IM9 – Vytauto didžiojo progimnazijos rekonstrukcija

Page 1

STATYBOS (STATINIO) VIETA (ADRESAS):

VYTAUTO DIDŽIOJO 53 A, PASTATO – VYTAUTO DIDŽIOJO PROGIMNAZIJOS TERITORIJA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

VYTAUTO DIDŽIOJO PROGIMNAZIJOS PASTATO IR TERITORIJOS VYTAUTO DIDŽIOJO 53 A, JURBARKE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATYBOS RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

STADIJA: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. KONKURSAS.

4. 1 a. planas. Esama situacija. M 1:200.

5. 1 a. planas M 1:200.

6. 2 a. planas. Esama situacija. M 1:200.

7. 2 a. planas M 1:200.

8. 3 a. planas. Esama situacija. M 1:200.

9. 3 a. planas M 1:200.

10. Fasadai 1-2, 2-1.

11. Fasadai B-A, A-B.Pjūvis.

12. Vizualizacija - sklypo sutvarkymo planas

13. Vizualizacija1 - sklypo rytinė pusė

14. Vizualizacija2 – stogo įveiklinimo planas

15. Vizualizacija3 – interjeras.1a. koridorius.

16. Vizualizacija4 – interjeras.1a. koridorius.

17. Vizualizacija5 – interjeras.1a. koridorius.

18. Vizualizacija6 – interjeras.1a. koridorius.

19. Vizualizacija7 – interjeras.1a. biblioteka.

20. Vizualizacija8 – interjeras.1a. biblioteka.

21. Vizualizacija9 – interjeras.1a. biblioteka.

22. Vizualizacija10 – interjeras.1a. biblioteka.

23. Planšetas

Pavadinimas Lapo Nr.
TURINYS
1. Antraštinis lapas 2. Turinys
1 2
3. Aiškinamasis raštas. 3-22 Grafinė medžiaga 1. Situacijos schema su platesnio konteksto urbanistinių sąlygų įvertinimu M 1:2000. 2. Teritorijos esamos padėties planas M 1:500. 3. Generalinis planas su projektuojamo sklypo sutvarkymo ir infrastruktūros sprendinių sklype pasiūlymais M 1:500
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ĮMONĖS PAVADINIMAS: MB MEDIS LINE

KOMANDOS PAVADINIMAS: MEDIS LINE

NARIAI:

ARCHITEKTĖ: KRISTINA PATAŠIENĖ

TERITORIJOS VIZUALIZACIJOS: MILDA PUNDINAITĖ, VILMA ZLATKAUSKAITĖ

INTERJERO VIZUALIZACIJOS: LUKAS MILINAVIČIUS

1
2023
m.
2 TURINYS 1. Bendrieji duomenys ...................................................................................................................................................3 1.1. Projekto pavadinimas 3 1.2. Pagrindiniai teritorijos ir statinio rodikliai ir sprendiniai: ................................................... ... 3 1.3. Kiti rodikliai ir sprendiniai:................................................................................................................................3 2. Sprendinių racionalumą pagrindžiantys duomenys ........ .................................................................. 4 2.1. Esamos sklypo gamtinės situacijos išsaugojimo sprendiniai atsižvelgiant į arboristo rekomendacijas ........ 4 2.2. Projektuojamas vaikų skaičiaus ir pastato tūrio santykis ir jį pagrindžiantys skaičiavimai ............................ 4 2.3. Universalusis dizainas ................................................................................................. 4 2.4. Pastato vidaus erdvės ir (arba) patalpos, užtikrinančios vaikų ir mokinių švietimo formalųjį ir neformalųjį ugdymą ..................................................................................................... 5 2.5. Lauko erdvių paskirtys, rodikliai ir juos pagrindžiantys skaičiavimai .................................. 6 2.6. Gaisrinės saugos sprendiniai (gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo, planinės struktūros sprendiniai, įvertinant planuojamą žmonių skaičių ir evakuacija)................................ 7 2.7. Statinio konstrukcijų sprendiniai (tvarumas (ilgaamžiškumas, eksploataciniai kaštai), statybos trukmė, medžiagiškumas) .................................................................................................................................................... 8 2.8. Pastato energetinis naudingumas ir jį pagrindžiantys sprendiniai ................................................................ 8 2.9. Inžineriniai sprendiniai (alternatyvūs atsinaujinantys šaltiniai, modernios energiją taupančios sistemos)...8 2.10. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų plėtros sprendiniai. Su projektu susijusios būtinos viešosios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo sprendiniai. Transporto priemonių (taip pat ir dviračių) stovėjimo vietų skaičiavimas ir juos užtikrinantys sprendiniai ....................................................................................................... 8 3. Urbanistiniai ir architektūriniai sprendiniai ............................... 9 3.1. Urbanistinė idėja ............................ .... 10 3.2. Architektūrinė idėja ................................................................................................... .... 11 3.3. Interjero idėja (Reprezentacinė (-ės) bendroji (-os) erdvė (-ės); tipinė grupė; sporto salė arba valgykla arba aktų salė ar kt. ) ....................................... ...... 12 4. Kraštovaizdžio architektūra. ............................................................................................. ..... 15 4.1. Esamos aplinkos vertinimas.......... .... 15 4.2. Kraštovaizdžio architektūros koncepcija................................................................................. .. 15 4.3. Želdynai ............................. . 15 5. Projekto ekonominis pagrįstumas .................................... . 16 5.1. Prognozuojama projekto vertė ........................................................................................... 16 5.2. Statybos investicijų dydis, tenkantis paslaugos gavėjui (vienam ugdytiniui) ............................................... 16 5.3. Prognozuojami eksploataciniai kaštai ir juos pagrindžiančios priemonės (pvz. Antrinis šilumos energijos panaudojimas, priemonės energetinių resursų poreikiams ir nuostoliams sumažinti ir kt.) ............ 16 5.4. Numatoma statybos trukmė (mėn.) ........................................................................................ 16 5.5. Kiti sprendiniai, suteikiantys galimybę užsakovui gauti ekonominę naudą. ............................................... 16

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. PROJEKTO PAVADINIMAS

Vytauto Didžiojo Pastato ir teritorijos, Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarke, rekonstravimo projektas.Konkursas.

1.2. ROBLEMATIKA

Konkursui pateiktas objektas – esama tipinio planavimo mokykla – pastato pritaikymas šiuolaikiniams ugdymo procesui, humanizavimas. Sunkus uždavinys, bet kartu ir savyje turintis svarbią užduotį daugybės tokio paties išplanavimo mokyklų Lietuvoje pritaikymui.

Pastatas statytas 1995 m. Pastate yra butas, priklausantis Jurbarko rajono savivaldybei. Apšiltintas stogas ir renovuota sporto salė. Pilnai pastatas nėra renovuotas. Didelė problema – pastato ventiliacija, sanitariniai mazgai, sudėtingos išplanuotos erdvės, kurias sunku pritaikyti įvairioms veikloms.

Pastatą pilnai renovuoti, perplanuoti erdves, pritaikant dalį patalpų ir erdvių numatomoms perkelti iš meno mokyklos (dailės studijos ir kt.) veikloms. Pastato renovacijai pritaikyti alternatyvios energijos panaudojimą ir aplinką tausojančias medžiagas.

Teritoriją pritaikyti intensyvesniam panaudojimui, sukurti šiuolaikiškos mokyklos erdves tiek lauke, tiek pastato viduje. Naudoti universalų dizainą.

Mokyklos gatvė, nusitiesusi pro progimnaziją, veda į Imsrės slėnio teritoriją ir Bišpilio piliakalnį.

Numatyti lauko mokyklos vietą ir pritaikyti įrengimą universaliam dizainui.

1.4. PAGRINDINIAI TERITORIJOS IR STATINIO RODIKLIAI IR SPRENDINIAI:

Projekto sprendiniai Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir naudojimo tipas Kita; visuomeninės paskirties teritorijos

stovėjimo vietų skaičius

Pastato bendras plotas

Pastato naudingas plotas

Pastato tūris

Minimali neužstatyta sklypo dalis, skirta vaikų poilsiui (pvz., želdiniams, takams, poilsio aikštelėms)

Sporto aikštelių sklype bendras plotas

36 automobilių stovėjimo vietų (sklypo ribose), 48 dviračių stovėjimo vietų

Projekto sprendiniai

40678 m² (89%)

15175 m²

3
1.3. LŪKESČIAI
Užstatymo tipas Laisvo planavimo užstatymas Užstatymo tankis 10 % Užstatymo intensyvumas 0,23 Sklypo plotas 4.5357 ha Maksimali absoliutinė altitudė (m) 13.25 m Priklausomųjų želdynų plotas 25625 m² (56%) Transporto priemonių (taip pat ir dviračių)
10603.99
10603.99
42906
Užstatytas plotas 4664 m²
skaičius 3
paviršiaus 11.60m
m 3
Aukštų
Aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės
1.5. KITI RODIKLIAI IR SPRENDINIAI:

2.

