Hållbarhetsrapport 2018 - Sodexo Sverige

Page 1

Hållbarhetsrapport 2018 Sodexo Sverige

Rapporten baseras på verksamhetsåret 2017-2018.


2

Var hållbara med oss!

S

odexos globala hållbarhetsplan ”Better Tomorrow 2025” har tagits fram i enlighet med FN:s 17 hållbarhetsmål och omfattar nio åtaganden. De är konkreta och mätbara. Vi känner ödmjukhet inför de utmaningar som ligger framför oss men även stolthet över de framgångar som vi gör inom hållbarhet. För 14:e året i rad har Dow Jones Sustainability Index *(DJSI) utsett oss till branschens mest hållbara företag. Sodexos ansvarstagande och integrering av CSR i vår affär stärker våra medarbetares engage-

I vår hållbarhetsrapport för Sodexo Sverige hittar du många historier och berättelser från det senaste verksamhetsåret, om hur vi tillsammans med våra kunder och medarbetare driver på en positiv och långsiktigt hållbar utveckling. Vi har bestämt oss, vi ska ligga längst fram i vår bransch, det är därför vi integrerar hållbarhet i vår verksamhet. Vår dagliga ambition är att på olika sätt bidra till kunders och medarbetares livskvalitet. Vi tar vårt arbetsgivaransvar, utvecklar våra tjänster och hjälper våra kunder att arbeta mer hållbart.

mang, samarbetet med våra kunder och bidrar till bättre lönsamhet.

Jag önskar dig intressant läsning! Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi kan samverka. •

I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi bland annat för: • ökad mångfald och inkludering • fler hållbara måltidsalternativ • minskat matsvinn • minskat koldioxidavtryck • utfasning av användning av engångsplaster • ökat samarbete med lokala leverantörer • stöd till personer som lever i utsatthet

Azita Shariati, President Sodexo Nordics CEO Healthcare Nordics Country President Sweden

*DJSI är ett oberoende globalt erkänt hållbarhetsindex som utvärderar resultat hos över 3 400 börsbolag avseende ekonomi, sociala och miljömässiga dimensioner. De bedömer bland annat företagsledning, risk- och krishantering, klimatstrategi, miljöpolicy/ ledningssystem, inköpsrutiner, arbetarrutiner och filantropiska insatser.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


3

INNEHÅLL

04

08

09

Vi följer FN:s hållbarhetsmål

Värderingar och etiska principer

Som arbetsgivare

17

Som serviceleverantör • Innovation och utveckling med SPARX • Nordiska verksamheten trippelcertifierad • Hållbara inköp är vägen framåt

• Kvartalets Sodexostjärna • Mångfald är en tillgång • Arbetsmiljö på agendan

28

38

Som samhällsaktör • Vi räddar mat med Karma • Stop Hunger - julklappen som gör skillnad • Klimatet - en av våra största utmaningar

Årets Mångfaldschef 2018 SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


4 4

Vi följer FN:s hållbarhetsmål FN:s hållbarhetsmål lanserades 2015 och är världens gemensamma arbetsplan för att bekämpa globala utmaningar inom klimat och miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Hållbarhetsmålen omfattar 17 mål som gäller för alla länder i världen, såväl rika som fattiga länder. Det innebär att även myndigheter, verksamheter och samhällen i Sverige måste jobba tillsammans för att skapa en mer hållbar, rättvis och jämlik värld innan 2030.

S

om en global aktör med verksamhet i 72 länder tar Sodexo ansvar för att bidra till att vi når FN:s hållbarhetsmål både lokalt och globalt. Under 2017 uppdaterade vi vår egen hållbarhetsplan så att den överens-

stämmer med de globala hållbarhetsmålen. Vi har ett antal mål under de 17 huvudmålen och totalt har vi 114 delmål som vi ska jobba för att uppnå. För ett företag med 460 000 medarbetare i 72 länder innebär det att vi har en stor inverkan både lokalt och globalt. Inget enskilt företag kan skapa en hållbar morgondag på egen hand. Vi måste jobba tillsammans för att uppnå varaktiga förbättringar. Inom Sodexo jobbar vi med globala organisationer för att göra skillnad. Vid flera tillfällen har vi även startat upp egna initiativ för att kunna hjälpa andra på ett bättre sätt. Vi jobbar också tätt med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Med FN:s globala mål upplever vi att vi har en gemensam utgångspunkt och gemensamma mål, som vi kan jobba för att uppnå tillsammans. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

Symbolerna vid artiklarna i rapporten visar vilket eller vilka av FN:s globala hållbarhetsmål de har koppling till.


5

Nio åtaganden för en bättre morgondag INDIVIDER

SAMHÄLLEN

MILJÖ

SOM ARBETSGIVARE

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare.

Säkerställa mångfald och en inkluderande kultur som speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet.

Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser.

SOM SERVICELVERANTÖR

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval.

Främja lokal utveckling, rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhetssätt.

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp.

SOM SAMHÄLLSAKTÖR

Bekämpa hunger och undernäring.

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring.

Främja hållbar resursanvändning.

V

i har utarbetat nio åtaganden som ska guida oss vidare. Varje åtagande är mätbart så att vi kan följa våra framsteg och samarbeta för att finna lösningar på utmaningarna.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


6

Om Sodexo Världens

Mer än

19:e

100

1989 Sodexo Sverige är först med miljömärkta städkemikalier.

största arbetsgivare.

miljoner människor tar del av våra tjänser varje dag.

Första gasdrivna mindre servicefordonet börjar användas inom Sodexo Sverige.

2009

Sodexo Sverige blir kvalitetscertifierat (ISO 9001) Startskottet går för den globala Sodexo-kampanjen WasteLESS Week.

2007

Sodexo globalt lanserar Better Tomorrow Plan för en hållbar framtid.

2012

Sodexo Sverige blir miljöcertifierat. (ISO 14001) Sodexo Sverige börjar med Stop Hungeraktiviteter.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

2013 Sodexo Sverige inför rutiner för minskat matsvinn på alla restauranger. Första eldrivna servicefordonet börjar användas inom Sodexo i Sverige.

Mångfaldsnätverket bildas i Sodexo Sverige.

2014

2015 Hälften av medlemmarna i högsta ledningen för Sodexo Sverige är kvinnor.

Sodexo globalt åtar sig att endast använda ägg från frigående höns från och med 2025. Sodexo fyller 50 år.

2016

2017 CR-kartan Better Tomorrow 2025 lanseras.

Sodexo trippelcertifierar sin nordiska verksamhet.

2018


7

Quality of Life – Livskvalitet för kunder och medarbetare

Sodexo ska som leverantör av Quality of Life Services förenkla och effektivisera våra kunders vardag och även bidra med mervärde, samt ökad livskvalitet för medarbetare, kunder och de som använder våra tjänster.

Vad innebär Quality of Life för Sodexo Genom undersökningar och över 50 års erfarenhet har Sodexo identifierat

6 dimensioner av livskvalitet som våra tjänster har en direkt inverkan på.

Socialt samspel

Personlig utveckling

Enkelt & effektivt

Uppskattning

Fysisk miljö

Hälsa & välbefinnande SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


8

Värderingar och Etiska principer Värderingar

Etiska principer

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

Serviceanda

Laganda

Utveckling

SERVICEANDA innebär att lyssna på andra och uppmärksamma detaljer. Serviceanda omfattar även vänlighet, nåbarhet, snabb mottaglighet och effektivitet. Vi gör vad vi lovar. •

UNDER LAGARBETET bidrar den enskilda med sin erfarenhet, sin personlighet och sin kunskap. Teamets medlemmar uppskattar varandra och teamledaren riktar krafterna mot ett gemensamt mål. Gruppens bästa går alltid före ens egen ambition. En bra laganda är en grundförutsättning och en nyckel till framgång inom hela organisationen, alltifrån driften och kundservice till högsta ledningen. •

SODEXOMEDARBETARNA strävar efter att göra sitt bästa varje dag – som en del av teamet. Vi överträffar förväntningarna, vi utvecklar vår verksamhet och vi vågar ta initiativ. Ständiga förbättringar behövs för att vi ska kunna förutse våra kunders framtida behov och för att vi ska kunna leva upp till deras förväntningar. Företaget kan endast utvecklas som en gemenskap när varje medlem i gemenskapen utvecklas som individ. •

Lojalitet

Öppenhet

VI FÖRTJÄNAR KUNDERNAS och serviceanvändarnas förtroende runt om i världen. Vi skapar långvariga relationer med våra intressenter. Våra medarbetare har lika förutsättningar oavsett etnicitet, nationalitet, religion, politisk ställning, kön eller ålder. •

VARJE MEDARBETARE får information om sina egna mål, rättigheter och skyldigheter. Vi erbjuder ägare information om företaget och vår affärsverksamhet. Vi erbjuder begripliga och rättvisa avtal. •

Respekt

Affärsintegritet

VÅRT MÅL är att förbättra livskvaliteten i vardagen för de som använder sig av våra tjänster. Vi vill skapa en arbetsmiljö och en kultur, där enskilda respekteras och där deras kompetens uppskattas. Sodexos miljö i driften ska stödja ömsesidig respekt bland människor. •

SODEXO DELTAR INTE i oetisk, olaglig eller olämplig verksamhet. •


9

Vår roll som ARBETSGIVARE INDIVIDER

SOM ARBETSGIVARE

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare.

SAMHÄLLEN

09-16 MILJÖ

Säkerställa mångfald och en Främja en kultur med inkluderande kultur som speglar miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på och berikar samhällen där vi våra arbetsplatser. har verksamhet.

SOM SERVICELEVERANTÖr

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval.

Främja lokal utveckling, rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhetssätt.

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp.

SOM SAMHÄLLSAKTÖR

Bekämpa hunger och undernäring.

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring.

Främja hållbar resursanvändning.

S

om världens 19:e största arbetsgivare har vi ett ansvar för att ta hand om fler än 460 000 medarbetare med olika bakgrund. Vi ska se till att de trivs och utvecklas, samt bidra i de samhällen där de lever och jobbar. På Sodexo anser vi att livskvalitet är en viktig faktor för att människor ska lyckas som individer och kollektivt. Vi är övertygade om att för att lyckas idag, måste företag ta hänsyn till enskilda individers behov och arbeta för att främja medarbetarnas professionella och personliga utveckling. Vi tror att genom att ge människor de rätta verktygen, så kommer de att vara en drivkraft som kan göra om dagens utmaningar till framtida möjligheter. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


10

Kvartalets “Sodexostjärna” Mentor Hoxhaj Mentor blev Sodexomedarbetare under sommaren 2017 då vi fick ta över städuppdraget hos Galderma i Uppsala. Uppstarten gick bra och smidigt, mycket tack vare Mentors positiva inställning och stora kunskap om kunden. Han nominerades till utmärkelsen av platschefen Mats Johansson på Galderma och dåvarande distriktschefen Jenny Sävenhed, eftersom de ser honom som en sann förebild som alltid gör sitt bästa för att kunden ska få bra service. Dessutom är han en bra kollega. Mentor trivs väldigt bra med sina chefer och kollegor och menar att utmärkelsen inte bara är för honom utan alla hans kollegor. •

”Kvartalets Sodexostjärna” är en utmärkelse där samtliga Sodexomedarbetare i Sverige har möjlighet att nominera en kollega, medarbetare eller chef.

P

ersonen som nomineras ska i sitt dagliga arbete eller i en extraordinär situation ha agerat i enlighet med Sodexos värderingar och etiska principer.

Hjälpmedelservice i Hallonbergen

Mentor

NOMINERING – SÅ HÄR GÅR DET TILL: • Den som nominerar fyller i en avsedd blankett och det bästa förslaget som har gagnat antingen arbetsgruppen eller företaget utses kvartalsvis.

Markus

Haxhaj

Tihinen

• Vinnaren får ett diplom, blommor samt tårta att njuta av tillsammans med arbetskamratena och presenteras i olika kommunikationskanaler. • I slutet av året träffas alla uppmärksammade kandidater tillsammans med ett antal chefer för gemensam aktivitet, besök på ett av Sodexos uppdrag, middag etc.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

Scania-teamet Södertälje

Scania-teamet i Södertälje Sodexo har levererat städtjänster på uppdrag av Scania i 25 år. Cirka 100 Sodexomedarbete arbetar dagligen med att säkerställa välvårdade lokaler, en nöjd kund och brukare på produktionssiten i Södertälje. Medarbetarna är uppdelade i två arbetsgrupper; en som jobbar mest på kvällar och helger (Specialen) och en som jobbar under dagtid (dagverksamheten). Båda grupperna nominerades till utmärkelsen av platschefen Luis Valdivias, som framförallt är imponerad av den starka gruppkänslan i båda teamen. De jobbar tillsammans med våra grundpelare och etiska regler, respekterar och är öppna med varandra, har direktkontakt med kunden och ger bra feedback och framförallt ställer de alltid upp för varandra när det behövs. •


11

Hjälpmedelservice i Hallonbergen Alla medarbetare på Hjälpmedelsservice i Hallonbergen i Rissne nominerades till utmärkelsen av Sodexokollegan Lasse Erkki på Sweco i Stockholm. Han tyckte att alla som jobbar där är hjältar och värda all tänkbar uppmuntran och beröm, baserat på vad slutkunder han känner berättat för honom om Hjälpmedelsservice försorg som får deras vardagsliv att fungera. Susanna Shin, Enhetschef Hjälpmedelslogistik blev förvånad och glatt överraskad över att de blev nominerade av någon som inte jobbar inom verksamheten, och någon som inte heller hade pratat med någon medarbetare på Hjälpmedelsservice utan med kunder. •

Markus Tihinen, kock på Carlsberg Markus jobbar som köksmästare på Carlsbergs personalrestaurang i Falkenberg sedan i april 2018, och han är också en av medlemmarna i Sodexos Culinary Team. I samband med att han började som kock på restaurangen 2016 såg han över personalstyrkan, ändrade menyn och införde glädje och stolthet som spred sig till både medarbetare och gäster. På matråden får teamet otroligt positiv feedback på både matkvaliteten och servicen som våra medarbetare levererar. Kunden känner att de blir bemötta med ett leende och lyssnade på. Markus positiva inställning, ambitiösa personlighet som ”smittar av sig” på övriga medarbetare och bidrar till en bra laganda ledde till att han nominerades till utmärkelsen av distriktschefen Kerstin Hennevelt. •

Vi är alla ambassadörer för Sodexo! ”Sodexo Ambassador är ett globalt program för alla anställda, oavsett vad de gör eller var de befinner sig i världen. Det är viktigt att alla våra medarbetare förstår vilken effekt vi har på vår verksamhet.”

V

åra medarbetare är företagets ansikte utåt och som en global organisation vill vi att alla medarbetare ska ha en gemensam förståelse för vad Sodexo står för och företagets vilja att förbättra livskvaliteten för både medarbetare och kunder. För att alla Sodexos medarbetare världen över ska känna till vad vi gör och hur vi skapar värde, har Sodexo skapat ett engagerande introduktionsprogram: Sodexo Ambassador. Programmet lanserades 2017 och omfattar alla medarbetare. Programmet är utformat som en engagerande upplevelse för medarbetarna och är nu en del av vårt obligatoriska introduktionsprogram. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


12

Varje verksamhetsår anordnas en omfattande internkampanj med fokus på hälsa och säkerhet inom Sodexo. I början av 2018 uppmanades våra medarbetare att testa sin kunskap om livsfarliga risker, genom att delta i Sodexo Safety Olympics. 20 mars – 20 juni var 8 941 team från 64 länder runt om i världen med och tävlade via en spelapp som fanns tillgänglig på sammanlagt 18 olika språk.

• Vilka livsfarliga risker finns inom er verksamhet? • Hur kan ni skadas allvarligt? • Vad ska ni göra för att undvika skador? Dessa tre frågor förväntades deltagarna i de tävlande teamen kunna svara på, efter att de genomfört alla fyra utmaningarna via spelappen som tagits fram inför kampanjen. Syftet med utmaningarna i Sodexo Safety Olympics var att öka våra medarbetares medvetenhet kring livsfarliga risker inom deras verksamhet och ge dem kunskap om hur de kan hantera riskerna på bästa sätt.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

De 3 mest identifierade livsfarliga riskerna under Sodexo Safety Olympics:

De fyra utmaningarna i Sodexo Safety Olympics gick ut på att: 1. Identifiera de sju mest förekommande livsfarliga riskerna som fanns inom teamets verksamhet. 2. Diskutera hur teammedlemmarna skulle kunna komma till skada: matcha varje identifierad risk med en associerad aktivitet. 3. Vidta åtgärder! Spåna fram fem åtgärder för att skydda teammedlemmarna från risker, från den mest effektiva till den minst effektiva åtgärden. 4. Välja den bästa åtgärden: För de mest förekommande riskerna skulle teamet välja den mest effektiva åtgärden, utifrån två alternativ som föreslogs.

Elektricitet (167 313 gånger) Brand (166 905 gånger) Kemikalier (166 475 gånger)


13

Totalt 234 team från Norden deltog i Sodexo Safety Olympics. Alla med målsättningen att samla på sig så många poäng som möjligt under sina spelomgångar via appen. Efter avslutat spel omvandlades poängen till guld-, silver-, och bronsmedaljer samt snabbhetspoäng, och med hjälp av den informationen utsågs

Teamledaren Helen Engqvist tycker att deltagandet i spelet var ett lärorikt grupparbete.

globala- såväl som landsvisa segrare.

ker efter en extra gång innan arbetet påbörjas. Utmaningen som gick ut på att identifiera riskerna har bidragit till att vi har börjat tänka mer på varandras säkerhet, inte bara vår egen”, berättar Helen. •

”Team Helen.ENGQVIST” på Naturvårdsverket i Stockholm utsågs till svenska Sodexo Safety Olympics-vinnare bland de 57 team som deltog från Sverige. Vinnarna är ett sammansvetsat team som jobbar med servicetjänster inom Facility Management; reception, vaktmästeri, scanning, städ och konferens.

”Vi har ett bra team och det finns stora kunskaper inom gruppen. Det kom fram under utmaningarna. Sodexo Safety Olympics har bidragit till att vi alla tän-

VINNARTEAMET FRÅN NATURVÅRDSVERKET: Övre raden från vänster: Roger Larsson, vaktmästare, Helén Engqvist, FM-koordinator, Rebecka Håker, konferensvärdinna, Jan Schagerström, vaktmästare. Nedre raden från vänster: Dervis Vural, städare och Sariye Akan, städare.

Medlemmarna i ”Team Helen.ENGQVIST” på Naturvårdsverket i Solna, visade sig ha stora kunskaper om livsfarliga risker och utsågs till svenska Sodexo Safety Olympicsvinnare. SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


14

Säkerhet, utveckling och inkludering – livskvalitet på riktigt “Varje dag ser vi alla insatser från våra 11 000 medarbetare i Norden och vi fortsätter att investera i deras livskvalitet. Detta arbete är helt centralt för våra värderingar.”

S

odexo arbetar sedan många år med fokus på att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare. Det är en central del av vår strategi som hållbart serviceföretag. Hur våra medarbeta-

arbetare att bygga sin kompetens, prestera säkert på arbetet och lära för framtiden. Under verksamhetsåret har vi investerat i 38 261 utbildningstimmar för våra nordiska medarbetare. I vår senaste undersökning

re mår och presterar varje dag när de möter kunder och konsumenter är helt avgörande för hur vi som företag lyckas.

svarar drygt hälften av de svenska medarbetarna att de tycker att Sodexo uppmuntrar dem till lärande och utveckling. Ytterligare 25 procent håller med viss tvekan med om påståendet.

