Page 1

LENNART PETERSON

KERSTIN B. RYDÉN

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för engelska

Nivåtest för skolår 7, 8 och 9 Nivåtestet innehåller två test och ett tipsmaterial per skolår för hela högstadiet. Varje test består av delarna Reading, Listening, Writing och Grammar, i nians test finns också Speaking. Testen medvetandegör både elever och lärare om elevernas språkliga nivå och blir på så sätt ett underlag för planering – både för den enskilda eleven och för hela klasssen. Till testmaterialet hör: • Två cd-skivor med ljudet till Listening-testen • Hörmanus, Listening Tapescrips, till Listeningtesten att ladda ner från www.liber.se • Facit • Testprofiler för elever • Testprofiler för helklass • Elevens studieplanering

SKOLÅR 7–9

Best.nr 47-08276-6

Tryck nr 47-08276-6-03


Lennart Peterson och Kerstin B. Rydén

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för engelska skolår 7–9 Liber


ISBN 978-91-47-08276-6 © 2007 Lennart Peterson, Kerstin B. Rydén och Liber AB Redaktion: Hanna Mulugeta Börjesson Form: Bånges Grafiska Form AB Omslag: Eva Jerkeman Produktion Björn Trygg

Första upplagan 1

Tryck: Elanders, Vällingby 2008

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag: Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Får kopieras. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Innehåll Inledning 4

Facit

Materialets syfte

5

År 7, Test 1

115

Hur materialet kan användas

5

År 7, Tips

115

Materialets upplägg

6

År 7, Test 2

116

Kommentar till Test 1

8

År 8, Test 1

116

Kommentar till Tips

10

År 8, Tips

116

Kommentar till Test 2

12

År 8, Test 2

118

Kommentar till Grammar Translation 14

År 9, Test 1

119

År 9, Tips

120

År 9, Test 2

120

Grammar Translation

122

Bedömning

125

Kopieringsunderlag: Testen År 7, Test 1

15

År 7, Tips

23

År 7, Test 2

28

År 8, Test 1

36

År 8, Tips

46

År 8, Test 2

59

Testprofiler

125

År 9, Test 1

72

Testprofiler för elever

126

År 9, Tips

84

Testprofiler för hel klass

132

År 9, Test 2

98

Elevens studieplanering

140

Grammar Translation

Kopieringsunderlag: Profiler och planering

112

Manus till alla hörövningar, Listening Tapescripts finns att ladda ner som pdf från www.liber.se. Sök på bokens titel

3


Inledning Välkommen till Libers Nivåtest, kartläggning och studieplanering för engelska skolår 7–9. Testen är avsedda för kunskapsnivån i år 7, 8 och 9. De ansluter till de gällande styrdokumenten för grundskolan. De är konstruerade för att i möjligaste mån likna Skolverkets Ämnesprov för år 9 men har flera användningsområden utöver att de är en utmärkt träning inför Ämnesproven. Du kan använda testen för att diagnostisera enskilda elevers och hela klassers kunskaper och färdigheter. Den enskilde eleven blir genom testen mer medveten om sin språkliga nivå och kan på så sätt lättare få hjälp att planera sitt lärande på ett realistiskt sätt. Du som lärare får också en tydlig bild av enskilda elevers och hela klassers kunskapsnivå och förutsättningar. Det förenklar ditt arbete med att planera och individanpassa undervisningen. Materialet innehåller två test var för respektive år 7, 8 och 9. Varje test består av följande delar: Reading, Listening, Writing, Grammar och till tre test även Speaking. Materialet innehåller också praktiska förslag till arbetsgång, tre sektioner med Tips där eleverna tränar olika typer av testuppgifter samt separata översättningsmeningar för att träna grammatik. Dessutom finns facit, testprofiler för individuella elever och för hela klasser. Materialet kan användas oberoende av vilket läromedel eller studiematerial du använder. Det är noggrant utprovat av erfarna lärare vid flera skolor. Vi hoppas att både du och dina elever ska ha stor nytta av materialet i skolarbetet. Författarna

4


Materialets syfte Nivåtest, kartläggning och studieplanering för engelska skolår 7–9 är avsett som ett instrument för att kartlägga elevernas kunskaper och möjligheter. Genom att använda testen kan du tillsammans med varje elev få en realistisk uppfattning om hans/hennes språkliga nivå och förutsättningar att nå sitt önskade mål. Du kan också se hela klassens språkliga nivå, vilket är till stor hjälp både för din planering och utvärdering. Eleverna övar sig under året i att arbeta med en form av test som de kommer att känna igen när det är dags för Skolverkets Ämnesprov i år 9. De arbetar också aktivt i Tips för att lära sig hur olika testtyper är konstruerade. Eftersom de kommer att vara väl förtrogna med varierade provtyper blir Ämnesprovet inte så stressigt utan varje elev får bättre möjligheter till ett rättvisande resultat.