SPRENDINIŲ

RACIONALUMĄ PAGRINDŽIANTYS DUOMENYS

2.1. ESAMOS SKLYPO GAMTINĖS SITUACIJOS IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI ATSIŽVELGIANT Į ARBORISTO REKOMENDACIJAS

Gimnazijos pastato rekonstrukcija apima esamą 1995 m. statybos gimnazijos pastatą ir pačią gimnazijos teritoriją, kurioje nėra didelių želdinių masyvų, o tik keletas tujų palei vakarinę (Vytauto Didžiojo g.) ir šiaurinę (Mokyklos g.) puses. Išsaugoma lapuočių medžių alėja, auganti lygiagrečiai Mokyklos g., pietinėje gimnazijos sklypo kraštinėje. Gimnazijos teritorijoje didesnę sklypo dalį užima veja. Atsižvelgiama į arboristo vertinime išsakytas rekomendacijas.

Esami negausūs želdynai papildomi miške augančių žolinių bei žydinčių augalų rūšimis, tarp jų įsodinami krūmai bei kiti daugiamečiai augalai, papildomai jis naudojamas kaip edukacinė priemonė vaikams – jame formuojami pasivaikščiojimo takai, žaidimų ir sporto erdvės.

Rekonstrukcijos darbai būtų pradėti vykdyti šaltuoju metų laiku, taip siekiant sumažinti poveikį mikroflorai bei paukščių rūšims, kurios, vykstant statyboms, rastų prieglobstį kaimynystėje esančiose neužstatytose žaliose erdvėse. Tikimasi, kad tokiu būdu, statybos procesas padarys minimalią žalą čia gyvuojančiai ekosistemai.

2.2. PROJEKTUOJAMAS VAIKŲ SKAIČIAUS IR PASTATO TŪRIO SANTYKIS IR JĮ PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI

Gimnazijoje numatoma vienu metu ugdyti ~500 vaikus. Vienam vaikui tenka 60 m³ bendrojo pastato tūrio. 42906 / 500 = 85 m³ / vaikui.

2.3. UNIVERSALUSIS DIZAINAS

Universalaus dizaino principų taikymas mokykloje:

Visų lygybės – ta pačia aplinka gali naudotis vaikai, personalas, tėvai ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys. Judėjimas pastato aukštuose ir iš/į pastatą bekliūtis. Centriniame korpuse yra liftas. Įrengti sanitariniai mazgai žmonėms su negalia.Neįgaliųjų pandusas įrengiamas prie pagrindinio įėjimo.

Lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius, galimybė reguliuoti baldų aukštį, šviesos intensyvumą ir kitus inžinerinius sprendinius patalpose, vandens temperatūrą san. mazguose, įrengiamos poilsiui skirtos erdvės, multi sensorinis kambarys ir pan.

Paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje. Pagrindinis įėjimas į pastatą aiškiai identifikuojamas architektūrinėmis priemonėmis – įėjimai pabrėžiami žalios spalvos erkeriais. Erdvių funkcinė struktūra yra paprasta ir patogi naudotis. Administracinėse patalpose projektuojami transformuojamo aukščio baldai, siekiant suteikti galimybę mokykloje dirbti ribotas fizines galimybes turintiems žmonėms.

Tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant garsinę informaciją.

Saugumas ir tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą. Bendrose erdvėse daug natūralios šviesos, grindų danga neslidi, laiptai, balkonai apsaugoti turėklais. Interjere naudojamos medžiagos, kurios kuria saugią, tyrinėjimą skatinančią aplinką.

Mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys. Projektuojami transformuojamo aukščio baldai, siekiant suteikti galimybę mokykloje dirbti ribotas fizines galimybes turintiems žmonėms.

Optimalus dydis ir erdvė – projektuojamas tinkamas, higienos normas atitinkantis erdvių dydis, patalpų plotis, aukštis, ergonomiški, patogūs baldai. aukštis. Projektuojami ergonomiški baldai.

4

2.4. PASTATO VIDAUS ERDVĖS IR (ARBA) PATALPOS, UŽTIKRINANČIOS VAIKŲ IR MOKINIŲ ŠVIETIMO FORMALŲJĮ IR NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ

Pastato vidaus erdvės suskirstytos į uždaro tipo klases arba klasių blokus ir atviro tipo bendro naudojimo patalpas.

Esamų klasių pertvarkymas, sukūrimas jaukesnių mažesnių, bet būtinai skaidrių, erdvių. Nereikalingų patalpų eliminavimas, vietoje to sukuriant atvirus amfiteatrus kur galėtų vykti altrnatyvaus ugdymo procesas. Nejaukių koridorių humanizavimas sukuriant pasisėdėjimo zonas.

 Klasės rekonstruojamame mokyklos pastate lieka išdėstytos išorinėje perimetro dalyje.

Mokykloje yra trys laiptinės, šalia kurių yra numatyta vieta WC blokui. Rūbinės lauko rūbams numatomos prie klasių.

 Pastato centre išdėstytos sporto ir aktų salės yra visas pastato dalis jungianti ašis, skirta susibūrimams, žaidimams, sportui ir poilsiui

 Hole taip pat įrengtas amfiteatras, atvira, atraktyvi erdvė, alternatyva aktų salei. Holo erdvėje gali vykti bendruomenės mugės, susitikimai, kitos bendruomeniškumą skatinančios veiklos.

5

2.5.

LAUKO ERDVIŲ PASKIRTYS, RODIKLIAI IR JUOS PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI

Išskiriamos kelios skirtingos lauko erdvių funkcijos:

Pagrindinio įėjimo kiemas

Pagrindinio įėjimo kiemas yra projektuojamas santykyje su lauko klasėmis. Kiemas tampa pagrindine ašimi, išplečia ir funkciškai papildo vienas kitą, tokiu būdu kuriama įėjimo ir atviros laukymės dermė. Siekiama sukurti mokyklos prieigas, artimas gamtinei aplinkai su mokyklai būdingais infrastruktūros elementais. Formuojami pakraščio želdynai.

Mokyklos šiaurės rytuose projektuojamas kneipo takas su viduryje esančia vaikų žaidimo aikštele ir lauko baldai:

O rytų pusėje – projektuojamas akmenų labirintas:

6

Pradinukų žaidimų aikštelės projektuojamos mokyklos pastato vakarinėje pusėje.

Sporto aikštynas – susideda iš futbolo stadiono, dviejų krepšinio aikštelių, dviejų pradinukų žaidimų aikštelių, skyboard aikštelės Vieta tribūnoms projektuojama tarp futbolo stadiono ir krepšinio aikštelių Sporto aikštynų plotas sudaro 15175 m².

Parkavimo aikštelė – sklypo ribose įrengiamos 36 automobilių parkavimo vietos (Iš jų 1A tipo, 1 B tipo) ir dviračių stoginė 48 dviračiams. Parkavimo vietose projektuojamos vandeniui laidžios dangos.

2.6. GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI (GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO AUTOMOBILIŲ PRIVAŽIAVIMO, PLANINĖS STRUKTŪROS SPRENDINIAI, ĮVERTINANT PLANUOJAMĄ ŽMONIŲ SKAIČIŲ IR EVAKUACIJA)

Rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui.

Normatyviniai priešgaisriniai atstumai iki kitų pastatų išlaikomi, arčiau kaip 10 m atstumu pastatų nėra.

Pastate numatoma gaisrų gesinimo sistema, užtikrinamas gaisrinio automobilio privažiavimas iki pastato, pastato interjere naudojamos degumo reikalavimus atitinkančios medžiagos, užtikrinama sklandi evakuacija laiptinėmis, išdėstytomis reikalavimus atitinkančiais atstumais nuo tolimiausių patalpų taškų ir tiesiogiai į lauką.

Pastato konstrukcijoms ir jo apdailai numatoma naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisriniopavojingumo. Projektuojamam pastatui išorinių sienų apdailai iš lauko nebus naudojami žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktai.

Dūmų ir šilumos valdymo sistemos neprojektuojamos, kadangi patalpose kuriose yra 50 ir daugiau žmonių yra 0,4% nuo grindų ploto ranka atidaromų angų (langų, durų, stoglangių).

Projektuojamo pastato gaisrui iš išorės gesinti reikalingas 15 l/s vandens kiekis. Vandens tiekimas gaisrų gesinimui numatomas iš ne mažiau kaip dviejų hidrantų į kiekvieną saugomo pastato perimetro tašką.

Gaisro gesinimui iš išorės bus naudojamas vienas esamas ir kitas naujai projektuojamas hidrantas. Šie hidrantai nutolę nuo pastato tolimiausio taško ne didesniu kaip 200 m atstumu matuojant jį ugniagesių tiesiama vandens linija.

Gaisro židinio aptikimui ir žmonių saugai užtikrinti visame pastate numatoma automatinė adresinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų signalizatoriais.

Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal jų technines charakteristikas, patalpų klimatines, mechanines, elektromagnetines ir kitas sąlygas (veiksnius), esančias jų įrengimo vietose ir LST EN-54 standartų reikalavimus ir turi būti be defektų. Pastate projektuojama 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema.

Perspėjama visose patalpose. Naudojamas garsinis žmonių perspėjimas pastate (skambutis, tonuotas signalas). Šviesos signalai (išėjimo ženklai ir rodyklės) signalizuoja suveikus garsinėms perspėjimo priemonėms.

Valdymas automatizuotas. Garsinio perspėjimo priemones įsijungia paspaudus rankinio perspėjimo apie gaisrą mygtuką arba automatiškai suveikus gaisro detektoriams. Ši perspėjimo sistema leidžia gaisro signalą perduoti atskirai ir ne vienu metu kelioms perspėjimo zonoms (aukštui, pastato daliai). Šiai sistemai turi būti numatytas atskiras valdymo blokas.

Projektuojant ir įrengiant perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo (-si) valdymo sistemą, vadovaujamasi LST EN 60849, LST EN 54 serijos standartų reikalavimais.

Numatomi avarinio ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai (ne žemesnio kaip IP44) su liuminescencinėmis (LED) lempomis. Evakuacinio apšvietimo šviestuvai montuojami su akumuliatoriais, užtikrinančiais ne mažiau negu

1 val.darbą dingus įtampai.

Pastatui žaibosaugos būtinumas ir kategorijos apsaugos klasė nustatoma pagal LST EN 62305 reikalavimus ir

7

kitas Lietuvoje galiojančias normas. Projektuojant statinių išorinę apsaugą nuo žaibo, turi būti įvertinta rizika, nustatytasstatinio apsaugos patikimumas ir pagal jį – statinio apsaugos nuo žaibo klasė.

Keliai skirti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti yra ne siauresni kaip 3,5 m. Privažiuoti prie pastato ir gaisrinių hidrantų naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštelės, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus ir pritaikytos kelio dangos.

Fogo https://fogo.lt/ Priešgaisriniai sprendimai ir sistemos, saugos rangos paslaugos

ARTECHNIKA https://www.aritechnika.lt/ Apsaugos sprendimai.

2.7. STATINIO KONSTRUKCIJŲ

SPRENDINIAI (TVARUMAS (ILGAAMŽIŠKUMAS, EKSPLOATACINIAI KAŠTAI), STATYBOS TRUKMĖ, MEDŽIAGIŠKUMAS)

Konstrukcijos

Aprašas

Pamatai Pamatiniai blokai, apšiltinami perimetru 10cm polistirolu.

Laikančiosios sienos Monolitinis gelžbetonis.

Vidaus Laiptai Gelžbetoniniai.

Perdenginiai

Grindys ant grunto rūsyje

Surenkamo gelžbetonio perdenginiai.

70 mm storio betono plokštė armuota Ø5/150/150 S500B armatūros tinklu.

Pertvaros Mūras, Gipso kartonas.

Stogo denginių konstrukcijos

Surenkamo gelžbetonio

Apdaila Apšiltinama 30cm polistirolu ir apdaila - Equitone plokštės Baumit www.baumit.com.Fasadai, vidaus apdaila, statybinės medžiagos, statybinė chemija

Etex group (Cedral,Equitone) https://www.etexgroup.com/ Apšvietimo sprendimai

Visi statinio elementai projektuojami pagal jiems keliamus konstrukcinius, eksploatacinius ir gaisrinės saugos projekto reikalavimus.

2.8. PASTATO ENERGETINIS NAUDINGUMAS IR JĮ PAGRINDŽIANTYS SPRENDINIAI

Rekonstruojamo pastato energinio naudingumo klasė A.

Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių vertės turi atitikti šiuos reikalavimus C1 < 0,30 ir C2 ≤ 0,70.

2.9. INŽINERINIAI SPRENDINIAI (ALTERNATYVŪS ATSINAUJINANTYS ŠALTINIAI, MODERNIOS ENERGIJĄ TAUPANČIOS SISTEMOS)

Pastate numatomos vėdinimo, kondicionavimo, vandens, elektros, ryšių tiekimo, šildymo, gaisrų gesinimo inžinerinės sistemos. Dalis reikiamos energijos, inžinerinės sistemos naudos iš atsinaujinančių energijos šaltinių: ant sutapdintų stogų numatoma galimybė įrengti saulės fotoelektrinę.( Veesla https://veesla.lt/ Atsinaujinančių išteklių energetikos ekspertai.) Taip pat siūlomas antrinis šiluminės energijos panaudojimas, įrengiant aukšto efektyvumo rekuperacinę vėdinimo sistemą.

(Shneider Electric https://www.se.com/lt/lt/Elektros sprendimai,energijos valdymas bei automatika)

8

2.10. SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLĖTROS SPRENDINIAI. SU PROJEKTU SUSIJUSIOS BŪTINOS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮGYVENDINIMO SPRENDINIAI. TRANSPORTO PRIEMONIŲ (TAIP PAT IR DVIRAČIŲ) STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAVIMAS IR JUOS UŽTIKRINANTYS SPRENDINIAI

Viešoji infrastruktūra:

Sklypo rytinė dalis ribojasi su Vytauto Didžiojo gatvės trasa. Šiaurinė sklypo dalis ribojasi su Mokyklos gatve Vakarinė sklypo dalis ribojasi su Pilies sodo gatve.

Sklypo teritorijoje numatoma 36 vt. automobilių parkavimui ir 48 vietos dviračiams po stogine. Pagrindinės tėvų laikino automobilių sustojimo vietos projektuojamos taip pat mokyklos sklype projektuojamoje automobilių stovėjimo aikštelėje, įrengiami kelio ženklai užtikrinantys, kad vietos ryte (nuo 7-9h ir vakaree nuo 16-18h bus skirtos tėvų automobilių laikinam stovėjimui).

Įvažiavimas į sklypą projektuojamas nuo Mokyklos g. pusės. Mokyklos sklypo ribose numatoma sodinti nemažai naujų medžių.

3. URBANISTINIAI IR ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI

3.1. URBANISTINĖ IDĖJA

Rekonstruojamas pastatas suplanuotas sklypo rytinėje dalyje, remiantis laisvojo planavimo principais. Nuo pagrindinio įėjimo pusės išlaikoma laiptuoto tūrio kompozicija, tūriai simetriškai nulaiptuojami link centro, taip atsižvelgiant į šalia mokyklos esantį sodybinį, vienbučių namų užstatymą Formuojamas miesto centrinei daliai būdingas charakteris, projektuojamos įvairios paskirties pulsuojančios erdvės mokinių poilsiui ir sporto užsiėmimams – žaidimo aikštelės, kneipo takas, akmenų labirintas, pėsčiųjų takai ir kt. (Naujieji ženklai www.darom.lt; www.goida.lt Lauko įranga miestams ir parkams, mažosios architektūros elementai).

Siekiant užtikrinti veiklų lauko erdvėse įvairovę ir galimybę laisvai judėti funkciškai skirtingos mokyklos kiemo erdvės persipina ir papildo viena kitą.

Mokyklos kiemo erdvė projektuojama kaip miesto bendruomenės susitikimų centras, organizuojant edukacijas ir sporto varžybas įvairių amžiaus grupių vaikams ir jų šeimoms.

Išnaudojami jau esami statiniai: stadiono erdvė, aikštelės, juos papildant poreikius atitinkančiais statiniais ir įranga.Prie stadiono įrengiama žiūrovų tribūna su po ja esančiomis patalpomis: sanitariniais mazgais, persirengimo patalpomis, įrangos ir inventoriaus sandėliavimo patalpomis. Įrengamas stadiono apšvietimas ir informacinė interaktyvi lenta.Erdvės apsodinamos medžiais ir dekoratyviniais augalais, padarant aplinką jaukią.

9
10

Situacijos schema

3.2. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA ARCHITEKTŪRA

Pagrindiniai raktiniai žodžiai, tapę architektūros kūrimo pagrindu:

Kūrybingumas – smalsumą, kūrybiškumą skatinanti erdvė. Visuomeniškumas - bendruomenės susitikimams skirta erdvė.

Žaismingumas – laisvo judėjimo, ištirpusių ribų persipinančios erdvės.

Architektūriniais ir interjero sprendiniais kuriamos uždaros saugios pastovaus mokymosi tipo erdvės (klasių korpusai) ir atviro tipo pasaulį, išėjimą iš namų primenančios saugios, pulsuojančios, interaktyvios bendro naudojimo ir susitikimų erdvės.

Architektūrinė išraiška bei tūrinis sprendimas kontekstualūs, orientuoti į integralumą. Projekto sprendiniais

siekiama humanizuoti esamą vietovaizdį.

Lauko ir vidaus erdvės konstruojamos mastelio kitimo principu, yra susijusios vizualiniais ir funkciniais ryšiais. Kuriama minkšta, aiškią hierarchiją turinti vidaus erdvių struktūra.

11

Pastato tūris nedidinamas,bet išnaudojamos ir įveiklinamos visos nepanaudotos ervės ir patalpos.

Pradedant darbus svarbu tinkamai pasirinkti rangovus,galinčius įvykdyti visas idėjas. (YIT Lietuva www.yit.lt Statybos bendrovė, Projektai ir co www.projektai.co/lt/ Projektavimo, geodezinės paslaugos, BOLLE Modular https://www.bolle-modular.lt/ Modulinių namų statyba)

Svarbiausias elementas – plokščiojo stogo išnaudojimas paverčiant jį eksploatuojamu.

Pastato stogas išnaudojamas, kaip jauki erdvė pabūti kieme pertraukų metu.Įrengiama danga su želdinių ir poilsio vietų salelėmis. Įrengiami šiuolaikiški stoglangai :Velux https://www.velux.lt/ Stogo langai, plokščio stogo langai, šviesos tuneliai ir užuolaidėlės

Nepamirštami saugumo reikalavimai – apribojamos mokinių galimybės susižeisti ir nepatekti, kur negaliima patekti. Įrengiamos tvorelės prie aukščių perrkritimų ir išorinio perimetro parapeto.

Dabar esančios nenaudojamos terasos virstų lauko klasėmis.

(MIDA https://www.technonicol.lt/ Stogo sistemos, polimeriniai, bituminiai stogai).

Projektuojant interjerą naudojamas LED apšvietimas.Selteka https://www.selteka.eu/ Išmanus LED apšvietimas,technologija atkartojanti natūralią dienos šviesą

Schomburg Baltic https://www.schomburg.com/lt/lt Hidroizoliacija, užpildai, grindų dangos – paviršių apsaugos sistemos Veesla https://veesla.lt/ Atsinaujinančių išteklių energetikos ekspertai

Barema rytai https://baremarytai.lt/Žaliuzės, saulės kontrolės.apsaugos nuo saulės sistemos

12

PASTATO ORIENTACIJA

Pagrindiniai klasių tūriai orientuoti rytų, pietų, vakarų kryptimis. Sporto ir aktų salės tūris – centrinėje pastato dalyjej. Insoliacija šiose patalpose užtikrinama įrengiant stoglangius vakarų kryptimi. Valgyklos patalpos turi tiesioginį išėjimą į lauką,o patalpų perregimumas suteikia visuomenei atviro pastato įspūdį.

PASTATO FUNKCIJA

Pastatas susideda iš šešių pagrindinių elementų: centrinė dalis su sporto ir aktų salėmis ir klasių korpusai, viso mokyklos pastato perimetru. Juos jungia aplink sporto ir aktų sales esančios bendros holo erdvės

3.3. INTERJERO IDĖJA (REPREZENTACINĖ (-ĖS) BENDROJI (-OS) ERDVĖ (-ĖS); TIPINĖ GRUPĖ; SPORTO SALĖ

ARBA VALGYKLA ARBA AKTŲ SALĖ AR KT. )

Interjero sprendiniais siekiama sukurti saugią, neįpareigojančią, neperkrautą detalėmis, nepretenzingą, paliekančią vietą kūrybai ir fantazijai ugdymo erdvę.

13
Sienos. Klinkerio plytos, baltas tinkas. Baldai. Šviesaus medžio faneruotė. Grindys. Šlifuotas betonas.

 Rakinamos rūbinių spintelės numatomos perimetru prie klasių.Šiuo metu holo erdvė yra užimta mažomis patalpėlėmis.

 Pastato centre išdėstytos sporto ir aktų salės yra visas pastato dalis jungianti ašis, skirta susibūrimams, žaidimams, sportui ir poilsiui (STS https://sts.lt/ Scenos techniniai sprendimai,įranga renginiams ir pastatams)

 Hole taip pat įrengtas amfiteatras, atvira, atraktyvi erdvė, alternatyva aktų salei. Holo erdvėje gali vykti bendruomenės mugės, susitikimai, kitos bendruomeniškumą skatinančios veiklos.

 Koridoriai per du aukštus paliekami, suskaidant atvirą ervę sąramomis su apšvietimu ir pokalbių balkonėliais.Tai padės suvaldyti atvirų patalpų aidą, sumažins triukšmą,bet nepanaikins ervės pojūčio.Bendrosios erdvės bus patrauklios.

14
Sporto salės grindys. PVC. Lubos. Akustinis gipsas. Laiptai, amfiteatras. Betonas, medis.

 Pertvarkoma bibliotekos erdvė. Uždaros patalpos naikinamos. Biblioteka pertvarkoma į prieinama vsiems erdvę, kurioje yra skaitykla, stalo žaidimų erdvės, bet kartu paliekama uždaroma knygų saugykla.

 Prie dabar veikiančios valgyklos praplečiamos technologijų klasės, kurios persipina su valgyklos salės erdve.Technologijų klasės gali integruotis su popamokinėmis veiklomis, įrengiama dailės mokykla.Sutvarkomas vidinis kiemas,kuris naudojamas aplink veikiančioms veikloms.

 Vidiniame kieme įrengiamos lauko klasės, kurios reikalingos ilgėjant mokymosi laikui ir esant šiltam orui.Šios erdvės gali būti naudojamos edukacijoms ar popamokinėms veikloms. (Wicona (Selteka) https://www.wicona.com/en/baltics/ Aliuminio konstrukcijos)

4. KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪRA

4.1. ESAMA APLINKA

Projektuojamame sklype pagrindinis gamtinę aplinką, vietos dvasią formuojantis elementas yra sklypo ribose esančios tujų grupės. Šios taukštų tujų grupės yra brandžios ir labai vertingos, nes medžiai yra labai seni. Kitas vietos dvasią formuojantis elementas yra beveik lygus klypo reljefas.

Projektuojant mokyklos teritoriją, siekiama kiek įmanoma labiau išsaugoti, atkurti ir deramai papildyti esančią gamtinę aplinką.

4.2. KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪROS KONCEPCIJA

Mokyklos teritorija projektuojama atsižvelgiant į dvi pagrindines sąlygas – sklype susiformavusį gamtinį karkasą (vietos dvasią), kurį sudaro veja ir esamų tujų bei lapuočių medžių draugija bei vidinio daugiafunkcinio kiemo poreikį (tipologijos bruožą).

15

Išnaudojami jau esami statiniai: stadiono erdvė, aikštelės, juos papildant poreikius atitinkančiais statiniais ir įranga.

Takeliai ir automobilių aikštelės klojami trinkelėmis.(Betono mozaika https://www.betonomozaika.lt/lt Betono gaminiai, grindinio bei aplinkotvarkos sprendimai.)

4.3. ŽELDYNAI

 Medžių draugiją, esančią už sklypo ribose, siūloma išplėtoti ir pritaikyti poilsiui bei rekreacijai, papildant ją poilsio ir žaidimo aikštelėmis sklypo ribose esančiose kiemo erdvėse bei prie pagrindinio įėjimo į pastatą. Praturtinti medžių pomedį mulčiu ir paįvairinti šiam biotopui būdinga augmenija.

 Apželdinimo idėja persikelia į vidinį mokyklos kiemą ant stogo.Įrengiamos šilokų ir dekoratyvinių medžių klombos.Numatoma erdvė lauko muzikos instrumentams („JSC PERCUSSION PLAY BALTICS“).

 Organinių medžiagų pagalba siūloma nužymėti alėjos tako geometriją, siekiant apsaugoti polają nuo sutankinimo.

 Projektuojamos poilsio vietos, suoliukai.

 Prie sporto aikštyno ir visuomenei atviros aikštės formuojamas patrauklus, funkcionalus reljefas, vadovaujantisuniversaliojo dizaino principais. Čia įterpiami sauliamėgiai daugiamečiai augalai.

 Sklypo vidines erdves nuo gatvių siūloma atskirti neaukštų daugiamečių želdynų masyvais. Šie želdynai formuoja ir lauko klasių erdves.

 Erdvės užpildomos mažosios architektūros elementais. Prie pradinių klasių projektuojamos atviro tipo susitikimų erdvės

5. PROJEKTO EKONOMINIS PAGRĮSTUMAS

5.1. PROGNOZUOJAMA PROJEKTO VERTĖ

Prognozuojama projekto vertė apie 20 000 000,00 Eur su PVM (apie 1960 eur/m² arba 351 eur/m³ ), įskaitant aplinkos tvarkymo ir kitas su objekto statyba susijusias išlaidas, įskaitant pastato / -ų interjerų įrengimo, baldų pirkimo, tyrimų, projekto / -ų ekspertizės ir techninės priežiūros išlaidas.

5.2. STATYBOS INVESTICIJŲ DYDIS, TENKANTIS PASLAUGOS GAVĖJUI (VIENAM UGDYTINIUI)

Apie 21 053 eur / vienam ugdytiniui, skaičiuojant, kad mokyklą lankys 500 vaikų.

5.3. PROGNOZUOJAMI EKSPLOATACINIAI KAŠTAI IR JUOS PAGRINDŽIANČIOS PRIEMONĖS (PVZ. ANTRINIS ŠILUMOS ENERGIJOS PANAUDOJIMAS, PRIEMONĖS ENERGETINIŲ RESURSŲ POREIKIAMS IR NUOSTOLIAMS SUMAŽINTI IR KT.)

Eksploataciniai kaštai priklauso nuo techniniame projekte sprendžiamų klausimų: kiek bus naudojama atsinaujinančių energijos šaltinių, ar bus jungiamasi prie miesto tinklų ir pan. Apytiksliai eksploataciniai kaštai galėtųbūti vidutiniškai apie 10 eur/m² mėnesiui.

5.4. NUMATOMA STATYBOS TRUKMĖ (MĖN.)

12 mėn.

5.5. KITI SPRENDINIAI, SUTEIKIANTYS GALIMYBĘ UŽSAKOVUI GAUTI EKONOMINĘ NAUDĄ

Neformaliojo ugdymo erdvės projektuojamos taip, kad organizacijos susijusios su neformaliuoju ugdymu galėtų nuomotis šias patalpas savaitgaliais ar mokyklos nedarbo valandomis pagal iš anksto su administracija suderintą grafiką.

16

Partneriai:

Pastato stogas išnaudojamas, kaip jauki erdvė pabūti kieme pertraukų metu.Įrengiama danga su želdinių ir poilsio vietų salelėmis. Įrengiami šiuolaikiški stoglangai :Velux https://www.velux.lt/ Stogo langai, plokščio stogo langai, šviesos tuneliai ir užuolaidėlės.

Vidiniame kieme įrengiamos lauko klasės, kurios reikalingos ilgėjant mokymosi laikui ir esant šiltam orui.Šios erdvės gali būti naudojamos edukacijoms ar popamokinėms veikloms. (Wicona (Selteka) https://www.wicona.com/en/baltics/ Aliuminio konstrukcijos)

Projektuojant interjerą naudojamas LED apšvietimas.Selteka https://www.selteka.eu/ Išmanus LED apšvietimas,technologija atkartojanti natūralią dienos šviesą.

Elektros sprendimai, energijos valdymas bei automatika.

Apželdinimo idėja persikelia į vidinį mokyklos kiemą ant stogo.Įrengiamos šilokų ir dekoratyvinių medžių klombos.Numatoma erdvė lauko muzikos instrumentams („JSC PERCUSSION PLAY BALTICS“).

Takeliai ir automobilių aikštelės klojami trinkelėmis.(Betono mozaika https://www.betonomozaika.lt/lt Betono gaminiai, grindinio bei aplinkotvarkos sprendimai.)

Pastato centre išdėstytos sporto ir aktų salės yra visas pastato dalis jungianti ašis, skirta susibūrimams, žaidimams, sportui ir poilsiui. (STS https://sts.lt/ Scenos techniniai sprendimai,įranga renginiams ir pastatams)

Įveiklinamas stogas.Reikalingos dangos.(MIDA https://www.technonicol.lt/ Stogo sistemos, polimeriniai, bituminiai stogai).

Schomburg Baltic https://www.schomburg.com/lt/lt Hidroizoliacija, užpildai, grindų dangos – paviršių apsaugos sistemos Pradedant darbus svarbu tinkamai pasirinkti rangovus,galinčius įvykdyti visas idėjas. (YIT Lietuva www.yit.lt Statybos bendrovė, Projektai ir co www.projektai.co/lt/ Projektavimo, geodezinės paslaugos, BOLLE Modular https://www.bolle-modular.lt/ Modulinių namų statyba)

Dalis reikiamos energijos, inžinerinės sistemos naudos iš atsinaujinančių energijos šaltinių: antsutapdintų stogų numatoma galimybė įrengti saulės fotoelektrinę.( Veesla https://veesla.lt/ Atsinaujinančių išteklių energetikos

17

ekspertai

Barema rytai https://baremarytai.lt/Žaliuzės, saulės kontrolės.apsaugos nuo saulės sistemos

Formuojamas miesto centrinei daliai būdingas charakteris, projektuojamos įvairios paskirties pulsuojančios erdvės mokinių poilsiui ir sporto užsiėmimams – žaidimo aikštelės, kneipo takas, akmenų labirintas, pėsčiųjų takai ir kt. (Naujieji ženklai www.darom.lt; www.goida.lt Lauko įranga miestams ir parkams, mažosios architektūros elementai).

Privažiuoti prie pastato ir gaisrinių hidrantų naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštelės, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus ir pritaikytos kelio dangos.

Fogo https://fogo.lt/ Priešgaisriniai sprendimai ir sistemos, saugos rangos paslaugos

ARTECHNIKA https://www.aritechnika.lt/ Apsaugos sprendimai.

Fadadų apdailai siūlomos Cedral plokštės.

Fasadai, vidaus apdaila, statybinės medžiagos, statybinė chemija.

18

1. GENERAL DATA

1.1. NAME OF THE PROJECT

Vytautas Didžiojo Building and territory, Vytautas Didžiojo st. 53a, Jurbarkas, reconstruction project. Competition.

1.2. PROBLEMS

The building was built in 1995. There is an apartment in the building that belongs to the municipality of Jurbarkas district. Heated roof and renovated gym. The building has not been fully renovated. A big problem is the building's ventilation, sanitary units, complex planned spaces that are difficult to adapt to various activities.

1.3. EXPECTATIONS

To fully renovate the building, replan the spaces, adapting part of the premises and spaces to the activities planned to be moved from the art school (art studio, etc.). Apply the use of alternative energy and environmentally friendly materials to the renovation of the building. Adapt the territory for more intensive use, create modern school spaces both outside and inside the building. Use universal design.

Mokyklos Street, which stretches past the gymnasium, leads to the territory of the Imsre Valley and the Bišpilis mound. Plan the location of the outdoor school and adapt the installation to a universal design

3. URBAN AND ARCHITECTURAL SOLUTIONS

3.1. URBAN IDEA

The reconstructed building is planned in the eastern part of the plot, based on the principles of free planning. From the side of the main entrance, the composition of the stepped volume is maintained, the volumes are symmetrically stepped down towards the center, thus taking into account the construction of single-family houses near the school. The character characteristic of the central part of the city is being shaped, pulsating spaces of various purposes are being designed for students' recreation and sports activities - playgrounds, walking paths, stone labyrinths, pedestrian paths, etc. (New signs www.darom.lt; www.goida.lt Outdoor equipment for cities and parks, elements of small architecture).

In order to ensure the variety of outdoor activities and the possibility of free movement, the functionally different spaces of the school yard intertwine and complement each other.

The school yard space is designed as a meeting center for the city community, organizing education and sports competitions for children of various age groups and their families.

The existing structures are utilized: stadium space, pitches, by supplementing them with structures and equipment that meet the needs. A spectator tribune is installed near the stadium with facilities below it: sanitary facilities, changing rooms, equipment and inventory storage facilities. Stadium lighting and an informational interactive board are installed. The spaces are planted with trees and decorative plants, making the environment cozy.

3.2.

ARCHITECTURAL IDEA ARCHITECTURE

The main keywords that became the basis for the creation of the architecture: Creativity is a space that encourages curiosity and creativity. Sociability - a space for community meetings. Playfulness - spaces of free movement, intertwining of dissolved boundaries.

Architectural and interior solutions create closed safe permanent learning type spaces (classrooms) and open world, safe, pulsating, interactive common use and meeting spaces reminiscent of leaving home. The architectural expression and volumetric solution are contextual, focused on integrity. Project solutions aims to humanize the existing landscape.

Outdoor and indoor spaces are constructed according to the principle of scaling and are connected by visual and functional connections. A soft structure of interior spaces with a clear hierarchy is created. The volume of the building is not increased, but all unused spaces and rooms are used and improved. When starting work, it is important to properly choose contractors who can implement all ideas. (YIT Lietuva www.yit.lt Construction company, Projektai ir co www.projektai.co/lt/ Design, geodetic services, BOLLE Modular https://www.bolle-modular.lt/ Construction of modular houses)

19 EN

The roof of the building is used as a cozy space to hang out in the yard during breaks. A covering with islands of greenery and rest areas is installed. Modern roof windows are installed: Velux https://www.velux.lt/ Roof windows, flat roof windows, light tunnels and curtains. The now unused terraces would be turned into outdoor classrooms.

