Vad är okej sex?

Page 1

Vad är okej sex?

- samtyckesundervisning på språkintroduktionsprogrammet

Cecilia Gunnemark

Citera artikeln: Gunnemark, C (2023). Vad är okej sex? samtycksundervisning på språkintroduktionsprogrammet. SO-didaktik: höst 2023.

Länka till artikeln:

https://issuu.com/so-didaktik/docs/september_cecilia_g

Artikeln publicerades online 14 september 2023. Artikeln ingick inte i ett nummer utan publicerades separat. Den kommer att ompubliceras som del av ett nummer i SO-didaktik vid ett senare tillfälle.

SO-didaktik

höst 2023

ISSN 2002-4525

Publiceringsansvar: Föreningen SO-didaktik

E-post: so-didaktik@globala.se

Onlinepublikation:: https://issuu.com/so-didaktik

Hemsida: www.so-didaktik.se

1

Vad är okej sex?

- samtyckesundervisning på språkintroduktionsprogrammet

So-läraren Cecilia Gunnemark skulle undervisa om sex, samlevnad och samtycke i samhällskunskap på språkintroduktionsprogrammet och ställdes inför utmaningen att eleverna ofta är ovana vid undervisning och diskussioner om sexualitet i könsblandade grupper.

Hon använde elevernas naturliga nyfikenhet för att låsa upp ämnet och konstruerade en FDU som tog sin utgångspunkt i den angelägna

frågan: Vad är okej sex? Detta blev

ett sätt att närma sig den nya samtyckeslagen och att diskutera var gränserna går för frivilligt sex.

2

Sverige har en ny sexualbrottslagstiftning som ofta beskrivs som samtyckeslagen sedan 1 juli 2018. Den nya lagen bygger på frivillighet. Sex ska vara frivilligt, annars är det olagligt. Lagen gör det tydligt att varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Frivilligt sex betyder att en person har uttryckt ett ja till en sexuell handling med ord eller kroppsspråk. Den som vill ha sex måste ta reda på om den andra vill vara med genom att fråga. Finns inga tecken på att personen vill delta ska den som vill ha sex utgå från att den andra personen inte vill. Det är viktigt att komma ihåg att en person alltid har rätt att ändra sig. Det spelar ingen roll vad som har hänt innan, vad personen har sagt eller gjort. Det spelar inte heller någon roll vem som tagit initiativ. Att fortsätta med en sexuell handling mot en person som inte vill är brottsligt. Illustration: BiancaVanDijk, Pixabay

Jag brukar fantisera om att jag har sex med en person som går i min klass. Är det okej?

Det är tyst i klassrummet efter att jag har läst upp frågan från bildspelet. Eleverna skruvar på sig i bänkarna. En kille längst bak vickar på stolen och tar, med ett brett leende, upp ett grönt ja-kort. Några sneglar åt hans håll och visar också grönt kort. Det är en spänd, lite obekväm stämning. Jag biter mig i tungan och räknar baklänges för att låta eleverna få tid att ta ställning. Fler elever tar upp grönt kort och även röda nej-kort visas i klassrummet. Jag klickar fram till nästa bild med svaret:

Fortsätt fantisera! Det är inte förbjudet att drömma om andra. Du kan fantisera om vad du vill, om du mår bra av det.

Sorl och fniss utbryter i klassrummet. Spänningen släpper och det flyger kommentarer på olika språk. Jag pekar på lagboken och påminner eleverna om att i denna övning så finns det rätt eller fel svar utifrån samtyckeslagen. Syftet är inte att visa vad du själv tycker. Det blir lite lugnare och vi fortsätter med nästa fråga på bildspelet:

Han är 14 men ser äldre ut. Jag har bett honom flera gånger att skicka sexiga bilder på sig själv. Jag hoppas han går med på det snart.

FDU:n Vad är okej sex?

Det som beskrivs ovan är hämtat från min frågedrivna undervisning (FDU) om sex och samtycke i en språk-

3

introduktionsklass. Det är den första lektionen och jag vill skapa en intresseväckande iscensättning av den fråga som eleverna ska undersöka: Vad är okej sex? Det tycks ha lyckats! Bildspelet och de röda och gröna lapparna engagerade och diskussionen fortsätter efter att klassrumsdörren stängts.