Hur materialet kan användas Materialet i Nivåtest, kartläggning och studieplanering för engelska skolår 7–9 är avsett att användas med stor flexibilitet. Du har full frihet att anpassa användningen till just din klass eller dina enskilda elever. Vi föreslår att du låter år 7 och år 8 dela upp testen på flera tillfällen, medan du i år 9 arbetar mer samlat med tanke på att testen är en övning inför Skolverkets Ämnesprov. Du anpassar tidsåtgången till dina egna elevers förutsättningar och bestämmer själv hur du vill dela upp arbetet. Du bestämmer tillsammans med din klass när testen ska genomföras. Här är ett förslag till tidsschema för samtliga årskurser: • Test 1 – i början av höstterminen. Test 1 är avsett som en diagnos och ett underlag för planering. • Tips – under senare delen av höstterminen och första delen av vårterminen • Test 2 – under mitten eller senare delen av vårterminen. (År 9 måste naturligtvis göra test 2 i god tid före Skolverkets Ämnesprov.) Test 2 är avsett att utgöra underlag för bedömning. När Test 2 är gjort har ni möjlighet att jämföra resultaten med dem från Test 1 och se om planeringen och det arbete ni lagt ned har givit resultat. Du rättar testen och fyller i testprofiler för varje enskild elev. Om du önskar, kan du också fylla i pricklistor för hela klassen. Med utgångspunkt från testprofilerna kan eleverna med din hjälp och Elevens studieplanering planera vad de behöver göra för att förbättra resultatet. Eleverna arbetar mer självständigt med Tips och rättar den också själva med hjälp av facit och varandra. Avsnittet med Grammar Translation kan användas när som helst under år 9. Det primära syftet med avsnittet är att eleverna ska repetera och förstärka sina kunskaper i grammatik. De blir därigenom också medvetna om de svårigheter som finns och kan på så sätt känna sig säkrare inför Ämnesprovet. Eftersom det finns 100 meningar är det lämpligt att dela upp arbetet i mindre avsnitt. Eleverna kan arbeta självständigt enskilt eller i par och rätta själva.

5


Materialets upplägg Reading Varje test börjar med Reading, uppdelat på två eller tre avsnitt, förutom År 9, Test 2, som har 6 avsnitt. Här testas först Vocabulary, med beskrivande meningar eller lucktexter där eleverna antingen fyller i ord eller väljer bland flera svarsalternativ. Reading fortsätter med läsförståelsetest, som består av dialoger och/eller sammanhängande texter, där eleven skriver frågor, fyller i ord eller väljer bland olika svarsalternativ. Bedömning Förslag till poängberäkning finns i facit.

Listening Listening består av en eller flera intervjuer eller korta berättelser. Uppgifterna består av att svara på frågor eller välja bland olika svarsalternativ. Inspelningarna är gjorda med röster från olika delar av den engelskspråkiga världen och också med varierade sociolekter. De allra flesta hörövningarna får eleverna lyssna två gånger på. När ni lyssnat igenom en gång, spelar du helt enkelt upp stycket igen när eleverna är redo. Från och med År 8, Test 2 är Listeninguppgifterna inspelade två gånger i följd. Den första gången med paus och den andra gången utan. Manus till Listening finns på att ladda ner som pdf från Libers hemsida www.liber.se. Sök på bokens titel. Bedömning Förslag till poängberäkning finns i facit.

Writing I Writing skriver eleverna en kort uppsats. Vi har valt ämnen som ligger nära elevernas verklighet och som därför bör vara lätta att skriva om. För att underlätta för eleverna finns det dessutom frågor och en writing plan till varje ämne. I År 9, Test 2 saknas writing plan för att provet ska vara så likt Skolverkets Ämnesprov som möjligt. Eleverna ska inte använda ordbok eller andra hjälpmedel. Du bestämmer tillsammans med eleverna hur lång tid de får på sig för att skriva sin uppsats. Bedömning Förslag till bedömning och poängberäkning finns på s. 125.

