buitengewoon

Bosch is gebaseerd op de boeken van de

enthousiast over en ik denk dat de fans die om

Amerikaanse schrijver Michael Connelly.

meer Bosch hebben gevraagd dat ook zullen

Bosch is een detective bij de afdeling

zijn. Ik kan niet wachten om aan de slag te

moordzaken in Hollywood. Samen met zijn materiaal is inmiddels gebruikt voor de serie. De makers hebben dat op een slimme manier gedaan, want de boeken worden niet afzonderlijk van elkaar verfilmd maar worden verweven in een geheel. Het eerste seizoen is bijvoorbeeld gebaseerd op City of Bones (2002), Echo Park (2006) en The Concrete Blonde (1996). Bijna alle boeken van Connelly zijn in het Nederlands vertaald. partner Jerry Edgar gaat hij vaak onorthodox

‘Money’ Chandler

te werk, wat hem veelvuldig in conflict brengt

Bosch is een van de meest succesvolle

gaan.” In de tussentijd zal een andere tv-serie,

met zijn meerderen, zoals commissaris Irvin

Amazon Originals die de betaalzender heeft

The Lincoln Lawyer, gebaseerd op Connelly’s

Irving. Bosch houdt van jazz en is een

bedacht. Niet voor niets hield de serie het

romans over advocaat Mickey Haller, over

workaholic en leeft gescheiden van zijn

zeven seizoenen vol, waarbij zowel critici als de

enige tijd op Netflix te zien zijn.

78 HighLife


FOLLOW THE

BIGGEST LEADER

WWW.SOFTSECRETS.COM @ SOFTSECRETS

@ SOFTSECRETS NEDERLAND

@ SOFTSECRETS_NL


‘De doctrine van een drugsvrije wereld is een illusie’

De Belgische drugswet bestaat 100 jaar: Unhappy Birthday!

Op 24 februari 2021 bestond de Belgische drugswet 100 jaar. Een trieste verjaardag van een wet die verouderd is en nimmer de gewenste effecten van een daling van het gebruik van drugs noch een daling van het aanbod van drugs realiseerde. De organisaties SMART on Drugs en STOP1921 lanceerden samen de campagne “Unhappy Birthday!”. Daarin roepen ze op om de wet van 1921 te hervormen, en dat op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en een evaluatie van het huidige drugbeleid. Hieronder een deel van hun manifest.

De Drugswet van 1921 is een overblijfsel uit

wetgeving en veranderen ze de koers van

Federaal Parlement op om de herziening van

lang vervlogen tijden. Als we terugblikken op

hun drugbeleid omdat ze de contraproduc-

de drugswet van 1921 op de agenda te zetten.

een prohibitionistische eeuw kunnen we

tieve effecten van de criminalisering van

Laten we dus de kaarsjes van deze bedroe-

maar één ding concluderen: de doctrine van

drugs vaststellen. Luxemburg bereidt zich

vende 100ste verjaardag uitblazen, het

een drugsvrije wereld is een illusie die veel

bijvoorbeeld voor op het reguleren van

verleden achter ons laten en optimistisch

schade aanricht en vooruitgang tegenhoudt.

cannabis. Een groeiend aantal Amerikaanse

naar de toekomst kijken waarin plaats is voor

Het gevecht tegen de drugshandel en de

staten (16 momenteel), Canada, Uruguay

een effectief en humaan drugbeleid.

criminalisering van druggebruikers blijkt

reguleerden cannabis reeds. Portugal voert

onproductief. Het Bureau voor Drugs en

sinds 2001 een decriminaliseringsbeleid voor

Argumenten voor herziening

Criminaliteit van de Verenigde Naties

het persoonlijk gebruik van alle drugs, met

We mogen er van uitgaan dat de wetgever

(UNODC) stelt al jaren een toename vast van

schitterende resultaten op het vlak van

de bedoeling had om het druggebruik in

drughandel, illegale geldstromen en

volksgezondheid. In België moeten we

de samenleving te verminderen of zelfs uit

corruptie. Tegelijkertijd neemt ook de

jammer genoeg vaststellen dat de situatie al

te roeien. Met een verbod op productie,

consumptie van drugs en de gerelateerde

jarenlang bevroren is. Tezelfdertijd neemt

handel, verkoop, aankoop, bezit (inclusief

schade voor de volksgezondheid toe.

ook hier het druggebruik toe en worden de

bezit voor persoonlijk gebruik) koos de

maatschappelijke vraagstukken die daarmee

toenmalige wetgever voor maatregelen

Alternatieve aanpakt werkt

gepaard gecompliceerder. 24 februari 2021 is

die zowel een impact zouden hebben op

Over de hele wereld hervormen landen hun

een symbolische datum. Wij roepen het

de vraag- als de aanbodzijde.

80 HighLife


+ De zwarte markt blijft onverstoord.

zoeken. In het algemeen leidt de criminali-

criminalisering van druggebruik is in strijd

Onlangs publiceerde de FOD Financiën

sering van het gebruik tot stigmatisering en

met de mensenrechten, zowel principieel

volgende cijfers als een succes in de strijd

verhoogt dit de drempel voor toegang tot

als in de toepassing ervan. Principieel heeft

tegen drugs: “In 8 jaar tijd zijn de cocaïne-

hulp en zorg voor mensen in nood. Het

elk mens de vrijheid om te beschikken over

vangsten in de haven van Antwerpen

gebrek aan zorg, verhoogt de kans dat deze

zijn/haar eigen lichaam en geest. Daarnaast

ver-14-voudigd!” Ongetwijfeld zou dit een

mensen in een neerwaartse spiraal van

behoort de bescherming van de privésfeer

schitterende overwinning zijn voor de

marginalisering terecht komen. Dit kan

tot de meest fundamentele vrijheden die

handhavingsautoriteiten als het doel van

bijgevolg leiden tot kleine criminaliteit

zijn vastgelegd door mensenrechtenhand-

het beleid zich beperkte tot het in beslag

waarmee ze hun consumptie trachten te

vesten en -verdragen. Druggebruik is een

nemen van drugs. Iedereen weet echter

financieren. Een algemeen verbod heeft tot

‘slachtofferloos misdrijf’. Zolang een

dat deze vangsten, zelfs al lijken die zeer

gevolg dat de productie en distributie van

persoon anderen geen schade berokkent,

drugs de facto overgelaten wordt aan

moet hij of zij vrij zijn om dit te doen. Dit

criminele organisaties die zich nergens iets

beginsel wordt bevestigd door het feit dat

van aantrekken. Niet alleen in Antwerpen,

bepaalde potentieel schadelijke stoffen,

maar ook in het buitenland, stellen we vast:

zoals alcohol, wel zijn toegestaan..

Laten we optimistisch naar de toekomst kijken waarin plaats is voor een effectief en humaan drugbeleid.

hoe harder de repressie, hoe meer geweld. Zodra het ene drugnetwerk wordt ontman-

de contraproductieve effecten van de

geen enkele plaats in de wereld waar de

criminalisering van drugs vast. Zowel op

oorlog tegen drugs er in is geslaagd de

stedelijk als op landelijk niveau wordt er

drugshandel of het gebruik te doen

geëxperimenteerd met alternatieve

stoppen. Het enige wederkerend resultaat

modellen van regulering. In de Verenigde

waren en zijn golven van geweld, die ook

Staten, ooit de motor van de internationa-

onschuldige slachtoffers treffen.

lisering van de war on drugs, is ondertussen

+ Het illegale drugscircuit verstoort onze legale economie. De winsten die worden hoog, slechts een fractie uitmaken van het

opgestreken in de illegale drugshandel zijn

werkelijke drugshandel. Deze inbeslagna-

gigantisch. Deze worden witgewassen en

mes hebben immers niet geleid tot een

opnieuw geïnjecteerd in de reguliere

tekort aan cocaïne of een stijging van de

economie, uiteraard zonder belastingen te

prijs op de zwarte markt. In het verleden

betalen aan de overheid. De Nationale Bank

werd meermaals aangetoond dat

van België schat de illegale drugmarkt in

megavangsten slechts een marginaal

België op bijna 700 miljoen euro in 2019. Dit

effect op de zwarte markt hebben.

betekent niet alleen een ernstig economisch verlies voor de overheid, maar is ook

+ Het druggebruik neemt niet af. Over heel de

+ Wereldwijd stelt men in toenemende mate

teld, neemt het andere zijn plaats in. Er is

reden tot bezorgdheid over de toenemen-

De criminalisering van druggebruik en de repressie die daarop volgt, heeft een negatief effect op de volksgezondheid en genereert (kleine en grote) criminaliteit.

