Page 1

Redovisning och beskattning / Redovisning 2 består av fyra block 1 Affärsredovisning: – Redovisning av företagets ekonomi – Löpande bokföring – Bokslutsrutiner – Bokslutsplanering – Redovisning i olika företagsformer – Årsredovisning i aktiebolag – Revision och intern kontroll – Redovisning i koncerner – Företagsanalys 2 Intern redovisning: – Redovisning i varuhandelsföretag – Redovisning i tjänsteföretag – Redovisning i tillverkande företag 3 Beskattning: – Beskattning av privatpersoner – Beskattning av näringsverksamhet – Ekonomisk brottslighet 4 Internationell redovisning

Redovisning och beskattning / Redovisning 2

PROBLEMBOK med CD

Förutom denna Problembok med verklighetsnära tillämpningar inom varje problemområde finns en Faktabok och ett utförligt Lösningshäfte. Till hjälp vid arbetet i problemboken finns en CD med modeller för bokslut och analys. Som studerande har du också tillgång till Visma Spcs ekonomiprogram, via Libers hemsida (gå in på Ekonomistyrning: Redovisning och beskattning / Redovisning 2) eller via www.vismaspcs.se/elevlicens. Kommentarer, kursplaner, OH-underlag, extra-/provuppgifter m m finns samlade i Handledningen.

Författare till Redovisning och beskattning / Redovisning 2 är Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Anders Gabrielsson, Eva Jansson och Monica Tengling. De två förstnämnda är lärare i ekonomiska ämnen och bedriver egen konsultverksamhet. Anders Gabrielsson är ekonomidirektör i AB Ångpanneföreningen. Eva Jansson är auktoriserad revisor hos KPMG. Monica Tengling är också lärare i ekonomiska ämnen.

Redovisning och beskattning / Redovisning 2

Affärsekonomi! EKONOMISTYRNING är ett utbildningsmaterial som kopplar ihop metoder för ekonomisk planering, kalkylering och intern/extern redovisning med affärsmässigt tänkande. EKONOMISTYRNING består av de två läromedelspaketen Redovisning och beskattning / Redovisning 2 och Finansiering och kalkylering. EKONOMISTYRNING är främst avsett för fördjupningskurser på gymnasiet och komvux, kurser inom kvalificerad yrkesutbildning (Yh) samt grundläggande kurser på högskolan. Materialet är också lämpligt för företagsinterna utbildningar och studiecirklar samt för självstudier.

PROBLEMBOK med CD

Best.nr 47-10068-2 Tryck.nr 47-10068-2

Problembok - omslag.indd 1

13 uppl

LIBER

11-05-27 14.51.06


JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM ANDERS GABRIELSSON EVA JANSSON MONICA TENGLING

Redovisning och beskattning / Redovisning 2 PROBLEMBOK med CD

LIBER

titelsida problembok.indd 1

11-05-30 08.01.56


002_Ekonomi colo Sida 2 tisdag 10 maj 2011 11.00

Ekonomistyrning: Redovisning och beskattning /Redovisning 2 Problembok med CD ISBN 978-91-47-10068-2 © 2011 Författarna och Liber AB Redaktör: Per-Olof Bergsten Omslag: Mats Mjörnemark (bild: IBL Bildbyrå) Teckningar: Kent Harbo Bildredaktör: Cissi Glave Typografi: LundaText AB Upplaga 13:1 Tryck: Kina 2011

Bildförteckning: Tomas Franklin s 240 PhotoDisc s 57, 68, 135, 147, 158, 164, 184, 189, 196, 211, 215, 221, 224, 235, 236 Pressens Bild/Fredrik Funck s 94 /Jörgen Hildebrandt s 33 /Scanfoto s 39 Jupiterimages s 10, 11 Ola Stålebrink s 249 Cissi Glave s 222, 231

_____________________________________________________________ Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement

Information om viktiga produktstöd, förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se (titel → komplettering). Om du inte har tillgång till Internet: ring 040-25 86 00 och begär vår Kundservice, så skickar vi aktuell utskrift till dig. _____________________________________________________________

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t ex kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 För beställningar även: tfn 08-690 93 30 fax 08-690 93 01 www.bokhandeln.liber.se


003-006_Ekonomi Förord mm Sida 3 tisdag 10 maj 2011 11.02

Till läsaren Detta är en problembok med tillämpningsövningar som ansluter till faktaboken Redovisning och beskattning /Redovisning 2. Boken bygger helt på den EU-anpassade kontoplanen BAS 2000 (inkl kontinuerliga uppdateringar) och anknyter till den nya årsredovisningslagen. Övningarna i problemboken anknyter till motsvarande kapitel i faktaboken. Inom varje kapitel finns olika typer av problemställningar. Dessa är var för sig ordnade i stigande svårighetsgrad. Syftet med övningen samt problemtypen framgår av marginalrubrik och uppgiftens titel. Eftersom övningarna är ordnade i stigande svårighetsgrad blir problemen alltmer komplicerade. En del övningar är markerade med *, vilket innebär att de är lite mer krävande, antingen beroende på omfattningen eller på analysarbetet. Markeringen innebär också att uppgiften av tidsskäl kan uteslutas utan att viktiga baskunskaper blir obehandlade. Övningar markerade med * har som målsättning att ytterligare befästa faktakunskaperna och att sätta dem i sitt sammanhang. Markeringen ”Praktikfall” innebär att uppgiften visar en helhet som integrerar olika kunskapsmoment i boken. Sist i problemboken finns ett praktikfall, ”Air Vision”, som ger möjlighet att arbeta med alltifrån kontering till årsredovisning och deklaration för ett mindre aktiebolag. Kortfattat facit finns i boken som lös bilaga. En separat lösningsbok innehåller kommentarer till övningar och fullständiga lösningar av samtliga problem. När det gäller problemställningar av analyskaraktär får svaret ses som ett förslag till lösning. Den föreslagna lösningen bör i dessa fall diskuteras tillsammans med andra alternativa förslag i studiegruppen. Till problemboken finns nu också en cd, Bokslut & Analys, som innehåller samtliga bokslutstablåer inlagda i Excel-modeller, vilket underlättar bokslutsarbetet väsentligt. Cd:n innehåller också Excel-modeller för nyckeltalsberäkning till uppgifterna i kapitel 9 och mallarna för bokslutsuppställningar för årsbokslut. På nästa sida visas cd:ns innehåll. Den fristående cd:n WinKonto kan användas som komplement för träning av kontering av affärshändelser enligt baskontoplanen. (Såväl WinKonto som Bokslut & Analys har utformats i samarbete med Ola Stålebrink, Avia AB.)

