Family First 7.10-12.11 2017

Page 1

Sofia Ekström, Studio Ankh, Ruben Wätte, Sara Elgeholm, Ingela Ihrman, Anna Linder, Joanna Lombard, Max Ockborn, Paula Urbano, Sissel Wibom, Leif Ockborn, Andreas Mangione

Family First:

7/10 – 12/11

Södertälje konsthall Lungallerians mellanplan Lördagar 11:00 –15:00, söndagar 12:00 – 16:00, Vardagar utom måndag 09:00 – 19:00. Dag före helgdag 9-17. Alla Helgons dag stängt. Fri entré.FAMILY FIRST Södertälje konsthall 7 oktober – 12 november 2017 Medverkande konstnärer: Sofia Ekström, Sara Elgeholm, Ingela Ihrman, Anna Linder, Joanna Lombard, Andreas Mangione, Max Ockborn, Leif Ockborn, Paula Urbano, Sissel Wibom, Ruben Wätte, Studio Ankh​ Curator: Sarah Guarino Florén Hur skapar vi familj idag? Som ett samhälle i miniatyr speglar familjen det omgivande samhällets maktförhållanden och behov. Familjen som levande organism påverkar i sin tur det den värld den är skapad ur. Studerar vi de familjer vi har omkring oss kan vi möjligtvis få en aning om vart samhället är på väg, och vilka förändringar som stundar. Alternativa familjebildningar som bryter mot rådande normer framträder tydligt och gör oss medvetna om de familjer vi inte reagerar på, den osynliga normens familj. Kärnan i den gemenskap som vi kallar familj är överlevnad. Barnen (om de finns) och familjens övriga medlemmar behöver få sina mest basala behov i form av mat och värme tillgodosedda. Hur familjekonstellationen organiserats för att möjliggöra detta är något som varierat över tid och från plats till plats. Beroende på hur det omgivande samhället sett ut har familjen fyllt olika funktioner och skapats på skilda vis. Den konstellation av relationer som ger förutsättningar för detta omhändertagande är det vi kallar familj.


Familjen är ett samhälle i miniatyr som å ena sidan tydligt speglar det omgivande samhällets maktförhållanden, men å andra sidan även dess drömmar och förhoppningar. Om samhällsstrukturerna påverkar familjen, påverkar även familjen i sin tur det omgivande samhället. Ett dystopiskt men teoretiskt intressant exempel är Margaret Atwoods bok Tjänarinnans berättelse, nyligen filmatiserad under den engelska titeln The Handmaid’s Tale. Atwood beskriver ett samhälle där människans fertilitet nått kritiskt låga nivåer. Hela samhället inrättas på så vis att de få fertila kvinnor som finns kvar tvingas föda barn åt elitens infertila par. Ett annat historiskt exempel är de kvinnor som nazisterna valde ut i egenskap av ”ariska kvinnor” med syfte att avla fram en ren germansk ras. Med Family First önskar vi bredda och fördjupa diskussionerna och möjligheterna till familjevarande, i en tid när konservativa krafter vill dra åt snaran och hänvisar till en så kallad ”ursprunglig” men i allra högsta grad tillfällig och konstruerad bild av vad familjevarande är och skulle kunna vara. Genom att dyka ned i den konstnärliga myllan tar Family First tempen på familjen, eller snarare på hur familjevarandet kommer till uttryck i konsten idag. Sarah Gaurino Florén, curator Family First, Intendent/konstpedagog Södertälje konsthall.

Interiörbild, Family First, Södertälje konsthallFAMILY FIRST 7 oktober - 12 november 2017

Med sin egen familj som utgångspunkt undersöker konstnären Paula Urbano sin historia i förhållande till plats och ursprung. Vilka berättelser och minnen skapas i en familj som flyttat ifrån sin ursprungsplats? Paula Urbanos verk Collect the (un)connected & (re)connect the uncollected vänder frågan om ursprung upp-och-ner.


Max och Leif Ockborns verk Samarbete genom våra olika blickar; en pågående diskussion i betraktande genom skulptur och video är dokumenterandet av den egna familjen central. Under hela Max Ockborns uppväxt har hans far Leif Ockborn filmat vardagen i familjen. Vad händer när ”familjen” fastnar på bild? Vilka roller är det som fastnar på filmen? Och vems blick är det som avgör vad som porträtteras?


Även Sofia Ekströms bilvärld bottnar i erfarenheten av att ständigt fotograferas, som dotter till en professionell porträttfotograf mot vars molndimmiga fotostudiobakgrund tusentals leende familjer genom åren radat upp sig. I sitt arbete Syskon- sen blev vi oroliga skapar Sofia Ekström sin egen plats i förhållande till fotostudions bildvärld. Fotoateljén förvandlas till en ficka i tillvaron, en plats där skratt, men även möten och svåra samtal blir möjliga.


Sissel Wibom tar leken till hjälp för att närma sig sina föräldrar som vuxen. I verken Klippdocka mamma och Klippdocka pappa porträtteras föräldrarna ömsint som klippdockor i underkläder. Prövar hon barnets dröm att själv få bestämma över sina föräldrar? Det stora formatet skapar en spänning som är svår att värja sig mot.


I Andreas Mangiones verk Morgondagens motstånd och Oktoberjord återfinns leken, men mer i form av magisk rit. Som äldre tiders votivfigurer speglar figurinerna människans och familjers förhoppning om kontroll och magiskt ingripande över det som är större än en själv, om det så är ens föräldrar, Gud eller slumpen. Alternativrörelsens barn kom att befinna sig mitt i den stormvind det innebar att revoltera emot tidigare generationers konventionella och i alternativrörelsens ögon i allra högsta grad förljugna livsstil. Vad händer med barnavarandet när ens föräldrar vill hitta på föräldravarandet från grunden? Joanna Lombard och Ruben Wätte har båda erfarenhet av att som barn navigera fram i en tillvaro där barnen på gott och ont fått ta en annan roll än den klassiska barnrollen.


I Joanna Lombards verk är familjen en vald gemenskap. I hennes verk Rehearsals möter vi en grupp människor som varje kväll vid sjutiden träffas för att utforska en samvaro fri ifrån hämningar och regler. Ruben Wätte utgår ifrån sig egen historia, och visar i verket Familjeporträtt på den inneboende kraft som människan har att skapa sin egen familj och forma en gemenskap med människor som står en nära.


I en värld där mamma-pappa-barn-idealet fortfarande lever i många fall helt oreflekterad tillvaro, framträder normen tydligt i och med de familjer som väljer att bryta mot normen. I Sara Elgeholms arbete, fem uppslag ur seriealbumet Jag drömde jag var gravid i natt, får vi möjlighet att följa med på resan för att bli del av en stjärnfamilj. Även Anna Linders film Spermahoran skildrar föräldraskap och familjevarande ur ett queert perspektiv. Med ett tydligt fokus på kroppen och dess fysiska begränsningar undersöker Anna Linder hur människan förhåller sig till ofrivillig barnlöshet i en värld där heterosexuella relationer sätter normen för vem som kan bli förälder eller inte. Längtan efter barn är dock större än de begränsningar våra kroppar sätter, och möjligheten till reproduktion kan skapas och delas mellan människor i alla typer av relationer.


Stillbilder ur filmen Spermahoran


Den fysiska delen av familjeblivandet är också en central aspekt av Ingela Ihrmans performance Giant Otter Giving Birth där publiken får närvara vid jätteutterns förlossning av sin sjunde kull. Vi föds ur någon annans kropp, men hur vår familj sedan kommer att se ut, det är inte av naturen givet. Utställningens grafiska formgivning är skapad av Studio Ankh (Tova Irinisa Jertfelt och Nathalie Ruejas Jonson) utifrån tanken att familjer är en levande organism, en cell. Familjen liksom organismen är föränderlig och kan utökas, förminskas, delas. Den är taggig, luddig, genomskinlig, sårbar, stark. Genom både färg, form och val av typsnitt, visar formgivarna på en mångfald av familjer- hur olika kulturer, normer, idéer och tankar ändå ryms i ordet "familj". Typsnitten har noggrant valts ut utifrån ett queerperspektiv och främst måste typsnittet Queer Type av Minna Sakaria nämnas, då Studio Ankh fått lov att använda det som rubriktypsnitt. Utöver det har typsnitt ifrån olika typsnittsfamiljer valts. Återigen för att visa på mångfald, ur ett queert perspektiv.


PROGRAM Samtalsprogrammet breddar och kontextualiserar konstverken som visas i konsthallen och är en viktig del av utställningen. Vissa programpunkter är tydligt knutna till ett verk eller en medverkande konstnär, andra breddar och tar egna, nya perspektiv på utställningens tema. Välkomna till våra torsdagssalonger! 26.10, 17:30-19:00 (Hörsalen, Södertälje konsthall) Torsdagssalong Family First #1: Konstnärerna Joanna Lombard och Ruben Wätte i samtal om att växa upp inom alternativrörelsen. 2.11, 17:30-19:00 (Hörsalen, Södertälje konsthall) Torsdagssalong Family First #2: Forskaren och läkaren Agnes Wold och barnläkaren Cecilia Chrapkowska talar om feministiskt föräldraskap och föräldramyter utifrån sin nysläppta bok "Praktika för blivande föräldrar, gravidfakta & barnkunskap på vetenskaplig grund”. 9.11, 17:30-19:00 (Hörsalen, Södertälje konsthall) Torsdagssalong Family First #3: Konstnären och curatorn Anna Linder bjuder in Zafire Vrba, Sara Lindquist, Amelie Björck och Louise Wolthers till ett samtal om normkritiska familjekonstellationer utifrån hennes film Spermahoran. Södertälje konsthall, Lunagallerians mellanplan. Öppettider: Tisdag – fredag 9-19, lördag 11-15, söndag 12-16. Alla Helgons dag stängt. Dag före helgdag 9-17. Fri entré! www.facebook.com/sodertaljekonsthall www.sodertalje.se/konsthallenIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.