6


Grammar I Skolverkets Ämnesprov finns ingen separat grammatikdel. Grammatiken ingår i provets övriga delar. Vi har ändå valt att här ge elever möjlighet att testa sina grammatikkunskaper i ett fristående, strukturerat avsnitt. Det förenklar för både dig och eleverna att se exakt var det eventuellt finns kunskapsluckor. I Grammar testas de grammatikmoment som tas upp i de vanligast förekommande läroböckerna för respektive årskurs. I 40–50 meningar fyller eleven i ord eller väljer mellan olika svarsalternativ. I förklaringen till respektive test kan du se exakt vilka grammatikmoment som testas. Bedömning Förslag till poängberäkning finns i facit. OBS! För att inte Grammar ska få alltför stor tyngd vid den sammanlagda poängberäkningen divideras grammatikpoängen med två. Efter Test 2, år 9 finns en separat Grammar Translation med 100 meningar som ska översättas till engelska. Varje mening tränar ett eller flera grammatikmoment. Dessa meningar är främst avsedda för träning och repetition indiduellt, i par/grupp eller i helklass.

Speaking Speaking finns endast med i År 8 Test 2 och år 9 Test 1 + Test 2. Momentet introduceras i År 8 Tips och utvidgas i År 9 Tips. Ämnena som tas upp i Speaking är valda med tanke på att det ska vara lätt och stimulerande för tonåringar att tala om dem: filmer, jobb, Sverige, etc. Eleverna arbetar i par eller grupper och hjälper varandra. Till uppgifterna finns mängder av tips på hur ämnet kan tacklas för att eleverna inte ska fastna i tanketorka. Ni väljer tillsammans om samtalen ska spelas in eller om du lyssnar direkt på varje par/grupp. Bedömning Förslag till bedömning och poängberäkning finns på s. 125.

7


Kommentar till Test 1 Test 1 är tänkt som en första diagnos när eleverna just har börjat ett nytt läsår, någon månad in på terminen. Testen är baserade på de kunskaper som presenteras i olika läroböcker för de aktuella skolåren. Du bestämmer själv om alla elever i din klass ska göra Test 1. Du bestämmer också om ni vill göra alla delarna på en gång eller dela upp testet under flera lektioner eller veckor. Elevinstruktioner i Test 1 är på svenska för år 7, på engelska och svenska för år 8 och endast på engelska för år 9. Avsikten är att göra arbetet så enkelt som möjligt för eleverna. Till Test 1 hör Facit, Bedömning och Testprofil där du kan fylla i resultatet för varje elev. Det finns också en Testprofil för hela klassen. När Test 1 är rättat ser både du och eleverna vilka kunskaper som är befästa och vilka eventuella brister som finns hos den enskilde eleven eller hos hela klassen. Det hjälper dig i din planering av arbetet under läsåret. Eleverna kan också få hjälp med sin egen planering genom att fylla i Elevens Studieplanering. Där måste de fundera över sitt testresultat, vad som behöver förbättras och hur det ska ske. Test 1 består av följande delar för år 7–9:

Innehåll Reading • En lucktext • Två läsförståelsetexter

Listening Dialoger, monologer, intervjuer och samtal med tillhörande frågor och givna svarsalternativ.

Writing Eleven får två ämnen att välja mellan. Förslag till planering finns på engelska. Till Writing saknas facit. Förslag till bedömning och poängberäkning finns på s. 125.

Grammar 40 meningar där eleven fyller i luckor. Följande moment finns med:

8


Skolår 7 • • • • • • • • • • •

a/an plural adjektivets komparation förenade possessiva pronomen frågeord enkelt presens progressiv form presens av be have/has do/does/don't/doesn't oregelbundna verb i imperfekt

Skolår 8 • • • • • • • • • • •

plural adjektivets komparation possessiva pronomen some/any who/which enkelt presens progressiv form do/does/did there is/there are oregelbundna verb i imperfekt ordföljd

Skolår 9 • • • • • • • • • • •

plural apostrofgenitiv a/an relativa pronomen some/any och sammansättningar adjektivets komparation there/it enkelt presens/progressiv form do/does/did i nekade meningar val av tempus prepositioner

Speaking I skolår 9 testas eleverna i Speaking. Här presenteras två ämnen, eleverna väljer att tala om ett av ämnena eller båda. Till Speaking saknas facit. Förslag till bedömning och poängberäkning finns på s. 125.

9


Kommentar till Tips Tips kan användas när som helst under skolåret, men efter Test 1 och i god tid före Test 2. Eleverna arbetar med fördel i par eller i mindre grupper. Du som lärare går runt och hjälper till där det behövs. Om du föredrar lärarledd helklassundervisning går det naturligtvis också bra. I Tips tränar eleverna olika typer av testuppgifter, som sedan återkommer i Test 2. Syftet är att vänja eleverna vid olika sätt att redovisa kunskaper för att reducera stressmomentet vid test av olika slag. I Tips finns förklaringar på svenska och/eller engelska till hur uppgifterna är konstruerade och vad man som elev måste tänka på för att klara av dem. Till Tips hör Facit. Tanken är att arbetet ska vara självständigt så att du får tid över till de elever som verkligen behöver hjälp. I de olika årskurserna tränas följande moment:

Innehåll Reading • • • • • • • • • •

Att förklara ord. (7) Att besvara multiple choice-frågor till en text. (7) Att fylla i en lucktext. (7) Att själv skriva svar på frågor. (7) Frågeord. (8) Att kombinera frågor och passande svar. (8) Att fylla i ord i dialoger. (8) Att välja rätt alternativ i en sammanhängande lucktext. (8) Att förstå väsentliga sammanhang i en text. (9) Att förklara ord. (9)

Listening • • • •

Att lyssna på dialoger och bestämma var olika personer befinner sig. (7) Att svara på frågor och välja svarsalternativ till 6 dialoger. (8) Att lyssna på en längre berättelse med frågor och svarsalternativ eller öppna svar. (8) Att besvara olika typer av frågor till dialoger eller sammanhängande berättelser. (9)

Writing • I skolår 7 övar eleverna på att skriva en uppsats med en färdig uppsats som mall. • I skolår 8 övar eleverna på att skriva noteringar eller stödord och att planera texten, samt att utifrån noteringar och planering skriva en uppsats. Eleverna arbetar lämpligtvis i mindre grupper för att få så många idéer som möjligt. Låt dem gärna använda ordböcker. • I skolår 9 övar eleverna på att skriva en berättelse i imperfekt utan ologisk tempusväxling. Dessutom övar de på att använda olika linkers för att få flyt i texten och att utifrån noteringar, stödord och planering skriva en uppsats. Eleverna arbetar lämpligtvis i mindre grupper för att få så många idéer som möjligt. Välj om de ska få använda ordböcker eller inte.

10


Till Writing finns inget facit. Låt istället eleverna bilda tvärgrupper och läsa sina uppsatser för varandra i den nya gruppen. Bestäm först tillsammans i klassen vilka frågor och kommentarer man kan ställa om en uppsats. Kommentarerna ska helst vara på engelska. Några förslag: Was the text easy to understand? Was the story well presented? What about the language – easy or difficult? What was good about the essay? Was there anything that could have been better? Speaking Speaking introduceras i skolår 8. Där får eleverna träna på fraser som behövs när man för ett samtal, sedan får de ett ämne att tala om och frågor och ämnesförslag för att förenkla samtalet. Också i skolår 9 får eleverna ett ämne att tala om och lite förslag på ämnen och upplägg, vilket följs av att eleverna tränas att presentera åsikter och argument inför en kamrat eller en grupp i 2 minuter om ett givet, kontroversiellt, ämne. Ge eleverna möjlighet till lite förberedelsetid så att de hinner tänka igenom vad de vill säga, men låt dem inte skriva något. Låt dem som vill spela in sina samtal eller presentationer. Alla elever behöver inte träna Speaking samtidigt. De kan t.ex. turas om att göra uppgiften i ett grupprum medan resten av klassen arbetar med någon annat.