Trettonde upplagan I denna trettonde upplaga (augusti 2011) har fakta och exempel liksom samtliga övningsuppgifter setts över och uppdaterats bl a med hänsyn till de redovisnings- och skatteregler etc som gäller för inkomståret 2011, dvs taxering 2012. Se även faktabokens förord. Observera att häftet Kommentarer och lösningar anpassat till problembokens trettonde upplaga bär upplagebeteckningen 12. En nyhet är vidare att du som studerande kan hämta en elevlicens för Visma Spcs ekonomiprogram via Libers hemsida (gå in på Ekonomistyrning: Redovisning och beskattning/Redovisning 2) eller via www.vismaspcs.se/elevlicens. Administration 500 innefattar bokföringsprogrammet, som kan köpas separat, men också program för kund- och leverantörsfakturor. Eventuella ändringar beträffande innehållet i såväl faktabok som problembok och lösningar återfinns på Internet (se adress på föregående blad). Lycka till med studierna! Författare och redaktion

3


003-006_Ekonomi Fรถrord mm Sida 4 tisdag 10 maj 2011 11.02

Cd:n Bokslut & Analys (innehรฅll)

4


003-006_Ekonomi Förord mm Sida 5 tisdag 10 maj 2011 11.02

Innehåll BLOCK 1 Affärsredovisning 1. Redovisning av företagets ekonomi 7 2. Löpande bokföring 13 3. Bokslutsrutiner 35 4. Bokslutsplanering 59 5. Redovisning i olika företagsformer 81 6. Årsredovisning i aktiebolag 117 7. Revision och intern kontroll 145 8. Redovisning i koncerner 155 9. Företagsanalys 161 BLOCK 2 Internredovisning 10. Redovisning i varuhandelsföretag 173 11. Redovisning i tjänsteföretag 187 12. Redovisning i tillverkande företag 193 BLOCK 3 Beskattning 13. Beskattning av privatpersoner 205 14. Beskattning av näringsverksamhet 213 15. Ekonomisk brottslighet 233 BLOCK 4 Internationell redovisning 16. Internationell redovisning 239 INTEGRERAD ÖVNING Bokföring – årsbokslut – årsredovisning – deklaration 247 Kopieringsunderlag: Konteringsrutor (3 typer) Bokföringsorder Bokslutstablå Mallar för balansräkning och resultaträkning enligt bokföringslagen Mallar för balansräkning och resultaträkning enligt årsredovisningslagen

Exempel på BAS-kontoplan Bilaga: Kortfacit

5


003-006_Ekonomi Fรถrord mm Sida 6 tisdag 10 maj 2011 11.02

6


007-012_Ekonomi kap1 Sida 7 tisdag 10 maj 2011 11.18

1. 1:1

Redovisning av företagets ekonomi Bokföringssystem Redovisning för frisersalong

1:2

Bokföringslagen Diskussion om bokföringen

1:3

Bokföringens grunder Registrering av affärshändelser

1:4

Bokföringens grunder Kontering för IT-Caféet i dagbok

1:5

Hur sker redovisningen på ett företag? Bokföring i praktiken – fältuppgift

7

1


007-012_Ekonomi kap1 Sida 8 tisdag 10 maj 2011 11.18

1:1 Bokföringssystem

Redovisning för frisersalong Tina Molin äger sedan ett år tillbaka en frisersalong. Hon driver företaget som en enskild firma och har en anställd. Omsättningen beräknas för det första året uppgå till drygt 500 000 kr. Tina låter en redovisningsbyrå sköta bokföringen med hjälp av dator. Hon fyller själv i en dagbok med konton för likvida medel, moms och övrigt. Redovisningsbyrån får en kopia av dagboken var 14:e dag och använder den som bokföringsunderlag. Tina får i sin tur varje månad tillbaka en verifikationslista och en huvudbok. Tina är inte nöjd med det nuvarande bokföringssystemet. Hon tycker att redovisningsbyrån gör hennes bokföringsarbete en gång till. Dessutom anser hon att datalistorna från byrån är oöverskådliga och att hennes dagboksblad ger en bättre överblick över vad som har hänt. Salongens verksamhet är inte så komplicerad. Förutom dagskassorna blir det ca tio verifikationer i månaden för t ex hyra, lön, el och tele. Chefen för redovisningsbyrån har sagt att det inte räcker att använda dagboken, eftersom man också måste ha en huvudbok enligt lagen. Ge ett förslag på hur Tina kan lägga upp sin bokföring på ett enkelt och lagligt sätt.

1:2 Bokföringslagen

Diskussion om bokföringen Rune och Birgitta Gustavsson driver sedan några år tillbaka en livsmedelsbutik tillsammans. Butiken omsätter ca 10 Mkr per år. Arbetet med butiken fungerar bra. Det är den administrativa delen, och då främst bokföringen, som Rune och Birgitta bråkar om. De sköter själva sin bokföring och har en dator till hjälp.

A Birgitta sitter en stund varje kväll och bokför alla dagens affärshändelser. Rune tycker det är bättre att samla ihop verifikationerna för en vecka och bokföra alla veckans affärshändelser under helgen. Birgitta menar att det är olagligt, en dagbok ska föras varje dag.

Har Birgitta rätt?

B Birgitta bokför alla leverantörsfakturor dels när de kommer, dels när de betalas. Detta irriterar Rune som anser att det är bättre att vänta med att bokföra fakturan tills den är betald. ”Därigenom slipper vi halva arbetet, och med tanke på att vi har ca 20 fakturor i veckan sparar vi mycket tid”, menar Rune. Får de använda Runes sätt att bokföra fakturor?

C Förutom den vanliga bokföringen har Birgitta en leverantörsreskontra, där skulderna till varje leverantör registreras. Detta dubbelarbete tycker inte Rune om. ”Det går bra att se vilka fakturor som är betalda i den vanliga bokföringen”, framhåller Rune.”Men reskontrabokföring är faktiskt obligatorisk enligt lag om man har ett större antal fakturor”, säger Birgitta. Måste företaget ha reskontrabokföring?

8


007-012_Ekonomi kap1 Sida 9 tisdag 10 maj 2011 11.18

D Birgitta har för vana att alltid ha verifikationerna inlåsta i företagets kassaskåp. Detta tycker Rune är onödigt, eftersom man ofta behöver titta på någon verifikation under dagen och det då är besvärligt att behöva öppna kassaskåpet. Rune anser att det räcker att verifikationerna är förvarade i kassaskåpet under natten, medan de kan finnas framme under dagen. Måste verifikationerna ständigt förvaras i kassaskåpet?

E Birgitta påpekar ofta för Rune att man måste vara noggrann med hur verifikationerna är utformade. Rune har den senaste tiden kommit med kvitton från leverantörer som saknat leverantörens firmanamn och organisationsnummer. Rune anser att det är en bagatell. ”Ska man få ett bra inköpspris på en vara, kan man inte krångla för mycket med papper, sådant irriterar bara folk”, menar Rune. Vilka uppgifter måste ett kvitto från en leverantör innehålla?

1:3 Bokföringens grunder

Registrering av affärshändelser Registrera följande affärshändelser genom att debitera eller kreditera angivna belopp på raden för respektive konto (bortse från moms).

A Varor köps in kontant för 15 100 kr. Debet

Kredit

E Leverantörsskuld på 28 300 kr (se B) betalas över plusgiro. Debet

Kassa

............................ ............................

Varuinköp

............................ ............................

B Varor köps in på kredit för 28 300 kr. Debet

Kredit

Leverantörsskulder

............................ ............................

