Page 1

R 2000

Jan-Olof Andersson Cege Ekström

Redovisning 1 Grunderna i ekonomisk styrning av företag

Lärarhandledning med CD


R2000 Redovisning 1 Lärarhandledning med CD ISBN 978-91-47-11638-6 © 2013 Författarna och Liber AB Redaktion: Per-Olof Bergsten Formgivning och omslag: Fredrik Elvander och Daniel Sjöfors Omslagsbild: Thinkstock Layout och sättning: Daniel Sjöfors, Blå Huset Bildredaktör: Ewa Hansson Rosdahl OH/PowerPoint: Birgitta Claesson Upplaga 1:1 Tryck: Tyskland 2014

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om produktstöd, viktiga förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se [titel   komplettering]. Om du inte har tillgång till Internet: ring vår Kundservice 08-690 93  30, så skickar vi aktuell utskrift till dig.

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUSavtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm tel 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tel 08-690 93 30, fax 08-690 93 01/02 e-post: kundservice.liber@fsproflog.se


Förord Denna lärarhandledning är avsedd att vara ett stöd för de lärare som använder R2000 Redovisning 1 i kursen Redovisning 1 på gymnasiet (GY11) och vuxenutbildningen (Vux 12). Den kan också användas i yrkeskurser, t ex på Yrkeshögskolan, eller för utbildning av företagare inom bl a studieförbund och hos andra kursanordnare. Lycka till! Författarna och redaktionen

Lärarhandledning / Liber AB

Förord •

3


Innehåll Inledning 5 Användningsområden 5 Kunskaper om företagande 5 Innehåll i R2000 Redovisning 1 5 Faktabok 6 Övningsbok 6 Kommentarer och lösningar 7 Pedagogiskt upplägg 7 Bokföring och bokslut med dator 7 Kursplaner 8 Planeringsförslag 11 Innehåll i lärarhandledningen 12

Undervisningsstöd inkl OH 15

Block 3: Bokslut & analys

6 Bokslut 98

7 Bokslut med periodisering 110

Block 1: Företagsstart

8 Ekonomiska rapporter 124 1 Registrera företaget

18

9 Uppföljning och nyckeltal 134 2 Betala skatter och avgifter 24 Provuppgifter/Extrauppgifter 141 Block 2: Budgetering & bokföring

Lösningar till Prov-/Extrauppgifter 185 Bilaga Instruktioner för bokföring med hjälp av dator (Visma Administration) 217

3 Lönar sig företaget? 36

Cd (bakpärmens insida) Samtliga OH-bilder (Pdf/PowerPoint) Provuppgifter och lösningar (Pdf/Word) Instruktioner för datorbokföring (Pdf) Kursplan (Pdf)

4 Bokföringens grunder 54

5 Bokföringsrutiner

4

• Innehåll

70

Lärarhandledning / Liber AB


Inledning Användningsområden R2000 Redovisning 1 är avsedd för kursen Redovisning 1 på gymnasiet och inom vuxenutbildning. R2000 Redovisning 1 passar för grundläggande utbildning inom redovisning med fokus på ekonomi, företagande och entreprenörskap R2000 Redovisning 1 passar utmärkt i yrkesutbildningar med inslag av eget företagande och entreprenörskap R2000 Redovisning 1 är också mycket lämplig för tillämpande kurser inom Yrkeshögskolan (YH) och småföretagarutbildningar. R2000 Redovisning kan också användas för självstudier för att starta och driva eget företag eller som inspiration för arbete med ekonomi inom större företag.

Kunskaper om företagande Boken handlar om företagandets villkor med inriktning på ekonomisk redovisning. Innehållet tar upp en del om vad som krävs av en företagare och entreprenör. I boken finns metoder för att planera, redovisa och följa upp företagets ekonomiska verksamhet.

