Page 1

Anna Kristensson är civilekonom och arbetar som gymnasielärare i ekonomiska ämnen och matematik. Hon har tidigare arbetat med internutbildning och varit verksam som controller i olika bolag.

Access Företagsekonomi B tar vid där A-boken slutar – i ett företag som börjar växa. Innehållet hålls ihop av en story om två traineestudenter som får följa arbetet på olika avdelningar inom företaget. Det ger en bra helhetsbild av hur arbetet fungerar och ett avstamp in i bokens kapitel som är indelade i fem block: • Marknadsföring • Inköp och kalkylering • Organisation och ledarskap • Redovisning • Uppföljning av verksamheten Varje kapitel utgår från en konkret situation på ett företag eller i en organisation och leder sedan över till bokens faktaavsnitt. Dessa är kryddade med många exempel från olika verksamheter och reportage om framgångsrika entreprenörer. Faktaboken förklarar och ger grunderna – uppgiftsboken bjuder på varierad och rolig träning som befäster kunskaperna.

FAKTA

Anders Pihlsgård har lång erfarenhet som lärare och affärsområdesutvecklare och arbetar idag som utbildningskonsult. Han är också läromedelsförfattare med inriktning mot ekonomi och handel.

Access är ett läromedelspaket för kurserna Företagsekonomi A och B på gymnasieskolan och komvux, samt för annan grundläggande företagsekonomisk utbildning.

I uppgiftsboken finns ett stort antal övningar av olika karaktär och svårighetsgrad – från repetitions- och övningsuppgifter till praktikfall, fältuppgifter och integrerade uppgifter. Det breda urvalet av övningar samt datortillämpningar på cd erbjuder stor flexibilitet och variation i undervisningen.

J A N - O LO F A N D E R S S O N A N N A K R I ST E N S S O N

ANNA MAULÉON

ANDERS PIHLSGÅRD

Access Företagsekonomi A I Access A löper en röd tråd genom boken, från affärsidé till bokslut med de företagsekonomiska begreppen presenterade i rätt sammanhang. Kryddade med exempel och reportage från verksamma entreprenörer. A-boken är indelad i följande block:

F Ö R E TAG S E KO N O M I

1 Från idé till företag 2 Skapa lönsamt företag 3 Marknadsföra företaget 4 Planera och följa upp

FAKTA Access Företagsekonomi B I Access B blir vi lotsade av två traineestudenter genom ett större företags olika avdelningar. Deras frågor och funderingar blir en lättillgänglig introduktion till de fem blocken, som innehåller en rad förklarande och fördjupande kapitel. B-boken består av följande block:

Access består av följande komponenter: Access Företagsekonomi A faktabok uppgiftsbok med cd lösningar lärarhandledning med cd

Nyckelorden i Access är förlopp, helhet och verklighet.

B

Anna Mauléon har många års erfarenhet från undervisning i ekonomi på både komvux och gymnasiet. För närvarande har hon ett kombinerat uppdrag som skolledare och lärare i ekonomi på en fristående gymnasieskola.

F Ö R E TAG S E KO N O M I

F Ö R E TAG S E KO N O M I

Jan-Olof Andersson har under många år arbetat som lärare och konsult. Han är också aktiv som läromedelsförfattare inom ekonomi och juridik.

Access

Författarna till Access B

Access-familjen

Access Företagsekonomi B faktabok uppgiftsbok med cd lösningar lärarhandledning med cd

1 Marknadsföring 2 Inköp och kalkylering 3 Organisation och ledarskap 4 Redovisning 5 Uppföljning av verksamheten Best.nr 47-08846-1

Tryck.nr 47-08846-1-00

Access B - omslag.indd 1

08-04-15 12.39.32


R Ö DA T R Å D E N I Access B finns en story om två traineestudenter som följer arbetet på de olika avdelningarna på ett företag, MowerForce. Avdelningarna motsvarar bokens block och studenternas rundvandring blir därför konkreta

och översiktliga introduktioner till respektive block. Följ med på denna korta introduktion och få en bra överblick över vad du kommer att få lära dig:

Block 1.

Block 2.

Marknadsföring

Inköp och kalkylering

Marknadsföring kan man förenklat säga är uppdelat i tre moment.

Inköpsarbetet handlar mycket om att söka leverantörer och begära in anbud. Dessa ska sedan jämföras till både pris och kvalitet, och slutligen leda fram till en beställning. Det gäller dock att göra inköpet vid rätt tidpunkt och till rätt kvantitet. Därför måste företaget räkna fram olika beställningspunkter.

För det första gäller det att hitta utgångsläget för företaget. Håller affärsidén? Är kunderna nöjda? Klarar produkten konkurrensen? Svaren på denna typ av frågor får man genom marknadsundersökningar. Det andra momentet är att tänka och handla strategiskt på tre års sikt. Strategival gäller frågor som profilering av företaget och hur varumärket ska användas. Det sista momentet handlar om operativa insatser, dvs. konkreta reklam- och marknadsföringsaktiviteter.

RÖDA TRÅDEN

Block 3.

Block 4.

Organisation och ledarskap

Redovisning

Att organisera ett företag är samma sak som att bygg ett lag. Det gäller att göra en arbetsfördelning och sedan se till att rätt person är på rätt plats. Om det inte finns rätt kompetens inom företaget kan man behöva rekrytera och anställa nya medarbetare.

Syftet med redovisning är att få fram rapporter om företagets ekonomi. Dessa rapporter handlar om företagets resultat och förmögenhet. För att klara detta krävs att alla affärshändelser bokförs. Detta görs enligt ett genomtänkt system som är likartat i hela världen.

Chefen är också viktig för att få företaget att fungera. Genom att motivera och utveckla de anställa utvecklas hela företaget – och man får en lärande organisation.

De flesta företag har många affärshändelser och därför blir det många siffror att hålla ordning på. Bokföringen sker därför oftast på dator, eftersom den är bra på att hålla ordning och sortera siffrorna på rätt sätt.

När det gäller inköp i samband med investeringar, blir kalkylerna mer krävande. Men besluten är också mer avgörande för företagets lönsamhet. Ofta använder man en bidragskalkyl – ett sätt att räkna fram lönsamhet vid olika affärsbeslut.

goodwill – ett företags ”goda” rykte, ger

kravprofil – en beskrivning av vilka kom-

massmarknadsföring – ett sätt att nå så

grundbokföring – bokföring av affärs-

kreditfaktura – en ”omvänd” faktura där

medellager – den genomsnittliga voly-

företaget ett högre ekonomiskt värde än det faktiska fysiska värdet

händelserna i tidsföljd

H Human Resource, HR – en avdelning som

hanterar företagets personalfrågor

huvudbokföring – bokföring av affärs-

händelserna på olika konton

I inkuransavdrag – avdrag för svårsålda va-

ror, 3 % används generellt

säljaren betalar kunden för tidigare skickad faktura med felaktigt belopp

men eller värdet på ett lager

kunddatabas – en databas innehållande

ett kundregister

kundnytta – värde för kunden

pay-off-tid – den tid det tar innan en investering är betald

revisionsberättelse – rapport av granskningen av bokföringen från revisorn

särkostnad – kostnad som hänför sig till en viss beslutssituation

periodbokslut – tar fram resultat- och balansräkning för kortare tid än ett år

revisor – en speciellt utbildad person som

T täckningsbidrag – överskott vid en bi-

skap, t.ex. tidningar

periodisering – intäkter och kostnader beräknas för en viss period utifrån inkoms-ter och utgifter

omfattar

metaprodukt – imagen kring en pro-

positionering – ett företags eller en pro-

räntabilitet – förräntning av kapital, dvs.

dukt

rörliga kostnader – kostnader som varie-

rar med volymen

täckningsbidrag 2 – används vid en steg-

S saldobalans – ingående saldo (balans)

täckningsgrad – är täckningsbidrag 1 res-

dukts status ger kunden och som denna är beredd att betala extra för.

primära behov – grundläggande behov

kundsegment – indelning av kundmark-

målgrupp – grupp som en kampanj riktar

priskonkurrens – att konkurrera med

produkt – vara eller tjänst

liga fordringar i form av förutbetalda kostnader eller upplupna intäkter

kärnprodukt – den fysiska varan eller

N nollpunkt – kallas även break-even, den

produktindelning – ett sätt att organisera

interimsskulder – vid bokslut tillfälliga

skulder i form av förutbetalda intäkter eller upplupna kostnader

L lagringskostnad – räntekostnad för en

försäljningsvolym där intäkter och kostnader är lika stora

viss vara

investering – inköp som har en lång var-

aktighet

ledarstil – en ledares personliga sätt att

leda verksamheten

som tar hänsyn till varierande driftsöverskott och inflation

investeringskalkyl – kalkyl för att räkna

leveransvillkor – villkor för hur leveransen av en vara sker och vem som står för kostnader och risker

nyckeltal – beräknade tal för uppföljning

likviditet – betalningsförmågan på kort

sikt

ring som minimerar lagret och lagringskostnader

linjen – beslutshierarki i en organisation,

Block 5.

K kapitalkostnaden för lagret – räntekost-

LVP – lägst av anskaffningsvärde och verk-

Uppföljning av verksamheten

kapitalvara – köps för varaktigt bruk,

tatet i förhållande till t.ex. satsat kapital

naden för medellagret

kan användas upprepade gånger under en längre period

konkurrens – tävlan om kunder konsumentvaror – samlingsbegrepp för

olika typer av varor som köps av ett stort antal kunder/konsumenter och som ofta förbrukas relativt omgående

kontantmetod – endast in- och utbetal-

ningar bokförs under löpande år

kontoplan – en förteckning över ett före-

tags alla konton

dvs. vem bestämmer över vad och vem

ligt värde när man bestämmer lagervärdet

lönsamhet – visar det ekonomiska resulM marginal – är samma som täckningsbi-

drag 1, dvs. särintäkter minskat med rörliga särkostnader

marknad – en plats där säljare och köpare

möts

masskommunikation – vanligen någon

form av envägskommunikation som med hjälp av olika medier, t.ex. radio, tv och dagstidningar, används för att nå ut till ett stort antal mottagare

av ekonomin

nödvändig beläggningsgrad – är noll-

punkten uttryckt i utnyttjandegrad av kapacitet O offert – skriftligt erbjudande från en säl-

och årets bokföring räknas samman till ett saldo

vis bidragskalkyl; är täckningsbidrag 1 minskat med fasta särkostnader pektive 2 i procent av särintäkten

U utvecklingssamtal – samtal som syftar

ett företag utifrån olika produkter eller produktgrupper

samkostnader – kostnader (fasta kostnader) som är gemensamma för ett företag

produktlivscykel – livslängden på en vara eller tjänst och olika skeden i det förloppet

sekundära behov – inlärda behov

R ramavtal – avtal om pris, leveransvillkor,

skattekonto – ett konto hos Skatteverket

luta som beror på att betalningstillfället infaller senare än faktureringen

skrivbordsundersökning – utgår från re-

varumärkesintrång – när ett annat före-

betalningsvillkor och andra köpvillkor som gäller under en viss tid

reklam – marknadsföringsåtgärd med

skattedeklaration – en deklaration där

skatter redovisas till Skatteverket dit alla skatter betalas

dan färdig information i en undersökning

soliditet – betalningsförmåga på lång

syfte att skapa uppmärksamhet och att påverka, t.ex. genom tidningsannonser

sikt

reklamkampanj – en riktad reklaminsats

som inte ingår i beslutsfattandet

jare

under en begransad tidsperiod

omsättning – ett företags totala försäljning under en viss period, vanligen ett år

rekrytering – arbetet med att skaffa nya

omsättningshastighet – ett effektivitets-

relationsmarknadsföring – marknadsfö-

medarbetare

mått som visar hur många gånger som lagret omsätts per år

ringsmetod som går ut på att skapa långvariga relationer med kunden

organisation – hur medarbetarna på ett

resultat – skillnad mellan intäkt och

företag ska arbeta tillsammans, arbetsfördelning

kostnad

outsourcing – att lägga ut en funktion i

rera inkomster och utgifter

resultatkonton – konton för att regist-

företaget på ett annat företag

resultatrapport – visar ett företags intäk-

P pay-off-metod – en investeringskalkyl

resurser – det som krävs för att företaget

som visar hur lång tid det tar innan investeringen är betald med driftsöverskottet

täckningsbidrag 1 – används vid en steg-

vis bidragskalkyl; är särintäkten minskad med rörliga särkostnader

metavärde – det mervärde som en pro-

nuvärdesmetod – en investeringskalkyl

dragskalkyl som ska användas för att täcka samkostnaderna i företaget

avkastning

kundorienterad organisation – en organisation som fokuserar på mötet med kunderna

tjänsten

räkenskapsår – det år som bokföringen

dukts profil, dvs. hur man uppfattas av kunden

låga priser

interimsfordringar – vid bokslut tillfäl-

granskar bokföringen och företagsledningen

media – kanal där man kan föra ut bud-

sig till

J just-in-time – en princip för lagerhante-

veckling, skapar en beredskap för att möta eventuella förändringar i marknadens efterfrågan.

många människor som möjligt med samma marknadsföringsinsats

nad

ut vilket alternativ till investering som är mest ekonomiskt fördelaktigt

I en lärande organisation är det viktigt att lära av både sina framgångar och misstag. Man måste därför ständigt följa upp verksamheten och analysera orsakerna till eventuella avvikelser. Det gäller såväl företagets lönsamhet och finanser som förändringar i omvärlden. Den som dessutom håller sig uppdaterad om nya trender och framtida ut-

Access B - omslag.indd 2

petenskrav som ska ställas på en ny medarbetare

ter och kostnader under en viss period

ska kunna producera sina varor och tjänster; kan t.ex. vara personalresurser

stab – en stödfunktion i en organisation strategi – vägen till målen, vad som behö-

till att medarbetaren ska utvecklas i sitt arbete V valutadifferens – skillnad i utländsk va-

tag ”snyltar” på ett redan etablerat varumärke

verifikation – ett dokument som visar att en affärshändelse har ägt rum vinstmarginal – försäljningsvinst, dvs.

vad man tjänar på varje försäljningskrona

ver göras och hur

vision – långsiktigt mål

swot-analys – analys av ett företags styr-

Å årsbokslut – formell sammanställning av

kor och svagheter samt möjligheter och hot i omvärlden

säkerhetsmarginal – skillnaden mellan aktuell försäljning och försäljningen vid nollpunkten säkerhetsmarginal i procent – visar hur många procent mer än nollpunkten företaget säljer

bokslutet med resultat- och balansräkning samt några tilläggsupplysningar

årsredovisning – formell sammanställ-

ning av bokslutet med resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse och tilläggsupplysningar

särintäkt – intäkt som hänför sig till en

viss beslutssituation

08-04-15 12.40.17


R Ö DA T R Å D E N I Access B finns en story om två traineestudenter som följer arbetet på de olika avdelningarna på ett företag, MowerForce. Avdelningarna motsvarar bokens block och studenternas rundvandring blir därför konkreta

och översiktliga introduktioner till respektive block. Följ med på denna korta introduktion och få en bra överblick över vad du kommer att få lära dig:

Block 1.

Block 2.

Marknadsföring

Inköp och kalkylering

Marknadsföring kan man förenklat säga är uppdelat i tre moment.

Inköpsarbetet handlar mycket om att söka leverantörer och begära in anbud. Dessa ska sedan jämföras till både pris och kvalitet, och slutligen leda fram till en beställning. Det gäller dock att göra inköpet vid rätt tidpunkt och till rätt kvantitet. Därför måste företaget räkna fram olika beställningspunkter.

För det första gäller det att hitta utgångsläget för företaget. Håller affärsidén? Är kunderna nöjda? Klarar produkten konkurrensen? Svaren på denna typ av frågor får man genom marknadsundersökningar. Det andra momentet är att tänka och handla strategiskt på tre års sikt. Strategival gäller frågor som profilering av företaget och hur varumärket ska användas. Det sista momentet handlar om operativa insatser, dvs. konkreta reklam- och marknadsföringsaktiviteter.

RÖDA TRÅDEN

Block 3.

Block 4.

Organisation och ledarskap

Redovisning

Att organisera ett företag är samma sak som att bygg ett lag. Det gäller att göra en arbetsfördelning och sedan se till att rätt person är på rätt plats. Om det inte finns rätt kompetens inom företaget kan man behöva rekrytera och anställa nya medarbetare.

Syftet med redovisning är att få fram rapporter om företagets ekonomi. Dessa rapporter handlar om företagets resultat och förmögenhet. För att klara detta krävs att alla affärshändelser bokförs. Detta görs enligt ett genomtänkt system som är likartat i hela världen.

Chefen är också viktig för att få företaget att fungera. Genom att motivera och utveckla de anställa utvecklas hela företaget – och man får en lärande organisation.

De flesta företag har många affärshändelser och därför blir det många siffror att hålla ordning på. Bokföringen sker därför oftast på dator, eftersom den är bra på att hålla ordning och sortera siffrorna på rätt sätt.

När det gäller inköp i samband med investeringar, blir kalkylerna mer krävande. Men besluten är också mer avgörande för företagets lönsamhet. Ofta använder man en bidragskalkyl – ett sätt att räkna fram lönsamhet vid olika affärsbeslut.

goodwill – ett företags ”goda” rykte, ger

kravprofil – en beskrivning av vilka kom-

massmarknadsföring – ett sätt att nå så

grundbokföring – bokföring av affärs-

kreditfaktura – en ”omvänd” faktura där

medellager – den genomsnittliga voly-

företaget ett högre ekonomiskt värde än det faktiska fysiska värdet

händelserna i tidsföljd

H Human Resource, HR – en avdelning som

hanterar företagets personalfrågor

huvudbokföring – bokföring av affärs-

händelserna på olika konton

I inkuransavdrag – avdrag för svårsålda va-

ror, 3 % används generellt

säljaren betalar kunden för tidigare skickad faktura med felaktigt belopp

men eller värdet på ett lager

kunddatabas – en databas innehållande

ett kundregister

kundnytta – värde för kunden

pay-off-tid – den tid det tar innan en investering är betald

revisionsberättelse – rapport av granskningen av bokföringen från revisorn

särkostnad – kostnad som hänför sig till en viss beslutssituation

periodbokslut – tar fram resultat- och balansräkning för kortare tid än ett år

revisor – en speciellt utbildad person som

T täckningsbidrag – överskott vid en bi-

skap, t.ex. tidningar

periodisering – intäkter och kostnader beräknas för en viss period utifrån inkoms-ter och utgifter

omfattar

metaprodukt – imagen kring en pro-

positionering – ett företags eller en pro-

räntabilitet – förräntning av kapital, dvs.

dukt

rörliga kostnader – kostnader som varie-

rar med volymen

täckningsbidrag 2 – används vid en steg-

S saldobalans – ingående saldo (balans)

täckningsgrad – är täckningsbidrag 1 res-

dukts status ger kunden och som denna är beredd att betala extra för.

primära behov – grundläggande behov

kundsegment – indelning av kundmark-

målgrupp – grupp som en kampanj riktar

priskonkurrens – att konkurrera med

produkt – vara eller tjänst

liga fordringar i form av förutbetalda kostnader eller upplupna intäkter

kärnprodukt – den fysiska varan eller

N nollpunkt – kallas även break-even, den

produktindelning – ett sätt att organisera

interimsskulder – vid bokslut tillfälliga

skulder i form av förutbetalda intäkter eller upplupna kostnader

L lagringskostnad – räntekostnad för en

försäljningsvolym där intäkter och kostnader är lika stora

viss vara

investering – inköp som har en lång var-

aktighet

ledarstil – en ledares personliga sätt att

leda verksamheten

som tar hänsyn till varierande driftsöverskott och inflation

investeringskalkyl – kalkyl för att räkna

leveransvillkor – villkor för hur leveransen av en vara sker och vem som står för kostnader och risker

nyckeltal – beräknade tal för uppföljning

likviditet – betalningsförmågan på kort

sikt

ring som minimerar lagret och lagringskostnader

linjen – beslutshierarki i en organisation,

Block 5.

K kapitalkostnaden för lagret – räntekost-

LVP – lägst av anskaffningsvärde och verk-

Uppföljning av verksamheten

kapitalvara – köps för varaktigt bruk,

tatet i förhållande till t.ex. satsat kapital

naden för medellagret

kan användas upprepade gånger under en längre period

konkurrens – tävlan om kunder konsumentvaror – samlingsbegrepp för

olika typer av varor som köps av ett stort antal kunder/konsumenter och som ofta förbrukas relativt omgående

kontantmetod – endast in- och utbetal-

ningar bokförs under löpande år

kontoplan – en förteckning över ett före-

tags alla konton

dvs. vem bestämmer över vad och vem

ligt värde när man bestämmer lagervärdet

lönsamhet – visar det ekonomiska resulM marginal – är samma som täckningsbi-

drag 1, dvs. särintäkter minskat med rörliga särkostnader

marknad – en plats där säljare och köpare

möts

masskommunikation – vanligen någon

form av envägskommunikation som med hjälp av olika medier, t.ex. radio, tv och dagstidningar, används för att nå ut till ett stort antal mottagare

av ekonomin

nödvändig beläggningsgrad – är noll-

punkten uttryckt i utnyttjandegrad av kapacitet O offert – skriftligt erbjudande från en säl-

och årets bokföring räknas samman till ett saldo

vis bidragskalkyl; är täckningsbidrag 1 minskat med fasta särkostnader pektive 2 i procent av särintäkten

U utvecklingssamtal – samtal som syftar

ett företag utifrån olika produkter eller produktgrupper

samkostnader – kostnader (fasta kostnader) som är gemensamma för ett företag

produktlivscykel – livslängden på en vara eller tjänst och olika skeden i det förloppet

sekundära behov – inlärda behov

R ramavtal – avtal om pris, leveransvillkor,

skattekonto – ett konto hos Skatteverket

luta som beror på att betalningstillfället infaller senare än faktureringen

skrivbordsundersökning – utgår från re-

varumärkesintrång – när ett annat före-

betalningsvillkor och andra köpvillkor som gäller under en viss tid

reklam – marknadsföringsåtgärd med

skattedeklaration – en deklaration där

skatter redovisas till Skatteverket dit alla skatter betalas

dan färdig information i en undersökning

soliditet – betalningsförmåga på lång

syfte att skapa uppmärksamhet och att påverka, t.ex. genom tidningsannonser

sikt

reklamkampanj – en riktad reklaminsats

som inte ingår i beslutsfattandet

jare

under en begransad tidsperiod

omsättning – ett företags totala försäljning under en viss period, vanligen ett år

rekrytering – arbetet med att skaffa nya

omsättningshastighet – ett effektivitets-

relationsmarknadsföring – marknadsfö-

medarbetare

mått som visar hur många gånger som lagret omsätts per år

ringsmetod som går ut på att skapa långvariga relationer med kunden

organisation – hur medarbetarna på ett

resultat – skillnad mellan intäkt och

företag ska arbeta tillsammans, arbetsfördelning

kostnad

outsourcing – att lägga ut en funktion i

rera inkomster och utgifter

resultatkonton – konton för att regist-

företaget på ett annat företag

resultatrapport – visar ett företags intäk-

P pay-off-metod – en investeringskalkyl

resurser – det som krävs för att företaget

som visar hur lång tid det tar innan investeringen är betald med driftsöverskottet

täckningsbidrag 1 – används vid en steg-

vis bidragskalkyl; är särintäkten minskad med rörliga särkostnader

metavärde – det mervärde som en pro-

nuvärdesmetod – en investeringskalkyl

dragskalkyl som ska användas för att täcka samkostnaderna i företaget

avkastning

kundorienterad organisation – en organisation som fokuserar på mötet med kunderna

tjänsten

räkenskapsår – det år som bokföringen

dukts profil, dvs. hur man uppfattas av kunden

låga priser

interimsfordringar – vid bokslut tillfäl-

granskar bokföringen och företagsledningen

media – kanal där man kan föra ut bud-

sig till

J just-in-time – en princip för lagerhante-

veckling, skapar en beredskap för att möta eventuella förändringar i marknadens efterfrågan.

många människor som möjligt med samma marknadsföringsinsats

nad

ut vilket alternativ till investering som är mest ekonomiskt fördelaktigt

I en lärande organisation är det viktigt att lära av både sina framgångar och misstag. Man måste därför ständigt följa upp verksamheten och analysera orsakerna till eventuella avvikelser. Det gäller såväl företagets lönsamhet och finanser som förändringar i omvärlden. Den som dessutom håller sig uppdaterad om nya trender och framtida ut-

Access B - omslag.indd 2

petenskrav som ska ställas på en ny medarbetare

ter och kostnader under en viss period

ska kunna producera sina varor och tjänster; kan t.ex. vara personalresurser

stab – en stödfunktion i en organisation strategi – vägen till målen, vad som behö-

till att medarbetaren ska utvecklas i sitt arbete V valutadifferens – skillnad i utländsk va-

tag ”snyltar” på ett redan etablerat varumärke

verifikation – ett dokument som visar att en affärshändelse har ägt rum vinstmarginal – försäljningsvinst, dvs.

vad man tjänar på varje försäljningskrona

ver göras och hur

vision – långsiktigt mål

swot-analys – analys av ett företags styr-

Å årsbokslut – formell sammanställning av

kor och svagheter samt möjligheter och hot i omvärlden

säkerhetsmarginal – skillnaden mellan aktuell försäljning och försäljningen vid nollpunkten säkerhetsmarginal i procent – visar hur många procent mer än nollpunkten företaget säljer

bokslutet med resultat- och balansräkning samt några tilläggsupplysningar

årsredovisning – formell sammanställ-

ning av bokslutet med resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse och tilläggsupplysningar

särintäkt – intäkt som hänför sig till en

viss beslutssituation

08-04-15 12.40.17


v ä lkommen till access !

Välkommen till Access!

Access är ett läromedelspaket i företagsekonomi som på ett enkelt och lättillgängligt sätt ger dig nycklarna till företagsekonomins grunder. Goda bas­kunskaper i företagsekonomi är viktigt inför fortsatta studier i ämnet, men också inför ett arbetsliv där kunskaper om ekonomi, organisationsutveckling och entreprenörskap är viktiga ingredienser. För att du på bästa sätt ska tillgodogöra dig dessa kunskaper har vi låtit tre nyckelord genomsyra Access.

Nyckelorden i Access är: n Förlopp – du får lära dig företagsekonomi i en naturlig ordningsföljd, med start i idén till företaget och mål i bokslutet. n Helhet – du lär dig att hantera företagsekonomiska begrepp i rätt sammanhang. n Verklighet – du hittar en rad exempel och reportage som gör att faktatexten kopplas till en praktisk verklighet. Den verklighet som 900 000 företag möter varje dag i Sverige.access_b_00_s1-8.indd 3

08-04-15 08.57.33


v ä lkommen till access !

Så här arbetar du med Access B Access B tar vid där Access A slutar – i ett företag som börjar växa. Du får lära dig hur ekonomin fungerar på ett något större företag. Den röda tråden byggs med hjälp av en story om två traineestudenters praktik på ett företags olika avdelningar. Genom att följa dessa studenters berättelse får du en bra helhetsbild av hur olika avdelningar fungerar på ett större företag. Denna resa går i fem block med start i marknadsföringen och mål i uppföljningen. De olika blocken är: u Marknadsföring u Kalkylering u Organisation och ledarskap u Redovisning u Uppföljning av verksamheten

I varje block fördjupar du dig i företagets arbete på de olika avdelningarna. Varje enskilt kapitel tar sitt avstamp i en konkret situation på ett företag eller i en organisation, och leder sedan in i bokens faktaavsnitt. Dessa är kryddade med många exempel från olika verksamheter och reportage om framgångsrika entreprenörer, vars företag vuxit tack vare en stark affärsidé. Kapitlet följs upp med en kort sammanfattning som ger dig en god överblick över innehållet i respektive avsnitt.

Flexibelt arbetssätt Förutom faktaboken finns en uppgiftsbok med ett stort antal övningar av olika karaktä­r och svårighetsgrad. Där finns enkla repetitionsuppgifter, men också större praktikfall som integrerar kunskap i ett helt block. Och givetvis en mängd datortillämpningar. På så sätt kan du träna dina kunskaper utifrån bokens struktur. Du kan också arbeta mer integrerat med hjälp av en projektuppgift som finns i varje block eller med basen i ett fadderföretag där du hämtar kunskap genom att ta reda på hur detta företag fungerar. I slutet av boken finns information som du kan ha användning av i olika sammanhang, t.ex. korta beskrivningar av olika organisationer och myndigheter samt en sammanställning med förklaringar av alla viktiga begrepp du behöver känna till under dina studier. 

access_b_00_s1-8.indd 4

08-04-15 08.57.33


INNEHÅLL

Block 1

Marknadsföring

Välkommen till MowerForce 10 Kapitel 1:

Marknaden – en mötesplats . . . . . . . . . . . 14

Många påverkar marknaden 16 Marknadsföring mer än bara reklam 18 Konkurrens ger utmaning och utveckling 18 Affärsidén – grunden för marknadsföringen 20 Kundens behov 21 Vilka är våra kunder? 22 Produkten – vårt erbjudande 23 Att lyfta fram resurserna 25 Avstamp i nuet – vilka förutsättningar har vårt företag? 26 Kapitel 2:

Marknadsundersökning – för bättre beslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Fatta beslut med hjälp av rätt information 30 Skrivbordsundersökning – att använda material som redan finns 31 Fältundersökningar – att söka information på marknaden 33 Kapitel 3:

Marknadsplanering – sätt upp mål och bestäm vart vi ska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Kapitel 4:

Skapa relationer – för att få trogna kunder

..............

54

Relationsmarknadsföring 56 Trogna kunder viktiga 56 Marknadsföringens verktygslåda 59 Kapitel 5:

Genomföra – att gå från tanke till handling . . . . . . . 66

Taktik – att genomföra här och nu 68 Kampanjer – ett sätt att genomföra det man planerat 68 Kampanjmål 70 Välja målgrupp 70 Utforma budskap 72 Välja media 74 Kapitel 6:

Lagar och etik – skapar nöjda kunder

...................

78

Företag som följer spelreglerna vinner i längden 80 Lagar – för att garantera seriös marknadsföring 83 Villkor efter kundens köp 88

Visioner ger vägledning 44 Affärsidé – för att tydligare ange vad vi kan och vart vi ska 45 Mål – på lång och på kort sikt 45 Strategi – vägen till målen 47 Varumärke – erbjudandet ska synas 52

6

access_b_00_s1-8.indd 6

08-04-15 08.57.40


INNEHÅLL

Block 2

Block 3

Inköp och kalkylering

Organisation och ledarskap Rätt kompetens till rätt uppgifter 160

Kalkyler för lönsamhet 94 Kapitel 7:

Inköp – lönsamhetens nyckel

. . . . . . . . . 96

Inköpsbeslutet – lönsamhet beror på många faktorer 98 Pris och kvalitet hänger ihop 99 Leveransvillkor och betalningsvillkor 101 Lagret och dess kostnader 105 Inköpsarbetet leder till kostnader 112 Kapitel 8:

Investeringskalkyler – att välja det mest lönsamma alternativet . . . . 114

Investeringar för tillväxt 116 Reportage: Sveriges yngste yrkesfiskare 118 Vilken investering lönar sig bäst? 120 Kapitel 9:

Volymen – en viktig faktor för lönsamheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Bidragskalkylen – en hjälp vid beslutsfattande

Alla produkter ska ge ett bidrag 146 Bidragskalkylen 146 Bidragskalkyler i butiken 148 Bidragstänkande i tjänsteföretaget 150 Bidragskalkyl i tillverkningsföretaget 152 Fördjupning: Bidragsredovisning 154

. . . . . . 144

Medarbetarna – att bygga ett vinnande lag

.........

162

Konsten att bygga ett lag 164 Reportage: Sanna – en vinnare på Make Up Store 165 Det växande företaget 166 Viktigt med rätt resurser 166 Rekrytering – när lösningen inte finns inom företaget 167 Anställningsformen påverkas av lagstiftningen 172 Avsluta en anställning 173 Introducera nya medarbetare 174 Kapitel 12:

Volymen ofta en nyckelfråga 132 Nollpunkt vid enbart en produkt 133 Nollpunkt vid flera produkter 137 Vad gör man om man inte når nollpunkten? 141 Kapitel 10:

Kapitel 11:

Organisera – när företaget växer

..

176

I början löser man allt vid fikabordet 178 Organisera personalresurserna 179 Utvecklas med företaget – ett exempel 179 Att organisera företaget 182 Delegera – att överlåta ansvar 184 Hur ska vi ”göra saker på rätt sätt”? 185 Kapitel 13:

Ledarskap – att driva och utveckla

. . . . . . . . . . . . . . . 189

Att arbeta tillsammans 190 Reportage: Framtidens kvinnliga ledare 191 Att vara ledare 192 Situationsanpassat ledarskap 192 Att leda företag under olika utvecklingsstadier 194 Samtalet –ledarens arbetsverktyg 195 En lärande organisation 198

7

access_b_00_s1-8.indd 7

08-04-15 08.57.49


INNEHÅLL

Kapitel 18:

Block 4

Redovisning

Bokföringens grunder – en överblick över företagets ekonomi . . . . . . . . . . . . . 204

Affärshändelser 206 Påverkar två delar av ekonomin 206 Verifikationen är grunden 208 Affärshändelser bokförs på konton 211 Olika kontoplaner i olika företag 211 Dubbelbokföring – debet och kredit 213 Affärshändelser som enbart påverkar balanskonton 215 Affärshändelser som påverkar resultatkonton 216 Kapitel 15:

Bokföring på olika sätt – rätt stöd för rätt företag

. . . . . . . . . . . 218

Baskontoplanen 220 Kontant- eller faktureringsmetoden? 222 Bokföring av moms 224 Bokföring manuellt eller på dator? 226 Reportage: Dammtussen.se använder e-bokföring 231 Kapitel 16:

Praktisk bokföring – bra underlag ger bra styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Fler affärshändelser – om kontokort, valutor m.m.

Kontokortsförsäljning 256 Valutadifferenser 259 Dröjsmålsränta 260 Inköp och försäljning inom EU 262

8

access_b_00_s1-8.indd 8

264

Kapitel 19:

Visa rättvisande resultat – periodisering, lager och tillgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Vad är rättvisande resultat? 282 Rätt förbrukning på rätt period 282 Lagret måste värderas 283 Anläggningstillgångarna måste värderas 286 Två typer av periodiseringar 288 Kapitel 20:

Ekonomiska rapporter – för extern kommunikation

.......

296

Årsbokslut eller årsredovisning 298 Förenklat årsbokslut 298 Resultaträkning och balansräkning 301 Revisorn granskar 306

Block 5

Uppföljning av verksamheten Uppföljning av verksamheten 310

Bokföringslagen i praktiken 236 Kontering av verifikationer 240 Bokför löner och uttag 244 Kapitel 17:

.......

Bokslutet – en summering av bokföringen 266 Bokslutsarbetets gång 267 Bokslutstablån – vid manuell bokföring 269 För hand eller med dator? 278

Bokföring på rätt sätt 202 Kapitel 14:

Göra bokslut – hur gick det?

Kapitel 21:

.....

254

Avstamp inför framtiden – håller affärsidén i praktiken?

.....

312

Den lärande organisationen 314 Uppföljning av ekonomin 315 Grundläggande nyckeltal 315 Blicka framåt – att vara förberedd på det oväntade 321 Reportage: BoneSupport 325 Myndigheter och organisationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Sakregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Bildförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

08-04-15 08.58.07


Block 1 Innehåll Story ”Trainee”

Marknadsföring

1. marknaden – en mötesplats 14 2. marknadsundersökning – för bättre beslut 28 3. marknadsplanering – sätt upp mål och bestäm vart vi ska 42 4. skapa relationer – för att få trogna kunder 54 5. genomföra – att gå från tanke till handling 66 6. lagar och etik – skapar nöjda kunder 78

Marknadsföring

Block 1

Inköp och kalkylering

Block 2

Organisation och ledarskap

Block 3

Redovisning

Block 4

Uppföljning av verksamheten

Block 5 9

access_b_01_s9-27.indd 9

08-04-15 09.01.02


Välkommen till MowerForce!

m

owerForce är ett företag med ca 120 anställda. företaget är svenskt även om namnet är engelskt. Tanken med namnet är att det skulle kunna underlätta kontakt­ er och försäljning i utlandet.

företaget tillverkar och säljer gräsklippare och är organiserat i fyra avdelningar: marknadsföring och försäljning, inköp och tillverkning, organisation och personal samt Ekonomi.

L:

CWhadWZi\h_d] eY^\hib`d_d]

?daf eY^j_bbl[had_d]

Eh]Wd_iWj_ed eY^f[hiedWb

;aedec_

10

access_b_01_s9-27.indd 10

08-04-15 09.01.14


Trainee-programmet på MowerForce Johanna har arbetat på företaget i sju år på avdel­ ningen Organisation och personal och ansvarar bl.a. för introduktion av nyanställda på företaget. Hon ansvarar också för företagets trainees, dvs. nyut­ examinerade studenter från högskola/universitet som genomgår företagsintern utbildning på före­ tagets olika avdelningar. MowerForce anställer två trainees om året och i år har Maria och Pedro fått möjlighet att delta i traineeprogrammet. Efter gymnasiet läste Maria ekonomi i tre år på en skola i Grenoble. All undervisning var på franska så hon fick på så sätt både språkträning och utbildning i ekonomi. Pedro började läsa ju­ ridik på Lunds universitet efter gymnasiet, avbröt studierna efter en termin och började istället att

arbeta på restaurang. Efter ett år flyttade han till sitt forna hemland Bolivia och läste in en examen i ekonomi. ”Ni kommer att jobba tillsammans i tre måna­ der på varje avdelning och den första avdelningen är Marknadsföring och försäljning”, säger Johanna. ”Vi ska gå direkt till Arne, som är marknadschef och som ska presentera avdelningen för er”, fort­ sätter hon.

