Page 1

s foku e! d e d M rivan k s på

The Book about Me Lärarhandledning ------------

-------------

-

--

--

-

I serien The Book about Me arbetar eleverna strukturerat mot ett personligt skrivande med ämnen som utgår från eleverna själva, deras familj, deras omvärld och deras ordförråd. Den är uppbyggd kring ett tematiskt arbetssätt som gör det lätt att se progression i skrivandet.

--

------------

Barbro Carlsson Åsa Sällberg

The Book about Me 1 – 3

Detta läromedel är tänkt att underlätta för lärare som vill arbeta på ett fritt och elevindividualiserat sätt och erbjuder ett alternativ eller komplement till andra läromedel. Serien riktar sig i första hand till år 4 – 6, men kan också användas för repetition i högre årskurser. Serien består av: The Book about Me 1 år 4 The Book about Me 2 år 5 The Book about Me 3 år 6 The Book about Me – Lärarhandledning med CD

Best.nr 47-00000-0 Best.nr. 47-08164-6 Tryck.nr 47-08164-6 47-00000-0 Tryck.nr

--

--

------------


ISBN 978-91-47-08164-6 © 2008 Barbro Carlsson, Åsa Sällberg och Liber AB Projektledning och redaktion Ulrika Wendéus Grafisk form och layout Marta Coronel, Eva Jerkeman Teckningar Ola Nyström (kopieringsunderlag 39, 41)

Första upplagan 1 Repro Repro 8 Tryck Elanders, Vällingby 2008

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet.   Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn: 08-690 90 00 www.liber.se kundservice tfn: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Innehåll Tankarna bakom The Book about Me ��������������������������������������������������� 4 Förslag till lektionsupplägg ����������������������������������������������������������������������������������������������� 7 Didaktiska tips ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 The Book about Me 1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 The Book about Me 2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44 The Book about Me 3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67 K

Kopieringsunderlag

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

92

Cd-spårlista ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 138

Facit och hörmanus till övningarna hittar du på webben. Gå in på www.liber.se och sök på The Book about Me.


Tankarna bakom The Book about Me Materialet The Book about Me bygger på vår gemensamma syn på språk­ inlärning som grundar sig på våra insikter om barns- och ungdomars andra­ språksinlärning. Den bör ske genom ett meningsfullt inflöde av språk och aktiv språkanvändning snarare än träning av vissa förutbestämda moment. Eleverna ska vara drivande i sin egen inlärning och deras intresseområden ska styra valet av innehåll. En god språkundervisning måste således inne­hålla: • ett stort och meningsfullt inflöde av språk • många tillfällen att träna språket i tal och skrift • en gradvis inskolning i medvetenhet om den egna inlärningen som leder till ett större elevansvar • ordinlärning som sker i ett meningsfullt sammanhang • muntlig och skriftlig aktivitet då språkanvändning ger språkutveckling

Detta är för övrigt samma tankar kring språkinlärning som beskrivs i Eriksson / Tholins Engelska för livet, A & W förlag, i vilken vi medverkat.   Vi har under ett tjugotal år själva arbetat på ett fritt och elevaktivt sätt och har nu sammanställt ett material utifrån våra idéer och vårt sätt att arbeta. Vårt material är tänkt att underlätta för lärare som vill arbeta på ett fritt och elevindividualiserat sätt och erbjuder ett alternativ eller komplement till andra läromedel.   The Book about Me utgår från eleverna själva och det språk de redan har och eleverna arbetar hela tiden på sin egen nivå. De elever som redan kan mycket engelska kan använda och utveckla sitt språk medan de som upplever engelska som svårt arbetar på sin nivå.   Att öka elevernas medvetenhet om sin egen inlärning är ett moment som hela tiden bör vara med i undervisningen. Frågor som – Vem lär sig? För vems skull lär jag mig? Vad tränar vi nu? Vad är syftet med det vi tränar nu? Hur lär jag mig ord etc.? Vad är att kunna ett ord etc.? – måste aktualiseras

4

Kopiering förjuden. Se s. 2

• grammatik efter mognadsnivå.


med eleverna gång på gång och syftet med varje lektion måste vara tydligt. Därför har vi i vårt material satt ut målen för varje tema så att eleverna (och läraren) kan se vad det är de ska träna och lära sig. Det finns hela tiden en stark koppling mellan det talade språket och det som eleverna sedan skriver. Eleverna ska få många möjligheter att använda sitt eget språk både muntligt och skriftligt. Vårt material betonar den egna skriftliga produktionen.   Vi utgår från att arbetsspråket i ett engelskklassrum är engelska i största möjliga utsträckning. Därför står alla instruktioner i elevboken på engelska redan från första boken. Många språkforskare t.ex. Stepen Krashen och Vygotskij menar att det viktigaste i all språkinlärning är ett massivt, menings­ fullt språkligt inflöde på en nivå som ligger strax över inlärarens nivå.   Hörförståelse är grunden för språkinlärning. Därför pratar vi i stort sett bara engelska på engelsklektionerna och uppmuntrar våra elever att göra detsamma. Därför är också alla texter inspelade så att eleverna får möjlighet att lyssna till autentiskt engelskt tal. Som komplement måste man jobba med rim, ramsor, sånger, berättelser och filmer på engelska så att de får höra så mycket talad engelska som möjligt. De ska ”duschas” med engelska precis som barn ”duschas” med sitt modersmål redan från den dag de föds.   Undervisningen ska vara kommunikativ, men kommunikation är ju inte bara prat. I dagens globala internetsamhälle är den skrivna kommunikationen enorm. Här anser vi att skolan inte riktigt har hängt med. Många lärare är rädda att låta yngre elever skriva mycket och framförallt att producera egna friare texter. Traditionellt ligger undervisningen på det muntliga.   Undersökningar visar att svenska elever är mycket duktiga på att förstå, läsa och tala engelska. Däremot är det fler elever som har svårt att skriva engelska. Det syns bland annat i resultaten av de nationella proven i år 9. I Skolverkets redovisning av resultaten kan man se att det är fler som inte når målen vad gäller skriftlig produktion än vad gäller muntlig produktion och att även resultatskillnaderna mellan pojkar och flickor är större när det gäller skriftlig produktion. Kraven på att kunna skriva på engelska ökar på gymnasiet, inom högre utbildning och i näringslivet. Samtidigt som många studenter har svårt att uttrycka sig skriftligt på engelska. Anledningen till det är naturligtvis att de inte fått lära sig det och inte fått träna tillräckligt. Detta vill vi ändra på.

Kopiering förjuden. Se s. 2

Struktur och innehåll The Book about Me är temabaserad. De tre böckerna har olika fokus. I första boken är fokus på beskrivande texter. Eleverna beskriver sig själva, sin familj, sina vänner, sitt djur etc. I bok två blir skrivandet mer fabulerande med dialoger, spökhistorier, sagor mm. I bok tre kommer faktaskrivandet in.   Det finns en tydlig arbetsgång och en tydlig progression i materialet. Varje moment bearbetas först muntligt på många olika sätt. Till det finns didaktiska idéer, frågekort mm som kopieringsunderlag i lärarhandledningen.

5


1 Dag, datum, årstid, väder och tid Börja varje lektion med samma frågor: – Hello. How are you today? – What day is it today? – What date is it today? – What season is it? – What’s the weather like? – What time is it? Skriv svaren på tavlan för att sedan låta eleverna skriva när de kan. Om de har en dagbok/loggbok kan de skriva av tavlan.

2 Lek, sång, ramsa eller högläsningsbok En uppvärmning av något slag är alltid bra att starta med. En högläsningsbok kan man börja med tidigt om man tar en med bilder. Det finns massor av underbara engelska bilderböcker, inte bara de s.k. Big Books, som ofta är alldeles för enkla för år 4.   Läs tydligt, titta på bilderna och översätt väsentliga ord. Prata om det ni läser om. Eleverna behöver inte förstå alla ord men det mesta av innehållet. Prata om att man kan förstå ord av sammanhang utan att för den skull kunna översätta just det ordet. Så småningom kan man övergå till kapitelböcker men det kan ibland vara svårt att läsa de ”autentiska” barnböckerna eftersom de bygger på ett ordförråd som engelsktalande barn har. Specialskrivna böcker, skrivna för andraspråksinlärare, kan vara bra att ta till. De har ett anpassat språk men kan ibland kännas lite ”för anpassade”, men även här finns många bra böcker att tillgå.   Det som man kommer åt med att läsa högt är dels att eleverna får höra mycket engelska men också att i litteraturen finns alla de ord som man inte dagligen använder. Man ökar elevernas passiva ordförråd enormt genom att läsa högt för dem. Det är dock viktigt att det man läser är på rätt nivå, inte för lätt eller för svårt och att man stegrar svårighetsgraden allt eftersom. Som alternativ till högläsning av en bok kan man lyssna på en inspelad bok.

