Page 1


Música i Poble Sumari

Sumari Activitat federal 8 9 10 11 14 18

Els auditoris d’Onda i Castelló reben a la Banda de la FSMCV en esta nova temporada Les societats musicals celebren que el Consell inicie els tràmits perquè siguen declarades BIC Música per a créixer, nova iniciativa formativa per als professors de les escoles de música i educands El Pla Estratégic de Societats Musicals es presentarà durant el III Congrés La FSMCV participa activamente en el congreso de la UNDEF con propuestas concretas Jesús Cantos Plaza dirigirà a la Banda de la FSMCV en la nova temporada de 2011

Actualitat 20

La Unió d’Agost, Cox, La Romana i Fondó de les Neus guanyen el certamen d’Alacant

24 26

Entrevista a Johan De Meij, director y compositor. El valencià Fuentes Castilla guanya el premi Villa de Madrid per a orquestra sinfònica El Certamen Internacional de Bandas de Valencia se consolida en el año de su 125 aniversario

28

Opinió 50

La importància social de les societats musicalls, per Nazario Rico Rico i Juan Carlos Rico Rico.

Comarques 52 a 83 Tota la informació de les comarques d’Alacant, Castelló i València.

Partitures, discos, llibres… 84

Últimes novetats a les editorials musicals.

MUSICA I POBLE La Revista de la Música Valenciana Núm. 163 / 2011 Edita: FSMCV Comité de redacció: Josep Francesc Almería Serrano Ernest Llorens Climent Maite Agulles Perelló Salvador Benavent Serena Cristina Quílez Porta (assessora tècnica) Corresponsals comarcals: Maribel Vicedo (Alcoià-Comtat) Berta del Río (Camp de Morvedre) José A. García (Foia de Castalla) Begoña Navarro (Hoya de Buñol) Anna López (Horta Sud) Vicent Ruiz (Horta Nord) Francisco Alberola (L’Alacantí) Vanessa Ortells (Plana Baixa) Xavi Pérez (Ribera Alta) Pelaio Máñez (Ribera Baixa) Elena Giménez (Tierra del Vino) Lluís M. Segrelles (Vall d’Albaida) Salvador Fos (Vall de Càrcer) Rafael Laguna (Vall dels Alcalans) Pedro Hernández (Vega Baja) Visi Arranz (Vinalopó) Fotografies: Arxiu FSMCV. Redacció i administració: Sorní, 22 - 1ª. 46004 València E-mail: fsmcv@fsmcv.org Telèfons: 96 351 92 43 / 96 353 19 43 Fax: 96 351 57 88 Imprimeix: Gràfiques Bolea Dipòsit legal: V-1.919-1975 ISSN: 1887-133X

La FSMCV no es fa responsable de les opinions vertides pels seus col·laboradors. Amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i de:

Convocatòries 86

Cursos, concursos, premis…

3


Música i poble Actualitat Música i Poble Breus

Breus Les activitats musicals i formatives arriben a totes les comarques

Les bandes de Castelló ofereixen una nova temporada de concerts al Templete

L

L

a FSMCV ha posat en marxa un any més una nova campanya d’activitats comarcales conti-

’Ajuntament de Castelló i la delegació provincial de Castelló de la FSMCV han presentat la nova temporada de concerts que fins al pròxim mes d’octubre tindran lloc a l’emblemàtic espai del templete del passeig Ribalta

nuant així amb la tasca de fomentar la

de Castelló.

participació de les societats musicals

Des del 8 de maig, les bandes de la

arran de tota la Comunitat.

província han començat a ocupar este

Enguany a més de trobades de ban-

lloc cada diumenge per tal de delectar

des juvenils, escoles de música,

al nombrós públic que acudeix fidel

alumnes... es faran activitats de ca-

cada cap de setmana a esta cita mu-

ràcter més formatiu enfocades a la

sical.

gestió de les societats musicals, els arxius, la propietat intelectual, modernització

Pel templete pasaran durant 2011

tecnològica, organització comarcal, etc.

les agrupacions de localitats com ara

Com en convocatòries anteriors la participació de les comarques és pràctica-

Cervera, Castelló, Caudiel, Vilavella,

ment total, ja que a tot el territori han començat ja el desenvolupament d’estes

Nules, Llucena, Salsadella, Sant Jordi,

propostes que s’allargaran fins els últims messos de 2011.

Tírig i Vilafamés.

La campanya d’activitats comarcals conta amb la col·laboració de la Conselleria

El cicle va ser presentat pel diputat de

de Governació, l’Institut Valencià de la Música, les tres diputacions provincials

cultura, Miguel A. Mulet i el president

(Alacant, Castelló i València) i la fundació Bancaixa.

provincial de Castelló, Manuel Esbrí.

La Jove Orquestra de la Generalitat interpreta València celebrà una nova edició del festival de la Gran Partita de Mozart en la seua gira música contemporània Ensems

L

a Jove Orquestra de

la

Generalitat

(JOGV) ha realitzat

L

a trentè tercera edició del festival de Música Contemporània de València, Ensems, es va portar a terme entre els dies 11 i 15 de maig. Sota el lema Love Songs, Ensems traspassà les fronteres del que fins ara es denomi-

una nova gira de concerts

nava música contemporània i es va obrir a tot tipus d’influències –internet, pop,

per la Comunitat Valenci-

electrònica, jazz, clàssica...– per a captar al públic no especialitzat i acabar amb

ana. Enguany, a més, dels

els tòpics de fredor, intel·lectualitat i encotillament que fins ara han pesat sobre

concerts oferits al Palau

el gènere.

de les Arts de la ciutat de

Ensems 2011 va donar cabuda a grups i

València i l’Auditori de Cas-

intèrprets de Finlàndia, Noruega, França,

telló la formació ha actuat també en l’Auditori de Saragossa i en el Palau de

Suècia, Regne Unit i Espanya i va oferir un

Congressos d’Albacete.

total de tretze estrenes absoluts.

En el seu programa s’ha pogut escoltar la cèlebre Serenata en si bemol major per

A més a més, el festival va acollir els XXIII

a instruments de vent de Mozart, coneguda com la Gran partita.

Trobades Internacionals de Composició que

Els nous directors assistents de l’orquestra, Beatriz Fernández Aucejo i Pablo Rus

van incloure dues sessions amb compo-

Broseta, han dirigit el concert de València, mentre que el titular, el mestre Manuel

sitors, dues taules rodones i un taller de

Galduf, va dur la batuta en els altres tres.

composició, que contaren amb la presència

Els músics de la JOGV interpretaren a més la peça Moz-Art à la Haydn, d’Alfred

d’algunes dels més destacats especialistes

Schnittke, i El burgès gentilhombre, de Richard Strauss.

de l’actualitat.

5


Editorial

Música i poble Editorial

La ignorancia, el conflicto y, como guinda, la irresponsabilidad. Así podríamos describir este “tripartito”, concepto tan de actualidad en nuestro contexto sociopolítico, que toma otras formas para manifestarse en nuestra vida cotidiana o institucional, en esta ocasión de la mano de diversas expresiones del pensamiento inconsciente que, ante la ceguera producida por los intereses personalistas derivados de orgullos maltrechos, expectativas frustradas y/o percepciones distorsionadas, provocan que algunas personas lapiden los legítimos intereses de un colectivo para obtener la satisfacción personal de los suyos propios. La FSMCV ha presenciado, en los últimos tiempos, la aparición de noticias en los medios de comunicación escritos en donde se daba rienda suelta a diversas variantes de frustración personal que, sin ningún tipo de reflexión ni prudencia, han intentado aflorar al ámbito de lo público dinámicas inexistentes en una organización eminentemente democrática como lo es la FSMCV. Hemos asistido, estupefactos, a las descargas egocéntricas de actitudes de algunas personas que, no hallándose satisfechas con los normales cauces que proporcionan las instituciones democráticas, pretenden derivar estos cauces a los medios de comunicación, con declaraciones en donde la inexactitud, la falta de rigor, el engaño y la malversación campan con toda naturalidad como si toda la vida hubiera sido este su entorno habitual. Todas estas manifestaciones han causado malestar en la FSMCV, en nuestros principales interlocutores institucionales de la Generalitat Valenciana, a los que no les interesa en estos momentos afrontar ningún tipo de crisis e, incluso, en la propia dirección del medio de comunicación implicado, con el que los representantes de la FSMCV tuvieron la oportunidad de reunirse, a consecuencia de estos hechos, y que constató su perplejidad

6

por el grado de inexactitud de lo publicado, sin haberse contrastado previamente la noticia, como es habitual en el periodismo. ¿Dónde quedó el valor de la democracia? ¿Dónde reside el pudor de aquellas personas que, incapaces de refrenar sus impulsos ególatras en favor de la racionalidad, la sensatez y el sentido común, continúan apelando a la esencia y a lo fundamental de nuestro movimiento asociativo cuando, en la práctica, lo están perjudicando ostensiblemente? En unos momentos delicados, de gran trascendencia para nuestros asociados, en donde la elaboración del Plan Estratégico General de Sociedades Musicales y la negociación del nuevo Modelo de Escuelas de Música van a determinar, en gran medida, el futuro desarrollo de este colectivo, va a ser necesario apartar todos los intereses personalistas y demás afecciones del “ego” en pro del interés colectivo y del futuro de las sociedades musicales. La Declaración Institucional de la FSMCV, aprobada por la Asamblea General, contiene una descripción de los valores fundamentales a preservar por la institución. En momentos como este, será necesario cerrar filas y preservar la cohesión del grupo, como factor indispensable para mantener la interlocución asociativa al nivel que esta necesita. Nuestros estatutos sociales y nuestra estructura orgánica disponen de los mecanismos suficientes para la resolución de las controversias y diferencias de opinión, a través de cauces democráticos internos que no perjudiquen los intereses del colectivo. Entendemos la ignorancia, el conflicto, pero no la irresponsabilidad.


Editorial

Música i poble Editorial

La ignorància, el conflicte i, com colofó, la irresponsabilitat. Així podríem descriure aquest “tripartit”, concepte tan d’actualitat en el nostre context sociopolític, que pren altres formes per a manifestar-se en la nostra vida quotidiana o institucional, en aquesta ocasió de la mà de diverses expressions del pensament inconscient que, davant la ceguesa produïda pels interessos personalistes derivats d’orgulls ferits, expectatives frustrades i/o percepcions distorsionades, provoquen que algunes persones lapiden els legítims interessos d’un col·lectiu per a obtenir la satisfacció personal dels seus propis. La FSMCV ha presenciat, en els últims temps, l’aparició de notícies en els mitjans de comunicació escrits on es donava solta a diverses variants de frustració personal que, sense cap tipus de reflexió ni prudència, han intentat aflorar a l’àmbit del públic dinàmiques inexistents en una organització eminentment democràtica com ho és la FSMCV. Hem assistit, estupefactes, a les descàrregues egocèntriques d’actituds d’algunes persones que, no trobant-se satisfetes amb les vies normals que proporcionen les institucions democràtiques, pretenen derivar aquestes vies als mitjans de comunicació, amb declaracions on la inexactitud, la falta de rigor, l’engany i la malversació naveguen amb tota naturalitat com si tota la vida haguera estat aquest el seu entorn habitual. Totes aquestes manifestacions han causat malestar en la FSMCV, en els nostres principals interlocutors institucionals de la Generalitat Valenciana, als quals no els interessa en aquests moments afrontar cap tipus de crisi i, fins i tot, en la pròpia adreça del mitjà de comunicació implicat, amb el qual els representants de la FSMCV van tenir l’oportunitat de reunir-se, a conseqüència d’aquests fets, i que va constatar la seua perplexitat pel

grau d’inexactitud del publicat, sense haver-se contrastat prèviament la notícia, com és habitual en el periodisme. On ha quedat el valor de la democràcia? On resideix el pudor d’aquelles persones que, incapaces de retenir els seus impulsos egòlatres en favor de la racionalitat, la sensatesa i el sentit comú, continuen apel·lant a l’essència i al fonamental del nostre moviment associatiu quan, en la pràctica, estan perjudicant-lo ostensiblement? En uns moments delicats, de gran transcendència per als nostres associats, on l’elaboració del Pla Estratègic General de Societats Musicals i la negociació del nou Model d’Escoles de Música van a determinar, en gran mesura, el futur desenvolupament d’aquest col·lectiu, va a ser necessari apartar tots els interessos personalistes i altres afeccions de “l’ego” en pro de l’interès col·lectiu i del futur de les societats musicals. La Declaració Institucional de la FSMCV, aprovada per l’Assemblea General, conté una descripció dels valors fonamentals a preservar per la institució. En moments com aquests, serà necessari tancar files i preservar la cohesió del grup, com factor indispensable per a mantenir la interlocució associativa al nivell que aquesta necessita. Els nostres estatuts socials i la nostra estructura orgànica disposen dels mecanismes suficients per a la resolució de les controvèrsies i diferències d’opinió, a través de vies democràtiques internes que no perjudiquen els interessos del col·lectiu. Entenem la ignorància, el conflicte, però no la irresponsabilitat. 7


Música i poble Activitat federal

Activitat federal

Èxit de la Banda de la FSMCV en els primers concerts de la temporada Els auditoris d’Onda i Castelló van ser testics de la inauguració de la temporada. Més de 100 músics d’entre 18 i 28 anys de tota la Comunitat varen ser els protagonistes.

L

’últim cap de setmana del mes de maig, la Banda Federal va sonar a les ciutats d’Onda i Castelló, en els concerts inaugurals de la nova

temporada. Les primeres notas amb les quals va començar esta nova etapa van ser les del pasdoble Dunia Piris de Rafael Talens i l’escenari el de l’auditori d’Onda el dissabte 28 de maig. El programa es va completar en la primera part amb la suite simfònica Siluetes de Manuel Palau i la Gran Fantasia espanyola de Ricardo Villa. Després del descans, el cent-nou músics de la plantilla, d’edats compreses entre els 18 i els 28 anys i procedents de totes les comarques valencianes, interpretaren la marxa mora Tarde de Abril d’Amando Blanquer Ponsoda, el poema simfònic Xúquer de José Grau Benedito i, per finalitzar, Centenari, poema simfònic composat per J. Salvador González Moreno en homenatge al centenari de l’himne regional valencià. Este mateix programa va ser interpretat al dia següent, 29 de maig, a l’auditori de Castelló en el marc del cicle de música de banda que en esta sala de concerts desenvolupa des de fa algunes temporades Castelló Cultural en col·laboració directa amb la FSMCV. Ésta és la selecció d’obres amb les quals ha configurat el programa l’actual director de la formació

gràcies a la col·laboració de la societat musical local.

federal, Jesús Cantos Plaza, amb un caràcter emi-

Este temps de treball va contar amb l’assistència de

nentment valencià on la música de la nostra terra

dos dels compositors dels quals s’anava a interpre-

ocupa un lloc privilegiat. El treball de Jesús Cantos

tar la seua música, José Grau Benedito i J. Salvador

al capdavant de l’agrupació va ser excel·lent com ho

González Moreno que van tindre l’oportunitat de co-

va demostrar el resultat sonor de les dos actuacions,

néixer de prop als músics i director de la banda de

que van ser del gust del públic assistent als concerts.

la FSMCV.

Per a preparar estes obres, els músics van treballar

Després de l’èxit aconseguit en estos concerts, la

durant uns dies d’assaigos en la localitat de Navajas,

FSMCV treballa ja en l’organització de nous concerts

a l’Alt Palància, com ja venent fent en anys anteriors

al llarg de la Comunitat Valenciana i fora d’ella.

8


Música i poble Activitat federal

Les societats musicals celebren que el Consell inicie els tràmits perquè siguen declarades BIC No obstant això, la FSMCV creu primordial l’adequat desenvolupament de la declaració BIC i el Pla Estratègic en un àmbit llegislatiu i competencial coherent.

L

a Federació de Societats Musicals de la Co-

te l’antigüitat, la participació ciutadana (festes locals,

munitat Valenciana (FSMCV) celebra que el

certàmens de prestigi, premis, intercanvis i activitat

Consell inicie els tràmits perquè les societats

comarcal), el nombre de socis i músics en proporció

musicals siguen declarades Bé d’Interès Cultural

al municipi, l’existència d’escola de música o d’edu-

(BIC). La Conselleria de Cultura i Esport ha incoat

cands, la rellevància cultural de l’arxiu documental

l’expedient per a aquesta declaració a favor de la

i posseir immobles o instruments patrimonialment

tradició musical popular valenciana materialitzada

rellevants.

per aquestes associacions.

Un llarg procés

La resolució reconeix com part d’aquest patrimoni a

La declaració de les societats musicals com Bé d’In-

les societats musicals adscrites, en aquest moment,

terès Cultural (BIC) està en tràmit des de juny de

a la FSMCV pel fet de contribuir al manteniment i en-

2009, després que l’assemblea general de la Fede-

riquiment de la cultura musical popular valenciana,

ració celebrada a Altea a l’octubre de 2008 aprovara

mereixedores de la consideració de Bé Immaterial

el projecte presentat pel seu president, Josep Fran-

de Rellevància Local. A partir d’aquest moment, cada

cesc Almería, i la seua junta directiva per a aconse-

ficiosos per al col·lectiu. Josep Francesc Almería, va

societat musical haurà d’iniciar el procés per a tenir

guir aquesta figura legal de protecció.

assistir a este encontre després d’haver mantingut,

un reconeixement individualitzat com Bé Immaterial

La FSMCV ha rebut des d’aleshores l’adhesió de 282

el passat mes de gener, una reunió amb Félix Palo-

d’Interès Cultural (BIC). Per a això es crearà una co-

ajuntaments de la Comunitat Valenciana (52% del

mero, director general de l’Instituto Nacional de las

missió consultiva de la qual formarà part la FSMCV.

total), 85 d’Alacant, 45 de Castelló i 152 de València

Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministeri

Per a Josep Francesc Almería, president de la FSM-

i informes favorables del Consell Valencià de Cultura,

de Cultura d’Espanya.

CV, la resolució “és una bona notícia per al col·lectiu”

Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de

El Govern espanyol va incloure en els pressupostos

però creu que “ací no acaba el treball. Fa falta tre-

València, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Uni-

de 2010 i 2011 un projecte per a la realització d’acti-

ballar en els canvis legislatius necessaris perquè els

versitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i

vitats exteriors de la FSMCV per un import de 50.000

efectes siguen beneficiosos i ajuden realment a les

Universitat de València.

euros. Dels 16 projectes presentats per la Federació

societats musicals”. A més a més, assegura que,

Aquesta declaració potenciarà les mesures de con-

el Ministeri de Cultura ha aprovat 3 per un import

entre altres coses, “l’exenció de l’Impost sobre Béns

servació, protecció i tutela d’aquest patrimoni cul-

total de 63.000 euros.

Immobles (IBI) no quedarà resolta i farà falta fer can-

tural valencià. A més, permetrà a les societats mu-

Dia de la Música Valenciana

vis en la Llei de Patrimoni i la Llei de Mecenatge.”

sicals gaudir d’ajudes directes, beneficis fiscals o

Per altra banda, el 29 d’abril, Dia de la Música Va-

Per la seua banda, Joaquín Soler, responsable del

accions de foment de la cultura musical valenciana.

lenciana, s’ha celebrat enguany amb concerts a Ala-

projecte BIC de la FSMCV, afirma que “mancant

La FSMCV apel·la al consens polític entorn d’una

cant (1 de maig), València (2 de maig) i Castelló (8 de

un reglament, la declaració BIC podria ser un bon

manifestació que és patrimoni cultural del poble va-

maig). El Teatre Principal (Alacant), el Palau dels Arts

instrument per a desenvolupar el títol V de la Llei

lencià, tal com ja va fer Almería després de la seua

(València) i el Palau de Congressos (Castelló) van

Valenciana de la Música que exposa les mesures

reelecció amb el 80% dels vots al novembre passat.

acollir els concerts de les bandes guanyadores del

de foment de la cultura musical, la promoció de la

Suport de la ministra de Cultura

XXXII Certamen de Bandes de Música de la Comuni-

música, les línies de crèdit...”

Així mateix, aprofitant una trobada cultural organitzat

tat Valenciana: Agrupació Musical La Nova de Banye-

Les societats musicals podran iniciar, amb aquesta

pel PSPV-PSOE a València, el president de la FSMCV,

res de Mariola i Societat Unió Musical Algueñense de

resolució, els tràmits per al seu reconeixement com

Josep Francesc Almería, va sol·licitar el suport a Án-

L’Alguenya (Alacant) i Unió Musical Santa Cecilia de

BIC per posseir valors destacats i representatius de

geles González Sinde, ministra de Cultura, perquè

Castellar – Oliveral i Associació Musical Canalense

la cultura valenciana. Per a això, es tindran en comp-

els efectes pràctics d’esta declaració siguen bene-

de Canals (València).

9


Música i poble Activitat federal

Música per a créixer, nova iniciativa formativa per als professors de les escoles de música i educands L’àrea de formació de la FSMCV ha programat per a la tardor un cur que, baix el títol Música per a créixer ajudarà als docents a treballar amb els alumnes més xicotets dels nostres centres.

E

l curs constarà de quatre tallers que abordaran el cant i els contes musicals; audició i relaxació; imaginació, moviment i danses i,

organitzem una classe de música. Qui faça els quatre tallers obtindrà el certificat de la Conselleria en el cas d’estar treballant a Escoles de Música o estar inscrit en la borsa de treball de la Conselleria d’Educació. Qui no realitze els quatre, obtindrà un certi-

els últims 10 anys s’ha dedicat a la investigació ela-

ficat de la Federació com a que ha assistit al taller.

borant el seu propi mètode d’educació musical “Mú-

La professora Eulàlia Abad serà l’encarregada de

sica per Créixer” especial per nens de 0 a 3 anys. Ha

formar els professors assistents a este curs que

impartit tallers del mètode als departaments d’infan-

tindrà lloc al Taller de Música Jove de la ciutat de

til i de magisteri dirigits pel Doctor Josep Gustems a

València. Pedagoga i cantant, Eulàlia Abad ha rebut

la Universitat de Barcelona.

diversos cursos de formació variada: mètode Wi-

Actualment treballa al Musical de Bellaterra amb

dissabtes 3 i 17 de setembre, 29 d’octubre i 19 de

llems, massoteràpia a Vitoria amb Patxi del Campo,

seminaris i cursos per mestres, reconeguts per la

novembre.

expressió corporal, dansa lliure i altres. Ha treballat

Generalitat de Catalunya, imparteix tallers per tot

El termini per sol·licitar participar en els cursos fina-

en moltes escoles bressol i escoles de música de

Catalunya i treballa permanentment en la composi-

litza el pròxim 30 de juny. Els professors interessats

Barcelona amb nens fins a 5 anys, utilitzant mètodes

ció de material didàctic.

en fer-los poden informar-se i matricular-se a través

prestigiosos como els de Martenot i Willems. Durant

Les dates de realització dels quatre tallers seran els

de la web de la FSMCV: www.fsmcv.org

La FSMCV informa al col·lectiu de les propostes dels partits polítics en relació a les societats musicals

T

al i com va anunciar, durant el periode pre-

diferents formacions polítiques amb representació

electoral, la FSMCV va informar a les 300.000

en les Corts Valencianes. No va ser possible concre-

persones del col·lectiu del programa i projec-

tar una entrevista amb el PP.

tes del PP, PSPV, EUPV i Compromís en relació amb

Josep F. Almería, president de la FSMCV, va valorar,

les societats musicals. La Federació va arreplegar

en termes generals, la “important presència de les

les propostes de finançament, ensenyament, inici-

societats musicals” en les propostes dels partits po-

atives estratègiques, marc legal i fiscal... i les va fer

lítics en la campanya electoral. Almeria va assegurar

cultural del poble valencià”.

arribar a través de la seua página web (www.fsmcv.

que “el col·lectiu observa que les diferents formaci-

Cal recordar que la FSMCV agrupa a 535 societats

org), del seu butlletí electrònic ‘A tempo’ i de les xar-

ons polítiques assumeixen, en un percentatge ele-

musicals d’Alacant, Castellón i València (el 50% del

xes socials.

vat, els objectius i reivindicacions de les societats

total espanyol) amb 40.000 músics, 60.000 alumnes

La Federació va mantindre reunions amb Compro-

musicals per a arribar al consens polític que sempre

de les escoles de música i més de 200.000 socis.

mís (Josep María Pañella), EUPV (Lluís Torró) i PSPV-

hem demanat. També hi ha diferències sensibles en

El col·lectiu té gran pes social, econòmic i cultural

PSOE (Jorge Alarte, Carmen Martínez, Juan Soto i

els programes que haurà que llimar per a assegurar

a la Comunitat Valenciana ja que un 97% dels 542

Pilar Sarrión) dins de la ronda d’entrevistes amb les

la sostenibilitat i el desenvolupament d’un patrimoni

municipis conta almenys amb una societat musical.

10


Música i poble Activitat federal

La FSMCV signa amb Serafín Castellano dos convenis per un import de 843.670 euros Es tracta dels convenis relatius al funcionament de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i a la campanya d’intercanvis musicals.

L

a conselleria de Governació subvencionarà a la FSMCV amb un import que ascendeix a 843.670 euros durant 2011, dels quals

450.000 corresponen al conveni de concerts d’intercanvis entre les societats musicals federades i la resta, 393.670 euros, al suport i funcionament de la FSMCV. L’objectiu d’aquests convenis són, d’una banda, la promoció musical i interrelació entre les diferents societats musicals federades i, d’una altra, donar suport al programa d’activitats de la Federació. Ambdós convenis s’han signat el passat 2 de juny pel conseller de Governació Serafín Castellano i el president de la FSMCV, Josep F. Almería. Segons Castellano, la Generalitat “compleix amb la Federació i les 500 societats musicals i es demostra amb la major inversió per al sector musical de la Comunitat que s’ha fet mai en els pressupostos de 2011 amb més de 8 milions d’euros, que inclouen també les línies pressupostàries acordades amb la FSMCV”.

ticipen en la campanya. De fet moltes han sigut les

Per al president de la Federació, Josep F. Almería,

que abans de signar-se el conveni ja tenian establert

“la FSMCV està satisfeta amb el grau de compliment

les condicions de l’intercanvi musical.

dels acords i l’avanç de les comissions de treball. La

Pla Estratègic de Societats Musicals

signatura dels convenis redundarà en la relació de

D’altra banda i dins de l’acord al qual van arribar el

col·laboració de la Federació i la Generalitat Valenci-

passat mes de setembre la FSMCV i la conselleria

ana i en la dinamització del col·lectiu de les societats

de Governació, després de les retallades de la Gene-

musicals. Anem per un bon camí”.

ralitat Valenciana a les societats musicals, figura la

Intercanvis musicals

redacció del Pla Estratègic de les Societats Musicals

Com en anteriors convocatòries, els concerts d’in-

de la Comunitat Valenciana.

tercanvis podran estar a càrrec de qualsevol unitat

Un document en el qual treballen conjuntament les

artística de les societats musicals. D’esta manera es

dos entitats des de fa msesos mitjançant una comis-

flexibilitza encara més, donant la possibilitat a les

sió mixta encarregada de preparar estudis i informes

entitats de que participen en la campanya no només

al voltant dels assumptes que més afecten al nostre

les bandes simfòniques, sinó també les bandes jo-

col·lectiu.

ves, les orquestres, grups de cambra, cors... amb la

El III Congrés General de societats musicals, que se

qual cosa la varietat i qualitat està garantida.

celebrará a València al mes de setembre, mostrará

FSMCV exposarà davant els seus associats les línies

La FSMCV estima que quasi la totalitat de les 536

els resultats d’aquest treball. Una cita sens dubte

a seguir per tal de garantir el present i el futur del

societats musicals que existeixen en l’actualitat par-

crucial per al món musical valencià durant la qual la

col·lectiu.

11


Música i poble Activitat federal

La FSMCV informa a la delegada del govern dels seus projectes per a 2011 Encara que ja la coneixia, Ana Botella s’ha mostrat sorpresa de la gran quantitat de projectes i iniciatives que aquesta associació porta a terme.

L

a Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), representada pel seu president Josep Francesc Almería, el se-

cretari general Juan V. Mateu i el gerent David Seguí, ha informat a la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Ana Botella, dels múltiples projectes que l’entitat federal desenvolupa com representant de 536 societats musicals d’Alacant, Castelló i València (el 50% del total espanyol). A pesar que ja la coneixia, Botella s’ha mostrat sorpresa de la gran quantitat de projectes i iniciatives

Programa Europeu Sócrates de cooperació cultural.

Projecte de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Im-

que aquesta associació porta a terme. Entre ells,

Precisament d’aquests programes que la FSMCV

material de la UNESCO, han parlat detalladament al

Almería li ha parlat de l’experiència federal en ma-

desenvolupa amb els Ministeris de Cultura i Afers

llarg de la reunió.

tèria de cooperació cultural internacional a través de

exteriors i d’altres assumptes com el Pla Avança o

En 2011 el Govern espanyol destinarà 50.000 euros

les activitats que manté amb Colòmbia i amb insti-

la proposta que les activitats que desenvolupen les

a un projecte per a la realització d’activitats exteriors

tucions de França, Itàlia i Romania en el marc del

societats musicals federades siguen incloses en el

de la FSMCV, igual que va fer en 2010 .

La Federació s’adhereix al Manifest d’ACPV en contra del cessament d’emissions de TV3 a València

L

’entitat federal es va adherir el passat mes d’abril al Manifest contra el cessament de les emissions de TV3 a la Comunitat Valenciana i

per la defensa de la llibertat d’expressió i la pluralitat informativa, impulsat per Acció Cultural del País Valencià. Així mateix, des d’esta organització es va convidar a que diverses bandes de música participaren en la manifestació que va celebrar-se a València el dissabte 16 d’abril per la vesprada. A més de representants federals, la manifestació va contar amb la participació de músics de bandes de tota la Comunitat Valenciana entre elles l’Agrupació Artístic Musical Santa Cecilia de Bellreguard, que va encapçalar la marxa reivindicativa interpretant música baix la direcció del compositor Carles Santos.

12


Música i poble Activitat federal

Gran acceptació del grup de percussió de Maza (França) a la Font de la Figuera L’actuació es va emmarcar en l’agenda d’activitats de la delegació europea que va visitar València en el marc del projecte europeu de cooperació cultural Sócrates ANIM’Art.

E

ls joves percussionistes francesos van actuar dissabte 16 d’abril a La Font de la Figuera, en la primera part del concert de Pas-

qua que va oferir la Lira Fontiguerense. Ambdues formacions van ser molt aplaudides pel nombrós públic que es va congregar en aquesta cita musical que va ser possible gràcies a la col·laboració entre la FSMCV i la societat musical de la Font de la Figuera. Després d’aquest concert, la delegació europea, integrada per representants d’Itàlia, França, Romania i Espanya, va continuant desenvolupant una intensa agenda d’activitats entre les quals figuraren diverses reunions de treball en la seu de la Federació. A més, dos cantants romaneses van participar en el concert didàctic de Musicalitza’t que es va celebrar a la localitat saforenca de Miramar i al que van assistir les escoles de primària de Potries i Miramar.

Els joves percussionistes francessos van actuar a la Font de la Figuera.

Després de la visita a València, les pròximes cites tindran lloc a Romania en el mes de maig, últim viatge de 2011 abans del encontre final que es realitzarà a Carpentras (França) en juliol de este mateix any, amb el qual es donarà per finalitzat el projecte. La FSMCV participa de diferents formes en diversos projectes europeus, seus o de societats musicals federades, dins de l’àmbit Sòcrates de la Comunitat Europea des de fa sis anys. Estos projectes i les seues activitats estan finançats íntegrament per la Comunitat Europe

Concert de les corals de Benirredrà i Potries i la Banda del Conservatori Professional del Grau de Gandia.

13


Música i poble Activitat federal

La FSMCV participa activamente en el congreso de la UNDEF con propuestas concretas Mutxamel acogió el I Encuentro Nacional de Música para las fiestas de Moros y Cristianos

M

utxamel organizó el pasado 3 de abril el I Encuentro Nacional de Música para las fiestas de Moros y Cristianos, un encuen-

tro en el que la FSMCV participó activamente trasladando la voz de sus asociados. La jornada arrancó a las nueve de la mañana en la Casa de Cultura de Mutxamel con recepción, entrega de acreditaciones y café. Cerca de 200 personas se inscribieron en este primer Encuentro Nacional. Tras el pequeño tentempié se iniciaron los actos que componían este evento con la primera ponencia que llevaba por título El Asesor Musical en las Sociedades de Festeros: sus funciones, que corrió a cargo de Daniel Ferrero, compositor y ex asesor de la Societat de Festers d’Ontinyent. A continuación intervino José Vicente Moltó García, director de banda y que ofreció la ponencia De la Música Festera: su actualidad y aplicación. Después de una breve pausa el Encuentro continuó

mular cuantas preguntas quisieron estableciéndose

tintos aspectos analizados durante la mañana.

con la tercera ponencia: La Música Festera. Un Pa-

un diálogo ameno y muy interesante.

Ya por la tarde, Ildefonso San Cristóbal, Asesor Mu-

trimonio Cultural, que fue ofrecida por el festero de

Algunos de los aspectos más importantes y más re-

sical de la UNDEF, fue el encargado de presentar las

Monforte del Cid, Antonio Berná. La última ponencia

petidos en esta Mesa Redonda fueron: la necesidad

conclusiones de este I Congreso Nacional de Música

de la jornada llevó por título ¿Es necesario un con-

de crear un contrato de mínimos entre las socieda-

para la Fiestas de Moros y Cristianos, tras las que

trato de mínimos con las bandas de música?, reali-

des festeras y las sociedades musicales; la idonei-

tuvo lugar el Acto de Clausura.

zada por el Vicepresidente de la UNDEF, Juan Antonio

dad de contratar a bandas federadas para tener una

La alcaldesa de Mutxameldio las gracias a la UNDEF

Martínez.

mayor garantía y eliminar en la medida de lo posible

por haber elegido a la localidad alicantina para al-

Propuestas e ideas planteadas

el intrusismo existente; mejorar las condiciones de

bergar este congreso, además indicó que Mutxamel

El I Encuentro Nacional de Música para las Fiestas de

alojamiento de los músicos; exigir a las bandas de

siempre estará abierta a acoger este tipo de actos.

Moros y Cristianos continuó con una Mesa Redon-

música una mayor profesionalidad de sus compo-

Poco después se entregaron distintos obsequios a

da en la que intervinieron Joaquín Sóler Cataluña,

nentes; aprovechar las nuevas tecnologías para una

los ponentes, compositores y autoridades.

como representante de la Federación de Sociedades

mejora de las grabaciones de la música festera; no

Clausura musical

Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV),

coartar al compositor, darle total libertad para que

Como no podía ser de otro modo, este I Encuentro

Juan José Bosque, como editor de música festera,

pueda componer sus obras; adecuar las bases de

Nacional de Música para las Fiestas de Moros y Cris-

J. Salvador González, como compositor, José Vicente

los concursos de música festera; y darle una ma-

tianos concluyó con un concierto de música festera,

Moltó, como director de banda, Antonio Berná, como

yor repercusión a la música festera, aprovechar las

a cargo de la Societat Musical L’Aliança de Mutxa-

festero, Juan Antonio Mártinez, como vicepresidente

enormes posibilidades que nos ofrece Internet.

mel, dirigida por Pedro Ángel López, que interpretó

de la UNDEF, y Daniel Ferrero, como asesor musical

Una vez finalizada la mesa redonda los asistentes,

un selecto programa integrado por las siguientes

y compositor y Álvaro Oltra, como representante de

ponentes y acompañantes se trasladaron a una

obras: Daglan Yehudí, marcha mora dirigida por su

la Sociedad General de Autores (SGAE).

comparsa cercana donde se celebró una comida, en

autor, Miguel A. Mas; Als Pirates de Mutxamel, pa-

En esta mesa redonda los asistentes pudieron for-

la que sirvió para continuar una tertulia sobre los dis-

sodoble, dirigida por su autor, Antonio Carrillos; Ze-

14


Música i poble Activitat federal

gríes, marcha mora, de José María Valls Satorres, dirigida por Antonio Llenares; Pepe el Rompe, rapsodia masera, dirigida por su autor, Ramón García; Moros del Cordó, marcha mora de José Sala, dirigida por Ildefonso San Cristóbal; Sala i Soler, dirigida por su autor, Francisco Valor; Asbag, marcha mora, dirigida por su autor, Carlos Pellicer; Ramón Segura, pasodoble, dirigida por su compositor, Antonio Carrillos; Yallaba, marcha mora, dirigida por su autor, José Rafael Pascual Vilaplana; Maeto, pasodoble, dirigido por su autor, José S. González; Deu de Setembre, marcha mora, dirigida por su compositor, Francisco Amaya; Muza-Malik, marcha mora de José Pérez Vilaplana, dirigida por Pedro A. López. El concierto finalizó con la interpretación del himno de las fiestas de Mutxamel.

