__MAIN_TEXT__

Page 1

LOUISE MINERVA-LI

Din väg genom liven medvetandeutvecklingens stege

1


Heart Dreaming Publishing www.heartdreaming.se

© Louise Minerva-Li | www.dromcentrum.se Nyutgåva | tidigare utgiven 2010 Omslagsbild | Pixabay Illustrationer | Pia de Veen Tryck | Balto Print 2017 ISBN | 978-91-981619-7-7 2


LOUISE MINERVA-LI

Din väg genom liven medvetandeutvecklingens stege

3


INNEHÅLL Vår väg genom liven ....................................... 7 Instinkt och överlevnad ................................ 11 Grupptillhörighet och beteende .................... 13 Lagen om orsak och verkan .......................... 17 Tro och tillit ................................................. 21 Genomskåda verkligheten ............................ 25 Kristuskontakt .............................................. 29 Själens väg och det djupare syftet .................. 33 Sorgeperioden .............................................. 37 Frigörelse och frihet ...................................... 41 Det nya livet ................................................. 45 Mästarskapet ................................................ 47 Högsta vägledning den enda vägen ............... 51 Helheten ...................................................... 53 Vilket steg befinner du dig på? ...................... 55 Att leva i nåd ................................................ 59 5


VÅR VÄG GENOM LIVEN Evolutionen kan bara gå åt ett håll – framåt. Vi deltar alla i evolutionen. Vi är alla på samma väg; evolutionens och utvecklingens väg. Vi har alla samma mål som alkemisten; att förädla vårt material. att förfina det grova, att göra råmaterial till guld. En symbol för människans förandligande, den utveckling vi har att gå igenom under olika livstider, på vår väg till fulländning. Det innebär förändring och transformation. Gång på gång. Frivilligt eller ofrivilligt. Denna bok ger en kort beskrivning av de olika stegen på vår utvecklingsstege. Alla är på olika ställen på denna medvetandeförhöjande stege. Vi har alla olika saker att uppleva och lära oss 7


på vägen. Vi kan fungera på flera olika steg samtidigt. I vissa situationer fungerar vi på första trappsteget på utvecklingsstegen, i andra situationer på sista trappsteget. Vi stöts och blöts, manglas och slipas. Inom vissa områden har vi utvecklats till lysande prismor och vackra diamanter, medan vi inom andra kravlar i lera och dy. Därför kan vi aldrig bedöma var någon befinner sig i sin utveckling. Några har gått före på denna väg, några kommer senare. Var och en måste gå i sin egen takt. De som gått före hjälper de som kommer efter. Det finns alltid någonstans att vända sig för sökaren. Läraren kommer när du är mogen. Läraren kommer när du kallar. Ibland måste du söka upp denne. Sökandet sker i olika steg och inom olika områden. Kanske finner du att ingen lärare kan ge dig de insikter du söker och endast kan få genom egna erfarenheter. Kanske finns läraren inom dig. Kanske upptäcker du att det är du som är din egen läromästare. Du börjar att se bortom dualiteten och att ta emot vägledning från ditt högre medvetande. 8


Kanske släpper du då din uppfattning om ”verkligheten” och förenas med den tidlösa Visdomen, det rena oändliga medvetande du är.

9


INSTINKT OCH ÖVERLEVNAD Denna medvetandenivå betecknar den primitiva perioden i människans historia. De mest basala instinkterna är att överleva och att reproducera sig. På detta primitiva stadium av mänsklighetens utveckling lever vi i rädsla, våld och revirtänkande. Vi är koncentrerade på att överleva fysiskt och mentalt. Det handlar inte bara om kampen för föda, sex, bostad och pengar, utan även om att behålla sitt ego och den känsla av identitet och makt man har byggt upp. Det blir viktigt att ha rätt och att behålla sin position. Självupptagen och kraftfull. Man tar för sig på andras bekostnad. 11


Man är reaktiv – man reagerar på och agerar enligt sina inlärda tankar och emotioner. Hot och försvar är nyckelord. Man tror att man vet bäst och avvisar, föraktar och förnekar allt som man inte kan se eller förstå. Man vandrar som sovande i dimman och söker ännu inte sitt uppvaknande. ”The fool knows not that he knows not.” Den omedvetne förstår inte att han inte förstår. Fråga dig Vad gör jag för att få som jag vill?

12


GRUPPTILLHÖRIGHET OCH BETEENDE För att finna tillhörighet och skydda sig själv söker sig den primitiva människan till en grupp. Hon vinner trygghet genom att lyda under och finna sig i gruppens regler. Regler och ramar för beteendet utformas av gruppledaren, samfundet, partiet, påven, prästen eller familjen. Reglerna uppfattas som viktiga för gruppen som helhet, ibland på bekostnad av individen. I vissa fall sägs även reglerna vara sanktionerade av Gud, Guds lag, för att ge dem större auktoritet och efterlydnad. Den som bäst följer reglerna får uppskattning, prestige och trygghet. Den som inte lyder kan bli utesluten, 13


mobbad, bestraffad eller till och med dödad. När vi lever på denna medvetandenivå är vi beroende av vad andra tycker om oss. När vi försöker passa in i den förväntade mallen blir vi begränsade. Vi är då rädda att inte duga, inte bli accepterade, inte bli uppskattade. Vi är rädda att göra fel, rädda att bli bedömda och fördömda. Eller vi tror att vi har rätt. Rätt i den mall eller dogm vi har blivit uppfostrade i. Då är det lätt att falla in i fanatism. Då glömmer vi att lyssna på oss själva och vår egen sanning. Vi är då oförmögna att höra själens försök att föra oss vidare till nästa utvecklingssteg i livet. Allteftersom vi förvärvar mera insikt om livet, vår andliga natur och vår inre kraft och förmåga, börjar vi ifrågasätta. Hur blev jag den jag blev och vem lärde mig det? Hur har jag blivit formad och är det min sanning? Vi börjar lyssna på vår egen inre röst och börjar successivt se den som den enda auktoriteten. Men kanske inte förrän efter livstider i offerrollen och som medspelare i olika makt14


offerdramer som det personliga jaget så oreflekterat finner sig i. De utmaningar vi möter på vår livsväg hjälper oss att skala av inlärda trosföreställningar och genomskåda manipulation och maktbehov, styrmedel och offerroller. Vi blir tvungna att börja reflektera över våra reaktioner och hur vi svarar an på oss själva och omgivningen. Vi inser att när vi blir sårade av andras beteende så ser vi vilka känslor som behöver helas i vår egen skuggsida. Därmed tar vi successivt tillbaka vår kraft och auktoritet till oss själva, och ger inte längre bort den till yttre ledargestalter. Vi har då genomskådat de regler för beteendet som andra har satt upp. Inte genom att kämpa emot dem, men genom att se, förstå, genomskåda, mogna, och inse att ingen annan kan ha makt över mig om jag inte tillåter det. Rädslan att inte höra till och rädslan för yttre auktoriteter kan då successivt förändras till trygghet och harmoni, och jag står tryggt på egna ben. Jag kan säga nej när jag menar nej, och ja när jag menar ja. 15


Ny tanke Jag behöver inte andras godkännande. Jag behöver inte leva efter deras ideal, och de behöver inte leva efter mina. Jag är min egen auktoritet och kan ta mina egna rätta beslut.

16


LAGEN OM ORSAK OCH VERKAN På denna nivå på utvecklingsstegen börjar vi bli medvetna om att tankar, förväntningar och handlingar leder till resultat. Denna insikt får oss att ifrågasätta. Vi börjar begrunda hur vi tänker och reagerar, och varför. Varifrån kommer mitt sätt att tänka, tro och reagera? Vem lärde mig? Känns det rätt, det som jag fick lära mig? Vem informerade mig om hur ”verkligheten” ser ut eller bör se ut? ”Såsom du sår skall du skörda”, sade Jesus. Det betyder att vi i varje situation skördar något som vi tidigare varit upphov till. Dina positiva tankar/handlingar producerar positiva resultat åt dig, dina negativa tankar/handlingar produce17


rar negativa resultat åt dig. Denna lag är alltid i funktion och alltid exakt. Detta kallas ibland för Karma. Vissa tror att alla tidigare misstag måste ”betalas för”, i form av att man själv måste uppleva exakt samma pina som man orsakat andra någon gång, för att själv få lära sig hur pinan känns (karmalagen). Så behöver det dock inte vara. Ordet Karma härrör från en indisk religion. Alla religioner är otillräckliga och vinklade utifrån det som format dem; tidsålder och tidsanda, tidens och områdets gällande kulturnormer, religionsutformarnas insiktsnivå och maktbehov. Vi bör söka oss bakom religionerna. Lagen om orsak och verkan kan delas upp i: Den mentala lagen om orsak och verkan och Den andliga lagen om orsak och verkan. Den mentala lagen om orsak och verkan ger oss tillbaka det vi sänder ut med tankar, ord och handlingar, med trosföreställningar, förväntningar och beteendemönster. Det vi upplever i livet är till för att vi ska göra insikter om effekten av vad 18