Varuinköp

............................ ............................

C Företaget tar ett banklån på 80 000 kr och sätter in pengarna på checkräkning. Debet

Kredit

Checkräkning

............................ ............................

Banklån

............................ ............................

D Varor säljs på kredit för 16 400 kr. Debet

Kredit

Kundfordringar

............................ ............................

Försäljning

............................ ............................

Kredit

Plusgiro

............................ ............................

Leverantörsskulder

............................ ............................

F Ränta betalas över checkräkning till banken för lån (se C) med 2 000 kr. Debet

Kredit

Checkräkning

............................ ............................

Räntekostnader

............................ ............................

G Banklånet (se C) amorteras med 5 000 kr. Betalning sker över checkräkning. Debet

Kredit

Checkräkning

............................ ............................

Banklån

............................ ............................

H Kundfordran (se D) betalas över plusgiro. Debet

Kredit

Plusgiro

............................ ............................

Kundfordran

............................ ............................

9

1


007-012_Ekonomi kap1 Sida 10 tisdag 10 maj 2011 11.18

1:4 Bokföringens grunder

Kontering för IT-Caféet i dagbok A IT-Caféet ägs av Jeff Richardson och där kan kunderna fika och hyra datorer med uppkoppling på Internet och datorspel. Kontera nedanstående affärshändelser för den 1 och 2 september (konteringsrutor s 11 och 12 eller som kopieringsunderlag bak i boken). Använd kontoplanen i slutet av boken. Bortse från moms. Sep Affärshändelser 1 – Dagskassan för serveringen uppgår till 5 200 kr (ver 653). – Dagskassan för uthyrningen uppgår till 3 100 kr (ver 654). – Jeff överför 8 000 kr från kassan till checkräkning (ver 655). – Faktura för varor för 1 300 kr har kommit från en leverantör (ver 656). – Jeff köper bröd för 210 kr som betalas kontant (ver 657). – Faktura för försäkring på 2 600 kr kommer (ver 658). 2 – Dagskassan för serveringsverksamheten uppgår till 7 100 kr (ver 659). – Dagskassan för uthyrningen uppgår till 4 700 kr (ver 660). – 11 000 kr överförs från kassan till plusgiro (ver 661). – Jeff betalar en leverantörsfaktura på 3 100 kr över checkräkning som är bokförd som skuld (ver 662). – Jeff köper kontant rosor för 300 kr. Rosorna brukar han dela ut till kvinnliga gäster (ver 663). – En irriterad gäst påstår att han varit magsjuk i tre dagar efter att ha ätit en räksmörgås på IT-caféet. Jeff ger honom 100 kr kontant som kompensation (ver 664).

B Bokför konteringarna för IT-Caféet på dagboksbladet nedan. Lägg upp följande konton i de tomma kolumnerna: Kassa, Checkräkning, Leverantörsskulder, Försäljning och Hyresintäkter.

C Gör tvärkontroll. Dag Text

Ver nr Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit

............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... ............ ............................................................. ............ .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. .........

10


007-012_Ekonomi kap1 Sida 11 tisdag 10 maj 2011 11.18

1

Ver nr _______

Ver nr _______

Konto Nr

Debet kronor

Namn

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

➼ Övriga konton Debet

Kredit

Debet

Kredit

Nr

Namn

Debet

Kredit

.................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ......... .................. ............................................................................................ ......... .................. .........

11


007-012_Ekonomi kap1 Sida 12 tisdag 10 maj 2011 11.18

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

1:5 Hur sker redovisningen på ett företag?

Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto

Namn

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Nr

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Konto

Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Bokföring i praktiken – fältuppgift A Hur kan bokföringen ordnas i praktiken? Ta kontakt med ett företag på din ort och intervjua den som har hand om bokföringen. Exempel på frågor som kan ställas: • Hur ser dagbok, huvudbok, reskontra, bokslutsrapporter m m ut? • Hur ser kontoplanen ut? • Hur sker konteringen och registreringen? • Hur gör man avstämning och kontroll?

B Redovisa för de andra i klassen hur bokföringen går till på ”ditt” företag. Det är därför bra om du kan ta med exempel på blanketter, datalistor etc från företaget.

12


013-034_Ekonomi kap2 Sida 13 tisdag 10 maj 2011 11.19

2. 2:1

Löpande bokföring

2

Försäljning och inköp 1 Kontering av affärshändelser för Berga Blomsterhandel

2:2

Försäljning och inköp 2 Kontering av affärshändelser för hälsobutik

2:3

Försäljning och kunder Kontering av affärshändelser för Båttillbehör AB

2:4

Momsdeklaration Momskontering för järnhandel

2:5

Inköp och leverantörer Registrering av leverantörsfakturor för Skärmflygarna AB

2:6

Handel med utlandet Kontering av transaktioner i utländsk valuta

2:7

Lönekontering 1 Kontering av lönetransaktioner, skattedeklaration

2:8

Lönekontering 2 Kontering av lönetransaktioner, skattedeklaration

2:9

Registrering av olika typer av affärshändelser 1 Kontering för bilverkstad

2:10*

Registrering av olika typer av affärshändelser 2 Kontering för grossistföretag

2:11*

Rättelsekonteringar Rättelse via bokföringsorder av felaktiga registreringar

13


013-034_Ekonomi kap2 Sida 14 tisdag 10 maj 2011 11.19

2:1 Försäljning och inköp 1

Kontering av affärshändelser för Berga Blomsterhandel Berga Blomsterhandel i östra Göteborg ägs av Birgitta Börjesson. Förutom blommor och krukväxter säljer Birgitta även eterneller. All försäljning är kontantförsäljning, medan inköpen sker på kredit. På kort tid har Birgitta fått en trogen kundkrets. Kontera i konteringsrutorna följande affärshändelser som inträffade i början av april. Använd kontoplanen i slutet av boken. Apr Affärshändelser 1 – Dagskassa, dvs dagens försäljning, 2 850 kr, varav moms 570 kr (ver 218). – Faktura från Blomsterleverantören AB på 2 600 kr betalas via bankgiro. Fakturan har tidigare registrerats som en leverantörsskuld (ver 219). 3 – Birgitta tar för egen del ut 1 635 kr ur kassan (ver 220). – Dagskassa 2 825 kr, varav moms 565 kr (ver 221). 4 – Kontantinköp av blommor från partihallarna för 2 640 kr, varav moms 528 kr (ver 222). – Birgitta tar ut 2 350 kr från kassan och sätter in på checkräkning (ver 223). – Dagskassa 2 270 kr, varav moms 454 kr (ver 224). 5 – Från Ventman AB kommer en faktura avseende en inköpt klimatanläggning, 20 000 kr, varav moms 4 000 kr (ver 225). – Faktura på 1 835 kr från Hammenhögs Frö betalas via bankgiro. Fakturan har tidigare bokförts som en leverantörsskuld (ver 226). – Dagskassa 2 170 kr, varav moms 434 kr (ver 227). 6 – Teleräkning (ej tidigare bokförd) på 845 kr, varav moms 169 kr, betalas kontant från kassan (ver 228). – Från Blå Blomman kommer en faktura på eterneller. Slutsumman är 1 230 kr, varav moms 246 kr (ver 229). – Birgitta betalar fönsterputsning kontant med 170 kr, varav moms 34 kr (ver 230). – Birgitta skriver ut en check på 1 240 kr för överföring till kassan (ver 231).

Ver nr _______ Konto Nr

14

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor


013-034_Ekonomi kap2 Sida 15 tisdag 10 maj 2011 11.19

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

2 Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Konto

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto

Namn

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Nr

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Konto

Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

15


013-034_Ekonomi kap2 Sida 16 tisdag 10 maj 2011 11.19

2:2 Försäljning och inköp 2

Kontering av affärshändelser för hälsobutik Tuula Solberg äger en hälsobutik i Västervik. Försäljningen sker kontant medan största delen av inköpen sker på kredit. Tuula sköter själv sin bokföring med hjälp av en dator. Kontera följande affärshändelser med hjälp av kontoplanen i slutet av boken. Mars Affärshändelser 1 – Dagskassa, dvs dagens försäljning, 3 220 kr, varav moms 644 kr, sätts in på checkräkning (ver 327). – Hyran för mars 1 350 kr, + moms 338 kr, betalas med check (ver 328). – Faktura erhålls från AB Örtimporten. Fakturans slutsumma är på 13 520 kr, varav moms 2 704 kr (ver 329). 2 – Dagskassa 2 870 kr, varav moms 574 kr, sätts in på checkräkning (ver 330). – Faktura erhålls från Renia för städning av butiken. Fakturan är på 825 kr, varav moms 165 kr (ver 331). 3

4

7

– Dagskassa 1 570 kr, varav moms 314 kr, sätts in på checkräkning (ver 332). – Tuula betalar 750 kr i ränta för ett banklån. Betalningen görs via bankgiro (ver 333). – Faktura erhålls från Björsells AB för kontorsmaterial. Fakturans slutsumma är på 486 kr, varav moms 97 kr (ver 334). – Dagskassa 2 810 kr, varav moms 562 kr. 1 400 kr sätts in på checkräkning och resten behålls i kassan (ver 335). – Fakturan från Renia (2 mars) betalas med pengar från kassan (ver 336). – Dagskassa 2 250 kr, varav moms 450 kr, sätts in på checkräkning (ver 337). – Fakturan från Örtimporten (1 mars) betalas via bankgiro (ver 338). – Räkning från Telia, 1 850 kr varav moms 370 kr, betalas via bankgiro. Räkningen är inte bokförd tidigare (ver 339).

Ver nr _______ Konto Nr

16

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor


013-034_Ekonomi kap2 Sida 17 tisdag 10 maj 2011 11.19

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

2 Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Konto

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto

Namn

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Nr

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Konto

Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

17


013-034_Ekonomi kap2 Sida 18 tisdag 10 maj 2011 11.19

2:3 Försäljning och kunder

Kontering av affärshändelser för Båttillbehör AB Kontera i konteringsrutorna följande urval av affärshändelser för Båttillbehör AB. Företaget säljer tillbehör till båtar, t ex reservdelar, segel, färg och vajrar. Använd kontoplanen i slutet av boken. Affärshändelser 1 Den kontanta dagsförsäljningen uppgår till 20 000 kr inkl moms (ver 181). 2 Kontokortsförsäljningen uppgår till 40 000 kr inkl moms. Avgiften till kontokortsföretagen är 600 kr (ver 213). 3 Skärets kappseglingsklubb har tidigare köpt färg för 12 000 kr inkl moms. Färgnyansen stämde inte med den utlovade, vilket inte upptäcktes förrän färgen torkat. Kappseglingsklubben får därför en kreditfaktura på 4 000 kr inkl moms (ver 243). 4 En av de största kunderna, Nordsundets båtvarv, har förhandlat sig till en kassarabatt på 2 %. När Nordsundets båtvarv betalar en faktura på 20 000 kr via bankgiro, som är bokförd som kundfordran, gör man samtidigt avdrag för kassarabatt med 320 kr och moms 80 kr (ver 279). 5 En kund som tidigare har haft näringsförbud får i princip endast handla kontant eller mot förskott. Kunden har beställt ett ankarfäste för 15 000 kr inkl moms och betalar 10 000 kr i förskott med en check (ver 311). 6 En faktura sänds till vår förskottsbetalande kund (se 5) på resterande 5 000 kr inkl moms (ver 314). 7 Fakturan på 5 000 kr (se 6) betalas av kunden över plusgiro (ver 328). 8 En kund har oväntat gått i konkurs och efterlämnar en obetald faktura på 10 000 kr inkl moms. Fakturan har inte skrivits ned tidigare. Från konkursförvaltaren kommer en slutbetalning över plusgiro på 4 000 kr inkl moms (ver 366).

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto Nr

18

Namn

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn


013-034_Ekonomi kap2 Sida 19 tisdag 10 maj 2011 11.19

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Debet kronor

Namn

Kredit kronor

2 Ver nr _______ Konto Nr

Namn

2:4 Momsdeklaration

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Debet kronor

Namn

Kredit kronor

Momskontering för järnhandel Sven Murkfjäll har en järnhandel som han driver som enskild näringsidkare. Han måste deklarera moms varje månad. Den 12 juni är sista dagen att redovisa momsen för april. Omsättningen exkl moms var 638 672 kr under april månad. Den ingående momsen var 90 190 kr. Sven har fyllt i momsdelen i skattedeklarationen nedan. 15 96 6 8

6 3 86 72

A Kontera överföring av in- och utgående moms till kontot för redovisning av moms.

B Kontera överföringen av momsskulden till avräkningskontot för skatter och avgifter.

9 0 190

6 9 4 78

C Kontera inbetalningen av momsen och andra skatter och avgifter över plusgiro till Skatteverket. Totalt belopp för samtliga skatter och avgifter är 210 700 kr. A

Ver nr _______

Konto Nr

C

Namn

B Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______

Konto Nr

Namn

19


013-034_Ekonomi kap2 Sida 20 tisdag 10 maj 2011 11.19

2:5 Inköp och leverantörer

Registrering av leverantörsfakturor för Skärmflygarna AB Kontera följande urval av affärshändelser för Skärmflygarna AB. Företaget säljer kurser i skärmflygning och hyr ut fallskärmar. Använd kontoplanen i slutet av boken. Affärshändelser 1 Ett parti linor som Skärmflygarna tidigare köpt in för 6 000 kr inkl moms har visat sig inte klara påfrestningarna. Flera kunder har haft problem med att linorna har gått av och de har därför varit tvungna att hastigt avbryta sin flygning. Skärmflygarna har fått en kreditfaktura på 3 000 kr inkl moms (ver 5873) för att levererade linor inte har hållit utlovad kvalitet. 2 Företaget har fått en kassarabatt på 240 kr som tillsammans med momsen på 60 kr dras av när man betalar en faktura, vilken tidigare har bokförts som leverantörsskuld. Fakturan var ursprungligen på 15 000 kr och den betalas över plusgiro (ver 5892). 3 Företaget har beställt ett större parti segelduk för 40 000 kr inkl moms. För detta parti var de tvungna att betala 30 000 kr i förskott över checkräkning (ver 5932). 4 Företaget får en faktura på 10 000 kr inkl moms som gäller resterande betalning för partiet med segelduk (se punkt 3) (ver 5946). 5 Fakturan på 10 000 kr (se punkt 4) betalas över plusgiro (ver 5959).

20


013-034_Ekonomi kap2 Sida 21 tisdag 10 maj 2011 11.19

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

2 Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

2:6 Handel med utlandet

Kontering av transaktioner i utländsk valuta A Kontera följande urval av affärshändelser för CW Pump AB. Företaget säljer membranpumpar som ingår i andra maskiner. Det mesta av materielet importeras och de flesta pumparna exporteras. Använd kontoplanen i slutet av boken. (Konteringsrutor s 22 eller som kopieringsunderlag i slutet av boken.) Affärshändelser 1 Kolvringar köps på kredit från ett företag i Tyskland för 2 000 euro, kurs 9,00 SEK (ver 424). 2 En större pump säljs på kredit till ett företag i England för 10 000 kr exkl moms (ver 445). Företaget är momsregistrerat i England. 3 Fakturan från det tyska företaget betalas via bankgiro (se 1). Kursen på betalningsdagen är 9,20 SEK (ver 459). 4 Vevhus köps på kredit från ett företag i USA för 10 000 $, kurs 7,30 SEK (ver 463). 5 Från tullen kommer faktura på moms på 18 250 kr (se 4) för vevhuset från USA (ver 472). 6 Två pumpar säljs till ett företag i Brasilien och fakturan uppgår till 14 000 kr exkl moms (ver 481).

➥ 21


013-034_Ekonomi kap2 Sida 22 tisdag 10 maj 2011 11.19

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Nr

Namn

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto

Konto

Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

B Ur CW Pumps bokföring föregående momsperiod hämtas följande upplysningar (kr): Försäljning, Sverige Försäljning, export utanför EU Försäljning till annat EU-land Inköp från annat EU-land Utgående moms, Sverige Beräknad utgående moms, inköp från EU Ingående moms, Sverige Införselmoms, import från land utanför EU Beräknad ingående moms, inköp från EU

672 500 238 650 133 220 48 440 168 125 12 110 104 330 12 560 12 110

konto 3010 konto 3030 konto 3040 konto 4030 konto 2610 konto 2615 konto 2640 konto 2640 konto 2645

Fyll i nedanstående blankett för momsdeklaration (utdrag ur skattedeklaration).

22


013-034_Ekonomi kap2 Sida 23 tisdag 10 maj 2011 11.19

2:7 Lönekontering 1

Kontering av lönetransaktioner, skattedeklaration Top-Set är en klädbutik som ägs av Nina Bruttolön 55 330 Gullheden och drivs som enskild firma. Skatt 14 507 Företaget har fyra anställda, vilka ska ha 40 823 kr lön den 25 november. I samband med utbe- Nettolön talningen av lön drar Nina av skatt enligt uppställningen ovan.

A Kontera löneutbetalningen från checkräkningen. B Kontera skulden för sociala avgifter som beräknas till 18 259 kr. C Kontera överföringen av källskatt och sociala avgifter, enligt A och B, till kontot för avräkning för skatter och avgifter. Nedan finns en skattedeklaration där skatt och sociala avgifter är införda.

D Den 12 december betalar Nina in avdragen skatt och sociala avgifter för den lön som har betalats ut under november. Företaget redovisar också en momsskuld på 12 870 kr för oktober månad. Detta belopp är överfört till avräkningskontot för skatter och avgifter. Ninas Fskatt för månaden är på 12 700 kr. Kontera inbetalningen av skatter och sociala avgifter som sker över plusgiro.

55330 55330 55330

18259

18259

A

14507

55330

14507 32766

Ver nr _______

Konto Nr

C

55330

Namn

B Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______

Konto Nr

Namn

Konto Nr

D Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______

Konto Nr

Namn

23

2


013-034_Ekonomi kap2 Sida 24 tisdag 10 maj 2011 11.19

2:8 Lönekontering 2

Kontering av lönetransaktioner, skattedeklaration Fraktmästarna är ett åkeri som drivs som enskild firma med tre chaufförer. Under januari månad har åkeriet dessutom haft hjälp av en studerande. Vid utbetalningen av lönen för januari görs avdrag för personalskatt enligt följande: Bruttolön Skatt Nettolön

55 690 15 047 ______ 40 643 kr

A Kontera utbetalningen av lön för januari som gjorts över bankgiro. B Kontera skulden för sociala avgifter som beräknas till 18 378 kr. C Kontera överföringen av källskatt och sociala avgifter enligt A och B till kontot för avräkning för skatter och avgifter. Nedan visas ett utdrag ur skattedeklarationen.

D Kontera utbetal-

55690 55690 55690

92760

18378

18378

A

55690

15047

55690

15047 33425

54630

Ver nr _______

Konto Nr

C

38130

Namn

B Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______

Konto Nr

24

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______

Konto Nr

D

ningen via plusgiro av sociala avgifter, skatt samt moms den 12:e februari enligt utdragen ur skattedeklaration till vänster. Momsen gäller december och är överförd till avräkningskontot för skatter och avgifter. F-skatten uppgår till 16 870 kr för månaden.

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______

Konto Nr

Namn


013-034_Ekonomi kap2 Sida 25 tisdag 10 maj 2011 11.19

2:9 Registrering av olika typer av affärshändelser 1

Kontering för bilverkstad Kjell Larsson driver en bilverkstad som enskild näringsidkare tillsammans med två anställda. Verkstaden ligger på Ringön i Göteborg. Man reparerar i första hand personbilar, men också lastbilar och vissa andra fordon såsom grävmaskiner och truckar. Kjell sköter själv sin bokföring med hjälp av en dator. Kontera nedanstående urval av affärshändelser (konteringsrutor s 26–27 eller använd kopieringsunderlag i slutet av boken). Affärshändelser 1 En faktura som gäller reservdelar kommer från AB Biltillbehör. Fakturan uppgår till 5 670 kr, varav moms 1 134 kr (ver 102). 2 En kund betalar en faktura på 3 760 kr till plusgirokontot. Fakturan är tidigare bokförd som en kundfordran (ver 184). 3 Lokalhyran betalas över bankgiro med 11 500 kr + moms 2 875 kr (ver 197). 4 Kjell bokför dagskassorna varje dag i en kassajournal. En gång per vecka för han in beloppet i bokföringen. Denna vecka uppgår dagskassorna till 28 910 kr, varav moms 5 782 kr (ver 199). 5 Skatter och avgifter enligt skattedeklarationen på s 28 överförs till kontot för avräkning för skatter och avgifter (ver 201). 6 Skatterna och avgifterna enligt 5 betalas tillsammans med Kjells Fskatt på 16 280 kr över plusgiro (ver 202). 7 Kjell har direktimporterat delar för att kunna reparera en tysktillverkad truck. Enligt fakturan ska han betala 600 euro exkl moms. Valutakursen är 9 kr för 1 euro (ver 223). 8 Kjell betalar fakturan från AB Biltillbehör (se ver 102) med en check (ver 248). 9 Faktura sänds till Grävlingarna AB för reparation av motorn på en grävmaskin. Fakturan uppgår till 38 170 kr, varav moms 7 634 kr (ver 277). 10 Kjell har köpt en hydraulisk lyftanordning från Kraftprodukter AB. Fakturan uppgår till 27 200 kr, varav moms 5 440 kr (ver 293). 11 Fakturan från Tyskland (se ver 223) betalas med 600 euro över bankgiro. Glädjande nog är kursen för euro endast 8,80 kr (ver 311). 12 Kjell får en faktura från Bil & Truck som gäller levererade reservdelar. Fakturan uppgår till 31 700 kr, varav moms 6 340 kr (ver 323). 13 Kjell driver företaget som en enskild firma och gör ett kontant privatuttag på 16 000 kr. Det är pengar som han behöver för privat konsumtion (ver 344). 14 I leveransen från Bil & Truck (se ver 323) finns en bakaxel som är defekt. Eftersom företaget inte kan leverera en ny axel får Kjell en kreditfaktura på 5 800 kr, varav moms 1 160 kr (ver 351).

➥ 25

2


013-034_Ekonomi kap2 Sida 26 tisdag 10 maj 2011 11.19

15 Fakturan till Kraftprodukter AB (se ver 293) betalas över plusgiro (ver 378). 16 Eftersom fakturan till Kraftprodukter betalas för sent kommer en ny faktura som gäller dröjsmålsränta på 340 kr. Dröjsmålsränta är inte momsbelagd (ver 401). 17 Betalning över bankgiro sker till Bil & Truck (se ver 323 och 351) (ver 429). 18 Lön till de anställda uppgår till 33 900 kr. Personalskatt dras enligt preliminärskattetabellen med 10 450 kr. Resterande belopp betalas ut över bankgiro (ver 438) 19 Kontera skulden för sociala avgifter som beräknas till 11 187 kr (ver 439). 20 Överföring av utgående moms, 171 720 kr, och ingående moms, 98 216 kr, görs till momsredovisningskontot (ver 452). Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

26

Namn

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Konto

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto

Nr

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Konto

Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn


013-034_Ekonomi kap2 Sida 27 tisdag 10 maj 2011 11.19

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

2 Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto

Namn

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Nr

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Konto

Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

➼ 27


013-034_Ekonomi kap2 Sida 28 tisdag 10 maj 2011 11.19

648 584

162 146

25 760

6 440

96 166 72 420 35690 35690 11778

35690

11778

2:10* Registrering av olika typer av affärshändelser 2

35690

10847

35690

10847 22625

Kontering för grossistföretag VVS-Grossisten är en enskild firma som säljer VVS-produkter till detaljister och större byggnadsföretag. Man köper produkterna främst från svenska tillverkare, men i ökad utsträckning även från utländska leverantörer. Bokföringen gör man med hjälp av dator. Kontera följande urval av affärshändelser i konteringsrutorna på s 30– 31 (eller använd kopieringsunderlag). Avrunda till hela kronor. Affärshändelser 1 Från Hultaredsplast AB kommer en faktura som gäller varuinköp för 76 400 kr, varav moms 15 280 kr (ver 103). 2 Företaget betalar över bankgiro fakturor som är bokförda som leverantörsskulder. Betalningen uppgår till 68 850 kr och då har en kassarabatt på 1 480 kr dragits av tillsammans med 370 kr i moms (ver 111). 3 Faktura på 232 400 kr, varav moms 46 480 kr, sänds till Forsbergs Byggnads AB för en leverans av sanitetsporslin (ver 131).

28


013-034_Ekonomi kap2 Sida 29 tisdag 10 maj 2011 11.19

2

4 I leveransen till Forsbergs Byggnads AB (se ver 131) visade det sig att åtta toalettstolar var något missfärgade. Forsbergs har reklamerat stolarna, och eftersom de redan är monterade har företaget begärt 50 % prisreduktion. Vi skickar därför en kreditfaktura på 8 400 kr, varav moms 1 680 kr (ver 158). 5 Vi får betalt över bankgiro från AB Byggtjänst för en faktura på 356 000 kr. Fakturan är tidigare bokförd som kundfordran (ver 184). 6 Betalningen från AB Byggtjänst kommer en vecka efter sista betalningsdagen. Vi sänder därför en faktura på dröjsmålsränta 1 068 kr. Det är ingen moms på dröjsmålsränta (ver 213). 7 Betalning över plusgiro kommer från Forsbergs Byggnads AB (se ver 131 och 158) (ver 248). 8 Företaget har fyllt i sin skattedeklaration med källskatt, 122 740 kr, sociala avgifter, 116 980 kr och momsskulden 37 820 kr. Kontera överföringen till kontot för avräkning för skatter och avgifter (ver 273). 9 Skatter och avgifter enligt 8 betalas över plusgiro tillsammans med företagets F-skatt på 46 710 kr (ver 301). 10 Tidigare under året har företaget levererat varor till Tillbergs Rörläggeri. Fakturan uppgick till 215 300 kr, varav moms 43 060 kr. Tillbergs har gått i konkurs och det blir ingen utdelning till oss, eftersom vi är oprioriterade fordringsägare (ver 344). 11 Vi betalar fakturan från Hultaredsplast AB (se ver 103) över plusgiro och drar samtidigt av 1 200 kr i kassarabatt och 300 kr i moms (ver 377). 12 Fritz Meyers Rohrbetrieb har sänt en faktura på 19 000 euro exkl moms. Valutakursen är 8,80 kr för 1 euro (ver 398). 13 En del av varorna från Tyskland (se ver 398) har smärre skönhetsfel. Vi får därför en kreditfaktura på 800 euro (ver 430). 14 Lidboms Rörläggeri AB har problem med att betala en faktura på 210 000 kr i tid. Lidboms får en månads extra kredittid mot att företaget senare betalar 15 % dröjsmålsränta. Faktura på dröjsmålsräntan skickas till Lidboms (ver 449). 15 Vår skuld till Fritz Meyers Rohrbetrieb betalas över bankgiro (ver 398 och 430). Valutakursen är 8,90 kr för 1 euro (ver 478). 16 Lön till de anställda betalas ut med 234 540 kr över bankgiro. Bruttolönerna uppgår till 342 700 kr och mellanskillnaden är preliminärskatt som dragits av (ver 491). ➥ 29


013-034_Ekonomi kap2 Sida 30 tisdag 10 maj 2011 11.19

17 Samtidigt med löneutbetalningen konteras skulden för sociala avgifter, som beräknas till 113 091 kr (ver 492). 18 Lidboms (se ver 449) betalar med check sin skuld samt dröjsmålsränta (ver 504). 19 Företaget överlämnar kundfakturor på sammanlagt 470 000 kr till ett finansbolag för fakturabelåning (factoring). Finansbolaget betalar omgående över plusgiro 376 000 kr (ver 541). 20 Finansbolaget betalar med check resten av kundfordringarna, 94 000 kr, minskat med en avgift på 5 640 kr (ver 570). 21 Utgående moms, 342 700 kr, och ingående moms, 306 120 kr, överförs till konto för momsredovisning (ver 603). Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

30

Namn

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto

Namn

Kredit kronor

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Nr

Debet kronor

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Konto

Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn


013-034_Ekonomi kap2 Sida 31 tisdag 10 maj 2011 11.19

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

2 Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Konto

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto

Nr

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Konto

Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

31


013-034_Ekonomi kap2 Sida 32 tisdag 10 maj 2011 11.19

2:11* Rättelsekonteringar

Rättelse via bokföringsorder av felaktiga registreringar Nedanstående konteringar hos firma Live-Konserter AB är felaktiga. De har tyvärr redan blivit registrerade i databokföringen och kan därför inte ändras. Rättelser måste göras med en bokföringsorder som kommer att registreras som en egen verifikation. Rättelsen innebär både att felet måste återställas (”nollställas”) och att konteringen måste göras rätt. Ska man t ex rätta ett belopp som placerats på fel sida måste rättelsekonteringen göras med dubbla beloppet. Rätta till följande konteringar med de bokföringsorder som finns på s 34 (eller använd kopieringsunderlag).

A Leverantörsskulden är betald över plus-

B Fakturan gäller en försäljning på

giro.

84 000 kr inkl moms. Momsen ska tas med vid konteringen.

287 Ver nr _______ Konto Nr

Namn

1930

Checkräkning

2440

Leverantörer

318 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto

118 000 ––

1510

Kundfordring

3010

Försäljning

Nr

118 000 ––

C Konteringen gäller inköp av en kon-

Namn

Debet kronor

Inventarier Kundfordr.

32 800 ––

2640

Ing. moms

8 200 ––

Konto

Kredit kronor

41 000

Nr

––

Bruttolönerna uppgår till 156 000 kr och 46 300 kr har dragits av i preliminär skatt.

397 Ver nr _______ Konto Nr

Namn

1930

Checkräkning

7010

Löner

32

84 000 –– 84 000 ––

378 Ver nr _______

1220 1510

E

Kredit kronor

med övriga skatter och avgifter till Skatteverket.

344 Ver nr _______ Nr

Debet kronor

D Momsen har betalats in tillsammans

torsmaskin på kredit.

Konto

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

104 700 –– 104 700 ––

Namn

1920

Plusgiro

1630

Avr. skatter o avg.

Debet kronor

Kredit kronor

68 200 –– 68 200 ––

F

Företaget har betalat en faktura på 67 000 kr inkl moms. Fakturan har tidigare registrerats som leverantörsskuld i bokföringen. 411 Ver nr _______ Konto Nr

Namn

1920

Plusgiro

2440 2640

Leverantörer Ing. moms

Debet kronor

Kredit kronor

67 000 –– 53 600 –– 13 400 ––


013-034_Ekonomi kap2 Sida 33 tisdag 10 maj 2011 11.19

G Ägaren har tagit ut varor ur företaget

H Live-Konserter har sänt en kreditfak-

för privat bruk. Han har inte betalat varorna. 430 Ver nr _______ Konto Nr

Namn

1910

Kassa

2610 3010

Utg. moms Försäljning

I

Debet kronor

2 400

Konto

Kredit kronor

Nr

–– 480 1 920

–– ––

451 Ver nr _______ Nr

Namn

2440

Leverantörer

1920

Plusgiro

2

449 Ver nr _______

Live-Konserter betalar en faktura på 19 000 kr och drar av kassarabatt på 280 kr och moms med 70 kr i samband med betalningen.

Konto

tura på 18 000 kr inkl moms.

Namn

1510

Kundfordr.

2640 3010

Ing. moms Försäljning

J

Debet kronor

Kredit kronor

18 000 –– 3 600 14 400

–– ––

Live-Konserter betalar leasingavgift för en inventarie.

463 Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

18 650 –– 18650 ––

Konto Nr

1220 1920 2640

Namn

Inventarier Plusgiro Ing. moms

Debet kronor

3 200

Kredit kronor

–– 4 000

––

800 ––

➥ 33


013-034_Ekonomi kap2 Sida 34 tisdag 10 maj 2011 11.19

BOKFÖRINGSORDER

Ver nr............................................................................ .................../...................

TEXT

DEBET Konto

KREDIT Belopp

Summa Upprättad /

20

Attesterad av

..................................................

....................................................................................

TEXT

Ver nr............................................................................

DEBET Konto

34

20................... KREDIT

Belopp

Summa

20

Belopp

Summa

.................../...................

/

Konto

Utfärdad av

BOKFÖRINGSORDER

Upprättad

20...................

Konto

Belopp

Summa

Utfärdad av

Attesterad av

..................................................

....................................................................................


035-058_Ekonomi kap3 Sida 35 tisdag 10 maj 2011 11.04

3. 3:1

Bokslutsrutiner

3

En månads bokföring med bokslut 1 Bokföring och bokslut med dator för Färgman / PRAKTIKFALL

3:2

En månads bokföring med bokslut 2 Bokföring och bokslut med dator för Dive-Center / PRAKTIKFALL

3:3

Bokslutstablå 1CD Bokslut för boutique

3:4

Bokslutstablå 2CD Bokslut för leksaksbutik

3:5

Periodiseringsfall 1 Träning på periodiseringar vid bokslut

3:6

Bokslutstablå 3CD Bokslut för Hälsogrossisten

3:7

Bokslutstablå 4CD Bokslut för Sundbybergs Catering / PRAKTIKFALL

3:8*

Bokslutstablå 5CD Bokslut för datorföretag / PRAKTIKFALL

3:9

Periodiseringsfall 2 Träning på periodiseringar vid bokslut

3:10

Bokslut med hjälp av dator Hur kan man göra bokslut med dator utifrån en bokslutstablå?

3:11

FIFO – First in, first out Lagervärdering

3:12*

Avskrivning lägre än enligt plan? Minskade avskrivningar för att undvika att redovisa förlust

3:13

Värdering av tillgångar Redovisningsproblem

CD

= Färdig bokslutstablå i Excel finns på cd:n Bokslut & Analys som bifogas problemboken. Se vidare CD-symbol vid varje uppgift i fråga.

35


035-058_Ekonomi kap3 Sida 36 tisdag 10 maj 2011 11.04

3:1 En månads bokföring med bokslut 1

Bokföring och bokslut med dator för Färgman Uppgiften är avsedd att utföras på dator. Färgman är ett företag som säljer färg till konsumenter. Företaget ligger på Vadmalsvägen 11, 215 80 Malmö. Organisationsnumret är 510829-3319. Räkenskapsår är innevarande år och första bokföringsmånad är januari.

PRAKTIKFALL

A Börja med att registrera företagsuppgifterna (skriv din egen signatur efter företagsnamnet) och registrera därefter följande kontoplan. Du kan också använda eventuell kontoplan i programmet. Tillgångar 1220 Inventarier 1229 Ackumulerad avskrivning inventarier 1460 Varulager 1510 Kundfordringar 1910 Kassa 1930 Checkräkning/Bankgiro Eget kapital och skulder 2010 Eget kapital 2012 Avräkning för skatter och avg 2013 Egna uttag 2019 Årets resultat 2350 Banklån 2440 Leverantörsskulder 2610 Utgående moms 2640 Ingående moms 2650 Redovisning moms 2710 Personalskatt 2730 Skuld för sociala avg

Inkomster/Intäkter 3010 Försäljning Utgifter/Kostnader 4010 Varuinköp 4960 Förändring av varulager 5010 Lokalhyra 5710 Frakter 5910 Reklam och PR 6310 Företagsförsäkringar 6990 Diverse kostnader 7010 Löner 7510 Sociala avgifter 7690 Personalomkostnader 7830 Avskrivningar 8410 Räntekostnader 8999 Årets resultat

B Registrera balansräkningen vid årets början (1 januari) som ingående balans (ingående saldo) i kr: TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Ackumulerad avskrivning Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Kassa Checkräkning Summa

36

EGET KAPITAL OCH SKULDER 120 000 –24 000 184 100 121 300 1 600 118 200 ________ 521 200

Eget kapital

163 800

Långfristiga skulder Banklån

104 000

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Momsskuld Personalskatt Skuld soc avgift

198 400 28 100 14 300 12 600 ________

Summa

521 200


035-058_Ekonomi kap3 Sida 37 tisdag 10 maj 2011 11.04

C Registrera nedanstående sammandrag av affärshändelser samt bokslutsjusteringar för januari månad med bokföringsdatum 31 januari. (Det underlättar om du först konterar dessa på konteringsrutorna!) Affärshändelser 1 Varor säljs kontant för 312 000 kr, varav moms 62 400 kr. 2 Varor köps på kredit för 395 000 kr, varav moms 79 000 kr. 3 Varor säljs på kredit för 212 000 kr, varav moms 42 400 kr. 4 Från kassan överförs 273 000 kr till checkräkningen. 5 Lokalhyra på 13 400 kr + moms 3 350 kr betalas med check. 6 Momsskuld för november, 11 700 kr, personalskatt, 14 300 kr och sociala avgifter 12 600 kr överförs till kontot för avräkning för skatter och avgifter. 7 Skatterna och avgifterna enligt 6 betalas över bankgiro tillsammans med F-skatten på 19 700 kr. 8 Ägaren tar ut 8 000 kr i kontanter för privat bruk. 9 Betalning för fakturor erhålls över bankgiro med 194 000 kr. 10 Fakturor på 276 000 kr betalas över bankgiro till leverantörer. 11 En ny kassaterminal för 32 000 kr, varav moms 6 400 kr, köps in på kredit. 12 Lön betalas ut över bankgiro enligt följande: Bruttolöner 33 100 kr, personalskatt 10 400 kr och utbetalda löner 22 700 kr. 13 Skulden för sociala avgifter beräknas till 10 923 kr. 14 Ränta, 6 600 kr, och amortering, 5 000 kr, betalas över bankgiro. 15 Överför ut- och ingående moms för januari till konto Redovisning moms.

Registrera följande bokslutsjusteringar som ver 16: • Varulagret har minskat med 27 000 kr • Avskrivningarna beräknas till 1 800 kr

D Låt datorn skriva ut verifikationslista (dagbok), huvudbok, resultatrapport och balansrapport för januari månad. Rättelse av eventuella fel måste göras med en ny verifikation.

E Registrera redovisat resultat på konto 8999 (debet) och konto 2019 (kredit) som en verifikation (17). Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

➥ 37

3


035-058_Ekonomi kap3 Sida 38 tisdag 10 maj 2011 11.04

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto Nr

Namn

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Nr

38

Namn

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Ver nr _______ Konto

Debet kronor

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Namn

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Nr

Ver nr _______

Ver nr _______ Konto

Konto

Konto Nr

Namn

Ver nr _______ Debet kronor

Kredit kronor

Konto Nr

Namn


Redovisning och beskattning / Redovisning 2 består av fyra block 1 Affärsredovisning: – Redovisning av företagets ekonomi – Löpande bokföring – Bokslutsrutiner – Bokslutsplanering – Redovisning i olika företagsformer – Årsredovisning i aktiebolag – Revision och intern kontroll – Redovisning i koncerner – Företagsanalys 2 Intern redovisning: – Redovisning i varuhandelsföretag – Redovisning i tjänsteföretag – Redovisning i tillverkande företag 3 Beskattning: – Beskattning av privatpersoner – Beskattning av näringsverksamhet – Ekonomisk brottslighet 4 Internationell redovisning

Redovisning och beskattning / Redovisning 2

PROBLEMBOK med CD

Förutom denna Problembok med verklighetsnära tillämpningar inom varje problemområde finns en Faktabok och ett utförligt Lösningshäfte. Till hjälp vid arbetet i problemboken finns en CD med modeller för bokslut och analys. Som studerande har du också tillgång till Visma Spcs ekonomiprogram, via Libers hemsida (gå in på Ekonomistyrning: Redovisning och beskattning / Redovisning 2) eller via www.vismaspcs.se/elevlicens. Kommentarer, kursplaner, OH-underlag, extra-/provuppgifter m m finns samlade i Handledningen.

Författare till Redovisning och beskattning / Redovisning 2 är Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Anders Gabrielsson, Eva Jansson och Monica Tengling. De två förstnämnda är lärare i ekonomiska ämnen och bedriver egen konsultverksamhet. Anders Gabrielsson är ekonomidirektör i AB Ångpanneföreningen. Eva Jansson är auktoriserad revisor hos KPMG. Monica Tengling är också lärare i ekonomiska ämnen.

Redovisning och beskattning / Redovisning 2

Affärsekonomi! EKONOMISTYRNING är ett utbildningsmaterial som kopplar ihop metoder för ekonomisk planering, kalkylering och intern/extern redovisning med affärsmässigt tänkande. EKONOMISTYRNING består av de två läromedelspaketen Redovisning och beskattning / Redovisning 2 och Finansiering och kalkylering. EKONOMISTYRNING är främst avsett för fördjupningskurser på gymnasiet och komvux, kurser inom kvalificerad yrkesutbildning (Yh) samt grundläggande kurser på högskolan. Materialet är också lämpligt för företagsinterna utbildningar och studiecirklar samt för självstudier.

PROBLEMBOK med CD

Best.nr 47-10068-2 Tryck.nr 47-10068-2

Problembok - omslag.indd 1

13 uppl

LIBER

11-05-27 14.51.06

9789147100682  

PROBLEMBOK med CD 13 uppl LIBER PROBLEMBOK med CD JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM ANDERS GABRIELSSON EVA JANSSON MONICA TENGLING LIBER

9789147100682  

PROBLEMBOK med CD 13 uppl LIBER PROBLEMBOK med CD JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM ANDERS GABRIELSSON EVA JANSSON MONICA TENGLING LIBER