Ambdues entitats signaran un conveni marc de col·laboració el pròxim mes de juliol La FSMCV i la UNDEF han mantingut una reunió a Beneixama per a ultimar els detalls del document, que s’emmarca en el treball que les dues associacions venen desenvolupant en els últims anys al voltant del tema de la música festera.

E

l president de la FSMCV, Josep F. Almería, al costat del president provincial d’Alacant, Miguel Lozano, el responsable de música festera

de la FSMCV, Ximo Soler, el portaveu de la FSMCV, Ernest Llorens, i el gerent federal, David Seguí, s’han reunit a Beneixama amb el president de la Unión Nacional d’Entitats Festeres (UNDEF), Francisco López i altres membres de l’associació, per a acabar de perfilar el conveni de col·laboració que ambdues entitats signaran a principis del mes de juliol. La signatura d’aquest conveni permetrà, a més, articular altres activitats i iniciatives en el marc de la música festera amb l’objectiu de regular i millorar la presència de les agrupacions musicals en les festes que se celebren a la Comunitat Valenciana. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ve desenvolupant un intens treball durant els últims exercicis en matèria de música festera, per tal de dignificar el paper dels músics en la seua participació a les manifestacions festives que se celebren al llarg de les terres valencianes.

15


Música i poble Activitat federal

Joves Socialistes premia a la FSMCV per la seua defensa de la cultura valenciana L’entitat federal ha sigut una de les entitats guardonades al costat d’unes altres com Oriola 2M10 i l’espectacle Zero Responsables.

E

l dilluns 4 d’abril, va tenir lloc la II edició dels Premis Jove Cultura en el teatre Capri de la ciutat de Paterna, que l’organització juvenil

socialista lliura per a destacar la labor de persones o col·lectius que han destacat en l’àmbit cultural durant l’últim any. L’acte va ser presentat pel secretari de Cultura, Gabriel Estañ, i va contar amb les intervencions de diversos dirigents socialistes. Lorena Benlloch, va fer lliurament del Premi a la defensa de la cultura valenciana a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), guardó que en esta ocasió va arreplegar el vicepresident de l’entitat, Pedro Rodríguez Navarro, qui va destacar la labor de les bandes de música, les escoles i de totes les persones que es dediquen amb tot el seu esforç a aquesta activitat. Després d’ells, el regidor socialista de València, Juan

en el programa de sàtira política Polònia de TV3, i en

Soto, va lliurar el guardó “a la labor ciutadana” a la

l’espectacle Zero Responsables.

Xarxa d’Acoges de la Comunitat, que agrupa a Elx

Finalment i en reconeixement de la seua labor en

Acoge, Vega Baixa, Alacant Acoge i València Acoge,

defensa de la difusió de la vida i obra de Miguel Her-

col·lectius que tracten d’ajudar als immigrants que

nández es va premiar a l’associació Oriola 2M10.

arriben a la nostra terra.

Este nou guardó ve a reconèixer de nou la tasca de

El guardó a la difusió cultural, va ser per al cantau-

defensa i promoció de la cultura valenciana que fa la

tor valencià Paco Muñoz, i per al festival de música

Federació en representació de més de 500 societats

Heredades Rock.

musicals, 40.000 músics i 200.000 socis arreu de

Enguany el premi a la llibertat d’expressió va recaure

tota la Comunitat Valenciana.

L’Associació Gregal de Castelló reconeix la tasca de les societats musicals i la seua Federació

L

’entitat li ha atorgat el premi “Cultura i Tra-

sociació Cultural Gregal d’Estudis Històrics. Aquesta

dició” per la labor desenvolupada en l’àmbit

entitat, en col·laboració amb la Diputació de Castelló

de la cultura valenciana. El president de la

i els ajuntaments de Castelló, Almassora, Vila-real i

FSMCV, Josep F. Almería i el president provincial

Almassora, ha premiat també a l’entrenador Vicente

de Castelló, Manuel Esbrí, arreplegaren en el Teatre

Del Bosque, l’alcalde de Castelló, el Fòrum de la Fa-

Principal de Castelló el guardó que li ha atorgat l’As-

mília i la Fundació Amigó, entre uns altres.

19


Música i poble Actualitat

Actualitat

La Unió d’Agost, Cox, La Romana i Fondó de les Neus guanyen el certamen d’Alacant El Certamen es va celebrar en dos caps de setmana diferents i també en distints escenaris: L’Alguenya, La Granja de Rocamora i el nou auditori d’Alacant.

L

a primera vencedora de l’edició de 2011 del Certamen provincial de bandes de la província d’Alacant va ser la banda de la Unión Musical

del Fondó de les Neus, que amb 353 punts va arribar el primer premi i menció d’honor de la tercera secció celebrada a L’Alguenya el diumenge 3 d’abril. També van obtenir primer premi en aquesta categoria la Unión Musical La Primitiva de Castell de Castells, amb 330,50 punts i l’Agrupació Musical Mediterrani La Vila Joiosa, amb 328 punts. Altres cinc agrupacions van merèixer el segon premi: Ateneu Musical Mestre Gilabert d’Asp (291,50 punts), Societat Musical Santa María Magdalena de Novelda (290,50 punts), Societat Recreativa Musical d’Altea La Vella (274,00 punts), Societat Unió Musical de Beniarrés (266,00 punts) i Unió Musical de Redovà (262,00 punts). Finalment dues bandes van obtenir el tercer premi: la Unió Musical Sant Fulgenci (258,50 punts) i la So-

Per la seua banda, les seccions segona i quarta es

obligada Escena i Gran Marxa de l’òpera Aida de

cietat Nova Unió Musical de La Granja de Rocamora

van celebrar en la localitat de La Granja de Roca-

Verdi.

(252,50 punts).

mora.

Més música de banda a l’auditori d’Alacant

Totes elles van interpretar com a obra obligada

En segona categoria, l’obra obligada de la qual va

Cal assenyalar que, aprofitant la celebració de la pri-

d’esta tercera secció Història d’un bandoler de Teo

ser Tirant lo Blanc d’Óscar Senén Orts, es va impo-

mera secció del certamen en el nou auditori d’Ala-

Aparicio Barberán, sent esta la peça més escoltada

sar la Unión Musical La Armònica de Cox, amb 352,5

cant, i donat que només intervenia una agrupació,

del Certamen, ja que ha segut la categoria amb més

punts, arribant així al primer premi i menció d’honor.

des de la Diputació es va convidar a altres bandes

participants.

També va obtenir el primer premi el Centre Artístic

de la província per tal que oferiren una mostra del

El certamen continuà el cap de setmana següent en

Cultural “Verge de la Pau” d’Agost (346’5 punts) i la

seu quefer musical durant el cap de setmana del 10

les localitats de la Granja de Rocamora i Alacant.

Societat Musical L’Harmonia d’Alacant (324’5 punts).

i l’11 d’abril. Les bandes que van participar en este

El Nou Auditori Provincial d’Alacant acollia el dissab-

El segon premi va ser per a la Unió Musical Artística

concert a l’Auditori van ser la Unión Musical de Pe-

te 9 d’abril a la vesprada la primera secció, en la qual

de Novelda (297’5 punts) i el tercer per a la Unión

trer, la Societat Unió Musical de Crevillent, la Socie-

intervenia una sola banda, la Societat Filarmónica

Musical de Dolores (240’5 punts).

tat Art Musical La Filarmónica de Callosa de Segura,

Unió Musical d’Agost, que va interpretar com obra

Ja en quarta secció, la Unión Musical Romanense de

l’Agrupació Musical Santa Cecilia de Castalla, la SUM

obligada La Font Roja de Luis Blanes Arques.

La Romana, única banda participant en esta catego-

La Constància de Catral, el CAM de Xàbia i la Unión

L’agrupació agostina va obtenir el primer premi i

ria, va obtenir el primer premi i menció d’honor amb

Musical i Artística de Sax.

menció d’honor amb 354,5 punts, quantitat que li va

320’5 punts.

Totes elles van tindre l’oportunitat d’actuar en este

atorgar el jurat després de la seua actuació.

Els músics de La Romana van interpretar com obra

nou escenari del que disposa ja la ciutat alacantina.

20


Música i poble Actualitat

Les bandes de Moncofa, Soneja, Benassal i Geldo s’imposen en el certamen provincial de Castelló

L

es audicions van celebrar-se els dies 9 i 10 d’abril en l’Auditori de Castelló. La Unió Musical Santa Cecília de Moncofa, que es presen-

tava en solitari en la primera secció, va obtenir el primer premi i menció d’honor al arribar als 365 punts. Baix la direcció d’Enrique Daniel Marín, els músics de Moncofa van interpretar com a obra obligada La Font Roja de Luis Blanes i com a lliure Libertadores d’Òscar Navarro. En segona secció, els 344 punts atorgats pel jurat li van valdre el primer premi i menció d’honor a la Unió Musical de Soneja, mentre que el segon va ser para la Associació Musical “Verge de l’Ermitana” de Peníscola amb 335.25 punts. A l’igual que en les mateixes categories dels altres certàmens provincials d’Alacant i València, l’obra Tirant lo Blanc d’Òscar Senent Orts, va ser en esta ocasió la peça que obligatòriament van interpretar tots els músis que pujaren a l’escenari de l’Auditori castellonenc. Per la seua banda, la Banda de Música Font d’en Segures de Benassal va rebre el primer premi i menció d’honor de la tercera secció amb 341 punts. A continuació es van classificar amb el segon premi la Societat Unió Musical Santa Cecília de Suera (311 punts) i la Societat Musical i Cultural Otobesa de Jèrica (294.5 punts). Totes elles van fer sonar com a obra obligada Història d’un bandoler de Teo Aparicio Barberán. En quarta secció el primer premi i menció d’honor amb 325.5 punts va recaure en la Societat Musical de Geldo amb 325.5 punts, mentre que el segon va ser per a l’Agrupació Musical Santa Magdalena de Polpís amb 318.5 punts. Les dos agrupacions que competien en esta categoria van haver d’interpretar una obra del jove compositor Hugo Chinesta com a obra obligada, el poema simfònic que porta per títol Coliseum. El punt i final a la ronda de certàmens provincials el posarà València que celebrarà el seu els dies 14 i 15 de maig al Palau de la Música de València.

21


Música i poble Actualitat

L’Artesana de Catarroja, la Llosa de Ranes, Piles i Música Jove de València guanyen a València El Palau de la Música de València va omplir-se un any més per tal d’escoltar a les bandes participants en el Certamen Provincial de València celebrat els dies 14 i 15 de maig.

L

a Societat Musical L’Artesana de Catarro-

Unió Musical de Yátova (274,2 punts). En la tercera

de participació, una ajuda econòmica en funció de la

ja, dirigida per Beatriz Fernández Aucejo, ha

secció, el primer premi i menció d’honor va recaure

secció en la qual han concursat: 4.500 euros (1ª sec-

obtingut el primer premi i menció d’honor de

en l’Agrupació Artístic Musical Santa Bàrbara de Pi-

ció), 4.000 euros (2ª secció), 3.500 euros (3ª secció)

la primera secció del XXXV Certamen Provincial de

les (352 punts). Altres tres agrupacions van arribar

i 2.500 euros (4ª secció). A més de 2.100 euros a les

Bandes que organitza la Diputació de València, a l’ar-

també el primer premi: la Unión Musical Cultural

bandes guanyadores de la menció d’honor.

ribar a 360 punts. També la Unión Musical L’Horta de

Estivella (339,5 punts), l’Agrupació Musical Santa

Final autonòmica a Xest

Sant Marcel·lí de València es va dur un primer premi,

Cecilia d’Ador (323 punts) i l’Associació Cultural Tot

Una vegada conclosa la ronda de certàmens de les

a l’obtenir 337,5 punts.

per la Música d’Ontinyent (322,5 punts). Finalment,

Diputacions d’Alacant, Castelló i València, les bandes

En la 2ª Secció ha sigut la Societat Musical de la Llo-

la Societat Musical Benirredrà va obtenir el segon

de música guanyadores de les respectives edicions

sa de Ranes la més puntuada, amb 356,5 punts, i per

premi amb 281 punts.

provincials poden ja preparar-se per a participar el

tant la que ha rebut el primer premi i menció d’honor

Quant a la quarta secció, cap de les dues bandes

pròxim mes d’octubre a la final autonòmica a cele-

d’aquesta categoria. La banda de la Societat Musical

inscrites va arribar sl primer premi. Així, l’Associació

brar a la Universitat de Xest.

La Familiar de Benissanó, amb 331,50 punts, també

Música Jove de València va obtenir el segon premi

En cadascuna de les seccions s’enfrontaran artísti-

va arribar el primer premi.

i menció d’honor amb 293 punts i la Unión Musical

cament les agrupacions guanyadores de la menció

Per la seua banda, les altres tres bandes participants

Alcublana de Les Alcubles també un segon premi

d’honor de les categories establertes en el certamen.

en aquesta secció, es van dur el segon premi: Unió

amb 263,5 punts.

La informació sobre la data definitiva d’esta final així

Artístic Musical Sant Francesc de Borja de Gandia

La Diputació de València ha repartit més de 70.000

com l’obra obligada de cada secció encara no està

(300 punts), Unió Musical de Xeraco (281,90 punts) i

euros en premis. Les bandes han rebut, en concepte

tancada.

22


Música i poble Actualitat

La Societat Lírica i Musical de Benissa s’alça amb el primer premi del Certamen d’Altea la Vella En l’edició d’enguany es va retre un sentit homenatge a Juan Pérez, un dels fundadors de la Societat Recreativa d’Altea la Vella.

E

l Centre Cultural d’Altea la Vella va acollir dis-

Bastaixos, de Perez Sanz, a més d’un pas-doble de

sabte 26 de febrer el IX Certamen de Bandes

presentació i una obra lliure (marxa mora).

de Música en el qual competien les agrupaci-

Els músics de Planes, baix la direcció de Ignacio

ons de Benissa, Protectora d’Antella i Planes.

José Sanjuan Rodrigo van triar el pas-doble dedicat

El jurat, integrat per Pedro Sanz Alcover, Antoni Vidal

a la seua societat musical i que porta per títol Unión

Fayos i Mario Roig Vila, va atorgar 207 punts a la

Musical de Planes i la marxa de Ramon Garcia i So-

Societat Lírica i Musical de Benissa, que va resultar

ler, El colze. Per la seua banda, la Societat Protectora

triomfadora del certamen. En segon lloc es va situar

d’Antella, dirigida per Gaspar Nadal i Maronda, va

la Societat Protectora Musical d’Antella, amb 191

optar pel pas-doble de J. Vicente Egea Insa El ca-

punts i en tercera posició, la Unió Cultural de Planes,

mino i la marxa mora de José R. Pascual Vilaplana

En l’acte de clausura va participar la Societat Re-

amb 179 punts.

Saraf Yedid. Finalment, els músics de Benissa van

creativa Musical d’Altea la Vella dirigida per Andrés

Música valenciana

interpretar el pas-doble La festa del poble de Fran-

Colomina. En els faristols obres de Miguel Angel Mas

Les agrupacions participants en este certamen van

cisco Alonso López i Abraham de Rafael Mullor Grau,

Mataix, Damián Molina Beneyto i el pas-doble Altea

interpretar com obra obligada la marxa cristiana

tots dirigits pel titular de l’agrupació Josep Cano.

La Vella de Fernando Penella Vicens.

San Antonio de Requena i Xelva guanyen el certamen de bandes de La Sènia

Un any més, la localitat catalana de La Sènia va celebrar una nova edició del seu certamen de bandes de música, en el qual va haver una notable presència d’agrupacions procedents de tota la Comunitat.

L

a banda de la Societat Musical Santa Cecilia de Xelva es va imposar el dissabte 16 d’abril en la segona secció d’esta competició musi-

cal. En segon lloc es va classificar la Societat Artistico Musical d’Ontinyent, mentre que en el tercer ho va fer l’Agrupació Musical San Clemente de la Manxa i la Unión Artistico Musical Nulense de Nules va ser quarta. Per la seua banda, la Societat Musical La Armònica de San Antonio de Requena va resultar guanyadora de la primera secció celebrada el diumenge. El se-

mat part Thomas Doss (Àustria), Carlo Pirola (Itàlia) i

gon lloc va ser per a l’Ateneu Musical Schola Canto-

Andrés Valero Castells (Comunitat Valenciana).

rum de la Vall d’Uixó, mentre que la Societat Filarmó-

En aquesta quinta edició l’obra obligada de segona

nica Unió Musical d’Agost va ser tercera i l’Agrupació

secció va ser Rapsody Symphonique, de Serge Lan-

Musical Altántida de Matamá va quedar en quart lloc.

cen i per a primera una obra composta per encàrrec

Com cada any, l’organització ha apostat per un jurat

de l’Agrupació Musical Senienca al compositor An-

de marcat caràcter internacional. Enguany han for-

drés Valero amb el títol Polifemo y Galatea.

23


Música i poble Actualitat

Entrevista a Johan De Meij, director y compositor.

“Creo que en este momento, España es para mí el país más importante en Europa para mi música” Hablar de Johan de Meij, es muy fácil para los músicos que formamos parte de las bandas de música de nuestro país. ¿Quién no ha interpretado alguna vez sus arreglos de La Pantera Rosa, Chess, Jazz Suite de Shostakovich, Elisabeth, etc….?.

T

odos estos títulos contribuyeron a que las bandas de música tuvieran la posibilidad de interpretar grandes composiciones que origi-

nalmente no se habían compuesto para banda, con una garantía de éxito para nuestras agrupaciones. Creo que, viendo venir su éxito como arreglista, claramente, Johan de Meij se decide a componer. En 1990, en la Plaza de Toros de Valencia, todos recordamos cuando escuchábamos por primera vez su Sinfonía Número 1 El Señor de los Anillos, magistral-

mente interpretada por la Sociedad Musical La Artística de Buñol, bajo su titular Henrie Adams. Aquel día, la gente que estábamos allí, estábamos escuchando un cambio en el sonido que, hasta ahora, tenían las bandas de música. Qué bien lo pasamos aquella noche, más de uno “Nnos tocábamos la oreja” como lo hacía la entonces mujer de Glenn Miller, interpretado por June Allyson, en la película Música y Lágrimas, recordáis, cuando Glenn había encontrado “el sonido” para su orquesta. A partir de este momento Johan de Meij, fue y es considerado uno de los mejores compositores de música para banda, que vive exclusivamente de su trabajo, componiendo y dirigiendo, a diferencia de otros compositores que compaginan la composición con la docencia. Como compositor podemos destacar en su dilatada trayectoria la obtención de primeros premios en los Concursos de Composición para Banda de Música de Corciano (Italia), Chicago (EEUU), Oman, etc…, habiendo sido sus composiciones grabadas e interpretadas por las mejores bandas de música del mundo entero. Aunque parezca mentira, junto a su calidad como

24

compositor, es increíble su trato con el público en

mismo tiempo trato también de desarrollar mi propio

general y en especial con los músicos con los que

lenguaje musical, así como también vengo influen-

suele colaborar como director invitado o impartiendo

ciado por la música popular. Me gusta mucho incor-

Master Classes. Siempre, al finalizar un concierto,

porar un “toque personal” a la música ya existente,

todo son fotos, autógrafos, regalos, sonrisas, cerve-

como hice en Extreme Makeover, Dutch Masters

zas…

Suite, o en At Kitty O’Shea’s.

Y como no podía ser de otra manera este gran com-

PH: ¿Qué le motiva a escribir música?

positor, ha accedido a que podamos conocerle un

JM: Las personas que interpretan mi música. Yo re-

poco más de cerca a través de las páginas de Mú-

cibo tantos mensajes maravillosos y tantos comen-

sica i Poble.

tarios positivos de todo el mundo, que realmente

Pedro Hernández (PH): Johan, ¿qué tipo de influen-

me mantiene motivado para seguir escribiendo para

cias musicales le ayudan a crear una obra?

banda de música.

Johan de Meij (JM): Mis mayores influencias son

PH: ¿Qué importancia cree que tiene el compositor

de compositores clásicos como Puccini, Prokovjev,

en la sociedad actual?

Stravinsky, Copland, Nielsen, Dvorak, etc, pero al

JM: Creo que sigue siendo una profesión con una


Música i poble Actualitat

imagen romántica y misteriosa ... Es difícil explicar a la gente exactamente lo que se tarda en escribir una pieza. Para mí es simplemente pasar muchas horas detrás de mi piano o teclado, y tratar de encontrar buen material. Al contrario de lo que piensa mucha gente, la música no aparece en mi cabeza, “Ojalá fuera cierto”. También me tiene preocupado la protección de la propiedad intelectual, para los compositores, escritores, etc…. Cada vez más personas quieren tener todo de forma gratuita en Internet hoy en día, e ignorar los derechos fundamentales de las personas creativas para proteger su trabajo. PH: ¿Cuál es el trabajo con el que se siente más cómodo y satisfecho? JM: Mi “top 3” personal sería: Planet Earth, Casanova y Extreme Make Over. Por supuesto que me gustan mis otros trabajos, como padre que ama a todos sus hijos, pero tengo mis preferencias. Si no me gusta una pieza, nadie la va a ver u oír, porque simplemente no las publicaré. PH: ¿Desde cuándo conoce las bandas españolas y cual es su opinión de ellas en comparación con las de otros países? JM: He estado en estrecho contacto con las bandas españolas desde finales de los ochenta. Mi amigo

es básicamente tonal con influencias contemporá-

PH: Sabemos que recientemente ha venido a Es-

holandés Henrie Adams ha sido un gran pionero a la

neas, pero nunca académica o estéril, más bien es

paña, concretamente a Oviedo y ha hecho un buen

hora de interpretar obras originales para banda de

“pasional”.

trabajo con la Banda del Conservatorio Superior de

música en España, y sin duda ha cambiado el pano-

PH: ¿En qué proyectos está trabajando ahora mis-

Oviedo. Cuéntenos algunos detalles.

rama musical en el conjunto español. Esto ha estado

mo?

JM: Fue un proyecto maravilloso, en el que hicimos

sucediendo durante más de 20 años, durante los

JM: Acabo de terminar una obra para Brass Band,

cuatro estrenos en España y un estreno mundial, de

que también he creado amistades agradables con

Sinfonietta nº. 1. Servirá como obra obligada de la

mi arreglo de Suite Sevilla y de Riverdance composi-

otros directores y compositores, como José Rafael

3ª división para el Campeonato Nacional de Holanda,

tor Bill Whelan. Las otras obras fueron Spring, ober-

Pascual Vilaplana (Muro), Bram Sniekers (Lalín), Luis

el próximo diciembre. Estoy trabajando en otra obra

tura con dos canciones populares de Suecia, Cloud

Serrano Alarcón (Bétera), Marcel van Bree (La Co-

basada en temas populares, llamada Songs from the

Factory, un trabajo sensacional con mucha percu-

ruña), Rafa Zanón (Oviedo), Frank de Vuyst (Buñol),

Catskills, centrada en el área en el estado de Nue-

sión, que describe una fábrica de acero en los Paí-

Miguel Moreno (Madrid), y bandas como las de La

va York, cerca de Woodstock, donde junto con mi

ses Bajos, Wind Power y At Kitty O’Shea’s, una pieza

Senia, Torrevieja, Altea, Llíria... y muchas más. Creo

esposa Dyan, me compré una casa hace dos años.

de 16 minutos de duración, con canciones de corte

que en este momento, España es para mí el país más

Es música maravillosa con una gran cantidad de in-

“folk irlandés”. Del concierto hicimos una graba-

importante en Europa para mi música. Hay tanto ta-

fluencias de las tradiciones irlandesas y escocesas.

ciónque será editada bajo el nombre WIND POWER.

lento, y la gente es tan amable y entusiasta siempre,

Y el resto del año voy a finalizar la composición de

Quiero manifestar que en la parte norte de España

que me encanta venir a España a trabajar y hacer

un concierto para bombardino, que se estrenará el

(Asturias y Galicia) las bandas de música tienen un

que mi música se llegue al gran público.

próximo mes de octubre de 2011. Inmediatamente

nivel muy alto y me han acogido muy bien siempre

PH: Todos sabemos que su música es básicamente

después comenzaré con un encargo del World Music

que he trabajado con ellas

tonal. ¿Podría ser éste el secreto de su éxito?

Contest de Kerkrade, Holanda.

PH: Muchas gracias por tu tiempo y esperamos

JM: Creo que no se trata tanto de tonalidad. Para mí

PH: ¿Para cuando otra “gran” sinfonía?

pronto verle otra vez por tierras Valencianas.

la música tiene que salir del corazón. Creo que es

JM: De momento tengo otros muchos proyectos an-

JM: Gracias a usted.

lo que atrae a la mayoría de la gente. Sí, mi música

tes, tendrá que esperar.

Pedro Hernández

25


Música i poble Actualitat

El valencià Fuentes Castilla guanya el premi Villa de Madrid per a orquestra sinfònica Amb l’obra que porta per títol Temporis.

E

l compositor manisero José Vicente Fuentes ha guanyat el Premi Villa de Madrid “Joaquín Rodrigo” 2010 per a orquestra sinfònica.

José Vicente Fuentes (1986) va guanyar ja este premi en la modalitat de banda sinfònica en 2008 i ara rep el premi “Joaquín Rodrigo” per a orquestra amb la seua obra Temporis op.10 presentada al concurs sota el lema Auris. Temporis op.10 és una obra escrita per a gran orquestra entre desembre de 2008 i maig de 2010. En ella el compositor sent la necessitat d’experimentar amb el temps real i el perceptual. Aquest temps real i perceptual acompanyat de la tensió harmònica i el ritme ofereixen a l’oïent una sensació d’igualtat temporal en les diferents seccions sent cadascuna d’elles de major durada seguint els principis de la secció áurea. L’obra premiada, Temporis op.10, serà

estrenada per l’Orquestra de la Comunitat de Madrid sota la direcció de José Ramón Encinar en l’Auditori

nor i Premi extraordinari fi de carrera, atorgat al de-

cal en la mateixa, Director del Cor Esclaves de María

Nacional de Música de Madrid.

sembre de 2010. Actualment és director del Cor i Or-

de València, Director del Grup d’Arpes Bisbigliando,

José Vicente Fuentes es va llicenciar en l’especialitat

questra Ciutat de Manises així com de la seua escola

és membre del Grup instrumental 360 i Professor de

de composició al juny de 2010 amb Matrícula d’ho-

d’educandos, professor de piano i llenguatge musi-

Música en el Col·legi Niño Jesús de València.

Spanish Brass Luur Metalls presenta l’editorial SB Edicions i el segell discogràfic SB Produccions

S

panish Brass Luur Metalls s’ha embarcat en

que es realitzarà a Anna (València) del 5 al 9 de ju-

dos nous projectes musicals, l’editorial SB

liol de 2011; i Encuentro, per a trompeta i piano, de

Edicions i el segell discogràfic SB Producci-

Josep Vicent Egea, ambdues partitures dedicades a

ons.

Luis González. A més, en 2010, Spanish Brass Luur

SB Edicions és una editorial dedicada a l’edició de

Metalls, va crear SB Produccions a través del qual

partitures musicals, que com no podia ser d’altra

va editar el seu últim treball discogràfic SBLM. EL

manera, aquesta col·lecció va a estar dedicada en la

primer treball publicat pel grup amb aquest nou se-

seua major part a les partitures per als instruments

gell discogràfic ha seguit Multaqa, del trombonista

de vent metall, repertori poc cuidat per la majoria

Carlos Gil, al que pròximament succeirà Tell me a

d’editorials espanyoles. Els dos primers projectes de

Brass Story, un enregistrament realitzat per SBLM

SB Edicions han sigut les partitures Unicantus 2 per

en col·laboració amb la Banda Municipal de Bilbao

a trompeta de Francisco Zacarés, encàrrec del Con-

amb obres per a quintet de metalls i banda, sota la

curs Internacional de Trompeta “Juan García Marín”

direcció de Rafael Sanz Espert.

26


Música i poble Actualitat

La Banda Juvenil Simón Bolívar de Venezuela nombra a Ferrer Ferran director principal invitado Tras su exitoso viaje a Caracas, donde ha digirido a la formación bandística.

E

l pasado mes de enero el compositor y director Ferrer Ferran viajaba a Caracas para dirigir a la Banda Juvenil Simón Bolívar, una

agrupación constituida bajo el paraguas del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, un proyecto social patrocinado por la ONU que ha logrado poner en marcha más de 150 orquestas a lo largo del país, actuando especialmente en zonas caracterizadas por los escasos medios sociales y económicos y por altos niveles de delincuencia. A semejanza de la popular Orquesta Simón Bolívar, ha nacido ahora la Banda Juvenil Simón Bolívar integrada por cerca de 100 jóvenes formados en las orquestas del país y por la que han pasado ya directores como Johan de Meij o Jan van der Roost. Ferrer Ferran ha sido el primer director español en

se lo hacen ellos, los directores son ellos mismos,

por motivos de agenda lo más probable es que vaya

ser requerido por el staff técnico de la Banda para

por ejemplo el director de la banda titular es un vio-

una vez al año. Además también se interesaron en

dirigir a la formación. Durante una semana, el mú-

linista de 21 años que comenzó desde pequeño, lo

grabar un CD conmigo y ya me han dicho que quie-

sico valenciano trabajó con estos jóvenes de entre

mismo que Dudamel… Progresan porque son muy

ren que componga una obra para banda y otra obra

17 y 21 años con los que ofreció un gran concierto

serios a la hora de invitar a directores internacio-

para banda y orquesta latinoamericana, una forma-

en el Auditorio de Caracas. En el atril, como no po-

nales de prestigio, no quieren directores escaparate,

ción propia de allí, lo cual supone para mí un reto

día ser de otro modo, composiciones suyas como su

quieren que los directores vayan a enseñar”.

como compositor y una evolución en mi música muy

tercera sinfonía “The Great Spirit” (obra inspirada en

Como afirma Ferrer, “hoy en día hay 300.000 músi-

interesante”. Incluso no se descarta la realización

la Sagrada Familia de Gaudí), la Fantasía española

cos en todo el país y quieren llegar al millón. Quieren

de una gira de conciertos por toda Venezuela, con

Maestro Lino y la fantasía La veu de la trompeta (en

que Venezuela sea el país de la música, están lu-

el objetivo de promocionar la banda por todo el país.

la que actuó como solista Pacho Flores, ganador del

chando por eso con mucho apoyo del gobierno. Yo

Tras su vuelta de Venezuela, Ferrer Ferran retoma

Premio Yamaha de Trompeta de París, por delante del

me quedé sorprendido del buen nivel y me atrevo a

el trabajo diario al frente de la Banda Primitiva de

valenciano Rubén Simeó). El concierto fue todo un

decir que en cuanto a la predisposición de los mú-

Paiporta, y pese a lo maravillado que ha quedado del

éxito y el público demandó más música, por lo que

sicos, la grandeza de la plantilla, la Banda Juvenil

proyecto Simón Bolívar, no tiene dudas al hablar de

se interpretó la pieza La Rodana, hasta en dos oca-

Simón Bolívar podía ser la mejor del mundo”.

“su” banda: “la Banda Primitiva de Paiporta es mági-

siones, la última ataviado con el característico cha-

La música de Ferrer Ferran no era desconocida

ca. Es mi Banda, a la que le debo todo, comencé con

leco con los colores de la bandera venezolana que

para estos jóvenes músicos. Hace dos años habían

ellos, he aprendido todo con ellos y me he formado

identifica a estos músicos.

tocado La Passió de Crist, el Bosque mágico... sin

como director y compositor. Es un grupo que allá

Las sensaciones que se han vivido durante su estan-

saberlo el propio autor. Esta fue la razón por la que

donde va consigue siempre marcar esa diferencia

cia en Caracas han sido magníficas, tanto de Ferrer

el compositor valenciano fue invitado. Y la acogida

que nos proponemos, que toca con el corazón, como

hacia esta Banda Juvenil como desde la propia orga-

fue maravillosa: “realmente la respuesta fue como

yo les he pedido desde hace más de 10 años y que

nización. Dice Ferrer Ferran que se quedó sorprendi-

en ningún sitio la he recibido, tanto del equipo de

cuando sube al escenario se transforma y se emo-

do “de la calidad, de la profesionalidad y del ímpetu

directivos como de los músicos. Tanto fue así que

ciona. Tengo un gran equipo, una directiva fantástica

que tienen para llevar al instrumento banda a lo más

me han nombrado Director principal invitado, título

y unos músicos que siempre me han apoyado y me

grande. Su política de formación es muy clara: todo

por el que puedo ir allí cuantas veces quiera, aunque

han animado”.

27


Música i poble Actualitat

El Certamen Internacional de Bandas de Valencia se consolida en el año de su 125 aniversario El concurso de bandas de música más antiguo del mundo se lleva a cabo todos los años en Valencia (España). Las sociedades musicales de nuestra tierra tienen un gen competitivo especial y, seguramente, el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia tiene mucho que ver con ello.

T

res siglos de historia avalan al Certamen desde que en 1886 el Ayuntamiento de Valencia organizase la primera edición. El embrión cre-

ció con el paso del tiempo y de un concurso para bandas se pasó a un Certamen para bandas valencianas, nacionales e internacionales. Un acontecimiento único que, cada mes de julio, reúne en la ciudad de valencia a más de dos mil músicos que compiten por ofrecer las mejores interpretaciones ante miles de aficionados a la música y un jurado formado por los mejores directores y compositores del mundo. El Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Valencia” celebra en el año 2011 su 125 edición, todo un acontecimiento que define la expresión compromiso con la música y que no ha pasado desapercibida en el mundo cultural. De hecho, la universidad de música independiente más

2.000 bandas de música de 400 ciudades de todo

de la historia del Certamen desde todos los rincones

grande del mundo y la principal institución dedica-

el mundo. El número total de músicos que han par-

del planeta para valorar la enorme calidad de los

da al estudio de la música moderna Berklee College

ticipado desde su inicio hasta el año 2010 inclusive,

músicos participantes, las miles de composiciones

of Music en Boston, fundada en 1945, con más de

asciende a un total de 150.000.

interpretadas en el Certamen, muchas de ellas es-

4.000 alumnos y 500 profesores, presentó en el año

El Certamen Internacional de Bandas de Música

trenos de encargo, así como los innumerables músi-

2010 y vuelve a presentar en conmemoración de su

“Ciudad de Valencia” es hoy un referente cultural y

cos participantes y público asistente al evento, tanto

125 edición, la candidatura del Certamen Internacio-

difunde la música de Banda al resto del mundo y ello

en directo como a través de los medios de comuni-

nal de Bandas de Música “Ciudad de Valencia” como

atrae a las mejores agrupaciones de los cinco con-

cación, radio y televisión.

aspirante al Premio Príncipe de Asturias de las Artes

tinentes que vienen a concursar y medirse con las

Los profesionales de la música que han formado

para el año 2011.

Bandas sinfónicas de la Comunidad Valenciana y las

parte en los diferentes jurados de este Certamen

La Comunidad Valenciana es la cuna y el vivero de

nacionales. De hecho la lista de países que han par-

internacional a nivel nacional han sido, Odón Alonso,

la música española. El movimiento de las bandas de

ticipado se inicia con Alemania, y sigue por Argenti-

Ataúlfo Argenta, Ernesto Halffter, Joaquín Rodrigo,

música valenciana se traduce en la actualidad en

na, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba,

Tomás Bretón, José María Cervera Collado, Bernardo

la existencia de 523 sociedades musicales, más de

Dinamarca, Escocia, Eslovenia, Estados Unidos,

Adam Ferrero, Enrique García Asensio, Enrique Gra-

40.000 músicos y 60.000 alumnos de las escuelas

Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Israel, Italia,

nados, Pablo Sánchez Torrella, Julio Ribelles Brunet,

musicales en las provincias de Valencia, Alicante y

Japón, Kazakhstán, Letonia, Lituania, Malta, México,

Francisco Grau Vegara, Rafael Talens, Juan Vicente

Castellón, que han llenado de músicos valencianos la

Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia,

Más Quiles, Joan Garcés, Salvador Chuliá, Amando

práctica totalidad de bandas y orquestas españolas.

Suecia, Sudáfrica, Suiza y Uruguay.

Blanquer, Luis Blanes, Miguel Asins Arbó, Carme-

Desde 1886 han desfilado por los diversos esce-

Músicos de reconocido prestigio

lo Alonso Bernaola y un extenso etcétera difícil de

narios donde se ha celebrado el Certamen más de

Más de 300 jurados han llegado a Valencia a lo largo

enumerar.