wereld blijkt het dure, repressieve recept

de verwevenheid van de ondergrondse

dat al 100 jaar meegaat en de beruchte “War

economie met de legale economie. Indien

on drugs” niet de gewenste effecten te

druggebruik en -bezit voor persoonlijk

hebben. Integendeel, volgens de meest

gebruik wordt gedecriminaliseerd, kunnen

recente cijfers is het gebruik van illegale

de schaarse middelen binnen het drugbe-

drugs in de afgelopen jaren toegenomen

leid worden herverdeeld. In 2015 (de laatste

het tij gekeerd: 34 staten legaliseerden

beschikbare cijfers) bedroegen de

cannabis voor medisch gebruik en 16

+ De volksgezondheid wordt niet beschermd.

politie- en justitiekosten voor het optreden

staten voor recreatief gebruik. Andere

De criminalisering van druggebruik en de

tegen illegale drugs minstens 175 miljoen 2

landen die cannabis gelegaliseerd hebben

repressie die daarop volgt, heeft een

euro. Investeren in gezondheidszorg levert

zijn Uruguay, Canada, Zuid-Afrika en

negatief effect op de volksgezondheid en

zowel maatschappelijke als economische

binnenkort ook Luxemburg. Verschillende

genereert (kleine en grote) criminaliteit. Een

voordelen op. Ten slotte is de legalisering

Amerikaanse gemeenten hebben het

gevolg van het illegaal maken van bepaalde

van cannabis een mogelijke maatregel die

gebruik van natuurlijke psychedelische

roesmiddelen is dat er geen mogelijkheid is

aanzienlijke fondsen kan opleveren voor de

stoffen gedecriminaliseerd, en de staat

tot kwaliteitscontrole. Mensen die drugs

overheid. De overheid kan cannabispro-

Oregon decriminaliseerde het gebruik van

gebruiken weten dat er risico’s zijn, maar

ducten rechtstreeks verkopen aan

alle drugs in aanloop naar de laatste

kunnen die risico’s moeilijk inschatten

consumenten ofwel belastingen, taksen en

presidentsverkiezingen

wanneer ze de samenstelling van een drug

accijnzen innen op cannabis geproduceerd

niet kennen. Daarnaast heeft de criminali-

door een legale cannabissector.

sommige gebruikers aarzelen om hulp te

www.unhappybirthday.be www.smartondrugs.be

sering van druggebruik tot gevolg dat + Mensenrechten worden geschonden. De

www.stop1921.be

HighLife 81


Advertentie index A 69 ABC CBD 79 Amsterdam Seed Center 79 Apollyon

B 83 60-61

Bunkertje ‘t Bunkertje ‘t

C 84 Canna 60-61 Coffeeshop Cremers 1 Coffeeshop Magic 83 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Relax 60-61 Cool Running 60-61 Corner the

D 41 9 60-61 79

Dr. Smart Dutch Leaf Dutch Passion Dutch Trimming Company

E 60-61

Easy Going

G 60-61 Gallery Colorado 60-61 Genesis 60-61 Green House Secret Farmers 60-61 Growers Choice 69 Grow-Pro

H 49 Hakuna Matata 41 HeadSupplies 69 Hydroland

K Keldertje ‘t Kera Seeds

69 69

M Mary Jane 60-61 Mascotte 2 Meetpoint 49 Mississippi 60-61 Missouri 60-61

O Organic Earth

69

P Papillon 19 Papillon 69 Papillon 83 Profs 25

R Royal Queen Seeds

60-61

S Skunk 60-61 Sweet Seeds 31

U Upstairs 83

Z Zero Zero Zero Zero

60-61 19

Highlife colofon HIGHLIFE MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, St. CannaWijzer, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 HighLife

Advertenties: Daisy


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Coffeeshop 't Bunkertje Laan v.d. Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn Tel.: 0031-55-5423234

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam


Op zoek naar CANNA? We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer.

Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl


Articles inside

OS BARBAPAPAS

6min
pages 55-57

GAMES

2min
pages 68-69

GINA KIEL

4min
pages 64-67

HIGH GADGETS

10min
pages 50-54

COFFEESHOP ’T EXPERIMENTJE

5min
pages 32-33

WIL & RUUD OOMEN

3min
pages 48-49

RETOURTJE CANCUN VOOR ‘CANNABIS ZONDER BLOED’

8min
pages 34-36

KOMODO

9min
pages 26-31

AMSTERDAM SEED CENTRE BESTAAT 10 JAAR

1min
page 15

LEZERSOPROEP HIGHLIFE 30 JAAR

2min
page 7

THE MARIJUANA CONSPIRACY

4min
pages 16-19

CANNABIS ALS BANENMOTOR

8min
pages 22-25

NICOLE MAALSTÉ

2min
page 6

ANDRÉ BECKERS

2min
page 12

FLASH

6min
pages 8-11

HIGH WEIRDNESS

4min
pages 13-14
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.