– Vad ska vi lära oss idag? Det är den viktigaste frågan för att göra eleverna medvetna om sin inlärning. Skriv upp målet för dagens arbete på tavlan. Det kanske t.ex. är att lära sig nya ord, träna att ställa frågor, läsa en ny text eller jobba med do – does. Lärarens syfte med ett arbete och elevernas uppfattning om detsamma skiljer sig ofta åt om man inte tydliggör det i början av arbetet. Vid slutet av lektionen tittar man tillbaka och utvärderar om man uppnått syftet med arbetet eller inte.

8

Kopiering förjuden. Se s. 2

3 Målbeskrivning


4 Word Search Börja varje nytt tema med att göra en Word Search. Detta är mycket viktigt. Vilka ord kan klassen redan? Troligtvis kan de redan massor. Skriv upp orden på ett blädderblock eller tavlan (det är en fördel om de kan finnas kvar under hela temaarbetet. Arbeta med orden på olika sätt. Se vidare avsnittet om ordinlärning. Be eleverna skriva av orden i sin ordbok (Word Book) eller på Word Search-arbetsbladet som finns som kopieringsunderlag.

5 Arbete med tema, text och ordinlärning Se instruktioner för respektive avsnitt samt i Didaktiska tips (s. 10). Där får du konkret hjälp med hur du kan arbeta med varje övning.

6 Avslutning

Kopiering förjuden. Se s. 2

Avrunda med att titta på vad ni gjort idag. Gjorde ni det ni hade tänkt göra eller blev det något annat? Nådde ni er målsättning?

Facit och hörmanus till övningarna hittar du på webben. Gå in på www.liber.se och sök på The Book about Me.

9


Didaktiska tips Medvetenhet om språkinlärning Ibland kan man tycka att ämnet är uttjatat – vikten av elevers medvetenhet om sitt lärande och deras ansvar för sin inlärning – men det är en mycket viktig grundsten att bygga på. Den moderna skolan bygger på att elever ska vara medvetna och ta ansvar, inte bara lära sig utantill och rapa upp det andra säger åt dem. Inom språkundervisningen i Europa är detta en av hörnstenarna.   Myndigheten för Skolutveckling har utvecklat den svenska versionen av Europeisk språkportfolio, som finns att hämta på deras hemsida, www. skolutveckling.se. Europeisk språkportfolio är ett pedagogiskt verktyg som är utarbetat av Europarådet och har stor spridning bland samtliga medlemsländer. Tanken med språkportfolion är att bidra till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling.   Tanken är också att tidigt väcka motivation och uppmuntra språkinlärningen men också att vara ett sätt att kontinuerligt dokumentera elevernas språkliga erfarenheter och kunskaper. Språkportfolion består av flera delar men ett bra hjälpmedel är de olika checklistorna som på ett enkelt och överskådligt sätt kan utgöra en grund för elevernas självbedömning och lärarens bedömning av elevens kunskaper, uppdelade på olika moment. Bra verktyg inför till exempel utvecklingssamtal och skrivande av individuella utvecklingsplaner.   Men varför ska vi då ha medvetna elever? Elevers medvetenhet om sin inlärning, det vill säga att de vet vad de ska lära sig och varför de ska lära sig det, är en förutsättning för en effektiv inlärning. I Engelska för livet 1 står det:

1 Eriksson, R & Tholin, J (1997) Engelska för livet, Lärares och elevers medvetenhet om språkinlärning, Liber AB. Stockholm

