__MAIN_TEXT__

Page 1

Sterilisering Skriften vänder sig till män och kvinnor som överväger sterilisering och till personal inom hälso- och sjukvården som ska ge råd och information. Sterilisering är en definitiv preventivmetod. Därför är det mycket viktigt att den som överväger en operation, tar reda på vad den innebär och vilka konsekvenser beslutet kan få. Sterilisering är uppdaterad av Lena Marions, överläkare vid Kvinnokliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Sterilisering


Inneh책ll 3

Den definitiva preventivmetoden

3

Ett alldeles eget beslut

6

Hindrar befruktning

7

Hormoner som vanligt

9

Sterilisering av kvinna

12

Sterilisering av man

14

Vart v채nder man sig?


2

Jag gjorde en sterilisering för några år sedan och jag är väldigt nöjd. Jag mår bra och det är skönt att slippa hålla på med p-medel.


Den definitiva preventivmetoden Sterilisering är en definitiv preventivmetod. Därför är det mycket viktigt att den som överväger sterilisering tar reda på vad opera­ tionen innebär och vilka konsekvenser beslutet kan få för honom eller henne. Var och en som fyllt 25 år har rätt att på egen begäran bli steri­ liserad. Före ingreppet ska en läkare göra undersökning och me­ dicinsk bedömning. Om det finns medicinska eller andra hinder för operationen ska frågan avgöras av Socialstyrelsens nämnd för abort- och steriliseringsärenden. Lagen som reglerar sterilisering (från 1976) föreskriver samtal med läkare, kurator eller barnmorska – innan beslut fattas. Att gå igenom beslutet och de bakomliggande motiven kan hjälpa till att belysa frågan från olika håll och vad en eventuell sterilisering kan innebära för de inblandade parterna. Det obligatoriska samtalet ska också hjälpa den enskilda indi­ viden att ta ställning till de olika metoder för födelsekontroll som finns. Den här skriften vänder sig till män och kvinnor som överväger sterilisering och till personal inom hälso- och sjukvården som ska ge råd och information om sterilisering.

Ett alldeles eget beslut Den som överväger sterilisering och lever i ett parförhållande bör diskutera med sin partner. Frågan om vem som ska steriliseras kan­ ske också blir aktuell. Sterilisering innebär att det är den ena parten i en relation som inte kan få barn och steriliseringen måste ses som ett oåterkalleligt ingrepp. Det är därför det är så viktigt att grund­

3


4

ligt diskutera sina känslor och tankar inför en eventuell operation. Vilket beslutet än blir måste det grundas på ens personliga si­ tuation. Det är viktigt att man aldrig låter sterilisera sig för någon annans skull. Det har visat sig att personer som beslutar sig för sterilisering i åldrarna mellan 25 och 30 år löper risk att senare i livet ångra sitt beslut. Kvinnor som beslutar sig efter 40 års ålder löper däremot mindre risk att ångra sig. Ett steriliseringsbeslut som tas i en kris­ situation, till exempel vid en abort eller i samband med förlossning, innebär också ökad risk för att man senare ångrar sig. Om man kommer fram till beslutet att låta sterilisera sig måste det vara för att man är alldeles övertygad om att man själv i fram­ tiden inte vill sätta några barn till världen. Ingen får steriliseras mot sin vilja. Anhöriga, utomstående eller myndigheter kan inte ansöka om sterilisering för någons räkning. Den som inte förstår innebörden av sterilisering och därför inte själv kan begära att få den utförd kan heller inte bli steriliserad.

Unga sökande Person under 18 år får inte steriliseras i födelsekontrollerande syfte. För den som har fyllt 18 men inte 25 år krävs tillstånd av Socialstyrelsen. Sterilisering kan beviljas unga sökande: • Om han eller hon bär arvsanlag för allvarlig själslig eller kroppslig sjukdom – genetisk indikation. • Om graviditet skulle innebära allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa – medicinsk indikation.


Lagen gäller svenska medborgare eller dem som är bosatta här. Ut­ ländska medborgare som vistats stadigvarande (3 månader enligt praxis) i Sverige har rätt att bli steriliserade. Information om steriliseringens innebörd och följder är obliga­ torisk före ingreppet. Vid behov har man rätt att få språktolk eller annan tolk. Information lämnas av kurator, läkare eller barnmorska som också kan ge råd om andra preventivmetoder. Bekräftelse på att information har skett lämnas på särskild blankett som underteck­ nas både av den som fått och den som har gett informationen. Sterilisering får bara utföras av läkare. Tystnadsplikt råder i alla steriliseringsärenden.

Det måste vara ditt beslut … om din kille sagt nej och du tvekar … så avstå tills du känner dig helt säker.

5


Sterilisering Skriften vänder sig till män och kvinnor som överväger sterilisering och till personal inom hälso- och sjukvården som ska ge råd och information. Sterilisering är en definitiv preventivmetod. Därför är det mycket viktigt att den som överväger en operation, tar reda på vad den innebär och vilka konsekvenser beslutet kan få. Sterilisering är uppdaterad av Lena Marions, överläkare vid Kvinnokliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Sterilisering

Profile for Smakprov Media AB

9789172058682  

Sterilisering 3 Den definitiva preventivmetoden 3 Ett alldeles eget beslut 6 Hindrar befruktning 7 Hormoner som vanligt 9 Sterilisering av k...

9789172058682  

Sterilisering 3 Den definitiva preventivmetoden 3 Ett alldeles eget beslut 6 Hindrar befruktning 7 Hormoner som vanligt 9 Sterilisering av k...

Profile for smakprov