__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Pedagogiskt arbete L채rarhandledning Tove Phillips


Innehåll Kapitel 1: Pedagogiska verksamheter.................................................................8 Kapitel 2: Barn är olika.....................................................................................14 Kapitel 3: Lek och lärande................................................................................20 Kapitel 4: Lagar och regler................................................................................28 Kapitel 5: Den demokratiska värdegrunden......................................................34 Kapitel 6: Arbetsmiljö och säkerhet..................................................................39 Kapitel 7: Planera och genomföra....................................................................46 Kapitel 8: Uppföljning och dokumentation........................................................51 Kapitel 9: Pedagogens roll...............................................................................56 Film-, bok- och länktips....................................................................................62 Bildförteckning.................................................................................................65

7

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Det här kapitlet behandlar den första punkten i kursens centrala innehåll: ”Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av olika pedagogiska verksamheter, deras organisation och institutionernas roll i samhället”. Läroboken ger eleverna en introduktion till de svenska skolformerna och andra pedagogiska verksamheter. Kapitlet behandlar följande områden:

• Barnomsorg och förskoleklass • Grundskola • Skolbarnsomsorg och fritidsverksamheter • Gymnasium och vuxenutbildning

Genom att komplettera boken med de övningar och aktiviteter som lärarhandledningen ger förslag på, kan du erbjuda eleverna en varierad undervisning som passar alla lärstilar. På läromedelswebben www.laromedelswebbar.se hittar du ännu mer kompletteringsmaterial, t.ex. powerpointpresentationer, fördjupningsmaterial, länkar, film- och litteraturtips.

8

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Kapitel 1: Pedagogiska verksamheter


1.

Vad är den stora skillnaden mellan daghem och förskola?

2.

Vad var lekskolan?

3.

Vad innebär det att en verksamhet är subventionerad?

4.

Vad kallas förskolans motsvarighet till rektor?

5.

Förklara vad kommunal förvaltning och nämnd är och vad de gör.

6.

Vilka olika yrkesgrupper kan arbeta i förskola, skola och fritidshem?

7.

Vad är pedgogisk omsorg?

8.

Vem ansvarade för den svenska barnomsorgen och skolan före och efter 1990/91?

9.

Vilka ämnen ingår i grundskoleundervisningen?

10. Vad är särskola och träningsskola? 11. Vilka barn går i specialskola? 12. Ungefär hur mycket kostar varje elev i grundskolan per år? 13. Vad är skolbarnsomsorg och vilka barn har rätt till det? 14. Hur blir man fritidspedagog? 15. När infördes en enhetlig gymnasieskola i Sverige? 16. Hur många studieföreberedande och yrkesförberedande program finns i gymnasieskolan? 17. Vad är en folkhögskola? 18. Vad är skillnaden mellan universitet och högskola?

9

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Frågor på texten


Hur funkar det och vad kostar det? Dela in eleverna i par och låt paren välja varsin kommun i Sverige. De ska ta reda på vilka villkor som gäller för barnomsorg och skolbarnsomsorg i den valda kommunen. Information finns ofta på kommunernas hemsida. De ska till exempel ta reda på: •

Rätt till barnomsorg och skolbarnsomsorg för föräldrar som arbetar, är arbetslösa eller studerar.

Avgift för barnomsorg och skolbarnsomsorg.

Hur placering går till.

Eventuellt kösystem till plats i barnomsorg.

Låt sedan elevparen berätta kortfattat för resten av klassen om villkoren i deras valda kommun.

Historisk fördjupning Dela in klassen i grupper. Varje grupp ska göra en fördjupning i en historisk skol- eller barnomsorgsform och ta reda på så mycket de kan om den. Låt dem söka litteratur och information på biblioteket och på internet. Exempel på skolformer: •

Barnkrubba

Barnträdgård

Arbetsstuga

Folkskola

Daghem

Lekskola

Realskola

Fördjupningen ska presenteras muntligt för resten av klassen. Den ska kompletteras med bildspel och filmklipp i den mån det är möjligt.

10

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Uppgifter


Skola och barnomsorg i andra länder Dela in klassen i grupper. Varje grupp ska välja ett land som de ska ta reda på mer om skola och barnomsorg i. Se gärna till så att de väljer länder som det är relativt lätt att hitta information om. För att hitta information kan man använda sig av olika vägar, t.ex: •

Genom respektive lands hemsida – här finns ibland länkar med allmän information om landet.

Genom EU:s sida om europeiska länders skolsystem: http://europa.eu/youreurope/citizens/education/school/ system/index_sv.htm

Genom Wikipedia, Nationalencyclopedin eller andra aktuella uppslagsverk.

Genom Skolverkets hemsida – de har resultat från en del internationella studier.

Genom www.forskning.se – här finns en del information om andra länders skolsystem.

Grupperna kan bland annat ta reda på hur skolsystemet är strukturerat, vad man har för betygssystem, vilka ämnen man läser, hur länge man går i skolan, vad det finns för möjligheter till barnomsorg, eventuella avgifter för skola och barnomsorg och hururvida verksamheterna framför allt drivs privat, offentligt eller ideellt. Fördjupningen ska ske muntligt för resten av klassen. Den ska kompletteras av bilder, filmklipp och annan relevant kringinformation.