Innehåll i R2000 Redovisning 1 Block 1: Företagsstart 1. Registrera företaget Företagsform, firmanamn, domän, tillstånd 2. Betala skatter och avgifter Moms, personalskatter och F-skatt Block 2: Budgetering & bokföring 3. Lönar sig företaget? Resultat, budget och likviditet 4. Bokföringens grunder Dubbel bokföring, bokföring av moms, bokföringslag 5. Bokföringsrutiner Kontering, redovisning av moms, löner och personalskatter, datorbokföring Block 3: Bokslut & analys 6. Bokslut Avslutning av bokföring, balans- och resultatrapporter 7. Bokslut med periodisering Bokslutsarbete, bokslutsposter 8. Ekonomiska rapporter Bokslutsuppställningar 9. Uppföljning och nyckeltal Analys av bokslut R2000 Redovisning 1 består i övrigt av faktabok, övningsbok samt kommentarer och lösningar. Lärarhandledning / Liber AB

Inledning •

5


Faktabok Faktaboken tar upp ekonomi och redovisning på ett konkret sätt. Boken kan användas antingen som ren lärobok eller som en form av uppslagsbok. Därför är den rikt illustrerad med konkreta exempel från företag. Faktaboken har följande upplägg och innehåll: • Varje kapitel inleds med en företagarpresentation som ger inspiration och verklighetskänsla • Kapitlen behandlar momenten i den ordning som uppstår i företag • I många kapitel finns faktarutor som ger fördjupade kunskaper • Alla kapitel avslutas med en sammanfattning • Kortfattad och lättförstålig text med många praktiska exempel. • Illustrerande bilder och figurer

Övningsbok Uppgifterna speglar sådana ekonomi- och redovisnings<situationer som företagare kan möta i vardagslivet. Ett stort antal uppgifter bygger på verkliga företag och deras problem. Det finns ett utbud av varierande uppgifter att välja bland. Övningsboken har följande upplägg: • Alla kapitel inleds med repetitionsfrågor • I samtliga kapitel finns rätt- eller feluppgifter • Uppgifterna är ordnade i stigande svårighetsgrad • I många kapitel finns ett eller flera större praktikfall Digitala och självrättande övningar

Övningsbokens uppgifter finns som digitala och interaktiva tillämpningar med inriktning på: • Rätt eller fel-uppgifter med självrättning • Konteringsövningar med självrättning • Bokslutsövningar med självrättning Repetitionsuppgifter och Rätt/Fel-påståenden

För varje kapitel i övningsboken finns repetitionsuppgifter med svarsförslag på bokens webbplats, likaså självrättande rätt/fel-påståenden. Kan användas för träning under lektionstid eller för repetition och träning hemma och inför prov. Konterings- och bokslutsövningar med självrättning

Konterings- och bokslutsövningarna med självrättning på bokens webbplats kan användas till kapitel 5 samt 7–9, såväl för tidig övning och självkontroll som för repetition. Har eleverna god datorvana kan de gå direkt till bokens webbplats, vilket många upplever som mer motiverande, men låt dem gärna inledningsvis öva på att göra manuella uppställningar på pappersblanketter. Det gäller inte minst budget- och bokslutsövningarna.

6

• Inledning

Lärarhandledning / Liber AB


De interaktiva och självrättande övningarna finns på webben under adressen:   http://b2b.liber.se/e2000/. Webbövningarna fungerar för såväl PC som Mac och surfplattor. Se bruksansvisningen bak i övningsboken. När väl de studerande upptäcker (blir påminda om) dessa interaktiva övningar brukar de bli mycket uppskattade som stöd för inlärning.

Blanketter Budgetblanketterna till uppgifter i kapitel 3, som återfinns på bokens webbplats, kan användas dels för utskrift av blanketter för manuell användning, dels för elevernas eget införande av uppgifternas siffror direkt i Excelmatrisen. Låt eleverna upptäcka de inskrivna formlerna och förklara hur de fungerar. De kan också lära sig bygga egna uppställningar och formler.

Kommentarer och lösningar I boken Kommentarer och lösningar finns lösningar, lösningsförslag och kommentarer till övningsbokens samtliga uppgifter.

Pedagogiskt upplägg R2000 Redovisning 1 innefattar inlärning av baskunskaper för att starta och driva företag med fokus på ekonomistyrning och redovisningproblematik. R2000 Redovisning 1 kan användas som ett traditionellt läromedel eller utifrån ett mer uppgiftsinriktat upplägg där faktaboken fungerar som handbok. Lärargenomgångar, t ex med hjälp av lärarhandledningens PowerPoint-bilder, kan varvas med att eleverna löser övningsuppgifter för gemensam genomgång Målsättningen är att R2000 Redovisning 1 ska ge grundläggande kunskaper om företag, företagsformer, budgetering, registrering av affärshändelser, bokslut, ekonomiska rapporter och redovisningssystem.

Bokföring och bokslut med dator Flera övningar i övningsboken kan göras med hjälp av bokföringsprogram på dator. Elevlicens till programmet Visma Administration kan hämtas via Libers hem­sida www.liber.se (sök på bokens titel) eller via www.vismaspscs.se/elevlicens (kontakta Visma för utbildningsversioner i de fall programmet önskas användas vid genomförande av utbildningar.) Naturligtvis kan även alternativa bokföringsprogram användas. I slutet av handledningen finns en kortfattad elevmanual till Visma Adminstration 500. För ytterligare träning i bokföring/kontering och bokslut kan programmet WinKonto (Liber) och boken E2000 Praktikfall i bokföring och bokslut (Liber) användas.

Lärarhandledning / Liber AB

I n l e d n i ng •

7


Kursplaner R2000 Redovisning 1 är anpassad för kursen Redovisning 1 på gymmasiet och vuxenutbildning, enligt GY11 och Vux 12. Redovisning 1 är en kurs som ingår i ämnet Företagsekonomi. Nedan återges målen för ämnet Företagsekonomi samt kursplanen för kursen Redovisning 1.

Ämne – Företagsekonomi Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå. Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar utveckling. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt förståelse av sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förverkligar en affärsidé samt stimulera deras kreativitet och lust att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Företagsekonomi handlar om ekonomiska strategier som på olika sätt påverkar våra liv. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska frågeställningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att problematisera, diskutera, argumentera och pröva källor kritiskt. Genom fältstudier och arbete med autentiska exempel ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagande. Eleverna ska även ges möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper genom praktisk til�lämpning. Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över demokratiska värderingar, etik och genus i samband med ekonomiskt beslutsfattande. 2. Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet. 3. Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé. 4. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa. 5. Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet. 8

• Inledning

Lärarhandledning / Liber AB


6. Förmåga att leda processer samt att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiska och målinriktade aktiviteter. Förmåga att utvärdera arbetsprocesser och resultat. 7. Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang. Kurser i ämnet

• Företagsekonomi 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1. • Företagsekonomi 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1. • Företagsekonomi – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll. • Entreprenörskap och företagande, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap. • Marknadsföring, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande. • Redovisning 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen företagsekonomi 1 och kursen företagsekonomi 2. • Redovisning 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2 eller kursen redovisning 1.

Redovisning 1, 100 poäng Kurskod: FÖRRED01

Kursen redovisning 1 omfattar punkterna 2, 4—5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

• Olika typer av företag och företagsformer. • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens redovisning. • Grundläggande företagsekonomiska begrepp med särskild betoning på redovisning. • Budgeteringens syfte, innehåll och utformning. • Vanligt förekommande affärshändelser med tillhörande verifikationer samt registrering av affärshändelser med hjälp av kontoplan och adekvat teknik. • Bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet. • Ekonomiska rapporter och blanketter, till exempel företags årsredovisning och momsdeklaration. • Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling. Lärarhandledning / Liber AB

Inledning •

9


Kunskapskrav Betyget E

Eleven beskriver översiktligt redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar. Dessutom redogör eleven översiktligt för grundläggande lagar och andra bestämmelser som påverkar utformningen av företagens redovisning. Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom redovisning. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla redovisningstekniska metoder. Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar inom redovisning, samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning samt ger enkla argument för sina ståndpunkter. Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C