10

Kopiering förjuden. Se s. 2

Minnesforskningen visar klart att det vi engagerat oss i och försökt strukturera själva, tolkat i egna bilder eller uttryckt med egna ord eller handlingar, det är det som långsiktigt stannar i vårt minne. För att kunskap ska utvecklas och bli bestående måste den förankras i de


tankestrukturer vi redan har. Det är viktigt att vi på olika sätt hjälper eleverna att få en egen relation till det de ska arbeta med, t.ex. genom att be dem formulera uppgiften – eller inlärningsområdet i egna ord. De behöver tränas att se på uppgifter inte bara som något de ska göra utan något de ska lära sig något av (s.15). Men att få fram denna medvetenhet är en lång process som måste vara levande hela tiden, speciellt för de elever som upplever engelska som svårt och därför kanske trist. Om de kan få hjälp att se hur de lär sig bäst och förstår syftet med det de lär sig så underlättar det deras inlärning, något som trettio år på klassrumsgolvet visat oss.   Om eleverna kan svara på frågor såsom – Hur lär jag mig ord så att jag kommer ihåg dem? Hur kan jag använda den här texten eller boken för att träna det jag vill träna? Vad är målet med det vi gör? – så har de nytta av det både i det gemensamma arbetet i klassen men också då de arbetar enskilt. Om man ofta pratar om hur man kan lära sig olika saker, vilka olika strategier man har, hur man lär sig olika i olika ämnen blir det inte alls svårt att motivera varför de alltid ska försöka svara med hela meningar istället för att bara använda enstaka ord, att göra samma övning flera gånger, att använda samma frågekort om och om igen osv.

Kopiering förjuden. Se s. 2

Att arbeta med ord Språk är ord och syftet med all språkundervisning är att bygga ett så rikt ordförråd så att vi kan kommunicera med andra människor i tal och skrift, läsa och uppfatta det andra vill förmedla till oss.   Grunden till ordinlärning är hörförståelse. Den börjar långt innan eleverna börjat skolan. Engelskan har den fördelen framför andra språk i vårt land, att den finns överallt. Eleverna har hört och kan massor med engelska ord redan när de kommer till skolan. De är vana att höra engelska bl.a. från musik, tv, film, datorspel och Internet. Därför är det inte heller så konstigt eller svårt att man som lärare talar engelska hela tiden redan från början på engelsklektionerna utan dessutom mycket väsentligt. Ibland kan man ta till svenska för att översätta ett viktigt ord eller ge en instruktion på svenska men det får inte ske ofta.   Orden och uttrycken i klassrummet är ofta desamma så eleverna lär sig snabbt att förstå klassrumsengelskan. Detta anser vi är speciellt viktigt för elever som tycker att engelska är svårt. Gå inte över till svenska för att de ska förstå. Upprepa istället det du säger. Tala tydligare och med enkla ord, använd händer, rita, gör vad som helst men övergå inte till svenska. – Varför inte? Undrar du kanske. Jo, om du tar till svenskan så fort de inte förstår eller det blir lite svårt visar du att engelska inte är något bra språk att kommunicera på. Eller så slutar de lyssna eftersom de vet att du återger instruktionen på svenska vilket gör att de halkar längre och längre efter övriga klassen. Detta är vad forskarna kallar Mattheus-effekten (åt den som har ska det vara givet).

11


This is Me

BOK 1 s. 4–7

• Kunna presentera sig själv muntligt och skriftligt� • Träna på att ställa frågor/svara på frågor om namn, var man bor, ålder etc� • Känna till att am - are - is är tre former av samma verb� • Kunna uttala, förstå och skriva talen 1–10�

A Rhyme I’m a little teapot short and stout this is my handle this is my spout when the tea is ready hear me shout! Lift me up and pour me out.

• Läs rimmet många gånger med eleverna under temaperioden. • Läs det själv först och låt dem falla in när de känner igen orden. • Visa inte texten, utan gör detta helt muntligt. • Gör rörelser till dikten. Forma en pip med ena armen och ett handtag med den andra. Vid Lift me up – stå på tå, Pour me out – böj åt sidan (åt pip-sidan). • När de kan rimmet helt utantill kan de skriva det. • Gör gärna en fin liten Rhyme Book för alla rim. • Jobba med rimmen på samma sätt hela tiden.

K1

20

Draw a picture of yourself Eleverna ritar en bild av sig själva i rutan eller på kopieringsunderlaget. Då bilden ska användas i flera sammanhang kan det vara bra att de ritar en bild (utan att färglägga den) som kopieras upp i det antal som behövs och klistras in i boken allteftersom. Bilden bör också av den anledningen göras så stor och tydlig som möjligt.

Kopiering förjuden. Se s. 2

s� 4


s. 4 CD 1 spår 1

Lyssna på och läs texten

K2

s. 5 CD 1 spår 2

s. 6

Ask your friends

1

s. 4

The Book about Me

Titta på orden. Vilka kan de redan? Kanske kan de alla? Vilka språk kan de tala? Vad tycker de om? Skriv de ord på tavlan som de behöver. Träna sedan på att läsa texten på olika sätt; efter CD:n, hela klassen ”mummelläser”, de läser i par osv.

Eleverna arbetar i par, grupp eller i helklass och frågar varandra frågorna med hjälp av Question Cards eller boken. Betona att det är mycket viktigt att de svarar med hela meningar. Ställ frågor kring vad det är ni tränar: Hur säger man på engelska? Vad är det de ska lära sig? Börja med de enkla korten. Använd dem flera gånger.

Listen to this! Lyssna på texten en gång i sin helhet. Lyssna sedan på en mening i taget så att alla hinner skriva. Avsluta med att lyssna på texten en gång till.

Numbers Jobba med siffrorna på olika sätt. För många kanske detta är repetition.

s. 6 CD 1 spår 3, 4

s. 6

Learn more words Prata om vad det är att kunna ett ord. Arbeta med orden i ordlistan på olika sätt: både tillsammans och enskilt. Eleverna kan skriva egna meningar i sin Note Book, göra memoryspel med orden, rita bilder till orden, göra egna korsord. Låt dem arbeta i par och slå upp ord (kom ihåg att visa hur man använder lexikon), förhöra varandra, kontrollera vilka ord de redan kan osv.

About myself Använd mallen i elevhäftet och skriv först en gemensam text på tavlan. Eleverna kan sedan skriva om sig själva genom att ta hjälp av Useful Words. Hjälp dem med översättningen av orden eller visa hur man använder lexikon. Rätta texterna.

s. 7

Tell your friends about yourself

Kopiering förjuden. Se s. 2

Eleverna jobbar i par eller grupp och presenterar sig själva för varandra.

21


My Summer

BOK 2 s. 4–7

• Lära sig ord för transportmedel� • Lära sig namnen på några länder och dess innevånare i Europa� • Kunna beskriva väder� • Kunna använda verb i imperfekt� • Kunna berätta om sin sommar muntligt och skriftligt�

K3

s� 4 CD 1 spår 23, 24

Word Search Läraren börjar med att prata om sin sommar, kortfattat. Skriv upp viktiga ord på tavlan. Prata om sommaren och vad eleverna har gjort. Leta fler sommarord som ni skriver upp. Vilka ord behöver man för att berätta om en sommar? Ställ frågorna – Where did you go this summer? – What did you do this summer? Låt dem berätta om sin sommar i par, i grupper eller inför klassen. Titta på en karta och se vad orterna/länderna heter som de varit i. Viktigt är att få dem att förstå att det är lika spännande och viktigt att berätta om utflykten till en badsjö eller resan till mormor som en utlandsresa.

Lyssna på och läs texten Titta på bilden. Ställ frågor. Who is this? Where has she been? How do you know that? Who are grandma and grandpa? Are they ”farmor” and ”farfar” or” mormor” and ”morfar”? How do you know that? etc. Lyssna på texten flera gånger. Ställ frågor på innehållet eller låt dem hitta på frågor som ni ställer i klassen. Läs texten gemensamt på många olika sätt. Låt eleverna jobba i par och ställa frågor till varandra. Bearbeta texten noga innan ni går vidare. Skriv upp nya ord i Word Book. Titta tillbaka under rubriken Att arbeta med ord s.11–12. Ett förslag kan vara att från och med nu arbeta med orden på följande sätt: 1. Välj ut 15 gemensamma eller egna ord. 2. Bestäm att fem av orden ska kunna uttalas och översättas (say and translate), fem ska dessutom kunna stavas (spell) och de sista fem ska också kunna användas i en mening (use). Datum kan t ex skrivas 25 May eller 25th May, men man säger twenty-fifth of May i båda fallen. Årtalet skriver man efter månaden. Månadernas namn skrivs med stor bokstav.

44

Kopiering förjuden. Se s. 2

s� 4


CD 1 spår 25

K 25 ab

K 24

Repetera vad det är att kunna ett ord. Arbeta med orden på sidorna 5–7 på olika sätt tillsammans och enskilt. Eleverna kan skriva egna meningar i sin Note Book, göra memoryspel med bilder, ord eller ordförklaringar, rita bilder till orden och göra egna korsord. Låt dem arbeta i par och slå upp ord, förhöra varandra och kontrollera vilka ord de redan kan osv.   De kan arbeta mer med verb på kopieringsunderlaget. Väderorden bör de kunna vid det här laget om ni pratat om vädret varje dag. Då är detta repetition.   Innan de besvarar frågorna på sidan 7 kan man arbeta med Question Cards.

Listen to this! Eleverna bläddrar tillbaka till s. 5, lyssnar och ritar vädersymboler i rätt land.

Ask your friend

K 24

Jobba med frågorna på sidan 7 och Question Cards.

s. 7

My summer

2

s. 7

Titta noga på kapitlets ord och texter igen. Eleverna skriver en kladd på lösblad, i Note Book eller på dator. Uppmana dem att skriva fullständiga meningar. De egenproducerade texterna i hela boken rättas av läraren eller tillsammans med eleven. Den rättade texten skrivs in i boken alternativt klistras in om den är skriven på dator.

HOME WORK

Läxförslag • Läsa sin egen text för en vuxen. Redovisa läxan genom att de t.ex. i grupp berättar om sin sommar utan att titta i texten. • Träna på orden i Word Book och redovisa dem i par. De visar för sin parkompis att de har lärt sig orden på det sätt ni kommit överens om.

K 25 c

• Eleverna kan ta med sig ett sommarminne som ni gör en utställning kring. De skriver en kort text/ett kort som beskriver varifrån minnet är.

Extrauppgift

Kopiering förjuden. Se s. 2

The Book about Me

s. 5 CD 1 spår 26

Learn more words

Man kan utveckla detta med sommarminnet lite mer och låta dem måla en vacker sommarbild, gärna vått i vått eller i vattenfärg. Sedan skriver de av sin text igen med sin finaste handstil eller drar ut en kopia till från datorn. Sätt upp text och bild fint på ett färgat papper och sätt upp alla sommarberättelserna på väggen. Beundra! 45


Going on a Trip

BOK 3 s. 20–23

• Kunna beskriva en resa de själva eller deras påhittade familj gör till ett annat land, med hjälp av en tankekarta, både muntligt och skriftligt� • Kunna söka fakta om sitt resmål och lära sig ord som har med resor att göra�

s� 20 K3

s� 20 CD 2 spår 8

Word Search Börja med att prata om resor utan att titta i boken. Har de rest någonstans? Hur reste de dit? Vad gjorde de där?osv. Repetera orden från bok 2, My Summer: Went by plane, boat, train etc. Skriv upp nya reseord som de kan. Eleverna skriver upp orden i Word Book. Prata om Australien, även detta utan att de tittar i boken. Vad vet de om Australien? Några kanske har sin påhittade familj där och kan berätta mycket. Läs gärna ytterligare en text som har med Australien att göra. Samla Australienord och namn på blädderblock och i Word Book.

Lyssna på och läs texten Lyssna på texten. Ställ frågor eller låt eleverna hitta på två frågor var som de ställer i klassen. Läs texten gemensamt på många olika sätt. Låt eleverna jobba i par och ställa frågor till varandra. Bearbeta texten noga innan ni går vidare. Skriv upp nya ord i Word Book. Arbeta med frågorna tillsammans, i par eller enskilt.

s� 21–22

78

Ask your friend Repetera genom att använda Question Cards till My Summer, bok 2 och låt dem fråga varandra om resor. Learn more words Låt dem arbeta med orden på olika sätt. Kopiering förjuden. Se s. 2

K 24


s. 22 CD 2 spår 9

s. 23

Listen to this! Denna gång ska de lyssna till tre dialoger, A, B och C. Innehållet i dialogerna passar ihop med orden på s. 22. De skriver bokstaven i rutan efter ordet de tycker att dialogen passar ihop med. Samma dialog kan passa ihop med flera ord och några ord blir över. Lyssna först på alla dialoger, sedan dialog för dialog och sedan på allt igen.

My trip to …

The Book about Me

Den här gången är förarbete till texten det som är det stora jobbet. De ska hitta på en resa som någon eller några ur den påhittade familjen gör eller så är det de själva som reser till sin påhittade familj.   Först svarar de på alla frågor i tankekartan om sin resa. Det ska vara en trovärdig resa men visst kan det hända otroliga saker. De kollar upp de saker de inte vet via Internet (flygbolag, reseföretags hemsidor), uppslagsböcker och resekataloger. Prata om frågorna i tankekartan.   Innan de börjar skriva så berättar de om sin resa för en kompis eller i grupp genom att använda sin ifyllda tankekarta. Detta kommer att var en stor hjälp inför skrivandet.   Texterna kan bearbetas gemensamt innan de rättas och renskrivs genom att de läser upp sina texter i smågrupper och får respons på dem.   För elever som har svårt med engelska så väljer man ut två-tre frågebubblor som de jobbar med som utgångspunkt för sin text.   Gör gärna en bok av deras reseskildringar eller låt dem ta en kopia av berättelsen som sätts upp på väggen med en fin bild.

3

Extra muntlig övning Efter det att de skrivit om sin resa kan de sitta i grupper om tre, fyra. De är alla en person ur sin fiktiva familj eller sitt alter ego. Alla tre, fyra är ute på sin resa och av någon anledning möts de. De hittar på en dialog som de sedan spelar upp. De kan ta Questions Cards till hjälp eller skriva stödord om de behöver.

Läxförslag

Kopiering förjuden. Se s. 2

HOME WORK

• Förarbetet och informationssökningen är lämpliga läxor och naturligtvis att läsa upp sin reseberättelse hemma.

Idiom Se instruktion i slutet av kapitlet The Country.

79


a

My Pet • Find someone who …

Kopieringsunderlag 11

has got a cat ����������������������������

has got a hamster ������������������������

(You ask: Have you got a cat?)

(You ask: Have you ...)

has got a rabbit �������������������������

has got a guinea pig ����������������������

(You ask: Have you got a rabbit?)

(You ask: Have ...)

likes animals ����������������������������

has got a dog ���������������������������

(You ask: Do you like animals?)

(You ask: Have ...)

has got more than two pets

has got fish �����������������������������

���������������������������������������

(You ask: Have ...)

(You ask: Have you got more than two pets?) is allergic to animals ���������������������������������������

(You ask: Have you got …)

(You ask: Are you allergic to animals?)

My Favourite Food • Question Cards

102

– Hello! – How are you? – Do you like coffee? – Do you like apples? – Do you like coke? – Do you like blueberry pie?

– Hello! – What day is it today? – Do you like hot chocolate? – Do you like grapes? – Do you like ice cream? – Do you like pizza?

– Hello! – What’s the weather like today? – Do you like hamburgers? – Do you like oranges? – Do you like tea? – Do you like fruit salad?

– Hello! – What day is it today? – Do you like milk? – Do you like apple pie? – Do you like lasagne and salad? – Do you like bananas? Kopiering tillåten.

b

has got a tortoise ������������������������


My Favourite Food • Find your twin

a

Do you like?

Do you like?

Do you like?

pizza plums water

pineapple coffee meatballs

pears tea blueberry pie

bananas sausages ice cream

Do you like?

Do you like?

Do you like?

Do you like?

fish fingers apple pie orange juice

lemons pizza hot chocolate

grapes cheese salad lemonade

soft drinks soup chocolate cake

Do you like?

Do you like?

Do you like?

Do you like?

hamburgers coffee pineapple

fried bananas kiwi fruit meatballs

kiwi fruit tea ice cream

apples chicken milk

Kopieringsunderlag 12

Do you like?

My Favourite Food • Find someone who ...

b

eats yoghurt for breakfast

likes meatballs and potatoes

���������������������������������������

���������������������������������������

(You ask: Do you eat yoghurt for breakfast?)

(You ask: Do you like …)

eats an ice cream every day

eats a fruit every day

���������������������������������������

���������������������������������������

(You ask: Do you eat …)

(You ask: Do you eat …)

likes apple pie ���������������������������

is hungry at lunch time

(You ask: Do you like …)

��������������������������������������� (You ask: Are you hungry …)

Kopiering tillåten.

can make a pizza­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ���������������������������������������

likes coffee �����������������������������

(You ask: Can you make …)

(You ask: Do you like …)

103


My English-speaking Family • Occupations Write the correct word on the line. doctor farmer

secretary police

salesperson shop assistant

vet builder

1. Washes, cuts and colour your hair �������������������������������������������� 2. Helps customers in a shop �������������������������������������������� 3. Connects or repairs electrical wires or equipment �������������������������������������������� 4. Takes care of sick or injured animals

5. Repairs your car when it’s broken ��������������������������������������������

hairdresser electrician car mechanic

  9. Uses a hammer and a saw and works with wooden objects �������������������������������������������� 10. Works in an office typing letters, answering phone calls, arranging meetings �������������������������������������������� 12. Makes sure you don’t drive too fast on your bike for example �������������������������������������������� 13. Looks after injured or ill persons but is not a doctor ��������������������������������������������

7. Works with cows, pigs, vegetables, crops etc. �������������������������������������������� 8. Takes care of you when you’re really ill or badly

14. Works with metal for example in a factory ��������������������������������������������

injured

15. A person whose job is selling things

��������������������������������������������

��������������������������������������������

Find five more occupations. Write the English word to the left and the Swedish word to the right. Look up the words in a dictionary if you need to.

English

Swedish

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

128

Kopiering tillåten.

Kopieringsunderlag 33

��������������������������������������������

carpenter nurse


Name: 

Name: 

Age: 

Age: 

Occupation: 

Occupation: 

Favourite food: 

Favourite food: 

Hobby: 

Hobby: 

Eye colour: 

Eye colour: 

Hair colour: 

Hair colour: 

Does not like: 

Does not like: 

Name: 

Name: 

Age: 

Age: 

Occupation: 

Occupation: 

Favourite food: 

Favourite food: 

Hobby: 

Hobby: 

Eye colour: 

Eye colour: 

Hair colour: 

Hair colour: 

Does not like: 

Does not like: 

129

Kopieringsunderlag 34

Kopiering tillĂĽten.

My English-speaking Family • Extra frames and forms


s foku e! d e d M rivan k s på

The Book about Me Lärarhandledning ------------

-------------

-

--

--

-

I serien The Book about Me arbetar eleverna strukturerat mot ett personligt skrivande med ämnen som utgår från eleverna själva, deras familj, deras omvärld och deras ordförråd. Den är uppbyggd kring ett tematiskt arbetssätt som gör det lätt att se progression i skrivandet.

--

------------

Barbro Carlsson Åsa Sällberg

The Book about Me 1 – 3

Detta läromedel är tänkt att underlätta för lärare som vill arbeta på ett fritt och elevindividualiserat sätt och erbjuder ett alternativ eller komplement till andra läromedel. Serien riktar sig i första hand till år 4 – 6, men kan också användas för repetition i högre årskurser. Serien består av: The Book about Me 1 år 4 The Book about Me 2 år 5 The Book about Me 3 år 6 The Book about Me – Lärarhandledning med CD

Best.nr 47-00000-0 Best.nr. 47-08164-6 Tryck.nr 47-08164-6 47-00000-0 Tryck.nr

--

--

------------

9789147081646  

Lärarhandledning - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ----- Barbro Carlsson Åsa Sällberg - - - - - - - - - - -

9789147081646  

Lärarhandledning - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ----- Barbro Carlsson Åsa Sällberg - - - - - - - - - - -