3.3. INTERIOR IDEA (REPRESENTATIVE COMMON SPACE(S); TYPICAL GROUP; GYM OR CANTEEN OR BALLROOM OR ETC.)

The interior solutions aim to create a safe, non-binding, not overloaded with details, unpretentious, leaving room for creativity and imagination educational space

•Lockable lockers are provided around the perimeter of the classrooms. Currently, the hall space is occupied by small rooms.

• Sports and assembly halls located in the center of the building are the axis connecting all parts of the building for gatherings, games, sports and recreation. (STS https://sts.lt/ Stage technical solutions, equipment for events and buildings)

• The Hole is also equipped with an amphitheater, an open, attractive space, an alternative to an assembly hall. Community fairs, meetings, and other community-promoting activities can be held in the hall space.

• Corridors over two floors are left, dividing the open space with lintels with lighting and conversation balconies. This will help control the echo of open rooms, reduce noise, but will not eliminate the feeling of space. Common spaces will be attractive.

• The library space is being reorganized. Closed premises are destroyed. The library is transformed into a space accessible to all, which includes a reading room, board games, but at the same time, a closed book storage is left.

• Technology classrooms are being expanded to the currently functioning canteen, which intertwine with the space of the dining hall. Technology classrooms can be integrated with extracurricular activities, an art school is being installed.

• Outdoor classrooms are installed in the inner courtyard, which are necessary due to longer learning times and warm weather. These spaces can be used for education or extracurricular activities. (Wicona (Selteka) https://www.wicona.com/en/baltics/ Aluminum construction)

4.2. LANDSCAPE ARCHITECTURE CONCEPT

The school territory is designed taking into account two main conditions - the natural framework formed on the plot (the spirit of the place), which consists of a lawn and the company of existing thuja and deciduous trees, and the need for an internal multi-functional yard (a feature of the typology). The existing structures are utilized: stadium space, pitches, supplementing them with structures and equipment that meet the needs.

Tracks and parking lots are laid with pavers. (Concrete mosaic https://www.betonomozaika.lt/lt Concrete products, paving and landscaping solutions.)

4.3. GREEN GARDENS

• It is proposed to develop the association of trees, located outside the plot boundaries, and adapt it for rest and recreation, supplementing it with rest and play areas in the courtyard spaces within the plot boundaries and at the main entrance to the building. Enrich the understory of the trees with mulch and diversify the vegetation characteristic of this biotope.

• The idea of greening moves to the inner courtyard of the school on the roof. Shylocks and decorative tree beds are installed. Space for outdoor musical instruments ("JSC PERCUSSION PLAY BALTICS") is planned.

• With the help of organic materials, it is suggested to mark the geometry of the alley path in order to protect the soil from compaction.

• Rest areas, benches are designed.

• An attractive, functional relief is formed near the sports field and public square, guided by the principles of universal design. Sun-loving perennials are inserted here.

• It is proposed to separate the inner spaces of the plot from the streets with arrays of low perennial greenery. These greens also forms outdoor classroom spaces.

• Spaces are filled with elements of small architecture. Open-type meeting spaces are being designed near the primary classrooms

20

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO–VYTAUTODIDŽIOJOPROGIMNAZIJOSTERITORIJA

SITUACIJOSSCHEMASUPLATESNIOKONTEKSTOURBANISTINIŲSĄLYGŲĮVERTINIMUM1:2000

H=7.10 H=8.50 H=11.00 H=4.10 H=4.10 H=7.40 H=4.10 H=4.40 H=4.80 MOKYKLOSGATVĖ VYTAUTO DIDŽIOJO GATVĖ 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 16 17 18 19 20

REPREZENTACINĖZONA

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO–VYTAUTODIDŽIOJOPROGIMNAZIJOSTERITORIJA

PRADINUKŲJUDRIOJIZONA

JUDRIOJIZONA

MOKYKLOSPASTATAS

TERITORIJOSESAMOSPADĖTIESPLANASM1:500

1Cb H=7.10 H=8.50 H=11.00 H=4.10 H=7.40 H=4.10 H=7.40 H=4.10 2Hp H=4.40 H H=4.80 MOKYKLOSGATVĖ VYTAUTO DIDŽIOJO GATVĖ
ESAMOSTERITORIJOSPLANAS. RAMIOJIZONA
SUTARTINIAIŽYMĖJIMAI

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO–VYTAUTODIDŽIOJOPROGIMNAZIJOSTERITORIJA

MOKYKLOSGATVĖ

SKLYPOEKSPLIKACIJA

1ESAMASVYTAUTODIDŽIOJO PROGIMNAZIJOSPASTATAS

2ĮVEIKLINTASPASTATOSTOGAS.ŠILOKŲKLOMBOS,LAUKO MUZIKOSINSTRUMENTAS.

3

ĮVEIKLINTASPASTATOSTOGAS.POILSIOSUOLELIAIAPLINK STOGLANGIUS,ŠILOKŲKLOMBOS,ERVINIAILAIPTAI.

4ĮVEIKLINTIBALKONAI.LAUKOKLASĖS.

5SAULĖSELEKTRINĖANTSTOGO.

6AUTOMOBILIŲSTOVĖJIMOAIKŠTELĖ

7VAIKŲŽAIDIMOAIKŠTELĖ 8KNEIPOTAKAS

9AKMENŲLABIRINTAS

10LAUKOKLASĖS

11LAUKOGIMNASTIKOSKOMPLEKSAS

12KREPŠINIOAIKŠTELĖ

13

KREPŠINIOAIKŠTELĖ

14ESAMAPRADINUKŲŽAIDIMOAIKŠTELĖ

15SKYBORDAIKŠTELĖ

16

PRADINUKŲŽAIDIMOAIKŠTELĖ

17ŽIŪROVŲTRIBŪNOSSUĮRENGTOMISINVENTORIAUSIR

SANITARINĖMISPATALPOMIS.

18ESAMASSTADIONAS

19VARŽYBŲTRANSLIACIJOSEKRANAS

20MAŽOJIARCHITEKTŪRA.LAUKOBALDAI.

SKLYPORIBA

7 SKALDELĖ

PROJ.GYVENAMOSIOSPASKIRTIES (VIENOBUTO)PASTATAS

ĮĖJIMASPROJ.PASTATĄ ĮVAŽIAVIMOSKLYPĄVIETA

BUITINIŲATLIEKŲ KONTEINERIOVIETA

SUTARTINIAIŽYMĖJIMAI BETONINĖSTRINKELĖS(104m²)

VEJA(344m²)

SODINAMIMEDŽIAI

SODINAMIDEKOR.KRŪMAI

GENERALINISPLANASSUPROJEKTUOJAMOSKLYPOSUTVARKYMOIR

INFRASTRUKTŪROSSPRENDINIŲSKLYPEPASIŪLYMAISM1:500

1Cb H=7.10 H=8.50 H=11.00 H=4.10 H=7.40 H=4.10 H=7.40 H=4.10 2Hp H=4.40 3Hp H=4.80
VYTAUTO DIDŽIOJO GATVĖ
Objektovieta 1 2 3
5 4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 16 17 18 19 20 4 4
15 13 8 20 9 7 11 5 ESAMASITUACIJA

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO–VYTAUTODIDŽIOJOPROGIMNAZIJOSTERITORIJA

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO1A.PLANAS.ESAMASITUACIJA

SUTARTINIAIŽYMĖJIMAI ĮĖJIMOAKCENTAVIMAS

NEREIKALINGŲPATALPŲ ELIMINAVIMAS.SUKURIAMIATVIRI AMFITEATRAIALTERNATYVAUS UGDYMOPROCESUI/

TECHNOLOGINIŲKLASIŲ,DAILĖS MOKYKLOS,VALGYKLOSVALGYMO ZONOSAPJUNGIMAS.