Pedagogiska yrken Dela in klasserna i grupper om fem. Varje person i gruppen ska ta reda på mer om ett pedagogiskt yrke: förskollärare, barnskötare, fritidspedagog, grundskollärare och gymnasielärare. Det enklaste är att använda sig av information om yrken på Arbetsförmedlingens hemsida www.amv.se. De ska bland annat ta reda på: •

Vad arbetet innebär.

Hur man utbildar sig.

Vilka egenskaper som är viktiga att ha.

Hur löner och arbetsvillkor ser ut.

Hur framtidsprognoserna för yrket ser ut.

När alla tagit reda på detta ska man redogöra för informationen för resten av gruppen.

11

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Uppgifter


1.

Dagis skulle vara så likt hemmet som möjligt, medan förskolan ska vara en lärmiljö som erbjuder annat än det som finns i hemmet.

2.

Lekskolan var framför allt till för de barn vars mödrar var hemma eller arbetade deltid – det var en pedagogisk deltidsomsorg som kan jämföras med dagens förskoleklass.

3.

Den finansieras delvis av ekonomiskt stöd från staten.

4.

Förskolechef.

5.

En kommunal förvaltning är en enhet som ansvarar för drift och förvaltning av ett verksamhetsområde, t.ex. utbildning. En nämnd är sammansatt av politiker som fattar beslut i frågor som rör verksamhetsområdet.

6.

Förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagog, assistent, specialpedagog.

7.

En form av barnomsorg som exempelvis kan ordnas av en förälder i det egna hemmet eller i olika flerfamiljslösningar.

8.

Staten före 1990/91, därefter kommunerna.

9.

Bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, språkval och elevens val.

10. Särskolan är en skolform för barn med utvecklingsstörning. Träningsskolan är en del av särskolan för de barn som inte klarar undervisningen i den vanliga grundsärskolan. 11. Barn som är dövblinda, har synskada i kombination med annat funktionshinder, är döva eller hörselskadade eller har en allvarlig språkstörning. 12. 88 000 kronor. (2010) 13. Pedagogisk verksamhet för skolbarn när de inte går i skolan, vanligtvis fritidshem. Barn i åldern 6-13 år har rätt till skolbarnsomsorg när deras föräldrar arbetar. 14. För att bli fritidspedagog ska man läsa grundskollärarutbildning med inriktning mot fritidshem på högskolan. 15. 1971 16. Sex studieföreberedande och tolv yrkesförberedande program. 17. Folkhögskolor har utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. De flesta drivs av föreningar, stiftelser, folkrörelser och ideella organisationer, men några drivs av landsting. 18. Universitet har rätt att utfärda examen i forskarutbildningar.

12

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Facit till frågor på texten


Facit till instuderingsfrågor i boken 1.

Barnkrubbor var föregångare till dagens förskola. De uppkom under 1800-talet och var mest till för barn vars mammor arbetade. Barnträdgårdar var en pedagogisk verksamhet för barn 4-7 år, framför allt barn i välbärgade familjer.

2.

Alla barn har rätt till barnomsorg. Barnomsorgen är styrd och finansierad av stat och skattemedel och det finns en tydlig pedagogisk tanke bakom förskolans verksamhet.

3.

Att bedriva pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Verksamheten ska bidra till barnets utveckling och fostran och ge barnet en grund för fortsatt lärande.

4.

Förkoleklassen är en egen skolform för barn som är sex år och är tänkt som en brygga mellan förskola och skola.

5.

Att alla barn har rättighet till avgiftsfri utbildning, men det betyder också att alla barn har skyldighet att delta i utbildningen.

6.

År 1842 infördes den allmänna folkskolan som skulle ge alla barn rätt till sex års grundläggande utbildning i skola.

7.

Fristående skolor drivs av privata anordnare, men finasieras av skattemedel. Privatskolor drivs privat och finansieras främst av avgifter.

8.

Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

9.

Grundskolan styrs av Skollagen, Skolförordningen och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

10. Den som anordnar och är huvudansvarig för en verksamhet, t.ex. kommunen eller ett företag. 11. Att göra det möjligt för föräldrar att arbeta när deras barn inte är i skolan och att komplettera skolan i barnets lärande och utveckling. 12. Det är kommunen som ansvarar för att erbjuda gymnasieutbildning till alla ungdomar, men gymnasieskolor kan drivas av såväl kommunal som fristående huvudman. 13. YH-utbildningar är eftergymnasiala yrkesutbildningar som är anpassade efter behoven på arbetsmarknaden.

13

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


25

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 3

Vad säger bilden?


Pedagogiskt arbete Lärarhandledning Tove Phillips

Denna lärarhandledning följer lärobokens kapitel så att du enkelt kan hitta material att komplettera din undervisning med. Den innehåller också en bedömningstabell med kunskapskrav för kursen som underlättar vid bedömning av eleven. Till varje kapitel finns följande typ av material: • Frågor på texten: kan kopieras upp och delas ut till elever som studiehjälp eller användas i läxförhör eller prov • Facit till frågor på texten • Facit till lärobokens instuderingsfrågor • Kopieringsunderlag för OH eller utdelning till elever • Förslag på uppgifter för enskilt arbete och grupparbeten • Film-, länk- och litteraturtips

ISBN 978-91-40-67677-1

9

7 8 9 1 4 0

6 7 6 7 7 1

Profile for Smakprov Media AB

9789140676771  

Lärarhandledning Tove Phillips

9789140676771  

Lärarhandledning Tove Phillips

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded