Page 1


Kassaflödesanalys – Konsten att beräkna och analysera betalningsflöden ISBN 978-91-47-08801-0 © 2008 Författaren och Liber AB Redaktörer: Ola Håkansson och Åsa Sterner Omslag och grafisk formgivning: Fredrik Elvander Sättning: LundaText AB Upplaga 1:1

Tryckt på miljövänligt papper Printed in Slovenia by Korotan Ljubljana, Slovenien 2008

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01


Innehåll Förord 3 Inledning 7 1 Betydelsen av betalningsflöden i företaget 9 Planering och uppföljning av betalningsflöden 9 Resultat eller kassaflöde som mått på företagets prestationer 11 Redovisning och ekonomistyrning 12 Bokens fortsatta disposition 13

2 Likviditetsplanering 14 Planering av framtida betalningar 14 Likviditetsbudget 15 Likviditetsbudgeten som en del av budgetarbetet 16 Likviditetsbudgetering – tekniker 17 Uppställningsform 26 Exemplet AB Styrteknik 26

3 Kassaflödesanalysens struktur 34 Kassaflödesanalysens delar 35 Kassaflödesanalysens koppling till resultat- och balansräkning 37 Uppställningsformer för kassaflödesanalys 39

4 Från periodiserad redovisning till kassaflöden 52 Upprättande av kassaflödesanalys 54 Logiken bakom beräkningarna 54 Uppställningsform för kassaflödesanalys enligt direkt metod 74

5 Kassaflödesanalys i AB Styrteknik 77 AB Styrtekniks årsredovisning 77 Kassaflödet från den löpande verksamheten 84 Kassaflödet från investeringsverksamheten 90


Kassaflödet från finansieringsverksamheten 92 Sammanställda kassaflödesanalyser 93 En närmare granskning av AB Styrtekniks kassaflöden 94 Korrigerade kassaflödesanalyser 97 Speciella frågeställningar 99 Att tänka på vid upprättandet av kassaflödesanalys 101

6 Utfallsanalys 102 Extern analys 103 Intern analys 105 Budgetanalys för AB Styrteknik 107 Kassaflödesmått 112 Avslutning 114

7 Övningsuppgifter 115 Uppgift 1: Kassaflödesanalys för handelsföretaget ACI AB 115 Uppgift 2: Kassaflödesanalys för restaurangen HittaUt AB 121 Lösningar uppgift 1 ACI AB 126 Lösningar uppgift 2 HittaUt AB 129

Sakregister 132
Inledning Att beräkna, analysera och framför allt förstå kassaflöden, det vill säga flödet av pengar till och från ett företag, är något som många ekonomer upplever som svårt. Detta problem har jag i mitt arbete som revisor och konsult stött på många gånger. Ekonomer är ofta väl drillade i den periodiserade redovisningen, med resultat- och balansräkning i fokus. Eftersom bokföringsprogram normalt inte direkt stöder en enkel sammanställning av företagets kassaflöden krävs för detta ändamål en förståelse för hur den periodiserade redovisningen kan räknas om för att ett företags kassaflöden ska synliggöras. För att lyckas med denna omräkning krävs kunskap såväl om grundläggande redovisningsregler som om hur företagets likvida medel påverkas av olika transaktioner. Åtminstone är så fallet om analysen av ett företags betalningsströmmar ska vara meningsfull och inte endast en av lag framtvingad oreflekterad uppsättning av beräkningar. Denna bok har två huvudsakliga pedagogiska poänger. För det första härleds kassaflödesberäkningar via analys av hur olika transaktioner redovisas i ett företag. Syftet är att skapa en förståelse för sambandet mellan resultat- och balansräkning å den ena sidan och kassa­ flöden å den andra. Redovisningens logik är alltså i fokus. För det andra görs en koppling till likviditetsplanering. En viktig referenspunkt för en kassaflödesanalys är en jämförelse av utfall mot budget. Alltför ofta tas kassaflödesanalys fram enbart för presentation i årsredovisning och styrelserapport, utan att användas i någon meningsfull analys. Motsvarande gäller i undervisningssammanhang där likviditetsbudget och uppföljning av betalningsflöden ofta utförs som två av varandra oberoende moment. Bokens utgångspunkt är små och medelstora aktiebolag, men tekniken och logiken är i grunden densamma oavsett företagsform (aktiebolag, handelsbolag, enskild firma ­etc). I princip kan alltså de modeller som presenteras i denna bok användas för samtliga företagsformer, med små modifieringar. Exempelvis redovisas det egna kapitalet på olika sätt beroende på företagsform, och begrepp som nyemission och utdelning, som är förknippade med aktiebolag, kan för ett handelsbolag eller en enskild firma ersättas med tillskott från eller uttag av ägarna. Modellerna kan också användas för att beräkna

k a s s a f l ö d e s a n a ly s
kassaflöden för en del av ett företag, exempelvis en division eller en avdelning. Detta kräver att redovisningen för denna del av företaget omfattar fullständiga resultat- och balansräkningar. Annars måste modellerna anpassas. En förståelse för den logik som modellerna bygger på är dock tillräcklig för att på egen hand genomföra nödvändiga anpassningar. Vid analys av koncerner tillkommer ett antal aspekter som måste beaktas. Den grundläggande logiken är densamma, men de modeller som presenteras i denna bok måste utvecklas för att användas vid upprättande av kassaflödesanalyser för koncerner. Någon fördjupning i koncernredovisning görs inte i denna bok. Löpande genom boken följer vi företaget AB Styrteknik, från likviditetsplanering vid räkenskapsårets början till upprättande och analys av kassaflödesanalys efter årets slut. Därtill används ett något enklare exempel, Eslövs Tryckeri AB, i syfte att logiskt härleda de beräkningar som utförs i en kassaflödesanalys. Läsaren följer genom hela boken hur den som upprättar budget och uppföljning i dessa två företag resonerar och förklarar beräkningarna. Detta sker på en relativt detaljerad nivå. I det praktiska arbetet måste man akta sig så att man inte drunknar i detaljer. Det är dock viktigt att bära med sig en fullständig förståelse för att kunna göra lämpliga förenklingar av de problem man stöter på. Utan sådan förståelse finns risken att man ”räknar bort sig”. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor samt till praktiker såsom revisorer, redovisningsekonomer och controllers. För att tillgodogöra sig bokens innehåll krävs grundläggande kunskaper i bokföring och bokslut.
1. Betydelsen av betalnings­ flöden i företaget

Från en finansiell utgångspunkt kan syftet med att bedriva affärsverksamhet sägas vara att generera nettoinbetalningar, vilket innebär att inbetalningarna till företaget överstiger utbetalningarna från företaget. Dessa nettoinbetalningar grundar sig i företagets verksamhet, det vill säga normalt i någon form av fysiska flöden. I vissa företag, såsom banker, består företagets verksamhet av finansiella flöden. Finansiella företag står dock inte i fokus i denna bok, utan framför allt tillverkande företag, handelsföretag och tjänsteföretag. Gemensamt för dessa företag är att fysiska flöden av produkter, produktionsresurser, handelsvaror, mantimmar etc utgör företagets verksamhet.

Inbetalningar och ­ut­betalningar

Planering och uppföljning av ­betalningsflöden Varför är det viktigt att planera och följa upp betalningsflöden? För de flesta av oss, som privatpersoner, är det viktigt att våra inbetalningar överstiger våra utbetalningar. Det vi kämpar med är normalt att få betalningsflödena att gå ihop. En god vän berättade för mig om ett förestående husköp. Han övervägde vid tidpunkten att köpa sin första villa men upplevde att ”månadskostnaden” var väl hög. Då tog mäklaren till orda och poängterade noga att den månatliga betalningen endast till viss del var en kostnad i form av ränta. Den delen av betalningen som var en amortering var inte en kostnad utan endast en återbetalning av ett lån. Vad den månatliga betalningen betecknas som, kostnad eller utbetalning, var dock av föga intresse för min vän. Det han var intresserad av var att klara betalningarna. Huruvida mäklaren hade läst för mycket eller för lite företagsekonomi förtäljer inte historien, men de företagsekonomiska begreppen intäkter och kostnader är inte fullt så viktiga för oss som privatpersoner, åtminstone inte på kort sikt. Vår planeringshorisont är ofta relativt kort. Det handlar om betalningsflöden och att klara sina utbetalningar varje månad. För företag är situationen delvis annorlunda. Även för många företag handlar vardagen dock om att överleva, och överlever gör företaget om det kan fullgöra sina åtaganden, det vill säga betala sina skulder när de förfaller till betalning.

k a s s a f l ö d e s a n a ly s


9789147088010  

Redaktörer: Ola Håkansson och Åsa Sterner Omslag och grafisk formgivning: Fredrik Elvander Sättning: LundaText AB Printed in Slovenia by Kor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you