Som ny nordisk HR-direktör sedan i november 2018, tog det inte många veckor för för Camilla Isaksson att se hur medarbetarfokus står i centrum. Varje möte inleds med ett så kallat ”Safety Moment” då mötesdeltagarna reflekterar och lär utifrån ett konkret exempel där en säkerhetsaspekt, stor eller liten, lyfts fram och analyseras. Detta systematiska arbetssätt bidrar till att stärka vår nollvision när det gäller olyckor i verksamheten. Det skapar också en hälsosam teamkultur där vi bryr oss om varandra. LÄRANDE OCH UTVECKLING Genom olika utbildningar, lärande i arbetet, verktyg och utrustning skapar vi förutsättningar för våra medSODEXO Hållbarhetsrapport 2018

Vi eftersträvar också, så långt det är möjligt, en flexibel arbetsplats där vi försöker ta hänsyn till medarbetarens situation i livet, till exempel vad gäller arbetstider. Balansen mellan arbete och privatliv är viktig för den upplevda livskvaliteten. 64 procent av de svenska medarbetarna upplever att de har rätt balans och ytterligare 20 procent håller med viss tvekan med om påståendet. Genom en stark ledarskapskultur bygger vi engagemang och inkludering bland medarbetarna. Mångfalden i Sodexo i alla dess dimensioner är en absolut styrka som ger oss som företag en unik ställning på

När det gäller hälsa och säkerhet har vi satt en nollvision, poängterade VD Azita Shariati i början av temadagen.

marknaden, både vad gäller kundtillfredsställelse och attraktivitet som arbetsgivare. Som globalt företag med en stark ställning på våra lokala marknader fortsätter vi att vara en förebild vad gäller mänskliga rättigheter. I Sodexokoncernen finns ett verktyg kallat ”Speak Up” där medarbetare kan rapportera situationer eller händelser som på något sätt oroar. Detta verktyg är ett fundament för att odla en företagskultur där varje medarbetare har kunskap om sina rättigheter och känner sig trygg. Hos oss gäller nolltolerans mot alla typer av trakasserier. •

Camilla Isaksson, HR Direktör Norden


15

Mångfald är en självklar tillgång Mångfald och inkludering är en självklar del av vår företagskultur. Mångfalden skapar dynamik och bidrar till våra medarbetares engagemang, kreativitet och vår lönsamhet.

H

os oss handlar mångfald och inkludering om att människors lika värde respekteras oavsett kön, könöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla ska ha möjlighet att bidra utifrån sina förmågor och förutsättningar.

måste fundera över vad som kan bli bättre och vilka spelregler som ska gälla på arbetsplatsen”, säger Irene Adenborg.

Ansvaret för mångfalds- och jämställdhetsarbetet ligger i första hand på våra chefer, men alla medarbetare har ett ansvar när det gäller ett respektfullt förhållningssätt till varandra och när det gäller motverkan av all typ av diskriminering och trakasserier. En del av Sodexos ledarutbildning som samtliga ledare genomgår handlar om mångfald. Syftena med ”Spirit of Inclusion” är att öka medvetenheten samt konfrontera sina egna fördomar och på så sätt lära sig hantera relationer med kollegor och kunder.

som Sodexokoncernen satt upp. Andelen kvinnor ska ligga mellan 40 och 60 procent. I slutet av kvartal två 2018 var den exakta siffran i Sverige 52,1 procent för kvinnor i chefsposition, och 61,1 procent när det gäller den totala arbetsstyrkan.

STÖD TILL CHEFERNA Irene Adenborg är ansvarig för mångfalds- och inkluderingsfrågor i Norden. Hon har varit med och tagit fram material som används på olika arbetsplatsträffar. ”Vi har tagit fram ett enkelt material som ska fungera som stöd till cheferna när de ska prata om mångfald och inkludering på enskilda arbetsplatser. Varje enhet

Under flera år har vi haft ett extra fokus på jämställdhet och det har gett resultat. När vi summerar året kan vi se att könsbalansen fortfarande ligger inom de måltal

ATT TA VARA PÅ KOMPETENS Eftersom flera av våra ledare går i pension inom några år jobbar vi med att bli ännu bättre på att attrahera nya och behålla yngre medarbetare. Ett av initiativen som är kopplat till generationer handlar om att på olika sätt möjliggöra en mer flexibel arbetsmiljö. Detta för att kunna bidra till balansen mellan arbets- och privatliv. Människor har olika behov vid olika skeenden i livet. Ett globalt initiativ som kallas FLOW (Flexibility of work) har startats upp och vi kommer att fortsätta arbeta med detta under 2019.

Under verksamhetsåret skapade vi praktikplatser för 201 nyanlända. 61 personer (30 procent) fick erbjudande om anställning efter praktiktidens slut. Vi har även haft andra samarbeten med Arbetsförmedlingen och liknande aktörer för att erbjuda platser till personer som varit arbetslösa under längre perioder. En rekryteringsprocess där mångfald tas i beaktande är en bra grund för att hitta bästa kompetensen. I vår process ska det bland huvudkandidaterna alltid finnas någon från det underrepresenterade könet. Vem som får jobbet handlar i slutändan om vem som har de bästa kvalifikationerna för respektive tjänst. Sist men inte minst, olika policydokument är ingenting värt om inte medarbetarna känner att vi lever som vi lär. Det är med stolthet som vi konstaterar att i den senaste medarbetarundersökningen i Norden, håller 71 procent helt med om att Sodexo värdesätter mångfald, i Sverige är den siffran 77 procent. Ytterligare 14 procent håller med viss tvekan med om påståendet. • Irene Adenborg, HR Direktör Sverige SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


16

Arbetsmiljö en stående punkt på mötesagendan

L

iselott Jangeborg är platschef på Maria skolor på Södermalm i Stockholm, en av våra enheter inom segmentet Skolor & Universitet.

Liselott, vad tycker du är viktigast för att få en bra arbetsmiljö? ”Jag tycker att delaktighet och eget ansvar är allra viktigast. Viktigt är också att arbeta med att kommunicera hur vi har det på vår arbetsplats. Vi behöver berätta om riskerna som finns på vår arbetsplats så att all personal känner till dem”. Hur skapar du engagemang för arbetsmiljöfrågor bland dina medarbetare? ”Vi har arbetsmiljö som en stående punkt på möten och arbetsplatsträffar och låter medarbetarna själva vara delaktiga i arbetsmiljöfrågor. Om ett tillbud eller en olycka inträffar tar vi upp det i arbetsgruppen direkt. Alla får vara med att påverka hur vi ska göra för att liknande händelser undviks i framtiden”.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

Liselotts bästa tips för att undvika olyckor på arbetsplatsen: • Våga säga STOPP om något oförutsett händer. Du kanske ser risker som ingen annan sett. • Sluta stressa, många olyckor kan undvikas genom att vi stressar mindre. • Var en förebild för dina kollegor och medarbetare. Om vi som ledare även visar vägen i dessa frågor så kommer vi nå långt. • Lämna inget åt slumpen! Om det händer något oförutsett i verksamheten, lägg upp en plan för hur du ska lösa det och säkerställ att ni har bedömt riskerna.

Liselott Jangeborg, platschef på Maria skolor, Södermalm i Stockholm. 63 55 60 32

Antal olyckor med sjukskrivning Diagramrubrik som följd i Sverige 70

60

50

40 Serie1 30

20

63

55

60

32

10

0

1

FY2015

2

FY2016

3

FY2017

4

FY2018


Vår roll som SERVICELEVERANTÖR INDIVIDER

SOM ARBETSGIVARE

Förbättra livs-kvaliteten för våra medarbetare.

SAMHÄLLEN

MILJÖ

Säkerställa mångfald och en Främja en kultur med inkluderande kultur som speglar miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på och berikar samhällen där vi våra arbetsplatser. har verksamhet..

SOM SERVICELEVERANTÖR

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval.

Främja lokal utveckling, rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhetssätt.

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp.

SOM SAMHÄLLSAKTÖR

Bekämpa hunger och undernäring.

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring.

Främja hållbar resursanvändning.

17

17–27

S

om en serviceleverantör med 100 miljoner människor som tar del av vår service varje dag, är det vår plikt att förstå och tillgodose deras olika behov och långsiktiga mål.

Varje enskilt åtagande inom Better Tomorrow 2025 ägs av ett globalt team som har ett överordnat ansvar för respektive område, oavsett om det handlar om inköp, HR, hälsa, säkerhet eller miljö. För att vi ska uppnå våra mål lokalt har vi även ett team i Sverige, vars uppgift är att säkra att planen efterlevs och att åtagandena uppfylls med innehåll och aktiviteter. Teamets uppgift är att koordinera och implementera aktiviteter med anknytning till Better Tomorrow 2025, samt se till att informera kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter om detta arbete. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


18

Kärleken till mat Sodexos kockar är inspirerande, deras kreativitet syns i rätterna de skapar, och i ännu större utsträckning genom hur de delar med sig av sin kunskap för att väcka andras intresse för mat. Våra kockar har väldigt olika bakgrund och matlagningsstilar, men de har en sak gemensamt, sin kärlek till mat.

V

arje dag jobbar vi för att förbättra livskvaliteten för våra gäster, kunder och medarbetare. Det börjar med en inblick i vad våra gäster vill ha och förväntar sig, och därefter utvecklar vi och förbättrar menyerna så att vi kan uppfylla deras önskemål. Vi väljer de bästa säsongsprodukterna och har minskat vår användning av salt, socker och mättat fett för att tillaga välsmakande och hälsosam mat. Vi använder oss av tillagningsmetoder som säkerställer att vi erbjuder hälsosam mat till våra gäster. Våra menyer är i linje med våra åtaganden inom hälsa och välbefinnande, och under verksamhetsåret som gått har vi haft fokus på växtbaserad mat i större utsträckning än tidigare. Sodexo globalt serverar mat till 75 miljoner människor varje dag och det har en inverkan på miljön. Våra kockar jobbar hela tiden med att utveckla hållbara menyer och erbjudanden till gästerna. De har ett nära samarbete med inköpsavdelningen som stöttar vår hållbarhetsplan, och vi utmanar ständigt oss själva inom

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

området. Vi jobbar för att hitta bra, lokala produkter och fokuserar på att minimera vårt koldioxidavtryck. Våra gäster vill ha välsmakande mat, balans och valmöjligheter när de besöker våra restauranger. Vi är stolta över att kunna erbjuda hållbar mat av hög kvalitet, som de tycker är god och spännande. Det är trots allt gästerna som står i centrum för allt vi gör. •

Sodexo globalt serverar mat till 75 miljoner människor varje dag och vi har ett stort ansvar som leverantör.


19

Fler vill äta vegetariskt

A

llt fler svenskar är benägna att minska sitt intag av kött och öka intaget av växtproteiner. Enligt en Sifo-undersökning som gjordes i slutet av oktober 2017, så har intresset för vegetarisk mat ökat bland svenskarna.

Vi tänker mer på hållbarhet och miljö än tidigare, vilket är främsta anledningen till att många av oss väljer att äta vegetariskt flera gånger i veckan. Nästan hälften av kvinnorna (47 procent) som deltog i Sifos undersökning är flexitarianer, vilket innebär att de har som mål att äta mer grönt men äter kött och fisk ibland.

Detta är en trend som vi på Sodexo märker av. Våra gäster önskar sig alltmer vegetariska lunchalternativ och under verksamhetsåret har vi jobbat med att utveckla fler vegetariska och veganska rätter. Vår hållbarhetsplan är en viktig drivkraft i detta arbete. Enligt planen ska vi jobba för att främja erbjudanden som är bra både för kropp och miljö. Eftersom växtbaserad mat har mindre koldioxidavtryck än kött, fortsätter vi att utveckla vegetariska och veganska rätter som är välsmakande, mättande och bra för våra gästers hälsa och planetens framtid. Vegetarisk mat är mer klimatsmart än köttbaserad mat, eftersom animaliska produkter har ett större koldioxidavtryck. •

SODEXO SODEXO Hållbarhetsrapport Hållbarhetsrapport 2018 2018


2020

Culinary Chefs leder produktutvecklingen

S

odexo har utsett Edis Dautovic och Joonas Immonen till Nordic Culinary Chefs. Deras huvuduppgift är att bygga samarbeten mellan segmenten, marknad, enheterna och Food

Joonas Immonen

Platform som ansvarar för produktutvecklingen. De ska även upprätta och leda särskilda Culinary Teams i alla nordiska länder. I Sverige och Finland är teamen på plats sedan hösten 2018. Utöver Nordic Culinary Chefs utgörs teammedlemmarna av köksmästare med stor passion för mat. De jobbar inom olika segment och bidrar till produktutvecklingen genom sin kunskap om det dagliga kundbeteendet.

Edis Dautovic

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

Den nya organisationen med Culinary Chefs i samordnande roller, har bidragit till att dialogen mellan kunder, driften och supportfunktionen Food Platform har förbättrats och fördjupats. Återkopplingen från kunderna når Food Platform på ett smidigare sätt, vilket medför att det blir enklare för dem att planera recept och aktiviteter som överensstämmer med kundernas förväntningar och önskemål. Innovativa lösningar som tas fram i samarbete med driften, kan implementeras mycket snabbare på våra enheter. Food Platform kan även skapa högkvalitativa och kostnadseffektiva recept och samarbetet med inköp har förbättrats. Vår kundinsikt har fördjupats tack vare den nya organisationen. Nu är vi ännu bättre på att ge mervärde till våra kunder och på att hålla vårt löfte om att erbjuda tjänster som förbättrar livskvaliteten. •


21

Drive – kostnadseffektivt med produktionsplanering

D

rive är Sodexos gemensamma måltidsprocess som omfattar alltifrån menyer, recept, inköp och produktion till finansiell rapportering. Måltidsprocessen kommer att tas i bruk gradvis på svenska enheter från och med våren 2019. Drive garanterar att produkterna som tillagas på Sodexos restauranger är av jämn kvalitet och att vi kan uppfylla vårt servicelöfte. Menyplaneringen i Drive ger oss underlag för mängden mat som ska tillagas, hur

vi ska göra det, samt hur vi ska schemalägga själva jobbet och följa upp försäljning och matsvinn. Genom att arbeta enligt Drive-processen ökar vår förståelse för hur viktigt det är med planering och uppföljning. Drive hjälper oss att höja kvaliteten på våra måltidstjänster. Processen frigör värdefull tid som restaurangerna istället kan använda till att fokusera på att förbättra kundernas och medarbetarnas livskvalitet. När restaurangerna arbetar enligt Drive och följer upp resultaten dagligen, får de data som hjälper dem att bli

mer effektiva samt förbättra deras finansiella resultat. Drive hjälper oss att bli bättre på att förstå kundernas förväntningar och att erbjuda dem det allra bästa. Den minskar även restaurangernas kostnader. Att även råvarukostnaderna minskar är ytterligare en fördel med den gemensamma måltidsprocessen. Tack vare den kan våra inköpare förhandla fram mer konkurrenskraftiga priser med våra leverantörer. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


22

Hållbara inköp en självklar väg framåt Våra inköp styrs både av kundernas krav och ekonomiska ramar men också av våra egna krav på oss själva. Vårt mål är att fortsätta knuffa den hållbara utvecklingen i Norden framåt.

I

nköparnas engagemang, kunskaper och erfarenheter spelar en viktig roll i hållbarhetsarbetet. De ställer krav på och förhandlar med våra leverantörer. Nedan är några av områdena som de utvecklat

och förbättrat nordiskt under verksamhetsåret. ”CODE OF CONDUCT” Uppförandekoder är riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljövänligt sätt. Under verksamhetsåret har vi uppdaterat dem för att ännu tydligare koppla dem till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG För att stödja lokala näringsverksamheter har vi påbörjat ett arbete där vi ska förenkla och därmed göra det lättare för små och medelstora företag att bli godkända leverantörer till oss. Genom oss kan de bli leverantörer till företag, kommuner och landsting utan att själva behöva delta i omfattande upphandlingsprocesser.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

STÄDNING Utvecklingen inom städområdet har gått framåt de senaste åren. Idag används kemfri städning där det är möjligt. 92 procent av städprodukterna som vi använder har en miljömärkning. Våra pappersinköp har Svanen-märkning. TRANSPORTER Vi väljer fordon med så låg miljöpåverkan som möjligt inom respektive användningsområde. Medelvärdet för koldioxidutsläpp från vår fordonsflotta där även tunga lastbilar ingår är 140 g/km. Medelvärdet för personbilarna är 109 g/km. MÅLTIDSTJÄNSTER Hållbarhetsarbetet inom måltidsområdet är komplext. Matproduktion har stor påverkan på miljö och klimat men det handlar också om livsmedelssäkerhet, djurskydd och arbetsvillkor. Vi arbetar efter Upphandlingsmyndighetens, UHM:s, kriterier som till stora delar stämmer överens med våra egna regler för djuromsorg. Våra leverantörer undertecknar avtal där de

NÅGRA NYCKELTAL

åtar sig att som minst leva upp till våra stadgar som bygger på ”Five freedoms” – fem friheter där djuren ska: • Ha tillgång till rent vatten och foder som bidrar till deras hälsa • Växa upp i lämplig miljö där det finns plats för skydd och vila • Få tillgång till snabb diagnos och behandling vid eventuell skada eller sjukdom • Ha möjlighet att uttrycka sitt normala beteende • Ha levnadsförhållanden och behandling som inte utsätter dem för psykiskt lidande

ÄGG Sodexo på global nivå driver sedan tidigare ett arbete med att fasa ut ägg från burhöns till år 2025. I de nordiska länderna har vi kommit långt. Av de närmare fem miljoner ägg som vi köpte in under verksamhetsåret är drygt 84 procent från frigående hönor. Av de ägg som vi köpte in i flytande form, 89 500 liter, är 49 procent från frigående hönor. FISK Vi värnar om havsmiljöerna och köper inte fisk från bestånd som rödlistats av Världsnaturfonden. I de nordiska länderna köpte vi: • 70 % grönlistad fisk • 55 % certifierad fisk • 30 % orangelistad fisk (huvudsakligen odlad lax, 85 %) KAFFE Varje verksamhetsår serverar vi nästan 58 miljoner koppar kaffe i de nordiska länderna. 80 procent har en eller flera certifieringar enligt KRAV, Rainforest Alliance och Fairtrade.


23

Elektronisk egenkontroll HACCP med eSmiley Våra danska restaurangverksamheter har genomfört elektroniska egenkontroller i över åtta års tid. I Norge ska eSmiley rullas ut till alla restauranger under första kvartalet 2019, och i Sverige planerar vi att även vår kökspersonal ska börja använda sig av systemet under 2019. ssisterande kökschefen Petter Christensen och personalen på personalrestaurangen på Coops huvudkontor i Oslo, har varit norska testpiloter för eSmiley under ett års tid. Nu rullas systemet ut till alla Sodexo-

A

temperaturmätningar, varumottagning och så vidare. Man måste signera med sitt eget namn och man kommer inte vidare i systemet förrän man har genomfört alla arbetsuppgifter som lagts in. På så sätt glömmer man inte bort någon uppgift”, säger Petter. Han säger

restauranger i Norge. ”eSmiley är mycket enklare och lätt att använda. Det har gjort vår jobbvardag mycket enklare”, säger assisterande kökschefen.

också att det är bra att man får ett sms och ett e-mail via systemet, som påminner en om vilka arbetsuppgifter som återstår.

eSmiley är ett nätbaserat system för egenkontroll där man kan samla alla kontroller, rapporter, daglig rapportering, anmäla avvikelser etc. Det är ett danskt system som etablerades 2004 strax efter att smileysystemet som Mattilsynet (norska livsmedelsmyndigheten) använder upprättades. Systemet används i 15 länder. Medarbetarna i Coops personalrestaurang har varit testpiloter för eSmiley i ett års tid och de använder systemet både via PC och iPad i köket.

ENKELT ATT ANVÄNDA Även Mattilsynets regler och riktlinjer finns tillgängliga via systemet och dessa uppdateras regelbundet. Tack vare detta har vi hela tiden tillgång till de allra senaste förordningarna.

FÅR PÅMINNELSER VIA SMS ”I detta system kan vi registrera saker fortlöpande. Till exempel kan man gå in och kryssa i när man genomfört arbetsuppgifter inom rengöring, skadedjurskontroll,

”eSmiley är ett bra sätt att samla allt på ett ställe och det bidrar till en bättre kvalitetssäkring i köket”,säger Petter. Enligt honom har användningen av systemet lett till att hans team alltid har kontroll på vad som måste följas upp. Han berättar att han själv hade svårigheter med att ha en total översikt över alla uppgifter som skulle genomföras innan han fick prova på eSmiley. Det berodde på att han och övriga kökspersonalen tidigare använde

pärmar och system med lösa blad. Med eSmiley är det mycket enklare när Mattilsynet besöker restaurangen för att göra kontroller. Petter bara ger dem PC:n eller iPaden, så kan de direkt se vilka uppgifter som har genomförts. DIGITAL SATSNING Vi ser i ökande grad hur digitala lösningar ändrar våra liv. Inom Sodexo ser vi digitaliseringen som en möjlighet för att ge bättre användarupplevelser och samtidigt effektivisera våra egna arbetssätt. eSmiley är ett av flera projekt som vi jobbar med i Norden för närvarande, och vi ser fram emot att implementera systemet i våra restauranger i Norge och Sverige under 2019. ”Vi har länge velat ha ett digitalt system för egenkontroll/ HACCP även i Sverige för att underlätta arbetet för personal och chefer i driften, och nu är det äntligen dags! Den största fördelen med systemet är att det ger oss ännu bättre kontroll över våra rutiner för säker livsmedelshantering”,säger Patrik Lundh, livsmedelssäkerhetschef i Sverige. •

Petter Christensen, assisterande kökschef i personalrestaurangen på Coops huvudkontor i Oslo.

FAKTARUTA Coops personalrestaurang • Finns på Løren i Oslo • Har runt 240 gäster dagligen • Serverar lunch och har en varmrätt om dagen utöver salladsbar och smörgåsar eSmiley • Grundades i Danmark år 2004 • Är ett nätbaserat egenkontrollsystem med anpassade program för internkontroll • Används av 10 000 kunder i 15 länder För Sodexos del är detta en lösning som ska användas i mycket större grad under kommande åren. Systemet har använts på Sodexo i Danmark i cirka 8 års tid och rullas under 2019 ut i våra restauranger i Norge och Sverige.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


24

SPARX – nytt program för innovation och utveckling Nya tekniska lösningar kommer att spela en viktig roll för servicebranschens utveckling. För att snabba på utvecklingen har vi startat SPARX - Nordens första acceleratorprogram för servicesektorn. SPARX ger oss också möjlighet att hitta fler samarbetsformer med små och medelstora företag i Sverige och Norden.

U

nder verksamhetsåret har vi startat upp ett samarbete med de tre första innova-

KLIMATO Genom sin algoritm och en smart och enkel klimat-

tiva bolagen, samtliga verksamma inom mat, hälsa och hållbarhet. Möjligheten att få testa idéer i verkliga miljöer är ofta ett kritiskt skede och en flaskhals i utvecklingen av nya tjänster. Genom acceleratorprogrammet får de utvalda bolagen tillgång till en global testmiljö och globala nätverk för framtida marknader. Vi erbjuder även branschexpertis och mentorskap inom kommersialisering.

märkning guidas både bolag och konsumenter till att producera och välja hälsosamma och klimatvänliga måltider och produkter. Sodexo välkomnar konsumenternas ökade klimatmedvetenhet och ser tydligare märkning som en självklar del i framtidens måltidsleveranser (Läs mer om Klimato på sidorna 36-37). www.klimato.se

IOPINION Genom en solid vetenskaplig grund och referensdata analyserar bolaget den fysiska och psykiska hälsan hos medarbetare inom företag och organisationer. I de förbättringsåtgärder som behövs för ökat välmående ser Sodexo stora möjligheter att vara med och leda utvecklingen av dagens och framtidens tjänster för arbetsplatser. www.iopinion.se

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

URBANOASIS Bolaget har redan uppmärksammats för sin innovation där de visat att det går att utnyttja helt nya platser och sätt för odling av grönsaker. Sodexo är en av Nordens största aktörer inom måltidsservice och delar UrbanOasis vision om en omställning mot en mer hållbar produktion av livsmedel. www.urbanoasis.life

sparxaccelerator.com


25

Sodexo trippelcertifierar sin nordiska verksamhet Sodexo Norden har blivit certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö av certifieringsorganet Intertek. De för branschen unika certifikaten visar på att vi håller hög nivå på vår serviceleverans i Norden. Certifikaten gäller för alla Sodexos On Site Services verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

U

nder certifieringsprocessen som startades i början av 2018 genomförde Intertek en mängd revisioner inom olika verksamheter i Norden. Revisionerna påvisade att vårt nordiska ledningssystem och våra processer uppfyller kraven enligt standarderna för kvalitet (ISO 9001), arbetsmiljö (OHSAS18001) och miljö (ISO 14001). Peter Mellin, Sodexo Senior Vice President Service Operations Nordics, tog emot de nya nordiska certifikaten från Thomas Andersson, VD Intertek Certification Nordics, under ett event på svenska huvudkontoret Sodexo Nordic House i Arenastaden i Solna den 3 september.

Från vänster: Per Liljedahl, Sodexo, Carin Eriksson, Sodexo, Peter Mellin, Sodexo, Thomas Andersson, Intertek, Mats Pallin, Intertek, Eva Kristensson, Sodexo, Per-Olof Ehinger, Intertek.

This is to certify that the management system of:

Sodexo Nordics

“Jag är stolt över de nordiska certifikaten som är en bekräftelse på att vårt arbete att skapa mer effektiva gemensamma arbetsmetoder går åt rätt håll. Vi kommer att kunna serva våra kunder bättre när vi arbetar på samma sätt oavsett vilket nordiskt land vi befinner oss i. Vi kommer också att underlätta för oss själva när vi ska uppfylla våra kunders krav samt de ambitiösa hållbarhetsmål vi har inom Sodexos plan Better Tomorrow 2025. ”Samarbetet med Intertek gör även att vi i ledningen får oberoende och heltäckande analyser som gör att vi kan fortsätta att kontinuerligt förbättra oss”, säger Peter.

Main site: Dalvägen 22, SE-169 79 Solna, Sweden Additional sites according to appendix page 1 has been registered by Intertek as conforming to the requirements of

Certificate Number: 47691-03 Initial Certification Date: 25 June 2012 Date of Certification Decision: 26 June 2018 Certificate Expiry Date: 19 January 2021

This is to certify that the management system of:

Sodexo Nordics

Main site: Dalvägen 22, SE-169 79 Solna, Sweden Additional sites according to appendix page 1 has been registered by Intertek as conforming to the requirements of

Certificate Number: 1412419-03 Initial Certification Date: 20 January 2000 Date of Certification Decision: 26 June 2018 Certificate Expiry Date: 19 January 2021

This is to certify that the management system of:

Sodexo Nordics

Main site: Dalvägen 22, SE-169 79 Solna, Sweden Additional sites according to appendix page 1 has been registered by Intertek as conforming to the requirements of

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

The management system is applicable to:

The management system is applicable to:

The management system is applicable to:

Management, coordination and development of Quality of Life services for the private and public sectors.

Management, coordination and development of Quality of Life services for the private and public sectors.

Management, coordination and development of Quality of Life services for the private and public sectors.

Thomas Andersson

Thomas Andersson

Certificate Number: 0077687-00 Initial Certification Date: 26 June 2018 Date of Certification Decision: 26 June 2018 Certificate Expiry Date: 19 January 2021

Thomas Andersson

MD, Business Assurance Nordics

MD, Business Assurance Nordics

MD, Business Assurance Nordics

Intertek Certification AB P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden

Intertek Certification AB P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden

Intertek Certification AB P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

”Vi är stolta och glada över att få vara med på Sodexos nordiska certifieringsresa. Att samla certifikaten inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet på nordisk nivå som Sodexo valt att göra skapar unika möjligheter till synergier och gemensamt förbättringsarbete i regionen”, säger Thomas •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


26

Mer framgångsrikt med EQ på arbetsplatsen

S

odexokoncernen tar årligen fram en studie om trender inom arbetslivet. EQ, eller emotionell intelligens och dess ökade betydelse är en av trenderna. World Economic Forum listar även EQ som en av de tio viktigaste kompetenserna inom arbetslivet 2020. Enligt rapporten är anledningarna till den ökande betydelsen av EQ stress, informationsöverflöd och robotisering, som sveper bort arbetskraftsjobb i sitt kölvatten. ”EQ kan delas in i fyra underavdelningar sett ur arbetsgemenskapens synvinkel. Dessa inkluderar självmedvetenhet och social medvetenhet gällande känslor, såväl som självhantering och hantering av relationer inom samhället. Enligt vår rapport är exempelvis identifieringen av en persons egna känslor en av de viktigaste individuella framgångsfaktorerna. Däremot hjälper kompetens inom självhantering människor att övervinna stressiga situationer ,” säger Bianca Brink, VD på Sodexo i Finland. En emotionellt intelligent arbetsplats tar även hänsyn till negativa känslor och hjälper människor att övervinna dem. En arbetsledares empati är direkt länkad till företagets produktivitet. En medarbetare med hög EQ kan granska sina egna motiv, medan en arbetsledare utrustad med samma EQ kan komma på det bästa sättet att motivera arbetsgemenskapen på. SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

ÄVEN EN PLATS KAN HA EQ Enligt rapporten upplever 77 % av medarbetarna att bra relationer med kollegorna ökar deras engagemang i arbetsgemenskapen. Arbetsledarens empati ökar företagets produktivitet. ”Även om man kan lära sig EQ, borde företag ta hänsyn till den redan i rekryteringsfasen. Den hjälper människor att komma bättre överens både med sina kollegor, kunder och andra intressenter. Exempelvis har vissa företag kommit fram till att människor som anställs för sin EQ säljer mer än medarbetare som har valts enligt en mer traditionell rekryteringsprocess”,

Hög emotionell självkännedom är en av de främsta framgångsfaktorerna

77 % av medarbetarna säger att deras relation till arbetskamraterna är en nyckelfaktor till deras engagemang

säger Bianca. Utöver en förstående arbetsgemenskap, påverkar platser där vi arbetar medarbetarupplevelsen. Även platser kan utformas med hänsyn till känslor. ”När distansarbetet ökar, kan bekväma arbetsplatser som tillgodoser olika behov bli ett försäljningsargument. En arbetsplats borde erbjuda någonting mer än hemmamiljön när det gäller arbetsvillkoren. Exempelvis är en lunchkafeteria och pausrum viktiga aspekter som attraherar många medarbetare”, säger Bianca. •

En empatisk arbetsledare förbättrar företagets produktivitet.

90

%

av högpresterande är även emotionellt intelligenta

74

%

av framgångsrika ledande befattningshavare är emotionellt intelligenta


27

Huvudkontoret är vår egen experimentverkstad På det nordiska huvudkontoret Sodexo Nordic House har vi bytt ut ett traditionellt arbetssätt mot en flexibel miljö där vi kombinerar innovation, samarbete och integration. Här utvecklar och provar vi nya tjänster och arbetssätt och medarbetarna är våra testpiloter.

S

odexo Nordic House ligger endast 15 minu-

ter från Stockholms city. Här finns närhet till kollektivtrafik, grönområden, en arena och ett stort shoppingcenter. Vår önskan har varit att skapa en arbetsplats som man tycker om att komma till varje dag. Genom att sätta människan i centrum underlättas arbetsdagen. Kontorets utformning och funktion bidrar till de anställdas och besökares livskvalitet. Våningsplanet är indelat i zoner, konferensrum och samarbetsplatser. Zonerna främjar antingen koncentration eller kommunikation. Det stora köket är kontorets hjärta. Där finns möjlighet att äta, fika och jobba. Flexibiliteten är stor och medarbetarna är fria att välja den plats som passar dem bäst i stunden.

TEKNIK ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN Den tekniska utrustningen är genomtänkt och jobbar i bakgrunden utan att ta för mycket fokus. I våra iOffice-moduler kan vi bland annat boka rum, lämna in förfrågningar och sensorer hjälper oss att hitta kollegor. Våra system är integrerade i ett artificiellt intelligensgränssnitt. Vår digitala assistent Vera är behjälplig hela dygnet för den som till exempel vill boka ett rum eller göra en matbeställning. För de som är obekanta med ”Sodexo Nordic House” finns plattformen Vizita som svarar på vanligt förekommande frågor som hur man hittar till kontoret från Arlanda och vad det finns för husregler. Men det handlar inte bara om utformningen av en lokal. För att bidra till ökad livskvalitet krävs en sund balans mellan arbete och privatliv. Vi minskar teknikstress genom att ha teknisk support på plats. Här finns

även conciergetjänster och lättillgängliga fika- och måltidslösningar. ”En av anledningarna till att vi valde att flytta till ett aktivitetsbaserat kontor var att vi ville få egna erfarenheter. Det hjälper oss att stötta och utveckla våra kunduppdrag. Nu vet vi vad som krävs för att skapa ett modernt och effektivt kontor som bidrar till anställdas välmående”, säger Jonas Albertsson som är Soft FM-specialist Workplace.• SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


28

Vår roll som SAMHÄLLSAKTÖR INDIVIDER

SAMHÄLLEN

28–39 MILJÖ

Främja en kultur med Säkerställa mångfald och en inkluderande kultur som speglar miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på och berikar samhällen där vi våra arbetsplatser. har verksamhet.

SOM ARBETSGIVARE

Förbättra livs-kvaliteten för våra medarbetare.

SOM SERVICELEVERANTÖR

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval.

Främja lokal utveckling, rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhetssätt.

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp.

SOM SAMHÄLLSAKTÖR

Bekämpa hunger och undernäring.

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring.

Främja hållbar resursanvändning.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

S

om en samhällsaktör med verksamhet i 72 länder har vi ett ansvar för att driva företaget på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling och användning av resurser.

Better Tomorrow 2025 innehåller tydliga mål och ambitiösa åtaganden som har en direkt anknytning till företagets strategi. De kommer att hjälpa oss att uppfylla våra kunders förväntningar på oss samt engagera våra medarbetare, gäster och andra som vi har kontakt med. Genom att uppnå dessa åtaganden kommer vi också att säkra att vi uppfyller de krav och regler som vi ser tas i bruk i ökande grad världen över. •


29

who are we?

Stop Hunger is a global non-profit network that works for a hungerfree world, in three fields of intervention: support to local communities in need, women empowerment and emergency assistance. Stop Hunger relies on partnerships with 1,200 local and international NGOs, as well as the unique ecosystem of Sodexo, its founding partner.

Stop hunger

E

ftersom vi vet att livskvalitet börjar med att de grundläggande behoven uppfylls, grundade Sodexomedarbetare i USA Stop Hunger år 1996. Stop Hunger grundades när amerikanska kollegor i Bostonområdet uppmärksammade att en del barn gick miste om den basala näringen som skolrestaurangerna försåg dem med under skolloven. Medarbetarna bestämde sig då för att ge gratis måltider till barnen i de fattigaste områdena.

the figures of hunger in 2018

Idag är Stop Hunger ett globalt nätverk som består av ideella organisationer som arbetar för en värld utan hunger. Nätverket använder sig av Sodexos ekosystem - medarbetare kunder, konsumenter, leverantörer och akmillion tieägare - för att genomföra åtgärder i de 72 länder där meals distributed countries vi är verksamma. •

5

53

USD

DRAW ME A HUNGER-FREE WORLD Hunger is not inevitable but the result of political, economic and climatic obstacles.

1 in9

93,000

=821 million human beings

people is hungry

volunteers mobilized

80%

7.4

of the world’s food

who are we?

today is produced through family farming.

On the African continent, women make up nearly 70% of the total agricultural force and produce about 90% of the food.

12

billion Farmers harvest annually enough to nutritiously* feed 12 billion people * nutritiously = 2,700 calories / day (FAO, 2010)

DRAW

Stop Hunger is a global non-profit network that works for a hungerBy 2030, the UN has set communities free world, in three fields of intervention: support to local in need, women empowerment and emergencyhunger assistance. Stop a goal of eliminating Hunger relies on partnerships with 1,200 local and international NGOs, in the world. as well as the unique ecosystem of Sodexo, its founding partner.

million raised

2

Hunger is n

3

5

million meals distributed

93,000

53

volunteers mobilized

countries

USD

7.4

million raised

2

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


30

Stop Hunger är julklappen som gör skillnad hela året Istället för att ge julgåvor till våra medarbetare, kunder och andra intressenter skänker Sodexo sedan flera år tillbaka måltider och donationer till utsatta människor runt om i Sverige. Framför allt sker detta kring jul men även under vårens Servathon och andra tider på året. Detta görs inom ramen för organisationen Stop Hunger som kämpar mot hunger och undernäring över hela världen.

I

Sverige arbetar vi sedan 2009 med Stop Hunger genom Sveriges Stadsmissioner och liknande lokala stödorganisationer på olika platser i landet, samarbeten som ständigt utvecklas.

organisationen Sveriges Stadsmissioner, stadsmissionerna lokalt i Uppsala, Västerås, Göteborg, Skåne, Stockholm, Kalmar, Örebro och Linköping, Hela Människan i Jönköping, Öppen gemenskap i Umeå samt Trappanér i Göteborg.

Varje vår under april och maj månad genomförs extra hjälpinsatser mot hunger och undernäring i hela Sodexovärlden. Vi kallar det för Servathon (Service + Marathon). Extra kraftsamlingar görs även kring juletid och andra högtider under året

Inom Sodexo globalt bidrog totalt nästan 93 000 personer till att servera cirka 5 miljoner måltider till 1 200 lokala organisationer, till ett totalt värde av 7,4 miljoner dollar. •

Under verksamhetsåret skänkte vi över 3 500 måltider, 660 kg mat och över 110 000 kronor enbart i Sverige. Bland mottagarna fanns den övergripande

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

Nyckeltal verksamhetsåret 2017-2018

3 500 660 måltider

kg mat

110 000 kronor


31

Vi räddar mat med hjälp av Karma Med hjälp av Karma räddar vi mat från att hamna i soptunnan. Sodexos räddningsaktion startade i slutet av 2017 och de måltidsuppdrag som valt att ansluta sig till appen är väldigt positiva till samarbetet.

Ö

verproduktionen av mat är ett nödvändigt och välkänt ont inom restaurangbranschen. Mat lagas enligt prognoser eftersom man inte

vet exakt hur många som kommer beställa mat och vad de vill äta. Med hjälp av Karmas app kan den överblivna maten matchas med personer som behöver en lunch eller middag. Enligt Karmas regelverk ska det säljas till halva priset. Lyckholms restaurang & konferens och Akademikrogen på Linnéuniversitetet i Göteborg nappade på idén redan i oktober 2017. Caféerna på AstraZeneca anslöt sig någon månad senare. När dagens servering går mot sitt slut görs en bedömning av vad som går att sälja. Därefter är det bara att gå in i Karma-appen och tala om hur många portioner man har, vad det är och vad det kostar. Maten hämtas sedan av en hungrig gäst. Alla bokningar och betalningar sköts via appen vilket minimerar restaurangens arbete.