Marknad och försäljning tar emot Välkomna till oss på Marknad och försäljning”, säger Arne. ”Vi brukar skämtsamt säga att här finns tre kategorier av medarbetare: undersökare, tänkare och praktiker.”

Undersökarna ”Undersökarna arbetar med marknadsundersök­ ningar, vilket innebär att de tar reda på vad kund­ erna tycker och vill. Vi genomför vanligen två typer av undersökningar, skrivbordsundersökningar och fältundersökningar”, fortsätter Arne. ”Vid en skrivbordsundersökning söker vi bland information som redan finns, och här har vi nyt­ ta av vår branschorganisation och av offentliga myndigheter. En fältundersökning innebär att vi frågar kunderna direkt om vad de tycker. Vi gör inte några egna undersökningar utan köper in oss med frågor hos andra undersökningar. Det finns företag som enbart arbetar med att göra marknads­ undersökningar”, avslutar Arne. 11

access_b_01_s9-27.indd 11

08-04-15 09.01.23


”Men, bäst informationen får vi genom våra för­ säljare”, fortsätter Arne. ”De möter kunder och återförsäljare dagligen och får reda på vad som är bra och dåligt. Via webbsidan får vi också mycket information, tips och klagomål från våra kunder. Tack vare den informationen kan vi förbättra våra produkter och vår service”, säger Arne. Maria passar på att flika in: ”När du berättar om värdet av kundinformation så förstår jag att den är

viktig. Men när jag som privatperson blir uppringd av någon intervjuare som vill ställa frågor, blir jag inte alltid glad.” ”Tyvärr en vanlig reaktion, vilket är ett problem för våra telemarketingföretag”, säger Arne.

Tänkarna ”Tänkarna, som vi skämtsamt kallar Ella och Mar­ kus, jobbar med marknadsplaner. De försöke­r att

12

access_b_01_s9-27.indd 12

08-04-15 09.01.32


planera vår marknadsföring på lite längre sikt”, säger Arne. ”Ni har säkert läst om de fyra P:na och det är här de kommer in. De jobbar med tre tids­ perspektiv: en strategisk, en taktisk och en opera­ tiv planering. Den strategiska planen är på ca 3 års sikt och innehåller företagets profil utåt. Det kan gälla om vi ska vara billigare och/eller bättre än våra kon­ kurrenter. Det kan också handla om huruvida företaget ska marknadsföras internationellt eller enbart i Sverige. Hur kunderna upplever vårt varu­ märke är också en viktig strategisk fråga”, upplyser Arne om. ”Den taktiska planen gäller det närmaste året. Här finns alla aktiviteter som ska ske under året. Det kan gälla reklamkampanjer och mässarrange­ mang, allt noggrant planerat.”

Praktikerna ”Slutligen görs operativa planer som omfattar varje aktivitet. Det är här våra ’praktiker’ kommer in och genomför aktiviteterna rent praktiskt. De är sex personer som förutom att de marknads­ för också jobbar som säljare. Dessutom köper de många tjänster från reklambyråer och säljföretag”, berättar Arne. ”Hur sker samarbetet inom avdelningen?” und­ rar Pedro. ”Alla förändringar startar egentligen hos marknadsundersökarna, som får veta om något inte står rätt till med kunderna. Denna informa­ tion kan komma från en undersökning eller från våra egna säljare. Sedan ska åtgärder sättas in och då läggs dessa in i våra planer. Vissa på lång sikt, andra på kort sikt. Därefter är det dags att gå till handling”, avslutar Arne.

13

access_b_01_s9-27.indd 13

08-04-15 09.01.36


Kapitel

Marknaden

Block 1 • marknadsföring

1.

– en mötesplats

14

access_b_01_s9-27.indd 14

08-04-15 09.01.38


k a P i T E l 1 • m a r k n a d E n – E n m öT E s P l aT s

F

lugfiskebutiken ligger i mora och ägs av mark nilsson. kunderna som söker sig till butiken kommer från när­ området i dalarna. det är då som det personliga mötet med kunden är viktigt. förtroende är ett nyckelord. när mark sätter in en annons i en tidning allt om flugfiske eller fiske för alla, som är rikstäckande branschtidningar, är det andra kunder som hör av sig. kunder ringer från hela landet – från malmö i söder till kiruna i norr. Block 1

mark säljer också via sin hemsida på nätet. där möter han andra kunder, såsom holländare, tyskar, italienare, engelsmän och bosnier.

FUNDERA PÅ n Hur stor är marknaden som mark arbetar på? Var finns tänkbara kunder och konkurrenter? n nämn några olika marknadsföringsåtgärder som mark använder. n Vilket är den viktigaste marknadsföringsåtgärden när mark marknadsför a) i butiken? b) i en branschtidning? c) på nätet?

15

access_b_01_s9-27.indd 15

08-04-15 09.01.43


Block 1 • marknadsföring

Många påverkar marknaden Marknaden är en plats där säljare och köpare möts. Ett företag är sällan ensamt om att erbjuda produkter, utan det finns ofta flera företag som erbjuder liknande produkter. Det är mötet mellan säljare och köpare som bestämmer vilka produkt­ er som ska finnas och vad dessa ska kosta. Köparnas pengar och konkurrensen mellan säljarna är drivkrafterna på marknaden. Det vi kallar för marknad utgörs av flera olika delar som har betydelse för före­ taget på olika sätt. På marknaden finns andra aktörer än köpare och säljare som kan påverkar företagandet: n

En kommun som är generös med hur exempelvis restauranger får använda trottoarutrymmet för uteserveringar ger restaurangföretagen en möjlighet att utveckla sin verksamhet ytterligare, jämfört med en kommun där man är mer återhållsam med att ge olika tillstånd.

16

access_b_01_s9-27.indd 16

08-04-15 09.01.48


k a P i T E l 1 • m a r k n a d E n – E n m öT E s P l aT s

n

På ett likartat sätt påverkar banker och andra finansiärer möjligheten för före­ tag att få låna pengar. Politiska beslut kan påverka marknaden, t.ex. kan skatte­ lättnader ge köparna mer pengar.

n

Miljöorganisationernas idoga arbete har resulterat i att mat och kläder som är miljömärkta och ekologiska efterfrågas allt mer.

Block 1

När det talas om marknaden gör man ofta en geografisk indelning – lokal, regional, nationell eller global. Genom att sätta dessa geografiska gränser blir det lättare att bedriva en effektiv försäljning och marknadsföring. Det krävs andra marknadsföringsåtgärder när man säljer i den lokala butiken än i den globala nätbutiken. Utvecklingen går mot att allt fler jobbar globalt, t.ex. får den tidigare lokala lägenhetsuthyraren i Sorrento i Italien idag mängder av uppdrag från hela världen via sin hemsida.

Med mera...

Marknadsföring via nätet Nespresso är ett företag som säljer espressomaskiner med tillbehör till både privatpersoner och företag. för konsumentmarknaden säljs es­ pressomaskinerna i olika butiker och via nätet. de portionsförpackade kaffekapslarna säljs främst över nä­ tet eller i nespressos egna butiker, vilka endast är ett fåtal per land. i sverige finns endast en butik i stock­ holm. marknadsföring via nätet är alltså extra viktig för företag som sällan möter kunderna ”ansikte mot ansikte”.

17

access_b_01_s9-27.indd 17

08-04-15 09.01.54


Block 1 • marknadsföring

Marknadsföring mer än bara reklam Ett företag måste få kunderna att hitta företaget och få dem intresserade av före­ tagets erbjudanden. Det gäller också att få kunderna nöjda med sina köp så att företaget får behålla dem. Kunderna måste uppleva att företaget har fördelar jämfört med konkurrent­ erna. Det handlar om att tillfredsställa kundernas behov på bästa möjliga sätt. Det kan vara att företaget exempelvis har lägre priser eller en bättre kvalitet på varorna än sina konkurrenter. För att lyckas med detta krävs marknadsföring. Det är inte enbart marknads­ förarna som har ansvaret för företagets marknadsföring, utan all personal är in­ volverad på ett eller annat sätt: n

Produktionspersonalen har ett ansvar att tillverka en produkt som möter kund­ ens krav.

n

Växeltelefonisten möter kunden i telefonen och ska slussa kunden vidare till rätt person.

n

Ekonomipersonalen kan ha kundkontakt gällande fakturor etc.

Allt har betydelse om man vill ha nöjda kunder.

Konkurrens ger utmaning och utveckling Konkurrens handlar om tävling och utveckling. Företaget måste hänga med och anpassa sig till marknadens krav och efterfrågan. Det gäller att göra detta snabbare och bättre än konkurrenterna, och det blir en allt tuffare konkurrens beroende på en ökad internationalisering. Allt fler utländska företag är intresserade av att vara med på den svenska mark­ naden. Inom t.ex. försäljning av byggvaror har nya butiker etablerat sig. I dag har exempelvis tyska Bauhaus, finska K-Rauta och danska Silvan flera butiker i Sverige. De svenska byggvaruhusen har fått en ökad konkurrens. Flera mindre byggbutiker har valt att utveckla sin verksamhet från att endast bestå av butik till att också sälja helhetslösningar, t.ex. ombyggnad med upphandling av olika hantverkare. 18

access_b_01_s9-27.indd 18

08-04-15 09.01.54


k a P i T E l 1 • m a r k n a d E n – E n m öT E s P l aT s

Exempel

Helhetslösning som konkurrensmedel

Block 1

Kakelvaruhuset hjälper till med att både rita och bygga kök och badrum. De åker hem till kunden, ger förslag på lösningar och presen­ terar en ritning på ombyggnaden – allt utifrån kundens önskemål. Företaget kan erbjuda sig att utföra hela arbetet – snickare, elektriker, vvs­montörer med flera finns inom företaget.

Ständiga förbättringar För att hänga med och dessutom göra saker bättre krävs kunskap och informa­ tion. Företaget ska jämföra den egna produkten med vad konkurrenten har. Det gäller också att ta fram information om framtiden. Företagen måste utveckla sin produktionsteknik, produktteknik och försälj­ ningsteknik. De måste hitta nya produktlösningar som möter kundernas behov och i vissa fall till och med skapa behoven. IT­tekniken har gett företagen ett bra verktyg. Datorernas inmarsch i pro­ duktionen har effektiviserat och gett lägre kostnader. Tekniken har också skapat nya produkter som t.ex. MP3­spelare, digital­ kameror och HD­spelare. Men även inom försäljningsområdet har IT­tekniken haft stor påverkan genom att man kan an­ vända nätet, e­post och sms för att lämna erbjudanden till kunden. marknadsföring via sms.

19

access_b_01_s9-27.indd 19

08-04-15 09.02.02


Block 1 • marknadsföring

Affärsidén – grunden för marknadsföringen Affärsidén är precis som namnet säger en idé som man kan tjäna pengar på. Den anger den riktning som företaget ska ha. I företagets affärsidé besvaras vanligen följande frågor: n

Vilka kundbehov tillfredsställer man med sin produkt?

n

Vilken marknad vänder man sig till – vem är kunden?

n

Hur ser produkten ut?

n

Vilka resurser behövs för att ta fram produkten?

Affärsidén ska också synas i företagets marknadsföring. Livsmedelskedjan Willys uttrycker i sin affärsidé så här: Vi ska leda och utveckla lågprissegment för mat genom att alltid erbjuda våra kunder lägsta pris.”

I flertalet kampanjer är det också prissänkningarna och de låga priserna som lyfts fram. Affärsidé och marknadsföring går hand i hand. Affärsidén är inte något man formulerar och därefter lägger på hyllan. Det är ett ”levande” dokument som kontinuerligt behöver följas upp. När förutsättning­ arna för ett företag ändras, medför det ofta att företaget måste ändra sin affärsidé och därmed sin marknadsföring. Läs mer om affärsidé på s. 45.

20

access_b_01_s9-27.indd 20

08-04-15 09.02.03


KA P I T E L 1 • m a r k n a d e n – e n m ö te s p l a t s

Kundens behov Kunder köper produkter för att tillfredsställa olika behov. För företaget innebär det att finna och fylla dessa behov. Behoven kan se olika ut för olika kunder och kundgrupper. Behoven förändras också i förhållande till vad som händer i vår omvärld och hur våra livsmönster förändras. För att kunna uppfylla kundernas behov måste vi först identifiera deras olika behov: n Tydliga behov – när det finns en brist. n Dolda behov – när ett problem behöver lösas. n Behovsskapande – nya produkter som väcker en önskan om att tillgodose ett behov.

Block 1

Man brukar dela in behov i två slag, primära och sekundära. De primära behoven kallas även fysiologiska eller överlevnadsbehov. De är nödvändiga för att vi ska kunna överleva. Typiska primära behov är behov av sömn och mat. De sekundära behoven är inte medfödda utan inlärda. De sekundära behoven är ofta av mer social karaktär, men en del av dem är även individuella, personliga. Typiska sekundära behov är behov av trygghet, status och självförverkligande.

Produktlösning för olika behov Det gäller för företagen att hitta en produktlösning som kunden har både nytta av och råd med. Samtidigt måste det vara lönsamt för företaget att tillverka och sälja produkten. Det är oftast enklare att sälja produkter till personer som öns­ kar tillgodose sina primära behov, men dessa produkter ger sällan särskilt hög lönsamhet då konkurrensen om köparna är hård och priserna därmed låga. Mer flärdfulla produkter, vars syfte är att tillfredsställa sekundära behov, kan däremot ges ett högre pris. Vatten tillfredsställer ett grundläggande behov som törstsläckare. Vatten är också mer eller mindre gratis i våra kranar och håller dessutom en god kvalitet. Men samtidigt kan vi konstatera att det ändå går bra att sälja dyrt vatten på flaska. Vi kan t.o.m. betala extra mycket om det ska vara till en finare middag. Då duger det inte att det står Euroshopper på flaskan utan vi vill ha Perrier, Evian eller något liknande. 21

access_b_01_s9-27.indd 21

08-04-15 09.02.06


bildförteckning

Bildförteckning AbleStock  97, 149, 248, 249, 259, 281, 284, 287, 297, 304, 306, 317, 319, 320, 322 Abolinsh, Alexander  154 Akso Nobel Salt AB  84 Altzaniba, Joseph  30 BananaStock  195, 239, 247, 305 Bang & Olufsen  25 Björk Tengå, Cecilia  139, 296 Björk, Emilia  151 BoneSupport  326:1–2, 327:1–2 Bosch  106 Brio  221 Carr, Janet  48 Cejpek, Jakub  13 Cervo, Diego  102 Canon  286 CityMail  312, 313 Claas  116 Clas Ohlson  89:1 Clix, Rodolfo  185 Coburn, Stephen  137, 174 Cognimatics  35:1 Cox  33, 128 Creative Collection  147, 224:2, 235, 238, 241, 242, 290 Dammtussen.se  231 de Blok, Bianca  285 de La Cruz, Kathy  50:2 Dreamstime Agency  39, 54, 133, 182 199, 212 Dwyer, Carl  111 Edsbyn  288 Edelpix  118 Ersler, Dmitri  176 Gervasi, Luka  121

access_b_22_s329-336.indd 335

Glave  19:2, 36, 57:1, 68, 72, 75:2, 81, 93, 117, 127, 135, 148:2, 169, 190, 224:1, 244, 256, 262, 315, 325 Gvozdikov, Anton  280 Gustavsberg  271, 273

Pernell, Robert  201 Photo Alto  220, 234 PhotoDisc  14, 207

Hansen, Peter  123 Henkster  56 HomeMaid  191

Saniova, Jitka  21, 214 SCANPIX/Ingvar Karmhed  73 Scott  99 Seniofon  22 Shalamov, Alexander  104 Shauer, David  107 Shirley, Dan  108 Shironosov, Dmitriy  58 Siba  64 Skanska  323 Stadium  62 Staidl, James  124 Swedbank  232 Swefair  166 Stevens, Megan  100 StockXchange  318 StockXpert  9, 90, 93, 122, 141, 153, 155, 159, 270, 309, 311 Svenska Mässan  180 Svensk Fisk  119:1

ICA  112 Ingram  31, 35:2, 42, 57:2, 140, 142, 156, 170, 171, 173, 178, 186, 198, 210, 213, 258, 261, 266, 276, 292, 303, 314 Jankovic Natasa  282 John Foxx  268, 294 Kalina, Alexander  43 Kapp Ahl  46 Kilday, Donna  184 Kmit, Ivan  225 Kryj, Pawel  60 Leeloomultipass  19:1 Losevsky, Pavel  16, 55, 61:2 markis-persienn.se  298 Mauléon, Anna  119:2, 165 Maus, Benjamin  153 Michailov, Niki  283 McCallum, Kathryn  148:1 Moreno, Anna  110 Nespresso  17 Offesson, Andreas  10, 11, 12 15, 23, 28, 66, 67, 78, 79, 94, 95, 96, 114, 115, 130, 131, 136, 144, 145, 160, 161, 162, 163, 188, 202, 203, 204, 205, 208, 218, 219, 222, 254, 255, 227, 264, 265, 278, 310

Returpack  75:1–2

Tauer, Ulina  172 The Body Shop  82 Ving/Kajsa Fagerström  44 Whimsical Pop-Ins  240 Willys  20 Wong, Mantis  105 Zabel, Stefan  197

335

08-04-15 11.26.00


Access Företagsekonomi B, fakta ISBN 978-91-47-08846-1 © 2008 Författarna och Liber Redaktör: Cecilia Björk Tengå Omslag: Fredrik Elvander Omslagsfoto: PhotoAlto Grafisk formgivning: Fredrik Elvander Layout: Karin Österlund Illustrationer: Jonny Vikström Bildredaktörer: Cissi Glave, Gunilla Cox

Upplaga 1:1 Tryckt på miljövänligt papper Typsnitt: Brödtext, Adobe Garamond Rubriker, Agenda Printed in Slovenia by Korotan Ljubljana, Slovenien 2008

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB 205 10 Malmö Tel: 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 Kundservice: Tel 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 www.liber.se

access_b_00_s1-8.indd 2

08-04-15 08.57.29


Anna Kristensson är civilekonom och arbetar som gymnasielärare i ekonomiska ämnen och matematik. Hon har tidigare arbetat med internutbildning och varit verksam som controller i olika bolag.

Access Företagsekonomi B tar vid där A-boken slutar – i ett företag som börjar växa. Innehållet hålls ihop av en story om två traineestudenter som får följa arbetet på olika avdelningar inom företaget. Det ger en bra helhetsbild av hur arbetet fungerar och ett avstamp in i bokens kapitel som är indelade i fem block: • Marknadsföring • Inköp och kalkylering • Organisation och ledarskap • Redovisning • Uppföljning av verksamheten Varje kapitel utgår från en konkret situation på ett företag eller i en organisation och leder sedan över till bokens faktaavsnitt. Dessa är kryddade med många exempel från olika verksamheter och reportage om framgångsrika entreprenörer. Faktaboken förklarar och ger grunderna – uppgiftsboken bjuder på varierad och rolig träning som befäster kunskaperna.

FAKTA

Anders Pihlsgård har lång erfarenhet som lärare och affärsområdesutvecklare och arbetar idag som utbildningskonsult. Han är också läromedelsförfattare med inriktning mot ekonomi och handel.

Access är ett läromedelspaket för kurserna Företagsekonomi A och B på gymnasieskolan och komvux, samt för annan grundläggande företagsekonomisk utbildning.

I uppgiftsboken finns ett stort antal övningar av olika karaktär och svårighetsgrad – från repetitions- och övningsuppgifter till praktikfall, fältuppgifter och integrerade uppgifter. Det breda urvalet av övningar samt datortillämpningar på cd erbjuder stor flexibilitet och variation i undervisningen.

J A N - O LO F A N D E R S S O N A N N A K R I ST E N S S O N

ANNA MAULÉON

ANDERS PIHLSGÅRD

Access Företagsekonomi A I Access A löper en röd tråd genom boken, från affärsidé till bokslut med de företagsekonomiska begreppen presenterade i rätt sammanhang. Kryddade med exempel och reportage från verksamma entreprenörer. A-boken är indelad i följande block:

F Ö R E TAG S E KO N O M I

1 Från idé till företag 2 Skapa lönsamt företag 3 Marknadsföra företaget 4 Planera och följa upp

FAKTA Access Företagsekonomi B I Access B blir vi lotsade av två traineestudenter genom ett större företags olika avdelningar. Deras frågor och funderingar blir en lättillgänglig introduktion till de fem blocken, som innehåller en rad förklarande och fördjupande kapitel. B-boken består av följande block:

Access består av följande komponenter: Access Företagsekonomi A faktabok uppgiftsbok med cd lösningar lärarhandledning med cd

Nyckelorden i Access är förlopp, helhet och verklighet.

B

Anna Mauléon har många års erfarenhet från undervisning i ekonomi på både komvux och gymnasiet. För närvarande har hon ett kombinerat uppdrag som skolledare och lärare i ekonomi på en fristående gymnasieskola.

F Ö R E TAG S E KO N O M I

F Ö R E TAG S E KO N O M I

Jan-Olof Andersson har under många år arbetat som lärare och konsult. Han är också aktiv som läromedelsförfattare inom ekonomi och juridik.

Access

Författarna till Access B

Access-familjen

Access Företagsekonomi B faktabok uppgiftsbok med cd lösningar lärarhandledning med cd

1 Marknadsföring 2 Inköp och kalkylering 3 Organisation och ledarskap 4 Redovisning 5 Uppföljning av verksamheten Best.nr 47-08846-1

Tryck.nr 47-08846-1-00

Access B - omslag.indd 1

08-04-15 12.39.32

9789147088461  

FAKTA JAN-OLOF ANDERSSON ANNA MAULÉON ANNA KRISTENSSON ANDERS PIHLSGÅRD Block 1. Marknadsföring och översiktliga introduktioner till respekt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you