BIBLIOTEKOSERDVIŲ PERPLANAVIMAS

11 2.7212 27.6713 15.5314 5.6315 1.1216 7.0517 18.1818 18.7719 15.96110 12.98111 9.32 - 113 8.70114 10.61115 54.58116 32.28117 100.97118 63.19119 33.03120 5.27121 17.53122 0.76123 7.42124 1.07125 12.39 - 126 16.18127 1.21128 1.21129 1.16130 3.83132 54.77133 32.89134 12.47135 54.89136 68.34137 45.17138 2.64139 277.67140 33.14141 2.07142 1.33143 1.69144 8.25145 12.45146 20.11147 7.11148 0.82149 1.74150 9.98151 6.75152 41.24153 24.79154 14.39155 17.84156 14.90157 16.85158 36.40159 6.06160 5.70161 3.14162 16.57163 48.81 - 164 24.12 - 165 24.34166 66.83167 66.03168 71.65169 66.66170 4.93171 5.41172 1.47173 3.37174 2.74175 1.33176 1.33177 10.15178 3.07179 112.76180 18.25 - 181 1.80182 15.54183 26.52184 452.61185 13.86186 1.86187 3.30188 3.46189 1.95190 17.97191 226.03192 33.61193 7.03194 130.34195 9.92196 1.99197 4.93198 3.65199 12.011100 45.63112 378.401101 3.021102 11.951103 1.241104 1.341105 1.361106 4.901107 2.351108 68.591109 15.931110 5.14 -1111 4.101112 6.481113 16.69 -1114 4.301115 72.541116 16.791117 16.321118 32.53 - 1119 64.861120 65.031121 8.231122 6.19-1123 5.501124 5.541125 5.54 -1126 4.931127 5.01128 2.071129 1.401130 1.401131 1.401132 4.771133 4.681134 5.011135 5.271136 4.741137 7.931138 1.801139 3.671140 5.221141 5.041142 5.071143 5.281144 5.231145 5.041146 6.741147 5.101148 5.16 -1149 5.04 -1150 5.10 -1151 6.03 - 1152 7.01153 5.081154 19.741155 3.441156 1.221157 5.021158 5.281159 4.101160 5.371161 5.921162 4.291163 5.311164 5.671165 5.121166 4.401167 3.501168 5.091169 4.911170 4.91131 31.10h=2.90 1Cb H=7.42 IA. atalpųeksplikacija Patalpospavadinimas m² 1 Koridorius 2 Holas 3 Holas 4 Sandelis 5 Tualetas 6 Vonia 7 Kambarys 8Kambarys 9Kambarys 10Kambarys 11 Tamburas 12 Koridorius 13 Kabinetas 14Valymoinventoriauspatalpa 15 Kabinetas 16 Kabinetas 17 Kabinetas 18 Kabinetas 19 Kabinetas 20 Koridorius 21 Kabinetas 22 Sandelis 23 Sandelis 24 Sandelis 25 Prausykla 26 Tualetas 27 Tualetas 28 Tualetas 29 Tualetas 30 Tamburas 31 Koridorius 32-33Kabinetas 34 Sandelis 35 Kabinetas 36 Kabinetas 37 Kabinetas 38 Sanitarinismazgas 39 Valykla 40 Plovykla 41 Sanitarinismazgas 42 Tualetas 43 Sanitarinismazgas 44 Šaldikliopatalpa 45 Tamburas 46 Koridorius 47 Rubine 48 Rubine 49 Dušopatalpa 50 Sandelis 51 Sandelis 52 Virtuve 53 Išdavimopatalpa 54 Cechas 55 Cechas 56 Sandelis 57 Cechas 58 Kabinetas 59 Sandelis 60 Koridorius 61 Tamburas 62 Koridorius 63 Kabinetas 64 Kabinetas 65 Kabinetas 66 Kabinetas 67 Kabinetas 68 Koridorius 69 Kabinetas 70 Sanitarinismazgas 71 Tualetas 72 Tualetas 73 Sanitarinismazgas 74 Sanitarinismazgas 75 Tualetas 76 Tualetas 77 Tualetas 78 Sanitarinismazgas 79 Koridorius 80 Koridorius 81 Sandelis 82 Kabinetas 83 Sandelis 84 Sportosale 85 Persirengimopatalpa 86 Tualetas 87 Dušopatalpa 88 Dušopatalpa 89 Tualetas 90 Persirengimopatalpa 91 Aktusale 92 Scena 93 Grimokambarys 94 Užkulisiai 95 Koridorius 96 Tualetas 97 Dušopatalpa 98 Sandelis 99 Koridorius 100Šokiusale 101Sandelis 102Tualetas 103Tualetas 104Tualetas 105Tualetas 106Sanitarinismazgas 107Sanitarinismazgas 108Kabinetas 109Kabinetas 110Sanitarinismazgas 111Sandelis 112Koridorius 113Kabinetas 114Sanitarinismazgas 115Koridorius 116Kabinetas 117Kabinetas 118Kabinetas 119-120Biblioteka 121Kabinetas 122-138Vestibiulis 139-152Vestibiulis 153Sandelis 154Sandelis 155Tamburas 156Tualetas 157-170Vestibiulis Viso:3985,1900 A 1 1 2 1 A B B

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO–VYTAUTODIDŽIOJOPROGIMNAZIJOSTERITORIJA

11 2.7212 27.6713 15.5314 5.6315 1.1216 7.0517 18.1818 18.7719 15.96110 12.98111 9.32 - 113 8.70114 10.61115 54.58117 100.97118 63.19119 33.03120 5.27121 17.53122 0.76123 7.42124 1.07125 12.39 - 126 16.18127 1.21128 1.21129 1.16130 3.83132 54.77133 32.89134 12.47135 54.89136 68.34137 45.17138 2.64139 277.67140 33.14141 2.07142 1.33143 1.69144 8.25145 12.45146 20.11147 7.11148 0.82149 1.74150 9.98151 6.75152 41.24153 24.79154 14.39155 17.84156 14.90157 16.85158 36.40159 6.06160 5.70161 3.14162 16.57163 48.81 - 164 24.12 - 165 24.34166 66.83167 66.03168 71.65169 66.66170 4.93171 5.41172 1.47173 3.37174 2.74175 1.33176 1.33177 10.15178 3.07180 18.25 - 181 1.80182 15.54183 26.52184 452.61185 13.86186 1.86187 3.30188 3.46189 1.95190 17.97191 226.03192 33.61193 7.03194 130.34195 9.92196 1.99197 4.93198 3.65199 12.011100 45.63112 378.401101 3.021102 11.951103 1.241104 1.341105 1.361106 4.901107 2.351108 68.591109 15.931110 5.14 -1111 4.101112 6.481113 16.69 -1114 4.301115 72.541116 16.791117 16.321118 32.531119 64.861120 65.031121 8.231153 5.081154 19.741155 3.441156 1.221166 4.40131 31.10h=2.90 1Cb H=7.42 / IA. A A 1 1.07
1 2 1 A B B A Patalpųeksplikacija Nr. Patalpospavadinimas m² Koridorius Holas Holas Sandelis Tualetas Vonia Kambarys Kambarys Kambarys 10Kambarys 11 Tamburas 12 Koridorius 13 Kabinetas 14Valymoinventoriauspatalpa 15 Kabinetas 16 Kabinetas 17 Kabinetas 18 Kabinetas 19 Kabinetas 20 Koridorius 21 Kabinetas 22 Sandelis 23 Sandelis 24 Sandelis 25 Prausykla 26 Tualetas 27 Tualetas 28 Tualetas 29 Tualetas 30 Tamburas 31 Koridorius 32-33Kabinetas 34 Sandelis 35 Kabinetas 36 Kabinetas 37 Kabinetas 38 Sanitarinismazgas 39 Valykla 40 Plovykla 41 Sanitarinismazgas 42 Tualetas 43 Sanitarinismazgas 44 Šaldikliopatalpa 45 Tamburas 46 Koridorius 47 Rubine 48 Rubine 49 Dušopatalpa 50 Sandelis 51 Sandelis 52 Virtuve 53 Išdavimopatalpa 54 Cechas 55 Cechas 56 Sandelis 57 Cechas 58 Kabinetas 59 Sandelis 60 Koridorius 61 Tamburas 62 Koridorius 63 Kabinetas 64 Kabinetas 65 Kabinetas 66 Kabinetas 67 Kabinetas 68 Koridorius 69 Kabinetas 70 Sanitarinismazgas 71 Tualetas 72 Tualetas 73 Sanitarinismazgas 74 Sanitarinismazgas 75 Tualetas 76 Tualetas 77 Tualetas 78 Sanitarinismazgas 79 Koridorius 80 Koridorius 81 Sandelis 82 Kabinetas 83 Sandelis 84 Sportosale 85 Persirengimopatalpa 86 Tualetas 87 Dušopatalpa 88 Dušopatalpa 89 Tualetas 90 Persirengimopatalpa 91 Aktusale 92 Scena 93 Grimokambarys 94 Užkulisiai 95 Koridorius 96 Tualetas 97 Dušopatalpa 98 Sandelis 99 Koridorius 100Šokiusale 101Sandelis 102Tualetas 103Tualetas 104Tualetas 105Tualetas 106Sanitarinismazgas 107Sanitarinismazgas 108Kabinetas 109Kabinetas 110Sanitarinismazgas 111Sandelis 112Koridorius 113Kabinetas 114Sanitarinismazgas 115Koridorius 116Kabinetas 117Kabinetas 118Kabinetas 119-120Biblioteka 121Kabinetas 122-138Vestibiulis 139-152Vestibiulis 153Sandelis 154Sandelis 155Tamburas 156Tualetas 157-170Vestibiulis Viso:3985,1900 VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO1A.PLANAS

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO–VYTAUTODIDŽIOJOPROGIMNAZIJOSTERITORIJA

PLOKŠČIOJOSTOGO IŠNAUDOJIMAS,PAVERČIANTJĮ EKSPLOTUOJAMU.