vi orsakat, för att vi ska kunna se vad vi för tillfället tänker, känner, tror. På så sätt lär vi oss om konsekvenser. Den andliga lagen om orsak och verkan följer den högsta principen om att universell kärlek och sanning är kraften bakom allt och syftet med allt som är. Den är alltid i funktion för det högsta bästa. Du kan alltså förändra den tidigare orsaken genom ny insikt, medkänsla och försoning. Du har kanske till exempel redan känt in och erfarit ditt offers lidande och förstått din ”ogärning”. Därmed har du redan lärt dig ”läxan” och behöver inte lära eller förstå genom att själv behöva uppleva det ”onda” som du tidigare gjorde mot någon på grund av oförstånd. Ny tanke Jag förändrar min livsupplevelse genom att förändra mitt känsloliv och mina tankar. Jag försonas med mina misstag och gör om dem till minnen som jag tagit lärdom av. Jag förstod inte bättre då men jag förstår nu. Jag förlåter mig själv och alla andra. 19


TRO OCH TILLIT Att nå tro på sig själv och tillit till en högre mening är ett stort steg framåt i andlig medvetenhet. När vi förstår att vi kan förändra våra livsupplevelser genom att förändra våra tankar, värderingar, tro, ord och handlingar, kan vi ta makten över våra liv. När vi tror på detta har vi egenauktoritet. Tron kan försätta berg, heter det. ”Såsom du tror skall varda dig givet”, sade Jesus. Med tillit och tro kan vi läka våra misstag och sjukdomar. En ny och bättre självbild krävs. Uppgradera synen på dig själv med kärlek, accepterande och glädje. Känn och tro att du är och vibrerar det du vet att du kan vara när du 21


FLER BÖCKER AV MINERVA-LI Drömtolkning och Drömalkemi ISBN: 978-91-981619-2-2 Drömtolkning och Drömalkemi är en av de absolut bästa böckerna inom området drömförståelse. Genom drömförståelse och seriöst drömarbete lär vi oss att kunna se och genomskåda drömmen, vilket leder till klarseende och medvetandeutveckling. I boken beskrivs många olika tekniker för drömtolkning och kreativt drömarbete, tillsammans med rikliga exempel på tolkning. Nattdröm, DagSdröm, Livsdröm ISBN: 978-91-980706-4-4 Louise Minerva-Li ger i denna entusiastiska, klarsynta och hoppingivande bok en heltäckande beskrivning av vad drömmar innebär. Med många lärorika exempel visar hon drömmens syfte och möjligheter. Hon beskriver hur nattdrömmen, dagSdrömmen och livsdrömmen fungerar och hur de kan användas för att optimera vår mänskliga och andliga tillväxt. Hon visar hur drömmen är intimt sammanvävd med 63


vårt inre och yttre liv. Och att även situationen i världen är en återspegling av våra egna tankar och känslor. Om vi är villiga att lyssna till de budskap vi får i våra nattdrömmar, i vårt eget vardagliga liv och via världshändelserna, så kan vi ”vakna upp” och komma till insikt om den visdom som leder till omvälvande förändring. I varje ögonblick skapar vi fram oss själva och världen. Brev från Drömkällan ISBN: 978-91-981619-4-6 Drömmar är budbärande till oss människor, via dem når vi insikter, lärdomar och helande. Sända från vår egen Drömkälla manar de oss att vakna upp till högre medvetande om oss själva, våra relationer och det liv vi lever. I Brev från Drömkällan finns 74 nyhetsbrev samlade med otaliga drömtolkningar och exempel på hur du kan arbeta med dina drömmar. Alla utgivna under 2007 - 2016 av drömexperten Louise Minerva-Li. Det omfångsrika indexet över bokens drömsymboler gör att du även kan använda boken som drömlexikon. Brev från Drömkällan 64


är en unik och mångfacetterad samling drömtolkningar - en gedigen volym på 260 sidor. Förstå dina känslor - att läka sig inifrån ISBN: 978-91-981619-3-9 Vi människor har tillgång till en lång rad känslor, allt mellan sorg och glädje, rädsla och kärlek, munterhet och förtvivlan, skräck och chock. Men tillåter vi oss att känna och uppleva dem? Redan som barn fick vi veta att vissa känslor var mindre bra, dåliga eller till och med förbjudna. För att bli älskade lärde vi oss därför att förneka och förtränga dem. Louise Minerva-Li betonar hur viktig det är att vi tillåter alla våra känslor att finnas och att vi accepterar att vi har dem. Bara den som har kontakt med alla sidor av sig själv, skuggsida likväl som solsida, kan växa och mogna som människa och därmed finna harmoni och balans i tillvaron. Genom döden ISBN: 978-91-518376-7-3 Med sin djupa insikt om livet ger Louise Minerva-Li här en ny och fascinerande kunskap, med syfte att minska rädslan för döden och ge 65


livsinspiration. Huvudbudskapet är: Genom att bli vän med döden har du större möjlighet att se meningen med ditt liv och också hjälpa andra. Boken behandlar många aspekter av döendet, såsom rädsla, sorg, fysiska skeenden när vi dör, självmord, nära-döden-upplevelser, förberedelser för döden, testamente, organdonation m.m. Den berör även de stora livsfrågorna: ”Vad gör vi här?” och ”Vart går vi?”. Detta är en varm och trygg bok om en av de svåraste uppgifterna i vårt liv: Att möta döden. Det är en bok för alla som vill komma vidare i sin personliga utveckling och självklart en kunskapskälla för vårdpersonal. Boken är under omarbetning och kommer snart i nyutgåva, då under ISBN-nummer: 978-91-981619-8-4.

66


MER FRÅN MINERVA-LI Prenumerera på nyhetsbrev Du kan följa Minerva-Li och prenumerera gratis på hennes nyhetsbrev genom att gå in på www.dromcentrum.se och anmäla ditt intresse. Där hittar du även en mängd information kopplat till dröm- och livskunskap. Minerva-Li erbjuder • Telefonkonsultationer. • Kurser, kortare eller längre, skräddarsydda enligt önskemål. • Föreläsningar och seminarier enligt önskemål. • Magisk drömdag. Samla minst tio personer, så kommer Minerva-Li till din ort. Kontakt Mejla Minerva-Li på minerva-li@comhem.se

67


HEART DREAMING PUBLISHING Ett drivhus för inre växt Böcker från Heart Dreaming Publising ger näring till själen och bidrar till inre växt och personlig utveckling. Att drömma från hjärtat Ursprungsbefolkningar världen över har i sin livsåskådning den tron att vi väver, eller formar som vi kanske skulle säga, våra liv och vår omvärld utifrån de tankar och känslor vi har. Vi skapar en väv tillsammans och vi lever alla i samma väv. Många kallar också livet den stora drömmen, det vill säga att dagens händelser är en dröm som vi påverkar genom det vi väljer att bära inombords. Genom att drömma våra liv från hjärtat formar vi den bästa av världar. Och genom att ta hand om nattens drömmar blir våra hjärtan mera sanna och levande. Vi väver världen vackrare. Magnus Pamp & Kia Enbarr magnus@heartdreaming.se www.heartdreaming.se www.facebook.com/heartdreaming


En liten bok om människans utveckling från primitiv och okultiverad till vis och genom­ skådande. Det genomgående temat är att vi skapar våra upplevelser och hur vi kan förbättra våra liv. Boken hjälper oss att skapa en ljusare och lättare tillvaro och att bli och leva den högsta versionen av oss själva. Det är en viktig bok om människans väg till harmoni och upplysning. Läs den, inspireras och lev den! Louise Minerva-Li, är fil kand, dröm­ tera­ peut, författare och andlig lärare med stor erfaren­het av personlig och and­lig utveck­ling och trans­formation. Hon har under­visat i själv­kännedom och livs­kunskap sedan början av åttio­ talet. Hon har även skapat den första hel­täck­ande utbild­ningen i drömterapi samt grundat Drömcentrum – ett samlande forum för drömintresserade i hela Skandinavien.

www.heartdreaming.se

ISBN 978-91-981619-7-7

Profile for Smakprov Media AB

9789198161977  

9789198161977  

Profile for smakprov