Sodexos tillagningskök Stjärnköket i Märsta utanför Stockholm anslöt sig till Karma i februari 2018 och har sedan dess räddat ett stort antal måltider till köparnas förtjusning. •

Om Karma

Under verksamhetsåret räddade Sodexo 8 551 portioner motsvarande minskad klimatpåverkan med 4 500 kg CO2. ”Vi har fått jättemycket positiva reaktioner. Maten säljs både till våra egna medarbetare och till folk på företag i området. Det är perfekt om man inte hinner eller vill laga mat själv någon dag”, säger Per Karlsson som är platschef på Stjärnköket i Märsta.

• Karma grundades i Stockholm i november 2016. • Karmas vision är att stoppa matsvinnet och förhindra onödigt utnyttjande av vår planet. • Karmas affärsidé är att erbjuda restauranger, caféer och bagerier att sälja sin överblivna mat via deras app som take away till halva ordinarie priset. • I dagsläget finns Karma i 150 städer i Sverige. • Karma har drygt 1 500 anslutna mataktörer och över 400 000 appanvändare i Sverige och Storbritannien. • Läs mer om Karma på www.karmalife.se

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


32

Globalt engagemang med WasteLESS Week WasteLESS Week är en global, fem dagar lång kampanj som Sodexo genomför årligen under oktober månad. Under veckan uppmanar Sodexo medarbetare, kunder och konsumenter att vara extra sparsamma med användningen av vatten, energi och papper samt minska mängden matsvinn.

U

nder kampanjen som ägde rum 16-

20 oktober 2017 detta verksamhetsår, fokuserade våra enheter på att gå igenom olika åtgärder för att effektivisera och förbättra avfallshanteringen. Vikten av att minska matsvinnet lyftes också fram under veckan. Bland annat uppmanade vi våra gäster på Sodexorestaurangerna att bara ta så mycket mat på tallriken som de orkar äta upp, samt att ta endast en servett åt gången. ”Våra medarbetare arbetar dagligen med att minska avfall och förbrukning av naturresurser. Under WasteLESS Week lägger vi extra mycket fokus på vårt arbete och försöker få till en positiv dialog med kunder och gäster ,” säger Per Liljedahl, Director QHSE Sodexo Nordics.

Under verksamhetsåret deltog mer än 3 500 Sodexo-enheter i 47 länder i den årliga WasteLESS Weekkampanjen.

YOU HAVE THE

POWER TO SATISFY TASTE WITHOUT WASTE

Although there is enough for everyone on the planet, more than 30 % of food produced is thrown away. You can do your part to reduce food waste by only taking what you intend to eat.

TAKE WHAT YOU WANT BUT EAT WHAT YOU TAKE. To learn more visit www.sodexo.com #wasteless

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


33

Sodexo och Lingio lär branschen prata svenska I samband med att vi bestämde oss för att skapa praktikplatser för 200 nyanlända fick vi frågan om att medverka vid utvecklingen av en språkapp. Det lät som ett passande projekt i vår strävan att bidra till samhällsutvecklingen och nyanländas insteg på den svenska arbetsmarknaden.

G

rundarna till Lingio ville göra inlärningen i svenska enklare, roligare och effektivare. Appen är indelad i olika branscher och vår roll har varit att bistå med vanligt förekommande ord, uttryck och dialoger inom städ- och måltidsbranschen. Tack vare våra engagerade medarbetare finns nu appen tillgänglig för vår bransch. I den första versionen finns översättningar mellan arabiska, engelska och svenska. Via appen kan man träna på att läsa, skriva, lyssna och tala.

Statistik från SCB visar att det tar runt åtta år innan hälften av de utrikesfödda får jobb. Samtidigt anger många arbetsgivare att språkbrister är ett hinder för anställning. Lingios och vår förhoppning är att appen ska hjälpa till att korta etableringstiden genom att ringa in ord och konversationer som är viktiga för att klara ett jobb i vår bransch. Appen kan användas både av relativt nyanlända och de som vill förbättra sina språkkunskaper. •

SODEXO SODEXO Hållbarhetsrapport Hållbarhetsrapport 2018 2018


34

Klimatet - en av vår tids största utmaningar De globala utsläppen av växthusgaser behöver vändas från dagens ökning till en kraftig minskning för att stanna på en nivå med hanterliga risker för allvarliga klimateffekter. Alla världens länder påverkas och alla är både en del av problemet och en del av lösningen. Vårt miljömål är att minska vår klimatpåverkan med 34 procent till år 2025, med basår 2011.

V

årt miljöengagemang är en del av Sodexos mission och en utpekad prioritering inom vårt hållbarhetsprogram Better Tomorrow 2025. För att nå våra uppsatta mål behövs kunskap och därför har vi sedan 2014 en miljöutbildning som är obligatorisk för alla medarbetare. SODEXOS PÅVERKAN Vi mäter vår klimatpåverkan enligt den internationellt vedertagna standarden från Global Reporting Initiative (GRI) där det finns en direkt och indirekt kategorisering av koldioxidutsläpp som koldioxidekvivalenter. Scope 1 avser direkta utsläpp från verksamhet som ägs eller kontrolleras av Sodexo, och inkluderar utsläpp från fordon, verktyg och egen uppvärmning.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

Scope 2 avser indirekta utsläpp som härrör från inköpt och förbrukad el, värme och kyla. Rent fysiskt görs dessa utsläpp vid de anläggningar där el, värme och kyla produceras. Scope 3 avser andra indirekta utsläpp, för Sodexo främst utsläpp från vår leverantörskedja, produktion av råvaror (livsmedel), köpta transporter och tjänsteresor. Det är här vår stora klimatpåverkan uppstår på grund av vår restaurangverksamhet.

2025

ä 34 %


35

Fördelningen av Sodexo Sveriges klimatpåverkan

Klimatpåverkan per år för Sodexo Sverige

Klimatpåverkan per år för Sodexo Sverige

0,1 % 6,9 %

0,1 6,9 93

60 000 000

Elanvändning Transport & Resor Mat

50 000 000

Matsvinn per måltid för Sodexo Sverige

40 000 000

93

%

Elanvändning 0,1 % Transport & Resor 6,9 % Mat 93 %

SODEXOS ARBETE FÖR ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN Vi har uppnått betydande minskningar av klimatpåverkan från transporter och el, inte minst genom att vi sedan 2015 endast köper fossilfri vattenkraftsel. Möjligheten för oss att göra skillnad är störst inom området indirekta utsläpp (Scope 3). Enligt EAT/Lancet och flera andra rapporter krävs en stor omställning där konsumtionen av rött kött och socker behöver minska med cirka 50 procent, medan konsumtion av nötter, frukt, grönsaker och baljväxter behöver mer än fördubblas. Det är en stor utmaning för oss att påverka barns och vuxnas matvanor. För att lyckas krävs ett omfattande arbete och en dialog med kunder och gäster.

1 2 3

Mat

30 000 000

El FY FY FY FY FY FY

20 000 000

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

54,3 47,7 48,7 54,1 56,3 45,25

Gram per portion

Transporter

0 10 20 30 40 50 60

54,3

Gram per portion

47,7

48,7

FY 13/14

FY 14/15

54,1

56,3 45,25

10 000 000

FY12

FY13

FY14

FY15

FY16

FY17

FY18

VÅRA ÅTGÄRDER ÄR FRÄMST ATT: 1. Samarbeta med våra leverantörer för att minska utsläppen i hela leverantörskedjan. (Hållbara inköp) a. Prioritera leverantörer som har ett aktivt miljöarbete via vår process för leverantörsvärdering. b. Utveckla specifika krav inom olika inköpsområden, som exempelvis palmolja och engångsartiklar.

FY 12/13

FY 15/16

FY 16/17

FY 17/18

b. Kontinuerligt minska vårt matsvinn genom olika initiativ. Ett exempel är vårt samarbete med Karma (se sida 29). Vi har arbetat strukturerat med att mäta och minska matsvinnet sedan 2013. Det krävs bra planering, verktyg, uthållighet och kunnig personal för att lyckas. c. Reducera användningen av engångsplaster. 3. Utveckla tjänster som hjälper våra kunder att mäta och reducera sin klimatpåverkan.

2. Reducera klimatpåverkan i våra restauranger genom att: a. Tillhandahålla och främja ett balanserat intag av proteiner genom växt baserade proteinalternativ och andra hållbara erbjudanden. Vår målsätt ning är att vi lån siktigt ska minska klimatpåverkan per måltid till under 0,5 kg koldioxidekvivalenter. Detta görs till exempel i vårt samarbete med Klimato (se sidorna 24 och 36-37). SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


36

Klimatfokus hos vår kund Sweco i Malmö Under Swecos hållbarhetsvecka lagade Sodexo en grön klimatberäknad meny som presenterades tillsammans med Klimato, ett ungt nystartat företag som vill hjälpa människor att göra enkla och klimatsmarta val.

I

mitten av februari 2018 ordnade Sweco, ett konsultföretag inom byggnation och infrastruktur,

ett omfattande seminarieprogram med syfte att väcka samtal kring hållbarhetsfrågor. Sodexo har ett rikstäckande samarbetsavtal med Sweco och Camilla Ekström som är platschef för våra FM-tjänster på det moderna Malmökontoret, var involverad i planeringen av arrangemanget tillsammans med Swecos hållbarhetskoordinatorer. EVA FICK FRIA HÄNDER Eva Ströss som ansvarar för vår restaurangleverans var en stor och viktig inspirationskälla när det gällde menyupplägget under hållbarhetsveckan. Veckans eventmat serverades i ”Vardagsrummet” där gästerna kunde förse sig med mat och sedan slå sig ned och lyssna på något av de trettiotal seminarium som stod på programbladet. Allt som serverades under veckan var vegetariskt och det var Eva som var

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

hjärnan bakom menyerna till frukostbuffén, lunchbuffén och mingelmaten. ”Jag fick fria händer, det var jätteroligt att ta fram förslag och jag fick verkligen en ny kick att laga vegetarisk mat. Det är minst lika enkelt att laga, man får bara jobba lite med råvarorna och tillsätta olika örter så får man fram fantastiska smaker. Om vi ska tänka hållbart är den vegetariska kosten ett självklart och viktigt alternativ”, säger Eva. KLIMATBERÄKNAD MENY Anitha Ljung som arbetar som klimat- och hållbarhetssamordnare i Trelleborgs kommun var en av frukostgästerna under hållbarhetsveckan. Hon deltog på ett seminarium om klimatanpassning och översvämningsskydd, som kommer att bli en verklighet nu när havsnivåerna stiger alltmer. Anitha tyckte att maten i frukotstbuffén såg både god och nyttig ut, och innan seminariumet passsade hon på att plocka för sig av

såväl morotssalladen som den vegetariska pastejen. Hon berättade att hon försöker hålla sig uppdaterad om den nya gröna maten och att hon precis hittat en bra facebooksida med veganska recept som hon ska prova hemma. För att på allvar knyta måltiderna till hållbarhetsperspektivet hade Sodexo tagit kontakt med företaget Klimato, som hjälpte oss att beräkna menyerna under hållbarhetsveckan utifrån en klimatskala. När man högg in på den gröna frukosten fick man veta att den belastade vår dagliga ”klimatbudget” med tre procent, vilket kunde jämföras med en ”vanlig” frukost med ost- och skinksmörgås som ligger på tio procent.

Vegetarisk smörgås med en grönsaksshot är tre gånger så klimatsmart som en ordinär frukost med till exempel ost- och skinksmörgås.


37

Caroline Wedelsbäck och Emmy Axelsson, hållbarhetskoordinatorer på Sweco i Malmö.

”Om vi ska tänka hållbart är den vegetariska kosten ett självklart och viktigt alternativ.”

Christoffer Connée från Klimato informerade om måltidernas klimatpåverkan. Christoffer Connée från Klimato fanns till hands för att informera om måltidernas klimatpåverkan och den som var intresserad kunde testa sin kunskapsnivå i en digital Quiz (Läs mer om Klimato på sidan 24). ”Matkonsumtionen står för hela 25 procent av den totala svenska koldioxidutsläppsnivån. Den insikten banade väg för vår affärsidé som bygger på ett enkelt och tydligt system, som mäter maträtters sammanlagda koldioxidutsläppsnivå. På så sätt kan restau-

UTVECKLANDE SAMARBETE Caroline Wedelsbäck och Emmy Axelsson arbetar som hållbarhetskoordinatorer och var projektledare för hållbarhetsveckan.

ranger och matbutiker hjälpa sina gäster och konsumenter att göra ett aktivt val och välja en klimatsmart måltid.,” berättar Christoffer.

”Vi hade över 300 anmälda kunder under veckan och det kändes verkligen roligt med så stort gensvar. Vi är väldigt nöjda med Sodexos insatser. Vi hade ett givande samarbete inför och under den här aktiviteten och

ETT TON I UTSLÄPPSNIVÅ VARJE ÅR Klimato lägger ihop varje komponent i en specifik måltid, från ”jord till tallrik”. All klimatdata som används i beräkningarna kommer från en tredje part, ett statligt forskningsinstitut vid namn Research Institutes of Sweden. Om man gör ett aktivt klimatsmart val ser man till att man ligger under den dagliga personliga utsläppsbudgeten som utgår från 1 ton koldioxidutsläpp per år, vilket är betydligt lägre än dagens matkonsumtion.

var verkligen imponerade över maten som serverades”, säger Emmy.

”Ris belastar koldioxidbudgeten sju gånger mer än pasta och den populära spanska körsbärstomaten ligger betydligt högre på klimatskalan än en vanlig svensk tomat. Väljer du en köttfärspaj till lunch landar du på drygt 60 procent av dagens utsläppsbudget. Om man istället väljer en linsgryta minskar siffran till 12 procen”, säger Christoffer.

I pauserna mellan olika seminarium kunde man titta på en filminspelning med Azita Shariati, Sodexos VD, där hon berättade om Sodexos jämställhetsarbete. Filmen var ett bra sätt att nå ut med Sodexos visioner om ett hållbart och jämställt arbetsliv till seminariumdeltagarna. •

”Eftersom vi hade fullt upp med planering och logistik var det skönt att vi kunde lita på att Sodexo skulle lösa matfrågan på ett professionellt och innovativt sätt. Det var roligt att Sodexos medarbetare tyckte att detta var så spännande. De peppade även mig och gav mig nya kunskaper. Tillsammans stärkte vi det vi ville uppnå” berättar Caroline.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


38

Fryshusets vd blev årets mångfaldschef 2018 För andra året i rad delade Sodexo ut priset ”Årets mångfaldschef”. År 2018 gick det till Fryshusets vd Johan Oljeqvist. Priset är ett samarbete mellan oss och tidningen Chef. Pristagaren tillkännagavs på den årliga Chefgalan i Stockholm.

P

risets syfte är att lyfta fram goda exempel på chefer som i sitt ledarskap målmedvetet och strategiskt arbetat utifrån företagets värdegrund, för att främja mångfald i bred bemärkelse på sin arbetsplats och utmanat normer. Genom att dela erfarenheter och uppmärksamma goda exempel ökar kunskapen om mångfaldens betydelse för individ, företag och samhälle. Tillsammans kan vi stärka Sveriges konkurrenskraft genom att ta vara på all kompetens och bygga fler välmående företag och arbetsplatser. Johan Oljeqvist som är Fryshusets vd sedan 2012 utsågs till vinnare av ”Årets mångfaldschef” 2018, Johan har ett inkluderande ledarskap och anser att Fryshuset kommit till en mognad där man inte längre behöver räkna hur många anställda som har utländsk bakgrund. Fokus ligger helt på människors kompetens

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018

och förmåga att nå den person som för stunden finns framför dem. ”Det krävs mod och tillit för att ha förmågan att se potential och kompetens hos människor som inte passar in i den traditionella kunskapsnormen. Johan Oljeqvist hittar talanger där andra inte tror att de finns. Det gör honom till en värdig vinnare och förebild”, säger Azita Shariati, vd Sodexo AB. •

KRITERIER ”ÅRETS MÅNGFALDSCHEF” Pristagaren har under de tre senaste åren arbetat aktivt och strategiskt för alla människors lika värde. Vilket innebär att alla behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionshinder och/eller sexuell läggning. Pristagaren kan visa på hur det aktiva mångfaldsarbetet har integrerats i företagets/organisationens överordnade och långsiktiga planer. Pristagaren kan visa att mångfaldsoch inkluderingsarbetet bidragit till företagets strategiska mål och/eller lönsamhet. Pristagarens mångfalds- och inkluderingsarbete har gjort skillnad för medarbetarna på arbetsplatsen och för verksamheten.

JURYNS MOTIVERING ”Denna chef arbetar med ett inkluderande ledarskap. Kompromisslös i sin vision om att tända gnistan hos personer som många redan dömt ut. Med stort mod, en genuin övertygelse och tro på alla utför den här chefen långsiktiga, uthålliga, smarta men långt ifrån självklara initiativ som leder till stordåd och som utmanar alla normer. En affärsmodell som till och med exporteras till andra länder.”


39

Digitalisering optimerar inomhusklimatet Digitalisering spelar en betydande roll när det kommer till fastighetsskötsel och energianvändning. Genom tät datainsamling och analys har det blivit möjligt att optimera både energiåtgång och inomhusklimat.

S

odexos energistrateg Michael Ulander jobbar med lösningar för ”smarta fastigheter ,” det vill säga allt som har med energi att göra kopplat till själva fastigheten.

I april 2018 påbörjade han arbetet med en helhetslösning för Stora Sköndal Fastighetsförvaltning, ett dotterbolag till stiftelsen Stora Sköndal söder om Stockholm. På området finns lägenheter, äldreboende, småvillor och en högskola. En av Sodexos uppgifter har varit att koppla ihop Stora Sköndals tidigare utrustning med modern teknik. Genom att koppla på robotar som klarar av att samla in data från energimätare i realtid och sätta ihop dem med moderna analys- och styrprogram, får man ett ständigt aktuellt hälsoläge på fastigheterna. ”Övergången till det digitala innebär en investering, men den motiveras av att man slipper åka runt bland fastigheterna och samla in mätresultat manuellt. Det handlar om att hitta framtidssäkrade och kostnadseffektiva lösningar som är bra för både oss och vår kund”, säger Michael. OPTIMAL ENERGIANVÄNDNING Energianvändningen har även betydelse för det globala klimatperspektivet. Det som används ska användas på bästa möjliga sätt.

”Om syftet endast är att spara energi är det exempelvis bara att sänka värmen, men det blir inte så bra för de som vistas i lokalen. Vårt jobb är att hålla ner energianvändningen med bibehållen komfort”, säger Michael. Tät datainsamling och moderna mätverktyg gör det möjligt att snabbare påverka inomhusklimatet. Den långa fördröjning som finns vid manuell mätning och analys har kortats betydligt även om det fortfarande finns en viss tröghet. Det är många parametrar som avgör hur vi upplever inomhusklimatet och det tar en stund innan vi märker att luften blir kallare eller varmare. Det är inte som att tända och släcka en lampa. MINSKADE FELANMÄLNINGAR På sikt ska det moderna styrsystemet bidra till nöjdare hyresgäster och minskade felanmälningar kopplat till inomhusklimatet. Det finns även planer på att fortsätta utveckla automatiseringen och använda energin smartare då den behövs. ”Att hålla 22 grader i en lägenhet när man är bortrest är onödigt. Nyckeln är att ha smarta funktioner som går att anpassa efter olika behov. När man sparar energi utan att det märks och komforten inte påverkas har vi lyckats”, säger Michael. •

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018


40

Sodexo Dalvägen 22 Arenastaden Box 3072 169 03 Solna info.se@sodexo.com se.sodexo.com

SODEXO Hållbarhetsrapport 2018