28


Música i poble Actualitat

Entre las personalidades musicales internacionales que han formado parte del prestigioso jurado del Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Valencia”, destacamos a Toshio Akiyama, Roger Boutry, Leo Brouwer, Alain Crepin, Hidas Frigyes, Joseph Horovitz, Karel Husa, Pierre Kuijpers, Vicente Moncho, Serge Lancen, Laszlo Marosi, Jan Molenaar, Norbert Nozy, Alfred Reed, Darío Sotelo, Thomas Rotondi, Matthew George, Martin Ellerby, Felix Hauswirth, sin el menosprecio de todas aquellas personas que no pueden aparecer por la limitación de este artículo. Las bandas participantes se encuadran en cuatro secciones: sección Tercera, entre 40 y 50 músicos, Segunda, de 51 a 80 músicos, Primera, entre 81 y 110 músicos y finalmente la Sección de Honor en la cual suben al escenario bandas de entre 111 y 140 músicos. Los premios se los reparten los tres primeros clasificados de cada categoría y están dotados económicamente desde los 18.000 euros del primer premio en la Sección de Honor hasta los 3.500 para el vencedor en la Sección Tercera. En total, cerca de 60.000 euros en premios, además de una cuota fija por participar. El coordinador del CIBM, Juan Castell, ha destacado que “el evento musical ha transcendido las fronteras por su importancia histórica, un bagaje que le lleva a tener un futuro inmejorable que proyecta a Valencia como capital mundial de la música al tiempo que es una ciudad que acoge cada año a las mejores bandas de música, directores y compositores del mundo”. Catálogo musical por internet El CIBM ha contribuido a difundir la música de banda en esencia. Desde 1979 se graba el Certamen en su integridad, una colección de discos compactos que constituyen un clásico para los amantes de la música de banda y un documento sonoro de especial valía, pudiéndose escuchar todos ellos en Internet a través de Fonoteca Virtual (http://fonoteca.cibm-valencia.com). A ello se une el compromiso anual, surgido en 1997 de la mano del concejal de Fiestas y Cultura Popular, Alfonso Grau Alonso y de su actual sucesor en el cargo Félix Crespo Hellín, consistente en encargar a los mejores compositores del momento, tanto valencianos, como a nivel nacional, la composición de obras obligadas para ser estrenadas expresamente durante el Certamen y que con posterioridad, pasen a formar parte del repertorio musical de nuestras Bandas de Música. Desde el año 2000, el Certamen cuenta con una página web propia (www.cibmvalencia.com), en la que se puede consultar la actualidad del Certamen, así como la Historia, los Certámenes anteriores y la Fonoteca Virtual. A su vez, cada edición aparece el libro-programa del Certamen en formato informático para que pueda acceder a él cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. También podemos encontrar las grabaciones del Certamen de Bandas desde 1979 hasta la actualidad y escucharlas desde casa en la web de la Fonoteca Virtual, sin posibilidad de descargarlas, solo escucharlas. Este servicio se viene ofreciendo desde 2003, y a su vez se complementa con información sobre las bandas de música participantes, historiales, premios conseguidos, participaciones en el Certamen, al igual que podemos encontrar información sobre los directores que han participado en el Certamen y de los compositores de las obras que se han interpretado en el mismo.

29


Música i poble Actualitat

Duende obté el premi a la millor edició de música clàssica en els Premis de la Música L’obra per a banda de Luis Serrano Alarcón, està editada per l’Editorial Piles.

L

’edició de l’obra per a banda, Duende del

18 de maig en el Teatre Artèria Coliseum de Madrid

compositor valencià Luis Serrano Alarcón, ha

i a la mateixa assistiren el compositor en companyia

obtingut el premi en la categoria de Millor Edi-

de Jesús i Jaime Piles.

ció de Música Clàssica en els Premis de la Música,

Luis Serrano Alarcón va compondre aquesta obra per

2011.

encàrrec de la Symphonic Wind Ensemble de la Uni-

Els Premis de la Música, que compleixen enguany la

versity of St. Thomas, que la va estrenar el 7 de març

seua 15ª edició, estan organitzats per l’Acadèmia de

de 2010 dirigida pel seu titular, Dr. Matthew George

les Arts i les Ciències de la Música i van ser instituïts

en l’O’Shaghnessy Auditorium. St. Catherine Univer-

en 1996 per la Societat General d’Autors i Editors

sity. Saint Paul - Minnesota (EEUU). Aquest mateix

(SGAE) i Fundació Autor en col·laboració amb la So-

director també la va interpretar, el 10 de juny, amb la

Cal recordar que l’Editorial Piles ja havia aconse-

cietat d’Artistes, Intèrprets i Executants (AIE) en re-

banda Sinfònica del Conservatori de Tatuí, Sao Paulo

guit aquest guardó en dues ocasions, en el 2002 i

coneixement al treball d’autors, artistes, compositors

(Brasil) i el 16 de desembre, amb la Grand Sympho-

en 2008 amb l’edició del Piano Inèdit Espanyol del

i, en general, a tots els professionals de la música.

nic Winds, en el McCormick Plau Convention Center

Segle XIX obra recopilada i revisada per la pianista

La gala de lliurament dels premis es va celebrar el

de Chicago (EEUU)

Ana Benavides.

La UMSC de Canals obté el primer premi en el Certamen de Música Festera d’Elda

D

issabte 7 de maig en el Teatre Castelar, la Unión Musical Santa Cecilia de Canals es va alçar amb el Primer Premi de la 26 edició del

Certamen de Música Festera d’Elda al sumar un total de 132 punts. En aquest prestigiós certamen, el més antic de la Comunitat Valenciana de música festera, van participar també la Unió Musical La Vall de Càrcer que va quedar classificada en segon lloc amb 101 punts i la formació musical alacantina de Dolores que va ser tercera amb 90 . Cadascuna de les bandes va interpretar dues peces: una marxa mora o cristiana de lliure elecció i la peça obligada a estrenar en el Certamen, el pasdoble Ofrena a Sant Antón. Després de les intervencions a concurs, mentres el jurat va fer les deliberacions, va participar com a agrupació convidada l’AMCE Santa Cecilia d’Elda

acompanyada a Elda per més de 70 simpatitzants i

ra, Jose Manuel Gil: “Més enllà del premi econòmic,

que va interpretar obres de Juan Alborch Miñana,

a la seua arribada a Canals ho van celebrar amb un

el realment important és el treball realitzat per tots

Oscar Navarro González i Saúl Gómez Soler.

sopar en el seu local social.

els que formem part d’aquesta societat i que ens

La Unión Musical Santa Cecilia de Canals va arribar

Segons paraules del president de l’entitat guanyado-

permet assaborir aquests moments tan feliços “.

30


Música i poble Actualitat

La banda de La Lira de Xest s’imposa enguany en el certamen nacional de bandes de Cullera L’agrupació, dirigida per Javier Enguídanos va arribaral primer premi amb 144,5 punts en esta nova edició del Certamen de Bandes de Música de Cullera que va tindre lloc el diumenge 1 de maig.

E

l segon premi va ser per a la Unió Musical de Sueca, amb 134 punts i el tercer per a l’Agrupació Musical “L’Artística” de Carlet, amb

124,5 punts. El titular de la banda de Sueca, Óscar Biendicho Giménez va rebre el premi al Millor Director del certamen, mentre que els músics de Carlet van arreplegar el Premi a la Desfilada. Totes les agrupacions van interpretar com a obra obligada Suite Cullera, del compositor de la ciutat Rafael Talens.

de Carlet i States of Mind del compositor d’Ènguera

Mentres que els músics de l’Ateneu van triar per a

Precissament la banda guanyadora va interpretar

Teodoro Aparicio Barberan de la mà de la Unió Mu-

l’ocasió el pasdoble III Centenario de Fernando Bone-

com a obra llibre Cantus Laetus de David R. Gilling-

sical de Sueca.

te i la coneguda obra de Gustav Holst Los Planetas,

ham a més del pasdoble de Rafael Talens que porta

Fora de concurs, i mentre el jurat delibera, van ac-

la plantilla dirigida per Salvador Sebastiá va delectar

per títol Mª Dolores Cervera.

tuar en qualitat de convidades les bandes de l’Ate-

el públic assistent a esta nova edició del certamen

Les altres composicions que es van poder escoltar

neu de Cullera i Santa Cecilia de Cullera dirigides,

nacional de bandes de música amb un nou pasdoble

al llarg del certamen van ser Festival Variations de

respectivament, per Vicente Soler Solano i Salvador

de Talens, Gloria Ramírez i amb el poema simfònic

Claude T. Smith per part dels músics de L’Artística

Sebastià López.

d’Oscar Navarro El arca de Noé.

Tras el concurso nacional, Cullera prepara una nueva edición del certamen de música de cine

L

a ciudad de Cullera no se detiene en cuanto a

cisco de Borja de Gandia será la encargada de abrir

eventos musicales se refiere. Y por ello, tras

este certamen, y tras ella actuarán en el escenario

celebrar el certamen nacional de bandas de

habilitado para la ocasión la Sociedad Recreativa

música el domingo 1 de mayo, ya se encuentra in-

Musical de Altea La Vella, la Sociedad Musical San-

mersa en la preparación de la que será la segunda

ta Cecilia de Náquera y, en cuarto y último lugar, la

edición del Certamen Nacional de Bandas de Mú-

Unión Musical de Hondón de las Nieves.

sica de Cine “Ciudad de Cullera” que tendrá lugar

Dado que el número máximo de participantes según

el próximo sábado 30 de julio en los Jardines del

las bases de la convocatoria es de cuatro, ha que-

Mercado.

dado fuera de participación en reserva la Asociación

Tras el éxito de 2010, este año serán cuatro las

Musical Artística Nulense de Nules.

agrupaciones bandísticas que tomen parte, tal y

El certamen consistirá en la interpretación por parte

bandas sincronizados con la música de su banda so-

como se especifica en las bases del certamen. Du-

de las bandas participantes de dos pasodobles: uno

nora que habran de interpretar.

rante el mes de abril se ha celebrado el sorteo de

obligado, Mª Ángeles González de Rafael Talens Pe-

En 2010, primer año en que se convocó este certa-

actuación de las bandas inscritas en esta edición.

lló y otro de libre elección, seguida de la proyección

men, resultó ganadora la Banda Municipal de Música

Así, la banda de la Unión Artística Musical San Fran-

de fragmentos de películas de cine elegidos por las

de Don Benito.

31


Música i poble Actualitat

Reportaje

“Ser el primero para ser uno más” Eso es lo que ha conseguido Rafael Calderón, al convertirse en la primera persona con Síndrome de Down en alcanzar el grado profesional de música. Un proceso que no ha sido fácil y que fue desgranando entre pieza y pieza durante la charla-concierto que ofreció el pasado mes de marzo en el Conservatori Professional de Música de Torrent.

R

epensar la educación desde la vida de un músico con síndrome de Down fue el objetivo de este acto, enmarcado en el proyecto

que el Conservatori desarrolla desde hace varios años bajo el lema “Tots músics, tots diferents” entre cuyos objetivos figura la integración de las personas con discapacidad en la sociedad a través de la música.

Con su experiencia, Rafa Calderón ha demostrado que los que denominamos discapacitados lo son muchas veces más por prejuicios sociales que por verdaderos problemas de capacitación. Y haberse convertido en el primer joven con Síndrome de Down en alcanzar este grado profesional le ha permitido mucho más que eso, no ser el primero de algo, sino sencillamente convertise en lo que es, uno más, porque él no se ve “como un Down, sino como cualquier otro, con el instrumento todos somos iguales”. Pero para llegar a este punto, que no es una meta, sino el principio de un magnífico futuro, este músico

dos como él a superar las barreras que la sociedad

malagueño no lo ha tenido fácil. Gracias al apoyo de

les impone, en la mayoría de los casos de manera

su familia y de su entorno, este joven ha culminado

injusta. Como asegura su hermano Ignacio Calde-

con éxito este periodo formativo de la misma manera

rón, pedagogo, “convertimos a los discapacitados

que cualquier otro joven de su edad, sin adaptacio-

en cosas y los utilizamos y nos aprovechamos”.

nes curriculares de ningún tipo. Aprobó la ESO, obtu-

Afirma Rafa: “cuando entro por la puerta, antes de

vo el Diploma de Alumno Distinguido a propuesta de

entrar yo, entra el Down”. Y así es, clasificamos a

sus profesores en el bachillerato y culminó con éxito

los individuos y les presuponemos unos límites y

los 10 cursos que integran los grados elemantal y

unas carencias que en muchos casos nada tienen

profesional de música.

que ver con la realidad.

Y también igual que otros, trabaja ya en conseguir

Según su hermano Ignacio, “la música se convirtió

el grado superior de música, porque quiere conver-

para Rafa en un espacio de libertad”. A ello contri-

tirse en profesor de una orquesta o banda profesio-

buyó el que al lado de su casa ensayara la banda

nal y hacer de este arte su medio de vida. Porque

de Miraflores-Gibraljaire, a la que pertenece, y a la

propiciado un ambiente inclusivo. Es como una co-

para él, una vida sin música “sería aburrida, mucho

que veía acudir a ensayar a sus amigos y vecinos.

munidad de aprendizaje que no está llevada solo por

más triste y yo lo que quiero es alegrar a la gente”.

“El especial modo de funcionar de esta agrupación,

un director, o por dos directores, sino que en ella

Alegrar a los demás y animar a otros discapacita-

asegura Ignacio, y su forma de organización han

cada uno tiene una tarea. Como se distribuyen por

32


Música i poble Actualitat

cuerdas y trabajan por grupos, hay mucha tutoría de iguales. Y ahí él ha tenido una oportunidad de verse incluido en los demás”. La importancia que le dan al aprendizaje y sobre todo el carácter práctico que tiene la música fue fundamental después cuando Rafa inició sus estudios en el conservatorio. Un claro ejemplo de cómo las sociedades musicales se constituyen en espacios donde la integración se realiza de manera espontánea y natural, a veces tanto, que no somos consciente del potencial de nuestro colectivo para absorber a otros grupos y enriquecernos todavía más. Precisamente con esa banda de música Rafa visitó Valencia hace unos años, participando en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia, una experiencia que califica de “magnífica, fue un día especial para la banda y para todos no-

ha contribuido a que Rafa atraviese uno de los mejo-

con profesores que consideraron que ya no podía

res momentos de su vida. Además de ser reconocido

estudiar más, que ya había hecho demasiado, que

públicamente con diferentes premios, entre ellos la

le aconsejaron que dejara de estudiar y se desviara

Medalla de Oro al Mérito en la Educación de la Junta

hacia programas formativos de carácter especial.

de Andalucía, actualmente estudia el grado superior

Fue entonces cuando la familia se rebeló. La educa-

en Madrid en la especialidad de trompeta.

ción de Rafa ha sido un proyecto familiar en el que

Benjamín Moreno, trompeta solista de la orquesta

sus numerosos miembros se han visto implicados y

sinfónica de RTVE desde hace 20 años, con quien

han luchado porque a Rafa se le permitiera ser uno

asistió a una master class, asegura que el malague-

más. Que se equivocara como otros, que superara

ño tiene grandísimas posibilidades. “Rafael para mí

cursos, que se esforzara, que siguiera adelante.

está ahora en la salida, y hay que darle el pistoletazo

Es en este proceso donde se ha demostrado funda-

para que él empiece a correr”.

mental la formación del profesorado, que es crucial

Como prueba de su talento, en julio de 2010 fue ad-

para que estos procesos resulten exitosos. Por ello

mitido en la prestigiosa Academia de Estudios Or-

Ignacio Calderón, desde su posición de pedagogo, se

questales de la Fundación Baremboim-Said (Sevilla)

ha lanzado a divulgar la experiencia de su hermano

después de pasar por un proceso competitivo con

entre el colectivo docente, para alertar de la nece-

otros alumnos de la Comunidad de Andalucía. Rafael

sidad de que tanto los profesores de la enseñanza

ha sido seleccionado para recibir clases del profe-

general como los profesores de música dispongan

sor Rainer Auerbach, trompeta solista en la Orquesta

de los conocimientos y las herramientas para poder

Ataatskapelle de Berlín. Y ha sido esponsorizado por

ayudar a los alumnos. Según Calderón, “hay inicia-

la marca internacional de instrumentos musicales

tivas, por ejemplo el proyecto que se está desarro-

Yamaha.

llando aquí en el Conservatorio de Torrent, muy in-

Mientras tanto, entre concierto y conferencia, entre

teresantes. Ahora bien, estas iniciativas tienen que

clase y examen, sigue alegrando la vida a los demás

estar dispuestas a mejorar, y si se abren los canales

con su música, esa herramienta universal que le ha

de participación de las familias y de los propios cha-

servido para construirse como sujeto, para emanci-

vales, estoy seguro de que se pueden hacer cosas

parse como persona, para superar barreras, en defi-

grandes”.

nitiva, para ser uno más.

agencia

Especializada en Circuitos a

m

e

d

i

d

a

Bandas de Música Corales Orfeones

CV-m649-V

Este esfuerzo, personal y colectivo al mismo tiempo,

bito de la enseñanza general. Rafa Calderón chocó

Grupos en General

C/ Convento Jerusalen, 4-2ª-4 Tfno.96 35 1 4 1 5 1 Fax. 96 394 07 17 46007 VALENCIA

ALHAJA

Pero no todo fue tan fácil, especialmente en el ám-

V A ES, S.L.

sotros”.

www.circuitosculturales.com

email:viajes@circuitosculturales.com

33


Música i poble Actualitat

La Banda Municipal de Música de Alicante se moviliza contra el recorte de plantilla Transcribimos a continuación el Manifiesto hecho público por los profesores de la Banda Sinfónica Municipal de Música de Alicante, tras la decisión del ayuntamiento alicantino de amortizar 5 plazas de Profesor Superior de esta agrupación. La Banda ha iniciado una campaña de recogida de firmas de apoyo en la web: www.amigosdelabandamunicipal.org

L

os Profesores de la Banda Sinfónica Municipal

un Conservatorio Municipal con más 40 Profesores y

tras en Alicante sucede esto, nuestra vecina Valen-

de Música, manifiestan su más contundente

una Orquesta con 100 Profesores en plantilla, ade-

cia, regida por un Equipo de Gobierno de su mismo

rechazo como profesionales de la música en

más de contribuir al sostenimiento del Palau de la

signo, no sólo está dispuesta a mantener su plantilla

Alicante, ante las medidas adoptadas por el actual

Música con presupuestos de varios millones. Todo

de profesionales, sino que recientemente la ha in-

Equipo de Gobierno, en cuanto a amortizar las va-

esto sin mencionar el “Palau de les Arts Reina Sofia”,

crementado?. ¿ De qué forma hacer entender a las

cantes existentes en la Plantilla de la Banda de Mú-

edificio dedicado principalmente a la ópera y sede

Sociedades Musicales de la provincia de Alicante, o

sica.

de la Orquesta de la Comunitat Valenciana. Mejor no

a los alumnos de los Conservatorios de Música de la

Entendemos que tal medida perjudica notoriamente

seguir comparando…

provincia, entre los que se encuentran los de nuestra

la calidad y categoría artística de esta casi cente-

Además de las incidencias artísticas apuntadas, esta

ciudad, que unos de los pocos puestos de trabajo que

naria Banda, la cual subsiste con una plantilla bajo

forma de actuación supone la destrucción de los úni-

existen en nuestra provincia pueden desaparecer?

mínimos y que como cualquier otra Agrupación de

cos puestos de trabajo en agrupaciones sinfónicas

¡Ojalá no fuera cierto todo lo anteriormente expuesto

estas características, y para mantener, y en su caso

profesionales que existen en nuestra provincia. Des-

en cuanto al hipotético futuro que le espera a nuestra

incrementar su categoría profesional y calidad ar-

de la Banda Municipal nos preguntamos, ¿es este

Banda! Y si lo es, desearíamos que el actual Equipo

tística, necesita disponer de una plantilla mínima

el futuro que le ofrecemos a los jóvenes instrumen-

de Gobierno estuviera dispuesto a reconsiderar su

estable.

tistas?

postura, por el bien de la cultura musical y el carác-

Lamentamos el perjuicio músico-cultural que se pro-

Por ello, instamos al actual equipo de Gobierno a que

ter profesional de la misma en la Ciudad y Provincia

duce en la ciudad de Alicante y provincia, ya que, con

construya y no destruya, y se pregunte: ¿Dónde está

de Alicante.

el paso del tiempo, su única agrupación profesional,

su alternativa en cuanto a la salida profesional de

Invitamos a todos los amantes de la música en ge-

desaparecerá. Todos sabemos que el progreso está

nuestros jóvenes intérpretes? ¿Cómo explicar a la

neral, a todos los Alicantinos, a los profesionales de

directamente relacionado con la cultura y la edu-

Sociedad Alicantina que la Banda Municipal, único

la música, a todas las Comunidades Educativas, En-

cación, y que sin éstas, una ciudad, un país, queda

estandarte músico-cultural de carácter profesional

tidades Socio-culturales y Federaciones de Bandas

siempre en segundos o terceros lugares. No hace

de la provincia va a dejar de serlo porque el Equipo

de Música a que se sumen a este manifiesto y nos

falta ir muy lejos, simplemente trasladarnos a nues-

de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Alicante no

apoyen en la defensa de nuestra cultura musical y en

tra ciudad vecina Valencia, cuyo Municipio sufraga

está dispuesto ni siquiera a mantener su plantilla?.

la conservación de los puestos de trabajo de futuros

los gastos de una Banda Municipal de 75 profesores,

¿Cómo explicar a la Sociedad Alicantina, que mien-

profesionales.

34


Música i poble Actualitat

La editorial Piles se instala en Colombia A partir de ahora encontrar partituras musicales en Colombia ya no será un problema.

E

l 24 de marzo se celebró el acto de inauguración de la sede de la editorial de música y tienda de partituras musicales PILES LATINO-

AMÉRICA S.A.S. en Bogotá, única en su género en el país. Esta nueva empresa pondrá a disposición de los músicos las partituras y libros de pedagogía musical de las editoriales más prestigiosas a nivel internacional. Así mismo se editarán obras de compositores colombianos fomentando su promoción a nivel internacional. Gracias a esta iniciativa los compositores valencianos también se verán bien representados en Colombia, ya que uno de los objetivos es facilitar el intercambio de repertorio El local está ubicado en la Calle 57 Nº 8B – 05 Local 8 del Centro “La Previsora”, en la ciudad de Bogotá, D. C. A la presentación acudieron destacadas personalidades de todos los estamentos musicales colombianos, Ministerio de Cultura, Orquestas, Bandas y Universidades.

Como no podía ser de otro modo, la presentación se inició con unas palabras de Jesús Piles en las que glosó la experiencia editorial y en distribución de PILES, Editorial de Música S.A., así como las peculiaridades del nuevo proyecto para Latinoamérica. En el mismo acto, se presentó un CD especial, en el que se recogen 25 obras para banda en formato PDF, con licencia para ser reproducidas en todo el territorio de Colombia. Este CD ha sido editado con la colaboración de la Federación de Sociedades Musicales de la Comuni-

Asimismo, cabe destacar, la obra completa, de Gus-

A continuación, el Cuarteto de Saxofones Ensemble,

dad Valenciana y el Ministerio de Asuntos Exteriores

tavo Pascual Falcó, recientemente editada por Piles,

de Colombia, puso la nota musical al acto interpre-

y de Cooperación. El mismo Ministerio de Colombia

con motivo de la celebración del centenario de su

tando en ocasión tan especial la obra Divertimento,

se encargará de repartir ese repertorio entre todas

nacimiento. Este CD está presentado por José Alme-

del compositor valenciano Andrés Valero Castells y

las bandas colombianas.

ría, presidente de la FSMCV.

las obras, Ole y Carmen de Bolívar de los compo-

En él, figura una amplia representación de los com-

Juan Carlos Marulanda, gerente de Piles Latino-

sitores colombianos Raúl Cruz y Luis Eduardo Ber-

positores valencianos se pueden encontrar entre

américa SAS, presentó la primera edición, se trata

múdez.

otras, obras de José Rafael Pascual Vilaplana, Ma-

de la fantasía para banda, Chicamocha, del cono-

Para finalizar y dar la oportunidad de departir entre

riano Puig, Antonio Sánchez, Luis Serrano, Rafael

cido compositor colombiano Rubén Darío Gómez

los presentes se ofreció un vino de honor a todos los

Talens y Andrés Valero.

Prada.

asistentes.

35


Música i poble Actualitat

Santiago Quinto guanya el Premi de Composició de Música Festera d’Alcoi

E

l compositor d’Albatera Santiago Quinto ha

van presentar quinze obres. D’entre elles, el guardó

aconseguit el Premi de Composició de l’As-

fou concedit a la marxa Confiar i Esperar del compo-

sociació de Sant Jordi d’Alcoi. El jurat, reunit

sitor d’Albatera Santiago Quinto Serna.

el dissabte 12 de març, que va estar format per José

Aquest és el tercer guardó que Quinte Serna rep en

Mª Valls Satorres, Manuel Seco de Arpe, Josep Ro-

el que duem d’any, ja que al passat mes de gener,

bert Sellés, Rafael Mullor Grau i Francisco Amaya,

el compositor de la Vega Baixa va aconseguir el

va destacar la gran qualitat de l’obra guanyadora del

primer premi ex aequo del Concurs Francesc Cerdà

XLVII concurs de composició de música festera.

de L’Olleria, i el Primer Premi absolut del III Concurs

El premi, dotat amb 3000 euros, duu el nom de José

Internacional de Composició Sinfònica Vila de Muro

Mª Valls Satorres, i es va convocar enguany en la

per l’obra Rapsodia Hernandiana, del qual ja infor-

modalitat de marxa solemne de processó. A ell es

marem en l’anterior número de Música i Poble.

Pere Sanz Alcover se impone en Pozo Estrecho

E

l Certamen anual de pasodobles que se ce-

d´Uixó, y director de la Banda Sinfónica de la Socie-

lebra en Pozo Estrecho (Murcia) ya tiene un

dad Renaiximent de Vinalesa. Además de la áreas de

ganador, Pere Sanz Alcover, quien obtuvo el

docencia, dentro de su empeño estaba la dirección,

primer premio por el jurado.

por lo que se rodeó de buenos profesores asistiendo

Previamente se habían seleccionado cinco piezas

a los cursos necesarios. Otra faceta de su profesión

que pasaron a la fase final, pero fue la de Pedro Sanz

es la composición, en la que se inició con algún que

la que obtuvo el Primer Premio en este XIX Concurso

otro pasodoble, presentándose a concurso como el

Internacional de Composición Villa de Pozo Estrecho

de música festera de la Villa de Altea. En 2007, se

(Murcia). El ganador se mostró muy orgulloso por el

presentó obtubo el segundo premio en el Concurso

premio, al tiempo que sorprendido, por el alto nivel

Internacional de Composición Villa de Pozo Estrecho

de participación y las composiciones tan mesuradas

(Cartagena), junto a 31 participantes.

del resto de participantes.

Asimismo, logró el primer premio del Concurso Na-

Ruiz dedicado a la Agrupación Musical de Majors de

Pedro Sanz, nacido en 1974, cursó sus estudios

cional de Pasodobles a las Falleras Mayores de Va-

l’Horta Nord. Dicha obra se presentó junto a 65 obras

musicales en Meliana su pueblo natal desde los 10

lencia que organiza la Junta Central Fallera en 2009.

diferentes y de países como Venezuela, Chile, Espa-

años, y en la actualidad es profesor de percusión

Además compuso el pasodoble Enhorabona mestres

ña, Irán, Italia, Japón, China u Holanda.

en el Conservatorio Profesional de Música de la Vall

por encargo del entonces secretario/fundador J.V.

Vicente Ruiz

El valencià Javier Martínez guanya el premi de composició Andrés Gaos

E

l jove músic valencià de 21 anys Javier Martí-

El compositor rebrà 6.500 euros, a més de l’estrena

nez Campos ha guanyat la IX edició del Premi

de l’obra per l’Orquestra Sinfònica de Galícia. L’obra

de Composició Musical “Andrés Gaos” 2011

“Cliffs of Moher” Concertino para Oboè i Orquestra,

que convoca la Diputació de La Corunya. El fallo del

està inspirada en els famosos penya-segats irlande-

jurat va tenir lloc dimarts passat, i els especialistes

sos, i dedicada a Juan Carlos Báguena Roig, cate-

van escollir la proposta del valencià per majoria en-

dràtic del Real Conservatori Superior de Música de

tre obres procedents d’Espanya, França, Itàlia i USA.

Madrid i oncle de l’autor.

36


Música i poble Actualitat

Nace en Valencia la Banda Sinfónica Músicos Sin Fronteras

El martes 19 de abril, se presentaba en el Palacio de Congresos de Valencia la Banda Sinfónica Músicos Sin Fronteras BSMSF formada por un centenar de músicos de diferentes agrupaciones y conservatorios.

E

l objetivo de este concierto era recaudar fondos para los damnificados del terremoto tsunami ocurrido recientemente en Japón. El

concierto estuvo organizado por los Clubes Rotarios de Valencia y provincia y la distribución de la recaudación corrió a cargo del Rotary Club Internacional. Un total de 105 músicos amateurs y profesionales de diferentes agrupaciones musicales y conservatorios de ámbito nacional se dieron cita en este concierto solidario que contó con la asistencia de Guillermo Vansteenberghe, ex-Director General de Inmigra-

solidarios, bien promovidos por la ONG, o por enti-

ción, experto en Inmigración y profesor de la Uni-

dades que soliciten su participación en proyectos

versidad de Alicante, en representación del Conseller

solidarios.

de Solidaritat i Ciutadania Rafael Blasco. Asimismo,

Al mismo tiempo la Banda desea potenciar el volun-

estuvieron presentes Manuel Izquierdo Igual, alcalde

tariado de los músicos profesionales y de los estu-

de Llíria; Isidoro Alex, asistente del Gobernador del

diantes avanzados de música.

Distrito 2203, en nombre de todos los presidentes y

La iniciativa de crear esta Banda ha surgido desde la

miembros de los clubes Rotarios de Valencia y pro-

sede que la ONG tiene en la Comunidad Valenciana,

vincia; Juan Vicente Mateu, Secretario General de la

sita en Llíria, y de un notable grupo de profesionales

Federación de Sociedades Musicales de la Comuni-

de la música, en su mayoría de esta ciudad, y profe-

dad Valenciana (FSMCV); Jesús Mª Alegria “Pinttu”,

sores e instrumentistas de algunas de las orquestas,

presidente nacional de la ONG Músicos Solidarios

bandas y conservatorios más significativos de todo

Sin Fronteras; Bernardo Adam Ferrero, director y

el Estado que quieren, desde una postura solidaria

compositor; Rafael Sanz Espert, director titular de la

y a través de su aportación musical, colaborar con

Banda Municipal de Bilbao, José Manuel Gómez de

la ONG.

Edeta, músico y director y Alfredo Tell, Director de

La dirección musical y artística del proyecto y de la

Nuevo Centro.

BSMSF, recae en el maestro José Miguel Micó Cas-

El acto contó con la colaboración de empresas pa-

tellano, director de gran renombre en el mundo ban-

la “Baraja Solidaria por los Derechos de la Infancia”

trocinadoras como La Marcelina, Consolat de Mar,

dístico valenciano

que la ONG editó para la Comunidad Valenciana y el

Rivera Música, Unió Musical Española, Tissat, DHL,

Desde que surgió esta iniciativa se cuenta con la

País Vasco. Desde la organización se espera en un

Alba, Argimiro Aguilar, Alcaide Zaragozá, Nuevo Cen-

colaboración de empresas musicales como Consolat

futuro contar con el apoyo de otras instituciones del

tro, Nova Digital y la colaboración de Unió i Auditori

de Mar de Benaguasil, que ha cedido sus instala-

mundo de la Solidaridad y de la Música que respal-

y de la FSMCV.

ciones e instrumental para poder ensayar, así como

den el proyecto.

Objetivo solidario

con las empresas Rivera Música y Unión Musical

La BSMSF está abierta a la participación de todos

La Banda Sinfónica Músicos Sin Fronteras se ha

Española.

los músicos que deseen colaborar en este proyect

creado en el marco de las actividades desarrolla-

Este proyecto también está apoyado por la Fede-

solidario. Los interesados pueden obtener más in-

das por la ONG “Músicos Solidarios Sin Fronteras”,

ración de Sociedades Musicales de la Comunidad

formación en la web de la entidad (www.musicos-

con el objetivo de difundir los Derechos Humanos,

Valenciana (FSMCV), la cual recientemente, y en la

sinfronteras.es) y en el correo bandasinfonicamsf@

presentar los proyectos de la ONG y realizar actos

figura de su presidente Josep F. Almería, apadrinó

gmail.com.

37


Música i poble Actualitat

Realizar el equilibrio y ajuste final en el instrumento de viento: el clarinete Por Manuel Martín Ventura. Técnico-reparador de instrumentos musicales. Profesor del Conservatorio Superior de Música de Valencia.

E

n este artículo vamos a abordar cómo realizar

verificar la posición de la zapatilla si está centrada

liza limpiando cuidadosamente los restos de sucie-

el engrase, montaje, equilibrado, manipula-

con respecto a su oído o chimenea, donde realizara

dad de grasa y aceite utilizados, comprobando que el

ción y ajuste final del clarinete, mediante las

el cierre, utilizando los alicates dentados para cen-

mecanismo ejerce las articulaciones correctas entre

técnicas y procedimientos establecidos en condicio-

trar correctamente la pieza.

las llaves procediendo a entregar el instrumento al

nes de seguridad laboral y protección ambiental para

El proceso de planchado de las zapatillas de tripa,

subordinado que corresponda, para la realización de

garantizar su calidad y posterior montaje.

se realiza mediante los procedimientos establecidos

una limpieza superficial más profunda de acabado.

El banco de trabajo se acondiciona para conseguir

de humectación de la zapatilla y posterior aplicado

La adaptación personal del instrumento, se realiza

unas condiciones idóneas de manipulación de piezas

de calor sobre la superficie de ésta, mediante las

de manera personalizada mediante la comprobación

y herramientas.

planchas metálicas correspondientes para obtener

personal por parte del profesional o propietario del

La preparación y selección de herramientas, útiles,

la forma del orificio de cierre mediante una ligera

instrumento, realizando los ajustes sugeridos si fue-

entre otros, se verificarán utilizando los medios de

presión final de la llave.

ra necesario, para adaptar el instrumento de forma

precisión comprobando su estado garantizando la

La obtención de la limpieza sobre el trabajo se reali-

personalizada garantizando así la calidad del acaba-

seguridad laboral y protección ambiental para con-

za con un pequeño compresor, aplicando varias des-

do final.

seguir un óptimo mantenimiento en uso durante el

cargas de aire sobre las piezas humedecidas, para

El informe de la reparación final se realiza, adjun-

montaje de las piezas.

secar y limpiar cualquier resto de material adherido

tando en éste, las horas empleadas, material en su

El proceso de montaje del instrumento, se realiza

a la madera.

caso sustituido, entre otros, para pasar el informe al

siguiendo el proceso secuencial establecido, utili-

La comprobación de las fugas ocasionales de aire se

personal administrativo correspondiente que serán

zando un manual si fuera necesario, para no dañar

realiza mediante pequeñas tiras de papel de fumar,

los encargados de realizar la factura con el importe

ningún elemento mecánico del instrumento.

o de cualquier medio mecánico de idénticas carac-

de la reparación efectuada.

La manipulación de todos los tornillos de sujeción

terísticas siguiendo los procedimientos establecidos,

La elaboración de un pequeño informe por parte del

de las piezas a colocar, se realiza aplicando sobre

para obtener seguridad en el cierre de las zapatillas.

técnico se realiza indicando unos detalles sencillos

el interior de las roscas grasa de litio marrón u otro

La abertura de las llaves se realiza con los juegos

para el buen uso y mantenimiento del instrumento.

elemento de parecidas características de lubrica-

de niveladores averiguando con ello si es o no ade-

Contexto profesional

ción, para garantizar un buen funcionamiento me-

cuada y establecida para obtener un buen resultado

Medios de producción:

cánico.

acústico del instrumento.

Destornilladores de precisión, alicates especiales,

La identificación de la pieza a colocar, se realiza de

La altura de las llaves se modifica en su caso con

ganchos de colocación y extracción de muelles, ras-

manera visual, o siguiendo las pautas de un manual

los alicates de cabeza de pato, para garantizar el

cadores, paños de algodón, grasas, limpiametales,

si fuera necesario ubicando en los huecos donde

riesgo de marcas innecesarias en el metal y por la

cepillos de púas blandas, mini motor de mano, plan-

vaya a ser fijada sobre el tornillo o pasador, grasa

facilitación del trabajo que ofrece entre llaves. La

chas metálicas, bandejas de colocación de piezas,

de litio marrón u otro elemento de lubricación para

comprobación de modificaciones realizadas se rea-

motor de banco, compresor de aire, cuchillas de cor-

conseguir agilizar la movilidad mecánica.

lizará inmediatamente, para verificar si el cierre de

te, gafas de protección, guantes de algodón, papel

La colocación de los muelles se realiza utilizando un

zapatillas es bueno y si el mecanismo funciona con

de fumar, aceites para mecánica.

gancho de sujeción colocando el muelle o resorte en

las condiciones requeridas.

Productos o resultados:

el pitón de sujeción de este, para movilizar mecáni-

Las máquinas de comprobación de cierre se utilizan

Montaje del instrumento, lubricado de piezas de los

camente la pieza colocada. Realizar el asentamiento

siguiendo las instrucciones establecidas y los me-

mecanismos, adaptación de las zapatillas, ajustado

de zapatillas mediante las técnicas y procedimientos

dios necesarios de seguridad para obtener una ga-

del instrumento, elevación de piezas, comprobación

establecidos para garantizar la calidad del montaje

rantía más precisa del cierre de todo el instrumento.

de fugas de aire, personalización del acabado del

del instrumento.