NEJAUKIŲKORIDORIŲ HUMANIZAVIMAS,SUKŪRIANT PASISĖDĖJIMOZONAS.

21 216.4222 50.12 - 23 56.2924 64.8025 55.9026 54.5927 5.9328 9.6729 1.34210 1.28211 4.70212 1.21213 1.22214 8.28215 5.94216 1.99217 12.07218 1.31 -219 1.32220 1.16221 3.77222 63.75223 62.57224 68.43225 421.36226 8.69227 64.89228 21.60229 21.17230 53.05231 25.74232 54.12233 4.16 -234 3.87235 33.11236 66.27237 7.04 - 238 7.46239 66.21240 62.26241 62.67242 11.29243 1.07 -244 1.26245 4.27246 6.73247 86.77vaizdasiš aukšto vaizdasiš aukšto vaizdasiš aukšto h=2.90 A 1
1 2 1 A B B atalpųeksplikacija Nr. Patalpospavadinimas m² Koridorius Kabinetas Kabinetas Kabinetas Kabinetas Kabinetas Sanitarinismazgas Tualetas Tualetas 10 Tualetas 11 Sanitarinismazgas 12 Tualetas 13 Tualetas 14 Tualetas 15 Sanitarinismazgas 16 Sandelis 17 Tualetas 18 Tualetas 19 Tualetas 20 Tualetas 21 Sanitarinismazgas 22 Kabinetas 23 Kabinetas 24 Kabinetas 25 Koridorius 26 Sandelis 27 Kabinetas 28 Kabinetas 29 Kabinetas 30 Kabinetas 31 Kabinetas 32 Kabinetas 33 Sanitarinismazgas 34 Koridorius 35 Kabinetas 36 Kabinetas 37 Sandelis 38 Sandelis 39 Kabinetas 40 Kabinetas 41 Kabinetas 42 Tualetas 43 Tualetas 44 Tualetas 45 Tualetas 46 Sanitarinismazgas 47 Koridorius Viso:1849,1200 IIA. VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO2A.PLANAS.ESAMASITUACIJA
SUTARTINIAIŽYMĖJIMAI

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO–VYTAUTODIDŽIOJOPROGIMNAZIJOSTERITORIJA

21 216.4222 50.12 - 23 56.2924 64.8025 55.9026 54.5927 5.9328 9.6729 1.34210 1.28211 4.70212 1.21213 1.22214 8.28215 5.94216 1.99217 12.07218 1.31 -219 1.32220 1.16221 3.77222 63.75223 62.57224 68.43225 421.36226 8.69227 64.89228 21.60229 21.17230 53.05231 25.74232 54.12233 4.16 -234 3.87235 33.11236 66.27237 7.04 - 238 7.46239 66.21240 62.26241 62.67242 11.29243 1.07 -244 1.26245 4.27246 6.73247 86.77vaizdasiš Iaukšto vaizdasiš Iaukšto h=2.90 A A A 1
1 2 1 A B B Patalpųeksplikacija Nr. Patalpospavadinimas m² 1 Koridorius 2 Kabinetas 3 Kabinetas 4 Kabinetas 5 Kabinetas 6 Kabinetas 7 Sanitarinismazgas 8 Tualetas 9 Tualetas 10 Tualetas 11 Sanitarinismazgas 12 Tualetas 13 Tualetas 14 Tualetas 15 Sanitarinismazgas 16 Sandelis 17 Tualetas 18 Tualetas 19 Tualetas 20 Tualetas 21 Sanitarinismazgas 22 Kabinetas 23 Kabinetas 24 Kabinetas 25 Koridorius 26 Sandelis 27 Kabinetas 28 Kabinetas 29 Kabinetas 30 Kabinetas 31 Kabinetas 32 Kabinetas 33 Sanitarinismazgas 34 Koridorius 35 Kabinetas 36 Kabinetas 37 Sandelis 38 Sandelis 39 Kabinetas 40 Kabinetas 41 Kabinetas 42 Tualetas 43 Tualetas 44 Tualetas 45 Tualetas 46 Sanitarinismazgas 47 Koridorius Viso:1849,1200 IIA. VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO2A.PLANAS

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO–VYTAUTODIDŽIOJOPROGIMNAZIJOSTERITORIJA

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO3A.PLANAS.ESAMASITUACIJA

NEJAUKIŲKORIDORIŲ HUMANIZAVIMAS,SUKŪRIANT PASISĖDĖJIMOZONAS.

ESAMOSESTOGOTERASOSE ĮKŪRIAMOSLAUKOKLASĖS

h=2.90 31 49.4832 56.1133 65.034 155.8335 56.7136 51.6737 6.5038 9.6939 3.0 -310 1.46311 4.37312 5.91313 1.18314 1.23315 8.09316 373.15317 2.23318 3.83319 12.33320 1.57 -321 1.51322 1.51323 33.26324 33.31325 33.23326 28.12327 65.95 - 328 66.76329 13.72330 35.20331 53.17 - 332 25.89333 53.68334 48.17335 65.27336 69.12337 32.83338 31.75339 33.41340 34.66341 11.32342 1.25 -343 1.33 -344 1.35345 5.65 -
Patalpųeksplikacija Nr. Patalpospavadinimas m² Kabinetas 2 Kabinetas 3 Kabinetas Koridorius 5 Kabinetas 6 Kabinetas 7 Sanitarinismazgas 8 Tualetas 9 Tualetas 10 Tualetas 11 Sandelis 12 Sanitarinismazgas 13 Tualetas 14 Tualetas 15 Tualetas 16 Koridorius 17 Sandelis 18 Sanitarinismazgas 19 Tualetas 20 Tualetas 21 Tualetas 22 Tualetas 23 Kabinetas 24 Kabinetas 25 Kabinetas 26 Kabinetas 27 Kabinetas 28 Kabinetas 29 Sandelis 30 Kabinetas 31 Kabinetas 32 Kabinetas 33 Kabinetas 34 Kabinetas 35 Kabinetas 36 Kabinetas 37 Kabinetas 38 Kabinetas 39 Kabinetas 40 Kabinetas 41 Tualetas 42 Tualetas 43 Tualetas 44 Tualetas 45 Sanitarinismazgas Viso:1650,7600 IIIA.
A 1 1 2 1 A B B
SUTARTINIAIŽYMĖJIMAI

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO–VYTAUTODIDŽIOJOPROGIMNAZIJOSTERITORIJA

h=2.90 31 49.4832 56.1133 65.034 155.8335 56.7136 51.6737 6.5038 9.6939 3.0 -310 1.46311 4.37312 5.91313 1.18314 1.23315 8.09316 373.15317 2.23318 3.83319 12.33320 1.57321 1.51322 1.51323 33.26324 33.31325 33.23326 28.12327 65.95 - 328 66.76329 13.72330 35.20331 53.17 - 332 25.89333 53.68334 48.17335 65.27336 69.12337 32.83338 31.75339 33.41340 34.66341 11.32342 1.25 -343 1.33 -344 1.35345 5.651klasė ~55m2 Lauko 2klasė ~55m2 Lauko 3klasė ~33m2 Lauko 4klasė ~33m2 Lauko 5klasė ~30m2 Lauko 6klasė ~30m2 Lauko A A
atalpųeksplikacija Nr. Patalpospavadinimas m² 1 Kabinetas 2 Kabinetas Kabinetas 4 Koridorius Kabinetas Kabinetas Sanitarinismazgas Tualetas Tualetas 10 Tualetas 11 Sandelis 12 Sanitarinismazgas 13 Tualetas 14 Tualetas 15 Tualetas 16 Koridorius 17 Sandelis 18 Sanitarinismazgas 19 Tualetas 20 Tualetas 21 Tualetas 22 Tualetas 23 Kabinetas 24 Kabinetas 25 Kabinetas 26 Kabinetas 27 Kabinetas 28 Kabinetas 29 Sandelis 30 Kabinetas 31 Kabinetas 32 Kabinetas 33 Kabinetas 34 Kabinetas 35 Kabinetas 36 Kabinetas 37 Kabinetas 38 Kabinetas 39 Kabinetas 40 Kabinetas 41 Tualetas 42 Tualetas 43 Tualetas 44 Tualetas 45 Sanitarinismazgas Viso:1650,7600 IIIA. VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO3A.PLANAS A 1 1 2 1 A B B

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO–VYTAUTODIDŽIOJOPROGIMNAZIJOSTERITORIJA

JURBARKOVYTAUTODIDŽIOJOPROGIMNAZIJA
FASADAS1-2 FASADAS2-1

VYTAUTODIDŽIOJO53A,PASTATO–VYTAUTODIDŽIOJOPROGIMNAZIJOSTERITORIJA

FASADASA-B FASADASB-A PJŪVISA-A

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.