Eleven beskriver utförligt redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar. Dessutom redogör eleven utförligt för grundläggande lagar och andra bestämmelser som påverkar utformningen av företagens redovisning. Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom redovisning. Vidare använder eleven med viss säkerhet redovisningstekniska metoder. Eleven formulerar med viss säkerhet frågeställningar inom redovisning, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning samt ger välgrundade argument för sina ståndpunkter. Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

10

• Inledning

Lärarhandledning / Liber AB


Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för grundläggande lagar och andra bestämmelser som påverkar utformningen av företagens redovisning. I redogörelsen reflekterar eleven över lagarnas och bestämmelsernas syfte och effekter. Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom redovisning. Vidare väljer och använder eleven med säkerhet redovisningstekniska metoder. Eleven formulerar med säkerhet komplexa frågeställningar inom redovisning, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, diskuterar dem ur olika perspektiv samt ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter. Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Planeringsförslag Inom 100-poängskursen Redovisning 1 disponeras ofta ca 80–85 klocktimmar. Nedanstående studieplan får endast ses som ett grovförslag som måste anpassas till lokala förhållanden på skolan och till elevgruppen.

Studieplan Redovisning 1 Läromedel: Andersson & Ekström R2000 Redovisning 1 Faktabok och Övningsbok (ev Kommentarer och lösningar) Kursledare: C-G Ekström, 0708-881910 e-post: cege.ekstrom@mailbox.swipnet.se Vecka   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11

Lärarhandledning / Liber AB

Avsnitt Kapitel Företagsform 1 Företagsnamn, registrera företag 1 Moms, skatt och arbetsgivaravgifter 2 Redovisning av moms och skatter 2 Beräkna kostnader och resultat 3 Lov Budgetering 3 Affärshändelser, rapporter, dubbel bokf 4 Bokför med moms 4 Bokföring på dator 4

Uppgifter (tillval) 1:1-5 1:6-11 2:1-6 2:7-12 3:1-8 3:-9-15 (3:16-17) 4:1-8 (4:9 4:10-13 (4:15-17) 4:14

Inledning •

11


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Prov Kap 1-4 Kontering samt bokföring på dator Kontering med moms och personalskatter Lov Bokslut Bokföring och bokslut på dator Bokslut med periodisering - Varulager och inventarier - Interimsfordran och interimsskuld Ekonomiska rapporter Uppföljning och nyckeltal Granska egen årsredovisning Prov kap 5-9

5 5

5:1-6 5:7-14 (5:15-17)

6 6

6:1-6 (6:7-8) 6:9-10

7 7 8 9 9

7:1-11 7:11-18 (7:20-21) 8:1-5 (8:6-7) 9:1-6 (9:8) 9:7

Innehåll i lärarhandledningen På följande sidor finns för varje kapitel lärartips för genomgång av faktaboken samt kommentarer till uppgifterna i övningsboken. Här finns även OH-bilder som också finns som PowerPoint på bifogad CD.

Provuppgifter I den senare delen av denna lärarhandledning finns kapitelvis förslag på provuppgifter. Provuppgifterna med tillhörande lösningar finns som både pdf- och Wordfiler på den medföljande cd-skivan så att du kan redigera och komponera egna provsammanställningar. Du kan också vid upprepad användning gå in och ändra t  ex siffror eller text för att skapa nya, egna provuppgifter – eller extra övningsuppgifter. Observera att provuppgifterna inte kan ses som färdiga skrivningsförslag till re­spektive kapitel. Där kan förekomma uppgifter som överlappar varandra eller som är alternativa, varandra uteslutande förslag. Tanken är att du som lärare genom ett urval ska kunna komponera ett eget prov, ofta på flera olika kapitel samtidigt, anpassat efter den egna planeringen och den undervisning som bedrivits. Provuppgifterna har markerats med nivåerna B och C samt D och E, vilket hänför sig till betygskriterierna för kursen Redovisning 1. Dessa nivåangivelser får ses som rekommendationer, där du själv i en del fall kan göra andra bedömningar utifrån betygskriterierna. Du väljer själv om dessa angivelser ska finnas med eller inte, när proven ställs samman och skrivs ut. Många lärare föredrar att helt til�lämpa betygskriterierna på totala elevprestationer, snarare än på enskilda uppgifter. Detta gäller framför allt nivå A, vilken vi därför inte heller markerat på dessa provuppgifter.

12

• Inledning

Lärarhandledning / Liber AB


Grunderna för märkningen

Kännetecknande för D–E-nivå är bl a formuleringar som att eleven ”löser enkla problem”, ”beskriver”, ”upprättar enkla”, ”redogör för vanliga” osv. Motsvarande krav för B–C-nivå är bl a att eleven ”redogör”, ”jämför”, ”använder” och ”motiverar”. För A-nivå gäller bl a ”analyserar”, ”föreslår” samt ”tolkar och värderar”. Det är som synes inte helt lätt att utifrån betygskriterierna avgöra vilka krav som ställs för respektive nivå. Man kan dock dra slutsatsen att D–E-nivå innebär mer stöd och handledning och mindre komplexa frågeställningar än vad som gäller för B–C-nivå.

Lärarhandledning / Liber AB

Inledning •

13


14

• Inledning

Lärarhandledning / Liber AB


Undervisningsstöd inkl OH

Lärarhandledning / Liber AB

Inledning •

15


16

• Inledning

Lärarhandledning / Liber AB


Block 1: Företagsstart

kapitel   1. Registrera företaget   2. Betala skatter och avgifter

Lärarhandledning / Liber AB

Inledning •

17


Registrera företaget

Kapitlets ingress handlar om vad man ska tänka på när man startar ett aktiebolag.  En av delägarna, Olle, berättar att företagets aktiekapital behövdes till investeringar. Därmed var företagets finansiering löst. En annan viktig sak är namnfrågan.  Det gäller att skydda firmanamnet och domännamnet. En livsnödvändighet för  alla företag är att ha organisationsnummer och tillstånd för F-skatt för att ha rätt  att skicka en faktura till en kund. Man kan använda ingressens story och diskutera  utifrån denna med eleverna när de har lärt sig de olika företagsformerna. Kapitlet inleds med ett avsnitt om olika företagsformer. Gå igenom de olika  företagsformerna med hjälp av OH 1:1. Om eleverna har läst avsnittet tidigare kan  genomgången gå snabbt. I annat fall kräver avsnittet en omfattande genomgång.  Oavsett vilken företagsform det gäller så ska denna registreras på Bolagsverket.  Visa hur en ansökningsblankett för en enskild näringsidkare ser ut och hur den  fylls i, OH 1:2. Förklara också att i samband med företagsregistreringen blir även  namnet skyddat. Däremot är inte namnet skyddat som domännamn. Skyddet av  domännamn känner nog många elever till. Däremot har de inte samma erfarenhet  av firmanamn.

18

• Registrera Registrera företaget företaget

Lärarhandledning / Liber AB


Kapitlets första reportage handlar om Starta eget-bidrag som hjälp att komma igång med ett företag. Ta gärna reportaget som hjälp för att diskutera fördelar och nackdelar med bidragshjälp när man ska starta företag. Gå igenom vilka verksamheter som kräver olika typer av tillstånd med OH 1:3. Kapitlets andra reportage handlar om tillstånd att hantera livsmedel. Reportagets huvudperson är Conny Sävmo som arbetar på miljöenheten i Lerums kommun. Förutom att tillstånd krävs så gör även miljöenheten kontroller. Reportaget kan användas för att diskutera nödvändigheten av olika tillstånd och hur dessa påverkar företagandet. Sist i kapitlet finns en historisk faktaruta om radions utveckling från monopol till kommersiell radio – och för att få sända radio måste man ha tillstånd. Det kan vara lämpligt att knyta samman diskussionen i reportaget om livsmedelstillstånd med denna artikels sändningstillstånds påverkan på företagandet.

