Fokus Industrie

Page 13

PEOPLEWARE BRAND REPORT

#FOKUSINDUSTRIE

013

Het internet der dingen verovert ook de industrie IoT of het Internet of Things neemt de laatste jaren een hoge vlucht. Ook in de industrie breken IoT-toepassingen steeds meer door. Welke voordelen en gemakken brengt dat met zich mee? En wat zijn de aandachtspunten? Werner Valgaeren en Marc Schijvaerts, gedelegeerd bestuurder en managing director van PeopleWare uit Lier, leggen uit. De technologische achtergrond van IoT verschilt in de industrie niet zo gek veel van alle andere IoT-toepassingen, steekt Valgaeren van wal. “Je kunt machines en apparaten vanop afstand bedienen, allerlei dingen uitmeten en die data analyseren. Dan wordt bijvoorbeeld ‘predictive maintenance’ mogelijk. Stel dat in een bepaalde omgeving de zuurstofwaarden stijgen en de temperatuur omhooggaat. Dan zal het systeem alarm slaan en suggereren dat er mogelijk een klep aan het verslijten is. Zo wordt die klep op het juiste ogenblik vervangen zonder dat het complete productieproces platgaat.”

En dat is nog maar het topje van de ijsberg. De grens ligt bij de fantasie en het inlevingsvermogen van de ontwerpers, zegt Schijvaerts. “Stel dat een

fruitbedrijf vlekken op zijn appelen ziet en dat de verzekeringsmaatschappij moet tussenkomen. Dan kan bijvoorbeeld de volledige historiek van het bewaringsproces worden uitgelezen. Tot op de seconde

kun je nagaan wat de temperatuur was in de koelcel, het CO2-gehalte, het stikstofgehalte… Zo weet je precies waar, wanneer en hoe het is misgelopen. Uiteraard

is het de bedoeling van IIoT om net dat te vermijden en tijdig in te grijpen.” Vroeger konden industriële machines ook wel zulke waarden opmeten, maar de interpretatie

van de data was toen nog grotendeels mensenwerk, vertelt Valgaeren. “Dat moest allemaal uitgeprint en opgestuurd worden en daarna moesten mensen in de cijfers duiken om er iets uit te halen. Dat was enorm omslachtig en kostte veel tijd en geld. Nu is data meteen oproepbaar. Pas op, dat brengt weer eigen uitdagingen mee: hoe zie je, in de massa gegevens die worden verzameld, nog de bomen door het bos? Met machine learningtechnologieën zijn daar oplossingen voor. Zo kun je data ook veel meer gaan valoriseren. Data wordt een nieuwe grondstof.” Een tweede grote uitdaging is uiteraard de (cyber)veiligheid. “Dat wordt een primordiale factor”, zegt Schijvaerts. “Als je ijskast gehackt wordt, zal je kaas beschimmelen. Dat is jammer, maar niet onoverkomelijk. Als in de industrie echter een compleet machinepark voor de bijl gaat, zijn de gevolgen natuurlijk veel erger. De machines afschermen, de data afzonderen en hackers buitenhouden, zijn zaken waar wij constant mee bezig zijn.”

Meer over... PeopleWare is één van de meest innovatieve softwareontwikkelingsbedrijven van België. Zij gaan verder dan klassieke automatiseringsbedrijven en slaan de brug tussen industriële automatisatie en nieuwe technologische ontwikkelingen zoals Industrial Internet of Things. Met IIoT weet PeopleWare machines, sensoren en andere apparaten in een industriële omgeving met elkaar te verbinden. Deze connectiviteit maakt monitoring en sturing op afstand mogelijk, maakt het mogelijk om gegevens te verzamelen en te analyseren met als doel de productiviteit en efficiëntie van processen te verbeteren.

Het zijn uitdagende tijden voor de technische diensten. Tal van installaties zijn vrij oud. Sommigen hebben nood aan levensduurverlenging of moeten de komende jaren vervangen worden. Maar ook digitalisering en automatisering zorgen voor nieuwe uitdagingen. Al deze installaties dienen het juiste onderhoud te krijgen. Onderhoud hoeft hierbij geen kostenpost te zijn. Een goed ingerichte technische dienst kan precies het verschil maken en waarde creëren. Mainnovation is een toonaangevend adviesbureau dat bedrijven helpt om dit te realiseren. Hierbij werken we aan de inhoud met aandacht voor de mens: Focus+Change. Meer weten? Ga naar www.mainnovation.com

FI Focus + Change AD.indd 1

22/01/20 15:21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.