11


Kommentar till Test 2 Detta test är avsett att genomföras i slutat av läsåret. OBS. När det gäller år 9 bör testet göras i god tid före Skolverkets Ämnesprov. Testen är baserade på det de kunskaper som presenteras i olika läroböcker för de aktuella skolåren och är avsedda som underlag för bedömning. Du bestämmer själv om alla elever i din klass ska göra Test 2. Kanske några istället behöver göra Test 1 igen? Du bestämmer också om ni vill göra alla delarna på en gång eller dela upp testet under flera lektioner eller veckor. Elevinstruktioner i Test 2 är på svenska för år 7, på engelska och svenska för år 8 och endast på engelska för år 9. Avsikten är att göra arbetet så enkelt som möjligt för eleverna. Till Test 2 hör Facit, Bedömning och Testprofil där du kan fylla i resultatet för varje elev. Det finns också en Testprofil för hela klassen. När Test 2 är rättat får både du och eleverna en viss uppfattning om vilka kunskaper de har tillägnat sig under året och vilka eventuella brister som finns hos den enskilde eleven eller hos hela klassen. Jämför gärna resultatet på Test 2 med resultatet på Test 1 för att ännu bättre kunna utvärdera arbetet under året. Resultatet på Test 2 för år 7–8 hjälper dig också i din planering inför nästa läsår. Eleverna i år 7–8 kan också få hjälp med sin egen planering inför nästa år genom att fylla i Elevens Studieplanering. Där måste de fundera över sitt testresultat, vad som behöver förbättras och hur det ska ske. Test 2 består av följande delar för år 7–9:

Innehåll Reading Skolår 7 • En lucktext • Två läsförståelsetexter Skolår 8 • En sammanhängande lucktext där eleven väljer bland olika alternativ. • Intervju där eleven skriver frågorna med utgångspunkt från svaren. • Dialoger där eleven skriver de ord som saknas. Skolår 9 • • • • • •

Beskrivande meningar där eleven fyller i ord. Dialoger där eleven fyller i ord som saknas. Intervju där eleven skriver frågorna med utgångspunkt från svaren. Sammanhängade text med frågor med svarsalternativ eller öppna svar. Sammanhängande lucktext med ordalternativ. 6 korta texter där eleven väljer bland innehållsalternativ.

Listening Dialoger, intervjuer, korta berättelser med tillhörande frågor. Eleven får både svara på öppna frågor och välja mellan olika svarsalternativ.

12


Writing Eleven får två ämnen att välja mellan. Förslag till planering finns på engelska. Förslag till bedömning och poängberäkning finns på s. 125.

Grammar 40 meningar i skolår 7 och 8, 50 i skolår 9. Eleven väljer mellan olika svarsalternativ. Följande moment finns med: Skolår 7 • • • • • • • • •

plural adjektivets komparation förenade possessiva pronomen demonstrativa pronomen some/any enkelt presens/progressiv form olika former av do olika tempusformer av regelbundna och oregelbundna verb ordföljd (Två uppgifter där eleven skriver meningar.)

Skolår 8 • • • • • • • • • • • • • •

plural apostrofgenitiv adjektivets komparation adjektiv/adverb reflexiva pronomen some/any there is/there are/there was/there were enkelt presens/progressiv form do/does/did oregelbundna verb i olika tempus futurum preposition + verb tag questions ordföljd

Skolår 9 • • • • • • • • •

perfekt av oregelbundna verb pluskvamperfekt av oregelbundna verb be going to will/won't prepositioner every + sammansättningar passiv preposition + ing-form ordföljd

Speaking Speaking testas i skolår 8 och 9. Det innehåller två ämnen. Eleverna väljer att tala om ett av ämnena eller båda. Till Speaking saknas facit. Förslag till bedömning och poängberäkning finns på s. 125.

13


Kommentar till Grammar Translation Grammar Translation innehåller 100 meningar som ska översättas till engelska. I varje mening tränas ett eller ibland flera grammatikmoment av alla dem som eleverna mött i testen för år 7-9. Grammar Translation är främst avsett för övning och repetition och arbetet bör delas upp på flera lektioner och veckor. • Arbeta individuellt eller i par/grupp. Eleverna rättar själva med facit. Uppmana dem att markera de meningar som blir fel. När alla meningar är klara, översätter de de felaktiga meningarna igen. • Arbeta i helklass och diskutera vilka grammatiska klurigheter som gömmer sig i varje mening. Detta arbetssätt är tidkrävande men det är stor fördel att göra eleverna medvetna om vilka svårigheter de ska se upp med. Om du vill, kan du naturligtvis använda Grammar Translation, helt eller delvis, som ett prov på elevernas kunskap i grammatik. Du bestämmer då själv poängsättning och bedömning.

14


År 7, test 1 1. Reading 1.1 Vocabulary avsluta meningarna med ett av alternativen. Skriv bokstaven (a, b, c eller d).