Uppgifter Kapitlet börjar med repetitionsuppgifter och rätt/fel-påståenden som fungerar så att eleverna kan kontrollera sina baskunskaper om varje kapitels ämnesområde. Uppgifterna 1:1–8 behandlar val av juridisk företagsform och firmanamn. Val av företagsform vållar oftast inga bekymmer. Det är dock vanligt att eleverna tror att det är en fördel att vissa företagsformer inte inkomstbeskattas. Passa därför på att vid genomgången av uppgift 1:2 trycka på att enskild näringsidkare och ägare till handelsbolag beskattas för vinsterna som privatpersoner. I uppgift 1:9 gäller det att fylla i en registreringsblankett för enskild närings­ idkare. Det uppstår alltid frågor när eleverna fyller i blanketten. Begrepp som exempelvis prokurist känner de sällan till – dessa behöver förklaras (även om inte något ska skrivas i blankettens rutor). Uppgifterna 1:10–11 är baserade på de reportage som finns i faktaboken. Här får eleverna bekanta sig med hur verkliga företag har tacklat sina problem. OH-förteckning kap 1

OH 1:1

Olika företagsformer

OH 1:2

Registrera företaget

OH 1:3

Tillstånd

Lärarhandledning / Liber AB

Registrera företaget •

19


20

• Registrer a f ö r e t a g e t

Lärarhandledning / Liber AB


Lärarhandledning / Liber AB

Registrera företaget •

21


22

• Registrer a f ö r e t a g e t

Lärarhandledning / Liber AB


Lärarhandledning / Liber AB

Registrera företaget •

23


Ett nytt läromedel för kursen Redovisning 1. R2000 innehåller både övningsuppgifter av traditionellt slag och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande. Kompletteras med ett klart och koncist faktastoff.

R 2000

Redovisning 1

R 2000

Redovisning 1 är avsedd för kurser och utbildningar inom företagande och ekonomisk redovisning, med betoning på budgetering, bokföring, bokslut och analys. Materialet passar också mycket bra för självstudier och distansstudier.

R 2000

Redovisning 1 lämpar sig för studerande som läser Redovisning 1 på gymnasiet och i vuxenutbildningen och i andra utbildningar inom ekonomi och företagande, bl a hos studieförbund och Yrkeshögskolan (Yh).

R 2000

Redovisning 1 består av en klargörande och intresseväckande Faktabok samt en Övningsbok som innehåller rikligt med uppgifter av olika slag.

R 2000

Redovisning 1 Faktabok ger inblick i verklighetens småföretag genom exempel, aktuella företagsreportage, uppgifter och mindre praktikfall. Målsättning är att skapa en aktiv inlärning med fokus på redovisning. Materialet ger en insikt i frågeställningar kring såväl uppstart som drift av eget företag.

R 2000

Redovisning 1 Övningsbok innehåller rikligt med uppgifter i stigande svårighetsgrad, vilket ger en stegvis förstärkt inlärning. Den probleminriktade pedagogiken finns med i mindre praktikfall som sätter ekonomisk redovisning i sitt sammanhang. På Libers hemsida finns interaktiva och självrättande övningar kopplat till övningsuppgifterna samt Repetera- och Rätt eller fel-frågor.

R 2000

Redovisning 1 Kommentarer och lösningar innehåller utförliga lösningar och lösningsförslag till Övningsbokens uppgifter. Läromedelspaketet kompletteras med denna Lärarhandledning. Författarna till R2000 Redovisning 1 har bred erfarenhet av företagande och utbildning samt har skrivit ett flertal böcker i ekonomiska ämnen. Jan-Olof Andersson är konsult och utbildare och Cege Ekström är konsult och lärare inom Yrkeshögskolan (Yh).

Best.nr 47-11638-6 Tryck.nr 47-11638-6

9789147116386