__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Grรถnt Ljus

Rร„KNA


Innehåll Mål 1: Kunna läsa skriva och använda tal. Delmål 1: Kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde.

5

Delmål 2: Kunna dela upp och storleksordna tal.

8

Delmål 3: Kunna jämföra tal.

10

Mål 2: Kunna räkna med enkla bråk. Delmål 1: Kunna dela upp helheter.

12

Delmål 2: Kunna jämföra delar.

14

Delmål 3: Kunna namnge olika delar.

15

Mål 3: Kunna räkna med matematiska likheter. Delmål 1: Kunna skriva tecknen som saknas: > < =

18

Delmål 2: Kunna skriva talen som saknas.

20

Delmål 3: Kunna skriva tecknen som saknas: + − ·

22

Delmål 4: Kunna lösa enkla ekvationer.

23

Mål 4: Kunna förklara vad räknesätten står för och deras samband med varandra. Delmål 1: Kunna förklara sambandet mellan addition och subtraktion.

25

Delmål 2: Kunna förklara sambandet mellan addition och multiplikation.

27

Delmål 3: Kunna förklara sambandet mellan multiplikation och division.

29

Delmål 4: Kunna välja räknesätt och lösa problem.

30

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Mål 5: Kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten. Delmål 1: Kunna räkna med addition.

33

Delmål 2: Kunna räkna med subtraktion.

35

Delmål 3: Kunna räkna med multiplikation.

37

Delmål 4: Kunna räkna med division.

39

Mål 6: Kunna räkna addition och subtraktion med hjälp av skriftliga räknemetoder. Delmål 1: Kunna räkna med skriftlig huvudräkning.

42

Delmål 2: Kunna räkna med uppställning.

44

Delmål 3: Kunna lösa problem och visa hur du tänker.

46

Vilka mål har du nått?

48

3

4 11 17

24

32

41


MÅL 1 Kunna läsa, skriva och använda tal.

DELMÅL

1

Kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde.

DELMÅL

2

Kunna dela upp och storleksordna tal.

DELMÅL

3

Kunna jämföra tal.

4


M EL Å

L

1

Kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde.

D

3 hundratal 321

300

2 tiotal

20

1 ental

1

Skriv talet.

____________

____________

____________

____________

Rita talet.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

263

417

Skriv 3-siffriga tal av siffrorna i molnet. Det största talet

____________________________

Det minsta talet

____________________________

Två andra tal

____________________________

5

6

1 8

3

____________________________


EL MÅ

L

2

Kunna dela upp och storleksordna tal.

D

Måla rutan med det största talet.

359

395

672

276

137

454

594

598

Skriv talen i rätt låda.

223 199

Mindre än 250

168 789

523 892

Mellan 250 och 650

649

467 Större än 650

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

658

Dela upp talet 10 på olika sätt.

5 +5

8


Skriv talen i storleksordning.

96

6

806

459

R

R

S

A

94

O

121

A

16

74

K

Y

495

L

31

I

202

N

61

B

608

E

59

89

220

86

D

D

Skriv summan.

2 0 0 + 7 0 + 3 =; 6 0 0 + 1 0 + 5 =; Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

5 0 0 + 6 0 + 8 =; 900+

0 + 3 =;

Dela upp talet.

8 1 7 =: + : + : 3 6 2 =: + : + : 4 5 8 =: + : + : 2 0 9 =: + : + : 9

Jag kan dela upp och storleksordna tal.

X

S


MÅL 4

1

Kunna förklara sambandet mellan addition och subtraktion.

DELMÅL

2

Kunna förklara sambandet mellan addition och multiplikation.

DELMÅL

3

Kunna förklara sambandet mellan multiplikation och division.

DELMÅL

4

Kunna välja räknesätt när du löser problem.

DELMÅL

24

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kunna förklara vad räknesätten står för och deras samband med varandra.


EL MÅ

L

1 Kunna förklara sambandet mellan addition och subtraktion.

D

Skriv talen som saknas.

9 4

7 5

6 4

5

9 4

1

3 8

7

2 7

2

6

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Se på talbilden. Skriv sambanden.

8=5+3

6=4+2

8-5=3

6-4=:

8-3=5

6-2=:

7=:+:

10=:+:

7-:=:

10-:=:

7-:=:

10-:=:

5=:+:

9=:+:

5-:=:

9-:=:

5-:=:

9-:=: 25


Skriv sambandet.