Exempel: The bus leaves in two minutes, so I’m in a b . a) lunch b) hurry c) tornado d) mushroom 1. My mobile’s new. I only bought it three weeks ______.

a) since b) once c) ago d) later 2. I didn’t sleep well last night. At 2 a.m. I was still _______.

a) absent b) awake c) aloud d) asleep 3. We have nothing to eat – the fridge is ______.

a) empty b) full c) endless d) hungry 4. It’s raining, go and get the _______.

a) union b) umpire c) uncle d) umbrella 5. My hands are cold – where are my ______?

a) gums b) ghosts c) gloves d) giants 6. We laughed and laughed, it was a very funny ______!

a) jaw b) jail c) joke d) juice 7. We’re late – come on, ______!

a) hide b) throw c) speak d) hurry 8. I want to know exactly what happened – please tell me the ______.

a) truth b) tooth c) booth d) mouth 9. I asked her to help me, but she ______.

a) remembered b) refused c) returned d) retired

10. You and your sister look just the same – are you ______?

a) trays b) tools c) thumbs d) twins

Kopiering tillåten © Liber AB

KOPIERINGSUNDERLAG: TESTEN

15


3. Writing

År 7, test 1

3.1 Essay Nu ska du skriva en uppsats. Välj ETT av ämnena här nedanför. Välj Home Life om du vill berätta om din familj. Välj This is Me om du hellre vill skriva om dig själv.

Home Life Alla familjer är olika, med sina egna vanor och sätt att göra saker. Skriv om din familj. Det finns säkert hur mycket som helst att skriva. Här är lite hjälp för din planering om det behövs, men du skriver förstås som du själv vill. • How many are there of you? What times do you get up in the morning? All at the same time? • Do you all have breakfast together? Who makes it? • Where do you all go? Who goes to school? Who goes to work? • At what time do you all come home in the afternoon/evening? • Do you have an evening meal together? Who makes that? • What do you all do in the evening? • What about your family’s interests and hobbies?

This is Me Vi vill veta vem du är. Berätta! Du får några förslag på vad du kan skriva om, men du bestämmer själv vad du vill berätta om. • Your age? • If you have any brothers and sisters? • Where you live? • What time you get up in the morning? • How you go to school? • What time you get home in the afternoon/evening? • What you do in the evening? • What you do at the weekends? • If you have any hobbies? • What sports you like? • Anything else you want to mention?

20

KOPIERINGSUNDERLAG: TESTEN

Kopiering tillåten © Liber AB


4. Speaking

År 8, tips

In real life speaking you cannot plan everything you are going to say. You just don’t have time. You have to think fast and respond to what other people say or ask. For a speaking test, however, you can plan some things before you start. You get a number of suggestions about what to speak about, so you can think about what you are going to say, and prepare some sentences. Before doing the Speaking Test below, read the instructions carefully, and prepare what you are going to say. The list of “useful phrases” given further below may help you. Practice Speaking Work in pairs. You are going to tell your partner about what makes you happy. First try to get enough material to speak for about two minutes, at least. These useful phrases may help you in your speaking. Pick some of them and practise using them.

I agree.

So do I. So am I (etc)

That’s a great idea!

Me too!

I do too.

That’s what I say.

You’re right.

You’re probably right.

That’s true!

That’s very interesting.

This Makes Me Happy What makes you happy? Choose several situations that make you happy, and tell your partner about them. The situations below will help you to choose – but you can use others if you want. Here are some points that might help you: • Why do these things make you happy? (Don’t just say because I like it/them – try to explain more) • Have you always liked them? Rea ding

Watching sport

Being with

friends

Riding

ter games

Playing compu

usic

Listening to m

Doing sport

Watching a favourite TV programme

a bike

Getting u

p late

s

Having holiday

ying with

Having your fa

vourite food

Studying

your pet Having hobbies

56

hool

Being with mum /dad

Getting up early

Being / Pla

Going to sc

KOPIERINGSUNDERLAG: TESTEN

Getting a

m result

good exa

Kopiering tillåten © Liber AB


4. Grammar

År 9, test 1

Write the plural forms of these words.

1. thief ___________________ 2. church ___________________ 3. wife ___________________ 4. foot ___________________ 5. mouse ___________________ Put in an apostrophe genitive form (’s or s’) in these sentences.

6. His boyfriends name was Mike. 7. It is an hours drive from here. 8. Have you read todays paper? 9. The boys names were James and Harry. Put a or an before these words.