Syftet med FDU:n är att eleverna ska förstå vad begreppet samtycke innebär och få kunskap om de lagstadgade gränserna för sexualitet. Utifrån elevernas nyfikenhet och relevansen med omskrivningen av läroplanen planerade jag undervisningen om samtycke. Som alla undervisande lärare vet så behövs all tillgänglig undervisningstid för att hinna med det centrala innehållet och ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper mot kraven. Jag arbetade med momentet Lag och rätt i Samhällskunskap och avgränsade undervisningen till att handla om samtycke enligt svensk lag. FDU:n skulle fungera som en introduktion till momentet och begränsas till tre lektionstillfällen under en vecka. Att lägga upp undervisningen som frågedriven undervisning där undervisningen utgår från att undersöka en fråga, till skillnad från att hitta färdiga svar, passade ämnesområdet sex och samlevnad bra. Genom att ställa frågor och ha ett undersökande förhållningssätt öppnas möjligheten till reflektion runt tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta är särskilt intressant i förhållande till undervisning på språkintroduktion där elever har rika erfarenheter, men ofta inte tillräckliga språkkunskaper för att formulera sig.

Sex och samlevnad

Under perioden som FDU:n genomfördes arbetade alla fyra klasserna i språkintroduktion med ett ämnesöverskridande återkommande sex- och samlevnadsprojekt som vi kallade “Kärlek och identitet”. I undervisningen belystes kärlek, sex och identitet ur olika perspektiv i NO, SO och SVA. I planeringen av projektet utgick vi från elevernas anonyma frågor från “Frågelådan om sex”. Eleverna hade fått läsa och bearbeta olika slags texter, se på filmer, göra värderingsövningar och diskutera kärlek, sex, hbtq-frågor och hur identiteten formas. Eleverna fick också i uppgift att gå in på Youmo.se som är Ungdomsmottagningens sajt för ny-

anlända, för att söka svar på frågor och framför allt läsa av lust och eget intresse på sitt modersmål.

Att undervisa om sex och samlevnad på språkintroduktionsprogrammet innebär ofta att en del av eleverna är ovana vid undervisning och diskussioner om sexualitet i könsblandade grupper. Eleverna är mellan 16-20 år, kommer från olika kulturer, talar olika språk och har naturligtvis en mängd olika erfarenheter. Det finns olika förkunskaper som ofta innebär att undervisningen inte kan utgå från en gemensam referensram eftersom det finns elever som endast gått i skolan några få år, eller gått i koranskola, men också de som studerat på universitet. Detta innebär utmaningar i att planera undervisningen så att eleverna har möjlighet att utveckla kunskaper utifrån sin nivå. Det är dock lätt att räkna upp alla olikheter i en heterogen grupp i stället för att ta fasta på det som är gemensamt. De är alla ungdomar med svenska som andraspråk som är lika nyfikna, blyga, blasé och vetgiriga som de flesta andra när det gäller kärlek och sex. Nyfikenhet är en konstruktiv utgångspunkt för undervisning i sex och samlevnad så det är viktigt att eleverna är delaktiga i planeringen. Idén till FDU:n “Vad är okej sex?” kom från diskussioner i klassrummet där jag fick höra att elever upplever att gränser för vad som är tillåtet och otillåtet i Sverige är otydliga och att det finns en rädsla för att göra fel och bli misstänkliggjord. “Hur vet du att en person verkligen vill ha sex med dig?” utbrast en av eleverna. “Tänk om man bara tror att det är okej och sen blir allt fel?”

Genom elevens fråga och diskussionen som följde väcktes mitt intresse för att fokusera på begreppet samtycke i min FDU. Att samtycke är ett viktigt begrepp att ta upp i sex och samlevnadsundervisningen framkommer i Skolinspektionens (2018) kritik mot undervisningen. Regeringen har formulerat att: “skolan har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur, där sex bygger på ömsesidig frivillighet och sexuella trakasserier inte normaliseras”.

Från och med höstterminen 2022 ändrades kursplanen för sexualundervisning i skolan från sex och samlevnad till sexualitet, samtycke och relationer. På Skolverkets hemsida finns stöd för att utveckla undervisningen och RFSU erbjuder det pedagogiska mate-

4

“Tusen sätt att säga nej” var en kampanj om samtycke som Stockholms stad lanserade i sociala medier. Kampanjen riktade sig till ungdomar i åldern 13-19 år och syntes i annonser på Instagram, TikTok och Snapchat. Syftet var att lyfta fram betydelsen av samtycke, att lyssna in, läsa av signaler och stämma av. Kampanjen handlar både om att uttrycka egna och tolka andras signaler. Idén var att om unga blir bättre på att stämma av med varandra om vad man vill, och respektera när någon inte vill, skapas färre situationer där någon riskerar att utsättas för kränkningar.

Foto: Stockholms stad.

rialet “Vill du?” som innefattar föreläsningar riktade till lärare och möjlighet att boka lektionsbesök.

Lagen om samtycke

Samtycke är både självklart och komplicerat. Naturligtvis ska sex vara frivilligt. Men precis som eleven uttryckte det, hur kan någon vara riktigt säker på att en person verkligen vill? I lagen om samtycke i sexuella relationer från 2018 så är svaret på elevens fråga att personen uttryckligen ska säga ja eller aktivt visa att den vill delta. Samtycke är inte en frånvaro av nej eller ett tveksamt “nja”. Lagen slår fast att alla har rätt till en personlig och sexuell integritet. Lagen finns och den ska efterföljas men samtidigt verkar det som att begreppet samtycke behöver förtydligas. För att lagen om samtycke ska få effekt krävs att alla förstår vad det innebär att praktisera samtycke i vardagen. Det behövs helt enkelt en samtyckeskultur i vårt samhälle.

Att detta inte är fallet visar Stockholmsenkäten från 2020 där 8 % av flickorna i årskurs två på gymnasiet uppgav att de har blivit tvingade till sex. Det är den högsta siffran sedan frågan fördes in i enkäten 2002. För att uppmärksamma vikten av samtycke lanserade Stockholms stad kampanjen “Tusen sätt att säga nej” 2021 med annonser i sociala medier som TikTok och Snapchat direkt riktade till ungdomar i åldern 13–19. Annonserna innehöll länkar till information om samtycke och var stöd och hjälp finns. Flera andra informationskampanjer som “Av fri vilja” från Brottsförebyggande Rådet och fatta.nu har också uppmärksammat samtyckeslagen.

Fortsatt arbete med FDU

I det fortsatta arbetet läste eleverna texter om samtycke och om sexualbrott från olika källor för att besvara stödfrågorna: Vad är samtycke? Vad är sexualbrott? och Vart kan en vända sig om en har blivit utsatt för sexualbrott? I exit tickets efter varje moment kunde jag följa upp och se om det var något som vi behövde gå igenom igen. Som avslutning av stödfråga 3 spelade eleverna “Du bestämmer” från www.nagotharhant. se. Spelet är uppbyggt för att visa hur en kan göra

5

Youmo.se är en sajt för ungdomar som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa, men det går också att läsa om jämställdhet, ungas rättigheter och hur unga kan få hjälp att må bra. På Youmo kan elever se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska. Det går också att hitta kontaktuppgifter till alla Sveriges ungdomsmottagningar. Youmo är en del av UMO. Det är Sveriges regioner som ansvarar för Youmo och UMO. Det är de som har hand om vård och hälsa i Sverige. Det som finns på sajten har granskats av personer som är experter på Youmos ämnen. Översättningarna är granskade av flera personer som kan både svenska och det språk som texter har översatts till. Bild: Youmo.se

6

motstånd i vardagsnära situationer som bryter mot samtyckeslagen. Spelaren kan välja olika lösningar på problemet som ger olika fortsättningar. Jag valde att använda spelet eftersom det är tydligt med ett enkelt språk på svenska och det ger en tydlig bild av hur en kan agera. Spelet ger även information om rättigheter och vart en kan vända sig om en blir utsatt. För att bedöma om eleverna kunde använda begreppet samtycke, och om de hade förstått i vilka situationer som sex är okej, gjordes en summativ slutuppgift där de skulle kryssa i ja- eller nej-alternativ för sex påståenden. Dessutom skulle de besvara frågorna:

1. Hur kan en person som varit utsatt för sexualbrott få hjälp? Ge exempel på tre olika ställen (eller personer) dit en kan vända sig.

2. Vad är okej sex? Använd begreppet samtycke när du förklarar.

I slutuppgiften kunde alla elever som varit närvarande på lektionerna svara med rätt alternativ på kryssfrågorna så att resultatet blev godkänt. De visste också vart de skulle vända sig om de behövde hjälp. Eleverna svarade inte så omfattande på frågan där de skulle förklara vad som är okej sex med hjälp av begreppet samtycke. En del förklarade bara vad ordet samtycke betyder medan eleven i exemplet nedan resonerar om innebörden av samtycke utan att direkt använda begreppet:

Samtycke = Vad är en samtycke. Först tex om man vill ha sex med någon du kan inte fråga direkt till en person att du vill ha sex med hen. Så vad kan du göra. Du måste känna han eller henne först. Ni måste vara en bra vän innan. Efter det om du tror att hon är intresserad i dig eller hon vissar att hon tycker om dig då du kan fråga henne att du vill ha en riktig relation eller du vill ha bara sex med henne. Först som är viktigt att ni båda måste håller med varandra t.ex. om du vill ha sex med henne men hon vill inte ha sex med dig. Om hon sa nej då du kan inte tvinga henne det är en brott. Om ni båda håller med varandra då ni kan ha sex det okej. Man kan få fängelse om man tvingar hen för att ha sex med någon.