Acabado final y elaboración de informe.

instrumento, realización de asientos en las zapati-

La colocación de la pieza, se realiza procediendo a

El acabado y el montaje final del instrumento se rea-

llas, limpieza final del instrumento.

38


Música i poble Actualitat

Por sexto año consecutivo, Marina d’Or acogió el Encuentro de Bandas de Música Organizado por Alhaja Viajes, se celebró del 8 al 10 de abril y contó con la colaboración de la FSMCV.

C

omo se afirma desde la organziación, año tras año, el Encuentro supera todas las expectativas, especialmente porque además

de disfrutar de la música a través de conciertos y pasacalles, el encuentro se concibe como unos días de diversión para todos los músicos. Lo que comenzó siendo un encuentro de bandas de música de la Comunidad Valenciana, se convirtió en un encuentro nacional y este año por primera vez podemos hablar de un encuentro internacional.

Las bandas encargadas de dar la nota en la sexta edición llegaron desde diferentes puntos de la península, contando además de con la participación de una

da Municipal de Música de Fustiñana, Conservatorio

La música y también la diversión fueron los protago-

banda portuguesa. Los músicos participantes perte-

Profesional de Música de Palencia, Banda Sinfónica

nistas del encuentro. Piratas, templarios y grandes

necían a la Unió Musical de Quartell, Agrupación Mu-

Municipal de Música de Torrelodones y Sociedade Fi-

personajes de la historia, como Violante de Hungría

sical Alfauir, Unió Musical de Gavarda, Conservatorio

larmónica Providência de Setúbal.

y el Papa Luna, nos visitaron para trasladarnos en el

Profesional y Escuela de Música Manuel de Falla de

Juan Vicente Mateu Alemany, Secretario General de la

tiempo y conocer la historia de Peñíscola y su castillo,

Alcorcón, Asociación Cultural Musical de Cella, Socie-

FSMCV, fue el encargado de inaugurar este VI Encuen-

gracias a la colaboración de Alhaja Viajes, una joven

dad Artístico Musical Santa Cecilia de Domeño, Ban-

tro y entregar los diplomas a las bandas participantes.

empresa que expresa la cultura de forma diferente.

Una jove d’Ondara, seleccionada per la Jove Orquestra de la Unió Europea

L

a jove intèrpret musical d’Ondara, Lourdes

bandes de la Comunitat, així com fora d’ella; entre

Gavilà Ana, de 24 anys, ha estat seleccionada

elles, la Jove Orquestra de la Marina Alta; l’Orquestra

per la Jove Orquestra de la Unió Europea (Eu-

de la Marina Alta; l’Orquestra de Jovens de la Regió

ropean Union Youth Orchestra (EUYO)) per a formar

de Múrcia o la Jove Orquestra Simfònica de Castelló,

part d’aquesta prestigiosa orquestra internacional

realitzant gires per Espanya. També és membre de

durant el curs 2011-2012.

la Banda de la FSMCV. A més, també ha tocat en

Nascuda a Ondara en 1986, està titulada com Pro-

l’Òpera i en el Conservatori de Malmo.

fessora Superior d’Oboè, i des de fa dos anys cursa

La European Union Youth Orchestra és una de les or-

un màster de perfeccionament en Malmo (Suècia).

questres més prestigioses del món. Va ser fundada

Els seus estudis de música van començar precisa-

en 1976 i està formada per 140 músics procedents

menten l’Escola de Música Gonzalo Ortolà d’Ondara,

dels 27 països que formen la Unió Europea. Cada

i van prosseguir a Dénia, en el Conservatori Tenor

músic que pertany a l’orquestra és considerat com

Cortis, i van continuar en el Conservatori de Castelló,

un dels millors músics joves a nivell europeu. Els

amb el grau superior de la carrera de música profes-

músics que formen part de l’orquestra són seleccio-

sional; carrera que va acabar amb tot just 21 anys.

nats entre més de 4.000 que participen en l’audició-

Ha participat en concerts i certàmens en diferents

concurs que es realitza per tota la Unió Europea.

39


Música i poble Actualitat

Análisis de la suite para Orquesta y Coro Las siete trompetas del Apocalipsis de Óscar Navarro Las 7 trompetas del Apocalipsis, suite para Orquesta Sinfónica y Coro está inspirada en una de las partes más intrigantes de la Biblia, el Apocalipsis 8-11. Siete ángeles con sus siete trompetas serán los protagonistas y encargados de revelar el final de nuestros días. Cuatro son los movimientos de esta suite, cuya inspiración, según el propio autor, proviene de ciertos pasajes.

I

“...Vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios, a los cuales fueron dadas siete trompetas. Llego otro ángel y púsose en pie junto al altar con un incensario de oro y fuéronle dados muchos perfumes para unirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que esta delante del trono. El humo de los perfúmenes subió con las oraciones de los santos de la mano del ángel a la presencia de dios...” II “...Tocó el primero la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre,que fue arrojado sobre la tierra, y quedo abrasada la tercera parte de la tierra, y quedó abrasada la tercera parte de los árboles y toda hierba verde quedó abrasada...” III “...Fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, se oscureció la tierra y el día perdió una tercera parte de su brillo y así mismo la noche...” IV “...del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra...” “...El séptimo ángel tocó la trompeta y oyéronse en el cielo grandes voces, que decían: Ya llegó el reino de nuestro dios y de su cristo sobre el mundo y reinará por los siglos de los siglos...” Como una luz de esperanza y en forma de canto angelical, será la voz de un niño la encargada de resurgir del cielo y ofrecer este canto de esperanza... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos “Amén”.

ANÁLISIS

Posteriormente, el tema principal pasa a la Orquesta, exactamente a las cuer-

I Movimiento

das, clarinetes y fagot utilizando una distancia de 3 octavas para crear más sensación de grandeza.

La introducción, trata de situarnos frente al altar con los siete Ángeles y sus

Tras la presentación del tema principal, el coro sigue entonando el “Pater nos-

respectivas trompetas. A través de un cántico con carácter gregoriano (aunque

ter” dentro de una atmósfera mas etérea, el recurso de la politonalidad, más

en ciertas partes se evada de la tesitura propia del Canto Gregoriano), los siete

ciertos efectos en las cuerdas, hacen que los cánticos se desvanezcan en una

ángeles (utilizando las voces de tenores y bajos) rezan el “Pater Noster” o Padre

atmósfera intangible bajo las palabras “et ne nos inducas in tentationem” (“..y

nuestro frente a Dios. La estructura armónica de esta introducción es bien sim-

no nos dejes caer en la tentación”).

ple, con una constante pedal de DO, apoyada por golpes de percusión y con fra-

Pasada esta primera sección de la obra comienza una nueva parte a tiempo de

ses que reposan en compás de 3/4 para romper con la medida exacta y ayudar

“Moderato quasi allegro”. Durante esta sección se presenta el segundo tema,

a situarnos en un entorno gregoriano donde la medida y compás eran ausentes.

tratado como una pequeña danza medieval donde también, la mezcla de com-

El hecho de mezclar compases varios como 4/4 5/4 3/4 crea esa sensación de

pases 4/4, 3/4, 7/8, 3/8… etc. nos sitúan en un estilo de música puramente

inexactitud y ausencia de compás.

improvisado, muy típico de estas danzas populares medievales. Aquí, trato de

40


Música i poble Actualitat

situar al oyente en un ambiente más terrenal, más festivo, todo lo contrario a la

Este II Movimiento está tratado casi en su totalidad como una marcha basada en

sección anterior.

una secuencia de 4 acordes (Dom, Solm, FaM, LabM).

Lo más destacable de esta sección es la superposición de los 2 temas princi-

El tema principal de este segundo movimiento comienza representado por la

pales. Digamos que los cánticos celestiales y los cánticos terrenales conviven

sección de trombones y respaldado por una secuencia rítmico-armónica de las

dentro de una rítmica variada formando una nueva sección en la cual ambos

cuerdas que poco a poco va creciendo debido a la unión de instrumentos como

temas combinan a la perfección dentro de un carácter polirítmico puro.

clarinetes, flautas, oboes …hasta la explosión del compás 35, donde el coro, sin

Tema A

texto alguno, da el último brochazo de color a la secuencia armónica. Pasada esta sección, de nuevo volvemos a escuchar los toques de trompeta, ahora reforzados por varios intérpretes tocando un motivo rítmico de una sola nota y colocados alrededor de la sala, simulando los ángeles bajando del cielo con sus trompetas.

Tema B

Esta parte sirve de puente de conexión a la siguiente sección, también construida bajo dos únicos acordes (Rem-Sol M) que se convierten a continuación Tras la combinación de los 2 temas principales, una fanfarria de metales acom-

en (Fam-SibM) y que crean un obstinato armónico con variaciones rítmicas e

paña al “Aleluya” y finalmente llegamos al Adagio que se desvanece con el

incremento de orquestación.

“Adeviat regnum tum”, “Liberanos a malo, pater noster, liberanos”. II Movimiento Trompeta y timbales son los protagonistas que abren este II Movimiento. Como bien dice su subtítulo, “...Tocó el primero la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fue arrojado sobre la tierra, y quedó abrasada la tercera parte de la tierra, y quedó abrasada la tercera parte de los árboles y toda hierba verde quedó abrasada...”. Los efectos “col legno random notes” de las cuerdas junto con los glissandos ascendentes crean el granizo que poco a poco comienza a fusionarse con el fuego, llamaradas que quedan representadas por los quintillos de las secciones graves del metal (tuba), maderas (clar. bajo + fagot) y contrabajos.

41


Música i poble Actualitat

Tras esta sección, la coda final (“Molto Tranquilo”) rompe con el obstinato armó-

La simpleza y pureza de las melodías y armonías hacen de este III mov. un

nico anterior, siendo mucho más rica en armonías y representando la calma tras

movimiento puro y cristalino.

el fuego y granizo representados anteriormente. Las sopranos junto con las cuerdas y clarinetes acaban este II movimiento con una sensación de “luz de esperanza” y bajo el acorde puro de SolM en el que se

IV Movimiento

funden los tenores y bajos.

La espina dorsal de este IV movimiento se centrará en la siguiente melodía A de 8 compases.

III Movimiento Si tuviera que describir este III movimiento con una frase breve sería: “Un canto de melancolía y dolor” Así comienza este III Movimiento:

Tras la presentación de esta melodía, nos encontramos con 2 motivos claramente contrastantes,mucho más rítmicos en los que los graves cogen el protagonismo hasta la vuelta de nuevo del tema principal A. Posteriormente, el tema principal utilizado en el II movimiento aparece como recuerdo en la siguiente sección, de forma mucho más desarrollada por el coro. Seguidamente, una nueva sección en forma de marcha en 5/4 con las maderas realizando un obstinato rítmico puramente disonante, da paso a la sección de trompas que se alzarán con una nueva melodía. De nuevo la politonalidad entra en juego y el clímax llega con la intervención del coro.

La estructura de este III mov. sería de A-B-A. El coro expone el tema principal que seguidamente será interpretado por un solo de contralto en su primer registro. El hecho de hacer hincapié en utilizar el primer registro es por llevar la tesitura de la contralto a un registro en el que la voz puede resultar un tanto “desgarradora”, color muy apropiado para este momento.

Una breve intervención del tutti de Orquesta, con ausencia de metales (a ex-

Una vez finalizado este pasaje, continuamos con un puente de unión de carácter

cepción de trompas) y percusión y con la melodía en las maderas, nos lleva al

más calmado y siendo los protagonistas el fagot y piccolo que realizaran una in-

clímax del III Mov, donde Orquesta y coro se juntan en un canto extremo de dolor

tervención a solo que dará paso a la descripción de las plagas del compás 148.

donde el coro resulta parte imprescindible del momento, fundiéndose en la coda

A partir de este momento la orquestación resulta un punto vital a la hora de la

final donde de nuevo vuelve a aparecer el tema principal esta vez bajo un solo

creación de efectos sonoros como los descritos en el siguiente ejemplo donde

de flauta bajo un colchón armónico de cuerdas.

vagamente aparece el tema central mencionado al principio, esta vez interpre-

42


Música i poble Actualitat

tado por los fagotes, mientras que las maderas se encargan de crear el ambiente y el batir de las alas de las langostas y demás criaturas.

A partir de este momento y tras unos segundos de relax e incertidumbre, un coro de voces femeninas canta una secuencia armónica que nos transporta a las alturas celestiales.

Posteriormente a esta secuencia un solo de fagot se abrirá camino entre las nubes y dejará pasó a un rayo de luz, momento en el cual el arpa toma las riendas para preparar el colchón armónico del solo de Voz Blanca, representado por un niño que representa al ángel de la salvación. La letra del solo del niño se trata del GLORIA. Tras este ambiente lúgubre y etéreo, comienza un obstinato rítmico que nos

“Gloria Patri, et Fili, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper,et

llevará casi a la parte final de la obra.

in saeccula saeculorum, amen”

Durante este obstinato, se volverá a presentar el tema principal pasando de familia en familia hasta llegar al coro y posteriormente al clímax final de la sección, momento cumbre y más explosivo hasta ahora, donde el coro recita incesante mente las palabras “Vocati – Electi”, que vienen a decir “convocadoelegido”.

Esta parte final esta construida íntegramente sobre sobre una secuencia de 5

Finalmente en el compás 370 de nuevo aparece el motivo central de las

acordes SibM – MibM – FaM – MibM – Sib, que se repetirán a modo de bucle

trompetas utilizado en el II tiempo, este toque será como la llamada final

hasta el compás 474.

donde la tierra ya ha quedado destruida y todo se desvanece hasta la oscu-

Una vez finalizada la intervención de la voz blanca, el coro toma el protagonismo

ridad. Las cuerdas se encargarán de dar forma a los efectos creados para

con el AMEN final, construido nuevamente dentro de la secuencia armónica de 5

este momento hasta que poco a poco desaparezcan y den paso a la sección

acordes, antes mencionada y acabando con el “Adveniat regnim tum” o “Venga

final de la obra.

a nosotros tu reino, amén”.

43


Música i poble Actualitat

Las agrupaciones bandísticas en el contexto musical español del siglo XVIII y principios del XIX(1) Por Fco. José Fernández Vicedo. Dr. Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada vicedomariasalud@hotmail.com Reproducimos la primera parte del trabajo del Dr. Fco. José Fernández Vicedo, sobre las agrupaciones bandísticas en la España de los siglos XVIII y XIX, trabajo que se completará en el próximo número.

P

or lo general y salvo contadas excepciones, la

como todo tipo de documentación pública o privada,

posición que hasta hace muy poco tiempo ha

que pueda proporcionar información sobre la evolu-

mantenido la musicología española respecto

ción y desarrollo de estas agrupaciones. Estas fuen-

a la consideración de la música para banda como

tes que, por otro lado se intuyen muy numerosas,

un género menor y de poca o nula significación en

están todavía a día de hoy dispersas e inconexas en

la producción y actividad musical de carácter más

su gran mayoría, dificultando más si cabe su inter-

general explica, entre otros muchos factores, la fal-

pretación.

ta de una bibliografía histórico-musicológica seria y

En lo que se refiere al corpus bibliográfico preexis-

verdaderamente científica centrada en la misma. Se

tente acerca del fenómeno bandístico en España se

percibe de forma clara una gran laguna en lo que

puede observar como además de no ser especial-

concierne a la investigación musicológica en torno

mente abundante, su validez es solamente parcial

al tema bandístico, por cuanto hasta el momento son

por estar su ámbito de estudio principalmente re-

muy pocas las obras que lo tratan desde un punto de

ducido a lo local. En este sentido se puede seña-

vista global y no tan sólo meramente local. Así, no es

lar la aparición de numerosos estudios referidos a

sino en los últimos años cuando se ha comenzado el

agrupaciones bandísticas locales concretas, algunos

imprescindible e inaplazable trabajo de recopilar las

muy válidos aunque de conclusiones muy difícilmen-

necesarias fuentes históricas primarias, rescatán-

te generalizables(2). Es sorprendente, sin embargo,

dolas de archivos semi-abandonados o en el mejor

observar como en otros países europeos en los que

de los casos, casi olvidados. Entre ellas, se puede

a priori no existe una tradición bandística tan impor-

fechas tan tempranas como el siglo XIII cuando no

enumerar desde las propias partituras producidas

tante como en el nuestro, el nivel de investigación

con anterioridad(4), atendiendo a criterios de carácter

para el consumo bandístico por numerosos autores

sobre el tema arroja un balance mucho más impor-

organológico cabe situar las primeras agrupaciones

de mayor o menor calado, material de primer orden

tante, con una considerable bibliografía(3) de ámbito

musicales consideradas como antecesoras directas

en el estudio de estas y cualesquiera agrupaciones

tanto local como general.

de las actuales bandas en el último cuarto del siglo

musicales, hasta actas legales de constitución de di-

Orígenes y desarrollo de la agrupación musical

XVII(5). Efectivamente, si como se afirma en la esca-

chas corporaciones musicales, incluyendo cómo no

bandística en los siglos XVII y XVIII. Evolución en

sa bibliografía española existente sobre el tema(6), el

los rastros e indicios que su actividad generó en la

España.

nacimiento y evolución de las bandas estuvo íntima-

prensa de la época, general o especializada, las imá-

Si bien se tiene constancia de la presencia en Eu-

mente ligado al desarrollo de las necesidades de la

genes históricas que se hayan podido conservar, así

ropa de conjuntos de instrumentos de viento desde

música militar, las primeras agrupaciones musicales

Ilustración 1. Carlo Broschi, Farinelli. (Retrato de Corrado Giaquinto, ca. 1753).

NOTAS AL PIE DE PÁGINA (1) El presente es el primero de una serie de artículos dedicados a estudiar el origen y desarrollo del género y de la agrupación musical bandística en España, en los que se relaciona dicho proceso con la situación europea en los siglos XVIII y XIX. Originalmente forman parte de un capítulo incluido en la Tesis Doctoral titulada El clarinete en España: historia y repertorio hasta el siglo XX defendida recientemente por el mismo autor en la Universidad de Granada, y que obtuvo la calificación unánime de sobresaliente cum laude. (2) Una recopilación general de muchas de las monografías de carácter local dedicadas a la cuestión aparece en FERNÁNDEZ VICEDO, Franciso José. “Origen y evolución de las agrupaciones bandísticas” En: Un Siglo de Música. Unión Musical de Petrer 1905-2005. Petrer (Alicante): Sdad. Unión Musical, 2006. Págs. 14-31. Por razones que parecen obvias, en el conjunto de estas fuentes bibliográficas de carácter secundario destacan con mucho aquellas centradas en agrupaciones musicales pertenecientes al País Valenciano, aunque no faltan referencias a localidades de otras zonas de España. (3) Como es el caso de Italia, Gran Bretaña o Alemania, donde se puede comprobar a través de la consulta de la bibliografía proporcionada por las voces correspondientes en las principales y más importantes obras de referencia musicológicas de dichos ámbitos culturales. Ver el New Grove Dictionary of Music and Musicians (S. Sadie, ed.). New York: Oxford University Press, 2001, el Dizzionario della musica e dei musicisti. (A. Basso, dir.). Torino: UTET, 1983, o en el ámbito alemán el diccionario Die Musik in Geschichte und Gegenwart: allgemeine Enzyklopädie der Musik. Kassel: Bärenreiter, 2003. (4) A.A.V.V. “Band” En: New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. II (Ed. S. Sadie). London: MacMillan, 2001. Pag. 622. (5) Evidentemente, las agrupaciones musicales de viento y percusión propias de épocas anteriores se consideran precursoras de las propias bandas modernas. Sin embargo, en lo referido a este trabajo, se considera que un conjunto musical de instrumentos de viento y percusión es propiamente una agrupación bandística cuando en él se incluyen los primeros instrumentos clasificables ya dentro de una tipología moderna, tales como oboes o fagotes, instrumentos desarrollados precisamente a mediados de la década de 1660, y que independientemente del nivel de mecanización que presentaron en su primitiva constitución, supusieron un gran salto evolutivo frente a sus antecesores.

44


Música i poble Actualitat

destinadas a estos fines, con presencia de instru-

algunos casos de las trompetas en estos conjuntos

mentos modernos (aunque en sus primeras etapas

musicales, sobre todo en Europa central(11). Hacia

de desarrollo, claro está) como el oboe o el fagot

mediados de siglo XVIII, existen numerosos indicios

fueron aquellas organizadas en Francia bajo el rei-

indicativos de que las bandas europeas habían au-

nado del rey Luis XIV. Fruto de la invención de estos

mentado su tamaño doblando las partes superiores,

instrumentos por parte de constructores franceses a

siendo bastante frecuentes los conjuntos de ocho o

mediados de la década de 1660, se sabe que cada

incluso diez ejecutantes de viento más los instru-

compañía de mosqueteros contaba con agrupacio-

mentos de percusión(12). Es, sin embargo, muy di-

nes de entre tres y cuatro instrumentos de viento,

fícil hallar datos que confirmen taxativamente este

oboes principalmente, secundados por un fagot jun-

extremo, puesto que en la época no eran pocas las

to con instrumentos de percusión. Actualmente, son

agrupaciones musicales costeadas de forma extra-

numerosas las composiciones debidas a Lully, Phili-

oficial por los propios comandantes de las unidades

dor o Hotteterre destinadas a estas agrupaciones y

militares o incluso en algunas ocasiones por los

que se conservan en la Biblioteca Nacional de Fran-

mismos soldados(13). Así, en lo que se refiere al con-

cia(7). El ejemplo de estos pequeños conjuntos pronto

texto español, si se tiene en cuenta que la dotación

se extendió por el resto de Europa. En las primeras

musical oficial de un regimiento era normalmente

décadas del siglo XVIII existían ya en Alemania(8),

muy limitada y escasa, la situación anterior vendría

siendo por otro lado en Inglaterra donde presumi-

demostrada por un ejemplo como el documentado

blemente aparece por primera vez el término “banda

en Daroca (Zaragoza) en 1735, con motivo de la ce-

La presencia de las agrupaciones bandísticas milita-

de música”(9). En España se tiene noticias de la pre-

lebración de la festividad de la víspera del Corpus:

res en la España de mediados del siglo XVIII se do-

sencia en 1710 de una de estas agrupaciones en la

“A 8 [de junio de 1735], víspera del Corpus, se cele-

cumenta también a través de una fuente documen-

corte barcelonesa del archiduque Carlos de Austria,

braron las vísperas con la solemnidad, magnificencia

tal primaria, debida a la mano del famoso cantante

en plena Guerra de Sucesión al trono español. Esta

y devoción acostumbrada; y con el motivo de hallar-

Carlos Broschi Farinelli (ilustración 1), presente en la

agrupación musical, denominada en alemán Banda

se aquí formado el Regimiento de Dragones Reales

corte española desde 1737 y uno de los personajes

Hoboisten, fue reunida en 1710 en Viena y enviada

de la Reina, se convidó para llevar el estandarte a

centrales de la vida musical de la misma durante los

inmediatamente a Barcelona, donde se hallaba la

don Tomás Corvalán, coronel de los ejércitos de Su

reinados de Felipe V y Fernando VI. Se trata de un

corte del Archiduque. Estaba formada por siete mú-

Majestad y Teniente de dicho Regimiento; asistió en

manuscrito, especie de informe, resumen y contabi-

sicos, Johann Franz Fasser, Johann Georg Schindler,

las vísperas con otros oficiales que convidó para

lidad de la actividad desplegada por dicho personaje

Johann Adam Reischel, Johann Georg Reschauer,

acompañarle; y dio orden para que asistiesen los

en su actividad como organizador de la vida musical

Daniel Franz Hatmann, Anton Lackner, oboístas, y

músicos del Regimiento, con todos sus instrumentos

de la corte, en el que se señala que desde 1747 has-

el fagotista Ferdinand Ender. Todos ellos retornaron

de trompas, oboes, flautas, violines, etcétera; que

ta 1758, encuadrados en las fiestas organizadas al

precipitadamente a su país de origen en 1713, ante

juntos con la capilla [de música de la Colegial de Da-

aire libre en Aranjuez durante el reinado de Fernando

el avance y definitiva conquista de Cataluña por las

roca] hicieron un concierto celestial armónico, que

VI, tenían lugar conciertos en los que:

tropas borbónicas(10).

pasmó a todo el basto concurso, quedando atónito el

“(...) además de la orquesta, un grupo de músicos,

Es precisamente en los primeros años del siglo XVIII

vulgo. Y la mañana del Corpus asistieron en la misma

miembros de las Reales Guardias Española y Valona,

cuando se registra la entrada de las trompas y en

forma a la misa y procesión” (14).

tocaban «en el tablado del Real Teatro en los días de

Ilustración 2. Toques de guerra que deberán observar uniformemente los pífanos, clarinetes y tambores de la infanteria de S.M. (BNE, sign. M-8684).

(6) A pesar de la relativa escasez de fuentes bibliográficas centradas en la cuestión que nos ocupa, y siendo por lo general la validez de estas solamente parcial por estar su ámbito de estudio principalmente reducido a lo local, la idea del origen militar de la banda aparece en prácticamente la totalidad de dichas fuentes bibliográficas. Así se puede citar los siguientes ejemplos: ADAM FERRERO, B. Las bandas de música en el mundo. Madrid: Sol, 1986. Pág. 15; ALMACELLAS I DIEZ, Josep Maria. Del carrer a la sala de concerts, Banda Municipal de Barcelona, 1886-1944. Barcelona: Arxiu Municipal, 2006; ASTRUELLS MORENO, Salvador. La banda municipal de Valencia y su aportación a la historia de la música valenciana. (Tesis Doctoral). Valencia: Universitat de València, Servei de Publicacions, 2004; BONASTRE, Francesc. La Banda Municipal de Barcelona. Cent Anys de Música Ciutadana. Barcelona: Ajuntament, 1989; LÓPEZ-CHAVARRI ANDÚJAR, E. Breviario de Historia de la Música Valenciana. Valencia: Piles, 1985. Págs. 94-95; MUÑOZ, A. y CABEZA, A. “Algunos aspectos de la vida musical de Palencia en el siglo XIX: las bandas de música” En: Revista de Musicología, XIV, 1-2 (1991). Pág. 280. (7) Partition de plusiers marches et batteries de tambour tant françoises qu’étrangères avec les aires de fifre et de hautbois a 3 et 4 parties. (Mss. Biblioteca Nacional de Francia). Cit. en KASTNER, G. Manuel Général de musique Militaire a l’usage des Armées Françaises. Paris: Typographie de Firmin Didot Fréres, 1848. Reimpresión Ginebra: Minkoff, 1973. (8) En esta fecha, Hans Friedrich von Fleming señala en su Der Vollkommene Teutsche Soldat (Leipzig, 1726) que las “bandas de oboes” estaban formadas por dos oboes, dos “tailles” (un tipo de oboe tenor) y dos fagots. (Cit. en A.A.V.V. “Band” En: New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. II. -Stanley Sadie, ed.-. New York: Oxford University Press, 2001. Pág. 624). (9) En la obra Compendium of Military Discipline de Blackwell (Cit. en A.A.V.V. “Band” En: The New Grove Dictionary of Musical Instruments, Vol. I. -Stanley Sadie, ed.-. London: MacMillan, 1984. Pág. 120). (10) SOMMER-MATHIS, Andrea. “Nuevos documentos sobre la circulación de músicos a principios del siglo XVIII” En: Artigrama. Revista del Departamento de Historia del Arte, nº 12. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1996-97. Págs. 45-77. (11) La partitura más antigua conocida con estos instrumentos es una Marcha de J.G.C. Störl para dos oboes, dos trompas y dos fagotes, datada en 1711 (Cit. en A.A.V.V. “Band” En: New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. II... Pag. 624). (12) Por ejemplo, un grabado publicado en Londres en 1752 muestra una banda formada por dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes desfilando junto a una compañía de granaderos (Cit. en Ibídem, Pag. 624). (13) A.A.V.V. “Band”. En: The New Grove Dictionary of Musical Instruments... Pág. 124. (14) Documentación Musicológica Aragonesa. Libros de acuerdos y resoluciones del cabildo de la colegiata de Daroca (Zaragoza) 1529-1852. Recopilación y transcripción: Mª del Carmen Catalán Algas, Mª Isabel Pascual Cebrián, y Mª Jesús Ruber Capilla. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”-Sección de Música Antigua, 1990. 8/VI/1735, nº 434. (Cit. en CALAHORRA, Pedro. “Documentación varia para un siglo sonoro: el XVIII del Conde de Aranda” En: NASSARRE, Revista Aragonesa de Musicología, XIV-2. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1998. Pág. 117). (15) Citado en MORALES BORRERO, Consolación. Fiestas reales en el reinado de Fernando VI. Manuscrito de Carlos Broschi Farinelli. Madrid: Editorial Patrimonio Nacional, 1987 (2ª Edición). Pág. 21. (16) Las Reales Guardias Españolas y Valonas eran unidades de élite del ejército español creadas a comienzos del siglo XVIII por la nueva administración borbónica. Destinadas al servicio directo de la Casa Real, su objetivo principal era la custodia del monarca. (A.A.V.V. Historia de España. Vol. X. Los Borbones en el siglo XVIII (1700-1808). Madrid: Gredos, 1991. Págs. 450-451).

45


Música i poble Actualitat

función». Estaba formado por siete oboes (...); tres fagotes (...); y cuatro trompas (...)”(15). El número total de catorce músicos, bastante elevado para la España de la época, se explicaría por la función de la propia agrupación musical, al servicio directo del rey(16). Por otra parte, hacia 1760, la agrupación formada por dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes se había estandarizado en casi todos los ejércitos europeos. Es el caso del ejército prusiano, Ilustración 4. Guglielmi- Monlleó. Página inicial de la trascripción para banda de la obertura operística Amor tutto vince (ca. 1810-1830). [Archivo de la Catedral de Málaga, Sig.: 217- 1,10]

cuyas bandas militares organizó el propio Federico el Grande en 1763, Francia, cuyas Guardias Suizas habían sido autorizadas a organizar estas agrupa-

la tarde, si el tiempo lo permitiere, se efectuará la

ciones en 1762, o Inglaterra donde la emblemática

función del Globo aerostático […].

“Royal Artillery Band” data también de estas fechas

Honrarán esta fiesta con su Real presencia el Prínci-

(1762). Contando en origen con ocho ejecutantes,

pe nuestro Señor […].

pronto sería ampliada hasta contar con dos trom-

Está dispuesto para hacerla lo más divertida que sea posible, el que asistan las tres bandas de música de

petas, dos trompas, dos fagotes y cuatro oboes o clarinetes(17).

Ilustración 3. Diario de Madrid. Sábado, 11 de agosto de 1792. (BNE, sign. M-8684).

los tres Regimientos que están de guarnición en esta

plantillas oficiales de las bandas militares también

Regimientos de guardias la música que hasta aho-

marchas, y sonatas, que hagan variado este festejo

se iba a dejar notar, aunque presumiblemente con

ra han tenido, compuesta de ocho instrumentos, los

[…]”(23).

unos pocos años de retraso. Así, según el manus-

más propios que les parezcan a los coroneles para

En relación a lo anteriormente expuesto, hay que se-

crito conservado en la Biblioteca Nacional de Espa-

el objeto de su servicio, y a fin de que puedan man-

ñalar la presencia de una lámina datada en 1793 y

ña titulado Libro de la Ordenanza de los Toques de

tenerse en habilidad y con lucidos uniformes, como

conservada en el Museo del Ejército en Madrid que

Pífanos y Tambores que se tocan nuevamente en

siempre han tenido, se abonará a cada Cuerpo 4500

nos proporciona una valiosa información acerca de

la Ynfantª española compuestos por don Manuel

reales de vellón”(21).

las bandas militares de la época. En ella aparece un

Espinosa. 1761(18), la plantilla oficial de las bandas

Por otro lado, y aunque los propios reglamentos y

Regimiento de Infantería en Jaén, y en primer plano

militares españolas de aquella época era extrema-

ordenanzas militares oficiales no señalen nada al

y de forma inconfundible una banda de unos catorce

damente sencilla, al contar únicamente con los ci-

respecto (22), en el Diario de Madrid del 11 de agosto

músicos entre los que se pueden adivinar la presen-

tados pífanos y tambores(19). Sin embargo, en 1769

de 1792 se anunciaba la interpretación conjunta y

cia de trompas, trompetas, flautas o pífanos, clarine-

aparecerá una nueva recopilación de los Toques de

por separado de tres “músicas militares”, pertene-

tes y/o oboes, junto con instrumentos de percusión y

guerra (ilustración 2) esta vez con la inclusión de los

En España, el señalado aumento progresivo de las

plaza, que tocarán juntos y alternativamente alegres

cientes a cada uno de los regimientos establecidos

otros que es imposible determinar con exactitud(24).

lo cual hace pensar que la influencia

en la capital en aquellas fechas, todo ello con motivo

Se tiene constancia además, de cómo en 1795 las

europea se empezaba a reflejar en la reglamentación

de una demostración aerostática a celebrar al día si-

plantillas musicales de cada regimiento de las Rea-

legal del ejército español. Precisamente, en 1773,

guiente, y a la que asistirían el Príncipe de Asturias

les Guardias, Españolas y Valonas, contaban con diez

las Ordenanzas de las Reales Guardias de Infantería

junto con altos cargos de la corte:

músicos(25).

Española y Walona (ilustración 4) señalaban en su

“AEROSTÁTICA. Noticia del Globo que ha de volar

En el próximo número de Música i Poble publicare-

artículo 8, título II:

mañana.

mos la continuación de este reportaje de Francisco

“Es mi voluntad que por distinción conserven mis

Mañana Domingo 12 del corriente, entre 5 y 6 de

José Fernández Vicedo.

clarinetes

(20),

(17) A.A.V.V. “Band”. En: New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. II... Pág. 624. (18) BNE, mss. M-2791. (19) Nos referimos en todo momento a la organización oficial de las plantillas musicales, aquellas que vienen reguladas por las correspondientes ordenanzas militares, ya que como se ha indicado, en muchas ocasiones existía una clara diferencia entre lo reglamentado por dichas ordenanzas y la realidad del funcionamiento de los distintos regimientos, en los que a menudo se hacían presentes conjuntos musicales más nutridos costeados por los propios comandantes y el resto de la tropa. (20) Toques de guerra que deberán observar uniformemente los pífanos, clarinetes y tambores de la infanteria de S.M. concertados por D. Manuel Espinosa, músico de la Capilla Rl. De orden de S. M. BNE. Sign, M-8684. (21) Cit. en FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo. Historia de la música militar de España. Madrid: Ministerio de Defensa, secretaría General Técnica, 2000. Pág. 98. (22) Lo cual no es significativo, puesto que como ya se ha comentado, es muy probable que muchas unidades militares mantuviesen extraoficialmente agrupaciones musicales con el apoyo económico de los propios mandos o incluso de la tropa. (23) Diario de Madrid. Madrid, sábado 11 de agosto de 1792. Pág. 1. (24) El número de catalogación de dicha lámina en el Museo del Ejército es el 38097, apareciendo perfectamente reproducida en GÓMEZ RUIZ, M. y ALONSO JUANOLA, V. El ejército de los Borbones. Vol IV. Reinado de Carlos IV 1788-1808. Madrid: Ministerio de Defensa, 1995. Págs. 94-95. (25) GÓMEZ RUIZ, M. y ALONSO JUANOLA, V. El ejército de los Borbones. Vol I. Madrid: Ministerio de Defensa, 1995. Pág. 292.

46


Música i poble Actualitat

Gustav Mahler Por Josep Lluís Almendros Sepulcre. Profesor de Música del IES La Mola de Novelda Un hombre se abre paso a duras penas entre la masa compacta de ejecutantes, escala la torre y se inclina ante los aplausos. El más profundo silencio se impone en la sala. A un gesto suyo los coros se levantan con uno de esos movimientos de conjunto que en nuestros países sólo vemos en los cuarteles, pero que son muy habituales en el pueblo alemán. Tras un potente acorde del órgano, estalla desde el fondo de quinientos pechos el grito enfebrecido: VENI, CREATOR SPIRITUS. (A. Casella)

D

irector de orquesta y compositor genial, Gus-

Sinfonía y Oratorio, es la más original, tanto por su

Compositor tonal, vivió las primeras tentativas de

tav Mahler (1860-1911) luchó duramente

forma, manera de utilizar la voz y los efectivos como

música atonal: las dos últimas piezas rozan los

para hacer ver a sus contemporáneos que lo

por la asociación de dos textos en apariencia aleja-

límites de ese mundo nuevo. Nadie tan dividido

uno no excluye lo otro. Director de la Ópera de Viena,

dos entre sí: el Veni, creator spiritus y la Escena Final

como él entre los siglos XIX y XX nutre su música

su obra compositiva comprende básicamente cinco

de la segunda parte del Fausto de Goethe. Fue su

de ese dualismo. El austriaco une a cada instante

ciclos de “Lieder” y diez sinfonías; la última de ellas,

mayor éxito en vida.

sus elementos sin fundirlos nunca. Sus sinfonías

inacabada. El sueño romántico que une vida y obra

El timbre mahleriano alcanza su mayor refinamiento

suponen el fruto colosal de un alma profunda y

parece darse plenamente en el músico bohemio.

en La canción de la tierra y en la Novena Sinfonía. La

desasosegada, que no cesó de crear extraordina-

La elección de los timbres y el juego de los colores

canción viene a ser una sinfonía para tenor y contral-

rias partituras.

son puntos esenciales en sus creaciones. En ellas

to; el último movimiento (La despedida) es su cima

El 12 de septiembre de 1910 Mahler sube al pódium

no faltan motivos militares, populares y folclórico-

expresiva. La perfección de su entramado es equi-

para dirigir por vez primera su gigantesca Octava.

infantiles, así como elementos grotescos en medio

parable a la de sus dos grandes pasajes sinfónicos:

El éxito fue apoteósico. En medio del entusiasmo y

de los más densos pasajes. Es famosa su cita: “El

el Finale de la Sexta y el Andante inicial de la Nove-

cuando el compositor se inclinaba ante el público, un

término sinfonía significa para mí lo siguiente: con

na. Aunque no contiene voces, quizás no haya otra

joven que lo miraba fijamente murmuró: “Este hom-

todos los medios técnicos a mi disposición, construir

página del autor tan cantábile como la Novena. De

bre morirá pronto. Sus ojos no reflejan ni el triunfo ni

un mundo.”

su Décima Sinfonía, sólo completó un Adagio. Según

la victoria: son los ojos de quien está ya en brazos de

Su Sexta Sinfonía es la más clásica y respetuosa con

los bocetos publicados por Alma Mahler, iba a tener

la muerte.” Ocho meses después, el músico se ex-

la tradición: “La única Sexta a pesar de la Pastoral”,

cinco tiempos. Página bellísima y llena de tristeza,

tinguía en un sanatorio de Viena. En su tumba figura

diría Alban Berg. La Octava, especie de híbrido entre

termina en la más profunda serenidad.

una sola palabra: MAHLER.

47


Música i poble Opinió

Opinió La lenta agonia del concert Per Guillem Calaforra.

L

’altre dia, a Benaguasil, vaig acudir a una classe magistral de l’amic Manel Ramada, aquest gran percussionista del meu poble i membre

de PerKu-Va. Inaugurant un d’aquells tinglados que heroicament sol organitzar de tant en tant Consolat de Mar, Manel va encetar la seua xerrada amb el preludi del Te Deum de Charpentier —en reproducció de CD— i tocant les timbales, instrument sobre el qual tractava la seua classe. Per una feliç coincidència, unes setmanes abans jo mateix havia publicat en el meu blog de música (http://soisilenci.blogspot. com) un «Elogi del timbalista», de manera que aquella dissertació divulgativa em resultà especialment plaent. Val a dir que, tal com es podia preveure, els assistents eren majoritàriament estudiants de percussió, de manera que el discurs del nostre catedràtic de percussió era didàctic però pressuposava unes

banda de la música feta en privat i de la reproducció

quantes complicitats prèvies. Cosa que en el meu

tècnica (les gravacions), el format absolutament do-

cas, evidentment, es complia de sobra.

minant i omnipresent és, sens dubte, el del concert.

Però en realitat no volia glossar la deliciosa interven-

¿Què se n’ha fet, d’iniciatives més interactives com

ció de Manel, amb la seua repassada per la història

els famosos concerts per a joves o les classes ma-

de les timbales, el progrés tècnic en la construcció

gistrals de Bernstein? ¿Què ha passat amb aquella

de l’instrument, etcètera. El que més em va fer pen-

època en què abundaven els documentals (per po-

sar de tot allò va ser, en realitat, el format mateix de

sar-ne només uns pocs exemples, els de James Gal-

la trobada. Manel feia les seues explicacions auxiliat

way, Jehudi Menuhin, Michael Tilson-Thomas o fins

amb una pantalla que projectava una presentació

i tot els més recents de Sir Simon Rattle)? Tinc una

una ocasió de relació social —corbata i mirada de

en Power Point i amb un reproductor de CD amb els

sospita, bassada en indicis dispersos però coherents

suficiència, pentinat de perruqueria, molts diners de

exemples degudament ordenats i preparats. I entre

i abundosos. Em fa l’efecte que aquestes modalitats

procedència tèrbola i molta prepotència pedantíssi-

les diapositives hi havia la partitura de cadascun

no concertístiques de relació amb la música són

ma—, com una cita regular i ben cara en què s’as-

dels exemples (la part de timbales, és clar). De ma-

més freqüents (no dic que abunden, però sí que són

pira sobretot a escoltar música del segle XIX i si pot

nera que, amb el play-back i tocant els exemples a

més habituals) a països musicalment més civilitzats

ser que acabe amb un molto fortississimo sorollós

un volum perfectament adequat i regulat, s’havia de

que el nostre, o més que el Regne d’Espanya. De la

i amb malbaratament de decibels. Ah, sí, i sempre

ser molt curtet per a no aprendre-hi un fum de coses

mateixa manera que la música feta en privat —a

que siga possible, que ho facen grans figurons del

noves i interessants durant aquella hora i mitja.

casa, i amb una certa freqüència— és pràcticament

star system. I tot el que no siga això no té públic ni

Vaig eixir d’allà a prendre l’aire pensant en les con-

un tret més d’identitat entre alemanys i entre txecs,

acollida ni finançament ni res de res. Recorde, fa una

clusions que es podien traure d’una experiència com

per exemple.

dotzena d’anys, un cicle de conferències sobre mú-

aquella. Pensant, sobretot, en les formes i contex-

Ací ens hem quedat encallats en la varietat més

sica contemporània que va fer César Cano al Palau

tos de relació entre els consumidors i la música,

formal, estirada, burgesa, pròpia de nous rics que,

de la Música de València. N’érem quatre, i no és una

en aquests àmbits estandarditzats que la nostra

satisfets de la seua ignorància, no aspiren a apren-

llicència retòrica, sinó exactament el número natural

societat ha creat per al gaudi de l’art dels sons. A

dre res. La varietat anomenada concert, entesa com

que ve després del tres. Quatre!

48


Música i poble Opinió

Hi ha quaranta (no: quaranta mil!) maneres de gau-

nie Komponist und Musiker, 1989) on vaig trobar un

dir de la música en públic i que no són el miserable

exemple perfecte d’això: un conferenciant analitzava

concert d’abonament del Palau de la Misèria Intel·

les Peces per a quartet de corda, Op. 2 d’Adorno, i

lectual. Una d’elles és la masterclass com la que ens

després el Leipziger Streichquartett les tocava per al

va regalar Manel Ramada l’altre dia, amb play-back

públic. No em puc imaginar res de tot això almenys

i exemples en pentagrama. Què direm, per exemple,

en un radi de 1.000 km.

dels assaigs? Si es tracta de bons instrumentistes de

El format «concert» és molt important, d’acord. Però

cambra o d’un director savi, l’experiència s’aproxi-

tal com el coneixem per aquestes latituds, i a la ma-

ma a l’orgasme intel·lectual. Hi ha pocs concerts on

nera momificada i noctàmbula com es practica ací,

haja gaudit i après tant com en els assaigs filmats de

sembla més aviat una repel·lent sentència de mort

Fricsay, Boulez, Harnoncourt, Giulini i, per descomp-

lenta per a la música clàssica. Si almenys fossen

tat, Celibidache. Una cosa que a mi m’agradaria fer,

trobades tan disteses com els concerts de Vicenç

i des de fa anys, seria un happening de literatura i

Prats, que —tal com em contà una vegada Vicent

música en directe, com aquells que fa el grandíssim

Cintero, i després recollí Jordi Cos en el seu blog—

Alfred Brendel amb el seu col·lega Pierre-Laurent

parla al públic en els seus concerts! Els que es fan

Aimard, i que em fascinen des que ho vaig veure en

per ací certifiquen, de manera bastant evident, que

l’absorbent documental Man & Mask.

la pràctica i la veneració d’aquesta música no han

Una altra varietat que m’encanta és la de les con-

acabat d’arrelar mai del tot en aquest país. Per molts

i s’absorbeix la música demostren que aquest art és

ferències-concert, en què una persona presenta

instrumentistes excel·lents que produïm, i per molts

un organisme viu, i no una falla comprada a preu

detalladament les obres que s’escoltaran i els in-

diners que alguns es gasten ostentosament en el

d’or per poder dir que «nosaltres també». Nosaltres

tèrprets toquen els exemples en directe. Va ser en

star system i en edificis estèrils d’òpera i de concert.

«també»? No, nosaltres «sobretot» — sobretot es-

un documental de Nicolaus Westphal (In erster Li-

Només la veritable diversitat de contextos on sorgeix

tem acabats. Almenys si això no canvia.

Micaël Cortone d’Amore Orchestre Philharmonique de Strasbourg, France

Switzerland

Tuba en fa 3200 FA-5 XS

Tubas en sib, mib, do y fa disponibles con pistones o cilindros

Willson Band Instruments, CH-8890 Flums, Switzerland mail@willson.ch, www.willson.ch Distribuidor España y Portugal: Aitanamúsica, Manuel de Torres 3, 03160 Almoradi (Alicante) phone 96’678’23’60, www.aitanamusica.com

49


Música i poble Opinió

La importància social de les societats musicals Per Nazario Rico Rico i Juan Carlos Rico Rico.

L

es societats musicals no només tenen una important tasca artística i de difusió cultural, sinó que també porten a terme una rellevant

tasca com aglutinadores, cohesionadores i dinamitzadores de la població. Estes associacions a través de les seues escoles i de les seues bandes fomenten la convivència, la socialització, la integració i el civisme, alhora que propicien l’augment del benestar i de la felicitat de les persones. Les escoles de música de les societats musicals són en bona part responsables d’esta llavor. Per elles han passat moltes persones que han estat educats en els mateixos valors: el respecte i la tolerància cap als al-

identitat d’un poble i en elles no poden faltar les ban-

pament de moltes de les seves activitats.

tres, el treballar per un bé comú i l’ambició per millo-

des de música. Arribats a aquest punt, mereix una

El suport dels socis ha permès el creixement de les

rar tant individual com col lectivament. Des d’estes

reflexió l’omnipresència de les bandes de música en

societats musicals. Amb això no només ens referim

escoles s’intenta que tot educant reba una formació

totes les grans celebracions dels pobles i ciutats. I és

a la seva aportació econòmica, sinó també a la col.

i una educació que el deixe arribar tan lluny com la

que avui en dia, en una societat en la qual preval la

laboració desinteressada de socis que són obrers,

seua capacitat s’ho permeta, tant en l’àmbit musical

tecnologia i el “estalvi” en la compra de música, se

fusters, ferrers, mecànics, transportistes, professors,

com en la resta dels àmbits.

segueix comptant amb les bandes de música per a

economistes o arquitectes. Són gent que ha treballat

Tant els socis i els músics, com les institucions públi-

la celebració de les festes populars.

per a les societats d’una manera altruista i el seu

ques són sabedors del gran sacrifici que suposa per

L’explicació rau en la importància del factor humà.

suport incondicional ha estat i és un dels trets que

a les societats musicals la gran inversió que desti-

Cap equip de música pot substituir l’emoció del so

defineixen a molts socis. D’altra manera no s’enten-

nen a les seues escoles, perquè al mateix temps són

en directe d’una banda, ni la complicitat que ge-

dria que fins i tot alguns socis hagin avalat amb les

conscients de que gràcies al seu esforç molts músics

nera, ni la seua posada en escena, ni el prestigi ni

seves propietats els préstecs bancaris que han sol.

poden “viure de la música” (tècnics de so, mestres

la grandesa amb que dota una festa. Per això, les

licitat estes societats quan han hagut de realitzar

de primària, professors d’institut i de conservatori, i

bandes de música han estat, són i seguiran sent un

grans inversions.

membres de bandes i orquestres professionals).

important aglutinant social i un potent dinamitzador

Per tot això, podem dir que a la Comunitat Valen-

Les bandes de música de les societats musicals

de la societat.

ciana, la Música forma part de la nostra vida diària

també tenen un paper social rellevant. En elles

A més, amb les actuacions fora de les seues loca-

constituint un dels principals element de connexió

s’ensenya als músics a conviure amb altres músics,

litats, les bandes de música generen nous llaços

social entre les persones, i entre éstes i les tradici-

a treballar en conjunt, a respectar el so dels seus

d’unió amb els músics i la gent de les localitats

ons, la cultura i sobretot els valors humans.

companys i a sonar com si la banda fos un sol instru-

on van a tocar. Això també propicia l’aparició d’un

---------------------------------------------------

ment. Tot això no és més que un mitjà per afavorir la

diàleg enriquidor i afavoreix la interculturalitat, el

Nazario Rico Rico és President de la Societat Unió

seva socialització i augmentar el seu civisme.

respecte i la tolerància cap a altres comunitats amb

Lírica Pinosense i professor de Geografia i Història

Avui en dia són escasses les activitats en què hi hagi

festes i costums diferents. Aquestes actuacions aju-

de l’IES José Marhuenda Prats d’El Pinós (Alacant).

un diàleg intergeneracional tan fluid i enriquidor. En

den als músics a concebre que cap comunitat està

Juan Carlos Rico Rico és membre de la Societat Unió

una banda de música comparteixen les seves vides

per damunt d’una altra, afavorint d’aquesta manera

Lírica Pinosense i mestre d’Educació Musical.

persones de diferents edats i nivells culturals. Són

la integració i la convivència entre les persones.

També són autors de l’article publicat a la revista

moltes les grans amistats que s’han forjat a les ban-

Arribats aquí, cal destacar la tasca que han realitzat i

Eufonia (gener-març, 2011), Editorial Graó: “Hacer

des, com moltes les parelles i els matrimonis (i fills)

que estan desenvolupant de forma totalment altruis-

música... para aglutinar, cohesionar y dinamizar la

que han sorgit d’elles.

ta molts socis. Ells contribueixen al manteniment de

sociedad. El ejemplo de la Sociedad Unión Lírica Pi-

Les festes populars són un altre element de pes en la

les societats musicals, a la promoció i al desenvolu-

nosense”.

50


Música i poble Opinió

L’equip! Per Manolo Esbrí Forner. President Provincial de Castelló de la FSMCV.

A

questa és la paraula amb la qual m’agradaria

les seves funcions dins del grup. Eixe deu ser el nostre

sa social que forma part real de les societats musi-

definir el renovat grup de persones que con-

lema: “l’equip”; sempre ens hem de basar en ell en el

cals. Hem d’informar a tot lo món, i en especial a les

formen el Comité Provincial de Castelló de

moment de prendre decisions per desenvolupar cada

persones relacionades amb elles, de les circumstàn-

la Federació de Societats Musicals de la Comunitat

vegada més l’activitat musical a la nostra província.

cies i problemes que estem patint, i al mateix temps

Valenciana (FSMCV) i per extensió, podria ser el lema

Al llarg dels propers quatre anys, aquest equip ha

fonamentar les solucions a aquestes vicissituds amb

de tot el nostre col·lectiu.

de ser el nexe d’unió entre la Junta Directiva de la

l’acció conjunta i la força del grup.

El principal objectiu del comité és donar continuïtat a

FSMCV i l’associat, i ser-ho d’una manera recíproca

Aquesta nova etapa que comença hem de deixar a

tots els projectes que en els últims quatre anys s’han

i bi-direccional: saber transmetre la informació de la

un costat qualsevol diferenciació, acció o pensament

estat realitzant i impulsant a la nostra província, així

Junta cap l’associat, així com fer presents els pro-

individual; hem d’estar units i caminar tots junts en

com iniciar altres de nous que contribuixquen a mi-

blemes, inquietuds, dubtes, etc. de l’associat cap a

la mateixa direcció. Es un moment històric, idoni per

llorar el futur de les societats musicals, per exemple

la Junta. A més, hem de fomentar la participació i la

a que es puga produir un canvi en el nostre gran col·

el cercar noves vies de finançament per a les soci-

col·laboració de les societats musicals en la conse-

lectiu, demostrant que som molts més dels que apa-

etats musicals federades, objectiu que s’ha marcat

cució de bens comuns per a la totalitat del col·lectiu,

reixem, i estem més units per tal de millorar aquesta

com a prioritari.

fent-les conscients de que és aquesta l’única manera

situació d’indefensió i precarietat.

La unió, el companyerisme i la cohesió grupal és el

de fer front a l’adversitat d’estos temps i dels futurs.

Per aconseguir aquests objectius hem de ser no-

que m’agradaria que caracteritzara a aquest equip de

L’equip! Aquest es el missatge que m’agradaria que

saltres els primers a donar bon exemple de cara a

companys, que representen a les societats musicals

tots els companys que conformen el comité trans-

l’associat, fent sentir que efectivament, tots som Fe-

de tota la província. Vaig acceptar, ara fa quatre anys,

meteren al col·lectiu. Es el moment de demostrar a

deració, tots som equip. De la consecució d’aquest

aquest càrrec amb la condició que tots ells accepta-

tots qui som, que és el que fem, quanta gent esta

objectiu depèn el nostre futur, i per tant, no podem

ren treballar en equip i que cadascun desenvolupara

darrere de les nostres entitats; en definitiva, la mas-

escatimar esforços.

51


Música i poble Comarques

L’Alacantí Francisco J. Alberola El IV Sancti Iohannis finaliza con la clausura de las jornadas literarias y la II muestra de arte Fernando Martínez con la exposición fotográfica “El Río”, se sumó al homenaje del cronista de la villa.

E

l jueves 3 de marzo la Sociedad Musical “La Paz” cerró la IV edición del ciclo de música antigua Sancti Iohannis, clausurando la II Ex-

posición de arte, que se ha mantenido como actividad paralela al ciclo musical en el espacio de la antigua biblioteca de la casa de cultura. Tres artistas valencianos y un norteamericano han acompañado al artista alicantino José Gabriel Climent con el que se ha contado de nuevo para la confección del cartel anunciador del ciclo a partir de un lienzo. También tuvo lugar la clausura de la exposición fotográfica “El Río” de Fernando Martínez,

que ha trasladado al público con un magnífico paseo por el río desde Tibi hasta Mutxamel, pasando por el pantano y Monnegre, ofreciendo una visión artística de las cosas que más han impresionado al autor en sus paseos por el río. El quinteto de metales TronsBrass y una selección de alumnos del conservatorio

Ensemble Altisidora.

de música Vila de Sant Joan actuaron en la clausura.

Sala, regidor del BLOC y miembro del extinguido gru-

El ciclo ha contado gracias a la colaboración de la

po literario PLÉ, del cual Isidro Buades formaba par-

asociación cultural Lloixa con cinco jornadas litera-

te, leyó el cuento Tonet el soñador del libro Cuentos

rias en las que han participado excepcionales voces

de la Huerta que fue editado hace ahora veinte años

del ámbito cultural local las cuales han dado lectura

por el ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant siendo

e interpretación a los poemas de Isidro Buades, cro-

Fernándo Martínez concejal de cultura y fiestas. Este

nista de la villa.

poema, que relata las aventuras de Tonet que quería

La música también a acompañado ha estos poemas

dejar la zapatería para ser pantanero, emocionó al

con las melodías de 50 alumnos de la escuela de

cronista y sirvió de apertura del acto.

música Maestro Climent y del conservatorio profe-

La velada, que tuvo lugar en un engalanado hall de

El Trío Assai.

sional de música Vila de Sant Joan.

la casa de cultura, fue inaugurada con unas palabras

antigua Sancti Iohannis y agradeció la colaboración

La IV edición del Sancti Iohannis ha sido un gran éxi-

del concejal de cultura Jaime Albero y contó con la

de la asociación cultural Lloixa y de las 11 voces

to de participación. Este año ha contado con la par-

presencia del portavoz del partido popular Francisco

que narraron los versos de Isidro Buades, todos ellos

ticipación de la formación Altisidora, el Trío Assai y el

Burillo y María Luisa Bernabeu concejala de cultura

destacados por su implicación en el ámbito cultural

ensemble de alumnos del Conservatorio Superior de

de la localidad de Tibi. Al finalizar el acto el cronis-

local: Verónica Martínez Burguí, Juan Antonio Olme-

Música de Murcia, que sorprendieron al público que

ta leyó unos versos compuestos para la ocasión en

do López, Xabier Sala i Ivorra, María Teresa Sánchez

acudió a la Parroquia San Juan Bautista.

los que dio sus muestras de agradecimiento a los

Caturla, Adela Ferrándiz Marco, Rafael Esplá Carra-

Homenaje a Isidro Buades

organizadores y colaboradores del evento. La So-

talá, Jorge Payá Selles, Mercedes Pérez Ruzafa, Con-

Isidro Buades, cronista oficial de la villa, recibió una

ciedad Musical La Paz obsequió al cronista con una

cha Gosálbez Ramos, Juan Luís Aguado Gosálbez y

grata sorpresa durante el acto de clausura. Xabier

cerámica alusiva de la IV edición del ciclo de música

Eduardo Calvo Nieves.

52


Música i poble Comarques

La SCD Carolinas ofrece música de Semana Santa

E

l día 9 de marzo, miércoles de ceniza, la Banda de Educandos de la S.C.D Carolinas ofreció un concierto de marchas procesionales en la parroquia San Antonio de Padua P.P. Franciscanos con motivo de la Entronación de la Santa Cruz Redentora, a cargo de las costaleras de la hermandad Muy Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención. La banda, formada por 30 músicos y dirigida por Francisco Palacios, causó mucha expectación y tuvo gran éxito entre el público. A pesar de la juventud de los músicos, no tenían nada que envidiar a una gran banda, por su sonoridad y calidad. El concierto, repartido en dos partes, contó con marchas procesionales de grandes compositores como Paco Lola, Francisco Grau y José Vélez García, entre otros. En la primera parte tocaron las marchas Jerusalen, Corona de Espinas y Caridad del Guadalquivir y en una segunda parte con las marchas Triunfal, Plegaria Alicantina y Presentado a Sevilla. El público gozó con la banda y el sonido de las marchas anticipándonos un poco la semana santa.

Cuando acabó el concierto la cofradía obsequió a la banda con una placa por su colaboración y les ofre-

ció un lunch en la parroquia, donde acudieron músicos, familiares y toda la hermandad.

53


Música i poble Comarques

Alcoià-Comtat Maribel Vicedo L’Ateneu de Cocentaina enceta una nova etapa

U

na vegada acabades les celebracions del 25 Aniversari de l’Ateneu Musical, l’entitat es disposa a encetar una nova etapa d’aquest Aniversari que ha suposat un gran esforç però també gran il·lusió, alegria i, com no, un any ple de música. L’actual junta directiva va començar a constituir-se a partir de l’Assemblea General que te lloc una vegada a l’any, formada per un total de 9 membres, tots ells músics de la banda. La nova directiva comptarà amb la presidència de Rafael Faus, anterior president de la legislatura passada i Antonio Cervera com a vice-president. Noemí Soler serà l’encarregada de la comissió econòmica i Franjo Reig correspondrà al càrreg de delegat. Milagro Lirios Brotons serà la persona que s’encarregue de la secretaria i Josep Maria Olcina coordinarà tota la part artística junt al director Iñaki Lekumberri. La gestió i organització dels concerts de la banda estaran a càrrec de Verónica Blasco i Neus Blasco, aquesta última també responsable de premsa. Per finalitzar Juan Andrés González tin-

drà la funció de mantindre el local i les instal·lacions. Aquests són els membres que conformen la nova Junta directiva de l’Ateneu Musical de Cocentaina. Una directiva jove, innovadora i amb ganes de fertreball, buscant la qualitat i nous objectius i funcions per complir. Tot açò serà possible gràcies al treball en equip i amb l’objectiu principal de “fer gaudir de la música a tots els nostres, socis, simpatitzants i seguidors de la nostra música”. La banda jove guanya el certamen de Beniarrés D’altra banda, el passat dia 1 de maig va tindre lloc a la localitat de Beniarrés el I Certamen de Bandes Juvenils Aulos. Les bandes que participaven van ser la Unión Musical Virgen de Gracia de Chella, la Unió Musical La Artística de Novelda i la Banda Jove de l’Ateneu Musical de Cocentaina. Primerament va tindre lloc la cercavila a càrrec de les bandes participants al Certamen i de la banda local pels carrers del poble fins el Centre Cultural Joan Fuster. Les puntuacions que el jurat va donar oscil·laven

La banda jove durant la cercavila per Beniarrés. entre els 80 i els 123 punts. Va haver dos segons premis per a la banda de Chella i la banda de Novelda. I, la banda jove de l’Ateneu, amb 123 punts, guanyadora del I Certamen de Bandes Joves. Membres de l’Ateneu així com familiars i amics dels participants es van mobilitzar a Beniarrés per donar tot el seu recolzament a la banda, entre ells l’alcalde Rafael Briet, la Regidora de Cultura Rosa Sellés, i el diputat provincial Jaume Pascual, alcalde de l’Alqueria d’Asnar.

La Nova d’Alcoi participará en la sección primera del Certamen Internacional Ciudad de Valencia

L

a Societat Musical Nova d’Alcoi ha sido seleccionada para participar en la Sección Primera del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia. Los músicos asistirán el próximo 23 de julio al Palau de la Música de la capital del Turia para competir con otras cuatro formaciones en este concurso en el que deberán de interpretar como obra obligada Concert de orquestra de vents i percussió de Ferrer Ferran. En el caso de la Nova, tocará como pieza libre Extreme Make-Over de Johan de Meij. Los aspirantes optan a un primer premio dotado con 7.000 euros. El pasado mes de enero, la Societat Musical Nova d’Alcoi presentó su solicitud para participar en la Sección Primera (de 85 a 110 plazas) de la 125 edición de este certamen internacional, posiblemente el certamen más importante de bandas de todo el mundo. Una convocatoria que tuvo una respuesta importante, hubo un repunte de demanda, porque al final fueron 12 las formaciones musicales, no solo de la Comunidad, sino españolas y extranjeras las que optaban a conseguir una de las 5 plazas disponibles.

54

La banda alcoyana tendrá como contrincantes a la Banda de Música de Caldas de Reis (Pontevedra), Unión Musical de Godelleta (Valencia), Associaçao Recreativa Musical Amigos Da Branca (Portugal) y Centro Instructivo Musical de Benimaclet (Valencia). Asimismo, hay una plaza de reserva para la Ateneu Musical i Cultural de Albalat de la Ribera, en el caso de que alguna de las formaciones titulares se retire. La Nova participará en la cuarta posición bajo la di-

rección de Joan Doménech Calaforra. José Antonio Llinares, presidente de la Música Nova, ha indicado que éstas son obras “de un nivel muy alto, son obras muy difíciles que están pensadas para un certamen para bandas de todo el mundo. Nosotros vamos a hacerlo lo mejor posible”. Los músicos de la Nova ya preparan este certamen “en el que no hemos tenido ocasión de ir nunca y ahora estamos con muchas ganas de ir y participar” señaló el presidente.


Música i poble Comarques

La Música Nova y Astrid Crone encandilan al público del Teatro Calderón de Alcoy La banda alcoyana y la soprano ofrecieron un concierto repleto de obras de musicales.

L

a Societat Musical Nova d’Alcoi junto a la soprano Astrid Crone ofrecieron el pasado 13 de febrero un concierto sobre musicales en el Teatro Calderón de Alcoy. Fue un espectáculo musical y visual que encandiló al público que se reunió en este teatro alcoyano para disfrutar de las nueve obras que se presentaron en la tarde de este domingo de febrero. Un concierto que lo abrió la banda con Overture to Candide, después entró en escena Astrid Crone que interpretó, con el acompañamiento de los músicos, El fantasma de la ópera, West Syde Story y la canción Ich gehör nur mir de Elisabeth. La audición se reanudó con los sones de Les Miserables, para continuar con Chess, Mein Herr de Cabaret y por último, Big Time. A ritmo rápido culminó esta actuación aunque quedaba una pieza para disfrutar de Memory del musical Cats. Un repaso a los musicales en los que la unión de los músicos de la Nova, dirigidos por Joan Doménech, y la voz de Astrid Crone fue todo un éxito que gustó a los espectadores que decidieron disfrutar de una tarde como si estuviesen en Broadway.

Astrid Crone actuando junto a la Nova en el Teatro Calderón.

La Vall d’Albaida Lluís M. Segrelles Els alumnes de l’Escola de l’Agrupació Musical Ontinyent ofereixen una nova audició musical

E

l divendres 1 d’abril al Centre Cultural de Caixa Ontinyent, els alumnes de l’Escola de Música de l’Agrupació Musical Ontinyent van oferir al nombrós públic assistent el que van aprenent durant el curs escolar. En aquesta audició referent a la fi del segon trimestre, van participar una gran quantitat d’alumnes i dels estils musicals més variats, des de la família del vent metall amb els trombons o trompetes fins a la família del vent fusta, passant per la percussió, els pianos, les guitarres i els més aplaudits, els menuts de l’escola que amb les seues veus van fer gaudir als assistents. Cal destacar que aquesta audició la va obrir la Banda de l’Escola que d’esta manera segueix amb les activitats de celebració del seu 10é aniversari que van

continuar el dissabte 2 d’abril amb un viatge cap al Palau de la Música de Valencia per tal de gaudir d’un espectacle musical. Van ser un total de 80 persones les quals van acudir fins la capital de la comunitat.

D’esta manera l’Escola de Música de l’Agrupació Musical Ontinyent segueix cultivant l’educació dels seus alumnes per tal de fer més gran aquesta societat.

55


Música i poble Comarques

Camp de Túria Manuel Enguídanos rep un adéu multitudinari i emotiu El món de la música valenciana es va donar cita el dilluns 4 d’abril a Llíria per a oferir un multitudinari adéu al benvolgut músic, mestre i director que fou de la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria, professor i subdirector de la Banda Municipal de València a més d’actual director en funcions i, des de feia 15 anys, Director Titular de la Unió Musical de Torrent.

U

na gran quantitat de gent es va concentrara la porta de la seu social de la Unió Musical per a rebre les despulles de Manuel Enguída-

nos, que varen ser acollides amb una gran ovació. La Unió Musical consensuà amb la família que el soterrar ixquera dels seus locals socials com a mostra de la gran vinculació i estima que Manolo ha tingut amb la Unió. No se recorda en la història centenària d’esta societat un fet d’estes característiques. El seguici fúnebre partí a les 16’45 hores cap a l’església de l’Assumpció. Obria la comitiva la Banda Unió Musical de Llíria seguida de tres cotxes fúnebres amb corones de flors i el fèretre amb les restes de Manuel Enguídanos. Presidia el dol la família de Manolo, encapçalada pels familiars més pròxims: Regina, Regi, Amparo, Encarna, Jaime, Maria Carmen... La representació institucional estava formada per Mayrén Beneyto, Regidora Delegada d’Orquestra i

Tot el món de la música valenciana va voler sumar-se a l’acomiadament de Manuel Enguídanos.

Banda Municipal de València i Presidenta del Palau

Assistiren al sepeli innumerables autoritats acadè-

sentada per nombrosos músics en actiu i jubilats,

de la Música; l’alcalde de Llíria Manuel Izquierdo i

miques i musicals: directors d’orquestres i bandes

amics, companys i socis en general que volgueren

l’alcaldesa de Torrent, Mª José Català. Les societats

de música, compositors, catedràtics i professors de

adherir-se a l’emotiu acte d’acomiadament.

musicals Unió Musical de Llíria i Unió Musical de

conservatoris, autoritats del Palau de la Música de

Manolo ha sigut un cas exemplar de músic excel·lent

Torrent estaven representades pels seus presidents i

València, companys de la Banda i Orquestra Muni-

format en els seus inicis en esta Societat i a la qual

per les Juntes Directives. Tancava la comitiva la Ban-

cipal de València, amics de l’Orquestra Nacional, re-

li ha donat el millor de la seua persona i de la seua

da Unió Musical de Torrent.

presentants de les bandes de música on Manolo ha-

professionalitat. Manolo ja forma part de la història

Durant la celebració a l’església de l’Assumpció de

via sigut director: La Pobla de Vallbona, El Cabanyal,

musical i social de esta centenària entitat. Però el

la missa de funeral, que estava plena de gent, un

Foios, Carcaixent i altres societats musicals que han

seu record, la seua humanitat, les seues vivències,

músic clarinetista de la Unió Musical de Torrent i ex

volgut sumar-se a l’acte, i directius de la Federació

el seu saber musical i la seua amistat seran difícils

alumne de Manolo interpretà unes peces amb unes

de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

d’esborrar en la memòria col·lectiva de tots els uni-

connotacions molt especials per a la família. Fina-

(FSMCV).

oners.

litzà la cerimònia religiosa amb unes paraules de

Molt especial i nombrosa fou la participació de la

Des de la Unió Musical de Llíria ens solidaritzem amb

Regina Enguídanos, filla de Manolo, fent una emotiva

societat Unió Musical de Torrent, encapçalada per

la família i amb la Unió Musical de Torrent en estos

semblança de la personalitat humana i musical del

la Banda al complet i innumerables torrentins que

moments de desolació. Però com digué Regina En-

seu pare, les quals ens van impressionar a tots els

demostraren l’immens afecte que tots tenien per

guídanos en la missa de funeral, quan el dolor és

presents per la dolçor, l’amor i la serenitat amb que

Manolo.

compartit, és menys dolorós.

varen ser pronunciades.

La societat lliriana i unionera també estava repre-

Unió Musical de Llíria

56


Música i poble Comarques

Los maestros Vilaplana y Franco Cesarini imparten con gran éxito el II Curs de Direcció de Ribarroja

D

el 31 de marzo al 3 de abril la sociedad Unión Musical de Ribarroja del Turia, organizó con un éxito más que rotundo su II Curs de Di-

recció de Banda Riba-roja, la del Túria. Con la Junta Directiva y el director titular de su Banda Sinfónica José Pascual Arnau Paredes al frente de la organización técnica, se contó en esta edición de nuevo con el maestro Jose Rafael Pascual Vilaplana, estandarte de este Curso y que ha calado muy profundamente en la Ribarroja musical, y además con el maestro y compositor suizo (Lugano) Franco Cesarini. Más de treinta cursillistas, llegados de nuestro país (Madrid, La Rioja, Murcia, Castellón, Alicante, Valen-

nuto de silencio que se guardó en memoria del que

Todos los asistentes y participantes en esta segunda

cia) e incluso del extranjero (Ausburg, Alemania) han

unos minutos antes había fallecido, Manuel Enguída-

edición del curso de Ribarroja, felicitaron a la orga-

quedado más que satisfechos del curso en todos sus

nos Cotanda, director en funciones de la Banda Mu-

nización y maestros pidiendo que el III Curs tome

aspectos: organizativo, pedagógico, lúdico y musical.

nicipal de Valencia y amigo y compañero de muchos

forma cuanto antes.

La Banda Sinfónica, atenta y disciplinada durante las

de los asistentes, pues entre otros había profesores

Un reto más para una Banda Sinfónica, directiva y

clases prácticas, brilló con luz propia en el Concierto

de la Banda Municipal como cursillistas, y entre los

director que siguen trabajando y muy bien, por la

de Clausura. La nota más triste y emotiva fue el mi-

invitados Enrique Artiga y José Alamá.

música desde Ribarroja.

57


Música i poble Comarques

Ribera Baixa Pelayo Máñez Sueca acoge la V Trobada d’Escoles de Música El sábado 25 de febrero tuvo lugar en el Casal Multiusos de Sueca el concierto correspondiente a la V edición de la Trobada d’Escoles de Música que organiza la Sociedad Ateneu Musical y que este año estaba a cargo de los alumnos de su Centro Profesional de Música.

E

l acto fue presentado por Diana y Carla Pont, que agradecieron la asistencia al numeroso público asistente, iniciándose el concierto con

el Conjunto Instrumental Infantil, que bajo la batuta de Santiago Escrivá y mediante la interpretación de la marcha dianera Canut de Godofredo G. envolvió al

público en el ambiente de cualquier población que celebre las fiestas de Moros y Cristianos. Siguieron con el Inspector Gadget, haciendo revivir las aventuras y desventuras de la célebre serie de dibujos animados emitida en su día por la pequeña pantalla; después interpretaron la banda sonora de la película de los años 70 Love Story de Francis Lai y cerraron su actuación con una adaptación de Bravo por la música, de Juan Pardo, junto con los alumnos de la asignatura de Coro del mencionado Centro Profesional. La actuación de todos ellos, junto con el solista Marc Lledó fue magnifica y rayó a gran altura, quedando patente en las numerosas y reiteradas

però la vida de vegades ens juga males passades i per

ovaciones que les fueron tributadas.

circumstàncies ell, ja no està entre nosaltres.Per això

En la segunda parte y bajo la batuta del mismo

vullc de tot cor dedicar-li este pas-doble per al nostre

director, hicieron su presencia en el escenario los

amic Iván, que allá ón estiga, estará escoltant-lo i li

componentes del Conjunto Instrumental Juvenil, los

agradará. Amic, va per tú”.

cuales iniciaron su actuación con Brisas de Mariola

Y entre las emotivas ovaciones, empezó a dirigir el

de F. Esteve.

estreno de su composición Mareny de Barraquetes,

Finalizada esta interpretación Santiago Escrivá se

pieza que a su finalización recibió una larga y calurosa

dirigió al público asistente, indicando “un músic,

ovación procediendo a entregar una copia a los

quant s´assenta a la seua cadira i mira al cap al públic

alcaldes de Sueca y del Mareny de Barraquetes, Joan

La actuación de todo el Conjunto Instrumental

i veu poca gent es desmotiva, pensa que alló que

Baldoví y Jordi Sanjaime y a Marisa Carbó, como Vocal

Juvenil, así como los solistas de flauta Neus Rosell,

està fent no agrada, pero quan te sentes i mires el

de Cultura de la EATIM de dicha población. Estos dos

Nerea Talens, Miriam Moya, Roser Sinarcas, al saxo

pati de butaques i està com hui, plé de gent, el músic

últimos le entregaron una placa conmemorativa y la

Clara Arce y José Luis Sanblas, a la trompa Enric

sap que tot el que ha estat preparant durant messos

insignia de dicha corporación.