12=5+:

17=8+:

15=7+:

12-5=:

17-8=:

15-7=:

12-7=:

17-9=:

15-8=:

14= 9+:

16= 7+:

13= 8+:

14-:=:

16-:=:

13-:=:

14-:=:

16-:=:

13-:=:

Använd talen i rutan. Skriv sambandet.

7

10

3

6

9

6

8

14

:=:+:

:=:+:

:=:+:

:-:=:

:-:=:

:-:=:

:-:=:

:-:=:

:-:=:

Välj 3 tal. Skriv sambandet.

Jag kan förklara sambandet mellan addition och subtraktion.

26

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

3


EL MÅ

L

Kunna förklara sambandet mellan addition och multiplikation.

2

D

Se på tallinjen. Skriv som addition och multiplikation.

0

5

10

addition

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

10+10+10+10+10=;

multiplikation 5 . 1 0 = ;

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

addition

:+:+:+:+:+:+=;

multiplikation

:.:=;

0

5

10

15

20

25

addition

:+:+:+:=;

multiplikation

:.:=;

27

30

35


EL MÅ

L

4

Kunna välja räknesätt när du löser problem.

D

Hur ska du räkna. Ringa in. Josefin har 30 kulor och Hannah har 10 kulor. Hur många färre har Hannah?

30 30+10

30-10

30.10

10

Det sitter 7 barn runt bordet. De äter 6 köttbullar var. Hur många äter de tillsammans?

7 7+6

7-6

7.6

6

140 14 0 + 3 9

14 0 - 3 9

39

14 0 . 3 9

Det fanns 24 däck på bilverkstaden. Hur många bilar räcker däcken till?

24 24+4

24-4

4 30

24.4

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Martins bok kostade 140 kr och hans tidning kostade 39 kr. Hur mycket kostade de tillsammans?


Ringa in det räknesätt du väljer och skriv talen. En myra har 6 ben. hur många ben har 4 myror?

:+:

:-:

:.:

Amir köper nya vantar. De kostar 89 kr. Han betalar med en 100-lapp. Hur mycket får han tillbaka?

:+:

:-:

:.:

I bussen finns 45 barn och 22 vuxna. Hur många människor finns i bussen?

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

:+:

:-:

:.:

Det finns 27 knappar på 3 jackor. Det är lika många knappar på varje. Hur många knappar har en jacka?

:+:

:-:

:.:

31

Jag kan välja räknesätt när jag löser problem.


Grönt Ljus I Grönt Ljus presenteras målen i matematik och svenska för årskurs 3 i fyra arbetsböcker, två i matematik och två i svenska. Målen som ska uppnås presenteras överskådligt och är uppdelade i tydliga delmål. Alla delmål kopplas till konkreta övningar och avslutas med en enkel utvärdering. Det blir tydligt var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, vad de kan och vad de behöver träna mer på.

Grönt Ljus Räkna I Grönt Ljus Räkna finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Läsa, skriva och använda tal. • Räkna med enkla bråk. • Räkna med matematiska likheter. • Förklara räknesätten och deras samband med varandra. • Räkna i huvudet med de fyra räknesätten. • Räkna addition och subtraktion med skriftliga räknemetoder.

Grönt Ljus Mäta I Grönt Ljus Mäta finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Fortsätta och konstruera mönster med tal och geometriska figurer. • Beskriva föremåls läge. • Beskriva, jämföra, namnge och avbilda geometriska figurer. • Jämföra, uppskatta och mäta längd, massa, volym, tid och area. • Tolka och göra tabeller och diagram. Information om Grönt Ljus Läsa och Grönt Ljus Skriva hittar du på www.gleerups.se

ISBN 978-91-40-67025-0

9

7 8 9 1 4 0

6 7 0 2 5 0

Profile for Smakprov Media AB

9789140670250  

RÄKNA Grönt Ljus Delmål : Kunna dela upp helheter. Delmål : Kunna jämföra delar. Delmål : Kunna namnge olika delar. Delmål : Kunna räkna...

9789140670250  

RÄKNA Grönt Ljus Delmål : Kunna dela upp helheter. Delmål : Kunna jämföra delar. Delmål : Kunna namnge olika delar. Delmål : Kunna räkna...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded