Page 1

närmare varandra hjälper er att • upptäcka mönster och ömma punkter i ert samspel • förstärka de styrkor ni redan har som par • förbättra ert samspel med varandra • hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt • öka acceptansen för varandras olikheter • skapa mer närhet i er relation. Boken är tänkt att läsas under nio veckor, ett kapitel per vecka med tillhörande övningar. Innehållet bygger på kbt-metoden Integrative Behavioral Couple Therapy (ibct) med inslag av Acceptance and Commitment Therapy (act), och har prövats i två studier av parterapi på nätet. närmare varandra riktar sig till par, och kan med fördel även användas av parterapeuter.

maria burman anna-karin norlander per carlbring gerhard andersson

V

isst finns det par som utifrån sett verkar »perfekta«, men så gott som alla i långvariga relationer har gått igenom svåra perioder. Det är då lätt att tänka att det är den andra som behöver förändra sig. Men utgångspunkten här är att relationsproblem uppstår mellan två personer.

närmare varandra

9

veckor till en starkare parrelation

maria burman och anna-karin norlander är kliniskt verksamma psykologer med bred erfarenhet av parterapi. per carlbring och gerhard andersson är psykologer, psykoterapeuter och professorer. De fyra författarna inledde sitt samarbete redan år 2007 med världens första internetbaserade parterapistudie. Bokens övningar finns samlade i ett häfte som går att ladda ned från bokens hemsida.

Narmarevarandra_original.indd 3

2018-06-14 16:01


9789127819832_001-235.indd 2

2018-06-16 10:57


Innehåll Inledning 9 Bokens förändringskraft 10 Ta tempen på er relation 11 Läs och prova tillsammans under nio veckor 14 Lycka till! 16

1 Relationsproblem är vanliga och förståeliga 17 Bristande känslomässigt engagemang 17 Kommunikationssvårigheter 19 Olikheter 20 Fysisk närhet och sex 23 Svartsjuka 24 Otrohet 26 Pressad livssituation 27 Andra orsaker 30 Stanna upp och reflektera 30 Hur har er relation formats? 31 Nya sätt att förhålla sig 32 Polariseringsprocessen skapar distans 35 Övning vecka 1 40

Till sist 51

2 Att förstå konflikter 52 Fyra vanliga risksituationer 53 Fysiologiska förklaringar till konflikter 56 Andra vanliga påfrestningar 58 Det egna perspektivet 59

9789127819832_001-235.indd 5

2018-06-16 10:57


Konflikten eskalerar 61 Ömma punkter 63 Att göra övningar 64 Övningar vecka 2 66

Till sist 74

3 Parformulering och mål 75 Ett gemensamt tema 76 Triggers och konsekvenser 77 Polariseringsprocess 78 Värderingar och mål 80 Viktiga insikter för att lyckas med förändringar 80 Övning vecka 3 88

Till sist 95

4 Möt varandra i samtal 96 Att uttrycka sig så att partnern vill lyssna 97 Fallgropar i kommunikationen 100 Att lyssna så att partnern vill prata 101 Kroppsspråket ger viktiga signaler 105 Acceptans – ett befriande perspektiv 106 Övningar vecka 4 111

Till sist 117

5 Lär känna varandra på djupet 118 Mer om kommunikation 118 När det är ovant att prata 121 Fler fallgropar i samtal 122 Diskutera schyst – att uttrycka åsikter på ett balanserat sätt 125 Time-out 126 Övning 1, vecka 5 129

9789127819832_001-235.indd 6

2018-06-16 10:57


Att visa varandra uppskattning 134 När uppskattningen och de positiva upplevelserna minskar 134 Att ge till varandra 135 Övning 2, vecka 5 137

Till sist 139

6 Att närma sig varandra 140 Att inte döma eller värdera 141 Övning 1, vecka 6 143

Uppmärksamma och notera utan att värdera 145 Övning 2, vecka 6 147

Svårigheter med fysisk närhet och sex 151 Övning 3, vecka 6 157 Övning 4, vecka 6 160

Till sist 163

7 Utmaningar och tolerans 164 Du kan välja hur du förhåller dig – och påverka hur nöjd du är med er relation 165 Acceptans – tolerans 167 Fler vägar till tolerans 171 Övning 1 och 2, vecka 7 173

Att se det positiva hos din partner 177 Svartsjuka 178 Övning 3 och 4, vecka 7 182

Till sist 186

9789127819832_001-235.indd 7

2018-06-16 10:57


8 Att lösa problem tillsammans 187 Problemlösning 187 En modell för gemensam problemlösning 190 Övningar vecka 8 196

Till sist 201

9 Knyt ihop säcken! 202 Ett accepterande förhållningssätt 202 Övning 1 och 2, vecka 9 205

Värderingar 206 Att välja det som fungerar – i längden 208 Hur går det med övningarna? 209 Övning 3, vecka 9 211

Att hantera motgångar 212 Övning 4, vecka 9 213

Blicka framåt 223 Till sist 224

Slutord 225 Mer hjälp finns att få 228 APPENDIX 1: Att använda boken i arbete med par 229 APPENDIX 2: Om Valentinskalan 231 Lästips 232 Författarnas tack 234

9789127819832_001-235.indd 8

2018-06-16 10:57


Inledning Du har nu börjat läsa en bok som handlar om hur du och din partner kan förbättra er relation. Förhoppningen med boken är att ni, efter att ha läst och gjort övningarna i denna bok, har kommit varandra närmare, känner er mer nöjda med relationen och kan hantera problem och eventuella olikheter på ett sätt som fungerar bra för er. Vår utgångspunkt är att de problem ni vill hantera inte är ditt eller din partners fel, utan att relationsproblem uppstår mellan två personer. Bokens fokus ligger på hur ni kan hantera problem tillsammans och hur ni kan förbättra ert samarbete så att ni arbetar med och inte mot varandra. Ni kommer att få hjälp att upptäcka mönster och ömma punkter i ert samspel och ni kommer att få förstärka de styrkor ni redan har som par. Ni kommer också att få prova nya sätt att förhålla er till varandra. Att ha en partner kan innebära att bli älskad och att få älska, att ha någon att dela framgång och motgång med, att uppleva passion och äventyr tillsammans med. En partner kan dela vardagens små och stora ögonblick och vara ett stöd i beslut och vardagliga sysslor. Många drömmer om en partner att bilda familj och skapa ett hem tillsammans med. Andra tänker sig någon att komma hem till, laga middagar åt, skapa sig ett liv och åldras tillsammans med. Att leva i en parrelation innebär samtidigt att ställas inför en mängd utmaningar, stora såväl som små. Tyvärr kan även mindre problem eller olikheter växa sig stora om vi inte lyckas inledning 9

9789127819832_001-235.indd 9

2018-06-16 10:57


hantera dem på ett bra sätt. Det är mer regel än undantag att det uppstår svårigheter och problem i en relation. Det kan röra sig om många små irritationsmoment som tillsammans blir en ordentlig utmaning för relationen. Men det kan även gälla stora problem eller drastiskt ändrade förutsättningar som gör att relationen hotas. Intressant nog finns det inga enkla samband mellan relationsproblem och hur väl en relation håller och utvecklas. Relationer som ställs inför stora utmaningar (exempelvis otrohet) kan hålla och relationer som kännetecknas av en lugn vänskap kan spricka. Visst finns det par som utifrån sett verkar ”perfekta”, men så gott som alla långvariga parrelationer har gått igenom perioder som känts mindre bra. Exempelvis kan förutsättningarna för relationen ändras radikalt genom att man blir, eller försöker bli, föräldrar. Det kan även vara andra livsomställningar som ett nytt jobb, ekonomiska problem, en flytt eller svår sjukdom i familjen som påverkar relationen. Många gånger kan svåra händelser stärka en relation om paret tar sig igenom dem tillsammans.

Bokens förändringskraft Omfattande forskning och praktiska erfarenheter visar att man med hjälp av en bok både kan förstå och påverka sin situation till det bättre.Vi har under många år arbetat med kognitiv bete­ endeterapi (KBT) som självhjälp och funnit att det kan vara verksamt för exempelvis ångest och nedstämdhet. Vi har även forskat om parterapi levererad via internet och det är de studier­ na som ligger till grund för den här boken. Boken baseras på det material vi tagit fram, och senare reviderat, i samband med två vetenskapliga undersökningar. Innehållet bygger på en metod som heter Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT). Forskarna 10 n ä r m a r e va r a n d r a

9789127819832_001-235.indd 10

2018-06-16 10:57


och psykologerna Neil Jacobson och Andrew Christensen arbetade under många år med att utveckla och förbättra traditionell beteendeterapi för par och introducerade inslag som baserades på accep­tansorienterad KBT, det vill säga inslag av Acceptance and Commitment Therapy (ofta kallad ACT). Det var så IBCT uppstod. Vi utgår samtidigt från att det är ni som är experter på er relation och vad ni vill ha ut av den. Boken handlar om hur ni kan

• öka tillfredsställelsen med relationen • förbättra ert samspel med varandra • skapa mer närhet i er relation • hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt • öka acceptansen för varandras olikheter, utan att stå ut med kränkande behandling

• hitta strategier för att nå gemensamma målsättningar. Hur går då detta till? Vi sätter igång direkt! Vi har i vår forskning tagit fram sju frågor som ni båda ska fylla i var för sig, en sorts ”relationsbesiktning”. Tanken är sedan att ni återkommer till formuläret mot slutet av boken som en hjälp för er att se hur långt ni kommit.

Ta tempen på er relation Nedan listas tre påståenden och fyra frågor som alla handlar om er relation. Det kan kännas skrämmande att börja med att sätta poäng på sin relation, men försök att se siffran som en finger­ visning, inte en objektiv sanning. Alltså som ett utgångsläge och inte en dom. i n l e d n i n g 11

9789127819832_001-235.indd 11

2018-06-16 10:57


Vi ber er nu, var för sig, att läsa de sju påståendena och frågorna på motstående sida och anteckna respektive siffra för det svarsalternativ som du tycker passar bäst. Summera sedan poängen på de olika frågorna för att få ett totalvärde.Varje fråga ger 0 till 3 poäng beroende på svaret. Därmed kan total­ poängen bli 0 som lägst och 21 som högst. Ju högre poäng, desto mer harmonisk relation. Formuläret kallas Valentinskalan och finns även på bokens hemsida: www.nok.se/narmarevarandra. Om ni vill kan ni skriva ut det och fylla i det på papper. På bokens hemsida finns även bokens övningar samlade i ett ­övningshäfte att skriva ut. När du besvarat de sju frågorna räknar du ut en totalsumma. Valentinskalan med sina sju frågor ger en relativt bra fingervisning om relationens kvalitet för stunden. En poäng på 13 är det mest typiska bland personer som söker hjälp, medan 6 poäng är det vanliga i nära anslutning till en skilsmässa. Ett mycket harmoniskt partnerskap brukar ge poäng på omkring 17 och högre. (För den som är intresserad av att veta mer om statistiken bakom Valentinskalan finns mer information i Appendix.) Det är inte förbjudet att visa svaren för varandra och diskutera totalpoängen om ni vill, men vi råder er till att inte göra detta redan nu. Anledningen är dels att det kan leda till konflikt eller besvikelse, dels att det kan vara svårare att svara ärligt om resultatet direkt ska diskuteras. Därför är vårt råd just nu att du håller poängen för dig själv. Vad väcker resultatet för tankar hos dig? Känns det hoppfullt eller kanske uppgivet? Om resultatet skiljer sig mycket från hur du skulle önska att din relation såg ut, så finns det mycket du kan utforska och utveckla tillsammans med din partner med hjälp av boken. 12 n ä r m a r e va r a n d r a

9789127819832_001-235.indd 12

2018-06-16 10:57


VALENTINSKALAN 1. Jag kan samarbeta väl och lösa praktiska problem med min partner. ③ ② ① ⓪

Alltid Ofta Sällan Aldrig

2. Jag känner att jag kan berätta saker i förtroende för min partner. ③ ② ① ⓪

Alltid Ofta Sällan Aldrig

3. När jag och min partner inte är överens eller har en konflikt kommer jag snabbt över det. ③ ② ① ⓪

Alltid Ofta Sällan Aldrig

5. Hur ofta har du under den senaste tiden funderat på att separera från din partner? ⓪ ① ② ③

Alltid Ofta Sällan Aldrig

6. Hur känslomässigt nära känner du dig din partner? ③ ② ① ⓪

Mycket nära Ganska nära Bara lite nära Inte alls nära

7. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med er relation? ③ ② ① ⓪

Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd

4. Hur ofta under den senaste tiden har du tänkt att er relation inte är bra? ⓪ ① ② ③

Alltid Ofta Sällan Aldrig

i n l e d n i n g 13

9789127819832_001-235.indd 13

2018-06-16 10:57


Om du ändå väljer att dela resultatet med din partner, försök att inte använda det för att anklaga eller skuldbelägga honom eller henne. Se det istället som din upplevelse av att vara i relationen just nu – och att ni båda har en önskan om att det ska bli bättre.Vi kommer som sagt att återkomma till detta formulär mot slutet av boken, så anteckna gärna vilken poäng du fick.

Läs och prova tillsammans under nio veckor Om du och din partner önskar en förändring i er relation är det bäst om ni båda tar del av innehållet i boken. Samtidigt vet vi av erfarenhet att motivationen kan vara olika stark för förändring. Boken går att läsa enskilt, men för bäst resultat behöver både du och din partner delta aktivt. Detta då de flesta av bokens övningar är just sådana som görs tillsammans. Arbetar ni med boken som par är det en förutsättning att ni samarbetar aktivt med varandra, även om det kan kännas svårt att vara öppen på områden där man känner sig sårbar. Att dela den sårbarheten kan vara en ingång till att komma känslomässigt nära sin partner. Boken är uppdelad i nio kapitel, och vårt tips är att läsa och arbeta med ett kapitel i veckan för att hålla ett jämnt tempo och se resultat tillsammans.Varje kapitel innehåller konkreta övningar som ni genomför individuellt eller gemensamt. Upplägget är att ni fokuserar på det ni vill utveckla i just er relation.Varje kapitel tar upp ett eller ett par teman och innehåller exempel från andra par samt olika övningar. En del som söker parterapi menar att de inte vill samarbeta eller göra fina saker för sin partner för att det ”inte känns rätt” när det inte är bra mellan dem. Det är lätt att förstå, samtidigt 14 n ä r m a r e va r a n d r a

9789127819832_001-235.indd 14

2018-06-16 10:57


som det riskerar att bli en lång väntan på att den rätta känslan ska infinna sig. Risken är stor att bli uppgiven, frustrerad och besviken. Inom psykologisk behandling vet vi att det är bättre att gå till handling först, så kan känslorna förändras efter en tid. Ett populärt sätt att sammanfatta det är: ”Move your ass and your mind will follow.” Budskapet som genomsyrar den här boken är därför: Vill ni att er relation ska bli annorlunda så krävs det att ni handlar annorlunda, försöker öppna ögonen för en ny förståelse av varandra och att ni börjar bygga den relation ni vill ha. Om ni vill ha mer närhet i er relation behöver ni fundera ut hur just ni skapar närhet till varandra. Vi människor kan inte välja våra känslor, de kommer på köpet beroende på vad vi är i för situation, hur vi tänker kring den, och vad vi gör eller inte gör. För att det ska kännas annorlunda behöver vi därför förändra vår situation, hur vi ser på den eller hur vi agerar. Allt det kommer vi att gå igenom i boken. Det kan kännas särskilt tungt i början av boken, eftersom ni kartlägger känsliga områden som är svåra i er relation. Det är helt naturligt att känna motstånd när man närmar sig sådant som är obehagligt och svårt. När vi undviker saker vi inte vill uppleva slipper vi konfronteras med dem och det känns bättre i stunden. På lång sikt förvärras dock ofta problem som vi flyr från. Här och nu kan ni fatta ett beslut – att låta arbetet med boken verkligen betyda något för er. Låt det handla om det som är viktigt för just er i er relation. Undvik inte viktiga ämnen för att de väcker svåra känslor i stunden. Se istället ansträngningen som en långsiktig investering som för er närmare varandra och närmare det liv ni kanske vill leva tillsammans.

i n l e d n i n g 15

9789127819832_001-235.indd 15

2018-06-16 10:57


Samtidigt som vi vill uppmana er att ge boken en chans även i stunder då det känns svårt eller meningslöst, så rekommenderar vi att ni söker professionell hjälp om någon av er mår mycket dåligt och behöver mer hjälp. Detsamma gäller om en konflikt mellan er leder till fysiskt eller psykiskt våld. All form av miss­ handel är fel och ingen ska behöva utstå det i en relation. Barn ska aldrig behöva bevittna eller utsättas för någon form av våld eller hot om våld. I en sådan situation räcker det inte att gå ige­ nom det material vi tar upp i boken, andra insatser krävs. Längst bak i boken finns en lista på vart man kan vända sig i dessa fall.

Lycka till! Vi vill uppmuntra er att både ha höga förväntningar på vad ni kan åstadkomma tillsammans och att samtidigt ha tålamod med att förändringar kan ta tid att genomföra. Eftersom boken börjar med en kartläggning kan det dröja några veckor innan ni märker någon skillnad i vardagen. Det är även en hel del arbete med att gå igenom övningarna. Det blir förstås svårt att nå förändring om man inte försöker, så ge övningarna en ärlig chans! Om ni går igenom boken kommer ni att lära er mer om er själva och om er relation. I vår vetenskapliga prövning av detta självhjälpsmaterial kunde vi tydligt se att majoriteten av de par som gick igenom övningarna gjorde stora framsteg. De blev klart mer nöjda med sin relation och har lyckats bryta prestigekamper och andra relationsförpestande låsningar. Vi är övertygade om att det kan gälla även för er. Maria Burman, Anna-Karin Norlander, Per Carlbring och Gerhard Andersson 16 n ä r m a r e va r a n d r a

9789127819832_001-235.indd 16

2018-06-16 10:57


1 Relationsproblem är vanliga och förståeliga Relationsproblem är vanliga och ni är inte ensamma om att vilja förbättra er relation. Enligt de senaste siffrorna från Socialstyrelsen påbörjades 29 624 nya ärenden inom den kommunala familjerådgivningen det senaste året (2017). Orsakerna till relationsproblem är många, och här tar vi upp sju vanliga problem som par upplever. Kanske känner ni igen er i något eller några av dem?

Bristande känslomässigt engagemang En vanlig källa till missnöje i relationen är att den ena partnern, eller båda, saknar ett ordentligt känslomässigt engagemang. Många vi mött beskriver en känslomässig distans till partnern som de inte vet hur de ska överbrygga. Det är inte ovanligt att kommunikationen mellan två personer som varit ett par en längre tid mer handlar om praktikaliteter, som vem som ska hämta på förskolan, ringa hantverkare, handla eller tvätta, snarare än mer känslomässigt engagerande ämnen. För vissa kan en orsak vara en rädsla för intimitet, eller en osäkerhet inför att r e l at i o n s p ro b l e m ä r va n l i g a ... 17

9789127819832_001-235.indd 17

2018-06-16 10:57


komma riktigt nära någon och visa sig sårbar. För andra kan det bara ha blivit en glidning till att lösa vardagslivet, och utan att man medvetet bestämt sig så har vardagspratet reducerats till något som inte engagerar lika mycket. Kanske är det så att du längtar efter närhet till din partner, samtidigt som du beter dig på ett sätt som gör det omöjligt att komma nära, för att du är rädd för att bli avvisad? Eller grubblar du mycket på om relationen är värd att satsa på?

Agneta och Krister hade varit gifta i tjugo år. Agneta hade länge känt sig åsidosatt av Krister som periodvis reste mycket i arbetet. Tidigare hade de förklarat bristen på närhet till varandra med att de hade valt att satsa sin gemensamma tid på barnen. Men när barnen flyttade hemifrån fanns det inte längre några yttre hinder som stod i vägen för deras gemensamma liv. De hade mer tid tillsammans än någonsin. Ändå upplevde de att de inte nådde fram till varandra och frustrationen växte hos dem båda. Krister kände sig skyldig till att relationen inte fungerade och hans besvikelse och skuldkänslor tog sig uttryck i ilska som han riktade mot Agneta. Hon i sin tur kände sig alltmer förtvivlad och övertygad om att Krister skulle lämna henne. I takt med att Krister allt oftare höjde rösten och kritiserade henne drog hon sig undan mer och mer. Det de inte var medvetna om var att bristen på närhet, som de hade förklarat med att de inte hade tid för varandra, egentligen bott­ nade i en rädsla för att bli sårad och att visa svaghet för varandra. Kristers och Agnetas sätt att kritisera respektive att dra sig undan, var deras olika sätt att hantera osäkerhet. På sikt gled de allt längre från varandra. ~

18 n ä r m a r e va r a n d r a

9789127819832_001-235.indd 18

2018-06-16 10:57


Kommunikationssvårigheter Ett annat vanligt problem är svårigheter att prata med varandra på ett bra sätt. Den ena eller båda i ett par upplever att det inte finns någonting givande att prata om eller att samtalen sällan blir som de tänkt sig. Kanske upplever du att du och din partner har svårt att prata med varandra eller att lösa problem tillsammans?

Elsa upplevde att Peter inte brydde sig om henne. När hon ville diskutera något hon varit med om hände det ofta att han vände sig bort och muttrade något ohörbart. Vad Elsa inte visste var att Peter var avundsjuk på att hon hade ett rikare socialt liv än han. Peter kände sig otillräcklig, och tankar om att han inte var god nog åt Elsa snurrade i huvudet på honom varje gång hon började berätta om alla spännande människor hon träffat under dagen. Elsa var mycket sportintresserad och satt i styrelsen för en idrottsförening. Hon hade vid flera tillfällen föreslagit att Peter skulle engagera sig i föreningen istället för att sitta hemma framför teven. Elsa kunde inte förstå varför Peter inte kunde anstränga sig åtminstone lite. Istället för att säga det till honom och berätta att hans kommentarer sårade henne, brukade hon bita ihop och gå för att ringa en vän. Med sina vänner kunde hon prata av sig om sin dag och sin hopplösa man. Då brukade Peter sucka djupt och sätta sig i tevesoffan. Väl medveten om vad som utspelade sig i andra rummet kände han sig ännu mer otillräcklig. Båda två kände sig ensamma i relationen, och deras sätt att kommunicera, eller inte kommunicera, drev dem allt längre från varandra. Med tiden undvek de varandra alltmer. När det var som värst hade de inte längre något sexuellt samliv och de pratade knappt med varandra. ~

r e l at i o n s p ro b l e m ä r va n l i g a ... 19

9789127819832_001-235.indd 19

2018-06-16 10:57


Olikheter Många par har svårt att förhålla sig till varandras olikheter. Den ena partnern kan vara mån om att ha ordning och reda, medan den andra rycker på axlarna åt dammråttor eller obetalda räkningar. Kanske längtar den ena efter att gifta sig och skaffa barn, medan den andra inte tycker att detta är viktigt eller är direkt negativt inställd. Dessa olikheter kan bottna i värderingsfrågor. Hur vill du och din partner leva era liv och vad är ni villiga att prioritera respektive kompromissa med? Är det viktigt att göra karriär eller ska privatlivet och ens hobby komma först? Har ni olika inställning till hur mycket tid ni ska tillbringa tillsammans eller hur ni vill att barnen ska uppfostras? Hur fungerar relationen till eventuella bonusbarn och förhållandet till tidigare partner? Har ni skilda uppfattningar om alkoholkonsumtion? Hur förhåller ni er till olika politiska åsikter? Finns det en samsyn kring hur ni ska sköta er ekonomi? Hur är era relationer till anhöriga och vänner? Inte sällan kan det som först var intressant och attraktivt hos partnern en bit in i förhållandet framstå som en nackdel.

Eva och Katrin hade varit tillsammans i två år. De träffades när Eva var på en konferens i Jönköping och Katrin och hennes band spelade på en klubb där. Till nyligen hade paret haft ett distansförhållande. Eva föll för Katrins kreativitet och spontanitet. Katrin å sin sida föll för Evas målmedvetenhet och världsvana stil. Deras olikheter var en källa till fascination och intressanta diskussioner, och så länge de bodde i olika städer fungerade relationen väl enligt dem båda. Olikheterna blev svåra att hantera först när Katrin flyttat till Göte­ borg för att söka ett fast arbete. Som nyblivna sambos bråkade de

20 n ä r m a r e va r a n d r a

9789127819832_001-235.indd 20

2018-06-16 10:57


ofta om livsstil. Eva hade en spirande karriär och ett rikt socialt liv, medan Katrin var nyinflyttad och saknade sitt band. Katrin kände sig besviken på att Eva inte värdesatte deras relation lika mycket som hon själv gjorde och beklagade sig ofta över det. Eva i sin tur kände sig pressad och inträngd i ett hörn. Hon ville varken avstå från sin karriär eller relationen med Katrin, men kände att det blev allt svårare att kombinera dem. Eva upplevde att Katrin tyckte att hon jobbade för mycket och att hon hade en slösaktig livsstil. Samtidigt försvarade hon sig med att Katrin borde kunna ta tag i sitt liv och skaffa ett ordentligt jobb så hon inte var så beroende av Eva. Katrin var orolig varje gång Eva var på konferens med sina framgångsrika kollegor och kände sig hotad av att hon inte var lika ”lyckad”. Hon besvärades av att hon inte kunde dela Evas livsstil. Ingen av dem kände stöd från den andra och båda blev alltmer övertygade om att den andra skulle lämna relationen. ~

Som vi ser i exemplet med Eva och Katrin så kan de egenskaper som vi faller för hos vår partner senare komma att bli en källa till frustration. Vissa par upplever, liksom Eva och Katrin, att de föll för kvaliteter hos varandra som de själva skulle vilja utveckla mer. Ibland kan detta leda till oväntade konsekvenser.

Johan hade bestämt sig för att han ville lämna sitt singelliv och satsa på att skaffa familj. När han mötte Cilla föll han för att hon verkade vara en jordnära tjej som satsade på arbete och hem. Cilla, som tröttnat på sitt förutsägbara liv, attraherades av Johans vagabondlik­ nande livsstil och vilja att festa. När de blev ett par upptäckte de att den andra egentligen ville leva det liv som de försökte lämna bakom sig. Johan kände sig nästan lurad och Cilla blev väldigt besviken. ~

r e l at i o n s p ro b l e m ä r va n l i g a ... 21

9789127819832_001-235.indd 21

2018-06-16 10:57


Problemen kan också röra konkreta sakfrågor där det verkar helt omöjligt att komma överens, till exempel om var man ska bo eller om tonåringen ska få sova över hos pojk-/flickvännen. Forskning visar att merparten av de gräl som återkommer i en parrelation rör teman som ingen är beredd att kompromissa kring.

Mustafa och Petra hamnade ständigt i konflikter om barnuppfost­ ran. De hade båda en mycket tydlig uppfattning om hur deras barn skulle behandlas, som grundade sig i deras egna erfarenheter under uppväxten. Petra hade haft en så kallad fri uppfostran med få regler och långtgående eget ansvar, medan Mustafa hade vuxit upp i ett hem med mycket tydliga ramar där religion och traditioner spelat en framträdande roll. Nu hade de två barn i skolåldern och kunde inte komma överens om hur de skulle förhålla sig till läggtider, data­ spelande, fritidsintressen kontra läxor och andra mer nödvändiga göromål. Mustafa ville att barnen skulle lära sig hans hemspråk och att de skulle engagera sig religiöst och politiskt. Han tyckte att Petra var alldeles för slapphänt i sin uppfostran och beskyllde henne för att skämma bort barnen. Petra kontrade med att Mustafa var alltför hård med barnen. En värderingskonflikt hade blivit till en maktkamp. Bråken blev allt hetsigare, de sa allt elakare saker till varandra och det blev allt svårare att finna gemensamma lösningar. Till slut hade de nästan tappat hoppet om att kunna lösa sina konflikter och började diskutera att flytta isär. ~

22 n ä r m a r e va r a n d r a

9789127819832_001-235.indd 22

2018-06-16 10:57


Fysisk närhet och sex Det är också väldigt vanligt med missnöje med, eller konflikter kring, sexlivet. Oenigheter kan röra hur, eller hur ofta, man ska ha sex eller om det är okej med tillfälliga sexuella förbindelser. En källa till konflikter eller missnöje i samlivet kan vara att du och din partner känner olika mycket lust, eller att det är brist på fysisk attraktion, sensualitet eller erotik i relationen. Många upplever att det är känsligt att bli avvisad av sin partner och rädsla för besvikelser kan leda till undvikande av all form av fysisk intimitet.

Antonios och Jasmines förhållande gick i vågor. Ofta var det bra, men emellanåt var det just sexet och dålig kommunikation kring erotiska önskemål som ställde till det. En tidig lördagsmorgon lade sig Antonio mycket nära sin sovande fru och smekte henne ömsint och försiktigt. När väl Jasmine vaknade blev det inte som han hade tänkt. Hon var nämligen inte alls på samma humör och avvisade Antonios smekande hand genom att ta bort den och sova vidare. Antonio tog mycket illa vid sig. Han hade visat sig sårbar i det att han ville ha Jasmine, men blivit avvisad. Han drog snabbt slutsatsen att han själv inte dög. För hade Jasmine verkligen älskat honom hade hon velat ha sex där och då. Utan att veta det försökte Antonio försvara sin själv­ känsla genom att i sitt huvud fördöma Jasmine och tänka: ”Nähä, då tänker jag aldrig ha sex med dig heller.” Jasmine å andra sidan uppfat­ tade inte att Antonio så gärna ville ha sex och förstod inte varför de under de kommande dagarna knappt pratade med varandra. ~

r e l at i o n s p ro b l e m ä r va n l i g a ... 23

9789127819832_001-235.indd 23

2018-06-16 10:57


Svartsjuka En annan vanlig anledning till att vara missnöjd med sin relation är svartsjuka. Den ena partnern är kanske mycket orolig och rädd för att bli lämnad, samtidigt som den andra ofta känner sig begränsad eller oskyldigt anklagad.

Bengt och Kerstin har nyligen blivit ett par efter att ha träffats genom en dejtingtjänst. De är mycket förälskade men har ändå svårt att njuta av sin relation. Kerstin skilde sig för ett par år sedan efter att hennes dåvarande man hade blivit förälskad i en kollega. Kerstin tog detta mycket hårt men tyckte själv att hon hade kommit över skilsmässan när hon till slut valde att börja dejta igen. Nu när hon är tillsammans med Bengt har hon svårt att hantera oron för att han också ska lämna henne för någon annan. Särskilt svårt blir det när Bengts tidigare fru, och mamma till hans barn, hör av sig angående barnbarnen eller något annat de delar och där Kerstin känner sig utanför. Hon är hela tiden vaksam på tecken på att han verkar ointresserad av henne, eller ännu värre, visar intresse för någon annan kvinna. Hon har svårt att slappna av när han träffar barnen eller sina vänner och ringer ofta för att höra vad han har för sig. Bengt i sin tur känner sig pressad och lite irriterad av Kerstins svartsjuka trots att hon försöker dölja den. Han har kommit på sig själv med att spendera allt mindre tid med barnen och komma med undanflykter för att han inte vill att Kerstin ska må dåligt. Han känner sig frustrerad och besviken på att hon inte litar på honom och vet inte hur han ska få Kerstin att förstå att det är henne han vill leva med.~

24 n ä r m a r e va r a n d r a

9789127819832_001-235.indd 24

2018-06-16 10:57


Ibland tar svartsjukan mer eller mindre över i en relation, i dessa fall kan det vara svårt att vända spiralen utan professionell hjälp.

Filip och Kajsa träffades då de båda var ute och reste efter gymna­ siet. Filip föll för att Kajsa var en utåtriktad och snygg tjej som var lätt att få kontakt med. Kajsa i sin tur attraherades av att Filip verkade vara en omtänksam kille som hade lätt för att prata om känslor. De inledde en passionerad relation och Kajsa flyttade in i det kollektiv Filip delade med ett par vänner, Henke och Ted. Hon trivdes jätte­ bra med sina nya rumskamrater, kanske lite för bra tyckte Filip som började känna att det kanske varit en dum idé att låta Kajsa flytta in. Kajsa var mån om att göra ett gott intryck på Ted och Henke och hängde med dem på fester och konserter. När Filip började ifråga­ sätta hennes beteende och beskylla henne för att stöta på Henke blev Kajsa sårad. Istället för att visa det svarade hon med att om han inte hade högre tankar om henne än så fanns det kanske inget att bygga på. Filip blev livrädd att förlora Kajsa och försäkrade att han visst trodde på henne, men att han kanske inte litade lika mycket på Henke. Kajsa köpte den beskrivningen och lovade att hon skulle berätta för Filip om Henke skulle försöka någonting. Filip blev lättad för stunden, men snart kom osäkerheten tillbaka. Hur skulle han kunna veta att inte någon annan skulle försöka stöta på Kajsa? Kajsa som började tröttna på Filips eviga frågor slutade gå på fester och konserter och spenderade alltmer tid hemma med Filip i kollektivet. Filips oro ville emellertid inte ge med sig. Nu kunde han känna oro bara de tittade på film tillsammans, kanske ville Kajsa hell­ re ha den attraktiva skådespelaren på filmen än honom? Kajsa försäk­ rade honom skrattande om att så inte var fallet och så var Filips oro stillad, för en kort stund. En negativ spiral hade tagit sin början, där

r e l at i o n s p ro b l e m ä r va n l i g a ... 25

9789127819832_001-235.indd 25

2018-06-16 10:57


Filip hela tiden behövde kontrollera Kajsa eller be om försäkringar att hon ville ha honom för att stilla sin oro. När paret sökte terapi hade de svårt att gå ut tillsammans, efter­ som Filip var rädd att de skulle kunna träffa på snygga män som Kajsa skulle kunna bli intresserad av. Paret hade helt slutat ha sex för Filip kunde inte stå ut med tankarna på att Kajsa hade haft sex med andra tidigare. De hade en gemensam mejladress och inloggningsuppgifter till varandras sociala medier eftersom Filip var rädd att Kajsa skulle träffa någon annan. Parets liv blev alltmer begränsat och båda var nedstämda när de sökte behandling. ~

Otrohet Internationella kartläggningar visar att omkring en fjärdedel av de par som söker parterapi gör det på grund av avslöjanden om otrohet. Här kommer vi inte att ta ställning till gränsen för vad som är otrohet och inte, eftersom det kan vara olika hur par ser på detta. Otrohet på ett generellt plan kan definieras som ett avsteg från den, ofta outtalade, överenskommelsen man gjort om intimitet inom relationen. De flesta är överens om att samlag med en annan person inkluderas i begreppet otrohet, samtidigt som olika grader av överdriven trevlighet kan uppfattas som svekfullt flörtande.

Justin och Michael sökte parterapi efter att Justin avslöjat att han haft en affär med en kvinnlig kursare till honom. Paret levde i ett öppet förhållande och hade kommit överens om att andra tillfälliga förbindelser var okej så länge en djupare relation inte inleddes. Vad de inte hade diskuterat var möjligheten att den andra personen skulle kunna vara en kvinna. Så när Justin berättade om sin tillfälliga

26 n ä r m a r e va r a n d r a

9789127819832_001-235.indd 26

2018-06-16 10:57


förbindelse med Camilla blev Michael chockad och förkrossad. Käns­ lor av att han inte dög blandades med en upplevelse av att ha blivit grundlurad. Michael kände sig enormt sviken och tappade helt tilliten till Justin. Hans sårbarhet och förvirring yttrade sig i ilska, han kunde inte prata med Justin utan att skrika och hota med att lämna honom. Justin i sin tur var också förkrossad och känslor av självförakt och vrede blandades med desperation. Han hade inte kunnat förutse Michaels reaktion och var livrädd att förlora sin partner på grund av något som han upplevde som ett missförstånd. ~

Ofta förekommer otrohet samtidigt som andra problem i en relation. Vi menar inte att otrohet är något som alltid kan ursäktas eller skyllas på andra svårigheter, däremot kan det vara ett symtom på att det finns problem i relationen och i förhållningssättet till varandra. En eventuell otrohetsaffär bör avslutas innan ni som par försöker arbeta med er relation i parterapi eller med den här boken. Samtidigt kan tidigare och avslutad otrohet vara en anledning till att ett par söker hjälp, och parterapi kan då vara ett bra sätt att stärka och reparera sin relation.

Pressad livssituation Kanske känner du inte igen dig i något av exemplen ovan men upplever att er relation får lida av att ni har svårt att få tid för varandra i en pressad vardag? I vissa perioder i livet är man tröttare eller mer stressad än annars, och då kan det vara svårt att prioritera relationen eller orka anstränga sig för att göra något extra. Relationen kanske inte omfattar så mycket glädje och romantik, utan upptas helt av att man tillsammans löser olika praktiska frågor och tar sig igenom vardagen.

r e l at i o n s p ro b l e m ä r va n l i g a ... 27

9789127819832_001-235.indd 27

2018-06-16 10:57


närmare varandra hjälper er att • upptäcka mönster och ömma punkter i ert samspel • förstärka de styrkor ni redan har som par • förbättra ert samspel med varandra • hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt • öka acceptansen för varandras olikheter • skapa mer närhet i er relation. Boken är tänkt att läsas under nio veckor, ett kapitel per vecka med tillhörande övningar. Innehållet bygger på kbt-metoden Integrative Behavioral Couple Therapy (ibct) med inslag av Acceptance and Commitment Therapy (act), och har prövats i två studier av parterapi på nätet. närmare varandra riktar sig till par, och kan med fördel även användas av parterapeuter.

maria burman anna-karin norlander per carlbring gerhard andersson

V

isst finns det par som utifrån sett verkar »perfekta«, men så gott som alla i långvariga relationer har gått igenom svåra perioder. Det är då lätt att tänka att det är den andra som behöver förändra sig. Men utgångspunkten här är att relationsproblem uppstår mellan två personer.

närmare varandra

9

veckor till en starkare parrelation

maria burman och anna-karin norlander är kliniskt verksamma psykologer med bred erfarenhet av parterapi. per carlbring och gerhard andersson är psykologer, psykoterapeuter och professorer. De fyra författarna inledde sitt samarbete redan år 2007 med världens första internetbaserade parterapistudie. Bokens övningar finns samlade i ett häfte som går att ladda ned från bokens hemsida.

Narmarevarandra_original.indd 3

2018-06-14 16:01

Profile for Smakprov Media AB

9789127819832  

9789127819832  

Profile for smakprov