Garrigós y al oboe Diana Pont junto con el Director

ha valgut la pena i ha tingut la seua recompensa”.

El concierto siguió con la interpretación de Irlanda de

Santiago Escrivá en la ejecución de todas las obras

Asimismo, aseguró que “esta setmana pasada vaig

Robert W. Smith y Virginia del compositor holandés

fue sensacional siendo todos ellos felicitados por

estar parlant en un amic meu i em va dir que volia

Jacob de Haan, y como “bis” presentándose todos los

todo el público asistente con unas prolongadas

vindre a vore este concert i escoltar el pas-doble

instrumentos ofrecieron la obra Duncannon de James

ovaciones.

que havia composat per al Mareny de Barraquetes,

D. Ployhar.

Pelayo Máñez

58


Música i poble Comarques

Sollana organitza la primera trobada d’orquestres El dissabte 9 d’abril tingué lloc la primera Trobada d’Orquestres a Sollana, una iniciativa que naix per part de la Societat Unió Artístico Musical (SUAM) d’aquest poble amb l’objectiu d’estimular la música d’orquestra.

E

n ella participaren l’Orquestra del Conservatori Professional de Música de Silla, l’Orquestra Adagio, l’Orquestra de la Societat Musical

d’Alzira i l’Orquestra de Cambra de la SUAM de Sollana. Durant tota la jornada, que començà a les 10 del matí amb els primers assajos, els participants pogueren posar en comú els aprenentatges i perfeccionar la tècnica baix la direcció de Jordi Albelda Juan (músic alzireny, professor de violí i director de l’orquestra de l’Institut Andorrà d’Estudis). L’acte de cloenda fou un concert a càrrec dels 110 músics participants que interpretaren obres de J.S.Bach, Grieg, Karl Jenkins, Franz Schubert i Bela Bartók. Els espectadors, que ompliren l’auditori de la SUAM de Sollana de gom a gom, pogueren gaudir de l’encertada interpretació dels joves músics que havien estat assajant durant tota la jornada.

iniciativa que ha donat molt bon resultat i que espe-

ons participants, de manera que puga contribuir a la

Tant el Director de l’orquestra de la SUAM, Juan Bau-

rem que perdure en el temps”.

consolidació de la música d’orquestra. L’acte s’em-

tista Soria, com la Presidenta de la SUAM, Vicenta

L’objectiu per a les properes edicions de la Trobada

marca dins la programació commemorativa del 35é

Cañada, coincidiren en qualificar la diada com “una

d’Orquestres és incrementar el nombre de formaci-

aniversari de la SUAM de Sollana.

Ribera Alta Xavi Pérez Finalitza amb èxit la segona edició del concurs de música de cambra Ciutat d’Alzira

O

rganitzat per l’Associació Cultural Falla “El

hnsucht de Barcelona i el segon el grup Wonderwind

Mercat” d’Alzira, es va realitzar els dies 19

Quintet de València. Els altres dos grups finalistes

i 20 de febrer en la seu social de la Societat

foren el quartet de clarinets Da Capo i el de corda

Musical d’Alzira, comptant amb un nombre conside-

Norai. Els guanyadors participaran pròximament en

rable de grups tant de dins i fora de la Comunitat

el cicle de concerts que organitza la Societat Musical

Valenciana i amb gran acceptació i assistència de

d’Alzira.

públic.

Han col·laborat amb l’organització d’aquest concurs

Dels once grups participants passaren a la final

l’Ajuntament d’Alzira, el Conservatori Professional de

quatre grups dels que resultaren guanyadors els se-

Música de Cullera, “García i Garay” Llibreria i Pape-

güents: el primer premi se’l va emportar el Trío Se-

reria i la Societat Musical d’Alzira.

59


Música i poble Comarques

Ciutat de València L’Horta de Sant Marcel·lí commemora amb diversos actes el 8 de març, Dia Internacional de la Dona

L

a Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí de València ha incorporat des de fa uns anys, la celebració del 8 de març, Dia Internacional de

la dona, al seu calendari anual d’activitats. Així com altres divendres en l’espai que anomenen “A poqueta nit” ens reunim per parlar, escoltar, veure: cinema, literatura, fotografia o música, el més de març s’ajuntem per parlar de dones. Els actes organitzats, concerts, conferències, exposicions, han tingut sempre un caire reivindicatiu, de reconeixement, contant amb la presencia de per-

va fer un recorregut per la història de l’art mons-

pels estereotips i rols femenins de l’època que els

sones, sobretot dones, que parlen del seu treball,

trant-nos una serie de pintores, i les seues obres.

va tocar viure.

del treball d’altres dones, de dones que treballen

Pintores i obres de gran qualitat que generalment no

Finalitzada la conferència Pilar Fernández, (veu) Sal-

amb dones i per les dones, i també educatiu, ja que

apareixen ni als llibres d’història ni podem admirar

vador Moroder (piano) i Paul Montenegro (piano) van

el treball d’aquestes dones normalment es desco-

als museus, encara que la situació ha anat canviant

interpretar obres d’Alicia Coduras i Encarna Beltrán,

negut.

lleugerament des de la segona meitat del segle XX.

compositores pertanyents a l’Associació de Dones

Les dones al llarg de la història han lluitat i continuen

Celebració i reivindicació són dos elements que han

en la Música, que van tenir l’amabilitat de compartir

lluitant per aconseguir la igualtat en tots els aspectes

estat presents també en el segon acte organitzat per

aquesta “A poqueta nit” amb nosaltres.

de la vida: laboral, econòmic, social, legal, artístic i

la Unió per celebrar el dia de la dona.

També del 4 a l’11 de març poguérem contemplar

un llarg etc.

Si Vicent Ibiza va dissertar sobre l’art femení, Ampa-

l’exposició dels treballs dels i de les alumnes de l’Es-

Enguany els actes organitzats al voltant de la cele-

ro Bonet Costa Professora d’Estètica i Història de la

cola de Música de la UMLH que portava el títol “les

bració del Dia Internacional de la Dona es desenrrot-

música va impartir una conferència sobre “Les Do-

dones en la Música”.

llaren del 4 a l’11 de març.

nes en la Història de la música”, en la qual va anar

Per la qualitat dels participants en aquests actes i

El primer acte va ser la conferència “Art Femení, Art

desgranant noms de compositores, autores desco-

l’assistència de socis i sòcies podem afirmar que un

Feminista” a carrer de Vicent Ibiza i Osca, llicenciat

negudes per a la majoria del públic, que tot i estar

any més la Unió ha complit amb el seu compromís

en Historia de l’Art i especialitzat en Dona i Art. Vicent

presents al llarg de la història, han sigut silenciades

amb la música i la cultura.

L’Ateneu del Port participa en el II Cicle de Concerts de Música en la Setmana Santa

U

na vegada més, l’Ateneu del Port de la ciutat

L’Horta de San Marcel·li baix la direcció del seu titu-

de València ha participat en el cicle de con-

lar Miguel Morellá Asins.

certs organitzats amb motiu de la Setmana

El segon va tindre lloc un dia després a càrrec en

Santa. En esta ocasió, es va tractar d’una sèrie de

esta ocasió de l’orquestra de l’Ateneu Musical del

tres concerts que van tindre lloc en el saló d’actes de

Port dirigida per Carmen Mas Aroca. El tercer i últim

la seu social que té esta societat musical valenciana.

concert va oferir-lo la Banda Sinfònica de l’Ateneu

El primer va celebrar-se el dilluns 18 d’abril i en ell

del Port. Isidro Coll Ballesteros va triar un programa

va actuar l’orquestra de Cambra de la Unió Musical

integrat per marxes processonals.

60


Música i poble Comarques

El público que asiste a los conciertos del Mercado de Colón de Valencia se enfada ante las reiteradas faltas de respeto La banda de la Sociedad Instructiva Musical El Palmar actuó en este escenario de la capital.

M

ás que un reportaje sobre el concierto que

Coordinadora de Bandas de la Ciudad de Valencia

ofrecieron los músicos de la banda del

con muestras de indignación hacia el consistorio, ve

Palmar, el domingo 20 de febrero, habría

injusta la autorización al permitir instalar vehículos

que hacer una reflexión un tanto irrespetuosa hacia

en el lugar destinado para el público que acude a es-

el público y los músicos, que todos los domingos se

cuchar los conciertos, siendo que hay otros espacios

encuentran con que el espacio destinado al ocio y la

en la otra entrada del Mercado, que está libre.

cultura musical en el Mercado de Colón de Valencia,

Como cada domingo, las bandas de música de la

se ve invadido por automóviles para su publicidad,

ciudad de Valencia ofrecen sus conciertos, que pa-

y que no es la primera vez, se repite la historia. La

trocinados por el Ayuntamiento y el Palau de la Mú-

festivos y melódicos del pasodoble de Jaime Teixidor

sica, agrupan a un numeroso público aficionado, al

Fiesta en la Caleta, de José Padilla Bajo el cielo de

tiempo que se deleitan con sus cafés en las terrazas

Madrid, Los Nardos de Francisco Alonso, la marcha

colindantes. El domingo 20 de febrero, le correspon-

mora de Daniel Ferrero Ximo, del maestro Joaquín

dió a la Banda de Música del Palmar, que partió en

Rodrigo el adagio del Concierto de Aranjuez, de Gus-

pasacalle alrededor del Mercado con el pasodoble de

taf Holst First Suite in Eb, o Desde Holanda con amor

B. Sanchis Pérez Barceló. De la mano de su director

con los arreglos de Kees Vlak, finalizando el concier-

Jorge Peiró Marco, la banda hizo las delicias del pú-

to den el Himno de la CV del maestro José Serrano.

blico que disfrutó con tan bellos compases, alegres,

Vicent Ruiz

61


Música i poble Comarques

Hoya de Buñol Begoña Navarro La Armónica de Buñol homenajeó al maestro Cervera

E

n el centenario de su nacimiento, la sociedad musical La Artística quiso rendir un sentido homenaje al maestro José Mª Cervera Lloret.

La fecha elegida fue el sábado 12 de marzo y el lugar el auditorio Palacio de la Música. Durante el acto, la entidad de Buñol quiso mostrar su respeto, cariño y admiración ante este director, compositor, profesor y músico. No hay que olvidad que asumió la dirección de la banda sinfónica de Los Litros en 1942-1944 y en 1945-1951. Para la ocasión, la banda de La Armónica interpretó un gran concierto bajo la dirección de su titular Frank de Vuyst. La primera parte estuvo integrada por el pasodoble Doña Lola, dedicado por su autor Francisco Grau a la esposa del homenajeado, Vibraciones, también de

Francisco Grau y Homenaje a un Premio Novel, del compositor cullerense Rafael Talens. Tras el descanso, los músicos buñolenses interpretaron tres obras de José Mª Cervera Lloret: Obertura clásica, Paisaje levantino y Blaky. El concierto, que estuvo lleno de emoción y al que asistió la hija del homenajeado, Mª Dolores Cervera, quien recibió una placa recordatoria además del calor y cariño del numeroso público que abarrotó el auditorio, finalizó, como es tradicional con la inter-

de Buñol ha recibido el premio CICOP de Conserva-

de La Armónica, quien agradeció esta distinción que

pretación del Himno Litrero de Masmano y Díaz.

ción y Restauración del Patrimonio Intangible por su

reconoce el trabajo continuado de una entidad como

Premio para La Armónica

aportación al legado musical en la Comunidad Va-

La Armónica de Buñol en favor de la música y de la

Por otra parte, La Sociedad Musical La Armónica

lenciana. El galardón fue recogido por el presidente

cultura.

Cheste acogió un concierto del grupo PROESO

E

l Complejo Educativo de Cheste acogió el 9 de abril un concierto del Grupo Instrumental de Profesores de Música de Enseñanza Secun-

daria (PROESO). La actuación que resultó todo un éxito contó con la participación de una gran cantidad de intérpretes que deleitaron al numeroso público congregado interpretando un interesante programa bajo la dirección de Juan Antonio Pérez Pardo.

62


Música i poble Comarques

La Sociedad Musical Santa Cecilia» de Macastre cierra el año 2010 con el concierto especial de Navidad La Banda Juvenil, la Sinfónica y la Coral Polifónica protagonizaron esta nueva entrega musical

L

a Sociedad Musical «Santa Cecilia» de Macastre protagonizaba el pasado sábado 18 de diciembre el concierto de Navidad con el que

la entidad ha querido felicitar las fiestas a socios, vecinos y simpatizantes en general. La primera parte de este acto estuvo protagonizada por la Banda Juvenil, una agrupación que puso en atril The Young Verdi, El Libro de la Selva y La Vida es Bella, unas piezas todas ellas con las que sus integrantes dan continuidad a su proceso de formación. Esta primera parte finalizó con la actuación del tuba solista de la casa, Vicente Fayos Colomina, quien estrenó una obra compuesta por él mismo. Bajo el epígrafe Fantasía, el joven músico ha querido dedicar esta pieza a su abuela Maruja, tal como se encargó de explicar a los numerosos vecinos citados para la ocasión en la Casa de la Cultura de la localidad. El respetuosísimo silencio y la gran interpretación

nic Overture, de James Barnes, una pieza que gustó

Cecilia», Eduardo Carrascosa.

del tuba solista derivaron en una sonora ovación con

al respetable por su espectacularidad. Acto seguido

Los actos musicales se cerraban el miércoles, día 22

la que se ha querido premiar el esfuerzo de un joven

se puso en atril Many Moods of Christmas, una com-

de diciembre, con la tradicional audición navideña

que ha debutado así en la composición.

posición de marcado carácter navideño para la que

protagonizada por los alumnos que cursan sus estu-

Ya en la segunda mitad, la Banda Sinfónica de la SM.

se contó con la participación del Coro de la entidad

dios en la Escuela de Música. La Casa de la Cultura

«Santa Cecilia» cogió el testigo para poner en atril

musical conducida por su titular, Rafael Fenollar.

volvió a vivir un gran ambiente durante esta entrega

piezas como el pasodoble Manolo Navarro, del com-

Toda esta actuación fue coordinada desde la tarima

musical en la que se puso a prueba el buen hacer de

positor Martínez Gallego; o la espectacular Sympho-

por el responsable artístico de la sociedad «Santa

los educandos.

La Artística de Buñol llena el mes de abril de música con motivo del 58 aniversario del Teatro Montecarlo

U

n amplio programa conmemora el LVIII ani-

ció una segunda parte integrada por conciertos para

sábado 23 de abril. En esta ocasión a cargo de la

versario de la inauguración del Teatro Mon-

solistas de Antonio Vivaldi, en la que brillaron los in-

Banda Sinfónica de la S.M. La Artística, interpretan-

tecarlo. Los actos se iniciaron el domingo 3

térpetes de flauta, fagot, oboe y las cuerdas, todos

do música de Hendrik Andriessen, Louis Andriesen y

de abril con un concierto a cargo de la Orquesta de

ellos dirigidos por su titular Henrie Adams.

Juriaan Andriesen en la primera parte y de Johan de

Iniciación y la Orquesta Sinfónica.

Los actos continuaron el domingo 17 de abril con un

Meij en la segunda, bajo la batuta de Henrie Adams.

La Joven Orquesta de Iniciación, dirigida por Ma-

concierto a cargo de las bandas de Iniciación y Juve-

El programa de celebración de este 58 aniversario

nuel Godoy Mesas, eligió un programa con obras de

nil de “los Feos” de Buñol, en el Teatro Montecarlo,

se completa con otros actos más lúdicos y festivos

Mike Nelson, Gary Kerr, Bill Calhoun, Alan Lee Silva

dirigidas por David Tarín Díaz, Manuel Tarín Díaz y

organizados por diferentes sectores de la entidad.

y Virginia Croft, además de incluir varias piezas tra-

Luis Gómez Zanón.

Asimismo, para finales de abril se realizaron las

dicionales.

El concierto dedicado expresamente al 58 aniver-

audiciones y final del 14 Concurso de Solistas Luis

Por su parte, la Orquesta Sinfónica dirigida por ofre-

sario del Teatro Montecarlo estaba previsto para el

Ayllón.

63


Música i poble Comarques

La Paz de Siete Aguas celebra la Fiesta de la Música Tras el éxito del concierto ofrecido en Navidad, la entidad asume nuevas iniciativas

L

a Sociedad Musical La Paz, celebró del 23 abril al 1 de mayo una variedad de actos musicales muy intensa en el marco de su Fiesta

de la Música. Entre los actos programados destaca el concierto de la Coral Polifónica Santa Cecilia el día 23 a las 22:30h, durante el que se presentó al nuevo director Juan Francisco Ballesteros. Asimismo, la banda ofreció un concierto el 30 de abril a las 22:30h, en el que se presentaron los 7 educandos que entraron a formar parte oficialmente de la banda, así como al nuevo nuevo director de la banda Isaac González Ferriol. Éxito del concierto de Navidad Las tradicionales fiestas de la Música de La Paz de

proyectaban imágenes de las diferentes interpreta-

Siete Aguas, se celebraron tras un magnífico con-

ciones de Bandas Sonoras de conocidísimas pelí-

cierto de Navidad que tuvo lugar el pasado 2 de

culas; también se contó con la colaboración de la

enero y en el que actuaron la Coral Polifónica Santa

Escuela de Educandos, que actuó en la obra Un día

Cecilia y la Banda.

en el Circo, haciendo del salón musical un auténtico

Fue un concierto muy intenso, puesto que era la des-

circo en directo. Al finalizar el concierto se le hizo

pedida de Sergio Navarro como director de la Banda,

entrega de un regalo en recuerdo de su paso por su

quien por propio deseo abandona la dirección, para

banda como director.

seguir siendo músico de la que es su Sociedad. Tras

También era el último concierto de Isaac González

dos años deja una muy buena labor, pero cree con-

como director de la Coral, puesto que a partir de ene-

veniente que su paso como director ha finalizado.

ro se hace cargo de la Banda, es un chico joven, con

El concierto de la banda fue innovador, puesto que

muchas ganas de trabajar y de hacer cosas nuevas

el cargo de Director de la Banda, que muy gustosa-

era la primera vez que a la vez que se tocaba se

en la banda. Fue iniciativa de la directiva ofrecerle

mente aceptó, puesto que el ha estudiado dirección.

Las bandas de la comarca continúan con una intensa agenda

C

omo es ya habitual, las sociedades musicales

sibilidad de escuchar las obras que se interpretarían

cales de Amposta (Tarragona) contó este año con la

de la Hoya de Buñol, continúan desarrollando

posteriormente en el Certamen Nacional de Bandas

participación de la banda de Godelleta.

una intensa agenda de actividades musicales

de Cullera en el que participa La Lira con otras dos

Dirigida por el Maestro-Director Jesús Perelló Fuster,

y sociales. Recientemente tuvo lugar la reunión co-

prestigiosas agrupaciones de la provincia.

la agrupación ofreció un magnífico concierto por el

marcal en la que se eligió a Rafa Badía como nuevo

Días después, tuvo lugar un Concierto de Trompa a

que fue felicitado por el numeroso público de la sala,

presidente comarcal de la FSMCV.

cargo de Pedro Jorge, músico de la banda de Cheste

entre quienes figuraba el presidente de honor de la

En Cheste, la Asociación Musical la Lira ha realiza-

y que actualmente cursa sus estudios en el Conser-

Federación Catalana de Sociedades Musicales, Joa-

do numerosos conciertos. Entre ellos, el sábado 5

vatorio Superior de Música de Valencia. En el progra-

quín Urquizu, quien felicitó a los dirigentes y miem-

de marzo ofreció el Concierto Pregón de Fallas en

ma elegido por el joven trompista figuraron obras de

bros de la banda.

el Teatro Liceo. Actuó en la primera parte la Banda

Paul Dukas, W. A. Mozart y R. Strauss.

En total son ya 37 bandas las agrupaciones proce-

Sinfónica y en la segunda la Banda Juvenil dando

La banda de Godelleta viajó a Amposta

dentes de la Comunidad Valenciana que han par-

inicio así a las fiestas falleras.

La 10 edición del ciclo de conciertos “De banda a

ticipado en las distintas ediciones de este ciclo de

Con este concierto La Lira ofreció a su público la po-

banda” que cada año organiza las sociedades musi-

conciertos.

64


Música i poble Comarques

Los Serranos Chelva nombra Hijo Predilecto a Joaquín Roger Garzón, presidente de la Sociedad Musical Santa Cecilia

E

l 27 de febrero la histórica villa de Chelva concedió su más alto galardón al Presidente de la Sociedad Musical Santa Cecilia, don Joaquín

Roger Garzón. A las doce de la mañana de un domingo frío y soleado salió la banda de música en pasacalle para recoger al homenajeado en su domicilio y acompañarlo junto a su mujer, Inmaculada Través, hijos Eduardo y María, y demás familiares y amigos hasta la Casa Consistorial, donde fue recibido por el Alcalde y miembros Corporación municipal. En un abarrotado salón de sesiones en el que se hallaban presentes numerosas personalidades de la música valenciana, alcaldes y representantes de las asociaciones culturales, se constituyó el Pleno de la Corporación con carácter extraordinario para pro-

la institución, y más de la mitad de la juventud ha

ceder a la lectura y aprobación del único punto del

recibido formación musical.

orden del día: su nombramiento como Hijo Predilecto

Tras el acto institucional en el Ayuntamiento, se ce-

de Chelva, una distinción que no se otorgaba en esta

lebró en la plaza un emotivo acto popular ante medio

villa desde mediados del siglo pasado.

millar de personas, que contó con la intervención del

Joaquín Roger nació en Chelva en el año 1946, hijo

Presidente de Honor de la FSMCV, Ángel Asunción

de músico, fundó en 1975 junto con otros aficiona-

Rubio, quien destacó su enorme satisfacción al ver

dos la Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva.

que todo un pueblo y una Corporación, al margen de

Nombrado Presidente en 1978, dejó el cargo en

sus ideas políticas, ha sabido ponerse de acuerdo

1980 para retomarlo en 1994. Durante su etapa al

para hacer justicia.

frente de la Sociedad Musical se ha creado la Escue-

Acto seguido, la banda de música, bajo la dirección

la Comarcal de Música en Chelva (1995), la Banda

de Juan Manuel Alarcón, estrenó el pasodoble Joa-

Juvenil (1997) y el Coro polifónico (2006), además

quín Roger, especialísimo regalo sorpresa del pueblo

de incrementar la Banda Sinfónica.

de Chelva compuesto por el maestro Rafael Talens,

En estos años, la banda de Chelva ha obtenido im-

allí presente, que recibió el elogio unánime de músi-

portantes reconocimientos, destacando los primeros

cos y asistentes.

premios del Certamen Provincial de Valencia, en los

El momento más emotivo, sin duda, fueron las pala-

años 1997 y 2007, el Primer Premio de la Sección

bras de agradecimiento del homenajeado, respondi-

Segunda del Certamen de la Comunidad Valenciana

das por sus paisanos con un prolongado y cariñoso

de 1997, el Primer Premio del Certamen Nacional

aplauso.

de Bandas de Cullera (1999) y el Primer Premio del

La fiesta concluyó con una foto de familia, fuegos

a la entrega y trabajo constantes ejercidos con hu-

Certamen Nacional de Murcia, en 2008. Su total de-

artificiales y una concurridísima comida en un res-

mildad, sabiduría, honradez y generosidad al servicio

dicación a la Sociedad Musical deja en lo social un

taurante de la localidad.

de la música y de su pueblo.

balance impresionante, siendo meritorio señalar que

El homenaje que la villa de Chelva ha prodigado a su

Jerónimo Torralba y Rull.

un tercio de la población de esta villa es socio de

ya Hijo Predilecto es, sobre todo, un reconocimiento

Cronista Oficial de Chelva.

Fotos José Vicente Martínez. JOYFAR

65


Música i poble Comarques

Horta Sud Anna López Ortega Gran éxito en la presentación del nuevo director de la banda sinfónica del CIM de Mislata Francisco Valero Terribas En el concierto se estrenó el pasodoble de un músico de la banda dedicado a la falla Ripalda Beneficiencia San Ramón.

L

a Banda Sinfónica del CIM, Centro Instructivo

manamiento muy especial desde hace muchos años,

Musical de Mislata ofreció un concierto el sá-

y por eso, siempre somos muy bien recibidos en el

bado por la noche en el auditorio de la calle

Casal, al igual que ellos en nuestra banda”.

Miguel Hernández en el que presentó a su nuevo

Suay también agradeció al nuevo director la oportu-

director, Francisco Valero Terribas.

nidad de estrenar el pasodoble con la banda sinfóni-

La formación musical, bajo la batuta del maestro de

ca en estas fechas tan significativas para el mundo

Silla, interpretó un programa variado y ameno para el

fallero.

numeroso público que abarrotó el auditorio de Misla-

Para finalizar, la banda sinfónica interpretó Festive

ta. El CIM abrió la primera parte del concierto con el

Overture Op.96 y los ochos tiempos de Divertimento

pasodoble Suspiros de España y la Marcha Burlesca

de Leonard Bernstein.

del compositor Manuel Palau. Para cerrar la prime-

Al concierto asistió el concejal de Fiestas del ayun-

ra parte, la banda sinfónica deleitó al público con la

tamiento de Mislata, Antonio Sanchis, el portavoz

Marcha Eslava de Tchaikovsky.

socialista del municipio, Carlos Fernández Bielsa, así

Tras un breve descanso, el CIM estrenó el pasodoble

como representantes del AMPA de la escuela del CIM

Fallers de San Ramón dedicado a la falla Ripalda Be-

y los representantes de la falla Ripalda Beneficiencia

Como director se ha formado con el maestro valen-

neficiencia San Ramón y compuesto por un músico

San Ramón.

ciano Manuel Galduf y ha dirigido orquestas como la

del CIM, Roberto Suay. Tras la interpretación de la

A partir de ahora, el CIM comienza una nueva etapa

Sinfónica de Madrid, la Orquesta Joven de Andalucía,

obra, las falleras mayores y presidentes de la falla

con el director Francisco Valero Terribas, un músico

la Radio Orchestra Bucharest, de Kiev y de Sofia. Ac-

le entregaron una placa de agradecimiento al com-

con una brillante carrera como clarinetista que ha

tualmente compagina su trabajo como Director del

positor mislatero. El joven manifestó que “entre los

obtenido importantes premios nacionales e interna-

CIM con la plaza de Profesor en la Banda Municipal

músicos y los falleros de San Ramón existe un her-

cionales.

de Valencia.

La Artística Manisense pone en marcha el Espai Musical

D

io comienzo el 5 de Febrero del año en curso con la actuación de Eugenia Sancho, Nelson Escalatto, Enrich Concepción y el ballet de Fernando Misssiego, consiguiendo todos ellos el veredicto de cuantos acudieron al Auditorio de la Sociedad Musical,que repitieron su asistencia el sábado 19 en cuyo caso pudieron disfrutar con la representación de La historia de siempre, de Nel ‘Lo Royner. Y como se trata de un ciclo que ofrece diversas sesiones el 26 de febrero nos deleitaron con el programa Viva Voce en el cual un maravilloso elenco formado por la encantadora Mari Ángeles Lambíes (soprano), Juan Carlos García (flauta) y Nacho Madrid (piano)

66

ofrecieron arias de óperas del barroco al siglo XX, de los compositores Gluck, Haendel, Bellini, Delibes, Mozart, Donizetti, Puccini, Mascagni y Verdi, que por muy conocidas algunas como La Boheme, Caballería Rusticana, Don Giovanni y Rigoletto y su maravillosa interpretación fueron motivo de aplausos muy calurosos y felicitaciones al término del programa. En las ofrendas florales vimos con agrado el detalle que recibió la mamá de Mari Angeles. Cabe señalar la estupenda colaboración de Xavi Esteve con sus amplios comentarios a cada una de las arias programadas, lo que consigue el mejor conocimiento de la obra interpretada. Luis Montesinos García


Música i poble Comarques

La Unió Musical d’Alaquàs recibe la Medalla de Oro del pueblo de Alaquàs El Ayuntamiento reconoce a la sociedad musical por su contribución inestimable a la vida cultural y social de la localidad.

E

l Ayuntamiento de Alaquàs ha reconocido la labor cívica y cultural de la Unió Musical d’Alaquàs concediéndole la Medalla de Oro de la Ciudad. De hecho, la UMA es la entidad cultural que ha marcado la historia de la localidad de una manera más destacada. Su intensa actividad y su compromiso con Alaquàs no han pasado desapercibidos para el conjunto de los ciudadanos que sitúan a este gran colectivo como la entidad más destacada de entre el extenso tejido asociativo que tiene el municipio. “La cultura nos enriquece, la música, como lenguaje universal siempre ha servido como puente entre culturas, como lugar de encuentro, como espacio común para compartir aquello que nos une, que nos hace ser seres humanos, la cultura nos hace más libres y mejores personas”, destacó en la concesión la Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García Campos. Además, la colaboración entre la Unió Musical d’Alaquàs y el Ayuntamiento de Alaquàs ha sido, desde la creación de la institución en el año 1950 muy intensa. Las diferentes Corporaciones Municipales siempre han encontrado en la UMA un colectivo dispuesto a trabajar por la cultura y la música de Alaquàs, firmando diferentes convenios de co-

laboración, de entre el que merece destacar, como muestra, el que se firmó en el año 2006 para la constitución de un Consorcio para la Promoción de la Cultura Musical en la localidad de Alaquàs. El Ayuntamiento de Alaquàs unicamente ha concedido tres Medallas de Oro de la Ciudad y lo hizo a Albert Taberner Ferrer, primer Alcalde democrático de Alaquàs; a José Luis Olivas Martínez, President de la Generalitat Valenciana, y a Vicent Cardona Puig, párroco de la Iglesia de Mare de Déu de l’Olivar y persona muy destacada en su compromiso social con Alaquàs. La UMA, en el Palau de la Música Por otra parte, el domingo 27 de marzo a las diferentes secciones que componen la UMA, participaron en un concierto en el Palau de la Música de Valencia, en la Sala Iturbi. El acontecimiento congregó a más de 275 personas que fueron actuando en el escenario: el Grupo el Olivar; la Colla de Dolçainers y Tabaleters; el alumnado de la Escuela de Danza; los de Iniciación Musical (6 y 7 años); la Joven Orquesta; los coros Trotto, Gavota y Nueva Coral; y la Banda Sinfónica de la UMA. Días más tarde, concretamente el viernes 15 y el sábado 16 de abril en el Auditorio Nuevo de Ala-

quás, tuvo lugar la representación de la Zarzuela: “La Corte del faraón”. El espectáculo tuvo un carácter especial por dos motivos: el primero porque los participantes eran personas que se dedican a la música voluntariamente y por afición; el segundo porque la entidad aprovechó los dos conciertos para pedir la colaboración de todos los asistentes ante la difícil situación económica por la cual atraviesa a causa de los importantes recortes en las subvenciones, por parte de la Consellería de Educación, a las sociedades musicales, Escuelas de música y Centros autorizados. La UMA tendrá este año un recorte de más del 50%.

L’Amistat de Quart estrena el pasdoble “Dia de la Dona”

L

a Banda Simfònica de l’Amistat, dirigida pel director, José Onofre Díez Monzó, va estrenar el pasdoble Dia de la Dona, compost per Ángel

Martínez, músic de la societat per commemorar el Dia Mundial de la Dona. El concert, precissament dedicat a la dona, es va celebrar el diumenge 27 de febrer a l’Auditori Molí de Vila de Quart de Poblet. Durant l’acte es va fer una menció especial a les Clavarieses de Santa Cecília, pel seu esforç i treball en favor de la banda de música i de l’entitat de L’Amistat Quart de Poblet. Com a mostra d’agraïment, Vicenta Espinós, una de les clavarieses més veteranes, va rebre un ram de flors en nom de les seues 86 companyes.

67


Música i poble Comarques

La S.A.M. la Unió de Quart celebra su XX Aniversario con un intenso calendario de actividades Fallas, Carnaval y músicos invitados han formado parte del aniversario de la sociedad

L

a Societat Artístico Musical La Unió de Quart de Poblet está de aniversario y para celebrarlo han programado un intenso programa de

actividades dedicadas tanto a la escuela como a la banda sinfónica y a su orquesta infantil. Para los más pequeños, la sociedad musical ha celebrado un carnaval por las calles del municipio. Además, los educandos de la escuela han fabricado una falla que ha tenido su particular cremà acompañada por los músicos de la banda juvenil. Pero para conmemorar el XX aniversario de la Societat, la banda sinfónica celebró un concierto especial

por la sinfónica han sido El Conde de Montecristo y

en el auditorio Molí de Vila en la que han contado

Tirant lo Blanc.

con la colaboración del trombonista internacional

Actualmente el presidente de la Societat Artístico

Jacques Mauger.

Musical La Unió es José Aurelio Morcillo García y

Durante la primera parte, la banda, bajo la batuta de

cuenta con 561 socios, una Banda Sinfónica con

Gaspar Sanchis Castillo, ha interpretado el pasodoble

una plantilla de 83 músicos federados, una Banda

Villamarchante y el concierto para trombón de Philip

Juvenil, una Orquesta y una Escuela de Música con

Spark. Tras un breve descanso, las obras escogidas

181 alumnos.

La Artística Manisense ofreció el concierto de Fallas

E

s ya una tradición que llegado el mes de mar-

hasta el próximo junio al cual deseamos acierto en

zo, que la Artística Manisense dedique un

su cometido.

concierto a las fallas y así lo programó para

La crónica de este acto no puede mostrar lo emotivo

el día 13 del citado mes en cuya fecha la Banda

que resulta resaltar los aplausos que el público que

Juvenil ofreció un ameno programa que convocó a

llenaba la sala dedicaron al final de cada ejecución.

numeroso público a llenar la sala del Auditorio Ger-

Y hemos dejado un punto y aparte lo acontecido en

manias.

el entreacto habido antes de la segunda parte del

Su nuevo director supo escoger partituras adecua-

programa y que fue dedicado a las falleras de Ma-

das que lograron el éxito deseado. En la primera

nises para lo cual el señor Crespo Calatrava (alcalde

parte se pudo escuchar Dacotta de Jacob de Haan,

de la ciudad) y con él el Presidente de la Sociedad

El final lo culminó el presidente de la Artística Mani-

John Williams in concert, de Williams-Lavender y

Musical señor Chenoll, fueron recibiendo en el es-

sense que agradeció la presencia de los asistentes,

Ross Roy de Jacob de Haan. Y para completar la au-

trado a los presidentes, y falleras de las comisiones

el trabajo de los músicos y del nuevo director que por

dición era lógico una segunda parte dedicada a las

habidas en la población a los que se les entregaron

ausencia del titular estará al frente hasta el próximo

fallas con las partituras de B. Sanchis Pérez Barceló,

una bonita insignia de la Sociedad.

junio. El broche al acto lo realizó el alcalde Crespo

de P. Marquina Casa de Valencia, de S. Salva Xàbia,

Cabe señalar la presencia de casi el pleno del ayun-

Calatrava que al igual que el presidente resaltó la

del maestro Serrano El Fallero y por último Valencia

tamiento, con el alcalde al frente y como representa-

labor de cuantos colaboran en la sociedad culminan-

de J. Padilla.

ción de cultura a la entusiasta de la música Maribel

do la que los músicos llevan a cabo sin regatear su

El joven músico de la banda titular Guillen Sorribes

Miquel Marticorena, así como la portavoz, que lo hizo

tiempo en beneficio de la ciudad.

Peña, estará al frente de los músicos seguramente

muy bien Vicenta Montesinos.

Luis Montesinos García

68


Música i poble Comarques

La Primitiva de Paiporta celebra un concierto benéfico a favor de las personas afectadas de Alzheimer

E

l 9 de febrero en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia, se ofreció un concierto a cargo de la Banda Primitiva de Paiporta a beneficio de la Federación Valenciana de Asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer.Estas asociaciones están presentes en Castellón, Valencia y Alicante y cuentan con 31 delegaciones. El alma de esta iniciativa fue su presidente Ramón Bolea Moliner. El concierto magistralmente interpretado por la Banda Primitiva de Paiporta fue una forma de participar en este evento altruista que dice mucho a favor de esta centenaria formación musical. El concierto estuvo íntegramente compuesto por obras del compositor y director de La Primitiva, Ferrer Ferran. En la primera parte se interpretó el pasodoble Luis el Huiso y la suite sinfónica Sonata per te. Tras el descanso, se pudo escuchar la balada bolero La veu de la tuba, en la que intervino como solista Eduardo Nogueroles, el poema sinfónico Luces y Sombras y la fantasía Mont-serrat. El concierto fue de un gran nivel y el público salió tremendamente satisfecho de la actuación de la Banda Primitiva de Paiporta. En este concierto colaboraron El Palau de la Música de Valencia, la Real Sociedad Económica de Amigos

del País de Valencia y la Primitiva de Paiporta. Asistieron diversas personalidades, entre ellas, Francisco Oltra Climent, Director de la R.S.E.A.P.V. y miembros de su Junta de Gobierno, el director del Conservatorio Profesional de Valencia Ricardo Callejo, el presidente de la Banda Primitiva de Paiporta y su junta directiva, también colaboró como

presentador del acto Ximo Rovira al que desde aquí agradecemos su buen hacer. En definitiva fue una agradable velada musical que vino a decirles a este colectivo de Familiares de enfermos de Alzheimer que no están solos, que la Sociedad civil valenciana está con ellos. Jesús Soriano

Luis Aquino impartió una master class en la Unió

D

entro de las numerosas actividades que está desarrollando al sociedad musical la Unió de Quart, la entidad ha dedicado parte de ellas

a la formación instrumental. Por ello, la Unió de Quart contó el pasado 2 de abril con la visita del famoso trompetista latino Luis Aquino, que impartió una master class en la sede social. El puertorriqueño Luis Aquino ha actuado con famosos cantantes como David Bisbal, Alejandro Sanz o Ricky Martin entre otros, además de ser un gran músico de jazz y música popular. La máster class, que tuvo gran participación, fue organizada junto con la empresa Fides. Previamente a la clase ofrecida en Quart, Luis Aquino impartió otras master class en Baiona y en Barcelona.

69


Música i poble Comarques

La comarca muestra su lado más solidario con un concierto para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de Haití Durante el mismo acto se presentó oficialmente el Himno a la Comarca Horta Sud .

T

ras varios conciertos solidarios por Haití realizados por las sociedades musicales de la comarca durante el año 2010, el mes de

marzo fue el elegido para concluir esta campaña y el escenario, el auditorio Tama de Aldaia, que acogió un nuevo concierto solidario comarcal en el que participaron la mayoría de las sociedades musicales. La Mancomunitat de Municipios de l’Horta Sud estuvo representada por su Presidenta Empar Navarro y alcaldes, y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana por su tesorero Luís Vidal. El acto estuvo presentado por Sergio Asunción quien a pie de escenario invitó a los abanderados a que accedieran con las banderas al escenario. Tras las palabras del presidente comarcal Rafael Pérez Rodríguez, el presentador hizo una breve exposición del acto y se procedió al inicio del concierto que en este acto corrió a cargo de la banda de música Els Majors de l’Horta Sud en representación de las

lo que convierte al país caribeño en un gran pueblo

sociedades musicales de la comarca.

de chabolas sumido en el caos.

Haití, el país más pobre de América Latina, con una

Esta caótica situación y la evidente necesidad de

población de más de diez millones de habitantes, su-

ayuda fueron las razones que motivaron a la co-

frió el pasado año, como todos sabemos, el terremo-

marca Horta Sud de la Federación de Sociedades

to más intenso desde hacía 240 años, con unas con-

Musicales de la Comunidad Valenciana, a organizar

secuencias catastróficas, azotando justo el corazón

este concierto solidario por la reconstrucción de

económico del país y enterrando bajo los escombros

Haití y la ayuda a sus habitantes, especialmente a

gran parte de los medios de sustento de la nación;

los desplazados, con la colaboración estrecha de la

todos los avances alcanzados en años anteriores de

Mancomunitat de Municipios de l’Horta Sud y sus

lucha para superar la pobreza del país, quedaron re-

Ayuntamientos.

Asimismo, la ayuda conseguida será canalizada por

ducidos a nada en cuestión de segundos.

Una vez más, las sociedades musicales de la comar-

la organización Manos Unidas, que va a ser la encar-

Fijándonos exclusivamente en las frías cifras econó-

ca expresan su solidaridad y hacen su aportación a

gada de hacer llegar la aportación de los músicos de

micas, las pérdidas y daños alcanzaron los ocho mil

una situación extrema, como la acontecida en Haití,

la comarca a quienes más lo necesiten.

millones de dólares, el equivalente al 120% del pro-

sin olvidar otras tragedias humanitarias, como la

Estreno del himno comarcal

ducto interior bruto del país. Aún más escalofriantes

reciente catástrofe acontecida en Japón. Como afir-

Por otra parte, el concierto finalizó con la presenta-

son los datos que nos hablan de las pérdidas huma-

man desde la organización “desde este rincón del

ción del Himno de la Comarca Horta Sud compuesto

nas, al menos 230.000, y la cantidad de personas

planeta, las sociedades musicales queremos aportar

por Vicente Ramón Tarazona; música y letra de Hi-

que quedaron sin un lugar donde vivir, que ascienden

nuestro pequeño granito de arena para colaborar

lario Gascó. La Presidenta de la Mancomunitat de

a un millón trescientas mil.

con esta causa, dentro de nuestras humildes posi-

Horta Sud Empar Navarro hizo entrega de un ejem-

De todas ellas, actualmente, más de 800.000 siguen

bilidades y a través de nuestro principal medio de

plar de la partitura a cada ayuntamiento a través de

desplazadas en Haití, un año después del terremoto,

expresión: la música”.

las sociedades musicales presentes.

70


Música i poble Comarques

Tierra del Vino Concierto de la Orquesta Sinfónica “Ciudad de Requena” durante la XVIII Muestra del Embutido La Orquesta Sinfónica Ciudad de Requena se reencontró con el público requenense tras un largo parón en su actividad.

L

a Orquesta Sinfónica “Ciudad de Requena” ofreció un concierto el domingo 6 de marzo a las 19.00 horas en el auditorio de la Sociedad Musical “Santa Cecilia”de Requena. La orquesta actuó bajo la batuta del director invitado Pedro Pablo Morante Calleja que seleccionó un interesante repertorio en el que destacamos la Suite Orquestal Nº2 en Si menor de Johan Sebastian Bach o la Sinfonía Nº 40 de Wolganf Amadeus Mozart. El concierto, celebrado durante la Muestra del Embutido Artesano de Requena, contó con el patrocinio de la Cooperativa Vinícola Requenense y la empresa de instrumental Consolat de Mar. Pedro Pablo Morante Calleja, director invitado Nació en Cuenca y realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de Cuenca y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Colabora asiduamente como asesor musical, ponente, director invitado y compositor con diferentes entidades musicales e instituciones de la geografía nacional como la Camerata “Ars Nova”, Orquesta de Alcalá de Henares, Orquesta Filarmónica de Cuenca, Orquesta del Real Conservatorio Superior de Madrid, Joven Orquesta de Cuenca, Coro y Orquesta del Real Conservatorio Superior de Madrid, Coro y Orquesta de RTVE y Coro de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad es profesor y director de la Escolanía de Cuenca de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas “Ismael Martínez Marín” de Cuenca. Pedro Pablo Morante Calleja es además director

titular de la Orquesta Sinfónica de Cuenca (OSCU), Camerata de Cuenca (OSCU) y del Coro del Conservatorio de Cuenca desde el año 2000, desarrollando una importante labor.

La Armónica de San Antonio celebra un festival de bandas días antes de ganar el Certamen de La Sénia

E

l Festival tuvo lugar la semana anterior a la

resultaría ganadora del mismo, en este caso, de la

participación de la agrupación en el certamen

segunda categoría.

de bandes de La Sénia (Tarragona), en el Tea-

La banda de La Armónica de San Antonio subió al

tro García Berlanga.

escenario de la mano de su director, Manuel Godoy

En la primera parte intervino la banda sinfónica de la

para interpretar música del compositor local Martí-

Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva. Dirigida

nez Gallego, Andrés Valero y Derek Bourgeois. Con

por Juan Manuel Alarcón García interpretó obras de

estas obras se impuso días después en tierras cata-

Jef Penders, Serge Lancen y Amando Blanquer. Pre-

lanas a otras cuatro agrupaciones: Unión Musical de

cisamente la banda de Los Serranos también par-

Agost, Schola Cantorum de Vall d’Uixò y Agrupación

ticipaba en este certamen de Tarragona y también

Musical Atlántida de Matamà (Pontevedra).

71


Música i poble Comarques

Vega Baja Pedro Hernández Las sociedades musicales de la Vega Baja y el Baix Vinalopó celebraron en Redován la VI Gala de la Música Desde 2006 las bandas de música de ambas comarcas organizan una gala en la que se homenajea a los músicos de las distintas bandas que finalizan la carrera o que obtienen algún galardón, así como a personalidades o instituciones que apoyan activamente el fenómeno bandístico.

L

a comarca Vega Baja y Baix Vinalopó de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que agrupa a 39 so-

ciedades musicales, organizó la VI Gala de la Música que tuvo lugar en Redován el pasado 5 de marzo. Desde 2006 se viene organizando este evento con el objetivo de homenajear a los músicos de las distintas bandas que finalizan la carrera o que han obtenido algún galardón a lo largo del año. Las sociedades musicales también entregan un galardón a aquellas personas o instituciones que apoyan de forma activa el fenómeno bandístico, tanto de su localidad como a nivel comarcal. La gala de este año ha contado con la presencia de 13 sociedades de la Vega Baja y el Baix Vinalopó, que han galardonado a más de 25 músicos, siendo más de 200 personas las que se dieron cita en Redován. Por parte de la Junta Comarcal de la FSMCV, se ha homenajeado al anterior presidente comarcal, Antonio Hernández Barberá. Al acto asistió el presidente provincial de la FSMCV,

decimiento a la Junta Comarcal por haberle invitado

el alcalde de Cox, el concejal de Cultura de Cox y la

Miguel Lozano, que dedicó unas palabras de agra-

al acto, así como a las autoridades presentes, como

alcaldesa de Redován, Leticia Bas, que abrió el acto.

72


Música i poble Comarques

El grupo “Drumline” actúa para los alumnos y profesores del Colegio Virgen del Carmen El concierto estuvo enmarcado dentro de la semana cultural que el Centro Virgen del Carmen viene realizando desde hace varios años

E

l pasado 24 de marzo, el grupo de percusión de la Unión Musical Torrevejense “DrumLine” ofreció un concierto en el Colegio de Educa-

ción Infantil y Primaria Virgen del Carmen para todos los alumnos y profesores del centro. El concierto está enmarcado dentro de la Semana Cultural que el centro viene realizando desde hace varios años. Este año el tema elegido por el claustro de profesores fue “Historia y Cultura de Torrevieja”. En un espacio decorado por murales, que fueron realizados por los alumnos de primaria, se podían ver fotografías antiguas con sus correspondientes contemporáneas, pasando por poesías de varios autores a Torrevieja. Entre las imágenes, el tren salinero y la popular Charamita. El grupo de percusión de la UMT ofreció un primer

la Vida, Flamenco y la Habanera Torrevieja, en don-

rectora del centro Dolores Sánchez Torres obsequió,

pase para todos los alumnos de infantil y un segundo

de los alumnos del colegio se atrevieron a seguirla

en nombre del colegio, una placa al grupo Drumline

para los de primaria. En la hora y media que duró el

cantando. Para finalizar, se ofreció a los alumnos un

de la UMT su inestimable colaboración en la Semana

concierto, el grupo ofreció las siguientes obras: Mesa

bis muy marchoso, YMCA. Al finalizar el concierto,

Cultural del CEIP Virgen del Carmen.

para Tres, Campeones (Oliver y Benji), Abiasa, Viva

muy aplaudido por los alumnos y profesores, la Di-

Germán Martínez Pérez

La Costera David Penadés Fasanar estrena amb La Nova la seua tercera sinfonia: Xàtiva 1707. La ciutat abatuda

E

l director de la banda Sinfònica de la Societat Musical “la Nova” de Xàtiva, David Penadés, ha compost una sinfonietta dedicada a la crema de la ciutat de Xàtiva en 1707. La peça, d’uns 17 minuts de durada, es titula Xàtiva,1707. La Ciutat Abatuda i va ser estrenada el dia 26 de febrer, a les 20:30, en el Gran Teatre de Xàtiva per la Banda Sinfònica de la Societat Musical “la Nova” de Xàtiva. La peça està articulada en tres moviments: I.- Assalt a la ciutat; II.-La Resistència i III.- Incendi i destrucció de la Ciutat. L’obra té caràcter descriptiu i narra el fet històric esdevingut en la Ciutat en 1707.

Tots tres moviments transporten a l’oient fins aquells dies de començaments del segle XVIII, que van marcar indeleblement l’esdevenir de la que va ser la segona ciutat del regne de València. Este concert va ser molt important dins de la programació anual de la societat per dos motius principals: d’una banda, l’estrena de l’obra del titular de l’agrupació David Penadés; i d’altra la Nova va commemorar amb aquest concert el CX aniversari de la fundació legal de la societat. Dos commemoracions que anaren de la mà i que van fer gaudir i emocionar al públic que no va voler perdre’s aquesta nova actuació de la seua banda.

73


Música i poble Comarques

Foia de Castalla José A. García Onil acoge un nuevo festival de bandas de música

E

l 20 de marzo, Onil acogió el Festival de Bandas de Música “Villa de Onil”, participando en esta ocasión tres sociedades de la comarca:

la Societat Unió Musical de Biar, la Agrupació Musical La Nova de Banyeres de Mariola y el Centro Instructivo Musical de Onil. Este año, la convocatoria ha llegado a su séptima edición. La jornada comenzó con un pasacalle de las bandas participantes que iba desde la calle Portal hasta el Centro Cultural. Precisamente, minutos más tarde este emplazamiento acogería una triple actuación a cargo de cada entidad. Muchas, y de diversos géneros musicales, fueron las obras que se escucharon durante la jornada. La primera en actuar fue la Societat Unió Musical de

Ya por último, y bajo la batuta de su director titular

Biar, que bajo la dirección de Ildefonso San Cristóbal

Antonio Moreno, fue el momento de que actuara la

interpretó su propia composición Omar l’ambaixador,

anfitriona del festival, la banda sinfónica del Centro

así como Impresiones festeras (Bernardo Adam) y

Instructivo Musical de Onil, que interpretó un progra-

Music for a festival (Philip Sparke).

ma integrado por las obras Alvaro Domecq (J. Mar-

En segundo lugar le tocó el turno a la Agrupació Mu-

tín), Magic Overture (T. Doss) y Solemnitas (Franco

sical La Nova de Banyeres, con dirección de Anto-

Cesarini).

nio Lillo y que arrancó el aplauso de los asistentes

En definitiva, toda una muestra de unión entre ban-

con Pasante (M. Gandía), 3 cançons (G. Garrigues) y

das de la Foia de Castalla en la que la unión y la

Shangai (Oscar Navarro).

música estuvieron presentes en todo momento.

Vall de Càrcer Salvador Fos La Protectora d’Antella estrena nou blog

L

a Societat Protectora Musical d’Antella ha po-

que aporten notícies de la nostra banda. Poder arri-

nostres músics per poder oferir mes allá, de lo que

sat en marxa un nou blog creat pels músics

bar a albergar tot un recull de records de la banda.

representa el nom de la nostra societat, per a quan-

José Sales i Bernardo Martinez. Un projecte

Fotografies, vídeos, àudio, retalls publicitaris, docu-

sevol acte realitzat pels músics directes o indirectes,

molt ambiciós que finalment s’ha fet realitat per a

mentació dels arxius de la nostra societat, etc ...”

actius o inactius de la nostra banda en quansevol

esta societat amb més de 138 anys d’història.

Consideren que “amb una mica d’iniciativa i amb els

circustancia i lloc, per poder també publicar les

Moltes emocions amb moltes llàgrimes i moltíssi-

recursos d’avui en dia amb el que podem arribar a

actuacions dels nostres músics professionals i fills

mes alegries, en definitiva un llarguíssim període de

fer amb la informàtica, a través d’Internet, vam posar

d’Antella”.

més d’un segle de bonics records, clar que amb el

en pràctica el nostre projecte”.

El treball ha sigut possible gràcies a la col·laboració

pas de tants anys els records poden passar a l’oblit.

Este espai a la xarxa es va fer possible a finals del

de moltes persones que han facilitat documentació

Tal i com van assegurar els autors, “la nostra aposta

mes de novembre del 2010 amb el nom de “músics

d’antigues publicacions i fotografies que han omplit

ha estat en poder arribar a recollir totes les dades

d’Antella”, nom que permet albergar “tot alló dels

de contingut este nou espai de comunicació.

74


Música i poble Comarques

Baix Maestrat La Unió de Torreblanca en concert a l’Auditori de Castelló

E

l diumenge 2 de gener l’Associació Cultural Unió Musical de Torreblanca oferí un concert a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló. D’aquesta forma l’actuació de l’agrupació torreblanquina esdevenia la primera de l’any d’una sèrie de sessions dominicals que volen donar a conèixer les bandes de la província a tots els castellonencs, inaugurant el programa de Castelló Cultural “Diumenges a l’auditori” per al 2011. Puntuals amb l’hora establida, a les dotze del migdia els més de cinquanta músics de la banda començaren a omplir les cadires de l’escenari de la Sala Simfònica, mentre les darreres persones del públic en arribar s’afanyaven a asseure’s a les butaques. El concert es dividí en dues parts, una primera més clàssica, i la segona més innovadora o contemporània. Les primeres obres interpretades foren La Plana, de P. Artola, El año pasado por agua, de F. Chueca i J. Valverde, Entre naranjos, de E. Reñé, i Acuarelas campesinas, de E. Cebrián. Després d’uns minuts de descans es pogué escoltar Torreblanqueries, de F. Signes (també present entre els oients), Jazz Suite nº 2, de D. Shostakovich, Indiana Jones Selections, de J. Williams, i per últim Ross Roy, de J. de Haan.

La Unió Musical Torreblanca, presidida actualment per Tomás Aixa, afrontava aquesta actuació a l’Auditori castellonenc amb molta il·lusió i els resultats no defraudaren. En finalitzar el concert el director de la societat musical torreblanquina abandonà l’escenari entre aplaudiments, ovació que es perllongà durant uns minuts, en els que n’Enrique Llobet Doval tornà a sortir per acomiadar-se del públic i retirar-se rere bastidors seguit dels seus músics. Amb referències històriques des del 1864, la de

Torreblanca és considerada una de les primeres agrupacions musicals fundades a la província de Castelló. En eixos anys, la batuta ha passat per les mans de Luis López (primer director de qui se’n té constància) i Manuel Segarra, mantenint-se des de fa 21 anys n’Enrique Llobet Doval, clarinetista de la Banda Municipal de Castelló, qui també és director de l’Escola de Música de Torreblanca, amb més de 60 alumnes i 7 professors en plantilla. Íngrid Lafita Balaguer

Concert de solistes de l’Associació Ciutat de Benicarló

D

iumenge dia 27 de març la Banda “Ciutat de Benicarló”, sota la direcció del seu director titular, Pablo Anglés Galindo, va iniciar la seua temporada de concerts al 2011 amb una audició especial on totes les obres que conformaven el repertori estaven escrites per a instrument solista i banda. Baix el nom de Concert de Solistes, s’ha pretès per una part oferir al públic unes composicions atractives on el diàleg entre diferents instruments a solo i la banda crea un llenguatge específic molt atractiu, amb un recorregut per diferents etapes de la creació musical, i, al mateix temps, donar l’oportunitat a diferents músics de demostrar en públic la seua capacitat interpretativa, contrastada prèviament pel nivell assolit en els seus respectius estudis. La diversitat de timbres escollits van potenciar el interès del programa, iniciat amb una adaptació del Concert nº 1 per trompa KV 412 de W. A. Mozart que va interpretar Raquel Tena. Li va seguir Josep Arnau amb el clarinet interpretant l’adaptació de la

Romanza en Fa M. Op. 50 de L. V. Beethoven. La tercera obra escollida van ser les Variacions sobre un tema del Carnestoltes de Venècia de J. B. Arban, actuant com a solista David Marqués al bombardí. La següent obra interpretada per Olga Lluch va ser el Concert per Flauta op. 107 de C. Chaminade. I ja per finalitzar, es va oferir al nombrós públic que va assis-

tir a l’Auditori Municipal, una adaptació de la famosa Czarda per Saxo Alt i Banda de Pedro Iturralde, amb Luis Salvador com a protagonista. Es tractava d’una audició que es recuperava desprès d’alguns anys sense poder-se fer i, després de l’expectació creada, el treball fet i l’acollida rebuda, de segur que es continuarà preparant molts més anys.

75


Música i poble Comarques

Horta Nord Vicent Ruiz Moncada fue sede de la asamblea comarcal

L

a Unión Musical de Moncada acogió una nueva reunión de la Asamblea Comarcal que organiza la Junta de Gobierno de la FSMCV. El 25 de

febrero, junto a los miembros de la Junta de Gobierno, presidida por Joan Bocanegra, con la presencia del Regidor de Cultura de Moncada, se reunieron en asamblea los representantes de las Sociedades Musicales de Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, CEM de Almácera, UAM de Almácera, Los Silos de Burjasot, Foios, Godella, Pobla de Farnals, Masalfasar, Meliana, CAM de Moncada, UM de Moncada, Puçol, Rafelbuñol, Rocafort, La Primitiva de Serra, Tavernes Blanques y Vinalesa.

El informe federal se dio a conocer por el presiden-

En cuanto a la web federal, los asambleístas se que-

Tras la lectura y aprobación del acta anterior, se dio

te provincial Salvador Benavent, quien recalcó que

jan, de lo complejo, que a veces resulta poder entrar,

un repaso al informe económico sobre los ingresos

la Federación necesita que les sea facilitada desde

pues está muy saturada. Durante la reunión se felici-

de las cuotas anuales municipales de la comarca,

cada comarca la máxima información de cada una

tó a las sociedades musicales de Alboraya y Paterna,

pues no todos están al corriente. También se dio el

de las sociedades musicales (actividades, gastos,

por los actos conmemorativos e inauguraciones más

informe de tesorería sobre la renovación o cambio de

ingresos y necesidades estructurales), para poder

recientes y se informó del plazo para presentar la

firmas en la cuenta bancaria del nuevo presidente y

contrastar ante la Consellería de Gobernación, con

solicitud de instrumentos.

secretario en esta legislatura. A propuesta de la pre-

fiabilidad, todo aquello que argumente las necesida-

Los Silos de Burjasot, presentó el borrador del VII En-

sidencia, se propuso solicitar audiencia con las al-

des más primordiales para un buen desarrollo cul-

cuentro de Bandas, Orquestas Juveniles y Escuelas

caldías de la comarca, propuesta que fue rechazada

tural y musical. Todo ello, al margen de los informes

de Música 2011.

por los asambleístas, ya que, ante la proximidad de

que puedan presentar la comisión de veintidós ex-

Finalmente se entregó la documentación a las socie-

las elecciones, se consideró mejor posponer estas

pertos consejeros de los que se ha rodeado el Con-

dades interesadas en participar en las actividades

visitas para después de las elecciones.

seller de Gobernación Serafín Castellano.

musicales que organiza Nuevo Centro en 2011.

Alboraia programa una intensa primavera musical

D

urant el mes d’abril, la Societat Musical ha

Waignein i Rudyard Kipling. Tancà el festival la banda

programat un bon grapat d’activitats musi-

d’Alboraya baix la dirección de Miguel Vidagany Gil

cals, moltes de caràcter comarcal.

amb obres de R. Baños, Soutulllo y Vert i A. Márquez.

El dissabte dia 2 d’abril a l’Auditori Municipal va tin-

El diumenge següent, 10 d’abril a les 12 hores es va

dre lloc el Festival Comarcal de Bandes Sinfòniques

celebrar el Festival Comarcal de Conjunts Instrumen-

en el qual participaren el Centre d’Estudis Musicals

tals de Banda, amb l’actuació dels grups del Centre

d’Almàssera, la Unió Musical de Massamagrell i la

d’Estudis Musicals d’Almàssera, Unió Musical de

Societat Musical d’Alboraya.

Massamagrell i Societat Musical d’Alboraya.

Els músics d’Almàssera interpretaren obres d’E. Ce-

Música tradicional

brian, O. Navarro i B. Appermont dirigits per Enrique

Dies després, la música tradicional va ser la prota-

va estar enfocat a ajudar en l’elecció d’instrument

Marín Monfort, mentres que el director de Massa-

gonista. El diumenge 17 en l’Auditori Municipal ac-

per al pròxim curs als alumnes que acaben primer

magrell, Pedro Giménez Ballesteros va optar per un

tuaren els conjunts de Pols i Pua, Corda i Dolçaina i

de solfeig i que el pròxim curs ja estudiaren un ins-

repertori amb música d’Ignacio Sánchez Navarro, A.

Tabal de la Societat Musical d’Alboraia. El concert

trument.

76


Música i poble Comarques

Els Majors de l’Horta Sud actuaron en Almácera

C

on la colaboración de la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Almácera, se organizó un concierto matinal para los mayores de la

localidad en el Centro Cultural Fue el domingo 27 de febrero a cargo de la Agrupación Musical de Majors de l’Horta Nord, en presencia de la autoridades municipales además de un numeroso público. La banda de música Els Majors de l’Horta Nord, es la última de las Bandas de Música de Mayores formada en la Comunidad Valenciana. Hizo su primer concierto el 30 de mayo de 2010 en Moncada, donde tiene su sede. Su presentación se refrendó el 21 de junio en el Palau de la Música de Valencia, en un concierto

Musical representa a los 23 pueblos de l’Horta Nord,

organizado por la CEMUJ. En este acto la Regidora

con sus 28 Bandas y una gran tradición musical. Tie-

La gran vía, y la obertura de Frank Jon Suppé Un

de Bienestar Social Angelica Such hizo entrega de la

nen como lugar de ensayos el Conservatorio Muni-

día en Viena. En la segunda parte interpretaron de P.

Bandera a la Agrupación, y estuvo apadrinada por la

cipal de Moncada.

Tschaikowsky la suite-ballet El lago de los cisnes y

Agrupación Musical UDP Lliria-Serranos.

De la mano de su director, Francisco Fort Fenollosa,

de Rafael Talens Pello, Cançons de Mare.

Después de su presentación ha celebrado concier-

vienen cosechando éxitos en todos sus conciertos,

El público disfrutó con la calidad de las interpretacio-

tos en varios pueblos de su comarca y fuera de ella,

como el que ofrecieron en Almácera, donde interpre-

nes que ofrecieron los músicos, quienes demostra-

siendo recibida con mucho cariño. La Agrupación

taron de L. Martínez Marin el pasodoble Amics de

ron sus conocimientos, maestría y experiencia.

la Música, una selección de Chueca y Valverde de

El festival de bandas de Albuixech causó gran expectación

E

l Festival de Bandas Sinfónicas realizado el

la última, levantó grandes ovaciones del público, que

sábado 19 de febrero en Albuixech provocó

premió a los músicos con fuertes aplausos.

una gran acogida y mucha expectación, lo que

La Banda Sinfónica del Centro Artístico Musical San-

hizo que la Casa de la Cultura rebosara de público.

ta Cecilia de Foios, también presentó un buen des-

Allí se dieron cita las Bandas Sinfónicas de Los Silos

pliegue instrumental y muy completo en todas sus

de Burjasot, Foios y Albuixech.

cuerdas. Con una plantilla de músicos muy experi-

Al encuentro asistieron el alcalde de la localidad José

mentados y una gran trayectoria, se presentaron de

Vicente Andreu y los regidores del Ayuntamiento, así

la mano de su director Vicente Puchol Calvo, para

como el presidente Comarcal FSMCV de L’Horta Nord

interpretar el pasodoble de José Suñer Oriola El Mu-

Joan Bocanegra, los presidentes de dichas socieda-

solet. Tras una minuciosa descripción literaria de la

des musicales, Victoria López, Enrique Lerma y José

obra para que el público se situara dentro del marco

Ramón Granell, así como una gran cantidad de públi-

musical, interpretaron Miss Saigón, de Schomberg &

co, familiares y simpatizantes de la comarca.

Boublil, haciendo las delicias de una audiencia, que

lla muy completa y sobre todo joven, dispuesta bajo

El gran escenario se vio repleto con la plantilla que

premió a los músicos de Foios con calurosos aplau-

la batuta del director José Suñer Oriola a deleitar al

desplegó la Banda Sinfónica de la Agrupación Mu-

sos.

público, con un repertorio musical algo diferente a

sical Los Silos de Burjasot, que de la mano de su

El presidente José Ramón Granell, galardonó a los

las otras dos, con el que los espectadores tararearon

director Francisco Javier López Salón, interpretó el

representantes de las Sociedades Musicales parti-

y llegaron a moverse a los compases de la banda.

pasodoble de Jef Penders La Primitiva, la marcha

cipantes en el Festival, con sendas placas conme-

Interpretaron de Leonard Bernstein Slava, y de Alfred

mora de Saül Gómez Santiago Capitán Abencerraje,

morativas.

Reed Second Suite for band, cerrando el festival con

y de Oscar Navarro el poema sinfónico Expedition.

Como anfitriona se presentó la Banda Sinfónica del

el Himno a Albuixech de Antonio Gimeno, recibiendo

La calidad interpretativa de las obras, sobre todo de

Centro Musical Eslava de Albuixech, con una planti-

fuertes aplausos.

77


Música i poble Comarques

Més de 500 persones assistiren al festival de bandes de Puçol

E

l diumenge 27 de febrer, la Casa de Cultura de Puçol va acollir el primer dels tres concerts comarcals que se celebraran a Puçol durant

2011 i que ho converteixen en la capital musical de l’Horta Nord enguany. La cita va ser amb el concert de bandes sinfòniques, que va contar amb la participació de la Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol, la Unión Musical Santa María del Puig i el Centre Musical i Instructiu Santa Cecilia de Puçol. Entre les tres bandes sumaven aproximadament 200 músics, que van delectar amb les seues interpretacions als 300 assistents que no es van voler perdre

Entre el públic assistent, cal destacar l’assistència

aquest gran concert.

de la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil 2010 de

La Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol va

València. Les menudes falleres de la capital no van

tocar Overture to Candide de Leonard Bernstein i

voler perdre’s aquest concert, en el qual el CMI San-

Libertadores d’Óscar Navarro. Per la seua banda, la

ta Cecilia estrenava el pasdoble Cort d’Honor Infan-

Unión Musical Santa María del Puig va interpretar el

til, compost pel mestre de la banda de Puçol, Juan

pasdoble animat La Kermés de les vistillas de José

Gonzalo Gómez Deval. Cadascuna de les falleres va

Mª Martín, Ireland: of legend and lore de Robert W.

rebre una partitura del pasdoble en el seu honor.

Smith i la transcripció de Seiji Matsuda de Danzón

A més de la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil

Nº 2 d’Arturo Márquez. Finalment, Santa Cecilia va

2010 de València, l’acte va contar amb la presèn-

tancar el concert amb l’overtura de la peça 1812 de

cia de Joan Bocanegra, president comarcal de la

Tchaikovsky, que va contar amb la participació de la

FSMCV; Jesús Castellar, president de la Societat

Coral de Santa Cecilia i el Cor Infantil de les Escoles

Musical La Primitiva de Rafelbunyol; i Isabel Griñán,

Puçol, Alba Martínez Gallego, i una important repre-

de Música de Puçol, i amb l’estrena del pasdoble

presidenta de la Unión Musical Santa María del Puig.

sentació de l’Ajuntament de Puçol, encapçalada per

Cort d’Honor Infantil.

Tampoc va faltar al concert la Musa de la Música de

l’alcalde, José Vicente Martí.

La UAM de Almácera, en el Hospital General por Navidad

E

l 23 de diciembre la Unión Artística Musical de

talles conmemorativos entre el director y la presi-

Almácera ofreció un concierto en el Hospital

denta de la UAM de Almácera, Nuria Montesinos, que

General de Valencia para todos los residentes.

deseó al público los mejores deseos de la gran fami-

La Capilla del Hospital General fue el escenario de

lia musical, destacando que la incondicional riqueza

este concierto navideño, donde se congregaron

del ser humano se mide por la cantidad y la calidad

cientos de residentes, tanto enfermos como médicos

de los amigos que tiene, y esperando que el concier-

o auxiliares, los cuales llenaron todo el recinto.

to fuese del máximo agrado de todos los presentes.

El acto estuvo presidido por el director general Ser-

El director Manuel Járrega Ventura, presentó un re-

gio Blasco, quien tomó la palabra durante un pe-

pertorio muy apropiado y navideño interpretando en

queño descanso para felicitar las navidades a todos

la primera parte la Danza Húngara nº 6 de Johanes

tierna, alegre y al tiempo nostálgica con la música de

los presentes, así como calificar el concierto como

Brahms, Pedro y El Lobo de S. Prokofiev con la na-

Johan Strauss, con la polka Tritsch-Tratsch, El Da-

una de los miles de historias que a lo largo de año

rración de Antonio Rodríguez y, acompañado por lo

nubio Azul y para cerrar la clásica Marcha Radetzky.

acontecen en el hospital, todas ellas valoradas con

niños de lenguaje musical de la escuela de la UAM,

Todo un éxito las interpretaciones de los músicos de

un mismo criterio.

El Caracol MI FA SOL de Ferrer Ferran.

la UAM de Almácera, que fueron premiados por el

Durante su intervención se intercambiaron unos de-

La segunda parte del concierto mostró su parte más

público con fuertes aplausos.

78


Música i poble Comarques

Paterna inauguró el nuevo Auditorio Antonio Cabeza No han pasado veinte meses desde aquel 21 de mayo de 2009, cuando las autoridades y el presidente del Centro Musical Paternense colocaron la primera piedra de lo que actualmente es el nuevo Auditorio de Paterna.

V

arios centenares de vecinos de Paterna acudieron el sábado día 8 de enero al acto de inauguración del Auditorio Antonio Cabeza de

Paterna, el cual estuvo presidido por la Delegada del Gobierno Ana Botella, el alcalde Lorenzo Agustí y regidores municipales, el presidente del Centro Musical Paternense Antonio Aguilera y Junta Directiva, el presidente comarcal de la FSMCV Joan Bocanegra, y muchos invitados de excepción como Pablo Sánchez Torrella y esposa. Al inicio se partió en comitiva desde el antiguo Centro Musical acompañados por la Banda de Música, hasta llegar al nuevo Auditorio. Tras la recepción de

de estudio, 8 cabinas, biblioteca, archivo, camerinos,

autoridades, se cortó la cinta, en la misma puerta de

despachos, sala de reuniones, aparcamiento, etc.

acceso de manos de la Delegada del Gobierno y en

Tras la inauguración la Banda Sinfónica del Centro

la sala de recepción se descubrió una placa conme-

Musical Paternense, ofreció un concierto de la mano

morativa de la inauguración.

de su director Lorenzo Mendoza, al que asistió como

El nombre de Antonio Cabeza reza en el auditorio

músico solista invitado el trompeta Rubén Simeó Gi-

como homenaje a un hijo ilustre de Paterna, que en

jón. Durante el programa se interpretó la marcha de

su día fue director y profesor del Centro Musical Pa-

Antonio Cabeza Pacoliu, de Charles Kofe La virgen de

ternense. Entre los años 1947 y 1959, tomó la revá-

la Macarena y de Theo Hoch: Reve d’amour, ambas

lida de reconstruir la Banda de Música desarticulada

interpretadas por el joven Simeó.

con mucho afecto a Antonio Cabeza y sus familiares,

durante la contienda civil. Gracias a su labor, la es-

Aprovechando un breve descanso tomó la palabra el

así como a los directivos del Centro Musical, profe-

cuela de música obtuvo un gran auge, naciendo del

presidente Antonio Aguilera quien mostró su agrade-

sores, directores, músicos y alumnos. Destacó tam-

Centro Musical grandes músicos de prestigio. En la

cimiento por haber hecho realidad un largo proyecto,

bién el gran esfuerzo que ha supuesto la inversión

actualidad el Centro Musical cuenta con una plantilla

ya que al fin se han visto el fruto del esfuerzo y el

para crear este tipo de instalaciones, que se vienen

de 122 músicos, 18 profesores, 492 alumnos en la

trabajo, tanto del equipo de gobierno, como la de los

realizando en la Comunidad Valenciana, dentro del

escuela de música y 510 socios. Antonio Cabeza que

directivos del Centro Musical, para el bien de una

Plan Estatal con unos 25 proyectos aprobados y rea-

fue el impulsor, y en reconocimiento a su labor se le

población merecedora como es Paterna.

lizados.

ha impuesto su nombre al auditorio.

Por su parte el alcalde Lorenzo Agustí, destacó las

Se reanudó el concierto con el estreno muy especial

En cuanto a las instalaciones del auditorio, cabe des-

instalaciones tan merecidas para los vecinos de Pa-

para esta ocasión del pasodoble-marcha Paterna

tacar la gran sala de conciertos, con una capacidad

terna, y sobre todo la ilusión que a lo largo de unos

compuesto por Pablo Sánchez Torrella, quien tomó

de 450 localidades, así como un gran escenario ca-

años, se tenían puesto en el proyecto y que hoy son

la batuta para dirigir el estreno, siendo muy aplaudi-

paz de albergar alrededor de 150 músicos. La acús-

una realidad para la gran familia musical paternen-

da la actuación de tan ilustre director y compositor

tica del local se la puede considerar inmejorable, así

se. Agradeció el trabajo al equipo técnico municipal

paternense.

como la situación y comodidad de las filas de buta-

y a la delegación del gobierno y mostró todo su afec-

El concierto se completó con El vuelo del moscar-

cas. Con un diseño vanguardista el equipo técnico

to hacia Antonio Cabeza, así como a la regiduría de

dón de Rimsky Korsakov y El carnaval de Venecia

de arquitectos ha sabido sacar un gran partido a la

cultura.

de Jean Baptiste Arban, con el solista Rubén Simeó.

inversión de casi 6 millones de euros que ha costado

La Delegada del Gobierno Ana Botella, cerraba el tur-

Finalizó el acto con el Himno a Paterna y el Himno

el auditorio. Aparte de la sala cuenta con 18 aulas

no de palabras, agradeciendo la labor y recordando

Regional.

79


Música i poble Comarques

Massalfassar, epicentro de la música de la comarca

E

l Centro Cívico de Masalfasar acogió el pasado 27 de febrero un Festival de Bandas Sinfónicas de la Comarca de l’Horta Nord, al

cual asistieron el alcalde Joaquin Soler y toda la Corporación Municipal, además del presidente comarcal Joan Bocanegra, y los presidentes de Meliana Amparo Montañana y de la Pobla de Farnals Juan José Torres, así como el presidente local Antonio Gimeno y Junta Directiva. Poco antes de dar comienzo, la sala de conciertos ya se llenó de público que acompañaba a sus sociedades, y de numerosos simpatizantes aficionados a la música de Bandas. Estos tipos de eventos que organiza la FSMCV en sus distintas comarcas, con el patrocinio de los ayuntamientos y colaboración de las sociedades musicales conllevan que el público asistente de dicha comarca ponga a prueba, con criterios más o menos valorados, la capacidad interpretativa de sus bandas. Pero lo más importante es, sin duda, valorar su carácter altruista, voluntario y no profesional, aunque siempre existirán las rivalidades cada vez menos

Magic, con unos acordes muy armoniosos para la

Lope Vito, algo temerosos e inseguros, salieron del

generalizadas entre los pueblos.

flauta y el oboe, recibiendo una calurosa ovación.

paso, para pasar a la siguiente obra, el poema sinfó-

En primer lugar intervino la Banda Sinfónica de la

La Unión Musical de la Pobla de Farnals, guiada de

nico de Ferrer Ferran En un lugar de la Mancha. En

Asociación Amics de la Música de Meliana, de la

la mano de Juan José Catalá Borras, se presentó

el I movimiento (Cervantes) empezaron a dar mues-

mano de Juan Vicente Monzó, ya que su director ti-

con unas obras bastante complejas para la plantilla,

tra de confianza, pasando a los II y III movimientos

tular José Vicente Herrera se encontraba en Viena.

como el pasodoble de Ferrer Ferran Música i Poble y

(Sancho Panza y Rocinante), que fue el momento

Junto a una buena plantilla de músicos, una mayo-

de Bert Appermont Jericho. No obstante salvaron el

cumbre de su concierto, donde lograron la plenitud

ría de ellos alumnos del Conservatorio Municipal de

compromiso, armonizando con los bajos y los muy

instrumental en toda su expresión musical, con unos

Meliana, interpretaron de R. San José el pasodoble

buenos acordes de los tenores y recibieron los me-

andantes muy expresivos, tanto en metales como en

Todo son nubes, muy espectacular y armonioso, so-

recidos y calurosos aplausos del público.

percusión.

bre todo el acompañamiento del bombardino. Segui-

Daniel Olmos Herrero, al frente de la Banda Sinfónica

Tras su actuación, fueron muy ovacionados por el

do de la obertura para banda de Pedro Sanz Alcover

de Masalfasar, interpretó el pasodoble de Santiago

público de la sala.

El Dúo Da Capo edita un CD didàctic

E

l CD, que duu per títol Fantasia, està enfocat

El treball conté la majoria de les obres que s’exigei-

principalment als alumnes de clarinet que van

xen en aqueixa prova en un CD amb l’enregistrament

a fer les proves d’accés als ensenyaments

original de clarinet i piano i altre CD solament amb la

professionals.

part de piano, perquè els alumnes puguen practicar

La professora de clarinet de l’escola de música La

a casa amb acompanyament pianístic.

Primitiva de Rafelbunyol, Carmen Bautista Piquer, ha

Entre les peces que inclou figuren obres de Stamitz,

editat un doble CD enfocat als alumnes que preparen

Mozart, Nielsen o Rachmaninov, entre altres compo-

la prova d’accés al grau professional de música.

sitors.

80


Música i poble Comarques

Tres bandas se dieron cita en el festival de Almácera

L

a Unión Artística Musical de Almácera, aprovechó la celebración del Festival de Bandas celebrado el pasado 26 de febrero, para dar

lectura en público de un manifiesto, en el que expresaron la esperanza de que los políticos municipales rectifiquen en su postura, ya que la Música es un patrimonio de todos. Al acto asistió la alcadesa Laura Roig y Regidores municipales, así como el presidente Comarcal Joan Bocanegra, acompañado de los presidentes de las Sociedades Musicales participantes: Nuria Montesinos (Almácera), José Miguel Poveda (Moncada), Rafael Fernandez (Godella) y la Musa de la Música Cristina Moral. En primer lugar actuó Banda Sinfónica de la Unión Musical de Moncada, que bajo la batuta de Vicente Roig Gimeno, interpretaron obras de José Rafael Pascual Vilaplana y de Arturo Márquez, siendo ova-

Para cerrar el Festival, tomó el relevo la Banda Sin-

años de la postgerra, dotada de unas melodías des-

cionados calurosamente. Seguidamente le corres-

fónica de la UAm de Almacera, dirigida por Manuel

enfadadas, alegres y pegadizas, pero al mismo tiem-

pondió a la más que centenaria Banda Sinfónica del

Jarrega Ventura, interpretando de J. Martín el pa-

po melancólicas y un poco ramplonas, como era la

Casino Musical de Godella, quienes con su director

sodoble Lagartijilla, de Ferrer Ferran Magallanes y

sociedad española de la época, dándole un toque de

Fernando Vilella García, eligieron música de Dimitri

como final, estrenaron una banda sonora para una

color muy especial). Magnificas interpretaciones de

Shostakovich y Michael Kamen obteniendo también

serie de televisión, encargada a Eduardo Noguero-

la UAM de Almácera, y fuertes ovaciones del público

el agradecimiento del público.

les Irrepetibles (composición musical basada en los

para los músicos.

Alfara del Patriarca acogió el festival de bandas

C

on el patrocinio del Ayuntamiento de Alfara,

Miguel Pascual Ferrer la creara. Alberto J. Sanz, su

la Agrupación Musical organizó un Festival

director actual se presentó al frente de la Banda para

comarcal de Bandas Sinfónicas el 5 de mar-

dirigir el pasodoble de José Franco Camino de rosas

zo. En el Teatret de Alfara se congregaron las Bandas

y de Frank Ticheli Blue Shades.

Sinfónicas de las Sociedades Musicales de Museros,

Seguidamente se colocaron en el escenario los

Albalat dels Sorells y Alfara del Patriarca. En el acto

músicos de la Joven Banda Sinfónica de la Unión

estuvieron presentes el presidente comarcal Joan

Musical de Albalat dels Sorells, con su director Fran-

Bocanegra, y los presidentes de Albalat, Francisco

cisco Socuéllamos Marqués, quien está al frente de

Manzaneque, de Museros, José Maria Puchades e

la Banda prácticamente desde su fundación, para

Inmaculada Rodrígez, de Alfara, así como mucho pú-

deleitar al público con un programa extraordinario,

blico seguidores de las tres Bandas y aficionados a

el cual abrió con el pasodoble de José R.Pascual Vi-

su música, que llenaron la sala del Teatret.

laplana Yakka para terminar con la obra de Steven

La primera banda en actuar fue la de la Unión Mu-

Reineke Pilatus, Montain of Dragons. El público ova-

por Xesco Guillem Escobar que interpretó con buen

sical de Museros, sociedad que a lo largo de sus 83

cionó a los músicos de Albalat calurosamente.

gusto de Eric Whitecre October y de Gordon Jacob An

años de existencia, ha cosechado numerosos pre-

Cerraba el Festival la anfitriona Banda Sinfónica de la

original suite. Aplausos finales por parte del público

mios y galardones, desde que su director-fundador

Agrupación Musical de Alfara del Patriarca, dirigida

premiando a los músicos.

81


Música i poble Comarques

Marina Baixa Al voltant de 2000 persones assistiren al cicle de concerts Mes del Soci d’Amics de la Música de Callosa d’en Sarrià

L

’Associació d’Amics de la Música de Callosa

El 20 de febrer va actuar la Orquestra de Cambra i

d’en Sarrià ha organitzat durant aquests me-

la Coral Polifónica Juan Ginés Pérez oferint un con-

sos de febrer i març un cicle de concerts que

cert monogràfic del compositor Juan de la Encina.

baix el nom de Mes del Soci han oferit un total de

El 26 de febrer va ser el torn de l’agrupació Cant i

10 actuacions a càrrec de les diferents agrupacions.

Corda i la Rondalla de Pols i Plectre sota la dirección

Aquesta Societat Musical de la comarca de la Marina

de Francesc Pérez Lapera, seguint amb la Compa-

Baixa compta amb Banda de Música, Banda Juvenil,

nyia de Dansa que va posar en escena el musical

Rondalla i Grup de Cant i Corda, Companyia de Dan-

Cabaret.

sa, Big Band, Orquestra de Cambra, Coral Polifónica i

El diumenge 6 de març la Banda de Música La Pri-

la Escola de Música i Dansa “José Seguí”.

mitiva presentava el II Concert en Família. Junt a la

Es va obrir el cicle el 19 de febrer amb el grup de

Banda van participar un total de 50 alumnes de l’ Es-

amb més ritme d’aquesta Societat, dirigits per Ivan

Trombons, Bombardins, Tubes i Percussió de la Ban-

cola de Música així com els alumnes de l’assignatura

Mestre Garcia.

da La Primitiva i antics estudians de l’Escola de Mú-

de Cant, tots ells dirigits per el titular de la Banda

La Junta Directiva d’aquesta Societat vol agrair a tot

sica. El concert, que baix el títul 30 anys donant la

Juan Salvador Berenguer. Tant va ser l’éxit d’aquest

el poble de Callosa d’en Sarrià i en especial a tots

vara, va estar dirigit per Juan Salvador Berenguer, i

concert que es va tindre que repetir el diumenge 20

els músics que han participat en aquesta iniciativa

en ell es van interpretar conegudes mel·lodies amb

de març.

la seua col.laboració i participació en aquest Mes del

arranjaments del mateix director.

El dissabte 12 de març actuava la Big Band, el grup

Soci.

Plana Baixa Eslida va oferir un gran concert a l’Auditori de Castelló

E

l diumenge 13 de març la banda de la Unió musical Eslidense ocupava l’escenari de l’Auditori de Castelló per tal d’oferir un mag-

nífic concert dins del cicle Diumenges a l’auditori. Dirigida per Francisco J. García Benedito, la banda de la Unió Musical Eslidense va oferir obres de Morales, Ferrer Ferran, Wagnein, Robert Smith i Jacob de Haan que van fer vibrar al nombrós públic assistent, sent molt aplaudida. Com a colofó a l’actuació es va interpretar amb la participació de la coral Sierra de Espadán de la Vall d’Uixó l’Himne d’Eslida, una obra amb música de l’anterior i primer director de la banda, Pedro Tel amb

agraix especialment la seua col·laboració.

a este event històric i inoblidable per als afeccionats

lletra d’Alejandro Flich amb arranjament de l‘anterior

En definitiva i com afirma el president de la Unió,

a la música i per a tot el poble d’Eslida, que d’esta

director Vicent Vinaixa, un projecte que ha sigut pos-

Vicent Pitarch, “un treball ben fet, que ha contat

forma s’implica encara més en l’ensenyament mu-

sible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, la

amb la implicació total per part de tots els músics

sicals dels xiquets, joves i músics que formen part

Diputació i la FSMCV, entitats a les quals la banda

de la banda que han dedicat tots els seus esforços

d’aquesta gran família”.

82


Música i poble Comarques

La Safor Un músic de Xeraco guanya el I Premi F. Ferrer Pastor de Música Festera de la Font d’En Carròs

M

iguel Ángel Ibiza Zaragozà ha sigut el flamant vencedor de la primera edició del Concurs de Música Festera Premi Francesc Ferrer Pastor que atorga la Fundació que porta per nom el d’aquest insigne lingüista valencià, natural de la Font d’En Carròs, municipi de la Safor que ha posat en marxa aquest certamen musical i què organitzen conjuntament l’esmentada fundació, l’Associació Artístico-Musical Carròs i l’Associació de Moros i Cristians Bencabuts, en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat. El jurat, composat per tres experts musicals: Francesc Escrivà, Juan Carlos Bataller i Salvador Tur, presidit per l’alcalde de la localitat, Gaspar Pérez, va considerar mereixedora del premi d’aquesta primera edició, dotat amb 2.000 euros en metàl·lic, l’obra presentada a concurs sota el lema Herauts e Porsa Vants, que segons les bases del concurs haurà de ser titulada amb el nom de Cavallers de Carròs, l’autor de la qual, natural de Xeraco i fincat a Pedreguer, compta ja amb una dilatada experiència en aquest tipus de convocatòries malgrat la seua juventut, segons manifestava. “No és la primera obra què presente a concurs. Són molts anys ja composant i participant en diferents certàmens musicals”. L’acte, celebrat a la Casa de Cultura de la Font d’En Carròs el dissabte 26 de febrer, va començar amb la

D’esquerra a dreta: alcalde, president de la FFP i el compositor guardonat. presentació pública, per part del president de la FFP, Francesc Ferrer, net del lingüista, de l’edició en paper del pasdoble Ferrer Pastor composat, ara fa 20 anys, per Xavier Gregori, músic de la Safor què des de fa eixe mateix temps viu i treballa a Catalunya, de la qual va ser lliurat un exemplar a cadascun dels compositors finalistes. Després, la Banda Carròs, sota la direcció del seu

titular Josep Martí, va interpretar las tres obres finalistes, prèviament seleccionades d’un total de 15 presentades a concurs. Una vegada conegut el veredicte final del jurat, altre jurat popular es va encarregar, amb puntuacions a mà alçada, d’atorgar el primer i segon accèsits dotats amb 600 i 400 euros respectivament. Vicent Gregori.

Intercanvi musical entre Mataró i Tavernes de la Valldigna

L

’Agrupació Musical de l’IES Alexandre Satorras de Mataró que dirigeix Antoni Oliveras ha efectuat un intercanvi musical amb la Ban-

da Jove del Centre d’Ensenyaments Professionals “Mestre Arnau” de la Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna, intercanvi que és la segona vegada es produeix entre ambdues entitats i què es va iniciar arran de l’estada, com a docent en l’esmentat institut, ara fa 10 anys, del professor de trompa del CEP de la SIUM, Gustavo Verdú. El 29 de març, va haver-hi una audició conjunta, en-

cial de la SIUM, en la què els joves protagonistes

sical, van arribar a la Safor el dilluns 28 i finalitzaren

tre ambdues entitats, al saló d’actes de la Societat

gaudiren d’un plat de paella.

la seua estada a terres valencianes dijous, 31 de

Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna,

Els 72 joves expedicionaris catalans, acompanyats

març, dia en el què es va fer una audició d’aquesta

jornada què va concloure amb un sopar al Saló So-

per dues professores i el director de l’agrupació mu-

formació musical en la capital valenciana.

83


Música i poble Partitures, Discos, Llibres...

Partitures, Discos, Llibres... Margarita Tortajada, Julia Suero y Ana Sánchez constituyen un tejido complejo, emergencia de las conexiones entre los campos del saber, algunas ocultas, otras más familiares, pero todas estimulantes: reflexiones sobre la situación actual de la mujer en el ámbito musical, sobre la historia, sobre creadoras e intérpretes conforman un desafío, la apuesta que significa Mujer versus Música. Itinerancias, incertidumbres y lunas.

Cardiofonía

Mujer versus música: itinerancias, incertidumbres y lunas

Multaka: cuando el desierto deja aflorar...

Para banda sinfónica

Trombón y electrónica

Autor: Andrés Valero

Autor: Rosa Iniesta Masmano (ed.)

Autor: Voro García Fernández

Edita: Piles, Editorial de Música

Edita: Rivera Editores

Edita: Rivera Editores Obra escrita por encargo del Institut Va-

Es indudable que el tema “mujeres, gé-

Encargo del CDMC para el XXIV Festival

lencià de la Música, para ser obra obli-

nero y feminismo en música” está aún en

de Música contemporánea de Alicante

gada en la Primera Sección del XXXII

devenir. Mujer versus Música efectúa su

2008. Multaqa es un término árabe que

Certamen de la Comunidad Valenciana,

aportación trazando huellas identitarias,

hace referencia al encuentro amistoso en

que se celebrará el próximo octubre en

creando referentes, rescatando puntos

un espacio abierto.

el Paraninfo del Centro Educativo de Xest. Será estrenada por las bandas

de vista, datos, opiniones, creaciones.

Es tu día

En este caso el encuentro amistoso y,

participantes en dicho concurso. Está

La excelencia de los escritos aquí compi-

Autor: Ferrer Ferran

altamente gratificante, ha sido con el ex-

dedicada con amistad al maestro José

lados ha conseguido mostrar la unidad en

Edita: Rivera Editores

cepcional trombonista Carlos Gil.

Rafael Pascual Vilaplana, por su defensa incansable del nuevo repertorio

la diversidad poniendo a la Mujer frente a

bandístico.

la Música. Interacciones, itinerancias, bu-

Versiones disponibles: trombón y piano;

Con este título el autor también quiere

cles, incertidumbres, emergencias… se

bombardino y piano; tuba y piano.

establecer un paralelismo con las obras

producen sin cesar en ciclos espirales;

Tres estudios para tuba y piano. “Es tu

de título homónimo, In freudschaft, del

La obra está basada en diferentes as-

también, en Mujer versus Música.

Día” es una obra muy sencilla, cautiva-

recientemente desaparecido K. Stoc-

pectos relativos al Corazón. Si bien el

dora y atractiva de interpretar y de es-

khausen (in memoriam).

primer y el tercer movimientos están

Los escritos de Marisa Manchado, Ce-

cuchar.

hechos a partir de parámetros fisioló-

cilia Piñero, Sophie Stevance, Josemi

Pensada para jóvenes tubistas, para que

gicos objetivos, el segundo y el cuarto

Lorenzo, Manuela Cortés, Álvaro Zal-

sus comienzos sean provechosos y agra-

son más subjetivos, pero también re-

dívar, Susan Campos, (María Zambra-

dables, pudiendo interpretar en concier-

lacionados con la temática general de

no), Christine Esclapez, Leticia Armijo,

tos y audiciones esta agradable pieza.

la obra.

84


Música i poble Partitures, Discos, Llibres...

más conocido de Galicia, presentándo-

Campos, organizador del concierto y

la en primer lugar de forma majestuosa

asesor artístico de las Jornadas. El títu-

para transformarse al final en una ale-

lo de la pieza no puede ser más gráfico,

gre danza festiva.

puesto que con él se denomina genéricamente a la especie de mamífero objeto de tan peculiar celebración.

Mirabel

La Puntilla

Para banda sinfónica

Pasodoble taurino

Autor: Vicente Egea

Autor: Francisco Signes Castelló

Edita: Piles, Editorial de Música

Edita: Unión de Aficionados La Puntilla de Castellón

Esta composición nace por encargo de

Sus Scrofa

la Fundación do Rosal para ser estrena-

Cuarteto de trompetas

La Unión de Aficionados La Puntilla de

da por la Agrupación Musical de O Ro-

Autor: Andrés Valero

Castellón, ha hecho llegar a la FSMCV

sal dirigida por su director titular Diego

Edita: Piles, Editorial de Música

Javier Lorente.

Cavallers de la Vall

la partitura del pasodoble taurino La

Marcha Cristiana

Puntilla, de Francisco Signes Castelló

El título de la obra hace mención a esta

Este breve cuarteto para trompetas

Autor: Javier Martínez Campos

para su difusión entre las bandas de

fruta autóctona que se cultiva única-

está dedicado al Restaurante Casa Gra-

Edita: Piles, Editorial de Música

música federadas.

mente en la zona de O Rosal y fue pro-

nero de Serra (Valencia). Fue estrenado

puesto por los componentes de dicha

el 7 de febrero de 2010, en el marco

Comenta el autor:

pueden descargar la partitura en el

agrupación.

de las XV Jornadas Gastronómicas de

“Cavallers de la Vall es una marcha

apartado de la web de la FSMCV: Ser-

La pieza intenta evocar mis sensacio-

la Matanza del Cerdo, en un concierto

cristiana compuesta a mis 14 años de

vicios al asociado / Bolsa de partituras.

nes y viviencias en estas singulares y

conmemorativo celebrado en la Iglesia

edad, siendo mi primera obra. Fue fina-

Para acceder a esta sección deberán

acogedoras tierras, especialmente des-

Nuestra Señora de Los Ángeles de Se-

lista y Premio Popular en el I Concur-

utilizar las claves de acceso proporcio-

pués de la visita en 2008 al impresio-

rra.

so de Composición de Música Festera

nadas en su momento por la FSMCV.

nante mirador de Niño do Corvo.

Los intérpretes fueron el Octeto de

“Ciutat de València” (2008), estrenán-

Escrita en forma libre la obra se es-

Trompetas de la Comunidad Valen-

dose en el Palau de la Música de Va-

tructura a través de una sucesión de

ciana, en esta ocasión formado por V.

lencia. La partitura está dedicada a mis

secciones contrastantes con algunas

Oliver, F. J. Sanz, N. André, R. Cantús,

amigos de Montserrat.

sonoridades de aire celta.

J. L. Martínez, M. Cervera, E. Forés, y

Siempre me ha llamado mucho la aten-

Presenta un gran uso de la sección de

L. Muñoz, dirigidos por Miguel Ángel

ción este tipo de música, la música fes-

percusión dando oportunidad de utilizar

Navarro.

tera, por lo que inspirado en el paisaje

instrumentos de percusión autóctonos

La idea de escribir una breve pieza

de “La Vall dels Alcalans” comencé a

al mismo tiempo que rinde un pequeño

conmemorativa de carácter fanfárrico

escribir con mucho cariño y entusiasmo

homenaje a la muñeira, baile folclórico

surgió de mi profesor y amigo Vicente

la presente obra.”

Las sociedades musicales interesadas

85


Sección Convocatòries

Convocatòries

V Certamen Internacional de Bandas de Música de Torrevieja 2011

IX Concurso de Composición Sinfónica para banda Ciudad de Torrevieja 2011 El plazo de presentación de obras finaliza el 31 de octubre de 2011. Las composiciones deberán ser originales e inéditas, y tener una duración mínima de 15 minutos y máxima de 20. Más información: Bases info@unionmusicaltorrevejense.com

XII Curso de Trompeta “Ciutat de Paiporta” Paiporta, del 25 al 29 de julio de 2011. El curso incluirá clases de Luis González, Luis Andrés, Vicente Olmos y Vicente Alberola, Rubén Marqués, Paloma Chisbert, Rudolf Korp, Domingo Torrella… Más información: www.bandaprimitivadepaiporta.com/

III Concurs de Quintets de Vent-Metall per a joves intèrprets Benimodo, 11 i 12 de juny de 2011 . Poden inscriure’s els quintets l’edat mitjana dels quals no supere els 25 anys. El concurs es realitzarà els dies 11 i 12 de juny en l’Auditori de la Casa de la Cultura de Benimodo. Més informació: Tel. 962530606 www.benimodo.es

XXII Premi Joves Compositors Fundació Autor - CNDM 2011 I Concurs de Composició EDITing Per a quartet de cordes Organitzat per JOCME, Associació de Joves Compositor@s del Mediterrani, entitat que ha sigut constituïda per alumnes de Composició del Conservatori Superior de Castelló. Més informació: infojocme@gmail.com

86

La Fundació Autor de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i el Centre Nacional de Difusió Musical (CNDM) han obert la convocatòria de la XXII edició del Premi Joves Compositors Fundació Autor-CNDM 2011. Els interessats podran presentar les seues obres fins al 20 de setembre Més informació: www.fundacionautor.org www.cndm.mcu.es.

Se celebrará el 10 de diciembre de 2011 en el Teatro Municipal de Torrevieja. Podrán participar bandas de música españolas y extranjeras con plantillas entre 65 y 90 músicos. El plazo de presentación de inscripciones será del 1 de marzo al 31 de julio de 2011. Más información: info@unionmusicaltorrevejense.com

Concurs de Música Festera Moros i Cristians de la Vila d’Alzira Modalitat marxa mora. Premi únic: 3000 euros. El termini de presentació d’originals acabarà el 20 d’agost de 2011 . Més informació: smalzira@fsmcv.org

Cursos Superiors de Perfeccionament Musical Mazarrón (Múrcia) del 3 al 8 de juliol i del 10 al 15 de juliol de 2011. Organitzats per L’Agència de Música. Tota la informació en: www.agenciademusica.com info@agenciademusica.com Tel. 657.537.157

Cursos Manuel Garijo Juliol de 2011 Especialitats: flauta, clarinet i contrabaix. Edicions: Màlaga, de l’11 al 17 de juliol de 2011 . Cercedilla (Madrid), del 22 al 30 de juliol de 2011 . Més informació: Tel: 913652864 Ofm-espasa@telefonica.net


Sección Convocatòries

Jornades trombonístiques’11

III Concurs Nacional de Composició Vila d’Albocàsser Agost de 2011. Modalitat: pasdoble de concert. El termini de presentació de les peces finalitzarà el 16 de maig de 2011 a les 13 hores.

Concurs Internacional de Trompeta Juan García Marín

Biar (Alacant), del 18 al 22 de juliol Professors: David Rejano (trombó solista Münchner Philharmoniker), Francisco Soler i 2i2quartet (Miguel J. Martínez “Viriato”, José Vcte. Soler, Francisco Juan “Kiko” i Jordi Navarro)

Anna, del 5 al 9 de juliol de 2011 . Obert als trompetistas de totes les nacionalitats nascuts a partir del 5 de juliol de 1979 . Inscripció fins al 15 de maig de 2011 .

Més informació i inscripcions: Tel. 629 901 068 info@2i2quartet.com www.2i2quartet.com

Dénia, del 27 al 31 de juliol de 2011. Professor: Juanjo Mercadal (clarinet solista Orquestra del Liceu).

Cursos lutheria 2011

II Concurs de Clarinet Ciutat de Dénia

Més informació: www.concursojuangarciamarin.com

Més informació: www.amscal.com www.albocasser.es

València, juliol, agost i setembre de 2011 . Organitzats pel taller de Lutheria Sergi Martí. Més informació: www.tallerdelutheria.com

IV Curs de clarinet

Dénia, 30 de juliol de 2011 . Més informació: banda@fembanda.org Tel/Fax 966420600

Percufest 2011 La Font de la Figuera, del 16 al 24 de juliol de 2011 . Festival Internacional de Percussió

V Escola d’Estiu de Sumacàrcer Sumacàrcer, del 19 al 22 de juliol de 2011 . Organitzada per la Unió Musical El Xúquer. Dirigida a alumnes de primer, segon, tercer i quart d’instrument. Més informació: www.umelxuquer.org umelxuquer@gmail.com

Cursos de la Fundación Autor / SGAE Valencia

Més informació: http://www.percufest.com/

Valencia, del 20 al 24 de junio Seminario de composición, orquestación e instrumentación para banda Profesor: Bernardo Adam Ferrero

Cursos Manuel Garijo Juliol de 2011 Especialitats: flauta, clarinet i contrabaix. Edicions: Màlaga, de l’11 al 17 de juliol de 2011 . Cercedilla (Madrid), del 22 al 30 de juliol de 2011 . Més informació: Tel: 913652864 Ofm-espasa@telefonica.net

Festival Spanish Brass Alzira, del 28 de juny al 2 juliol de 2011 . Classes, conferències, màster class, tallers, concerts, Més informació: www.sbalz.com

Curso Internacional de postgrado en composición musical Profesor: Leonardo Balada Más información: Carlos Ramos Gómez 
 E-mail: cramos@sgae.es 
 www.fundacionautor.org www.artenetcata.es

87


SeccióniConvocatòries Música poble Convocatòries

Curs Musical Estiu 2011 Albergue Llometa de Llavata (Llíria) del 18 al 22 de juliol. Organitzat per la Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·lí. Especialitats: flauta, oboè, clarinet, saxofon, trompa, trompeta, percussió, trombó, tuba, contrabaix, música moderna… Més informació: www.escolamusicalhorta.com Tels. 963280468 / 695 566231

III Concurs Joves Intèrprets 2011 Rotglà i Corberà, juliol de 201 . Especialitats: vent fusta i vent metall. Organitzat per l’Escola de Música de Rotglà i Corberà, sota la direcció de Cristian Climent Marzal. Més informació: www.jovenesinterpretesrotgla.com/

88

VIII Curs de Perfeccionament Musical

Cursos d’especialització musical 2011

Utiel, del 4 al 8 de juliol de 2011. Especialitats: Clarinet i Violoncel Professors: Juan F. Lara Rodriguez, Miguel Ángel Pérez Viana i Noelia Gonzalez Mollá. Organitza: Unió Musical Utielana.

Mota del Cuervo, juny i juliol de 2011. Trompeta (David Pastor), direcció de banda (Pascual Vilaplana) i tuba (Manuel Dávila). Més informació: Asociación Musical Moteña.

Més informació: Tel. 96 217 31 21

XXVII Curs Internacional de Música Ciutat de 13 Curs Internacional de Cullera Música Cullera, del 25 al 29 de juliol i del 8 al 12 MUSIKRAFEL 2011 d’agost de 2011. Organitzat per la Societat Musical Santa Cecilia de Cullera. Més informació: www.santaceciliacullera.com

Rafelbunyol, del 25 al 30 de juliol de 2011 . Organitzat per la societat musical La Primitiva de Rafelbunyol

I Curs de Percussió Vall Farta Sumacàrcer, del 4 al 8 de juliol de 2011. Dirigit a alumnes de grau elemental i mitjà. Organitzat per la UM El Xúquer de Sumacárcer.

III Campament Musical Alberg Llometa de Llavata (Llíria), del 26 al 31 de juliol de 2011 . Organitzat per l’escola de música de L’Artesana de Catarroja.


amb el nou carnet de músic federat, més avantatges

Presentant el nou carnet de músic federat, obtindràs importants descontes a les següents tendes de música i auditoris: CONSOLAT DE MAR Benaguasil (València) www.consolatdemar.com consolat@teleline.es Tel. 962737375 RIVERA MÚSICA València www.riveramusica.com eqrivera@riveramusica.com Tel. 902 361 892 AITANA MÚSICA Almoradí (Alacant) www.aitanamusica.com aitanamusica@aitanamusica.com Tel. 966 782 360 PALAU ALTEA Altea (Alacant) www.palaualtea.com palau@palaualtea.com Tel. 966881924 AUDITORI DE CASTELLÓ Castelló www.culturalcas.com/Auditori auditori@culturalcas.com Tel. 964 23 14 40 XÀTIVA MUSICAL LINCE Xàtiva (València) xativamusical@xatired.com Tel. 962281772 BOSCO València Tel. 963414422 INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS València www.ioa.es ioa@ioa.es Tel. 963517350 NOSTRAMÚSICA València Tel. 963586161 www.gualmusical.net masoria@gualmusical.net

VALENCIA MUSICAL València i Torrent Tel. 963843623 LEVANTE MUSICAL Alacant levantemusical@eresmas.com Tel. 965200157 EDITORIAL PILES València www.pilesmusic.com jesuspiles@pilesmusic.net Tel. 963704027 VIAJES TRANSVIA València grupos@transviatours.com Tel. 963423888 RODRIGO MUSICAL Burjassot (València) rodrigomusical@hotmail.com Tel. 963639329 SANGANXA MUSIC STORE Canals (València) www.sanganxa.com info@sanganxa.com Tel. 962247010 LA FENICE MÚSICA Xàtiva (València) mariogomis@hotmail.com Tel. 962274537 UNIÓN MUSICAL ESPAÑOLA València www.adagio.es ncentro-ume@adagio.es Tel. 963473392 MUSICAL GUALCO València gualco@hotmail.es Tel. 963575926

CASA LLUÍS València www.casalluis.tk casalluis@ono.com Tel. 655618615 MUSICAL GRANADOS Benaguasil (València) musicalgranados@ctv.es Tel. 962738179 PALAU DE CONGRESSOS DE PENÍSCOLA Peníscola (Castelló) www.culturalcas.com congresos@culturalcas.com Tel. 964 727533 CLEMENTE PIANOS València i Castelló clementepianos@wanadoo.es Tel. 963408650 TOT PER L’AIRE Almàssera (València) www.totperlaire.com Tel/Fax. 961860523 MUSICAL CAMPOS Segorbe (Castelló) www.musicalcampos.com Tel. 964710052 MUNDIMÚSICA GARIJO Madrid www.mundimusica-garijo.com Tel. 915481794/50/51 ALHAJA VIAJES Valencia www.circuitosculturales.com viajes@circuitosculturales.com Tel. 963514151 QUIRÓN GRUPO HOSPITALARIO Valencia www.quiron.es Tel. 963690600 Fax. 963931706


Música i poble Agenda

Plana Alta

Canal de Navarrés Marina Enguera Alta

Horta Sud

Castelló

Enguera

Dénia

Beniparrell

Diumenge 8 de maig Concert de la Banda de la Unió Musical Santa Cecília de Cervera al Templete de Castelló.

Dissabte 21 de maig VII Trobada de Bandes Juvenils, Orquestres de Corda i Escoles de Música.

Dissabte 4 de juny Jornada formativa per a Directius de Societats Musicals.

Dissabte 9 de juliol XII Trobada de Bandes de Música Juvenils.

Vinalopó

Quart de Poblet

Diumenge 22 de maig Concert de la Banda de l’Associació Cultural Unió Musical de Caudiel al Templete de Castelló. Diumenge 12 de juny Concert de la Banda de la Associació Musical Santa Cecília de Vilavella al Templete de Castelló. Diumenge 26 de juny Concert de la Banda de la Unió Musical Castellonenca de Castelló al Templete de Castelló.

Vall dels Alcalans Alfarp Dissabte 21 de maig Festival de Bandes Juvenils.

Horta Nord Burjassot Dissabte 7 de maig XII Trobada de Bandes de Música Juvenils.

Alcoià Comtat Cocentaina Juny, juliol i setembre Curs: Més enllà de les partitures: els arxius de les societats musicals.

Hoya de Buñol Chiva Yátova Dissabte 25 de juny XII Trobada d’Escoles de Música.

Novelda Dissabte 18 de juny I Jornada sobre arxius i II Jornades de modernització tecnològica.

Tierra del Vino Caudete de las Fuentes

Divendres 10 de juny Concert de Sant Onofre amb la Banda Simfònica de l’A.M. L’Amistat al Parc de Sant Onofre de Quart de Poblet.

Dissabte 2 de juliol Jornada Formativa per a Directius de Societats Musicals.

La Costera

Vall de Càrcer

Dissabte 28 de maig Encontre d’Escoles de Música de La Costera.

Canals

Dissabte 11 de juny Trobada d’Escoles de Música.

La Safor

Ribera Baixa

Dissabte 4 de juny IX Gala de la Música. Premis Hermes 2011.

Antella

Benicull Diumenge 5 de juny VI Trobada d’Escoles de Música de la Ribera Baixa.

Los Serranos Villar del Arzobispo Dissabte 21 de maig Concert de la Banda Sinfònica de la Unión Musical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo.

Chelva Dissabte 4 de juny XIV Encontre d’Alumnes de les Escoles de Música de La Serrania.

90

Dissabte 28 de maig XVI Festival d’Orquestres: Orquestra del CIM-Mislata i Orquestra de l’A.M. L’Amistat a l’Auditori Molí de Vila de Quart de Poblet.

Miramar

Plana Baixa Nules Juny Curs de conservació i gestió d’arxius de Societats Musicals.

Baix Maestrat Rossell Dissabte 16 de juliol Curs de formació per a Directius de Societats Musicals.


MÚSICA I POBLE Certamen Diputació2011  

Revista FSMCV