Fokus IT

Page 13

ADVERTORIAL

GDPR: meer dan een buzzword Bescherming en beveiliging van kritische data en ondersteunende technologie: als het niet al belangrijk was, is dat het wel geworden. Want de snelheid en adoptiegraad van nieuwe technologieën bieden weliswaar nieuwe kansen voor bedrijven en burgers, maar brengen ook risico’s met zich mee. Vandaar het belang van GDPR, oftewel Global Data Protection Regulation.

D

ankzij ontwikkelingen in Big Data, Cloud en Internet of Things (IoT) wordt veel meer informatie worden verzameld, verwerkt en gedeeld, maar hoe moet de juistheid, betrouwbaarheid en veiligheid van die gegevens worden georganiseerd en beheerd? Welke gegevens worden verwerkt en waar zijn ze? Hoe houden we ze kwalitatief? Wie kan ze inzien of wijzigen? Allemaal essentiële vragen, die ook de wetgever beantwoord wil zien. Daarom ontwikkelde de EU met Global Data Protection Regulation (of Algemene Verordening Gegevensbescherming) nieuwe uniforme wetgeving. Die harmoniseert de nationale wetgevingen, geeft nieuwe rechten aan burgers (o.a. recht op informatie, correctie, verwijdering ...) en legt verplichtingen op aan bedrijven die persoonsgegevens verwerken in de breedste zin. “Zo goed als élk bedrijf dat actief is in de EU, wordt door GDPR geraakt”, aldus Wouter Janssen, partner bij axl &

trax NV, een Belgische dienstverlener gespecialiseerd in informatiebeveiliging in SAP-systemen. “Een bedrijf dat nu nog niet werkt aan GDPR compliance, kan hier maar beter snel mee starten, want de tijd tikt: op 25 mei 2018 loopt de tweejarige overgangsperiode af en zal GDPR kunnen worden afgedwongen. Het is dus veel meer dan een buzzword: er zijn zware sancties voor bedrijven die zich niet aan de regels houden, om nog te zwijgen van de imagoschade moest bij een incident blijken dat er onvoldoende werk is gemaakt van compliance.” GDPR brengt voor bedrijven heel wat verantwoordelijkheden met zich mee: alle verwerkte persoonsgegevens in kaart brengen, de hoeveelheid persoons-gerelateerde gegevens minimaliseren en niet onnodig verzamelen/bewaren, processen organiseren om aanvragen van burgers correct en efficiënt te verwerken… “Dit stelt nieuwe uitdagingen”, gaat Wouter Janssen verder. “Waar bedrijven vroeger focusten op integriteit

en beschikbaarheid van informatie, moeten ze nu ook voluit inzetten op vertrouwelijkheid: beperkte toegang tot persoons-gerelateerde gegevens, maatregelen tegen ongeautoriseerde disclosure of datalekken, periodieke controle op de maatregel-effectiviteit, noem maar op. Een GDPR-project is nodig om de juiste stappen op dat vlak te bepalen en te zetten.” “We zien bij veel bedrijven initiatieven om de GDPR-wetgeving om te zetten in beleid, maar nog lang niet bij allemaal. Soms spelen onwetendheid of een afwachtende houding een rol. Toch is het nodig om de handen multidisciplinair uit de mouwen te steken met actoren uit de domeinen van legal, compliance, business, IT en information security … Besluit? De wereld zal niet vergaan op 25 mei 2018. Maar de spelregels voor omgang met persoonsgegevens zijn vanaf dat moment echter definitief veranderd en moéten worden toegepast.”

Wouter Janssen is partner bij de firma axl & trax NV, een Belgische dienstverlener gespecialiseerd in informatiebeveiliging in SAP-systemen. Ze levert implementatie- en advisory-diensten met specialisten op het gebied van SAP security en GRC in binnen- en buitenland.

ADVERTORIAL

Van product naar solution naar co-creation Om Lord of the Rings te citeren: “The world is changing”. Iedereen is het er over eens dat onze manier van werken en zakendoen door de digitale ontwikkelingen drastisch verandert. Ook communicatie heeft hierdoor een grondige metamorfose doorgemaakt (en is daar nog steeds mee bezig). Wat bij dit alles opvalt, is dat we meer en meer opschuiven richting value cocreation. De bedrijfswereld heeft de laatste jaren een opmerkelijke shift doorgemaakt: waar tot pakweg tien jaar geleden het product met zijn features centraal stond in het businessverhaal, schoof dat meer en meer op richting solution selling: de klant had een probleem, aan het bedrijf om met een oplossing op maat te komen. Vandaag zitten we in nog een volgende fase: value cocreation, waarbij geen product of oplossing meer wordt aangeboden, maar een manier om de doelen van de klant (mee) te helpen verwezenlijken, waarbij verschillende specialisten de handen in elkaar slaan – omdat één bedrijf vandaag niet meer in staat is om, gelet op de complexiteit en razendsnelle evolutie van de technologie, hét antwoord te bieden. En om die mogelijk te maken, zijn ook nieuwe tools nodig om efficiënt te communiceren. Want door deze fo-

cusshift in business – van product naar value cocreation – volstaat de productgebaseerde manier van weleer (via telefooncentrales met one-on-one gesprekken) niet langer. Net zo min als unified communication-platformen (bijvoorbeeld chatapplicaties), die vooral gericht zijn op bedrijfsinterne communicatie, waar value cocreation het veel ruimer ziet. “Wat we nodig hebben, zijn cloud based solutions, die alles bieden om op een flexibele, dynamische, veilige, creatieve en brede manier te communiceren”, aldus Alexander Janssens, Head of Group Cloud Propositions van Damovo Corporate, specialist in communicatie en netwerktechnologie die telecomservices in grote bedrijven implementeert en servicet. “Zodat er een soort van ecosysteemcommunicatie ontstaat, waarbij snel kan worden geschakeld tussen bedrijven en partners onderling én waarbij via IoT ook met apparaten kan worden gecommuniceerd.” “Bijkomend voordeel: de cloud is ook de ideale manier om klanten te ontzorgen. Alle tools worden immers in een extern datacenter gegroepeerd, waar updates en upgrades automatisch gebeuren en waar veel meer features aanwezig zijn dan de klant bedrijfsintern kan realiseren. Cloud so-

lutions ontzorgen de klant dus wezenlijk. ”Pay-as-you-use” modellen zorgen er ook voor dat men enkel betaalt voor wat men daadwerkelijk gebruikt. Zo levert de stap naar Value cocreation niet enkel betere resultaten maar ook een rechtstreekse kost-optimisatie.” De allernieuwste cloud gebaseerde communicatieplatformen doen ook veel meer dan mensen met elkaar verbinden. Zo integreren en automatiseren cloud toepassingen gebaseerd op Mitel (een partner van Damovo) naadloos IoT apparaten in het communicatieplatform . Een recente ontwikkeling is HubOne, een communicatieoplossing waarbij bijvoorbeeld een AED-defibrilator in een luchthaven via IoT bij gebruik onmiddellijk en aantal processen activeert, dienstverleners in de nabijheid een bericht stuurt met de exacte locatie alsook de hulpdiensten verwittigd, om zo snel en efficiënt mogelijk hulp te bieden. Bedrijven die de vruchten willen plukken van die value cocreation, moeten in hun digitale strategie focussen op die shift naar de cloud. Maar wel doordacht, in de zin van: begeleid door specialisten. Zodat de bedrijfsprocessen en het interne ecosysteem tijdens die overgang gestroomlijnd blijven en niet in het gedrang komen.

Alexander Janssens Head of Group Cloud Propositions Damovo Corporate


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.