10. _______ ice cream 11. _______ year 12. _______ hour 13. _______ apple 14. _______ uniform Fill in the gaps with one of these words. who

which

what

whose

15. I’m going out with a girl ___________________ father used to be a boxer. 16. I don’t understand ___________________ happened. 17. The house ___________________ he finally bought was very expensive. 18. I’ve got a friend ___________________ works in London.

80

KOPIERINGSUNDERLAG: TESTEN

Kopiering tillåten © Liber AB


Complete the sentences. Choose from these words. some

any

somebody

anybody

something

anything

somewhere

anywhere

19. I need ___________________ money, but I haven’t got ___________________. 20. Ow! I’ve got ___________________ in my eye. I can’t see ___________________. 21. I can’t find my trainers ___________________. – Well, they must be ___________________. 22. ___________________ must be at home. – Well, I can’t see ___________________. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

23. I think English is easy. Spanish is much ___________________.

(difficult)

24. You’re growing fast. You’re ___________________ than me now.

(tall)

25. Are you feeling better now? – No, I’m feeling much ___________________. (bad) 26. I loved that film. It was the ___________________ thriller I’ve ever seen.

(good)

Fill in the gaps in the sentences with one of these phrases. there is,

there are,

there was,

there were,

it is

27. ___________________ no milk left. – OK, I’ll go and buy some. 28. Only 12 o’clock. ___________________ too early for lunch. 29. ___________________ two strange men outside. I wonder what they want. 30. ___________________ lots of people at the party yesterday. 31. I’m sorry, but ___________________ nothing we could do. Choose the right alternative for these sentences.

32. What ________________________ on Sundays? (do you do / are you doing) 33. Look. ________________________.

(It snows / It’s snowing)

34. How ________________________ your name?

(do you spell / are you spelling)

35. Hurry up! ________________________ for you! (We wait / We are waiting)

Kopiering tillåten © Liber AB

KOPIERINGSUNDERLAG: TESTEN

81


2. Listening

År 9, tips

When doing a listening test you are sometimes asked to choose the correct alternative. Sometimes you are asked to answer with your own words. You will get to do both in these exercises. When you’re doing a listening test, always read the questions before you listen to the test. This will help you spot the relevant information when you listen to the test. If you’re having problems hearing a recording, speak up and tell the teacher. Don’t wait until it’s too late. Various Types of Answers: ”Bigfoot” This listening consists of interviews with two men who claim to have seen ”Bigfoot”, a kind of monster that many people say lives in the North American countryside. The recording is divided into two parts. Read the questions before you listen and try to guess the answers. Then listen and give your answers. Compare your answers with a partner. Finally, listen to the interview again and agree on the correct answers.

Part 1 1. When they saw Bigfoot, Mr Jones and his friend were ______ a) fishing in a river. b) walking by a lake. c) standing in the water. d) working near a river. 2. How many yards away was the creature they saw?

3. What was the size of the creature’s body, compared to a man’s?

4.

What did the men do when they saw “Bigfoot”? They ______ a) got their guns ready. b) swam away fast. c) walked towards it. d) tried to scare it away.

5.

Mr Jones says that the creature he saw ______ a) was human, and not a bear. b) could have been a bear. c) was very much like a bear, but bigger. d) was definitely not a bear.

Part 2 6.

Roger has been investigating stories of Bigfoot ______ a) for a long time. b) since he got his camera. c) all over the world. d) since he first saw it.

7. How many times has Roger seen Bigfoot?

Kopiering tillåten © Liber AB

KOPIERINGSUNDERLAG: TESTEN

89


LENNART PETERSON

KERSTIN B. RYDÉN

Nivåtest, kartläggning och studieplanering för engelska

Nivåtest för skolår 7, 8 och 9 Nivåtestet innehåller två test och ett tipsmaterial per skolår för hela högstadiet. Varje test består av delarna Reading, Listening, Writing och Grammar, i nians test finns också Speaking. Testen medvetandegör både elever och lärare om elevernas språkliga nivå och blir på så sätt ett underlag för planering – både för den enskilda eleven och för hela klasssen. Till testmaterialet hör: • Två cd-skivor med ljudet till Listening-testen • Hörmanus, Listening Tapescrips, till Listeningtesten att ladda ner från www.liber.se • Facit • Testprofiler för elever • Testprofiler för helklass • Elevens studieplanering

SKOLÅR 7–9

Best.nr 47-08276-6

Tryck nr 47-08276-6-03

9789147082766  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you