Samtycke och kommunikation

Det är inte lätt att undervisa om sex och samtycke, bland annat eftersom en oftare än vanligt får möta sina egna fördomar, inskränkningar och ibland finns en rädsla för att uppfattas som pinsam eller gränslös. Och det är inte heller lätt att bli undervisad om sex och samtycke på ett nytt språk i en ny kultur. När du har svenska som andraspråk behöver du lära dig att tala om sex på ditt nya språk. Könsord, runda ord, biologiska kroppsdelar är lätta att översätta och något som många ungdomar lär sig snabbt. Att praktisera samtycke är dock mer utmanande eftersom det innebär att en ska kunna tala om sex och kunna uttrycka vad en vill och inte vill. Därför var frågan ”Vilka ord behövs för att prata om sex och för att förklara vad en vill och inte vill?” viktig att ha med i undervisningen om samtycke. Mitt dilemma var att besluta vilka ord som ska väljas ut och att jag själva drabbades av lite genans och hämmande tankar - är detta ändå inte lite för privat?

Begreppet samtycke är komplext och kommunikationen i sexuella sammanhang är både verbal och fysisk. Lösningen blev att hämta ord från, något torra och informationstäta, texter från Vårdguiden och Polisen om samtyckeslagen och sexualbrott. Dessa ingick sedan i undervisningen. Upplägget skavde dock och ordlistan blev inte bra. Orden behövdes för att förstå texterna men frågan kvarstod - är detta verkligen orden som eleverna behöver för att kunna besvara frågan? Utvärderingen med exit tickets visade att just frågan Hur visas samtycke? var svår att besvara för eleverna vilket jag tror beror på att undervisningen inte heller hade gett eleverna språkliga verktyg för att sätta ord på hur samtycke kan visas genom kroppsliga signaler och verbala uttryck. Jag har efteråt hittat ett material från RFSU, “Vill du?”, med en ordlista bestående av lappar på ord för hur samtycke kan visas och en kroppskarta med ord som beskriver kroppsliga signaler. Detta är ett material som löser mitt dilemma och som jag verkligen vill pröva att använda nästa gång jag genomför FDU:n. Jag har funderat på den spända stämningen vid iscensättningen när eleverna skulle svara med hjälp av lappar på olika påståenden. Att visa vad en tycker är ett sätt att blotta sig och kan upplevas som obehagligt

7

i känsliga frågor. I stället för att eleverna ska visa röda och gröna lappar kommer jag att använda mig av digital utvärdering med hjälp av exempelvis Mentimeter. En digital utvärdering gör att eleverna är anonyma och förhoppningsvis kan svara mer ärligt utan att riskera att känna sig utlämnade eller generade. Bildspelen från Youmo.se och Nagotharhant.se tycker jag fungerade bra för att förstå och infoga begreppet i ett begripligt sammanhang. Situationerna som illustreras kan ungdomar relatera till i sin vardag och därmed hjälpa till att öka förståelsen när språket inte räcker till. Bilderna är tecknade och representerar en mångfald i fråga om kön, etnicitet och hbtq+. Detta är ett bra stöd för läraren.

Genom att konstruera FDU:n har jag tvingats att fördjupa mina egna kunskaper runt samtycke och jag har blivit varse vilket enormt arbete och engagemang från många som ligger bakom förändringen av sexualbrottslagen och läroplanen. Under genomförandet av FDU:n har elevernas intresse och frimodighet i diskussioner varit fint att möta och det ger hopp om möjligheten att skapa en samtyckeskultur. Det skulle gå att lägga mer fokus på detta genom att låta någon form av informerat handlande få mer utrymme i slutet av FDU:n. Egentligen tror jag större delen av undervisningen kan anvädas för informerat handlande, snarare än enbart kunskapsinhämtning. Som FDU:n genomfördes nu var det stort fokus på individuella reflektioner över det egna handlandet, och jag tror att detta kan lyftas till ett mer synligt och gemensamt engagemang. Det går att gemensamt fundera över vad som kan känneteckna en tänkt samtyckeskultur. En avslutande reflektion är att det är viktigt att ge eleverna kunskaper om sex och samtycke i ett undervisningsmoment som jag beskrivt ovan, men jag tycker egentligen att den här ingången borde vara ett av persektiven i alla ämnen och i betydligt fler undervisningsmoment.

Text: Cecilia Gunnemark

Lärare i SO och SVA på språkintroduktionsprogrammet, Bromma gymnasium, Stockholms stad.

Referenser

1177 (u.å.). Sex och samtycke. https://www.1177.se/Kronoberg/liv-halsa/sexuell-halsa/sex-och-samtycke/ Brottsoffermyndigheten (u.å.). Om lagen. https://www.frivilligtsex.se/om-lagen/

Polisen (u.å.). Sexualbrott – lagar och fakta. https://polisen.se/lagaroch-regler/lagar-och-fakta-om-brott/sexualbrott

Projeketet Något har hänt (u.å.). Spelet Du bestämmer. https:// nagotharhant.se/du-bestammer

RFSU (u.å.). Vill du? Lärarmaterial. https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/vill-du-grundskolan.pdf

Skolinspektionen (2018). Sex- och samlevnadsundervisning. https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/sex--och-samlevnadsundervisning/ Youmo (u.å.). Bildspel: Vad är okej sex? https://www.youmo.se/sex/ bildspel-vad-ar-okej-sex/

8

Syfte och centralt innehåll

Vad är okej sex?

Världen och vår omgivning är i ständig förändring. Samhällskunskapen ska hjälpa eleverna att ta sig an denna föränderliga värld och ge dem en förståelse för vardagen de lever i. Eftersom eleverna ska ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer, kommer till exempel mänskliga rättigheter, jämställdhet, sexualitet och sociala frågor att vara viktiga perspektiv i undervisningen. Centralt innehåll:

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.

• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.

Iscensättning av den angelägna frågan

Vad behövs för ord för att prata om sex och förklara vad en vill och inte vill?

Formativ övningsuppgift

Ordkortlek ”Vill du”?

Undersök och förklara uttryck och frågor.

Vad är okej sex enligt samtyckeslagen?

I vilka situationer det är okej att ha sex? Visa röd lapp för nej och grön lapp för ja. Bildspel om vad som är okej sex från Youmo.se visas.

Vad är samtycke och vad är sexualbrott?

Formativ övningsuppgift

Presentation: Sex och samtycke. Eleverna antecknar i åhörarkopior och jobbar med frågorna: Vad är samtycke? Hur visas samtycke? Varför är samtycke viktigt? Vad är sexualbrott?

Hur kan den som blir utsatt för sexbrott få hjälp?

Formativ övningsuppgift

Sammanfattning av elevsvar från exit ticket.

Spela ”Du bestämmer”.

Spel: Kortlek ”Vill du?” från https:// drive.google.com/file/d/1spPlHzL_4X3JzGiByO3L9QDXIGo1Nn13/view?usp=sharing

Spela gärna “Let´s talk about sex” med Salt n Pepa, “Lets talk about Love, baby” från filmen Baagi med Tiger Kapoor, “Vill ha dig“ med Freestyle i bakgrunden.

Text: Sex och samtycke från https://www.1177.se/Kronoberg/ liv--halsa/sexuell-halsa/sex-ochsamtycke/

Text: Samtycke från https://www. frivilligtsex.se/

Text: Sexualbrott från https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-ochfakta-om-brott/sexualbrott

Spel: ”Du bestämmer” från https://nagotharhant.se/du-bestammer

Skriftligt individuellt prov. Del 1 innehåller kryssfrågor med ja- & nej-alternativ (samma som i iscensätningen). Del 2 innehåller frågorna:

1. Vart ska du vända dig om du har blivit utsatt för sexualbrott?

2. Vad är okej sex? Använd begreppet samtycke när du förklarar.

Ovan presenteras FDU:n med den angelägna frågan ”Vad är okej sex?”. Om du vill ta del av en mer utförlig beskrivning med övningar, lektionsmaterial, källor och ämnesdidaktiska motiveringar så finns den tillgänglig på hemsidan www.so-didaktik.se. Klicka dig fram till Lektionsbank (FDU-upplägg) och ämnet Samhällskunskap. Där hittar du denna FDU och flera andra. För att komma åt FDU:n i sin helhet behöver du registrera dig på hemsidan, vilket är väldigt enkelt och inte förknippat med några kostnader.

9
Stödfråga 1 Stödfråga 2 Stödfråga 3
Källor Källor Källor
Summativ slutuppgift

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.